You are on page 1of 1

UCHWAANRXV/155/11

RADYMIEJSKIEJWROPCZYCACH
zdnia28listopada2011r.
wsprawie:zmianyuchwayNrXXV/239/2004r.RadyMiejskiejwRopczycachzdnia29
grudnia2004r.wsprawiekryteriwitrybuprzyznawanianagrddlanauczycielizaich
osigniciadydaktycznowychowawczeiopiekuczeoraztrybuzgaszaniakandydatwdo
nagrd.
Napodstawieart.18ust.2pkt.15ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdziegminnym(tekst
jednolityz2001r.Dz.U.Nr142,poz.1591zezm.)iart.49ust.2,art.91dpkt.1ustawyzdnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zm.), wzwizku
zart. 13 pkt. 1ustawy zdnia 15 lipca 2004 r. ozmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz
ozmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845). Rada Miejska wRopczycach
uchwala,conastpuje:
1.W uchwale NrXXV/239/2004 RadyMiejskiej wRopczycach zdnia 29grudnia 2004r.
wsprawiekryteriwitrybuprzyznawanianagrddlanauczycielizaichosigniciadydaktyczno
wychowawcze iopiekucze oraz trybu zgaszania kandydatw do nagrd zmienia si tre
1ust.1pkt.1i2wtensposb,e:
1)w okresie od wejcia wycie niniejszej uchway do dnia 31.12.2011 r. otrzymuj one
brzmienie:
"1)60%rodkwfunduszuprzeznaczasinanagrodyorganuprowadzcego,
2)40%rodkwfunduszuprzeznaczasinanagrodydyrektorwszkidyrektorwplacwek
owiatowych."
2)poczwszyoddnia01.01.2012r.otrzymujonebrzmienie:
"1)36%rodkwfunduszuprzeznaczasinanagrodyorganuprowadzcego,
2)64%rodkwfunduszuprzeznaczasinanagrodydyrektorwszkidyrektorwplacwek
owiatowych."
2.WykonanieUchwaypowierzasiBurmistrzowiRopczyc.
3.Uchwaa podlega publikacji wDzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podkarpackiego
iwchodziwyciepoupywie14dnioddniaogoszenia.

Id:HQIFEGYEFMDODYSULSMFTUDPL.Podpisany

Strona1