You are on page 1of 6

PRAKSA

PRACTICE

A. ivkovi

WELDOX I HARDOX ELICI


Osobine, preporuke za rezanje i zavarivanje
Adresa autora / Author's addres

Aleksandar ivkovi, dipl.ing. EWE, GOA Fabrika opreme i maina,


Smederevska Palanka

Sve vei zahtevi ekonominosti izrade zavarenih elinih konstrukcija uslovljavaju primenu savremenih kvalitetnih i specijalnih elika. Nesumnjivo, takvi elini proizvodi su i vedske korporacije SSAB Oxelsund AB, sa lepezom elika komercijalnog naziva Weldox i Hardox elici. Zahvaljujui velikoj otpornosti na habanje (Hardox), visokoj granici napona teenja, od 290 do 1100 MPa, i ilavosti i na -60 C (Weldox), ovi elici mogu da zadovolje zahteve projektovanja i ekonominosti izrade zavarenih elinih konstrukcija u mainogradnji, graevinarstvu i procesnoj opremi.
*izlagano na Meunarodnoj konferenciji "Zavarivanje 2003", Beograd septembra 2003

1.UVOD Standardizovani finozrni konstrukcioni elici u podruju pljosnatih proizvoda, u odnosu na osobine i namenu razvrstani su na elike za nosee eline konstrukcije (S), za posude pod pritiskom (P) i elike za gradnju cevovoda (L). Isporuuju se kao normalizirajue valjani (N) i termomehaniki valjani (M) ili poboljani(Q). Osnova za razvoj finozrnih elika je potpuno umireni konstrukcioni elik (S355) u normalizovanom stanju koji, osim Al sadri i elemente Ti, Nb, V, Mo koji grade nitride i karbonitride, kao centre kristalizacije za stvaranje finozrne strukture. Kontrolisanim zavretkom valjanja u podruju normalizirajueg arenja i kontrolisanom brzinom hlaenja proizvedeni su elici normalizirajue valjanog stanja isporuke, poveanog napona teenja i ilavosti. Uvoenjem termomehanikog valjanja, sa modifikacijama temperaturskog podruja zavretka valjanja i kontrolisanog ubrzanog hlaenja, omogueno je dalje smanjivanje kristalnog zrna i talono ojaavanje, ime su dobijeni elici koji se odlikuju visokim naponom teenja, dobrom ilavou i na niskim temperaturama, dobrom otpornou na naponsku koroziju, ravnomernim osobinama po debljini i dobrom zavarljivou. Razlikuju se tri grupe finozrnih konstrukcionih elika: 1. Normalizaciono areni (mikrolegirani) elici napona teenja od 255 do 500 N/mm2; 2. Poboljani (vodom hlaeni) elici napona teenja do 950 N/mm2 i elici visoke tvrdoe (400HV, 500HV i 600HV otporni na habanje); 3. Termomehaniki valjani elici napona teenja od 700 N/mm2. Za dalje poveanje zateznih osobina termomehaniki valjani finozrni elici, osim prisustva mikrolegirajuih elemenata, sadre i legirajue elemente, prevashodno Cr, Mo, V, a stanje isporuke je kaljeno i otputeno (Q). Weldoks i Hardoks elici, nainom proizvodnje (sl.1) i osobinama znaajnim za dalju obradu (deformacijom, zavarivanjem...) i primenu, obuhvataju kvalitetne elike, stanja isporuke N, M i Q, za irok dijapazon primene.

HARDOX elini limovi su namenjeni za velika optereenja na habanje to im omoguava visoka tvdoa, velika vrstoa i odlina ilavost. Primenjuju se za opremu koja se koristi u rukovanju rudama, i koja je izloena razliitim vrstama naprezanja na habanje klizanju i udarnom optereenju, esto kombinovano sa velikom deformacijom. Hardox elici mogu imati tvrdou 400 ili 500 HB i podneti sva ova naprezanja, uz pet do deset puta dui radni vek od klasinih elika iste namene. WELDOX elici predstavljaju kvalitetne elike sa naponom teenja od 355 MPa do 1100MPa, zateznom vstoom od 460MPa do 1500Mpa i imaju garantovanu ilavost i na temperaturama i do 60 C. Ovi elici, pored niskog sadraja C, imaju i nizak sadraj legirajuih elemenata, i prema tome i nizak ekvivalent ugljenika, to omoguava odlinu zavarljivost, bez primene posebnih mera opreza.[1] 2. PROIZVODNJA HARDOX I WELDOX ELIKA Hardox i Weldox elici se proizvode livenjem u ingote. Pre valjanja ingoti se zagrevaju na priblino 1200C, a zatim progresivno valjaju do zahtevanog konanog oblika, tj. ploa ili profila. Za Hardox elike kontrolisano valjanje zavrava se u austenitnom podruju. Temperature zagrevanja slabova obino su nie u poreenju sa uobiajenim valjanjem. Prvi deo valjanja obavlja se u podruju rekristalizovanog austenita, (iznad 950 oC), gde se rekristalizacija vri ve pri valjanju, dok se austenitno zrno smanjuje redukcijom debljine uloka. Valjanje se zatim nastavlja u podruju metastabilnog austenita (izmeu Ar3 i Ar1), gde dolazi do hladne deformacije, a austenitna zrna ostaju deformisana. U ovoj fazi ne dolazi do rekristalizacije, ili ne do potpune rekristalizacije. Tokom transformacije svako deformisano austenitno zrno daje mnoge feritne zaetke po kristalnim granicama i deformacijskim pojasevima koji nastaju u unutranjosti kristalnih zrna. Posle zavrene transformacije stvara se veliki broj feritnih zrna koji poboljavaju vrstou i ilavost[5].

ZAVARIVANJE I ZAVARENE KONSTRUKCIJE (1/2004), str. 23-28

23

PRACTICE Kod Weldox elika, radi efikasnijeg kontrolisanog valjanja legiranje se vri sa manjim koliinama Nb. Ovaj element podie podruje rekristalizovanog austenita ka viim temperaturama, to omoguava izvoenje veih plastinih deformacija austenita prilikom valjanja. Za razliite tipove Weldox elika pri kontrolisanom valjanju primenjuje se i hlaenje vodom. Pri tom se koriste tri mogunosti: a) za Weldox 355, 420, 460 - hlaenje vodom do sobne temperature, to daje vrlo dobre osobine zavarljivosti, sa niskim tvrdoama u ZUT. Ovi elici su otporni na naponsku koroziju. b) za Weldox 500 - hlaenje vodom ispod Ar1, a zatim hlaenje na vazduhu to daje odline vrednosti ilavosti elika, uz malo poveanje vrstoe. Primenjuju se za niske temperature, za posude pod pritiskom, cevovode, brodove. Mogua je primena arenja za smanjenje napona usled zavarivanja, bez tetnih posledica.

PRAKSA c) za Weldox 700 -1100, kao i deblji Weldox 460-500, - hlaenje vodom (kod 900 C ) do sobne temperature, a zatim otputanje na 580-650 C, to daje dobre vrednosti ilavosti pri niskim temperaturama, a kod debelih limova i visoke vrstoe. Efekti hlaenja vodom omoguavaju smanjenje legiranosti. Lim, koji treba da bude poboljan, mora da bude hlaen vazduhom [1]. 3. REZANJE WELDOX I HARDOX LIMOVA Weldox i Hardox limovi se mogu rezati svim poznatim postupcima (tab.1). Kako ovi kvaliteti elika dobijaju svoja svojstva kroz procese posebne toplotne obrade, u obzir treba da se uzme i koliina toplotne energije za rezanje, zavisne od metode rezanja. Zato posebnu panju treba obratiti na uticaj primenjene metode na ZUT.

Slika 1. ematski prikaz tipova elika koji se dobijaju promenom uslova valjanja i hlaenja.

Abrazivno rezanje vodenim mlazom je najbolja metoda kada postoji rizik od pojave prslina pri rezanju, i zato se preporuuje za debele limove Hardoks elika. Ova metoda moe da se koristi za rezanje veine materijala. Povrina rezanja je vrlo visokog kvaliteta. Rezanje laserom, sa opremom koja je danas dostupna, primenjuje se za limove debljine do 20 mm. Rezanje plazmom moe da se koristi za limove debljine do 40 mm. Povrina rezanja je dobrog kvaliteta, ali
Tabela 1. Primenjeni postupci rezanja i parametri Debljina Postupak rezanja (mm) Abrazivno vodenim 4 - 150 mlazom laserom 4 - 20 plazmom 4 - 40 gasno 4 - 150 Brzina rezanja (mm/min) 8 - 150 600 - 2200 1200 - 6000 150 - 700

ivice imaju tendenciju skoenja. ZUT je obino irine 5 mm. Gasno rezanje (gorivi gas, zemni gas ili acetilen) se najee koristi, i ima iroko polje primene. Moe da se primeni za limove svih debljina. Rizik od nastanka prslina pri gasnom rezanju se poveava sa debljinom i tvrdoom lima. Za spreavanje nastanka prslina preporuivo je primeniti predgrevanje ili smanjenje brzina rezanja.
irina reza (mm) 1-3 <1 2-4 4 - 10 Tolerancija (mm) 0,2 0,2 1,0 2,0 irina ZUT (mm) 0 0,4 - 3 2-5 4 - 10

irina zone predgrevanja je najmanje 100 mm sa svake strane planiranog reza, pre poetka, i odravanje preporuene temperature predgrevanja do zavretka rezanja (tab.2.). Rizik od nastanka prslina usled rezanja se smanjuje regulisanim hlaenjem, za ta je pogodna upotreba elektrootpornog grejanja. Takoe, predgrevanje moe da se vri pomou gasnog plamena

za rezanje [1,3]. Vreme predgrevanja treba da bude minimim 5 minuta po mm debljine lima, ali ne manje od jednog asa. Smanjenje brzine rezanja (20%), takoe potpomae predgrevanju zone reza i smanjuje rizik od nastanka prslina. Temperatura predgrevanja se proverava merenjem sa suprotne strane lima.

24

ZAVARIVANJE I ZAVARENE KONSTRUKCIJE (1/2004), str. 23-28

PRAKSA
Tabela 2. Preporuene temperature predgrevanja kod gasnog rezanja Radni materijal Debljina (mm) Temperatura (C ) Hardox 400 30 50 75 100 Hardox 400 51 80 100 150 Hardox 400 81 130 150 200 Hardox 500 10 40 70 100 Hardox 500 41 80 100 150

PRACTICE kvalitet materijala, vrsta dodatnog materijala, temperatura predgrevanja, energija zavarivanja i meuslojna temperatura. Takoe, na ovim materijalima je mogue i zavarivanje bolcni [1,4]. Kod zavarivanja Hardox elika potrebno je ouvati tvrdou i ilavost u ZUT. Kod zavarivanja WELDOX elika potrebno je obezbediti prihvatljivu tvrdou i ilavost u ZUT, u odnosu na osobine osnovnog materijala. Kod svih kvaliteta, za smanjenje rizika od hladnih prslina potrebno je preduzimanje mera za spreavanje unosa vodonika u zonu zavarivanja. Smanjenje rizika od hladnih prslina Kod zavarivanja ovih elika vano je minimalizovati rizike od nastajanja hladnih prslina. Pojava vodonika uz prisustvo napona u zavarenom spoju predstavlja glavni razlog za nastajanje hladnih prslina. Rizik od nastanka hladnih prslina moe da se minimalizuje uz pomo: - predgrevanja pre zavarivanja; - primenom bazinog niskovodoninog dodatnog materijala, odnosno praka (EPP zavarivanje). - minimalizovanja napona od skupljanja, dobrim podeavanjem izmeu radnih komada i dobro isplaniranim redosledom zavarivanja. Temperatura predgrevanja zavisi od koliine unete toplote pri zavarivanju, veliine ekvivalenta ugljenika (hemijski sastav) i odvoenja toplote preko osnovnog materijala (debljina i pravci odvoenja toplote). Nain odvoenja toplote preko debljine i mesto merenja temperature prikazan je na slici 2. Preporuene temperature predgrevanja i meuslojne temperature za Weldox i Hardox elike, pri odreenoj koliini unete toplote pri zavarivanju date su na slici 3. S obzirom na niski ekvivalent ugljenika, kod manjih debljina zavarivanje se moe izvesti i bez predgrevanja. Granina debljina kada se ne primenjuje predgrevanje zavisi od napona teenja osnovnog materijala.

Rezanje pod vodom moe da se primeni i kod postupaka plazmom i gasnog rezanja. U oba sluaja, irina ZUT se smanjuje. Voda deluje kao rashladno sredstvo i obezbeuje ujednaeniju temperaturu lima, to smanjuje kretanje lima po stolu za rezanje. 4. ZAVARIVANJE WELDOX I HARDOX ELIKA Hardox i Weldox elici, s obzirom na klasu vrstoe, imaju relativno male vrednosti ekvivalenta ugljenika. Uobiajene vrednosti date su u tabeli 3. (S355 u tabeli je dat radi poreenja).
Tabela 3. Vrednosti CEV Weldox i Hardox elika Debljina Oznaka elika CEV (IIW) (mm) S355 5 -100 0,390,43 Weldox355 Weldox420 Weldox460 Weldox500 Weldox700 Weldox900 Weldox960 Weldox1100 Hardox400 Hardox450 Hardox500 8 - 25 6 - 80 6 - 80 8 - 80 4130 4 - 80 4 - 50 5 - 40 4130 4 - 80 5 - 80 0,340,37 0,370,39 0,370,42 0,370,42 0,390,64 0,56 0,560,64 0,680,72 0,360,70 0,410,62 0,580,68

Za zavarivanje ovih materijala mogu se koristiti svi konvencionalni elektroluni postupci zavarivanja uz primenu standardnih dodatnih materijala, uzimajui u obzir sve faktore koji utiu na mehanike karakteristike zavarenog spoja:

Slika 2. Debljine elemenata spoja i odvoenje toplote; mesto merenja temperature

Posebnu panju treba obratiti na predgrevanje kod zavarivanja pripoja (heftova) i kod zavarivanja korenog zavara.

Ako je vlanost okoline vea i/ili je temperatura ispod +5C, vrednost prikazana u tabelama se poveava za

ZAVARIVANJE I ZAVARENE KONSTRUKCIJE (1/2004), str. 23-28

25

PRACTICE 25C. U skladu sa tim, temperatura treba da se povea i ako je radni komad koji se zavaruje kruto ukljeten. Naknadno zagrevanje zavarenog spoja odmah nakon zavarivanja, takoe omoguava lake oslobaanje vodonika iz zavarenog spoja. Temperatura za

PRAKSA naknadno zagrevanje treba da bude ista kao temperatura za predgrevanje. Vreme zadravanja treba da bude najmanje 5 min. po mm debljine lima, ali ne manje od jednog asa.[6]

Slika 3. Preporuene temperature predgrevanja i meuslojne temperature kod zavarivanja Hardox i Weldox elika kod energije zavarivanja od 1,7kJ/mm i sadraja vodonika < 5ml /100g metala ava.

Termika obrada nakon zavarivanja (PWHT) se vri da bi se smanjili zaostali naponi nakon zavarivanja. elici visokog napona teenja skloni su pojavi prslina usled naknadne termike obrade posle zavarivanja, posebno u prisustvu agresivnog medija. Weldox elici treba da se termiki tretiraju nakon zavarivanja samo ako je to zahtevano projektom, vodei rauna o visini temperature i vremenu arenja, da se ne bi naruilo polazno strukturno stanje osnovnog materijala. Hardox elici i Weldox 1100 ne smeju da se podvrgavaju naknadnoj termikoj obradi PWHT. Kontrolisan zavarivanju unos toplotne energije pri

Za izraunavanje koliine unete toplotne koriena je formula:

Q=

U I 60
V 1000

gde je:

Q - energija zavarivanja (kJ/mm); U - napon luka (V); I - struja zavarivanja(A); V - brzina zavarivanja (mm/min); - koeficijent korisnog dejstva luka (tab. 4.).
Tabela 4. Koeficijenat iskorienja toplote kod razliitih postupaka zavarivanja Koeficijenat iskorienja Postupak zavarivanja toplote ( ) E (111) 0,8 MIG/MAG (135/136) 0,8 -0,9 MAG punjenom icom 0,9 EPP (121) 1,0 TIG (141) 0,7

Pri zavarivanju Hardox ili Weldox elika potrebno je voditi rauna o ogranienom unosu toplotne energije, kao najvanijeg faktora za kontrolisano hlaenje ZUT, za ouvanje strukturnog stanja i osobina postignutih kontrolisanim valjanjem i hlaenjem (koncept t8/5). U tom smislu date su preporuke (sl.4) za koliinu unete toplote, zavisno od kvaliteta materijala i ukupne debljine, a za postizanje zadovoljavajue kombinacije ilavosti i vrstoe (Weldox elika), ili i ouvanje tvrdoe (Hardox elika) u ZUT.

Ilustracija tvrdoe po preseku zavarenog spoja pri variranju unete toplote zavarivanja, pri ostalim istim uslovima za elik Hardox 400 prikazana je na slici 5.

26

ZAVARIVANJE I ZAVARENE KONSTRUKCIJE (1/2004), str. 23-28

PRAKSA

PRACTICE

[mm]

[mm]
Slika 4. Preporuene maksimalne koliine unete toplote, zavisno od kvaliteta materijala i ukupne debljine

Slika 5. Tvrdoa po preseku zavarenog spoja pri variranju unete toplote zavarivanja, pri ostalim istim uslovima

ZAVARIVANJE I ZAVARENE KONSTRUKCIJE (1/2004), str. 23-28

27

PRACTICE Izbor dodatnog materijala za zavarivanje Izbor dodatnog materijala za zavarivanje je u skladu sa mehanikim svojstvima osnovnog materijala. Kod primene runog elektrolunog zavarivanja obloenim elektrodama (E postupak), preporuke su da se koriste niskovodonine bazine elektrode koje imaju sadraj vodonika 5ml/100g metala ava. U principu, kada se izbor dodatnog materijala bazira na vrednostima zatezne vrstoe osnovnog materijala mogua su tri pristupa: 1. da metal ava ima manju zateznu vrstou od osnovnog materijala; 2. da metal ava ima zateznu vrstou u granicama osnovnog materijala; 3. da metal ava ima veu zateznu vrstou od osnovnog materijala. Kod zavarivanja Weldox 700 do Weldox 1100, preporuljivo je da se vri kombinovanje, na primer za korene zavare primenjivati dodatne materijale istog metala ava vee ilavosti, a za zavare popune dodatne materijale istog metala ava vee vrstoe. Kod elika vrstoe na zatezanje vee od 500 N/mm2 primenom dodatnog materijala manje vrstoe postie se vea sposobnost deformabilnosti metala ava, te smanjenje osetljivosti na hladne prsline. Za ugaone avove je uvek preporuljivo da se odabere materijal za zavarivanje koji ima manju zateznu vrstou od osnovnog materijala. Kod zavarivanja Hardox elike treba koristiti dodatne materijale koji imaju poveanu ilavost, tj. zateznu vrstou ispod 500N/mm2. Ako je av izloen intenzivnijem habanju, za zavrni sloj popune mogu da se koriste elektrode za tvrdo navarivanje. Hardox elici mogu da se zavaruju sa austenitnim dodatnim materijalima u sledeim sluajevima:
Postupak topitelj zatitni gas nagib elektrode pozicija zavarivanja pravac zavarivanja Punjenom icom bazina 75%Ar / 25%CO2 75 1F, PA u levo MAG 75%Ar / 25%CO2 75 1F, PA u levo E bazina 60-90 1F, PA u desno

PRAKSA ako je radni komad kruto ukljeten; ako se ne moe primeniti predgrevanje; ako je debljina lima vea od 60mm.

Dodatni materijal treba da se skladiti i pre upotrebe sui, u skladu sa preporukama proizvoaa. Naelno, dodatni materijal se skladiti na +20 C uz maksimalnu relativnu vlanost vazduha od 40%. Ako se skladitenje vri u nekontrolisanim uslovima, obavezno se primenjuje suenje na 350 C u trajanju od 2h, uz odravanje temperature od 150 C. Izuzeta elektroda se dri u tobolcima na 70 C najdue 8h, a nakon isteka tog vremena vraa se na ponovno suenje.[1,6] Zavarivanje lima sa osnovnim premazom boje Pre isporuke, Hardox i Weldox limovi se peskiraju do osnovnog kvaliteta SA 2,5 (ISO 8501-1), i zatiuju cinksilikatnim prajmerom sa malim sadrajem cinka. Zavarivanje lima premazanog sa antikorozivnom osnovnom bojom moe da dovede do pojave poroznosti. Poroznost se minimalizuje odabirom tipa i debljine osnovnog premaza boje, i primenom odgovarajuih parametara za zavarivanje. U tom sluaju zavarivanje se izvodi bez ogranienja koje propisuju relevantni standardi, i bez potrebe za uklanjanjem osnovnog premaza. Ako je lim premazan antikorozivnom bojom sa PVB (polivinil butiralom) ili epoksi osnovnim premazom, boja treba da se ukloni pre zavarivanja. Zavarivanjem preko zatitnog premaza u zatiti Ar luk je stabilan, ali je visoka poroznost metala ava. Zavarivanjem u zatiti CO2 poroznost u metalu ava je mala, ali luk nije stabilan i dolazi znatnog rasprskavanja dodatnog materijala, a time i do zaepljenja mlaznice. Zavarivanje u zatiti Ar/CO2 predstavlja kompromis.

Slika 6. Preporuke za zavarivanje limova zatienih premazom sa malim sadrajem cink silikata

Na slici 6. date su preporuke za zavarivanje Hardox i Weldox elika zatienih premazom sa malim sadrajem cinksilikata.
LITERATURA [1] [2] [3] Helin information, 2002.god, Handbook on Welding of Hardox and Weldox steel, Osterbergs&Srmalandstryck;Sweden M.P.Braun, 1982, Mikrolegirovanie Stali, Naumkova Dumka, Kiev. Hrivnjak I., 1982, Zavarljivost elika, Gradjevinska knjiga Beograd.

Kod zavarivanja i bruenja lima sa osnovnim premazom potrebno je da radni prostor ima dobru ventilaciju.
[4] A.Radovi,N.Baji,V.Grabulov, 1996, Specifinosti metala ava zavarenih spojeva finozrnih mikrolegiranih elika,Medjunarodno savetovanje Zavarivanje 96 Zavarivanje u energetici, Beograd. Dave Smith,1986,Welding and technology,Mc Graw-Hill International Editions G.M.Evans,1993, The Effect of microalloying elements in C-Mn steel weld metal, IIW II A-1211-93.

[5] [6]

28

ZAVARIVANJE I ZAVARENE KONSTRUKCIJE (1/2004), str. 23-28