{\rtf1{\fonttbl {\f2 Calibri;} {\f3 Times New Roman;} {\f4 Times New Roman;} {\f5 Times New Roman;} {\f6 Times New Roman;}

{\f7 Times New Roman;} {\f8 Times New Roman;} {\f9 Times New Roman;} {\f10 Times New Roman;} {\f11 Times New Roman;} {\f1000000 Times New Roman;} }{\colortbl; \red0\green0\blue0; \red0\green0\blue0; \red0\green0\blue0; \red0\green0\blue0; \red0\green0\blue0; \red0\green0\blue0; \red0\green0\blue0; \red0\green0\blue0; \red0\green0\blue0; \red0\green0\blue0; }\viewkind1\viewscale100\margl0\margr0\margt0\margb0\deftab80\dntblnsbdb\expshrt n\landscape\paperw16820\paperh11900{\bkmkstart Pg1}{\bkmkend Pg1}\par\pard\sect\ sectd\sbknone\cols2\colno1\colw10990\colsr160\colno2\colw5530\colsr160\ql \li532 7\sb0\sl-506\slmult0 \par\pard\ql \li5327\sb212\sl-506\slmult0 \up0 \expndtw0\ch arscalex90 \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs44 A.\par\pard\ql \li5294\sb1\sl-119\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex109 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs12 CO**M.TOmAt«\par\pard\co lumn \ql \li1924\sb0\sl-240\slmult0 \par\pard\ql \li1924\sb0\sl-240\slmult0 \par \pard\ql \li1924\sb0\sl-240\slmult0 \par\pard\ql \li1924\sb0\sl-240\slmult0 \par \pard\ql \li20\sb175\sl-240\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex127 \ul0\nosupersub \cf4\f5\fs30 ROL \par\pard\sect\sectd\sbknone \li1924\sb1\sl-250\slmult0\fi3124 \up0 \expndtw0\charscalex123 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs22 PLAN DE EMERGENCIA OFI CINAS DE PRODUCCION\par\pard\sect\sectd\sbknone \li1924\sb32\sl-253\slmult0\fi53 42 \up0 \expndtw0\charscalex123 ESTACION I SLA VI\par\pard\sect\sectd\sbknone\co ls4\colno1\colw4241\colsr160\colno2\colw2797\colsr160\colno3\colw5317\colsr160\c olno4\colw3865\colsr160\ql \li1924\sb0\sl-138\slmult0 \par\pard\ql \li3072\sb73\ sl-138\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex106 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs12 INFORM A C (ON\par\pard\column \ql \li1924\sb0\sl-192\slmult0 \par\pard\ql \li20\sb100\sl -192\slmult0 \up0 \expndtw-9\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf6\f7\fs24 \u9632?mm \par\pard\column \ql \li20\sb168\sl-184\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex125 \ul 0\nosupersub\cf7\f8\fs16 procecnmientos especificos\par\pard\column \ql \li1924\ sb0\sl-208\slmult0 \par\pard\ql \li20\sb71\sl-208\slmult0\tx2258 \up0 \expndtw0\ charscalex169 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs22 \u9632?HI\tab \up0 \expndtw-11\charsca lex91 \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs30 \u9632?\u9632?\u9632?\par\pard\sect\sectd\sbkn one\cols3\colno1\colw6075\colsr160\colno2\colw4630\colsr160\colno3\colw5665\cols r160\ql \li2351\sb37\sl-138\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex138 \ul0\nosupersub \cf3\f4\fs12 atria an un Campo \up0 \expndtw0\charscalex148 Micmo, por o cunt a* neceeeno\par\pard\ql \li2558\sb6\sl-138\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex139 y lecorder o* pri\par\pard\ql \li1924\sb0\sl-138\slmult0 \par\pard\ql \li1924\sb0\ sl-138\slmult0 \par\pard\ql \li3100\sb81\sl-138\slmult0 \up0 \expndtw0\charscale x123 btSTKUCTrVOOCNtRAI.\par\pard\qj \li1924\ri73\sb38\sl-146\slmult0 \up0 \expn dtw0\charscalex122 AJ entrer \up0 \expndtw0\charscalex144 \u9632? cede dependen ce) t*mentc\u8212?a con \u8226?»». lee o* \line \up0 \expndtw0\charscalex134 aaja-uc avo*. Idenaajque o* p\u8212?aim mm ula da avaouaOAn y \line \up0 \expndtw0\chars calex124 punto* da reunion\par\pard\qj \li1929\ri214\sb170\sl-182\slmult0 \up0 \ expndtw0\charscalex139 Lktar da avecuecton og ataurlalo W*t*ln - A»em*l «\u8226?*\u8 226?? \line \up0 \expndtw0\charscalex138 lupl*id* later avecuecton ing Oar* on Ca\par\pard\ql \li1934\sb32\sl-138\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex148 Avantet

wot al control boaoo\par\pard\ql \li1939\sb0\sl-138\slmult0 \par\pard\ql \li3100 \sb75\sl-138\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex130 Opara aquipoa da c ontra atoanrJo*\par\pard\qj \li1943\ri303\sb151\sl-177\slmult0\fi1161 \up0 \ expndtw0\charscalex127 Oa*eJce» al tree por la rut* da evacuation \line \up0 \expn dtw0\charscalex123 \u8226? NO OT. Inifre barreras oon pMeeso. cooque** Al LAOO da \line \up0 \expndtw0\charscalex129 naaa* eecntoto* o da laa column**\par\pard\ql \li15 .I N< -iA I VTA SrWVt PARA COMVOCAR A IOS \line \up0 \expndtw0\charscalex111 BRIOAD rATAS\par\pard\qj \li1939\ri66\sb31\sl-146\slmult0\fi4 \up0 \expndtw0\charscalex 136 \u8226? TOOOC LAROO COMTMUO INOTCA TVACUACrON \line \up0 \expndtw0\charscale x130 OENERA1 uga laa matrucewnaa da da*ato o.ajdue el o err* oparaoonel d* proea*o* \line \up0 \expndtw0\charscalex144 \u8226? Si la Mtu eaon e* wiiiipMi.true-a\par\pard\qj \li2059\ri973\sb99\sl-177\slmult0\fi763 \up0 \expndtw0\charsc alex125 AHtt CUA1QUKR EMEROENCIA \line \up0 \expndtw0\charscalex145 leering* lac alma\par\pard\ql \li1939\sb0\sl-138\slmult0 \par\pard\ql \li1939\sb0\sl-138\slmu lt0 \par\pard\ql \li2059\sb113\sl-138\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex126 Oa la voi da aavme (viva vo»)\par\pard\ql \li2068\sb39\sl-138\slmult0 \up0 \expndtw0\ch arscalex133 Si aat capacrtado y \up0 \expndtw0\charscalex133 aana ein*it*ni:i*.NI RE PANrCO evda gnaw\par\pard\ql \li1939\sb29 \sl-138\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex143 \u8226? Noaaquanada\par\pard\ql \li 1939\sb39\sl-138\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex125 \u8226? Mo aa davuatva por nmgun mobvo\par\pard\qj \li1943\ri69\sb36\sl-144\slmult0\fi4 \up0 \expndtw0\cha rscalex131 \u9632? Sige laa Inatruooonaa dai adar da eweruonon Ing Mauitolo \l ine \up0 \expndtw0\charscalex130 Hmatai yW da o* hng*r*it*t da emergencie\par\pa rd\ql \li3600\sb130\sl-138\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex118 ALARetAS\par\par d\ql \li2265\sb44\sl-138\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex129 au aagundad ua lad daba raapondar a laa atgtaaraa*\par\pard\qj \li1939\sb0\sl-144\slmul t0 \par\pard\qj \li1939\ri68\sb36\sl-144\slmult0\fi4 \up0 \expndtw0\charscalex13 9 \u8226? Ono* o viva ku ManaHqua la lauaoon y taapond* acocda \line \up0 \expnd tw0\charscalex117 oon au nival da oribBHBinl*nin\par\pard\ql \li1943\sb43\sl-138 \slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex128 \u8226? Alan* a au* oompanaroa\par\pard\qj \li1943\ri62\sb29\sl-146\slmult0\tx2620\tx2851 \up0 \expndtw0\charscalex143 \u8 226? Saana\tab \up0 \expndtw-1\charscalex100 -\tab \up0 \expndtw0\charscalex132 1RT8 PltADAS rNTERMTTENTES INOrCAN \line \up0 \expndtw0\charscalex132 I ME Hi. OriUMe hao* al \line \up0 \expndtw 0\charscalex124 punto da raunrdn\par\pard\qj \li1948\ri970\sb103\sl-177\slmult0\ fi887 \up0 \expndtw0\charscalex116 OCRRAatC DC HH)*IOCARBUaiOS \up0 \expndtw0\ch arscalex131 \u8226? luereWque al aqupo o piooaati mvooaado\par\pard\ql \li1948\s b34\sl-138\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex130 \u8226? No prande ruago *W* la a one eajoteu*\par\pard\qj \li1939\ri68\sb27\sl-148\slmult0\fi9 \up0 \expndtw0\cha rscalex130 \u8226? OeaatoM hade o* lado*.\par\pard\column \ql \li1460\sb28\s l-138\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex125 tMCEMMO' EXPlOSlON\par\pard\ql \li623 5\sb0\sl-138\slmult0 \par\pard\ql \li20\sb79\sl-138\slmult0 \up0 \expndtw0\chars calex149 \u8226? Sie*\par\pard\ql \li29\sb35\sl-138\slmult0 \up0 \expndtw0\chars calex127 \u8226? r^ hay mucho homo ja> *lo*i a\par\pard\qj \li25\ri1804\sb27\sl153\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex133 \u8226? AJ eeoucher una anptoaaVi aapa ra unoa \line \up0 \expndtw0\charscalex129 auoada y prooada a\par\pard\qj \li29\ ri77\sb29\sl-143\slmult0\tx3572 \up0 \expndtw0\charscalex134 \u8226? Si aana la* rope*\tab \up0 \expndtw0\charscalex133 at paw y luada \line \up0 \expndtw0\char scalex127 *obr* at mremo no ouna\par\pard\ql \li34\sb39\sl-138\slmult0\tx3721 \u p0 \expndtw0\charscalex141 \u8226? Si at\tab \up0 \expndtw0\charscalex140 e)pr*o Irate\par\pard\ql \li25\sb7\sl-143\slmult0\tx2055\tx3658 \up0 \expndtw0\charsca lex129 da oubnro oon toeea* o\tab \up0 \expndtw0\charscalex127 luieteiajtoineiit e\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs22 )\par\pard\ql \l i29\sb44\sl-138\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex130 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs12 \u8226? NUNCAAGTIJf SOIO\par\pard\ql \li6244\sb0\sl-138\slmult0 \par\pard\ql \l i2199\sb133\sl-138\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex112 / TORMENT A\par\pard\qj \li6244\sb0\sl-139\slmult0 \par\pard\qj \li6244\sb0\sl-139\slmult0 \par\pard\qj \li87\ri76\sb126\sl-139\slmult0\fi72 \up0 \expndtw0\charscalex140 PinMam no aa aoarqua a la* \up0 \expndtw0\charscalex136 ventane*. contol* el peao da vanlcuo* Alert* \ line \up0 \expndtw0\charscalex123 y nobaqua al Supenrteor del Araa\par\pard\ql \ li1943\ri72\sb2\sl-177\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex130 \u8226? F.

no enctande la hit \line \up0 \expn dtw0\charscalex126 vantana* .\par\pard\column \ql \li669\sb28\sl-138\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex120 A POVO At Pt-AM DE EatEROENCIA OENERAL\par\pard\qj \li11015\sb0\sl-147\slmult0 \pa r\pard\qj \li20\ri1219\sb63\sl-147\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex136 la* alar m\u9632? i da emergence) aa dan pa>a new la ocurrenca) da una \line \up0 \expndt w0\charscalex130 \u8226?auecion qua puada cjomprumoler a lodo al personal y raqu anr da au \line \up0 \expndtw0\charscalex132 coteborerjon Por o anterior. iiiutala** oon muabraa \line \up0 \ expndtw0\charscalex127 \u8226? No tatur* laa oomunaoacionaa\par\pard\ql \li44\ri 1248\sb11\sl-167\slmult0\tx1230 \up0 \expndtw0\charscalex136 \u8226? Eapara qua paaa al aamlaJa y aoo cuando aa o \line \tab \up0 \expndtw0\charscalex126 Oaaato a* por la njta qua la moqua\par\pard\qj \li1215\ri1238\sb12\sl-172\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex124 Ev** poet** o oablaa oatdo* o por \line \up0 \expndtw0\c harscalex127 Sige m*truuaone* dal peraonel da\par\pard\ql \li6384\sb0\sl-138\slm ult0 \par\pard\ql \li1709\sb17\sl-138\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex129 ESCAP E DEOAa\par\pard\qj \li6384\sb0\sl-172\slmult0 \par\pard\qj \li169\ri1693\sb22\s l-172\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex127 Maritenqe la caana a idanenqu* la aau ecton \line \up0 \expndtw0\charscalex122 EvMe anoandar ruago\par\pard\ql \li169\ ri1352\sb1\sl-177\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex127 Nunoe apegue o pranda aqu ipo* atactneo* \line \up0 \expndtw0\charscalex126 Daaetca* oatiatnianat nunca an contra o a favor < \line \up0 \expndtw0\charscalex137 Saoa a lea anee da oornao da aagundad \line \up0 \expndtw0\charscalex134 Si eat* en al vanlcuo no o apegu e.9\sb44\sl-138\slmult0\tx2938 \up0 \expndtw0\charscalex125 Wo aamra la* ommrwaxtu na*\tab \up0 \expndtw0\charscalex127 aana alpuna urgarx ia\par\pard\ql \li154\sb 35\sl-138\slmult0\tx3639 \up0 \expndtw0\charscalex138 Al paaar o* rnovirnionlo* o\tab \up0 \expndtw0\charscalex120 la\par\pard\ql \li6244\sb0\sl-138\slmult0 \pa r\pard\ql \li164\sb46\sl-138\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex135 CIihMi aoorda oon al mekurevo da\par\pard\ql \li164\sb44\sl-138\slmult0\tx3783 \up0 \expndtw0\ charscalex136 Raunaaa oon o* compatoro* an \up0 \expndtw0\charscalex122 al Punto \up0 \expndtw0\charscalex128 da\tab \up0 \expndtw0\charscalex126 R eunion\par\pard\ql \li6244\sb0\sl-138\slmult0 \par\pard\ql \li164\sb41\sl-138\sl mult0 \up0 \expndtw0\charscalex124 Evea po*a>* o cable* caido* o por caar\par\pa rd\ql \li6244\sb0\sl-138\slmult0 \par\pard\ql \li6244\sb0\sl-138\slmult0 \par\pa rd\ql \li6244\sb0\sl-138\slmult0 \par\pard\ql \li6244\sb0\sl-138\slmult0 \par\pa rd\ql \li6244\sb0\sl-138\slmult0 \par\pard\ql \li1484\sb7\sl-138\slmult0 \up0 \e xpndtw0\charscalex114 ATENTAOO I AMKNAZA\par\pard\ql \li6244\sb0\sl-138\slmult0 \par\pard\ql \li29\sb75\sl-138\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex131 Al etuchar O aparo* yro i\par\pard\ql \li39\ri1499\sb16\sl-166\slmult0 \up0 \expndtw0\charsca lex132 \u8226? Mantanga la eatma a ideietqua la eBuedbn \line \up0 \expndtw0\cha rscalex134 \u8226? ProtNeae no *e arneegue .On a* al plao. aa pue ote Qua al raporterae en ar Punk) \line \up0 \expndtw0\charscalex128 da Reunion aa aoaoMa au apoyo alampra lacaaodo an cuenta au nival\par\pard\ql \li11015\sb0\ sl-172\slmult0 \par\pard\ql \li20\ri1212\sb160\sl-172\slmult0\fi4 \up0 \expndtw1\charscalex100 \u8226? \up0 \expndtw-1\charscalex100 t \up0 \expndtw0\charscal ex129 *per* mabucaonee y *oo ootabore al eeta aaguro qua *ebe \line \up0 \expndt w-1\charscalex100 \u8226? \up0 \expndtw0\charscalex135 Reouerde a> ualad aa Bnge dnt* daba airaar a au* oompenero* y\par\pard\ql \li563\sb11\sl-138\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex161 rlai\par\pard\qj \li11025\sb0\sl-254\slmult0 \par\pard\q j \li1048\ri2228\sb41\sl-254\slmult0\tx1197 \up0 \expndtw0\charscalex113 \ul0\no supersub\cf8\f9\fs18 PUNTO DE ENCUENTRO \line\tab \up0 \expndtw0\charscalex111 P UERTA INDUSTRIAL\par\pard\ql \li11025\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li3611\sb 16\sl-230\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf9\f10\fs20 '\p ar\pard\ql \li11025\sb0\sl-138\slmult0 \par\pard\ql \li11025\sb0\sl-138\slmult0 \par\pard\ql \li11025\sb0\sl-138\slmult0 \par\pard\ql \li2713\sb3\sl-138\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex162 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs12 \u8226?r ' ta.\par\ pard\ql \li11025\sb0\sl-138\slmult0 \par\pard\ql \li11025\sb0\sl-138\slmult0 \pa r\pard\ql \li11025\sb0\sl-138\slmult0 \par\pard\ql \li11025\sb0\sl-138\slmult0 \ par\pard\ql \li11025\sb0\sl-138\slmult0 \par\pard\ql \li11025\sb0\sl-138\slmult0 \par\pard\ql \li11025\sb0\sl-138\slmult0 \par\pard\ql \li11025\sb0\sl-138\slmul t0 \par\pard\ql \li1753\sb78\sl-138\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex115 EVACUAC rON\par\pard\qj \li30\ri2983\sb181\sl-182\slmult0 \up0 \expndtw-1\charscalex100 .

\u8226? \up0 \expndtw0\charscalex130 Mantang* la catma d* la vw da alarm* \line \up0 \expndtw-1\charscalex100 \u8226? \up0 \expndtw0\charscalex123 IdeieJIujue l e emergence)\par\pard\qj \li30\ri2234\sb0\sl-172\slmult0 \up0 \expndtw-1\charsca lex100 \u8226? \up0 \expndtw0\charscalex124 a alga da *u an*a. uatad laapund* p or au* vMAantea \line \up0 \expndtw-1\charscalex100 \u8226? \up0 \expndtw0\chars calex131 Tome la rule da avariaKttn me* tegura\par\pard\ql \li35\sb39\sl-138\slm ult0\tx165 \up0 \expndtw-1\charscalex100 \u8226? \tab \up0 \expndtw0\charscalex1 47 Notequenada\par\pard\ql \li30\ri1202\sb10\sl-163\slmult0\fi4 \up0 \expndtw-1\ charscalex100 \u8226? \up0 \expndtw0\charscalex132 Eapara intruccion** da o* t Idara* da Fvacueoon \line \up0 \expndtw-1\charscalex100 \u8226? \up0 \expndtw0\c harscalex132 No mueve nmgun votitiuki a meno* qua o* Hdaraa da avacuedon \line \ up0 \expndtw0\charscalex133 aal o anaquan\par\pard\ql \li11452\sb0\sl-253\slmult 0 \par\pard\ql \li457\sb67\sl-253\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex112 \ul0\nosu persub\cf5\f6\fs22 TELEFONOS DE EMERGENCIA\par\pard\qj \li11870\sb0\sl-249\slmul t0 \par\pard\qj \li875\ri2039\sb20\sl-249\slmult0\tx938 \up0 \expndtw0\charscale x115 \ul0\nosupersub\cf8\f9\fs18 CONTRA INCENDIOS: 38677 \line\tab \up0 \expndtw 0\charscalex116 CENTRO DE SALUD: 38640\par\pard\qj \li851\ri2006\sb0\sl-252\slmu lt0\fi86 \up0 \expndtw0\charscalex114 SEGURIDAD FISICA: 38623 \line \up0 \expndt w0\charscalex114 PUERTA INDUSTRIAL: 38667 \par\pard\sect\sectd\fs24} .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful