Programirana nastava

Student:

Mentor: mr. sc. Luka Marinovi

SADR - AJ to je programirana nastava? modeli programiranog u enja katakteristike programirane nastave izrada programiranih materijala zaklju ak .

pojava vezana uz Skinnerovu varijantu bihevioristi ke teorije u enja .formulirana 20-ih godina 20. u Americi.st. 20a procvat do ivljava sredinom stolje a u Americi i SSSR-u SSSR.jedan od didakti kih sustava nastave ..

napreduje vlastitim tempom .samostalno savladava .provjerava svoj napredak uz pomo povratne informacije .podijeljeni na manje dijelove .ure eni po slo enosti .svedeni na ono to je bitno .Takva vrsta nastave u kojoj su sadr aji: Takve sadr aje u enik: .logi ki strukturirani .

Modeli programiranog u enja 1. linearni 2. razgranati 3. kombinirani .

u enik sam organizira svoje u enje . a u enje je esto ablonizirano .napreduje prema vlastitim sposobnostima. .nedostaci: zadaci su za sve isti. tj. motivaciji i sl.a) linearni program: .F.postavio ga B. nema individualnog pristupa. Skinner . nema dodatnih informacija. tempu.

b) razgranati program: .u enicima pru a vi e informacija . a od njih se tra i da prepoznaju to an odgovor .manje je samostalan .slo eniji i isprofiliraniji od linearnog .takav program kod kojeg u enici dobiju rje enje unaprijed.

omogu ava slabijim u enicima da se du e zadr e na prou avanju sadr aja koje te e usvajaju i da se po potrebi konzultiraju .c) kombinirani program: .tvorac je ruski kiberneti ar Lav Landau .omogu ava sposobnijim u enicima br e napredovanje .

aktivnost u enika .zadatak programa je vrlo precizno odre en . u malim dozama . pri emu se izdvajaju bitni sadr aji .Karakteristike programirane nastave .gradivo koje se u tu svrhu namjerava izlo iti u eniku sistemati no je razra eno .izlaganje se odvija polagano.

individualizacija (brzine rada. ime se popunjavaju praznine u usvajanju gradiva ..povratna informacija koja obavje tava u enika o ispravnosti njegova rje enja .postupak usvojenosti prethodnog gradiva odre enog programa.visoka u inkovitost nastave koja se osigurava ostvarenjem svih spomenutih karakteristika . na ina i sadr aja usvajanja gradiva i sl.) .

kao to su izbor.jedna od va nih zna ajki programirane nastave .Izrada programiranih materijala . analiza.sastoji se od mnogo etapa koje su me usobno povezane. operativno odre ivanje zadataka programa. organizacija i sistematizacija gradiva.razlikuje se od uobi ajenih materijala jer je od samog po etka usmjerena prema empirijski dokazanoj u inkovitosti . recenzija .

smanjenu odgojna komponentu.Zaklju ak .glavni nedostaci programirane nastave uklju uju jednostranost u mi ljenju.ovi nedostaci su neki od razloga za to ovaj oblik nastave nije prihva en u kolama kao posebni metodski sustav . manju ulogu nastavnika. zahtjevnu pripremu predava a .

podigla prosjek uspje nosti. racionalizirala rad u u ionici i op enito pomogla kod uspje nosti u enika . doprinijela je pobolj anju u enja.u novije vrijeme ovaj sustav postaje sve zna ajniji zahvaljuju i kompjuterizaciji ..iako nije dovela do velikog preokreta koji se od nje o ekivao.programirana nastava ostala je u ve ini zemalja u eksperimentalnoj fazi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful