1

ఆర్తత్రాణ పరాయణాష్టకము
ఆర్తత్రాణ పరాయణాష్టకము
ప్రహ్లాద ప్రభూతాస్తి చేత్ తవ హరేః సర్వత్ర మే దర్శయన్
స్తంభే చైవ హిరణ్యకశ్యపుపురస్తత్రావిరాసీద్ధరిః,
వక్షస్తస్య విదారయన్ నిజనఖైర్వాత్సల్యమావేదయన్
ఆర్తత్రాణపరాయణస్సభగవాన్ నారాయణో మే గతిః| 1
శ్రీరామార్త విభీషణోయమనఘో రక్షో భయాదాగతః
సుగ్రీవానయపాలయైన మధునా పౌలస్త్యమేవాగతమ్,
ఇత్యుక్త్వా భయమస్యసర్వవిదితో యోరాఘవోదత్తవాన్
ఆర్తత్రాణ పరాయణస్సభగవాన్ నారాయణో మే గతిః| 2
నక్రగ్రస్తపదం సముద్ధృతకరం బ్రహ్మాదిదేవాసురాః
రక్షంతీత్యనుదీనవాక్యకరుణం దేవేష్వ శక్తేషు యః,
మాభైషీతి రరక్ష నక్రవదనాత్, చక్రాయుధ, శ్శ్రీధరో
ఆర్తత్రాణ పరాయణస్సభగవాన్ నారాయణో మే గతిః| 3
హా కృష్ణాచ్యుత!హా కృపాజలనిధే! హా పాండవానాం సఖే!
క్వాసి క్వాసి సుయోధనాదపహృతాం హా రక్ష మామాతురామ్,
ఇత్యుక్తో క్షయవస్త్రరక్షితతనుః యో పాలయత్ ద్రౌపదీమ్
ఆర్తత్రాణ పరాయణస్సభగవాన్ నారాయణో మే గతిః| 4
యత్పాదాబ్జనఖోదకం త్రిజగతాం పాపౌఘ సంశోషణం
యన్నామామృతపూరకం చ తపతాం సంసారసంతాపజమ్,
పాషాణోపి యదంఘ్రి పద్మరజసా శాపాదిభిర్మోచిత
స్త్వార్తత్రాణ పరాయణః సభగవాన్ నారాయణో మే గతిః| 5
యన్నామస్మరణాద్విషాదసహితో విప్రః పురాజామిళః
ప్రాగాన్ముక్తిమశోషితాసు నిచయః పాపౌఘదావానలాత్,
ఏతద్భాగవతోత్తమాన నృపతీ ప్రాప్తాంబరీషార్జునాన్
ఆర్తత్రాణ పరాయణస్సభగవాన్ నారాయణో మే గతిః| 6
నాధీతశ్రుతయో న సత్యమతయో ఘోషస్థితా గోపికాః
జారిణ్యః కులజాతధర్మవిముఖా అధ్యాత్మభావం యయుః,
భక్త్యా యస్య తథావిధాశ్చ సుగమాస్తస్యా ధియస్సమ్మతా
ఆర్తత్రాణ పరాయణస్సభగవాన్ నారాయణో మే గతిః| 7
కావేరీ హృదయాభిరానుపులినే పుణ్యే జగన్మండలే
చంద్రాంభోజవతీతటీపరిసరే ధాత్రా సమారాధితే,
శ్రీరంగే భుజగేంద్రభోగశయనే శేతే సదా యః పుమాన్
ఆర్తత్రాణ పరాయణస్సభగవాన్ నారాయణో మే గతిః| 8
యో రక్షద్వసనాదిభిర్విరహితం విప్రం కుచేలాధిపం
దాసం దీనచకోర పాలనవిధౌ శ్రీశంఖచక్రోజ్జ్వలః,
తజ్జీర్ణాంబర ముష్టిమేయపృథుకం యోదాయ భుక్త్వా క్షణాత్
ఆర్తత్రాణ పరాయణస్సభగవాన్ నారాయణో మే గతిః| 9

2 ఇతి శ్రీమద్దేశికాచార్య విరచితం ఆర్తత్రాణ పరాయణాష్టకము సంపూర్ణం .

0/ 3 .org/w/index.org/licenses/by-sa/3.Article Sources and Contributors Article Sources and Contributors ఆర్తత్రాణ పరాయణాష్టకము  మూలం: http://te.php?oldid=14566  విషయదాతలు: Anveshi లైసెన్సు Creative Commons Attribution-Share Alike 3.wikisource.0 Unported //creativecommons.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful