B NG ÁNH GIÁ SINH VIÊN D

STT MSSV H TÊN

TUY N C NG TÁC VIÊN BTN (NGÀY 1)
U I M KHUY T I M

1

1001036020 Tr n H u

Bách

-Hòa ng v i t t c các thành viên nhóm. -Am hi u cách t ch c ho t ng tình nguy n c a BTN. -Tích c c trình bày và b o v ý t ng. -Ý t ng sáng t o, c bi t 2 ý t ng: +Xây d ng trang bán hàng th công cho trung tâm khuy t t t trên facebook. +Làm clip ca nh c do chính nh ng ng i tàn t t (c th h n là tr em tàn t t) trung tâm n th m a hình nh trung tâm n nhi u m nh th ng quân h n. -Hòa -Tích c -Sáng t tài tr . -Hòa -Tích c ng v i t t c các thành viên nhóm. c trình bày và b o v ý t ng o ý t ng xin tài tr : marketing giúp nhà ng v i t t c các thành viên nhóm. c trình bày ý t ng. i m m nh nh t c a ng g c c a nh ng

2

1101017122 Ph m Th Qu nh

Hoa

3

1001017222 Nguy n Thanh

Phát Phát là kh n ng xây d ng ti p ý t thành viên khác.

4

1101017295 Tr

ng Nguy n Thanh Quý

-Dù có óng góp ý ki n nh ng r t ít và -Khôi hài, hòa ng v i các thành viên nhóm. ý ki n óng góp r t -Ch u khó l ng nghe ý ki n c a các thành viên và có chung chung, không vài góp ý nh . c th thuy t ph c ng i nghe. -Hòa ng v i t t c các thành viên nhóm. -Sáng t o ý t ng làm clip phóng s nh m thu hút m nh th ng quân cho trung tâm khuy t t t n th m. -Hoàn toàn không hòa nh p v i các thành viên.

5

1101025112 Nguy n Ph

ng

Th o

6

1101017323 Tr n Duy

Thành

GHI CHÚ .

. .Ch ng liên h v i các thành viên nh c nh c mail.B NG ÁNH GIÁ SINH VIÊN D MSSV H TÊN U I M . . . . . .úng gi h p.N m b t t t ti n công vi c.N m b t t t ti n công vi c.V n duy trì s n ng n trong vi c Bách nêu ra ý m i và óng góp ý ki n cho thành viên khác.úng gi h p.Th o có nhi u ý ki n nh ng còn h i nhút nhát. . liên l c Phát v i các thành viên trong nhóm. TUY N C NG TÁC KHUY T I M 1001036020 Tr n H u 1101017122 Ph m Th Qu nh Hoa . 1001017222 Nguy n Thanh 1101017295 Tr ng Nguy n Thanh Quý 1101025112 Nguy n Ph ng .Không h ch ng liên l c bi t ti n công vi c.úng gi h p. .N m b t t t ti n công vi c.Phát tri n k ho ch riêng v k ho ch d y ti ng Anh cho tr em khuy t t t. Th o .V n liên h qua Y!M v i Phát nh n k ho ch dù không i h p.Ch ng trong công vi c. .

GHI CHÚ Không i h p Không i h p .

úng gi h p.MSSV H TÊN U I M 1001036020 Tr n H u .V n gi c tinh th n làm vi c nh 2 Phát ngày qua. .úng gi h p. Phát. .Giúp Th o hoàn thi n k ho ch d y ti ng Anh cho tr em khuy t t t. 1001017222 Nguy n Thanh 1101017295 Tr ng Nguy n Thanh Quý .Th o ti p t c phát tri n k ho ch d y ti ng Anh cho tr em khuy t t t theo yêu c u riêng c a em và v c b n ã Th o hoàn thành. tr l i nh ng th c m c c a các thành viên v k ho ch d y ti ng Anh cho tr em khuy t t t c a mình.Giúp Th a hoàn thi n k ho ch d y ti ng Anh cho tr em khuy t t t. 1101025112 Nguy n Ph ng Vì hôm nay ch h p ng n (30 phút) ki m tra l i l n cu i k ho ch nên kh Nh n xét chung: 3 b n Bách. .V n gi c tinh th n làm vi c nh 2 ngày qua. . Th o làm vi c r t t t. s g i l i trong t i nay. k t h p v i nhau . .N i b t ngày hôm nay là vi c Th o m nh d n b o v . . c n b sung vài ch .úng gi h p. .V n gi c tinh th n làm vi c nh 2 Bách ngày qua. 1101017122 Ph m Th Qu nh Hoa .

Không i h p .i h p tr 15 phút và không h có s n l c. h p tác v i các thành viên .B NG ÁNH GIÁ SINH VIÊN D KHUY T I M TUY N C NG TÁC VIÊN BTN (NGÀY GHI CHÚ .ã nh n l i i h p nh ng r i không n h p hay thông báo tr c s v ng m t c a mình.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful