You are on page 1of 1

UCHWAANRXVIII/123/2011 RADYGMINYCZARNA zdnia7listopada2011r. wsprawieustaleniastawekpodatkuodnieruchomoci. Napodstawieart.18ust.2pkt.8,art.40ust.1i42ustawyzdnia8marca1990rokuosamorzdziegminnym/tj. Dz.Z2001r.Nr142,poz.1591zpn.zmn./orazart.5ust.1i2,art.7ust.2,art.7.austawyzdnia12stycznia 1991 roku opodatkach iopatach lokalnych / tj.Dz. U. z2010 r. Nr 95, poz.

613 zpn.zmn./ Rada Gminy wCzarnejuchwala,conastpuje: 1.Ustalasirocznwysokostawekpodatkuodnieruchomoci: 1.odbudynkwlubichczci: 1)mieszkalnychod1m2powierzchniuytkowej0,33z, 2)zwizanych zprowadzeniem dziaalnoci gospodarczej oraz od budynkw mieszkalnych lub ich czci zajtychnaprowadzeniedziaalnocigospodarczejod1m2powierzchniuytkowej17,20z, 3)zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej wzakresie udzielania wiadcze zdrowotnych od 1m2 powierzchniuytkowej4,00z, 4)zajtychnaprowadzeniedziaalnocigospodarczejwzakresieobrotukwalifikowanymmateriaemsiewnym od1m2powierzchniuytkowej8,10z, 5)odpozostaych,wtymzajtychnaprowadzenieodpatnejstatutowejdziaalnocipoytkupublicznegoprzez organizacjepoytkupublicznegood1m2powierzchniuytkowej6,30z, 2.Odbudowli: 1)zwizanychzprowadzeniemdziaalnociwzakresieodprowadzaniaioczyszczaniaciekw1%ichwartoci okrelonejnapodstawieart.4ust.1pkt3iust.37ustawyopodatkachiopatachlokalnych, 2)od pozostaych budowli 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3i ust.3 7ustawy opodatkachiopatachlokalnych. 3.Odgruntw: 1)zwizanychzprowadzeniemdziaalnocigospodarczejbezwzgldunasposbzakwalifikowaniawewidencji gruntwibudynkwod1m2powierzchni0,76z, 2)podjeziorami,zajtychnazbiornikiwodneretencyjnelubelektrowniwodnychod1hapowierzchni4,10z, 3)pozostaych , wtym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacjepoytkupublicznegood1m2powierzchni0,11z 2.Traci moc Uchwaa Nr XXXVII/ 268/2008 dnia 22 listopada 2008 roku wsprawie ustalenia stawek podatkuodnieruchomoci. 3.WykonanieuchwaypowierzasiWjtowiGminyCzarna. 4.UchwaapodlegaogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwaPodkarpackiegoiwchodziwycie poupywie14dnioddniaogoszeniaimazastosowaniepoczwszyodrokupodatkowego2012.

Id:WIHZEXSXZLESTDEQGAMVYEAIE.Podpisany

Strona1