You are on page 1of 1

UCHWAA NR XIII/66/11 RADY GMINY BRZYSKA z dnia 9 listopada 2011 r.

w sprawie opat pobieranych za wiadczenia przekraczajce bezpatne podstawy programowe oddziaw przedszkolnych prowadzonych przez Gmin Brzyska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rada Gminy Brzyska uchwala, co nastpuje: 1. Usugi wiadczone przez oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych prowadzonych przez Gmin Brzyska w zakresie podstawy programowej okrelonej w Rozporzdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia oglnego w poszczeglnych typach szk ( Dz. U z 2009 Nr 4, poz. 17 ) s realizowane bezpatnie w sposb okrelony w statucie placwki. 2. Za zajcia wiadczone przez oddziay przedszkolne ponad czas realizacji podstawy programowej, a obejmujace nastpujce zajcia opiekuczo- wychowawcze i dydaktyczne takie jak: - gry i zabawy edukacyjne wspierajce rozwj psychofizyczny, emocjonalny i spoeczny dziecka, - zabawy aktywizujce oraz badawczo- rozwijajce zainteresowania otaczajcym wiatem, - zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne i inne, rozwijajce zdolnoci dzieci oraz zaspakajajce ich potrzeb aktywnoci i zainteresowania, - gry i zabawy ruchowe, wspomagajace rozwj fizyczny dziecka, Ustala si opat za 1 godzin realizacji tych zaj w wysokoci 1,30 z i nalicza sie j za kad rozpoczta godzin ponad czas realizacji podstawy programowej. Zajcia dodatkowe, w szczeglnoci obejmujce zajcia umuzykalniajce, nauk jzykw obcych, ktre organizowane s przez dyrektora na wniosek rodzicw dzieci uczszczajcych do oddziau przedszkolnego patne s w caoci przez rodzicw. 3. Miesiczna wysoko opaty za czas realizacji wiadcze ustalona jest na podstawie stawki godzinowej , o ktrej mowa 2 oraz deklarowanej przez rodzicw lub prawnych opiekunw dziecka liczby godzin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym ponad czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 4. Odpatno za faktyczny pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym bdzie pobierana do dnia 10 kadego miesica po miesicu rozliczeniowym, w przypadku nieterminowej wpaty naley naliczy odsetki ustawowe. 5. Zakres wiadcze, zasady pobierania opat miesicznych za wiadczenia, termin obowizywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia okrela umowa cywilno-prawna zawierana pomidzy dyrektorem szkoy, a rodzicami lub prawnymi opiekunami. 6. W przypadku nie odbierania dziecka o okrelonej godzinie, zgodnie z podpisan umow , o ktrej mowa 5 opata za kad rozpoczt godzin dodatkowego pobytu wynosi 2,00 z uiszczane w dniu odbioru dziecka . 7. Opata, o ktrej mowa w 2 nie obejmuje kosztw wyywienia dziecka. Odpatno za wyywienie ustala dyrektor szkoy w porozumieniu z organem prowadzcym. 9. Traci moc uchwaa Nr XXXIV/201/01 Rady Gminy Brzyska z dnia 17 padziernika 2001 roku w sprawie ustalenia opaty staej za wiadczenia w oddziaach przedszkolnych w szkoach podstawowych. 10. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Brzyska. 11. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podkarpackiego z moc obowizujc od dnia 1 listopada 2011 r.

Id: MGXIX-OKIWI-ASAZJ-KZVJP-DLDKL. Podpisany

Strona 1