UCHWAŁA NR XVIII/123/2011 RADY GMINY CZARNA z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj.  Dz. Z 2001 r.

 Nr 142,poz. 1591 z póżn.zmn./ oraz art.5 ust. 1 i 2 , art.7 ust.2, art.7.”a” ustawy z dnia 12 stycznia  1991  roku  o podatkach  i opłatach  lokalnych  /  tj.Dz.  U.  z 2010  r.  Nr  95,  poz.613  z póżn.zmn./  ­Rada  Gminy  w Czarnej uchwala, co następuje:  § 1. Ustala się roczną wysokość stawek podatku od nieruchomości:  1. od budynków lub ich części :  1) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,33 zł,  2) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków  mieszkalnych  lub  ich  części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej ­ 17,20 zł,  3) zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie  udzielania  świadczeń  ­  zdrowotnych  o d  1 m2  powierzchni użytkowej ­ 4,00 zł,  4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ­  od 1 m2 powierzchni użytkowej ­ 8,10 zł,  5) od pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez  organizacje pożytku publicznego ­ od 1 m2 powierzchni użytkowej – 6,30 zł,  2. Od budowli :  1) związanych z prowadzeniem działalności w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków – 1 % ich wartości  określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  2) od  pozostałych  budowli  2 %  ich  wartości  określonej  na  podstawie  art.4  ust.1  pkt  3 i  ust.3  –  7 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych. „  3. Od gruntów:  1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji  gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni – 0,76 zł,  2) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni ­ 4,10 zł,  3) pozostałych  ,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje pożytku publicznego ­ od 1 m2 powierzchni ­ 0,11 zł  § 2. Traci  moc  Uchwała  Nr  XXXVII/  268/2008  dnia  22  listopada  2008  roku  w sprawie  ustalenia  stawek  podatku od nieruchomości.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.  § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i w chodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie począwszy od roku podatkowego 2012. 

Id: WIHZE­XSXZL­ESTDE­QGAMV­YEAIE. Podpisany

Strona 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful