You are on page 1of 1

UCHWAA NR X/69/2011 RADY GMINY DOMARADZ zdnia4listopada2011r. w sprawie obnienia ceny skupu yta Napodstawieart.18ust.2pkt.8art.40ust.1iart.41ust.1ustawyzdnia8marca1990rosamorzdzie gminnym (Dz.U.z2001r.Nr142,poz.1591zp. zm.),art.6ust.3ustawyzdnia15listopada1984r.opodatkurolnym(Dz.

U.z2006r.Nr136,poz.969zpn.zm.)orazKomunikatuPrezesaGUSzdnia19padziernika2011r.wsprawie redniej ceny yta za okres pierwszych trzech kwartaw2011r.(M.P.Nr95poz.969).RadaGminywDomaradzu uchwala co nastpuje 1.Obnia sirednicenskupu yta za 1q przyjmowanjako podstawobliczenia podatku rolnego na obszarzegminyzkwoty74,18zna kwot44,51 z. 2.Wykonanie uchway powierza siWjtowiGminy. 3.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszeniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa Podkarpackiegoimazastosowaniedopodatkunalenegood1stycznia2012r.

ID: AHMHC-KHPCA-PEEIS-ZEIUC-VTLQA. Podpisany.

Strona 1 / 1