You are on page 1of 8

18.01.2012. MSDN AA postaje DreamSpark Premium.

Svi koji ste preuzimali softver putem MSDN AA sada to moete nastaviti putem DreamSparka.

MSDN AA

Tomislav Stankovi 27.11.2011. - v.1.00

Sadraj
Openito............................................................................................................................................................................ 4 o o o o o to je MSDN AA? ................................................................................................................................................... 4 Koji su ciljevi MSDN AA programa?....................................................................................................................... 4 Tko sve moe ui u MSDN AA program? ............................................................................................................... 4 Koji softver je dostupan pri odreenoj licenci? .................................................................................................... 4 Koliko dugo traje lanstvo u ovom programu? ..................................................................................................... 4

Sveuilita.......................................................................................................................................................................... 5 o o o o o Kako se prikljuiti MSDN AA programu? ............................................................................................................... 5 Kako platiti za lanstvo? ........................................................................................................................................ 5 Moramo li platiti porez na uplatu za program? .................................................................................................... 5 Je li MSDN AA program meunarodno dostupan? ............................................................................................... 5 Prodaje li se lanstvo izravno od strane Microsofta ili putem preprodavaa? ..................................................... 5

o Moe li se instalirani MSDN AA softver na sveuilinim raunalima ustupiti svim studentima na koritenje bez obzira na odjel (informatika, marketing, dizajn,...)? ..................................................................................................... 5 o Moe li se odjel koji nije dio STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) podruja prijaviti za MSDN AA program? ...................................................................................................................................................... 5 o Moe li se odjel koji nije dio VIDA (Visualization, Illustration, Design, Art) podruja prijaviti za MSDN AA program? ....................................................................................................................................................................... 5 o Ako se neki od odjela prijavi za MSDN AA program hoe li licenca pokriti apsolutno sve studente? .................. 5

o Ako studenti dobiju pristup softveru putem MSDN AA programa, imaju li onda pravo na njegovo neogranieno koritenje? ............................................................................................................................................. 6 o o o o Moemo li instalirati OS na gola (prazna, bez OS-a) raunala? ............................................................................ 6 Mogu li studenti zadrati softver nakon to diplomiraju? .................................................................................... 6 Mogu li proizvodi napravljeni pomou MSDN AA softvera biti prodavani komercijalno? ................................... 6 Gdje moemo postaviti dodatna pitanja? ............................................................................................................. 6

Administratori ................................................................................................................................................................... 7 o o o o o o Na koji nain studenti mogu dobiti softver za osobnu upotrebu? ....................................................................... 7 Zato postoji ogranienje za izradu 50 primjeraka softvera? ............................................................................... 7 Moemo li zatraiti doputenje za izradu vie od 50 primjeraka softvera?.......................................................... 7 Kako moemo osigurati siguran posluitelj za preuzimanje softvera? ................................................................. 7 Postoji li evidencija ukljuenih u ovaj program?................................................................................................... 7 Kakvo je stajalite o pitanju privatnosti podataka o ukljuenima u program? ..................................................... 7

o S obzirom na potrebnu aktivaciju proizvoda kako emo distribuirati Windows XP, Visio 2002 i Microsoft Project Professional? .................................................................................................................................................... 8 o Moe li nae profesionalno struno osoblje koristiti softver dostupan u ovom programu? ................................ 8

o Mogu li lanovi akademske zajednice ukljueni u samo dio obrazovnog programa koristiti softver dostupan u ovom programu?........................................................................................................................................................... 8

o o

Moraju li studenti nakon zavretka obrazovnog ciklusa deinstalirati softver?..................................................... 8 Na koje sve naine moemo potaknuti studente da postanu svjesni postojanja MSDN AA programa?.............. 8

o eljeli bismo kupiti kopije softvera za nae studente (Student Media Option). Moemo li tada od njih traiti naknadu za koritenje softvera? ................................................................................................................................... 8 o Postoje li kakvi video materijali koji bi nas kao administratore i nae studente poblie upoznali s koritenjem MSDN AA programa? .................................................................................................................................................... 8

Openito
o to je MSDN AA?
Program koji nudi irok spektar Microsoftovog softvera, besplatno studentima sa odgovarajuih obrazovnih ustanova. U softver koji se nudi pripadaju zadnje verzije Microsoftovih operativnih sustava, razvojni alati te drugi programi iz iroke palete Microsoftovih proizvoda..

o Koji su ciljevi MSDN AA programa?


Uiniti pristup Microsoftovom softveru (korisnikim i serverskim operativnim sustavima i dr.) na to jednostavniji nain kako bi ga obrazovne institucije koristile za obrazovne i istraivake svrhe. Izgraditi zajednicu sposobnih strunjaka koji svoja znanja mogu dijeliti putem obrazovnih programa temeljenih na Microsoftovim tehnologijama.

o Tko sve moe ui u MSDN AA program?


Obrazovne ustanove koje koriste tehnologiju u STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) i VIDA (Visualization, Illustration, Design, Art) podruju. Za prve je namijenjena razvojna (developerska,programerska) licenca, dok je za druge dizajnerska licenca.

o Koji softver je dostupan pri odreenoj licenci?


Windows Server Visual Studio Visio .NET Enterprise Servers MSDN Library Windows 7 Professional DVD-based Shipment Microsoft Project Expression (Web, Blend, Design, Media) SQL Server Exchange Server Tehnika podrka ELMS License Management System opcija Detaljniju podjelu moete pronai ovdje. Developeri (STEM) x x x x x
x x

Dizajneri (VIDA) x x x x x
x x

x x x x x x

x x x x x

o Koliko dugo traje lanstvo u ovom programu?


Jednu ili tri godine ovisno o izabranoj pretplatnikoj opciji.

Stranica 4

Sveuilita
o Kako se prikljuiti MSDN AA programu?
Registrirajte se za razvojnu ili dizajnersku licencu ispunjavanjem jednostavne forme. Takoer, moete se obratiti svojoj regionalnoj podrunici.

o Kako platiti za lanstvo?


Pomou rauna obrazovne institucije ili kreditne kartice, u amerikim dolarima ($).

o Moramo li platiti porez na uplatu za program?


Ovisi o trenutnoj zakonskoj regulativi u dravi. Npr. u SAD-u nije potrebno platiti porez ako se priloe odreeni dokumenti dok se u Kanadi uplaeni iznos poreza dodaje na fakturu. Za vie detalja obratite se svojoj regionalnoj podrunici.

o Je li MSDN AA program meunarodno dostupan?


Da, ovaj je program dostupan na brojnim lokacijama irom svijeta ukljuujui SAD, Kanadu, Latinsku Ameriku, Europu, Australiju, Bliski istok, Aziju i Afriku.

o Prodaje li se lanstvo izravno od strane Microsofta ili putem preprodavaa?


U Sjevernoj Americi lanstvo se prodaje izravno od strane Microsofta dok je za ostatak svijeta potrebno kontaktirati regionalnu podrunicu tj. kupiti lanstvo putem distributera.

o Moe li se instalirani MSDN AA softver na sveuilinim raunalima ustupiti svim studentima na koritenje bez obzira na odjel (informatika, marketing, dizajn,...)?
Da, jer jedan od ciljeva MSDN AA programa je uiniti softver dostupnim svim studentima kako bi mogli eksperimentirati, uiti, razvijati nova znanja, poboljavati postojea kako bi na taj nain postali konkurentniji. Softver instaliran na raunalima unutar sveuilita mogu koristiti svi zainteresirani studenti bez obzira na status i odjel. Ipak, da bi student mogao koristiti isti taj softver na vlastitom raunalu mora polagati barem jedan kolegij na odjelu koji je lan MSDN AA programa.

o Moe li se odjel koji nije dio STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) podruja prijaviti za MSDN AA program?
Ne, samo odjeli koji su dio STEM podruja mogu se prijaviti za razvojnu (developerku, programersku) licencu u sklopu MSDN AA programa.

o Moe li se odjel koji nije dio VIDA (Visualization, Illustration, Design, Art) podruja prijaviti za MSDN AA program?
Ne, samo odjeli koji su dio VIDA podruja mogu se prijaviti za dizajnersku licencu u sklopu MSDN AA programa.

o Ako se neki od odjela prijavi za MSDN AA program hoe li licenca pokriti apsolutno sve studente?
Ne, MSDN AA program je primarno namijenjen studentima koji barem jedan kolegij polau kao dio STEM ili VIDA programa. Oni kao takvi mogu isti taj softver instalirati i koristiti na svojim osobnim raunalima.

Stranica 5

o Ako studenti dobiju pristup softveru putem MSDN AA programa, imaju li onda pravo na njegovo neogranieno koritenje?
Ne, softver dostupan putem MSDN AA programa moe se koristiti samo za STEM i VIDA podruja i kao takav ne moe biti koriten u svrhe koje nisu obrazovne i koje nisu sastavni dio navedenih programa.

o Moemo li instalirati OS na gola (prazna, bez OS-a) raunala?


Da, sve dok e ta raunala biti koritena u obrazovne svrhe ostvarive putem STEM i VIDA podruja.

o Mogu li studenti zadrati softver nakon to diplomiraju?


Da, jer licenca je trajna i neprenosiva. To znai da softver nakon to diplomirate ne morate deinstalirati, ali ga je i dalje potrebno koristiti iskljuivo u obrazovne tj. nekomercijalne svrhe.

o Mogu li proizvodi napravljeni pomou MSDN AA softvera biti prodavani komercijalno?


Da, uz uvjet da se otkupi komercijalna licenca za sav softver koriten pri stvaranju nekog proizvoda.

o Gdje moemo postaviti dodatna pitanja?


Moete ih postaviti na slijedeoj adresi elektronike pote msdnaa@microsoft.com.

Stranica 6

Administratori
o Na koji nain studenti mogu dobiti softver za osobnu upotrebu?
Postoje dva naina za studente za dobivanje softvera za osobnu upotrebu. Prvi nain je da administrator napravi 50 kopija softvera dostupnog putem MSDN AA programa kako bi isti putem CD/DVD-a ponudio studentima koji ga ele koristiti za osobnu upotrebu. Studenti su posueni medij duni vratiti u razumnom roku. Drugi nain je da administrator softver postavi na zajedniki posluitelj kako bi studenti izravno s njega mogli preuzimati softver. Administrator takoer moe istovremeno koristiti oba naina plasiranja softvera studentima.

o Zato postoji ogranienje za izradu 50 primjeraka softvera?


Ogranienje postoji iz razloga to bi upravljanje veim brojem primjeraka softvera postalo oteano ili nemogue. Dakle, ogranienje od 50 primjeraka postoji iz praktinih razloga i trebalo bi zadovoljiti veinu potreba.

o Moemo li zatraiti doputenje za izradu vie od 50 primjeraka softvera?


Ako ste locirani u Sjevernoj Americi te imate veliki broj studenata i trenutnih 50 primjeraka softvera ne zadovoljava vae potrebe javite se na e-mail msdnaa@microsoft.com s objanjenjem vaih okolnosti uz broj eljenih primjeraka koje elite izraditi. Ako su vai zahtjevi utemeljeni tada emo vam dati doputenje za izradom dodatnih primjeraka. Ako ste izvan Sjeverne Amerike tada se javite vaem regionalnom/lokalnom centru (CARNet za podruje Hrvatske). Napominjemo da vodite evidenciju preuzetnih medija kako bi u svako vrijeme znali gdje se pojedini medij nalazi te kako bi isti na vrijeme bili vraeni.

o Kako moemo osigurati siguran posluitelj za preuzimanje softvera?


Na nain da softver postavite na posluitelj kojemu pristup imaju samo ovlateni pojedinci (studenti, profesori tj. lanovi akademske zajednice) i koji svoj status moraju potvrditi prije nego dobiju pristup softveru. Administratori moraju osigurati da je softver dostupan samo ovlatenim pojedincima. Kako bi se sprijeile sumnjive aktivnosti potrebno je s vremena na vrijeme promijeniti pristupne podatke. Osim toga, preuzimanje, distribucija i upravljanje softverom mogue je putem MSDN AA partnera tj. e-akademije bez naknade. Administrator je odgovoran za to da se studenti slau s uvjetima koritenja MSDN AA programa i treba uvati kopije potpisanih sporazuma.

o Postoji li evidencija ukljuenih u ovaj program?


Administratori moraju dva puta godinje podnijeti izvjee o broju raunala na kojima je instaliran softver i broju studenata koji su preuzeli softver. Kako ne biste zaboravili na tu obavezu biti e vam poslan e-mail podsjetnik u kojemu e te biti zamoljeni da podnesete izvjee na web stranicama programa. Ove informacije biti e koritene u svrhu boljeg razumijevanja vaih potreba kako bi iste bile primjereno i pravovremeno zadovoljene.

o Kakvo je stajalite o pitanju privatnosti podataka o ukljuenima u program?


Osobna privatnost je od najvee vanosti i Microsoft vas nikada nee traiti podatke o pojedincima koji su koristili softver. Sve to je potrebno Microsoftu kako bi bolje razumio vae potrebe su brojevi o broju osoba ukljuenih u program. Osobni podaci svake od ukljuenih osoba nisu informacije koje su Microsoftu potrebne tj. koje bi on traio. Stranica 7

o S obzirom na potrebnu aktivaciju proizvoda kako emo distribuirati Windows XP, Visio 2002 i Microsoft Project Professional?
Jednako kao i sav ostali softver. Nakon preuzimanja ove vrste softvera student treba zatraiti aktivacijski klju pomou kojega e aktivirati softver kako bi ga mogao koristiti.

o Moe li nae profesionalno struno osoblje koristiti softver dostupan u ovom programu?
Da, struno osoblje koje je inae zadueno za odravanje sustava moe koristiti softver dostupan u ovom programu na svojim osobnim raunalima iskljuivo za nekomercijalnu upotrebu. Pod profesionalno struno osoblje smatraju se osobe koje poduavaju studente kako koristiti MSDN AA program te osobe kojima je softver potreban u znantvene i istraivake svrhe.

o Mogu li lanovi akademske zajednice ukljueni u samo dio obrazovnog programa koristiti softver dostupan u ovom programu?
Da, ako je lan obrazovne institucije akreditirane pri MSDN AA programu. Tada je mogue instalirati softver na osobno raunalo i koristiti ga iskljuivo u nekomercijalne svrhe.

o Moraju li studenti nakon zavretka obrazovnog ciklusa deinstalirati softver?


Ne, studenti mogu zadrati i nastaviti koristiti softver instaliran na njihovim osobnim raunalima, ali ne mogu provjeravati i preuzimati nove verzije softvera. Administrator tj. njegov odjel je obavezan informirati studente o ogranienjima koritenja MSDN AA programa.

o Na koje sve naine moemo potaknuti studente da postanu svjesni postojanja MSDN AA programa?
Jedna od mogunosti je putem e-mail adrese koju svaki od studenata ostavlja kao jedan od svojih kontakt podataka prilikom upisa na obrazovnu instituciju ili jedan dio njezinog programa. Osim toga mogue je napraviti plakate o postojanju programa te iste postaviti na vidljiva mjesta.

o eljeli bismo kupiti kopije softvera za nae studente (Student Media Option). Moemo li tada od njih traiti naknadu za koritenje softvera?
Da, apsolutno moete povratiti trokove uzrokovane koritenjem ove opcije. Jedini zahtjev je da ostanete u duhu programa i naplatite samo onoliko koliko je nuno potrebno da se pokriju trokovi.

o Postoje li kakvi video materijali koji bi nas kao administratore i nae studente poblie upoznali s koritenjem MSDN AA programa?
Postoje, na slijedeoj adresi http://msdn.microsoft.com/en-us/academic/dd795303

Stranica 8