UCHWAŁA NR XVII/155/2011

RADY MIEJSKIEJ JASŁA
z dnia 21 listopada 2011 r.
obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2011 roku będącego podstawą 
obliczenia podatku rolnego 
Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8,  art.  40  ust.  1,  art.  41  ust.  1 i  art.  42  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r. 
o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2001  roku  Nr  142,  poz.  1591  z pózn.  zm.),  art.  6 ust.  3 ustawy  z dnia  15 
listopada  1984  r.  o podatku  rolnym  (Dz.  U.  z 2006  roku  Nr  136,  poz.  969  ze  zm.)  oraz  Komunikatu  Prezesa 
Głównego  Urzędu  Statystycznego  z dnia  19  października  2011  r  w sprawie  średniej  ceny  skupu  żyta  za  okres 
pierwszych trzech kwartałów 2011 r., (M.P. Nr 81; poz. 717 ), Rada Miejska Jasła uchwala, co następuje. 
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjmowaną jako podstawa 
obliczania podatku rolnego do kwoty 54,40 zł za 1 q. 
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Jasła. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Jasła 
Elżbieta Bernal

Id: BCZQQ­SDLAH­ZESDX­EWOTT­TZLUB. Podpisany

Strona 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful