Zimski  semestar,  2011/2012   Sreda,  17.00,  slušaonica  6   Predavač:  vanredni  prof.  dr  Dušan  Pavlović   el.

 pošta:  dusan.pavlovic@mac.com  
   

  Opis  ciljeva  i  sadržaja  kursa.  Kurs  je  posvećen  izučavanju  i  objašnjenju   društvenog  ponašanja  kroz  analizu  četiri  osnovna  elementa  društvene   organizacije:  društvene  strukture,  kulture,  društvene  interakcije  i  biologije.       Kurs  je  podeljen  na  dva  dela.  Prvi  deo  je  remedijalan  po  karakteru  i  sastoji  se  od   predavanja.  U  njemu  se  obnavlja  znanje  o  klasičnim  i  savremenim  sociološkim   teorijama  i  njihovim  pogledima  na  društvenu  organizaciju.  Drugi  deo  sastoji  se  od   seminara  na  kojima  zajednički  pokušavamo  da  odgovorimo  na  koji  način   sociološki  pogled  na  kulturu  može  da  se  primeni  na  društveno  ponašanje  unutar   nekoliko  specifičnih  oblasti  ljudskog  delovanja  –  ličnog  ideniteta,  društvene   povezanosti,  društvenih  organizacija,  zdravlja,  ubrzanja  svakodnevnog  života,  i   marketinga.     Literatura:  Obavezna  literatura  nalazi  se  u  Materijalu  za  predavanja  (nedelje  1-­‐‑6)  i   Materijalu  za  seminare  (nedelje  7-­‐‑12).       Način  izvođenja  nastave:  Kurs  se  sastoji  od  predavanja  (nedelje  1-­‐‑6)  i  seminara   (nedelje  7-­‐‑12).  Predavanja  nisu  obavezna,  ali  je  na  njih  poželjno  dolaziti.  To  se   pogotovo  odnosi  na  polaznike  koji  nemaju  predznanje  iz  sociologije  i  socioloških   teorija.    Na  seminarima  će  se    voditi  diskusija  o  svakoj  od  navedenih  tema.   Seminari  nisu  obavezni,  ali  se  značajan  deo  konačne  ocene  dobija  dobija  učešćem   na  seminarima.  (Neučešćem  se,  prema  tome,  propušta  sakupljanje  30%  ukupne   ocene.)     Način  ocenjivanja:  Konačna  ocena  dobija  se  sabiranjem  poena  koji  se  dobijaju  iz   jedne  provere  znanja  (testa),  učešća  na  seminaru  i  završnog  eseja.           1  

Kultura  i  društvena  struktura  

    Osporavanje  broja  poena  ili  ocene.  Eseji  koji  ne  odgovaraju  ovim  uslovima  biće  vraćeni  na  doradu.  prored  1.  možete  podneti  zahtev  za  ponovnim   razmatranjem  vaše  ocene/broja  poena.  a  najviše  10.  Maksimalan  broj  polaznika  na  ovom  kursu  je  35.  i  bude  uručen  najkasnije  nedelju  dana  po  saopštenju  broja   poena/konačne  ocene.  Ukoliko  želite  da  osporite  broj  poena  za  neku   od  aktivnosti  ili  konačnu  ocenu  koju  ste  dobili  za  ovaj  kurs.     Tema  eseja  mora  da  se  odnosi  na  neku  od  tema  obrađenu  tokom  kursa   (predavanja  ili  seminari).                           2   .  veličina   12.  Studenti  biraju  temu  u  konsultacijama  s  profesorom   najkasnije  jednu  nedelju  pre  završetka  kursa.  a  razlog  nije   očigledna  aritmetička  greška  s  moje  strane.     Broj  studenata.000.    sadrži  obrazloženje  o  tome  zbog  čega  mislite   da  je  ocena  sporna.  font  Times  New  Roman  ili  Ariel.5.Maksimum  bodova  koji  se  može  skupiti  za  svaku  aktivnost  je  sledeći:     Provera  znanja  (test)       40   Esej           30   Učešće  na  seminaru       30     Završni  esej  se  predajeu  štampanom  obliku  u  naznačenim  datumima  na  kraju   kursa.  Zahtev  mora  da  bude  u  papirnom  obliku   (emailovi  se  neće  uzimati  u  obzir).000  slovnih   mesta  (characters  with  spaces).     Format  eseja:  Završni  esej  treba  da  ima  najmanje  6.

 (2004)  Sociologije  svakodnevnog  života.  122-­‐‑147  (Glave  2  i  4)     Nedelja  3:  Društvena  interakcija  i  biologija  (16.  23-­‐‑63.  str.  Beograd:  Clio.  Beograd:   Službeni  glasnik.  str.  str.   100-­‐‑116.  69-­‐‑86.  str.  6.  str.  39-­‐‑62  (Glave  2  i  5)   Blackmore.  81-­‐‑101.  str.  489-­‐‑528.   Alexander.  Sv.  &  Smith.   str.   Outli.  Ričard  (2008)  Sebični  gen.  br.  331-­‐‑350.     Nedelja  5:  Postmoderne  sociološke  teorije  i  socijalni  konstruktivizam  (30.  u:  Diskrepancija.     Nedelja  4:  Savremene  integrativne  teorije  (23.  Džordž  (2009)    Savremena  sociološka  teorija  i  njeni  klasični  koreni.   3   .  Džonatan  (2009)    Sociologija.  Jeffrey  C.  decembra.  Zagreb:   Fakultet  političkih  znanosti.  70-­‐‑86.  Beograd:  Zavod  za  udžbenike  i  nastavna   sredstva.  Elementi  strukturalne  hermenautike”.  Kit  (2005)  Emocije.  str.Raspored  predavanja  po  nedeljama  i  obavezna  literatura     Nedelja  1:  Uvodno  predavanje  (2.   Dokins.  str.  Džordž  (2009)Savremena  sociološka  teorija  i  njeni  klasični  koreni.  novembar)   • • • Spasić.  (1998)  Interpretativna  sociologija.  123-­‐‑135.  popravni  test  12.  339-­‐‑385  (Glave  5  i  9)   Džejmson.  5-­‐‑20.  I.  Phillip  (2005)  “Strogi  program  u  kulturnoj   sociologiji.  str.  279-­‐‑285.  VI.  (Uvod.  Jelena  [urednica]  Studije  kulture.  glave  5.  98-­‐‑114  (Glave   1-­‐‑3  i  5-­‐‑6).  Susan  (2005)  Stroj  za  mem.  100-­‐‑116.   (Uvod  i  glave  1-­‐‑3)   Ricer.  Vivijen  (2001)  Socijalni  konstrukcionizam.  str.  novembar)   • • Tarner.  Beograd:   Službeni  glasnik.  Beograd:   Službeni  glasnik.  David  (2005)  Teorije  i  metode  političke  znanosti.  str.  270-­‐‑307.  173-­‐‑191.  214-­‐‑240  (glave  3  i  6)   Spasić.  Novi  Sad:  Mediterran  Publishing.  11.  Beograd:  Zepterbook.  str.  31-­‐‑97.  str.  Džordž  (2009)  Savremena  sociološka  teorija  i  njeni  klasični  koreni.  49-­‐‑60.  Beograd:  Zavod  za  udžbenike  i   nastavna  sredstva.  218-­‐‑249.  Frederik  (2008)  “Postmodernizam  ili  kulturna  logika  kasnog   kapitalizma”.   Stoker.   novembar)   • • • Ber.  10.  21-­‐‑28.  u:  Đorđević.  Novi  Sad:  Mediterran  Publishing.  novembar)     Nedelja  2:  Kultura  i  društvena  struktura  (9.  Beograd:  Helix.  Džonatan  (2009)    Sociologija.  117-­‐‑144.  Gerry  &  Marsh.  Zagreb:  Algoritam.     Nedelja  6:  Test  –  7.  decembra.  199-­‐‑211  (glava  11).  I.  Beograd:  Službeni   glasnik.  12  i  17)   Ricer.   Tarner.  novembar)   • • • • • • Ricer.

 str.  januar  2011)   • Christakis.  januar)   • •   • Onore.   Bryman.  decembar)   • Gidens.  Zagreb:  Algoritam.   Eriksen.   Marmot.  str-­‐‑  213-­‐‑310  (glave  8-­‐‑11).  George  (1999)  Mekdonaldizacija  društva.   149-­‐‑176.   str.  str.  januar)   •   Seminar  4:  Zdravlje  (19.  Tomas  Hilan  (2003)  Tiranija  trenutka.  Beograd:  XX  vek.  49-­‐‑74.  str.   (Glave  5-­‐‑7)   Saad.  Gad  (2011)  The  Consuming  Instinct.  Michael  (2007)  Sindrom  statusa.  Beograd:  Imago  &  Clio.  Dejvid  (2009)  Bolest  i  kultura  u  postmodernom  dobu.  New  York:  Viking  Penguin  Publishing.    Beograd:  Algoritam.  93-­‐‑101.    97-­‐‑120.  SAGE  Publications.   Moris.  (Glava   1)   Raspored  seminara    po  nedeljama  i  obavezna  literatura     Seminar  3:  Brzina  (11.  str.  (Glave  1  i  6)         4   .  Kako  društveni  položaj  utječe  na  naše   zdravlje  i  dugovječnost.  169-­‐‑210.  str.  71-­‐‑127.  Cambridge:  Polity  Press.  Novi  Sad:  Mediterran  Publishing.  5).  23-­‐‑36.  4.  Karl  (2005)  Pohvala  sporosti.   str.  Allan  (2004)  Disneysation  of  Society.  Zašto  očekujemo  više  od  tehnologije  nego  jedni  od   drugih?  Beograd:  Clio.  Zagreb:  Naklada  Jesenski  i  Turk.   • Giddens.  Anthony  (1991)  Modernity  and  Self-­‐‑Identity.  9-­‐‑38.  New  York:  Prometheus  Books.  Torsten  (2008)  Teorija  dokoličarske  klase.  i  James  H.  Geoffrey  (2009)  Spent.  65-­‐‑94.  15-­‐‑55.   70-­‐‑108  (glava  3).     Seminar  2:  Organizacije  u  globalizovanom  društvu  (28.   •   Seminar  6:  Biologija  i  kultura  (1.    Nicholas  A.   (Glave  1  i  3)   Terkl.  Šeri  (2011)  Sami  zajedno.  1-­‐‑14.   str.  9-­‐‑12.  9-­‐‑35.  71-­‐‑148.  Beograd:  Filip  Višnjić.  Entoni  (1998)  Posledice  modernosti.  str.  iskorenjivanje  (21.  11-­‐‑24.  Zagreb:  Algoritam.  tehnologija  i  povezanost  (25.  Fowler  (2010)  Povezani.  139-­‐‑192.  refleksivnost.     Seminar  1:  Modernost.  5-­‐‑49.  februar  2011)   • • • Veblen.  decembar)   • • Ritzer.  str.    11-­‐‑22.  133-­‐‑196  (Uvod  iglave  2.   Seminar  5:  Društvena  struktura.  str.    (Glave  I-­‐‑IV)   Miller.  Iznenađujuća  moć   društvenih  mreža  i  kako  one  utiču  na  naše  živote.

 februar  (februarski  ispitni  rok)   5   .  februar  (januarski  ispitni  rok)   15.Predaja  eseja:       • • 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful