You are on page 1of 1

UCHWAANRXI/57/11 RADYMIEJSKIEJWLEAJSKU zdnia28padziernika2011r.

zmieniajca uchwa wsprawie opat za wiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przezGminMiastoLeajsk Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy zdnia 8marca 1990 r. osamorzdzie gminnym (Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz. 1591 zpn. zm.), oraz art. 14 ust. 5ustawy zdnia 7wrzenia 1991 r. osystemie owiaty (Dz.U. z2004r.Nr256poz.2572zpn.zm.)RadaMiejskawLeajskuuchwala,conastpuje: 1.W uchwale Nr III/6/10 Rady Miejskiej wLeajsku zdnia 29 grudnia 2010 r. wsprawie opat za wiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gmin Miasto Leajsk 2otrzymuje brzmienie: 2. Za sprawowanie opieki przez przedszkola wczasie przekraczajcym czas bezpatnego nauczania, wychowania iopieki, oktrym mowa w 1pobierana jest opata za kad rozpoczt godzin wwysokoci 1,20z(sownie:jedenzotydwadzieciagroszy)zajednodziecko. 2.Pozostaatreuchwaypozostajebezzmian. 3.WykonanieuchwaypowierzasiBurmistrzowiLeajska. 4.Uchwaawchodziwyciepoupywie14dnioddniaogoszeniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa Podkarpackiego.

PrzewodniczcyRady mgrin.IreneuszStefaski

Id:OWHQBLYSHGTBLFVEZNHCMGJOT.Podpisany

Strona1