The Arbinger Institute

LÃNH

O VÀ S

T

L AD I

Gi i pháp giúp b n thoát kh i “chi c h p” c a mình

Leadership and Self–Deception

[ K thù l n nh t c a b n (t a Catalogue) ]
Biên d ch: Thanh Vân – Minh Hà – Vi t Hà – An Bình

m S

h it

g N

n e y u

i d u t S

. o

L i khen ng i dành cho “Lãnh

o và s t l a d i”

ây là cu n sách qu n tr sâu s c và thi t th c nh t mà tôi t ng c! Tôi ã gi i thi u cu n sách này cho nhi u ngư i và nh nó, h ã tìm th y gi i pháp cho nh ng v n trong công vi c và cu c s ng. Cu n sách này th t s h u ích cho m i ngư i và nh t nh tôi s t ng nó cho các con mình trư c khi chúng b t u s nghi p. - Tom A. Didonato, Phó Ch t ch Heinz North America Hãy tư ng tư ng b n ang làm vi c trong m t t ch c, nơi mà m c tiêu chung c a t t c m i ngư i là giúp nhau t ư c k t qu cao nh t. Ban u, tôi không tin i u này có th x y ra trên th c t . Nhưng cu n sách này ã làm thay i suy nghĩ c a tôi. Tôi ã mang nó t i Anh gi ng d y cho các h c viên c a mình. Th t là m t cu n sách h u ích. Nó ã mang n cho chúng tôi nhi u bài h c quý giá hoàn thi n b n thân. Cu n sách này ch m t i v n r t cơ b n trong văn hóa ng x , làm vi c nhóm, và làm th nào t ư c thành tích cao nh t. ây là cu n sách c n thi t cho t t c m i ngư i. - Mark Ashworth, Ch t ch và Giám c i u hành, Butcher’s Pet Care, Anh

t t gi i thi u cho s p, ng nghi p và các Th t hi m khi tìm ư c cu n sách v doanh nghi p nào nhân viên c a mình, cho n khi tôi c ư c cu n sách này. Các khái ni m trong nó ã thay i c phong cách làm vi c và cu c s ng c a tôi. - Robert W. Edwards, Giám c i u hành, Worldwide Services, FedEx

Sau hàng th p k làm lãnh o v trí qu n lý c p cao, cu i cùng tôi ã tìm ư c m t cu n sách c p n nh ng i u mà tôi cho là phương ti n t t nh t t ư c thành công. Lãnh o và s t l a d i ã ch ra con ư ng xây d ng m t môi trư ng làm vi c lành m nh cũng như có ư c m t cu c s ng như mong mu n. - Bruce L. Christensen, nguyên Ch t ch và Giám c i u hành, PBS Hi m có m t cu n sách nào có nh hư ng nhanh chóng và sâu s c t i hàng trăm nhà lãnh o c p cao cùng làm v c v i chúng tôi trong chương trình qu n tr MIT/Inc/YEO như cu n sách này. Nó là m t trong nh ng cu n sách hi m hoi có th ch m t i góc khu t trong i s ng cá nhân và công vi c c a nh ng nhà lãnh o. - Verne Harnish, Ngư i sáng l p T ch c Young Entrepreneurs, Giám Nh ng nguyên t c lãnh o trong cu n sách này ã tác ng l n t i ch t lư ng qu n lý trong công ty chúng tôi, hơn t t c nh ng bi n pháp chúng tôi ã t ng áp d ng trư c ó. Chúng góp ph n quan tr ng trong vi c hình thành môi trư ng làm vi c m i c a công ty, giúp chúng tôi t p trung vào các m c tiêu và tăng cư ng hi u qu công vi c. - Michael Stapley, Ch t ch và giám i trong c i u hành DMBA Lãnh o và s t l a d i ã t o nên m t s khác bi t vĩ nghi p c a tôi. i s ng cá nhân cũng như trong s

m S

h it

g N

n e y u

i d u t S

. o

c i u hành Gazelles, Inc.

-R.Douglas Holt, Th m phán, Ch t a Tòa án c p cao h t Graham, Arizona

Arbinger ã ánh d u s bi n chuy n trong cách th c lãnh o c a tôi. V i tư cách m t nhà tư v n qu n tr t i châu Âu, tôi ã ư c ch ng ki n nh ng nh hư ng tích c c mà nó mang n cho các khách hàng c a tôi. Hơn t t c nh ng tri t lý lãnh o khác, cu n sách này ã t o c m h ng và khi n h tin tư ng.

- Peter Foggin, Tư v n qu n tr , Anh qu c Trong lúc c cu n sách này, tôi ã nhìn l i cu c i mình và nh n ra nh ng thành công mình ã t ư c ph n l n d a trên n n t ng nh ng nguyên t c c a Arbinger. Cu n sách này là m t công c có kh năng bi n chuy n và c i thi n cách th c lãnh o c a m i cá nhân và t ch c. - Mark W. Cannon, Ch t ch y ban Bicentenial c a Hi n pháp Hoa Kỳ ơn gi n… rõ ràng… nhưng y s c m nh. V i nhi u năm kinh nghi m lãnh o, phát tri n t ch c và ào t o, tôi s ng s t khi tìm ư c m t cu n sách có kh năng t o nh hư ng l n n như v y. - Janet Steinwedel, Ch t ch Deleware Investment Abinger là nơi ào t o nhân l c cho Anasazi su t 10 năm qua. Nh ng tài li u trong cu n sách này là ph n không th thi u trong nh ng thành công c a chúng tôi. C m ơn Arbinger! - Michael J.Merchant, Giám c i u hành Anasazi Foundation Các khái ni m trong cu n sách này có tác d ng th t l n lao. Chúng là n n t ng c a m i thành công trong lĩnh v c th thao, t i công s , và quan tr ng nh t là trong gia ình. Hãy c cu n sách này, b n s th y ư c s c m nh c a nó. - Steve Young, hai l n Nh ng nguyên t c trong cu n sách có tác d ng l n n m c b n không th không gi i thi u nó v i m i ngư i xung quanh. Nh ng s th t ây có tác d ng dài lâu, và thay i hoàn toàn cách nhìn nh n cu c s ng c a b n. Tôi cho r ng ây là m t trong nh ng cu n sách quan tr ng nh t trong th p k này, và tin r ng nh ng khái ni m ư c nh c n ây ch a ng s c m nh có th thay i cu c s ng c a nhi u ngư i. -M tb n c phê bình tr c tuy n t Northen California Tôi ư c mình ã c cu n sách này 10 năm trư c. Nó ã tr thành cu n sách yêu thích c a nh ng ngư i b n thân và ng nghi p c a tôi. Nó ã xây d ng ư c m t văn hóa c n thi t t o nên c m t công ty vĩ i l n m t gia ình h nh phúc.

N u ã t ng c và yêu thích cu n Ai ã l y phomát c a tôi?, b n s th y giá tr c a cu n sách c bi t này cũng không h thua kém. Tôi khuyên b n nên c qua m t lư t, sau ó c l i l n n a. Nó s giúp b n hi u t i sao r t nhi u ngư i t t o ra r c r i cho mình mà l i không th ho c không s n lòng nh n ra i u ó, cũng như t i sao h cư ng l i và t ch i m i s giúp c a ngư i khác. -M tb n c phê bình tr c tuy n t Dallas, Texas

m S

h it

g N

n e y u
-M tb n

t gi i NFL cho v n

i d u t S

. o

ng viên xu t s c nh t

c phê bình tr c tuy n t Berkeley, California

-M tb n

c phê bình tr c tuy n t Fort Lauderdale, Florida

L I GI I THI U
Trong m t th i gian dài, v n t l a d i ã tr thành tài thu hút s chú ý c a nhi u nhà tâm lý, tri t gia và c nh ng h c gi uyên thâm. Th nhưng, i u áng nói là cho n nay, nhi u ngư i trong chúng ta v n chưa th c s quan tâm n v n này, b t ch p s ph bi n cùng nh ng tác ng tiêu c c c a nó. Vì th , trong cu n sách này, chúng tôi s c p nm c nh hư ng và ưa ra nh ng gi i pháp thi t th c có th giúp b n thoát kh i tình tr ng này, c trong quá trình lãnh o công s l n trong cu c s ng gia ình. S t l a d i là c m t dùng ch cách ng x khá ph bi n c a nhi u ngư i trư c nh ng v n x y ra trong cu c s ng. b n hình dung rõ hơn v khái ni m t l a d i, chúng ta hãy xét m t ví d sau ây: M t em bé ang t p bò. Bé b t u trư n mình xung quanh ngôi nhà. Do liên t c xoay tròn, bé b k t dư i nh ng c trong phòng. Khi ó, bé c m th y khó ch u và c vùng v y thoát. Bé gi y lên khóc và p cái u bé nh c a mình vào các v t xung quanh. Càng c g ng thoát kh i tình tr ng này b ng cách y m nh và xoay nhanh hơn n a, bé càng khi n cho tình c nh c a mình tr nên t h i. N u bi t nói, em bé ó s l i cho ng c trong nhà. Bé s k n t t c các nguyên nhân, ngo i tr b n thân mình. Nhưng dĩ nhiên, dù em bé có nh n ra i u ó hay không thì sai l m ó v n xu t phát t chính b n thân nó. V y nên, n u không nh n th c ư c i u ó thì dù có n l c như th nào chăng n a, a bé ó v n không th thoát ư c tình th này. S t l a d i cũng tương t như v y. Nó khi n chúng ta không th nh n ra nguyên nhân th t s c a m i r c r i mà mình ang vư ng ph i. Khi ó, t t c nh ng “gi i pháp” mà ta có th nghĩ n ch càng khi n m i th tr nên t i t hơn mà thôi. ó là lý do t i sao s t l a d i l i thu hút s quan tâm c a nhi u nhà lãnh o n v y. B i vì n u rơi vào tình tr ng t l a d i, h s không th ti p t c s nghi p lãnh o c a mình, và th m chí còn phá h ng m i th mà mình ã c công t o d ng. Chúng tôi ã vi t quy n sách này v i m c ích giúp c gi có cái nhìn sâu s c và toàn di n v v n này. Không ch d ng l i ó, quy n sách còn c pt iv n sâu xa hơn: Nó ưa ra gi i pháp cho v n t l a d i. T nh ng kinh nghi m c a b n thân trong lĩnh v c này, chúng tôi mang n cho quý c gi gi i pháp có th t gi i phóng mình ra kh i “chi c h p” trong cách ng x v i nh ng ngư i xung quanh, thi t th c cũng như s t l a d i v i b n thân mình. Gi i pháp này s giúp các b n gi m thi u nh ng mâu thu n, tăng thêm ni m h ng kh i, thúc y tinh th n trách nhi m và nâng cao kh năng t ư c thành công trong t ch c c a b n. Không nh ng th , nó còn giúp b n c m th y hài lòng và h nh phúc hơn v i nh ng gì mình ang có. Chúng tôi hy v ng r ng quy n sách Lãnh o và s t l a d i này s t o nên ng l c m i cho các b n trong t t c các lĩnh v c nh m thoát kh i “chi c h p” c a mình và có ư c m t cu c s ng như mong mu n.

m S
1

h it

g N

n e y u

i d u t S

. o

- The Arbinger Institute (1)

The Arbinger Institute: H c vi n chuyên v tư v n và hu n luy n qu n tr có tr s chính t t i bang Utah, Hoa Kỳ, cùng hàng ch c chi nhánh các nư c tiên ti n trên toàn th gi i. The Arbinger Institute n i ti ng v i i ngũ chuyên gia trong các lĩnh v c kinh doanh, lu t, kinh t , tri t h c, tâm lý h c gia ình, giáo d c và tâm lý con ngư i. The Arbinger Institute ã tư v n thành công cho các t ch c và t p oàn l n trên th gi i như Microsoft, LensCrafters, Raytheon, 3M, Bain Capital, AT & T, i h c Cornell, H i quân M …

Bìa 4
Th t sâu s c và tuy t v i! Cu n sách này là m t ti ng g i ánh th c nh ng ai ang t “nh t mình trong h p” trong cách i x v i ngư i khác, và là cu n-sách-bu c-ph i- c dành cho nh ng ai th y mình c n ph i hoàn thi n b n thân. M t khi tôi ã b t u c, tôi không th buông nó xu ng. —Steven C. Wheelwright, Giáo sư Trư ng Kinh doanh Harvard M t hành trình tuy t v i giúp tôi khám phá và th u hi u sâu s c mình ã tác ng t i ngư i khác ra sao. Cu n sách này ã làm thay i hoàn toàn cách th c ánh giá b n thân c a tôi v i tư cách m t cá nhân cũng như m t ngư i lãnh o. — Louise Francesconi, Phó Ch t ch Raytheon Corporation Th t phi thư ng! Arbinger ã làm ch chi c chìa khóa bí m t có th tăng năng su t và s sáng t o. Hãy c cu n sách này, và b n s th y ư c s kỳ di u c a nó. — Dave Browne, C u Ch t ch và Giám

m S

h it

g N

n e y u

i d u t S

. o

c i u hành Lenscrafters

PH N I “CHI C H P” VÀ S T

L AD I

m S

h it

g N

n e y u

i d u t S

. o

1
M T NHÂN V T L LÙNG
ã hai tháng k t ngày u tiên tôi bư c chân vào tr s chính c a Zagrum v i tư cách là ng viên cho m t v trí qu n lý c p cao trong công ty. Hơn mư i năm qua, k t khi còn làm cho m t trong nh ng i th c a Zagrum, tôi v n thư ng theo dõi công ty này và g n như ã c m th y m t m i khi luôn là ng viên h ng hai ây. Sau tám l n ph ng v n và ba tu n ch i cùng nh ng nghi ng vào năng l c c a b n thân, cu i cùng tôi cũng ư c m i m nh n v trí qu n lý cho m t dây chuy n s n xu t c a Zagrum. Theo nghi th c riêng c a Zagrum, tôi ư c gi i thi u n g p Bud Jefferson, phó ch t ch c a Zagrum, và s tr i qua cu c h p kéo dài m t ngày v i ông. Vì m t lý do nào ó, Bud ư c c làm s p m i c a tôi. Theo thói quen, tôi c g ng tìm hi u trư c v m c ích c a cu c h p s p di n ra. Th nhưng, theo l i c a các ng nghi p thì cu c h p này nh m m c ích tìm hi u và gi i quy t “nh ng v n v con ngư i” cũng như nh ng chi n lư c ã mang n thành công cho Zagrum. Dù ch ng ch i nhi u cu c h p này nhưng tôi l i r t háo h c ư c g p và gây n tư ng v i s p m i c a mình. Trư c ây, tôi ã ư c nghe nói nhi u v Bud nhưng chưa có d p ti p xúc tr c ti p v i ông. Tôi ã nhìn th y ông m t l n t i h i ngh gi i thi u s n ph m c a ngành, nhưng th c s không có n tư ng gì c bi t. Theo nh ng gì tôi bi t, ó là m t ngư i àn ông trông tr hơn tu i năm mươi c a mình v i nh ng cá tính h t s c kỳ l : giàu có nhưng r t bình d ; ã t ng b h c c p ba nhưng sau ó l i t t nghi p i h c Harvard chuyên ngành lu t và kinh doanh v i t m b ng lo i ưu; am hi u ngh thu t và r t thích ban nh c The Beatles. M c cho nh ng s th t có v mâu thu n y, nhưng có th ph n nào vì lý do y, Bud ư c xem là hình tư ng c a công ty, v a bí n v a c i m , quy t li t nhưng r t nhân t , ki u cách nhưng l i r t chân th t, gi ng như tinh th n c a Zagrum. Chính vì l ó, ch ng có gì l khi ông luôn ư c t t c m i ngư i trong công ty kính tr ng và quý m n. Văn phòng c a tôi n m trong tòa nhà s Tám, cách tòa nhà trung tâm kho ng 10 phút i b . Mư i tòa nhà c a Zagrum ư c n i v i nhau b ng hai mươi ba con ư ng nh có mái che làm b ng g s i ho c g thích và u n lư n quanh b sông Kate. Dòng sông tuy t p này do Kate Stenarude thi t k và sau ó ngư i ta ã l y tên bà t cho nó. V a i b lên t ng ba, tôi v a i m l i nh ng i u mình ã làm ư c trong su t hai tháng qua t i Zagrum. Tôi luôn là ngư i n công ty s m nh t và ra v mu n nh t. B ngoài tai nh ng l i phàn nàn c a v , tôi quy t tâm s n l c nhi u hơn n a, s n sàng h tr cho các c ng s c a mình t ư c k t qu cao nh t trong công vi c. Do v y, tôi th y mình ch ng có gì ph i lo l ng khi n g p Bud Jefferson. ón tôi t i ti n s nh chính c a t ng ba là Maria, thư ký c a Bud. – Ông là Tom Callum? - Maria ni m n . – úng v y. Tôi có h n v i ông Bud lúc chín gi . – Vâng. Ông Bud có d n tôi m i ông n phòng h p phía ông. Năm phút n a ông y s có m t. Maria ưa tôi vào m t căn phòng khá l n, thư ng dùng cho các h i ngh c ông. Khi còn l i m t mình, tôi ưa m t nhìn khung c nh bên ngoài qua nh ng t m kính l n. C qu n th tòa nhà n hi n trong nh ng tán lá xanh ngát. Ch ng hơn m t phút sau, có ti ng gõ c a r t to, d t khoát và Bud bư c vào. – Chào Tom. R t vui vì c u ã t i. Nào, ng i xu ng i. C u thích u ng gì nào? Cà phê hay nư c hoa qu ? – Bud tươi cư i ưa tay ra b t tay tôi. – không, c m ơn ngài. Sáng nay tôi ã dùng nhi u cà phê r i. – Tôi áp. Tôi ng i xu ng chi c gh b c da màu en g n mình nh t, lưng xoay v c a s và ch Bud l y nư c khu v c t ph c v t i góc phòng. Ông quay tr l i v i ly nư c trên tay, mang theo chi c bình và m t cái ly khác tay kia. o n, ông t chúng lên chi c bàn gi a hai chúng tôi. – Không khí trong phòng này nhi u lúc r t nóng. Sáng nay, chúng ta có khá nhi u vi c làm nên c u c i t nhiên nhé. – Vâng, c m ơn ngài. – Tôi tr l i, th y tho i mái hơn m t chút dù v n còn c m th y lo l ng b i chưa bi t i u gì s x y n. Th r i Bud lên ti ng: – Tom này, hôm nay chúng ta s bàn v m t v n r t quan tr ng.

m S

h it

g N

n e y u

i d u t S

. o

– Vâng, ngài c nói . – Tôi c gi u n i lo l ng c a mình b ng gi ng i u u u. – Có m t v n khó khăn mà c u c n ph i gi i quy t ngay n u mu n ti p t c làm vi c t i ây. Tôi có c m giác như mình v a b m t cú m tr c di n. Tôi như ngh n l i, không th tìm th y t nào áp l i Bud ngay lúc này. u óc tôi r i tung v i nhi u ý nghĩ khác nhau. Tim tôi p m nh và m t thì nóng b ng lên. D u là ngư i thành công trong s nghi p, tôi v n không th kh c ph c ư c như c i m c a mình, ó là r t d m t bình tĩnh. Tôi ã c kh c ph c b ng cách luy n t p các cơ vùng m t và vùng m t sao cho chúng không b co rúm l i m i khi lo s i u gì ó. Th nhưng cho n gi , tình hình v n chưa ư c c i thi n bao nhiêu. Lúc này, tôi có c m giác như mình tr l i th i còn là h c sinh l p ba ang vã m hôi khi cô giáo ki m tra bài t p v nhà và ch mong m t l i khen “làm t t” t cô. Cu i cùng tôi cũng l y l i bình tĩnh và áp l i: – M t v n khó khăn ư, thưa ngài? V n gì v y ? – C u th t s mu n bi t ch ? – Bud h i l i tôi. – Vâng ! Tôi nghĩ mình c n ph i bi t ư c nó là gì và nguyên nhân c a nó. – úng v y! C u c n ph i bi t nguyên nhân. – Bud ng tình.

m S

h it

g N

n e y u

i d u t S

. o

2
V N
– C u ang g p ph i m t v n , Tom . – Bud ti p t c. – T t c m i ngư i u bi t i u này, t v c u, m v c u cho n hàng xóm và các nhân viên c a c u. Nhưng i u áng nói là chính c u l i không h hay bi t. – Ông m m cư i. Tôi không bi t nói gì trong trư ng h p này. Làm sao tôi có th lên ti ng khi mà b n thân tôi cũng không bi t mình ang g p ph i v n gì. – Tôi e là tôi v n chưa hi u rõ ý c a ông cho l m. Có ph i ông mu n nói r ng tôi... r ng tôi.... – Tôi lúng túng b i tôi th m chí còn không bi t Bud ang nh nói t i chuy n gì. – úng v y. Trư c h t, anh hãy nghĩ v nh ng ví d này nhé. – Ông v n nói v i v thích thú. – Hãy nh l i lúc c u nh xăng cho v , nhưng sau ó c u l i không làm như th n a. C u lái chi c s p xe h t xăng v nhà và sáng hôm sau cô y t i ? Tôi h t s c ng c nhiên và t h i t i làm sao Bud bi t ư c i u ó. – Ho c có lúc c u h a s d n b n tr i xem m t tr n u bóng chày nhưng n phút chót l i nu t l i ch vì m t vài lý do v v n nào ó? “Làm sao ông y bi t ư c i u này nh ?” – Tôi t h i. – Ho c có lúc c u th c hi n l i h a ó nhưng l i khi n cho b n tr c m th y chúng có l i khi i? “ nh ?”. – Ho c khi c sách cho con, c u c tình b qua nhi u trang vì thi u kiên nh n và cho r ng “b n tr cũng ch ng chú ý gì t i i u này”? “ úng th , nhưng b n tr không ý th t mà!” – Ho c c u xe khu v c dành cho ngư i tàn t t, r i sau ó gi b i kh p khi ng m i ngư i không nghĩ x u v mình? “Không! Tôi chưa bao gi làm i u ó”. xe ó, nhưng l i ch y ngay ra kh i ô tô nh m ch ng t v i m i ngư i là c u ang – Ho c c u v n r t v i và bu c lòng ph i làm th ? “ úng! Qu th t có lúc tôi ã t ng làm như v y!”. – Còn bây gi hãy nghĩ v phong cách c a c u t i nơi làm vi c. – Ông nói m t m ch. – Có lúc c u h mình trư c ngư i khác nhưng cũng có lúc c u chê trách ho c coi thư ng h , úng không? – Nhưng tôi nghĩ r ng ó là i u c n thi t, thưa ngài. – Tôi ch ng ch . – Nhưng... – Ho c c u thư ng ph i c g ng h t s c m i có th khen ng i ngư i khác, úng không? – Bud ng t l i tôi. – Dù c g ng i x t t v i các nhân viên c a mình b ng “nh ng chiêu th c m m m ng” nhưng chưa bao gi c u th t s tôn tr ng h ? M c ích c a nh ng chiêu th c này c a c u ch nh m sai khi n h d dàng hơn? Nh ng i u Bud v a nói khi n tôi th t s b s c. – Tôi luôn c g ng i x t t v i m i ngư i. – Tôi qu quy t. – Tôi bi t, c u ã làm như v y. – Ông nói. – Nhưng hãy tôi h i c u m t câu. C u c m th y như th nào khi c u “ i x t t v i m i ngư i” theo như l i c u nói? Nó có khác gì v i c m giác khi c u chê trách hay coi thư ng h không? Trong thâm tâm, c u có th y có s khác bi t nào không? – Tôi v n chưa hi u l m ý ông l m. – Tôi áp l i, c không tr l i tr c ti p câu h i. – Ý tôi là: C u có c m th y mình c n bi t “tha th ” cho các nhân viên c a mình không? M t cách th ng th n, c u có c m th y mình c n ph i n l c hơn n a có th lãnh o thành công khi b m c k t gi a h ? – M c k t? – Tôi h i l i. – Hãy suy nghĩ v i u này. C u hi u ý tôi là gì mà. – Bud cư i nói. Th t lòng tôi v n chưa hi u i u ông mu n nói ây là gì. Sau m t h i suy nghĩ, cu i cùng tôi tr l i: – Vâng, tôi cũng nghĩ như v y. Tôi v n cho r ng có r t nhi u ngư i lư i bi ng và kém c i. N u tôi th c hi n úng nhi m v c a mình là khuyên b o h nhưng không mang l i k t qu như ý thì tôi bu c lòng ph i nghĩ ra nh ng cách lãnh o m i. V i nhi u ngư i thì tôi áp d ng bi n pháp khen ng i, khích l nhưng v i m t s khác thì tôi bu c ph i ch cho h th y nh ng i m kém c i c a h . T t c ch có th . Nhưng ngài bi t y, khi

m S

h it

g N

n e y u

i d u t S

. o

phê bình ai ó, tôi luôn c g ng nói năng nh nhàng không làm h t n thương. Th c lòng mà nói, tôi c m th y mình ã làm úng và tôi r t t hào khi mình ã ki m soát ư c b n thân như v y. Bud nhìn tôi, m m cư i: – Tôi hi u c u. Nhưng tôi nghĩ sau bu i nói chuy n hôm nay, c u s không còn t hào v i u ó n a âu. B i nh ng i u c u ang làm ph n l n u là sai l m. Ngay l p t c, tôi ph n i: – i x t t v i m i ngư i l i là sai l m ư? – úng v y, b i vì v n là c u không h i x t t v i h . C u ang làm cho m i chuy n tr nên nghiêm tr ng hơn nhưng c u l i không h bi t i u ó. – Ý ngài là sao ? Ngài có th gi i thích rõ hơn ư c không? – Tôi h i, c nén cơn gi n d ang sôi lên trong lòng. – Tôi r t vui ư c gi i thích v i c u i u này. – Bud i m tĩnh nói. – Tôi có th giúp c u hi u ư c v n c a c u là gì, cũng như tìm hi u nguyên nhân c a nó. ó chính là lý do chúng ta g p nhau hôm nay. Ông d ng l i m t lát r i nói ti p. – Tôi có th giúp c u b i chính tôi cũng ã t ng tr i qua giai o n này. Bud ch m rãi r i kh i gh , khoan thai bư c d c theo chi c bàn. – b t u, tôi nghĩ trư c tiên c u c n bi t m t v n c t lõi c a ngành khoa h c nhân văn.

m S

h it

g N

n e y u

i d u t S

. o

3
S T L AD I
– C u có con không Tom? Câu h i t ng t này c a Bud khi n tôi c m th y d ch u hơn r t nhi u. Các cơ m t c a tôi giãn ra. Tôi có c m giác như s s ng ã tr l i trên khuôn m t c a mình. – Có , tôi có m t con trai. Cháu tên Todd và ã ư c mư i sáu tu i. – Th c u có còn nh c m giác c a c u khi Todd chào i không? Có ph i cháu nó ã làm thay i quan i m s ng c a c u không? – Bud h i. ã mư i sáu năm k t ngày Todd chào i. Th nhưng, ngay sau ó, các bác sĩ ã ch n oán Todd m c ph i ch ng r i lo n m t t p trung (attention deficit disorder - ADD). Tôi không th không au lòng m i khi nghĩ n Todd. Trong ng n y năm, cu c s ng c a chúng tôi g p r t nhi u r c r i. Nhưng câu h i c a Bud cũng ã g i l i cho tôi không ít ký c ng t ngào. – Vâng, tôi nh ch . – Tôi b t u tr m ngâm. – Tôi nh l n u tiên ư c ôm Todd vào lòng, t t t c hy v ng và tình thương yêu vào a con trai bé b ng c a mình . – Tôi cũng th . – Bud nói và g t u, v c m thông. – Tôi mu n k cho c u nghe chuy n c a tôi, b t u t s ra i c a a con trai u lòng nhà tôi. Tên cháu là David. Và Bud b t u chìm vào dòng h i tư ng. – Khi ó, tôi ang làm vi c cho m t hãng lu t danh ti ng th gi i. Năm ó, tôi ư c c tham gia m t d án tài chính quan tr ng có liên quan t i ba mươi ngân hàng l n trên toàn c u. Khách hàng c a chúng tôi cũng chính là ngư i cho vay u tiên c a d án. Vì tính ch t quan tr ng c a d án nên r t nhi u lu t sư c a nhi u hãng lu t ã ư c huy ng. Ch riêng hãng c a chúng tôi cũng ã có t i tám ngư i ư c c n t b n văn phòng khác nhau. Lúc ó, tôi là m t trong hai thành viên ít kinh nghi m nh t c nhóm, ch u trách nhi m so n th o năm mươi h p ng con d a trên h p ng chính. ó th t s là m t d án h p d n b i l i nhu n mà nó mang l i là r t cao, kèm theo ó là r t nhi u kho n khen thư ng h p d n như du l ch qu c t mi n phí. M t tu n sau khi tôi nh n l i tham gia d án ó, Nancy – v tôi – báo cho tôi bi t cô y ã mang thai. ó qu là th i gian tuy t v i i v i v ch ng tôi. Tám tháng sau, ngày 16 tháng 12, David chào i. Trư c lúc Nancy sinh, tôi ã làm vi c c t l c có th dành tr n ba tu n bên v con. Cu c i tôi chưa bao gi ư c h nh phúc như th ! Nhưng ch mư i ba ngày sau ó, t c là ngày 29 tháng 12, tôi nh n ư c m t cú i n tho i t phía i tác. H yêu c u tôi ph i có m t trong cu c h p gi a “t t c các bên” t i San Francisco. – Trong bao lâu thưa ông? – Tôi h i l i. – n khi nào k t thúc h p ng, có th là ba tu n mà cũng có th là ba tháng. – Bud tr l i. – C nghĩ n vi c Nancy và David l i Virginia m t mình là tôi l i c m th y b t an. Nhưng tôi không th không i. Sau khi ã hoàn thành m i vi c Washington, tôi mi n cư ng lên máy bay t i San Francisco. Th t khó nói h t c m giác c a tôi khi chia tay gia ình bé nh c a mình. Tôi mang theo t m hình c a v con và ã b t khóc khi ra kh i nhà. Và tôi là ngư i cu i cùng t i văn phòng San Francisco, th m chí sau c anh b n n t London. Do n tr , tôi ành ph i ng i t ng 21, t i căn phòng dành cho nh ng v khách cu i cùng, trong khi ban lãnh o và m i ngư i u t ng 25. – Và trong su t th i gian ó, tôi ã làm vi c m t mình t ng 21 v i khung hình v con trư c m t. Trong khi ó, h u h t các ho t ng àm phán, h i h p gi a các bên… u di n ra t ng 25. Ngày nào tôi cũng làm vi c t b y gi sáng và k t thúc ngày làm vi c c a mình vào m t gi sáng hôm sau. Và u n m i ngày ba l n, tôi xu ng căn-tin dư i ti n s nh mua m t chi c bánh mỳ vòng, m t cái sandwich ho c có khi ch m t ĩa sa-lát r i l i quay v t ng 21 v a ăn v a xem qua các tài li u. Ch t Bud ng ng l i, nhìn sâu vào m t tôi và ti p t c: – N u c u h i m c tiêu c a tôi lúc y là gì, thì ch c ch n tôi s nói r ng: “Tôi mu n so n ra nh ng văn b n t t nh t có th mang l i l i ích cao nh t cho khách hàng c a mình và cũng h p ng này k t thúc th ng l i”, ho c m t i u gì ó tương t như v y. Bây gi , tôi s k cho c u nghe v nh ng i u mà tôi ã ư c tr i nghi m t i văn phòng San Francisco y. T t c các cu c àm phán v n i dung c a nh ng văn b n mà tôi ang so n th o u di n ra t ng 25. M i m t thay i nh trong cu c àm phán u nh hư ng n công vi c c a tôi. Th mà trong su t th i gian ó, tôi ch ng bư c chân lên ó l n nào. Không nh ng th , trong khi m i

m S

h it

g N

n e y u

i d u t S

. o

ngư i t ng 25 u ư c ph c v ăn u ng úng gi thì tôi l i c m c i m i ngày ba b n xu ng căn-tin phía dư i s nh. Tôi c m th y r t bu n vì không ai b o cho tôi bi t i u ó. Trong mư i ngày, tôi ã b phê bình hai l n vì không c p nh t k p th i nh ng thay i di n ra t ng 25 vào tài li u c a mình. Nhi u ngư i cũng phàn nàn r ng h không bi t tìm tôi âu. Nhưng c u bi t không, th c t thì ch ng có ai thông báo v i tôi v b t kỳ i u gì c . n ây, Bud l i ng i xu ng gh . – y, v i nh ng i u tôi v a k , c u có nghĩ là tôi ã hoàn toàn chú tâm vào vi c “so n ra nh ng tài li u t t nh t có th mang l i l i ích cao nh t cho khách hàng c a mình và cũng h p ng này k t thúc th ng l i” không? – Không, tôi nghĩ là không, thưa ngài. – Tôi tr l i và ng c nhiên th y gi ng nói c a mình ã tr nên nh nhàng hơn so v i lúc trư c. – Tôi nghĩ th m chí ngài còn không thích tham gia vào d án ó. Vì ngài ang còn b n t m vào chuy n khác. – C u nói úng. – Bud ng ý. – Tôi ã không g n bó v i d án ó. Th theo c u, v i tác ng u có nh n ra i u ó không? – Tôi nghĩ ông y ã nh n ra. – Tôi nh n xét. – úng v y. – Bud g t u. – Tôi ã không th t s tham gia vào d án này, không gi úng cam k t, không n m b t ư c ti n trình àm phán và còn gây khó khăn cho ngư i khác. Nhưng hãy xét thêm i u này: làm th nào tôi có th h p tác v i m i ngư i xung quanh n u h k t t i tôi không toàn tâm ho c không tích c c tham gia vào công vi c ư c kia ch ? C u có nghĩ tôi nên ng ý v i h không? Tôi b ng tr m tư trư c câu h i này dù nhìn bên ngoài, tình tr ng lúc y c a Bud rõ ràng là ang có v n trong m t m i ngư i. – Không, tôi cho r ng ngài s có c m giác phòng th khi b nh n xét như th . t i San Francisco? Là tôi. – – C u nói úng. Hãy nghĩ i, ai ã ch p nh n r i xa a con m i sinh Bud nói và t tr l i cho câu h i c a mình. – Ai ã làm vi c liên t c hai mươi ti ng m i ngày? Là tôi. – Gi ng ông b ng sôi n i h n lên. – Ai ã t p trung làm vi c m t mình trong m t gian phòng n m dư i 4 t ng l u so v i m i ngư i? Là tôi. Và ai ã b lãng quên, th m chí không h ư c quan tâm dù ch là m t v n cơ b n là ph c v b a ăn hàng ngày? V n là tôi. V y thì t góc c a tôi, ai m i là ngư i ang làm cho m i vi c tr nên khó khăn hơn i v i ai? – Tôi nghĩ, ngài ã xem chính m i ngư i m i là nguyên nhân gây ra t t c nh ng r c r i này. – Tôi tr l i. – C u hi u ra v n r i y. – Ông ta ng ý. – N u v trí c a tôi, xét v m c cam k t, g n bó và n m b t công vi c, c u có nghĩ r ng chính tôi m i là ngư i th c hi n cam k t t t nh t trong d án ó không? Không m t ai ph i ương u v i nhi u thách th c như tôi, trong khi tôi v n làm vi c c t l c b t ch p nh ng khó khăn ó. – Qu có th , thưa ngài. – Tôi tr l i, th l ng ngư i trên gh và g t u. – Ngài ã ph i ch u ng t t c nh ng i u ó. Bud l i ng d y và b t u i l i trong phòng. – Tôi b coi là không toàn tâm trong công vi c, không tích c c h p tác và th m chí là còn gây khó khăn cho m i ngư i trong d án. T t c nh ng i u ó là s th t và ó là v n l n. Nhưng còn có m t v n khác cũng không kém ph n quan tr ng, và ó là v n mà c u và tôi s bàn hôm nay. Tôi hoàn toàn b thu hút b i nh ng i u Bud s p nói. – ó là vi c tôi ã không th nh n th c ư c v n mà mình ang g p ph i. – Bud d ng l i m t lát, r i hư ng v phía tôi và nói ch m rãi t ng ti ng m t. – Ch c ch n không th có b t kỳ gi i pháp nào cho v n thi u cam k t trong công vi c c a tôi n u tôi không tìm ra gi i pháp cho v n l n hơn ó. t nhiên, tôi b t u c m th y lo l ng. Tôi ã b cu n theo câu chuy n c a Bud mà quên m t d ng ý c a ông ng sau ó. Rõ ràng, câu chuy n này là dành cho tôi. H n ông y ang nghĩ r ng tôi g p ph i m t v n l n. u óc tôi b t u ch y ua v i s lo l ng khi gi ng nói c a Bud ti p t c vang lên. – C u bi t không Tom, nh ng nhà tri t h c g i s mù quáng bư ng b nh mà tôi ã th hi n San Francisco là “s t l a d i”. Còn Zagrum này chúng ta g i nó b ng m t danh t riêng bi t là “nh t mình trong h p”. Nghĩa là, khi chúng ta t l a d i t c là ta ang t “nh t mình trong h p”. – R i c u s hi u rõ hơn v khái ni m này. Trư c h t, như c u th y y, m t góc nào ó, tôi ã b “m c k t” trong chính kinh nghi m c a mình San Francisco. S dĩ như th là do tôi ã không h nghĩ r ng

m S

h it

g N

n e y u

i d u t S

. o

mình ang có v n . Tôi ch nhìn m i th t góc c a mình và ch i b th ng th ng nh ng góp ý c a m i ngư i xung quanh. Vì th mà tôi ã “nh t mình trong h p” – h n ch , kín mít và mù lòa. C u có hi u không? – Có ch , tôi hi u ngài ang nói gì. – Tôi hư ng ng trong s cu n hút c a câu chuy n. – Không có gì ph bi n hơn s t l a d i c a cá nhân trong các t ch c. T kinh nghi m làm vi c c a mình, tôi có th ch c ch n là c u cũng ã t ng nhìn th y vô s ngư i như v y. úng th t ch ng h khó nh n ra m t ngư i như th . Tôi nghĩ ngay n Chuck Staehli, giám c i u hành cũ c a tôi. Ông ta là m t ngư i ơn gi n và có ph n hơi ng c ngh ch. Th nhưng ông ta l i không coi tr ng ai ngoài b n thân mình. – Vâng, tôi có bi t m t ngư i như v y. – T t, v y c u có nghĩ r ng anh ta bi t mình ang có v n không? – Không, t t nhiên là không r i. – úng như v y. – Bud nói. – Con ngư i chúng ta luôn ch i b s th t là mình ang có v n . ó g i là s t l a d i b n thân. ây là m t hi n tư ng ph bi n và tr thành nguyên nhân gây t n th t l n nh t trong các t ch c. Bud t hai tay lên thành gh và t a lưng vào gh . – C u còn nh m y phút trư c tôi ã b o r ng c u nên bi t v v n c t lõi c a ngành khoa h c nhân văn không? – Có, thưa ngài. – Thì chính là nó y. S t l a d i – chi c h p – là v n ó. Bud ng ng l i, nhìn th ng vào tôi m t h i lâu r i nói b ng gi ng thân tình: – Tom ! T i Zagrum này, m c tiêu mang tính chi n lư c hàng u c a chúng ta chính là h n ch th p nh t s t l a d i c phương di n cá nhân l n t ch c. Và giúp c u hi u ư c vì sao nó l i quan tr ng v i chúng ta như th , tôi s ph i k cho c u nghe m t câu chuy n tương t trong ngành y t .

m S

h it

g N

n e y u

i d u t S

. o

4
BÊN DƯ I NH NG V N
– Có bao gi c u nghe nói n Ignaz Semmelweis chưa? – Bud h i. – Chưa, thưa ngài. ó là m t căn b nh ư? – Không, không ph i. – Bud nói và b t cư i. – Nhưng cũng g n như v y y. Semmelweis là m t bác sĩ s n khoa ngư i Hungary, s ng th k XIX. Ông làm vi c t i b nh vi n Genaral Vienna, m t b nh vi n chuyên v công tác nghiên c u. Khi ó, t l t vong c a s n ph ây lên t i 10%, m t t l quá cao. C u có th hình dung ư c không Tom, c mư i s n ph thì có m t ngư i b ch t? – Ch c ch n tôi s không v tôi n ó. – Tôi áp l i. – Không ph i ch có mình c u âu. Trong th c t , tai ti ng c a b nh vi n này kh ng khi p n n i nhi u s n ph ch p nh n sinh bên ngoài r i m i n y. – Tôi nghĩ không th trách h ư c. – Tôi nói. – Tôi cũng nghĩ v y. – Bud g t u ng ý. Ông nói ti p: – Sau này, Semmelweis t p h p nh ng tri u ch ng có liên quan t i v n t vong c a s n ph thành m t nghiên c u có tên là “s t h u s n”. Nhưng lúc ó, n n y h c l i áp d ng các phương pháp i u tr riêng bi t cho t ng căn b nh. Tri u ch ng sưng phù do viêm t máu ư c i u tr b ng cách trích máu ho c dùng a hút. Và phương pháp này cũng ư c dùng i u tr tri u ch ng s t. Còn i v i các ch ng b nh liên quan t i ư ng hô h p, h cho nâng c p h th ng thông gió c i thi n môi trư ng s ng. Dù Sammelweis ã ti n hành th nghi m nhi u bi n pháp nhưng k t qu v n không có gì thay i. Ch trong vài ngày, hơn m t n a s s n ph nhi m b nh ã t vong. Trư c m i e d a kh ng khi p này, nhi u b nh nhân ã van xin ư c chuy n qua khu th hai c a khoa s n, nơi t l t vong là 2%. Semmelweis th t s b ám nh b i i u này – nh t là khi i chi u t l t vong gi a hai khu và phát hi n ra s khác bi t c a nó. Các b nh nhân trong khu c a Sammelweis ư c các bác sĩ chuyên khoa thăm khám, còn khu kia là do các n h sinh trông nom. Nhưng vi c phát hi n ra i u này cũng không giúp Semmelweis lý gi i ư c nguyên nhân khi n t l t vong trong khu c a mình cao n v y. Sau ó, ông ã th xem xét n các y u t khác bi t gi a các s n ph , t v trí sinh n t i m c thông gió và kh u ph n ăn. Ông th m chí còn phân lo i c cách th c gi t là. M c dù ã tìm hi u tư ng t n t ng chi ti t nhưng Semmelweis v n không tìm ra ư c áp án. M i phương pháp c a ông u không mang l i k t qu như ông mong mu n. – Tôi nghĩ h n ông y ã r t n n lòng. – Tôi nói. – Tôi cũng nghĩ v y. – Bud tán thành. – Nhưng sau ó, m t s vi c b t ng ã x y ra. Sau b n tháng i công tác t i m t b nh vi n khác tr v , Semmelweis phát hi n ra t l t vong ã gi m i áng k trong khu do các bác sĩ qu n lý. – Th t th ư? – úng v y. Semmelweis không hi u ư c t i sao l i như v y nhưng rõ ràng ó là s th t. Ông l i b t tay vào tìm hi u nguyên nhân. D n d n, ông nghĩ n kh năng nghiên c u trên t thi mà nhi u bác sĩ khác ã và ang ti n hành. – Nghiên c u trên t thi à? – úng. – Bud áp. – C u hãy nh General là m t b nh vi n chuyên v nghiên c u và gi ng d y. y có r t nhi u bác sĩ v a làm nhi m v nghiên c u t thi, v a th c hi n công tác ch a tr cho b nh nhân. Vào th i y, h cho r ng i u ó là bình thư ng b i chưa ai bi t n s t n t i c a các vi trùng – v n là nh ng sinh v t c c nh . Các bác sĩ ch nhìn th y tri u ch ng gây b nh mà chưa xác nh ư c nguyên nhân c a nó. Sau khi xem xét l i cách th c hành ngh c a mình và c a các ng nghi p khác, Semmelweis nh n ra r ng, b n thân ông chính là s khác bi t áng k nh t b i ông là ngư i nghiên c u t thi nhi u nh t b nh vi n. T nh ng quan sát ó, ông ã phát tri n m t h c thuy t v ch ng “s t h u s n”, và h c thuy t này là ti n thân c a các h c thuy t v vi trùng sau này. Ông k t lu n r ng có cái gì ó ã ư c truy n t t thi t i các b nh nhân thông qua bàn tay c a các bác sĩ. Ngay sau ó, ông l p t c ưa ra n i quy yêu c u các bác sĩ ph i r a tay th t s ch b ng dung d ch nư c chanh và clo kh trùng trư c khi khám b nh. – V y theo c u i u gì ã x y ra? – Semmelweis ã úng? – Tôi tò mò h i.

m S

h it

g N

n e y u

i d u t S

. o

– úng v y! T l t vong ã gi m xu ng còn 1%. – Nghĩa là các bác sĩ chính là trung gian lây b nh? – Tôi ng c nhiên. – úng v y. Chính Semmelweis ã bu n bã nói r ng: “Ch ng bi t có bao nhiêu b nh nhân ã s m qua i do l i c a tôi”. Th t khó tư ng tư ng ph i không? Các bác sĩ ã làm c g ng h t s c c u ch a b nh nhân nhưng do nh ng gi i h n v hi u bi t c a mình, h ã vô tình tr thành trung gian lan truy n b nh t t. Th nhưng, t t c nh ng h u qu áng bu n y l i hoàn toàn có th ngăn ch n k p th i b ng ng tác ơn gi n là r a tay b ng dung d ch nư c chanh và clo ch ng l i m t th mà sau này ư c xác nh là vi trùng. Ông Bud d ng l i, an hai bàn tay vào nhau r i nói ti p. – Tương t , trong các t ch c cũng ang t n t i m t lo i vi trùng như th và t t c chúng ta u ang nhi m ph i nó. Lo i vi trùng ó có kh năng gi t ch t năng l c lãnh o, gây nên nhi u “v n v con ngư i”. Nhưng lo i vi trùng này l i có th b cô l p và vô hi u hóa n u chúng ta th t s quy t tâm. – Lo i vi trùng ó là gì v y, thưa ngài? – Tôi h i. – Chính là i u mà chúng ta v a nói t i. – Bud áp. – S t l a d i và “chi c h p”. C th hơn, s t l a d i là m t căn b nh. Còn bây gi , chúng ta s tìm hi u v lo i vi trùng gây ra căn b nh này. Bud ng lên, nhìn th ng vào m t tôi và nói ti p. – Theo tôi, tương t như vi c phát hi n ra nguyên nhân gây s t h u s n, vi c phát hi n nguyên nhân gây nên s t l a d i trong các t ch c cũng liên quan t i m t thuy t h p nh t. Thuy t này t p h p các nguyên con ngư i” – t khía c nh lãnh o cho t i ng nhân ti m n bên dư i mà chúng ta v n g i là “nh ng v n cơ thúc y và t t c các v n khác. ây chúng ta có m t cách ti p c n và gi i quy t chúng, nhưng không ph i theo hình th c ơn l , Tom . – M t bư c ti n r t quan tr ng. – Tôi nói. – Th c v y. – Bud áp l i. – Và ó còn là m t s khám phá n a. Nhưng tôi không có ý nh gi i thích ây tôi ch c g ng giúp c u t phát hi n ra v n thôi. i u quan tr ng là b n thân c u c n cho c u âu. ph i t khám phá và thông su t b i vì m i chi n lư c xoay quanh v n này u s ư c th c hi n trong b ph n c a c u. – Vâng. – Tôi tán thành. – ư c r i ! – Bud nói – Bây gi , tôi s k cho c u nghe v m t trong nh ng kinh nghi m u tiên c a tôi t i Zagrum.

m S

h it

g N

n e y u

i d u t S

. o

5
NG SAU S LÃNH O THI U HI U QU
– Sau mư i năm làm vi c hãng lu t, tôi chuy n qua làm trư ng ban c v n cho h th ng s n ph m Sierra. C u còn nh hãng Sierra không? – Ông Bud quay sang h i tôi. Theo tôi ư c bi t, Sierra là ơn v i tiên phong trong vi c ưa ra m t s quy trình s n xu t mà Zagrum ang áp d ng. Nh nh ng phát minh ó, Zagrum ã vươn lên v trí hàng u trong các nhà máy s n xu t công ngh cao. – Tôi bi t nh ng công ngh c a h ã làm thay i c n n công nghi p. Nhưng sau ó thì sao ? – H ã b công ty Zagrum mua l i. – Th t ư? Tôi chưa t ng bi t thông tin này. – Tôi tròn m t ng c nhiên. – B n h p ng ó khá ph c t p. Nhưng cu i cùng thì Zagrum cũng giành ư c quy n s h u h u h t c phi u và các b ng sáng ch c a Sierra. – Mư i sáu năm trư c, theo h p ng, tôi ph i chuy n sang làm vi c cho Zagrum dù khi ó ang là giám c i u hành c a Sierra và ch ng bi t chút gì v Zagrum c . – Ông Bud nh p m t ng m nư c và nói ti p. – Th i i m ó, Zagrum v n là m t n s i v i nhi u ngư i, trong ó có tôi. Th nhưng, ngay t i bu i h p th hai, tôi ã ư c bi t m t s bí m t giúp Zagrum có ư c thành công như v y. Nh nh ng thành công ã t ư c Sierra, tôi ư c i u vào ban qu n lý c a Zagrum. Ngay trong bu i h p u tiên c a mình Zagrum, tôi ư c giao nhi m v ph i tìm hi u v doanh nghi p cùng nh ng v n liên quan khác, và ph i h th ng chúng vào m t b n báo cáo trong th i gian hai tu n - trư c khi bu i h p th hai ư c t ch c. Nhưng c u bi t không, dù ã c g ng nhưng n ngày cu i cùng c a th i h n, tôi v n chưa hoàn thành công vi c ư c giao. Bu i t i trư c khi cu c h p th hai di n ra, tôi ng i xem l i nh ng gì mình ã và chưa làm ư c. Vì lúc ó ã mu n trong khi tôi cũng ã th m m t và công vi c còn l i cũng không quá quan tr ng nên tôi quy t nh b qua. T i bu i h p ngày hôm sau, tôi ã c b n báo cáo, chia s nh ng thông tin quan tr ng mà mình ã thu th p ng th i ưa ra nh ng k t lu n c n thi t. Sau ó, tôi thành th t trình bày v n c a mình, v vi c thi u th i gian cũng như nh ng khó khăn mình ã g p ph i, và c công vi c mà tôi chưa làm xong. Và c u có bi t chuy n gì không Tom ? – R i sao , thưa ngài? – Tôi th c m c. – Tôi s không bao gi quên nh ng gì ã x y ra sau ó. Ngài Lou Herbert, ch t ch c a công ty, quay sang Kate Stenarude, lúc ó ang n m gi v trí c a tôi hi n gi , yêu c u cô y m nhi m công vi c mà tôi ã chưa hoàn thành. Bu i h p ti p t c v i ph n báo cáo c a nh ng ngư i khác. Tôi ng i góc bàn, suy nghĩ v hành ng c a mình. Tôi c m th y x u h và th y mình th t nh bé so v i m i ngư i xung quanh. Hôm ó, tôi là ngư i duy nh t không hoàn thành công vi c ư c giao. Tôi t h i li u mình có m nh n ư c v trí mình ang gi không và li u có mu n làm n a không? K t thúc bu i h p, tôi cho tài li u vào c p như nh ng ngư i khác, th y mình không còn là thành viên c a t p th n a nên l ng l bư c qua m y ng nghi p ang cư i ùa v i nhau. Khi tôi ang hư ng v phía c a thì có m t bàn tay c a ai ó t lên vai tôi. “Bud…” Tôi quay l i và th y ngài Lou ang cư i, chăm chú nhìn tôi b ng ôi m t d u dàng nhưng s c s o. “C u có phi n không n u tôi cùng i v văn phòng v i c u?” – Ngài h i. “D , không sao ”. – Tôi áp, ng c nhiên th y ó úng là i u tôi th t s mu n. ……………..

m S

h it

g N

n e y u

i d u t S

. o

M CL C
Ph n 1: “CHI C H P” VÀ S T L A 1. M t nhân v t l lùng 2. V n 3. S t l a d i 4. Bên dư i nh ng v n 5. ng sau s lãnh o thi u hi u qu 6. Y u t quy t nh m c tác ng 7. Con ngư i hay khách th 8. S nghi ng Ph n 2: CHÚNG TA “T NH T MÌNH TRONG H P” RA SAO? 9. Kate 10. Nh ng câu h i 11. S t ph n b i 12. B n ch t c a s t ph n b i 13. S ng trong h p 14. S liên i 15. Tác ng c a “chi c h p” i v i t ch c 16. Các v n c a “chi c h p” Ph n 3: GI I PHÁP CHO V N “THOÁI RA KH I H P”

17. Ngài Lou 18. Lãnh o trong tr ng thái “nh t mình trong h p” 19. Hư ng “thoát ra kh i h p” 20. Tình tr ng b t c 21. Con ư ng “thoát ra kh i h p” 22. S lãnh o “thoát ra kh i h p” 23. S khai sinh c a m t lãnh o 24. M t cơ h i khác

m S

h it

g N

n e y u

i d u t S

. o

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful