You are on page 1of 1

UCHWAANRXIII/109/11 RADYMIEJSKIEJWTYCZYNIE zdnia14listopada2011r. wsprawiewprowadzeniazwolniewpodatkuodnieruchomoci. Na podstawie podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.

42 ustawy zdnia 8marca 1990 r. osamorzdziegminnym(Dz.U.z2001r.Nr142,poz.1591zpn.zm.),art.7ust.3ustawyzdnia12stycznia1991 r.opodatkachiopatachlokalnych(Dz.U.z2010r.Nr95,poz.613zpn.zm.) 1.1.Zwalniasiodpodatkuodnieruchomoci: 1)gruntyoznaczonewewidencjigruntwibudynkwsymbolemdr(drogi), 2)budowle, budynki, lub ich czci igrunty zajte na prowadzenie dziaalnoci kulturalnej, ktra nie stanowi dziaalnocigospodarczejwrozumieniuprzepiswustawyoswobodziedziaalnocigospodarczej, 3)budowle,budynki,lubichczciigruntyzajtenarealizacjzadazzakresupomocyspoecznej,zwyjtkiem wykorzystywanychdoprowadzeniadziaalnocigospodarczej, 4)budowle, budynki, lub ich czci igrunty zajte na dziaalno wzakresie ochrony przeciwpoarowej, zwyjtkiemwykorzystywanychdoprowadzeniadziaalnocigospodarczej, 5)budowle, budynki, lub ich czci igrunty zajte na dziaalno wzakresie odprowadzania ioczyszczania ciekw, 6)budowle,budynki,lubichczciigruntyzajtenadziaalnowzakresieuzdatnianiaidostarczaniawody. 2.WykonanieuchwaypowierzasiBurmistrzowiTyczyna. 3.TracimocuchwaaRadyMiejskiejwTyczynienrXXVI/157/08zdnia14listopada2008rokuwsprawie wprowadzeniazwolniewpodatkuodnieruchomoci. 4.Uchwaawchodziwyciepoupywie14dnioddniaogoszeniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa Podkarpackiego,niewczeniejjednaknizdniem1stycznia2012r.

Id:AB4FD40720A1483A91873F772061A316.Podpisany

Strona1