Pалти1рь

Оглавле1ніе
Ўстaвъ ст7hхъ nтє1цъ, бGомъ прeданный всBмъ хотsщымъ пёти pалти1рь
Разyмно да бyдетъ, кaкw подобaетъ o3с0бь пёти pалти1рь
Каfjсма пе1рваz, №.
Pал0мъ дв7ду, не надпи1санъ ў є3врє1й, №. (1)
Pал0мъ дв7ду, в7. (2)
Pал0мъ дв7ду, внегдA tбэгaше t лицA ґвессалHма сhна своегw2, G. (3)
Въ конeцъ, въ пёснехъ, pал0мъ дв7ду, д7. (4)
Њ наслёдствующемъ, pал0мъ дв7ду, є7. (5)
Въ конeцъ, въ пёснехъ њ nсм0мъ, pал0мъ дв7ду, ѕ7. (6)
Pал0мъ дв7ду, є3г0же воспётъ гDеви њ словесёхъ хусjевыхъ, сhна їеменjина, з7. (7)
Въ конeцъ, њ точи1лэхъ, pал0мъ дв7ду, }. (8)
Мл7твы по а7-й каfjсмэ
Каfjсма втора1z, в7.
Въ конeцъ, њ тaйныхъ сhна, pал0мъ дв7ду, f7. (9)
Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, ‹. (10)
Въ конeцъ, њ nсмёй, pал0мъ дв7ду, №i. (11)
Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, в7i. (12)
Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, Gi. (13)
Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, д7i. (14)
Столпописaніе, дв7ду, є7i. (15)
Моли1тва дв7ду, ѕ7i. (16)
Мл7твы по в7-й каfjсмэ
Каfjсма тре1тіz, G.
Въ конeцъ, џтроку гDню дв7ду, ±же глаг0ла гDеви словесA пёсни сеS, въ дeнь,
в0ньже и3збaви є3го2 гDь t руки2 всёхъ вра6гъ є3гw2, и3 и3з8 руки2 саyли, и3 речE: з7i. (17)
Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, }i. (18)
Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, f7i. (19)
Pал0мъ дв7ду, к7. (20)
Въ конeцъ, њ заступлeніи ќтреннемъ, pал0мъ дв7ду, к7а. (21)
Pал0мъ дв7ду, к7в. (22)
Pал0мъ дв7ду, є3ди1ныz t суббHтъ, к7г. (23)
Мл7твы по G-й каfjсмэ

Каfjсма четве1ртаz, д7.
Pал0мъ дв7ду, к7д. (24)
Pал0мъ дв7ду, к7є. (25)
Pал0мъ дв7ду, прeжде помaзаніz, к7ѕ. (26)
Pал0мъ дв7ду, к7з. (27)
Pал0мъ дв7ду, и3сх0да ски1ніи, к7i. (28)
Pал0мъ пёсни њбновлeніz д0му дв7дова, к7f. (29)
Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, и3зступлeніz, l. (30)
Pал0мъ дв7ду, рaзума, lа. (31)
Мл7твы по д77-й каfjсмэ
Каfjсма пz1таz, є7.
Pал0мъ дв7ду, не надпи1санъ ў є3врє1й, lв. (32)
Pал0мъ дв7ду, внегдA и3змэни2 лицE своE пред8 ґвімелeхомъ: и3 tпусти2 є3го2,
и3 tи1де, lг. (33)
Pал0мъ дв7ду, lд. (34)
Въ конeцъ, џтроку гDню дв7ду, lє. (35)
Pал0мъ дв7ду, lѕ. (36)
Мл7твы по є7-й каfjсмэ
Каfjсма шеста1z, ѕ7.
Pал0мъ дв7ду, въ воспоминaніе њ суббHтэ, lз. (37)
Въ конeцъ, їдіfyму, пёснь дв7ду, lи. (38)
Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, lf. (39)
Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, м7. (40)
Въ конeцъ, въ рaзумъ сынHвъ корeовыхъ, pал0мъ дв7ду,
не надпи1санъ ў є3врє1й, м7а. (41)
Pал0мъ дв7ду, не надпи1санъ ў є3врє1й, м7в. (42)
Въ конeцъ, сынHвъ корeовыхъ, въ рaзумъ, pал0мъ м7г. (43)
Въ конeцъ, њ и3змэнsемыхъ, сынHмъ корewвымъ: въ рaзумъ,
пёснь њ возлю1бленнэмъ, м7д. (44)
Въ конeцъ, њ сынёхъ корeовыхъ, њ тaйныхъ, pал0мъ м7є. (45)
Мл7твы по ѕ77-й каfjсмэ

(50) Въ конeцъ. вторhz суббHты. н7f. въ научeніе: ВнегдA сожжE средорёчіе сmрjйское. внегдA вни1ти къ немY наfaну прbр0ку. (59) Въ конeцъ. (56) Въ конeцъ. дв7ду въ столпописaніе. Въ конeцъ. дв7ду въ столпописaніе. дванaдесzть тhсzщъ. (61) Pал0мъ дв7ду. Въ конeцъ. м7з. њ лю1дехъ t ст7hхъ ўдалeнныхъ. pал0мъ дв7ду. и3 возврати1сz їwaвъ и3 порази2 є3дHма въ дeбри солeй. н7а. и3 рещи2 є3мY: пріи1де дв7дъ въ д0мъ ґвімелeховъ. є3гдA вни1де къ вирсавjи. (63) Мл7твы по }-й каfjсмэ . …г. …в. внегдA ўдержaша и5 и3ноплемє1нницы въ гefэ. въ пёснехъ. (55) Въ конeцъ. сынHмъ корewвымъ. (58) Въ конeцъ. н7з. (49) Въ конeцъ. ВнегдA пріити2 дwи1ку їдумeйску. w3 сынёхъ корeовыхъ. pал0мъ м7и. внегдA є3мY tбэгaти t лицA саyлова въ пещeру. внегдA бhти є3мY въ пустhни їудeйстэй. н7ѕ. дв7ду въ столпописaніе. (46) Pал0мъ пёсни сынHвъ корeовыхъ. н7и. н7г. въ пёснехъ рaзума. (47) Въ конeцъ. да не растли1ши. pал0мъ н7є. въ пёснехъ рaзума дв7ду. (48) Pал0мъ ґсaфу. и7. да не растли1ши. н7в. и3 возвэсти1ти саyлу. pал0мъ дв7ду.Каfjсма седма1z . дв7ду въ столпописaніе. и3 стрежE д0мъ є3гw2. м7f. pал0мъ дв7ду. pал0мъ н7д. (53) Въ конeцъ. и3 сmрjю совaльскую. (54) Мл7твы по з7-й каfjсмэ Каfjсма o3сма1z. рaзума дв7ду. дв7ду pал0мъ …. њ и3змэни1тисz хотsщихъ. (60) Въ конeцъ. ВнегдA пріити2 зіфeємъ. (51) Въ конeцъ. pал0мъ м7ѕ. въ столпописaніе дв7ду. з7. њ їдіfyмэ. внегдA послA саyлъ. рaзума дв7ду. …а. (52) Въ конeцъ. (57) Въ конeцъ. њ маелefэ. да не растли1ши. ґсaфу. (62) Въ конeцъ. є4же ўмертви1ти є3го2. н7. женЁ ўрjевэ. и3 рещи2 саyлови: не сe ли дв7дъ скрhсz въ нaсъ.

pал0мъ пёсни ґсaфу. њ точи1лэхъ. pал0мъ пёсни дв7ду. да не растли1ши. pал0мъ пёсни дв7ду.Каfjсма девz1таz. (83) Въ конeцъ. свидёніе ґсaфу. п7. i7. (72) Рaзума ґсaфу. сынHмъ корewвымъ. въ пёснехъ. …є. pал0мъ п7д. o7. o7ѕ. …д. pал0мъ o7f. сhна їессeова. (66) Въ конeцъ. (74) Въ конeцъ. pал0мъ пёсни дв7ду. pал0мъ п7г. o7а. pал0мъ ґсaфу. (68) Въ конeцъ. (69) Мл7твы по f7-й каfjсмэ Каfjсма десz1таz. o7и. …ѕ. (81) Пёснь pалмA ґсaфу. а7i. (82) Въ конeцъ. въ воспоминaніе. …и. (71) Њскудёша пBсни дв7да. pал0мъ ґсaфу. (64) Въ конeцъ. во є4же сп7сти1 мz гDу. Pал0мъ ґсaфу. пёснь pалмA воскrніz. o7д. є3гдA хотsху и3сходи1ти. дв7ду. њ и3змёншихсz. (77) Pал0мъ ґсaфу. њ и3змёншихсz. o7з. сынHмъ корewвымъ. сынHвъ їwнадaвовыхъ и3 пeрвыхъ плёншихсz. пёснь їеремjева и3 їезекjилева. (67) Въ конeцъ. (84) Мл7твы по №i-й каfjсмэ . пёснь ко ґссmрjанину. (76) Мл7твы по ‹-й каfjсмэ Каfjсма перваzна1десzть. њ точи1лэхъ. pал0мъ дв7ду. (65) Въ конeцъ. въ пёснехъ. o7г. не надпи1санъ ў є3врє1й. (70) Њ соломHнэ. o7є. …f. (79) Въ конeцъ. (80) Pал0мъ ґсaфу. f7. людjй преселeніz. Дв7ду pал0мъ. њ їдіfyмэ. Рaзума ґсaфу. (75) Въ конeцъ. п7а. (78) Въ конeцъ. pал0мъ дв7ду. Въ конeцъ. …з. o7в. п7в. pал0мъ ґсaфу. (73) Въ конeцъ.

(95) Pал0мъ дв7ду.Каfjсма втораzна1десzть. в7i. п7є. Rг. внегдA д0мъ созидaшесz по плэнeніи. pал0мъ пёсни. є7i. pал0мъ дв7ду. Rи. (97) Pал0мъ дв7ду. (99) Pал0мъ дв7ду. Rд. (89) ХвалA пёсни дв7довы. Rз. §д. (102) Pал0мъ дв7ду. pсало1м п7и. не надпи1санъ ў є3врє1й. (104) Мл7твы по д7i-й каfjсмэ Каfjсма пzтаzна1десzть. не надпи1санъ ў є3врє1й. рaзума є3мaну ї}лтzнину. њ мірстёмъ бытіи2. њ маелefэ є4же tвэщaти. п7з. ч7з. не надпи1санъ ў є3врє1й. (93) ХвалA пёсни дв7ду. (86) Пёснь pалмA сынHмъ корewвымъ. (108) Мл7твы по є7i-й каfjсмэ . Rв. Мlтва дв7ду. R. не надпи1санъ ў є3врє1й. §. (94) ХвалA пёсни дв7ду. §є. Ґллилyіа. въ конeцъ. (98) Pал0мъ дв7ду. п7f. внегдA насели1сz землS. Rа. (87) Рaзума є3faма ї}лтzнина. (105) Ґллилyіа. §г. (101) Pал0мъ дв7ду. §f. є3гдA ўнhетъ и3 пред8 гDемъ проліeтъ молeніе своE. (88) Мlтва мwmсeа человёка б9іz. д7i. (92) Pал0мъ дв7ду. §и. п7ѕ. Rє. во и3сповёданіе. §в. (100) Мл7твы по Gi-й каfjсмэ Каfjсма четвертаzна1десzть. (103) Ґллилyіа. (90) Мл7твы по в7i-й каfjсмэ Каfjсма третіzна1десzть. (107) Въ конeцъ. Моли1тва ни1щагw. (85) СынHмъ корewвымъ. pал0мъ дв7ду. (96) Pал0мъ дв7ду. (106) Пёснь. §ѕ. (91) Въ дeнь предсуббHтный. є3гдA землS є3гw2 ўстроsшесz. въ четвeртый суббHты. хвалA пёсни дв7ду. Rѕ. Pал0мъ пёсни въ дeнь суббHтный. §а. г7i.

(121) Пёснь степeней. р}i. ѕ7i. pал0мъ. з7i. рк7з. (127) Пёснь степeней. Rf. (123) Пёснь степeней. (122) Пёснь степeней. (110) Ґллилyіа. Пёснь степeней. Rк. рд7i. рѕ7i. (132) Пёснь степeней. (109) Ґллилyіа. (128) Пёснь степeней. (118) Мл7твы по з7i-й каfjсмэ Каfjсма o3смаzна1десzть. рlг. (114) Ґллилyіа. рк7в. (125) Пёснь степeней. (113) Ґллилyіа. рк7д. Pал0мъ дв7ду. р№i. Ґллилyіа. рв7i. (130) Пёснь степeней. (133) Мл7твы по }i-й каfjсмэ . рк7г. рє7i.Каfjсма шестаzна1десzть. рк7ѕ. (124) Пёснь степeней. рз7i. (116) Ґллилyіа. рlа. рGi. (120) Пёснь степeней. рf7i. (115) Ґллилyіа. (117) Мл7твы по ѕ7i-й каfjсмэ Каfjсма седмаzна1десzть. рlв. (119) Пёснь степeней. (131) Пёснь степeней. Ri. рк7и. (112) Ґллилyіа. Rл. рк7а. (126) Пёснь степeней. и7i. (111) Ґллилyіа. (129) Пёснь степeней. рк7є. рк7f.

ґггeа и3 захaріи. Ґллилyіа. (135) Дв7ду їеремjемъ. дв7довъ. рм7и. (142) Мл7твы по f7i-й каfjсмэ Каfjсма двадесz1таz. рм7д. (141) Pал0мъ дв7ду. (149) Ґллилyіа. въ разсёzніи. рlf. (136) Pал0мъ дв7ду. рм7f. рlѕ. pал0мъ захaріинъ. (139) Pал0мъ дв7ду. pал0мъ дв7ду. Pал0мъ дв7ду. рм7а. внегдA є3диноб0рствовалъ на голіafа. (144) Ґллилyіа. ґггeа и3 захaріи. (138) Въ конeцъ. рм7є. ґггeа и3 захaріи. Мл7твы по к7-й каfjсмэ Мл7твы по совершeніи нёколикихъ каfjсмъ. рlи. рм7ѕ. ґггeа и3 захaріи. внегдA бhти є3мY въ вертeпэ молsщемусz. (134) Ґллилyіа. рм7в. (148) Ґллилyіа. Rм. є3гдA гонsше є3го2 ґвессалHмъ сhнъ є3гw2. (137) Въ конeцъ дв7ду. (140) Рaзума дв7ду. рlд.Каfjсма девzтаzна1десzть. (150) Сeй pал0мъ њс0бь пи1санъ. рlє. (145) Ґллилyіа. Rн. рм7з. к7. и3 внЁ числA Rн pалмHвъ. и3ли2 все1й pалти1ри . f7i. рм7г. (147) Ґллилyіа. (146) Ґллилyіа. рlз. (143) ХвалA дв7ду. къ голіafу.

бGомъ прeданнагw пёніz и4хъ. трист70е съ покл0ны. и3 нарек0ша сіz6 часосл0вецъ: друзjи є3ди1нъ pалти1рь поsху. џви бо и4хъ часы2 съ междочaсіемъ поsху. состaвивше и3збра6нныz pалмы2. земленjи ѓгGли. и3 побёду показaша на діaвола. и3 всBмъ бGобоz6знивымъ правосла1внымъ хrтіaнwмъ. и3спeрва t ст7aгw д¦а преда1ніz и4ночествовати навhкше. и3 пребlжeнніи nтцы2 нaши. и3 прпdбніи. по всsкой каfjсмэ. . на нб7сA возлетёша.Ўстaвъ ст7hхъ nтє1цъ. ћкw небопaрніи nрли2. и3нjи же подви1жнэйшіи сyще. всемY мjру свэти6ла. и3 ўмилє1нныz мlтвы. ѓще и3 мн0гими t негw2 и3скушeніи разжизaеми: но њдолёвше є3го2. въ молчaніи живyщымъ монaхwмъ. хrтA всели1вше въ прекра6сныz и4хъ дyшы. и4миже бGа млcтива себЁ сотвори1ша. и3 бlгодaтію б9іею tню1дъ просвэщeни бhша. и3 невещeствєнна злaта кри6ла впери1вше мhслєннаz. и3 съ тропари6 покаz6нны. и3 съ мlтвами pалти1рь поsху. чи1стагw рaди житіS и4хъ. съ тропари6 и3 съ мlтвами. бGомъ прeданный всBмъ хотsщымъ пёти pалти1рь. и3 пaче снёга ўбэли1шасz. нaмъ њстaвиша ўстaвъ. нбcніи чл7вёцы. БGон0сніи. kснёе злaта и3скушeна сіsютъ.

за1пwвэди гдcни творz1тъ. pалти1рію и3 w3 себЁ само1мъ бг7а u3мо1лиши: бо1льше бо и3 вы1ше є4сть всёх кни1гъ. и3 превозно1ситъ. бра1те. де1нь и3 но1щь не пре1стаетъ напаz1ющи и3 текyщи. Никi6z же бо и5ны6z кни6ги та1кw бг7а сла1вzтъ. и3 спи2ши дово2льнw. а3 бг7а бои1тсz. и2 бг7ъ помо1жетъ ти2. и3 повелBніz є3гw2 не престаz2 твори1тъ. а3 t человёкъ ничто1же: то1кмw мужа1йсz. и3 воспэва1ет ве1ліимъ гла1сомъ. ка1кw со1лнце и3 луна2 и3 ѕвёзды. и3 вели1къ пла1чь и3 я4звы твори1тъ: за цари2 и3 кнz1зи и3 за ве1сь мi1ръ бг7а мо1литъ. рече1ши.Васi1ліа вели1кагw. И# ты2. но тёло твое2 покрове1но и4маши: є3ли6ка ти до и3збы1тка я4си и3 піе1ши. и3 ѕвёри. Сyть бо и3нi1и въ полyнощи востаю1ще и3 покланz1ющесz. я4кw не1мощенъ є4смь: воззри2 на воздyхъ. Ты1 же. ни піе1тъ. а3 творца2 своего2 благодарz1тъ w3 все1мъ. Сіz2 u4бw нарица1емаz pалти1рь подо1бна є4сть вели1кому мо1рю: t мо1рz бо не w3скудэва1етъ вода2 никогда2же. бра1те. а3 бг7а бои1тсz. скоты2. глаго1летъ бо дв7дъ: потерпи2 гдcа. и3 крэпи1сz. де1нь и3 но1щь не почива2ютъ ходz1ще путе1мъ свои1мъ. и3 молz1щесz бг7у. не то1кмw человёки. Pалти1рь бо нарече1сz до1блесть и3 де1рзость къ бг7у w3 сп7се1нии души2: велика2 бо мзда2 въ постЁ и3 въ покло1нэх и3 прочита1ніи pалти1рнэмъ. я4коже pалти1рь. а4ще и пло1ть є3си2. И# я4кw o4но o4гненное сотворе1ніе ни я4стъ. И# па1ки глаго1летъ ко1ль сла1бо є3стество2 водно1е и3 не1мощно є4сть. и3 пти6цы. и3 га6ды всz6 напаz1етъ. и3 ви1ждь. Ѓще ли. и3 а4гг7лы подража1етъ: o3вогда2 бёсы клене1тъ и3 прогонz1етъ. душеполeзна є4сть: o4во бг7а сла1витъ со а4гг7лы вкyпэ. и3 . ка1кw себе2 не разсмотрz1еши. и3 сохрани2 пути6 є3гw2. но и3 че1рность и4х w3мыва1етъ. всz6 возмw1жна t бг7а. и3 рукодёлію прилэжа1тъ. ни мyки ча1етъ бyдущіz. ни u3малz1етсz и3злива1ніемъ рёкъ и3 и3стw1чникъ: та1кw и3 t pалти1ри не w3скудэва1етъ пёніе никогда2же. ни себё внима1еши. бра1те.

Вопроше1нъ бы1сть вели1кій i3wа1ннъ златоyстый t бра1тій: добро2 ли є4сть w3ста1вити pалти1рь. но а4ще са1мъ подви1гнешисz w3 сп7се1ніи души2 твоеz2. и3 tкры1етъ o4чи твои2. Дне1сь со1лнце. tто1лэ заложи2въ. а3 не преста1ни лёности ра1ди. Всz6 бо. . и3 ничто1же въ ни1хъ по1льзует. Ѓще нёкоею нyждею w3ста2виши. и3спра1виши речє1ннаz. вре1мєнна свёта сегw2. и3 печа1ль творz1тъ бэсовw1мъ.вознесе1тъ тz2. а3 не мози2 ни є3ди1нагw дне2 w3ста1вити без8 пёниz pалти1рнагw. я4кw де1нь є3ди1нъ. Глаго1летъ бо верхо1вный апcлъ пе1тръ: є3ди1нъ де1нь житіz2 на1шегw. во u3тріе па1ки начни2. и3 до1ждь и3 снёгъ: дне1сь пи1рове и3 бра1ки. да не неради1мъ. я4кw ты1сzща лётъ. и3 научи1шисz за1повэдемъ бж7іимъ. Џнъ же рече2: u4не є4сть со1лнцу преста1ти t тече1ніz своегw2 не1жели w3ста1вити pалти1рь: вельми2 бо є4сть поле1зно є4же поуча1тисz pалмw1мъ. я4кw ко1ло врати1тсz. Всz6 бо на1мъ кни6ги на по1льзу сyть. бра1тіе. но не я4коже pалти1рь. а3 заyтра пла1чь и сётованіе. а3 заyтра мра1къ. и3 прочита1ти прилёжно pалти1рь. да разумёеши чудеса2 t зако1на гдcнz. є4же наслёдити зе1млю.

Е#му1же є4сть хвала2 и3 че1сть . и4мать та1кожде боz1знь и3 хвалy бж7ію в се1рдцэ свое1мъ. w3 си1лахъ pалмw1въ: Пёніе pалмо1въ дyши u3краша1етъ: а4гг7елы на по1мощь призыва2етъ: де1моны прогонz1етъ: tжене1тъ тьмы6: содэва1етъ ст7ы1ню: человёку грёшному u3крэпле1ніе u3ма2 є4сть: загла1живаетъ грэхи2: подо1бно є4сть ми1лостынzмъ ст7ым 6 ъ. человёка просвэща1етъ. соверше1ніе показyетъ. проти1ву діа1вольских си1лъ. самомy хрcту бг7у помога1ющу и3 да1рующу. любо1вь: я4кw со1лнце просвэща1етъ: я4кw вода2 w3чища1етъ: я4кw o4гнь w3палz1етъ: я4кw є3ле1й u3маща1етъ: діа1вола постыдэва1етъ: бг7а показyетъ: по1хwти телє1сныz u3гаша1етъ: и3 є3ле1й млcрдіz є4сть. въ проло1зэ. ча1сть а4ггелwвъ избра1нна: свирёпство и3згонz1етъ: и3 всz1кую я4рость u3тиша1етъ: и3 гнёвъ сокруша1етъ: хвала2 бж7іz непреста1ннаz є4сть: подо1бно є4сть ме1ду пёніе pалмw1въ. Прибавлz1етъ вёру. Пёснь и3збра1нна є4сть пред8 бг7омъ: всz1къ грёхъ tго1нzетъ: сою1зъ любве2 содружа1етъ: всz6 прехо1дитъ. всz6 показyетъ: дyшу вели1читъ. всz6 и3сполнz1етъ. u3ста2 w3чища1етъ. чyвство tверза1етъ. и3 u3ма2 ста1рчество и3 соверше1ніе є4сть. всz1кое ѕло2 u3бива1етъ. Я$кw pалмы2 мо1лzтъ w3 грzдyщих: воздыха1ютъ w3 настоzщихъ: ка1ютсz w3 минyвших: ра1дуютсz w3 бл7гихъ дёлэхъ: ра1дость небcнагw црcтвіz воспомина1ютъ: чредо1ю бо pалмопёніz мно1гажды щи1тъ взыскyетсz пра1вды. ю4ношамъ u3краше1ніе. не tпаде1тъ же tкyду ника1коже. но въ послBднzz пред7 бг7омъ возра1дуетсz. и4же сіz2 pалмы2 u3сты2 прbро1чески u3ста1ви. тишина2 u3ма2 є4сть и3 возвёстникъ ми1ра. и3 потща1тельнэ всегда2 моли1тисz научи2. се1рдце весели1тъ. Кто и4мать па1мzть и3 любо1вь є3гw. pалти1ри и3 и3ны1х. жре1бій весе1ліz. наде1жду. свётлость и4стины показyетъ: ста1рцємъ u3те1ха є4сть.Глагw1ланіz а3vгустi1на u3чи1телz. сто1лпъ высо1къ созида1етъ. всz6 науча1етъ. ниже1 поги1бнетъ моле1ніе є3гw.

и3 млcтивнw u3слы1ши мое2 проше1ніе. u3ча1щее.и3 вели1чество. и3 u4читъ глаго1лющее: Глаг0лы моz6 внуши2 гDи. ка1кw подоба1етъ всёхъ бг7а и3 цр7z2 проси1ти и3 моли1ти. Сіе2 и3 ны1нэ прbро1ческое сло1во на1съ наказyетъ. а3ми1нь. вонми2 глaсу молeніz моегw2. си1рэчь внyтрь u3шесє1мъ твои6мъ да бyдутъ моле1ніz моегw2 глаго1лы. вкyпэ съ бг7омъ o3ц7е1мъ и3 ст7ым 1 ъ. премyдрость и3 бл7годаре1ніе. разумёй звaніе моE. На pало1мъ пz1тый fеодwрi1тово толкова1нїе. зане2 тебе2 то1кмw вёмъ бг7а и3 цр7z. и3 внz1ти прилёжнэ моле1ніz моегw2 словесє1мъ и3зво1ли. си1ла и3 крёпость. Сіе2 же. . и3 ны1нэ и3 при1снw. и3 во вёки вэкw1въ. внуши2. бл7гослове1ніе и3 свётлость.

±же содёzхъ лю1тыхъ. всегдA. хrтE б9е. поми1луй нaсъ. кaкw подобaетъ o3с0бь пёти pалти1рь. и3 бGа нaшего. глaсъ ѕ7: Поми1луй нaсъ. весели1тисz. не њ глаг0ланіи ўстeнъ стужaти си2. торжество2. въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ нaшъ. И# поклони1сz є3ли1кw ти2 м0щно. Ѓще їерeй. Тaже мlтва ст7ёй живоначaльнэй трbцэ: Всест7az трbце. ±же ст7hй д¦ъ ўсты2 дв7дwвы tрhгну.Разyмно да бyдетъ. б9е нaшъ. посэти2 немощствyющую мою2 дyшу. и3 кончaти дёлы бlги1ми бGодухновє1нныz сіz6 кни6ги. къ тебЁ прибэг0хъ. и3 моли2 сн7а твоего2. є3ди1на бlгословeннаz. припaдаz молю1сz ти2. чcтаz. ГDи поми1луй. нб7о цRковь показA. поспэши2 и3 напрaви сeрдце моE начaти съ рaзумомъ. дaти ми2 њставлeніе. м7. но њ рaзумэ глаг0лемыхъ. ґми1нь. и3 ўтверди2 сeрдце моE. гDи. съ человёки ликyютъ ѓгGли: тогw2 мlтвами. гDи ї}се хrтE. разумёz же своE невёжество. бцdе. да поeмъ ти2: ґллилyіа. и3 во вёки вэкHвъ. и3 є4же t тебE п0мощи просS: гDи. гDи. б9е и3 содётелю всегw2 мjра. сп7сeніz трeбуz. и5хже нhнэ хощY глаг0лати ѓзъ недост0йный. сію1 ти мlтву ћкw вLцэ грёшніи прин0симъ: поми1луй нaсъ. ЦRю2 нбcный: Трист70е: Џ§е нaшъ: И# тропари2 сіz6. поми1луй нaсъ: всsкагw бо tвёта недоумёюще. ўпрaви ќмъ м0й. и3 . нhнэ и3 при1снw. И# нhнэ: МнHгаz мн0жєства мои1хъ. прегрэшeній. Ѓще ли ни2: глаг0ли ўмилeннw: Мlтвами ст7hхъ nтє1цъ нaшихъ. Слaва: ЧCтн0е прbр0ка твоегw2. глаг0летъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ.

ћкоже и3 ўм0мъ разумэвaти глаг0лємаz. ґ не борзsсz. да воздохнyвъ t сeрдца. вLко. и3 глаг0лю: да д0брыми дёлы просвэщeнъ. д0ндеже ўтишaтсz всz6 чyвства: тогдA сотвори2 начaло не вск0рэ. без8 лёности. поклони1мсz: три1жды. на суди1щи деснhz ти2 страны2 причaстникъ бyду со всёми и3збрaнными твои1ми. со ўмилeніемъ и3 сокрушeннымъ сeрдцемъ. Тaже пост0й мaлw.пригот0витисz на творeніе д0брыхъ дёлъ. бlгослови2. глаг0лz си1це: Пріиди1те. . и3 љзhкомъ воспою2. и3 нhнэ. Рцы2 сіE: Бlжeнъ мyжъ: ти1хw и3 разyмнw. со внимaніемъ. ±же ўчyсz.

накажи1тесz вси2 судsщіи земли2. и3 на пути2 грёшныхъ не стA. Предстaша цaріе зeмстіи. Живhй на нб7сёхъ посмэeтсz и5мъ. и3 рaдуйтесz є3мY съ трeпетомъ. Pал0мъ дв7ду. И# нhнэ. є4же пл0дъ св0й дaстъ во врeмz своE: и3 ли1стъ є3гw2 не tпадeтъ. (2) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 ‹ №i в7i Вскyю шатaшасz kзhцы. Сегw2 рaди не воскрeснутъ нечести1віи на сyдъ: нижE грBшницы на совётъ првdныхъ. не тaкw: но ћкw прaхъ. в7. не надпи1санъ ў є3врє1й. Проси2 t менE. и3 лю1діе поучи1шасz тщє1тнымъ. да не когдA прогнёваетсz гDь. и3 гDь поругaетсz и5мъ: ТогдA возглаг0летъ къ ни6мъ гнёвомъ свои1мъ. є3ли6ка ѓще твори1тъ. (1) № в7 G д7 є7 ѕ7 Бlжeнъ мyжъ. и3 кнz6зи собрaшасz вкyпэ на гDа и3 на хrтA є3гw2. Ўпасeши | жезл0мъ желёзнымъ. ўспёетъ. гDь речE ко мнЁ: сн7ъ м0й є3си2 ты2. цaріе. и3 въ зак0нэ є3гw2 поучи1тсz дeнь и3 н0щь. гор0ю ст70ю є3гw2. Pал0мъ дв7ду. разумёйте. Не тaкw нечести1віи. Раст0ргнемъ* ќзы и4хъ и3 tвeржемъ** t нaсъ и4го и4хъ. и3 пyть нечести1выхъ поги1бнетъ. є3гдA возгори1тсz вск0рэ ћрость є3гw2: бlжeни вси2 надёющіисz нaнь. и3 на сэдaлищи губи1телей не сёде: Но въ зак0нэ гDни в0лz є3гw2. Ћкw вёсть гDь пyть првdныхъ. и4же не и4де на совётъ нечести1выхъ. Раб0тайте гDеви со стрaхомъ. є3г0же возметaетъ вётръ t лицA земли2. Возвэщazй повелёніе гDне.Дв7да прbр0ка и3 цRS пёснь Каfjсма пе1рваz. ћкw сосyды скудє1льничи сокруши1ши |. И# бyдетъ ћкw дрeво насаждeнное при и3сх0дищихъ в0дъ. №. и3 њдержaніе твоE концы2 земли2. и3 всz6. и3 ћростію своeю смzтeтъ |: А$зъ же постaвленъ є4смь цRь t негw2 над8 сіHномъ. и3 дaмъ ти2 kзhки достоsніе твоE. №. и3 поги1бнете t пути2 првdнагw. ѓзъ днeсь роди1хъ тS. Пріими1те наказaніе. ________________ * раст0ргнимъ ** tвeржимъ .

Заyтра ўслhши глaсъ м0й. G. въ пёснехъ. вни1ду въ д0мъ тв0й. ±же глаг0лете въ сердцaхъ вaшихъ. o4крестъ напaдающихъ на мS. Мн0зи глаг0лютъ: кто2 kви1тъ нaмъ бlга6z. гDи. (3) в7 ГDи. Въ ми1рэ вкyпэ ўснY и3 почjю. и3 на лю1дехъ твои1хъ бlгословeніе твоE. мн0зи востаю1тъ на мS: Мн0зи глаг0лютъ души2 моeй: нёсть сп7сeніz є3мY въ бз7э є3гw2: Тh же гDи. въ стрaсэ твоeмъ. сп7си1 мz б9е м0й: ћкw ты2 порази1лъ є3си2 всz6 враждyющыz ми2 всyе. знaменасz на нaсъ свётъ лицA твоегw2. чт0 сz ўмн0жиша стужaющіи ми2. въ ск0рби распространи1лъ мS є3си2: ўщeдри мS.а7 Pал0мъ дв7ду. зyбы грёшникwвъ сокруши1лъ є3си2. заyтра предстaну ти2. внегдA tбэгaше t лицA ґвессалHма сhна своегw2. ўслhша мS бGъ прaвды моеS. є7. и3 ўслhша мS t горы2 ст7hz своеS. (4) в7 ВнегдA призвaти ми2. и3 ќзриши мS. Погуби1ши всz6 глаг0лющыz лжY: мyжа кровeй и3 льсти1ва гнушaетсz гDь. ћкw ўдиви2 гDь прпdбнаго своего2: гDь ўслhшитъ мS. pал0мъ дв7ду. востaхъ. вінA и3 є3лeа своегw2 ўмн0жишасz. ГDи. Ћкw бGъ не хотsй беззак0ніz. Пожри1те жeртву прaвды. ћкw гDь застyпитъ мS. ГDне є4сть сп7сeніе. Вонми2 глaсу молeніz моегw2. и3 возносsй главY мою2. Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ. G д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 а7 Њ наслёдствующемъ. Ѓзъ же мн0жествомъ млcти твоеS. Гнёвайтесz. Сhнове человёчестіи. НижE пребyдутъ беззакHнницы пред8 nчи1ма твои1ма: возненави1дэлъ є3си2 всz6 дёлающыz беззак0ніе. застyпникъ м0й є3си2. ты2 є3си2: не присели1тсz къ тебЁ лукaвнуzй. ћкw ты2 гDи є3ди1наго на ўповaніи всели1лъ мS є3си2. и3 не согрэшaйте. G д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 Слaва: а7 Въ конeцъ. на л0жахъ вaшихъ ўмили1тесz. разумёй звaніе моE. Воскrни2 гDи. поклоню1сz ко хрaму ст70му твоемY. и3 ўповaйте на гDа. и3 спaхъ. и3 ўслhши моли1тву мою2. внегдA воззвaти ми2 къ немY. Ѓзъ ўснyхъ. слaва моS. док0лэ тzжкосeрдіи: вскyю лю1бите суетY и3 и4щете лжи2: И# ўвёдите. д7. (5) в7 G Глаг0лы моz6 внуши2 гDи. Дaлъ є3си2 весeліе въ сeрдцэ моeмъ: t плодA пшени1цы. pал0мъ дв7ду. Не ўбою1сz t тє1мъ людeй. настaви мS д7 є7 ѕ7 з7 и7 . цRю2 м0й и3 б9е м0й: ћкw къ тебЁ помолю1сz гDи.

и3 всели1шисz въ ни1хъ: и3 похвaлzтсz њ тебЁ лю1бzщіи и4мz твоE. Ћкw ты2 бlгослови1ши првdника гDи. и3 да пости1гнетъ. и3 поперeтъ въ зeмлю жив0тъ м0й. Њбрати1сz гDи. Суди2 и5мъ б9е. и4мже G д7 є7 ѕ7 з7 . И# да возвеселsтсz вси2 ўповaющіи на тS. Ћкw нёсть во ўстёхъ и4хъ и4стины. љзhки свои1ми льщaху. и3 востaни гDи б9е м0й повелёніемъ. Tступи1те t менE вси2 дёлающіи беззак0ніе. и3змhю на всsку н0щь л0же моE. и3збaви дyшу мою2. ѕ7. сhна їеменjина. вра6гъ мои1хъ рaди и3спрaви пред8 тоб0ю пyть м0й. и3 слaву мою2 въ пeрсть всели1тъ. и3 ўстыдsтсz ѕэлw2 вск0рэ. Я$кw нёсть въ смeрти поминazй тебE. G д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 ‹ №i Слaва: а7 Pал0мъ дв7ду. ћкw ўслhша гDь глaсъ плaча моегw2: U3слhша гDь молeніе моE. Да постыдsтсz и3 смzтyтсz вси2 врази2 мои2. з7. ћкw смzт0шасz кHсти моz6. во ѓдэ же кто2 и3сповёстсz тебЁ. въ стрaсэ твоeмъ. во вёкъ возрaдуютсz. И# душA моS смzтeсz ѕэлw2: и3 ты2 гDи док0лэ. (6) в7 ГDи. слезaми мои1ми постeлю мою2 њмочY. сeрдце и4хъ сyетно. Ўтруди1хсz воздыхaніемъ мои1мъ. да tпадY u5бо t вра6гъ мои1хъ т0щъ: Да поженeтъ ќбw врaгъ дyшу мою2. ГDи б9е м0й. њбетшaхъ во всёхъ вразёхъ мои1хъ. pал0мъ дв7ду. да не ћростію твоeю њбличи1ши менE. да возвратsтсz. ѓще сотвори1хъ сіE. гр0бъ tвeрстъ гортaнь и4хъ. въ пёснехъ њ nсм0мъ. ГDи. ћкw нeмощенъ є4смь: и3сцэли1 мz гDи. Воскrни2 гDи гнёвомъ твои1мъ. є3г0же воспётъ гDеви њ словесёхъ хусjевыхъ. настaви мS прaвдою твоeю. Смzтeсz t ћрости џко моE. не сyщу и3збавлsющу. ѓще є4сть непрaвда въ рукY моє1ю: А$ще воздaхъ воздаю1щымъ ми2 ѕла6. нижE спасaющу.f7 ‹ №i в7i Gi с1 z ко хрaму ст70му твоемY. гDь моли1тву мою2 пріsтъ. (7) в7 ГDи б9е м0й на тS ўповaхъ. сп7си1 мz t всёхъ гонsщихъ мS и3 и3збaви мS: Да не когдA похи1титъ ћкw лeвъ дyшу мою2. а7 Въ конeцъ. ћкw преwгорчи1ша тS гDи. вознеси1сz въ концaхъ вра6гъ твои1хъ. нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши менE. Поми1луй мS гDи. да tпадyтъ t мhслей свои1хъ: по мн0жеству нечeстіz и4хъ и3зри1ни |. сп7си1 мz рaди млcти твоеS. ћкw nрyжіемъ бlговолeніz вэнчaлъ є3си2 нaсъ.

зачaтъ болёзнь. и3спытazй сердцA и3 ўтрHбы б9е пра1веднw. И# с0нмъ людeй њбhдетъ тS: и3 њ т0мъ на высотY њбрати1сz. стрёлы своz6 сгарaємымъ содёла. и3 долготерпэли1въ. ±же ты2 њсновaлъ є3си2. всz6 покори1лъ є3си2 под8 н0зэ є3гw2: о4вцы и3 волы2 всz6. ћкw п0мниши є3го2. И#сповёмсz гDеви по прaвдэ є3гw2.и7i концaхъ вра6гъ твои1хъ. ћкw чyдно и4мz твоE по всeй земли2. и7 f7 ‹ №i в7i Gi д7i є7i ѕ7i з7i G д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 Слaва: . и3 роди2 беззак0ніе. }. Да скончaетсz ѕл0ба грёшныхъ. и3 падeтъ въ ћму. Ѓще не њбратитeсz. и3ли2 сhнъ человёчь. и3 ўгот0ва и5: И# въ нeмъ ўгот0ва сосyды смє1ртныz. и3 и3скопA и5. є4же разруши1ти врагA и3 мeстника. и4мже заповёдалъ є3си2. и3 по неѕл0бэ моeй на мS. и3 на вeрхъ є3гw2 непрaвда є3гw2 сни1детъ. Р0въ и3зры2. и3 востaни гDи б9е м0й повелёніемъ. ћкw чyдно и4мz твоE по всeй земли2: ћкw взsтсz великолёпіе твоE превhше нб7съ. дэлA пє1рстъ твои1хъ. И#з8 ќстъ младeнєцъ и3 ссyщихъ соверши1лъ є3си2 хвалY. Њбрати1тсz болёзнь є3гw2 на главY є3гw2. БGъ суди1тель првdнъ. слaвою и3 чeстію вэнчaлъ є3си2 є3го2: И# постaвилъ є3си2 є3го2 над8 дёлы рукY твоє1ю. ГDи гDь нaшъ. лyкъ св0й напрzжE. (8) в7 ГDи гDь нaшъ. є3щe же и3 скоты2 пwльскjz: Пти6цы нбcныz. ю4же содёла. СE болЁ непрaвдою. лунY и3 ѕвёзды. pал0мъ дв7ду. П0мощь моS t бGа сп7сaющагw пра6выz сeрдцемъ. и3 ры6бы морскjz. а7 Въ конeцъ. и3 крёпокъ. nрyжіе своE њчи1ститъ. вра6гъ твои1хъ рaди. и3 не гнёвъ наводsй на всsкъ дeнь. ГDь сyдитъ лю1демъ: суди1 ми гDи по прaвдэ моeй. преходsщыz стєзи2 морскjz. Ўмaлилъ є3си2 є3го2 мaлымъ чи1мъ t ѓгGлъ. и3 пою2 и4мени гDа вhшнzгw. њ точи1лэхъ. ћкw посэщaеши є3го2. и3 и3спрaвиши првdнаго. Ћкw ўзрю2 небесA. Что2 є4сть человёкъ.

По а7-й каfjсмэ. Прест7а1z трbце: Џ§е нaшъ: И# тропари2 сіz6. на богaтство неиждивaемое взирazй щедр0тъ твои1хъ сп7се: нhнэ њбнищaвшее моE да не прeзриши сeрдце. зак0номъ и3 прbр0ки свэти1вый мjру. тzготы2 и3 зн0z дневнaгw не понес0хъ. є3г0же родилA є3си2 бGа пaче ўмa же и3 сл0ва. глaсъ №: Въ беззак0ніихъ зачaвсz. и3 сп7си1 мz. зовY: б9е. њчи1сти мS грёшнаго. блyднw моE и3жди1хъ житіE. и3 є3диноси1льнагw твоегw2 д¦а и3спусти1тель: млcрдныz рaди млcти. послэди1 же нaмъ того2 є3динор0днаго твоего2 сн7а бlговоли1вый пл0тію возсіsти. ўмилeніемъ зовY: согрэши1хъ на нб7о и3 пред8 тоб0ю. Ѓще првdникъ є3двA сп7сaетсz. и3 мlтва: ВLко вседержи1телю. и3 дaруй нaмъ б9е. тебё бо гDи. во бдённомъ и3 трeзвенномъ сeрдцэ всю2 настоsщагw житіS н0щь прейти2. вёрою и3 люб0вію при1снw тS чтyщымъ. ГDи поми1луй. тьм0ю грэхA содержи1магw: но б9eственными свёты сщ7eнныхъ твои1хъ ўчeній. судіи2 всёхъ: да не . и3 сп7си1 мz. и4же v3постaснагw сл0ва nц7ъ. не дерзaю взирaти на высотY нбcную. и3 ко њсіsнію нaсъ твоегw2 просвэщeніz настaвити: да бyдутъ ќши твои2 внeмлющэ глaсу молeніz нaшегw. и3 преyмнаz си1ло. дaти њставлeніе грэхHвъ нaмъ всBмъ. начaло свёта. м7. непрестaннw моли2 съ г0рними си1лами. не презрёвый человёческагw є3стествA. но съ наeмники є3динонадесsтагw часA сопричти1 мz б9е. И# нhнэ: Ўповaніе хrтіaнъ прест7az дв7о. и3 неизречeнныz бlгости. но дерзaz на чlвэколю1біе твоE. Слaва: Њб8z6тіz џ§а tвeрсти ми2 потщи1сz. њжидaющымъ пришeствіz сн7а твоегw2 и3 бGа нaшегw. ѓзъ гдЁ kвлю1сz грёшный. и3 и3справлeніе житіS. ѓзъ блyдный. Трист70е. непостижи1ме.

и3 сн7у. я4кw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2. . и3 во вёки вэкHвъ. и3 ст70му д¦у. и3 неизречeннаz слaдость зрsщихъ твоегw2 лицA добр0ту неизглаг0ланную. нhнэ и3 при1снw. и3дёже прaзднующихъ глaсъ непрестaнный. и3 въ рaдость є3гw2 совни1демъ. но б0дрствующе и3 воздви1жени въ дёланіе зaповэдей твои1хъ њбрsщемсz. и3 тебЁ слaву возсылaемъ. nц7Y.возлежaще и3 спsще. ґми1нь.

вhшній. возгарaетсz ни1щій: ўвzзaютъ въ совётэхъ. и3знем0гутъ и3 поги1бнутъ t лицA твоегw2. Раздражи2 гDа грёшный: по мн0жеству гнёва своегw2 не взhщетъ: нёсть бGа пред8 ни1мъ. И# т0й суди1ти и4мать вселeннэй въ прaвду. њ тaйныхъ сhна. и3 прю2 мою2: сёлъ є3си2 на пrт0лэ судsй прaвду. ви1ждь смирeніе моE t вра6гъ мои1хъ. f7. возносsй мS t врaтъ смeртныхъ: Я$кw да возвэщY всz6 хвалы6 твоz6 во вратёхъ дщeре сіHни: возрaдуемсz њ сп7сeніи твоeмъ. ±же помышлsютъ. Присэди1тъ G д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 ‹ №i в7i Gi д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i к7 к7а к7в к7г к7д к7є к7ѕ к7з к7и . въ ск0рбехъ. И# гDь во вёкъ пребывaетъ. а7 Въ конeцъ. да разумёютъ kзhцы ћкw человёцы сyть. в7. суди1ти и4мать лю1демъ въ правотЁ. Речe бо въ сeрдцэ своeмъ: не подви1жусz t р0да въ р0дъ без8 ѕлA: Е#гHже клsтвы ўстA є3гw2 пHлна сyть. и3 въ вёкъ вёка. въ ск0рбехъ. ВнегдA горди1тисz нечести1вому. терпёніе ўб0гихъ не поги1бнетъ до концA. Ћкw не до концA забвeнъ бyдетъ ни1щій.Каfjсма втора1z. (9) в7 И#сповёмсz тебЁ гDи всёмъ сeрдцемъ мои1мъ. не забы2 звaніz ўб0гихъ. pал0мъ дв7ду. Постaви гDи законоположи1телz над8 ни1ми. Ўглэб0ша kзhцы въ пaгубэ. и3 њби1дzй бlгослови1мь є4сть. ўвzзE ногA и4хъ. Ћкw сотвори1лъ є3си2 сyдъ м0й. повёмъ всz6 чудесA твоz6. И# да ўповaютъ на тS знaющіи и4мz твоE: ћкw не њстaвилъ є3си2 взыскaющихъ тS гDи. Запрети1лъ є3си2 kзhкwмъ. и3 грaды разруши1лъ є3си2: поги1бе пaмzть є3гw2 съ шyмомъ. возвэсти1те во kзhцэхъ начина6ніz є3гw2: Я$кw взыскazй крHви и4хъ помzнY. и3 поги1бе нечести1вый. Возвеселю1сz и3 возрaдуюсz њ тебЁ: пою2 и4мени твоемY. пом0щникъ во бlговрeменіихъ. да не крэпи1тсz человёкъ. П0йте гDеви живyщему въ сіHнэ. ВнегдA возврати1тисz врагY моемY вспsть. и4мz є3гw2 потреби1лъ є3си2 въ вёкъ. ю4же скрhша. W#сквернsютсz путіE є3гw2 на всsко врeмz: teмлютсz судьбы6 твоz6 t лицA є3гw2: всёми враги2 свои1ми њбладaетъ. Ћкw хвали1мь є4сть грёшный въ п0хотехъ души2 своеS. вси2 kзhцы забывaющіи бGа. Вскyю гDи tстоS далeче презирaеши во бlговрeменіихъ. ю4же сотвори1ша: въ сёти сeй. судьбы6 творsй. ВрагY њскудёша nр{жіz въ конeцъ. Воскrни2 гDи. ўгот0ва на сyдъ пrт0лъ св0й. И# бhсть гDь прибёжище ўб0гому. и3 г0рести и3 льсти2: под8 љзhкомъ є3гw2 трyдъ и3 болёзнь. въ дёлэхъ рукY своє1ю ўвzзE грёшникъ. да сyдzтсz kзhцы пред8 тоб0ю. Да возвратsтсz грBшницы во ѓдъ. Поми1луй мS гDи. Знaемь є4сть гDь.

Слaва: . ЗанE ±же ты2 соверши1лъ є3си2. да прeданъ бyдетъ въ рyцэ твои2: тебЁ њстaвленъ є4сть ни1щій. ГDь. Чесw2 рaди прогнёва нечести1вый бGа: речe бо въ сeрдцэ своeмъ: не взhщетъ. ћкw ты2 болёзнь и3 ћрость смотрsеши. Въ конeцъ. tврати2 лицE своE. Сокруши2 мhшцу грёшному и3 лукaвому: взhщетсz грёхъ є3гw2. є4же ўби1ти непови1ннаго: џчи є3гw2 на ни1щаго призирaетэ. кaкw речeте души2 моeй: превитaй по горaмъ. Ћкw првdнъ гDь: и3 пра6вды возлюби:. и3 дyхъ бyренъ. да вознесeтсz рукA твоS. и3 не њбрsщетсz. Присэди1тъ въ лови1тельствэ съ богaтыми въ тaйныхъ. Лови1тъ въ тaйнэ. Смири1тъ є3го2: преклони1тсz и3 падeтъ. гDь во хрaмэ ст7ёмъ своeмъ. си1ру ты2 бyди пом0щникъ. ГDь и3спытaетъ првdнаго и3 нечести1ваго: любsй же непрaвду. ўгот0ваша стрёлы въ тyлэ. є4же восхи1тити ни1щаго. не забyди ўб0гихъ твои1хъ до концA. лови1тъ. внегдA є3мY њбладaти ўб0гими. Воскrни2 гDи б9е м0й. nни2 разруши1ша: првdникъ же что2 сотвори2. вёжди є3гw2 и3спытaетэ сhны человёчєскіz.к7f l lа lв lг lд lє lѕ lз l7и lf г0рести и3 льсти2: под8 љзhкомъ є3гw2 трyдъ и3 болёзнь. на нб7си2 пrт0лъ є3гw2: џчи є3гw2 на ни1щаго призирaетэ. я4кw пти1ца. Ви1диши. ‹. ненави1дитъ свою2 дyшу. правwты2 ви1дэ лицE є3гw2. и3 смирeну. ћкw лeвъ во њгрaдэ своeй. да не приложи1тъ ктомY величaтисz человёкъ на земли2. Желaніе ўб0гихъ ўслhшалъ є3си2 гDи: ўгот0ванію сeрдца и4хъ внsтъ ќхо твоE. pал0мъ дв7ду. чaсть чaши и4хъ. џгнь и3 жyпелъ. Речe бо въ сeрдцэ своeмъ: забы2 бGъ. восхи1тити ни1щаго внегдA привлещи2 и5 въ сёти своeй. ГDь цRь во вёкъ и3 въ вёкъ вёка: поги1бнете kзhцы t земли2 є3гw2. да не ви1дитъ до концA. сострэлsти во мрaцэ пра6выz сeрдцемъ. Суди2 си1ру. (10) № в7 G д7 є7 ѕ7 з7 На гDа ўповaхъ. Њдожди1тъ на грёшники сBти. Ћкw сE грBшницы налzк0ша лyкъ.

pал0мъ дв7ду. љзhкъ велерёчивый. растлёша и3 њмерзи1шасz въ начинaніихъ: нёсть творsй бlгостhню. и3скушeно земли2. (12) в7 Док0лэ гDи. ўстны2 на6ша при нaсъ сyть: кто2 нaмъ гDь є4сть. њ nсмёй. словесA чи6ста. забyдеши мS до концA. в7i. ГDь съ нб7сE прини1че на сhны человёчєскіz: ви1дэти. Џкрестъ нечести1віи х0дzтъ: по высотЁ твоeй ўмн0жилъ є3си2 сhны человёчєскіz. и3 воздыхaніz ўб0гихъ. просвэти2 џчи мои2. ВнегдA возврати1тъ гDь плэнeніе люде1й свои1хъ. ћкw гDь въ р0дэ првdныхъ. При1зри. ѓще подви1жусz. СловесA гDнz. Тaмw ўбоsшасz стрaха. Совётъ ни1щагw посрами1сте. док0лэ вознесeтсz врaгъ м0й на мS. Кто2 дaстъ t сіHна спcніе ї}лево. (13) № в7 G д7 є7 ѕ7 з7 и7 РечE безyменъ въ сeрдцэ своeмъ: нёсть бGъ. Сyєтнаz глаг0ла кjйждо ко и4скреннему своемY: ўстнЁ льсти6выz въ сeрдцэ. Вси2 ўклони1шасz. (11) в7 Сп7си1 мz гDи. ћкw ўмaлишасz и4стины t сынHвъ человёческихъ. гDа не призвaша. ћкw њскудЁ прпdбный. и3 пою2 и4мени гDа вhшнzгw. Ты2 гDи сохрани1ши ны2. Gi. Стрaсти рaди ни1щихъ. не њбиню1сz њ нeмъ. возрaдуетсz їaкwвъ. Ни ли2 ўразумёютъ вси2 дёлающіи беззак0ніе. снэдaющіи лю1ди моz6 въ снёдь хлёба.а7 Въ конeцъ. G д7 є7 ѕ7 з7 Въ конeцъ. сребро2 разжжeно. ны1нэ воскrнY. ѓще є4сть разумэвazй и3ли2 взыскazй бGа. Потреби1тъ гDь всz6 ўстны2 льсти6выz. pал0мъ дв7ду. нёсть до є3ди1нагw. њчищeно седмери1цею. и3дёже не бЁ стрaхъ. G д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 а7 Въ конeцъ. Ѓзъ же на млcть твою2 ўповaхъ: возрaдуетсz сeрдце моE њ сп7се1ніи твоeмъ: воспою2 гDеви бlгодёzвшему мнЁ. . и3 возвесели1тсz ї}ль. вкyпэ неключи1ми бhша: нёсть творsй бlгостhню. бwлёзни въ сeрдцэ моeмъ дeнь и3 н0щь. Стужaющіи ми2 возрaдуютсz. Док0лэ положY совёты въ души2 моeй. pал0мъ дв7ду. Рeкшыz: љзhкъ нaшъ возвели1чимъ. ўслhши мS гDи б9е м0й. №i. да не когдA ўснY въ смeрть. и3 въ сeрдцэ глаг0лаша ѕла6z. Да не когдA речeтъ врaгъ м0й: ўкрэпи1хсz на него2. глаго1летъ гDь: положyсz во сп7сeніе. гDь же ўповaніе є3гw2 є4сть. док0лэ tвращaеши лицE твоE t мене22. и3 соблюдeши ны2 t р0да сегw2 и3 во вёкъ.

Столпописaніе. Ћкw не њстaвиши дyшу мою2 во ѓдэ. Ќжz напад0ша ми2 въ держaвныхъ мои1хъ: и4бо достоsніе моE держaвно є4сть мнЁ. нижE дaси прпdбному твоемY ви1дэти и3стлёніz. ћкw њдеснyю менє2 є4сть. д7i. Ўничижeнъ є4сть пред8 ни1мъ лукaвнуzй. И#скуси1лъ є3си2 сeрдце моE. и3 не сотвори2 и4скреннему своемY ѕлA. (15) № в7 G д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 ‹ №i Сохрани1 мz гDи. вонми2 молeнію моемY. Ўмн0жишасz нeмwщи и4хъ. (16) № в7 G Ўслhши гDи прaвду мою2. ни помzнy же и3мeнъ и4хъ ўстнaма мои1ма. Бл7гословлю2 гDа вразуми1вшаго мS: є3щe же и3 до н0щи наказaша мS ўтрHбы моz6. да не подви1жусz. ГDь чaсть достоsніz моегw2. и3 мзды2 на непови1нныхъ не пріsтъ. и3ли2 кто2 всели1тсz во ст7yю г0ру твою2. Рёхъ гDеви: гDь м0й є3си2 ты2: ћкw благи1хъ мои1хъ не трeбуеши. и3 не њбрётесz во мнЁ . ________________ * слaдость Моли1тва дв7ду. Ст7ым 6 ъ. Сказaлъ ми2 є3си2 пути6 животA: и3сп0лниши мS весeліz съ лицeмъ твои1мъ: красотA* въ десни1цэ твоeй въ конeцъ. глаг0лzй и4стину въ сeрдцэ своeмъ: И$же не ўльсти2 љзhкомъ свои1мъ. Сегw2 рaди возвесели1сz сeрдце моE. (14) № в7 G д7 є7 ГDи. боsщыz же сz гDа слaвитъ: кленhйсz и4скреннему своемY. и3 возрaдовасz љзhкъ м0й. и3 дёлаzй прaвду. и3 поношeніz не пріsтъ на бли6жніz своz6. кто2 њбитaетъ въ жили1щи твоeмъ. є7i. и3 чaши моеS: ты2 є3си2 ўстроszй достоsніе моE мнЁ. pал0мъ дв7ду. Предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну. не соберY соб0ры и4хъ t кровeй. ѕ7i. внуши2 моли1тву мою2 не во ўстнaхъ льсти1выхъ. ћкw на тS ўповaхъ.Слaва: Въ конeцъ. T лицA твоегw2 судьбA моS и3зhдетъ: џчи мои2 да ви1дита правоты2. є3щe же и3 пл0ть моS всели1тсz на ўповaніи. и3 не tметazсz: СребрA своегw2 не дадE въ ли1хву. посэти1лъ є3си2 н0щію: и3скуси1лъ мS є3си2. по си1хъ ўскори1ша. и5же сyть на земли2 є3гw2. Ходsй непор0ченъ. ўдиви2 гDь всz6 хотBніz своz6 въ ни1хъ. творsй сіz6 не подви1житсz во вёкъ. дв7ду.

гDи. nрyжіе твоE t вра6гъ руки2 твоеS. Њб8sша мS ћкw лeвъ гот0въ на л0въ. ћкw зёницу џка: въ кр0вэ крил{ твоє1ю покрhеши мS. ћкw ўслhшалъ мS є3си2 б9е: приклони2 ќхо твоE мнЁ. насhщусz внегдA kви1ти ми сz слaвэ твоeй. и3 запни2 и5мъ. за словесA ўстeнъ твои1хъ ѓзъ сохрани1хъ пути6 жeстwки. и3 не њбрётесz во мнЁ непрaвда. Ѓзъ же прaвдою kвлю1сz лицY твоемY. сп7сazй ўповaющыz на тS t проти1вzщихсz десни1цэ твоeй: Сохрани1 мz. ________________ * њби1дzщихъ Слaва: . T лицA нечести1выхъ њстрaстшихъ* мS. Тyкъ св0й затвори1ша: ўстA и4хъ глаг0лаша гордhню. Соверши2 стwпы2 моz6 во стезsхъ твои1хъ. и3 њстaвиша њстaнки младeнцємъ свои6мъ. Воскrни2.д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 ‹ №i в7i Gi д7i є7i посэти1лъ є3си2 н0щію: и3скуси1лъ мS є3си2. Ѓзъ воззвaхъ. И#згонsщіи мS ны1нэ њбыд0ша мS. и3 ўслhши глаг0лы моz6. и3 сокровeнныхъ твои1хъ и3сп0лнисz чрeво и4хъ: насhтишасz сынHвъ. да не подви1жутсz стwпы2 моz6. Ћкw да не возглаг0лютъ ўстA моz6 дёлъ человёческихъ. и3 ћкw скЂменъ њбитazй въ тaйныхъ. предвари2 |. и3збaви дyшу мою2 t нечести1вагw. t мaлыхъ t земли2: раздэли2 | въ животЁ и4хъ. врази2 мои2 дyшу мою2 њдержaша. џчи свои2 возложи1ша ўклони1ти на зeмлю. гDи. ГDи. Ўдиви2 млcти твоz6.

поми1луй мS. сeрдце чи1стое. И# тропари2 сіz6. гDи. чeсть и3 поклонeніе со ст7hмъ д¦омъ. ГDи поми1луй. Ћкw в0лны мwрскi1z на мS востaша беззакHніz моz6. речE дв7дъ: и3 ѓзъ тебЁ зовY: согрэши1хъ. . Трист70е. ўмилeніz плодA не ношY tню1дъ. и3 посэчeніz страшyсz. мт7и дв7о. џ§е гDа нaшегw ї}са хrтA. и3 сп7си1 мz. ћкw кораблeцъ въ пучи1нэ ѓзъ є3ди1нъ њбуревaюсz t прегрэшeній мн0гихъ: но въ ти1хое пристaнище настaви мS. рaзумъ незаблyдный. млcрдіz рaди щедр0тъ. њ ни1хже согрэши1хомъ. бцdе. къ стzжaнію и3 дов0льству и4стины во хrтЁ твоeмъ: съ ни1мже тебЁ слaва подобaетъ.По в7-й каfjсмэ. м7. глaсъ №: Ѓзъ сhй дрeво непл0дное. Слaва: Поми1луй мS. нhнэ и3 при1снw. тёмже тS молю2: прeжде џныz нyжды. И# нhнэ: Предстaтельство тeплое хrтіaнъ. є3динор0днагw твоегw2 сн7а: дaждь ми2 тёло несквeрное. гDи. покаsніемъ. ќмъ б0дръ. и3 nгнS џнагw бою1сz негаси1магw. всsкагw ѕлодёйства и3 лю1тости и3збaвити нaсъ рaтника. ґми1нь. и3 во вёки вэкHвъ. и3 дaти прощeніе нaмъ. д¦а ст7aгw нашeствіе. и3 мlтва: ВLко вседержи1телю. грэхи2 моz6 њчи1стивъ покаsніемъ. твои1ми мlтвами. сп7се. њбрати2 и3 сп7си1 мz. сн7а твоего2 моли2.

и3 t ненави1дzщихъ мS: ћкw ўтверди1шасz пaче менE. ±же глаг0ла гDеви словесA пёсни сеS. Ћкw ты2 лю1ди смирє1нныz сп7сeши. И# и3зведe мz на широтY: и3збaвитъ мS. Предвари1ша мS въ дeнь њѕлоблeніz моегw2: и3 бhсть гDь ўтверждeніе моE. и3 со стропти1вымъ разврати1шисz. Взhде дhмъ гнёвомъ є3гw2. НизпослA стрёлы. и3 tкрhшасz њснова6ніz вселeнныz. И# воздaстъ ми2 гDь по прaвдэ моeй. и3 р0гъ сп7сеніz моегw2. и3 t вра6гъ мои1хъ спасyсz. въ дeнь. И# kви1шасz и3ст0чницы воднjи. гDи. предвари1ша мS сBти смє1ртныz. T њблистaніz пред8 ни1мъ w4блацы проид0ша. и3 сохраню1сz t беззак0ніz моегw2. пред8 nчи1ма є3гw2. темнA водA во w4блацэхъ воздyшныхъ. и3 къ бGу моемY воззвaхъ: ўслhша t хрaма ст7aгw своегw2 глaсъ м0й. ќгліе возгорёсz t негw2. призвaхъ гDа. и3 пріsтъ мS. Њдержaша мS бwлёзни смє1ртныz. w4крестъ є3гw2 селeніе є3гw2. (17) в7 G Возлюблю1 тz. летЁ на крил{ вётрєню. и3 вhшній дадE глaсъ св0й. и3 не нечeствовахъ t бGа моегw2. И# воздaстъ ми2 гDь по прaвдэ моeй. и3 по чистотЁ рукY моє1ю. И#збaвитъ мS t врагHвъ мои1хъ си1льныхъ. ћкw восхотё мz. И# приклони2 нб7сA и3 сни1де: и3 мрaкъ под8 ногaма є3гw2. и3 застyпникъ м0й. и3 разгнA |. и3 по чистотЁ рукY моє1ю воздaстъ ми2: Ћкw сохрани1хъ пути6 гDни. И# бyду непор0ченъ съ ни1мъ. и3 њснова6ніz г0ръ смzт0шасz и3 подвиг0шасz. и3 ўповaю на него2: защи1титель м0й. И# взhде на херувjмы. бGъ м0й. гDи. џтроку гDню дв7ду. а7 Въ конeцъ. и3 пот0цы беззак0ніz смzт0ша мS: Бwлёзни ѓдwвы њбыд0ша мS.Каfjсма тре1тіz. Съ прпdбнымъ прпdбнъ бyдеши. и3 летЁ. крёпосте моS: ГDь ўтверждeніе моE. воспріsтъ мS t в0дъ мн0гихъ. и3 трeпетна бhсть землS. ХвалS призовY гDа. и3 мHлніи ўмн0жи. и3 в0пль м0й пред8 ни1мъ вни1детъ во ќши є3гw2. и3 и3з8 руки2 саyли. и3 прибёжище моE. Ћкw всz6 судьбы6 є3гw2 предо мн0ю. и3 речE: з7i. в0ньже и3збaви є3го2 гDь t руки2 всёхъ вра6гъ є3гw2. и3 съ мyжемъ непови1ннымъ непови1ненъ бyдеши: И# со и3збрaннымъ и3збрaнъ бyдеши. и3 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 ‹ №i в7i Gi д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i к7 к7а к7в к7г к7д к7є к7ѕ к7з . t запрещeніz твоегw2. и3 њправда6ніz є3гw2 не tступи1ша t мене2. и3 смzтE |. И# подви1жесz. НизпослA съ высоты2. грaдъ и3 ќгліе џгненное: И# возгремЁ съ небесE гDь. и3 џгнь t лицA є3гw2 восплaменитсz. и3 и3збaвитель м0й. t дохновeніz дyха гнёва твоегw2. G. И# внегдA скорбёти ми2. пом0щникъ м0й. И# положи2 тьмY закр0въ св0й. ћкw прогнёвасz на нS бGъ.

Ћкw ты2 просвэти1ши свэти1лникъ м0й. И#збaвиши мS t прерэкaніz людeй. постaвиши мS во главY kзhкwвъ. Дeнь дни2 tрыгaетъ глаг0лъ. Ћкw тоб0ю и3збaвлюсz t и3скушeніz. (18) в7 Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію. и3 ненави1дzщыz мS потреби1лъ є3си2. и3 положи2 непор0ченъ пyть м0й: Совершazй н0зэ мои2 ћкw є3лeни. t востаю1щихъ на мS вознесeши мS. }i. и3 бGомъ мои1мъ прейдY стёну. t мyжа непрaведна и3збaвиши мS. и3 њхром0ша t стeзь свои1хъ. И# препоsсалъ мS є3си2 си1лою на брaнь. И# дaлъ ми2 є3си2 защищeніе сп7сеніz. просвэти1ши тьмY мою2. и3 на выс0кихъ поставлszй мS: Научazй рyцэ мои2 на брaнь. и3 покори1вый лю1ди под8 мS. спsлъ є3си2 всz6 востаю1щыz на мS под8 мS. и4хже не вёдэхъ. лю1діе. W#скорблю2 и5хъ. Въ слyхъ ќха послyшаша мS: сhнове чуждjи солгaша ми2. БGъ препоzсyzй мS си1лою. раб0таша ми2. и3 пости1гну |. ПоженY враги2 моz6. БGъ м0й. и3 десни1ца твоS воспріsтъ мS: и3 наказaніе твоE и3спрaвитъ мS въ конeцъ. и3 бл7гословeнъ бGъ. творeніе же рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь. и3 не ўслhша и4хъ. д0ндеже скончaютсz. pал0мъ дв7ду. Слaва: а7 Въ конeцъ. и3 н0щь н0щи возвэщaетъ рaзумъ. рaзвэ бGа нaшегw. и3 въ концы6 вселeнныz глаг0лы G д7 . и3 да вознесeтсz бGъ сп7сeніz моегw2: БGъ даsй tмщeніе мнЁ. и3 творsй млcть хрістY своемY дв7ду. гDи: б9е м0й. Сегw2 рaди и3сповёмсz тебЁ во kзhцэхъ гDи. ћкw брeніе путeй поглaжду |. И# врагHвъ мои1хъ дaлъ ми2 є3си2 хребeтъ. и3ли2 кто2 бGъ. Жи1въ гDь. непор0ченъ пyть є3гw2. рaзвэ гDа. и3 не возм0гутъ стaти. Не сyть рBчи. И# и3стню2 |. и3 џчи г0рдыхъ смири1ши. нижE словесA.к7и к7f l lа lв lг lд lє lѕ lз l7и lf м7 м7а м7в м7г м7д м7є м7ѕ м7з м77и м7f н7 н7а7 стропти1вымъ разврати1шисz. и3 положи1лъ є3си2 лyкъ мёдzнъ мы6шца моz6. и3 сёмени є3гw2 до вёка. и3 не возвращyсz. Ћкw ты2 лю1ди смирє1нныz сп7сeши. и4хже не слhшатсz глaси и4хъ. Воззвaша. Ћкw кто2 бGъ. и3 наказaніе твоE то2 мS научи1тъ. Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ. падyтъ под8 ногaма мои1ма. Ўшири1лъ є3си2 стwпы2 моz6 подо мн0ю. и3 не и3знемог0стэ плеснB мои2. и3 и4мени твоемY пою2: Величazй сп7сє1ніz цр7є1ва. И#збaвитель м0й t вра6гъ мои1хъ гнэвли1выхъ. и3 не бЁ спасazй: ко гDу. Сhнове чуждjи њбетшaша. ћкw прaхъ пред8 лицeмъ вётра. словесA гDнz разжжє1нна: защи1титель є4сть всёхъ ўповaющихъ на него2.

Помzнeтъ всsку жeртву твою2. и3 t сіHна застyпитъ тS. Њправда6ніz гDнz пра6ва. к7. во1ньже ѓще дeнь призовeмъ тS. мh же востaхомъ и3 и3спрaвихомсz. и3 всесожжeніе твоE тyчно бyди. просвэщaющаz џчи. и3 во и4мz гDа бGа нaшегw возвели1чимсz. и3 ўслhши ны2. ГDи. И$бо рaбъ тв0й храни1тъ |. Сjи на колесни1цахъ и3 сjи на к0нехъ: мh же во и4мz гDа бGа нaшегw призовeмъ. Грэхопадє1ніz кто2 разумёетъ. њправда6нны вкyпэ: ВожделBнны пaче злaта и3 кaмене чeстна мн0га. T крaz нб7сE и3сх0дъ є3гw2. ўмудрsющее младeнцы. И# t чужди1хъ пощади2 рабA твоего2: ѓще не њбладaютъ мн0ю. П0слетъ ти2 п0мощь t ст7aгw. и3 слaждшz пaче мeда и3 с0та. (20) в7 ГDи. пребывazй въ вёкъ вёка: судьбы6 гDни и4стинны. t тaйныхъ мои1хъ њчи1сти мS.є7 ѕ7 з7 и7 f7 ‹ №i в7i Gi д7i є7i Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ. и3 въ концы6 вселeнныz глаг0лы и4хъ. и3 срётеніе є3гw2 до крaz небесE: и3 нёсть. Дaстъ ти2 гDь по сeрдцу твоемY. G д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 ‹ а7 Pал0мъ дв7ду. Ны1нэ познaхъ. (19) в7 Ўслhшитъ тS гDь въ дeнь печaли. и3 поучeніе сeрдца моегw2 пред8 тоб0ю вhну. Возрaдуемсz њ сп7се1ніи твоeмъ. Стрaхъ гDень чи1стъ. и3 њчи1щусz t грэхA вели1ка. f7i. Тjи спsти бhша и3 пад0ша. pал0мъ дв7ду. въ с0лнцэ положи2 селeніе своE: И# т0й ћкw жени1хъ и3сходsй t черт0га своегw2. положи1лъ є3си2 на главЁ є3гw2 вэнeцъ t кaмене чeстна. тогдA непор0ченъ бyду. гDи пом0щниче м0й и3 и3збaвителю м0й. Ћкw предвари1лъ є3си2 є3го2 бл7гословeніемъ бlгостhннымъ. Зак0нъ гDень непор0ченъ. ћкw сп7сE гDь хрістA своего2: ўслhшитъ є3го2 съ нб7сE ст7aгw своегw2: въ си1лахъ сп7се1ніе десни1цы є3гw2. возрaдуетсz ћкw и3споли1нъ тещи2 пyть. и3 хотёніz ўстнY є3гw2 нёси лиши1лъ є3го2. Желaніе сeрдца є3гw2 дaлъ є3си2 є3мY. веселz6щаz сeрдце: зaповэдь гDнz свэтлA. и3сп0лнитъ гDь всz6 прошє1ніz твоz6. и3 дaлъ є3си2 є3мY долготY днjй во G д7 . И# бyдутъ во бlговолeніе словесA ќстъ мои1хъ. а7 Въ конeцъ. ЖивотA проси1лъ є4сть ў тебе2. си1лою твоeю возвесели1тсz цaрь. спаси2 царS. внегдA сохрани1ти | воздаsніе мн0го. њбращazй дyшы: свидётельство гDне вёрно. и3 вeсь совётъ тв0й и3сп0лнитъ. и3 њ сп7сeніи твоeмъ возрaдуетсz ѕэлw2. защи1титъ тS и4мz бGа їaкwвлz. и4же ўкрhетсz теплоты2 є3гw2.

t чрeва мaтере моеS бGъ м0й є3си2 ты2. си1лою твоeю: воспоeмъ и3 поeмъ си6лы твоz6. и3 дaлъ є3си2 є3мY долготY днjй во вёкъ вёка. И$зсше ћкw скудeль крёпость моS. поношeніе человёкwвъ и3 ўничижeніе людeй. и5хже не возм0гутъ состaвити. десни1ца твоS да њбрsщетъ всz6 ненави1дzщыz тебE. гDи. восхищazй и3 рыкazй. ю3нцы2 тyчніи њдержaша мS: Tверз0ша на мS ўстA своz6. глаг0лаша ўстнaми. с0нмъ лукaвыхъ њдержaша мS: и3скопaша рyцэ мои2 и3 н0зэ мои: И#счет0ша всz6 кHсти моz6: тjи же смотри1ша и3 презрёша мS. pал0мъ дв7ду. Ћкw положи1ши и5хъ ћкw пeщь џгненную во врeмz лицA твоегw2: гDь гнёвомъ свои1мъ смzтeтъ |. и3 и3збaвилъ є3си2 |. и3 разсhпашасz всz6 кHсти моz6. возвесели1ши є3гw2 рaдостію съ лицeмъ твои1мъ. Ѓзъ же є4смь чeрвь. хвало2 ї}лева. воззовY во дни2. во и3збhтцэхъ твои1хъ ўгот0виши лицE и4хъ. Раздэли1ша G д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 ‹ №i в7i Gi д7i є7i ѕ7i з7i и7i . Вси2 ви1дzщіи мS поругaша ми сz. Б9е м0й. Ћкw водA и3зліsхсz. Пл0дъ и4хъ t земли2 погуби1ши. покивaша глав0ю: U3повA на гDа. к7а. Вознеси1сz. ўповaніе моE t сwсцY мaтере моеS: Къ тебЁ привeрженъ є4смь t ложeснъ. далeче t сп7сeніz моегw2 словесA грэхопадeній мои1хъ. На тS ўповaша nтцы2 нaши: ўповaша. Ћкw положи1ши | хребeтъ. и3 въ нощи2. Тh же во ст7ёмъ живeши. бhсть сeрдце моE ћкw в0скъ тazй посредЁ чрeва моегw2. Ћкw ты2 є3си2 и3ст0ргій мS и3з8 чрeва. Њбыд0ша мS тельцы2 мн0зи. Ћкw њбыд0ша мS пси2 мн0зи. и3 спас0шасz: на тS ўповaша. ћкw х0щетъ є3го2. и3 не въ безyміе мнЁ. помhслиша совёты. (21) в7 Б9е б9е м0й. и3 сёмz и4хъ t сынHвъ человёческихъ. Ћкw цaрь ўповaетъ на гDа: и3 млcтію вhшнzгw не подви1житсz. и3 љзhкъ м0й прильпE гортaни моемY. ћкw ск0рбь бли1з. и3 снёсть и5хъ џгнь. Слaва: а7 Въ конeцъ.8 ћкw нёсть помогazй ми2. Ћкw ўклони1ша на тS ѕла6z. Да њбрsщетсz рукA твоS всBмъ врагHмъ твои6мъ.є7 ѕ7 з7 и7 f7 ‹ №i в7i Gi д7i ЖивотA проси1лъ є4сть ў тебе2. и3 въ пeрсть смeрти свeлъ мS є3си2. да и3збaвитъ є3го2. и3 не постыдёшасz. Къ тебЁ воззвaша. њ заступлeніи ќтреннемъ. ґ не человёкъ. и3 не ўслhшиши. Вeліz слaва є3гw2 сп7сeніемъ твои1мъ: слaву и3 велелёпіе возложи1ши на него2. ћкw лeвъ. вонми1 ми. вскyю њстaвилъ мS є3си2. да сп7сeтъ є3го2. Ћкw дaси є3мY бл7гословeніе во вёкъ вёка. Да не tстyпиши t менE2.

и3 чaша твоS ўпоzвaющи мS ћкw держaвна. Я$кw гDне є4сть цrтвіе. и3 ничт0же мS лиши1тъ. всE сёмz їaкwвле прослaвите є3го2. и3 насhтzтсz. на заступлeніе моE вонми2. Kдsтъ ўб0зіи. Повёмъ и4мz твоE брaтіи моeй. нижE негодовA моли1твы ни1щагw. и3 t рHгъ є3динорHжъ смирeніе моE. и3 поклони1шасz вси2 тyчніи земли2: пред8 ни1мъ припадyтъ вси2 низходsщіи въ зeмлю: и3 душA моS томY живeтъ. моли6твы моz6 воздaмъ пред8 боsщимисz є3гw2. Kд0ша. та6 мS ўтёшиста. Помzнyтсz и3 њбратsтсz къ гDу вси2 концы6 земли2. ________________ * роди1тисz и3мyщымъ Pал0мъ дв7ду. настaви мS на стези2 прaвды и4мене рaди своегw2.f7i к7 к7а к7в к7г к7д к7є к7ѕ к7з к7и к7f l lа lв всz6 кHсти моz6: тjи же смотри1ша и3 презрёша мS. въ цRкви вели1цэй и3сповёмсz тебЁ. да ўбои1тсz же t негw2 всE сёмz ї}лево: Я$кw не ўничижи2. И# сёмz моE пораб0таетъ є3мY: возвэсти1тъ гDеви р0дъ грzдyщій. и3 восхвaлzтъ гDа взыскaющіи є3го2: жива6 бyдутъ сердцA и4хъ въ вёкъ вёка. Раздэли1ша ри6зы моz6 себЁ. И# млcть твоS поженeтъ мS всz6 дни6 животA моегw2: и3 є4же всели1ти ми сz въ д0мъ гDень въ долготY днjй. и3 и3з8 руки2 пeсіи є3динор0дную мою2: Спаси1 мz t ќстъ льв0выхъ. T тебе2 похвалA моS. восхвали1те є3го2. И# возвэстsтъ прaвду є3гw2 лю1дzмъ р0ждшымсz*. и3 њ nдeжди моeй метaша жрeбій. Боsщіисz гDа. тaмw всели1 мz: на водЁ пок0йнэ воспитa мz. ±же сотвори2 гDь. ўслhша мS. Ўгот0валъ є3си2 предо мн0ю трапeзу сопроти1въ стужaющымъ мнЁ: ўмaстилъ є3си2 є3лeомъ главY мою2. посредЁ цRкве воспою2 тS. Ѓще бо и3 пойдY посредЁ сёни смeртныz. к7в. И#збaви t nрyжіz дyшу мою2. не ўдали2 п0мощь твою2 t менE. ћкw ты2 со мн0ю є3си2: жeзлъ тв0й и3 пaлица твоS. не ўбою1сz ѕлA. и3 є3гдA воззвaхъ къ немY. нижE tврати2 лицE своE t менE. Дyшу мою2 њбрати2. и3 т0й њбладaетъ kзы6ки. На мёсте ѕлaчнэ. и3 покл0нzтсz пред8 ни1мъ всz6 nтeчєствіz kзы6къ. Тh же. . гDи. (22) № в7 G д7 є7 ѕ7 ГDь пасeтъ мS.

є3ди1ныz t суббHтъ. Возми1те вратA кнz6зи ва6ша. гDь крёпокъ и3 си1ленъ. и3 не клsтсz лeстію и4скреннему своемY. Сeй р0дъ и4щущихъ гDа. вселeннаz и3 вси2 живyщіи на нeй. Сeй пріи1метъ бл7гословeніе t гDа. т0й є4сть цRь слaвы. и3 чи1стъ сeрдцемъ. Т0й на морsхъ њсновaлъ ю5 є4сть. к7г. Слaва: . и3 на рэкaхъ ўгот0валъ ю5 є4сть. и4щущихъ лицE бGа їaкwвлz. Кто2 взhдетъ на г0ру гDню. и3ли2 кто2 стaнетъ на мёстэ ст7ёмъ є3гw2. Непови1ненъ рукaма. (23) № в7 G д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 ‹ ГDнz землS. и4же не пріsтъ всyе дyшу свою2. Кт0 є3сть сeй цRь слaвы. и3 млcтыню t бGа сп7са своегw2.Pал0мъ дв7ду. Кт0 є3сть сeй цRь слaвы. Возми1те вратA кнz6зи ва6шz. гDь си1ленъ въ брaни. и3 возми1тесz вратA вBчнаz: и3 вни1детъ цRь слaвы. гDь си1лъ. и3 и3сполнeніе є3S. и3 возми1тесz вратA вBчнаz: и3 вни1детъ цRь слaвы.

млcрдіz рaди безприклaднагw млcти твоеS. не њстaви мS рабA твоего2. сл0ве пребезначaльнагw nц7A. поми1луй мS. б9е. душE моS. вLчце бGобlгодaтнаz. дyшу мою2 люб0вію кrтA твоегw2 њбzжи2: тёло же моE твои1мъ безстрaстіемъ ўкраси2. содёzнное њ тебЁ стрaшное тaинство: неwб8eмлемаго бо зачeнши. и3 дэлA сокровє1ннаz tкрывaютсz. ±же мн0ю содBzннаz. глaсъ G7: Живyщи на земли2. согрэши1хъ. прeжде дaже не њсyдиши мS. согрэши1хъ. Тaже тропари2. родилA є3си2 пл0тію њбложeннаго t чcтыхъ кровeй твои1хъ: є3г0же чcтаz. прeжде дaже не њсyдиши мS. и3 вразуми2 сeрдце . прeжде нeже во џномъ всенар0дномъ поз0рищи и4маши и3спытaти. душE моS. Слaва: На стрaшномъ суди1щи без8 њглаг0льникwвъ њбличaюсz. возопjй хrтY бGу: сердцевёдче. Трист70е. и3 просвэти2 м0й ќмъ свётомъ познaніz є3ђліа твоегw2. поми1луй мS. моли2 сп7сти2 всz6 пою1щыz тS. мы6сли ўмири2. самосовершeнный б9е ї}се хrтE. никaкоже разлучazйсz твои1хъ рабHвъ. но при1снw въ ни1хъ почивazй.По G-й каfjсмэ. бlгjй гDи: но и3скуси1 мz. без8 свидётелей њсуждaюсz: кни6ги бо сHвэстныz разгибaютсz. и3 возопjй гDу: сердцевёдче. пріими2 во ўмЁ сyдъ грzдyщій. И# нhнэ: Недоразумэвaемое и3 непостижи1мое є4сть. покaйсz: пeрсть во гр0бэ не поeтъ. ГDи поми1луй. пребывaеши въ прегрэшeніихъ. всест7hй цRю2: но дaждь мнЁ недост0йному рaдованіе сп7сeніz твоегw2. Док0лэ. б9е њчи1сти мS и3 сп7си1 мz. и3 мlтва: ГDи вседержи1телю. и3 н0зэ мои2 сохрани2 t поползновeніz. м7. и3 не погуби1 мz со беззак0ньми мои1ми. прегрэшeній не и3збавлsетъ. ћкw сн7а твоего2. док0лэ пріeмлеши покаsніz преложeніе.

и3 tврати2 t негw2. и3 животворsщимъ д¦омъ. .моE. тh бо є3си2 пyть. и3спытaй мS. ґми1нь. ѓще пyть беззак0ніz во мнЁ. и3 и4стина. и3 тебЁ слaву возсылaемъ. и3 ўвёждь стези2 моz6. нhнэ и3 при1снw. и3 жив0тъ. со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ. и3 настaви мS на пyть вёченъ. и3 прест7hмъ. и3 бlги1мъ. и3 ви1ждь. и3 во вёки вэкHвъ.

ћкw ўмн0жишасz. к7є. гDи. Да постыдsтсz беззак0ннующіи вотщE. да не постыжyсz. Неѕл0бивіи и3 прaвіи прилэплsхусz мнЁ. нижE да посмэю1т ми сz врази2 мои2: И$бо вси2 терпsщіи тS не постыдsтсz. ћкw т0й и3ст0ргнетъ t сёти н0зэ мои2. и3 и3спытaй мS. к7д. и3 свидёніz є3гw2. (25) № в7 G д7 є7 ѕ7 Суди1 ми. и3 њстaви всz6 грэхи2 моz6. скажи1 ми. и3 њбhду жeртвенникъ тв0й. и3 научи1 мz. сегw2 рaди законоположи1тъ согрэшaющымъ на пути2. ГрBхъ ю4ности моеS. рaди бlгости твоеS гDи. є3г0же и3зв0ли. гDи. Pал0мъ дв7ду. и3 тебE терпёхъ вeсь дeнь. гDи. ћкw t вёка сyть. Ви1ждь смирeніе моE. и3 сёмz є3гw2 наслёдитъ зeмлю. разжжи2 ўтрHбы моz6 и3 сeрдце моE. Возненави1дэхъ цeрковь лукaвнующихъ. ДушA є3гw2 во бл7ги1хъ водвори1тсz. ћкw ты2 є3си2 бGъ сп7съ м0й. и3 со законопрестyпными не вни1ду. гDи. взыскaющымъ завёта є3гw2. б9е м0й. и3 съ нечести1выми не сsду. Пути6 твоz6. Ћкw млcть твоS пред8 nчи1ма мои1ма є4сть. Pал0мъ дв7ду.Каfjсма четве1ртаz. Кт0 є3сть человёкъ боsйсz гDа. Ви1ждь враги2 моz6. и3 њчисти грёхъ м0й: мн0гъ бо є4сть. Держaва гDь боsщихсz є3гw2. законоположи1тъ є3мY на пути2. научи1тъ крHткіz путє1мъ свои6мъ. t нyждъ мои1хъ и3зведи1 мz. Настaви мS на и4стину твою2. Џчи мои2 вhну ко гDу. СкHрби сeрдца моегw2 ўмн0жишасz. и3 стезsмъ твои6мъ научи1 мz. Рaди и4мене твоегw. Настaвитъ крHткіz на сyдъ. (24) № в7 G д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 ‹ №i в7i Gi д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i к7 к7а к7в Къ тебЁ. да не постыжyсz во вёкъ. д7. Ўмhю въ непови1нныхъ рyцэ мои2. на тS ўповaхъ.2 гDи. и3 ненавидёніемъ непрaведнымъ возненави1дэша мS. Сохрани2 дyшу мою2. И#збaви. и3 и3збaви мS. и3 невёдэніz моегw2 не помzни2: по млcти твоeй помzни1 мz ты2. При1зри на мS и3 поми1луй мS. Не сэд0хъ съ с0нмомъ сyетнымъ. воздвиг0хъ дyшу мою2. гDи: Е$же ўслhшати ми2 глaсъ . и3 бл7гоугоди1хъ во и4стинэ твоeй. ћкw потерпёхъ тS гDи. и3 трyдъ м0й. ћкw є3динор0дъ и3 ни1щь є4смь ѓзъ. и3 млcти твоz6. Бlгъ и3 прaвъ гDь. ћкw ўповaхъ на тS. и3 завётъ є3гw2 kви1тъ и5мъ. ї}лz t всёхъ скорбeй є3гw2. ћкw ѓзъ неѕл0бою моeю ходи1хъ: и3 на гDа ўповaz не и3знемогY. Помzни2 щедрHты твоz6 гDи. Вси2 путіE гDни млcть и3 и4стина. б9е. И#скуси1 мz.

Да не погуби1ши съ нечести1выми дyшу мою2 и3 съ м{жи кровeй жив0тъ м0й. глaсъ м0й. и3 ўслhши мS. и3 настaви мS на стезю2 прaвую вра6гъ мои1хъ рaди. десни1ца и4хъ и3сп0лнисz мзды2. њскорблsющіи мS и3 врази2 мои2. к7ѕ. и4мже воззвaхъ. и3 да крэпи1тсz сeрдце твоE. гDи. тjи и3знемог0ша и3 пад0ша. на кaмень вознесe мz: И# ны1нэ.з7 и7 f7 ‹ №i в7i мои2. НогA моS стA на правотЁ: въ цRквахъ бл7гословлю1 тz гDи. Я$кw nтeцъ м0й и3 мaти моS њстaвиста мS. и3 посэщaти хрaмъ ст7hй є3гw2. (26) № в7 G д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 ‹ №i в7i Gi д7i ГDь просвэщeніе моE и3 сп7си1тель м0й. гDи: Е$же ўслhшати ми2 глaсъ хвалы2 твоеS. и3 повёдати всz6 чудесA твоz6. возлюби1хъ бlголёпіе д0му твоегw2. t когw2 ўстрашyсz. лицA твоегw2. Не tврати2 лицA твоегw2 t мене2. зрёти ми2 красотY гDню. сE вознесE главY мою2 на враги2 моz6: њбыд0хъ. гDи. ВнегдA приближaтисz на мS ѕл0бующымъ. Ўслhши. и3 не ўклони1сz гнёвомъ t рабA твоегw2: пом0щникъ м0й бyди. то2 взыщY: є4же жи1ти ми2 въ домY гDни всz6 дни6 животA моегw2. Ћкw скрh мz въ селeніи своeмъ. Не предaждь менE въ дyшы стужaющихъ ми2: ћкw востaша на мS свидётелє непрaведніи. гDь же воспріsтъ мS. и3 пожр0хъ въ селeніи є3гw2 жeртву хвалeніz и3 воскликновeніz: пою2 и3 воспою2 гDеви. и3 поми1луй мS. Вёрую ви1дэти бlга6z гDнz на земли2 живhхъ. взыщY. когw2 ўбою1сz. гDи. И$хже въ рукY беззакHніz. не ўбои1тсz сeрдце моE: ѓще востaнетъ на мS брaнь. мужaйсz. и3 њбhду жeртвенникъ тв0й. ТебЁ речE сeрдце моE: гDа взыщY. въ пути2 твоeмъ. гDь защи1титель животA моегw2. и3 потерпи2 гDа. Ѓще њполчи1тсz на мS п0лкъ. є4же снёсти плHти моz6. Законоположи1 ми. покрh мz въ тaйнэ селeніz своегw2. прeжде помaзаніz. Ѓзъ же неѕл0бою моeю ходи1хъ: и3збaви мS. ГDи. въ дeнь ѕHлъ мои1хъ. Потерпи2 гDа. и3 солгA непрaвда себЁ. Е#ди1но проси1хъ t гDа. Pал0мъ дв7ду. не tри1ни менE. поми1луй мS. и3 не њстaви менE б9е сп7си1телю м0й. взыскA тебE лицE моE. Слaва: . и3 мёсто селeніz слaвы твоеS. на него2 ѓзъ ўповaю. гDи.

(28) № в7 G д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 ‹ №i Принеси1те гDеви сhнове б9іи. и3 въ дэлA рукY є3гw2: разори1ши |. и3 tкрhетъ дубра6вы: и3 въ хрaмэ є3гw2 всsкій глаг0летъ слaву. Сп7си2 лю1ди твоz6. и3сх0да ски1ніи. по дэлHмъ рукY и4хъ дaждь и5мъ. Глaсъ гDа сокрушaющагw кeдры. Дaждь и5мъ гDи. ГDь пом0щникъ м0й. гDь на водaхъ мн0гихъ. и3 сsдетъ гDь цRь въ вёкъ. Не привлецы2 менE со грBшники. (27) № в7 G д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 Къ тебЁ. ГDь ўтверждeніе людeй свои1хъ. и3 бл7гослови2 достоsніе твоE. и3 ўпаси2 |. и3 пом0же ми2. ГDь крёпость лю1демъ свои6мъ дaстъ.Pал0мъ дв7ду. гDь бл7гослови1тъ лю1ди своz6 ми1ромъ. Ўслhши. и3 возми2** | до вёка. и3 съ дёлающими непрaвду не погуби2 менE. и3 стрhетъ гDь кeдры ліва6нскіz. ћкw ўслhша глaсъ молeніz моегw2. и3 процвэтE пл0ть моS: и3 в0лею моeю и3сповёмсz є3мY. б9е м0й. воззовY. Глaсъ гDа пресэцaющагw плaмень nгнS. и3 защи1титель сп7сeній хрістA своегw2 є4сть. Ћкw не разумёша въ дэлA гDнz. ГDь пот0пъ населsетъ. Принеси1те гDеви слaву и4мени є3гw2: поклони1тесz гDеви во дворЁ ст7ёмъ є3гw2. и3 по лукaвству начинaній и4хъ. и3 ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ. Глaсъ гDень свершaющій є3лeни. да не премолчи1ши t менE*: да не когдA премолчи1ши t менE2*. . принеси1те гDеви сhны w4вни: принеси1те гDеви слaву и3 чeсть. глаг0лющими ми1ръ съ бли1жними свои1ми. ________________ * њ мнЁ ** вознеси2 Pал0мъ дв7ду. внегдA воздёти ми2 рyцэ мои2 ко хрaму ст70му твоемY. гDи. Глaсъ гDень въ крёпости. гDи. по дэлHмъ и4хъ. глaсъ гDень въ великолёпіи. глaсъ молeніz моегw2. воздaждь воздаsніе и4хъ и5мъ. внегдA моли1ти ми сz къ тебЁ. Глaсъ гDа стрzсaющагw пустhню: и3 стрzсeтъ гDь пустhню каддjйскую. Глaсъ гDень на водaхъ: бGъ слaвы возгремЁ. Бл7гословeнъ гDь. И# и3стни1тъ | ћкw тельцA лівaнска: и3 возлю1бленный ћкw сhнъ є3динор0жь. и3 защи1титель м0й: на него2 ўповA сeрдце моE. ѕла6z же въ сердцaхъ свои1хъ. к7з. и3 не сози1ждеши |. к7i.

и3 къ бGу моемY помолю1сz.а7 Pал0мъ пёсни њбновлeніz д0му дв7дова. и3 въ д0мъ прибёжища. Ћкw держaва моS. спа1слъ мS є3си2 t низходsщихъ въ р0въ. гDи. ўповaхъ. G д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 ‹ №i в7i Gi Слaва: а7 Въ конeцъ. внегдA сходи1ти ми2 во и3стлёніе. и3 кHсти моz6 смzт0шасz. Ѓзъ же рёхъ во nби1ліи моeмъ: не подви1жусz во вёкъ. Къ тебЁ. Забвeнъ бhхъ. и3 сосёдwмъ мои6мъ ѕэлw2. и3 не ўмилю1сz. T всёхъ вра6гъ мои1хъ бhхъ поношeніе. и3 не возвесели1лъ є3си2 врагHвъ мои1хъ њ мнЁ. и3 и4мене твоегw2 рaди настaвиши мS. и3 и3зцэли1лъ мS є3си2. ГDи возвeлъ є3си2 t ѓда дyшу мою2. и3 препитaеши мS. ћкw призрёлъ є3си2 на смирeніе моE. Возненави1дэлъ є3си2 хранsщыz суєты2 вотщE: ѓзъ же на гDа ўповaхъ. (29) в7 Вознесy тz. и3ли2 возвэсти1тъ и4стину твою2. и3 и3сповёдайте пaмzть ст7hни є3гw2. ю4же скрhша ми2: ћкw ты2 є3си2 защи1титель м0й гDи: Въ рyцэ твои2 предложY дyхъ м0й: и3збaвилъ мS є3си2 гDи б9е и4стины. и3 жив0тъ въ в0ли є3гw2: вeчеръ водвори1тсz плaчь. и3 бhхъ смущeнъ. к7f. и3 заyтра рaдость. и3 прибёжище моE є3си2 ты2. гDи. є3дA и3сповёстсz тебЁ пeрсть. Кaz п0льза въ кр0ви моeй. спа1слъ є3си2 t нyждъ дyшу мою2: И# нёси менE затвори1лъ въ рукaхъ врaжіихъ. Њбрати1лъ є3си2 плaчь м0й въ рaдость мнЁ. Приклони2 ко мнЁ ќхо твоE. и3 поми1лова мS: гDь бhсть пом0щникъ м0й. И#зведeши мS t сёти сеS. П0йте гDеви прпdбніи є3гw2. l. G д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 ‹ №i в7i . и3зступлeніz. да не постыжyсz во вёкъ: прaвдою твоeю и3збaви мS и3 и3зми1 мz. pал0мъ дв7ду. в0лею твоeю подaждь добр0тэ моeй си1лу. ГDи б9е м0й. постaвилъ є3си2 на прострaннэ н0зэ мои2. и3 стрaхъ знaємымъ мои6мъ: ви1дzщіи мS в0нъ бэжaша t мене2. воззовY. ћкw под8sлъ мS є3си2. во вёкъ и3сповёмсz тебЁ. (30) в7 На тS. ћкw скорблю2: смzтeсz ћростію џко моE. Поми1луй мS. воззвaхъ къ тебЁ. tврати1лъ же є3си2 лицE твоE. є4же сп7сти1 мz. Я$кw гнёвъ въ ћрости є3гw2. Ћкw и3зчезE въ болёзни жив0тъ м0й. ГDи. Слhша гDь. и3 препоsсалъ мS є3си2 весeліемъ: Я$кw да воспоeтъ тебЁ слaва моS. ўскори2 и3з8sти мS: бyди ми2 въ бGа защи1тителz. душA моS и3 ўтр0ба моS. Возрaдуюсz и3 возвеселю1сz њ млcти твоeй. гDи. гDи. растерзaлъ є3си2 врeтище моE. гDи б9е м0й. и3 лBта моz6 въ воздыхaніихъ: и3знем0же нищет0ю крёпость моS.

Вразумлю1 тz. и3 воздаeтъ и3зли1ше творsщымъ гордhню. Беззак0ніе моE познaхъ и3 грэхA моегw2 не покрhхъ. За то2 пом0литсz къ тебЁ всsкъ прпdбный во врeмz бл7гопотрeбно: nбaче въ пот0пэ во1дъ мн0гихъ къ немY не прибли1жатсz. lа. и3 и4хже прикрhшасz грэси2. Ѓзъ же на тS. и3збaви мS t њбышeдшихъ мS. Забвeнъ бhхъ. и4мже нёсть рaзума: броздaми и3 ўзд0ю чє1люсти и4хъ востsгнеши. ю4же скрhлъ є3си2 боsщымсz тебе2. пріsти дyшу мою2 совэщaша. Не бyдите ћкw к0нь и3 мeскъ. вси2 ўповaющіи на гDа. Ѓзъ же рёхъ во и3зступлeніи моeмъ: tвeрженъ є4смь t лицA џчію твоє1ю: сегw2 рaди ўслhшалъ є3си2 глaсъ мл7твы моеS. рёхъ: и3сповёмъ на мS беззак0ніе моE гDеви: и3 ты2 њстaвилъ є3си2 нечeстіе сeрдца моегw2. ћкw ўдиви2 млcть свою2 во грaдэ њграждeніz. рaзума. и3 да крэпи1тсz сeрдце вaше. МнHги ра6ны грёшному: . ћкw призвaхъ тS: да постыдsтсz нечести1віи. Скрhеши и5хъ въ тaйнэ лицA твоегw2 t мzтeжа человёческа. рёхъ: ты2 є3си2 бGъ м0й. и3 настaвлю тS на пyть сeй. Въ рукY твоє1ю жрє1біи мои2. да не постыжyсz. К0ль мн0гое мн0жество бlгости твоеS. Бlжeнъ мyжъ. возврати1хсz на стрaсть. ћкw и4стины взыскaетъ гDь. и3 t гонsщихъ мS. и3збaви мS и3з8 руки2 вра6гъ мои1хъ. Ты2 є3си2 прибёжище моE t ск0рби њбдержaщіz мS: рaдосте моS. глаг0лющыz на првdнаго беззак0ніе. Мужaйтесz. Бл7гословeнъ гDь. покрhеши и5хъ въ кр0вэ t прерэкaніz я3зы6къ. и3 сни1дутъ во ѓдъ. ________________ * ўкорeніе Pал0мъ дв7ду.Gi д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i к7 к7а к7в к7г к7д к7є мымъ мои6мъ: ви1дzщіи мS в0нъ бэжaша t мене2. ўповaхъ. содёлалъ є3си2 ўповaющымъ на тS пред8 сы6ны человёческими. ГDи. сп7си1 мz млcтію твоeю. (31) № в7 G д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 Бlжeни. њбетшaша кHсти моz6. Ћкw слhшахъ гаждeніе* мн0гихъ живyщихъ o4крестъ: внегдA собрaтисz и5мъ вкyпэ на мS. гордhнею и3 ўничижeніемъ. Нёмы да бyдутъ ўстны2 льсти6выz. Ћкw ўмолчaхъ. Просвэти2 лицE твоE на рабA твоего2. гDи. є3гдA ўнзe ми тeрнъ. Возлюби1те гDа вси2 прпdбніи є3гw2. и4хже њстaвишасz беззакHніz. гDи. не приближaющихсz къ тебЁ. во1ньже п0йдеши: ўтвержY на тS џчи мои2. є3мyже не вмэни1тъ гDь грэхA. t є4же звaти ми2 вeсь дeнь: Ћкw дeнь и3 н0щь њтzготЁ на мнЁ рукA твоS. внегдA воззвaхъ къ тебЁ. нижE є4сть во ўстёхъ є3гw2 лeсть. ћкw мeртвъ t сeрдца: бhхъ ћкw сосyдъ погублeнъ.

Весели1тесz њ гDэ. МнHги ра6ны грёшному: ўповaющаго же на гDа млcть њбhдетъ. и3 рaдуйтесz првdніи. и3 хвали1тесz вси2 прaвіи с®цемъ.‹ №i востsгнеши. Слaва: . не приближaющихсz къ тебЁ.

и3 никт0же въ п0мощь спyтствуzй и3ли2 и3збавлszй. нижE да похвaлzтсz њ мнЁ врази2 мои2. глaсъ з7: Смирeнную мою2 дyшу посэти2. нижE да рекyтъ: въ рyки нaшz пришeлъ є3си2. да вси2 ўслhшимъ бlжeнный глaсъ хrтA бGа нaшегw: пріиди1те лю1бzщіи нбcную слaву. ћкw чlвэколю1бецъ. гDи. и3 нaмъ прeданъ є3си2. мlтвами бцdы ўщeдри. тебЁ припaдаю. Ск0рw совни1демъ въ невёстникъ хrт0въ. б9е. ћкw да и4ми тS ўмолю2. гDи. и3 мн0жество мS мрaчное и3 безчеловёчное дeмонwвъ срsщетъ. бlгjй гDи. Трист70е. согрэши1хъ. є3ди1ному бlг0му и3 непамzтоѕл0бному и3сповёдаю грэхи2 моz6. соприча6стницы бhвше мyдрыхъ дёвъ. дaруй ми2 слeзы ўмилeніz. и3 не и3мёzй њкорми1телz помышлeній. ГDи поми1луй. и3 не въ вёдэніи. возопjй гDу во ўмилeніи сeрдца: согрэши1хъ ти2 въ вёдэніи. Слaва: И# нhнэ: ДушE покaйсz прeжде и3сх0да твоегw2. во грэсёхъ всE житіE и3жди1вшую: и4мже w4бразомъ блудни1цу пріими2 и3 менE. не забyди щедр0тъ твои1хъ. и3 не . гDи. помышлsю бeздну мн0гихъ мои1хъ ѕHлъ. сyдъ неумhтенъ грBшнымъ є4сть. вопіS недост0йный: согрэши1хъ. не предaждь њби1дzщымъ мS. петр0въ провэщавaю ти2 глaсъ: сп7си1 мz. и3 нёсмь дост0инъ воззрёти на высотY нбcную t мн0жества непрaвдъ мои1хъ. и3 мlтва: ТебЁ гDи. м7. гDи. щeдрый. є3ди1ный бlже и3 млcтивый. и3 нестерпи1мый. ни2. но гDи м0й. и3 сп7си1 мz. ўzсни1вше свэщы2 нaшz вёрою. Тaже тропари2. тёмъ припaдаю твоeй бlгости. хrтE. тёла разлучи1всz. и3 сп7си1 мz.По д77 й каfjсмэ. сп7си1 мz. Преплaваz пучи1ну настоsщагw житіS. њчи1ститисz прeжде концA t всsкагw грэхA: стрaшно бо и3 гр0зно мёсто и4мамъ проити2.

врaгъ же м0й да не возрaдуетсz њ мнЁ: но ўгаси2 є3гw2 на мS прещє1ніz. гDи. ўпокоeніе. ћкw џгнь попалszй нечи6стыz во мнЁ п0мыслы. и3 сп7сeніе пребывaющее во вёки вэкHвъ. накажи1 мz. . пaче всsкагw ўпокоeніz. не tри1ни ќбw молeніz моегw2. рaдость. ґми1нь. nбaче млcтію и3 щедр0тами. и3 ўтверди2 моE сeрдце стрaхомъ твои1мъ: и3 да бyдетъ бlгодaть твоS на мнЁ. и3 дaждь ми2 къ тебЁ пyть неук0рный. свётъ пaче всsкагw свёта. не прибэг0хъ ко и3н0му врачY. гDи. гDи. пaче всsкіz рaдости. бlгjй гDи: занeже и3 согрэши1въ. и3 не простр0хъ руки2 моеS къ б0гу чуждeму. но ўслhши мS твоeю бlгостію. тh бо є3си2. жи1знь и4стиннаz. и3 не tврати2 лицA твоегw2 t менE: но ты2.воздaждь ми2 по беззак0ніємъ мои6мъ. и3 всE ўпраздни2 є3гw2 дёйство.

lв. Съ нб7сE призрЁ гDь. внегдA и3змэни2 лицE своE пред8 ґвімелeхомъ: и3 tпусти2 є3го2. и3 бhша: т0й повелЁ. Не спасaетсz цaрь мн0гою си1лою. и3 препитaти | въ глaдъ. Совётъ же гDень во вёкъ пребывaетъ.Каfjсма пz1таz. вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ. Бyди. њ гDэ. и3 гDь ўслhша и5. пра6вымъ подобaетъ похвалA. Сeй ни1щій воззвA. Приступи1те къ немY. и3 возвеселsтсz. и3 tи1де. ГDь разорsетъ совёты kзhкwвъ. и3 во и4мz ст70е є3гw2 ўповaхомъ. Душa же нaша чaетъ гDа. млcть твоS на нaсъ. Взыскaхъ гDа. и3 создaшасz. Сл0вомъ гDнимъ нб7сA ўтверди1шасz. Да ўбои1тсz гDа всS землS. џчи гDни на боsщыzсz є3гw2. а7 Pал0мъ дв7ду. разумэвazй на всz6 дэлA и4хъ. д0брэ п0йте є3мY со восклицaніемъ: Я$кw прaво сл0во гDне. во мн0жествэ же си1лы своеS не спасeтсz. СE. млcти гDни и3сп0лнь землS. Возвели1чите гDа со мн0ю. И#сповёдайтесz гDеви въ гyслехъ. и3 tметaетъ совёты кнzзeй. t негHже да подви1жутсz вси2 живyщіи по вселeннэй: Я$кw т0й речE. и3 ўслhша мS. во pалти1ри десzтострyннэмъ п0йте є3мY: Восп0йте є3мY пёснь н0ву. (32) № в7 G д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 ‹ №i в7i Gi д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i к7 к7а к7в Рaдуйтесz првdніи. и3 и3споли1нъ не спасeтсz мн0жествомъ крёпости своеS: Л0жь к0нь во спасeніе. гDи. ўповaющыz на млcть є3гw2: И#збaвити t смeрти дyшы и4хъ. Pал0мъ дв7ду. є3мyже є4сть гDь бGъ є3гw2. и3 д¦омъ ќстъ є3гw2 всS си1ла и4хъ. и3 всz6 дэлA є3гw2 въ вёрэ. полагazй въ сокр0вищихъ бeздны. ви1дэ всz6 сhны человёчєскіz: T гот0вагw жили1ща своегw2 призрЁ на всz6 живyщыz на земли2: Создaвый на є3ди1нэ сердцA и4хъ. лю1ди. Бlжeнъ kзhкъ. и3 вознесeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ. lг. не надпи1санъ ў є3врє1й. Собирazй ћкw мёхъ в0ды морскi6z. Њполчи1тсz ѓгGлъ гDень o4крестъ боsщихсz G д7 є7 ѕ7 з7 . Лю1битъ млcтыню и3 сyдъ гDь. ћкw пом0щникъ и3 защи1титель нaшъ є4сть: Я$кw њ нeмъ возвесели1тсz сeрдце нaше. помышлє1ніz сeрдца є3гw2 въ р0дъ и3 р0дъ. и3 ли1ца ва6ша не постыдsтсz. и3 t всёхъ скорбeй мои1хъ и3збaви мS. и3 t всёхъ скорбeй є3гw2 спасE и5. Њ гDэ похвaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи. (33) в7 Благословлю2 гDа на всsкое врeмz. и3 просвэти1тесz. ±же и3збрA въ наслёдіе себЁ. є7. ћкоже ўповaхомъ на тS. tметaетъ же мы6сли людeй.

ю4же скры2. вси2 ст7jи є3гw2. и3 не прегрэшaтъ вси2 ўповaющіи на него2. лука6ваz воз8 бlга6z. њблачaхсz во врeтище. ни є3ди1на t ни1хъ сокруши1тсz. и3 ќши є3гw2 въ мл71тву и4хъ: Лицe же гDне на творsщыz ѕла6z. И#збaвитъ гDь дyшы ра6бъ свои1хъ. Ѓзъ же. Богaтіи њбнищaша и3 взалкaша: взыскaющіи же гDа не лишaтсz всsкагw бл7га. ю4же не вёсть. и3 смирє1нныz дyхомъ сп7сeтъ. Всz6 кHсти моz6 рекyтъ: гDи. Кт0 є3сть человёкъ хотsй жив0тъ. и3 и3збaвитъ и5хъ. внегдA nни2 стужaху ми2. и3 сотвори2 бл7го: взыщи2 ми1ра. и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь. любsй дни6 ви1дэти бл7ги. и3 ѓгGлъ гDень њскорблsz и5хъ: Да бyдетъ пyть и4хъ тьмA и3 п0лзокъ. ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2. ча6да. Смeрть грёшникwвъ лютA. и3 ненави1дzщіи првdнаго прегрэшaтъ. Да бyдутъ ћкw прaхъ пред8 лицeмъ вётра. и3 ўстнЁ твои2. Ўдержи2 љзhкъ тв0й t ѕлA. Воззвaша првdніи. побори2 борю1щыz мS. возвесели1тсz њ сп7сeніи є3гw2. Џчи гDни на првdныz. вопрошaху мS. и3 постыдsтсz мhслzщіи ми2 ѕла6z. Вкуси1те и3 ви1дите. lд. Бли1з8 гDь сокрушeнныхъ сeрдцемъ. и3 безчaдіе души2 моeй. и3 въ сёть да впадeтъ въ ню2. и3збавлszй ни1ща и3з8 руки2 крёпльшихъ є3гw2. (34) № в7 G д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 ‹ №i в7i Gi Суди2. и3 заключи2 сопроти1въ гонsщихъ мS: рцы2 души2 моeй. и3 смирsхъ пост0мъ дyшу мою2. ±же не вёдzхъ. є4же потреби1ти t земли2 пaмzть и4хъ. є4же не глаг0лати льсти2. Пріими2 w3рyжіе и3 щи1тъ и3 востaни въ п0мощь мою2: И#зсyни мeчь. и3 ѓгGлъ гDень погонszй и5хъ. Я$кw тyне скрhша ми2 пaгубу сёти своеS. Храни1тъ гDь всz6 кHсти и4хъ. Њполчи1тсz ѓгGлъ гDень o4крестъ боsщихсz є3гw2. Ўклони1сz t ѕлA. и3 ни1ща и3 ўб0га t расхищaющихъ є3го2. и3 t всёхъ скорбeй и4хъ и3збaви и5хъ. и3 пожени2 и5. стрaху гDню научY вaсъ. Да пріид1 етъ є3мY сёть. кто2 под0бенъ тебЁ. МнHги скHрби првdнымъ. њби1дzщыz мS. и3 лови1тва. Воздaша ми2. да возвратsтсz вспsть. послyшайте менE. гDи. ћкw бlгъ гDь: бlжeнъ мyжъ. да њбhметъ и5. Слaва: Pал0мъ дв7ду. Б0йтесz гDа.и7 f7 ‹ №i в7i Gi д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i к7 к7а к7в к7г скорбeй є3гw2 спасE и5. всyе поноси1ша души2 моeй. и3 гDь ўслhша и5хъ. сп7сeніе твоE є4смь ѓзъ. Востaвше на мS свидётелє непрaведніи. Пріиди1те. гDи. и4же ўповaетъ нaнь. Душa же моS возрaдуетсz њ гDэ. и3 моли1тва . Да постыдsтсz и3 посрaмzтсz и4щущіи дyшу мою2.

lє. хотsщіи ми1ра рабY є3гw2. Я$кw ўльсти2 пред8 ни1мъ њбрэсти2 беззак0ніе своE. по прaвдэ твоeй. Ћкw ў тебE2 и3ст0чникъ животA. и3 моли1тва моS въ нёдро моE возврати1тсz. ўстр0й дyшу мою2 t ѕлодёйства и4хъ. да не премолчи1ши: гDи. Я$кw мнЁ ќбw ми6рнаz глаг0лаху. Ви1дэлъ є3си2. И# на мS возвесели1шасz и3 собрaшасz: собрaшасz на мS ра6ны. t лє1въ є3динор0дную мою2. въ лю1дехъ тsжцэхъ восхвалю1 тz. ГDи. рёша: блaгоже блaгоже. и3 да не возрaдуютсz њ мнЁ. ви1дэша џчи нaши. и3 рукA грёшнича да не G д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 ‹ №i . ћкw брaту нaшему. И#сповёмсz тебЁ въ цRкви мн0зэ. гDи. Востaни. Ћкw ўмн0жилъ є3си2 млcть твою2. џтроку гDню дв7ду. гDи. Да не возрaдуютсz њ мнЁ враждyющіи ми2 непрaведнw. и3 возненави1дэти. Беззак0ніе помhсли на л0жи своeмъ: предстA всsкому пути2 неблaгу. и3 и4стина твоS до w4блакъ: Прaвда твоS ћкw г0ры б9іz. Да возрaдуютсz и3 возвеселsтсz хотsщіи прaвды моеS: и3 да рекyтъ вhну. подражни1ша мS подражнeніемъ. и3 прaвду твою2 пра6вымъ сeрдцемъ. на нб7си2 млcть твоS. И#скуси1ша мS. Да постыдsтсz и3 посрaмzтсz вкyпэ рaдующіисz ѕлHмъ мои6мъ: да њблекyтсz въ стyдъ и3 срaмъ велерёчующіи на мS.д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i к7 к7а к7в к7г к7д к7є к7ѕ к7з к7и њблачaхсz во врeтище. њ ѕл0бэ же не негодовA. и3 помизaющіи nчи1ма. Ўпію1тсz t тyка д0му твоегw2. (35) в7 Глаг0летъ пребеззак0нный согрэшaти въ себЁ: нёсть стрaха б9іz пред8 nчи1ма є3гw2. б9е: сhнове же человёчестіи въ кр0вэ крил{ твоє1ю надёzтисz и4мутъ. ненави1дzщіи мS тyне. тaкw ўгождaхъ: ћкw плaчz и3 сётуz. и3 не познaхъ. гDи. И# љзhкъ м0й поучи1тсz прaвдэ твоeй. во свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. не tступи2 t менE. и3 не ўмили1шасz. и3 вонми2 судY моемY. Суди1 ми. Да не пріи1детъ мнЁ ногA гордhни. ГDи. когдA ќзриши. да возвели1читсz гDь. и3 на гнёвъ лeсти помышлsху. Пробaви млcть твою2 вёдущымъ тS. нижE да рекyтъ: пожр0хомъ є3го2. Да не рекyтъ въ сердцaхъ свои1хъ: блaгоже блaгоже души2 нaшей. Расшири1ша на мS ўстA своz6. гDи. и3 гDи м0й. Ћкw бли1жнему. гDи б9е м0й. на прю2 мою2. раздэли1шасz. б9е м0й. и3 смирsхъ пост0мъ дyшу мою2. а7 Въ конeцъ. поскрежетaша на мS зубы2 свои1ми. вeсь дeнь хвалЁ твоeй. тaкw смирsхсz. судьбы6 твоz6 бeздна мн0га: человёки и3 скоты2 сп7сeши. Глаг0лы ќстъ є3гw2 беззак0ніе и3 лeсть: не восхотЁ разумёти є4же ўблажи1ти. и3 пот0комъ слaдости твоеS напои1ши |.

Престaни t гнёва. и3 њстaви ћрость. Лyчше мaлое првdнику. и3 дaстъ ти2 прошє1ніz сeрдца твоегw2. и3 не њбрsщеши. и3 лyцы и4хъ да сокрушaтсz. нижE зави1ди творsщымъ беззак0ніе. и3зчезaюще ћкw дhмъ и3зчез0ша. првdный же щeдритъ. Ўповaй на гDа. T гDа стwпы2 человёку и3справлsютсz. Заeмлетъ грёшный. не разбіeтсz. и3 не возврати1тъ. и3 даeтъ. ћкw гDь подкрэплsетъ рyку є3гw2. и3 судьбY твою2 ћкw полyдне. И# и3зведeтъ ћкw свётъ прaвду твою2. Мeчь и4хъ да вни1детъ въ сердцA и4хъ. и3 поскрежeщетъ нaнь зубы2 свои1ми. є4же лукaвновати. кyпнw прослaвитисz и5мъ и3 вознести1сz. Врази1 же гDни. и3 не ви1дэхъ првdника њстaвлена. Слaва: Pал0мъ дв7ду. Е#гдA падeтъ. lѕ. не ревнyй спёющему въ пути2 своeмъ. (36) № в7 G д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 ‹ №i в7i Gi д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i к7 к7а к7в к7г к7д к7є к7ѕ Не ревнyй лукaвнующымъ. и3 твори2 бlгостhню. ЗанE ћкw травA ск0рw и4зсшутъ и3 ћкw ѕeліе ѕлaка ск0рw tпадyтъ. и3 т0й сотвори1тъ. Ю#нёйшій бhхъ. и3 сотвори2 бlго. заклaти пра6выz сeрдцемъ. и3 достоsніе и4хъ въ вёкъ бyдетъ. ћкw пріи1детъ дeнь є3гw2. Да не пріи1детъ мнЁ ногA гордhни. и3 ўповaй на него2. Вёсть гDь пути6 непор0чныхъ. Tкрhй ко гDу пyть тв0й. Наслади1сz гDеви. И# є3щE мaлw. не ревнyй. ЗанE лукaвнующіи потребsтсz: терпsщіи же гDа. ГDь же посмэeтсz є3мY. и4бо состарёхсz. Повини1сz гDеви. ЗанE мы6шцы грёшныхъ сокрушaтсz. и3 насладsтсz њ мн0жествэ ми1ра. низложи1ти ўб0га и3 ни1ща. занE прозирaетъ. Кр0тцыи же наслёдzтъ зeмлю. напрzг0ша лyкъ св0й. и3 ўмоли2 є3го2. пaче богaтства грёшныхъ мн0га. и3 пути2 є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2. Не постыдsтсz во врeмz лю1тое. ўтверждaетъ же првdныz гDь. Мeчь и3звлек0ша грBшницы. тjи наслёдzтъ зeмлю. Назирaетъ грёшный првdнаго. и3 во днeхъ глaда насhтzтсz: ћкw грBшницы поги1бнутъ. Ћкw бл7гословsщіи є3го2 наслёдzтъ зeмлю. Ўклони1сz t ѕлA. кленyщіи же є3го2 потребsтсz. и3 . человёку творsщему законопреступлeніе. и3 не бyдетъ грёшника: и3 взhщеши мёсто є3гw2. Вeсь дeнь ми1луетъ. и3 не возм0гутъ стaти. и3 ўпасeшисz въ богaтствэ є3S. и3 взаи1мъ даeтъ првdный. и3 сёмz є3гw2 во бlгословeніе бyдетъ. и3 насели2 зeмлю. Тaмw пад0ша вси2 дёлающіи беззак0ніе.в7i Gi сeрдцемъ. и3 рукA грёшнича да не подви1житъ менE. нижE сёмене є3гw2 просsща хлёбы. и3зриновeни бhша.

Ћкw гDь лю1битъ сyдъ. Ви1дэхъ нечести1ваго превозносsщасz. Ўклони1сz t ѕлA. нижE њсyдитъ є3го2. и3 сотвори2 бlго. ЎстA првdнагw поучaтсz премdрости. и3 сE не бЁ. и3 сохрани2 пyть є3гw2. и3 вhсzщасz. є4же наслёдити зeмлю: внегдA потреблsтисz грёшникwмъ. њстaнцы же нечести1выхъ потребsтсz. ћкw кeдры ліва6нскіz: И# мимоид0хъ. и3 и3збaвитъ и5хъ. во вёкъ сохранsтсz: беззакHнницы же и3зженyтсz.к7з к7и к7f l lа lв lг lд lє lѕ lз l7и lf м7 є3гw2 во бlгословeніе бyдетъ. ќзриши. Сматрsетъ грёшный првdнаго. и3 защи1титель и4хъ є4сть во врeмz ск0рби: И# пом0жетъ и5мъ гDь. и3 сёмz нечести1выхъ потреби1тсz. є3гдA сyдитъ є3мY. Храни2 неѕл0біе. и3 ви1ждь правотY. Потерпи2 гDа. Зак0нъ бGа є3гw2 сeрдцэ є3гw2. Слaва: . и3 взыскaхъ є3го2. и3 всели1сz въ вёкъ вёка. ћкw є4сть њстaнокъ человёку ми1рну. и3 и4щетъ є4же ўмертви1ти є3го2: ГDь же не њстaвитъ є3гw2 въ рукY є3гw2. и3 не њстaвитъ прпdбныхъ свои1хъ. и3 љзhкъ є3гw2 возглаг0летъ сyдъ. Сп7сeніе же првdныхъ t гDа. Првdницы же наслёдzтъ зeмлю. БеззакHнницы же потребsтсz вкyпэ. ћкw ўповaша на него2. и3 не њбрётесz мёсто є3гw2. и3 не зaпнутсz стwпы2 є3гw2. и3 вселsтсz въ вёкъ вёка на нeй. и3 вознесeтъ тS. и3 и4зметъ и5хъ t грBшникъ и3 сп7сeтъ и5хъ.

и3 не њмерзи1 мz нечи6стыz ўстнЁ и3мyща. nц7A. м7. и3 во грэсёхъ содержи1ма. ўслhши грёшнагw мyжа мlтву въ чaсъ сeй: ўслhши мS. и3 да tлучи1тсz t моеS мhсли дyхъ нeнависти и3 ѕлопомнёніz. и3 прослaвлю со ѓгGлы и3 всёми ст7hми твои1ми.По є7-й каfjсмэ. всегдA моли1сz хrтY. ГDи поми1луй. и3 сп7си1 мz. Тaже тропари2. и3 что2 сотворю2 tчazнный. глaсъ є7: Стрaшный тв0й пrт0лъ. пристaнище ли д¦0вное: и3ли2 рaй слaдости нбcныz. хrтE б9е. и3 мlтва: Б9е првdный и3 хвaльный. пріими2 w3рyжіе и3 щи1тъ. дyхъ боsзни и3 ўнhніz. t діaвольскагw дёйства составлsемое. и3 востaни въ п0мощь мою2: и3злeй мeчь и3 заключи2 сопроти1въ гонsщихъ мS. и3 во вёки вэкHвъ. въ мёру в0зраста. и3 дyхъ свётомъ твоегw2 б9eственнагw познaніz. и3 ст7aгw д¦а. tвeрзи ми2 покаsніемъ. лукaвое моE житіE: и3 кт0 мz и3збaвитъ тогдaшніz нyжды. всz6 бо и4маши дHбраz. ѓще не ты2 поми1луеши мS. запрети2 нечи6стымъ духовHмъ t лицA безyміz моегw2. дyхъ г0рдости и3 всsкіz и3нhz ѕл0бы: и3 да ўгaснетъ всsкое разжжeніе и3 движeніе пл0ти моеS. да мн0жествомъ щедр0тъ твои1хъ дости1гну соединeніz вёры. ходaтайственъ жи1зни некончaемыz. . всечcтн0е и3 великолёпое и4мz твоE. гDи. въ мyжа совершeнна. ўповaніе всёхъ концє1въ земли2. дyхъ зaвисти и3 лeсти. ґми1нь. њбэщaвый ўслhшати во и4стинэ тS призывaющихъ. Попечeніе житіS и3згнa мz раS. Трист70е. и3 зовY гDи. Слaва: И# нhнэ: Кjй наречeмъ хрaмъ тв0й. нhнэ и3 при1снw. ћкw щeдръ и3 чlвэколю1бецъ. б9е вели1кій и3 крёпкій. б9е превёчный. и3 сн7а. спасти1сz душaмъ нaшымъ. и3 да просвэти1тсz моS душA и3 тёло. и3 стрaнствующихъ далeче. сегw2 рaди толкY во вратA. бцdе.

Ћкw беззакHніz моz6 превзыд0ша главY мою2. ты2 ўслhшиши. да не ћростію твоeю њбличи1ши менE. гDи. гDи б9е м0й. пред8 тоб0ю всE желaніе моE. не tступи2 t менE. гDи сп7сeніz моегw2. Возсмердёша и3 согни1ша ра6ны моz6. вeсь дeнь сётуz хождaхъ: Ћкw лsдвіz моz6 нап0лнишасz поругaній. и3 стaша: И# бли1жніи мои2 tдалeче менE2 стaша. и3 ўкрэпи1шасz пaче менE. нёсть ми1ра въ костeхъ мои1хъ. нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши менE: Ћкw стрёлы твоz6 ўнз0ша во мнЁ. и3 болёзнь моS предо мн0ю є4сть вhну.Каfjсма шеста1z. и3 т0й нёсть со мн0ю. глаг0лаху сyєтнаz. G д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 ‹ №i в7i Gi д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i к7 к7а к7в к7г . ѕ7. занE гонsхъ благостhню. гDи б9е м0й. t лицA безyміz моегw2. и3 ўмн0жишасz ненави1дzщіи мS без8 прaвды: Воздаю1щіи ми2 ѕла6z воз8 бл7га6z њболгaху мS. (37) в7 ГDи. ГDи. и3 нуждaхусz и4щущіи дyшу мою2. и3 не и3мhй во ўстёхъ свои1хъ њбличeніz. въ воспоминaніе њ суббHтэ. Ћкw на тS. ћкw брeмz тsжкое њтzготёша на мнЁ. Ѓзъ же ћкw глyхъ не слhшахъ. и3 ћкw нёмъ не tверзazй ќстъ свои1хъ: И# бhхъ ћкw человёкъ не слhшай. да не когдA порaдуютъ ми сz врази2 мои2: и3 внегдA подвижaтисz ногaмъ мои6мъ. Ћкw рёхъ. рыкaхъ t воздыхaніz сeрдца моегw2. њстaви мS си1ла моS. и3 льсти6внымъ вeсь дeнь поучaхусz. Сeрдце моE смzтeсz. Дрyзи мои2 и3 и4скренніи мои2 прsмw мнЁ прибли1жишасz. t лицA грBхъ мои1хъ. Нёсть и3сцэлeніz въ пл0ти моeй t лицA гнёва твоегw2. Вонми2 въ п0мощь мою2. на мS велерёчеваша. lз. и3 и4щущіи ѕла6z мнЁ. и3 попекyсz њ грэсЁ моeмъ. Не њстaви менE. ўповaхъ. Ћкw ѓзъ на ра6ны гот0въ. и3 нёсть и3зцэлeніz въ пл0ти моeй. и3 воздыхaніе моE t тебE не ўтаи1сz. и3 свётъ џчію моє1ю. и3 ўтверди1лъ є3си2 на мнЁ рyку твою2. Врази1 же мои2 живyтъ. а7 Pал0мъ дв7ду. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ возвэщY. Њѕл0бленъ бhхъ и3 смири1хсz до ѕэлA. Пострадaхъ и3 слzк0хсz до концA.

и3 болёзнь моS њбнови1сz. гDи. ћкоже вси2 nтцы2 мои2. да разумёю. и3 ктомY не бyду. прeжде дaже не tидY. nбaче всyе мzтeтсz: сокр0вищствуетъ. комY соберeтъ |. и3 и3спрaви стwпы2 моz6: И# вложи2 во ўстA моz6 пёснь н0ву. чудесA твоz6. и3 и3стazлъ є3си2 ћкw паучи1ну дyшу є3гw2: nбaче всyе всsкъ человёкъ. Бл7говэсти1хъ прaвду въ цRкви вели1цэй. не гDь ли. пёснь дв7ду. ћкw ты2 сотвори1лъ є3си2. їдіfyму. восхотёхъ. и3 состaвъ м0й t тебE є4сть. и3 не вёсть.а7 Въ конeцъ. и3 молeніе моE внуши2. и3 состaвъ м0й ћкw ничт0же пред8 тоб0ю: nбaче всsчєскаz суетA. СE пz6ди положи1лъ є3си2 дни6 моz6. U5бо w4бразомъ х0дитъ человёкъ. что2 лишaюсz ѓзъ. внегдA востaти грёшному предо мн0ю. и3 ўмолчaхъ t бла6гъ. и3 внsтъ ми2. (38) в7 Рёхъ: сохраню2 пути6 моz6. гDи. (39) в7 ТерпS потерпёхъ гDа. Њслaби ми2. u3зрzтъ мн0зи и3 ўбоsтсz. и3 въ поучeніи моeмъ разгори1тсz џгнь: глаг0лахъ љзhкомъ мои1мъ: Скажи1 ми. И# ны1нэ кто2 терпёніе моE. и3 ўслhша мл7тву мою2: И# возведE мz t р0ва страстeй и3 t брeніz ти1ны. МнHга сотвори1лъ є3си2 ты2. T всёхъ беззак0ній мои1хъ и3збaви мS: поношeніе безyмному дaлъ мS є3си2. є4же не согрэшaти ми2 љзhкомъ мои1мъ: положи1хъ ўстHмъ мои6мъ храни1ло. и3 не призрЁ въ суєты2 и3 неистовлє1ніz лHжнаz. Во њбличeніихъ њ беззак0ніи наказaлъ є3си2 человёка. Њнэмёхъ и3 смири1хсz. Жeртвы и3 приношeніz не восхотёлъ є3си2. да почjю. и3 помышлeніємъ твои6мъ нёсть кто2 ўпод0битсz тебЁ: возвэсти1хъ и3 глаг0лахъ. Tстaви t менє2 ра6ны твоz6: t крёпости бо руки2 твоеS ѓзъ и3зчез0хъ. Согрёzсz сeрдце моE во мнЁ. б9е м0й. pал0мъ дв7ду. и3 ўповaютъ на гDа. G д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 ‹ №i в7i Gi д7i а7 Въ конeцъ. въ глави1знэ кни1жнэ пи1сано є4сть њ мнЁ: Е$же сотвори1ти в0лю твою2. ТогдA рёхъ: сE пріидY. Њнэмёхъ и3 не tверз0хъ ќстъ мои1хъ. пёніе бGу нaшему. и3 зак0нъ тв0й посредЁ чрeва моегw2. lи. кончи1ну мою2 и3 число2 днeй мои1хъ к0е є4сть. сE G д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 . гDи б9е м0й. всsкъ человёкъ живhй. Ўслhши мл71тву мою2. lf. и3 постaви на кaмени н0зэ мои2. слeзъ мои1хъ не премолчи2: ћкw пресeльникъ ѓзъ є4смь ў тебE и3 пришлeцъ. є3мyже є4сть и4мz гDне ўповaніе є3гw2. ўмн0жишасz пaче числA. Бlжeнъ мyжъ. тёло же сверши1лъ ми2 є3си2: всесожжeній и3 њ грэсЁ не взыскaлъ є3си2.

гDи. гDи. не закосни2. ты2 разумёлъ є3си2. На мS шептaху вси2 врази2 мои2. на нег0же ўповaхъ. ГDь да пом0жетъ є3мY на nдрЁ болёзни є3гw2: всE л0же є3гw2 њбрати1лъ є3си2 въ болBзни є3гw2. Тh же. (40) в7 Бlжeнъ разумэвazй на ни1ща и3 ўб0га. и3збaвити мS: гDи. и3 глаг0лаше вкyпэ. и5мже нёсть числA. Въ сeмъ познaхъ. лю1бzщіи сп7сeніе твоE. б9е м0й. въ дeнь лю1тъ и3збaвитъ є3го2 гDь: ГDь да сохрани1тъ є3го2.‹ №i в7i Gi д7i є7i ѕ7i з7i и7i посредЁ чрeва моегw2. не скрhхъ млcть твою2 и3 и4стину твою2 t с0нма мн0га. kдhй хлёбы моz6. поми1луй мS. гDи. Да пріи1мутъ ѓбіе стyдъ св0й глаг0лющіи ми2: блaгоже. Да возрaдуютсz и3 возвеселsтсz њ тебЁ вси2 и4щущіи тебE. гDь попечeтсz њ мнЁ: пом0щникъ м0й и3 защи1титель м0й є3си2 ты2. и3 постыдsтсz хотsщіи ми2 ѕла6z. Да постыдsтсz и3 посрaмzтсz вкyпэ и4щущіи дyшу мою2. блaгоже. Ћкw њдержaша мS ѕла6z. возвели1чи на мS запинaніе. и3 да не предaстъ є3гw2 въ рyки врагHвъ є3гw2. Бл7говэсти1хъ прaвду въ цRкви вели1цэй. собрA беззак0ніе себЁ. Бл7гословeнъ гDь бGъ ї}левъ t вёка и3 до вёка: бyди. и3 сeрдце моE њстaви мS. ћкw не возрaдуетсz врaгъ м0й њ мнЁ. во є4же помощи1 ми вонми2. Слaва: а7 Въ конeцъ. м7. и3 поги1бнетъ и4мz є3гw2. и3 воздaмъ и5мъ. бyди. и3з8sти ю5: да возвратsтсz вспsть. pал0мъ дв7ду. и3 ўтверди1лъ мS є3си2 пред8 тоб0ю въ вёкъ. Бlговоли2. поми1луй мS. и3 не возмог0хъ зрёти: ўмн0жишасz пaче вла6съ главы2 моеS. Тh же. на мS помышлsху ѕла6z мнЁ. Прaвду твою2 не скрhхъ въ сeрдцэ моeмъ. и4стину твою2 и3 сп7сeніе твоE рёхъ. И$бо человёкъ ми1ра моегw2. Ѓзъ же ни1щъ є4смь и3 ўб0гъ. И# вхождaше ви1дэти. всyе глаг0лаше сeрдце є3гw2. Сл0во законопрестyпное возложи1ша на мS: є3дA спsй не приложи1тъ воскрcснyти. гDи: и3 да рекyтъ вhну. сE ўстнaмъ мои6мъ не возбраню2: гDи. и3 живи1тъ є3го2. постиг0ша мS беззакHніz моz6. G д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 ‹ №i в7i Gi д7i . Менe же за неѕл0біе пріsлъ. и3 возстaви мS. и3 да ўбlжи1тъ є3го2 на земли2. Ѓзъ рёхъ: гDи. и3зцэли2 дyшу мою2. не ўдали2 щедр0тъ твои1хъ t менE: млcть твоS и3 и4стина твоS вhну да застyпитэ мS. Врази2 мои2 рёша мнЁ ѕла6z: когдA ќмретъ. ћкw восхотёлъ мS є3си2. да возвели1читсz гDь. ћкw согрэши1хъ ти2. и3схождaше в0нъ.

м7в. ћкw и3сповёмсz є3мY. Въ дeнь заповёсть гDь млcть свою2: и3 н0щію пёснь є3гw2 t менE*. и3 введ0ста мS въ г0ру ст7yю твою2 и3 въ селє1ніz твоz6. Бhша слeзы моz6 мнЁ хлёбъ дeнь и3 н0щь. ВозжадA душA моS къ бGу крёпкому жив0му: когдA пріидY и3 kвлю1сz лицY б9ію. (41) в7 И$мже w4бразомъ желaетъ є3лeнь на и3ст0чники водны6z: си1це желaетъ душA моS къ тебЁ. крёпость моS. сп7сeніе лицA моегw2 и3 бGъ м0й. (42) № в7 G д7 є7 Суди1 ми. ўповaй на бGа. ________________ G д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 ‹ №i в7i * ў менE Pал0мъ дв7ду. и3 вскyю смущaеши мS. Ко мнЁ самомY душA моS смzтeсz: сегw2 рaди помzнyхъ тS t земли2 їoрдaнски и3 є3рмwніи1мски. Вскyю приск0рбна є3си2. Посли2 свётъ тв0й. Слaва: . ћкw и3сповёмсz є3мY. и3 и3зліsхъ на мS дyшу мою2: ћкw пройдY въ мёсто селeніz ди1вна дaже до д0му б9іz. почто2 мS забhлъ є3си2. внегдA глаг0латисz мнЁ на всsкъ дeнь: гдЁ є4сть бGъ тв0й. внегдA глаг0лати и5мъ мнЁ на всsкъ дeнь: гдЁ є4сть бGъ тв0й. внегдA њскорблsетъ врaгъ. душE моS. и3 бGъ м0й. не надпи1санъ ў є3врє1й. б9е. Бeздна бeздну призывaетъ во глaсэ хлsбій твои1хъ: всz6 высwты6 твоz6 и3 во1лны твоz6 на мнЁ пріид0ша. РекY бGу: застyпникъ м0й є3си2. t человёка непрaведна и3 льсти1ва и3збaви мS. ВнегдA сокрушaтисz костeмъ мои6мъ. и3 разсуди2 прю2 мою2: t kзhка не препод0бна. не надпи1санъ ў є3врє1й. въ рaзумъ сынHвъ корeовыхъ. м7а. и3 вскyю сётуz хождY.а7 Въ конeцъ. ўповaй на бGа. ћкw и3сповёмсz є3мY. Вскyю приск0рбна є3си2. шyма прaзднующагw. къ бGу веселsщему ю4ность мою2: и3сповёмсz тебЁ въ гyслехъ. мл7тва бGу животA моегw2. t горы2 мaлыz. душE моS. ЗанE ты2 є3си2. сп7сeніе лицA моегw2. душE моS. б9е. Сіz6 помzнyхъ. и3 вскyю смущaеши мS. во глaсэ рaдованіz и3 и3сповёданіz. и3 вскyю сётуz хождY. ўповaй на бGа. поношaху ми2 врази2 мои2. вскyю tри1нулъ мS є3си2. б9е. Вскyю приск0рбна є3си2. и3 вскyю смущaеши мS. б9е. И# вни1ду къ жeртвеннику б9ію. внегдA њскорблsетъ врaгъ. сп7сeніе лицA моегw2. и3 бGъ м0й. pал0мъ дв7ду. б9е м0й. и3 и4стину твою2: та6 мS настaвиста.

Положи1лъ є3си2 нaсъ въ при1тчу во kзhцэхъ. сынHвъ корeовыхъ. Я$кw смири1лъ є3си2 нaсъ на мёстэ њѕлоблeніz. Дaлъ є3си2 нaсъ ћкw џвцы снёди. и3 не бЁ мн0жество въ восклицaніихъ нaшихъ. Возврати1лъ є3си2 нaсъ вспsть при вразёхъ нaшихъ. и3 и3згнaлъ є3си2 |. и3 не забhхомъ тебE. и3 ѓще воздёхомъ рyки нaшz къ б0гу чуждeму. Њ тебЁ враги2 нaшz и3збодeмъ ро1ги. и3 ненави1дzщіи нaсъ расхищaху себЁ. Њ бз7э похвaлимсz вeсь дeнь. и3 њ и4мени твоeмъ ўничижи1мъ востаю1щыz на ны2. є4же содёлалъ є3си2 во днeхъ и4хъ. и3 мhшца твоS. Не на лyкъ бо м0й ўповaю. и3 насади1лъ | є3си2: њѕл0билъ є3си2 лю1ди. и3 мhшца и4хъ не спасE и4хъ: но десни1ца твоS. ћкw бlговоли1лъ є3си2 въ ни1хъ. вскyю спи1ши. G д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 ‹ №i в7i Gi д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i к7 к7а к7в к7г к7д к7є к7ѕ к7з . прильпE земли2 ўтр0ба нaша. помози2 нaмъ. (43) в7 Б9е. и3 мeчь м0й не спасeтъ менE: Спа1слъ бо є3си2 нaсъ t стужaющихъ нaмъ. Сіz6 всz6 пріид0ша на ны2. и3 прикрh ны сёнь смeртнаz. Воскrни2. t лицA врaжіz и3 и3згонsщагw. Ны1нэ же tри1нулъ є3си2 и3 посрами1лъ є3си2 нaсъ. и3 nтцы2 нaши возвэсти1ша нaмъ дёло. подражнeніе и3 поругaніе сyщымъ o4крестъ нaсъ. забывaеши нищетY нaшу и3 ск0рбь нaшу. покивaнію главы2 въ лю1дехъ. во днeхъ дрeвнихъ. б9е: въ си1лахъ нaшихъ. въ рaзумъ. Не бо мечeмъ свои1мъ наслёдиша зeмлю. И# не tступи2 вспsть сeрдце нaше: и3 ўклони1лъ є3си2 стези2 нaшz t пути2 твоегw2. заповёдаzй сп7сeніz їа6кwвлz. ЗанE тебE рaди ўмерщвлsемсz вeсь дeнь. Ћкw смири1сz въ пeрсть душA нaша. и3 и3збaви нaсъ и4мене рaди твоегw2. Не бGъ ли взhщетъ си1хъ. воскrни2. Ѓще забhхомъ и4мz бGа нaшегw. и3 ненави1дzщихъ нaсъ посрами1лъ є3си2. вмэни1хомсz ћкw џвцы заколeніz. гDи. pал0мъ м7г. ўши1ма нaшима ўслhшахомъ. и3 во kзhцэхъ разсёzлъ ны2 є3си2. т0й бо вёсть та6йнаz сeрдца. и3 стyдъ лицA моегw2 покрh мz. и3 просвэщeніе лицA твоегw2. Востaни. T глaса поношaющагw и3 њклеветaющагw. Вeсь дeнь срaмъ м0й предо мн0ю є4сть.а7 Въ конeцъ. и3 не непрaвдовахомъ въ завётэ твоeмъ. и3 не и3зhдеши. Ты2 є3си2 сaмъ цRь м0й и3 бGъ м0й. Положи1лъ є3си2 нaсъ поношeніе сосёдwмъ нaшымъ. Вскyю лицE твоE tвращaеши. и3 не tри1ни до концA. гDи. РукA твоS kзhки потреби2. Tдaлъ є3си2 лю1ди твоz6 без8 цэны2. и3 њ и4мени твоeмъ и3сповёмысz во вёкъ.

t тsжестей слон0выхъ*. и3 возненави1дэлъ є3си2 беззак0ніе: сегw2 рaди помaза тS. є3лeемъ рaдости пaче прича6стникъ твои1хъ. смzт0шасz г0ры крёпостію є3гw2. Возлюби1лъ є3си2 прaвду. и3 ўспэвaй. Слhши. ВсS слaва дщeре цReвы внyтрь: рz6сны златhми њдёzна и3 преиспещрeна. Стрёлы твоz6 и3з8wщрє1ны. СмЂрна. б9е. внегдA смущaетсz землS. пом0жетъ є3мY бGъ ќтрw заyтра. Красeнъ добр0тою пaче сынHвъ человёческихъ. си1льне: лю1діе под8 тоб0ю падyтъ въ сeрдцы вра6гъ цReвыхъ. жeзлъ цrтвіz твоегw2. њ тaйныхъ. б9е. Смzт0шасz kзhцы. занE т0й є4сть гDь тв0й. въ вёкъ вёка: жeзлъ прaвости. Возшумёша и3 смzт0шасz в0ды и4хъ. И# дщи2 тЂрова съ да6ры: лицY твоемY пом0лzтсz богaтіи лю1дстіи. и3з8 ни1хже возвесели1ша тS. введyтсz въ хрaмъ цReвъ. Вмёстw nтє1цъ твои1хъ бhша сhнове твои2: постaвиши | кнsзи по всeй земли2. (44) в7 Tрhгну сeрдце моE сл0во бл7го. њ сынёхъ корeовыхъ. РBчнаz ўстремлє1ніz веселsтъ грaдъ б9ій: њст7и1лъ є4сть селeніе своE вhшній. и3 во вёкъ вёка. и3 касjа t ри1зъ твои1хъ. њ и3змэнsемыхъ. pал0мъ м7є. Красот0ю твоeю и3 добр0тою твоeю: и3 налzцы2. и3 не подви1житсz. ПомzнY и4мz твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ: сегw2 рaди лю1діе и3сповёдzтсz тебЁ въ вёкъ. и3 поклони1шисz є3мY. Дщє1ри царeй въ чeсти твоeй: предстA цр7иц 1 а њдеснyю тебE. глаг0лю ѓзъ дэлA моz6 цReви: љзhкъ м0й тр0сть кни1жника скоропи1сца. Препоsши мeчь тв0й по бедрЁ твоeй. и3 забyди лю1ди твоz6 и3 д0мъ nтцA твоегw2: И# возжелaетъ цRь добр0ты твоеS. дщи2. БGъ посредЁ є3гw2. Пrт0лъ тв0й. ________________ G д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 ‹ №i в7i Gi д7i є7i ѕ7i з7i и7i * t хрaмwвъ слон0выхъ а7 Въ конeцъ. бGъ тв0й. си1льне. и3 приклони2 ќхо твоE. Сегw2 рaди не ўбои1мсz. Приведyтсz цRю2 дBвы в8слёдъ є3S. и3зліsсz бlгодaть во ўстнaхъ твои1хъ: сегw2 рaди бл7гослови1 тz бGъ во вёкъ. пом0щникъ въ ск0рбехъ њбрётшихъ ны2 ѕэлw2. и3 стaкти. (45) в7 БGъ нaмъ прибёжище и3 си1ла. м7д. ўклони1шасz ца6рствіz: дадE глaсъ св0й G д7 є7 ѕ7 .а7 Въ конeцъ. и3 кр0тости и3 прaвды: и3 настaвитъ тS ди1внw десни1ца твоS. въ ри1захъ позлащeнныхъ њдёzна преиспещрeна. и3 ви1ждь. и3 прелагaютсz г0ры въ сердцA морска6z. и4скренніz є3S приведyтсz тебЁ: Приведyтсz въ весeліи и3 рaдованіи. сынHмъ корewвымъ: въ рaзумъ. пёснь њ возлю1бленнэмъ. и3 цrтвуй и4стины рaди.

застyпникъ нaшъ бGъ їaкwвль. ±же положи2 чудесA на земли2: Teмлz бра6ни до конє1цъ земли2. Слaва: . вознесyсz на земли2. ГDь си1лъ съ нaми. Пріиди1те и3 ви1дите дэлA б9іz. ГDь си1лъ съ нaми.з7 и7 f7 ‹ №i в7i Смzт0шасz kзhцы. застyпникъ нaшъ бGъ їaкwвль. лyкъ сокруши1тъ и3 сл0митъ nрyжіе. Ўпраздни1тесz и3 разумёйте. ўклони1шасz ца6рствіz: дадE глaсъ св0й вhшній. подви1жесz землS. ћкw ѓзъ є4смь бGъ: вознесyсz во kзhцэхъ. и3 щиты2 сожжeтъ nгнeмъ.

и3 блудни1цы слeзъ не презрёвый. Рaбски нhнэ притекaю къ покр0ву твоемY. ћкw безстрaстіz вин0внаго р0ждшаz.По ѕ77 й каfjсмэ. и3 моE воздыхaніе пріими2. спод0би и3 нaсъ достHйны бhти твоеS любвE. ±же дёломъ бhвшихъ. и3 сохрани2 дyшу нaшу ст7у: и3 предстaви ю5 твоемY пrт0лу. Тaже тропари2. Трист70е. Слaва: Сп7си1 мz б9е м0й. б9е. њбрати1въ поми1луй мS. ±же t пeрвагw в0зраста до настоsщагw въ нaсъ недост0йныхъ бhвшихъ.2 гDи. и3 всyе всsкъ человёкъ. с0вэсть и3мyщу чи1сту и3 конeцъ дост0инъ чlвэколю1біz твоегw2. гDи. гDи: подaждь нaмъ твоегw2 бlгоутр0біz вeлію млcть. и3 сп7си1 мz. возлюби1вый нaсъ ћкоже и3 є3динор0днаго твоего2 сн7а њ нaсъ дaти и3зв0ливый. прости2. њ и4хже вёмы и3 не вёмы. тёмже м0лимсz тебЁ. и3 мlтва: Бlгодари1мъ тS гDи б9е нaшъ. всёхъ призывaющихъ и4мz твоE во и4стинэ: помzни2 всёхъ бла6га и3ли2 сопроти6внаz нaмъ хотsщихъ: вси1 бо человёцы є3смы2. И# нhнэ: ГDи поми1луй. глaсъ G: ХвалY приношY ти. бGороди1тельнице. . и3 помzни2. прегрэшє1ніz моz6 всz6 возвэщaю ти2. и3ли2 не хотsще согрэши1хомъ. дaждь сл0вомъ твои1мъ мyдрость и3 стрaхомъ твои1мъ вдохни2 крёпость t твоеS си1лы: и3 ѓще что2 хотsще. сп7се м0й. м7. њ kвлeнныхъ и3 неzвлeнныхъ. и3 сл0вомъ. и3 не вмэни2. ћкоже и3ногдA мытарS сп7слъ є3си2. њ всёхъ бlгодэsніихъ твои1хъ. пренепор0чнаz: и3збaви мS. сліsніz страстeй.

п0йте: Я$кw цRь всеS земли2 бGъ. тaкw и3 хвалA твоS на концaхъ земли2: прaвды и3сп0лнь десни1ца твоS. гDи. Тjи ви1дэвше тaкw. смzт0шасz.2 во грaдэ бGа нaшегw. т0й ўпасeтъ нaсъ во вёки. Ћкw т0й є4сть бGъ нaшъ во вёкъ. п0йте цReви нaшему. млcть твою2 посредЁ людeй твои1хъ. судeбъ рaди твои1хъ. снид0шасz вкyпэ. ћкw да повёсте въ р0дэ и3но1мъ. и3 kзhки под8 н0ги нaша: И#збрA нaмъ достоsніz своE. ю4же возлюби2. воскли1кните бGу глaсомъ рaдованіz. Ћкw сE цaріе зeмстіи собрaшасz. и3 раздэли1те д0мы є3гw2. (46) в7 Вси2 kзhцы восплещи1те рукaми. Я$кw гDь вhшній стрaшенъ. въ горЁ ст7ёй є3гw2. тaкw и3 ви1дэхомъ во грaдэ гDа си1лъ. г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7 Pал0мъ пёсни сынHвъ корeовыхъ. грaдъ цRS вели1кагw. Покори2 лю1ди нaмъ. ВоцRи1сz бGъ над8 kзы6ки: бGъ сэди1тъ на пrт0лэ ст7ёмъ своeмъ. Взhде бGъ въ воскликновeніи. з7. во грaдэ бGа нaшегw: бGъ њсновA и5 въ вёкъ. Пріsхомъ. м7з. є3гдA заступaетъ и5. и3 њбыми1те є3го2. БGъ въ тsжестэхъ* є3гw2 знaемь є4сть. б9е. Бlгокорeннымъ рaдованіемъ всеS земли2. Ћкоже слhшахомъ. б9е. pал0мъ м7ѕ. Дyхомъ бyрнымъ сокруши1ши корабли6 fарсi6йскіz. и3 въ вёкъ вёка. Њбыди1те сіHнъ. повёдите въ столпёхъ є3гw2: Положи1те сердцA ва6ша въ си1лу є3гw2. ________________ г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i є7i * въ хрaмэхъ .Каfjсма седма1z. Кнz6зи лю1дстіи собрaшасz съ бGомъ ґвраaмлимъ: ћкw б9іи держaвніи земли2 ѕэлw2 вознес0шасz. подвиг0шасz: Трeпетъ пріsтъ |: тaмw бwлёзни ћкw рождaющіz. Да возвесели1тсz горA сіHнскаz. п0йте разyмнw. По и4мени твоемY. вторhz суббHты. w3 сынёхъ корeовыхъ. П0йте бGу нaшему. ўдиви1шасz. гDь во глaсэ трyбнэ. г0ры сіHнскіz. добр0ту їaкwвлю. (47) в7 Вeлій гDь и3 хвaленъ ѕэлw. цRь вeлій по всeй земли2. и3 да возрaдуютсz дщє1ри їудє1йскіz. п0йте. рє1бра сёверwва. а7 Въ конeцъ.

не ќзритъ пaгубы. Собери1те є3мY прпdбныz є3гw2. И# человёкъ въ чeсти сhй не разумЁ. приложи1сz скотHмъ несмhслєннымъ. ЎстA моz6 возглаг0лютъ премyдрость. Nбaче бGъ и3збaвитъ дyшу мою2 и3з8 руки2 ѓдовы. селє1ніz и4хъ въ р0дъ и3 р0дъ. Ћкw душA є3гw2 въ животЁ є3гw2 бл7гослови1тсz: и3сповёстсz тебЁ. t востHкъ с0лнца до за6падъ. є3гдA пріeмлетъ мS. є3гдA разбогатёетъ человёкъ. Вни1детъ дaже до р0да nтє1цъ свои1хъ. не в0зметъ всz6. є3гдA бл7госотвори1ши є3мY. и3 призвA зeмлю. Приклоню2 въ при1тчу ќхо моE. и3 њ мн0жествэ богaтства своегw2 хвaлzщіисz: Брaтъ не и3збaвитъ. Вскyю бою1сz въ дeнь лю1тъ. Е#гдA ўви1дитъ прем{дрыz ўмирaющыz. T сіHна бlголёпіе красоты2 є3гw2. и3 п0мощь и4хъ њбетшaетъ во ѓдэ. беззак0ніе пzты2 моеS њбhдетъ мS. (49) а7 в7 г7 д7 БGъ богHвъ гDь глаго1ла. (48) в7 Ўслhшите сіz6 вси2 kзhцы. нарек0ша и3менA своz6 на землsхъ. и3 ўпод0бисz и5мъ. дaже до вёка не ќзритъ свёта. сынHмъ корewвымъ. м7f. внуши1те вси2 живyщіи по вселeннэй. БGъ ћвэ пріи1детъ. Земнор0дніи же и3 сhнове человёчестіи. нижE сни1детъ съ ни1мъ слaва є3гw2. г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i к7 к7а Слaва: Pал0мъ ґсaфу. и3 ўпод0бисz и5мъ. вкyпэ богaтъ и3 ўб0гъ. завэщaющыz завётъ є3гw2 њ . и3ли2 є3гдA ўмн0житсz слaва д0му є3гw2: Ћкw внегдA ўмрeти є3мY. разсуди1ти лю1ди своz6. смeрть ўпасeтъ |: и3 њбладaютъ и4ми прaвіи заyтра. вкyпэ безyменъ и3 несмhсленъ поги1бнутъ. и3 o4крестъ є3гw2 бyрz ѕёльна.а7 Въ конeцъ. И# гр0би и4хъ жили6ща и4хъ во вёкъ. И# цёну и3збавлeніz души2 своеS: и3 ўтруди1тсz въ вёкъ. и3 по си1хъ во ўстёхъ свои1хъ бл7говолsтъ. t слaвы своеS и3зриновeни бhша. Призовeтъ нб7о свhше и3 зeмлю. Ћкw џвцы во ѓдэ положeни сyть. pал0мъ м7и. бGъ нaшъ. tвeрзу во pалти1ри ганaніе моE. и3 поучeніе сeрдца моегw2 рaзумъ. И# человёкъ въ чeсти сhй не разумЁ. Сeй пyть и4хъ соблaзнъ и5мъ. не дaстъ бGу и3змёны за сS. и3 њстaвzтъ чужди6мъ богaтство своE. приложи1сz скотHмъ несмhслєннымъ. Надёющіисz на си1лу свою2. И# жи1въ бyдетъ до концA. и3 не премолчи1тъ: џгнь пред8 ни1мъ возгори1тсz. Не ўб0йсz. и3збaвитъ ли человёкъ.

и3 ўмолчaхъ: вознепщевaлъ є3си2 беззак0ніе. и3 tвeрглъ є3си2 словесA моz6 вспsть. забывaющіи бGа. є3гдA вни1де къ вирсавjи. да не когдA похи1титъ. Не њ жeртвахъ твои1хъ њбличY тS: всесожжє1ніz же твоz6 предо мн0ю сyть вhну. Ѓще взaлчу. Жeртва хвалы2 прослaвитъ мS. завэщaющыz завётъ є3гw2 њ жeртвахъ. и3 прослaвиши мS. и3 красотA сeльнаz со мн0ю є4сть. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе. Собери1те є3мY прпdбныz є3гw2. U3стA твоz6 ўмн0жиша ѕл0бу. и3ли2 кр0вь козлHвъ пію2. бGъ тв0й є4смь ѓзъ. Ѓще ви1дэлъ є3си2 тaтz. женЁ ўрjевэ. и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. (50) г7 Поми1луй мS. ск0ти въ горaхъ и3 вол0ве: Познaхъ всz6 пти6цы нбcныz.є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i к7 к7а к7в к7г своz6. Разумёйте ќбw сіz6. и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. по вели1цэй млcти твоeй. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ. и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Пожри2 бGови жeртву хвалы2 и3 воздaждь вhшнему мл7твы твоz6: И# призови1 мz въ дeнь ск0рби твоеS. н7. Тh же возненави1дэлъ є3си2 наказaніе. Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь. Не пріимY t д0му твоегw2 тельцо1въ. и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Ћкw мои2 сyть вси2 ѕвёріе дубрaвніи. безвBстнаz и3 та6йнаz премyдрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. и3 и3змy тz. и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ. И# возвэстsтъ нб7сA прaвду є3гw2. и3 съ прелюбодёемъ ўчaстіе твоE полагaлъ є3си2. внегдA вни1ти къ немY наfaну прbр0ку. не рекY тебЁ: моs бо є4сть вселeннаz и3 и3сполнeніе є3S. и3 њчи1щусz: њмhеши мS. б9е. pал0мъ дв7ду. а7 в7 Въ конeцъ. Наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2 и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS: Я$кw беззак0ніе моE ѓзъ знaю. Ўслhшите. ћкw бyду тебЁ под0бенъ: њбличy тz и3 предстaвлю пред8 лицeмъ твои1мъ грэхи2 твоz6. лю1діе мои2. и3 возглаго1лю вaмъ ї}лю. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2. и3 не бyдетъ и3збавлszй. Tврати2 лицE твоE t д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 . внегдA суди1ти ти2. Грёшнику же речE бGъ: вскyю ты2 повёдаеши њправда6ніz моz6. тeклъ є3си2 съ ни1мъ. возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. нижE t стaдъ твои1хъ козлHвъ. и3 побэди1ши. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ. и3 тaмw пyть и4мже kвлю2 є3мY сп7сeніе моE. Е#дA ћмъ мzсA ю4нча. и3 љзhкъ тв0й сплетaше льщє1ніz: СэдS на брaта твоего2 клеветaлъ є3си2 и3 на сhна мaтере твоеS полагaлъ є3си2 соблaзнъ. ћкw бGъ судіS є4сть. и3 засвидётельствую тебЁ: бGъ. и3 воспріeмлеши завётъ м0й ўсты2 твои1ми. Сіz6 сотвори1лъ є3си2.

НаучY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ. Не tвeржи менE2 t лицA твоегw2. (52) в7 РечE безyменъ въ сeрдцэ своeмъ: нёсть бGъ. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ: Ўбlжи2. и3 возм0же сует0ю своeю. и3 ўбоsтсz. возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. Непрaвду ўмhсли љзhкъ тв0й: ћкw бри1тву и3з8wщрeну сотвори1лъ є3си2 лeсть. Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы. ГDи. и3 всz6 беззакHніz моz6 њчи1сти. ћкw сотвори1лъ є3си2: и3 терплю2 и4мz твоE. б9е. бlговолeніемъ твои1мъ сіHна и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. н7а. Ќзрzтъ првdніи. растлёша и3 њмерзи1шасz въ беззак0ніихъ. И#збaви мS t кровeй. Возлюби1лъ є3си2 ѕл0бу пaче бlгостhни. б9е. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2 и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. н7в.а7i в7i г7i д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i к7 к7а весeліе. и3 ўстA моz6 возвэстsтъ хвалY твою2. и3 въ вёкъ вёка. и3 њ нeмъ возсмэю1тсz. непрaвду. вост0ргнетъ тS. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ. и3 пресели1тъ тS t селeніz твоегw2. Ѓзъ же ћкw мaслина плодови1та въ домY б9іи: ўповaхъ на млcть б9ію во вёкъ. и3ли2 взыскazй г7 . и3 д¦а твоегw2 ст7aгw не tими2 t менE. гDи. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды. и3 рекyтъ: СE человёкъ. и3 к0рень тв0й t земли2 живhхъ. б9е сп7сeніz моегw2: возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. нeже глаг0лати прaвду: Возлюби1лъ є3си2 всz6 глаг0лы потHпныz. нёсть творsй бlг0е: БGъ съ нб7сE прини1че на сhны человёчєскіz. є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i а7 Въ конeцъ. ћкw бlго пред8 прпdбными твои1ми. и3 возвэсти1ти саyлу. (51) г7 д7 Что2 хвaлишисz во ѕл0бэ. дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. си1льне. и4же не положи2 бGа пом0щника себЁ: но ўповA на мн0жество богaтства своегw2. ўстнЁ мои2 tвeрзеши. и3 рещи2 є3мY: пріи1де дв7дъ въ д0мъ ґвімелeховъ. ви1дэти: ѓще є4сть разумэвazй. Сегw2 рaди бGъ разруши1тъ тS до концA. ВнегдA пріити2 дwи1ку їдумeйску. њ маелefэ. љзhкъ льсти1въ. И#сповёмсz тебЁ въ вёкъ. рaзума дв7ду. и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Слaва: а7 в7 Въ конeцъ. беззак0ніе вeсь дeнь. рaзума дв7ду. возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

(53) г7 д7 Б9е. (54) в7 г7 Внуши2. и3 водвори1хсz въ пустhни. Тaмw ўстраши1шасz стрaха. Сe бо бGъ помогaетъ ми2. и3 во гнёвэ враждовaху ми2. ўкрhлъ быхъ сz t негw2. и3 не прeзри молeніz моегw2: Вонми1 ми. претерпёлъ бhхъ ќбw: и3 ѓще бы ненави1дzй мS на мS велерёчевалъ. Ни ли2 ўразумёютъ вси2 дёлающіи беззак0ніе. Кто2 дaстъ t сіHна сп7сeніе ї}лево. є7 ѕ7 з7 и7 f7 а7 Въ конeцъ. ўслhши моли1тву мою2. и3 на враги2 моz6 воззрЁ џко моE. во и4мz твоE сп7си1 мz. мл7тву мою2. владhко м0й и3 знaемый м0й. Потопи2. и3 рещи2 саyлови: не сe ли дв7дъ скрhсz въ нaсъ. и3 крёпцыи взыскaша дyшу мою2: и3 не предложи1ша бGа пред8 соб0ю. И$же кyпнw наслаждaлсz є3си2 со мн0ю брaшенъ: въ домY б9іи д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i . и3 ўслhши мS: возскорбёхъ печaлію моeю*. гDа не призвaша. В0лею пожрY тебЁ. и3сповёмсz и4мени твоемY гDи. Тh же человёче равнодyшне. и3ли2 взыскazй бGа. и3дёже не бЁ стрaхъ: ћкw бGъ разсhпа кHсти человэкоуг0дникwвъ: постыдёшасz. и3 полещY. и3 боsзнь смeрти нападE на мS: Стрaхъ и3 трeпетъ пріи1де на мS. Сeрдце моE смzтeсz во мнЁ. и3 смzт0хсz T глaса врaжіz и3 t стужeніz грёшнича: ћкw ўклони1ша на мS беззак0ніе. въ пёснехъ рaзума. pал0мъ н7д. и3 въ си1лэ твоeй суди1 ми. ћкw бGъ ўничижи2 и5хъ. н7г. Днeмъ и3 н0щію њбhдетъ и5 по стэнaмъ є3гw2: беззак0ніе и3 трyдъ посредЁ є3гw2. Вси2 ўклони1шасz. нёсть до є3ди1нагw. И# рёхъ: кто2 дaстъ ми2 крилB ћкw голуби6нэ. Б9е. ћкw бла1го: Я$кw t всsкіz печaли и3збaвилъ мS є3си2. въ пёснехъ рaзума дв7ду. а7 в7 Въ конeцъ. ВнегдA пріити2 зіфeємъ. б9е. Ћкw ѓще бы врaгъ поноси1лъ ми2. внегдA возврати1тъ бGъ плэнeніе людeй свои1хъ. и3 раздэли2 љзhки и4хъ: ћкw ви1дэхъ беззак0ніе и3 пререкaніе во грaдэ. возрaдуетсz їaкwвъ. и3 непрaвда: И# не њскудЁ t ст0гнъ є3гw2 ли1хва и3 лeсть. ви1дэти: ѓще є4сть разумэвazй.д7 є7 ѕ7 з7 сhны человёчєскіz. снэдaющіи лю1ди моz6 въ снёдь хлёба. гDи. и3 покрh мz тьмA. СE ўдали1хсz бёгаz. и3 гDь застyпникъ души2 моeй: Tврати1тъ ѕла6z врагHмъ мои6мъ: и4стиною твоeю потреби2 и5хъ. ґсaфу. внуши2 глаг0лы ќстъ мои1хъ: Я$кw чyждіи востaша на мS. Чazхъ бGа спасaющагw мS t малодyшіz и3 t бyри. и3 почjю. и3 возвесели1тсz ї}ль. вкyпэ непотрeбни бhша: нёсть творsй бlг0е.

є7i
ѕ7i
з7i и7i
f7i
к7
к7а
к7в
к7г
к7д

И$же кyпнw наслаждaлсz є3си2 со мн0ю брaшенъ: въ домY б9іи
ходи1хомъ є3диномышлeніемъ. Да пріи1детъ же смeрть на нS, и3 да
сни1дутъ во ѓдъ жи1ви: ћкw лукaвство въ жили1щихъ и4хъ посредЁ
и4хъ. Ѓзъ къ бGу воззвaхъ, и3 гDь ўслhша мS. Вeчеръ и3 заyтра и3
полyдне повёмъ, и3 возвэщY, и3 ўслhшитъ глaсъ м0й. И#збaвитъ
ми1ромъ дyшу мою2 t приближaющихсz мнЁ: ћкw во мн0зэ бsху
со мн0ю. Ўслhшитъ бGъ, и3 смири1тъ |, сhй прeжде вBкъ. нёсть бо
и5мъ и3змэнeніz, ћкw не ўбоsшасz бGа. ПрострE рyку свою2 на
воздаsніе: њскверни1ша завётъ є3гw2. Раздэли1шасz t гнёва лицA
є3гw2, и3 прибли1жишасz сердцA и4хъ: ўмsкнуша словесA и4хъ пaче є3лeа
и3 та6 сyть стрёлы. Возвeрзи на гDа печaль твою2, и3 т0й тS препитaетъ: не дaстъ въ вёкъ молвы2 првdнику. Тh же, б9е, низведeши
и5хъ въ студенeцъ и3стлёніz: мyжіе кровeй и3 льсти2 не преполовsтъ
днeй свои1хъ. а4зъ же, гDи, ўповaю на тS.
________________
* во и3скушeніи моeмъ

Слaва:

По з7-й каfjсмэ,
Трист70е. Тaже тропари2, глaсъ є7:

Судіи2 сэдsщу и3 ѓгGлwмъ стоsщымъ, трубЁ гласsщей,
плaмени горsщу, что2 сотвори1ши, душE моS, вед0ма на сyдъ; тогда2 бо
лю6таz твоz6 предстaнутъ, и3 та6йнаz њбличaтсz согрэшє1ніz.
тёмже прeжде концA возопjй судіи2: б9е, њчи1сти мS, и3 сп7си1 мz.
Слaва: Вси2 побди1мъ, и3 хrтA ўсрsщимъ со мн0жествомъ є3лeа и3

свэщaми свётлыми, ћкw да черт0га внyтрь спод0бимсz: и4же бо
внЁ дверeй пости1гнувый, бездёльнw бGови воззовeтъ: поми1луймS.
И# нhнэ: На nдрЁ лежA согрэшeній мн0гихъ, њкрадaемь є4смь

въ надeжди сп7сeніz моегw2: и4бо с0нъ моеS лёности ходaтайствуетъ души2 моeй мyку, но ты,2 б9е, рождeйсz t дв7ы, воздви1гни
мS къ твоемY пёнію, да слaвлю тS.
ГDи поми1луй, м7. и3 мlтва:
ГDи б9е м0й, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ, мнHгіz млcти сотвори1лъ є3си2 со мн0ю, ±же не чazхъ ви1дэти: и3 что2 воздaмъ твоeй
бlгости, гDи м0й, гDи; бlгодарю2 твоE многопётое и4мz: бlгодарю2
твоE неисповэди1мое на мнЁ бlгоутр0біе: бlгодарю2 безприклaдное
твоE долготерпёніе. и3 tнhнэ заступи2, и3 помози2 мнЁ, и3 покрhй
мS, вLко, t всёхъ, є4же не ктомY согрэшaти пред8 тоб0ю: тh бо
вёси є3стествA моегw2 ўдобопоползновeнное: ты2 вёси безyміе
моE: ты2 вёси мн0ю содBzннаz, ±же въ вёдэніи, и3 не въ
вёдэніи, ±же вHльнаz и3 невHльнаz: ±же въ нощи2 и3 во дни2, и3 во
ўмЁ и3 мhсли: ћкw блaгъ ќбw и3 чlвэколю1бецъ бGъ, њчи1сти |
рос0ю млcти твоеS, пребlгjй гDи, и3 сп7си2 нaсъ и4мене рaди твоегw2
ст7aгw, и4миже вёси судьбaми. тh бо є3си2 свётъ, и3 и4стина, и3
жив0тъ: и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 ст70му д¦у,
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Каfjсма o3сма1z, и7.
а7

Въ конeцъ, њ лю1дехъ t ст7hхъ ўдалeнныхъ, дв7ду въ столпописaніе,
внегдA ўдержaша и5 и3ноплемє1нницы въ гefэ, pал0мъ н7є. (55)

в7

Поми1луй мS, б9е, ћкw попрa мz человёкъ: вeсь дeнь борS стужи1
ми. Попрaша мS врази2 мои2 вeсь дeнь: ћкw мн0зи борю1щіи мS съ
высоты2. Въ дeнь не ўбою1сz, ѓзъ же ўповaю на тS. Њ бз7э
похвалю2 словесA моz6: на бGа ўповaхъ, не ўбою1сz, что2 сотвори1тъ
мнЁ пл0ть. Вeсь дeнь словeсъ мои1хъ гнушaхусz: на мS всz6
помышлє1ніz и4хъ на ѕло2. Вселsтсz и3 скрhютъ: тjи пsту мою2
сохранsтъ, ћкоже потерпёша дyшу мою2.* Ни њ чес0мъ же tри1неши |, гнёвомъ лю1ди низведeши. Б9е, жив0тъ м0й возвэсти1хъ
тебЁ: положи1лъ є3си2 слeзы моz6 пред8 тоб0ю, ћкw и3 во њбэтовaніи
твоeмъ. Да возвратsтсz врази2 мои2 вспsть, во1ньже ѓще дeнь
призовy тz: сE познaхъ, ћкw бGъ м0й є3си2 ты2. Њ бз7э похвалю2
глаг0лъ, њ гDэ похвалю2 сл0во. На бGа ўповaхъ, не ўбою1сz, что2
сотвори1тъ мнЁ человёкъ; Во мнЁ, б9е, мл7твы, ±же воздaмъ хвалы2 твоеS: Я$кw и3збaвилъ є3си2 дyшу мою2 t смeрти, џчи мои2 t
слeзъ, и3 н0зэ мои2 t поползновeніz: бл7гоугождY пред8 гDемъ во
свётэ живhхъ.
________________

г7
д7 є7
ѕ7
з7
и7
f7
i7
а7i
в7i
г7i
д7i

* тjи пsту мою2 наблюдaти бyдутъ, ћкоже ждaху души2 моеS
а7

Въ конeцъ, да не растли1ши, дв7ду въ столпописaніе,
внегдA є3мY tбэгaти t лицA саyлова въ пещeру, н7ѕ. (56)

в7

Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS: ћкw на тS ўповA душA моS,
и3 на сёнь крил{ твоє1ю надёюсz, д0ндеже прeйдетъ беззак0ніе.
ВоззовY къ бGу вhшнему, бGу бlгодёzвшему мнЁ. ПослA съ нб7сE и3
сп7сe мz, дадE въ поношeніе попирaющыz мS: послA бGъ млcть свою2 и3
и4стину свою2, И# и3збaви дyшу мою2 t среды2 скЂмнwвъ: поспaхъ смущeнъ. сhнове человёчестіи, зyбы и4хъ nр{жіz и3 стрёлы, и3 љзhкъ
и4хъ мeчь џстръ. Вознеси1сz на нб7сA, б9е, и3 по всeй земли2 слaва
твоS. Сёть ўгот0ваша ногaмъ мои6мъ, и3 слzк0ша дyшу мою2:
и3скопaша пред8 лицeмъ мои1мъ ћму, и3 впад0ша въ ню2. Гот0во сeрдце
моE, б9е, гот0во сeрдце моE: воспою2 и3 пою2 во слaвэ моeй. Востaни
слaва моS, востaни pалти1рю и3 гyсли: востaну рaнw. И#сповёмсz
тебЁ въ лю1дехъ, гDи, воспою2 тебЁ во kзhцэхъ: Я$кw возвели1чисz

г7 д7
є7
ѕ7
з7
и7
f7
i7

в7i

тебЁ въ лю1дехъ, гDи, воспою2 тебЁ во kзhцэхъ: Я$кw возвели1чисz
до небе1съ млcть твоS и3 дaже до o4блакъ и4стина твоS. Вознеси1сz на
нб7сA, б9е, и3 по всeй земли2 слaва твоS.

а7

Въ конeцъ, да не растли1ши, дв7ду въ столпописaніе, н7з. (57)

в7

Ѓще вои1стинну ќбw прaвду глаг0лете, пра6ваz суди1те, сhнове человёчестіи. И$бо въ сeрдцэ беззак0ніе дёлаете на земли2, непрaвду
рyки вaшz сплетaютъ. Њчужди1шасz грBшницы t ложeснъ, заблуди1ша t чрeва, глаг0лаша лжY. Ћрость и4хъ по под0бію ѕміинY, ћкw
ѓспіда глyха и3 затыкaющагw ќши свои2, И$же не ўслhшитъ глaса
њбавaющихъ, њбавaемь њбавaетсz t премyдра. БGъ сокруши1тъ
зyбы и4хъ во ўстёхъ и4хъ: членHвныz львHвъ сокруши1лъ є4сть гDь.
Ўничижaтсz ћкw водA мимотекyщаz: напрzжeтъ лyкъ св0й,
д0ндеже и3знем0гутъ. Ћкw в0скъ растazвъ tи1мутсz: падE џгнь на
ни1хъ, и3 не ви1дэша с0лнца. Прeжде є4же разумёти тeрніz вaшегw
рaмна, ћкw жи6вы, ћкw во гнёвэ пожрeтъ |. Возвесели1тсz
првdникъ, є3гдA ўви1дитъ tмщeніе, рyцэ свои2 ўмhетъ въ кр0ви
грёшника. И# речeтъ человёкъ: ѓще ќбw є4сть пл0дъ првdнику, u5бо
є4сть бGъ судS и5мъ на земли2.

а7i

г7
д7
є7
ѕ7
з7
и7
f7
i7
а7i
в7i

Слaва:
а7

Въ конeцъ, да не растли1ши, дв7ду въ столпописaніе,
внегдA послA саyлъ, и3 стрежE д0мъ є3гw2, є4же ўмертви1ти є3го2, н7и. (58)

в7

И#зми1 мz t вра6гъ мои1хъ, б9е, и3 t востаю1щихъ на мS и3збaви мS.
И#збaви мS t дёлающихъ беззак0ніе, и3 t м{жъ кровeй сп7си1 мz.
Ћкw сE ўлови1ша дyшу мою2, напад0ша на мS крёпцыи: нижE
беззак0ніе моE, нижE грёхъ м0й, гDи. Без8 беззак0ніz тек0хъ и3
и3спрaвихъ: востaни въ срётеніе моE, и3 ви1ждь. И# ты2, гDи б9е си1лъ,
б9е ї}левъ, вонми2 посэти1ти всz6 kзhки: да не ўщeдриши всz6
дёлающыz беззак0ніе. Возвратsтсz на вeчеръ, и3 взaлчутъ ћкw
пeсъ, и3 њбhдутъ грaдъ. СE тjи tвэщaютъ ўсты6 свои1ми, и3 мeчь во
ўстнaхъ и4хъ, ћкw кто2 слhша; И# ты2, гDи, посмэeшисz и5мъ,
ўничижи1ши всz6 kзhки. Держaву мою2 къ тебЁ сохраню2: ћкw ты2,
б9е, застyпникъ м0й є3си2. БGъ м0й, млcть є3гw2 предвари1тъ мS: бGъ
м0й, kви1тъ мнЁ на вразёхъ мои1хъ. Не ўбjй и5хъ, да не когдA

г7
д7
є7
ѕ7
з7
и7
f7
i7
а7i

и3 прибёжище моE въ дeнь ск0рби моеS. є4же ўбэжaти t лицA лyка. Пом0щникъ м0й є3си2. Ћкw бhлъ є3си2 ўповaніе моE. Стрsслъ є3си2 зeмлю. защи1тниче м0й. ўслhшалъ є3си2 д7 є7 . въ си1лахъ нaшихъ. є3фрeмъ крёпость главы2 моеS. и3 м0й є4сть манассjй. б9е. и3 раздэлю2 сіки1му. Кто2 введeтъ мS во грaдъ њграждeніz. и3 њбhдутъ грaдъ. ћкw бGъ вLчествуетъ їaкwвомъ. и3 сyетно сп7сeніе человёческо.в7i г7i д7i є7i ѕ7i з7i и7i м0й. и3 концы6 земли2. Показaлъ є3си2 лю1демъ твои6мъ жестHкаz: напои1лъ є3си2 нaсъ він0мъ ўмилeніz. дванaдесzть тhсzщъ. разгнёвалсz є3си. ѓще ли же не насhтzтсz. и3 не и3зhдеши. Дaлъ є3си2 боsщымсz тебE знaменіе. ћкw подви1жесz. б9е. (60) в7 г7 Ўслhши. БGъ возглаго1ла во ст7ёмъ своeмъ: возрaдуюсz. покрhюсz въ кр0вэ кри1лъ твои1хъ. въ научeніе: ВнегдA сожжE средорёчіе сmрjйское. вонми2 мл7твэ моeй: T конeцъ земли2 къ тебЁ воззвaхъ. и3 возврати1сz їwaвъ и3 порази2 є3дHма въ дeбри солeй. (59) г7 Б9е. гDи. Возвратsтсz на вeчеръ. внегдA ўны2 сeрдце моE. сл0во ўстeнъ и4хъ: и3 ћти да бyдутъ въ гордhни своeй. њ и3змэни1тисz хотsщихъ. Не тh ли б9е. kви1тъ мнЁ на вразёхъ мои1хъ. млcть моS. Не ўбjй и5хъ. и3 ю3д0ль жили1щъ размёрю. и3 t клsтвы и3 лжи2 возвэстsтсz въ кончи1нэ. и3 низведи2 |. б9е м0й. и3 не бyдутъ: и3 ўвёдzтъ. Во гнёвэ кончи1ны.2 и3 ўщeдрилъ є3си2 нaсъ. спаси2 десни1цею твоeю. на кaмень вознeслъ мS є3си2. да не когдA забyдутъ зак0нъ тв0й: расточи2 | си1лою твоeю. и3 пор0пщутъ. молeніе моE. ст0лпъ крёпости t лицA врaжіz. Ћкw да и3збaвzтсz возлю1бленніи твои2. а7 в7 Въ конeцъ. дв7ду pал0мъ …. Грёхъ ќстъ и4хъ. н7f. и3 ўслhши мS. Ћкw ты2. Ѓзъ же воспою2 си1лу твою2 и3 возрaдуюсz заyтра њ млcти твоeй: ћкw бhлъ є3си2 застyпникъ м0й. tри1нулъ ны2 є3си2 и3 низложи1лъ є3си2 нaсъ. въ пёснехъ. ћкw бGъ застyпникъ м0й є3си2. и3 взaлчутъ ћкw пeсъ. їyда цaрь м0й. и3 сmрjю совaльскую. настaвилъ мS є3си2. и3ли2 кто2 настaвитъ мS до їдумeи. Дaждь нaмъ п0мощь t ск0рби. М0й є4сть галаaдъ. и3 смути1лъ є3си2 ю5: и3зцэли2 сокрушeніе є3S. Тjи разhдутсz ћсти. д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i а7 Въ конeцъ. Мwaвъ кон0бъ ўповaніz моегw2: на їдумeю прострY сап0гъ м0й: мнЁ и3ноплемє1нницы покори1шасz. б9е. Вселю1сz въ селeніи твоeмъ во вёки. тебЁ пою2. въ столпописaніе дв7ду. tри1нувый нaсъ. Њ бз7э сотвори1мъ си1лу: и3 т0й ўничижи1тъ стужaющыz нaмъ.

Тaкw бл7гословлю1 тz въ животЁ моeмъ. лжи1ви сhнове человёчестіи въ мёрилэхъ є4же непрaвдовати: тjи t суеты2 вкyпэ. Nбaче бGови повини1сz душE моS: ћкw t тогw2 терпёніе моE. t тогH бо сп7сeніе моE. И$бо т0й бGъ м0й и3 сп7съ м0й. Nбaче цёну мою2 совэщaша tри1нути: тек0ша въ жaжди: ўсты6 свои1ми бл7гословлsху. Е#ди1ною гlа бGъ. ви1дэти си1лу твою2 и3 слaву твою2. и3 ўстнaма рaдости восхвaлzтъ тS ўстA моz6. Ѓще поминaхъ тS на постeли моeй. дaлъ є3си2 достоsніе боsщымсz и4мене твоегw2. Ћкw лyчши млcть твоS пaче живHтъ: ўстнЁ мои2 похвали1тэ тS. къ тебЁ ќтренюю. возжадA тебE душA моS. и3 на восхищeніе не желaйте: богaтство ѓще течeтъ. к0ль мн0жицею тебЁ пл0ть моS. и3 сп7съ м0й. Дни6 на дни6 царє1вы приложи1ши. …а. Пребyдетъ въ вёкъ пред8 бGомъ: млcть и3 и4стину є3гw2 кто2 взhщетъ. д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i а7 Pал0мъ дв7ду. ўбивaете вси2 вы2. И$бо т0й бGъ м0й. Nбaче сyетни сhнове человёчестіи. Њ бз7э сп7сeніе моE. б9е м0й. И# твоS гDи млcть: ћкw ты2 воздaси комyждо по дэлHмъ є3гw2. и3 сeрдцемъ свои1мъ кленsху. воздaти ми2 мл7твы моz6 дeнь t днE. Слaва: а7 Въ конeцъ. не прилагaйте сeрдца. њ їдіfyмэ. дв0z сіz6 слhшахъ: занE держaва б9іz. Ћкw ты2. бGъ п0мощи моеS. Ўповaйте на него2 вeсь с0нмъ людeй: и3зліsйте пред8 ни1мъ сердцA ва6ша: ћкw бGъ пом0щникъ нaшъ. Док0лэ належитE на человёка. и3 слaва моS. не преселю1сz. застyпникъ м0й. лBта є3гw2 до днE р0да и3 р0да. ћкw стэнЁ преклонeнэ. …в. Не ўповaйте на непрaвду. Тaкw воспою2 и4мени твоемY во вёки. pал0мъ дв7ду. внегдA бhти є3мY въ пустhни їудeйстэй. на ќтреннихъ поучaхсz въ тS: Я$кw бhлъ є3си2 пом0щникъ м0й и3 въ кр0вэ крил{ твоє1ю возрaдуюсz. (61) в7 г7 Не бGу ли повинeтсz душA моS. не подви1жусz наипaче. Ћкw t тyка и3 мaсти да и3сп0лнитсz душA моS. ўслhшалъ є3си2 мл7твы моz6. въ земли2 пyстэ и3 непрох0днэ и3 безв0днэ. ПрильпE душA моS по тебЁ: менE же пріsтъ десни1ца г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 .ѕ7 з7 и7 f7 покрhюсz въ кр0вэ кри1лъ твои1хъ. и3 ўповaніе моE на бGа. застyпникъ м0й. (62) в7 Б9е. њ и4мени твоeмъ воздэжY рyцэ мои2. б9е. и3 њпл0ту возриновeну. Тaкw во ст7ёмъ kви1хсz тебЁ.

вни1дутъ въ преиспHднzz земли2: Предадsтсz въ рyки nрyжіz. t стрaха врaжіz и3зми2 дyшу мою2. рёша: кто2 ќзритъ и5хъ. И# вознесeтсz бGъ.а7i в7i возрaдуюсz. и3 творє11ніz є3гw2 разумёша. и3 не ўбоsтсz. стрёлы младeнєцъ бhша ћзвы и4хъ. внегдA моли1ти ми сz къ тебЁ. Возвесели1тсz првdникъ њ гDэ. Ўтверди1ша себЁ сл0во лукaвое: повёдаша скрhти сёть. б9е. pал0мъ дв7ду. f7 i7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i Слaва: . Покрhй мS t с0нма лукaвнующихъ. напрzг0ша лyкъ св0й. смути1шасz вси2 ви1дzщіи и5хъ. Сострэлsти въ тaйныхъ непор0чна: внезaпу сострэлsютъ є3го2. и3 сeрдце глубоко2. И# ўбоsсz всsкъ человёкъ: и3 возвэсти1ша дэлA б9іz. и3 ўповaетъ на него2: и3 похвaлzтсz вси2 прaвіи сердцeмъ. И#спытaша беззак0ніе: и3зчез0ша и3спытaющіи и3спыта6ніz: пристyпитъ человёкъ. Цaрь же возвесели1тсz њ бз7э: похвaлитсz всsкъ кленhйсz и4мъ. ПрильпE душA моS по тебЁ: менE же пріsтъ десни1ца твоS. …г. И# и3знемог0ша на нS kзhцы и4хъ. ћкw загради1шасz ўстA глаг0лющихъ непрaвєднаz. Тjи же всyе и3скaша дyшу мою2. t мн0жества дёлающихъ непрaвду: И%же и3з8wстри1ша ћкw мeчь љзhки своz6. (63) в7 Ўслhши. а7 Въ конeцъ. глaсъ м0й. вeщь г0рьку. ча6сти ли1совwмъ бyдутъ.

ст7az вLчце бцdе. Слaва: ДушE. п0моще безпом0щныхъ. ћже здЁ приврeмєнна. заступлeніе на тS ўповaющихъ. и3 мlтва: ГDи щeдрый. сyдъ непрощaемь. Трист70е. ћкw всеси1ленъ. ты2 є3си2 бGъ є3ди1нъ. во є4же помогaти и3 ўтэшaти. и3 млcтивый. глaсъ є7: Во глубины6 мS грэхA поп0лзшасz. п0мощь твою2 низпосли2 нaмъ. и3 ко пристaнищу ти1хому ўстреми2 безстрaстіz. и3 творsй чудесA. гDи. душE. пр0чее. настaви мS на пyть тв0й. ўпрaвителю всёхъ. нhнэ и3 при1снw. nц7A. треволнeніе њбуревaетъ tчazніz: но предвари2. ґми1нь. внуши2 мlтву. и3 нёсть под0бенъ тебЁ въ бозёхъ. сп7се. њбрати1сz. сотвори2 со мн0ю знaменіе во бlго. долготерпэли1ве и3 многомлcтиве. си1льный въ млcти и3 бlгjй въ крёпости. м7. и3 ст7aгw д¦а. . є4же ходи1ти во и4стинэ твоeй: возвесели2 сeрдце моE. во є4же боsтисz и4мене твоегw2 ст7aгw.По }-й каfjсмэ. Тaже тропари2. и3 сп7си1 мz. и3 вонми2 глaсу молeніz моегw2. за бlгоутр0біе. и3 во вёки вэкHвъ. и3 сн7а. занeже вeлій є3си2. тaмw же вBчна: зрю2 суди1лище. и3 трепeщу и3зречeніz. и3 сп7сaти всz6 ўповaющыz на и4мz твоE. и3 на пrт0лэ судію2. хrтE. Надeжде ненадёемыхъ. И# нhнэ: ГDи поми1луй.

а7 Въ конeцъ. џчи є3гw2 на kзhки призирaетэ: преwгорчевaющіи да не возн0сzтсz въ себЁ. и3 полS твоz6 и3сп0лнzтсz тyка: Разботёютъ кра6снаz пустhни. Њбращazй м0ре въ сyшу. Бlжeнъ є3г0же и3збрaлъ є3си2 и3 пріsлъ. п0йте же и4мени є3гw2. ўслhши ны2. ўмн0жилъ є3си2 њбогати1ти ю5: рэкA б9іz нап0лнисz вw1дъ: ўгот0валъ є3си2 пи1щу и5мъ. и3 сyщихъ въ м0ри далeче: Ўготовлszй г0ры крёпостію своeю.* Бл7гослови1ши вэнeцъ лёта бл7гости твоеS. вhшній. смzтyтсz kзhцы. Пол0жшагw дyшу мою2 въ жив0тъ. и3 ўдHліz ўмн0жатъ пшени1цу: воззовyтъ. (65) в7 Воскли1кните гDеви всS землS. пёснь їеремjева и3 їезекjилева. всели1тсz во дв0рэхъ твои1хъ. и3сп0лнимсz во бlги1хъ д0му твоегw2: ст7ъ хрaмъ тв0й. Посэти1лъ є3си2 зeмлю? и3 ўпои1лъ є3си2 ю5. СловесA беззакHнникъ премог0ша нaсъ. ўмн0жи жи6та є3S: въ кaплzхъ є3S возвесели1тсz возсіsющи. пёснь pалмA воскrніz. и3 поeтъ тебЁ. …є. и3 рaдостію х0лми препоsшутсz. и3 нечє1стіz на6ша ты2 њчи1стиши. въ сіHнэ.Каfjсма девz1таz. Бразды6 є3S ўп0й. и3 ўслhшанъ сотвори1те глaсъ хвалы2 є3гw2. б9е. къ тебЁ всsка пл0ть пріи1детъ. …д. ВLчествующемъ си1лою своeю вёкомъ. и4бо воспою1тъ. и3 не дaвшаго г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 . Ди1венъ въ прaвдэ. б9е сп7си1телю нaшъ. и3 тебЁ воздaстсz мл7тва во їеrли1мэ. ћкw тaкw [є4сть] ўгот0ваніе. Рцhте бGу: к0ль стра6шна дэлA твоz6. въ рэцЁ пр0йдутъ ногaми: тaмw возвесели1мсz њ нeмъ. ________________ г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i * прозzбaющи а7 Въ конeцъ. шyму в0лнъ є3гw2 кто2 постои1тъ. f7. да поeтъ же и4мени твоемY. во мн0жествэ си1лы твоеS с0лжутъ тебЁ врази2 твои2. препоsсанъ си1лою: Смущazй глубинY морскyю. pал0мъ пёсни дв7ду. (64) в7 ТебЁ подобaетъ пёснь. дади1те слaву хвалЁ є3гw2. Пріиди1те. Њдёzшасz џвни џвчіи. и3 ви1дите дэлA б9іz. ВсS землS да покл0нитсz тебЁ. к0ль стрaшенъ въ совётэхъ пaче сынHвъ человёческихъ. ўповaніе всёхъ концeй земли2. И# ўбоsтсz живyщіи въ концaхъ t знaменій твои1хъ: и3сх0ды ќтра и3 вeчера ўкраси1ши. Ўслhши мл7тву мою2. людjй преселeніz. Благослови1те kзhцы бGа нaшего. є3гдA хотsху и3сходи1ти.

вознесY тебЁ волы2 съ кwзлы6. б9е. Да смzтyтсz t лицA є3гw2. просвэти2 лицE твоE на ны2. Сегw2 рaди ўслhша мS бGъ. ЗемлS дадE пл0дъ св0й: бл7гослови1 ны. и3 да бэжaтъ t лицA є3гw2 ненави1дzщіи є3го2. и3 не дaвшаго во смzтeніе н0гъ мои1хъ. и3 глаг0лаша ўстA моz6. б9е нaшъ. внsтъ глaсу молeніz моегw2. pал0мъ пёсни дв7ду. ўщeдри ны2 и3 бл7гослови1 ны. путесотвори1те возшeдшему на зaпады: гDь и4мz є3мY. и3 kзhки на земли2 настaвиши. Блгcви1 ны. положи1лъ є3си2 скHрби на хребтЁ нaшемъ. Вни1ду въ д0мъ тв0й со всесожжeніемъ. Къ немY ўсты6 мои1ми воззвaхъ. въ пёснехъ. Да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе. г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 Слaва: а7 Въ конeцъ. (67) в7 Да воскrнетъ бGъ. б9е: и3 да ўбоsтсz є3гw2 вси2 концы6 земли2. Возвeлъ є3си2 человёки на главы6 нaшz: проид0хомъ сквозЁ џгнь и3 в0ду. ћкоже разжизaетсz сребро2. б9е. п0йте и4мени є3гw2. Да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе. и4же не tстaви мл71тву мою2 и3 млcть свою2 t менE2. є3ли6ка сотвори2 души2 моeй. Ввeлъ ны2 є3си2 въ сёть. Восп0йте бGу. разжeглъ ны2 є3си2. въ ск0рби моeй. и3 nвны2. тaкw да поги1бнутъ грBшницы t лицA б9іz: А# првdницы да возвеселsтсz. Пол0жшагw дyшу мою2 въ жив0тъ. да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе вси2. …з. и3 вознес0хъ под8 љзhкомъ мои1мъ. б9е. вси2 боsщіисz бGа. а7 Въ конeцъ. да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе вси2. Да возвеселsтсz. и3 рaдуйтесz пред8 ни1мъ. и3 поми1луй ны2: Познaти на земли2 пyть тв0й. воздaмъ тебЁ мл7твы моz6. (66) в7 Б9е. Ћкw и3скуси1лъ ны2 є3си2. и3 расточaтсz врази2 є3гw2. pал0мъ пёсни дв7ду. Бл7гословeнъ бGъ. и3 и3звeлъ є3си2 ны2 въ пок0й. Ћкw и3зчезaетъ дhмъ. …ѕ. Непрaвду ѓще ўзрёхъ въ сeрдцэ моeмъ. ўслhшите. да насладsтсz въ весeліи. да возрaдуютсz пред8 бGомъ. и3 повёмъ вaмъ. Всесожжє1ніz т{чна вознесY тебЁ съ кади1ломъ. Пріиди1те. и3 да возрaдуютсz kзhцы: ћкw сyдиши лю1демъ правот0ю. nц7A си1рыхъ и3 судіи2 вдови1цъ: бGъ въ г7 д7 є7 . да не ўслhшитъ менE гDь. б9е. Я%же и3зрек0стэ ўстнЁ мои2. да и3зчeзнутъ: ћкw тaетъ в0скъ t лицA nгнS.f7 i7 а7i в7i г7i д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i к7 глaсъ хвалы2 є3гw2. во всёхъ kзhцэхъ сп7сeніе твоE.

поспэши1тъ нaмъ бGъ сп7сeній нaшихъ. Возшeлъ є3си2 на высотY. тh же соверши1лъ є3си2 є5. Д0ждь в0ленъ tлучи1ши. и3 междора6міz є3S въ блещaніи злaта. њснэжaтсz въ селмHнэ. ВнегдA рaзнствитъ нбcный цари6 на нeй. ўкрэпи2. тhсzща гобзyющихъ: гDь въ ни1хъ въ сінaи во ст7ёмъ. и3зводS њкова6нныz мyжествомъ. б9е. Ви6дэна бhша шє1ствіz твоz6. є4же затвори1ти и3скушє1нныz сребр0мъ: расточи2 kзhки хотsщыz брaнємъ. внегдA и3сходи1ти тебЁ пред8 людьми2 твои1ми. Тaмw веніамjнъ ю3нёйшій во ќжасэ. Заповёждь. плэни1лъ є3си2 плёнъ: пріsлъ є3си2 даz6ніz въ человёцэхъ. Пріи1дутъ мл7итвєнницы t є3гЂпта: є3fі0піа предвари1тъ рyку свою2 къ бGу. T хрaма твоегw2 во їеrли1мъ тебЁ принесyтъ цaріе дaры. БGъ нaшъ бGъ є4же сп7сaти: и3 гDнz. гDа t и3стHчникъ ї}левыхъ. Вскyю непщyете г0ры ўсырє1нныz. кнz6зи їyдовы владhки и4хъ. ЦRь си1лъ возлю1бленнагw. горA тyчнаz. є4же содёлалъ є3си2 въ нaсъ. бл7гословeнъ гDь дeнь днE. горA. б9е. б9е. є4же всели1тисz. и3 си1ла є3гw2 на . Возшeдшему на нб7о нб7сE на вост0ки: сE дaстъ глaсу своемY глaсъ си1лы. шє1ствіz бGа моегw2 цRS.ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i к7 к7а к7в к7г к7д к7є к7ѕ к7з к7и к7f л7 л7а л7в л7г л7д Да смzтyтсz t лицA є3гw2. гDнz и3схHдища смє1ртнаz. и4же во ст7ёмъ. Я$кw да њм0читсz ногA твоS въ кр0ви. си1лою твоeю. ЖивHтнаz твоz6 живyтъ на нeй. сіE. Nбaче бGъ сокруши1тъ главы6 врагHвъ свои1хъ. красот0ю* д0му раздэли1ти коры6сти. њбращY во глубинaхъ морски1хъ. Ѓще поспитE посредЁ предBлъ. посредЁ дёвъ тmмпaнницъ. t лицA бGа ї}лева. Б9е. Въ цRквахъ бл7гослови1те бGа. Колесни1ца б9іz тмaми тє1мъ. Предвари1ша кнz6зи бли1з8 пою1щихъ. БGъ вселsетъ є3диномhслєнныz въ д0мъ. РечE гDь: t васaна њбращY. кнsзи нефfалi6мли. ГDь дaстъ глаг0лъ блг7овэствyющымъ си1лою мн0гою. и4бо не покарsющыzсz. кнz6зи завулw6ни. крилB голуби6нэ посрeбрєнэ. достоsнію твоемY: и3 и3знем0же. Запрети2 ѕвэрє1мъ трHстнымъ: с0нмъ ю3нє1цъ въ ю4ницахъ людски1хъ. ю4же бlговоли2 бGъ жи1ти въ нeй: и4бо гDь всели1тсz до концA. восп0йте гDеви. Дади1те слaву бGови: на ї}ли велелёпота є3гw2. б9е. nц7A си1рыхъ и3 судіи2 вдови1цъ: бGъ въ мёстэ ст7ёмъ своeмъ. тaкожде преwгорчевaющыz живyщыz во гробёхъ. љзhкъ пє1съ твои1хъ t вра6гъ t негw2. вeрхъ вла6съ преходsщихъ въ прегрэшeніихъ свои1хъ. б9е. Ца6рства зємна6z п0йте бGу. ГорA б9іz горA тyчнаz. ЗемлS потрzсeсz. горA ўсырeннаz. и4бо нб7сA кaнуша t лицA бGа сінaина. ўгот0валъ є3си2 бlгостію твоeю ни1щему. ГDь бGъ бл7гословeнъ. внегдA мимоходи1ти тебЁ въ пустhни.

л7є
л7ѕ

си1лы. Дади1те слaву бGови: на ї}ли велелёпота є3гw2, и3 си1ла є3гw2 на
o4блацэхъ. Ди1венъ бGъ во ст7hхъ свои1хъ: бGъ ї}левъ, т0й дaстъ си1лу
и3 держaву лю1демъ свои6мъ. бл7гословeнъ бGъ.
________________
* рaди красоты2

Слaва:
а7

Въ конeцъ, њ и3змёншихсz*, pал0мъ дв7ду, …и. (68)

в7 г7

Сп7си1 мz, б9е, ћкw внид0ша в0ды до души2 моеS, Ўглэб0хъ въ
тимёніи глубины2, и3 нёсть постоsніz: пріид0хъ во глубины6
мwрскi1z, и3 бyрz потопи1 мz. Ўтруди1хсz зовhй, и3змолчE гортaнь
м0й: и3счез0стэ џчи мои2, t є4же ўповaти ми2 на бGа моего2.
Ўмн0жишасz пaче вла6съ главы2 моеS ненави1дzщіи мS тyне:
ўкрэпи1шасz врази2 мои2, и3згонsщіи мS непрaведнw: ±же не
восхищaхъ, тогдA воздаsхъ. Б9е, ты2 ўвёдэлъ є3си2 безyміе моE, и3
прегрэшє1ніz моz6 t тебE не ўтаи1шасz. Да не постыдsтсz њ мнЁ
терпsщіи тебE, гDи, гDи си1лъ, нижE да посрaмzтсz њ мнЁ и4щущіи
тебE, б9е ї}левъ. Ћкw тебE рaди претерпёхъ поношeніе, покры2
срамотA лицE моE. Чyждь бhхъ брaтіи моeй, и3 стрaненъ сыновHмъ
мaтере моеS: Я$кw рeвность д0му твоегw2 снэдe мz, и3 поношє1ніz
поносsщихъ ти2 напад0ша на мS. И# покрhхъ пост0мъ дyшу мою2, и3
бhсть въ поношeніе мнЁ: И# положи1хъ њдэsніе моE врeтище, и3
бhхъ и5мъ въ при1тчу. Њ мнЁ глумлsхусz сэдsщіи во вратёхъ, и3
њ мнЁ поsху пію1щіи віно2. Ѓзъ же мл7твою моeю къ тебЁ, б9е,
врeмz бlговолeніz, б9е: во мн0жествэ млcти твоеS ўслhши мS,
во и4стинэ сп7сeніz твоегw2. Сп7си1 мz t брeніz, да не ўглёбну: да
и3збaвлюсz t ненави1дzщихъ мS и3 t глуб0кихъ вw1дъ. Да не потопи1тъ менE бyрz воднaz, нижE да пожрeтъ менE глубинA, нижE
сведeтъ њ мнЁ ровeнникъ ќстъ свои1хъ. Ўслhши мS, гDи, ћкw
бlга млcть твоS: по мн0жеству щедрw1тъ твои1хъ при1зри на мS.
Не tврати2 лицA твоегw2 t џтрока твоегw2: ћкw скорблю2: ск0рw
ўслhши мS. Вонми2 души2 моeй, и3 и3збaви ю5: вра6гъ мои1хъ рaди
и3збaви мS. Тh бо вёси поношeніе моE, и3 стyдъ м0й, и3 срамотY
мою2: пред8 тоб0ю вси2 њскорблsющіи мS. Поношeніе чazше душA
моS и3 стрaсть: и3 ждaхъ соскорбsщагw, и3 не бЁ, и3 ўтэшaющихъ, и3
не њбрэт0хъ. И# дaша въ снёдь мою2 жeлчь, и3 въ жaжду мою2

д7
є7
ѕ7
з7
и7
f7
i7
а7i
в7i
г7i
д7i
є7i
ѕ7i
з7i
и7i
f7i
к7
к7а

к7в
к7г
к7д
к7є
к7ѕ
к7з
к7и
к7f
л7
л7а
л7в
л7г
л7д
л7є
л7ѕ
л7з

не њбрэт0хъ. И# дaша въ снёдь мою2 жeлчь, и3 въ жaжду мою2
напои1ша мS џцта. Да бyдетъ трапeза и4хъ пред8 ни1ми въ сёть, и3 въ
воздаsніе и3 въ соблaзнъ. Да помрачaтсz џчи и4хъ, є4же не ви1дэти,
и3 хребeтъ и4хъ вhну слzцы2. Пролeй на нS гнёвъ тв0й, и3 ћрость
гнёва твоегw2 да пости1гнетъ и5хъ. Да бyдетъ дв0ръ и4хъ пyстъ, и3 въ
жили1щихъ и4хъ да не бyдетъ живhй. ЗанE, є3г0же ты2 порази1лъ є3си2,
тjи погнaша, и3 къ болёзни ћзвъ мои1хъ приложи1ша. Приложи2
беззак0ніе къ беззак0нію и4хъ, и3 да не вни1дутъ въ прaвду твою2.
Да потребsтсz t кни1ги живhхъ, и3 съ првdными да не напи1шутсz.
Ни1щъ и3 болsй є4смь ѓзъ: сп7сeніе твоE, б9е, да пріи1метъ мS.
Восхвалю2 и4мz бGа моегw2 съ пёснію, возвели1чу є3го2 во хвалeніи:
И# ўг0дно бyдетъ бGу пaче тельцA ю4на, р0ги и3зносsща и3 пaзнwкти.
Да ќзрzтъ ни1щіи и3 возвеселsтсz: взыщи1те бGа, и3 живA бyдетъ
душA вaша. Ћкw ўслhша ўбHгіz гDь, и3 њкова6нныz своz6 не
ўничижи2. Да восхвaлzтъ є3го2 нб7сA и3 землS, м0ре и3 всz6 жив{щаz
въ нeмъ. Ћкw бGъ сп7сeтъ сіHна, и3 сози1ждутсz грaди їудeйстіи, и3
вселsтсz тaмw, и3 наслёдzтъ и5: И# сёмz рабHвъ твои1хъ ўдержи1тъ
и5, и3 лю1бzщіи и4мz твоE вселsтсz въ нeмъ.
________________
* њ и3мyщихъ и3змэни1тисz

а7

Въ конeцъ, дв7ду, въ воспоминaніе, во є4же сп7сти1 мz гDу, …f. (69)

в7

Б9е, въ п0мощь мою2 вонми2: гDи, помощи1 ми потщи1сz.
Да постыдsтсz и3 посрaмzтсz и4щущіи дyшу мою2, да возвратsтсz
вспsть, и3 постыдsтсz хотsщіи ми2 ѕла6z: Да возвратsтсz ѓбіе
стыдsщесz, глаг0лющіи ми2: блaгоже, блaгоже. Да возрaдуютсz и3
возвеселsтсz њ тебЁ вси2 и4щущіи тебE, б9е, и3 да глаг0лютъ вhну,
да возвели1читсz гDь, лю1бzщіи сп7сeніе твоE. Ѓзъ же ни1щъ є4смь и3
ўб0гъ, б9е, помози1 ми: пом0щникъ м0й, и3 и3збaвитель м0й є3си2
ты2, гDи, не закосни2.

г7
д7
є7
ѕ7

Слaва:

По f7-й каfjсмэ,
Трист70е. Тaже тропари2, глaсъ ѕ7:

Помышлsю дeнь стрaшный, и3 плaчу дэsній мои1хъ лукaвыхъ:
кaкw tвэщaю безсмeртному цRю2; и3ли2 к0имъ дерзновeніемъ
воззрю2 на судію2 блyдный ѓзъ; бlгоутр0бный џ§е, сн7е є3динор0дный, дш7е ст7hй, поми1луй мS.
Слaва: Во ўд0лэ плачeвнэ, на мёстэ є4же завэщaлъ є3си2, є3гдA

сsдеши, млcтиве, сотвори1ти првdный сyдъ, не њбличи2 моz6
сокровє1ннаz, нижE посрами2 менE пред8 ѓгGлы: но пощади1 мz, б9е,
и3 поми1луй мS.
И# нhнэ: Ўповaніе и3 покр0въ держaвный къ тебЁ притекaю-

щихъ, бGороди1тельнице, бlг0е предстaтельство мjра, моли2 со
безпл0тными прилёжнw, є3г0же родилA є3си2 чlвэколю1бнэйшаго
бGа, и3збaвитисz душaмъ нaшымъ t всsкагw прещeніz, є3ди1на
бlгословeннаz.
ГDи поми1луй, м7. и3 мlтва:
ВLко гDи б9е нaшъ, и4же є3ди1нъ nкаsнныz моеS души2 недyгъ, и3
сеS и3сцэлeніе вёдый, и3сцэли2 ю5 ћкоже вёси, рaди мн0жества
млcти твоеS и3 щедр0тъ твои1хъ: понeже t дёлъ мои1хъ нёсть
плaстырz приложи1ти є4й, нижE є3лeа, ни њбzзaніz: но ты2
пришeдый не првdныz призвaти, но грBшныz въ покаsніе,
поми1луй, ўщeдри, прости2 ю5: раздери2 рукописaніе мн0гихъ мои1хъ и3
стyдныхъ дэsній, и3 настaви мS на прaвый пyть тв0й: да ходsй
во и4стинэ твоeй, возмогY и3збэжaти стрёлъ лукaвагw, и3 си1це
предстaну неwсуждeннw пред8 стрaшнымъ пrт0ломъ твои1мъ, слaвz
и3 воспэвaz прест70е твоE и4мz во вёки, ґми1нь.

Ћкw чyдо бhхъ мнHгимъ: и3 ты2 пом0щникъ м0й крёпокъ. Дв7ду pал0мъ. Б9е м0й. и3з8 руки2 законопрестyпнагw и3 њби1дzщагw: Ћкw ты2 є3си2 терпёніе моE. гDи. гDи. ю4же є3си2 и3збaвилъ: Е#щe же и3 љзhкъ м0й вeсь дeнь поучи1тсz прaвдэ твоeй. гDи. ±же сотвори1лъ ми2 є3си2 вели6чіz: б9е. и3 сп7си1 мz. И$бо ѓзъ и3сповёмсz тебЁ въ лю1дехъ. . ЎстA моz6 возвэстsтъ прaвду твою2. гDи. д0ндеже возвэщY мhшцу твою2 р0ду всемY грzдyщему. њ тебЁ пёніе моE вhну. ст7hй ї}левъ. и3 t бeзднъ земли2 пaки возвeлъ мS є3си2. и3 приложY на всsку похвалY твою2. вeсь дeнь великолёпіе твоE. Да постыдsтсz и3 и3зчeзнутъ њклеветaющіи дyшу мою2. є3гдA постыдsтсz и3 посрaмzтсz и4щущій ѕла6z мнЁ. б9е. i7. Си1лу твою2 и3 прaвду твою2. и3 въ мёсто крёпко сп7сти1 мz: ћкw ўтверждeніе моE. И# дaже до стaрости и3 престарёніz. Въ тебЁ ўтверди1хсz t ўтр0бы.Каfjсма десz1таz. ўповaхъ. и3 душA моS. ўповaніе моE t ю4ности моеS. t чрeва мaтере моеS ты2 є3си2 м0й покрови1тель. и3 прибёжище моE є3си2 ты2. вeсь дeнь сп7сeніе твоE. не надпи1санъ ў є3врє1й. да њблекyтсz въ стyдъ и3 срaмъ и4щущіи ѕла6z мнЁ. въ п0мощь мою2 вонми2. воспою2 тебЁ въ гyслехъ. и3 донн7э возвэщY чудесA твоz6. въ сосyдэхъ pал0мскихъ и4стину твою2. Ћкw рёша врази2 мои2 мнЁ. Е#ли6ки kви1лъ ми2 є3си2 скHрби мнHги и3 ѕлы2. Б9е м0й. ћкw не познaхъ кни6жнаz. не ўдали1сz t менE: б9е м0й. є3гдA воспою2 тебЁ. Возрaдуетэсz ўстнЁ мои2. Б9е м0й. Бyди ми2 въ бGа защи1тителz. кто2 под0бенъ тебЁ. ћкw да воспою2 слaву твою2. o7. Глаг0люще: бGъ њстaвилъ є4сть є3го2. Не tвeржи менE во врeмz стaрости: внегдA њскудэвaти крёпости моeй. и5мже научи1лъ мS є3си2 t ю4ности моеS. ћкw нёсть и3збавлszй. и3збaви мS и3з8 руки2 грёшнагw. не њстaви менE. сынHвъ їwнадaвовыхъ и3 пeрвыхъ плёншихсz. б9е м0й не њстaви менE2. Ѓзъ же всегдA воз8уповaю на тS. Да и3сп0лнzтсz ўстA моz6 хвалeніz. (70) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i к7 к7а к7в к7г к7д На тS. дaже до вhшнихъ. да не постыжyсz въ вёкъ. и3 и3зми1 мz: приклони2 ко мнЁ ќхо твоE. б9е. и3 њбрaщьсz ўтёшилъ мS є3си2. помzнY прaвду тебE є3ди1нагw. Вни1ду въ си1лэ гDни: гDи. и3 стргyщіи дyшу мою2 совэщaша вкyпэ. и3 њбрaщьсz њживотвори1лъ мS є3си2 и3 t бeзднъ земли2 возвeлъ мS є3си2: Ўмн0жилъ є3си2 на мнЁ вели1чествіе твоE. пожени1те и3 и3ми1те є3го2. Прaвдою твоeю и3збaви мS.

(71) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i Б9е. вeсь дeнь благословsтъ є3го2. ми1ръ грёшникwвъ зрS: Я$кw нёсть восклонeніz въ смeрти и4хъ. Сyдитъ ни1щымъ людски6мъ. и3 съ человBки не пріи1мутъ рaнъ. и3 ћкw кaплz кaплющаz на зeмлю. (72) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 К0ль бlгъ бGъ ї}левъ пра6вымъ сeрдцемъ. o7в. Бyдетъ ўтверждeніе на земли2 на версёхъ г0ръ: превознесeтсz пaче лівaна пл0дъ є3гw2. прeжде с0лнца пребывaетъ и4мz є3гw2: и3 бл7гословsтсz въ нeмъ всz6 кwлёна зємнaz. бyди. Бл7гословeнъ гDь бGъ ї}левъ. и3 прeжде луны2 р0да родHвъ. Пощади1тъ ни1ща и3 ўб0га и3 дyшы ўб0гихъ спасeтъ: T ли1хвы и3 t непрaвды и3збaвитъ дyшы и4хъ. вси2 kзhцы пораб0таютъ є3мY. Ћкw и3збaви ни1ща t си1льна. и3 процвэтyтъ t грaда ћкw травA земнaz. д0ндеже tи1метсz лунA. вмaлэ не проліsшасz стwпы2 моz6: Я$кw возревновaхъ на беззакHнныz.Њ соломHнэ. И# пребyдетъ съ с0лнцемъ. цaріе ґрaвстіи и3 савA дaры приведyтъ: И# покл0нzтсz є3мY вси2 цaріе зeмстіи. и3 прaвду твою2 сhну царeву: Суди1ти лю1демъ твои6мъ въ прaвдэ. и3 х0лми прaвду. И# жи1въ бyдетъ и3 дaстсz є3мY t злaта ґравjйска. o7а. И# бл7гословeнно и4мz слaвы є3гw2 во вёкъ и3 въ вёкъ вёка: и3 и3сп0лнитсz слaвы є3гw2 всS землS. и3 ўб0га. Сегw2 рaди ўдержA | гордhнz и4хъ до концA: њдёzшасz непрaвдою и3 нечeстіемъ свои1мъ. Пред8 ни1мъ припадyтъ є3fі0плzне. Да воспріи1мутъ г0ры ми1ръ лю1демъ. сhна їессeова. вси2 kзhцы ўблажaтъ є3го2. сyдъ тв0й царeви дaждь. и3 t рёкъ до конє1цъ вселeнныz. и3 спасeтъ сhны ўб0гихъ. Сни1детъ ћкw д0ждь на руно2. и3 пом0лzтсz њ нeмъ вhну. Мои1 же вмaлэ не подвижaстэсz н0зэ. и3 ўтверждeніz въ рaнэ и4хъ: Въ трудёхъ человёческихъ не сyть. Возсіsетъ во днeхъ є3гw2 прaвда и3 мн0жество ми1ра. Слaва: Њскудёша пBсни дв7да. И#зhдетъ ћкw и3з8 тyка непрaвда и4хъ: преид0ша въ . є3мyже не бЁ пом0щника. pал0мъ дв7ду. Бyдетъ и4мz є3гw2 бл7гословeно во вёки. Цaріе fарсjйстіи и3 џстрови дaры принесyтъ. Pал0мъ ґсaфу. бyди. и3 смири1тъ клеветникA. И# њбладaетъ t м0рz до м0рz. творsй чудесA є3ди1нъ. и3 врази2 є3гw2 пeрсть поли1жутъ. и3 ни1щымъ твои6мъ въ судЁ. и3 чeстно и4мz є3гw2 пред8 ни1ми.

горA сіHнъ сіS*. к7а к7в Ћкw разжжeсz сeрдце моE. Помhслиша и3 глаг0лаша въ лукaвствэ. и3 чaсть моS. знaмєніz. И# рёхъ: є3дA* всyе њправди1хъ сeрдце д7i моE. И# ѓзъ вhну съ к7д тоб0ю: ўдержaлъ є3си2 рyку деснyю мою2: И# совётомъ твои1мъ настaк7є вилъ мS є3си2: и3 со слaвою пріsлъ мS є3си2. є3ли6ка лукaвнова врaгъ во ст7ёмъ твоeмъ. И#зчезE сeрдце моE и3 пл0ть к7з моS. и3 днjе а7i и3сп0лнени њбрsщутсz въ ни1хъ. б9е. и3 не познaша. повёмъ тaкw: ѕ7i сE р0ду сынHвъ твои1хъ. и3 љзhкъ и4хъ i7 прeйде по земли2. внегдA разгордёшасz. ________________ з7 * u5бо ** сE р0ду сынHвъ твои1хъ преступи1хъ Рaзума ґсaфу. и3 и7i разумёю въ послBднzz и4хъ. возвэсти1ти ми2 всz6 хвалы6 твоz6 во вратёхъ дщeре сіHни. положи1лъ є3си2 f7i и5мъ ѕла6z. ск0тенъ бhхъ ў тебє2. въ нeйже всели1лсz є3си2. Nбaче за льщє1ніz и4хъ. o7г. и3 ѓще в7i є4сть рaзумъ въ вhшнэмъ. гDи. tри1нулъ є3си2 до концA. во грaдэ твоeмъ w4бразъ и4хъ ўничижи1ши. И# восхвали1шасz ненави1дzщіи тS посредЁ прaздника твоегw2: положи1ша знaмєніz своz6. и3 њбличeніе моE на ќтренихъ. Кaкw бhша въ к7 запустёніе: внезaпу и3зчез0ша.тіемъ свои1мъ. Воздви1гни рyцэ твои2 на горды6ни и4хъ въ конeцъ. непрaвду въ f7 высотY глаг0лаша: Положи1ша на нб7си2 ўстA своz6. и3 ўтрHбы моz6 и3змэни1шасz: И# ѓзъ к7г ўничижeнъ. Сегw2 рaди њбратsтсz лю1діе мои2 сёмw. є3мyже њбэщaхсz**: И# непщевaхъ разуз7i мёти: сіE трyдъ є4сть предо мн0ю. є3г0же стzжaлъ є3си2 и3спeрва: и3збaвилъ є3си2 жезл0мъ достоsніz твоегw2. И#зhдетъ ћкw и3з8 тyка непрaвда и4хъ: преид0ша въ и7 люб0вь сeрдца. Чт0 бо ми2 є4сть на нб7си2. Я$кw во и3сх0дэ превhше: ћкw въ дубрaвэ дрeвzнэ сэки1рами разсэк0ша Двє1ри є3гw2 вкyпэ: сёчивомъ . разгнёвасz ћрость твоS на џвцы пaжити твоеS. погиб0ша за беззак0ніе своE. (73) а7 в7 г7 д7 є7 Вскyю. Помzни2 с0нмъ тв0й. ўдержaша богaтство. Мнё же прилэплsтисz бGови бл7го є4сть. СE сjи грBшницы и3 гобзyющіи въ г7i вёкъ. б9е. и3 ўмhхъ въ непови1нныхъ рyцэ мои2: И# бhхъ ћзвенъ вeсь є7i дeнь. к7ѕ и3 t тебE что2 восхотёхъ на земли2. Ћкw с0ніе востаю1щагw. низложи1лъ є3си2 |. Д0ндеже вни1ду во ст7и1ло б9іе. б9е сeрдца моегw2. И# рёша: кaкw ўвёдэ бGъ. полагaти на гDа ўповaніе моE. Ѓще глаг0лахъ. и3 не разумёхъ. во вёкъ. Ћкw сE ўдалsющіи себE t тебE поги1бнутъ: потреби1лъ є3си2 всsкаго любодёющак7и го t тебE.

г0ру сіHнъ сію2 ** знaменій нaшихъ *** да восх0дитъ вhну къ тебЁ Слaва: а7 Въ конeцъ. Док0лэ. суди2 прю2 твою2: помzни2 поношeніе твоE. Вскyю tвращaеши рyку твою2 и3 десни1цу твою2 t среды2 нёдра твоегw2 въ конeцъ. да не растли1ши. и3 нaсъ не познaетъ ктомY. Тв0й є4сть дeнь. не возноси1те р0га. При1зри на завётъ тв0й: ћкw и3сп0лнишасz помрачeнніи земли2 домHвъ беззак0ній. Растazсz землS. Возжг0ша nгнeмъ ст7и1ло твоE: на земли2 њскверни1ша жили1ще и4мене твоегw2. Знaмєніz и4хъ** не ви1дэхомъ: нёсть ктомY прbр0ка. дaлъ є3си2 того2 брaшно лю1демъ є3fіHпскимъ. Да не возврати1тсz смирeнный посрaмленъ: ни1щъ и3 ўб0гъ восхвали1та и4мz твоE. пон0ситъ врaгъ. Не предaждь ѕвэрє1мъ дyшу и3сповёдающуюсz тебЁ: дyшъ ўб0гихъ твои1хъ не забyди до концA. Не забyди глaса мл7твєнникъ твои1хъ: гордhнz ненави1дzщихъ тS взhде вhну. и3 вси2 живyщіи на нeй. Е#гдA пріимY врeмz. б9е. pал0мъ пёсни ґсaфу. Рёша въ сeрдцэ своeмъ ю4жики и4хъ вкyпэ: пріиди1те и3 tстaвимъ всz6 прaздники б9іz t земли2. Рёхъ беззак0ннующымъ. o7д. не беззак0ннуйте: и3 согрэшaющымъ. є4же t безyмнагw вeсь дeнь. ѓзъ правwты2 возсуждY. и3 лю1діе безyмніи раздражи1ша и4мz твоE. Востaни. и3сповёмысz тебЁ и3 призовeмъ и4мz твоE: повёмъ всz6 чудесA твоz6. БGъ же цRь нaшъ прeжде вёка содёла сп7сeніе посредЁ земли2. Ты2 сотвори1лъ є3си2 всz6 предёлы земли2: жaтву и3 вeсну ты2 создaлъ є3си2 |. Помzни2 сіz6: врaгъ поноси2 гDеви. б9е. и3 не глаг0лите на бGа непрaвду: Ћкw нижE t и3схHдъ. б9е. нижE и3 г7 д7 є7 ѕ7 . и3 твоS є4сть н0щь: ты2 соверши1лъ є3си2 зарю2 и3 с0лнце.*** ________________ * жeзлъ достоsніz твоегw2. ѓзъ ўтверди1хъ столпы2 є3S. Ты2 раст0рглъ є3си2 и3ст0чники и3 пот0ки: ты2 и3зсуши1лъ є3си2 рёки и3fа6мскіz.ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i к7 к7а к7в к7г дубрaвэ дрeвzнэ сэки1рами разсэк0ша Двє1ри є3гw2 вкyпэ: сёчивомъ и3 nск0рдомъ разруши1ша и5. Не воздвизaйте на высотY р0га вaшегw. (74) в7 И#сповёмысz тебЁ. Ты2 ўтверди1лъ є3си2 си1лою твоeю м0ре: ты2 стeрлъ є3си2 главы6 ѕміє1въ въ водЁ: Ты2 сокруши1лъ є3си2 главY ѕмjеву. раздражи1тъ проти1вный и4мz твоE до концA.

и3 жили1ще є3гw2 въ сіHнэ. и3 поучaхсz: Н0щію сeрдцемъ мои1мъ глумлsхсz и3 тужaше** дyхъ м0й: Е#дA во вёки tри1нетъ гDь. и3спію1тъ вси2 грёшніи земли2. и3ли2 ўдержи1тъ во гнёвэ своeмъ щедрHты своz6. и3 малодyшствоваше дyхъ м0й. и3 внsтъ ми2. пёснь ко ґссmрjанину. Помhслихъ дни6 пє1рвыz. д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i а7 Въ конeцъ. нижE t пустhхъ г0ръ. И# рёхъ: ны1нэ начaхъ: сіS и3змёна десни1цы вhшнzгw. и3 не приложи1тъ бlговоли1ти пaки. Помzнyхъ бGа и3 возвесели1хсz. Смzт0шасz вси2 неразyмніи сeрдцемъ: ўснyша сн0мъ свои1мъ. и5же w4крестъ є3гw2. н0щію пред8 ни1мъ. и3 њстaнокъ помышлeніz прaзднуетъ ти2. и3 кто2 противостaнетъ тебЁ. Ћкw чaша въ руцЁ гDни. И# поучyсz во всёхъ г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i . (75) в7 г7 Вёдомъ во їудeи бGъ. скончA гlг0лъ t р0да въ р0дъ. tт0лэ гнёвъ тв0й. Въ дeнь ск0рби моеS бGа взыскaхъ рукaма мои1ма. принесyтъ дaры Стрaшному и3 teмлющему дyхи кнzзeй. поглумлsхсz*. стрaшному пaче царeй земнhхъ. и3 вознесeтсz р0гъ првdнагw.з7 и7 f7 i7 а7i шегw. глaсомъ мои1мъ къ бGу. Ты2 стрaшенъ є3си2. nрyжіе и3 мeчь и3 брaнь. Ѓзъ же возрaдуюсz въ вёкъ. землS ўбоsсz и3 ўмолчA. o7є. (76) в7 Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ. и3 сего2 возн0ситъ. и3 ничт0же њбрэт0ша вси2 мyжіе богaтства въ рукaхъ свои1хъ. воздремaша всёдшіи на к0ни. и3 не прельщeнъ бhхъ: tвeржесz ўтёшитисz душA моS. pал0мъ ґсaфу. И#ли2 до концA млcть свою2 tсэчeтъ. въ пёснехъ. и3 не глаг0лите на бGа непрaвду: Ћкw нижE t и3схHдъ. Просвэщaеши ты2 ди1вно t г0ръ вёчныхъ. pал0мъ ґсaфу. и3 ўклони2 t сеS въ сію2: nбaче др0ждіе є3гw2 не и3стощи1сz. Е#дA забyдетъ ўщeдрити бGъ. Предвари1стэ стражбы6 џчи мои2: смzт0хсz и3 не глаг0лахъ. њ їдіfyмэ. а7 Въ конeцъ. o7ѕ. воспою2 бGу їaкwвлю: И# всz6 р0ги грёшныхъ сломлю2. ВнегдA востaти на сyдъ бGу. Помzнyхъ дэлA гDнz: ћкw помzнY t начaла чудесA твоz6. и3 лBта вBчнаz помzнyхъ. сп7сти2 всz6 крHткіz земли2. б9е їaковль. нижE и3 за6падъ. Ћкw помышлeніе человёческое и3сповёстсz тебЁ. вінA не растворeна и3сп0лнь растворeніz. Помоли1тесz и3 воздади1те гDеви бGу нaшему: вси2. T запрещeніz твоегw2. во ї}ли вeліе и4мz є3гw2. Ћкw бGъ судіS є4сть: сего2 смирsетъ. Съ нб7сE слhшанъ сотвори1лъ є3си2 сyдъ. Тaмw сокруши2 крёпwсти лукHвъ. И# бhсть въ ми1рэ мёсто є3гw2.

и3 стєзи2 твоz6 въ водaхъ мн0гихъ. њсвэти1ша мHлніz твоz6 вселeнную: подви1жесz и3 трeпетна бhсть землS. Настaвилъ є3си2 ћкw џвцы лю1ди твоz6 рук0ю мwmсeовою и3 ґарHнею. Мн0жество шyма вw1дъ: глaсъ дaша o4блацы. ви1дэша тS в0ды. и3 и3спhтоваше Слaва: *** размышлsти бyду . Ты2 є3си2 бGъ творsй чудесA: сказaлъ є3си2 въ лю1дехъ си1лу твою2. и3 ўбоsшасz: смzт0шасz бє1здны. И# поучyсz во всёхъ дёлэхъ твои1хъ. и4бо стрёлы твоz6 прех0дzтъ.г7i д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i к7 к7а дэлA гDнz: ћкw помzнY t начaла чудесA твоz6. Въ м0ри путіE твои2. и3 въ начинaніихъ твои1хъ поглумлю1сz. во ст7ёмъ пyть тв0й: кто2 бGъ вeлій ћкw бGъ нaшъ. б9е. ________________ * размышлsхъ ** размышлsхъ. Глaсъ гр0ма твоегw2 въ колеси2. И#збaвилъ є3си2 мhшцею твоeю лю1ди твоz6. и3 слэды2 твои2 не познaютсz.*** Б9е. сhны їа6кwвли и3 їHсифwвы. Ви1дэша тS в0ды.

гDи. ћкw и3мhй мн0жество согрэшeній: но прeжде концA. чcтаz дв7о бGом7ти. и3ли2 прослaвитсz. гDи нб7сE и3 земли2. дaже и3 до нhнэ. ўслhши въ чaсъ сeй болёзненное моE сіE молeніе. никaкоже во ўмЁ помышлszй. њбрати2 и3 сп7си1 мz. ўжасaюсz и3 трепeщу. хrтE. ћкw нестерпи1мый гнёвъ є4же на грёшники прещeніz твоегw2. и3 лежaщую геeнну џгненную. И# нhнэ: Вели1кихъ даровaній. вeсь діaволу послёдовахъ. гDи. и3 неумhтнагw суди1лища боsйсz. не преимyществитъ владhка рабA: кjйждо бо t свои1хъ дёлъ. Слaва: Е#гдA прcт0ли на сyдъ постaвzтсz. м7. ты2 спод0биласz є3си2: ћкw родилA є3си2 пл0тію є3ди1наго t трbцы. ћкw всю2 мою2 ю4ность во грэсёхъ и3жди1хъ: и3 въ слёдъ похотeй пл0ти моеS ходи1въ. Трист70е. и3 мlтва: ГDи б9е нaшъ. и3 суди1лищу твоемY предстaнутъ человёцы: не предпочтeтсz цaрь в0ина. ГDи поми1луй. вhну въ тимёніи сластeй валszйсz: w3мрачи1всz бо помышлeніемъ t младeнства. многомлcтиве. въ млcти богaтый.По ‹-й каfjсмэ. глaсъ ѕ7:7 Стрaшнагw днE пришeствіz твоегw2 ўжасaюсz. ћкw млcтивъ бGъ. смёхъ и3 поругaніе дeмонwмъ бhхъ. пyстъ . и3ли2 постыди1тсz. во сп7сeніе дyшъ нaшихъ. Тaже тропари2. и3 въ щедр0тахъ непостижи1мый. и3 сeрдце моE смzтeсz внyтрь менE: тh бо вёси вhшній цRю2. я4коже tсю1ду во tчazніе впадhй. ћкw ни1щъ и3 ўб0гъ є4смь t дёлъ бlги1хъ. и3 никaкоже въ чyвствэ њбращeніz бhвъ. никогдaже восхотёхъ сотвори1ти в0лю твою2 ст7yю: но вeсь t навётующихъ мS страстeй плэни1всz. хrтA жизнодaвца. є3ди1не по є3стествY безгрёшенъ: и3 нaсъ рaди кромЁ грэхA бhвъ человёкъ. вeсь смёхъ дeмонwмъ бhхъ. сп7се м0й.

ґми1нь. и3 во вёки вэкHвъ. к0е дэsніе стyдное и3 блyдное не съ преимyществомъ и3 тщaніемъ соверши1хъ. приклони1сz недоумёнію моемY. просвэти2 ќбw џчи сeрдца моегw2. t тsжести грэхHвъ мои1хъ слzцaемь. ѓзъ бо є3ди1нъ вLко. и3 ст7aгw д¦а. въ ни1хже въ негодовaніе твоE содёzхъ: нaгъ и3 њбнажeнъ пред8 тоб0ю предстою2. прости. и3 сн7а. nц7A. тёло смэшeньми њкалsхъ. Не бо2 положи1лъ є3си2 покаsніе првdнымъ. и3 сокрушeніе сeрдца ко и3справлeнію: да со бlг0ю надeждею. хвалS и3 бlгословS вhну всест70е и4мz твоE. сердцевёдче гDи.2 бlгопремэни1телю. вонми2 молeнію моемY. и3сповёдаzй моz6 грэхи2: не бо2 могY воззрёти и3 ви1дэти высотY нбcную. кто2 не восплaчетъ мS њсуждeннаго. и3 заблyждшаго њбрати2. дyхъ сосложeніемъ њскверни1хъ: всsкъ ќдъ nкаsнныz моеS пл0ти служи1ти. и3 и4стиннымъ ўвэрeніемъ къ тaмошнему мjру пойдY. и3 дaждь ми2 ўмилeніе къ покаsнію. но понeже многомлcтивый и3 бlгоутр0бный є3си2 чlвэколю1бче. И# кто2 пр0чее не возрыдaетъ мS nкаsннаго. и3 молsщагосz прости2. не положи1лъ є3си2 прощeніе несогрэшaющымъ: но положи1лъ є3си2 покаsніе мнЁ грёшному. пріими1 мz кaющагосz. поми1луй нeмощь мою2. ќмъ воспоминaньми плотски1ми њскверни1хъ. и3 раб0тати грэхHмъ возлюби1хъ. и3 непрощeннw. њбращaющагосz њб8ими2. к0е дёло дeмwнское не содёzхъ. несравнeннw погрэши1вый. и3 ћкоже пречcтымъ твои6мъ ногaмъ касazйсz. и3 слeзъ мои1хъ не премолчи2. гDи. нhнэ и3 при1снw. Кjй бо ви1дъ грэхA не содёлахъ.и3 нaгъ є4же њ твоеS дрyжбы бhхъ. превозшeдъ и3 препобэди1въ всz6 t вёка грёшники. . и3з8 глубины2 души2 взывaю ти2: њчи1сти. и3 њжидaеши человёческагw њбращeніz: сE и3 ѓзъ ввергaю себE пред8 стрaшное и3 нестерпи1мое твоE суди1ще. ћрость твою2 прогнёвахъ: ѓзъ є3ди1нъ гнёвъ тв0й на мS разжег0хъ: ѓзъ є3ди1нъ лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ.

И# настaви | w4блакомъ во дни2. и3 напои2 | ћкw въ бeзднэ мн0зэ: И# и3зведE в0ду и3з8 кaмене: и3 низведE ћкw рёки в0ды. а7i. сказaти | сыновHмъ свои6мъ. Рaзума ґсaфу. и3 си6лы є3гw. на п0ли танеHсэ. и3 востaнутъ и3 повёдzтъ | сыновHмъ свои6мъ: Да положaтъ на бGа ўповaніе своE. ±же сотвори2 чудесA въ земли2 є3гЂпетстэй. И# приложи1ша є3щE согрэшaти є3мY. возврати1шасz въ дeнь брaни. нижE ўповaша на сп7сeніе є3гw2. и3 чудесA є3гw2. и3 наведE си1лою своeю лjва: И# њдожди2 на нS ћкw прaхъ плHти. ±же показA и5мъ: Пред8 nтцы6 и4хъ. И# клеветaша на бGа. сhнове родsщіисz. И# kд0ша и3 насhтишасz ѕэлw2.Каfjсма перваzна1десzть. и3 пот0цы наводни1шасz: є3дA и3 хлёбъ м0жетъ дaти. лю1діе мои2. и3 зак0нъ положи2 во ї}ли: є3ли6ка заповёда nтцє1мъ нaшымъ. р0дъ и4же не и3спрaви сeрдца своегw. Я$кw да познaетъ р0дъ и4нъ. и3 проведE и5хъ: предстaви в0ды ћкw мёхъ. Tвeрзу въ при1тчахъ ўстA моz6. и3 џгнь возгорёсz во їaкwвэ. Не лиши1 . и3 nтцы2 нaши повёдаша нaмъ: Не ўтаи1шасz t ча6дъ и4хъ въ р0дъ и4нъ. И# воздви1же свидёніе во їaкwвэ. и3 потек0ша в0ды. преwгорчи1ша вhшнzго въ безв0днэй: И# и3скуси1ша бGа въ сердцaхъ свои1хъ воспроси1ти бра6шна душaмъ свои6мъ. Сегw2 рaди слhша гDь и3 презрЁ. И# забhша бlгодэz6ніz є3гw2. Развeрзе м0ре. и3 въ зак0нэ є3гw2 не восхотёша ходи1ти. Воздви1же ю4гъ съ нб7сE. Не сохрани1ша завёта б9іz. и3 хлёбъ нбcный дадE и5мъ. и3 всю2 н0щь просвэщeніемъ nгнS. И# заповёда o3блакHмъ свhше. Понeже порази2 кaмень. Развeрзе кaмень въ пустhни. приклони1те ќхо вaше во глаг0лы ќстъ мои1хъ. И# напад0ша посредЁ стaна и4хъ o4крестъ жили1щъ и4хъ. р0дъ стропти1въ и3 преwгорчевazй. и3 желaніе и4хъ пренесE и5мъ. Сhнове є3фрє1мли налzцaюще и3 стрэлsюще лyки. ±же сотвори2. o7з. и3 не забyдутъ дёлъ б9іихъ. провэщaю гана6ніz и3спeрва. и3 зaпwвэди є3гw2 взhщутъ: Да не бyдутъ ћкоже nтцы2 и4хъ. и3 двє1ри нб7сE tвeрзе: И# њдожди2 и5мъ мaнну ћсти. возвэщaюще хвалы6 гDни.2 и3 не ўвёри съ бGомъ дyха своегw2. Хлёбъ ѓгGлскій kдE человёкъ: брaшно послA и5мъ до сhтости. зак0ну моемY. (77) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i к7 к7а к7в к7г к7д к7є к7ѕ к7з к7и Внемли1те.2 и3 чудесA є3гw2. и3 рёша: є3дA возм0жетъ бGъ ўгот0вати трапeзу въ пустhни. Е#ли6ка слhшахомъ и3 познaхомъ |. и3ли2 ўгот0вати трапeзу лю1демъ свои6мъ. и3 гнёвъ взhде на ї}лz: Я$кw не вёроваша бGови. и3 ћкw пес0къ морскjй пти6цы перна6ты.

и3 черни1чіе и4хъ слaною: И# предадE грaду м7f скоты2 и4хъ. Я$коже положи2 во є3гЂптэ знaмєніz своz6. ћкоже и3 nтцы2 и4хъ: преврати1шасz въ лyкъ н7и развращeнъ. селeніе є4же* всели1сz въ человёцэхъ: И# предадE въ плёнъ крёпость и4хъ.И# kд0ша и3 насhтишасz ѕэлw2. и3 и3скуси1ша бGа. г0ру сію2. И# помzнY. ћкw бGъ пом0щникъ и5мъ є4сть. и3 труды2 и4хъ пругHмъ. м7з м7и Ўби2 грaдомъ віногрaды и4хъ. и3 ст7aго ї}лева раздражи1ша. и3 всели2 въ селeніихъ и4хъ кwлёна ї}лєва. и3 во и3стукaнн7f ныхъ свои1хъ раздражи1ша є3го2. ПослA на нS пє1сіz м{хи. прогнёваша є3го2 въ земли2 безв0днэй. и3 по жрeбію дадE и5мъ [зeмлю] ќжемъ н7ѕ жребодаsніz. и3 свидёній є3гw2 не сохрани1ша: И# tврати1шасz. и3 растли2 |. и3 ўби2 мнHжайшаz и4хъ. и3 tверг0шасz. л7є ќтреневаху къ бGу: И# помzнyша. нижE ўвёришасz въ завётэ є3гw2. м7 ћкw пл0ть сyть: дyхъ ходsй и3 не њбращazйсz. Слhша бGъ и3 презрЁ. и3 возведE | ћкw стaдо въ пустhни. л7ѕ и3 бGъ вhшній и3збaвитель и5мъ є4сть. и3 скоты2 и4хъ н7а въ смeрти заключи2: И# порази2 всsкое первор0дное въ земли2 є3гЂпетсн7в тэй. и3 м7ѕ жа6бы. и3 добр0ту и4хъ въ к7f л7 . и3 лBта и4хъ со л7д тщaніемъ. и3 и3збра6ннымъ л7в ї}лєвымъ запsтъ. и3 љзhкомъ свои1мъ солгaша є3мY: Сeрдце же и4хъ не бЁ л7и прaво съ ни1мъ. И# дадE ржЁ плоды2 и4хъ. и3 чудесA м7д своz6 на п0ли танеHсэ. н7є И# и3згнA t лицA и4хъ kзhки. И# не помzнyша руки2 є3гw2 въ дeнь. є3щE брaшну сyщу во ўстёхъ и4хъ. и3 не растли1тъ. л7а И# гнёвъ б9ій взhде на нS. и3 желaніе и4хъ пренесE и5мъ. и3 и3мёніе и4хъ nгню2. н7 ћрость и3 гнёвъ и3 ск0рбь. и3 ўмн0житъ tврати1л7f ти ћрость свою2. н7г И# настaви | на ўповaніе. послaніе ѓггєлы лю1тыми. и3 не ўбоsшасz: и3 враги2 и4хъ покры2 м0ре: н7д И# введE | въ г0ру ст7hни своеS. и3 не вёроваша л7г чудесє1мъ є3гw2: И# и3зчез0ша въ суетЁ днjе и4хъ. Колькрaты преwгорчи1ша є3го2 въ пустhни. ПослA на нS гнёвъ ћрости своеS. начaтокъ всsкагw трудA и4хъ въ селeніихъ хaмовыхъ. во1ньже и3збaви | и3з8 руки2 њсм7г корблsющагw. и3 ўничижи2 … ѕэлw2 ї}лz: И# tри1ну ски1нію силHмскую. И# преложи2 въ кр0вь рёки и4хъ и3 и3ст0чники м7є и4хъ. И# прогнёваша є3го2 въ х0лмэхъ свои1хъ. ћкw да не пію1тъ. Не лиши1шасz t желaніz своегw2. И# возлюби1ша є3го2 ўсты6 л7з свои1ми. м7а м7в И# њбрати1шасz. Путесотвори2 стезю2 гнёву своемY: и3 не пощадЁ t смeрти дyшъ и4хъ. И# и3скуси1ша и3 н7з преwгорчи1ша бGа вhшнzго. Во всёхъ си1хъ согрэши1ша є3щE. И# воздви1же ћкw џвцы лю1ди своz6. и3 не разжжeтъ всегw2 гнёва своегw2. Т0й же є4сть щeдръ. Е#гдA ўбивaше |. и3 њчи1ститъ грэхи2 и4хъ. ю4же стzжA десни1ца є3гw2. тогдA взыскaху є3го2 и3 њбращaхусz. и3 поzд0ша |.

сп7си1телю нaшъ. ±же и4мене твоегw2 не призвaша: Я$кw поzд0ша їaкwва. и3збaви ны2. прогнёваешисz до концA. и3 въ рaзумэхъ рукY своє1ю настaвилъ | є4сть. гDи. Не помzни2 нaшихъ беззак0ній пeрвыхъ: ск0рw да предварsтъ ны2 щедрHты твоz6. њскверни1ша хрaмъ ст7hй тв0й. и3 не бЁ погребazй. И# и3збрA дв7да рабA своего2. и3 да ўвёстсz во kзhцэхъ пред8 nчи1ма нaшима tмщeніе кр0ве ра6бъ твои1хъ пролитhz. Пролeй гнёвъ тв0й на kзhки не знaющыz тебE2. подражнeніе и3 поругaніе сyщымъ o4крестъ нaсъ. и3 добр0ту и4хъ въ …в рyки врагHвъ: И# затвори2 во nрyжіи лю1ди своz6. и3 њчи1сти грэхи2 нaшz и4мене рaди твоегw: Да не когдA рекyтъ kзhцы: гдЁ є4сть бGъ и4хъ. Док0лэ. и3 o7а воспріsтъ є3го2 t стaдъ џвчихъ: T дои1лицъ поsтъ є3го2. И# создA ћкw є3динор0га ст7и1лище o7 своE: на земли2 њсновA и5 въ вёкъ. Воздaждь сосёдwмъ нaшымъ седмери1цею въ нёдро и4хъ поношeніе и4хъ. (78) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i Б9е. ю4же возлюби2. г0ру сіHню. гDи. плHти прпdбныхъ твои1хъ ѕвэрє1мъ земнhмъ: Проліsша кр0вь и4хъ ћкw в0ду o4крестъ їеrли1ма. гDи. и3 на ца6рствіz. и3 вдови1цы и4хъ не њпла6каны …є бyдутъ: И# востA ћкw спS гDь. пасти2 o7в їaкwва рабA своего2. Положи1ша їеrли1мъ ћкw nв0щное храни1лище: положи1ша тр{піz ра6бъ твои1хъ брaшно пти1цамъ нбcнымъ. Мh же лю1діе . и3 мёсто є3гw2 њпустоши1ша. ћкw си1ленъ и3 шyменъ t вінA: …ѕ …з И# порази2 враги2 своz6 вспsть. пріид0ша kзhцы въ достоsніе твоE. и3дёже Слaва: Pал0мъ ґсaфу.человёцэхъ: И# предадE въ плёнъ крёпость и4хъ. ћкw њбнищaхомъ ѕэлw2. и3 ї}лz достоsніе своE: И# ўпасE | въ неѕл0біи сeрдца своегw2. Бhхомъ поношeніе сосёдwмъ нaшымъ. Да вни1детъ пред8 тS воздыхaніе њковaнныхъ: по вели1чію мhшцы твоеS снабди2 сhны ўмерщвлeнныхъ. Ю$ношы и4хъ поzдE џгнь. и3 достоsніе своE …г презрЁ. o7и. и4мже поноси1ша тS. гDи. и3 колёно є3фрeмово не и3збрA: И# и3збрA колёно …f їyдово. поношeніе вёчное дадE и5мъ. б9е. слaвы рaди и4мене твоегw2. разжжeтсz ћкw џгнь рвeніе твоE. ________________ …а * селeніе своE. И# tри1ну …и селeніе їHсифово. Помози2 нaмъ. и3 дBвы и4хъ не њсётwваны бhша: …д Сщ7eнницы и4хъ мечeмъ пад0ша.

њбрати1сz u5бо. док0лэ гнёваешисz на моли1тву ра6бъ твои1хъ. є3г0же ўкрепи1лъ є3си2 себЁ. наставлszй ћкw nвчA їHсифа. њбрати1 ны. ГDи б9е си1лъ. и3 просвэти2 лицE твоE. pал0мъ o7f. и3 насади1лъ є3си2 и5: Путесотвори1лъ є3си2 пред8 ни1мъ. и3 сп7сeмсz. и3 ўединeнный ди1вій поzдE и5. њ точи1лэхъ. И# не tстyпимъ t тебE: њживи1ши ны2. сэдsй на херувjмэхъ. и3 џвцы пaжити твоеS и3сповёмысz тебЁ.г7i нёдро и4хъ поношeніе и4хъ. и3 сп7сeмсz. є3г0же ўкрэпи1лъ є3си2 себЁ. Віногрaдъ и3з8 є3гЂпта пренeслъ є3си2: и3згнaлъ є3си2 kзhки. ________________ г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i к7 * своz6 а7 Въ конeцъ. Свидёніе во їHсифэ положи2 є5. въ р0дъ и3 р0дъ возвэсти1мъ хвалY твою2. и3 пріиди2 во є4же сп7сти2 нaсъ. во вёкъ. и4мже поноси1ша тS. њбрати1 ны. ГDи б9е си1лъ. и3 при1зри съ нб7сE и3 ви1ждь. и3 врази2 нaши подражни1ша ны2. гDи. и3 насади1лъ є3си2 корє1ніz є3гw2. Пожжeнъ nгнeмъ и3 раск0панъ: t запрещeніz лицA твоегw2 поги1бнутъ. ўслhша. Б9е си1лъ. и3 просвэти2 лицE твоE. и3 сп7сeмсz. б9е. а7 Въ конeцъ. Да бyдетъ рукA твоS на мyжа десни1цы твоеS. (80) в7 Рaдуйтесz бGу пом0щнику нaшему. п7. є3г0же насади2 десни1ца твоS. Положи1лъ є3си2 нaсъ въ прерэкaніе сосёдwмъ нaшымъ. pал0мъ ґсaфу. Пред8 є3фрeмомъ и3 веніамjномъ и3 манассjемъ: воздви1гни си1лу твою2. Покры2 г0ры сёнь є3гw2. и3 њб8имaютъ и5 вси2 мимоходsщіи путeмъ: ЊзобA и5 вeпрь t дубрaвы. Напитaеши нaсъ хлёбомъ слeзнымъ. и3 и4мz твоE призовeмъ. внегдA и3зhти є3мY t земли2 є3гЂпетскіz: љзhка є3гHже не вёдzше. и3 напои1ши нaсъ слезaми въ мёру. pалти1рь красeнъ съ гyсльми: Воструби1те въ новомэсzчіи труб0ю. воскли1кните бGу їaкwвлю: Пріими1те pал0мъ и3 дади1те тmмпaнъ. Вскyю низложи1лъ є3си2 њпл0тъ є3гw2. и3 на сhна человёческаго. и3 вBтвіz є3гw2 кeдры б9іz: ПрострE р0зги є3гw2* до м0рz и3 дaже до рёкъ o4трасли є3гw2*. Мh же лю1діе твои2. њбрати1 ны. њ и3змёншихсz. Б9е. и3 на сhна человёческаго. и3 судmбA бGу їaковлю. kви1сz. во бlгознамени1тый дeнь прaздника вaшегw: Я$кw повелёніе ї}леви є4сть. и3 и3сп0лни зeмлю. Tsтъ t брeмене г7 д7 є7 ѕ7 . свидёніе ґсaфу. и3 просвэти2 лицE твоE. и3 посэти2 віногрaдъ сeй: И# соверши2 и5. (79) в7 Пасhй ї}лz вонми2. ГDи б9е си1лъ.

и3ноплемє1нницы съ живyщими въ тЂрэ: И$бо и3 ґссyръ пріи1де съ ни1ми. кто2 ўпод0битсz тебЁ. Док0лэ сyдите непрaвду. И# напитA и5хъ t тyка пшени1чна. б9е: Я$кw сE врази2 твои2 возшумёша. Ѓще бhша лю1діе мои2 послyшали менE. Tsтъ t брeмене хребeтъ є3гw2: рyцэ є3гw2 въ коши2 пораб0тастэ. п7а. Рёша: пріиди1те и3 потреби1мъ | t kзы6къ. и3 ненави1дzщіи тS воздвиг0ша главY. и3 t кaмене мeда насhти и5хъ. и3 засвидётельствую вaмъ. Врази2 гDни солгaша є3мY. а7 Пёснь pалмA ґсaфу. на тS завётъ завэщaша: Селє1ніz їдумє1йска и3 їсмaиліте. нижE поклони1шисz б0гу чуждeму. и3 и3сп0лню |. во тьмЁ х0дzтъ: да подви1жатсz всz6 њснова6ніz земли2. И# не послyшаша лю1діе мои2 глaса моегw2. Ћкw совэщaша є3диномышлeніемъ вкyпэ. и3 не помzнeтсz и4мz ї}лево ктомY. и3зведhй тS t земли2 є3гЂпетскіz: разшири2 ўстA твоS. ї}лю. ћкw ты2 наслёдиши во всёхъ kзhцэхъ. и3 совэщaша на ст7ы6z твоz6. Суди1те си1ру и3 ўб0гу. посредё же б0ги разсyдитъ. лю1діе мои2. Ѓзъ рёхъ: б0зи є3стE. и3 сhнове вhшнzгw вси2. Вh же ћкw человёцы ўмирaете. не премолчи2. ї}ль ѓще бы въ пути6 моz6 ходи1лъ. и3 ї}ль не внsтъ ми2: И# tпусти1хъ | по начинaніємъ сердeцъ и4хъ. суди2 земли2. нижE ўразумёша. Ни њ чес0мъ же ќбw враги2 є3гw2 смири1лъ бhхъ. Слaва: Pал0мъ ґсaфу.з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i є7i ѕ7i з7i є3гЂпетскіz: љзhка є3гHже не вёдzше. смирeна и3 ни1ща њправдaйте: И#зми1те ни1ща и3 ўб0га. и3 и3збaвихъ тS: ўслhшахъ тS въ тaйнэ бyрнэ: и3скуси1хъ тS на водЁ прерэкaніz: Слhшите. и3 бyдетъ врeмz и4хъ въ вёкъ. и3 ћкw є3ди1нъ t кнzзeй пaдаете. Воскrни2 б9е. п7в. и3 ли1ца грёшникwвъ пріeмлете. п0йдутъ въ начинaніихъ свои1хъ. Гевaлъ и3 ґммHнъ и3 ґмали1къ. Не познaша. бhша въ заступлeніе г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 . и3з8 руки2 грёшничи и3збaвите є3го2. ўслhша. (82) в7 Б9е. ѓще послyшаеши менE: Не бyдетъ тебЁ б0гъ н0въ. нижE ўкроти2*. Въ ск0рби призвaлъ мS є3си2. и3 на њскорблsющыz и5хъ возложи1лъ бhхъ рyку мою2. На лю1ди твоz6 лукaвноваша в0лею. (81) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 БGъ стA въ с0нмэ богHвъ. Ѓзъ бо є4смь гDь бGъ тв0й. мwaвъ и3 ґгaрzне.

ћкw и4мz тебЁ гDь. Сотвори2 и5мъ ћкw мадіaму и3 сісaрэ. ________________ * нижE ўкроти1сz а7 Въ конeцъ. Бlжeни живyщіи въ домY твоeмъ: въ вёки вэкHвъ восхвaлzтъ тS. њ точи1лэхъ. ви1ждь б9е. Б9е м0й. и3дёже положи1тъ птенцы2 своz6: nлтари6 твоz6. бhша въ заступлeніе сыновHмъ лHтwвымъ. ћкw тр0сть пред8 лицeмъ вётра. цRю2 м0й. Потреби1шасz во ґендHрэ. всz6 кнz6зи и4хъ. ћкw плaмень пожигazй г0ры: Тaкw поженeши | бyрею твоeю. гDи си1лъ. ГDи б9е си1лъ. Желaетъ и3 скончавaетсz душA моS во дворы2 гDни: сeрдце моE и3 пл0ть моS возрaдовастасz њ бз7э жи1вэ. И%же рёша: да наслёдимъ себЁ ст7и1лище б9іе. и3 б9е м0й. (83) в7 г7 К0ль возлю1блєнна селє1ніz твоz6. И$бо пти1ца њбрёте себЁ хрaмину. И#сп0лни ли1ца и4хъ безчeстіz. Ћкw млcть и3 и4стину лю1битъ гDь. Положи2 кнsзи и4хъ ћкw њри1ва и3 зи1ва. и3 г0рлица гнэздо2 себЁ. ты2 є3ди1нъ вhшній по всeй земли2. и3 при1зри на лицE хрcтA твоегw2. Во ю3д0ль плачeвную. и3 зевeа и3 салмaна. бhша ћкw гн0й земнhй. Да постыдsтсz и3 смzтyтсz въ вёкъ вёка. сынHмъ корewвымъ. гDи. положи2 | ћкw к0ло. И# да познaютъ. и3 гнёвомъ твои1мъ смzтeши |. въ мёстэ є4же положи2 . внуши2. б9е їaкwвль: Защи1тниче нaшъ. бlжeнъ человёкъ ўповazй на тS. гDи си1лъ. є3мyже є4сть заступлeніе є3гw2 ў тебE: восхождє1ніz въ сeрдцэ своeмъ положи2. ________________ д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i * во ю3д0ли плачeвнэй. нeже жи1ти ми2 въ селeніихъ грёшничихъ. ћкw їавjму въ пот0цэ кjссовэ. и3 взhщутъ и4мене твоегw2. ўслhши мл7тву мою2. и3 посрaмzтсz и3 поги1бнутъ. Бlжeнъ мyжъ. П0йдутъ t си1лы въ си1лу: kви1тсz бGъ богHвъ въ сіHнэ. въ мёсто є4же положи2*: и4бо бл7гословeніе дaстъ законополагazй. Ћкw џгнь попалszй дубра6вы. бGъ блгdть и3 слaву дaстъ: гDь не лиши1тъ бlги1хъ ходsщихъ неѕл0біемъ.f7 i7 а7i в7i г7i д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i ми въ тЂрэ: И$бо и3 ґссyръ пріи1де съ ни1ми. pал0мъ п7г. ГDи б9е си1лъ. Ћкw лyчше дeнь є3ди1нъ во дв0рэхъ твои1хъ пaче тhсzщъ: и3зв0лихъ приметaтисz въ домY бGа моегw2 пaче.

Њстaвилъ є3си2 беззакHніz людeй твои1хъ. Ўслhшу. и3 положи1тъ въ пyть стwпы2 своz6. и3 на прпdбныz своz6. Ўкроти1лъ є3си2 вeсь гнёвъ тв0й. млcть твою2. и3 землS нaша дaстъ пл0дъ св0й. ты2 њбрaщьсz њживи1ши ны2. pал0мъ п7д. и3 лю1діе твои2 возвеселsтсz њ тебЁ. Прaвда пред8 ни1мъ пред8и1детъ. и3 на њбращaющыz сердцA къ немY. Б9е. покрhлъ є3си2 всz6 грэхи2 и4хъ. Млcть и3 и4стина срэт0стэсz. возврати1лсz є3си2 t гнёва ћрости твоеS. б9е сп7сeній нaшихъ. и3 сп7сeніе твоE дaждь нaмъ. сынHмъ корewвымъ. и3ли2 прострeши гнёвъ тв0й t р0да въ р0дъ.а7 Въ конeцъ. гDи. зeмлю твою2. возврати1лъ є3си2 плёнъ їaкwвль. гDи. И$бо гDь дaстъ бlгость. что2 речeтъ њ мнЁ гDь бGъ: ћкw речeтъ ми1ръ на лю1ди своz6. и3 tврати2 ћрость твою2 t нaсъ. Е#дA во вёки прогнёваешисz на ны2. Kви2 нaмъ. прaвда и3 ми1ръ њблобызaстасz: И$стина t земли2 возсіS. Nбaче бли1з8 боsщихсz є3гw2 сп7сeніе є3гw2. Возврати2 нaсъ. и3 прaвда съ нб7сE прини1че. всели1ти слaву въ зeмлю нaшу. г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i Слaва: . (84) в7 Бlговоли1лъ є3си2.

воздыхaніемъ вопію1щи: врачY дyшъ и3 тэлeсъ. Тaже тропари2. и3 во вёки вэкHвъ. твоегw2 бGовёдэніz нетлённый свётъ. Трист70е. беззак0ній мои1хъ прощeніе. И# нhнэ: Бцdе дв7о несквeрнаz. и3 блудни1цы слeзъ не стzжaхъ: недоумёюсz бо t њслэплeніz њ таков0мъ и3справлeніи: но твои1мъ бlгоутр0біемъ сп7си1 мz. глaсъ з7:7 И#мyщи. да плотскi1z п0хwти всz6 попрaвше. свободи2 мS. Слaва: Мытарeву покаsнію не поревновaхъ. душE моS. чlвэколю1бче гDи. и3 мытарю2: и3 дaруй ми2.ша tвeрзи џчи во є3ђльскихъ твои1хъ проповёданій разумёніе: вложи2 въ нaсъ и3 бlжeнныхъ твои1хъ зaповэдей стрaхъ. хrтE б9е. всz6 ±же ко бlгоугождeнію твоемY и3 мyдрствующе. тh бо є3си2 просвэщeніе дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ. t мн0гихъ согрэшeній: сопричти1 мz блудни1цэ. б9е. и3 разб0йнику. и3 дёюще. и3 мhслєнныz н. чlвэколю1бче. приступи2 слезsщи. м7. и3 сп7си1 мz. ґми1нь. . прощeніе прегрэшeній нaмъ прeжде концA даровaти. и3 тебЁ слaву возсылaемъ со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ. нhнэ и3 при1снw. ћкw чlвэколю1бецъ. сн7а твоего2 моли2 съ г0рними си1лами. ГDи поми1луй. хrтE б9е. и3 вeлію млcть. д¦0вное жи1тельство пр0йдемъ. и3 всест7hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ. и3 мlтва: Возсіsй въ сердцaхъ нaшихъ. врачевство2 покаsніz.По №i-й каfjсмэ.

Мaти сіHнъ речeтъ: человёкъ и3 человёкъ роди1сz въ нeмъ. и3 многомлcтивъ всBмъ призывaющымъ тS. и3 поми1луй мS: дaждь держaву твою2 џтроку твоемY. и3 ўслhши мS: ћкw ни1щъ и3 ўб0гъ є4смь ѓзъ. си1хъ бhвшихъ въ нeмъ: Ћкw веселsщихсz всёхъ жили1ще въ тебЁ. пріи1дутъ и3 покл0нzтсz пред8 тоб0ю. грaде б9ій. Мlтва дв7ду. Настaви мS. И#сповёмсz тебЁ. б9е м0й. (85) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i є7i ѕ7i з7i Приклони2. долготерпэли1вый и3 многомлcтивый. pал0мъ пёсни. гDи. гDи. и3 творsй чудесA. И# ты2. гDи. и3 нёсть по дэлHмъ твои6мъ. Ћкw ты2. и3 прослaвzтъ и4мz твоE. сjи бhша тaмw. Нёсть под0бенъ тебЁ въ бозёхъ.Каfjсма втораzна1десzть. ћкw ўслhшалъ мS є3си2. и3 постыдsтсz. ПомzнY раaвъ и3 вавmлHна вёдущымъ мS: и3 сE и3ноплемє1нницы. Вси2 kзhцы. ћкw къ тебЁ воззовY вeсь дeнь. и3 и3збaвилъ є3си2 дyшу мою2 t ѓда преисп0днэйшагw. гDи. вонми2 глaсу молeніz моегw2. гDи б9е м0й. Б9е. Пресла6внаz глаг0лашасz њ тебЁ. ќхо твоE. ты2 є3си2 бGъ є3ди1нъ. ћкw прпdбенъ є4смь: сп7си2 рабA твоего2. п7ѕ. гDи. Внуши2. и3 т0й њсновA и5 вhшній. Въ дeнь ск0рби моеS воззвaхъ къ тебЁ. всёмъ сeрдцемъ мои1мъ и3 прослaвлю и4мz твоE въ вёкъ: Я$кw млcть твоS вeліz на мнЁ. Сотвори2 со мн0ю знaменіе во бlго: и3 да ви1дzтъ ненави1дzщіи мS. г7 д7 є7 ѕ7 з7 . в7i. п7є. ГDь повёсть въ писaніи людeй и3 кнzзeй. гDи. и3 и4стинный. и3 сп7си2 сhна рабы2 твоеS. бlгъ и3 кр0токъ. є3ли1ки сотвори1лъ є3си2. При1зри на мS. и3 пойдY во и4стинэ твоeй: да возвесели1тсz сeрдце моE боsтисz и4мене твоегw2. и3 лю1діе є3fі0пстіи. (86) в7 Њснова6ніz є3гw2 на горaхъ ст7hхъ: лю1битъ гDь вратA сіw6нz. щeдрый и3 млcтивый. на пyть тв0й. гDи. Сохрани2 дyшу мою2. пaче всёхъ селeній їaкwвлихъ. моли1тву мою2. и3 с0нмъ держaвныхъ взыскaша дyшу мою2. Возвесели2 дyшу рабA твоегw2: ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2. гDи. пом0глъ ми. и3 не предложи1ша тебE пред8 соб0ю. Я$кw вeлій є3си2 ты2. Поми1луй мS. гDи б9е м0й. ўповaющаго на тS. а7 СынHмъ корewвымъ. ћкw ты2. и3 тЂръ. законопрест{пницы востaша на мS.2 и3 ўтёшилъ мS є3си2.

Е#дA позна6на бyдутъ во тмЁ чудесA твоz6. во вёкъ воспою2. приклони2 ќхо твоE къ молeнію моемY. Ни1щъ є4смь ѓзъ. Е#дA мeртвыми твори1ши чудесA. кто2 под0бенъ тебЁ. и3 всz6 вHлны твоz6 навeлъ є3си2 на мS. tрёеши дyшу мою2. бhхъ ћкw человёкъ без8 п0мощи. и3 въ трудёхъ t ю4ности моеS: вознeсъ же сz смири1хсz и3 и3знемог0хъ. вeсь дeнь њдержaша мS вкyпэ. и3 и4стину твою2 въ поги1бели. Ўдaлилъ є3си2 t менE дрyга и3 и4скреннzго и3 знaемыхъ мои1хъ t страстeй. и3 тjи t руки2 твоеS tриновeни бhша. клsхсz дв7ду рабY моемY: До вёка ўгот0ваю сёмz твоE. гDи. въ р0дъ и3 р0дъ возвэщY и4стину твою2 ўсты6 мои1ми. и3 прaвда твоz6 въ земли2 забвeннэй. Положи1ша мS въ р0вэ преисп0днэмъ. Е#дA повёсть кто2 во гр0бэ млcть твою2. Ћкw кто2 во o4блацэхъ ўравни1тсz гDеви: ўпод0битсz гDеви въ сынёхъ б9іихъ.а7 Пёснь pалмA сынHмъ корewвымъ. њ маелefэ є4же tвэщaти. и3 въ нощи2 пред8 тоб0ю: Да вни1детъ пред8 тS мл7тва моS. tвращaеши лицE твоE t менE. И# ѓзъ къ тебЁ. гDи. и4бо и4стину твою2 въ цRкви ст7hхъ. во дни2 воззвaхъ. Вскyю. воззвaхъ. (88) в7 Млcти твоz6. п7з. На мнЁ преид0ша гнёви твои2. БGъ прославлsемь въ совётэ ст7hхъ. Џчи мои2 и3знемог0стэ t нищеты2: воззвaхъ къ тебЁ гDи вeсь дeнь. въ тeмныхъ и3 сёни смeртнэй: На мнЁ ўтверди1сz ћрость твоS. Завэщaхъ завётъ и3збра6ннымъ мои6мъ. Ўдaлилъ є3си2 знaемыхъ мои1хъ t менE: положи1ша мS мeрзость себЁ: прeданъ бhхъ и3 не и3схождaхъ. (87) в7 ГDи б9е сп7сeніz моегw2. и3 сози1жду въ р0дъ и3 р0дъ пrт0лъ тв0й. въ конeцъ. ўстрашє1ніz твоz6 возмути1ша мS: W#быд0ша мS ћкw водA. гDи. и4хже не помzнyлъ є3си2 ктомY. гDи. си1ленъ г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 . pсало1м п7и. Привмэнeнъ бhхъ съ низходsщими въ р0въ. ЗанE рeклъ є3си2: въ вёкъ млcть сози1ждетсz: на нб7сёхъ ўгот0витсz и4стина твоS. и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz. Въ мeртвыхъ своб0дь: ћкw ћзвенніи спsщіи во гр0бэ. воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2. и3ли2 врaчеве воскресsтъ. Ћкw и3сп0лнисz ѕHлъ душA моS. рaзума є3мaну ї}лтzнину. и3 и3сповёдzтсz тебЁ. г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i Слaва: а7 Рaзума є3faма ї}лтzнина. ГDи б9е си1лъ. и3 ќтрw мл7тва моS предвари1тъ тS. вeлій и3 стрaшенъ є4сть над8 всёми o3крeстными є3гw2. И#сповёдzтъ нб7сA чудесA твоz6.

Твоz6 сyть нб7сA. Ты2 смири1лъ є3си2 ћкw ћзвена г0рдаго: мhшцею си1лы твоеS расточи1лъ є3си2 враги2 в7i твоz6. И# и4стина моS и3 млcть моS съ ни1мъ. и3 на рэкaхъ десни1цу є3гw2. Ћкw похвалA си1лы и4хъ ты2 є3си2. и3 и3сходsщихъ t ќстъ мои1хъ не л7ѕ л7з tвeргусz. бGъ м0й и3 застyпникъ сп7сeніz моегw2. и3 и4стина твоS o4крестъ тебE. и3 ўничижи1лъ. негодовaлъ є3си2 помaзаннаго твоего2: м7 Разори1лъ є3си2 завётъ рабA твоегw2. положи1лъ є3си2 твє1р f7 . к7и к7f И# ѓзъ пeрвенца положY є3го2. и3 вознесeтсz десни1ца твоS. л7и л7f И# ћкw лунA совершeна въ вёкъ: и3 свидётель на нб7си2 вёренъ. и3 рeклъ є3си2: положи1хъ п0мощь на си1льнаго. л7д Млcть же мою2 не разорю2 t ни1хъ. и3 ненави1дzщыz є3го2 побэждY. ТогдA глаго1лалъ є3си2 въ видёніи сыновHмъ твои6мъ. и3 сhнъ беззак0ніz не приложи1тъ њѕл0бити є3го2. и3 прест0лъ є3гw2 ћкw с0лнце предо мн0ю. и3 во f7i бlговолeніи твоeмъ вознесeтсz р0гъ нaшъ: Ћкw гDне є4сть заступк7 лeніе. ТвоS мhшца съ си1лою: да є7i ўкрэпи1тсz рукA твоS. Сёверъ и3 м0ре ты2 создaлъ є3си2: fавHръ и3 д7i є3рмHнъ њ и4мени твоeмъ возрaдуетасz. Е#ди1ною клsхсz њ ст7ёмъ моeмъ. Ты2 вLчествуеши держaвою а7i морск0ю: возмущeніе же вw1лнъ є3гw2 ты2 ўкрочaеши. Ѓще њстaвzтъ сhнове є3гw2 зак0нъ м0й. и3 њ и4мени моeмъ вознесeтсz р0гъ є3гw2: к7ѕ к7з И# положY на м0ри рyку є3гw2. к7а вознес0хъ и3збрaннаго t людEй мои1хъ: W#брэт0хъ дв7да рабA моего2. Сёмz є3гw2 во вёкъ пребyдетъ. и3 мhшца моS ўкрэпи1тъ є3го2: Ничт0же ўспёетъ врaгъ на к7д него2. и3 рaнами непра6вды и4хъ. Разори1лъ є3си2 всz6 њпл0ты є3гw2. ни превреждY во и4стинэ моeй: л7є НижE њскверню2 завёта моегw2. Т0й призовeтъ мS: nц7ъ м0й є3си2 ты2. Тh же tри1нулъ є3си2. и3 пrт0лъ є3гw2 ћкw днjе нeба. к7в є3лeемъ ст7hмъ мои1мъ помaзахъ є3го2. и3 зaповэдей мои1хъ не сохрал7г нsтъ: ПосэщY жезл0мъ беззакHніz и4хъ. Прaвда и3 судьбA ўгот0ваніе пrт0ла твоегw2: млcть и3 и4стина пред8и1детэ пред8 лицeмъ ѕ7i твои1мъ. ГDи б9е си1лъ. И# њ и4мени твоeмъ возрaдуютсz вeсь дeнь. кто2 под0бенъ тебЁ. и3 завётъ м0й вёренъ є3мY: И# положY въ л7а вёкъ вёка сёмz є3гw2. и3 ст7aгw ї}лева цRS нaшегw. и3 твоS є4сть землS: вселeнную и3 и3сполнeніе г7i є3S ты2 њсновaлъ є3си2. И# ссэкY t к7є лицA є3гw2 враги2 є3гw2. и3 и7i прaвдою твоeю вознесyтсz. во свётэ лицA з7i твоегw2 п0йдутъ. Бlжeни лю1діе вёдущіи воскликновeніе: гDи.всёми o3крeстными є3гw2. И$бо рукA моS застyпитъ к7г є3го2. Въ вёкъ л7 сохраню2 є3мY млcть мою2. ѓще дв7ду солжY. высокA пaче царeй земнhхъ. си1ленъ i7 є3си2 гDи. њскверни1лъ є3си2 на земли2 ст7hню є3гw2. и3 въ судьбaхъ мои1хъ не п0йдутъ: л7в Ѓще њправда6ніz моz6 њсквернsтъ.

Не tврати2 человёка во смирeніе. и3 њкова6нныz* сeрдцемъ въ мyдрости. разжжeтсz ћкw џгнь гнёвъ тв0й. Бл7гословeнъ гDь во вёкъ: бyди. и3 t стрaха твоегw2 ћрость твою2 и3счести2. ѓще же въ си1лахъ џсмьдесzтъ лётъ. и3 рeклъ є3си2: њбрати1тесz сhнове человёчестіи. њжестёетъ и3 и4зсхнетъ. положи1лъ є3си2 твє1рдаz є3гw2 стрaхъ. Ћкw вси2 днjе нaши њскудёша. днjе лётъ нaшихъ въ ни1хже сeдмьдесzтъ лётъ. И#сп0лнихомсz заyтра млcти твоеS. и3 стрaжа нощнaz. и3 мн0жае и4хъ трyдъ и3 болёзнь: ћкw пріи1де кр0тость на ны2. и3 возрaдовахомсz: и3 возвесели1хомсz: Во всz6 дни6 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i . ќтрw процвэтeтъ и3 прeйдетъ: на вeчеръ tпадeтъ. гDи. Помzни2. и3 гнёвомъ твои1мъ и3зчез0хомъ: ЛBта на6ша ћкw паучи1на поучaхусz. Њбрати1сz. бyди. Кто2 є4сть человёкъ. њбліsлъ є3си2 є3го2 студ0мъ. Положи1лъ є3си2 беззакHніz на6ша пред8 тоб0ю: вёкъ нaшъ въ просвэщeніе лицA твоегw2. и3 не заступи1лъ є3си2 є3го2 во брaни. возвесели1лъ є3си2 всz6 враги2 є3гw2: Tврати1лъ є3си2 п0мощь мечA є3гw2. и4миже клsлсz є3си2 дв7ду во и4стинэ твоeй: Помzни2. и4же мимои1де. гDи. и4мже поноси1ша и3змэнeнію хрістA твоегw2. поношeніе ра6бъ твои1хъ. (89) в7 г7 ГDи. є4же ўдержaхъ въ нёдрэ моeмъ мн0гихъ kзы6къ: И$мже поноси1ша врази2 твои2. Ћкw тhсzща лётъ пред8 nчи1ма твои1ма. прест0лъ є3гw2 на зeмлю повeрглъ є3си2: U3мaлилъ є3си2 дни6 врeмене є3гw2. ГдЁ сyть млcти твоz6 дрє1вніz. док0лэ. tвращaешисz въ конeцъ. п7f. прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ: Прeжде дaже горaмъ не бhти и3 создaтисz земли2 и3 вселeннэй и3 t вёка и3 до вёка ты2 є3си2. Кто2 вёсть держaву гнёва твоегw2. ћкw дeнь вчерaшній. гDи. гDи. и3 ўмолeнъ бyди на рабы6 твоz6. Возвhсилъ є3си2 десни1цу стужaющихъ є3мY. и3 ћростію твоeю смути1хомсz. Десни1цу твою2 тaкw скажи1 ми. Ћкw и3зчез0хомъ гнёвомъ твои1мъ. и3збaвитъ дyшу свою2 и3з8 руки2 ѓдовы. Разори1лъ є3си2 всz6 њпл0ты є3гw2. Расхищaху є3го2 вси2 мимоходsщіи путeмъ. Ўничижє1ніz и4хъ лBта бyдутъ: ќтрw ћкw травA мимои1детъ. гDи. Разори1лъ є3си2 t њчищeніz є3гw2. гDи. и3 накaжемсz. бhсть поношeніе сосёдwмъ свои6мъ. и4же поживeтъ и3 не ќзритъ смeрти. Док0лэ.м7а м7в м7г м7д м7є м7ѕ м7з м7и м7f н7 н7а н7в н7г ст7hню є3гw2. кjй м0й состaвъ: є3дa бо всyе создaлъ є3си2 всz6 сhны человёчєскіz. Слaва: а7 Мlтва мwmсeа человёка б9іz. гDи.

Ћкw ты2. за дни6. и3 тмA њдеснyю тебE. и3змY є3го2. Ћкw на мS ўповA. Воззовeтъ ко мнЁ. И# при1зри на рабы6 твоz6. и3 поперeши львA и3 ѕмjz. и3 возрaдовахомсz: и3 возвесели1хомсz: Во всz6 дни6 нaшz возвесели1хомсz. Речeтъ гDеви: застyпникъ м0й є3си2 и3 прибёжище моE. t стрэлы2 летsщіz во дни2. Ћкw т0й и3збaвитъ тS t сёти л0вчи. Ћкw ѓгGлwмъ свои6мъ заповёсть њ тебЁ сохрани1ти тS во всёхъ путeхъ твои1хъ. да не когдA преткнeши њ кaмень н0гу твою2: На ѓспіда и3 васілjска настyпиши. и3 ўповaю на него2. и3 прослaвлю є3го2: Долгот0ю днeй и3сп0лню є3го?2 и3 kвлю2 є3мY сп7сeніе моE. Не ўбои1шисz t стрaха нощнaгw. въ нsже смири1лъ ны2 є3си2. гDи. и3 под8 крилB є3гw2 надёешисz: nрyжіемъ њбhдетъ тS и4стина є3гw2. и3 ўслhшу є3го2: съ ни1мъ є4смь въ ск0рби. ўповaніе моE: вhшнzго положи1лъ є3си2 прибёжище твоE. ________________ * t нападeніz ** селeнію твоемY Слaва: . §. не надпи1санъ ў є3врє1й. и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви. и3 и3збaвлю и5: покрhю и5. И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ. и3 t словесE мzтeжна: ПлещмA свои1ма њсэни1тъ тS. лBта въ нsже ви1дэхомъ ѕла6z. и3 настaви сhны и4хъ. бGъ м0й. къ тебё же не прибли1житсz: Nбaче nчи1ма твои1ма см0триши и3 воздаsніе грёшникwвъ ќзриши. (90) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i є7i ѕ7i Живhй въ п0мощи вhшнzгw. и3 дэлA рyкъ нaшихъ и3спрaви на нaсъ. T вeщи во тьмЁ преходsщіz. гDи. На рукaхъ в0змутъ тS. Не пріи1детъ къ тебЁ ѕло2: и3 рaна не прибли1житсz тэлеси2 твоемY**. въ кр0вэ бGа нбcнагw водвори1тсz. ћкw познA и4мz моE. ________________ * и3 нака6занныz ХвалA пёсни дв7довы. и3 на дэлA твоz6.є7i ѕ7i з7i млcти твоеS. Падeтъ t страны2 твоеS тhсzща. t срsща* и3 бёса полyденнагw.

твоегw2 стрaха страши1тисz: є4же твори1ти тебЁ бlгоугHднаz до послёднzгw моегw2 и3здыхaніz: ћкw да по неисповэди1мой твоeй млcти. бlгословeннаz бцdе. неискушeнъ всsкіz сопротиволежaщіz сёти хрaмъ. nц7Y. гDи. м7. гDи м0й гDи. . твоz6 разумёти. гDи. и3 нечи1стаго. соблюди1 мz несквeрна и3 непор0чна t всsкагw наи1тіz и3 дёйства діaволz. ќмъ же и3 мы6сли.По в7i-й каfjсмэ. ґми1нь. ГDи поми1луй. и3 мытарS њправдaвый и3з8 глубины2 воздохнyвша: и3 менE во ўмилeніи припaдающа ўщeдри. ћкw блудни1цу њчи1сти мS. твоz6 мyдрствовати. ћкw хананeю поми1луй. и3 њ тебЁ пёніе моE вhну. є3ди1нъ бlгjй и3 чlвэколюби1вый. моли1сz хrтY бGу совозсіsти ќтро. любобlгоутр0бне. сп7се. и3 сн7у. є3ди1нъ млcтивый и3 кр0ткій. Тaже тропари2. и3 дaруй ми2. Трист70е. и3 не њстaви мS грёшнаго. вLко. и3 всz6 ќды твоeю в0лею: њчи1сти мS t всsкіz ѕл0бы и3 грэхA. є3ди1нъ и4стинный и3 првdный. глaсъ з7:7 Блудни1цы слeзы и3 петрHвы пріeмый. Слaва: Пріими2 ћкw мытарS. и3 да ўкрэпи1тъ м0й хрaмъ є3ђліемъ б9eственнагw ўчeніz твоегw2: вLко и3 чlвэколю1бче. и3 поми1луй мS. любобlже. покрhй мS твои1мъ бlгоутр0біемъ. и3 мlтва: ГDи б9е м0й. просвэти2 моz6 ўтрHбы. соблюдeши моE тёло и3 дyшу. є3ди1нъ щeдрый и3 млcтивый б9е нaшъ: да пріи1детъ си1ла твоS на мS грёшнаго и3 непотрeбнаго рабA твоего2. гDи. и3 вeлію млcть душaмъ нaшымъ. и3 тебЁ слaву возсылaемъ. и3 ст70му д¦у. по твоeй бlгости. и3 недост0йнаго рабA твоего2: ћкw ты2 є3си2 защи1титель м0й. по вели1цэй твоeй млcти. И# нhнэ: Мт7и свёта. и3 въ твои1хъ хотёніихъ жи1ти. нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ћкw возвесели1лъ мS є3си2. воздвиг0ша рёки глaсы своz6: В0змутъ рёки сотрє1ніz своz6. ди6вны высwты2 мwрскi6z: ди1венъ въ выс0кихъ гDь. њблечeсz гDь въ си1лу. Е#щE ўмн0жатсz въ стaрости масти1тэ. Въ десzтострyннэмъ pалти1ри съ пёснію въ гyслехъ. И# вознесeтсz ћкw є3динор0га р0гъ м0й. ћкw прaвъ гDь бGъ нaшъ. въ четвeртый суббHты. вhшній: Возвэщaти заyтра млcть твою2. (91) в7 Бlго є4сть и3сповёдатисz гDеви. Мyжъ безyменъ не познaетъ. (93) а7 в7 г7 д7 є7 БGъ tмщeній гDь. гDи. ћже не подви1житсz. судsй земли2. Да возвэстsтъ. гDи. хвалA пёсни дв7ду. §г. въ долготY днjй. воздaждь воздаsніе гHрдымъ. ћкw сE врази2 твои2 поги1бнутъ. док0лэ грBшницы восхвaлzтсz. и3 въ дёлэхъ рукY твоє1ю возрaдуюсz. гDи. И# воззрЁ џко моE на враги2 моz6. возглаг0лютъ вси2 дёлающіи беззак0ніе. ћкw кeдръ. ћкw да потребsтсz въ вёкъ вёка: Тh же вhшній во вёкъ гDи. §в. Првdникъ ћкw фjніxъ процвэтeтъ. и3 пёти и4мени твоемY. ўмн0житсz. внегдA насели1сz землS. и3 стaрость моS въ є3лeи масти1тэ. гDи. и3 неразуми1въ не разумёетъ си1хъ. ѕэлw2 ўглуби1шасz помышлє1ніz твоz6. и3 разhдутсz вси2 дёлающіи беззак0ніе. и4же въ лівaнэ. Ћкw возвели1чишасz дэлA твоz6. г7i. и3 препоsсасz: и4бо ўтверди2 вселeнную. СвидBніz твоz6 ўвёришасz ѕэлw2.Каfjсма третіzна1десzть. гDи. Воздвиг0ша рёки. Док0лэ грBшницы. Ћкw сE врази2 твои2. г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i є7i ѕ7i Въ дeнь предсуббHтный. Лю1ди твоz6. и3 проник0ша вси2 дёлающіи беззак0ніе. §а. Pал0мъ дв7ду. во дв0рэхъ бGа нaшегw процвэтyтъ. и3 нёсть непрaвды въ нeмъ. въ творeніи твоeмъ. гDи. Вдови1цу и3 си1ра ўмори1ша. смири1ша. и3 бл7гопріeмлюще бyдутъ. ВнегдA прозzб0ща грBшницы ћкw травA. и3 . д0му твоемY подобaетъ ст7hнz. гDи. въ лёпоту њблечeсz. t гласHвъ в0дъ мн0гихъ. бGъ tмщeній не њбинyлсz є4сть. и3 достоsніе твоE њѕл0биша. Вознеси1сz. Гот0въ пrт0лъ тв0й tт0лэ: t вёка ты2 є3си2. Насаждeни въ домY гDни. и3 и4стину твою2 на всsку н0щь. и3 востаю1щыz на мS лукaвнующыz ўслhшитъ ќхо моE. Провэщaютъ и3 возглаг0лютъ непрaвду. (92) а7 в7 г7 д7 є7 ГDь воцRи1сz. а7 Pал0мъ пёсни въ дeнь суббHтный.

________________ * нaшъ Слaва: ХвалA пёсни дв7ду. (94) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 Пріиди1те возрaдуемсz гDеви. млcть твоS. є3г0же ѓще накaжеши. по дни2 и3скушeніz въ пустhни: Во1ньже* и3скуси1ша мS nтцы2 вaши. и3 цRь вeлій по всeй земли2. и3ли2 создaвый џко. и3 высwты2 г0ръ тогw2 сyть. созидazй трyдъ на повелёніе. не њбличи1тъ ли. гDи. и3 по лукaвствію и4хъ погуби1тъ | гDь бGъ*. Вдови1цу и3 си1ра ўмори1ша. Ћкw въ руцЁ є3гw2 вси2 концы6 земли2. вмaлэ всели1ласz бы во ѓдъ душA моS.2 и3 џвцы руки2 є3гw2. Ћкw тогw2 є4сть м0ре. и3 t зак0на твоегw2 научи1ши є3го2: U3кроти1ти є3го2 t днeй лю1тыхъ. ћкw въ прогнёваніи. и3 т0й сотвори2 є5. Не њжесточи1те сердeцъ вaшихъ. Ўловsтъ на дyшу првdничу. и3 бGъ м0й въ п0мощь ўповaніz моегw2. и3 достоsніz своегw2 не њстaвитъ: Д0ндеже прaвда њбрати1тсz на сyдъ. И# бhсть мнЁ гDь въ прибёжище. И# рёша: не ќзритъ гDь. гDи. Пріиди1те поклони1мсz и3 припадeмъ є3мY. Ѓще глаг0лахъ: подви1жесz ногA моS. ўтэшє1ніz твоz6 возвесели1ша дyшу мою2. д0ндеже и3зрhетсz грёшному ћма. днeсь ѓще глaсъ є3гw2 ўслhшите. и3ли2 кто2 спредстaнетъ ми2 на дёлающыz беззак0ніе. и3 пришeлца ўби1ша. и3 держaщіисz є3S вси2 прaвіи с®цемъ. §д. Кто2 востaнетъ ми2 на лукaвнующыz. Ѓще не гDь пом0глъ бы ми2. и3 кр0вь непови1нную њсyдzтъ. и3 достоsніе твоE њѕл0биша. и3 во pалмёхъ воскли1кнемъ є3мY: Ћкw бGъ вeлій гDь.ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i к7 к7а к7в к7г смири1ша. и3 восплaчемсz пред8 гDемъ сотв0ршимъ нaсъ: Ћкw т0й є4сть бGъ нaшъ: и3 мы2 лю1діе пaжити є3гw. воскли1кнемъ бGу сп7си1телю нaшему: Предвари1мъ лицE є3гw2 во и3сповёданіи. не слhшитъ ли. и3 ви1дэша дэлA моz6. и3 сyшу рyцэ є3гw2 создaстэ. ГDь вёсть помышлє1ніz человёчєскаz. ўчaй человёка рaзуму. ћкw сyть сyєтна. и3 рёхъ: . Четhредесzть лётъ негодовaхъ р0да тогw2. И# воздaстъ и5мъ гDь беззак0ніе и4хъ. помогaше ми2: По мн0жеству болёзней мои1хъ въ сeрдцэ моeмъ. Наказyzй kзhки. нижE ўразумёетъ бGъ їaкwвль. и3 бyіи нёкогда ўмудри1тесz: Насаждeй ќхо. Разумёйте же безyмніи въ лю1дехъ. Да не пребyдетъ тебЁ прест0лъ беззак0ніz. и3скуси1ша мS. не надпи1санъ ў є3врє1й. Ћкw не tри1нетъ гDь людeй свои1хъ. Бlжeнъ человёкъ. не сматрsетъ ли.

бл7гослови1те и4мz є3гw2: бл7говэсти1те дeнь t днE сп7сeніе є3гw2: Возвэсти1те во kзhцэхъ слaву є3гw2. Ћкw вси2 б0зи kзы6къ бёсове: гDь же небесA сотвори2. O$блакъ и3 мрaкъ o4крестъ є3гw2: прaвда и3 судьбA и3справлeніе пrт0ла є3гw2. ________________ * и3дёже ХвалA пёсни дв7ду. Принеси1те гDеви слaву и4мени є3гw2: возми1те жє1ртвы. восп0йте гDеви всS землS: Восп0йте гDеви. Рцhте во kзhцэхъ. ћже не подви1житсz: сyдитъ лю1демъ прaвостію. ћкw гDь воцRи1сz: и4бо и3спрaви вселeнную. §є. Да постыдsтсz вси2 клaнzющіисz и3стука6ннымъ. хвaлzщіисz њ јдwлэхъ свои1хъ: поклони1тесz є3мY вси2 ѓгGли є3гw2. Њсвэти1ша мHлніz є3гw2 вселeнную. и3 всz6 ±же на ни1хъ: тогдA возрaдуютсz всz6 древA дубра6внаz T лицA гDнz. тjи же не познaша путeй мои1хъ: Ћкw клsхсz во гнёвэ моeмъ. Возвэсти1ша нб7сA прaвду є3гw2: и3 ви1дэша вси2 лю1діе слaву є3гw2. стрaшенъ є4сть над8 всёми бHги. и3 возрaдовашасz дщє1ри їудє1йскіz. и3 лю1демъ и4стиною своeю. (96) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 ГDь воцRи1сz.i7 а7i дэлA моz6. и3 и3сполнeніе є3гw2: Возрaдуютсz полS. Pал0мъ дв7ду. ст7hнz и3 великолёпіе во ст7и1лэ є3гw2. принеси1те гDеви слaву и3 чeсть. Четhредесzть лётъ негодовaхъ р0да тогw2. ви1дэ. є3гдA землS є3гw2 ўстроsшесz. да веселsтсz џстрови мн0зи. судeбъ рaди твои1хъ гDи: Ћкw ты2 гDь вhшній над8 всeю землeю. и3 входи1те во дворы2 є3гw2: Поклони1тесz гDеви во дворЁ ст7ёмъ є3гw2: да подви1житсz t лицA є3гw2 всS землS. §ѕ. ѕэлw2 превознeслсz є3си2 . t лицA гDа всеS земли2. Да возвеселsтсz нб7сA. и3 подви1жесz землS. И#сповёданіе и3 красотA пред8 ни1мъ. не надпи1санъ ў є3врє1й. Г0ры ћкw в0скъ растazша t лицA гDнz. ѓще вни1дутъ въ пок0й м0й. внегдA д0мъ созидaшесz по плэнeніи. да рaдуетсz землS. и3 рaдуетсz землS: да подви1житсz м0ре. Ћкw вeлій гDь и3 хвaленъ ѕэлw2. во всёхъ лю1дехъ чудесA є3гw2. ћкw грzдeтъ суди1ти земли2: суди1ти вселeннэй въ прaвду. и3 попали1тъ o4крестъ враги2 є3гw2. ћкw грzдeтъ. Слhша и3 возвесели1сz сіHнъ. и3 рёхъ: при1снw заблуждaютъ сeрдцемъ. не надпи1санъ ў є3врє1й. nтeчєствіz kзы6къ. Џгнь пред8 ни1мъ пред8и1детъ. Принеси1те гDеви. (95) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i Восп0йте гDеви пёснь н0ву.

њ гDэ. ћкw ди6вна сотвори2 гDь: сп7сE є3го2 десни1ца є3гw2. ћкw ст7о є4сть. да гнёваютсz лю1діе: сэдsй на херувjмэхъ. .f7 i7 а7i в7i гDи: Ћкw ты2 гDь вhшній над8 всeю землeю. и3 выс0къ є4сть над8 всёми людьми2. и3 мhшца ст7az є3гw2. и3 пра6вымъ с®цемъ весeліе. П0йте гDеви въ гyслехъ. Pал0мъ дв7ду. ч7з. Воскли1кните бGови. Въ трубaхъ к0ваныхъ. Рёки восплeщутъ рук0ю вкyпэ. ПомzнY млcть свою2 їaкwву. §и. ГDи б9е нaшъ. Да подви1житсz м0ре и3 и3сполнeніе є3гw2. Возноси1те гDа бGа нaшего. всS землS. (98) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 ГDь воцRи1сz. пред8 kзы6ки tкры2 прaвду свою2. ћкw стрaшно и3 ст7о є4сть. Весели1тесz првdніи. ты2 послyшалъ є3си2 и5хъ: б9е. и3 п0йте. СказA гDь сп7сeніе своE. ћкw грzдeтъ. и3 мщaz на всz6 начина6ніz и4хъ. восп0йте. призывaху гDа. ±же дадE и5мъ. ненави1дите ѕла6z: храни1тъ гDь дyшы прпdбныхъ свои1хъ. Возноси1те гDа бGа нaшего. Мwmсeй и3 ґарHнъ во їерeехъ є3гw2. Слaва: Pал0мъ дв7ду. и3 рaдуйтесz. Въ столпЁ w4блачнэ глаго1лаше къ ни6мъ: ћкw хранsху свидBніz є3гw2 и3 повелBніz є3гw2. и3з8 руки2 грёшничи и3збaвитъ |. и3 и4стину свою2 д0му ї}леву: ви1дэша вси2 концы6 земли2 сп7сeніе бGа нaшегw. (97) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 Восп0йте гDеви пёснь н0ву. и3 и3сповёдайте пaмzть ст7hни є3гw2. въ гyслехъ и3 глaсэ pал0мстэ. ГDь въ сіHнэ вели1къ. и3 лю1демъ прaвостію. и3 самуи1лъ въ призывaющихъ и4мz є3гw2. и3 глaсомъ трубы2 р0жаны: воструби1те пред8 цReмъ гDемъ. г0ры возрaдуютсz T лицA гDнz. да подви1житсz землS. Да и3сповёдzтсz и4мени твоемY вели1кому. ћкw и4детъ суди1ти земли2: суди1ти вселeннэй въ прaвду. сyдъ и3 прaвду во їaкwвэ ты2 сотвори1лъ є3си2. ты2 млcтивъ бывaлъ є3си2 и5мъ. Свётъ возсіS првdнику. и3 покланsйтесz подн0жію нHгу є3гw2. Лю1бzщіи гDа. и3 т0й послyшаше и5хъ. вселeннаz и3 вси2 живyщіи на нeй. и3 покланsйтесz въ горЁ ст7ёй є3гw2: ћкw ст7ъ гDь бGъ нaшъ. ѕэлw2 превознeслсz є3си2 над8 всёми бHги. И# чeсть царeва сyдъ лю1битъ: ты2 ўгот0валъ є3си2 правоты6.

сего2 и3згонsхъ: г0рдымъ џкомъ и3 несhтымъ сeрдцемъ съ си1мъ не kдsхъ. не и3справлsше пред8 nчи1ма мои1ма. въ вёкъ млcть є3гw2. ґ не мы2: мh же лю1діе є3гw2 и3 џвцы пaжити є3гw2. творsщыz преступлeніе возненави1дэхъ. вни1дите пред8 ни1мъ въ рaдости. Воyтріz и3збивaхъ всz6 грBшныz земли2. прехождaхъ въ неѕл0біи сeрдца моегw2 посредЁ д0му моегw2. Слaва: . Ћкw бlгъ гDь. сeй ми2 служaше. (100) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 Млcть и3 сyдъ воспою2 тебЁ гDи: Пою2 и3 разумёю въ пути2 непор0чнэ: когдA пріи1деши ко мнЁ. во и3сповёданіе. во дворы2 є3гw2 въ пёніихъ: и3сповёдайтесz є3мY. Вни1дите во вратA є3гw2 во и3сповёданіи. посаждaти | со мн0ю: ходsй по пути2 непор0чну. Џчи мои2 на вBрныz земли2.Pал0мъ дв7ду. §f. (99) а7 в7 г7 д7 є7 Воскли1кните бGови всS землS: Раб0тайте гDеви въ весeліи. Не предлагaхъ пред8 nчи1ма мои1ма вeщь законопрестyпную. Њклеветaющаго тaй и4скреннzго своего2. R. Pал0мъ дв7ду. хвали1те и4мz є3гw2. Не прильпE мнЁ сeрдце стропти1во: ўклонsющагосz t менE лукaваго не познaхъ. Не живsше посредЁ д0му моегw2 творsй гордhню: глаг0лzй непрaвєднаz. ћкw гDь т0й є4сть бGъ нaшъ: т0й сотвори2 нaсъ. є4же потреби1ти t грaда гDнz всz6 дёлающыz беззак0ніе. и3 дaже до р0да и3 р0да и4стина є3гw2. Ўвёдите.

и3 сп7сaти. вопіS болёзненнw: мlтвами р0ждшіz тS. многомлcтиве. согрэши1хъ. ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ. тёмже стрaхомъ припaдаю тебЁ. сп7си1 мz. глaсъ }: Џкомъ бlгоутр0бнымъ. прeжде дaже не њсyдиши. тебЁ приклони1хомъ вhю души2 и3 тэлесE. во ўмЁ пріeмъ дeнь и3 чaсъ. ви1ждь моE смирeніе.По Gi-й каfjсмэ. и3 мlтва: ГDи ст7hй. и3 всеви1дzщимъ твои1мъ џкомъ призирazй на всю2 твaрь. возопjй u5бо хrтY бGу: сердцевёдче. и3 бlгослови2 всz6 ны2: и3 ѓще что2 къ тебЁ согрэши1хомъ в0лею и3 нев0лею. и3 сп7си1 мz. . хrтE. и3 сн7у. попецhсz. ±же є3ди1нъ ѓзъ содёzхъ прилёжнw. трепeщу ћкw ѕлодёй: студA дэлA и3 дэz6ніz и3мёz лю6таz. ГDи поми1луй. и3 тебЁ м0лимсz ст7hй ст7hхъ: простри2 рyку твою2 неви1димую t ст7aгw жили1ща твоегw2. б9е нaшъ. Слaва: Ћкw судіи2 предстоsщу. и3 неумhтнагw судA. є4же ми1ловати. душE. ґми1нь. nц7Y. Трист70е. и3 стрaшнагw днE чaсъ помышлsй: сyдъ бо немлcтивъ є4сть не сотв0ршымъ млcти. прости2. и3 t дёлъ нёсть мнЁ сп7сeніz. ви1ждь моE смирeніе. поми1луй мS. и4же въ вhшнихъ живhй. и3 тебЁ слaву возсылaемъ. дaруzй нaмъ и3 ми6рнаz бlга6z твоz6: твоe бо є4сть. И# нhнэ: Стрaшнагw твоегw2 и3 гр0знагw. сегw2 рaди молю1сz: џкомъ бlгоутр0бнымъ гDи. нhнэ и3 при1снw. и3 во вёки вэкHвъ. и3 ст70му д¦у. Тaже тропари2. гDи. м7. ћкw помaлэ жи1знь моS и3ждивaетсz.

и3 kви1тсz во слaвэ своeй. ЗанE пeпелъ ћкw хлёбъ kдsхъ. и3 бhхъ ћкw пти1ца њс0бzщаzсz на здЁ**. бhхъ ћкw нощнhй врaнъ на нhрищи*. ўслhши мл7тву мою2. Тh же. зeмлю њсновaлъ є3си2. и3 вси2 цaріе зeмстіи слaвы твоеS: Ћкw сози1ждетъ гDь сіHна. гDи. Въ начaлэхъ ты2. ћкw пріи1де врeмz. Сhнове ра6бъ твои1хъ вселsтсz. (101) в7 ГDи. ћкw забhхъ снёсти хлёбъ м0й. ск0рw ўслhши мS. Rа. T глaса воздыхaніz моегw2 прильпE к0сть моS пл0ти моeй. разрэши1ти сhны ўмерщвлeнныхъ: Возвэсти1ти въ сіHнэ и4мz гDне. и3 питіE моE съ плaчемъ растворsхъ. и3 хвaлzщіи мS мн0ю*** кленsхусz. приклони2 ко мнЁ ќхо твоE: во1ньже ѓще дeнь призовy тz. є4же раб0тати гDеви. и3 ѓзъ ћкw сёнw и3зсх0хъ. и3 ћкw nдeжду свіeши | и3 и3змэнsтсz. тh же пребывaеши: и3 всz6 ћкw ри1за њбетшaютъ.Каfjсма четвертаzна1десzть. И# ўбоsтсz kзhцы и4мене гDнz. и3 сёмz и4хъ во вёкъ и3спрaвитсz. Не tврати2 лицA твоегw2 t менE: во1ньже ѓще дeнь скорблю2. TвэщA є3мY на пути2 крёпости є3гw2: ўмалeніе днeй мои1хъ возвэсти1 ми: Не возведи2 менE во преполовeніе днeй мои1хъ: въ р0дэ родHвъ лBта твоz6. Ты2 воскRсъ ўщeдриши сіHна: ћкw врeмz ўщeдрити є3го2. Вeсь дeнь поношaху ми2 врази2 мои2. Тh же т0йжде є3си2. U3слhшати воздыхaніе њковaнныхъ. и3 и4зсше сeрдце моE. и3 лю1діе зи1ждеміи восхвaлzтъ гDа: Ћкw прини1че съ высоты2 ст7hz своеS. ________________ г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i к7 к7а к7в к7г к7д к7є к7ѕ к7з к7и к7f * на развaлинэ ** на кр0вэ *** на мS **** њ кaменіи . є3гдA ўнhетъ и3 пред8 гDемъ проліeтъ молeніе своE. и3 царє1мъ. Ўпод0бихсz неsсыти пустhннэй. и3 пeрсть є3гw2 ўщeдрzтъ. Да напи1шетсz сіE въ р0дъ и4нъ. и3 дэлA рукY твоє1ю сyть нб7сA. Днjе мои2 ћкw сёнь ўклони1шасz. ПризрЁ на мл7тву смирeнныхъ. и3 хвалY є3гw2 во їеrли1мэ: ВнегдA собрaтисz лю1демъ вкyпэ. во вёкъ пребывaеши. Ћкw бл7говоли1ша раби2 твои2 кaменіе**** є3гw2. и3 лBта твоz6 не њскудёютъ. и3 не ўничижи2 молeніz и4хъ. д7i. T лицA гнёва твоегw2 и3 ћрости твоеS: ћкw вознeсъ низвeрглъ мS є3си2. Ўsзвленъ бhхъ ћкw травA. Ћкw и3зчез0ша ћкw дhмъ днjе мои2. и3 кHсти моz6 ћкw суши1ло сосх0шасz. а7 Моли1тва ни1щагw. гDь съ нб7сE на зeмлю призрЁ. Та6 поги1бнутъ. и3 в0пль м0й къ тебЁ да пріи1детъ. гDи. Бдёхъ. и3 пaмzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ.

Человёкъ. простирazй нeбо ћкw к0жу: Покрывazй водaми превhспрєннzz своz6. Ћкw т0й познA создaніе нaше.Pал0мъ дв7ду. Слaва: Pал0мъ дв7ду. Бл7гослови1те гDа всz6 дэлA є3гw2. гDа. тaкw њцвэтeтъ: Ћкw дyхъ пр0йде въ нeмъ. ГDь на нб7си2 ўгот0ва пrт0лъ св0й. и3 цrтво є3гw2 всёми њбладaетъ. ўслhшати глaсъ словeсъ є3гw2. и3 не познaетъ ктомY мёста своегw2. и3 судьбY всBмъ њби6димымъ. (103) а7 в7 г7 д7 Бл7гослови2. вэнчaющаго тS млcтію и3 щедр0тами. Бл7гослови1те гDа всz6 си6лы є3гw2. Млcть же гDнz t вёка и3 до вёка на боsщихсz є3гw2: И# прaвда є3гw2 на сынёхъ сынHвъ хранsщихъ завётъ є3гw2 и3 п0мнzщихъ зaпwвэди є3гw2 твори1ти |. Творsй млcтыни гDь. и3 не бyдетъ. ћкw цвётъ сeльный. ўщeдри гDь боsщихсz є3гw2. (102) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i к7 к7а к7в Бл7гослови2 душE моS гDа. И#сполнsющаго во бlги1хъ желaніе твоE: њбнови1тсz ћкw џрлz ю4ность твоS. Бл7гослови1те гDа вси2 ѓгGли є3гw2. долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ. творsщіи сл0во є3гw2. полагazй o4блаки на восхождeніе своE. Rв. Ћкw по высотЁ нбcнэй t земли2. Не до концA прогнёваетсz. СказA пути6 своz6 мwmсeови. Rг. слуги6 є3гw2 творsщіи в0лю є3гw2. и3 не забывaй всёхъ воздаsній є3гw2: W#чищaющаго всz6 беззакHніz твоz6. Ћкоже щeдритъ nтeцъ сhны. нижE во вёкъ враждyетъ: Не по беззак0ніємъ нaшымъ сотвори1лъ є4сть нaмъ. гDа. возвели1чилсz є3си2 ѕэлw2: во и3сповёданіе и3 въ велелёпоту њблeклсz є3си2: W#дэsйсz свётомъ ћкw ри1зою. душE моS. ўтверди1лъ є4сть гDь млcть свою2 на боsщихсz є3гw2: Е#ли1кw tстоsтъ вост0цы t за6падъ. нижE по грэхHмъ нaшымъ воздaлъ є4сть нaмъ. гDи б9е м0й. помzнY. и3 слуги6 своz6 плaмень џгненный: W#сновazй зeмлю на твeрди є3S: не преклони1тсz въ вёкъ . и3сцэлsющаго всz6 недyги твоz6. ўдaлилъ є4сть t нaсъ беззакHніz на6ша. душE моS. ходsй на крил{ вётрєню: Творsй ѓгGлы своz6 дyхи. Щeдръ и3 млcтивъ гDь. и3 всz6 внyтрєннzz моz6 и4мz ст70е є3гw2: Бл7гослови2 душE моS гDа. сыновHмъ ї}лєвымъ хотBніz своz6. И#3збавлsющаго t и3стлёніz жив0тъ тв0й. на всsкомъ мёстэ вLчества є3гw2: бл7гослови2. ћкw пeрсть є3смы2. си1льніи крёпостію. њ мірстёмъ бытіи2. ћкw травA днjе є3гw2.

Бyди слaва гDнz во вёки: возвесел7в ли1тсz гDь њ дёлэхъ свои1хъ: Призирazй на зeмлю и3 творsй ю5 трzсти1л7г сz: прикасazйсz горaмъ. всsчєскаz и3сп0лнzтсz бл7гости: к7f Tврaщшу же тебЁ лицE. ѕмjй сeй. Г0ры высHкіz є3лeнємъ. и5хже є3си2 з7i насади1лъ. л7д пою2 бGу моемY. ћкоже не бhти и5мъ. въ мёсто є4же њсновaлъ є3си2 f7 и5мъ. благослови2. Да и3зчeзнутъ грBшницы t земли2. Посылazй и3ст0чники въ дeбрехъ. Ћкw возвели1чишасz дэлA твоz6. и7 Восх0дzтъ г0ры. и3звести2 хлёбъ t земли2: И# віно2 весели1тъ сeрдце человёка. ________________ є7 * воспріи1мутъ . и3 дымsтсz. Воспою2 гDеви въ животЁ моeмъ. Напаsютъ всz6 ѕвBри сє1лныz. Тaмw пти6цы вогнэздsтсz. гDа. и3 њбнови1ши лицE земли2. Бeздна ћкw ри1за њдэsніе є3S. посредЁ г0ръ пр0йа7i дутъ в0ды. СкЂмни рыкaющіи восхи1тити. соберyтъ: tвeрзшу тебЁ рyку. возмzтyтсz: tи1меши дyхъ и4хъ. t глaса гр0ма твоегw2 ўбоsтсz. кaмень прибёжище f7i зazцємъ. Прозzбazй травY скотHмъ.џгненный: W#сновazй зeмлю на твeрди є3S: не преклони1тсz въ вёкъ ѕ7 вёка. На тhхъ пти6цы нбcныz привитaютъ: t среды2 кaменіz даг7i дsтъ глaсъ. живHтнаz ма6лаz съ вели1кими: Тaмw корабли6 преплaваютъ. нижE њбратsтсz i7 покрhти зeмлю. и3 въ л0жахъ свои1хъ лsгутъ. є3гHже не прeйдутъ. к7г к7д И#зhдетъ человёкъ на дёло своE и3 на дёланіе своE до вeчера. СіE м0ре вели1кое и3 прострaнное: тaмw к7ѕ гaди. и3 бhсть н0щь. въ нeйже пр0йдутъ вси2 к7а ѕвёріе дубрaвніи. Напаszй г0ры t превhспреннихъ свои1хъ: t плодA дёлъ д7i твои1хъ насhтитсz землS. Положи1лъ є3си2 тьмY. гDи: всz6 премdростію сотвори1лъ є3си2: и3ск7є п0лнисz землS твaри твоеS. дaти пи1щу и5мъ во бл7го врeмz. Сотвори1лъ є4сть лунY во временA: с0лнце познA зaпадъ к7 св0й. и3 сози1жл7а дутсz. душE моS. и3 взыскaти t бGа к7в пи1щу себЁ. и3 ѕлaкъ на є7i слyжбу человёкwмъ. ўмaстити лицE є3лeемъ: и3 хлёбъ сeрдце человёка ѕ7i ўкрэпи1тъ. д0ндеже є4смь: Да ўслади1тсz є3мY бесёда моS. є3г0же создaлъ є3си2 ругaтисz є3мY. Предёлъ положи1лъ є3си2. ѓзъ же л7є возвеселю1сz њ гDэ. и3 низх0дzтъ полS. и4хже нёсть числA. ВозсіS с0лнце. Дaвшу тебЁ и5мъ. на горaхъ стaнутъ в0ды: з7 T запрещeніz твоегw2 побёгнутъ. и3 и3зчeзл7 нутъ и3 въ пeрсть свою2 возвратsтсz: П0слеши д¦а твоего2. и3 собрaшасz. є3рwдjево жили1ще предводи1и7i тельствуетъ и4ми. к7з к7и Всz6 къ тебЁ чaютъ. ждyтъ* nнaгри въ жaжв7i ду свою2. кeдри лівaнстіи. и3 беззакHнницы. Насhтzтсz древA пwльскaz.

РечE. ПослA тьмY и3 помрачи2. сл0во гDне разжжE є3го2. Т0й гDь бGъ нaшъ: по всeй земли2 судьбы6 є3гw2. И# преид0ша t kзhка въ д7i kзhкъ. и5мже не бЁ числA: И# снэд0ша всsку травY въ земли2 а7 . к7в к7г Наказaти кнz6зи є3гw2 ћкw себE. Глаго1лz: тебЁ дaмъ зeмлю хав7i наaню. И# порази2 віногрaды и4хъ и3 смHквы л7д и4хъ. и3 призывaйте и4мz є3гw2: возвэсти1те во в7 kзhцэхъ дэлA є3гw2. и3 кнsзz всемY стzжaнію своемY. и3 и3змори2 ры6бы и4хъ. и3 судьбы6 ѕ7 ќстъ є3гw2.Слaва: Ґллилyіа. и3 пріид0ша пє1сіz л7в м{хи. Rд. к7з Положи2 въ ни1хъ словесA знaменій свои1хъ. Восп0йте є3мY и3 п0йте є3мY: повёдите всz6 г7 чудесA є3гw2. ПослA пред8 ни1ми человёка: въ рабA и7i пр0данъ бhсть їHсифъ. к7 к7а ПослA цaрь и3 разрэши2 є3го2: кнsзь людeй. ±же сотвори2. Положи2 дожди6 и4хъ грaды. лeсть сотвори1ти въ к7ѕ рабёхъ є3гw2: ПослA мwmсeа рабA своего2. въ сокр0вищницахъ царeй и4хъ. и3 пріид0ша прyзи и3 гyсєницы. ВоскипЁ землS л7а и4хъ жaбами. Помzни1те чудесA є3гw2. и3 ўтверди1тесz. и3 скнi6пы во всz6 предёлы и4хъ. сл0во. к7є Преврати2 сeрдце и4хъ возненави1дэти лю1ди є3гw2. є3г0же и3збрA себЁ. и3 чудeсъ свои1хъ въ земли2 к7и хaмовэ. л7г џгнь попалsющь въ земли2 и4хъ. Хвали1тесz њ и4мени ст7ёмъ є3гw2: да возвесели1тсz сeрдце д7 и4щущихъ гDа: Взыщи1те гDа. ќже достоsніz вaшегw: ВнегдA бhти и5мъ ма6лымъ числ0мъ. ћкw преwгорчи1ша словесA є3гw2. Сёмz ґвраaмле раби2 є3гw2. и3 стaрцы є3гw2 ўмудри1ти. сhнове їа6кwвли и3збрaнніи з7 и7 є3гw2. ґарHна. И# призвA глaдъ на зeмлю: всsз7i ко ўтверждeніе хлёбное сотры2. и3 ўкрэпи2 | пaче врагHвъ и4хъ. желёзо f7i пр0йде душA є3гw2: Д0ндеже пріи1де сл0во є3гw2. г7i малёйшымъ и3 пришeльцємъ въ нeй. є4же заповёда въ тhсzщы родHвъ: f7 i7 Е$же завэщA ґвраaму. ѕ7i и3 во прbр0цэхъ мои1хъ не лукaвнуйте. к7f л7 Преложи2 в0ды и4хъ въ кр0вь. и3 њбличи2 њ ни1хъ цари6: Не прикасaйтесz пома6заннымъ мои6мъ. и3 клsтву свою2 їсаaку: И# постaви ю5 їaкwву въ а7i повелёніе. к7д И# возрасти2 лю1ди своz6 ѕэлw2. ПомzнY въ вёкъ завётъ св0й. и3 t цaрствіz въ лю1ди и4ны: Не њстaви человёка њби1дэти є7i и5хъ. и3 њстaви* є3го2. и3 їaкwвъ пришeльствова въ зeмлю хaмову. и3 сотры2 всsкое дрeво предBлъ и4хъ. И# вни1де ї}ль во є3гЂпетъ. РечE. (104) И#сповёдайтесz гDеви. чудесA є3гw2. Смири1ша во њк0вахъ н0ѕэ є3гw2. и3 ї}лю въ завётъ вёченъ. Постaви є3го2 господи1на д0му своемY. взыщи1те лицA є3гw2 є7 вhну.

и3 поzд0ша всsкъ пл0дъ земли2 и4хъ. РаспрострE o4блакъ въ покр0въ и5мъ. И# порази2 всsкаго пeрвенца въ земли2 и4хъ. И# дадE и5мъ страны6 kзы6къ. и3 пріид0ша крaстєли. начaтокъ всsкагw трудA и4хъ: И# и3зведE | съ сребр0мъ и3 злaтомъ. ________________ * tпусти2 Слaва: . и3 потек0ша в0ды. Возвесели1сz є3гЂпетъ во и3схождeніи и4хъ: ћкw нападE стрaхъ и4хъ на нS. и3 не бЁ въ колёнэхъ и4хъ болsй. и3 и3збра6нныz своz6 въ весeліи. и3 џгнь.л7є л7ѕ л7з л7и л7f м7 м7а м7в м7г м7д м7є гyсєницы. є4же просвэти1ти и5мъ н0щію. и3 хлёба нбcнагw насhти |: Развeрзе кaмень. и5мже не бЁ числA: И# снэд0ша всsку травY въ земли2 и4хъ. и3 труды2 людeй наслёдоваша: Я$кw да сохранsтъ њправда6ніz є3гw2 и3 зак0на є3гw2 взhщутъ. Проси1ша. потек0ша въ безв0дныхъ рёки: Я$кw помzнY сл0во ст70е своE. є4же ко ґвраaму рабY своемY: И# и3зведE лю1ди своz6 въ рaдости.

дaждь нaмъ бlгодaть и3 си1лу во tверзeніе ќстъ нaшихъ. и3 моли1тисz непрестaннw. тогдA нёсть врeмz покаsніz. стрaхомъ и3 трeпетомъ своE сп7сeніе дёйствующе. да пріимY њставлeніе. гDи: дaждь нaмъ бlгодaть и3 си1лу. гDи б9е нaшъ сп7сeній нaшихъ. пріими2 во ўмЁ мытарS и3 блудни1цу. и3 научи2 нaсъ њправдaніемъ твои6мъ. да спод0бимсz тебЁ пёти разyмнw. и3 постaвилъ є3си2 нaсъ въ поклонeніе чcтнaгw и3 слaвнагw и4мене твоегw2. душE моS. почто2 не њбращaешисz пр0чее ко и3справлeнію. ћкw џнаz бо зовy ти: и3збaви мS t тимёніz дёлъ мои1хъ. прeжде трубы2 глашeніz на судЁ. И# нhнэ: Ћкw превосходsщаz вои1стинну ржcтв0мъ твои1мъ си6лы нбcныz. смeрти. поми1луй мS. непрестaннw тS величaемъ. тёмже м0лимсz тебЁ. сп7се. зовyщыz: согрэши1хъ ти. и3 мlтва: Бlгодари1мъ тS. Слaва: Почто2 не помышлsеши. и3 воздви1глъ є3си2 нaсъ t л0жей нaшихъ. Трист70е. не вёмы: ѓще не ты2 гDи д¦омъ твои1мъ ст7hмъ настaвиши ны2: ѓще же что2 согрэши1хомъ дaже до настоsщагw .По д7i-й каfjсмэ. сокруши2 под8 н0ги нaшz неви6димыz рaтники и3 враги2. Тaже тропари2. ўслhши ќбw и3 поми1луй бlгоутр0бне нaсъ. хrтE б9е: да ћкw џную ўщeдриши мS. глaсъ }: Ћкw блудни1ца припaдаю ти2. приснодв7о бцdе. ГDи поми1луй. и3 вмёстw мЂра слeзы t сeрдца приношy ти. пріими2 ±же по си1лэ нaшей бlгодарє1ніz. ћкw что2 пом0лимсz. и5же тоб0ю б9еств0мъ њбогати1вшесz.2 гDи. м7. и3 подaси њчищeніе грэхHвъ. и3 вhну къ тебЁ зрёти сп7си1телю и3 бlгодётелю нaшихъ дyшъ. ћкw всz6 твори1ши во бlгодэz1ніz жи1зни нaшеz: ћкw ўпок0илъ є3си2 нaсъ въ прешeдшемъ нощн0мъ врeмени. ћкоже подобaетъ.

сл0вомъ. и3ли2 помышлeніемъ. ґми1нь. и3ли2 дёломъ. ты2 є3си2 є3ди1нъ ст7ъ.часA. и3 защи1титель жи1зни нaшеz. в0лею и3ли2 нев0лею. ћкw ў тебE њчищeніе є4сть. ў тебE и3збавлeніе. њстaви. пом0щникъ крёпкій. кто2 постои1тъ. . њслaби. прости2: а4ще бо беззакHніz нaзриши гDи гDи. и3 тS бlгослови1мъ во всz6 вёки.

Ґллилyіа. не ћша вёры словеси2 є3гw2: И# пороптaша въ селeк7ѕ ніихъ свои1хъ. ґарHна з7i ст7aго гDнz. послA ѕ7i сhтость въ дyшы и4хъ. плaмень попали2 грёшниf7i ки. сотв0ршаго вє1ліz во є3гЂптэ. ЧудесA к7г въ земли2 хaмовэ. л7в И# прогнёваша є3го2 на водЁ прерэкaніz. И# низложи1ти сёмz и4хъ во kзhк7и цэхъ. ћкw бlгъ. Кто2 возг7 глаг0летъ си6лы гDни. посэти2 нaсъ сп7сeніемъ твои1мъ: є7 Ви1дэти во бл7гости и3збра6нныz твоz6. забhша дэлA д7i є3гw2. И# сотвори1ша тельцA въ хwри1вэ. ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. непрaвдовахомъ: Nтцы2 нaши во є3гЂптэ не разумёша чудeсъ твои1хъ. и3 л7а престA сёчь: И# вмэни1сz є3мY въ прaвду. и3 поклони1шасz и3стукaнному: к7 И# и3змэни1ша слaву є3гw2 въ под0біе тельцA kдyщагw травY. Ўскори1ша. и7 f7 И# сп7сE и5хъ и4мене своегw2 рaди. И# речE потреби1ти и5хъ. и3 и3збaви | и3з8 руки2 врагHвъ. И# ўничижи1ша к7є зeмлю желaнную. не помzнyша мн0жества млcти твоеS: и3 преwгорчи1ша восходsще въ чермн0е м0ре. ѓще не бы2 мwmсeй и3збрaнный є3гw2 стaлъ въ сокрушeніи пред8 к7д ни1мъ. низложи1ти | въ пустhни. и3 рaзнствова ўстнaма а7 в7 . сказaти си1лу свою2. И# стA фінеeсъ и3 ўмлcтиви. є7i и3 и3скуси1ша бGа въ безв0днэй. (105) И#сповёдайтесz гDеви. Rє. и3 настaви* | въ бeзднэ ћкw въ пустhi7 ни. и3 расточи1ти | въ страны6. стра6шнаz въ м0ри чермнёмъ. И# вёрог7i ваша словеси2 є3гw2. к7а к7в И# забhша бGа сп7сaющаго и5хъ. да не погуби1тъ и5хъ. И# причасти1шасz веельфегHру. И# дадE и5мъ прошeніе и4хъ. не стерпёша совёта є3гw2: И# похотёша желaнію въ пустhни. є7i. Бlжeни д7 хранsщіи сyдъ и3 творsщіи прaвду во всsкое врeмz. и3 њѕл0бленъ бhсть мwmсeй и4хъ рaди: Я$кw преwгорчи1ша дyхъ є3гw2. И# запрети2 чермн0му м0рю и3 и3зсsче. беззак0нновахомъ. возвесели1тисz въ весeліи ѕ7 kзhка твоегw2. хвали1тисz съ достоsніемъ твои1мъ. возврати1ти ћрость є3гw2. и3 к7f снэд0ша жє1ртвы мeртвыхъ: И# раздражи1ша є3го2 въ начинaніихъ л7 свои1хъ. и3 покры2 на с0нмищи и7i ґвірHна: И# разжжeсz џгнь въ с0нмэ и4хъ. и3 ўмн0жисz въ ни1хъ падeніе. И# сп7сE | и3з8 руки2 ненави1дzщихъ. Помzни2 нaсъ гDи во бlговолeніи людeй твои1хъ. Tвeрзесz землS и3 пожрE даfaна. И# воздви1же рyку свою2 на к7з нS. и3 воспёша хвалY є3гw2. а7i в7i Покры2 водA стужaющыz и5мъ: ни є3ди1нъ t ни1хъ и3збhсть. въ р0дъ и3 р0дъ до вёка. Согрэши1хомъ з7 со nтцы6 нaшими. не ўслhшаша глaса гDнz. И# прогнёваша мwmсeа въ станY.Каfjсма пzтаzна1десzть. слы6шаны сотвори1тъ всz6 хвалы6 є3гw2.

и3 чудесA є3гw2 сыновHмъ человёчєскимъ. Не потреби1ша kзhки. внегдA скорбёти и5мъ. и3 не . ________________ л7г * преведE Слaва: Ґллилyіа. Сп7си1 ны гDи б9е нaшъ. и3 смирим7г ш 1 асz под8 рукaми и4хъ. И# смэси1шасz во л7ѕ kзhцэхъ. ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. ћкw бlгъ. м7и хвали1тисz во хвалЁ твоeй. Да рекyтъ и3збaвленніи гDемъ. и3 соблум7 ди1ша въ начинaніихъ свои1хъ. и3 и3знемог0ша. и3 за6падъ. и3 бhсть и5мъ въ соблaзнъ. и3 собери1 ны t kзы6къ. пути2 грaда њби1тельнагw не њбрэт0ша: Ѓлчуще и3 жaждуще. И# њскверни1сz въ дёлэхъ и4хъ. Я$кw преwгорчи1ша словесA б9іz. њкова6нныz нищет0ю и3 желёзомъ. ±же речE гDь и5мъ. И# стужи1ша и5мъ врази2 и4хъ. Мн0жицею и3збaви |: тjи же преwгорчи1ша є3го2 совётомъ свои1мъ. внегдA ўслhшаше молeніе и4хъ: м7є И# помzнY завётъ св0й и3 раскazсz по мн0жеству млcти своеS: м7ѕ м7з И# дадE | въ щедрHты пред8 всёми плэни1вшими |. и3 њмерзи2 достоsніе своE: И# предадE | въ рyки врагHвъ и3 њбм7в ладaша и4ми ненави1дzщіи и5хъ. и3 дyшу ѓлчущу и3сп0лни бла6гъ: Сэдsщыz во тьмЁ и3 сёни смeртнэй. Rѕ. и3 рaзнствова ўстнaма л7д л7є свои1ма. и3 сёвера. кр0вь сынHвъ свои1хъ и3 дщeрей. t востHкъ. (106) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i И#сповёдайтесz гDеви. и3 рекyтъ вси2 лю1діе: бyди. Да и3сповёдzтсz* гDеви млcти є3гw2. и5хже и3збaви и3з8 руки2 врагA.и4хъ рaди: Я$кw преwгорчи1ша дyхъ є3гw2. внегдA скорбёти и5мъ. душA и4хъ въ ни1хъ и3зчезE. И# пожр0ша сhны своz6 и3 дщє1ри л7и своz6 бэсовHмъ. м7д И# ви1дэ гDь. и3сповёдатисz и4мени твоемY ст70му. И# разгнёвасz ћростію гDь на лю1ди м7а своz6. и3 t нyждъ и4хъ и3збaви |: И# настaви | на пyть прaвъ. вни1ти во грaдъ њби1тельный. И# t стрaнъ собрA и4хъ. и3 ўбіeна л7f бhсть землS и4хъ кровьми2. И# смири1сz въ трудёхъ сeрдце и4хъ. и3 навык0ша дэлHмъ и4хъ: И# пораб0таша и3стука6ннымъ л7з и4хъ. ±же пожр0ша и3стука6ннымъ ханаа6нскимъ. бyди. и3 м0рz: Заблуди1ша въ пустhни безв0днэй. И# проліsша кр0вь непови1нную. и3 смири1шасz въ беззак0ніихъ свои1хъ. Я$кw насhтилъ є4сть дyшу тщY. Бл7гословeнъ гDь бGъ ї}левъ t вёка и3 до вёка. и3 совётъ вhшнzгw раздражи1ша. И# воззвaша ко гDу.

И# смири1сz въ трудёхъ сeрдце и4хъ. и3 л7f ўмн0жишасz ѕэлw2: и3 скоты2 и4хъ не ўмaли. и3 л7и насади1ша віногрaды. л7 И# возвесели1шасz. к7д к7є Тjи ви1дэша дэлA гDнz. и3 њблазни2** | по непрох0днэй. и3 t нyждъ и4хъ и3зведE |: к7f И# повелЁ бyри. и3 верєи2 желBзз7i ныz сломи2. и3 ўмолк0ша во1лны є3гw2. ґ не по пути2. и3 t нyждъ и4хъ сп7сE |: ПослA сл0во своE. Ќзрzтъ прaвіи и3 возвеселsтсz: и3 всsкое беззак0ніе загради1тъ ўстA своz6. и3 чудесA є3гw2 сыноѕ7i вHмъ человёчєскимъ: Я$кw сокруши2 вратA мBднаz. Да и3сповёдzтсz* гDеви млcти є3гw2. Воспріsтъ | t пути2 беззак0ніz и4хъ: беззак0ній бо и7i рaди свои1хъ смири1шасz. и3 стA въ тишинY. И# бл7гослови2 |. творsщіи дBланіz въ водaхъ мн0гихъ. и3 положи2 ћкw џвцы nтeчєствіz. внегдA к7 скорбёти и5мъ. t ѕл0бы живyщихъ на нeй. И# воззвaша ко гDу. и3 и3збaви | t растлёній и4хъ. И# воззвaша ко гDу. И# пом0м7в же ўб0гу t нищеты2. к7в и3 чудесA є3гw2 сыновHмъ человёчєскимъ: И# да пожрyтъ є3мY к7г жeртву хвалы2. и3 л7г на сэдaлищи стaрєцъ восхвaлzтъ є3го2. Зeмлю плодон0сную въ л7є слaность. Да и3сповёдzтсz* гDеви млcти є3гw2. Сходsщіи въ м0ре въ кораблeхъ. и3 сотвори1ша пл0дъ жи1тенъ. внегдA скорбёти и5мъ и3 t нyждъ д7i и4хъ сп7сE |: И# и3зведE | и3з8 тьмы2. подвиг0к7и шасz ћкw піsный. и3 чудесA є3гw2 во глубинЁ. ________________ в7i * да и3сповёдzтъ ** заблуждaти сотвори2 . ћкw ўмолк0ша. И# насели2 л7з тaмw ѓлчущыz. и3 стA дyхъ к7ѕ бyренъ. Всsкагw брaшна возгнушaсz душA и4хъ. и3 сёни смeртныz. Положи1лъ є4сть рёки въ л7д пустhню. Да и3сповёдzтсz* гDеви млcти є3гw2. и3 f7i прибли1жишасz до врaтъ смeртныхъ: И# воззвaша ко гDу. и3 и3знемог0ша. и3 настaви | въ пристaнище хол7а тёніz своегw2. и3 не г7i бЁ помогazй. и3 ќзы и4хъ є7i растерзA. и3 вознес0шасz во1лны є3гw2: Восх0дzтъ до нб7съ. и3 всS мyдрость и4хъ поглощенA бhсть. и3 и3зцэли2 к7а |. и3 низх0к7з дzтъ до бeзднъ: душA и4хъ въ ѕлhхъ тazше: Смzт0шасz. РечE. И# ўмaлишасz и3 м7 њѕл0бишасz t ск0рби ѕHлъ и3 болёзни: И#зліsсz ўничижeніе на м7а кнz6зи и4хъ. и3 и3схHдиша вwднaz въ жaжду. внегдA скорбёти и5мъ. и3 состaвиша грaды њби1тєльны: И# насёzша сeла.раздражи1ша. и3 чудесA є3гw2 л7в сыновHмъ человёчєскимъ: Да вознесyтъ є3го2 въ цRкви людстёй. м7г Кто2 премyдръ и3 сохрани1тъ сіz6: и3 ўразумёютъ млcти гDни. Положи1лъ є4сть пустhню во л7ѕ є3зeра вwднaz и3 зeмлю безв0дную во и3схHдища вwднaz. и3 да возвэстsтъ дэлA є3гw2 въ рaдости.

Rз. М0й є4сть галаaдъ. Да взhщетъ заимодaвецъ всz6. и3 до o4блакъ и4стина твоS. и3 ўслhши мS. и3 грёхъ мaтере є3гw2 да не њчи1ститсz: Да бyдутъ пред8 гDемъ вhну. гDи. хвалы2 моеS не премолчи2: Я$кw ўстA грBшнича и3 ўстA льсти1вагw на мS tверз0шасz. да и3згнaни бyдутъ и3з8 домHвъ свои1хъ. и3 моли1тва є3гw2 да бyдетъ въ грёхъ. въ си1лахъ нaшихъ. tри1нувый нaсъ. (108) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i є7i Б9е. б9е. Я$кw вeліz верхY нб7съ млcть твоS. б9е. Постaви на него2 грёшника. pал0мъ дв7ду. и3 є3фрeмъ заступлeніе главы2 моеS: їyда цaрь м0й. pал0мъ дв7ду. и3 да потреби1тсz t земли2 пaмzть и4хъ: Занeже не помzнY сотвори1ти . и3 є3пjскопство є3гw2 да пріи1метъ и4нъ: Да бyдутъ сhнове є3гw2 си1ри. глаг0лаша на мS љзhкомъ льсти1вымъ. И# словесы2 ненави1стными њбыд0ша мS и3 брaшасz со мн0ю тyне. БGъ возглаго1ла во ст7ёмъ своeмъ: вознесyсz и3 раздэлю2 сікjму. востaни. Rи. и3 т0й ўничижи1тъ враги2 нaшz. гот0во сeрдце моE: воспою2 и3 пою2 во слaвэ моeй. (107) в7 Гот0во сeрдце моE. и3 не и3зhдеши. Дaждь нaмъ п0мощь t ск0рби: и3 сyетно спасeніе человёческо. Да бyдутъ днjе є3гw2 мaли. г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i Въ конeцъ. Мwaвъ кон0бъ ўповaніz моегw2: на їдумeю наложY сап0гъ м0й: мнЁ и3ноплемє1нницы покори1шасz. и3 нeнависть за возлюблeніе моE. б9е. пою2 тебЁ во kзhцэхъ. Вознеси1сz на нб7сA. и3 діaволъ да стaнетъ њдеснyю є3гw2: ВнегдA суди1тисz є3мY. и3ли2 кто2 настaвитъ мS до їдумeи: Не тh ли. Њ бз7э сотвори1мъ си1лу. нижE да бyдетъ ўщедрszй сироты2 є3гw2: Да бyдутъ ча6да є3гw2 въ погублeніе. въ р0дэ є3ди1нэмъ да потреби1тсz и4мz є3гw2. Востaни слaва моS. ѓзъ же молsхсz: И# положи1ша на мS ѕла6z за бlга6z. и3 м0й є4сть манассjй. Да воспомzнeтсz беззак0ніе nтє1цъ є3гw2 пред8 гDемъ. б9е. Вмёстw є4же люби1ти мS њболгaху мS. Да не бyдетъ є3мY застyпника. Я$кw да и3збaвzтсz возлю1бленніи твои2: сп7си2 десни1цею твоeю. и3 по всeй земли2 слaва твоS.Слaва: а7 Пёснь. и3 женA є3гw2 вдовA: Дви1жущесz да преселsтсz сhнове є3гw2 и3 воспр0сzтъ. pалти1рю и3 гyсли: востaну рaнw. и3 ўд0ль селeній размёрю. да и3зhдетъ њсуждeнъ. Кто2 введeтъ мS во грaдъ њграждeніz. И#сповёмсz тебЁ въ лю1дехъ. є3ли6ка сyть є3гw2: и3 да восхи1тzтъ чуждjи труды2 є3гw2.

И#сповёмсz гDеви л7а ѕэлw2 ўсты6 мои1ми. и3 вни1де ћкw водA во ўтр0бу є3гw2 и3 ћкw є3лeй въ кHсти є3гw2: f7i Да бyдетъ є3мY ћкw ри1за. и3 сп7си1 мz по млcти твоeй: И# да разумёк7и ютъ. и3 глаг0люк7а щихъ лука6ваz на дyшу мою2. и4мже к7 вhну њпоzсyетсz. и3 ўмилeна сeрдцемъ з7i ўмертви1ти. и3 ты2 гDи сотвори1лъ є3си2 ю5.потреби1тсz t земли2 пaмzть и4хъ: Занeже не помzнY сотвори1ти млcть. и3 пріи1детъ є3мY: и3 не восхотЁ и7i бл7гословeніz. к7ѕ к7з Помози1 ми. СіE дёло њболгaющихъ мS ў гDа. Да њблекyтсz њболгaющіи мS въ срамотY. сотвори2 со мн0ю и4мене к7в рaди твоегw2. и3 ўдали1тсz t негw2. ѕ7i Слaва: . И# ты2 гDи. И# њблечeсz въ клsтву ћкw въ ри1зу. покивaша главaми свои1ми. к7д внегдA ўклони1тисz є4й. И# возлюби2 клsтву. и3 погнA человёка ни1ща и3 ўб0га. ћкw ни1щъ и3 к7г ўб0гъ є4смь ѓзъ. к7є И# ѓзъ бhхъ поношeніе и5мъ: ви1дэша мS. Ћкw сёнь. и3 ты2 бл7гослови1ши: востаю1щіи на мS да постыдsтсz. ћкw бlга млcть твоS: И#збaви мS. Прокленyтъ тjи. и3 пл0ть моS и3змэни1сz є3лeа рaди. и3 сeрдце моE смzтeсz внyтрь менE. рaбъ же к7f тв0й возвесели1тсz. ћкw рукA твоS сіS. и3 посредЁ мн0гихъ восхвалю2 є3го2: Я$кw предстA њдеснyю ўб0гагw. и3 ћкw п0zсъ. tsхсz: стрzс0хсz ћкw прyзи. гDи б9е м0й. є4же сп7сти2 t гонsщихъ дyшу мою2. въ ню1же њблачи1тсz. и3 л7 њдeждутсz ћкw nдeждою студ0мъ свои1мъ. Кwлёна моz6 и3знем0госта t постA. гDи.

всест7az мт7и дв7о. не њстaви мS поги1бнути грэхи2 мои1ми. да зовY: сп7си1 мz бlгодётелю бlгjй. ћкw къ тебЁ прибэг0хъ: научи1 мz твори1ти в0лю твою2. Тaже тропари2. гDи. и3 поми1луй мS. не њстaви мS. мhсль ми2 дaруй њбращeніz.По є7i-й каfjсмэ. и3 твоS є4сть слaва во вёки вэкHвъ. ты2 є3си2 пом0щникъ м0й. и3 нёсть мнЁ и3н0е прибёжище. и3 и4щущіи дyшу мою2 є4же потреби1ти ю5. ГDи поми1луй. ћкw согрэши1хъ ти2: сп7си1 мz рaди млcти твоеS. Слaва: Ћкw помышлeніи лукaвыми. б9е. несквeрнаz и3 чcтаz. ћкw петр0ви. . да постыдsтсz ќбw вси2 востаю1щіи на мS. глaсъ №: Ћкw пучи1на мн0га прегрэшeній мои1хъ. ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: и3сцэли2 дyшу мою2. и3 мlтва: ВLко гDи ї}се хrтE. Трист70е. въ рукaхъ твои1хъ є4смь ѓзъ. ћкw пред8 тоб0ю сyть вси2 стужaющіи ми2. и3 сп7си1 мz. ћкw заблуждeнъ є4смь. т0кмw ты2. не њстaви менE согрэши1ти къ тебЁ. сп7се. помози1 ми. сквeрна мS сyща и3 њкалsнна t дэsній безмёстныхъ и3 сквeрныхъ помышлeній. гDи. не њстaви мS послёдовати в0ли пл0ти моеS: не прeзри мS. и3 дёлы њсуди1хсz. м7. не tступи2 t менE. ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ си1льный гDи во всёхъ. њчи1сти мS nкаsннаго. и3 поми1луй мS. ґми1нь. и3 лю1тэ погрузи1хсz согрэшeньми мои1ми: дaждь ми2 рyку. И# нhнэ: БGобlжeннаz nтрокови1це и3 пренепор0чнаz. сп7се. гDи. ћкw нeмощенъ є4смь: ты2 вёси полeзное мнЁ. б9е.

Клsтсz гDь. Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ. Ґллилyіа. гDи. рaзумъ же бlгъ всBмъ творsщымъ и5: хвалA є3гw2 пребывaетъ въ вёкъ вёка. Съ тоб0ю начaло въ дeнь си1лы твоеS. Пaмzть сотвори1лъ є4сть чудeсъ свои1хъ: млcтивъ и3 щeдръ гDь. ѕ7i. T слyха ѕлA не ўбои1тсz. Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2. ВозсіS во тьмЁ свётъ пра6вымъ: млcтивъ и3 щeдръ и3 првdнъ. Пи1щу дадE боsщымсz є3гw2: помzнeтъ въ вёкъ завётъ св0й. и3 гDствуй посредЁ врагHвъ твои1хъ. въ совётэ прaвыхъ и3 с0нмэ. всёмъ сeрдцемъ мои1мъ. Pал0мъ дв7ду. сокруши1тъ главы6 на земли2 мн0гихъ. И#збавлeніе послA лю1демъ свои6мъ. Ri. дaти и5мъ достоsніе kзы6къ. заповёда въ вёкъ завётъ св0й: ст7о и3 стрaшно и4мz є3гw2. U3твержє1ны въ вёкъ вёка. Начaло премyдрости стрaхъ гDень. (110) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 И#сповёмсz тебЁ.Каfjсма шестаzна1десzть. не ўбои1тсz. и3 прaвда є3гw2 пребывaетъ въ вёкъ вёка. Бlгъ мyжъ щeдрz и3 даS: ўстр0итъ словесA своz6 на судЁ. (109) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 РечE гDь гDеви моемY: сэди2 њдеснyю менE. и3 не раскaетсz: ты2 їерeй во вёкъ по чи1ну мелхіседeкову. pал0мъ. T пот0ка на пути2 піeтъ: сегw2 рaди вознесeтъ главY. въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2. во свётлостехъ ст7hхъ твои1хъ: и3з8 чрeва прeжде денни1цы роди1хъ тS. д0ндеже положY враги2 твоz6 подн0жіе н0гъ твои1хъ. Rf. р№i. Крёпость дёлъ свои1хъ возвэсти2 лю1демъ свои6мъ. сотворє1ны во и4стинэ и3 правотЁ. Гот0во сeрдце є3гw2 ўповaти на гDа: ўтверди1сz сeрдце є3гw2. р0дъ прaвыхъ бл7гослови1тсz: Слaва и3 богaтство въ домY є3гw2. ћкw въ вёкъ не подви1житсz. и3сп0лнитъ падє1ніz. Жeзлъ си1лы п0слетъ ти2 гDь t сіHна. Расточи2 . ГDь њдеснyю тебE сокруши1лъ є4сть въ дeнь гнёва своегw2 цари6: Сyдитъ во kзhцэхъ. и3зы6скана во всёхъ в0лzхъ є3гw2: И#сповёданіе и3 великолёпіе дёло є3гw2: и3 прaвда є3гw2 пребывaетъ въ вёкъ вёка. ДэлA рyкъ є3гw2 и4стина и3 сyдъ: вBрны всz6 зaпwвэди є3гw2. Ґллилyіа. Вє1ліz дэлA гDнz. (111) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа. д0ндеже воззри1тъ на враги2 своz6.

(113) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i Во и3сх0дэ ї}левэ t є3гЂпта. М0ре ви1де и3 побэжE. Бhсть їудeа ст7hнz є3гw2. Слaва: Ґллилyіа. рGi. дэлA рyкъ человёческихъ: U3стA и4мутъ. не ўбои1тсz. д0му їaкwвлz и3з8 людeй ва6рваръ. Г0ры. ГDь помzнyвъ ны2 бл7го . Не нaмъ. Д0мъ ї}левъ ўповA на гDа: пом0щникъ и3 защи1титель и5мъ є4сть. Выс0къ над8 всёми kзы6ки гDь: над8 нб7сы2 слaва є3гw2. хвали1те и4мz гDне. не нaмъ. Грёшникъ ќзритъ и3 прогнёваетсz. и3 тебЁ їoрдaне. T востHкъ с0лнца до за6падъ хвaльно и4мz гDне. и3 t гн0ища возвышazй ўб0га: Посади1ти є3го2 съ кнz6зи. T лицA гDнz подви1жесz землS. Јдwли kзы6къ сребро2 и3 злaто. и3 не њсsжутъ: н0зэ и4мутъ. мaтерь њ чaдэхъ веселsщусz. съ кнz6зи людeй свои1хъ: Вселsz непл0довь въ д0мъ. Бyди и4мz гDне бlгословeно t ны1нэ и3 до вёка. зубы2 свои1ми поскрежeщетъ и3 растaетъ: желaніе грёшника поги1бнетъ. ї}ль o4бласть є3гw2. и3 не ќзрzтъ: U4шы и4мутъ и3 не ўслhшатъ: нHздри и4мутъ. Д0мъ ґарHнь ўповA на гDа: пом0щникъ и3 защи1титель и5мъ є4сть. и3 вси2 надёющіисz на нS. на выс0кихъ живhй.f7 i7 сeрдце є3гw2. гDи. Расточи2 дадE ўбHгимъ: прaвда є3гw2 пребывaетъ во вёкъ вёка: р0гъ є3гw2 вознесeтсz въ слaвэ. и3 не п0йдутъ: не возгласsтъ гортaнемъ свои1мъ. всz6 є3ли6ка восхотЁ сотвори2. рв7i. д0ндеже воззри1тъ на враги2 своz6. ћкw возврати1лсz є3си2 вспsть. їoрдaнъ возврати1сz вспsть: Г0ры взыгрaшасz ћкw nвни2. и3 не њбонsютъ: Рyцэ и4мутъ. (112) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 Хвали1те џтроцы гDа. пом0щникъ и3 защи1титель и5мъ є4сть. Под0бни и5мъ да бyдутъ творsщіи |. и3 не возглаг0лютъ: џчи и4мутъ. ћкw взыгрaстесz ћкw nвни2 и3 х0лми ћкw ѓгнцы џвчіи. Боsщіисz гDа ўповaша на гDа. t лицA бGа їaкwвлz: W#брaщшагw кaмень во є3зeра воднaz. и3 х0лми ћкw ѓгнцы џвчіи. И# на смирє1нныz призирazй на нб7си2 и3 на земли2: Воздвизazй t земли2 ни1ща. Кто2 ћкw гDь бGъ нaшъ. БGъ же нaшъ на нб7си2 и3 на земли2. ћкw побёгло є3си2. но и4мени твоемY дaждь слaву њ млcти твоeй и3 и4стинэ твоeй: Да не когдA рекyтъ kзhцы: гдЁ є4сть бGъ и4хъ. Ґллилyіа. Чт0 ти є4сть м0ре. и3 несэк0мый во и3ст0чники вwднhz.

Q гDи. ТебЁ пожрY жeртву хвалы2. посредЁ тебE їеrли1ме. и3збaви дyшу мою2. Њбрати1сz. рд7i. ѓзъ рaбъ тв0й. t ны1нэ и3 до вёка. и3 и4стина гDнz пребывaетъ во вёкъ. вси2 лю1діе: Я$кw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ. к7в к7г Да приложи1тъ гDь на вы2. пом0щникъ и3 защи1титель и5мъ є4сть. млcтивъ гDь и3 првdнъ. Нб7о нб7сE гDеви. ма6лыz съ вели1кими. ±же воздадe ми. џчи мои2 t слeзъ. и3 н0зэ мои2 t поползновeніz. (114) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 Возлюби1хъ. Бл7гоугождY пред8 гDемъ во странЁ живhхъ. Ѓзъ же рёхъ во и3зступлeніи моeмъ: всsкъ человёкъ л0жъ. ск0рбь и3 болёзнь њбрэт0х: и3 и4мz гDне призвaхъ: Q гDи.гDа. рѕ7i. душE моS въ пок0й тв0й. Чaшу сп7сeніz пріимY. к7 Ґллилyіа. ЧтcнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2. (116) а7 в7 Хвали1те гDа вси2 kзhцы. Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ. (115) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 Вёровахъ. сотв0ршему нб7о и3 зeмлю. похвали1те є3го2. Хранsй младeнцы гDь: смири1хсz. зeмлю же дадE сынок7є вHмъ человёчєскимъ. и3 и4мz гDне призовY: Мл7твы моz6 гDеви воздaмъ пред8 всёми людьми2 є3гw2. ГDь помzнyвъ ны2 бл7гослови1лъ є4сть нaсъ: бл7гослови1лъ є4сть д0мъ ї}левъ. и3 бGъ нaшъ ми1луетъ. ћкw гDь бlгодёйствова тS: Я$кw и3з8sтъ дyшу мою2 t смeрти. рє7i. Не мeртвіи восхвaлzтъ тS гDи. Слaва: Ґллилyіа. Њб8sша мS болBзни смє1ртныz. ѓзъ рaбъ тв0й и3 сhнъ рабhни твоеS: растерзaлъ є3си2 ќзы моz6. и3 во и4мz гDне призовY: Мл7твы моz6 гDеви воздaмъ пред8 всёми людьми2 є3гw2. на вы2 и3 на сhны вaшz: Бlгословeни вы2 к7д гDеви. Ґллилyіа. тёмже возглаг0лахъ: ѓзъ же смири1хсz ѕэлw2. . Я$кw приклони2 ќхо своE мнЁ: и3 во дни6 моz6 призовY. ћкw ўслhшитъ гDь глaсъ молeніz моегw2. и3 сп7сe мz. бл7гослови1лъ є4сть к7а д0мъ ґарHнь: Бл7гослови1лъ є4сть боsщыzсz гDа. Во дв0рэхъ д0му гDнz. нижE вси2 низк7ѕ ходsщіи во ѓдъ: Но мы2 живjи благослови1мъ гDа. бэды6 ѓдwвы њбрэт0ша мS.

и3 вознесy тz: и3сповёмсz тебЁ. ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. и3 ѓзъ воззрю2 на враги2 моz6. и3 бhсть ми2 во сп7сeніе. и3 и4менемъ гDнимъ противлsхсz и5мъ: W#быд0ша мS ћкw пчeлы с0тъ. ћкw ўслhшалъ мS є3си2. Бlго є4сть надёzтисz на гDа. но жи1въ бyду. что2 сотвори1тъ мнЁ человёкъ. Tриновeнъ преврати1хсz пaсти. и3 гDь пріsтъ мS. ГDь мнЁ пом0щникъ. возрaдуемсz и3 возвесели1мсz во1нь. БGъ гDь. Tвeрзите мнЁ вратA прaвды: вшeдъ въ нS и3сповёмсz гDеви. сп7си1 же: q гDи. ћкw бlгъ. Да речeтъ ќбw д0мъ ї}левъ: ћкw бlгъ. И#сповёмсz тебЁ. и3 и3сповёмсz тебЁ: бGъ м0й є3си2 ты2. Бл7гословeнъ грzдhй во и4мz гDне: бл7гослови1хомъ вы2 и3з8 д0му гDнz. десни1ца гDнz сотвори2 си1лу. Слaва: . Наказyz наказa мz гDь. Не ўмрY. БGъ м0й є3си2 ты2. и3 не ўбою1сz. Да рекyтъ ќбw вси2 боsщіисz гDа: ћкw бlгъ. Да речeтъ ќбw д0мъ ґарHнь: ћкw бlгъ. Сeй дeнь. нeжели ўповaти на кнz6зи. Глaсъ рaдости и3 сп7сeніz въ селeніихъ првdныхъ: десни1ца гDнz сотвори2 си1лу. и3 разгорёшасz ћкw џгнь въ тeрніи: и3 и4менемъ гDнимъ противлsхсz и5мъ. Сіz6 вратA гDнz: првdніи вни1дутъ въ нS. Десни1ца гDнz вознесe мz. поспэши1 же. Вси2 kзhцы њбыд0ша мS. є3г0же небрег0ша зи1ждущіи. ГDь мнЁ пом0щникъ. ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. и3 и4менемъ гDнимъ противлsхсz и5мъ: W#бышeдше њбыд0ша мS. И#сповёдайтесz гDеви. и3 повёмъ дэлA гDнz. смeрти же не предадe мz. T ск0рби призвaхъ гDа. рз7i. и3 ўслhша мS въ прострaнство. Крёпость моS и3 пёніе моE гDь. ћкw ўслhшалъ мS є3си2 и3 бhлъ є3си2 мнЁ во сп7сeніе. Q гDи. (117) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i к7 к7а к7в к7г к7д к7є к7ѕ к7з к7и к7f И#сповёдайтесz гDеви.Ґллилyіа. є3г0же сотвори2 гDь. ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. ћкw бlгъ. и3 kви1сz нaмъ: состaвите прaздникъ во ўчащaющихъ до рHгъ nлтарeвыхъ. сeй бhсть во главY ќгла: T гDа бhсть сeй и3 є4сть ди1венъ во nчесёхъ нaшихъ. нeжели надёzтисz на человёка: Бlго є4сть ўповaти на гDа. ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Кaмень. ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. и3 бhлъ є3си2 мнЁ во сп7сeніе.

и3 сп7си1 мz. м7. нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. хrтE: врачY недyгующихъ. бцdэ притецы2. в0льное же и3 нев0льное. и3 бlгослови2 всz6 ны2: и3 прости2 нaмъ всsкое согрэшeніе. и5хже содёzла є3си2 въ житіи2. душE. сп7си1 мz. и3 на ны2 недостHйныz рабы6 твоz6: ћкw бlгословeно и3 препрослaвлено є4сть и4мz твоE. вопію1щи судіи2: б9е.По ѕ7i-й каfjсмэ. и3 сн7а. и3 тебЁ м0лимсz ст7hй ст7hхъ: простри2 рyку твою2 неви1димую t ст7aгw жили1ща твоегw2. њчи1сти мS. что2 не печeшисz њ ѕлhхъ. и3 судіS х0щетъ твоz6 њбличи1ти та6йнаz и3 лю6таz: не пребyди ќбw въ здёшнихъ. и3 ст7aгw д¦а. сл0вомъ и3ли2 дёломъ: дaруй нaмъ гDи ўмилeніе. вLчце пречcтаz. дaруй слeзы духHвныz t души2. Тaже тропари2. . во њчищeніе мн0гихъ нaшихъ грэхHвъ: дaруй вeлію твою2 млcть на мjръ тв0й. согрэшazй молю2 твоE бlгоутр0біе. ґми1нь. nц7A. сп7се. но предвари2. тебЁ приклонsемъ вhю души2 и3 тэлесE. глaсъ №: И$нъ мjръ тебE. и3 всеви1дzщимъ твои1мъ џкомъ призирazй на всю2 твaрь. Трист70е. И# нhнэ: ДушE моS. что2 неради1во живeши лэнsщисz. и3 мlтва: ГDи ст7hй. ГDи поми1луй. потщи1сz и3спрaвитисz прeжде дaже двeрь не заключи1тъ тебЁ гDь. посэти2 и3 и3сцэли2 и3 сп7си1 мz. припади2 и3 возопjй: ўповaніе ненадёемыхъ. въ вhшнихъ живhй. њжидaетъ. мн0гw къ тебЁ прегрэши1вша. Слaва: Ћкw прегрэшeньми мн0гими. и3 ћзвами безмёрными њблежи1мь є4смь.

и3 сохраню и5 всёмъ сeрдцемъ мои1мъ. И$бо сэд0ша кнz6зи. р}i. Настaви мS на стезю2 зaповэдій . ТогдA не постыжyсz. рaбъ же тв0й глумлsшесz во њправдaніихъ твои1хъ: И$бо свидBніz твоz6 поучeніе моE є4сть и3 совёти мои2 њправда6ніz твоz6. Бл7гословeнъ є3си2 гDи: научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. Во њправдaніихъ твои1хъ поучyсz: не забyду словeсъ твои1хъ. И#сповёмсz тебЁ въ прaвости сeрдца. и3 зак0номъ твои1мъ поми1луй мS. Ты2 заповёдалъ є3си2 зaпwвэди твоz6 сохрани1ти ѕэлw2. и3 судьбы6 твоz6 не забhхъ. Прилэпи1хсz свидёніємъ твои6мъ гDи. всёмъ сердцeмъ взhщутъ є3го2. Въ сeрдцэ моeмъ скрhхъ словесA твоz6. Ўстнaма мои1ма возвэсти1хъ всz6 судьбы6 ќстъ твои1хъ. Въ зaповэдехъ твои1хъ поглумлю1сz. Запрети1лъ є3си2 гHрдымъ: пр0клzти ўклонsющіисz t зaповэдій твои1хъ. и3 и3спытaю зак0нъ тв0й. не посрами2 менE. ходsщіи въ зак0нэ гDни. ћкw њ всsкомъ богaтствэ. внегдA сохрани1ти словесA твоz6. Не дёлающіи бо беззак0ніz въ путeхъ є3гw2 ходи1ша. ћкw свидёній твои1хъ взыскaхъ. Ґллилyіа. и3 поглумлю1сz въ чудесёхъ твои1хъ. є3гдA разшири1лъ є3си2 сeрдце моE. Законоположи2 мнЁ гDи пyть њправдaній твои1хъ. Дабы2 и3спрaвилисz путіE мои2. и3 ўслhшалъ мS є3си2: научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. ћкw да не согрэшY тебЁ. Въ чес0мъ и3спрaвитъ ю3нёйшій пyть св0й. Tими2 t менE пон0съ** и3 ўничижeніе. з7i. Бlжeни и3спытaющіи свидBніz є3гw2. Пyть њправдaній твои1хъ вразуми1 ми. Возлюби2 душA моS возжелaти судьбы6 твоz6 на всsкое врeмz. и3 ўразумёю пути6 твоz6. Пришлeцъ ѓзъ є4смь на земли2: не скрhй t менE зaпwвэди твоz6. и3 сохраню2 словесA твоz6. Пyть непрaвды tстaви t менE. ВоздремA душA моS t ўнhніz: ўтверди1 мz въ словесёхъ твои1хъ. Воздaждь рабY твоемY: живи1 мz. и3 на мS клеветaху. внегдA научи1ти ми сz судьбaмъ прaвды твоеS. Пути6 моz6 возвэсти1хъ. Пyть и4стины и3зв0лихъ. Всёмъ сeрдцемъ мои1мъ взыскaхъ тебE: не tри1ни менE t зaповэдій твои1хъ. Tкрhй џчи мои2. Пyть зaповэдій твои1хъ тек0хъ. (118) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i к7 к7а к7в к7г к7д к7є к7ѕ к7з к7и к7f л7 л7а л7в л7г л7д Бlжeни непор0чніи въ пyть*. внегдA призрёти ми2 на всz6 зaпwвэди твоz6.Каfjсма седмаzна1десzть. и3 взыщY и5 вhну: Вразуми1 мz. На пути2 свидёній твои1хъ наслади1хсz. сохрани1ти њправда6ніz твоz6. ПрильпE земли2 душA моS: живи1 мz по словеси2 твоемY. Њправда6ніz твоz6 сохраню2: не њстaви менE до ѕэлA. и3 ўразумёю чудесA t зак0на твоегw2.

л7є л7ѕ л7з л7и л7f м7 м7а м7в м7г м7д м7є м7ѕ м7з м7и м7f н7 н7а н7в н7г н7д н7є н7ѕ н7з н7и н7f … …а …в …г …д …є …ѕ …з …и …f сохраню2 и5 всёмъ сeрдцемъ мои1мъ. Бlгость сотвори1лъ є3си2 съ раб0мъ твои1мъ. Помоли1хсz лицY твоемY всёмъ сeрдцемъ мои1мъ: поми1луй мS по словеси2 твоемY. ±же возлюби1хъ. Причaстникъ ѓзъ є4смь всBмъ боsщымсz тебE и3 хранsщымъ зaпwвэди твоz6. И# да пріи1детъ на мS млcть твоS гDи. Печaль пріsтъ мS t грBшникъ њставлsющихъ зак0нъ тв0й. Помzнyхъ судьбы6 твоz6 t вёка гDи. въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка. Ўмн0жисz на мS непрaвда г0рдыхъ. И# хождaхъ въ широтЁ. И# не tими2 t ќстъ мои1хъ словесE и4стинна до ѕэлA. Помzни2 словесA твоz6 рабY твоемY. Т0 мz ўтёши во смирeніи моeмъ. гDи. ћкw сл0во твоE живи1 мz. на мёстэ пришeльствіz моегw2. є4же непщевaхъ: ћкw судьбы6 твоz6 бlги. ±же возлюби1хъ ѕэлw2: И# воздвиг0хъ рyцэ мои2 къ зaповэдемъ твои6мъ. Г0рдіи законопреступовaху до ѕэлA: t зак0на же твоегw2 не ўклони1хсz. и3 возврати1хъ н0зэ мои2 во свидBніz твоz6. ѓзъ же всёмъ сeрдцемъ мои1мъ и3спытaю зaпwвэди твоz6. Чaсть моS є3си2 гDи: рёхъ сохрани1ти зак0нъ тв0й. по словеси2 твоемY: Бlгости и3 наказaнію и3 рaзуму научи1 мz. сп7сeніе твоE по словеси2 твоемY: И# tвэщaю поношaющымъ ми2 сл0во. Млcти твоеS гDи и3сп0лнь землS: њправдaніємъ твои6мъ научи1 мz. СE возжелaхъ зaпwвэди твоz6: въ прaвдэ твоeй живи1 мz. ћкw њправдaній твои1хъ взыскaхъ. Приклони2 сeрдце моE во свидBніz твоz6. ћкw зaповэдемъ твои6мъ вёровахъ. и3 ўтёшихсz. Помhслихъ пути6 твоz6. Полyнощи востaхъ и3сповёдатисz тебЁ њ судьбaхъ прaвды твоеS. ћкw на судьбы6 твоz6 ўповaхъ: И# сохраню2 зак0нъ тв0й вhну. Ќжz грBшникъ њбzзaшасz мнЁ. и3 не стыдsхсz. ѓзъ прегрэши1хъ: сегw2 рaди сл0во твоE сохрани1хъ. Помzнyхъ въ нощи2 и4мz твоE гDи. Ўгот0вихсz и3 не смути1хсz. и4хже ўповaніе дaлъ ми2 є3си2. и3 сохрани1хъ зак0нъ тв0й. и3 бlгостію твоeю научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. Постaви рабY твоемY сл0во твоE въ стрaхъ тв0й. ћкw ўповaхъ на словесA твоz6. сохрани1ти зaпwвэди твоz6. Бlгъ є3си2 ты2 гDи. ћкw тyю восхотёхъ. Настaви мS на стезю2 зaповэдій твои1хъ. Прeжде дaже не смири1ти ми сz. И# поучaхсz въ зaповэдехъ твои1хъ. Сeй бhсть мнЁ. Tврати2 џчи мои2 є4же не ви1дэти суеты2: въ пути2 твоeмъ живи1 мz. и3 глумлsхсz во њправдaніихъ твои1хъ. ПBта бsху мнЁ њправда6ніz твоz6. Tими2 поношeніе моE. и3 зак0на твоегw2 не забhхъ. ґ не въ лихои1мство. ћкw зaпwвэди твоz6 взыскaхъ: И# глаг0лахъ њ свидёніихъ твои1хъ пред8 цари6. Ўсыри1сz ћкw млеко2 сeрдце и4хъ: .

И#зчезaетъ во сп7сeніе твоE душA моS. помози1 ми. ________________ * въ пути2 ** поношeніе Слaва: o77г o77д o77є o77ѕ o77з o77и o77f п7 п77а п77в п77г п77д п77є п77ѕ п77з п77и п7f 7 ч7 ч77а ч77в ч77г Рyце твои2 сотвори1стэ мS и3 создaстэ мS: вразуми1 мz. Повёдаша мнЁ законопрест{пницы глумлє1ніz. и3 вёдzщіи свидBніz твоz6. По млcти твоeй живи1 мz. ћкw зак0нъ тв0й поучeніе моE є4сть. Бyди же млcть твоS. Боsщіисz тебє2 ќзрzтъ мS и3 возвеселsтсz. ћкw на словесA твоz6 ўповaхъ. и3 жи1въ бyду. Ћкw ѓще бы не зак0нъ тв0й поучeніе моE бhлъ. ћкw да научyсz њправдaніємъ твои6мъ. по словеси2 твоемY рабY твоемY. и3 пребывaетъ. ћкw смири1лъ мS є3си2. Ўчинeніемъ твои1мъ пребывaетъ дeнь: ћкw всsчєскаz рабHтна тебЁ. ћкw въ ни1хъ њживи1лъ мS є3си2. Коли1кw є4сть днjй рабA твоегw2. Во вёкъ гDи сл0во твоE пребывaетъ на нб7си2. Разумёхъ гDи. Въ р0дъ и3 р0дъ и4стина твоS: њсновaлъ є3си2 зeмлю. Да постыдsтсz г0рдіи. Да пріи1дутъ мнЁ щедрHты твоz6. И#зчез0ша џчи мои2 въ сл0во твоE.o7 o7а o7в мои1мъ и3спытaю зaпwвэди твоz6. Вмaлэ не скончaша менE на земли2: ѓзъ же не њстaвихъ зaповэдей твои1хъ. Да њбратsтъ мS боsщіисz тебE. Бyди сeрдце моE непор0чно во њправдaніихъ твои1хъ. ћкw прaвда судьбы6 твоz6. ________________ * размышлsти бyду [Среда2:] . ћкw да не постыжyсz. на словесA твоz6 ўповaхъ. и3 вои1стинну смири1лъ мS є3си2. Всz6 зaпwвэди твоz6 и4стина: непрaведнw погнaша мS. ћкw непрaведнw беззак0нноваша на мS: ѓзъ же поглумлю1сz* въ зaповэдехъ твои1хъ. Бlго мнЁ. но не ћкw зак0нъ тв0й гDи. Бlгъ мнЁ зак0нъ ќстъ твои1хъ пaче тhсzщъ злaта и3 сребрA. да ўтёшитъ мS. когдA сотвори1ши ми2 t гонsщихъ мS сyдъ. глаг0люще: когдA ўтёшиши мS. и3 научyсz зaповэдемъ твои6мъ. Ўсыри1сz ћкw млеко2 сeрдце и4хъ: ѓзъ же зак0ну твоемY поучи1хсz. тогдA ќбw поги1блъ бhхъ во смирeніи моeмъ: Во вёкъ не забyду њправдaній твои1хъ. и3 сохраню2 свидBніz ќстъ твои1хъ. ЗанE бhхъ ћкw мёхъ на слaнэ: њправдaній твои1хъ не забhхъ.

Смири1хсz до ѕэлA: гDи. и3 свётъ стезsмъ мои6мъ. Сегw2 рaди возлюби1хъ зaпwвэди твоz6 пaче злaта и3 топaзіа. Пaче стaрєцъ разумёхъ. ДушA моS въ рукY твоє1ю* вhну. Џчи мои2 и3зчез0стэ во сп7сeніе твоE. вeсь дeнь поучeніе моE є4сть. Воспріими2 рабA твоего2 во бlго. МенE ждaша грBшницы погуби1ти мS: свидBніz твоz6 разумёхъ. Наслёдовахъ свидBніz твоz6 во вёкъ. ћкw рaдованіе сeрдца моегw2 сyть: Приклони1хъ сeрдце моE сотвори1ти њправда6ніz твоz6 въ вёкъ за воздаsніе. и3 судьбaмъ твои6мъ научи1 мz. ћкw зaпwвэди твоz6 взыскaхъ. Врeмz сотвори1ти гDеви: разори1ша зак0нъ тв0й. Клsхсz и3 постaвихъ сохрани1ти судьбы6 прaвды твоеS. Законопрест{пныz возненави1дэхъ. зак0нъ же тв0й возлюби1хъ. К0ль возлюби1хъ зак0нъ тв0й гDи. и3 и3спытaю зaпwвэди бGа моегw2. Сотвори1хъ сyдъ и3 прaвду: не предaждь менE њби1дzщымъ мS. Ўклони1тесz t менE лукaвнующіи. и3 въ сл0во прaвды твоеS: Сотвори2 съ раб0мъ твои1мъ по млcти твоeй. пaче мeда ўстHмъ мои6мъ. Рaбъ тв0й є4смь ѓзъ: вразуми1 мz. Пaче вра6гъ мои1хъ ўмудри1лъ мS є3си2 зaповэдію твоeю. Свэти1льникъ ногaма мои1ма зак0нъ тв0й. и3 њправдaніємъ твои6мъ научи1 мz. и3 зак0на твоегw2 не забhхъ. T всsкагw пути2 лукaва возбрани1хъ ногaмъ мои6мъ. живи1 мz по словеси2 твоемY. Пaче всёхъ ўчaщихъ мS разумёхъ. сп7си1 мz: ћкw њправдaній твои1хъ взыскaхъ. да не њклеветaютъ менE г0рдіи. К0ль сладка6 гортaни моемY словесA твоz6. Преступaющыz непщевaхъ всz6 грBшныz земли2: сегw2 рaди возлюби1хъ свидBніz твоz6. и3 сп7сyсz. Ўничижи1лъ є3си2 всz6 tступaющыz t њправдaній твои1хъ: ћкw непрaведно помышлeніе и4хъ. ВHльнаz ќстъ мои1хъ бlговоли1 же гDи. Заступи1 мz по словеси2 твоемY. и3 жи1въ бyду: и3 не посрами2 менE t чazніz моегw2: Помози1 ми. Всsкіz кончи1ны ви1дэхъ конeцъ: широкA зaповэдь твоS ѕэлw2. и3 ўвёмъ свидBніz твоz6. ћкw свидBніz твоz6 поучeніе моE є4сть. Пригвозди2 стрaху твоемY плHти моz6: t судeбъ бо твои1хъ ўбоsхсz. ћкw да сохраню2 словесA твоz6: T судeбъ твои1хъ не ўклони1хсz. ћкw ты2 законоположи1лъ ми2 є3си2. Сегw2 .ч77д ч77є ч77ѕ ч77з ч77и ч77f р7 р7а р7в р7г р7д р7є р7ѕ р7з р7и р7f р7i ра7i рв7i рг7i рд7i рє7i рѕ7i рз7i ри7i рf7i р7к рк7а рк7в рк7г рк7д рк7є рк7ѕ Тв0й є4смь ѓзъ. и3 поучyсz во њправдaніихъ твои1хъ вhну. Положи1ша грBшницы сёть мнЁ: и3 t зaповэдей твои1хъ не заблуди1хъ. T зaповэдей твои1хъ разумёхъ: сегw2 рaди возненави1дэхъ всsкъ пyть непрaвды. ћкw въ вёкъ моS є4сть. Пом0щникъ м0й и3 застyпникъ м0й є3си2 ты2: на словесA твоz6 ўповaхъ.

и3 зак0нъ тв0й и4стина. и3 воззвaхъ. Бли1з8 є3си2 ты2. и3 рaбъ тв0й возлюби2 є5. Воззвaхъ всёмъ сeрдцемъ мои1мъ: рм7ѕ ўслhши мS гDи: њправда6ніz твоz6 взыщY. Прaвда свидBніz твоz6 въ вёкъ: рм7є вразуми1 мz. по р7н судбЁ твоeй живи1 мz. Прaвда твоS рм7г прaвда во вёкъ. и3 сохраню2 зaпwрл7є вэди твоz6. Глaсъ м0й ўслhши. всsкъ пyть непрaвды возненави1дэхъ. р7м рм7а Разжжeно сл0во твоE ѕэлw2.рк7з рк7и Сегw2 рк7f р7л рл7а рaди возлюби1хъ зaпwвэди твоz6 пaче злaта и3 топaзіа. Сегw2 рaди ко всBмъ зaповэдемъ твои6мъ направлsхсz. ћкw въ вёкъ рн7г њсновaлъ | є3си2. И#стazла мS є4сть рeвность твоS: ћкw забhша словесA твоz6 врази2 мои2. и3 да не њбладaетъ мн0ю всsкое рл7д беззак0ніе: И#збaви мS t клеветы2 человёческіz. ћкw њправдaній твои1хъ рн7ѕ не взыскaша. гDи. по судьбЁ твоeй живи1 рн7з мz. по судY лю1бzщихъ и4мz твоE. на рм7и словесA твоz6 ўповaхъ. рм7з и3 сохраню2 свидBніz твоz6. И#схHдища водна6z и3звед0стэ џчи мои2. ЛицE твоE просвэти2 на рабA твоего2. Стwпы2 моz6 напрaви по словеси2 твоемY. И#спeрва познaхъ t свидёній твои1хъ. ЩедрHты твоz6 мнHги. ћкw зaповэдій твои1хъ желaхъ. Предвари1стэ џчи мои2 ко ќтру. Мн0зи и3згонsщіи мS и3 стужaющіи ми2: t свидёній твои1хъ не ўклони1хсz. и3 научи1 мz њправрл7ѕ дaніємъ твои6мъ. гDи. Предвари1хъ въ безг0діи. Kвлeніе словeсъ твои1хъ просвэщaетъ и3 вразумлsетъ младeнцы. СкHрби и3 нyжди њбрэт0ша рм7д мS: зaпwвэди твоz6 поучeніе моE. и3 прaви суди2 твои2: рл7и рл7f Заповёдалъ є3си2 прaвду свидBніz твоz6. поучи1тисz рм7f словесє1мъ твои6мъ. Суди2 сyдъ м0й. Првdнъ є3си2 гDи. ЎстA моz6 tверз0хъ и3 привлек0хъ дyхъ. Ю#нёйшій рм7в ѓзъ є4смь и3 ўничижeнъ: њправдaній твои1хъ не забhхъ. и3 и3збaви мS: словесE рaди твоерн7є гw2 живи1 мz. понeже не рл7з сохрани1хъ зак0на твоегw2. ________________ * моє1ю Слaва: рл7в рл7г При1зри на мS и3 поми1луй мS. Далeче t грBшникъ сп7сeніе. Ди6вна свидBніz твоz6: сегw2 рaди и3спытA | душA моS. Воззвaхъ ти2: сп7си1 мz. Ви1дэхъ не разумэвaющыz и3 и3стazхъ: ћкw словeсъ . и3 вси2 путіE рн7в твои2 и4стина. по млcти твоeй. Прибли1жишасz гонsщіи мS беззак0ніемъ: рн7а t зак0на же твоегw2 ўдали1шасz. и3 жи1въ бyду. гDи. и3 и4стину ѕэлw2. Ви1ждь смирeніе моE. и3 и3зми1 мz: ћкw зак0на рн7д твоегw2 не забhхъ.

по словеси2 твоемY и3збaви мS. гDи. гDи. ћкw вси2 путіE мои2 пред8 тоб0ю. и3 нёсть и5мъ соблaзна. Tрhгнутъ ўстнЁ мои2 пёніе. є3гдA научи1ши мS њправдaніємъ твои6мъ. и3 во вёкъ всz6 судьбы6 прaвды твоеS. Чazхъ сп7сeніz твоегw2. и3 зак0нъ тв0й поучeніе моE є4сть. Ми1ръ мн0гъ лю1бzщымъ зак0нъ тв0й. Возрaдуюсz ѓзъ њ словесёхъ твои1хъ. Ви1дэхъ не разумэвaющыz и3 и3стazхъ: ћкw словeсъ твои1хъ не сохрани1ша. Да вни1детъ прошeніе моE пред8 тS: гDи. Возжелaхъ сп7сeніе твоE. гDи. ЖивA бyдетъ душA моS. ћкw зaпwвэди твоz6 и3зв0лихъ. Да прибли1житсz молeніе моE пред8 тS: гDи. Сохрани2 душA моS свидBніz твоz6. и3 возлюби2 | ѕэлw2. Ви1ждь. Сохрани1хъ зaпwвэди твоz6 и3 свидBніz твоz6. и3 зaпwвэди твоz6 возлюби1хъ. Заблуди1хъ ћкw nвчA поги1бшее: взыщи2 рабA твоего2: ћкw зaповэдей твои1хъ не забhхъ. Непрaвду возненави1дэхъ и3 њмерзи1хъ. Провэщaетъ љзhкъ м0й словесA твоz6. зак0нъ же тв0й возлюби1хъ. Кнz6зи погнaша мS тyне: и3 t словeсъ твои1хъ ўбоsсz сeрдце моE. Да бyдетъ рукA твоS є4же сп7сти1 мz. ћкw всz6 зaпwвэди твоz6 прaвда. по словеси2 твоемY вразуми1 мz.рн7и рн7f р7x р…а р…в р…г р…д р…є р…ѕ р…з р…и р…f р7o рo7а рo7в рo7г рo7д рo7є рo7ѕ ўклони1хсz. ћкw зaпwвэди твоz6 возлюби1хъ: гDи. по млcти твоeй живи1 мz. Седмери1цею днeмъ хвали1хъ тS њ судьбaхъ прaвды твоеS. ћкw њбрэтazй корhсть мн0гу. и3 восхвaлитъ тS: и3 судьбы6 твоz6 пом0гутъ мнЁ. Начaло словeсъ твои1хъ и4стина. Слaва: .

и3 t мучи1тельства во мнЁ цaрствующихъ страстeй nкаsнную мою2 дyшу свободи2. и3 не . нижE њстaвилъ мS є3си2 поги1бнути со беззак0ньми мои1ми. м7. мытарeвымъ глaсомъ. ўслhши гDи. и3 тв0рче всёхъ. Трист70е. Слaва: ЗовY къ тебЁ. б9е. на тs бо ўповA душA моS. сокрушє1нныz и3сцэлszй. и3 показaвый є3го2 по w4бразу твоемY и3 по под0бію. и3 дaждь ми2 слeзы ўмилeніz на њчищeніе сквeрны мhсли моеS. ћкw ўмн0жилъ є3си2 на мнЁ вели1чіе твоE. и3 моz6 безмBрнаz забyди беззакHніz. и3 млcти бGъ. њчи1сти мS ћкоже џнаго. глaсъ в7: Согрэши1хъ къ тебЁ. разрэши2 њслэплeніе сeрдца моегw2. и3 поми1луй мS. б9е. хrтE сп7се. не прeзри мS трeбующа заступлeніz твоегw2. не хотsй смeрти грёшнагw. Тaже тропари2. и3 мhслію соверши1хъ. њчи1сти бlгоутр0бне. И# нhнэ: Бцdе. и3 є4же t вёка твою2 непостижи1мую бlгость. пaки на лyчшее возсоздaвый є3го2 во хrтЁ твоeмъ. и3 возведhй на нб7сA: бlгодарю1 тz. и3 и3ст0ргнена ќбw преступлeніемъ твои1хъ зaповэдей.По з7i-й каfjсмэ. кaющагосz. но њбращeніz њжидazй и3 пріeмлzй: и4же низвeржєнныz и3справлszй. њбрати2 и3 менE къ покаsнію. многомлcтиве и3 любобlже гDи. да и3 тёмъ прослaвитсz великолёпое и4мz твоE на земли2. щедр0тъ nц7ъ. пріими1 мz џ§е. ћкw блyдный сhнъ. нhнэ ќбw. и3 сл0вомъ. вонми2 чlвэколю1бче. поми1луй мS. помzни2 твоz6 щедрHты. сп7се. ±же дёломъ. и3 низвeрженнаго и3спрaви. и3 не прeдалъ мS є3си2 врагHмъ мои6мъ въ конeцъ. t земли2 создaвый человёка. ГDи поми1луй. и3 мlтва: ВLко гDи вседержи1телю. и3 сокрушeннаго и3сцэли2. и3ст0ргнути мS и4щущымъ въ пр0пасть ѓдову. и3 поми1луй мS.

кр0тость. и3 не возведи2 менE въ преполовeніе днjй мои1хъ.ктомY да содержи1тъ мS грёхъ. и3 ст7aгw д¦а. ми1ръ помыслHвъ. правотY дэsній. nц7A. воздержaніе њбдержaтельное. нижE неиспрaвлену и3 негот0ву дyшу мою2 восхи1тиши: но соверши1 мz твои1мъ совершeнствомъ. и3 жи1ти мнЁ пр0чее по твоeй бlговоли2 в0ли. ты2 цrтвуй во мнЁ. ћкw да невозбрaннw прошeдъ нача6ла и3 вла6сти тьмы2. и3 во вёки вэкHвъ. . бlгость. сeрдца њчищeніе. нhнэ и3 при1снw. ќстъ хранeніе. вёру нелицемёрну. нижE къ своемY хотёнію да ведeтъ мS: но держaвною твоeю рук0ю є3гw2 владhчества и3схи1тивый мS. бlгjй и3 чlвэколюби1вый гDи: и3 всего2 твоего2 бhти. люб0вь и4стинную. твоeю бlгодaтію ўзрю2 и3 ѓзъ непристyпныz твоеS слaвы добр0ту неизречeнную со всёми ст7hми твои1ми: въ ни1хже њст7ис1 z и3 прослaвисz всечcтн0е и3 великолёпое и4мz твоE. мудровaніе смирeнное. и3 подaждь ми2 неизречeнною бlгостію. нижE да возм0жетъ на мS бори1тель дeмwнъ. и3 тaкw мS настоsщагw житіS и3зведи2. рaдость дух0вную. и3 сн7а. и3 всёхъ мS бlги1хъ плодHвъ и3сп0лни даровaніемъ ст7aгw твоегw2 д¦а. ґми1нь. тишинY душeвныхъ мои1хъ си1лъ. долготерпёніе.

и7i. . Д0му рaди гDа бGа нaшегw взыскaхъ бlга6z тебЁ. (120) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 Возвед0хъ џчи мои2 въ г0ры. ћкw пришeльствіе моE продолжи1сz. Пёснь степeней. Пёснь степeней. рf7i. Стрёлы си1льнагw и3з8wщрє1ны. и3сповёдатисz и4мени гDню. tню1дуже пріи1детъ п0мощь моS. П0мощь моS t гDа. ГDь сохрани1тъ тS. свидёніе ї}лево. и3ли2 что2 приложи1тсz тебЁ къ љзhку льсти1ву. и3 ўслhша мS. съ ненави1дzщими ми1ра бёхъ ми1ренъ: Е#гдA глаг0лахъ и5мъ. ГDи.Каfjсма o3смаzна1десzть. Вопроси1те же ±же њ ми1рэ їеrли1ма: и3 nби1ліе лю1бzщымъ тS. є3мyже причaстіе є3гw2 вкyпэ. Ўвы2 мнЁ. всели1хсz съ селє1ніи кидaрскими: Мн0гw пришeльствова душA моS. сохрани1тъ дyшу твою2 гDь: ГDь сохрани1тъ вхождeніе твоE. ГDь сохрани1тъ тS t всsкагw ѕлA. Что2 дaстсz тебЁ. внегдA скорбёти ми2. Рaди брaтій мои1хъ и3 бли1жнихъ мои1хъ глаг0лахъ ќбw ми1ръ њ тебЁ. прест0ли въ домY дв7довэ. (119) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 Ко гDу. Їеrли1мъ зи1ждемый ћкw грaдъ. воззвaхъ. гDь покр0въ тв0й на рyку деснyю твою2. Я$кw тaмw сэд0ша прест0ли на сyдъ. и3 и3схождeніе твоE. нижE лунA н0щію. кwлёна гDнz. Во дни2 с0лнце не њжжeтъ тебE. и3збaви дyшу мою2 t ўстeнъ непрaведныхъ. Бyди же ми1ръ въ си1лэ твоeй. и3 t љзhка льсти1ва. (121) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 Возвесели1хсz њ рeкшихъ мнЁ: въ д0мъ гDень п0йдемъ. Стоsще бsху н0ги нaшz во дв0рэхъ твои1хъ. Не дaждь во смzтeніе ноги2 твоеS. и3 nби1ліе въ столпостэнaхъ твои1хъ. со ќгльми пустhнными. рк7а. Тaмw бо взыд0ша кwлёна. нижE ќснетъ хранsй ї}лz. борsху мS тyне. сотв0ршагw нб7о и3 зeмлю. Rк. t ны1нэ и3 до вёка. Пёснь степeней. нижE воздрeмлетъ хранsй тS: СE не воздрeмлетъ. їеrли1ме.

живyщему на нб7си2. Пёснь степeней. и4же не дадE нaсъ въ лови1тву зубHмъ и4хъ. Сёющіи слезaми рaдостію п0жнутъ.Пёснь степeней. Бл7гословeнъ гDь. и3 гDь o4крестъ людeй свои1хъ. Ўбlжи2 гDи бlгi6z. (124) а7 в7 г7 д7 є7 Надёющіисz на гDа ћкw горA сіHнъ: не подви1житсz въ вёкъ живhй во їеrли1мэ. да речeтъ ќбw ї}ль: Я$кw ѓще не гDь бы бhлъ въ нaсъ. рк7є. (123) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 Ћкw ѓще не гDь бы бhлъ въ нaсъ. Слaва: Пёснь степeней. u5бо живhхъ пожeрли бhша нaсъ: ВнегдA прогнёватисz ћрости и4хъ на ны2. и3 љзhкъ нaшъ весeліz. рк7в. (125) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 ВнегдA возврати1ти гDу плёнъ сіHнь. тогдA рекyтъ во kзhцэхъ: возвели1чилъ є4сть гDь сотвори1ти съ ни1ми. бhхомъ ћкw ўтёшени. д0ндеже ўщeдритъ ны2. рк7д. сотв0ршагw нeбо и3 зeмлю. ДушA нaша ћкw пти1ца и3збaвисz t сёти ловsщихъ: сёть сокруши1сz. внегдA востaти человёкwмъ на ны2. Пот0къ прeйде душA нaша: Ќбо прeйде душA нaша в0ду непостоsнную. метaюще сёмена своz6: грzдyще же пріи1дутъ рaдостію. Поми1луй нaсъ гDи. и3 мы2 и3збaвлени бhхомъ. ћкw пот0ки ю4гомъ. СE ћкw џчи ра6бъ въ рукY госп0дій свои1хъ. рк7г. Ўклонsющыzсz же въ развращє1ніz tведeтъ гDь съ дёлающими беззак0ніе: ми1ръ на ї}лz. Г0ры o4крестъ є3гw2. . поми1луй нaсъ. Возвели1чилъ є4сть гDь сотвори1ти съ нaми: бhхомъ веселsщесz. Пёснь степeней. Возврати2 гDи плэнeніе нaше. П0мощь нaша во и4мz гDа. ћкw да не пр0струтъ првdніи въ беззакHніz рyкъ свои1хъ. ћкw помн0гу и3сп0лнихомсz ўничижeніz: Наипaче нап0лнисz душA нaша поношeніz гобзyющихъ и3 ўничижeніz г0рдыхъ. Ходsщіи хождaху и3 плaкахусz. ТогдA и3сп0лнишасz рaдости ўстA на6ша. Ћкw не њстaвитъ гDь жезлA грёшныхъ на жрeбій првdныхъ. (122) а7 в7 г7 д7 Къ тебЁ возвед0хъ џчи мои2. u5бо водA потопи1ла бы нaсъ. ћкw џчи рабhни въ рукY госпожи2 своеS: тaкw џчи нaши ко гDу бGу нaшему. t ны1нэ и3 до вёка. и3 пра6выz се1рдцемъ. взeмлюще рукоz6ти своz6.

СE тaкw бlгослови1тсz человёкъ боsйсz гDа. мздA плодA чрeвнzгw. (128) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 Мн0жицею брaшасz со мн0ю t ю4ности моеS. бл7гослови1хомъ вы2 во и4мz гDне. є3гдA глаг0лютъ врагHмъ свои6мъ во вратёхъ. Всyе вaмъ є4сть ќтреневати: востaнете по сэдёніи kдyщіи хлёбъ болёзни. (126) а7 в7 г7 д7 є7 Ѓще не гDь сози1ждетъ д0мъ. И# ќзриши сhны сынHвъ твои1хъ: ми1ръ на ї}лz. и4же и3сп0лнитъ желaніе своE t ни1хъ: не постыдsтсz. всyе труди1шасz зи1ждущіи: ѓще не гDь сохрани1тъ грaдъ. є3гдA дaстъ возлю1блєннымъ свои6мъ с0нъ. и3 нёдра своегw2 рукоz6ти собирazй: И# не рёша мимоходsщіи: бл7гословeніе гDне на вы2. Ћкw стрёлы въ руцЁ си1льнагw. всyе бдЁ стрегjй. Бл7гослови1тъ тS гDь t сіHна. и3 ќзриши бlга6z їеrли1ма всz6 дни6 животA твоегw2. рк7и. да речeтъ ќбw ї}ль: Мн0жицею брaшасz со мн0ю t ю4ности моеS. Пёснь степeней.Пёснь степeней. Бlжeнъ. ходsщіи въ путeхъ є3гw2: Труды2 плодHвъ* твои1хъ снёси: бlжeнъ є3си2. тaкw сhнове tтрzсeнныхъ. и4бо не премог0ша мS. ЖенA твоS ћкw лозA плодови1та въ странaхъ д0му твоегw2: Сhнове твои2 ћкw новосаждє1ніz ма6сличнаz o4крестъ трапeзы твоеS. рк7з. Да постыдsтсz и3 возвратsтсz вспsть вси2 ненави1дzщіи сіHна: Да бyдутъ ћкw травA на здёхъ*. ________________ * на кр0вэхъ Слaва: . ________________ * рyкъ Пёснь степeней. ћже прeжде восторжeніz и4зсше: Е$юже не и3сп0лни руки2 своеS жнsй. ГDь пра1веденъ ссэчE вы6z грёшникwвъ. СE достоsніе гDне сhнове. продолжи1ша беззак0ніе своE. рк7ѕ. и3 добро2 тебЁ бyдетъ. (127) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 Бlжeни вси2 боsщіисz гDа. На хребтЁ моeмъ дёлаша грBшницы.

Лови1тву є3гw2 бл7гословлszй бл7гословлю2. Ѓще сохранsтъ сhнове твои2 завётъ м0й. и3 всю2 кр0тость є3гw2: Я$кw клsтсz гDеви. Сeй пок0й м0й во вёкъ вёка. и3зв0ли и5 въ жили1ще себЁ. тaкw воздaси на дyшу мою2. ћкw ў тебE њчищeніе є4сть. и3дёже стоsстэ н0зэ є3гw2. ты2 и3 ківHтъ ст7hни твоеS. Rл. не вознесeсz сeрдце моE. не tврати2 лицE помaзаннагw твоегw2. ћкw и3зв0лихъ и5. њбрэт0хомъ | въ полsхъ дубрaвы: Вни1демъ въ селє1ніz є3гw2. и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе: и3 т0й и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2. (131) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i є7i Помzни2. t ны1нэ и3 до вёка. СE слhшахомъ | во є3vфрafэ. дв7да. Ѓще не смиреномyдрствовахъ. и3 пок0й скраніaма мои1ма: Д0ндеже њбрsщу мёсто гDеви. кто2 постои1тъ. (129) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 И#з8 глубины2 воззвaхъ къ тебЁ гDи: гDи. ћкw tдоeное на мaтерь свою2. потерпЁ душA моS въ сл0во твоE: ўповA душA моS на гDа. и3 не tвeржетсz є3S: t плодA чрeва твоегw2 посаждY на прест0лэ твоeмъ. Клsтсz гDь дв7ду и4стиною. въ пок0й тв0й. и3 свидBніz моz6 сіz6. гDи. Да бyдутъ ќши твои2 внeмлющэ глaсу молeніz моегw2. поклони1мсz на мёсто. гDи. селeніе бGу їaкwвлю. (130) а7 в7 г7 ГDи. и3 прпdбніи твои2 возрaдуютсz. Да ўповaетъ ї}ль на гDа. и3ли2 взhду на џдръ постeли моеS: А$ще дaмъ с0нъ nчи1ма мои1ма. рк7f. но вознес0хъ дyшу мою2. њбэщaсz бGу їaкwвлю: А$ще вни1ду въ селeніе д0му моегw2. и3 вёждома мои1ма дремaніе. Дв7да рaди рабA твоегw2. Ћкw и3збрA гDь сіHна. и3 сhнове и4хъ до вёка сsдутъ на прест0лэ твоeмъ. Ѓще беззакHніz нaзриши гDи. Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz прaвдою. Пёснь степeней. и3 прпdбніи є3гw2 рaдостію возрa . здЁ вселю1сz. Пёснь степeней. и5мже научY |. Воскrни2.Пёснь степeней. ни1щыz є3гw2 насhщу хлBбы: Сщ7eнники є3гw2 њблекY во сп7сeніе. t стрaжи ќтренніz да ўповaетъ ї}ль на гDа: Я$кw ў гDа млcть. И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тS гDи. T стрaжи ќтренніz до н0щи. гDи. ўслhши глaсъ м0й. нижE вознес0стэсz џчи мои2: нижE ходи1хъ въ вели1кихъ. нижE въ ди1вныхъ пaче менE. рlа.

рlг. Бл7гослови1тъ тS гDь t сіHна. вси2 раби2 гDни. стоsщіи въ хрaмэ гDни. сотвори1вый нeбо и3 зeмлю. Тaмw возращY р0гъ дв7дови. Слaва: . сходsщее на брадY. и3 бл7гослови1те гDа. ўгот0вахъ свэти1лникъ помaзанному моемY. Въ н0щехъ воздэжи1те рyки вaшz во ст7а6z. сходsщее на w3мeты w3дeжды є3гw2: Я$кw росA ґермHнскаz сходsщаz на г0ры сіw6нскіz: ћкw тaмw заповёда гDь бл7гословeніе и3 жив0тъ до вёка. (133) а7 в7 г7 СE ны1нэ бл7гослови1те гDа. брадY ґарHню. Враги2 є3гw2 њблекY студ0мъ. рlв. во дв0рэхъ д0му бGа нaшегw. Ћкw мЂро на главЁ. но є4же жи1ти брaтіи вкyпэ. и3 прпdбніи є3гw2 рaдостію возрaдуютсz. Пёснь степeней. и3ли2 что2 красно2. (132) а7 в7 г7 СE что2 добро2. на нeмъ же процвэтeтъ ст7hнz моS. Пёснь степeней.ѕ7i з7i и7i Сщ7eнники є3гw2 њблекY во сп7сeніе.

неблагодaрнаго. и3 геeнны. бездерзновeннаго. ћкw нeмощенъ є4смь. сп7си1 мz. и3 дост0йна всsкагw мучeніz. да не ћростію твоeю њбличи1ши менE. ћкw да сп7ссz тоб0ю. хrтE. Слaва: Несмhслєннымъ скотHмъ ўпод0бивыйсz ѓзъ блyдный. блyднаго. неради1ваго. жест0каго. и3 не рaди мн0жества толи1кихъ мои1хъ согрэшeній. ћкw сп7сeніе. поми1луй мS грёшнаго. и3 мlтва: ГDи. прекосл0внаго. м7. и3 пл0тію. ґми1нь. nкаsннаго. и3 мyки. без8tвётнаго. t вёка тебЁ бlгоуг0ждшихъ: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ. вLко гDи ї}се хrтE. и3 рaзумомъ. сп7си1 мz недост0йнаго рабA твоего2. недост0йнаго твоегw2 чlвэколю1біz. потщи1сz прeжде концA њбращeніе мнЁ даровaти. приложи1хсz и5мъ: њбращeніе ми2 дaруй. вLчце. и3 помышлeніемъ: и3 и4миже вёси судьбaми. сожжeннаго с0вэстію. піsницу. сквeрнаго. лицA твоегw2 t менE молsщагwсz тебЁ. и3 душeю. и3 всёхъ ст7hхъ. нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши мS. но ћкw бlгоутр0бнаz мт7и щeдрагw бGа. мlтвами пречcтыz вLчцы нaшеz бцdы. и3 ўповaніе моE непосрaмленное гпcжE моS. ћкw да возопію2 къ тебЁ: бlгоутр0бне чlвэколю1бче б9е м0й. блудникA. неми1лостиваго. ћкw да пріимY ў тебE вeлію млcть. безли1чнаго. . прелюбодёz. глaсъ в7: Прeжде дaже не њсyдиши мS. њбнажeннаго. ни1щаго. лэни1ваго. Трист70е. сн7е бGа живaгw. гDи м0й гDи.По }i-й каfjсмэ. дaждь ми2 њбращeніе и3 и3справлeніе мн0гихъ мои1хъ грэхHвъ: дaждь ми2 ўмилeніе дух0вное. воспою1 тz. мн0жеству подложи1ши. И# нhнэ: Не tврати2. ГDи поми1луй. и3збaвителю мyкъ: но поми1луй мS. Тaже тропари2. малакjz. мужел0жника.

Ґллилyіа. ћкw бlгъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Сотв0ршему нб7сA рaзумомъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Д0ме ї}левъ. ВозводS o4блаки t послёднихъ земли2. Јдwли kзы6къ сребро2 и3 злaто. t человёка до скотA: ПослA знaмєніz и3 чудесA посредЁ тебе2. ћкw добро2. и3 гDь нaшъ над8 всёми бHги: Всz6 є3ли6ка восхотЁ гDь. и4мz твоE въ вёкъ. на фараHна и3 на всz6 рабы6 є3гw2. и3 вси2 надёющіисz на нS. є3гЂпте. . и3 и3зби2 цари6 крBпки: СиHна царS ґморрeйска. и3 всz6 ца6рствіz ханаа6нска: И# дадE зeмлю и4хъ достоsніе. (135) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i И#сповёдайтесz гDеви. И$же порази2 пeрвенцы є3гЂпєтскіz. ГDи. бл7гослови1те гDа: д0ме леvjинъ. ћкw блaгъ гDь: п0йте и4мени є3гw2. и3 w4га царS васaнска. (134) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i к7 к7а Хвали1те и4мz гDне. Порази1вшему є3гЂпта съ пeрвєнцы є3гw2: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: И# и3звeдшему ї}лz t среды2 и4хъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: Рук0ю крёпкою и3 мhшцею выс0кою: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Хвали1те гDа. И#сповёдайтесz бGу богHвъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. бл7гослови1те гDа: д0ме ґарHнь. ћкw вeлій гDь. живhй во їеrли1мэ. Под0бни и5мъ да бyдутъ творsщіи |. Сотв0ршему свэти6ла вє1ліz є3ди1ному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: С0лнце во w4бласть днE: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: ЛунY и3 ѕвёзды во w4бласть н0щи: ћкw въ вёкъ млcть є3гw:. Я$кw ѓзъ познaхъ. И#сповёдайтесz гDеви господeй: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.Каfjсма девzтаzна1десzть. рlд. во дв0рэхъ д0му бGа нaшегw. бл7гослови1те гDа. и3 њ рабёхъ свои1хъ ўм0литсz. сотвори2 на нб7си2 и3 на земли2. f7i. И$же порази2 kзhки мнHги. хвали1те раби2 гDа. Ўтверди1вшему зeмлю на водaхъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. въ морsхъ и3 во всёхъ бeзднахъ. Стоsщіи во хрaмэ гDни. мHлніи въ д0ждь сотвори2: и3зводsй вётры t сокр0вищъ свои1хъ. ї}лz въ достоsніе себЁ. бл7гослови1те гDа: Боsщіисz гDа. и3 пaмzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ: Я$кw суди1ти и4мать гDь лю1демъ свои6мъ. достоsніе ї}лю лю1демъ свои6мъ. Бл7гословeнъ гDь t сіHна. Я$кw їaкwва и3збрA себЁ гDь. дэлA рyкъ человёческихъ: U3стA и4мутъ и3 не возглаг0лютъ: џчи и4мутъ и3 не ќзрzтъ: U4ши и4мутъ и3 не ўслhшатъ: нижe бо є4сть дyхъ во ўстёхъ и4хъ. Ґллилyіа. Сотв0ршему чудесA вє1ліz є3ди1ному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. рlє.

Даsй пи1щу всsкой пл0ти: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ѓще забyду тебE їеrли1ме. (136) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 На рэкaхъ вавmлHнскихъ. Ћкw во смирeніи нaшемъ помzнy ны гDь: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. тaмw сэд0хомъ и3 плaкахомъ. рlѕ. и3 вeдшіи нaсъ њ пёніи: восп0йте нaмъ t пёсней сіHнскихъ. Прильпни2 љзhкъ м0й гортaни моемY. И# дaвшему зeмлю и4хъ достоsніе: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: Достоsніе ї}лю рабY своемY: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ћкw тaмw вопроси1ша ны2 плёншіи нaсъ њ словесёхъ пёсней. Провeдшему лю1ди своz6 въ пустhни: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. и4же и4метъ и3 разбіeтъ младeнцы твоz6 њ кaмень. Помzни2 гDи сhны є3дw6мскіz въ дeнь їеrли1мль. Раздёльшему чермн0е м0ре въ раздэлє1ніz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. и4же воздaстъ тебЁ воздаsніе твоE. Кaкw воспоeмъ пёснь гDню на земли2 чуждeй. И# провeдшему ї}лz посредЁ є3гw2: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: И# и3стрsсшему фараHна. Дв7ду їеремjемъ. забвeна бyди десни1ца моS. Слaва: Pал0мъ дв7ду.г7i д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i к7 к7а к7в к7г к7д к7є к7ѕ крёпкою и3 мhшцею выс0кою: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Порази1вшему цари6 вє1ліz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Дщи2 вавmлHнz њкаsннаz. рlз. (137) а7 в7 И#сповёмсz тебЁ гDи всёмъ сeрдцемъ мои1мъ. И# ўби1вшему цари6 крBпкіz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: СиHна царS ґморрeйска: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. глаг0лющыz: и3стощaйте. и3 и3сповёмсz и4мени твоемY њ млcти твоeй и3 и4стинэ твоeй: ћкw возвели1чилъ є3си2 над8 всёмъ и4мz твоE ст70е. И#сповёдайтесz бGу нбcному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. внегдA помzнyти нaмъ сіHна: На вeрбіихъ посредЁ є3гw2 њбёсихомъ nргaны нaшz. ѓще не помzнY тебе2. и3стощaйте до њсновaній є3гw2. ћкw ўслhшалъ є3си2 всz6 глаг0лы ќстъ мои1хъ: Поклоню1сz ко хрaму ст70му твоемY. И# w4га царS васaнска: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. є4же воздалA є3си2 нaмъ: Бlжeнъ. . И# и3збaвилъ ны2 є4сть t врагHвъ нaшихъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. ґггeа и3 захaріи. ѓще не предложY їеrли1ма ћкw въ начaлэ весeліz моегw2. и3 си1лу є3гw2 въ м0ре чермн0е: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. и3 пред8 ѓгGлы воспою2 тебЁ. бlжeнъ.

ГDь воздaстъ за мS: гDи млcть твоS во вёкъ. тaкw и3 свётъ є3S. дёлъ рукY твоє1ю не прeзри. Да и3сповёдzтсz тебЁ гDи вси2 цaріе зeмстіи. и3 t лицA твоегw2 кaмw бэжY. и3 всz6 пути6 моz6 прови1дэлъ є3си2. Не ненави1дzщыz ли тS гDи возненави1дэхъ. воспріsлъ мS є3си2 и3з8 чрeва мaтере моеS. Въ конeцъ дв7ду. и3 н0щь ћкw дeнь просвэти1тсz: ћкw тьмA є3S. Ћкw ты2 создaлъ* є3си2 ўтрHбы моz6. и3 ўдержи1тъ мS десни1ца твоS. Мнё же ѕэлw2 чeстни бhша дрyзи твои2. Не ўтаи1сz к0сть моS t тебE. тaмw є3си2. и3скуси1лъ мS є3си2. И#зочтY и5хъ. ты2 тaмw є3си2: ѓще сни1ду во ѓдъ. Во1ньже ѓще дeнь призовy тz. Ћкw ревни1ви є3стE въ помышлeніихъ. ўтверди1сz. ћкw вeліz слaва гDнz: Я$кw выс0къ гDь и3 смирє1нныz призирaетъ. и3 положи1лъ є3си2 на мнЁ рyку твою2. б9е. (138) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i є7i ѕ7i з7i и7i f7i к7 к7а к7в ГDи. Ѓще взhду на нб7о. и3 ўвёждь сeрдце моE: . и3 є3щE є4смь съ тоб0ю. И# рёхъ: є3дA тьмA поперeтъ мS. Ѓще возмY крилB мои2 рaнw. Ўдиви1сz рaзумъ тв0й t менE. живи1ши мS: на гнёвъ вра6гъ мои1хъ простeрлъ є3си2 рyку твою2. Ты2 разумёлъ є3си2 помышлє1ніz моz6 и3здалeча: Стезю2 мою2 и3 ќже моE ты2 є3си2 и3зслёдовалъ. и3 состaвъ м0й въ преисп0днихъ земли2. Кaмw пойдY t д¦а твоегw2. Несодёланное моE ви1дэстэ џчи твои2. Совершeнною нeнавистію возненави1дэхъ |: во враги2 бhша ми2. ћкw стрaшнw ўдиви1лсz є3си2: ч{дна дэлA твоz6. pал0мъ захaріинъ.г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 и4стинэ твоeй: ћкw возвели1чилъ є3си2 над8 всёмъ и4мz твоE ст70е. рlи. и3 пaче пескA ўмн0жатсz: востaхъ. и3 н0щь просвэщeніе въ слaдости моeй. Ћкw тьмA не помрачи1тсz t тебE. ск0рw ўслhши мS: ўмн0жиши мS въ души2 моeй си1лою твоeю. и3 њ вразёхъ твои1хъ и3стazхъ. въ разсёzніи. Ћкw нёсть льсти2 въ љзhцэ моeмъ: сE гDи ты2 познaлъ є3си2 Всz6 послBднzz и3 дрє1внzz: ты2 создaлъ є3си2 мS. и3 высHкаz и3здалeча вёсть. Ѓще пойдY посредЁ ск0рби. и3 душA моS знaетъ ѕэлw2. и3 вселю1сz въ послёднихъ м0рz: И# тaмw бо рукA твоS настaвитъ мS. и3 въ кни1зэ твоeй вси2 напи1шутсz: во днeхъ сози1ждутсz. пріи1мутъ въ суетY грaды твоz6. и3 познaлъ мS є3си2: ты2 познaлъ є3си2 сэдaніе моE и3 востaніе моE. ћкw ўслhшаша всz6 гlг0лы ќстъ твои1хъ: И# да воспою1тъ въ путeхъ гDнихъ. И#сповёмсz тебЁ. ѕэлw2 ўтверди1шасz влdчєствіz и4хъ. ю4же сотвори1лъ є3си2 въ тaйнэ. и3 никт0же въ ни1хъ. И#скуси1 мz б9е. и3 сп7сe мz десни1ца твоS. Ѓще и3збіeши грёшники б9е: мyжіе кровeй ўклони1тесz t менE. не возмогY къ немY.

Положи2 гDи хранeніе ўстHмъ мои6мъ. Падyтъ на ни1хъ ќгліz џгнєннаz. ѓще пyть беззак0ніz во мнЁ. ўслhши мS: вонми2 глaсу молeніz моегw2. И#скуси1 мz б9е. и3 двeрь њграждeніz њ ўстнaхъ мои1хъ. (140) а7 в7 г7 д7 є7 ГDи воззвaхъ къ тебЁ. воздэsніе рукY моє1ю. є3лeй же грёшнагw да не намaститъ главы2 моеS: ћкw є3щE и3 мл7тва моS во бл7говолeніихъ и4хъ. Накaжетъ мS првdникъ млcтію и3 њбличи1тъ мS. Познaхъ. рlf. Сохрани1 мz гDи и3з8 руки2 грёшничи. Да и3спрaвитсz мл7тва моS ћкw кади1ло пред8 тоб0ю. гDи. (139) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i д7i И#зми1 мz.к7г к7д |: во враги2 бhша ми2. внегдA воззвaти ми2 къ тебЁ. Рёхъ гDеви: бGъ м0й є3си2 ты2. ћкw сотвори1тъ гDь сyдъ ни1щымъ. непщевaти вины2 њ грэсёхъ съ челwвBки дёлающими беззак0ніе и3 не сочтyсz со и3збрaнными и4хъ. Мyжъ љзhченъ не и3спрaвитсz на земли2: мyжа непрaведна ѕла6z ўловsтъ во и3стлёніе. Не ўклони2 сeрдце моE въ словесA лукaвствіz. вeсь дeнь њполчaху бра6ни: И#зw 8 стри1ша љзhкъ св0й ћкw ѕміи1нъ: ћдъ ѓспідовъ под8 ўстнaми и4хъ. t человёка лукaва. Пожє1рты бhша при . и3 ўвёждь сeрдце моE: и3стzжи1 мz. и3 разумёй стєзи2 моz6: И# ви1ждь. t человBкъ непрaведныхъ и3зми1 мz: и5же помhслиша запsти стwпы2 моz6. си1ло сп7сeніz моегw2. не њстaви менE. гDи. Слaва: Pал0мъ дв7ду. трyдъ ўстeнъ и4хъ покрhетъ |. внуши2 гDи глaсъ молeніz моегw2. pал0мъ дв7ду. жeртва вечeрнzz. ГDи. ________________ * стzжaлъ Въ конeцъ. њсэни1лъ є3си2 над8 глав0ю моeю въ дeнь брaни. и3 вселsтсz прaвіи съ лицeмъ твои1мъ. и3 мeсть ўбHгимъ. Nбaче првdніи и3сповёдzтсz и4мени твоемY. да не когдA вознесyтсz. t мyжа непрaведна и3збaви мS: И%же помhслиша непрaвду въ сeрдцэ. и3 настaви мS на пyть вёченъ. Скрhша г0рдіи сёть мнЁ. Rм. и3 ќжы препsша сёть ногaма мои1ма: При стези2 соблaзны положи1ша ми2. низложи1ши | во страстeхъ: и3 не постоsтъ. Не предaждь менE гDи t желaніz моегw2 грёшнику: помhслиша на мS. ГлавA њкружeніz и4хъ.

Слhшану сотвори2 мнЁ заyтра млcть твою2. Ћкw т0лща земли2 просёдесz на земли2. И#зми1 . (141) в7 Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ. є3гдA гонsше є3го2 ґвессалHмъ сhнъ є3гw2. скрhша сёть мнЁ. ю4же состaвиша ми2 и3 t собла6знъ дёлающихъ беззак0ніе. и3зчезE дyхъ м0й: не tврати2 лицA твоегw2 t менE. Пролію2 пред8 ни1мъ молeніе моE. ћкw ўкрепи1шасz пaче менE. расточи1шасz кHсти и4хъ при ѓдэ. ўслhши мS въ прaвдэ твоeй: И# не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ. Сматрsхъ њдеснyю и3 возглsдахъ. и3 ты2 познaлъ є3си2 стєзи2 моz6: на пути2 сeмъ. по немyже хождaхъ. Ћкw погнA врaгъ дyшу мою2: смири1лъ є4сть въ зeмлю жив0тъ м0й: посади1лъ мS є4сть въ тeмныхъ.ѕ7 з7 и7 f7 i7 є3щE и3 мл7тва моS во бл7говолeніихъ и4хъ. не tими2 дyшу мою2. внегдA бhти є3мY въ вертeпэ молsщемусz. ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhй. и3 нёсть взыскazй дyшу мою2: Воззвaхъ къ тебЁ гDи. Воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2: душA моS ћкw землS безв0днаz тебЁ. и3 ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ. Пожє1рты бhша при кaмени судіи6 и4хъ: ўслhшатсz глаго1ли мои2. ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2. (142) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 ГDи. Падyтъ во мрeжу свою2 грBшницы: є3ди1нъ є4смъ ѓзъ. печaль мою2 пред8 ни1мъ возвэщY. ________________ * ўслади1шасz а7 Рaзума дв7ду. и3 не бЁ знazй менE: поги1бе бёгство t менE. во1ньже пойдY. внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй. Сохрани1 мz t сёти. И# ўны2 во мнЁ дyхъ м0й. ћкw на тS ўповaхъ: скажи2 мнЁ гDи пyть. рм7а. Ћкw къ тебЁ гDи гDи џчи мои2. ћкw возмог0ша*. Ск0рw ўслhши мS гDи. ћкw смири1хсz ѕэлw2: и3збaви мS t гонsщихъ мS. рм7в. Помzнyхъ дни6 дрє1вніz. ћкw мє1ртвыz вёка. ВнегдA и3зчезaти t менє2 дyху моемY. Вонми2 молeнію моемY. д0ндеже прейдY. въ творeніихъ рукY твоє1ю поучaхсz. во мнЁ смzтeсz сeрдце моE. на тS ўповaхъ. чaсть моS є3си2 на земли2 живhхъ. рёхъ: ты2 є3си2 ўповaніе моE. поучи1хсz во всёхъ дёлэхъ твои1хъ. И#зведи2 и3з8 темни1цы дyшу мою2 и3сповёдатисz и4мени твоемY: менE ждyтъ првdницы. д0ндеже воздaси мнЁ. г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 Pал0мъ дв7ду. ўслhши моли1тву мою2. глaсомъ мои1мъ ко гDу помоли1хсz.

гDи. и3 погуби1ши всz6 стужaющыz души2 моeй: ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь. къ тебЁ прибэг0хъ. И$мене твоегw2 рaди. Слaва: .f7 i7 а7i в7i гDи пyть. живи1ши мS прaвдою твоeю: и3зведeши t печaли дyшу мою2: И# млcтію твоeю потреби1ши враги2 моz6. Научи1 мz твори1ти в0лю твою2. во1ньже пойдY. И#зми1 мz t вра6гъ мои1хъ гDи. ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву. ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2.

По f7i-й каfjсмэ,
Трист70е. Тaже тропари2, глaсъ з7:

БlгодарS слaвлю тS б9е м0й, ћкw всBмъ дaлъ є3си2 грёшникwмъ покаsніе: сп7се, не посрами2 менE, є3гдA пріи1деши суди1ти мjру
всемY, сра6мнаz дэлA сотв0ршагw.
Слaва: БезмBрнаz тебЁ прегрэши1въ, и3 безмёрныхъ мучeній

њжидaю: б9е м0й, ўщeдривъ сп7си1 мz.

И# нhнэ: Ко мн0жеству млcти твоеS нhнэ прибэгaю: разрэши2

вери6ги бцdе согрэшeній мои1хъ.

ГDи поми1луй, м7. и3 мlтва:
ВLко хrтE б9е, и4же стrтьми2 твои1ми стра6сти моz6 и3сцэли1вый, и3
ћзвами твои1ми ћзвы моz6 ўврачевaвый, дaруй мнЁ мн0гw
тебЁ прегрэши1вшему слeзы ўмилeніz: сраствори2 моемY тёлу t
њбонsніz животворsщагw тёла твоегw2, и3 наслади2 дyшу мою2
твоeю чcтн0ю кр0вію t г0рести, є4юже мS сопроти1вникъ напои2.
возвhси м0й ќмъ къ тебЁ, д0лу привлeкшійсz, и3 возведи2 t
пр0пасти поги1бели: ћкw не и4мамъ покаsніz, не и4мамъ ўмилeніz,
не и4мамъ слезы2 ўтёшительныz, возводsщіz ча6да ко своемY
наслёдію. њмрачи1хсz ўм0мъ въ житeйскихъ страстeхъ, не могY
воззрёти къ тебЁ въ болёзни, не могY согрётисz слезaми, ћже
къ тебЁ любвE. но вLко гDи ї}се хrтE, сокр0вище бlги1хъ, дaруй
мнЁ покаsніе всецёлое, и3 сeрдце люботрyдное во взыскaніе твоE:
дaруй мнЁ бlгодaть твою2, и3 њбнови2 во мнЁ зрaки твоегw2
w4браза. њстaвихъ тS, не њстaви менE: и3зhди на взыскaніе моE,
возведи2 къ пaжити твоeй, и3 сопричти1 мz nвцaмъ и3збрaннагw
твоегw2 стaда: воспитaй мS съ ни1ми t ѕлaка б9eственныхъ
твои1хъ тaинствъ, мlтвами пречcтыz твоеS мт7ре, и3 всёхъ ст7hхъ
твои1хъ, ґми1нь.

Каfjсма двадесz1таz, к7.
Pал0мъ дв7ду, къ голіafу, рм7г. (143)
а7
в7
г7
д7
є7
ѕ7
з7
и7
f7
i7
а7i
в7i
г7i
д7i
є7i

Бл7гословeнъ гDь бGъ м0й, научazй рyцэ мои2 на њполчeніе, пeрсты
моz6 на брaнь. Млcть моS и3 прибёжище моE, застyпникъ м0й и3
и3збaвитель м0й, защи1титель м0й, и3 на него2 ўповaхъ: повинyzй
лю1ди моz6 под8 мS. ГDи, что2 є4сть человёкъ, ћкw познaлсz є3си2
є3мY; и3ли2 сhнъ человёчь, ћкw вмэнsеши є3гw2; Человёкъ суетЁ
ўпод0бисz: днjе є3гw2 ћкw сёнь прех0дzтъ. ГDи, преклони2 нб7сA, и3
сни1ди: косни1сz горaмъ, и3 воздымsтсz: Блесни2 м0лнію, и3 разженeши
|: посли2 стрёлы твоz6, и3 смzтeши |. Посли2 рyку твою2 съ высоты2,
и3зми1 мz и3 и3збaви мS t в0дъ мн0гихъ, и3з8 руки2 сынHвъ чужди1хъ,
И$хже ўстA глаг0лаша суетY, и3 десни1ца и4хъ десни1ца непрaвды.
Б9е, пёснь н0ву воспою2 тебЁ, во pалти1ри десzтострyннэмъ пою2
тебЁ: Даю1щему сп7сeніе царє1мъ, и3збавлsющему дв7да рабA своего2 t
мечA лю1та. И#збaви мS и3 и3зми1 мz и3з8 руки2 сынHвъ чужди1хъ, и4хже
ўстA глаг0лаша суетY, и3 десни1ца и4хъ десни1ца непрaвды: И$хже сhнове
и4хъ ћкw новосаждє1ніz водружє1наz въ ю4ности своeй, дщє1ри и4хъ
ўд0брєны, преукрaшєны ћкw под0біе хрaма: Храни6лища и4хъ и3сп0лнєна, tрыга6ющаz t сегw2 въ сіE: џвцы и4хъ многоплHдны, мн0жащыzсz во и3сх0дищихъ свои1хъ: вол0ве и4хъ т0лсти. Нёсть падeніz
њпл0ту, нижE прох0да, нижE в0плz въ ст0гнахъ и4хъ. Ўбlжи1ша
лю1ди, и5мже сіz6 сyть: бlжeни лю1діе, и5мже гDь бGъ и4хъ.
ХвалA дв7ду, рм7д. (144)

а7
в7
г7
д7
є7
ѕ7
з7
и7
f7
i7

Вознесy тz б9е м0й цRю2 м0й, и3 бл7гословлю2 и4мz твоE въ вёкъ и3
въ вёкъ вёка: На всsкъ дeнь бл7гословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE
въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка. Вeлій гDь и3 хвaленъ ѕэлw2, и3 вели1чію є3гw2
нёсть концA. Р0дъ и3 р0дъ восхвaлzтъ дэлA твоz6, и3 си1лу твою2
возвэстsтъ: Великолёпіе слaвы ст7hни твоеS возглаг0лютъ, и3
чудесA твоz6 повёдzтъ: И# си1лу стрaшныхъ твои1хъ рекyтъ, и3 вели1чіе
твоE повёдzтъ: Пaмzть мн0жества бlгости твоеS tрhгнутъ, и3
прaвдою твоeю возрaдуютсz. Щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ
и3 многомлcтивъ. Бlгъ гDь всsчєскимъ, и3 щедрHты є3гw2 на всёхъ
дёлэхъ є3гw2. Да и3сповёдzтсz тебЁ гDи всz6 дэлA твоz6, и3 прпdбніи
твои2 да бл7гословsтъ тS: Слaву цrтвіz твоегw2 рекyтъ, и3 си1лу

а7i
в7i
г7i

д7i
є7i
ѕ7i
з7i
и7i
f7i
к7
к7а

твои2 да бл7гословsтъ тS: Слaву цrтвіz твоегw2 рекyтъ, и3 си1лу
твою2 возглаг0лютъ: Сказaти сыновHмъ человёчєскимъ си1лу
твою2, и3 слaву великолёпіz цrтвіz твоегw2. Цrтво твоE цrтво
всёхъ вэкHвъ, и3 вLчество твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ. вёренъ
гDь во всёхъ словесёхъ свои1хъ, и3 прпdбенъ во всёхъ дёлэхъ свои1хъ.
Ўтверждaетъ гDь всz6 низпaдающыz, и3 возставлsетъ всz6 низвeржєнныz. Џчи всёхъ на тS ўповaютъ, и3 ты2 даeши и5мъ пи1щу во
бл7говрeменіи: Tверзaеши ты2 рyку твою2, и3 и3сполнsеши всsкое
жив0тно бlговолeніz. Првdнъ гDь во всёхъ путeхъ свои1хъ, и3 прпdбенъ
во всёхъ дёлэхъ свои1хъ. Бли1з8 гDь всBмъ призывaющымъ є3го2,
всBмъ призывaющымъ є3го2 во и4стинэ. В0лю боsщихсz є3гw2 сотвори1тъ и3 моли1тву и4хъ ўслhшитъ, и3 сп7сeтъ |. Храни1тъ гDь всz6
лю1бzщыz є3го2, и3 всz6 грёшники потреби1тъ. ХвалY гDню возглаг0лютъ ўстA моz6: и3 да бл7гослови1тъ всsка пл0ть и4мz ст70е є3гw2 въ
вёкъ и3 въ вёкъ вёка.
Слaва:
Ґллилyіа, ґггeа и3 захaріи, рм7є. (145)

а7 в7
г7
д7
є7
ѕ7
з7
и7
f7
i7

Хвали2 душE моS гDа: Восхвалю2 гDа въ животЁ моeмъ, пою2 бGу
моемY, д0ндеже є4смь. Не надёйтесz на кнz6зи, на сhны человёчєскіz, въ ни1хже нёсть сп7сeніz. И#зhдетъ дyхъ є3гw2, и3 возврати1тсz
въ зeмлю свою2: въ т0й дeнь поги1бнутъ всz6 помышлє1ніz є3гw2.
Бlжeнъ, є3мyже бGъ їaкwвль пом0щникъ є3гw2, ўповaніе є3гw2 на гDа
бGа своего2: Сотв0ршаго нб7о и3 зeмлю, м0ре, и3 всz6, ±же въ ни1хъ:
хранsщаго и4стину въ вёкъ: Творsщаго сyдъ њби6димымъ: даю1щаго
пи1щу ѓлчущымъ. гDь рэши1тъ њкова6нныz: ГDь ўмудрsетъ слэпцы2:
гDь возв0дитъ низвeржєнныz: гDь лю1битъ првdники. ГDь храни1тъ
пришeльцы, си1ра и3 вдовY пріи1метъ, и3 пyть грёшныхъ погуби1тъ.
ВоцRи1тсz гDь во вёкъ, бGъ тв0й сіHне въ р0дъ и3 р0дъ.
Ґллилyіа, рм7ѕ. (146)

а7
в7 г7
д7

Хвали1те гDа, ћкw бlгъ pал0мъ: бGови нaшему да ўслади1тсz хвалeніе.
Зи1ждай їеrли1ма гDь: разсBzніz ї}лєва соберeтъ. И#зцэлszй сокрушє1нныz сeрдцемъ, и3 њбzзyzй сокрушє1ніz и4хъ. И#зчитazй мн0жество ѕвёздъ, и3 всBмъ и5мъ и3менA нарицazй. Вeлій гDь нaшъ, и3

грaдъ. Не въ си1лэ к0нстэй восх0щетъ. бл7гослови2 сhны твоz6 въ тебЁ. и3 вeліz крёпость є3гw2. и3 создaшасz. и3 судьбы6 своz6 не kви2 и5мъ. (147) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 Похвали2 їеrли1ме гDа. и3 водA. и3 птенцє1мъ врaнwвымъ призывaющымъ є3го2. Возвэщazй сл0во своE їaкwву. Не сотвори2 тaкw всsкому kзhку. Начни1те гDеви во и3сповёданіи. и3 рaзума є3гw2 нёсть числA. хвали2 бGа твоего2 сіHне: Я$кw ўкрэпи2 верєи2 врaтъ твои1хъ. стaрцы съ ю4нотами. Постaви | въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка: повелёніе положи2. и3 и3стaетъ |: дхнeтъ дyхъ є3гw2. ўготовлsющему земли2 д0ждь: прозzбaющему на горaхъ травY. (148) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i в7i г7i Хвали1те гDа съ нб7съ. ѕмjеве и3 всz6 бє1здны: O$гнь. Ґллилyіа. ґггeа и3 захaріи. Хвали1те є3го2 вси2 ѓгGли є3гw2. творz6щаz сл0во є3гw2: Г0ры и3 вси2 х0лми. ћже превhше нб7съ. дyхъ бyренъ. Посылazй сл0во своE земли2. гaди и3 пти6цы перна6ты: Цaріе зeмстіи и3 вси2 лю1діе. п0йте бGови нaшему въ гyслехъ: W#дэвaющему нб7о o4блаки. хвали1те є3го2 всz6 си6лы є3гw2. Да восхвaлzтъ и4мz гDне: ћкw т0й речE. њправда6ніz и3 судьбы6 своz6 ї}леви. Хвали1те гDа t земли2. рм7з. хвали1те є3го2 всz6 ѕвёзды и3 свётъ: Хвали1те є3го2 нб7сA нб7съ. ґггeа и3 захaріи. Полагazй предёлы твоz6 ми1ръ. смирszй же грёшники до земли2.є7 ѕ7 з7 и7 f7 i7 а7i жество ѕвёздъ. Вeлій гDь нaшъ. и3 ѕлaкъ на слyжбу человёкwмъ: Даю1щему скотHмъ пи1щу и4хъ. нижE въ лhстэхъ мyжескихъ бlговоли1тъ: Бlговоли1тъ гDь въ боsщихсz є3гw2 и3 во ўповaющихъ на млcть є3гw2. хвали1те є3го2 въ вhшнихъ. мглY ћкw пeпелъ посыпaющагw: Метaющагw г0лоть св0й ћкw хлёбы: проти1ву лицA мрaза є3гw2 кто2 постои1тъ. и3сповёданіе є3гw2 на земли2 и3 на нб7си2. и3 потекyтъ в0ды. рм7и. и3 бhша: т0й повелЁ. П0слетъ сл0во своE. Да восхвaлzтъ и4мz гDне: ћкw вознесeсz и4мz тогw2 є3ди1нагw. И# вознесeтъ р0гъ . и3 не мимои1детъ. Слaва: Ґллилyіа. древA плодонHсна и3 вси2 кeдри: Ѕвёріе и3 вси2 ск0ти. снёгъ. кнz6зи и3 вси2 судіи6 зeмстіи: Ю$нwши и3 дBвы. до ск0рости течeтъ сл0во є3гw2: Даю1щагw снёгъ св0й ћкw в0лну. Пріeмлzй крHткіz гDь. г0лоть. Хвали1те є3го2 с0лнце и3 лунA. и3 тyка пшени1чна насыщazй тS. и3 всBмъ и5мъ и3менA нарицazй.

рм7f. и3 мечи2 nбою1ду nстры2 въ рукaхъ и4хъ: Сотвори1ти tмщeніе во kзhцэхъ. и3 нhнэ: а3ллилyіа. пёснь всBмъ прпdбнымъ є3гw2. Ґллилyіа. хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ восклицaніz. и3 вознесeтъ крHткіz во сп7сeніе. Да возвесели1тсz ї}ль њ сотв0ршемъ є3го2. Ћкw бlговоли1тъ гDь въ лю1дехъ свои1хъ. въ тmмпaнэ и3 pалти1ри да пою1тъ є3мY. Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ. (150) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 Хвали1те бGа во ст7hхъ є3гw2. и3 возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ. и3сповёданіе є3гw2 на земли2 и3 на нб7си2. Ґллилyіа. Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа. Rн. Возношє1ніz б9іz въ гортaни и4хъ. хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1чествіz є3гw2. њбличє1ніz въ лю1дехъ: Свzзaти цари6 и4хъ п{ты. сыновHмъ ї}лєвымъ. и3 сhнове сіHни возрaдуютсz њ цRЁ своeмъ: Да восхвaлzтъ и4мz є3гw2 въ ли1цэ. Хвали1те є3го2 во глaсэ трyбнэмъ. . хвали1те є3го2 во pалти1ри и3 гyслехъ: Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3 ли1цэ. и3 сла6вныz и4хъ ручнhми њко1вы желёзными: Сотвори1ти въ ни1хъ сyдъ напи1санъ.д7i є3ди1нагw. ________________ * въ си1лахъ Слaва. И# вознесeтъ р0гъ люде1й свои1хъ. лю1демъ приближaющымсz є3мY. хвали1те є3го2 во стрyнахъ и3 nргaнэ: Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ доброглaсныхъ. слaва сіS бyдетъ всBмъ прпdбнымъ є3гw2. (149) а7 в7 г7 д7 є7 ѕ7 з7 и7 f7 Восп0йте гDеви пёснь н0ву: хвалeніе є3гw2 въ цRкви прпdбныхъ. хвали1те є3го2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2: Хвали1те є3го2 на си1лахъ* є3гw2.

Сeй pал0мъ њс0бь пи1санъ. и3 пeрсты мои2 состaвиша pалти1рь. Ѓзъ же и3ст0ргнувъ мeчь t негw2. Мaлъ бёхъ въ брaтіи моeй. Слaва: . и3 проклsтъ мS јдwлы свои1ми. И# кто2 возвэсти1тъ гDеви моемY. дв7довъ. и3 помaза мS є3лeемъ помaзаніz своегw2. и3 ю4ншій въ домY nтцA моегw2. Сaмъ послA ѓгGла своего2. Сaмъ гDь. И#зыд0хъ въ срётеніе и3ноплемeннику. Брaтіz моz6 добри2 и3 вели1цы: и3 не бlговоли2 въ ни1хъ гDь. внегдA є3диноб0рствовалъ на голіafа. сaмъ ўслhшитъ. и3 внЁ числA Rн pалмHвъ. и3 взsтъ мS t nвeцъ nтцA моегw2. њбезглaвихъ є3го2. и3 tsхъ поношeніе t сынHвъ ї}левыхъ. пас0хъ џвцы nтцA моегw2: Рyцэ мои2 сотвори1стэ nргaнъ.

и3 презрёхъ є3го2: и3ли2 брaта њскорби1хъ и3 преwгорчи1хъ: и3ли2 стоsщу ми2 на моли1твэ и3 pалмопёніи ќмъ м0й лукaвый на лука6ваz њбхождaше. и3ли2 кого2 ўкори1хъ. и3ли2 кощyннw глаг0лахъ. и3 дaже до днeсь: и3 ѓще что2 ћкw человёкъ согрэши1хъ. и3ли2 добр0ту сyетную ви1дэхъ. и3ли2 пaче лёпагw наслади1хсz. и3 сп7си1 мz. ѓще же лжеклsхсz. м7. и3 t неS прельсти1хсz.По к7-й каfjсмэ. и3ли2 хyлихъ мhслію. дёломъ и3 сл0вомъ. ћкw є3ди1нъ многомлcтивъ. рaзвэ тебE не вёмъ: ћкw дерзновeніе и3мyщи ко и3з8 тебE рождeнному. Тaже тропари2. и3ли2 тaйнw kд0хъ. хrтE сп7се м0й. глaсъ }: И#сполнeніе всёхъ бlги1хъ ты2 є3си2 хrтE м0й. ±же ўм0мъ и3 мhслію. и3 мlтва: ГDи ї}се хrтE б9е м0й. њбращaющагосz пріими1 мz бlгоутр0бне џ§е. Трист70е. и3ли2 горди1хсz. и3н0гw бGа рaзвэ тебE не вёмъ: дерзaю же на твоE бlгоутр0біе. и3ли2 нелBпаz мнЁ поглуми1хсz: ѓще въ чес0мъ њ мlтвэ моeй неради1хъ. и3ли2 дрyгъ дости1же ко мнЁ. ГDи поми1луй. и3ли2 њпечaлихъ. є3ли6ка ти2 согрэши1хъ чрез8 всE животA моегw2 врeмz. и3 тeплагw предстaтельства. и3 прости1 ми недост0йному рабY твоемY. вHльнаz моz6 прегрэшє1ніz и3 невHльнаz. поми1луй мS грёшнаго. и3ли2 тщеслaвихсz. И# нhнэ: И#н0гw прибёжища. и3ли2 блyдствовахъ. и3ли2 безyмнw смэsхсz. пред8 тоб0ю. и3сп0лни рaдости и3 весeліz дyшу мою2. и3 сп7си1 мz. и3 сн7е є3динор0дне. и3ли2 въ нёчесомъ прогнёвахъ. вLчце помози2 и3 сп7си1 мz рабA твоего2. и3ли2 зaповэдей дух0внагw . Ѓще же и4менемъ твои1мъ клsхсz. и3 мн0гіz моеS лёности и3 небрежeніz. Слaва: Ѓще и3 согрэши1хъ. и3ли2 њклеветaхъ. ±же t восхищeніz и3 невнимaніz. и3ли2 солгaхъ. и3 дш7е ст7hй. ћкw блyднаго сhна. и3ли2 њкрад0хъ.

и3 во вёки вэкHвъ. и3 бlгословS и3 слaвz тS со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ. и3 съ прест7hмъ. и3ли2 и4но что2 лукaвое сотвори1хъ: сіz6 бо всz6 и3 вsщшаz си1хъ содёzхъ. да въ ми1рэ ўснY и3 почjю. нhнэ и3 при1снw. и3 прости1 ми всz6. ґми1нь. и5хже нижE п0мню.моегw2 nтцA не сохрани1хъ. поми1луй гDи. и3 бlги1мъ. . поS. и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ. и3ли2 праздносл0вихъ.

и3ли2 все1й pалти1ри: Дост0йно є4сть: и3ли2. сію1 ти мlтву ћкw вLцэ грёшніи прин0симъ: поми1луй нaсъ. глaсъ ѕ7: Поми1луй нaсъ. И# покл0нwвъ. тебE неизглаг0ланнаго свёта призывaю. къ тебЁ прибэг0хъ. съ человёки ликyютъ ѓгGли: тогw2 мlтвами. бцdе. Помzни2 гDи моегw2 ўнhніz смирeніе: кaлъ сhй и3 пeрсть.По совершeніи же нёколикихъ каfjсмъ. И# нhнэ: МнHгаz мн0жєства мои1хъ. є3ли1кw м0щно. гDи. да поeмъ ти2: ґллилyіа. дaти ми2 њставлeніе. прегрэшeній. м7. съ мlтвою: ГDи и3 вLко животA моегw2: Посeмъ глаг0ли мlтву сію2 со внимaніемъ: Многомлcтиве и3 премлcтиве гDи. ГDи поми1луй. є3ди1на бlгословeннаz. Слaва: ЧCтн0е прbр0ка твоегw2. Њ тебЁ рaдуетсz: Трист70е. послaніемъ возлю1бленнагw твоегw2 џтрока. и3 моли2 сн7а твоего2. . и3 бGа нaшего. нб7о цRковь показA. є3г0же t безначaльныхъ нёдръ твоеS n§ескіz слaвы неразлyчнымъ б9еств0мъ tрhгнулъ є3си2. посэти2 немощствyющую мою2 дyшу. поми1луй нaсъ: всsкагw бо tвёта недоумёюще. Прест7az трbце: Џ§е нaшъ: Тропари2. да џбщники всz6. многоимени1тый вLко и3 гDи. чlвэколю1бче. Тaже. и3 всегw2 добрA дaтелю. ни1щъ и3 ўб0гъ є4смь ѓзъ. чcтаz. въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ нaшъ. сп7сeніz трeбуz. ±же содёzхъ лю1тыхъ. нeмощію пл0ти њбложeнъ. и3 всеS вселeнныz цRю2. дерзaю призывaти чyдное и3 стрaшное и3 ст70е и4мz твоE. гDи. ю4же млcтивнэ сл0во твоE понесE. хrтE б9е. да человёки со ѓгGлы во є3ди1нъ состaвъ ўстр0итъ. и3 смeртію своeю t раб0ты врaжіz свободи1лъ є4сть дyшы нaша. є3гHже всS твaрь нбcныхъ си1лъ стрaхомъ трепeщутъ: ни1зу на земли2 неизречeннагw твоегw2 чlвэколю1біz смотрeніе ўдиви1лъ є3си2. торжество2.

возведи2 ќмъ м0й ўдaвленный тeрніемъ лёности. и3 брaтію. и3 дрyги. и3 всz6 правосла6вныz хrтіaны. Ѓще ли простhй. Ѓще їерeй. Поми1луй мS њмрачeннаго грэх0вными п0мыслы. и3 сп7си1 мz мlтвами всёхъ ст7hхъ: и3 пріими2 въ чeсть сіz6 pалмы2 и3 мlтвы. и3 всёхъ ст7hхъ. ћкw млcтивъ сhй и3 чlвэколю1бецъ. а3ми1нь. со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ. три1жды. и3 тебE безначaльнаго nц7A слaвимъ. и3 сосёды. ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ. кончaетъ сщ7eннически. и3 не мeрзко ти2 бyди съ воздыхaніемъ молeніе сіE. наставлsz мS къ тебЁ подвизaтисz ўсeрднw. nчи1ма мои1ма и3ст0чникъ слeзъ посли2. роди1тели моz6 млcрдіемъ твои1мъ. слaвы твоеS спод0битъ и5хъ. Бlгослови2. ±же глаг0лахъ пред8 тоб0ю за сS. Коне1ц. и3 бг7у сла1ва. и3 во вёки вэкHвъ. и3 всz6 бли6жніz моz6. и3 ст7hхъ нбcныхъ си1лъ безпл0тныхъ. t неsже сатанA льсти1вый tпадE. и3 на конeцъ и3сх0да души2 моеS сотвори1 мz безпор0чна твоего2 ўг0дника. кончaетъ си1це: ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій. и3 ст7aгw прbр0ка дв7да. Помzни2 гDи. си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA. нhнэ и3 при1снw. и3 со ст7hмъ д¦омъ.и5же вёрою kрeмъ раб0ты твоеS на сS взeмшыz. и3 прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ. поми1луй и3 сп7си1 мz грёшнаго. мlтвъ рaди пречcтыz твоеS мт7ре. . Посeмъ: ЧCтнёйшую херувi6мъ: Слaва: и3 нhнэ: ГDи поми1луй. и3 лzди1ною непок0рства: ўтверди2 сeрдце моE по тебЁ горёти. ґми1нь.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful