You are on page 1of 1

UCHWAANRXI/64/11 RADYMIEJSKIEJWLEAJSKU zdnia28padziernika2011r. wsprawiezaliczeniadroginatereniemiastaLeajskadokategoriidrggminnychorazwsprawieustalenia jejprzebiegu Na podstawie art. 18 ust. 2pkt. 15 ustawy zdnia 8marca 1990 r.

osamorzdzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 zpn. zm.) oraz art. 7ust. 1, 2, 3ustawy zdnia 21 marca 1985 r. odrogach publicznych (Dz. U. Nr 19 z2007 r. poz. 115 zpn. zm.), po zasigniciu opinii Zarzdu Powiatu RadaMiejskawLeajskupostanawia: 1.Zaliczy drog czc ulic W. Jagiey zobwodnic miasta Leajska do kategorii drg gminnych oraz ustalijejprzebieg,zgodniezzacznikiemnr1douchway. 2.WykonanieuchwaypowierzasiBurmistrzowiLeajska. 3.Uchwaawchodziwyciepoupywie14dnioddniaogoszeniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa Podkarpackiego.

PrzewodniczcyRady mgrin.IreneuszStefaski

ZacznikdoUchwayNrXI/64/11 RadyMiejskiejwLeajsku zdnia28padziernika2011r. Zalacznik1.PDF

Id:ZHRDIXXMKVOIMTEGXXKVUZDBL.Podpisany

Strona1