You are on page 1of 1

UCHWAANRXVII/155/2011

RADYMIEJSKIEJJASA
zdnia21listopada2011r.
obnieniaredniejcenyskupuytazaokrespierwszychtrzechkwartaww2011rokubdcegopodstaw
obliczeniapodatkurolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1i art. 42 ustawy zdnia 8marca 1990 r.
osamorzdzie gminnym (Dz. U. z2001 roku Nr 142, poz. 1591 zpzn. zm.), art. 6ust. 3ustawy zdnia 15
listopada 1984 r. opodatku rolnym (Dz. U. z2006 roku Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa
Gwnego Urzdu Statystycznego zdnia 19 padziernika 2011 r wsprawie redniej ceny skupu yta za okres
pierwszychtrzechkwartaw2011r.,(M.P.Nr81poz.717),RadaMiejskaJasauchwala,conastpuje.
1.Obniasicenskupuytazaokrespierwszychtrzechkwartaw2011rokuprzyjmowanjakopodstawa
obliczaniapodatkurolnegodokwoty54,40zza1q.
2.WykonanieuchwayzlecasiBurmistrzowiMiastaJasa.
3.Uchwaawchodziwyciezdniem1stycznia2012r.pouprzednimogoszeniuwDziennikuUrzdowym
WojewdztwaPodkarpackiego.

PrzewodniczcaRadyMiejskiej
Jasa
ElbietaBernal

Id:BCZQQSDLAHZESDXEWOTTTZLUB.Podpisany

Strona1