BAÛNG LÖÔNG NHAÂN VIEÂN

STT

Hoï vaø teân

Chöùc
vuï

Löông
cô baûn

Ngaøy
coâng

1

Nguyeãn Mai Thi

TP

1200

25

2

Traàn Minh Tuù

NV

1500

24

3

Ngoâ Ngoïc Thanh

PGÑ

1400

26

4

Leâ Phöông Thuyù

NV

1300

25

5

Taï Bích Loan

KT

1400

23

6

Lyù Baù Thanh

BV

1800

28

7

Traàn Minh Thieân

1250

24

8

Ñaëng Kim Lieân

NV

1400

26

Löông

BAÛNG KEÂ HAØNG NHAÄP
Chöùng
töø

Dieãn giaûi

Soá
löôïng

Ñôn giaù

Trò giaù

B50

Baøn goã

40

25

25

B51

Baøn saét

46

30

24

B52

Baøn Formica

72

20

26

B53

Gheá nhöïa

120

10

25

B54

Gheá xeáp

38

12

23

B55

Tuû kieáng

41

40

28

B56

Tuû goã

15

40

24

Thueá

B57

Neäm muosse

B58

Neäm boâng
TOÅNG COÄNG

30

15

24

100

18

26

Taïm
öùng

Coøn laïi

Cöôùc CC

Coäng

BAÛNG LÖÔNG CAÙN BOÄ COÂNG NHAÂN VIEÂN

Stt

Hoï teân

Chöùc vuï

Löông
cô baûn

Ngaøy
coâng

Phuï caáp
chöùc vuï

1

TP

35,700

25

100,000

2

NV

21,000

24

70,000

3

NV

15,000

27

70,000

4

TP

37,400

27

100,000

5

NV

19,000

24

70,000

6

NV

20,000

25

70,000

7

NV

15,600

26

70,000

8

NV

14,500

24

70,000

9

NV

25,000

24

70,000

10

PP

31,000

27

90,000

11

55,000

27

150,000

12

NV

19,800

24

70,000

13

PGÑ

42,500

24

120,000

14

NV

22,500

27

70,000

TOÅNG COÄNG
Trung bình
Cao nhaát
Thaáp nhaát

Löông

AÂN VIEÂN

Taïm öùng

Coøn laïi

BAÛNG KEÂ HAØNG NHAÄP
C.töø

Teân
saûn phaåm

SL
Ngaøy nhaâpNgaøy xuaát
(taán)

Soá
ngaøy

Soá
tuaàn

soá
ngaøy leû

Ñôn
giaù

Tieàn
thueá

G01

Gaïo loaïi 1

15

2/15/2001

3/5/2001

18

2

4

30

13.5

G02

Gaïo loaïi 2

125

2/17/2001

4/19/2001

61

8

5

32

120

G01

Gaïo loaïi 1

52

1/25/2001

5/25/2001

120

17

1

28

43.68

G02

Gaïo loaïi 2

48

1/14/2001

1/24/2001

10

1

3

25

36

B01

Baép loaïi 1

75

1/15/2001

2/23/2001

39

5

4

40

90

B02

Baép loaïi 2

21

1/16/2001

3/26/2001

69

9

6

42

26.46

B01

Baép loaïi 1

54

1/17/2001

2/18/2001

32

4

4

45

72.9

N01

Neáp loaïi 1

56

1/18/2001

4/18/2001

90

12

6

37

62.16

N02

Neáp loaïi 2

55

1/19/2001

1/29/2001

10

1

3

39

64.35

N02

Neáp loaïi 2

42

1/20/2001

3/25/2001

64

9

1

37

46.62

toång coäng
trung bình
Cao nhaát
Thaáp nhaát

Tyû leä thueá :
Tieàn löu kho theo ngaøy
Tieàn löu kho theo soá löôïng
Phí chuyeân chôû

3%
10000
100
1500

Tieàn
löu kho

Chuyeân
chôû

Toång
coäng

KEÁT QUAÛ THI HOÏC KYØ I

Stt

Hoï vaø teân

Lôùp

lyù
thuyeát

Thöïc
haønh

Ñieåm
heä soá

1

Nguyeãn Danh

pascal

9

5

7.67

2

Traàn Minh

foxpro

5

10

6.67

3

Cao Vaên

access

6

8

6.67

4

Leâ Bình

pascal

8

9

8.33

5

Lyù traân

access

9

10

9.33

6

Nguyeãn Maïnh

foxpro

10

6

8.67

7

Traàn Truùc

foxpro

3

8

4.67

8

Maïnh Nga

access

5

8

6

9

Ngoïc myõ

pascal

7

7

7

access

5

4

4.67

10 Leâ Cao

Baûng thoáng keâ
Ñieåm heä soá lôùn nhaát
Ñieåm heä soá nhoû nhaát
Soá ngöøôi hoïc boång
Soá tieàn hoïc boång
Toång soá ngöôøi döï thi
Soá ngöôøi khoâng thi laïi
Soá ngöôøi phaûi thi laïi

Tyû leä phaàn traêm thi laïi

Keát
quaû

Hoïc
boång

ÑAÄU
ÑAÄU
ÑAÄU
ÑAÄU

180000

ÑAÄU

180000

ÑAÄU

180000

RÔÙT
ÑAÄU
ÑAÄU
RÔÙT

Xeáp
loaïi

Xeáp
haïng

Thi
laïi

DANH SAÙCH LÖÔNG CAÙN BOÄ COÂNG NHAÂN VIEÂN THAÙ

hoï teân

Ngaøy Sinh

Möùc
löông

Chöùc
vuï

Maõ
KT

Soá
con

1

Nguyeãn Vyõ

12/12/1960

500

NV1

A

3

2

Nguyeãn Duy

11/11/1975

400

NV2

B

0

3

Nguyeãn Ngoïc

4/21/1968

600

PP

C

2

4

Traàn Baïch

5/21/1978

500

NV1

A

1

5

Leâ Thò Minh

4/30/1975

700

TP

B

0

6

Lyù Hoàng Ly

8/30/1977

400

NV2

B

2

7

Leâ Thanh Tuøng

7/17/1966

400

NV2

A

3

8

Traân

6/19/1977

500

NV1

C

2

9

Leâ Vaên Tö

3/28/1969

400

NV2

B

1

12/22/1966

600

PP

B

2

Stt

10

Löông Thò Haûi

HAÂN VIEÂN THAÙNG 3
tỶ LỆ TẠM Ứng:
Ngaøy
coâng

Heä soá
chöùc
vuï

löông

phuï
caáp

tieàn
KT

Thu
nhaäp

24

35

420,000

200,000

300,000

920,000

27

25

270,000

200,000

470,000

24

40

576,000

200,000

100,000

876,000

26

35

455,000

100,000

300,000

855,000

22

50

770,000

200,000

970,000

25

25

250,000

200,000

200,000

650,000

25

25

250,000

200,000

300,000

750,000

26

35

455,000

200,000

100,000

755,000

27

25

270,000

100,000

200,000

570,000

27

40

648,000

200,000

200,000

1,048,000

-

-

40%
Taïm
öùng
368,000
188,000
350,400
342,000
388,000
260,000
300,000
302,000
228,000
419,200

Coøn
laõnh

BAÛNG LÖÔNG CAÙN BOÄ COÂNG NHAÂN V

Stt

hoï vaø teân

Chöùc
vuï

Löông
cô baûn

Ngaøy
coâng

Phuï
caáp

1

Traàn Trung

1600

14

5000

2

Thaønh Trang

BV

1500

17

0

3

Thu Nga

NV

1300

23

0

4

Vaên Huøng

TX

1800

22

0

5

Thu Phöôïng

NV

1500

24

0

6

Taán Thaønh

TG

1800

27

0

7

Vaên Minh

TP

1600

27

4000

8

Vuõ long

BV

1300

24

1500

Toång coäng
Bình quaân
Cao nhaát
Thaáp nhaát

OÄ COÂNG NHAÂN VIEÂN

Tính
coâng

Löông

Taïm
öùng

14

22,400

18,267

17

25,500

17,000

23

29,900

19,933

22

39,600

25,000

24

36,000

24,000

33

59,400

25,000

33

52,800

25,000

24

31,200

21,800

Coøn
laïi

BAÙO CAÙO BAÙN HAØNG

STT

MAÕ
HAØNG

NGAØY BAÙN

SOÁ
LÖÔÏNG

1

MM

9/21/2005

120

2

DM

9/15/2005

79

3

RD

9/6/2005

32

4

NM

9/17/2005

36

5

OT

9/23/2005

12

6

KC

9/25/2005

42

7

DM

9/26/2005

100

8

RD

9/24/2005

27

9

NM

9/21/2005

32

TEÂN HAØNG

TOÅNG COÄNG

Baûng tra teân haøng vaø ñôn giaù
Maõ söõa

Teân söõa

Ñôn giaù

MM

Milk Maid

89,000

DL

Dutch Lady

78,000

DM

Dumex

65,000

RD

Ridielac

50,000

NM

Hoa Mai

42,000

OT

Oâng Thoï

7,500

KC

Kim Cöông

7,000

NG
ÑÔN
GIAÙ

THAØNH
TIEÀN

KEÁT QUAÛ THI HOÏC KYØ II

MOÂN THI
STT

HOÏ VAØ TEÂN

TOAÙN

VAÊN

NG.NGÖÕ

ÑTB

1

Nguyeãn Lam

9.0

9.5

10.0

9.50

2

Traàn Ñaøm

6.0

7.0

8.0

7.00

3

Leâ Ngoïc Long

8.0

9.0

9.0

8.67

4

Ñoã Khaûi

5.5

7.5

7.0

6.67

5

Nguyeãn Hoaøng taân

7.5

8.0

2.0

5.83

6

Traàn Ngoïc Thuyù

5.0

6.5

8.0

6.50

7

Voõ Hoaøng Thanh

3.0

5.0

7.0

5.00

8

Cao Caåm Tuù

9.5

9.0

10.0

9.50

9

Buøi Hoaøng Tuù

10.0

9.0

9.0

9.33

6.0

7.5

8.0

7.17

10 Nguyeãn nam

ÑTB CAO NHAÁT

9.50

ÑTB THAÁPNHAÁT

5.00

Haïng
1
3
5
7

Hoïc boång
500000
300000
100000
0

XEÁP
LOAÏI

XEÁP
HAÏNG

học
bổng

Gioûi

1

500000

Khaù

6

100000

Khaù

4

300000

TB

7

0

TB

9

0

TB

8

0

TB

10

0

Gioûi

1

500000

Gioûi

3

300000

Khaù

5

100000

Baûng tra xeáp loaïi

Baûng tra hoïc boång

Ñieåm TB

Xeáp loaïi

Haïng

0

Yeáu

1

5

TB

3

7

Khaù

5

9

Gioûi

7

oïc boång
Hoïc boång
500000
300000
100000
0

TEÂN
KHO

XUAÁT
NHAÄP

SOÁ
LÖÔÏN
G

FE-BD-X

Saét

Bình Döông

Xuất

100

2

FE-BD-X

Saét

Bình Döông

Xuất

50

3

AL-TN-N

Nhoâm

Taây Ninh

Nhập

80

4

AL-TN-X

Nhoâm

Taây Ninh

Xuất

50

5

AL-TN-N

Nhoâm

Taây Ninh

Nhập

100

6

AU-BC-N

Vaøng

Beán Caùt

Nhập

210

7

AU-TN-N

Vaøng

Taây Ninh

Nhập

120

8

FE-TN-X

Saét

Taây Ninh

Xuất

30

MAÕ
HAØNG

1

STT

TEÂN
HAØNG

BAÙO CAÙO XUAÁT NHAÄP HAØNG HOAÙ

TOÅNG COÄNG

Baûng tra teân haøng

Baûng tra teân kho

FE

Saét

BC

AL

Nhoâm

Beán Caùt

AU

Vaøng

ÑÔN
GIAÙ

PHÍ
CHUYE
ÂN
CHÔÛ

THAØN
H
TIEÀN

NHAÄP HAØNG HOAÙ

1,000ĐỒNG

150,000đồng

250,000đồng

1,000ĐỒNG

100000

150,000đồng

1,000ĐỒNG

100000

180,000đồng

1,000ĐỒNG

100000

150,000đồng

1,000ĐỒNG

150000

250,000đồng

1,000ĐỒNG

180000

390,000đồng

1,000ĐỒNG

150000

270,000đồng

1,000ĐỒNG

100000

130,000đồng

tra teân kho
BD

TN

Bình Döông

Taây Ninh

BAÛNG KEÂ CHI PHÍ TIEÀN PHOØNG VAØ
KHAÙCH SAÏN HAÛI YEÁN

STT

Teân
khaùch

Maõ soá

Ngaøy
ñeán

Ngaøy
ñi

Soá
tuaàn

1

Julie

L1B-F4

3/5/2006

5/12/2006

9

2

Bruce

L2B-F0

3/25/2006

5/18/2006

7

3

Kathy

TRA-F1

3/20/2006

5/15/2006

8

4

Mariana

L3A-F5

3/25/2006

4/12/2006

2

5

Louis

L1A-F5

3/27/2006

5/10/2006

6

6

Alberto

L3B-F1

4/1/2006

5/28/2006

8

7

Diego

L2A-F4

4/3/2006

6/3/2006

8

8

Helena

L2B-F3

4/7/2006

6/12/2006

9

9

Ester

TRB-F0

4/11/2006

6/6/2006

8

TRA-F2

4/15/2006

6/14/2006

8

10 Jack

TOÅNG COÄNG

baûng giaù tieàn phoøng

Baûng giaù tieàn aên

Loaïi phoøng

Tuaàn

Ngaøy

F0

TRA

85

9

5

TRB

80

8

L1A

75

8

L1B

70

7

Baûng thoáng keâ doanh th
Loaïi phoøng

L2A

50

7

L1

L2B

40

6

L2

L3A

35

5

L3

L3B

30

5

TR

HÍ TIEÀN PHOØNG VAØ TIEÀN AÊN
ÙCH SAÏN HAÛI YEÁN

Ñôn giaù
tuaàn

Soá Ñôn giaù
ngaøy
ngaøy

Tieàn
aên

Tieàn
phoøng

Toång coäng

70

68

7

15

476

491

40

54

6

5

324

329

85

56

9

8

504

512

35

18

5

18

90

108

75

44

8

18

352

370

30

57

5

8

285

293

50

61

7

15

427

442

40

66

6

12

396

408

80

56

8

5

448

453

85

60

9

10

540

550

Baûng giaù tieàn aên
F1

F2

F3

F4

F5

8

10

12

15

18

Baûng thoáng keâ doanh thu

Loaïi phoøng

doanh thu

Maõ soá

Maõ soá

Maõ soá

L1

0

L1*

L2

0

Maõ soá

L3

0

L2*

TR

0

TR*

L3*

STT

Maõ
chöùng töø

Ngaøy
nhaäp

Teân
haøng

Soá
löôïng

Ñôn
giaù

1

BLS1

11/2/2005

Söõa boät

50

25000

2

BLT2

11/4/2005

Thuoác laù

100

10000

3

BLS1

11/4/2005

Söõa boät

125

25000

4

BLD3

11/19/2005

Ñöôøng

47

4500

5

BLD3

11/21/2005

Ñöôøng

80

4500

6

BLB5

11/21/2005

Boät ngoït

100

20000

7

BLR4

11/22/2005

Röôïu

90

150000

8

BLS1

11/24/2005

Söõa boät

120

25000

baûng phuï
Maõ loaïi

Teân haøng

Ñôn giaù

S

Söõa boät

25000

T

Thuoác laù

10000

D

Ñöôøng

R

Röôïu

B

Boät ngoït

Maõ
chöùng töø

BLS1
BLS1

Ngaøy
nhaäp
11/2/2005
11/4/2005

Ñoäc haïi

X

4500
150000

X

20000
Teân
haøng
Söõa boät
Söõa boät

Soá
löôïng
50
125

Ñôn
giaù
25000
25000

BLS1

11/24/2005

Söõa boät

120

25000

Thaønh
tieàn

Thueá ñoäc
haïi

Toång coäng

1250000

0

1,250,000VND

1000000

50000

1,050,000VND

3125000

0

3,125,000VND

211500

0

211,500VND

360000

0

360,000VND

2000000

0

2,000,000VND

13500000

675000

14,175,000VND

3000000

0

3,000,000VND

Teân
haøng
Söõa boät

Thaønh
tieàn
1250000
3125000

Thueá ñoäc
haïi
0
0

Toång coäng
1,250,000VND
3,125,000VND

3000000

0

3,000,000VND

STT

Maõ VT

Teân Vaät tö

Soá löôïng

Ñôn giaù

Thueá

1

GD02

Giaáy daùn loaïi 2

50

55000

137500

2

GD02

Giaáy daùn loaïi 2

150

55000

412500

3

GD02

Giaáy daùn loaïi 2

80

55000

4

KD01

Keo daùn loaïi 1

100

30000

0

5

KD01

Keo daùn loaïi 1

100

30000

0

7

KD01

Keo daùn loaïi 1

120

30000

0

8

VE01

Vaùn eùp loaïi 1

40

65000

130000

9

VE01

Vaùn eùp loaïi 1

200

65000

650000

10

VE02

Vaùn eùp loaïi 2

200

60000

0

VE02

Vaùn eùp loaïi 2

300

60000

0

Teân vaät tö

Ñôn giaù

Ghi chuù

Baûng ñôn giaù

Maõ VT
VE01

Vaùn eùp loaïi 1

65000

KD01

Keo daùn loaïi 1

30000

GD01

Giaáy daùn loaïi 1

60000

VE02

Vaùn eùp loaïi 2

60000

KD02

Keo daùn loaïi 2

25000

GD02

Giaáy daùn loaïi 2

55000

X

X

Teân vaät tö

Soá löôïng

Thaønh tieàn

Vaùn eùp loaïi 1

240

16380000

Giaáy daùn loaïi 2

280

15950000

Keo daùn loaïi 1

320

9600000

Thaønh tieàn
2,887,500ĐỒNG
8,662,500ĐỒNG
4,400,000ĐỒNG
3,000,000ĐỒNG
3,000,000ĐỒNG
3,600,000ĐỒNG
2,730,000ĐỒNG
13,650,000ĐỒNG
12,000,000ĐỒNG
18,000,000ĐỒNG
Teân Vaät tö
Vaùn eùp loaïi 1
Teân Vaät tö
Keo daùn loaïi 1

Teân Vaät tö
Giaáy daùn loaïi 2

STT

Maõ loaïi

Teân saûn phaåm

Soá löôïng

1

B2

FA

120

2

D1

JET

80

3

A1

LUX

60

4

B1

FA

50

5

C1

CAMAY

35

6

D2

JET

40

7

E1

DOVE

20

8

C2

CAMAY

40

9

E2

DOVE

50

10

A2

LUX

110

Toång doanh thu
Cao nhaát
Thaáp nhaát

Maõ saûn
phaåm

Teân saûn
phaåm

Ñôn giaù
loaïi 1

D

JET

12000

C

CAMAY

9000

B

FA

6000

A

LUX

5000

E

DOVE

15000

Baûng thoáng keâ doanh thu
Saûn phaåm

Doanh thu

Doanh thu
cao nhaát

LUX

746250

470250

FA

846000

570000

CAMAY

593800

304000

Teân saûn phaåm
SOÁ LÖÔÏNG

LOAÏI 1

LOAÏI 2

LUX
FA
CAMAY

STT
1
2
6
8
9
10

Maõ loaïi
B2
D1
D2
C2
E2
A2

Teân saûn phaåm
FA
JET
JET
CAMAY
DOVE
LUX

SAÛN PHAÅM LOAÏI 1 SAÛN PHAÅM LOAÏI 2
0
0
SAÛN PHAÅM LOAÏI A SAÛN PHAÅM LOAÏI B
0
0
STT
1
3
4
10

Maõ loaïi
B2
A1
B1
A2

Teân saûn phaåm
FA
LUX
FA
LUX

Tieàn

Quaûng caùo

Doanh thu

600000

30000

570,000ĐỒNG

960000

76800

883,200ĐỒNG

300000

24000

276,000ĐỒNG

300000

24000

276,000ĐỒNG

315000

25200

289,800ĐỒNG

440000

22000

418,000ĐỒNG

300000

24000

276,000ĐỒNG

320000

16000

304,000ĐỒNG

700000

35000

665,000ĐỒNG

495000

24750

470,250ĐỒNG

Maõ loaïi

Doanh thu

Ñôn giaù
loaïi 2
11000
8000

>=300000

5000

Maõ loaïi

4500

?1

14000

Maõ loaïi

Maõ loaïi

A?

?2
Maõ loaïi
B?

Teân saûn phaåm
LUX

Doanh thu
Teân saûn phaåm Teân saûn phaåm
thaáp nhaát

276000

CAMAY

276000

LOAÏI B

FA

289800
LOAÏI A

LUX
FA
CAMAY

Soá löôïng
120
80
40
40
50
110
Maõ loaïi
A?
Maõ loaïi
A
Soá löôïng
120
60
50
110

Tieàn
600000
960000
440000
320000
700000
495000

Maõ loaïi
?2
Maõ loaïi
B
Tieàn
600000
300000
300000
495000

Quaûng caùo
30000
76800
22000
16000
35000
24750

Doanh thu
570,000ĐỒNG
883,200ĐỒNG
418,000ĐỒNG
304,000ĐỒNG
665,000ĐỒNG
470,250ĐỒNG

Maõ loaïi
?1

Quaûng caùo
30000
24000
24000
24750

Doanh thu
570,000ĐỒNG
276,000ĐỒNG
276,000ĐỒNG
470,250ĐỒNG

Stt

teân

Maõ NV

Teân
ñôn vò

Soá
löôïng
SP

Löông
SP

1

MINH

09NH5

QL-PX4

100

4300

2

QUYØNH

03NH6

QL-PX1

100

3700

3

HUØNG

08DH7

QL-PX3

120

3000

4

LONG

10NH3

SX-PX4

290

4000

5

TEUNG

01DH4

SX-PX1

300

3600

6

CÖÔØNG

07DH1

SX-PX1

300

3600

7

CHIEÁN

05NH2

SX-PX3

180

3000

8

MAÏNH

06DH2

SX-PX3

390

3000

9

ANH

04DH4

QL-PX2

100

2400

10

PHONG

02NH2

SX-PX2

150

2200

Baûng
thu nhaäp
SX

Baûng ñôn giaù

QL

SX
PX1

3600

PX2

2200

PX3

3000

PX4

4000

4

5

Baûng heä soá
Baäc thôï

1

2

3

Heä soá

1.02

1

1.13

1.2

1.28

Heä soá

Thu
nhaäp

1.28

5504

1.36

5032

1.45

4350

1.13

4000

1.2

3600

1.02

3600

1

3000

1

3000

1.2

2880

1

2200

g ñôn giaù
QL
3700
2400
3000
4300

6

7

1.36

1.45

BAÙO CAÙO THUEÁ NHAÄP KHAÅU
Maõ
soá

Teân haøng

Soá
löôïng

Ñôn
giaù

Maõ
nguyeân
teä

100

3000

JPY

D001

Cassette

C002

LK ñieän töû

15

4000

HKD

C001

Döôïc lieäu

10

10000

FF

A003

Moâ toâ 125

5

10000

JPY

A003

Maùy deät

2

30000

USD

A001

Thuoác nhuoäm

10

30

USD

B001

Vaät tö aûnh

15

100

JPY

A002

Sôïi

120

20000

RUP

B002

Maùy Minilab

4

10000

JPY

D002

Nissan car

4

30000

JPY

Baûng tyû giaù USD

Baûng tyû leä

Maõ
nguyeân teä

Tyû giaù

Loaïi

Tyû leä

FF

5.6

A

5%

JPY

132

B

10%

USD

1

C

20%

RUP

200

D

50%

HKD

20

Maõ
soá

Teân haøng

D001

Cassette

Soá
löôïng

Ñôn
giaù

100

3000

Maõ
nguyeân
teä
JPY

A002

Sôïi

120

20000

RUP

AÄP KHAÅU

Ngaøy

THAØNH TIEÀN

USD

Thaønh
tieàn
vieät nam

10/7/1999

300000

2272.73

32,272,727VND

10/8/1999

60000

3000

42,600,000VND

10/10/1999

100000

17857.14

253,571,429VND

10/10/1999

50000

378.79

5,378,788VND

10/11/1999

60000

60000

852,000,000VND

10/12/1999

300

300

4,260,000VND

10/12/1999

1500

11.36

161,364VND

10/13/1999

2400000

12000

170,400,000VND

10/16/1999

40000

303.03

4,242,424VND

10/18/1999

120000

909.09

12,727,273VND

10/15/1999

Maõ
soá

Soá
löôïng
>=100

Ngaøy

THAØNH TIEÀN

USD

10/7/1999

300000

2272.73

Thaønh
tieàn
vieät nam
32,272,727VND

10/13/1999

2400000

12000

170,400,000VND

Thueá
16,136,364VND
8,520,000VND
50,714,286VND
268,939VND
42,600,000VND
213,000VND
16,136VND
8,520,000VND
424,242VND
6,363,636VND

Thueá
16,136,364VND

8,520,000VND

Maû
soá

Löông
cô baûn

Ngaøy
coâng

Maõ
loaïi

1

A4

600

23

A

2

C2

480

25

C

3

D1

390

28

D

4

B4

520

24

B

5

B7

520

23

B

6

C5

480

25

C

7

B3

520

25

B

8

B5

520

25

B

9

A6

600

22

A

10

D2

390

28

D

Stt

teân

Baûng tính heä soá
Maõ
loaïi

1-3
naêm

4-6
naêm

> 6 naêm

A

10

12

15

B

9

11

13

C

9

10

12

D

8

9

11

Soá naêm
coâng taùc

Heä
soá

Löông

Phu
caápï

Thöïc
laõnh

4

12

165600

40900

206,500ĐỒNG

2

10

124800

0

140,000ĐỒNG

1

9

112320

0

140,000ĐỒNG

4

11

137280

0

140,000ĐỒNG

7

13

155480

0

155,480ĐỒNG

5

10

124800

0

140,000ĐỒNG

3

11

148720

0

148,720ĐỒNG

5

11

148720

0

148,720ĐỒNG

6

12

158400

900

159,300ĐỒNG

2

9

112320

0

140,000ĐỒNG

Soá naêm
coâng taùc

Maû
soá

>=5

BAÛNG TOÅNG KEÁT DOANH THU BAÙN HAØNG THAÙNG

Maõ haøng

Teân Haøng

Loaïi

Soá löôïng

VTSPC

PC WOLRD

SÁCH

50

VTDPC

PC WOLRD

ĐĨA

20

VTSCO

Corel Draw 9.0

SÁCH

30

VTDPS

Photoshop 5.5

ĐĨA

50

VTDPC

PC WOLRD

ĐĨA

40

VTSCO

Corel Draw 9.0

SÁCH

60

VTSPC

PC WOLRD

SÁCH

70

VTDCO

Corel Draw 9.0

ĐĨA

20

VTSPS

Photoshop 5.5

SÁCH

15

Baûng ñôn giaù vaø loaïi
MAÕ
HAØNG

TEÂN HAØNG

LOAÏI
Ñóa

PC

PC WOLRD

100,000

CO

Corel Draw 9.0

120,000

PS

Photoshop 5.5

150,000

Baûng thoáng keâ 1
MAËT HAØNG

Toång
SL

Saùch photoshop 5.5

15

Ñóa photoshop 5.5

50

Saùch Corel Draw 9.0

90

Ñóa Corel Draw 9.1

20

Baûng thoáng keâ 2
Soá maët haøng ñöôïc giaûm giaù
Soá maët haøng khoâng ñöôïc giaûm giaù

U BAÙN HAØNG THAÙNG 7/2000

Ñôn giaù

Giaûm giaù

Thaønh tieàn

10000

0

500000

100000

98000

40000

65000

64350

19500

150000

0

7500000

100000

98000

80000

65000

64350

39000

10000

0

700000

120000

0

2400000

90000

0

1350000

65,000

Loaïi

Teân Haøng

90,000

SÁCH

Photoshop 5.5

Loaïi
ĐĨA

Teân Haøng
Photoshop 5.5

Toång
tieàn

Loaïi

Teân Haøng

1350000

SÁCH

7500000

Loaïi

LOAÏI
Saùch
10,000

Corel Draw 9.0
Teân Haøng

58500

ĐĨA

Corel Draw 9.0

2400000

4

Giaûm giaù
0
Giaûm giaù

5

>0

BAÛNG KEÂ HAØNG NHAÄP KHO

STT

Maõ
haøng

Soá
löôïng
xuaát

Ngaøy xuaát
kho

Soá hieäu
maët
haøng

01

282T

200

1/10/2005

28

02

271M

500

1/12/2005

27

03

211T

100

1/17/2005

21

04

212T

50

1/18/2005

21

05

292M

30

2/15/2005

29

06

272T

100

2/16/2005

27

07

281T

10

2/20/2005

28

BAÛNG CHI TIEÁT HAØNG HOAÙ
Soá hieäu
maët haøng

28

29

21

Teân haøng

Xi maêng

Gaïch men

Saét

Ñôn giaù 1

80

50

30

Ñôn giaù 2

78

48

36

TOÅNG THAØNH TIEÀN CUÛA MAËT HAØNG XI MAÊNG VAØ VAÙN EÙ
TOÅNG THAØNH TIEÀN CUÛA MAËT HAØNG GAÏCH MEN VAØ SAÉT
Ngaøy xuaát
Ngaøy xuaát
kho
kho
>=14/01/2005 <=18/02/2005

Maõ
haøng
211T
212T
292M
272T

Soá
löôïng
xuaát
100
50
30
100

Ngaøy xuaát
kho
1/17/2005
1/18/2005
2/15/2005
2/16/2005

Soá hieäu
maët
haøng
21
21
29
27

Teân haøng

Ñôn
giaù

Heä
soá

Ñôn giaù
xuaát kho

Thaønh
tieàn

Xi maêng

78

10.00%

7.8

21528000

Vaùn eùp

4

100.00%

4

27700000

Saét

30

10.00%

3

4155000

Saét

36

10.00%

3.6

2493000

Gaïch men

48

100.00%

48

20016000

Vaùn eùp

3

10.00%

0.3

417000

Xi maêng

80

10.00%

8

1112000

BAÛNG TYÛ GIAÙ
27

Keå töø ngaøy

Tyû giaù
VN ñoàng

Vaùn eùp

1/1/2005

13,800

4

1/12/2005

13,850

3

1/25/2005

13,950

2/12/2005

13,900

AØNG XI MAÊNG VAØ VAÙN EÙP
T HAØNG GAÏCH MEN VAØ SAÉT

50757000
26664000

Teân haøng Teân haøng Teân haøng Teân haøng
Gaïch men

Xi maêng
Saét

Vaùn eùp

Teân haøng

Ñôn
giaù

Heä
soá

Ñôn giaù
xuaát kho

Thaønh
tieàn

Saét
Saét
Gaïch men
Vaùn eùp

30
36
48
3

0.1
0.1
1
0.1

3
3.6
48
0.3

4155000
2493000
20016000
417000

KEÁT QUAÛ TUYEÅN SINH

Maõ soá

Hoï

Teân

Ngaønh
thi

Khu
vöïc

Toaùn

Lyù

B102

Lyù

Haûi

Ñieän töû

1

5

6

D107

Phaïm

Huøng

Hoaù

1

9

7

A205

Traàn

Maïnh

Maùy tính

2

6

7

C203

Leä

Nga

Xaây döïng

2

3

3

A208

Ngoâ

Sôn

Maùy tính

2

9

9

C106

Nguyeãn

Thanh

Xaây döïng

1

8

6

A101

Leâ

Trung

Maùy tính

1

4

7

D204

Laâm

Tuøng

Hoaù

2

2

4

Baûng 1- Baûng ñieåm chuaån
Maõ
ngaønh

Ngaønh
thi

Baûng 2- Baûng ñie

Ñieåm
chuaån 1

Ñieåm
chuaån 2

Maõ ngaønh
Ñieåm hoïc boång

A

Maùy tính

19

10

B

Ñieän töû

17

18

C

Xaây döïng

15

16

D

Hoaù

13

14

Soá HS ñaäu

5

Soá HS rôùt

3

Soá HS coù hoïc boång

3

Hoï

Teân

Lyù
Phaïm
Traàn
Ngoâ
Nguyeãn

Haûi
Huøng
Maïnh
Sôn
Thanh

Ngaønh
thi
Ñieän töû
Hoaù
Maùy tính
Maùy tính
Xaây döïng

Khu
vöïc
1
1
2
2
1

Toaùn

Lyù

5
9
6
9
8

6
7
7
9
6

Hoaù

Toång
coäng

Ñieåm
chuaån

Keát
quaû

6

17

17

ÑAÄU

8

24

13

ÑAÄU

9

22

10

ÑAÄU

1

7

16

RÔÙT

9

27

10

ÑAÄU

COÙ

7

21

15

ÑAÄU

COÙ

5

16

19

RÔÙT

2

8

14

RÔÙT

HOÏC BOÅNG

COÙ

Baûng 2- Baûng ñieåm hoïc boång
Maõ ngaønh

A

B

C

D

Ñieåm hoïc boång

25

23

21

19

Keát
quaû

Keát
quaû

HOÏC BOÅNG

ÑAÄU

RÔÙT

COÙ

Keát
quaû
5
3
3

Hoaù
6
8
9
9
7

Toång
coäng
17
24
22
27
21

Ñieåm
chuaån
17
13
10
10
15

Keát
quaû
ÑAÄU
ÑAÄU
ÑAÄU
ÑAÄU
ÑAÄU

HOÏC BOÅNG
COÙ
COÙ
COÙ

DOANH THU SAÛN PHAÅM THEÅ THAO QUYÙ 4/2005

Ngaøy
baùn

Maõ haøng

Teân SP

Ñôn giaù

Loaïi
haønng

Soá löôïng

10/10/2005

SR1

Giaøy

600000

NHAÄP KHAÅU

20

12/12/2005

SB2

Giaøy

250000

NOÄI ÑÒA

30

10/25/2005

SN1

Giaøy

700000

NHAÄP KHAÅU

50

11/1/2005

TB2

Tuùi xaùch

50000

NOÄI ÑÒA

5

11/5/2005

SB2

Giaøy

250000

NOÄI ÑÒA

20

11/20/2005

SN1

Giaøy

700000

NHAÄP KHAÅU

15

10/5/2005

TN1

Tuùi xaùch

140000

NHAÄP KHAÅU

10

12/20/2005

CN1

Muõ

70000

NHAÄP KHAÅU

20

12/1/2005

CR1

Muõ

50000

NHAÄP KHAÅU

10

12/12/2005

SN1

Giaøy

700000

NHAÄP KHAÅU

20

Baûng 1

Ñôn giaù theo nhaõn hieäu

Maõ SP

Teân SP

REEBOK

NIKE

BITITS

S

Giaøy

600,000

700,000

250,000

C

Muõ

50,000

70,000

30,000

T

Tuùi xaùch

100,000

140,000

50,000

Baûng 2
Maõ hieäu Nhaõn hieäu

Baûng 3. Thoáng keâ theo saûn phaåm
Teân SP

SL lôùn
nhaát

Toång T.tieàn

B

Bitt's

Giaøy

50

85430000

N

Nike

Muõ

20

1938000

R

Reebok

Tuùi xaùch

10

1678000

Maõ haøng

Teân SP

Ñôn giaù

SR1
SB2
SN1
SB2
SN1
SN1

Giaøy
Giaøy
Giaøy
Giaøy
Giaøy
Giaøy

600000
250000
700000
250000
700000
700000

Loaïi
Soá löôïng
haønng
NHAÄP KHAÅU
20
NOÄI ÑÒA
30
NHAÄP KHAÅU
50
NOÄI ÑÒA
20
NHAÄP KHAÅU
15
NHAÄP KHAÅU
20

THAO QUYÙ 4/2005

Nhaõn
hieäu

Thueá

Thaønh
tieàn

Reebok

240000

12240000

Bitt's

0

7500000

Nike

700000

35700000

Bitt's

0

250000

Bitt's

0

5000000

Nike

210000

10710000

Nike

28000

1428000

Nike

28000

1428000

Reebok

10000

510000

Nike

280000

14280000

Teân SP

Teân SP

Teân SP

Giaøy

Muõ

Tuùi xaùch

Teân SP
Giaøy

ûn phaåm
Toång T.tieàn

85430000
1938000
1678000
Nhaõn
hieäu
Reebok
Bitt's
Nike
Bitt's
Nike
Nike

Thueá
240000
0
700000
0
210000
280000

Thaønh
tieàn
12240000
7500000
35700000
5000000
10710000
14280000

BAÛNG KEÂ CHI TIEÁT DANH SAÙCH KHAÙCH ÑAËT HA
THAÙNG 6/2005

STT

Teân KH

Maõ soá

Ngaøy ñi

1

Ngoïc

AK001

15/06

20/06

10

2

Cöôøng

QT002

20/06

27/06

20

3

Lan

AK002

16/06

27/06

40

4

Nga

DD001

17/06

21/06

50

5

Troïng

DL002

20/06

29/06

23

6

Hueä

AK002

17/06

25/06

24

7

Phong

DL001

07/06

17/06

30

8

Vuõ

QT001

10/06

20/06

40

9

Thaûo

AK001

09/06

21/06

50

Baûng 1
Maõ haøng Ñ.giaù loaïi 1 Ñ.giaù loaïi 2
AK

65,000

75,000

QT

95,000

110,000

DD

250,000

265,000

DL

175,000

185,000

Ngaøy giao Soá löôïng

NH SAÙCH KHAÙCH ÑAËT HAØNG
ÙNG 6/2005

Ñôn giaù

Thaønh tieàn

Ñaët coïc

Coøn laïi

65000

650000

216666.67

433333.33

110000

1980000

660000

1320000

75000

2700000

900000

1800000

250000

11250000

3750000

7500000

185000

3829500

1276500

2553000

75000

1620000

540000

1080000

175000

4725000

1575000

3150000

95000

3420000

1140000

2280000

65000

2925000

975000

1950000

BAÛNG THOÁNG KEÂ
Maõ haøng Toång SL loaïi 1 Toång SL loaïi 2
AK
QT
DD
DL

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful