20.

Η Επανάσταση σημειώνει επιτυχίες
1ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1821

Σηην Πελοπόννηζο οι επαναζηάηερ ελεςθεπώνοςν ηην Καλαμάτα.

Σηο μεηαξύ μεηά από μια θοβεπή πολιοπκία η Τριπολιτσά πέυτει και ζσεδόν όλη η Πελοπόννηζορ
είναι ελεύθεπη. Ο Κολοκοηπώνηρ δικαιώνεηαι για ηο ζσέδιό ηος.