You are on page 1of 3

UCHWAA NR XII/92/11 RADY MIEJSKIEJ W STRZYOWIE z dnia 27 padziernika 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenw pod zabudow usugow w miejscowoci yznw w gminie Strzyw cz A Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p. zm.), po stwierdzeniu, i plan nie narusza ustale Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Strzyw uchwalonego uchwa Nr XXXVI/291/01 Rady Miejskiej w Strzyowie z dnia 13 grudnia 2001 r. z pniejszymi zmianami. Rada Miejska w Strzyowie uchwala, co nastpuje: Rozdzia 1. PRZEPISY OGLNE 1. 1. Uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenw pod zabudow usugow w miejscowoci yznw w gminie Strzyw cz A. 2. Plan obejmuje obszar o powierzchni okoo 0,15 ha, pooony po zachodniej stronie drogi krajowej nr 9 relacji Radom Barwinek. 3. Zacznikiem do niniejszej uchway jest zacznik Nr 1 rysunek planu, wykonany na mapie w skali 1:1000, bdcy integraln czci uchway i obowizujcy w zakresie okrelonym legend. 2. 1. W granicach planu wyznacza si teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 1) 1U teren zabudowy usugowej. Rozdzia 2. USTALENIA DLA CAEGO TERENU OBJTEGO PLANEM 3. 1. Przy zagospodarowaniu terenu objtego planem naley uwzgldni: 1) pooenie w otulinie Czarnorzecko Strzyowskiego Parku Krajobrazowego, funkcjonujcym na mocy rozporzdzenia Nr 63/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie Czarnorzecko Strzyowskiego Parku Krajobrazowego, zgodnie z przepisami szczegowymi niniejszej uchway. 4. 1. Na terenie objtym planem dopuszcza si: 1) przeoenie i przebudow sieci infrastruktury technicznej oraz budow nowych sieci i urzdze infrastruktury technicznej pod warunkiem, e nie wykluczy to moliwoci zagospodarowania terenw zgodnie z ich przeznaczeniem w planie; 2) lokalizacj kondygnacji podziemnej budynku; 3) wydzielenie dziaek budowlanych z przeznaczeniem pod lokalizacj urzdze infrastruktury technicznej. 5. 1. Miejsca postojowe indywidualne lokalizowane na terenie 1U: 1) w iloci dostosowanej do programu usug, lecz nie mniej ni 4 miejsca; 2) miejsca postojowe realizowane jako utwardzone. 6. Na terenie objtym planem zakazuje si lokalizacji przedsiwzi mogcych zawsze znaczco oddziaywa na rodowisko (nie dotyczy sieci i urzdze infrastruktury technicznej), w rozumieniu przepisw dotyczcych ochrony rodowiska, a take stacji paliw. 7. 1. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej: 1) zaopatrzenie w energi elektryczn poprzez wczenie do istniejcej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej na terenie objtym planem lub z sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej poza jego granicami;
Id: ZBUEP-CAPUB-UZZVV-XRCTX-WXAEZ. Podpisany Strona 1

2) zaopatrzenie w wod poprzez wczenie do istniejcej sieci wodocigowej zlokalizowanej na terenie objtym planem lub z sieci wodocigowej zlokalizowanej poza jego granicami; 3) zaopatrzenie w gaz poprzez wczenie do istniejcej sieci gazowej zlokalizowanej na terenie objtym planem lub z sieci gazowej zlokalizowanej poza jego granicami; 4) zaopatrzenie w sie teletechniczn poprzez wczenie do istniejcej sieci zlokalizowanej na terenie objtym planem lub z sieci teletechnicznej zlokalizowanej poza jego granicami; 5) odprowadzenie ciekw bytowo - sanitarnych do bezodpywowego zbiornika na nieczystoci cieke z wywoeniem na oczyszczalni ciekw, na zasadach okrelonych przepisami szczeglnymi. Po zrealizowaniu systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzanie ciekw do teje sieci; 6) odprowadzenie wd opadowych z budynkw oraz parkingw i powierzchni utwardzonych powierzchniowo na teren wasnej dziaki, w sposb nie powodujcy zanieczyszczenia wd powierzchniowych, podziemnych oraz gruntu; 7) gromadzenie odpadw komunalnych oraz zwizanych z prowadzon dziaalnoci usugow, w szczelnych pojemnikach na wasnej dziace i usuwanie, a take unieszkodliwianie na zasadach obowizujcych w przepisach odrbnych w tym zakresie; 8) ogrzewanie budynkw indywidualne nie pogarszajce stanu rodowiska w rozumieniu przepisw odrbnych. 8. Do czasu realizacji ustale planu teren naley uytkowa w sposb dotychczasowy. 9. 1. Teren oznaczony symbolem 1U o pow. 0,15 ha przeznacza si pod lokalizacj zabudowy usugowej. 2. Zasady zagospodarowania terenu: 1) ustala si nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynkw zgodnie z rysunkiem planu; 2) dopuszcza si zlokalizowanie funkcji mieszkalnej o powierzchni nie wikszej ni 200m2 wycznie w jednym budynku usugowym, 3) udzia powierzchni biologicznie czynnej nie mniej ni 40% powierzchni dziaki budowlanej; 4) wskanik intensywnoci zabudowy nie mniej ni 0,2 i nie wicej ni 0,5; 5) teren naley zagospodarowa jako jedn dziak budowlan. 3. Cechy zabudowy budynkw: 1) poziom lokalizacji kalenicy gwnej lub szczytu dachu do 13 m; 2) dach nad bry gwn budynku o schemacie dwuspadowym lub wielospadowym, o nachyleniu poaci dachowych od 300 do 450 ; 3) kierunek najduszej kalenicy budynku rwnolegle lub prostopadle do granic dziaki budowlanej z moliwoci odchylenia do 20 ; 4) pokrycie dachowe: blacha, dachwka ceramiczna lub materia dachwko- podobny w kolorze czerwonym, brzowym lub grafitowym; 5) czna kubatura budynkw nie wiksza ni 2200 m3 . 4. Zasady sytuowania obiektw maej architektury: 1) wysoko do 7 m; 2) dach o schemacie spadowym, o nachyleniu poaci dachowych do 450 . 5. Zasady sytuowania tablic i urzdze reklamowych: 1) lokalizowane na elewacjach o powierzchni tablicy nie wikszej ni 5 m2 ; 2) urzdzenia wolnostojce o wysokoci do 4 m i powierzchni tablicy nie wikszej ni 5 m2 . 6. Dostpno komunikacyjna terenu do drogi krajowej nr 9 poprzez teren dziaki przylegajcej od strony wschodniej do terenu 1U.

Id: ZBUEP-CAPUB-UZZVV-XRCTX-WXAEZ. Podpisany

Strona 2

Rozdzia 3. PRZEPISY KOCOWE 10. Ustala si 15 % stawk suc naliczeniu jednorazowych opat za wzrost wartoci nieruchomoci, w zwizku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 11. Trac moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/1/99 w gminie Strzyw, uchwalonego Uchwa Nr XII/100/99 Rady Miejskiej w Strzyowie z dnia 21 wrzenia 1999 r. (Dz. U. Woj. Podkarpackiego Nr 26 z dnia 22 listopada 1999 r., poz. 1205) w granicach obowizywania zacznika Nr 1 do niniejszej uchway. 12. W uchwale wymienionej w 11 wprowadza si nastpujce zmiany: 1. ustalenie zawarte w 1 ust. 1 pkt 2 lit. m) otrzymuje brzmienie: m) y 1 y 8, y 10 y 33 418,30 ha. 13. Wykonanie uchway zleca si Burmistrzowi Strzyowa. 14. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podkarpackiego. Zacznik do Uchway Nr XII/92/11 Rady Miejskiej w Strzyowie z dnia 27 padziernika 2011 r. Zalacznik1.jpg MPZP yznw Cz-A KOLOR

Id: ZBUEP-CAPUB-UZZVV-XRCTX-WXAEZ. Podpisany

Strona 3