SUCCESIUNI – 6.XII.

2011

A. Încercuiţi variantele de răspuns pe care le consideraţi corecte: 1. La moartea lui Caius în anul 100 p.Chr., a rămas un teren agricol. a. oricare dintre cei doi fii ai săi poate înstrăina singur şi fără avizul celuilalt terenul; b. în succesiunea legală, fiii defunctului vor trebui să împartă terenul moştenit cu fratele lui Caius; c. în succesiunea legală, fiii defunctului nu vor trebui să împartă terenul moştenit cu fratele lui Caius; d. oricare fiu poate vinde singur şi fără acordul celuilalt cota sa parte matematică din teren. 2. Primus decedează în anul 200 a.Chr. şi lasă următorul testament: „Secundus să-mi fie erede.” a. dacă, la data decesului testatorului, Secundus suferise o capitis deminutio (pierdere a capacităţii), se va deschide succesiunea legală; b. dacă Primus moare în prizonierat la inamic, se va deschide succesiunea legală; c. testamentul este nul, dacă se dovedeşte că Primus mai avea, la data dispunerii, pe lângă fiul Secundus încă un fiu Tertius; d. ultima voinţă a lui Primus nu este validă decât dacă a fost exprimată în faţa adunării curiate sau camarazilor de arme. 3. La moartea lui pater familias a. în conformitate cu legea decemvirală, averea sa revenea rudelor de sânge; b. în conformitate cu legea decemvirală, averea sa revenea rudelor de sânge care i-au fost sub putere în timpul vieţii, cu excluderea oricăror alte persoane; c. în vechiul drept roman, descendenţii săi împărţeau bunurile rămase cu văduva defunctului; d. în timpul lui Iustinian, sclavul instituit ca moştenitor devenea automat liber. 4. Legea citaţiunilor a. a fost promulgată în perioada postclasică a dreptului roman; b. promulgată de Hadrian, dă putere de lege consultaţiilor jurisconsulţilor; c. conferă unor jurisconsulţi dreptul de a da consultaţii oficiale (ius publice respondendi); d. reglementa procedura de citare a persoanelor pârâte la procese. 5. Pentru romanii din secolul II p.Chr., sclavul: a. este un res mancipi; b. este un alieni iuris (dependent) aflat sub puterea stăpânului său; c. poate fi dat oricând, discreţionar pentru lupte cu animale sălbatice la circ; d. poate acţiona ca un comerciant, pe baza peculiului încredinţat de către stăpân. 6. În noţiunea de heredes sui et necessarii intră: a. un moştenitor care nu putea să refuze succesiunea, precum este soţia defunctului; b. orice fiu al defunctului; c. agnaţii privilegiaţi; d. orice moştenitor care nu putea să refuze succesiunea.

la moştenirea lui pater familias. nu dă nici un drept mamei în concurs cu copiii ei. a apărut înaintea celei testamentare. conform Legii celor XII Table. b. a apărut după apariţia succesiunii testamentare. era revocat prin întocmirea ulterioară a unui alt testament. c. nu dă nici un drept mamei la moştenirea copiilor ei. făcut de un pater familias (şef de familie). 9. deoarece au încetat a mai fi sui heredes. Se dă următorul text: „[…] conform legii. copiii emancipaţi nu au nici un drept la moştenirea ascendentului. 8. d.Chr. soţia nu va primi nimic. c. d. La moştenirea cetăţeanului Caius se prezintă soţia şi cei doi copii ai săi a. b. conform Legii celor XII Table.7. făcut de un sclav. c. nu era valabil testamentul a.Chr. I p. Testamentul a. conform vechiului drept roman. moştenirea se va împărţi în trei părţi egale. d. făcut de un pater familias (şef de familie) decedat în prizonierat.” (Gaius III. avea nevoie de peceţile a şapte martori. conform dreptului pretorian. Succesiunea legală a. fără instituire de erede. Conform dreptului roman. văduva săracă va primi numai un drept de uzufruct. c. conform dreptului postclasic. b. nu era valabil. conform Legii celor XII Table.. b. este un act juridic pentru cauză de moarte. B. soţia nu va primi nimic. 10. pe timpul cât era încorporat în armată.19) Explicitaţi acest text şi arătăţi apoi dacă soluţia redată era aceeaşi în sec. conform dreptului civil. pentru a fi valabil în forma pretoriană. d. . redactat de un fiu de familie în anul 5 p.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful