19.

Η Επανάσταση εξαπλώνεται
Σελ ώξα πνπ ε Επαλάζηαζε μεζπά ζηε Μνιδνβιαρία ε Πεινπόλλεζνο είλαη ζε αλαβξαζκό.
Οη θήκεο πνπ ήζειαλ ηε Ρωζία λα έρεη εκπιαθεί θαη δηαδόζεηο όηη άξρηζαλ νη πξώηεο λίθεο
επαλαζηαηεκέλωλ πξνθαινύλ ελζνπζηαζκό ζηνπο Έιιελεο.
Ο Γξεγόξηνο Δηθαίνο ή Παπαθλέζζας
ζηελ Πεινπόλλεζν μεζεθώλεη ηνπο
Έιιελεο θαη ζθνξπά ελζνπζηαζκό.

΢ηε Μάλε βξίζθεηαη θαη ν
Θεόδωρος Κολοκοηρώνης

Η θιόγα ηεο Επαλάζηαζεο κεηαδίδεηαη ζην Πήλιο, ηε Χαλκιδική θαη ζε άιιεο πεξηνρέο.

Από ηα λεζηά πξώηα επαλαζηαηνύλ νη Σπέηζες κε ηε Μποσμποσλίνα.
΢ε ιίγν θαηξό ζην Αηγαίν πιένπλ θπξίωο ηα ειιεληθά πινία αλ θαη ν
Σνπξθηθόο ζηόινο ήηαλ ηζρπξόηεξνο. ΢θνπόο ηωλ Ειιήλωλ ήηαλ λα θξαηεζνύλ ηα λεζηά ειεύζεξα γηα
λα αλεθνδηάδεηαη ν ζηόινο θαη λα κε γίλεη απόβαζε ηωλ Σνύξθωλ από ηε Μ. Αζία.

Οη αγξηόηεηεο απηέο αληί λα θνβίζνπλ ηνπο επαλαζηαηεκέλνπο Έιιελεο έθεξαλ ην αληίζεην
απνηέιεζκα. Σνπο έθαλαλ πην απνθαζηζηηθνύο θαη πξνθάιεζαλ θαη ηελ αγαλάθηεζε ηωλ ρξηζηηαληθώλ ιαώλ ηεο
Επξώπεο.