Introducere in semiotica

Semnul lingvistic în concep ia lui Ferdinand de Saussure

Lingvistul genevez Ferdinand de Saussure (1858-1913) este considerat drept ntemeietorul lingvisticii structurale i în ciuda existen ei unor idei structuraliste la Humboldt sau Leibniz, numele lui Saussure r mâne legat de geneza lingvisticii moderne. De i a publicat foarte pu in, Saussure a avut o influen enorm asupra lingvisticii. Trei elevi a lui Saussure, Ch. Bally, A. inute de Saussure la i amintirile de la orele maiestrului, au reu it s dea o Sechehaye, A. Riedling, folosind noti ele de la cursurile Geneva între 1906-1911 redactare unitar cursului Cours de linguistique générale. Personalitatea lui Saussure trebuie inclus în orice panoram a gândirii moderne: de la filozofie la lingvistic , de la semiotic la antropologie, pentru c a influen at profund demersul celor mai importan i gânditori contemporani: Merleau-Ponty, Lévi-Strauss, Barthes, Lacan, Foucault tiin elor umane. Pe de o parte, Saussure a restabilit contactul între lingvistic , logic si filozofie, iar pe de alt parte, s-a dovedit prin fondarea semiologiei .. un cercet tor interdisciplinar în sensul modern al cuvântului avant la lettre´ (G. Mounin, 1968: 10). În reac ia contra pozitivismului neogramaticilor i influen at de tiin a i i i prin ei ansamblul

sociologia lui Emile Durkheim ( ,,limba ca fapt social´ existând în virtutea unui ,,contract între membrii comunita ii´ CLG : 39 ), Saussure întemeiaz limbii ca tiin social sistematic , altfel spus ,,degajat de particularismul

idiosincratismul gramaticii istorice´ ( J.P. Bronckart, 1977: 89). Motto-ul teoriei sale ar putea fi o formulare emblematic din curs : ,,lingvistica are drept unic

Împreuna cu no iunea de sistem de care depinde.Propunem s se p streze cuvântul semn pentru a desemna i s se înlocuias . Saussure va fixa un model bilateral... Boboc.imagine acustic ´ respectiv cu implicit rela ional: . 1997: 25). constituind expresia adecvat concept/imagine acustic . Definind aceste dou elemente.Semnul lingvistic nu une te un lucru cu un nume.Introducere in semiotica veritabil obiect limba conceput în ea ins i i pentru ea îns i³ binecunoscutul principiu structuralist al imanen ei. Semnul este deci o entitate cu dou fe e: fa a semnificant (semnificant) i fa a semnificat (semnificat). Pe aceste temeiuri s-a considerat sistemul lingvistic al lui Saussure ca un . conceptul totalitatea semnificat i imaginea acustic . sensul se constituie drept cheia de bolt a construc iei saussuriene. Umberto Eco recunoa te pertinen a defini iilor i conceptualiz rii lor saussuriene care au contribuit indubitabil la dezvoltarea unei . ritualuri. .. de la semnele scrierii la alfabetul surdo-mu ilor. e te grani ele lingvisticii generale. Prin aceast Saussure dep definire a semnului ca unitate semnificant/semnificat. incluzând toate semnele ce servesc comunic rii . În esen ... obiceiuri. semiotica lui Saussure se bazeaz pe ideea unita ii (în semiotic ) pentru semnificat/semnificant.. ci un concept cu o imagine acustic ´ ( CLG: 85). ace ti termeni au avantajul de a marca opozi ia care îi separ fie între ei. . de la formulele de polite e la mod .model semiotic bilateral´ ( Al. Conform concep iei sale psihologice despre limb ca sistem.concept´ i semnificant. Socotindu-l pe Saussure (al turi de Peirce) între pionierii semioticii contemporane.în cadrul vie ii sociale´.con tiin e semiotice´. de la semnele militare la pantomim .. i . fie de totalitatea din care fac parte ³ (CLG: 86).

via a semnelor în cadrul vie ii sociale.Introducere in semiotica Lingvistica va fi modelul a psihologiei sociale tiin ific riguros al semiologiei sau tiin ei care studiaz . în acest sens se poate considera limba ca model general al întregii semiologii. r spândit i carcateristic sistem de exprimare. ea va reprezenta o parte i în consecin a a psihologiei generale ³( CLG: 41). .. .Se poate spune deci c semne pe deplin arbitrare reprezint mai bine decât altele idealul metodei semiologice. de aceea limba este cel mai bogat.. de i ea nu este decât un sistem printre altele´.

Ia i. Institutul European . 1999. Roven a Frumu ani.Introducere in semiotica Bibliografie : D. societate. Semiotic . cultur .