You are on page 1of 1

UCHWAŁA NR XIII/109/11 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.  Na  podstawie  podstawie  art.18  ust.2  pkt  8,  art.

40  ust.1,  art.41  ust.1,  art.42  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991  r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.)  § 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:  1) grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem dr (drogi),  2) budowle,  budynki,  lub  ich  części  i grunty  zajęte  na  prowadzenie  działalności  kulturalnej,  która  nie  stanowi  działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,  3) budowle, budynki, lub ich części i grunty zajęte na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z wyjątkiem  wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,  4) budowle,  budynki,  lub  ich  części  i grunty  zajęte  na  działalność  w zakresie  ochrony  przeciwpożarowej,  z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,  5) budowle,  budynki,  lub  ich  części  i grunty  zajęte  na  działalność  w zakresie  odprowadzania  i oczyszczania  ścieków,  6) budowle, budynki, lub ich części i grunty zajęte na działalność w zakresie uzdatniania i dostarczania wody.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyczyna.  § 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Tyczynie nr XXVI/157/08 z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie  wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r. 

Id: AB4FD407­20A1­483A­9187­3F772061A316. Podpisany

Strona 1