You are on page 1of 7

SAETAK PRESUDE

United Nations Nations Unies

PRETRESNO VEE

(Iskljuivo za medije. Nije zvanian dokument.) Hag, 6. septembar 2011. Saetak presude Pretresnog vea u predmetu Tuilac protiv Momila Periia
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia Tribunal Pnal International pour lex-Yougoslavie

U nastavku je saetak presude koju je danas proitao sudija Moloto: Pretresno vee e sada izrei presudu u predmetu Tuilac protiv Momila Periia. Za potrebe ove sednice, Vee e saeto izneti svoje zakljuke. Naglaavam da je u pitanju samo saetak. Jedini merodavni prikaz zakljuaka Vea nalazi se u pisanoj presudi koja e biti dostavljena stranama u postupku po zavretku sednice. Suenje u ovom predmetu trajalo je bezmalo tri godine. Pretresno vee saslualo je preko 100 svedoka, a u sudski spis su uvrena 3794 dokazna predmeta. 1.Uvod Momilo Perii je general Vojske Jugoslavije u penziji. Dana 26. avgusta 1993, postavljen je za naelnika Generaltaba Vojske Jugoslavije, a taj poloaj je zauzimao do 24. novembra 1998. Tokom ovog perioda, general Perii je bio najvii oficir u Vojsci Jugoslavije, ija se komanda nalazila u Beogradu, u Srbiji. U skladu sa lanom 7 (1) Statuta, general Perii se tereti da je pomagao i podravao ratne zloine i zloine protiv ovenosti koje je u gradovima Sarajevo i Srebrenica, u Bosni, Vojska Republike Srpske, poznata pod skraenicom VRS, poinila izmeu 1993. i 1995. godine. Tuilatvo tvrdi da je VRS sprovodila kampanju granatiranja i snajperskog delovanja protiv civila u Sarajevu tokom itavog trajanja rata u Bosni. Prema navodima tuilatva, general Perii je, u svojstvu naelnika Generaltaba Vojske Jugoslavije, svesno pomagao i podravao zloine ubistva, nehumanih dela i napad na civile poinjene u Sarajevu tako to je VRS-u pruao znatnu pomo. Ova pomo se, prema navodima tuilatva, sastojala se u dostavljanju velikih koliina naoruanja, kao i u obezbeivanju plata i drugih beneficija stareinama VRS-a, ukljuujui i generala Ratka Mladia, komandanta VRS-a. Pored toga, prema navodima tuilatva, pruanjem logistike i kadrovske pomoi general Perii je pomagao i podravao zloine ubistva, nehumanih dela, progona i istrebljenja koje je VRS poinila prilikom zauzimanja Srebrenice 1995. godine. Mimo pomaganja i podravanja, general Perii se tereti u skladu sa lanom 7 (3) Statuta za to to nije spreio protivpravna dela svojih potinjenih i/ili za to to svoje potinjene nije kaznio za kanjivo postupanje. Re je o ve pomenutim zloinima ubistva, nehumanih dela i napad na civile u Sarajevu i Srebrenici, kao i o zasebnim zloinima ubistva, nehumanih dela i napad na civile koje je Srpska vojska Krajine, poznata kao SVK, poinila prilikom granatiranja Zagreba u Hrvatskoj.

_________________________________ Internet adresa: http://www.icty.org

Sluba za medije/komunikacije Churchillplein 1, 2517 JW The Hague. P.O. Box 13888, 2501 EW The Hague. The Netherlands Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355

Pre nego to se usredsredi na individualnu krivinu odgovornost generala Periia, Pretresno vee e izneti svoje zakljuke o zloinima koji su poinjeni u Sarajevu, Srebrenici i Zagrebu. 2. Zloini poinjeni u Bosni i Hrvatskoj Pretresno vee je ustanovilo da je od septembra 1992. do novembra 1995. VRS u Sarajevu sprovela dugotrajnu kampanju granatiranja i snajperskog delovanja koja je za ishod imala pogibiju stotina civila, dok su hiljade civila ranjene. Pretresno vee prouilo je injenice koje se odnose na devet sluajeva granatiranja i deset sluajenja snajperskog delovanja do kojih je dolo u Sarajevu. Vee je ustanovilo da je VRS poinila sledee zloine: ubistvo kao zloin protiv ovenosti, ubistvo kao ratni zloin, nehumana dela kao zloin protiv ovenosti i napade na civile kao ratni zloin. U leto 1995, VRS je napala grad Srebrenicu koji je Savet bezbednosti Ujedinjenih Nacija prethodno proglasio bezbednom zonom za civile. Po zauzimanju Srebrenice, VRS se upustila u prisilno premetanje i masakriranje hiljad muslimanskih civila i lica koja nisu aktivno uestvovala u neprijateljstvima. Pretresno vee je ustanovilo da je VRS poinila sledee zloine: ubistvo kao zloin protiv ovenosti, ubistvo kao ratni zloin, nehumana dela kao zloin protiv ovenosti, progoni kao zloin protiv ovenosti i istrebljenje kao zloin protiv ovenosti. Pretresno vee je utvrdilo da je SVK granatirala grad Zagreb 2. maja 1995, pri emu je 5 ljudi izgubilo ivot, a 46 ih je ranjeno. SVK je sutradan ponovo granatirala Zagreb, pri emu su ivot izgubile 2 osobe, a ranjeno ih je 54. Vee je zakljuilo da je SVK poinila sledee zloine: ubistvo kao zloin protiv ovenosti, ubistvo kao ratni zloin, nehumana dela kao zloin protiv ovenosti i napade na civile kao ratni zloin. Poto smo utvrdili kakvi su zloini poinjeni u Sarajevu, Srebrenici i Zagrebu, sada u saeto izneti zakljuke vea u vezi sa logistikom i kadrovskom pomoi kakvu je, prema navodima iz optunice, general Perii pruao VRS-u i SVK-u prilikom sprovoenja operacija u Bosni i Hrvatskoj. 3.Logistika pomo Pretresno vee je ustanovilo da je, pod nadzorom generala Periia, Vojska Jugoslavije obezbeivala logistiku pomo irokih razmera VRS-u i SVK-u. Logistika pomo obuhvatala je naroito velike koliine peadijske i artiljerijske municije, gorivo, rezervne delove, obuku i strunu pomo. Vojska Jugoslavije ukazivala je logistiku pomo ovim vojskama i pre nego to je general Perii stupio na dunost naelnika Generaltaba u avgustu 1993. Meutim, dok je on obavljao ovu dunost, pruena logistika pomo postala je u veoj meri centralizovana, strukturisana i koordinisana. General Perii je organizovao proceduru za nabavke u sklopu koje je Generaltab Vojske Jugoslavije preispitivao zahteve za pruanje logistike pomoi. Takoe je redovno odravao sastanke i vodio razgovore sa generalom Mladiem i generalom eleketiem, komandantima VRS-a i SVK-a, o vojnim potrebama njihovih vojski. General Perii i Generaltab Vojske Jugoslavije nisu odobravali sve zahteve za ukazivanje pomoi, ali jesu odobrili znatan deo ovih zahteva, dostavivi milione metaka za peadijsko naoruanje i hiljade granata. Primera radi, Glavni tab VRS-a procenio je 1994. godine da je od Vojske Jugoslavije dobio, izmeu ostalog, preko 25 miliona metaka za peadijsko naoruanje i 7500 granata. Vrhovni savet odbrane Savezne Republike Jugoslavije dao je generalu Periiu i Vojsci Jugoslavije ovlaenje da prua logistiku pomo VRS-u i SVK-u. Iako general Perii zvanino nije bio lan Vrhovnog saveta odbrane, on je uestvovao na sastancima VSO

zajedno sa njegovim lanovima, meu kojima se istiu Slobodan Miloevi i Zoran Lili koji su u to vreme obavljali funkcije predsednika Srbije i predsednika Savezne Republike Jugoslavije. General Perii redovno je podsticao VSO da produi sa ukazivanjem obimne logistike pomoi VRS-u i SVK-u, naglaavajui da nee biti u stanju da ratuju ukoliko im se ne prui znatna logistika podrka. Premda je meunarodna zajednica uputila ljudstvo da motri na jugoslovenskobosansku granicu radi isporuka oruja, srpski organi uspeno su izmicali posmatraima na granici. Uprkos sankcijama meunarodne zajednice, VRS i SVK redovno su dobijale pozamane koliine naoruanja iz Srbije. Pretresno vee e se sada osvrnuti na kadrovsku pomo ukazivanu pod nadzorom generala Periia. 4.Kadrovska pomo Veliki broj oficira VRS i SVK doao je iz redova Vojske Jugoslavije. Oni su slubeno ostali pripadnici Vojske Jugoslavije ak i onda kad su se borili u Bosni i Hrvatskoj pod barjacima VRS i SVK. General Perii je predloio i paljivo sproveo u delo ideju da se stvore kadrovski centri kako bi se regulisao status tih oficira i kako bi im se omoguilo da legalno ostanu deo Vojske Jugoslavije. Oficiri VRS zadrali su svoje plate i beneficije kao pripadnici Vojske Jugoslavije kroz neto to se zvalo 30. kadrovski centar, a oficiri SVK kroz 40. kadrovski centar. General Perii je pored toga nameravao da sistem kadrovskih centara pomogne u legalizaciji slanja dodatnog osoblja u te dve vojske. U decembru 1993. general Perii je izjavio da u VRS i SVK putem tih kadrovskih centara slui vie od 7,000 oficira Vojske Jugoslavije. Iako su mnogi oficiri dobrovoljno prihvatili prekomandu, general Perii je jasno dao do znanja da e oni koji odbiju da budu poslati u VRS ili SVK biti otputeni iz Vojske Jugoslavije na ovaj ili onaj nain. General Perii i drugi vodei jugoslovenski zvaninici nastojali su zadrati u tajnosti stvarnu funkciju tih kadrovskih centara kako bi se izbegle daljnje kritike i sankcije meunarodne zajednice. Pretresno vee e sada saeto izneti svoje pravne nalaze o takama pomaganja i podravanja koje se terete po lanu 7(1). 5.Nalazi o takama po lanu 7(1) Sledeu analizu i zakljuke donela je veina sudija u Pretresnom veu uz protivno miljenje sudije Molotoa. Veina je zakljuila da su zloini bili neraskidivo povezani sa ratnom strategijom i ciljevima VRS-a. VRS redovito nije pravila nikakvu razliku izmeu civilnih i vojnih ciljeva. U stvari, gaanje civila bosanskih Muslimana bila je regularna praksa VRS-a. Zloine koji se terete u ovom predmetu nisu poinili neki odmetnuti vojnici koji su samostalno delovali. Ne, ti su zloini deo duge kampanje koju su nadgledali najvii oficiri VRS-a na platnom spisku Vojske Jugoslavije, ukljuujui generala Mladia. General Perii nije optuen za pomaganje Vojsci Republike Srpske da ratuje per se, no u strategiji VRS-a nije postojala jasna razlika izmeu vojnog ratovanja protiv trupa bosanskih Muslimana i napada na civile bosanske Muslimane. General Perii se stalno sluio svojim ovlaenjima kako bi pruio logistiku i kadrovsku pomo koja je VRS-u omoguila da vodi rat za koji je on znao da obuhvata i sistematsko vrenje zloina nad muslimanskim civilima. Opsada Sarajeva i granatiranje i snajpersko delovanje po civilima koje je usledilo bili su sredstvo da se postigne cilj bosanskih Srba da se Sarajevo podeli na srpski i

muslimanski sektor. Napadi na civile imali su za cilj da zastrae stanovnike Sarajeva i slome njihov moral i duh, kao i da destabilizuju Bosnu i Hercegovinu kao zemlju. Jo jedan cilj bosanskih Srba bilo je stvaranje koridora du doline Drine i eliminacija Drine kao granice izmeu Srbije i Republike Srpske. Taj je cilj sprovoen u delo zloinakim sredstvima jer je rukovodstvo bosanskih Srba nastojalo da elimini{e Muslimane iz tog podruja. Kad je VRS zauzela srebreniku enklavu, prisilno je uklonila i masakrirala njeno muslimansko stanovnitvo uz injenje zverstava velikih razmera. VRS je za izvoenje svojih operacija u Sarajevu i Srebrenici u velikoj meri ovisila o logistikoj i kadrovskoj podrci koju je nadgledao general Perii. Veina zakljuuje da su dela generala Periia imala znaajnog efekta na zloine koje je poinila VRS jer su njihove vojne operacije obuhvatale sistematske zloine nad civilima. Osim na svedoenje svedoka, Vee se u donoenju svojih zakljuaka oslonilo i na brojne izvore informacija, ukljuujui potvrde o isporuci materijala, line kartone, interne vojne izvetaje, evidencije veza i zapisnike sa sastanaka Vrhovnog saveta odbrane u kojima se mogu nai diskusije izmeu generala Periia, Slobodana Miloevia, Zorana Lilia i drugih najviih zvaninika. Kao to je ranije navedeno, general Perii je nadgledao sveobuhvatnu logistiku pomo koju je Vojska Jugoslavije pruala VRS-u. Deo te pomoi dat je onim jedinicama VRS-a koje su uestvovale u injenju zloina koji se ovde terete: Drinskom korpusu, Krajikom korpusu i Sarajevsko-romanijskom korpusu. Ukupno uzevi, logistika pomo Vojske Jugoslavije bila je kritina za operacije VRS budui da su njeni resursi bili ogranieni, finansijska situacija te{ka a zalihe municije skoro iscrpljene kako je rat odmicao. Rukovodstvo bosanskih Srba redovno je vrilo pritisak na generala Periia da nastavi sa slanjem pomoi jer je dobro znalo da njihove vojne operacije u velikoj meri ovise o podrci Vojske Jugoslavije. Radovan Karadi je, na primer, priznao da se nita ne bi dogodilo bez Srbije. Mi nemamo te resurse i ne bismo se mogli boriti. Isto tako, general Mladi je priznao da ne bismo mogli da ivimo kad bi prestala ta pomo. I sam general Perii je u nekoliko navrata izjavio da bi VRS bila suoena sa daleko veim potekoama u voenju rata da joj je bila uskraena vojna pomo. Slobodan Miloevi je primetio da je sve ta je tamo uraeno, uraeno zahvaljujui Srbiji i vojsci, sa ime se general Perii sloio. Osim to je orkestrirao sistem logistike pomoi, general Perii preuzeo je vodeu ulogu u formiranju 30. kadrovskog centra da slui potrebama kljunih oficira VRS-a. Osim generala Mladia, meu lanovima 30. kadrovskog centra bili su visoko rangirani oficiri odgovorni za zloine u Sarajevu i Srebrenici, to jest Stanislav Gali, Dragomir Miloevi, Milenko ivanovi, Radislav Krsti, Vujadin Popovi}, Vinko Pandurevi}, Milan Gvero, Ljubi{a Beara, Radivoje Mileti} i Dragan Obrenovi}. Ti oficiri nastavili su da primaju svoje plate kao regularni pripadnici Vojske Jugoslavije. I ne samo to: zadrali su sva svoja prava i beneficije kao njeni pripadnici, dobivali su naknadu za rad u oteanim uslovima, primali stambene i penzijske doprinose, kao i dobivali zdravstveno osiguranje i leenje za sebe i lanove svojih porodica. Veina smatra da je general Perii nastojao da pomogne VRS-u da zadri i regrutuje kvalifikovani oficirski kadar time to im je ova prava i beneficije ponudio kao podsticaj da slue u VRS. General Perii je dobro znao da je isplata plata bila, po njegovim vlastitim reima, od velike pomoi Vojsci Republike Srpske. Republika Srpska imala je velike potekoe u isplati plata osoblju VRS-a zbog svoje teke finansijske situacije.

Konano, veina smatra da je general Perii imao saznanja da operacije VRS-a obuhvataju teke zloine nad civilima. General Perii dobijao je iz raznih izvora informacije o zloinakom postupanju VRS i diskriminatornoj nameri protiv Muslimana. Po nalogu generala Periia obavetajni i bezbednosni organi Vojske Jugoslavije pratili su stavove meunarodne zajednice i meunarodnih medija o sukobu u Bosni i Hercegovini. Generaltab Vojske Jugoslavije ja takoe primao diplomatske izvetaje o sednicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posveenih tekim zlostavljanjima civila u Sarajevu i drugim delovima Bosne i Hercegovine. Konkretno, general Perii bio je upozoren na injenicu da VRS sprovodi kampanju granatiranja i snajperskog delovanja po civilima tokom opsade Sarajeva. Ovi stalni napadi bili su dobro dokumentovani i o njima se nairoko izvetavalo tokom perioda od tri godine. General Perii nije mogao razumno odbaciti te informacije samo zato jer su on i njegovi saveznici smatrali da su one neobjektivne na tetu Srba. injenica da su neke informacije mogle, u nekim sluajevima, biti pristrasne ili jednostrane, ne utie na zakljuak da je general Perii bio obaveten o zloinima VRS-a u Sarajevu, odnosno konkretno o ubistvima, napadima na civile i neovenim delima. Kad je re o zverstvima poinjenim tokom zauzimanja Srebrenice u julu 1995. veina naglaava da je general Perii jo mnogo pre te tragedije bio obaveten da je VRS sklona napadanju civila. Pored toga, znao je za porast napetosti u podruju Srebrenice kao i za to da VRS tamo sprema vojni napad. Veina se uverila da je general Perii znao da je bilo vrlo verovatno da e VRS prisilno premestiti bosanske Muslimane i poiniti ubistva i druga zlostavljanja sa diskriminatornom namerom jednom kad Srebrenica padne pod kontrolu VRS-a. Drugim reima, general Perii je znao da e VRS po svoj prilici poiniti krivina dela ubistva, neovenih dela i progona u Srebrenici. Meutim, Pretresno vee jednoglasno zakljuuje da dokazi ne pokazuju van razumne sumnje da je general Perii, na osnovu poznavanja prethodnog ponaanja VRS-a, mogao razumno predvideti da e VRS izvriti radikalno sistematsko istrebljenje hiljada Muslimana u Srebrenici. Pretresno vee e sad izneti svoje nalaze o takama koje se terete po lanu 7(3) Statuta. 6.Nalazi o takama po lanu 7(3) Statuta Pretresno vee podsea da je general Perii, osim za pomaganje i podravanje zloina, optuen i za to to nije spreio zloine koje su poinili njegovi potinjeni ili ih kaznio za njihovo zloinako ponaanje. Da bi general Perii bio odgovoran po tom obliku odgovornosti, Pretresno vee mora razmotriti da li je izmeu generala Periia i poinioca postojao odnos nadreenog i podreenog, ta obuhvata i pitanje da li je on nad njima vrio efektivnu kontrolu. Pretresno vee naglaava da puka saradnja ili mogunost uticanja nisu dovoljni da se dokae efektivna kontrola. Prvo, Pretresno vee nalazi da su zloine VRS u Sarajevu i Srebrenici poinili oficiri koji su de jure bili potinjeni generalu Periiu, to jest oficiri koji su bili lanovi 30. kadrovskog centra i koji su slubeno ostali pripadnici Vojske Jugoslavije. Meutim, postojanje de jure ovla{}enja bez razmatranja de facto situacije opteuzevi nije dovoljno za uspostavljanje efektivne kontrole po merodavnom pravnom standardu koji trai dokaz materijalne sposobnosti da se sprei ili kazni zloinako ponaanje potinjenih. Spis ovog predmeta ne sadri niti dokaze o komandnim nareenjima generala Periia lanovima 30. kadrovskog centra niti dokaze o disciplinskim ili krivinim postupcima koje je protiv njih inicirao general Perii. Umesto toga dokazi odraavaju nemo generala Periia da nametne obavezujua nareenja generalu Mladiu,

komandantu VRS-a, koji je tokom celog rata zadrao izvesnu meru nezavisnosti. Iako je general Perii imao odnos saradnje s Mladiem i u velikoj meri pomogao njegove operacije, dokazi ne pokazuju da je imao efektivnu kontrolu nad njim niti nad bilo kojim drugim oficirom Vojske Jugoslavije koji je sluio u VRS kroz 30. kadrovski centar. Dokazi ne pokazuju van razumne sumnje da je u relevantno vreme postojao odnos nadreenog i podreenog izmeu generala Periia i poinilaca zloina u Sarajevu i Srebrenici. Prema tome, Pretresno vee zakljuuje da general Perii nije krivino odgovoran za propust da sprei zloine VRS ili kazni njihove poinioce. Drugo, general Perii je optuen to nije kaznio poinioce raketnih napada SVK na Zagreb u maju 1995. Pretresno vee na isti nain zakljuuje da su vodei poinioci tih zloina bili oficiri SVK koji su de jure bili potinjeni generalu Periiu jer su slubeno ostali u sastavu Vojske Jugoslavije ili bili lanovi 40. kadrovskog centra. Meutim, za razliku od oficira VRS, general Perii je putem 40. kadrovskog centra inicirao disciplinske postupke protiv oficira koji su skluili u SVK. Veinom glasova, uz protivno miljenje sudije Molotoa, Pretresno vee zakljuuje da je general Perii putem 40. kadrovskog centra vrio efektivnu kontrolu nad oficirima Vojske Jugoslavije koji su sluili u SVK. Taj zakljuak bazira se osim toga i na nalazu da je general Perii mogao da izdaje komandna nareenja viim oficirima SVK koji su sluili u 40. kadrovskom centru i da su ih oni smatrali obavezujuim. Veina stoga zakljuuje da je u relevantno vreme postojao odnos nadreenog i podreenog izmeu generala Periia i poinilaca zloinakih napada na Zagreb 2. i 3. maja 1995. Veina zakljuuje da, iako je general Perii odmah bio obaveten o oba raketna napada SVK na Zagreb, on nije preduzeo nune i potrebne mere da kazni poinioce iji su teki zloini tako ostali nekanjeni. Veina zato smatra da je general Perii odgovoran za to to nije kaznio svoje podreene za njihove zloine u Zagrebu. 7.Presuda i kazna Generale Periiu, molim vas ustanite. Meunarodni sud e vam sada izrei presudu i kaznu. Pretresno vee progla{ava da niste krivi i, shodno tome, izrie oslobaajuu presudu po taki optunice 13: istrebljenje kao zloin protiv ovenosti u vezi sa dogaajima u Srebrenici. Po miljenju veine sudija, uz suprotno miljenje sudije Molota, Pretresno vee vas proglaava krivim za pomaganje i podravanje shodno lanu 7 (1) Statuta po sledeim takama optunice: Taka 1: Ubistvo, zloin protiv ovenosti, u vezi sa dogaajima u Sarajevu; Taka 2: Ubistvo, krenje zakona i obiaja ratovanja, u vezi sa dogaajima u Sarajevu; Taka 3: Nehumana dela (ozleivanje i ranjavanje civila), zloin protiv ovenosti, u vezi sa dogaajima u Sarajevu; Taka 4: Napadi na civile, krenje zakona i obiaja ratovanja, u vezi sa dogaajima u Sarajevu; Taka 9: Ubistvo, zloin protiv ovenosti, u vezi sa dogaajima u Srebrenici; Taka 10: Ubistvo, krenje zakona ili obiaja ratovanja, u vezi sa dogaajima u Srebrenici; Taka 11: Nehumana dela (nanoenje tekih ozleda, ranjavanje, prisilno premetanje), zloin protiv ovenosti, u vezi sa dogaajima u Srebrenici; Taka 12: Progoni na politikoj, rasnoj i verskoj osnovi, zloin protiv ovenosti, u vezi sa dogaajima u Srebrenici.

Kada je re o lanu 7(3) Statuta, kojim se predvia poseban vid odgovornosti za take optunice 1 do 4 i 9 do 12, Pretresno vee smatra da niste krivi za to to u svojstvu nadreenog stareine niste spreili protivpravna dela svojih potinjenih ili kaznili poinioce. Po miljenju veine sudija, uz suprotno miljenje sudije Molota, Pretresno vee vas, shodno lanu 7(3) Statuta, proglaava krivim za to to u svojstvu nadreenog stareine niste kaznili potinjene za protivpravna dela po sledeim takama optunice: Taka 5: Ubistvo, zloin protiv ovenosti, u vezi sa dogaajima u Zagrebu; Taka 6: Ubistvo, krenje zakona i obiaja ratovanja, u vezi sa dogaajima u Zagrebu; Taka 7: Nehumana dela (ozleivanje i ranjavanje civila), zloin protiv ovenosti, u vezi sa dogaajima u Zagrebu; Taka 8: Napad na civile, krenje zakona i obiaja ratovanja, u vezi sa dogaajima u Zagrebu. Prilikom odmeravanja odgovarajue kazne za ove zloine, veina sudija uzela je u obzir kako oteavajue, tako i olakavajue okolnosti, koje su navedene u zvaninoj presudi. Veina posebno naglaava da je VRS zloine inila tokom dugog vremenskog perioda, a da su rtve bile brojne i izrazito ranjive. tavie, veina istie da ste produili sa ukazivanjem pomoi VRS-u mesecima poto ste saznali sa ogromni masakr koji je VRS poinila u Srebrenici. Zbog ovih zloina, veina sudija vas, Momilo Periiu, osuuje na jedinstvenu kaznu od 27 godina zatvora. Imate pravo da vam se odbije vreme koje ste proveli u pritvoru, to jest 1078 dana. Moete da sednete. Ovim se zavrava izricanje presude koja e sada postati dostupna javnosti. Suenje je zavreno. *****