UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA FACULTATEA DREPT CATEDRA DREPT PUBLIC Programa analitică la disciplina DREPT VAMAL

AUTOR: LECTOR ASISTENT, MA. CURĂRARU ANDREI______________________ ANUL DE STUDII: IV BAC SEMESTRUL: Secţia zi – VII Secţia f/r - IX NUMĂRUL TOTAL DE ORE: 90 ore NUMĂRUL DE ORE DE CONTACT: 30 ore DIN ELE PRELEGERI: 16 ore SEMINARII: 14 ore EVALUARE: examen CREDITE ECTS: 3 Recenzenţi: Barbăneagră Alexei, dr.hab., prof. univ. _______________________ Mărgineanu Iurie, dr., conf. univ. _______________________ PROGRAMA A FOST DISCUTATĂ ŞI APROBATĂ LA ŞEDINŢA CATEDREI DIN “ ” septembrie 2011 PROCES VERBAL NR. 1 ŞEF CATEDRĂ: dr., conf. univ. TURCAN SERGHEI _________________ DECANUL FACULTĂŢII dr., conf. univ. GAMURARI VITALIE _________________

Notă introductivă LOCUL ŞI IMPORTANŢA DISCIPLINEI: 1. Sub raport didactic: a) locul disciplinei în cadrul programei de învăţămînt: “Dreptul Vamal” reprezintă o disciplină necesară în aprofundarea studenţilor anului IV BAC în cunoştinţele privind reglementarea juridică vamală şi activitatea vamală a Republicii Moldova. În contextul unei pregătiri temeinice şi eficiente al viitorului specialist se studiază particularităţile trecerii peste frontiera vamală a mărfurilor şi mijloacelor de transport. Se analizează particularităţile realizării drepturilor vamale, procedura executării plăţilor vamale, sistemul de măsuri de asigurare a realizării plăţilor vamale şi de altă natură. Se aprofundează cunoştinţele privind esenţa controlului vamal şi formelor sale, regimurile vamale şi procedurile vamale speciale. Raportarea la activitatea vamală are loc pe etape, în paralel cu studierea instituţiilor juridice respective (tranzitul vamal intern, declararea vamală, antrepozitul vamal, etc.) b) semnificaţia formativă: Activitatea vamală şi reglementarea acesteia ţin de un domeniu de importanţă majoră pentru Republica Moldova, iar formarea de cunoştinţe apronfundate în acest domeniu permite studenţilor anului IV să se orienteze la cariere într-o serie de organe de stat (Serviciul Vamal, Inspectoratul Fiscal, CCCEC, etc.), cât şi în domeniul privat (juristconsult, broker vamal, etc.) Totodată acest curs crează fundamentul pentru cunoaşterea aprofundată a unor domenii specifice de infracţiuni şi contravenţii (vamale), sistemul de administrare a trecerii peste frontiera vamală a mărfurilor şi mijloacelor de transport, crează premise concrete de ridicare a nivelului de calitate a specialistului în domeniul juridic. 2. Sub raport metodologico-aplicativ: Programa analitică se orientează la studenţii anului IV, secţia zi şi studenţii anului V secţia frecvenţă redusă, care deja deţin o serie de competenţe gnoseologice şi praxiologice fundamentale. Mai mult decât atât, au studiat o serie de discipline fundamentale conexe cu disciplina Drept Vamal. De aceea, orele de prelegeri se vor dedica în special problematicii de interpretare a legislaţiei şi politicii vamale, iar orele de seminare vor fi orientate spre soluţionarea situaţiilor concrete legate de activitatea practică de control vamal la frontieră. La bază se vor lua actele (formularele) necesare pentru trecerea frontierei vamale, cât şi practica administrativă şi judiciară vamală disponibilă domeniului public. În plus, seminarele se vor orienta şi la aspectul posibilităţilor de îmbunătăţire a legislaţiei vamale La predarea disciplinei se ţine cont de faptul că aceasta este destinată studenţilor anului I al Facultății Drept, secţia zi și frecvență redusă, care încă nu posedă competenţe gnosiologice şi praxiologice în domeniu dreptului. Se va încerca antrenarea cît mai activă a studenţilor atît în timpul seminariilor, cît şi la orele de curs, combinarea aspectelor teoretice cu cele practicoaplicative, examinîndu-se situaţii reale din practica juridică şi modelîndu-se cazuri fictive. Pe parcursul predării disciplinei se pune accentul pe acele noţiuni şi instituţii ale materiei, care să

stimuleze interesul studenţilor şi să-i determine spre o pregătire temeinică în vederea formării de buni specialişti în domeniul dreptului în general. La seminare se vor organiza dezbateri pe cele mai importante chestiuni ce ţin de problemele de bază ale organizării organelor de ocrotire a normelor de drept şi a mecanismului de garantare a respectării drepturilor fundamentale ale omului. OBIECTIVELE FORMATIV-DEZVOLTATIVE Obiectivele cursului Scopul de bază al prezentului curs îl constituie însuşirea eficientă de către studenţi a unei utile şi necesare disciplini referitoare la dreptul vamal şi activitatea vamală în Republica Moldova care are ca scop de a cultiva următoarele calităţi: COMPETENŢE GNOSEOLOGICE: Studentul trebuie să cunoască: Noţiunile generale privind reglementarea juridică vamală şi activitatea vamală a Republicii Moldova care vor fi necesare pentru însuşirea altor discipline juridice şi îndeplinirii cu succes a activităţii profesionale a juristului practic în toate domeniile dreptului; Particularităţile trecerii peste frontiera vamală a mărfurilor şi mijloacelor de transport, realizării drepturilor vamale, procedura executării plăţilor vamale, sistemul de măsuri de asigurare a realizării plăţilor vamale şi de altă natură, esenţa controlului vamal şi formelor sale, regimurile vamale şi procedurile vamale speciale. Structura şi activitatea Serviciului Vamal şi a altor organe abilitate cu atribuţii de a gestiona activitatea vamală în Republica Moldova. A obţine cunoştinţe de bază în domeniul trecerii frontierei vamale a Republicii Moldova de către mijloace de transport şi mărfuri. A interpreta legislaţia vamală a Republicii Moldova. A cunoaşte bazele activităţii vamale în Republica Moldova; COMPETENŢE PRAXIOLOGICE: Să-şi formeze capacităţile profesionale, deprinderi de a efectua investigaţii, de prelucrare şi analiză-sinteză a informaţiei. Să determine competenţele care condiţionează reuşita profesională. A aprecia situaţii legate de legislaţia vamală în vedrea depistării încălcărilor şi abuzurilor de aceasta. A fi capabili individual de a analiza situaţii de aplicare a legislaţiei vamale, în baza cunoştinţelor acumulate.

A utiliza în activitatea practică textele normative. COMPETENŢE DE CERCETARE: Să conştientizeze nevoia pregătirii şi formării personalităţii viitorului specialist prin efort autoeducativ; Să promoveze demersuri strategice active de dezvoltare a culturii profesionale. Să identifice erori şi contraziceri ce se produc din lipsă de cunoştinţe sau interpretări eronate a prevederilor legale cu cere s-au familiarizat. A identifica erori şi contraziceri ce se produc din lipsă de cunoştinţe sau interpretări eronate a prevederilor legale cu care s-au familiarizat. Specificul cursului: În alcătuirea programei s-a ţinut cont de specificul ULIM ce o deosebeşte de alte programe similare din alte universităţi ale Republicii Moldova. Cursul este planificat pentru 30 ore, inclusiv 16 ore prelegeri şi 14 ore lecţii practice. În varianta prezentă cursul “Drept Vamal” se va preda în două limbi: română şi rusă, de un autor pe perioada anului de studiu 2011-2012, prezentând un curs renovat conform legislaţiei în vigoare şi exigenţelor programei de studiu ULIM. Strategii de predare: Curs curent: În predarea materialului se vor utiliza scheme, diagrame, tabele, care vor demonstra vizual unele probleme legate de obiectul de studiu al disciplinei “Drept Vamal” ceea ce va contribui la însuşirea materialului predat. Seminarii: Analiza critică a legislaţiei vamale, propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia, simularea procesului de control la frontieră şi studiul practicii judiciare în domeniul vamal. Metode de lucru la lecţiile teoretice şi practice: - metode tradiţionale cu elemente interactive - dezbatere - analiză - sinteză - chestionare - teste-grilă

DISTRIBUIREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE TIPURI DE ACTIVITĂŢI (secţia zi) № 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Compartimentele

Curs 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 16

Seminare 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Total 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 30

Dreptul vamal - ramură de drept şi disciplină de studiu. Politica vamală şi activitatea vamală în Republica Moldova. Organele vamale ale Republicii Moldova. Serviciul în organele vamale. Reglementarea juridică a trecerii mărfurilor, mijloacelor de transport şi mijloacelor băneşti peste frontiera vamală a Republicii Moldova. Reglementarea tarifară şi netarifară a activităţii de comerţ exterior. Taxa vamală. Vămuirea. Controlul vamal. Regimurile vamale. Metodele de stabilire a valorii mărfurilor. Răspunderea juridică în dreptul vamal Actele de procedură vamală Originea mărfurilor Total Credite 3

CONŢINUTUL PROGRAMEI CONFORM GRILEI DE ORE A) Ore de curs Nr. 1. 2. 3. 4. 5. Denumirea temei Forma prezentării Numărul de ore 1 1 1 1 2 1

6.

Dreptul vamal - ramură de drept şi disciplină de Prelegere interactivă studiu. Politica vamală şi activitatea vamală în Republica Prelegere interactivă Moldova. Organele vamale ale Republicii Moldova. Prelegere interactivă Serviciul în organele vamale. Prelegere interactivă Reglementarea juridică a trecerii mărfurilor, mijloacelor de transport şi mijloacelor băneşti Prelegere interactivă peste frontiera vamală a Republicii Moldova. Reglementarea tarifară şi netarifară a activităţii de Prelegere interactivă comerţ exterior.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Taxa vamală. Vămuirea. Controlul vamal. Regimurile vamale. Metodele de stabilire a valorii mărfurilor. Răspunderea juridică în dreptul vamal Actele de procedură vamală Originea mărfurilor Total

Prelegere interactivă Prelegere interactivă Prelegere interactivă Prelegere interactivă Prelegere interactivă Prelegere interactivă Prelegere interactivă Prelegere interactivă

1 2 1 1 1 1 1 1 20

B) Seminarii Nr. 1. Denumirea temei Dreptul vamal - ramură de drept şi disciplină de studiu. Forma prezentării Numărul de ore -

Seminar interactiv cu examinarea studiului de caz 2. Politica vamală şi activitatea vamală în Republica Seminar interactiv cu Moldova. examinarea studiului de caz 3. Organele vamale ale Republicii Moldova. Seminar interactiv 4. Serviciul în organele vamale. Seminar interactiv cu examinarea studiului de caz 5. Reglementarea juridică a trecerii mărfurilor, Seminar interactiv cu mijloacelor de transport şi mijloacelor băneşti examinarea studiului peste frontiera vamală a Republicii Moldova. de caz 6. Reglementarea tarifară şi netarifară a activităţii de Seminar interactiv cu comerţ exterior. examinarea studiului de caz 7. Taxa vamală. Seminar interactiv cu examinarea studiului de caz 8. Vămuirea. Seminar interactiv cu examinarea studiului de caz 9. Controlul vamal. Seminar interactiv cu examinarea studiului de caz 10. Regimurile vamale. Seminar interactiv 11. Metodele de stabilire a valorii mărfurilor. Seminar interactiv cu examinarea studiului de caz 12. Răspunderea juridică în dreptul vamal Seminar interactiv cu

2 1 1

1

1

1

1

1 1

13.

Actele de procedură vamală

14.

Originea mărfurilor

examinarea studiului de caz Seminar interactiv cu examinarea studiului de caz Seminar interactiv cu examinarea studiului de caz 10

Total

DISTRIBUIREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE TIPURI DE ACTIVITĂŢI (secţia frecvenţă redusă) № 1. 2. 3. 4. 5. Compartimentele Dreptul vamal - ramură de drept şi disciplină de studiu. Politica vamală şi activitatea vamală în Republica Moldova. Organele vamale ale Republicii Moldova. Serviciul în organele vamale. Reglementarea juridică a trecerii mărfurilor, mijloacelor de transport şi mijloacelor băneşti peste frontiera vamală a Republicii Moldova. Reglementarea tarifară şi netarifară a activităţii de comerţ exterior. Taxa vamală. Vămuirea. Controlul vamal. Regimurile vamale. Metodele de stabilire a valorii mărfurilor. Răspunderea juridică în dreptul vamal Actele de procedură vamală Originea mărfurilor Total Curs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 Seminare Total 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 16

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

6

Conţinutul cursului Planul tematic de predare a cursului “Drept Vamal” este structurat în 14 compartimente mari, fiecare conţinînd un număr suficient de teme care se află într-o strînsă legătură logico-juridică şi cuprinde aspectele principale legate de obiectul disciplinei. Compartimentul 1. Dreptul vamal - ramură de drept şi disciplină de studiu. La această temă va fi explicată noțiunea de drept vamal, obiectul și metoda de reglementare a dreptului vamal. Se vor descrie elementele raportului juridic de drept vamal ca raportul juridic

de impunere. Se va determina situarea dreptului vamal în contextul altor ramuri de drept: drept constituţional, drept administrativ, drept fiscal, drept financiar, drept comercial, drept al comerţului internaţional, drept al mediului înconjurător, drept al concurenței, drept comunitar etc. Vor fi descriși subiecții dreptului vamal (persoanele fizice si juridice, birourile vamale, brokerii vamali, transportatorii vamali etc.), acţiunea legislaţiei vamale în timp și spaţiu, izvoarele dreptului vamal (izvoarele materiale si formale), precum și locul si rolul tratatelor internaţionale. Compartimentul 2. Politica vamală și activitatea vamală în Republica Moldova. Se va descrie noțiunea, conținutul si structura activitatii vamale in Republica Moldova.

Politica vamala-parte componenta a politicii fiscal-comerciale. Conceptul de politica vamala. Rolul si importanta sistemului vamal in economiile contemporane. Conceptul de sistem vamal. Rolul si importanta sistemului vamal in economiile contemporane.

Notiunea si obiectivele organizarii activitatii vamale. Subiectele, fazele de conducere a sistemului vamal.

Impunerea – instrument principal in aplicarea politicii vamale.

Acordarea preferintelor vamale la import. Concesii tarifare. Contingente tarifare. Compartimentul 3. Sistemul judiciar în Republica Moldova. Organele de administrare judecătorească. Această temă implică elucidarea aspectelor cu privire la sistemul instanţelor judecătoreşti în Republica Moldova, în special modalitatea lor de creare, principiile de organizare şi funcţionare, structura şi ierarhia lor, competenţa, precum şi condiţiile şi modalitatea de numire a persoanelor în funcţia de judecător. De asemenea în cadrul acestei teme va fi studiat sistemul organelor ce se ocupă de funcţia administrativă în domeniul justiţiei. Compartimentul 4. Jurisdicţia Constituţională. În cadrul acestei teme vor examinate aspecte privind organizarea, funcţionarea, competenţa şi structura, şi locul Curţii Constituţionale în sistemul Organelor de ocrotire a normelor de drept din Republica Moldova, subiecţii cu drept sesizare a acestei instituţii statale, precum şi care a fost necesitatea creării unei astfel de instituţii. Compartimentul 5. Centrul pentru drepturile omului. Avocaţii parlamentari.

Tema în cauză reflectă aspecte ale esenţei, modului de funcţionare şi competenţei Centrului pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, structura lui, precum şi modalitatea de numire în funcţia de Avocat Parlamentar şi atribuţiile acestora. Compartimentul 6. Procuratura. Se va prezenta o informaţiei detaliată privind locul Procuraturii în sistemul Organelor de ocrotire a normelor de drept, sistemul organelor Procuraturii, principiile de activitate a acestui organ, competenţa şi atribuţiile procurorului, statutul acestuia, precum şi principalele direcţii de activitate ale Procuraturii. Compartimentul 7. Organele de menţinere a ordinii, securităţii publice şi securităţii statului. La această temă studenţii vor fi familiarizaţi cu principalele organe ale statului ce se ocupă de funcţiile de ocrotire şi menţinere a ordinii publice şi securităţii publice, precum şi a securităţii statului. În cadrul lecţiilor teoretice se va prezenta principiile lor de activitate, structura, şi competenţa acestora, în scopul determinării locului fiecărui organ din această categorie în sistemul organelor de forţă ale statului. Compartimentul 8. Avocatura. Se va prezenta o informaţiei detaliată privind locul Avocaturii în sistemul Organelor de ocrotire a normelor de drept, esenţa, principiile de organizare şi funcţionare a Avocaturii, precum şi atribuţiile, competenţa şi modalitatea de dobândire a licenţei de avocat. Compartimentul 9. Notariatul. Tema în cauză reflectă aspecte ale esenţei, modului de funcţionare şi formare, precum şi a competenţei organelor nestatale şi statale ale notariatului, în scopul familiarizării studenţilor cu organele de constatare a drepturilor şi obligaţiilor (notariatul). Compartimentul 10. Organele nestatale ce contribuie la activitatea de ocrotire a normelor de drept. Tema în cauză reflectă aspecte ale esenţei, modului de funcţionare şi formare, precum şi a competenţei organelor nestatale ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul ocrotirii şi menţinerii ordinii de drept. BLOCUL DE CONŢINUT AL PRELEGERILOR Tema 1. Dreptul vamal - ramură de drept și disciplină de studiu 1. Noţiune de drept vamal. Obiectul și metoda de reglementare a dreptului vamal. Raportul juridic de drept vamal. Elementele specifice ale raportului juridic de drept vamal. Raportul juridic de impunere. 2. Obiectul de studiu al dreptului vamal. Sistemul dreptului vamal. Concepte fundamentale. Elementele constitutive.

3. Situarea dreptului vamal în contextul altor ramuri de drept: drept constituţional, drept administrativ, drept fiscal, drept financiar, drept comercial, drept al comerţului internaţional, drept al mediului înconjurător, drept al concurentei, drept comunitar. 4. Subiecții dreptului vamal. Acţiunea legislaţiei vamale în timp și spaţiu. Persoanele fizice și juridice, birourile vamale, brokerii vamali, transportatorii vamali. 5. Izvoarele dreptului vamal. Concept. Izvoarele materiale și formale. Locul și rolul tratatelor internaţionale. Tema 2. Politica vamală și activitatea vamală în Republica Moldova. 1. Noţiunea, conţinutul și structura activităţii vamale în Republica Moldova. 2. Politica vamala – parte componentă a politicii fiscal – comerciale. Conceptul de politică vamală. Rolul și importanța sistemului vamal în economiile contemporane. Conceptul de sistem vamal. Rolul și importanța sistemului vamal în economiile contemporane. 3. Noţiunea și obiectivele organizării activităţii vamale. Subiectele, fazele de conducere a sistemului vamal. 4. Impunerea – instrument principal în aplicarea politicii vamale. 5. Acordarea preferinţelor vamale la import. Concesiuni tarifare. Contingențe tarifare.

Tema 3. Organele vamale ale Republicii Moldova. 1. 2. Noţiunea si statutul juridic al organelor vamale. Noţiunea si caracteristica sistemului organelor vamale ale Republicii Moldova. Sistemul organelor vamale a Republicii Moldova. Serviciul Vamal. Birourile vamale interne și de frontieră. Posturile vamale. Direcţiile principale ale organizării si conducerii activităţii vamale. Funcţiile organizării și conducerii activităţii vamale. De prognozare, De planificare, De evidență și control, De cooperare cu organele de drept, De conducere a activităţii financiare si administrative. Esenţa și conţinutul procedurii organizării activităţii vamale. Drepturile și obligaţiile, atribuţiile Serviciului Vamal. Atribuţiile organelor vamale. Aspectele juridice in sfera activităţii vamale. Tema 4. Serviciul în organele vamale. 1. Noţiunea și principiile organizării serviciului în organele vamale. 2. Conferirea gradelor speciale. Termenul de deţinere a gradelor speciale.

3. a. b. c. d. e. 4. 5.

3. Drepturile și obligaţiile colaboratorilor organelor vamale. Condiţiile serviciului în organele vamale. Angajarea în serviciu în organele vamale. 4. Protecţia socială a colaboratorilor organelor vamale. Sistemul organelor vamale în Republica Moldova. Rolul și importanța în realizarea activității vamale. Tema 5. Reglementarea juridică a trecerii mărfurilor, mijloacelor de transport și mijloacelor băneşti peste frontiera vamala a Republicii Moldova. 1. Principii generale de trecere a mărfurilor și mijloacelor băneşti peste frontiera vamală a Republicii Moldova. Regimul vamal acordat mărfurilor deplasate peste frontiera vamală a Republicii Moldova. 2. Trecerea frontierei vamale cu mijloace transport. Principii generale de aplicare a Convenţiei TIR. Înlesnirile și facilitățile acordate la transportarea încărcăturilor cu aplicarea Carnetului TIR. Procedura completării și eliberării Carnetului TIR. Asociaţia emitentă și garantă. AITA. 3. Regimul juridic al bunurilor ce aparţin persoanelor fizice. Trecerea peste frontiere vamale a mărfurilor, valutei, obiectelor de valoare, bunurilor moştenite, și în cazul schimbării locului de trai permanent. Trecerea peste frontiera vamala a mărfurilor în scop de comercializare si alte activități de producere. Autorizarea trecerii peste frontiere vamale a R.M.. 4. Autorizarea trecerii peste frontiera vamală. Tema 6. Reglementarea tarifară și netarifară a activităţii de comerţ exterior. 1. Reglementarea de stat a activităţii comerciale externe. Metodele reglementării de stat. Reglementarea tarifara. Reglementarea netarifara. Licenţierea. Cotarea. Certificarea. Interdicţiile la import – export. 2. Noţiunea nomenclatorului marfar, rolul nomenclatorului marfar și clasificarea tarifara a mărfurilor. Sistemele clasice de clasificare a nomenclatorului de mărfuri. Nomenclatorul de mărfuri a RM. Tariful vamal de import a Republicii Moldova. Tarifele vamale in practica internaţională. 3. Controlul importului. Promovarea cooperării economice internaţionale. Încurajarea si controlul exportului si importului de capital. Asigurarea echilibrului balanţei plăţilor externe. Definiția și clasificarea tarifului vamal. 4. Cadrul internaţional care reglementează principiile de funcţionarea a tarifelor vamale. Norme internaţionale privind folosirea tarifelor vamale. Tariful vamal de import a R.M.. Sistemul armonizat de descriere și codificare a mărfurilor. 5. Instrumente de tehnica vamală și tarifară practicate de țările care folosesc tarife vamale. Tema 7. Taxa vamală. 1. Noţiunea și natura juridică a taxei vamale. 2. Noţiunea de impozit. Caracteristicile sale. 3. Funcţia taxei vamale. Clasificarea taxelor vamale. Amânarea și eşalonarea plății taxei vamale.

4. Procedura de instituire a sistemului de marcare cu timbre de acciz. Accizele. Obiectele și subiectele. Procedura încasării accizelor. 5. Taxa pe valoare adăugata. Obiectul și subiectele impunerii. Cota de calcul TVA. Procedura aplicării și perceperii taxei pentru proceduri vamale. 6. Efectele generale ale aplicării taxelor vamale asupra importurilor. Funcţia taxei vamale ca instrument fiscal. Funcţia taxei vamale ca instrument de politică comercială. Calculul taxelor vamale. Procedura de încasare. Tema 8. Vămuirea. 1. Principii generale privind perfectarea actelor vamale. Operaţiuni prealabile. Depozitul provizoriu. Declararea mărfurilor și obiectelor. Obligaţiile declarantului vamal. 2. Întocmirea, acceptarea și validarea Declaraţiei vamale în detaliu. Procedura completării și înregistrării declaraţiei vamale. Efectele acceptării și înregistrării a unei declaraţii. Etapele de vămuire a mărfurilor. Lista documentelor necesare pentru acordarea liberului de vamă. Autorizarea trecerii peste frontiera vamala si acordarea liberului de vama. Întocmirea, modificarea și anularea declaraţiei vamale. Principii generale de perfectare a actelor vamale sub acoperirea Carnetului TIR. 3. Inspecţia înainte de expediţie. Practicile interne și străine. 4. Brokerul vamal. 5. Principiile generale ale statisticii vamale. Izvoarele statisticii vamale. Metodele prelucrării datelor statistice in dreptul vamal. Tema 9. Controlul vamal. 1. Noţiunea, esenţa și conţinutul controlului vamal. Obiectivele principale ale organizării controlului vamal. Procedura efectuării controlului vamal de către organele vamale. Competența serviciului de grăniceri in domeniul controlului marfar, a unităţilor de transport. 2. Direcţiile principiile de organizare a controlului vamal. Controlul marfar, selectiv, corporal, documentar. 3. Particularităţi esenţiale ale controlului vamal. Mărfurile şi mijloacele de transport supuse controlului vamal obligatoriu. 4. Formele controlului vamal. Controlul vamal al bunurilor şi mijloacelor de transport. 5. Controlul vamal al valorilor valutare. Expertiza vamală. 6. Controlul vamal corporal. Livrările controlate. 7. Înlesnirile vamale acordate la controlul vamal. 8. Supravegherea vamală. Supravegherea vamală efectuata de Serviciul Vamal al RM. 9. Drepturile şi obligaţiile declaranţilor şi organele vamale.

Tema 10. Regimurile vamale.

1. Noţiune şi tipurile regimurilor vamale. Alegerea şi renunţarea la regimul vamal. Mărfurile şi obiectele care nu se supun nici unui regim vamal. 2. Importul pentru circulaţia liberă. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. Autorizarea regimului vamal. Procedura de vămuire. 3. Reimportul. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. 4. Tranzitul. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. 5. Depozitul vamal. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. 6. Magazinul duty – free . Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. 7. Admiterea temporară. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. Termenul de admitere temporară. 8. Zona liberă. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. Regimul fiscal, vamal, valutar. Organizarea şi funcţionarea Zonelor Economice Libere. 9. Perfecţionarea pasivă. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. 10. Exportul. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. 11. Reexportul. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. Condiţiile de restituire a drepturilor de import. 12. Nimicirea şi renunţarea in folosul statului. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. Tema 11. Metodele de stabilire a valorii mărfurilor. 1. Sistemele de determinare a valorii în vamă a mărfurilor. 2. Metodele de determinare a valorii în vamă a mărfii şi modul de aplicare a lor. Metodele de determinare a valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfa respectiva ori în baza preţului efectiv plătit sau de plătit. Metodele de determinare a valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfă identică. 3. Metodele de determinare a valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfă similară. Metodele de determinare a valorii în vamă a mărfii în baza costului unitar al mărfii. Metodele de determinare a valorii în vamă a mărfii în baza valorii calculate a mărfii. 4. Metoda de rezervă. Drepturile şi obligaţiile declaranţilor şi a organelor vamale la stabilirea valorii în vamă a mărfurilor. Reglementări internaţionale privind evaluarea vamală a mărfurilor. Tema 12. Răspunderea juridică în dreptul vamal 1. Noţiunea şi tipurile răspunderii în dreptul vamal. 2. Contravenţiile vamale şi răspunderea pentru săvârşirea lor (sancţiunile).

3. Infracţiunea de contrabandă. 4. Aspecte procedurale ale răspunderii în dreptul vamal. Tema 13. Actele de procedura 1. Cercetarea cazului de contravenţie vamală. Atacarea deciziei organului vamal asupra cazului de contravenţie vamală. 2. Executarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiuni pentru contravenţia vamală. 3. Atacarea deciziilor, acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali. 4. Calea administrativă şi judiciară de atac a deciziilor, acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali. Tema 14. Originea mărfurilor 1. Criterii de determinare a ţărilor de origine a mărfii. 2. Certificatul de origine a mărfurilor. Rolul certificatului de origine la vămuirea mărfurilor. Forma certificatelor. Procedura eliberării certificatelor de origine. 3. Regulile privind definirea noţiunii de produse originare. 4. Reguli de origine particulare. 5. Acordarea preferinţelor vamale la import. BLOCUL DE CONŢINUT AL SEMINARIILOR (studii cu frecvenţa la zi) Tema 1. Dreptul vamal - ramură de drept și disciplină de studiu 1. Noţiune de drept vamal. Obiectul și metoda de reglementare a dreptului vamal. Raportul juridic de drept vamal. Elementele specifice ale raportului juridic de drept vamal. Raportul juridic de impunere. 2. Obiectul de studiu al dreptului vamal. Sistemul dreptului vamal. Concepte fundamentale. Elementele constitutive. 3. Situarea dreptului vamal în contextul altor ramuri de drept: drept constituţional, drept administrativ, drept fiscal, drept financiar, drept comercial, drept al comerţului internaţional, drept al mediului înconjurător, drept al concurentei, drept comunitar. 4. Subiecții dreptului vamal. Acţiunea legislaţiei vamale în timp și spaţiu. Persoanele fizice și juridice, birourile vamale, brokerii vamali, transportatorii vamali. 5. Izvoarele dreptului vamal. Concept. Izvoarele materiale și formale. Locul și rolul tratatelor internaţionale. Subiecte de evaluare: Definiți Dreptul Vamal, obiectul și metoda sa de reglementare.

-

Identificați diferențele dintre activitatea vamală și dreptul vamal. Stabiliți locul și rolul dreptului vamal în sistemul științelor juridice. Caracterizați Subiecții dreptului vamal, relațiile juridice vamale, izvoarele dreptului vamal și acțiunea lor în timp și spațiu. Bibliografie: Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994, Monitorul Oficial Nr. 1. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311496 Codul Vamal Nr. 1149 din 20.07.2000, Monitorul Oficial Nr. ed.special din 01.01.2007. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=319745

1.

2.

Belu M. Sistemul vamal. Bucureşti: Editura Economică, 2003. 286 p. Андриашина Х.А. Таможенное право. Москва: Юстицинформ, 2006. 264 с. Анохина О.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза. Москва: Проспект, 2011. 448 с. 6. Бакаева О.Ю., Матвиенко Г.В. Таможенное право России. Москва: Юристъ, 2007. 504 с. 7. Бакаева О.Ю., Матвиенко Г.В. Таможенное право. Курс лекций. Москва: РАП, Эксмо, 2009. 272 с.
3. 4. 5.

Tema 2. Politica vamală și activitatea vamală în Republica Moldova. 1. Noţiunea, conţinutul și structura activităţii vamale în Republica Moldova. 2. Politica vamala – parte componentă a politicii fiscal – comerciale. Conceptul de politică vamală. Rolul și importanța sistemului vamal în economiile contemporane. Conceptul de sistem vamal. Rolul și importanța sistemului vamal în economiile contemporane. 3. Noţiunea și obiectivele organizării activităţii vamale. Subiectele, fazele de conducere a sistemului vamal. 4. Impunerea – instrument principal în aplicarea politicii vamale. 5. Acordarea preferinţelor vamale la import. Concesiuni tarifare. Contingențe tarifare. Subiecte de evaluare: Definiți și analizați activitatea vamală din Republica Moldova Explicați conceptul de politică vamală și de sistem vamal. Analizați activitatea de organizare a sistemului vamal. Definiți impunerea ca element al politicii vamale. Analizați excepțiile la principiul impunerii în politica vamală. Bibliografie:

Codul Vamal Nr. 1149 din 20.07.2000, Monitorul Oficial Nr. ed.special din 01.01.2007. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=319745 2. Legea cu privire la tariful vamal Nr. 1380 din 20.11.1997, Monitorul Oficial Nr. ed.special. din 01.01.2007. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=319952
1. 3.

Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător Nr. 81 din 18.03.2004, Monitorul Oficial Nr. 64-66 din 23.04.2004. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=312880

Legea cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe Nr. 1466 din 29.01.1998, Monitorul Oficial Nr. 28-29 din 02.04.1998. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=311599 5. Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe Nr. 1031 din 08.06.2000 Monitorul Oficial Nr. 119120 din 21.09.2000. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=311523
4. 6.

Legea serviciului în organele vamale Nr. 1150 din 20.07.2000, Monitorul Oficial Nr. 106-108 din 24.08.2000. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=311546 Legea cu privire la zonele economice libere Nr. 440 din 27.07.2001, Monitorul Oficial Nr. 108-109 din 06.09.2001. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=312827 Belu M. Sistemul vamal. Bucureşti: Editura Economică, 2003. 286 p. Condor I. Drept vamal şi fiscal. Bucureşti: Lumina Lex, 2002. 308 p. Ivănescu F. Legislaţie vamală şi valutară. Bucureşti: Forum, 2000. 320 p. Merlescu I. Drept vamal sancţionator. Bucureşti: Editura Economică, 1984. 256 p. Mladen C. Drept vamal. Bucureşti: Editura Economică, 2000. 245 p. Габричидзе Б.Н. Российское таможенное право. Москва: ЭКСМО, 1997. 340 с. Габричидзе Б.Н. Таможенное законодательство. Москва: Статут, 1994. 211 с. Tema 3. Organele vamale ale Republicii Moldova.

7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1. Noţiunea si statutul juridic al organelor vamale. Noţiunea si caracteristica sistemului organelor vamale ale Republicii Moldova. 2. Sistemul organelor vamale a Republicii Moldova. Serviciul Vamal. Birourile vamale interne și de frontieră. Posturile vamale. Direcţiile principale ale organizării și conducerii activităţii vamale. 3. Funcţiile organizării și conducerii activităţii vamale. a. b. c. De prognozare, De planificare, De evidență și control,

d. e.

De cooperare cu organele de drept, De conducere a activităţii financiare si administrative. 4. Esenţa și conţinutul procedurii organizării activităţii vamale. Drepturile și obligaţiile, atribuţiile Serviciului Vamal. 5. Atribuţiile organelor vamale. Aspectele juridice in sfera activităţii vamale. Subiecte de evaluare: Identificați și definiți organele vamale ale Republicii Moldova. Analizați sistemul organelor vamale ale Republicii Moldova. Evidențiați principalele direcții ale organizării și conducerii activității vamale. Explicați funcțiile organizării și conducerii activității vamale. Stabiliți drepturile, obligațiile și atribuțiile organelor vamale. Bibliografie:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8. 9. 10.

Codul Vamal Nr. 1149 din 20.07.2000, Monitorul Oficial Nr. ed.special din 01.01.2007. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=319745 Legea serviciului în organele vamale Nr. 1150 din 20.07.2000, Monitorul Oficial Nr. 106-108 din 24.08.2000. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=311546 Hotărârea Guvernului cu privire la Sistemul Informaţional Integrat Vamal, nr. 561 din 18.05.2007, Monitorul Oficial Nr. 74-77 din 01.06.2007. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325888 Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea structurii, efectivului - limită şi a Regulamentului Serviciului Vamal nr. 4 din 02.01.2007, Monitorul Oficial nr.3-5 din 12.01.2007. http://www.customs.gov.md/files/acte/HG4.doc Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea unor acte normative privind realizarea Legii serviciului în organele vamale. nr.383 din 29.05.2001, Monitorul Oficial Nr. 5961 din 07.06.2001. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=296223 Hotărârea Guvernului cu privire la drapelul, pavilionul şi însemnele organelor vamale nr.554 din 16.06.1997. Monitorul Oficial Nr. 046 din 17.07.1997. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=302966 Belu M. Sistemul vamal. Bucureşti: Editura Economică, 2003. 286 p. Condor I. Drept vamal şi fiscal. Bucureşti: Lumina Lex, 2002. 308 p. Erhan I. Drept vamal comunitar. Chişinău: f.ed., 2011. 469 p. Obreja E. Activitatea vamală în Republica Moldova şi fenomenul corupţiei. Chişinău: Transparency International – Moldova, 2003. 142 p. Tema 4. Serviciul în organele vamale.

1. Noţiunea și principiile organizării serviciului în organele vamale. 2. Conferirea gradelor speciale. Termenul de deţinere a gradelor speciale.

3. Drepturile și obligaţiile colaboratorilor organelor vamale. Condiţiile serviciului în organele vamale. Angajarea în serviciu în organele vamale. 4. Protecţia socială a colaboratorilor organelor vamale. Sistemul organelor vamale în Republica Moldova. Rolul și importanța în realizarea activității vamale. Subiecte de evaluare: Definiți și explicați principiile de organizare a serviciului în organele vamale. Stabiliți procedura și termenele de deținere a gradelor speciale în Serviciul Vamal. Determinați drepturile și obligațiile colaboratorilor organelor vamale. Determinați sistemul de angajare în serviciu în organele vamale și condițiile de angajare. Analizați sistemul de protecție a colaboratorilor organelor vamale și importanța lui pentru realizarea activității vamale. Bibliografie:
1.

2.

3.

4.

5.

6. 7. 8. 9. 10. 11.

Codul Vamal Nr. 1149 din 20.07.2000, Monitorul Oficial Nr. ed.special din 01.01.2007. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=319745 Legea serviciului în organele vamale Nr. 1150 din 20.07.2000, Monitorul Oficial Nr. 106-108 din 24.08.2000. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=311546 Hotărârea Guvernului cu privire la Sistemul Informaţional Integrat Vamal, nr. 561 din 18.05.2007, Monitorul Oficial Nr. 74-77 din 01.06.2007. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325888 Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea structurii, efectivului - limită şi a Regulamentului Serviciului Vamal nr. 4 din 02.01.2007, Monitorul Oficial nr.3-5 din 12.01.2007. http://www.customs.gov.md/files/acte/HG4.doc Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea unor acte normative privind realizarea Legii serviciului în organele vamale. nr.383 din 29.05.2001, Monitorul Oficial Nr. 5961 din 07.06.2001. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=296223 Ursu V., Canţer O., Magu I. Schiţe de contribuţie la monografia de drept vamal. Chişinău: Tip. Foxtrot, 2006. 112 p. Vîlcu N. Cutumele angajaţilor serviciului vamal şi conştientizarea dreptului. Chişinău: Serviciul de Presă al Departamentului Vamal, 2003. 23 p. Андриашин Х.А., Свинухов В.Г., Балакин В.В.Таможенное право. Москва: Магистр, 2008. 367 с. Андриашина Х.А. Таможенное право. Москва: Юстицинформ, 2006. 264 с. Анохина О.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза. Москва: Проспект, 2011. 448 с. Бакаева О.Ю., Матвиенко Г.В. Таможенное право России. Москва: Юристъ, 2007. 504 с.

Tema 5. Reglementarea juridică a trecerii mărfurilor, mijloacelor de transport și mijloacelor băneşti peste frontiera vamala a Republicii Moldova.

1. Principii generale de trecere a mărfurilor și mijloacelor băneşti peste frontiera vamală a Republicii Moldova. Regimul vamal acordat mărfurilor deplasate peste frontiera vamală a Republicii Moldova. 2. Trecerea frontierei vamale cu mijloace transport. Principii generale de aplicare a Convenţiei TIR. Înlesnirile și facilitățile acordate la transportarea încărcăturilor cu aplicarea Carnetului TIR. Procedura completării și eliberării Carnetului TIR. Asociaţia emitentă și garantă. AITA. 3. Regimul juridic al bunurilor ce aparţin persoanelor fizice. Trecerea peste frontiere vamale a mărfurilor, valutei, obiectelor de valoare, bunurilor moştenite, și în cazul schimbării locului de trai permanent. Trecerea peste frontiera vamala a mărfurilor în scop de comercializare si alte activități de producere. Autorizarea trecerii peste frontiere vamale a R.M.. 4. Autorizarea trecerii peste frontiera vamală. Subiecte de evaluare: Descrieți sistemul de trecere a mărfurilor și mijloacelor băneşti peste frontiera vamală a Republicii Moldova. Stabiliți sistemul de trecere a frontierei vamale cu mijloace de transport. Explicați esența reglementărilor Convenției TIR. Determinați regimul juridic aplicabil bunurilor ce aparțin persoanelor fizice. Situații speciale Stabiliți condițiile de autorizare a trecerii peste frontiera vamală. Bibliografie:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Convenţie vamala relativa la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R (Conventia T.I.R.) din 14.11.1975. Publicata in editia oficiala "Tratate internationale", 1998, vol.6, pag.7 Codul Vamal Nr. 1149 din 20.07.2000, Monitorul Oficial Nr. ed.special din 01.01.2007. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=319745 Legea cu privire la tariful vamal Nr. 1380 din 20.11.1997, Monitorul Oficial Nr. ed.special. din 01.01.2007. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=319952 Legea cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe Nr. 1466 din 29.01.1998, Monitorul Oficial Nr. 28-29 din 02.04.1998. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=311599 Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice Nr. 1569 din 20.12.2002, Monitorul Oficial Nr. 185-189 din 31.12.2002. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=312785 Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului de monitorizare în timp real a evenimentelor, autoturismelor şi persoanelor la posturile vamale, nr. 1049 din 21.09.2007, Monitorul Oficial Nr. 153-156 din 28.09.2007. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325320 Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control, nr.792 din 08.07.2004, Monitorul

8.

9.

10. 11. 12. 13. 14. 15.

Oficial Nr. 112-118 din 16.07.2004. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=304750 Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de către persoanele fizice, nr. 1185 din 30.09.2003, Monitorul Oficial Nr. 211-214 din 10.10.2003. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=298056 Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă introduse pe teritoriul Republicii Moldova, nr.600 din 14.05.2002, Monitorul Oficial Nr. 66-68 din 23.05.2002. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296537 Bădescu Gh., Dranea E., Ghiţă C., Valoarea în vamă a mărfurilor de import reglementări şi comentarii. Bucureşti: Lumina Lex, 1998. 325 p. Dragnea E. Reglementări vamale. Nomenclatură. Origine. Valoare. Oradea: Eurounion, 1994. 267 p. Ivănescu F. Legislaţie vamală şi valutară. Bucureşti: Forum, 2000. 320 p. Ursu V., Canţer O., Magu I. Schiţe de contribuţie la monografia de drept vamal. Chişinău: Tip. Foxtrot, 2006. 112 p. Габричидзе Б.Н. Российское таможенное право. Москва: ЭКСМО, 1997. 340 с. Габричидзе Б.Н. Таможенное законодательство. Москва: Статут, 1994. 211 с. Tema 6. Reglementarea tarifară și netarifară a activităţii de comerţ exterior.

1. Reglementarea de stat a activităţii comerciale externe. Metodele reglementării de stat. Reglementarea tarifara. Reglementarea netarifara. Licenţierea. Cotarea. Certificarea. Interdicţiile la import – export. 2. Noţiunea nomenclatorului marfar, rolul nomenclatorului marfar și clasificarea tarifara a mărfurilor. Sistemele clasice de clasificare a nomenclatorului de mărfuri. Nomenclatorul de mărfuri a RM. Tariful vamal de import a Republicii Moldova. Tarifele vamale in practica internaţională. 3. Controlul importului. Promovarea cooperării economice internaţionale. Încurajarea si controlul exportului si importului de capital. Asigurarea echilibrului balanţei plăţilor externe. Definiția și clasificarea tarifului vamal. 4. Cadrul internaţional care reglementează principiile de funcţionarea a tarifelor vamale. Norme internaţionale privind folosirea tarifelor vamale. Tariful vamal de import a R.M.. Sistemul armonizat de descriere și codificare a mărfurilor. 5. Instrumente de tehnica vamală și tarifară practicate de țările care folosesc tarife vamale. Subiecte de evaluare: Stabiliți sistemul de reglementare a activității comerciale externe în Republica Moldova. Analizați locul și rolul Nomenclatorului Marfar al Republicii Moldova și importanța lui pentru stabilirea tarifului vamal. Analizați reglementările internaționale privind principiile de funcționare a tarifelor vamale și procesul de armonizare a legislației vamale din Republica Moldova cu standardele internaționale.

-

Determinați instrumentele de tehnică vamală și tarifară practicate de țările care folosesc tarife vamale. Bibliografie:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Convenţia privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990 (RM a aderat prin Legea RM nr. 253 din 05.12.2008). A intrat în vigoare la 2 mai 2009. Asociaţie emitentă şi asociaţie garantă a titlurilor de admitere temporară (carnetele ATA şi CPD), conform Convenţiei este desemnată prin Hotarîrea Guvernului nr. 495 din 14.08.2009 Convenţia cu privire la crearea consiliului colaborării vamale, încheiată la Bruxelles la 15 decembrie 1950 (RM a aderat prin Hotărîrea Parlamentului RM nr.164-XIII din 30.06.1994). Convenţia internaţională privind asistenţa administrativă reciprocă pentru prevenirea, investigarea şi reprimarea infracţiunilor vamale, încheiată la Nairobi la 9 iunie 1977 (RM a aderat prin Legea RM nr.275-XV din 21.06.2001). Convenţia internaţională privind Sistemul Armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor, încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983 (RM a aderat prin Legea RM nr.112-XV din 22.04.2004). Convenţie vamala relativa la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R (Conventia T.I.R.) din 14.11.1975. Publicata in editia oficiala "Tratate internationale", 1998, vol.6, pag.7 Codul Vamal Nr. 1149 din 20.07.2000, Monitorul Oficial Nr. ed.special din 01.01.2007. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=319745 Codul Fiscal Nr. 1163 din 24.04.1997, Monitorul Oficial Nr. ed. spec. din 25.03.2005. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=326971 Legea cu privire la tariful vamal Nr. 1380 din 20.11.1997, Monitorul Oficial Nr. ed.special. din 01.01.2007. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=319952 Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător Nr. 81 din 18.03.2004, Monitorul Oficial Nr. 64-66 din 23.04.2004. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=312880

7.

8.

9.

Legea cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe Nr. 1466 din 29.01.1998, Monitorul Oficial Nr. 28-29 din 02.04.1998. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=311599 11. Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe Nr. 1031 din 08.06.2000 Monitorul Oficial Nr. 119120 din 21.09.2000. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=311523
10. 12.

Legea privind licenţierea unor genuri de activitate Nr. 451 din 30.07.2001, Monitorul Oficial Nr. 108 din 06.09.2001. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=312830

13.

14.

15. 16. 17. 18.

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului Mărfurilor al Republicii Moldova, nr.1525 din 29.12.2007, Monitorul Oficial Nr. 112-114 din27.06.2008. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=328274 Hotărîrea Guvernului cu privire la unele măsuri de reglementare a comerţului exterior nr.777 din 13 august 1997. Monitorul Oficial Nr. 59-60 din 11.09.1997. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296791 Belu M. Sistemul vamal. Bucureşti: Editura Economică, 2003. 286 p. Caraiani Gh. Manual pentru declaranţii şi experţii vamali. Bucureşti: Lumina Lex, 2001. 320 p. Caraiani Gh., Diaconu G. Tariful integrat vamal - reglementări şi modele de utilizare. Bucureşti: Lumina Lex, 2002. 256 p. Georgescu T. Tehnici de comerţ exterior. Bucureşti: Universitatea Romana Americana, 1995. 327 p. Tema 7. Taxa vamală.

1. Noţiunea și natura juridică a taxei vamale. 2. Noţiunea de impozit. Caracteristicile sale. 3. Funcţia taxei vamale. Clasificarea taxelor vamale. Amânarea și eşalonarea plății taxei vamale. 4. Procedura de instituire a sistemului de marcare cu timbre de acciz. Accizele. Obiectele și subiectele. Procedura încasării accizelor. 5. Taxa pe valoare adăugata. Obiectul și subiectele impunerii. Cota de calcul TVA. Procedura aplicării și perceperii taxei pentru proceduri vamale. 6. Efectele generale ale aplicării taxelor vamale asupra importurilor. Funcţia taxei vamale ca instrument fiscal. Funcţia taxei vamale ca instrument de politică comercială. Calculul taxelor vamale. Procedura de încasare. Subiecte de evaluare: Determinați natura juridică a taxei vamale Evidențiați specificul taxei vamale, funcțiile sale, clasificare și modalitățile speciale de plată. Stabiliți natura juridică a impozitului și caracteristicile sale. Stabiliți natura juridică a accizului și caracteristicile sale. Stabiliți natura juridică a TVA și caracteristicile sale. Analizați efectele și funcțiile economice ale taxei vamale. Stabiliți sistemul de încasare a taxelor vamale. Bibliografie:
1.

Codul Vamal Nr. 1149 din 20.07.2000, Monitorul Oficial Nr. ed.special din 01.01.2007. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=319745

2.

Codul Fiscal Nr. 1163 din 24.04.1997, Monitorul Oficial Nr. ed. spec. din 25.03.2005. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=326971 Legea cu privire la tariful vamal Nr. 1380 din 20.11.1997, Monitorul Oficial Nr. ed.special. din 01.01.2007. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=319952 Hotărârea Guvernului cu privire la regulile de origine a mărfurilor, nr. 1599 din 13.12.2002, Monitorul Oficial Nr. 174-176 din 20.12.2002 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=299658 Bădescu Gh., Dranea E., Ghiţă C., Valoarea în vamă a mărfurilor de import reglementări şi comentarii. Bucureşti: Lumina Lex, 1998. 325 p. Belu M. Sistemul vamal. Bucureşti: Editura Economică, 2003. 286 p. Caraiani Gh. Manual pentru declaranţii şi experţii vamali. Bucureşti: Lumina Lex, 2001. 320 p. Caraiani Gh., Cazacu C. Vămuirea mărfurilor de export-import, Bucureşti: Editura Economică, 1997. 320 p. Caraiani Gh., Diaconu G. Regimurile suspensive în legislaţia vamală comunitară şi în cea românească. Bucureşti: Lumina Lex, 2000. 278 p. Caraiani Gh., Diaconu G. Tariful integrat vamal - reglementări şi modele de utilizare. Bucureşti: Lumina Lex, 2002. 256 p. Cazacu C. Vămuirea mărfurilor de import-export. Bucureşti: Editura Economică, 1996. 236 p. Tema 8. Vămuirea.

3.

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1. Principii generale privind perfectarea actelor vamale. Operaţiuni prealabile. Depozitul provizoriu. Declararea mărfurilor și obiectelor. Obligaţiile declarantului vamal. 2. Întocmirea, acceptarea și validarea Declaraţiei vamale în detaliu. Procedura completării și înregistrării declaraţiei vamale. Efectele acceptării și înregistrării a unei declaraţii. Etapele de vămuire a mărfurilor. Lista documentelor necesare pentru acordarea liberului de vamă. Autorizarea trecerii peste frontiera vamala si acordarea liberului de vama. Întocmirea, modificarea și anularea declaraţiei vamale. Principii generale de perfectare a actelor vamale sub acoperirea Carnetului TIR. 3. Inspecţia înainte de expediţie. Practicile interne și străine. 4. Brokerul vamal. 5. Principiile generale ale statisticii vamale. Izvoarele statisticii vamale. Metodele prelucrării datelor statistice in dreptul vamal. Subiecte de evaluare: Explicați procedura de vămuire și etapele acesteia. Determinați regimul juridic al Declarației Vamale și sistemul de întocmire, acceptare și validare a acesteia. Stabiliți practicile interne și internaționale cu privire la inspecția înainte de expediție.

-

Determinați statutul juridic al brokerului vamal. Analizați sistemul statistic vamal. Bibliografie:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Convenţie vamala relativa la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R (Conventia T.I.R.) din 14.11.1975. Publicata in editia oficiala "Tratate internationale", 1998, vol.6, pag.7 Codul Vamal Nr. 1149 din 20.07.2000, Monitorul Oficial Nr. ed.special din 01.01.2007. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=319745 Legea cu privire la tariful vamal Nr. 1380 din 20.11.1997, Monitorul Oficial Nr. ed.special. din 01.01.2007. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=319952 Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice Nr. 1569 din 20.12.2002, Monitorul Oficial Nr. 185-189 din 31.12.2002. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=312785 Hotărârea Guvernului cu privire la Sistemul Informaţional Integrat Vamal, nr. 561 din 18.05.2007, Monitorul Oficial Nr. 74-77 din 01.06.2007. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325888 Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea brokerului vamal şi a specialistului în domeniul vămuirii, nr. 1290 din 09.12.2005, Monitorul Oficial Nr. 8-10 din 15.01.2008. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=326613 Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control, nr.792 din 08.07.2004, Monitorul Oficial Nr. 112-118 din 16.07.2004. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=304750 Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de către persoanele fizice, nr. 1185 din 30.09.2003, Monitorul Oficial Nr. 211-214 din 10.10.2003. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=298056 Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». http://www.consultant.ru/popular/custom_new/ Bădescu Gh., Dranea E., Ghiţă C., Valoarea în vamă a mărfurilor de import reglementări şi comentarii. Bucureşti: Lumina Lex, 1998. 325 p. Caraiani Gh. Manual pentru declaranţii şi experţii vamali. Bucureşti: Lumina Lex, 2001. 320 p. Caraiani Gh., Cazacu C. Vămuirea mărfurilor de export-import, Bucureşti: Editura Economică, 1997. 320 p. Cazacu C. Vămuirea mărfurilor de import-export. Bucureşti: Editura Economică, 1996. 236 p. Fabio, M. Customs law of the European Union. 2nd ed. Austin [Tex.]: Wolters Kluwer Law & Business, 2010. 1038 p. Анохина О.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза. Москва: Проспект, 2011. 448 с. Tema 9. Controlul vamal.

1. Noţiunea, esenţa și conţinutul controlului vamal. Obiectivele principale ale organizării controlului vamal. Procedura efectuării controlului vamal de către organele vamale. Competența serviciului de grăniceri in domeniul controlului marfar, a unităţilor de transport. 2. Direcţiile principiile de organizare a controlului vamal. Controlul marfar, selectiv, corporal, documentar. 3. Particularităţi esenţiale ale controlului vamal. Mărfurile şi mijloacele de transport supuse controlului vamal obligatoriu. 4. Formele controlului vamal. Controlul vamal al bunurilor şi mijloacelor de transport. 5. Controlul vamal al valorilor valutare. Expertiza vamală. 6. Controlul vamal corporal. Livrările controlate. 7. Înlesnirile vamale acordate la controlul vamal. 8. Supravegherea vamală. Supravegherea vamală efectuata de Serviciul Vamal al RM. 9. Drepturile şi obligaţiile declaranţilor şi organele vamale. Subiecte de evaluare: Descrieți principiile și procedura controlului vamal în Republica Moldova. Evidențiați direcțiile principale de organizare a controlului vamal. Stabiliți formele și limitele controlului vamal în Republica Moldova. Evidențiați specificul supravegherii vamale efectuate de Serviciul Vamal din Republica Moldova. Analizați drepturile și obligațiile declaranților și organelor vamale în procesul de control vamal. Bibliografie:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Codul Vamal Nr. 1149 din 20.07.2000, Monitorul Oficial Nr. ed.special din 01.01.2007. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=319745 Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice Nr. 1569 din 20.12.2002, Monitorul Oficial Nr. 185-189 din 31.12.2002. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=312785 Hotarîrea Guvernului cu privire la aprobarea Codului de conduită a colaboratorului vamal, nr. 456 din 27.07.2009, Monitorul Oficial Nr. 121-123 din 07.08.2009. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331975 Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului de monitorizare în timp real a evenimentelor, autoturismelor şi persoanelor la posturile vamale, nr. 1049 din 21.09.2007, Monitorul Oficial Nr. 153-156 din 28.09.2007. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325320 Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului de administrare a riscurilor în Serviciul Vamal, nr.1144 din 03.11.2005, Monitorul Oficial Nr. 151-153 din 11.11.2005. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=297826 Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control, nr.792 din 08.07.2004, Monitorul

7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Oficial Nr. 112-118 din 16.07.2004. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=304750 Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă introduse pe teritoriul Republicii Moldova, nr.600 din 14.05.2002, Monitorul Oficial Nr. 66-68 din 23.05.2002. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296537 Belu M. Sistemul vamal. Bucureşti: Editura Economică, 2003. 286 p. Condor I. Drept vamal şi fiscal. Bucureşti: Lumina Lex, 2002. 308 p. Dragnea E. Reglementări vamale. Nomenclatură. Origine. Valoare. Oradea: Eurounion, 1994. 267 p. Erhan I. Drept vamal comunitar. Chişinău: f.ed., 2011. 469 p. Georgescu T. Tehnici de comerţ exterior. Bucureşti: Universitatea Romana Americana, 1995. 327 p. Ivănescu F. Legislaţie vamală şi valutară. Bucureşti: Forum, 2000. 320 p. Бакаева О.Ю., Матвиенко Г.В. Таможенное право России. Москва: Юристъ, 2007. 504 с. Бакаева О.Ю., Матвиенко Г.В. Таможенное право. Курс лекций. Москва: РАП, Эксмо, 2009. 272 с. Габричидзе Б.Н. Российское таможенное право. Москва: ЭКСМО, 1997. 340 с. Tema 10. Regimurile vamale.

1. Noţiune şi tipurile regimurilor vamale. Alegerea şi renunţarea la regimul vamal. Mărfurile şi obiectele care nu se supun nici unui regim vamal. 2. Importul pentru circulaţia liberă. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. Autorizarea regimului vamal. Procedura de vămuire. 3. Reimportul. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. 4. Tranzitul. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. 5. Depozitul vamal. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. 6. Magazinul duty – free . Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. 7. Admiterea temporară. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. Termenul de admitere temporară. 8. Zona liberă. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. Regimul fiscal, vamal, valutar. Organizarea şi funcţionarea Zonelor Economice Libere. 9. Perfecţionarea pasivă. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. 10. Exportul. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. 11. Reexportul. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. Condiţiile de restituire a drepturilor de import. 12. Nimicirea şi renunţarea in folosul statului. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim.

Subiecte de evaluare: Analizați tipologia regimurilor vamale în Republica Moldova și procedura de alegere și renunțare la regimul vamal. Excepții. Stabiliți regimul juridic și procedura de vămuire pentru import pentru circulație liberă în Republica Moldova. Descrieți regimul juridic și condițiile de plasare sub regim de reimport. Descrieți regimul juridic și condițiile de plasare sub regim de tranzit. Descrieți regimul juridic și condițiile de plasare sub regim de depozit vamal. Descrieți regimul juridic și condițiile de plasare sub regim de magazin duty – free. Descrieți regimul juridic și condițiile de plasare sub regim de admitere temporară. Descrieți regimul juridic și condițiile de plasare în zonele economice libere. Descrieți regimul juridic și condițiile de plasare sub regim de export. Descrieți regimul juridic și condițiile de plasare sub regim de reexport. Descrieți regimul juridic și condițiile de plasare sub regim de nimicire și renunțare în folosul statului. Bibliografie:
1.

Codul Vamal Nr. 1149 din 20.07.2000, Monitorul Oficial Nr. ed.special din 01.01.2007. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=319745 Codul Fiscal Nr. 1163 din 24.04.1997, Monitorul Oficial Nr. ed. spec. din 25.03.2005. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=326971 Legea cu privire la tariful vamal Nr. 1380 din 20.11.1997, Monitorul Oficial Nr. ed.special. din 01.01.2007. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=319952 Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător Nr. 81 din 18.03.2004, Monitorul Oficial Nr. 64-66 din 23.04.2004. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=312880 Legea cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe Nr. 1466 din 29.01.1998, Monitorul Oficial Nr. 28-29 din 02.04.1998. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=311599 Legea privind Zona Antreprenoriatului Liber „Tvardiţa” Nr. 626 din 03.11.1995, Monitorul Oficial Nr. 078 din 12.07.2001. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=313320 Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe Nr. 1031 din 08.06.2000 Monitorul Oficial Nr. 119120 din 21.09.2000. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=311523 Legea cu privire la zonele economice

2.

3.

4.

5.

6.

7.

libere Nr. 440 din 27.07.2001, Monitorul Oficial Nr. 108-109 din 06.09.2001. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312827
8.

Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice Nr. 1569 din 20.12.2002, Monitorul Oficial Nr. 185-189 din 31.12.2002. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=312785 Legea privind licenţierea unor genuri de activitate Nr. 451 din 30.07.2001, Monitorul Oficial Nr. 108 din 06.09.2001. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=312830 Legea cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova Nr. 1491 din 28.11.2002, Monitorul Oficial Nr. 23-24 din18.02.2003. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311600

9.

10. 11.

Hotărîrea Guvernului cu privire la Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova, nr. 501 din 14.08.2009, Monitorul Oficial Nr. 127-130 din 21.08.2009 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=332085 13. Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control, nr.792 din 08.07.2004, Monitorul Oficial Nr. 112-118 din 16.07.2004. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=304750
12.

Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de către persoanele fizice, nr. 1185 din 30.09.2003, Monitorul Oficial Nr. 211-214 din 10.10.2003. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=298056 15. Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă introduse pe teritoriul Republicii Moldova, nr.600 din 14.05.2002, Monitorul Oficial Nr. 66-68 din 23.05.2002. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296537
14. 16.

17.

18. 19. 20. 21. 22.

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate nr.476 din 17.04.2002, Monitorul Oficial Nr. 57-58 din 25.04.2002. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=302326 Hotărîrea Guvernului cu privire la unele măsuri de reglementare a comerţului exterior nr.777 din 13 august 1997. Monitorul Oficial Nr. 59-60 din 11.09.1997. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296791 Bădescu Gh., Dranea E., Ghiţă C., Valoarea în vamă a mărfurilor de import reglementări şi comentarii. Bucureşti: Lumina Lex, 1998. 325 p. Belu M. Sistemul vamal. Bucureşti: Editura Economică, 2003. 286 p. Caraiani Gh. Manual pentru declaranţii şi experţii vamali. Bucureşti: Lumina Lex, 2001. 320 p. Caraiani Gh., Cazacu C. Vămuirea mărfurilor de export-import, Bucureşti: Editura Economică, 1997. 320 p. Caraiani Gh., Diaconu G. Regimurile suspensive în legislaţia vamală comunitară şi în cea românească. Bucureşti: Lumina Lex, 2000. 278 p.

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Caraiani Gh., Diaconu G. Tariful integrat vamal - reglementări şi modele de utilizare. Bucureşti: Lumina Lex, 2002. 256 p. Cazacu C. Vămuirea mărfurilor de import-export. Bucureşti: Editura Economică, 1996. 236 p. Condor I. Drept vamal şi fiscal. Bucureşti: Lumina Lex, 2002. 308 p. Dragnea E. Reglementări vamale. Nomenclatură. Origine. Valoare. Oradea: Eurounion, 1994. 267 p. Erhan I. Drept vamal comunitar. Chişinău: f.ed., 2011. 469 p. Georgescu T. Tehnici de comerţ exterior. Bucureşti: Universitatea Romana Americana, 1995. 327 p. Ivănescu F. Legislaţie vamală şi valutară. Bucureşti: Forum, 2000. 320 p. Tema 11. Metodele de stabilire a valorii mărfurilor.

1. Sistemele de determinare a valorii în vamă a mărfurilor. 2. Metodele de determinare a valorii în vamă a mărfii şi modul de aplicare a lor. Metodele de determinare a valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfa respectiva ori în baza preţului efectiv plătit sau de plătit. Metodele de determinare a valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfă identică. 3. Metodele de determinare a valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfă similară. Metodele de determinare a valorii în vamă a mărfii în baza costului unitar al mărfii. Metodele de determinare a valorii în vamă a mărfii în baza valorii calculate a mărfii. 4. Metoda de rezervă. Drepturile şi obligaţiile declaranţilor şi a organelor vamale la stabilirea valorii în vamă a mărfurilor. Reglementări internaţionale privind evaluarea vamală a mărfurilor. Subiecte de evaluare: Analizați sistemul de determinare a valorii în vamă a mărfurilor. Stabiliți principalele metode de determinare a valorii în vamă a mărfurilor. Analizați drepturile și obligațiile declaranților și a organelor vamale la stabilirea valorii în vamă a mărfurilor. Analizați reglementările internaționale privind evaluarea vamală a mărfurilor. Bibliografie: Codul Vamal Nr. 1149 din 20.07.2000, Monitorul Oficial Nr. ed.special din 01.01.2007. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=319745 2. Legea cu privire la tariful vamal Nr. 1380 din 20.11.1997, Monitorul Oficial Nr. ed.special. din 01.01.2007. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=319952 3. Hotărîrea Guvernului cu privire la Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova, nr. 501 din 14.08.2009, Monitorul Oficial Nr. 127-130 din 21.08.2009 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=332085
1.

4.

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului Mărfurilor al Republicii Moldova, nr.1525 din 29.12.2007, Monitorul Oficial Nr. 112-114 din27.06.2008. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=328274 Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control, nr.792 din 08.07.2004, Monitorul Oficial Nr. 112-118 din 16.07.2004. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=304750 Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă introduse pe teritoriul Republicii Moldova, nr.600 din 14.05.2002, Monitorul Oficial Nr. 66-68 din 23.05.2002. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296537 Bădescu Gh., Dranea E., Ghiţă C., Valoarea în vamă a mărfurilor de import reglementări şi comentarii. Bucureşti: Lumina Lex, 1998. 325 p. Belu M. Sistemul vamal. Bucureşti: Editura Economică, 2003. 286 p. Caraiani Gh. Manual pentru declaranţii şi experţii vamali. Bucureşti: Lumina Lex, 2001. 320 p. Caraiani Gh., Cazacu C. Vămuirea mărfurilor de export-import, Bucureşti: Editura Economică, 1997. 320 p. Бакаева О.Ю., Матвиенко Г.В. Таможенное право. Курс лекций. Москва: РАП, Эксмо, 2009. 272 с. Габричидзе Б.Н. Российское таможенное право. Москва: ЭКСМО, 1997. 340 с. Габричидзе Б.Н. Таможенное законодательство. Москва: Статут, 1994. 211 с. Tema 12. Răspunderea juridică în dreptul vamal

1. Noţiunea şi tipurile răspunderii în dreptul vamal. 2. Contravenţiile vamale şi răspunderea pentru săvârşirea lor (sancţiunile). 3. Infracţiunea de contrabandă. 4. Aspecte procedurale ale răspunderii în dreptul vamal. Subiecte de evaluare: Determinați regimul juridic al răspunderii în cadrul dreptului vamal. Analizați regimul juridic al contravențiilor vamale. Analizați regimul juridic al infracțiunii de contrabandă. Stabiliți procedura de răspundere în dreptul vamal. Bibliografie: Codul Vamal Nr. 1149 din 20.07.2000, Monitorul Oficial Nr. ed.special din 01.01.2007. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=319745 2. Codul Penal al Republicii Moldova Nr. 985 din 18.04.2002. Monitorul Oficial Nr. 7274 din 14.04.2009 http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=331268
1.

3.

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Codul Contravenţional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008. Monitorul Oficial nr. 3-6 din 16.01.2009 http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=330333 Cod de Procedură Penală a Republicii Moldova Nr. 122 din 14.03.2003. Monitorul Oficial Nr. 104-110 din 07.06.2003. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=326970 Merlescu I. Drept vamal sancţionator. Bucureşti: Editura Economică, 1984. 256 p. Mladen C. Drept vamal. Bucureşti: Editura Economică, 2000. 245 p. Obreja E. Activitatea vamală în Republica Moldova şi fenomenul corupţiei. Chişinău: Transparency International – Moldova, 2003. 142 p. Radu G. Drept vamal comunitar. Chişinău: f.ed., 2001. 98 p. Vîlcu N. Cutumele angajaţilor serviciului vamal şi conştientizarea dreptului. Chişinău: Serviciul de Presă al Departamentului Vamal, 2003. 23 p. Андриашина Х.А. Таможенное право. Москва: Юстицинформ, 2006. 264 с. Анохина О.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза. Москва: Проспект, 2011. 448 с. Бакаева О.Ю., Матвиенко Г.В. Таможенное право России. Москва: Юристъ, 2007. 504 с. Бакаева О.Ю., Матвиенко Г.В. Таможенное право. Курс лекций. Москва: РАП, Эксмо, 2009. 272 с. Tema 13. Actele de procedura

1. Cercetarea cazului de contravenţie vamală. Atacarea deciziei organului vamal asupra cazului de contravenţie vamală. 2. Executarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiuni pentru contravenţia vamală. 3. Atacarea deciziilor, acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali. 4. Calea administrativă şi judiciară de atac a deciziilor, acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali. Subiecte de evaluare: Stabiliți procedura de cercetare a cazurilor de contravenții vamale. Analizați procedurile de contestare a acterlo organelor vamale. Stabiliți specificul procedurii în domeniul contravențiilor vamale. Bibliografie: Codul Vamal Nr. 1149 din 20.07.2000, Monitorul Oficial Nr. ed.special din 01.01.2007. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=319745 2. Codul Contravenţional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008. Monitorul Oficial nr. 3-6 din 16.01.2009 http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=330333 3. Cod de Procedură Penală a Republicii Moldova Nr. 122 din 14.03.2003. Monitorul Oficial Nr. 104-110 din 07.06.2003. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=326970
1.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Merlescu I. Drept vamal sancţionator. Bucureşti: Editura Economică, 1984. 256 p. Mladen C. Drept vamal. Bucureşti: Editura Economică, 2000. 245 p. Obreja E. Activitatea vamală în Republica Moldova şi fenomenul corupţiei. Chişinău: Transparency International – Moldova, 2003. 142 p. Radu G. Drept vamal comunitar. Chişinău: f.ed., 2001. 98 p. Vîlcu N. Cutumele angajaţilor serviciului vamal şi conştientizarea dreptului. Chişinău: Serviciul de Presă al Departamentului Vamal, 2003. 23 p. Андриашина Х.А. Таможенное право. Москва: Юстицинформ, 2006. 264 с. Анохина О.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза. Москва: Проспект, 2011. 448 с. Бакаева О.Ю., Матвиенко Г.В. Таможенное право России. Москва: Юристъ, 2007. 504 с. Бакаева О.Ю., Матвиенко Г.В. Таможенное право. Курс лекций. Москва: РАП, Эксмо, 2009. 272 с.

Tema 14. Originea mărfurilor 1. Criterii de determinare a ţărilor de origine a mărfii. 2. Certificatul de origine a mărfurilor. Rolul certificatului de origine la vămuirea mărfurilor. Forma certificatelor. Procedura eliberării certificatelor de origine. 3. Regulile privind definirea noţiunii de produse originare. 4. Reguli de origine particulare. 5. Acordarea preferinţelor vamale la import. Subiecte de evaluare: Analizați criteriile de determinare a țărilor de origine a mărfii. Stabiliți regimul de certificare de origine a mărfurilor. Identificați regimul preferințelor vamale la import. Bibliografie: Codul Vamal Nr. 1149 din 20.07.2000, Monitorul Oficial Nr. ed.special din 01.01.2007. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=319745 14. Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului Mărfurilor al Republicii Moldova, nr.1525 din 29.12.2007, Monitorul Oficial Nr. 112-114 din27.06.2008. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=328274 15. Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, nr. 1140 din 02.11.2005, Monitorul Oficial Nr. 157-160 din 25.11.2005. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=294100 16. Hotărârea Guvernului cu privire la regulile de origine a mărfurilor, nr. 1599 din 13.12.2002, Monitorul Oficial Nr. 174-176 din 20.12.2002 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=299658
13.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Erhan I. Drept vamal comunitar. Chişinău: f.ed., 2011. 469 p. Georgescu T. Tehnici de comerţ exterior. Bucureşti: Universitatea Romana Americana, 1995. 327 p. Ivănescu F. Legislaţie vamală şi valutară. Bucureşti: Forum, 2000. 320 p. Бакаева О.Ю., Матвиенко Г.В. Таможенное право России. Москва: Юристъ, 2007. 504 с. Бакаева О.Ю., Матвиенко Г.В. Таможенное право. Курс лекций. Москва: РАП, Эксмо, 2009. 272 с. Габричидзе Б.Н. Российское таможенное право. Москва: ЭКСМО, 1997. 340 с. Габричидзе Б.Н. Таможенное законодательство. Москва: Статут, 1994. 211 с.

STRATEGII DE EVALUARE
Evaluarea curentă se va efectua prin răspunsuri şi testări curente, notele obţinute argumentîndu-se în dependenţă de modul de participare a studenţilor la dezbateri şi studii de caz. Evaluarea finală: Studenţii secţiei fără frecvenţă, la sfârşitul semestrului I, iar studenţii ce-şi fac studiile la secţia zi, la finele semestrului II, vor susţine un examen în formă orală, constând în răspunderea la subiectele din biletul de examinare, care va conţine trei subiecte teoretice. ALGORITMUL DE CALCULARE A NOTEI

Pentru un scor total de 100 %
Pentru examen: I întrebare teoretica - 40 % II întrebare teoretica - 30 % III întrebare teoretică – 30 % 100%- nota “zece” 90 %- nota “noua” 80 %- nota “opt” 70%-nota “sapte” 60%-nota “sase” 50%-nota “cinci”

40%-nota “patru” 30%-nota “trei” 20%-nota “doi” 10%-nota “unu” Explicarea procentajului pe parametri Evaluarea competentelor gnoseologice la întrebarea teoretica: 1. Expunerea logică, consecventa, convingătoare a materialului de program - 30% 2. Argumentarea opiniilor ştiinţifice consacrate, cu menţionarea numelor notorii de savanţi în domeniu şi referinţe la operele lor - 30 % 3. Utilizarea propriilor argumente in baza cercetărilor individuale, realizate in afara programului, cu formularea unor raţionamente si concluzii originale - 30 % 4. Nivelul expunerii (utilizarea terminologiei ştiinţifice a disciplinei) - 10 % Pentru activitatea din timpul anului universitar se pot acorda puncte suplimentare. Se acordă un punct suplimentar pentru prezenţă integrală la cursuri şi la seminarii şi pentru participarea activă la dezbaterile de la orele practice, la soluţionare studiilor de caz şi prezentarea referatelor problematizate.

Bibliografie selectivă: A. Izvoarele formale Acte Internaţionale:
24.

25.

26.

27.

28.

Convenţia privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990 (RM a aderat prin Legea RM nr. 253 din 05.12.2008). A intrat în vigoare la 2 mai 2009. Asociaţie emitentă şi asociaţie garantă a titlurilor de admitere temporară (carnetele ATA şi CPD), conform Convenţiei este desemnată prin Hotarîrea Guvernului nr. 495 din 14.08.2009 Convenţia cu privire la crearea consiliului colaborării vamale, încheiată la Bruxelles la 15 decembrie 1950 (RM a aderat prin Hotărîrea Parlamentului RM nr.164-XIII din 30.06.1994). Convenţia internaţională privind asistenţa administrativă reciprocă pentru prevenirea, investigarea şi reprimarea infracţiunilor vamale, încheiată la Nairobi la 9 iunie 1977 (RM a aderat prin Legea RM nr.275-XV din 21.06.2001). Convenţia internaţională privind Sistemul Armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor, încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983 (RM a aderat prin Legea RM nr.112-XV din 22.04.2004). Convenţie vamala relativa la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R (Conventia T.I.R.) din 14.11.1975. Publicata in editia oficiala "Tratate internationale", 1998, vol.6, pag.7

Comisia Economică pentru Europa a ONU Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontieră, încheiată la Geneva la 21 octombrie 1982 (RM a aderat prin Legea RM nr. 215-XVI din 23.10.2008). A intrat în vigoare la 3 martie 2009. 30. Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.), încheiată la Geneva la 14 noiembrie 1975 (RM a aderat prin Hotărîrea Parlamentului RM nr.1318-XII din 02.03.1993). 31. Convenţia relativă la contractul de transport internaţional al mărfurilor pe şosele (C.M.R.), încheiată la Geneva la 19 mai 1956 (RM a aderat prin Hotărîrea Parlamentului RM nr.1318-XII din 02.03.1993).
29.

UE Protocolul privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative în materie vamală al Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 1994. 33. Acordul de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 26 mai 1999 (Acordul SECI).
32.

CSI
34.

Acordul privind colaborarea şi ajutorul reciproc în probleme vamale, semnat la Moscova la 15 aprilie 1994.

35.

36. 37. 38.

39.

40.

41. 42. 43.

44.

Acordul privind colaborarea serviciilor vamale în problemele sechestrării şi restituirii valorilor culturale, scoase ilegal din/şi introduse ilegal în ţară, semnat la Moscova la 15 aprilie 1994. Hotărîrea despre Regulamentul privind procedura de returnare a valorilor culturale exportate şi importate ilicit, semnat la Bişchec la 9 octombrie 1997. Acordul privind modalitatea de tranzit prin teritoriile statelor-membre ale CSI, semnat la Minsk la 4 iunie 1999. Protocolul despre modul de conlucrare între serviciile vamale ale statelor-membre ale CSI privind transportarea încărcăturilor speciale şi produselor cu destinaţie militară, semnat la Ialta la 8 octombrie 1999. Acordul cu privire la modul de perfectare vamală şi de control vamal al mărfurilor transportate între statele părţi la Acordul privind crearea zonei de comerţ liber, semnat la Ialta la 8 octombrie 1999. Hotărîrea cu privire la Regulile controlului vamal asupra trecerii peste frontiera vamală a mărfurilor ce conţin obiecte ale proprietăţii intelectuale, semnată la Moscova la 28 septembrie 2001. Hotărîrea privind Regulamentul despre Consiliul conducătorilor serviciilor vamale ale statelor-membre ale CSI în redacţie nouă, semnată la Moscova la 30 mai 2002. Hotărîrea referitor la Metodologia unică a statisticii vamale privind comerţul extern al statelor-membre ale CSI în redacţie nouă, semnată la Moscova la 25 noiembrie 2005. Acordul cu privire la scutirea de taxe vamale, impozite şi la eliberarea permiselor speciale de transportare a documentelor normative, etaloanelor, mijloacelor de măsurare, mostrelor etalon, transportate în scopul verificării şi atestării metrologice, semnat la Almatî la 10 februarie 1995 Protocolul cu privire la introducerea modificărilor în Acordul cu privire la scutirea de taxe vamale, de impozite şi de eliberare a permiselor speciale de transportare a documentelor normative, etaloanelor, mijloacelor de măsurare, mostrelor-etalon transportate în scopul verificării şi atestării metrologice din 10 februarie 1995, semnat la Aşgabat la 22 noiembrie 2007

GUAM Acordul cu privire la asistenţă reciprocă şi cooperare în domeniul vamal între guvernele statelor-membre ale GUUAM, semnat la Ialta la 4 iulie 2003. N-a intrat în vigoare. 46. Memorandumul cu privire la înţelegerea reciprocă între statele-participante la GUUAM privind facilitarea comerţului şi transportului, semnat la Ialta la 4 iulie 2003. 47. Decizia privind aprobarea Strategiei regionale şi a Planului de acţiuni GUUAM pentru realizarea Proiectului de facilitare a comerţului şi transportului, adoptată la Istambul la 28 iunie 2004.
45.

Tratate internaţionale bilaterale Ucraina Acordul interguvernamental cu privire la ajutorul reciproc şi colaborarea în domeniul vamal, semnat la Kiev la 18 august 1999. 49. Acordul interguvernamental cu privire la punctele de trecere la frontiera de stat moldo-ucraineană şi simplificarea formalităţilor la trecerea frontierei de către cetăţenii care locuiesc în raioanele de frontieră, semnat la Chişinău la 11 martie 1997.
48.

50. 51. 52. 53. 54.

55. 56. 57.

58.

59.

60. 61.

62.

63.

Acordul interguvernamental cu privire la organizarea controlului în comun în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, semnat la Chişinău la 11 martie 1997. Declaraţia cu privire la principiile de bază ale creării Uniunii Vamale între Republica Moldova şi Ucraina, semnată la Chişinău la 11 martie 1997. Acordul interdepartamental cu privire la cooperare în domeniul combaterii contrabandei şi încălcărilor regulilor vamale, semnat la Chişinău la 20 martie 1993. Protocolul interdepartamental cu privire la vămuirea mărfurilor la tranzit şi a bagajului cetăţenilor, semnat la Chişinău la 20 martie 1993. Ordinea cooperării interdepartamentale moldo-ucrainean privind chestiunile schimbului de informaţie statistică vamală, semnat la Moghiliov-Podolsk la 14 iulie 2000. Memorandumul interdepartamental cu privire la procedura de acordare a ajutorului reciproc, semnat la Kiev la 10 iulie 2001. Protocolul interdepartamental cu privire la recunoaşterea reciprocă a documentelor de trăsură, comerciale şi vamale şi asigurărilor vamale, semnat la Kiev la 15 mai 2003. Protocolul interdepartamental cu privire la colaborare pentru combaterea traficului ilicit de arme, muniţii, substanţe explozibile, stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, semnat la Kiev la 15 mai 2003. Protocoalele interdepartamentale cu privire la organizarea controlului în comun în punctele de trecere rutiere „Criva-Mamalîga", „Medvejia-Zelionaia", „LargaKelmenţî", „Briceni-Rossoşanî", „Giurgiuleşti-Reni", semnate la Chişinău la 12 ianuarie 2004. Protocolul cu privire la coordonarea formei şi rechizitelor informaţiei, ce se transmite între Departamentul Vamal al Republicii Moldova şi Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei, semnat la Kiev la 8 aprilie 2004. Protocolul interdepartamental cu privire la schimbul foilor de însoţire în punctele de trecere la frontiera de stat moldo-ucraineană, semnat la Kiev la 28 iulie 2005. Protocolul interdepartamental cu privire la cooperare în domeniul controlului valorii în vamă a mărfurilor, ce se deplasează peste frontiera de stat între Republica Moldova şi Ucraina, semnat la Kiev la 27 aprilie 2006. Protocolul interdepartamental cu privire la organizarea schimbului de informaţie prealabilă privind mărfurile şi mijloacele de transport, deplasate peste frontiera de stat a Republicii Moldova şi Ucrainei, semnat la Bruxelles la 21 noiembrie 2006. Protocolul între Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei privind interacţiunea în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, semnat la Odesa, Ucraina, la 20 iulie 2010,

Republica Armenia Acordul interdepartamental cu privire la cooperare şi asistenţă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Moscova la 15 februarie 1996. 65. Acordul interdepartamental cu privire la vămuirea încărcăturilor tranzitare şi bagajului cetăţenilor, semnat la Moscova la 15 februarie 1996. 66. Acordul interdepartamental cu privire la recunoaşterea reciprocă a documentelor şi asigurărilor vamale, semnat la Moscova la 15 februarie 1996.
64.

Republica Azerbaidjan

67.

Acordul interguvernamental cu privire la cooperare şi asistenţă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Kiev la 22 mai 2006.

Republica Kîrgîză Acordul interguvernamental cu privire la colaborare şi ajutor reciproc în chestiuni vamale, semnat la Chişinău la 10 iunie 1996. 69. Acordul interdepartamental cu privire la colaborare pentru combaterea traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, semnat la Chişinău la 13 mai 1994. 70. Acordul interdepartamental cu privire la recunoaşterea reciprocă a documentelor vamale şi asigurărilor vamale, semnat la Chişinău la 13 mai 1994. 71. Acordul interdepartamental cu privire la modul de aplicare a procedurilor vamale în comerţul reciproc pentru anul 1994, semnat la Chişinău la 13 mai 1994.
68.

Republica Belarus
72.

Protocolul interdepartamental cu privire la realizarea Acordului de colaborare şi asistenţă reciprocă în domeniul vamal din 15 aprilie 1994, semnat la Chişinău la 6 aprilie 2004.

Federaţia Rusă Protocolul interdepartamental cu privire la realizarea Acordului de colaborare şi ajutor reciproc în domeniul vamal din 15 aprilie 1994, semnat la Moscova la 15 martie 2001. 74. Protocolul interdepartamental cu privire la colaborarea în domeniul combaterii introducerii şi scoaterii ilicite a valorilor culturale, semnat la Moscova la 15 martie 2001. 75. Protocolul interdepartamental privind colaborarea metodologică şi informaţională în domeniul statisticii vamale a comerţului exterior, semnat la Moscova la 15 martie 2001.
73.

Republica Uzbekistan Acordul interdepartamental cu privire la colaborarea în combaterea traficului ilicit de arme, muniţii, substanţe explozibile, stupefiante şi psihotrope, semnat la Chişinău la 30 martie 1995. 77. Acordul interdepartamental cu privire la colaborarea în combaterea contrabandei şi a contravenţiilor vamale, semnat la Chişinău la 30 martie 1995. 78. Acordul interdepartamental cu privire la colaborarea în domeniul reţinerii şi restituirii bunurilor culturale deplasate ilicit, semnat la Chişinău la 30 martie 1995. 79. Acordul interdepartamental cu privire la recunoaşterea reciprocă a documentelor şi asigurărilor vamale, semnat la Chişinău la 30 martie 1995.
76.

România
80.

Acordul interguvernamental privind cooperarea vamală şi asistenţa administrativă reciprocă pentru prevenirea, investigarea şi combaterea infracţiunilor în domeniul vamal, semnat la Bucureşti la 24 aprilie 2000.

Republica Polonă

81.

Acordul interguvernamental cu privire la cooperare şi asistenţă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Varşovia la 18 septembrie 2002.

Republica Bulgaria
82.

Acordul interguvernamental cu privire la asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Chişinău la 16 ianuarie 2003.

Republica Turcia
83.

Acordul interguvernamental cu privire la cooperare şi asistenţă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Ankara la 4 iunie 2003.

Republica Italiană
84.

Acordul interguvernamental cu privire la asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Roma la 27 noiembrie 2003.

Republica Albania
85.

Acordul interguvernamental cu privire la asistenţă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Chişinău la 11 iunie 2004.

Republica Lituania
86.

Acordul interguvernamental cu privire la cooperare şi asistenţă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Vilnius la 9 iulie 2004. N-a intrat în vigoare.

Statul Israel
87.

Acordul interguvernamental cu privire la asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Ierusalim la 22 noiembrie 2004.

Republica Croaţia
88.

Acordul interguvernamental cu privire la asistenţă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Chişinău la 30 mai 2005. N-a intrat în vigoare.

Republica Macedonia
89.

Acordul interguvernamental cu privire la asistenţă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Chişinău la 7 iulie 2005.

Regatul Ţărilor de Jos
90.

Acordul interstatal cu privire la asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Chişinău la 19 iunie 2006.

Republica Slovacă

91.

Acordul interguvernamental cu privire la cooperare şi asistenţă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Bratislava la 22 martie 2007.

Republica Elenă
92.

Acordul interguvernamental cu privire la asistenţă reciprocă între administraţiile lor vamale, semnat la Atena la 12 iunie 2007.

Republica Ungară
93.

Protocolul de cooperare interdepartamental în scopul implementării Protocolului privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative în materie vamală al Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 1994, semnat la Budapesta la 16 octombrie 2007.

Republica Kazahstan
94.

Protocol între Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Republicii Kazahstan cu privire la schimbul de informație asupra mărfurilor deplasate în comerțul reciproc între Republica Moldova și Republica Kazahstan.

Acte Naţionale:
95.

Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994, Monitorul Oficial Nr. 1. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311496 Codul Vamal Nr. 1149 din 20.07.2000, Monitorul Oficial Nr. ed.special din 01.01.2007. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=319745 Codul Fiscal Nr. 1163 din 24.04.1997, Monitorul Oficial Nr. ed. spec. din 25.03.2005. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=326971 Codul Penal al Republicii Moldova Nr. 985 din 18.04.2002. Monitorul Oficial Nr. 7274 din 14.04.2009 http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=331268 Codul Contravenţional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008. monitorul oficial nr. 3-6 din 16.01.2009 http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=330333

96.

97.

98.

99.

100. Cod

de Procedură Penală a Republicii Moldova Nr. 122 din 14.03.2003. Monitorul Oficial Nr. 104-110 din 07.06.2003. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=326970 101. Legea cu privire la tariful vamal Nr. 1380 din 20.11.1997, Monitorul Oficial Nr. ed.special. din 01.01.2007. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=319952

102. Legea

cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător Nr. 81 din 18.03.2004, Monitorul Oficial Nr. 64-66 din 23.04.2004. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=312880 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe Nr. 1466 din 29.01.1998, Monitorul Oficial Nr. 28-29 din 02.04.1998. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=311599 privind Zona Antreprenoriatului Liber „Tvardiţa” Nr. 626 din 03.11.1995, Monitorul Oficial Nr. 078 din 12.07.2001. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=313320 reglementării de stat a activităţii comerciale externe Nr. 1031 din 08.06.2000 Monitorul Oficial Nr. 119120 din 21.09.2000. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=311523 serviciului în organele vamale Nr. 1150 din 20.07.2000, Monitorul Oficial Nr. 106-108 din 24.08.2000. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=311546 cu privire la zonele economice libere Nr. 440 din 27.07.2001, Monitorul Oficial Nr. 108-109 din 06.09.2001. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=312827

103. Legea

104. Legea

105. Legea

106. Legea

107. Legea

108. Legea

cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice Nr. 1569 din 20.12.2002, Monitorul Oficial Nr. 185-189 109. din 31.12.2002. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=312785
110. Legea

privind licenţierea unor genuri de activitate Nr. 451 din 30.07.2001, Monitorul Oficial Nr. 108 din 06.09.2001. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=312830 Nr. 1491

111. Legea cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova 112. din 28.11.2002, Monitorul Oficial Nr. 23-24 din18.02.2003.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311600
113. Hotărîrea

Guvernului cu privire la Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova, nr. 501 din 14.08.2009, Monitorul Oficial Nr. 127-130 din 21.08.2009 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=332085

114. Hotarîrea

Guvernului cu privire la aprobarea Codului de conduită a colaboratorului vamal, nr. 456 din 27.07.2009, Monitorul Oficial Nr. 121-123 din 07.08.2009. 115. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331975
116. Hotărârea

Guvernului cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului de monitorizare în timp real a evenimentelor, autoturismelor şi persoanelor la posturile vamale, nr. 1049

din 21.09.2007, Monitorul Oficial Nr. 153-156 din 28.09.2007. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325320
117. Hotărârea

Guvernului cu privire la Sistemul Informaţional Integrat Vamal, nr. 561 din 18.05.2007, Monitorul Oficial Nr. 74-77 din 01.06.2007. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325888 Guvernului cu privire la aprobarea structurii, efectivului - limită şi a Regulamentului Serviciului Vamal nr. 4 din 02.01.2007, Monitorul Oficial nr.3-5 din 12.01.2007. http://www.customs.gov.md/files/acte/HG4.doc Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului Mărfurilor al Republicii Moldova, nr.1525 din 29.12.2007, Monitorul Oficial Nr. 112-114 din27.06.2008. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=328274 Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea echipelor mobile ale Serviciului Vamal nr. 108 din 30.01.2006, Monitorul Oficial Nr. 25-27 din 10.02.2006 http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=315063 Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea brokerului vamal şi a specialistului în domeniul vămuirii, nr. 1290 din 09.12.2005, Monitorul Oficial Nr. 8-10 din 15.01.2008. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=326613 Guvernului cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului de administrare a riscurilor în Serviciul Vamal, nr.1144 din 03.11.2005, Monitorul Oficial Nr. 151-153 din 11.11.2005. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=297826 Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, nr. 1140 din 02.11.2005, Monitorul Oficial Nr. 157-160 din 25.11.2005. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=294100 Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control, nr.792 din 08.07.2004, Monitorul Oficial Nr. 112-118 din 16.07.2004. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=304750 Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de către persoanele fizice, nr. 1185 din 30.09.2003, Monitorul Oficial Nr. 211-214 din 10.10.2003. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=298056 Guvernului cu privire la regulile de origine a mărfurilor, nr. 1599 din 13.12.2002, Monitorul Oficial Nr. 174-176 din 20.12.2002 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=299658

118. Hotărârea

119. Hotărârea

120. Hotărârea

121. Hotărârea

122. Hotărârea

123. Hotărârea

124. Hotărârea

125. Hotărârea

126. Hotărârea

127. Hotărârea

Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă introduse pe teritoriul Republicii Moldova, nr.600 din 14.05.2002, Monitorul Oficial Nr. 66-68 din 23.05.2002. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296537 Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate nr.476 din 17.04.2002, Monitorul Oficial Nr. 57-58 din 25.04.2002. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=302326 Guvernului cu privire la aprobarea unor acte normative privind realizarea Legii serviciului în organele vamale. nr.383 din 29.05.2001, Monitorul Oficial Nr. 5961 din 07.06.2001. http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=296223 Guvernului cu privire la drapelul, pavilionul şi însemnele organelor vamale nr.554 din 16.06.1997. Monitorul Oficial Nr. 046 din 17.07.1997. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=302966 Guvernului cu privire la unele măsuri de reglementare a comerţului exterior nr.777 din 13 august 1997. Monitorul Oficial Nr. 59-60 din 11.09.1997. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296791 от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». http://www.consultant.ru/popular/custom_new/

128. Hotărârea

129. Hotărârea

130. Hotărârea

131. Hotărîrea

132. Федеральный закон

B. Izvoarele doctrinale
133. Bădescu

Gh., Dranea E., Ghiţă C., Valoarea în vamă a mărfurilor de import reglementări şi comentarii. Bucureşti: Lumina Lex, 1998. 325 p. 134. Belu M. Sistemul vamal. Bucureşti: Editura Economică, 2003. 286 p. 135. Caraiani Gh. Manual pentru declaranţii şi experţii vamali. Bucureşti: Lumina Lex, 2001. 320 p. 136. Caraiani Gh., Cazacu C. Vămuirea mărfurilor de export-import, Bucureşti: Editura Economică, 1997. 320 p. 137. Caraiani Gh., Diaconu G. Regimurile suspensive în legislaţia vamală comunitară şi în cea românească. Bucureşti: Lumina Lex, 2000. 278 p. 138. Caraiani Gh., Diaconu G. Tariful integrat vamal - reglementări şi modele de utilizare. Bucureşti: Lumina Lex, 2002. 256 p. 139. Cazacu C. Vămuirea mărfurilor de import-export. Bucureşti: Editura Economică, 1996. 236 p. 140. Condor I. Drept vamal şi fiscal. Bucureşti: Lumina Lex, 2002. 308 p. 141. Dragnea E. Reglementări vamale. Nomenclatură. Origine. Valoare. Oradea: Eurounion, 1994. 267 p. 142. Erhan I. Drept vamal comunitar. Chişinău: f.ed., 2011. 469 p. 143. Georgescu T. Tehnici de comerţ exterior. Bucureşti: Universitatea Romana Americana, 1995. 327 p. 144. Ivănescu F. Legislaţie vamală şi valutară. Bucureşti: Forum, 2000. 320 p. 145. Merlescu I. Drept vamal sancţionator. Bucureşti: Editura Economică, 1984. 256 p. 146. Mladen C. Drept vamal. Bucureşti: Editura Economică, 2000. 245 p.

147. Obreja

E. Activitatea vamală în Republica Moldova şi fenomenul corupţiei. Chişinău: Transparency International – Moldova, 2003. 142 p. 148. Radu G. Drept vamal comunitar. Chişinău: f.ed., 2001. 98 p. 149. Sebe E. Operaţiuni de compensaţie. Bucureşti: UniBuc, 1995. 245 p. 150. Ursu V., Canţer O., Magu I. Schiţe de contribuţie la monografia de drept vamal. Chişinău: Tip. Foxtrot, 2006. 112 p. 151. Vîlcu N. Cutumele angajaţilor serviciului vamal şi conştientizarea dreptului. Chişinău: Serviciul de Presă al Departamentului Vamal, 2003. 23 p. 152. Cheng, J. Customs law of East Asia. Netherlands: Alphen aan den Rijn, 2010. 765 p. 153. Cottier, M. The customs law of Asia. Oxford: Oxford University Press, 2008. 689 p. 154. Fabio, M. Customs law of the European Union. 2nd ed. Austin [Tex.]: Wolters Kluwer Law & Business, 2010. 1038 p. 155. Green, M. Customs Service. Mankato Minn.: Capstone Books, 1998. 465 p. 156. Horton, M. Import and customs law handbook. New York: Quorum Books, 1992. 423 p. 157. Lasok, D. The trade and customs law of the European Union. 3rd ed. London: Kluwer Law International, 1998. 653 p. 158. Lyons, T. EC customs law. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2008. 365 p. 159. PricewaterhouseCoopers LLP. Quick reference to the trade and customs law of China. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2010. 465 p. 160. Sturm, Ruth. Customs law and administration. [2d ed.]. New York: American Importers Association, 1980. 340 p. 161. Андриашин Х.А., Свинухов В.Г., Балакин В.В.Таможенное право. Москва: Магистр, 2008. 367 с. 162. Андриашина Х.А. Таможенное право. Москва: Юстицинформ, 2006. 264 с. 163. Анохина О.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза. Москва: Проспект, 2011. 448 с. 164. Бакаева О.Ю., Матвиенко Г.В. Таможенное право России. Москва: Юристъ, 2007. 504 с. 165. Бакаева О.Ю., Матвиенко Г.В. Таможенное право. Курс лекций. Москва: РАП, Эксмо, 2009. 272 с. 166. Габричидзе Б.Н. Российское таможенное право. Москва: ЭКСМО, 1997. 340 с. 167. Габричидзе Б.Н. Таможенное законодательство. Москва: Статут, 1994. 211 с. 168. Зоборов В.Е., Габричидзе Б.Н. Таможенная служба в России. Москва: Статут, 1993. 256 с. 169. Козырин А.Н. Таможенное право России. Москва: Норма, 1995. 324 с. 170. Ноздрачев Б.Н. Таможенное право России. Москва: Юстицинформ, 1998. 280 с. 171. Попова И.Н. Коментарий к таможенному кодексу. Москва: Юнити-Дана, 1996. 351 с. 172. Попова И.Н. Коментарий к таможенному кодексу. Основная часть. Москва: Проспект, 1996. 467 с. 173. Тимошенко И.В. Практикум по таможенному праву. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 253 с. 174. Халипов С.В. Таможенное право. Москва: Зерцало-М, 2006. 440 с. 175. Шнур Л.В. Коментарии к Таможенному Кодексу России. Москва: Проспект, 1997. 480 с.

Chestionarul subiectelor pentru examenul la disciplina “Drept Vamal” secţia zi, sectia f/r - anul V, semestru I 1. Noţiune de drept vamal. Obiectul și metoda de reglementare a dreptului vamal. Raportul juridic de drept vamal. Elementele specifice ale raportului juridic de drept vamal. Raportul juridic de impunere. 2. Obiectul de studiu al dreptului vamal. Sistemul dreptului vamal. Concepte fundamentale. Elementele constitutive. 3. Situarea dreptului vamal în contextul altor ramuri de drept: drept constituţional, drept administrativ, drept fiscal, drept financiar, drept comercial, drept al comerţului internaţional, drept al mediului înconjurător, drept al concurentei, drept comunitar. 4. Subiecții dreptului vamal. Acţiunea legislaţiei vamale în timp și spaţiu. Persoanele fizice și juridice, birourile vamale, brokerii vamali, transportatorii vamali. 5. Izvoarele dreptului vamal. Concept. Izvoarele materiale și formale. Locul și rolul tratatelor internaţionale. 6. Noţiunea, conţinutul și structura activităţii vamale în Republica Moldova. 7. Politica vamala – parte componentă a politicii fiscal – comerciale. Conceptul de politică vamală. Rolul și importanța sistemului vamal în economiile contemporane. Conceptul de sistem vamal. Rolul și importanța sistemului vamal în economiile contemporane. 8. Noţiunea și obiectivele organizării activităţii vamale. Subiectele, fazele de conducere a sistemului vamal. 9. Impunerea – instrument principal în aplicarea politicii vamale. 10. Acordarea preferinţelor vamale la import. Concesiuni tarifare. Contingențe tarifare. 11. Noţiunea si statutul juridic al organelor vamale. Noţiunea si caracteristica sistemului organelor vamale ale Republicii Moldova. 12. Sistemul organelor vamale a Republicii Moldova. Serviciul Vamal. Birourile vamale interne și de frontieră. Posturile vamale. Direcţiile principale ale organizării si conducerii activităţii vamale. 13. Funcţiile organizării și conducerii activităţii vamale. 14. Esenţa și conţinutul procedurii organizării activităţii vamale. Drepturile și obligaţiile, atribuţiile Serviciului Vamal. 15. Atribuţiile organelor vamale. Aspectele juridice in sfera activităţii vamale. 16. Noţiunea și principiile organizării serviciului în organele vamale. 17. Conferirea gradelor speciale. Termenul de deţinere a gradelor speciale.

18. Drepturile și obligaţiile colaboratorilor organelor vamale. Condiţiile serviciului în organele vamale. Angajarea în serviciu în organele vamale. 19. Protecţia socială a colaboratorilor organelor vamale. Sistemul organelor vamale în Republica Moldova. Rolul și importanța în realizarea activității vamale. 20. Principii generale de trecere a mărfurilor și mijloacelor băneşti peste frontiera vamală a Republicii Moldova. Regimul vamal acordat mărfurilor deplasate peste frontiera vamală a Republicii Moldova. 21. Trecerea frontierei vamale cu mijloace transport. Principii generale de aplicare a Convenţiei TIR. Înlesnirile și facilitățile acordate la transportarea încărcăturilor cu aplicarea Carnetului TIR. Procedura completării și eliberării Carnetului TIR. Asociaţia emitentă și garantă. AITA. 22. Regimul juridic al bunurilor ce aparţin persoanelor fizice. Trecerea peste frontiere vamale a mărfurilor, valutei, obiectelor de valoare, bunurilor moştenite, și în cazul schimbării locului de trai permanent. Trecerea peste frontiera vamala a mărfurilor în scop de comercializare si alte activități de producere. Autorizarea trecerii peste frontiere vamale a R.M.. 23. Autorizarea trecerii peste frontiera vamală. 24. Reglementarea de stat a activităţii comerciale externe. Metodele reglementării de stat. Reglementarea tarifara. Reglementarea netarifara. Licenţierea. Cotarea. Certificarea. Interdicţiile la import – export. 25. Noţiunea nomenclatorului marfar, rolul nomenclatorului marfar și clasificarea tarifara a mărfurilor. Sistemele clasice de clasificare a nomenclatorului de mărfuri. Nomenclatorul de mărfuri a RM. Tariful vamal de import a Republicii Moldova. Tarifele vamale in practica internaţională. 26. Controlul importului. Promovarea cooperării economice internaţionale. Încurajarea si controlul exportului si importului de capital. Asigurarea echilibrului balanţei plăţilor externe. Definiția și clasificarea tarifului vamal. 27. Cadrul internaţional care reglementează principiile de funcţionarea a tarifelor vamale. Norme internaţionale privind folosirea tarifelor vamale. Tariful vamal de import a R.M.. Sistemul armonizat de descriere și codificare a mărfurilor. 28. Instrumente de tehnica vamală și tarifară practicate de țările care folosesc tarife vamale. 29. Noţiunea și natura juridică a taxei vamale. 30. Noţiunea de impozit. Caracteristicile sale. 31. Funcţia taxei vamale. Clasificarea taxelor vamale. Amânarea și eşalonarea plății taxei vamale. 32. Procedura de instituire a sistemului de marcare cu timbre de acciz. Accizele. Obiectele și subiectele. Procedura încasării accizelor. 33. Taxa pe valoare adăugata. Obiectul și subiectele impunerii. Cota de calcul TVA. Procedura aplicării și perceperii taxei pentru proceduri vamale. 34. Efectele generale ale aplicării taxelor vamale asupra importurilor. Funcţia taxei vamale ca instrument fiscal. Funcţia taxei vamale ca instrument de politică comercială. Calculul taxelor vamale. Procedura de încasare.

35. Principii generale privind perfectarea actelor vamale. Operaţiuni prealabile. Depozitul provizoriu. Declararea mărfurilor și obiectelor. Obligaţiile declarantului vamal. 36. Întocmirea, acceptarea și validarea Declaraţiei vamale în detaliu. Procedura completării și înregistrării declaraţiei vamale. Efectele acceptării și înregistrării a unei declaraţii. Etapele de vămuire a mărfurilor. Lista documentelor necesare pentru acordarea liberului de vamă. Autorizarea trecerii peste frontiera vamala si acordarea liberului de vama. Întocmirea, modificarea și anularea declaraţiei vamale. Principii generale de perfectare a actelor vamale sub acoperirea Carnetului TIR. 37. Inspecţia înainte de expediţie. Practicile interne și străine. 38. Brokerul vamal. 39. Principiile generale ale statisticii vamale. Izvoarele statisticii vamale. Metodele prelucrării datelor statistice in dreptul vamal. 40. Noţiunea, esenţa și conţinutul controlului vamal. Obiectivele principale ale organizării controlului vamal. Procedura efectuării controlului vamal de către organele vamale. Competența serviciului de grăniceri in domeniul controlului marfar, a unităţilor de transport. 41. Direcţiile principiile de organizare a controlului vamal. Controlul marfar, selectiv, corporal, documentar. 42. Particularităţi esenţiale ale controlului vamal. Mărfurile şi mijloacele de transport supuse controlului vamal obligatoriu. 43. Formele controlului vamal. Controlul vamal al bunurilor şi mijloacelor de transport. 44. Controlul vamal al valorilor valutare. Expertiza vamală. 45. Controlul vamal corporal. Livrările controlate. 46. Înlesnirile vamale acordate la controlul vamal. 47. Supravegherea vamală. Supravegherea vamală efectuata de Serviciul Vamal al RM. 48. Drepturile şi obligaţiile declaranţilor şi organele vamale. 49. Noţiune şi tipurile regimurilor vamale. Alegerea şi renunţarea la regimul vamal. Mărfurile şi obiectele care nu se supun nici unui regim vamal. 50. Importul pentru circulaţia liberă. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. Autorizarea regimului vamal. Procedura de vămuire. 51. Reimportul. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. 52. Tranzitul. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. 53. Depozitul vamal. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. 54. Magazinul duty – free . Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim.

55. Admiterea temporară. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. Termenul de admitere temporară. 56. Zona liberă. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. Regimul fiscal, vamal, valutar. Organizarea şi funcţionarea Zonelor Economice Libere. 57. Perfecţionarea pasivă. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. 58. Exportul. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. 59. Reexportul. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. Condiţiile de restituire a drepturilor de import. 60. Nimicirea şi renunţarea in folosul statului. Condiţiile plasării mărfurilor sub acest tip de regim. 61. Sistemele de determinare a valorii în vamă a mărfurilor. 62. Metodele de determinare a valorii în vamă a mărfii şi modul de aplicare a lor. Metodele de determinare a valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfa respectiva ori în baza preţului efectiv plătit sau de plătit. Metodele de determinare a valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfă identică. 63. Metodele de determinare a valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfă similară. Metodele de determinare a valorii în vamă a mărfii în baza costului unitar al mărfii. Metodele de determinare a valorii în vamă a mărfii în baza valorii calculate a mărfii. 64. Metoda de rezervă. Drepturile şi obligaţiile declaranţilor şi a organelor vamale la stabilirea valorii în vamă a mărfurilor. Reglementări internaţionale privind evaluarea vamală a mărfurilor. 65. Noţiunea şi tipurile răspunderii în dreptul vamal. 66. Contravenţiile vamale şi răspunderea pentru săvârşirea lor (sancţiunile). 67. Infracţiunea de contrabandă. 68. Aspecte procedurale ale răspunderii în dreptul vamal. 69. Cercetarea cazului de contravenţie vamală. Atacarea deciziei organului vamal asupra cazului de contravenţie vamală. 70. Executarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiuni pentru contravenţia vamală. 71. Atacarea deciziilor, acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali. 72. Calea administrativă şi judiciară de atac a deciziilor, acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali. 73. Criterii de determinare a ţărilor de origine a mărfii. 74. Certificatul de origine a mărfurilor. Rolul certificatului de origine la vămuirea mărfurilor. Forma certificatelor. Procedura eliberării certificatelor de origine. 75. Regulile privind definirea noţiunii de produse originare. 76. Reguli de origine particulare.

77. Acordarea preferinţelor vamale la import.