You are on page 1of 1

UCHWAANRXVIII/124/2011 RADYGMINYCZARNA zdnia7listopada2011r. wsprawieustaleniacenyytawpierwszychtrzechkwartaach2011rokunaterenieGminyCzarnadla potrzebpodatkurolnego. Napodstawieart.18ust.2pkt8iart.40ust.1i42ustawyzdnia8marca1990rokuosamorzdziegminnym (tj. Dz. U. z2001 roku nr 142, poz. 1591 zpn. zm.

), art. 6ustawy zdnia 15 listopada 1984 roku opodatku rolnym(tj.Dz.Uz2006rokuNr136poz.969zpn.zm.)RadaGminywCzarnejpostanawia: 1.Obniy cen yta w2011 roku dla celw podatku rolnego wstosunku do ogoszonego Komunikatu Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego do kwoty 38 z za 1q it cen przyj jako podstaw obliczenia wymiarupodatkurolnegow2012rokunaterenieGminyCzarna. 2.WykonanieuchwaypowierzasiWjtowiGminyCzarna. 3.UchwaapodlegaogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwaPodkarpackiegoiwchodziwycie poupywie14dnioddniaogoszeniaimazastosowaniepoczwszyodrokupodatkowego2012.

Id:ZXDUIJBPIWPDPSFZXDMFYCPFJ.Podpisany

Strona1