~---------------------------------------.

~-------------------~-----------------'JUHNALUL LUI ADAM $1 AL EVEI

Pm'te-& [ FRAGMENTE DIN ,'URNALUTc

t.rn

ADAM,

Luni. C"oolura asta nC>rlii cu parul lung rna cam !ncul~ii, Imt dli mereu til'eoaJe ~i m .. U\'roAre~te, N u I'o'ea-mi place asta flindca nu-s obi~nu;t cu societatea. M,,\ btne s\1ltea cu celelalte ammalc, .. Azi e tirnp noros, bate vtnt de Ia L'Us:i\,"it. Cred <>-0 sa vina ploaia peste 110i... "Noi" 7 De unde-am scos ~i cuvtrrtul Jista ? Ah, mi-adue amlnte : II sp une mereu creatura cea nOl!,a. MU1'fI, tot uit Ia caseada. E mare $1 cred ca-l eel mal [Tum05 lucru de pe tot domeni ill, Creatura cell noua Ii zice cascada Nfiagal'a .. De ee, nu prea stiu, Pretinde cii ~camtina cu cascade Niagara, dar ilsta nu-l un motiv. Mi so pare ~iI bate cimpii, Eu unul n-am apucat lrIcil 5>1(!au nume la nimic. In schimb, creatura rea noua <iii nume Ia Iot ee-l iese-n eale, Ell nici n-apuc si\ protestez. l;li ga6~te mer-eu acelasl pretext: di se:a.nul.nli ell ceva, Sa h,i1m,de exernplu, pasarea dodo, Zice cli, de cum te uiti Ia !"l, nu se ponte Sa nil vezi c~ ",.... l14na ell l'as.1r<:a dodo, II¥,! <"ii, fl,\r!i. doot }i P oa te, V ~ trebu i sa poarte numele "At". N-anl chef si1in"~ enervez penta-u atita Iueru, Orlcum, Int n-ar slu] i la nimJc, Auzi co 10, dodo 1 Sellman;; aia eu pasihea <ilona cum seman cul J"lier&iu';_ Mi-'am f~cut un adil.post pentru ploale, dar n-am nvut Pi,"!" de lini<;te, Creatura coo nouii a veoit T~lI'l".m \I'Ll [lir. s-o cheme rrimenl. CJnd am ;ncel'cat s-o .ll\u atal';;, " 5eDS ap.!i p<' !f.(urile cu care se uita, pe ul'mil r, sters-o cu dosul labelor $i-it fliGut zgo)notul (.Ie care-I 1M celelalte animala clnd sint &upilr~le.. T"te-a~, vr-ea on !aca dtn gura, dar vorbeste tot timpul. !?i asta, I" b;ata ""tmLurii, suna ea un Eel de balmajealii repeziU., Nici I'U prca stlu cum sli-i SpUD.' N-am 'mal nuzit niciodata voce

!'If"

\.

_"

zgomotul.'i\gut: N athmc de var" .i aI' in.eea ceo<'i'lS'tul de neco1>l'Judent. spune dintii po care-i au aroaEi cl-s menili si\ se m>1nlnoo . nu in pU'blic_ Craatura cea nou . Ce pliicut ~i ). Mar~i .-rti. pentru mine-i to una. Pe urmh Ink-o albia.I:iv.l1i""". C'-Mtul'a cea !l{lWt mltnlnw prea multe i. n -n piib·\. ca arbitral'. intr-un butoi.ll d ~.' dru . ~i dil fl'Unm. Sii t<! tii dupa . studiazli de . care au ""f".-~. ea schern cind vreau Sa viaa_ l-am epue atunei clH inlltU eu.m cuvict pIC cinSte. care nlel:i~ sa' fie repoeta Imi Jnai zio.l r-idka.lt de clnd rna $tiu. lese pe orice VJI rant. zlce Vineri.... p .\e. Mi '0 par-e de. St. GRADlNA RA!U·l.::~~ n tJ. Ella PARCUL C)\6"CADEI N1AGARlI.at. Banu:ie3c parco Prin urmare. 'Ell unul nu ics pe ceaj. dadi Ole fi Ia moda "$3 ceva.o-l . Am scos-o la Ziua a.e d'\11 ce In c !I.ic ~i sa . . Zkc t-ATe nU1ne. S>". N-<l. Ea lese.I-<J ttcbuit sa md-ntorc err ea.i mari stricadU1'li.i. c. Ce-t ai<l nume JOt toot".a notma.b de ceo ~ col $001lUlnii eu un pare \-i cu nlmic anceva dedt cu un Mi-a pJ!icut lntotcle"urut Sa nHi atune In apa reee. ea pre" are mania (·JC:plicat.-uck Fearte probabil.a. Mii-ntre. crcatuca 0 pne p"'-a . e Q ~a. Perrtru domemu aveam -un nume foartc bun. . Prea mi se pun bete-n reate aiel.. Pu~i" im.· • NU CALCATI PE IARBA S-a ?. e 0 cr. Mal bme n-o intreb.. Dupii cite iJiitl. intr-un 10<' rent• m mai greu de supod.-Ii n".jC()ea apa ala mare a fost filcutil doar pen tru 0ecor.. [1".caanfmalele 11 umi ill lei Ii tigri 8(. ladL'.Iblil scornsala de-a ~j_ Numui vorbe fa.t eVid. $i v(>rbe1)te.on iss' face pi\rul am faCT. lucrurI rrasntto : printro altele.f). din dtelltli aftat.f. Dar acuma-i .idl.e 9" Numai de ~i-ar vedea de-ale Ii n-I\J' rum t.eatUl'a 031'f!'r!'aI"€.Jra tatli vlsstoare din SPRE JiWLOOA.prln caseada. Lu~i... lUi' i. in al'iurniw prlvi ..mt in od\:ii "i.mi I?ssle !'ep"'o~ur. dar Duma.>1. ~-ru meu.'tul el." L-ep"o. Dup~ doulf zile Dumillic(i.<lirn[nea -I""".. fiinddl urn lost asa de extradinun8S!. Z1<:e milc.1:](').. far:. mi-arn construit alt adapost. 11e mal ajungi pr-ln bulbcana ~i In torentul cascade.alsa.. It . F'oarte )llulta ceatll de OJ. Stll'\a rnuzccal ~i d.Ceca ~~.. pe saptilmInii. Azl. ]. rna ill -- oop.ng1. A 01 aparul 0 mscripjle '.. rnr llIloortea. de clnd i1 aud 3.'<1 de .5'la nou " .'. Creatura eea noua spune ca 0 cheama Eva Me~eJ n-am nunic hnpot.tj. Ntci au se siIlehi&e~1"'.'tvJl''J."1' eu sln t Q l:>.-1.. Am lnotat .it am put ttl urmele pc care Ie laSllsem.".1 G1.-fe~ . fiindcl1 e inlr-a de \rar 1.. de vreme ce peste wt slut numal p. ~'eJIljti Irnm DRS€. .nuit Zice d din pare s-ar putes face 0 statiune de vara eu sun"!" mal mult san mal putln lndapill'late. """"La >'Ipa pa giiurile eli eare se uttli.l{{ul'i. 5--a apucat sli hali\ la cap si\ nu itt..').lnciin coace in-a urn) ~rJt D fur.ni$le era iriainte aici Slm-biWf.nita "moarte".: Iup. .. Ce-D 1'1 l'iiu In as4> ? Zice.atiune de val·a.1 smochm.i pas" c.iilor.:i In pa~cul Mfa.In" pe aIlli.. Se-apuea de"o multlme da '·iI.is cu lrai ul meu fericit de odi:nioa~iI_ Am trecut prin cascada.!'it de-aproape ! U aud iing" umar. Si sunetul SPRE INSULA CAPRE!.mi ral'lef?w auzul si-nu pare 0 nola f..'<lzin till " pi ~I·d r .t\t <'II pen tru asia e fAcutll easeada.. dru:1i ar face \...des. la ureehe. Ea s-u pus ia~ Sa lacli.aU!('l!l"'" as1. Asla-l () prostie. sfincl ~. n-are alt I'IlsL ~i lrehule s:a fi_ foot ~j ea raout. <1 r II.. !n noiembrie trccut a Iost aleas .. tree d.ca 21 de odlhna ~i pash'at" ca Iltare de a ~I. 1-<> reoo\""'. dar to! deaecba. noroi.!. hl. Orice-es (a<.1"enma "" s. JW ii spun rnai departe tnt asa.! pentru ceva.'Inlul m-I.lIls i'nc-.Ma...e ucid" irnte ei . rlnocerul ~ maslodontul. solemna " s. ol'k-um. dar ei rra i-a placut.am prins-o pe creatura eea nUlla cii incerca Stt ia mere . dar. hrsnose cu iarbl ~i flori cill d. tn eurind n-o .ii. Sa rna consalte. pentru mlne. Dar .Mid.1 am sters ".il. Sinl hot~lt si1 en:ri)lre2 din nou enid s-o Ivi oeazia.iudl.i.noaptea am el'adat. SPItE C!lROTA VlN"l'UIULOR in tli illtr-o parte. n u aduce ettu~i -da putt n eLI o g<-ihHnil.OR ii. ~t or~t'e sunct nou ~i deosebit care se Vi". Am nevole de-e nl!llW ~i pe urma vine inaunia-" cu picioarele phne de " '11[moore dQ decor. pe urma-n eeala 11~.i pe care a imbllnzlt··o ea Ai 10 care-I 'Inairue avccm ~e din a.-l\nciiui alita_ pomul cu fructul oprrt.. laJr.J'~wrat In fnmze niei unuia din not. pent'J'u ca.m avut tncetro omeueasca piIUi acurn. A umplut tot domeaml eu nume execrabile ~i In8Cdp'~i l"e:SpingAtOOl'~: r4Uce$1e 111 l. ""p.UI.e..

aseara a sees o. I-am spus c-o sa So mai aleal1a ell dit' :1 j 0 s-sduca moartea pie lume.1 . De fapt. ru:ara. Animalel~ celclalte stnt foriclte cl Ie lasA-n pace. 0 agltatie Ircnetics a pus stepinire pe toata lntinderea. MaTti. a~ cum face mereu sl a cazut in ~pa" Mal-mat sa se suf'oee. traiesc acolo $I pe care ea le numeste peeti _ pentru cii [lne-n oontinuare Si} des. tnfometat c"Um el'am. Asta a Meul-o s1l compattmeesea vier_. Tigl'ii mt-8(tsft~iat calul. ceput sA ch1:·l'. eomod Sa dorm! printre ei clnd n-ai nimic pe tine. M:i se pare 0 tnee buna. ea s. Ml l-a pus ill pat ca Sa Ie fie ~i lor cald.. Am nimertt in Iocsorul asta..a.<:iLl"'€-l v. s-. Door <:il stau mai lioi$ti\i. Ieri se privea i. orice s-ar spune. Ziee oil ~l'pcle 0 povAtui"~te sa-nee .i declt tnatnte.. Auzi {!olOJ sa chicot~ti.e(j.i. .. A$a " 51 f<lsl. Zlce -ca tarba rus-t ..U .tel 0 coasta .it n ~i toatil. ~oimlll trebute sa se descur-oe cu ce 1 se da. tirtind . Af.asia.. Din It-o da tli au.i. E fo::ute ingrijol'l\ta din prlclna sotmului e~.aJeaga cu (') educatie vastA deSavll'~'ia ~."tn(i~~d eLL Tonawanda."" [motul dm .. Cred oil stiu pentru ce-t lacuta sapW. iiindcii sint Ilplciosl e-i nU-l. asta. c1eo""rte m~rul mincat door pe jUrniit"te (fltra-ndoi. Dar m-a gliBit.~t(!aUt dormsau sau se hli'jQneau Intre ele ca de oblcei. tot neroada c. ba mal mult.._.'3J t-am dat 0 idee.. slnt oucuros. clte-un nume ia toate ~ ucru rtl el care ruoi macar n-au nevoi e de n urne. a .a de faphll eli ""zonu! era pe slil'~iL") ~i lH-am impO<lobit vcva : . Simba:td.. I-am spus care-t parerea mea. . l~-ar Ii sftsiat ~i pe mine. 0 sa emigrez. Nu rna mai culc cu ei.l" .i. La noapte am sa-I MU. Fapta a lost in totala contradtcue cu prmclplile rnele..-. Am s.i. rau c-a venit.. Cam.~J'reH sttmtt t-o actml"1. treceam caIare peste 0 clmple sma1tata eu florL Mii de anlmale p.adus ctteva din merele-alea.i· ~a din clnd in cind ~i nu mt se par mat fe.~justjtic. Fiecare tiara ineerca sa-$i ueid~ vecinul. Am aruncat cu buJgiiL'i de p~m!nt tn ea ~i am dat-o ios de-ecole.sG.nrn~i in copacul l1ta. gL'!\mad1O de p "" ti din is. Doar n-o sa-ntoareem tcate rlndutelile eu susu-n jQS numai •ca sa-i Iacern Iui po plac.i.0 sa se-. Mi-a zis c-o sA vlid ~i eu in cul'ind cum \'in.l mai vazuscm nidodat~ una cn .cos-o'la cap. $tiam ce se-nttmplase : Eva mincase din fructul ala ~i moartee i.ara am reusit ~ scap si-am mers calare loata neaptea.ritul soarel ui. A~ ca. far! t. lntr-o clip~. Mal~e ~l"e~ea1J am lacut.a.pU5 cA e fiicu~a dintr-o coast!! de-a mea. clnd am intrebat-o c-e-nseamna pr-O$Ua aia ~. Cuvintul .\ia ~l erect cii . ci m-am indepadat !n mare gl"ab~.t . £: ?el puti.a l"o.am ~i eu un pic <'Ie tilma.olo. ineepu t sa SCM t~ tipo te Infrlcnsatoare. Am scos-o Ia cap.li Ie pese cO Ie-am strigat Sa se potoleasca. Pe-alci nu prea slot de-ale gUI"li ~Lea mi-a . flindca. ~ cli . Am sftLtuit-o s~ se ~in. Zicoa ctl n-o vcde ntmeru.{:o:p~~ul . ceea ce .Dnminicu. ell des[lte mine. ca ~rpe-]e vor~te.. nclalocul ei.. De cum" dat do mine. Flicea tot felul de experi"!'t-e eu eJ.ti. A trebuit Sa Ie rnantnc Eiindca Btl mal pul.cii. Lull. Mar.n-em iacut.rici(.. dacs a.. de SOl.i tnvidla totodata. Crede c-a lost I!leut sa rnantnce mortaciuni.. Aruma s-a imprieteni< cu un ~arpe. Dar n-a lost :'ia fle-asa. de dumlntce. Dttmi"nicd. Zicc" cc s. A.a rleperte de copac. Ml-a S.:.: (. " .rlm~ p1Pl~nu-ncepe vlnzcleala.a t.dublos. dar constat en principule nu lac ni<:i cit 0 ceaoa clegeI'atr~.. [a 0 Ora du pa rjis..te ~i so teme ca n-o sa mal albA cu ee-l tine.zuscrn vreodat~.. ~I.seam.eam de !oame. n crengi ~i manunchlun de frunze .i salvexe soimul din F!bearclc sufennlct '. ca sA Ies din pare sl sa m-ascund lle vreun alt ta. Zlce c-a fost ee poate de ncplacut.. S-a urcat i.et 1)1ai frq:r:nos pc .a:::. Dar ntc! n-are "'U'eolmportanta pentru ea. Mi-a t'aspttns c:' nlci _nu-i L!"eC€prln cap. cladi n-at but-ta plina". Vi""'i. nu ml-a p3TUt.prie. Ii: exact cuvtntul care-au trebuie.11' putca s.Ei.i s-a ~rl1't prosteas<:~ ~i. ~i I-Il ad us tnAun tru. Mie1'cu~i. Nu-mi rniroase a btne. 0 Pi crezfnd c-a gHsH 0 [ustiflcare {'''8 ~ se-aventureze tn chestii prtmejdtoase.. ~i sa I'o$e~ti. unde am dus-o foarte btne citeva rue.ii ~r face l-ost de carne proaspata s-alunae tristetea Ieilor 'j l tj grflor. ~ Ie sielia. Nu-m] Iipaeste n.amdat sa j Ie smul~ ~i sa le-arunc cit c. a ~i botezat locul Tonawand... de vrem e ce nu rsspund 13 el. aflU'a din pare.~tilecare.. fi 'ramas pe Joe.n . ~'li bine-mi tuream gU1'[).QLe.ru.mlna: en ~ te potl odi hn! dupa Lruda. am I1I.Tl'eaM m.. Mcem ultat 82. <:'-. elt am putut de rcpede.~i facuse aparitia in Iurne. Am n-ccut pnntr-o multlme de perlpetli.a nu zie altfe].-:$.o Iaz. _A v en it :i:nUupu.

On<.t:. E foartc obcsttor Sa supraveghezl loatil mun:"" ~ si:iptiim1I1A-nb:eagA. clnd ie-. m-as ~imli si.Ii i~m dct dr-umul de mdatii: Oar $~ rnai minunat ttl' Ii S~0 vczt cum sc !"~s..l..t o Wee nema1pomeniU..". scoote t9t fell!ll de SUI1I%c culioase <Ii drllce\>l1. ..~gur .Ce mhrunat e g. Mi Be pare ci\ aoaritta creaturn r-a Schirr. A ris ~-i Cfl.inica. le prindii cap In cap ~ine-au iesit m."J..t total csr.-acurft inaroto S~ nruncim cs sa ne ~tig~m . illndci\ nUl merge pe picioare. asta-I toat~ ~ :'he~tia.-!lc ou care se . a~ Insi ~t blneveni teo ' • .. Dlmensiunile diienle due Ia coneluzia c.'ii-mi fie de a tutor. di nu j:opaie. Tocmai mit glndeam la cascada si-mi ziceam .Intr-un Iel. N.t\.-1 lir>i$tea&cli ~l a:rat11rM-:.~\ ~ ! 3· faeut ea .ace ca-i manlnCCL labele.Vl'~O patru. 01\ o-n stare Sa sPUn~ de ce M.e ca ali-rni tee-flea de urtt ~j poate uncle erau chi~r de fclul ast.. S. sa de "oo. la cH. 1m' eind li place.... v~i.f. S-ar putca ~H ne fie chiar l·u~ii.. Arn pus-e sr.. Iriuml'3. Duminica nu munceste.l\ ve7. m mat v~zut-o J~cjnd asta leu rilcl un peste {ji chestia rna pune sertos pe ginduu.a. Dar nu -nri ad UoC am tn te s. Inaints de a rfunine noi filrii d<>n~enm. eli JlU oe tlr.-eQCUpil. s-a dill ia lund. !"U' in ap<l sa "lid ce Jace.Si se pre[..'Ie nJiI c!nd nu Ie pria mtncarea g D...inIOO i-a Iuat-e-rasna.i loa . nu. stnt Intr·adevaa. aves obieelul .e . Slt-l vezi eurn mai ride.'tIt (~ $i\ vl\d dal'il ~e $aU P\I ~ !Doote.a.un" F. p~l"I. cl~l. 'Pr..lsem una. pe-aci mQ.liJ~a veehe ~i prMuilii.te vesmtntc p~ro\n' dod om aparce ~j nol tn lumc..e cam am Indoielf. crnd 1. ..tana 01'[fi~nal'a ~i-i de-o vi. Peste zece rile .<b"..loe "" e_ C"'. Eu am sa gupraveghez toata treaba..i . Sint .a~e un luCl'U. da-s cochcte.sa nu rna. 'itt sinca mea. N-am avut ineutro :iii a trobuit s. I. nu-i pe$!e.~t 0-ra ca. "ut mCio&1iL ide." nu ~b".ate de noopte cind :'ila pl~~ clI vrea-n apll. Ea' s-a a. Lea prins 00 p1!. ered' totusi ciH peste. u e L. .numCl..am sincer t'll-s uoi. Iac-atita pe nebuna. f.lC'e ca £i-a dat orclln ca d. A 'inceput 'a-II1i 'Pl~eli ~l irue dum uuca.cam ell ca pocane pe m "luI dinsp.!a<O.' ..'" asta .tl'€C'Urart..t!nu1 pe care-l avem ! Pare slncera ~ind povest~te C::U~ <'1a:iigUr t-at-o sarpele ca tructu'l oprtt nu e rnarul.pus Cam. Inca ceva : .1... I'<u-i paslr....a nriIe a.S)! pl'ini. atlta <.'tie_ L.. ct castana..l ~j-a nlNlt-O cornplet nen'ceptiv. Fe vxen1lll":i -treceau greLl.r.. Dar mi-e "PUS cit tot sarpelo .5 . .amml 0 g.t-o . cam IDl"Omode. N!u e p~te_ N. dar pe "3 n-o mter.ehllit sa fug en sa scap cu vU\~. 10 aaemenea ocazil.istcn\a.l. cu toa1:e n-am· iI.' vlnO'Va.. vm:.j _pt>. il.toare..m ala sdipLtoare ! Peste Uti a:n..''j>te. -. "FtLcusero multe gium.ell ramutlle . de n-a.r mll au:mlr'€sc d..mc-a ~i paniintul}i Vai. de "~lne:e cat'a!ll}ioase ca .. e un animal nou ~I total dcosebit de celel aIte .'''WO'oot scoata Inain ts CO sxperimentul stl poot....$" Mi".. cu nol. nu $lie ntci oa ptC"ci5-.d. ell ~.e copadi dobol'lti. deel.e.a g.i rnasa .t!'in!l~ puii de ligru pe ling.-eptn.asera tial'ele ~t .a. 0 s.1IlU-g'U".. iNu..sta rmcnsu d..it{:'ui rost ctc 8:J~evapier .. se vede 'cTt de colo.ta n-o mal :inleleg.peale vreun peste.. Zice ca eu sint de V'Hl~ c-avern de:-.. A~ ~rede 001' dar nrl 5C pare ca greseste. Ae~rn ._ Descopar e-arn in f. Ta.'l co. -1 <li~t!'eze.iaUinoaple al Jacu-I:.rst{i cu· lu. Seiollin~te istovihl p. n.!-ll. Atunci i-um r~3-pun.-1 N-:a f. sean1-2:-f!. Ligbioana asia 0 !..upa $~ crcngutele aruncate pc [os. asa .. faal! .t.l 6Il1'pele.a. plilll..apostul nostru .s. undcva ~H place sil se I1h·.e. mal nnu1t declt oraeare alt animal ji ea." NtH nl£i bl'oascii..a..togole:?te ~a deal !(I Era clt. rrel'loroclrea. c'''rlilea p!oblen18. Nu-i ca Mi. d. <"lmrOI'I'?~~t~ care ne-um ..':) ca E!U n-am nic:i 0 viTIa. 91 [a halne.loc:ul ~n?e se-neaie'l".· Uneorl plmihl\ pestelo-n bralc clte-o jUl'l'!.ascii C1I ·peJjte!. . lace <ledt sa > ki 10 ca ca 11 .esea'Za c.fI111 facui:. Scoate tot fel.).q nu. 'I'ceeba . -mt mar adu('~ $i .dind . mi-!1. ii!lLoTmst ..·""ri.iQne.f()~t. pl. ~~·se J Q~~E! c.~l a~ fi 'If]. Al' lrebul $l! lie mai Iliulk> du.l£~:m vreuna clnd a verdi.: apa cum O>J? ~~~tog~le1?te la vale ~'.1. apoi i-a~ vorbu cu oarscare soventatc si i-am porunci! . . r-~m .w. Ii indca ll~apJ min cat castanc delnc.... Sint ~()nviJ1.t"".l am auzit una en asta.kl....e.l'il~en.'l pomern.rnh .t! ~c" n~~ Ii .5 rtiC1.. ".~1nu rna 'lash sA-I pun Ia-ncercara.fi recunosc co.. UlI' eu _ (l i1_. cu ni hate dil1 pulme. M~a lnreebat dac.. expeJlenl·e . bate pcstele usurel PElspate 5~oate pe gutil hwte sunete mlnglia!oo re ea s:l. nu cu voce tare. eu C1"ed-e._o mie de £e1U11 elt 0 deere' 51 ce grlji '~i face. ca ~'1-am ptcrdut domeniul. S. alit de spiritual! Ah. ce-i d..x.a.Gre<:t eu .i\ ap~ prm gau.a le s PlJlta1.k1padesc de tl~~cind nat~l'a-otreaga s-a d~ztant-uit Intr-un ~umult de mooytt.o cal la n~TUl"at~IlcastanA"' ins.'~ 0 companie bllO~.

Alrn vrut sa-l las Sa plece.a. An'i:ma:Lele Inl:!:il-n capcana din ·pur! curlozitate. de vrerne ce cangurul sare. Simi d\-mJ pierd ni. Acum are blana pe.cap.. dat m'. HindeA.<1till. E insil. m. in aEarll de ilJ>ta. dar ntci vOl"i:lii de-asa ccval Cu dt rna s. din contra. )llii gtndeam eil ~llIia rule i-ar placea sii-l aiM tovaras.rt-s scurte ~i cele . N u e cangur. cu. m-am simflt Jndl'eptiilil Sa lau toatu mssurile pentru a-mi asigut" rccunoasterea merttulu}.ntst sa-d mal .tiLl prln preajma f~rll botniti1. A p(.1"'11. 1 pe-llsta sll pJecc. pe spate. Dac-as mal prinde unul ! Dar n-arn niei 0 nildejde.s{:.ac~ 00 giiJagie de doutize-ci ~i -daua pina la treizeci ~i. Cangnn~m Ada m. mal ales.'luile..Oba:bil ·t!-asa. lli<Jar de l-as Imbl1nzi. f(. p:jn5 nll-\li pierduse mlnl.. 'iar asta nu.ru.sA vad4 la ce e.a.d~lt pe cap.. slngur crintre sh'iilni ce nu-l C-WlOSC obiceiurlle. fiind<A.ni~Ul ~l I-am pules 1mbllnzi ll)ai u~O\'_Dar. Peste trei lmti...a ·[aca a~. a f. .ost probabil un exemplar tln~l". M-arn oferit sll-i fac !i • L'oot de-un cangllr. E cons. Mii doare sufletul dud jj vtid i7<bu~nhile de durerc oi paslunea.1 tabe. e-o varietate noua. Ani .a: uiJnit ceva in halul ilsta. n-mn '. Peste' trei lunl. Pe-alea din ·£.la mtntel. Ie h ot3rit5 s.pi:it'ut.a.ie. devtere do 1n specia propriu-zisa. mal tot trupul H sta In sus.i -Ii erescut din cnlc-alaea. pl. b:_un I" ptele de-acolo.'"l mai g-asesc \1.: se ridlcjj ~l face asa c!tiva pasi pe ptcioarcle dinapol.Jl'DE.. tntr-un mot! toai-tc tncomod ~i deloc placnt lit vedere. fiinddi se tine 'de degetul ei.a:m mat vazut nlclodatu un animal care s.eel pupn pina acum .:.·Totusii n-an: !.le.1otu~i altfel dectt celelalte animale cu patru pkio!ll'<!. din pamea mea J Cl:nd a dat cu ochn de cangur. l'egi~ rna tut ca7J"lC"'. 0 fi un sot de urs . dlc saptamini il1.sa l. Eva n impaca prin metoda convlngerli :$1cu obieete pe care i!lli spusese mal inalnte ca n-o sa j Ic dea: Dupa cum se ~tie~ eu nu ei-am acasa cind a .. e-n start' .. tn Ilpsa une:i rude sau a umn alt animal-de cal:" sll se siJl1t~ aproplat. cu abita .tie ..aparut el ~1 ea mi-a povestit ea 1-a gasH in padure.cn('emeob'o.. dad ell n-am tool 1n stare s&-i g"'esc me" unul la fel. e1 nici ~tit n-o ~ fie. ftindea ur~ii rru nmj (:resc cind ajung la -vtrsta asr. Totus! 8-:11' putea sa aiM dreptate : soar simli poate si mai stngur-. l-au apucat pandaliile.'..H·a. 2.. liimle~ n~. dovedeste di nu-l din stlrpea n08:.cuJ.A-l consoleze in [alnice lui situat. Peste cinci l-uni.i gllsit nid untu! nici macar Vl"eO ram.h'Wj cam (. ·.i1e.t nici o ul"ma.tau Iuci. Cangurul eresl>e ll'lainte intr-un mod cllldat jl derutant. Fiindd de hlLut.t-O in ~t. dac~-J 1. si asta-i singurul exemplar.a ~i! <:-e--i mai . E . nu era a.ci_muJt mai fin ~i mai moale ~l~ In l~ Sa fie negr\l1 ~ ~. C'NiI. ne bage. face mal i .te pe piimlnt.atii.. Acuma creatura nu mat si". Nu.sa urm e ? in J ?~ pIUS 0 multime d e capcane. Dupa cum . Degeaba.ii se simla Inconjurat de prietenl. Mare gl""l'<'alli. Cu sigurantil <:n' n mal H. Acum e de v '1'180 CIne] ori. Nu-i ell blana de cangur. pr!nd animelele mid. dar n-am ce . slntcm faja' unci enigme. ruci Sa n-auda. -E totusi un SQi curios ~i tntesesant. I'~gu boas/i. ceva. Am toate ad"" l 13 . ·Din accst motlv..-'Ul"tus. Mi se pare 0 eruzlme din partea ei.ce nebuni.. le are grozav de &t:~Ul'tG si. sau sa-I fac~ . Dupa ca. numai ci!.t'] u enigrrq1 ori uu sot de gtndac. M. nt-cut perlculo~.i se pare c'H-i· O.Ll'C_ Cind nu-t p'}ace eeva. Atuncl cum se facIE! cii nu la.ile ctnd viW. Constrtngerea n-are nio un erect asupra lui.dln spate Iungt. ca . trihe.leaga ""'". liinrl<i! de--atune. N-mm mai pomerrit animal e care s~ creasca ase de-ncet. ei exact ca pilrul nostru.. ~i nu-l era-n fir-e. Dar ea ~i'a acatet door ~dmir<ll.ai )TI.tastrofa ur§-~ ·s-au. in viata mea nu U1-.\ioal'~e-n sus.iiij.. Cre~te-ntruna mai departe. n u beau niclollata din 0).prins un cangur adevarat ~i l-am iru1iuntru. N~. Mmurit til rru mai v1iZli!'" niciodata "$.(" t So.\.'~ ~~-Il\<. Dupd ala carl-e.rct'e4 Inca. . d\lp!l pi!. ll1Qinte... M-arn. In consec_in~! nU-S prea tno"i.a~1.[1 n01.stea culcat. care n-a mal Iost catatogat.tr~du. Din moment ce eu l-am dcscoperit.ic~sis. care s..• Pieioarele din lat.A ceva. evolutia oop<idoosi! (.oada . Utmtrea creste in loc s~ scadu. A~ ca mi--am Icg~~ numele de a I lul."till. Asia aratf di e-nr-udlt ell cangurul. Am ~'i zis eli. cine . dar ea. 1vli se pare curios ca RSt.~mai mutt. am abandonat Pf"OCeO.'i.. dar fdu-n care se mise :. dar nra 1000s.$i nie1 blruta!.'1.a-j singurul exemplar. ur-men-e.i enervanta a acesuri specimen zoologic neclasificat. Curios. Daci mcar'e n desfac "I '1M din c'e-i fRellt.aculcata.se !"lee. -at Clnd a . S. Ce mai mcolo-neoace. opt ori mal mare decit Ia tneeput. prif.11 ca sa:1 -adaug la -coler~ie ~l Sa aibil :::oi fistalalt eU :ee sti se joace.a-i fa". Mi-" mila de nablldaiosul . drept care l-am bote .

Imi dau seama c. departe.urlt cum era eel vechi in tnceput. Ar:~ ac~ ten rostaue. Am venit p e lum e ten.. M-am uit. Daca i se umple gu. impreuna cu absenta g<meralii 11 bl5:nil ~j lipsa toWli a eozli. M--. Ea 11spune Abel.h. de-or mal Ii ~ alte ai. altfe. Asl[". Foate sll rida ~i sa vorbeased ca un papagill. cblar asa. ._ spccimcnele astea ar disparea. Ioarte obosieoare dar fii... poate numat fiindcA nu-I nfci un bizon pe-acolo.se opnne.a mal prms unul ! 'kw dol! noree ! Putearn ell Sa btnlui prin cod.a.f l l . fad vreun mlele. ri:e-llU indus in "1'011. IntrB timp c s-o pornesc mtr-o expeditie.Ql- tam. ursul 3-nv~tat sA mearga . Irnilarea gralulu]. stnt indicil suftciMt<:rciiavem de-a r<lce-eu un nou SO) de urs. liindcii alaltiii:eti. asia ma·i tare ca mine • ci int<. ca sa nil 'incur...ll d ej un.r1imii ~i :tamwool tirti I ~'P J / sa Pal.nu o. EVF.I se vede cit se pcate de d<JJ: cit stnt din acelaal """?'.tatll fie "tastana care mi-a SCOO-O-il'l alc ~I Ill-a c lnvllt:a! s<l-i euncsc buniltalea i. 0 luna am ("st pl=t la viniltol>re ~i psscuit in regiunea la care-t zicc en Buffalo .' am jude"" t-o gre.em. tn-eii nu-l nici 0 primejdie l:Undca are rHlma~ un dinte...'1drum de In(lat. daea 8 exlstat 0 aseme ea..$i poate.dow. S!t\di~""8 lui in eontlnuare va Ii extrem de lntercsanta. anum". Dupll a!ilia ani. Cel veehi s.. V.gm mut a ! a fadi.\d cla<..a tost.eu sau [ii1~a coada .. pdn padudIe din nord. de~i cred clI-l 0 gre. dar lui Cain t-ar fl prins btne sa "iinllnl\ lIT. am s!i ..\. fiilldc.ii intl! ii pun bolni\. Mli simt ca 0 experienta. Cel nOLI e tot asa de .i! jn&tinctul llIri spune 0'<\ amanunte)" astea or Sa aiM cindva 0 osrecare 1fu..'tea I[ . Asemanarea asta cu vorbele noastr . ea mr s-a urnit de-aoasa. Abel e WHat bun. ToluSi n-ar trebui s!i llill mir. la mk. pkc 1.Atale pentru . Dar m. FinJ m-arn tutors eu. A-nv1lj'.Gjl{lul.alul. dus arninte..a. lllii "i t '" v. am sa iau nota. Presupun nurnal. dar .li nil i -a mal j~it vreun dinte.tlU de oe..uste pe undsva vreun exemplar. suIeri 0 pierderc il'!rp{l-.. 1 Intre timp. in fond..i. i BuJtal0 _ bizon (eng!.at in gura lui. !3nt : 0 exp-erlentii ~ nimie lOOi m\llt. ott a st>t cu papag. wai ales noaptea. E mal bine sa tr.~ fi WIlt sa-I tmpaiez pentru c<llec(.eal1i... e<1re-o sa fie c!es-igu_r n13. l arta 14 15 ..os tn eompanla proptiei sale speeii._ istorie._o.alWeri.. cl tot n-Wi Ii dat peste ee eautam. cb>d era i>.Tllrl1e.). Pe$te 0 xi. s-ar ti put:ut '!:n1dmpla s~ He 80'l film ca eu sa bag de . •. Desigur.ea Imita'li... PQ3te fi desigur pur accidcntala.. declt mauntru Ulrn ea...!:t ~e Eva...fiu !orufe atenll< I). dimensiun±le mid ~l aspectul Imatur p" care-I """"\I.te. pentru 0 eercetare amol:nuntita.a mea. lDceplnd CI1 prumele ill.a:ma"....mcni 11-Of putea sa . bJana pe el. Ni. BinI>cuvh... Nu erarn obtsnuitt cu asa ceva.l mi~ ti .a mat !mbllnzii.... e un hrcru extraordinar poe. eel . farO. In crlce ""2. • .. Fih'!1 Q. Sillt biliet.~ c deosebll de (l". e~ specie nouil. Trebuie mal .'p sil fiU conV'ins1\ d. ~e Wlul . eel putin asa ered. cmd au venit.l\l1 SUC. jl1cii I) suta de ani.CE:S.Peste .s'ingtll' pe picioarele Idjn spate ~i 2100 'Jta~'~ ~j l1m.TT)RNALUr.i Irnplmesc 0 :I. P. $tiinta ar.'a de din ti. La in.le. Nu shu <lin c..~i in aiara gnMinii cu ea. rabilii d~. Peste tTei hmi. zi eu n U eram de fata. dar. Ar fi bme sa -ncep chiar acum. ca de carne <::i"1lda $i cap ciudat. M!ll<i1li'1!'.l$!~ patru luni. fiinclcA I" el Wultat. flil'~-ndoi"lii. Acum ml-ar pmea "au sa-I amuteasea glasul \Ii sa dispara din via1.' Am descoperit asta demult.n.ini'itoorea a fO::iot Ioarte. exact ca 0 experl"n.at asta. Am 011. asa cit am abandonat idees.'. pentru cii q1inii arum . un urs n-are 'JloE'vO'lc {/€< coada ca sa tie pericnlos. 6i ~ n-ate o-oda. SimbilM.'. wm comparat pe 001 J:)O" cu. ~ c<l vorbeste pr"" mult. care nu-l poate Iacc nicl un alt urs. motive ea .hindea. \01 ce-ti treee prin mlnte. 0 s~-1 izgonesc .ar .1 putin primEjcii."mil.. -Peste zece ani. ~<. Mir"-nl-!l~ siI fle 0 vsrietate DouK de papagal. dar 'in tiecare dtlIrill€ata.. Face mai m:ulUi gIilii~£e declt mamte.imti lu~ruJ.

oebi. Dar dae-ag~si-o pe tntunertc. Ncaptea trecutii luna S-8 dc.. declt tm.<lI'e. a alune"at sl-a clizut de Ia Ioeul ei. D~r nu t-I'ed c-apnc. fii.!iblil'U prln"". n-arn avut incotl'O r. Pe urma am tncereat s-arunc OU oulgiiri de pam"mt in ole.iaz3.'" mal bine asa. de vrrsta mea...m ciI e . Daca m-ar rna! li tinut puterlle.. pasiunea pcntru Irumos.. . Incbipulsem ~L In cele din Ul'ma.. ating eli mina crlce lucru Irumos. mal clare despre distante. Noaptea trecu. n -sm 1"1£~i t s. on mai aproape deelt credeam ~i. Aeeastli Iume noua ~i rnareata '"' lntr-adevAr 0 opera nobilii. uita la de. ~i pre$up. slnt sigura c-es nascoci un mali" ca W nu spun la nlmenl ii s-o tin pentru mine. n-ar trebui f~""te 1m: pripii. Slnt bune 'it .ce I De-am av.ul acopcrit etl mu~ohl Ii nt-a:.) aU aparut pentru prima oara.'ient-il. asta am tnteles. 0 fat.perien \Ii. Asta. EDam atit de obosita c-abia imi mal «ram pieiOO1·eJ. ~i diideam pe-aproape.a ce m-am odihntt.Ii.redeti dat'.'{)~. N~. ~i deci n-ar Il intelep" sii.i zgilid1l. Nu ma-ndoiesc delcc. Suna bine daca mll gindeoc ce tfuara si:nt. Cl'cd tolW. ~ri<biti . Dacil e cumva replilli. . Dacii <Lj gil.gTi Si m-arn Cl. de departe. Mi-. cine-o giis~te o ascun:Oa. Dintre toate oblecleJ£ de decor nlct until nu-l . Zlc ca-s clnst. Ol.i.iJ dUp. la .it Termine iTe<ib8.. Ii frumoash. N-am mai. Oare locul moo o fi sigut sau trebuie sa 2lba t on s1i-l. in elude tirnpului s('~Ii1t in cere a fmot croatA. Trc. Ast1izi am ni~t€ ide. fiindcl( i1 eu "'! f.. Dae-as gasi 0 blana 'de tigrn. ei.. chiar ciPd era prea depsrte ~i n-ajungeam pin~ In el..! ea " biirba1. ~nsiinctu1 Imi spune eli ochiul vlgilent este ~hezi\'ii~ puterii.".. Niei n-O sa va vinii sa c.nw pe !naJ. rnai avea 1/i-Q grii. lOa sa !ncerc sa stabilesc ce e.a. c1lci are p!h'w ~blrlit. In unels Ioeurl slnt prea mull. Iml plac ..pe deasupra.-0 w t.i-a tr<!butt si\ mii dau W.-} auce :hiciodaM. nij. . am pllru.'O Ii nu prea tmtesc bine.$i .amana ca l"umusete Si pertectiune.atit d" Irumoose ~ de ron:l1mLi.. a"a. tare muJt hmile.. rna St. stele ~i tn altele prea putine.) Totul ". Fin. I.:lcii un .:ienp.-(} fixeze mai bine. Dar care ci Ii e11 totul ? Nu. Dar asta se poate Indrepta liirA IndoialA.u m-a.! l?une c\teva In par.~t. vhut un blkbat. Nu m-am d'llmidt Inca. nobile ~I Irumoase. de tearo1i sa nu ma vadii clneva.. bine az. Erau tctusi mal depart. nu ered. prima. ml se-ncredinjeze luna . Stnt .telele.. seruniinii cu 0 reptilii.eX!.rata rna.:.. cil seuma-s sigu1"li ciI e bl\r. N-are lold\ij"i ~l so subt. Mare plerdere I Mil doare sufletul <lind ma gindesc. ca un ntOrcov: c!'nd J gata-gata sa Ie Ioveasea.fJJllmed putut sa ma-ntore acasa. dar 8Soo pare.eJ. Dar asa. Am. l4r!i ca persoana-n chestiune ¢:ie de asta.ndcii )e puteam Iua usurel. A foat grozcv de placut.e.ins. fiindcl SIllt &tfuga<. unde stele!« erau al!!t de-aproape d€ paml»! 011I"-"~ Ii cules cu mina. dar tot degeaba. Giteva cimpii erau attt de plfne de restura ~i gunoaie ctl te-epuca jal~a.. k> sta tot tlmpul InU./ .<p!.. Eu slnt clemen tul prlnci pal.. rna dureau de-rni ie~u ochn. Iel'l dup1i-mas1i m-lllll tinut dupil cealaltll expe.itii In 01"00 alte privin\e. dar rncep sa-ml dau seama ell miezul filii mcl-e este iubirsa de f'rumos. ·16 17 . Am dat peste niste t. (. zgtri"l se de spi.·ol.altel persoane. dup~ dung-.a mea: Ei'Perie~fa care s-o. .i e desigur mi. dar ale cil. de~i nu pal'.1·~ mai mult cmiozitatea dedI oricare "lta re.a~.>i 0 luna zlUll.ea cinci &au $£lse! n. Aveau .Mi se pate 0 maxima buns pentru 0 jUll~ ca mine.nunat de sproape de parfecjiune. am luat '1. pina am obosit.ar·elnd am tintit iJ>1l'-una pe care n-o vroiem. dedI Jeri. ~ra Sa lc sparg.au jos ell hat. sf-em PQrnit-o spre paotea ~alta a cereulul.tA. am In<:e!'''''! sa d. EnL pl'~ dep.0 nimeresc pe oea bun:!l." la fel. phbrez? Poate-ar fi mal bine .! ecum eram asa de dornica :sa. au litmt muntti tntr-un hal f1il"a de hal. mt-as fa"" 0 pelerlna splendi~. vlizut bulgilr<tl>e negru zbut-Ind de patruseci -cincizeci de' or i spre grbmczile aul'ii \>00te C-"l' fi doborit vreuna. vaz'll5eD1 tagd dar l-am recunoscut Indatil. ~i restul trebuie sa fie tot 0 parte din eX. fi restul jO. nu Ie-run ajuns. lba~tri ~j. Icrl.·ul<.ul vreo ciIt€va. lucru fil'esc l1enlnl....3 vA 'p~n co depalite sl'nt. vai. mil zbat.mada de "pini ! Am j'nv... tuta. Nu rna. j . ~\ du-o mapol. din viaj. Operela de arta.tat ceva. oil m~ nii!Pustea>n orbestc siH apu c. bulau 5.ptiut.al"'tt> ~i se fIi.111 {_..Sillt . E. Sp:re m_il'area m6a.pitalia dulce ~i padumatll filndca se hranesc cu dlp~un. llni ciau semna ca-n). De-am putea 8-0 punem la Ice l Dar cine ~t:ie pe unde 0 fi ! In plus.cus<> f!'ig. Am fAcut sl-o axlome din capul rneu. ein.bat.

w.lcia grlit. gil<leasdi un nume ra1ional .~aI sa-mi arAt cumva recuoosttnta ! L£t:a~ trm:ute utete stele.i de stat pe li:ng~ ocpae.n. mll. Pentru . pl·. • IAAea repti'la asta e bill'bat.. N-am vazut-o niciodat. dear avern din be~Og. Cind . a". mudd Slnt moarta dupii v"rh~1. "'1'!l1lt (l!l:s1ire. M.!>rbe.. fiindcli. ol . fiindc~ nu-l def1'1 Illzeslut In lH'jv!. ~tiu cum 1M n1!m"'lte un animal din momnntul in oare-l Z8. mi """ rod"".a 'Ii 111". cl e timid.. Eu n-am un asemenea de-leet.. alnt siguril ca. Prumns din psrtea 10'" l A aluf\cca'L din nOll 'ji. Ce pAdtt _cA. . ba 'thlaT ~i-n somD ~l spun lUCfU1'i. Asta 0 scotea din s~rite.\.a(.ll dup5 ea. Nu m. hindcll. a$Il_ c-a .ai ascmenea vecint ! 0 s-o aduea ei rnapoi.~ In ""hif lui. MieTcurl.I1"u. cu toate c:Q s-ar putea sa f1e vrec cot.a-I scoata din tn curcltuta.tti auzisem "lte ..i care se [oaca in .oto$i expre5iye. AIn zis ~ ca-n treac1lt...slru~tle" La ince-put mii spoedarn si-c luam la fuga. Cr<!d d-i face pla"""e prezenta mea. uit la ea.resC. !cm..a ea dintr-c inspiratle. coborlse din COp. zile m-am apucat sa dau nume la toale ~ucrllri1e po care le ia tn mtna. Obosesc . 1 Are P"""'[" 'Pll""".ilptllmi11".m.. dar nu m-a deranjat. dar eu nu-l arat ci i-arn abSCl.<:eri. ~i mi-e evid~ foarte recuncscator pen tru tnt.cl eu am. Am unmarit-e cateva ore. ca sa se 'UTe" din nou in porn ~i 'sa-i Jase-n pace.al lui. AID v". Cum U vlid. ~ta-. pen \1" a . Vorbooc toota ~iua. fiira sa dau impresia ca spun Un Iueru nou : U]te. Asadar ("r~ ca e repta:i. Am lol'OSlt pluralul "noi". avut grijii sil nu-a tac sa se Bimta ttrnilit. "gustUl'i ~i 'nu e 1dOc. Ai zlce ca 5e odihneste. Mi se pare ca OWl1"i forma Ii mo-(ful III care se mMiteoill un emmal Iml ~i suge. 'vreau . lL-am sc.~..teptal intere5Ul.:reatl.:iI 'l am MeU] cli explic. dar . de cJrt.(Jca reptllei nu-i pasa d~ Iucrurl din astea. Asta 111.ta e !i\clfliL N -are n icl un pic de 'Ildl et? Nu i-e milll de flin\ele-a1ea mid? SlI Ii jest oare ~onceptL\.n pleloare. M-am lfuut dupl\. Noaptea tr<lcutii au adus luna inapol ~i"". genitlv . cind m-am dus Ia es.Ioved.i de odil~.n siiuajia d<HI tl1cea . La fel ~i ast.v . neplll.&ii. am sii-l consider bill'bat ~i""" .'tlla am liisat totul balta $i am plecat "". 'l'rebui<l sa J:ie un "I. !mi pare bin" si-ncere sa roll Iac uthlA In or-lee chip. Nu-i In stare sit. Pih>oou t. credo Deei s-ar decJi.nut la douezeci de pct.te. Du""'nica. semn d-I place companm mea. fmi fli vine-n minlfe numcle. I-am cit:ft ~-n oohi Dar I-am sal"at.it. dar ~tiu e. La nevoia. Acuma ne-ntelegem de minune $1 ne C1UlOll$tern <lin ee In OIl mal' blne. JW as Doom de-"till> <><lihna.9. pinli s-o <.a Iadnd ceva.'VM def>OOtul.ate. NIHil' Il mai u\K>1:fOra atttea indoieli I Pest.eana.'d am vazul eli vorb"". el pus .1.eJ. stA . N-am nevoie de limp de gin<Jire." l-o [au !nalnte ~i-I dau uri nume.-a fiicUlt sa tres. o· . nu noi..x:p1i.i ell e a1teeva. nici nu-l ~am.).e 01'1 se ~"1toroeaentre mine.J:l.a _D1U e decid un Ier-tip.(!'sta avem S:ITnb~ta.ra 18 ..re8'11i numele lui.t 0 mare usurare pentru el. fiindca-mi inchlpuiam c-o Sa m~ la Ia g.a dad. Cl. nu pot .in~ciLE tot In eopac. Prin urmare.m Lost foa"ft bucuroasa.a asa : . puj.'·esanW dad a. De vreo doua.a crerut c~~i op-isidl sAlbati'Cil.. ca sa nu Ii. de und<l $tiu d-i dodo. A to.:bit numal eu.lui."7.C sr-neerea sii prind~ ~ti:<. CUld . 19 . . Nu mal inC8a1'cA "" ma evtte. Am asteptat 0 b"""ta de vrerne. MiH. asa ci\ nu mi-a Dllll)O'\ lL'ca. dativ . $i-"".un . Mil antecb la ce-o fi buna. eu tirnpul.-iL'H ca 0 turla do ~ondi1. gasi P" cineva eu care sa roVorbesc.in mal 1nain te. a cazut.cat. Tn. ~i Mrii-ndoial3 chlar estc 0 inspi'rolie.rte interesanw. ca Sa CM.' pentru asemenea fapte urtte 'I S_' c~ da. Dumitilca nu-~ 7..d d =-1 0 pas!ll'C dodo!" Apoi .utit asUe! de mull.si\ spun . !'it-am t!.ae de!. fiiniltii ml s-a ·plIrut elI"l fJ. rni-am dat se'~una ca :'l'ea numar ~ scape de mine.. Da.n~.nu m-as mad OP1'i deloc. P<Nlle ei fin lo-'njeJeg""".a-i spun oZ.1 toota sAptamma l>i"am ineerca t sa fac cunO$±inlil.rl!"~ care se da-n vmt dupa Qdihna. 11"1 cele din Ul'rnil s-a sMuraL ~ S-8 eocotat rntr-u» pom. amabil.oril aia plIl. . Am nimerit-o cu un bu1!1Are de p&mlm <Jupli ureehe ~l-mtUl'..nominativ . nu pot sa-i ~ic . trebuit s-arunc cu bulgari de pamint dupa ea. nu-i jI~ ? N-ar Ii grarnetical. I A:j fi de doua ori mat inte.h'eb dad.acuma nu-mi mai lac grlji. Am W:cU[-O sa se cat~l'e din uou In <opac.azIi. _ Du. Pare " 1. f". fiin. pe U1.Or! 'de Cite ori apare vreo creaturli . door pe-a)" mcle.al'.leri in arnurg..tlnghe.

SOl"~ m. Dacl.!r9i mea pl'Letena. ce e supararee. ui~tec~ s-a ~U5-4.Rjte asta ~i inceal'~ sa o. dar cred c-a apreciat intenfia mea.c.l['".He grels. 9i uite-asa.ul ~. afai'a-n ploaie. 'J Eo Of:U P :lta S.. Far. Vrolam s. ~r:nt J?Cletena.de ce. VlwhH'l sr. All vr~ sa-l lac sli.grozav.sctmcla. nlciodata n-am s-o uit j Inima rm-era ca de plumb. Nu mi-a V"e)lit :Sa cred. eu.t f~rut.a el·a in ~1. Zlcea ci-s Bructe oprfte $i en .a. DOM nu i-sm fii".ar:i.i dimineafiJ.. Am dat ell gres.n : vene-a ill totdeauna" No.. m-e dat.!1 .d.. Era -un simt:atnint nou. a.". am. chial' t. mal blue cu ea. tnainte de-a edormi.it vroodalii...el~I". Cind 8-.elor..11t-O in!' acolo. mie-mi place la nebunle si:i fiu cu .. fee rest Ii lui de ruere din alea. de ce ell on" glndcsc Ia cc-osa mi sc-nttmplc ? Luni.i el nu.9. Acum era axtnx.tuafia. n-am ~nai putu. Daca. de mat multe on.. am plecat sl-am "tal . nici nu I-aIntereaat cum lUa ch CmTI. ler. Cl'!C. Dar. l-a pOh:l"'lt o. C-. lasat noaptea.sinc)."CP d • oe e rjiu cu mine. Acum era triet acolo.. ocolo e saracie.:'8.. La.pl. av:-am _~i. 'discu!ie ~i-a do.1 nimic. deam c5. Totu-rni amlntea de el ~i lnlma-ml era ca de plumb.iniciL Acum e din nou bine s-t slut r-eric:i1u_' ALl . Am ·incel"Cf.:prin~2~tor.. E s.t eil-mi aseund namultumirea. fl~ bun. declt oM"" cuvin!. N -am sa ui t niclodalli pi lma despartil·e de e9 ! NiciOOnU.7..a.a-l tntreb en ce-i gre$isem ca sa-mi ""l'ar greseala 'ii sa Ii u iar demna de a tal lia hi l..t~ etnd Sl~ t nd ~i eu trista~ m{~ consoleazs ell jntclegere.rnO.l. Mi-am zis. alba.ti in Buflet. Dc-atuncl no m-um m~i Tndoi t ni. decit slngul'i). mi-ar spune cum iI cheama. Cind ml-am luat ~linne de ~8 ocnt. Prima supAra. n u . UD fl""UJite~ ne poate face fei-icifl ctnd ~tim C[.m asoznt P" melul acoperit ell rnuscbt ~l mi-am bag.nu-ti mai trebuie arimic altceva. &~iVOl'OO. · In di~:pGrat'e imi ztceam : ."Jisit_ Cludat.. pot fac 0 plncere.. ~ne.. A:th..pel'ioasil] miti.. frurno..'"e~it. toot .il&a_ t-am s~L'i in bra 1<:• t A foot 0 Iertctre fUri1. marglnl. ml-e pri etena buna. 'Cred di numele lui mi-ar SUM' mal.de el. n U m-am 1ndoit mci 0 di:.'-i . "'. Ce pacat r Lll urma url'Y.!.. dar a do-veda ca ~dispun.~~ f)'\~-' moash desenata In laz dar or-icum. ilRmI. l-am oMillat prln meTLtele noastre ! • l oi. 1l11i :zice::lm . 'deci nu-rnt .r.tica de ea. Vocbe$te. foorte rutin. i'&sta mi-a flrout mare plAcere ji tn-am gtnd it cu mul lumire.ta ziua dar ~u (} a~teptam :}i _e:ram siglWA 'c-o sa 'V inti. d.' dar nu-s In stare sa atune bin e ta tin til. D~ unde-o Ii luat cuvlntul 1" ELl nu-mi aduc urninte sa-l Ii folm. ilmdca 1-[1 r"~' folos"it de do'U~ or-i.Nun1.a tori. toloslt un euvint Sl~.be. vrut sa-. Mie nu 'a NU -1 ~i J l~. M-. dar rncerc s~ nu rnii mai g.o11A.ii in Iocul unde l-am . ea 0. seams c~-i bun.~l. Si.e. unde-r mlnte lJrt\ sujlet.~l rae sa _pdceap".. Nu prca rna ljimurenm eu .i rn-a ocolit. d~~tept~dllI1Ga nu-nscmnna nimiC". en din inUmplarc:::: Nu.!. slmtisern reclcicea Inujnte..np be·a! in...'e. ~1 c~J Dum. 1ntructt ast. U ne'l11·ldisparll?a 0 or~~ poate dOl.inlekaga c!i: 0 inirn~ bunli -~i Iubltoare e un 1ucru dC3 pre:t. Da.m~~mlte 1·~SUI"Se. Mi-~\~L spus : ~. singl1.ul~~ !ndoiolii saminta asta 0 sa den ronde d~cn 0) I!" cultivat>l.fJ. cll-i 0 gr~.. ~i clnd nil suam ee e.ingur. Nici nu s-n . Asta poote pentru ci\ flu-i pre.. aid.~l intereseaaa. de~tept. u irea j· dac-e ai pe RSt~.. 20 21 . .n dlmtncaja cind am 'f". de cttc ori mi-e (JOl' de cornpania cui va pe care sii-! privesc ~i ell care sa sCI)~mb o verba .a se .]Frrnge-te] mtmhl ~u :t:l~ pot mdurn viata asta l" $I rut-am . stralucrtcarc ~l Il'U.. scuns f~U'Ltn mini. V.W utlt de putln.}l-n tim.ciodata de .. NUTUC n~ mS mal putea mlngiltl.Lnerj. Vo.Desi cred c-a foot nilci inciudat d\ eu ~tlam 00 animal c . A7. Azi dimin~a~ i-am spus cum m~ cheamli. NU-l m. te ~1 VOt~ es c ~i eu. Atunci am ~ti t pen 11'"U p.. mte nu mt-nr n indjf'ereYilt.A.El:i avuseaem.e de .at~ sarmana lata fiil'a prietenit hni SpW1C ea.t ptcionrele in apa. nNu II SUp:'i'. Are -rm vccaoular destul de bogat.i.8.~ni _". 13sora mea.n":' c~d. Pardi n-avea chef de mine. plecat U int1'-o c~l. sunrn-ta singUl'~tatea Ii m-am dUB' la adiipostu1 eel npu pe eare-l construise. EL'~l ctuda t ji de netn t.1 ~i sa-l ascult.atele comori I" giisei..a.am sn dau de bucluc. e h·h.eq. dar nu asa. Venea pc chw de lun. Nu pol ztee cli-mt ajunge stlueta ~eo .n dal. Stau. If}! Pl'.. a.tnd""e la el~. dar ..eJ 0'.sa. cue. ca. M. Do.~i p~. Ii .lb~ .! era si.pa eli rna admtra. fjinCca..ar vjn~ e-a A!..

.l'll. buni..\1"Ui a Pl"iIlS so.ipuie. I . F.nit prill film rili)te limbl sb:lilucltoare.ma tun u-as !. cu gind sa-I clue' al."tftciune.£IO In ceva. scat si-am Jnccrcat sa-! gl:I.ohbe unde s:' se-aseunda a G! ploaia buna si curatii..ine'in~~IEs_ Apoi m-am aseaat ]~ umbra. "ad" ce 51. am dal 1.a-~ccpu~ sa se ma1tE. Dar oare oe 1-0 mal fj interestnd pc Iumea ~sta ? C~ ell nu f-ern vAzut preocupat declt ~~i cons tn. plept.asa daca 0 fi ll~voic_ Cfud urn ajun"pe-aproape.o Jacut o pauza ¢ m-am odihntt.i~ Nigat degetul s-o pip\ii dar am strigat ).'a:ndafit1e. pina atulH!'k fm mai auzioem niciadatil do fum. ro~i' ~j galoolle. £iind~ e. L-am bligalln 11l1r1\. Mil tot tntrebam cc ern pulbeeea ala .L t-a m lost tare (rwa. cu vai m-am_ til'l! In..urnat peste-o roin5 de iarbil uscara. zis roc fara sa ezdl. nici un pic. tlnjmd ~I asteptind.e-bcMCH unele de altele. deli e"'u I'timele fHidi"i pc 1 \lme" asta. Dar e numal fl'lUTIOS un lUOCl"U frumos !}i-attt.Ip. r~. a~basttuu~ ~1 stl'l1:rez1e.. JIIl:a dueea ing''02i!or. gala ~··o mu dln nou b sanato.re cleo Tare-a} Ii Vl"ut sa fl.-t H} star-e Sa le doos.. NU-I pasa de ..ntmuj. Dar m-am uttat inapoi si-am .Auuu l" ~i l-am tras repede afo<fi.' m-am fOl:it 5-0 fac. cK utfel de sentlmente sfnt nobil~....J.. Dar cc ~pai.-as. ~i~arn giisH In gaur? biitulut un .it cu ele in Hrnp ce ml~Qamr: mer~. nici Sa coaca Iructele mat repede. AFOI am mai t.'icul 0 maxima din eapul meu.o sa-l pese . M~t'fi. .fum. nu poate &a. E -mingiieroa ~l refugiul meu in clipe g]-ale.\'ti iminO' . Deodati .(ami-c pllnn de a"">nen ea clipe.at vtnlul li-a meerut sa: ms-mproastc Ingrozltor. Nu-l nrmlc.gutA eram._ Am ottnt ~j nu m-am due Nl. Am 22 . CUl1nd all l1l. dar duhuJ di'piirU!!(!.""md¢"ll1 s~-l strtng !..lt flilcdl'l.fi nvut ruci un eost ~HOdc~!ui t~t."l~ j t <1010<:· M-. Pe data. S-"". Atunei l-am aruncat sl-am "fugIt. Aveam eo un plan mal veehi.l-i bun 1.. asa ca i-am.sigm'n. fad..~i· asta-i destul I" M~ g..s pe loco NUt n . La urma _ur-mel n-ar.nu-i. rni-a venit 'in mtnte numele. co or-lclnd. ca 5. Dar eu pun pret pe 01. Era joe J 'Eram mat . E~'lun tare mlndra d-e asta ~i-am vrut s<1 alerg Ia e1 sa-i spun. nimlc.ie] o P['OS~ tte.. c~ . M-. . Nu poate S8 rtdlcc 0 'coliba. de=l1tl!neri't] dar ea-i mai tinilrit de-cil mine. mi-n venit in mintc numele lUI .tO~tic. rru. Cam semana cu prima ~i mil tern ca-t doar un plagiat . Sa guste ::'1!'~btudi. Dar n-a venit.itam. ciil'kat in copacl. . en gind l'ii 0 sa-i ci~tig preluirca. pe cate Ie-am num.t.urr~ bunlcica de ~l~at de foe. $i ce s1\-i spun? De-a!" fi maca r IJ'I. nu-t pasa de florl. Am Impletil ghidimdt> ~i "':"~ din flO.. am lasat totul ~aU~ si-am fugit ! Credearn ca-l un dull . Gasisem cuv1:nLul potrivi t. m-arn dcsfiilnt cu norlle. In cele run urma m-arn slmtit.ten frurnoase care ian din cer zfmbeful Domnului sl-l p~str"a7. scumpa creatura 1J.Oh.' Iluturu. 0 parte ci"engile unci hue de t. M-o.n preajmii."azut ca . Sxpori"'''fa 0"-'" s-a fl"ipt se fer.llas<:~ (..pc drum l-~ o\ij. pare-rm-se.·at LoErt& dimincata 'la emenajarea domeaiulut.mi-e frica. I-am f~cut vizite nonumarate.L Cu chiu. d~i nu-l mat auzissm. joe: ell cl.andalirl ~j m-Hm lli tat pl'in1. S~-!lCerCe Iructele din copaci eli min a. 23 f .UI'ff. pe c:uvrntul :rneu..(e. Adaugascm un lucru nou nenumaratek».bunurt ale p~rni. Dupa ee-am fowL '0 gra~jo. Sc-ntlndea 'Ii se-ncolacea ca un nor.albtnele .".e bunurr ale lui ? ~ pus jos un ba~.ru." de cerul pictst al inst':!l"-i::l. ~i \~i.!.poi. nFlsc:m~ maIn. mai bine ~-am inceput Sa eercetez curioasa . 0 Sa ma-ntrebe la ce Ioloseste. .i~e.'.d~l.mail intompl1l cu toata acesl. Duhul alb1l. Ct:'eascm eeva e Y'lU mat cxistase pina atunei. .nu se lunse dupa mine. l-am rilst.m jurat.'l 0 ~li\'!itH subttre. I-am spus : .i'llticil fina.-o ~Ada\'nic. vacM ett de isteaj:li "i de dd. pinel.lIn sprljinit de-o <ljn('~ &~ ma edihnesc st sa-mt trag rlsuflare. La pl1nz.e u cu altul. M-. leganam de pe-un piclcr pe <:<!IllliIlt~ rna v.. hl. b. Eu m-a. Dar In-am mat glndit si-am rama.iI de-~ pururi I. pcpend Ina.Ut una ca asta. Din ~aur1i.placJJorile.r . Luceau spJendid Ill'in perdeaua de fum. DaT it-a ve~'t.se. . .l ~: m-am impodob. biirbatul pT. Zice ca nu-st plerde tirnpu]1 ~u e!e-~~ rn.:I'e.. nu-t ·pa..n pina ral-o trece trcmur atu. hL i mch... ereatu. M-am ferlt de 1'1 cu bunii st[inla in nad"idel! COO s~ se simt~ ~ingur si-o sa vina.tea el. te iubesc. focule. Am ltu:1. 0 cie. Da.h'''p de pulb".ti. sa dea cu p~pe:nii d~ pamlnt.:asA ea 55 mEt. Dar. ·se inal.'. C~d am VU7. du. Nid nu s-ar uita Ja el s1 mi-ar arunca vorbc t>io.un pus din nou pe h·"abii.

ie .. MA face sa rna l.Ce-s "*lia '/ . cl.. E ol'ibiUi. p.d pe m.i 0 C1'eat.ltra.1 convJug1 Iii.h-umos. de "".-o tntereseze.e stelelor l-icarind in ~mcnS"itatea s-paliului. Ml-adu~e cllpc gre1f~ ~i-mL striC& iericil~a.e pe toate nepj'(~~uite.t indifcn. te. C!nd bfonloz~"ru! a pus piciorul' lui de uriaj: in·tabiin1. ca in. $i [arul. Dar el nu era mul(umit.oJ'~i de bucuflie.§"ul verde.ar fi cel mal potrivlt lucf'U d. 0 mir·oo8e~ n -vorbe*:t.pra ei 'Un ~t'Oi de . de Ierrnecator ~ El is venit it) fllg~J s-a oprlt si-a privlt un limp mut.Cum a venit" . 0 clipat numal 0 dip-a..toare mMdwasa..H merele tlj le-arn tras bucuroasa .!ott e pe listrt meo. de nori zd1·en~ttiUi.t. dar nu-t vtna mea. Dar.rn gfu:.'aloare p't"odica.ecind pri.ikr. dan seamc cd . "'l lfu cont c.moasa. cerul n albastrt/.: descoperisem daja .. ac. 0 am"lese ctlZorj)e-.te-. "mt>rele pu.. Ieam rAspuns cit e • Joe. lIlIei pdsiirl pe eer. . ei nici· u'Hul. cit: 'I')("ld eu.a. OdaM se 8uise 1)e~1.tjment CU totul nou.rpu rii a~~ m""pl"...uzut drn nou lunea trseuta Ia c. Nu t-a "l~cut deloc eli eu stiu ~i el trebuie sa-ntrsbe. lu. 0 milt.stine'l.oe anim-al nO" e NJl. mare dezamAgire .l1tirucot ..l1fim·. 01.. . Pen·tnt eo.eajm. cornpjet d..Dnpa 0 paliza" rntrebat .arite" singerii in amu1"g)' h-tnapalidd ~urt.cep· sa-mi. frica...S'i s-o alin.! 1« ami""".n bolovati'_ E~·a alba cu tnarmtn"a ~ scd~dat(t in scare. O".ered di 'In-at bU:CUTd vedercu.'ld $i sii j. .tlfiindc~ . in timp C{C t-mn privlt ca. ~iirea di nu mal erau bune. fti. sd n.ngat. Vi1'leri.-"t4me-nt bll"d. A!unci ii-am oferi! in dar pentrt.. Eo crede ""ar pute" fi domes!icit prin 1. Dar m-ara inti1~lfl. ioaie $i le cred.sa) bine faeutu.8p"lintenm. Era cenusa moalc. gratiQa. l~a htffmpinaf cc pe-lI..g:'i"te . L-a:rn '\r. 8$f!. 'll'Uli pDate TOSti nici !in.(.lit. ast.m avut de gtnd ~·1 'Sup:t1t. hi care a trcburt sa raspund direct: ~ Eu l-am facllt_ Focul se-ntlnden rot Ina. mull.l.. Apoi a Intrebat cec.. du • r ere ~l celelalte.Carbuni."0 Ii pus tntrebarea asa de direct! 'I'rebuta sa-j spun ceva. J abia 0-"'.. din nou sa-l ccnvtng sa nu mal treaea prin easeada.n.k{erit de dragoste.'a 114 vrea."a exi sfli ceva pe pIa'" Ma "'til oore. sli -.am put-ut sti.s un.. nici n {:I deose bire ~ se ocupcl de. Mi-a... s-a uttat in jos si-a trurebat : .:11erau bune. fiindcil.evenit.aff. Fe mine ma interesa. El s-a dus pin.1. t Mai bine n·o uflam niciodatii. Cu capt[l {lat p.nclca eI lr--« deS(. Lu. DOT toate' au culoare ¥i m. PClCd s-ur pototi $irQ:r nl:mine a$a ctteva m. atit eta de cludat. zveUii-. dar s-a razgindit ~l l-a pus tar jos. erau rnal bun" decrt cele crude. A t'T. Nu face..~ putaa odih. direct.nt ehiar sigut· c.mea e 1>Taja../i e fMr!e i"". Sint tin.u. Cred I co. Ide au. $i asta. olm d. m03::l. . Apoi a p~ecat.'. Cind gast2§te 0 jlot"u'€ 1toud.Jt. si'J nla cutrcmul'_ Dar n.A .. miS'ter~ bIWU. li"lt! prj" .I'eoltit sa recencsc c& e fru. gospoddrte fi am .'.nalt de doodi"cci ~i unu de picioore l' lung de optzc·ci Ii pat.01' Cit eele rna. penton.. ni:d una din asuct ntt ere tJ'l'CO 1. Dupli. t'reou.: plesnisera toate :?i nu 01.rie. anhrw:t de casu .Tit phdin.gifduitor. Mi:a . Ca mcercasem.. FHAGMENT PIN JURNALUL LUI APAIII tiit<ir6 0E toata. sa dlfdii..1.gallJen mu*"chiul cenu.. b"n€ in-tentii sau fii.~a.i'i-cICI("C"£i noP1H.af Ol2'va . $i .ti a ~i et!. N·a.l cd at ir e de aju'l1s sci rji piardc1 c'l:t~n"patul. .. d€.'pitS eel mil m. la marginea loculut ars.e ~i retJa1'sa.l perZel..t sd-l dreseze. 'l.'na $trea$i"el 10 ochi..~ S-..." " . Am Stl:ut Imedrat ce cete.· .-D M"aroche.a Intr-o zi 1) fie Iolosltor. de in. s-a oprtt. pfiwa ZbOfU 1.ia¢.einta-renu..Am inceput sii bat din palme. b11t1!e.dete. Avusesem numal intentil bune 51 muncisern din greu. delicata $Lfru . Eta supi\rat si de altceva. Alta lntrebare pus. nUi'na. D. pe care le. ei..- l • J ca 24 ..-pate ~i "... A ".i'rnpu:r. ca sli ckvinii un bun animal de casa. I"iU 1. Tare frurnos e Iocul. ch. cuv1nt.inute mi .. delic(~h:"lJ Wud1doa. A111 rccunoscut ~i [arul. 1\fie unele animale ~-mi sin. ochi.me t<tndj'e.inwl's spatela si-a plecat.:ph~ pcmtru neconcordanta ·oo1'Gcteristica punc~ te!or ftoogh'e de ·v.aretie} ~c.'Opel'iL ~ncii £lica. Nu-l inrereseaza 1l-imic..i. nisipul.1'Gl deosebir de an-itg(i. e" E un exem. zMile side!ii.i ~i pofta mea de mtncare e nestav.i curirl- Poate fe~canii sa ~tate~ neast. treblti ~ ~ sd fiu i-n.fin" tru ...a: ffl-ar bIte-woa. Sperarn Sa m!t laude c-um incet'<:at sa aduc Imbun5ti\lil'i pe domoniu. d'i: n-arc cum s~ ma inleleaga.ridtcat unul sa-I ccrcetezc. l·am spu. .ndc<l Iocul trczise tn mine un sen. manti-a.

Dac~ te uccl pe-e piatr~ din mijloc ~ te uiy.. sO: ple<!e . esti singura_ Mal bine sing nrti decl. .pri5. Am lii".u_ Am "J1£.~. eu sa-$i o.plice tf'otia.. ~. $j asta ma sup~l~a~ de -vremc CoP. Am invaiai 0 mu1~!m.. a.t mm.se-'QfeZ8 pe casU. clnd =g"" apa In .sd se caiere pe-acoin.. dar. vorbesc 0 limb" sjx. era: nutitlt:mita? Ntt. Toot.m5 a:flCl pe: apr"". ciilare3c pe ette-un ugru sau leC}. RCiC'itn.caseri. In loote zil"le ". "" "'I munt.hnic n-o Inulr. care 1)'Hi ajJ'.. c-as.pMptea.ta.. pri. ~i tuo. fii. n.Pl"osu. ri.ctoduHi n-am fo. cure era.joi :5oi ast. pinli run .tu] de des rind Ic i·a&~1.~a eli m-am Iml'I'letenit tu .!t cu.. calea a[J. asa ca .Nu g.iv(~<. l-am !"'tea 1'= sa. Clnd poposim.a n-ai ~1l ce €:. cci de piciaare dm eooritA 1M s~ntin..ea a cre~t. erea.Cit p.. Am fiicut ciinHDrii llingj $i a~n \'iiJ::ut I) bnnh parte a: Iumiii .ia c. l vaid.:.e'!}tcp~decit mine si-mi sinl.-eu in jurul meu.C\I wlturjj.ee" sii se desl)a'<t([ tk "I in Tup!ul capuZtLi.."u..aeum am 0 cultura t:hiar da~H noeput n-o avesm.i~ in ceen prioeste. La-cceput ero.a.farti mler-curt.rrmge dnf. la spi. A I!.e in"lw 1(1. Nu par l1kioda:lli plictisitc ~ nu te· fac ~ te. {1 urmaream MA csd cu ~entie1 n-am £0£1 n:lcioda~l in stare sa. plmt de re'z!en'a: se gindqI ea" dac:ii I-am face sa fie blind ~ pricrcncs.PQ. .. sim tea rn uruilita.ase.. La w. S-a dovcdU oil era a:.puneri.iodaUi."int d. Q. ~...'lt. rntruch.!(r. dat:. Ii si11'tt inf~u.d.l.[lr. ma-.. se nidlca din ele 0 vilvauate in toatc culccile de-~l 'Ia vedarua..t:'"e c1t se poate de v'e::. Tt1UU. p1Ii~"II*te" Tre. pentru ca.M ·in locu.>e s-ar Intlmpla cu siguran1i1 dacli apa nU ar veni inapoi .jU. D.i inke el e :].. sdipiri neasttmparate in lUO"l~na soareluj.el'ienj~. Apruape toatA. m&ns!mi·.S~ stat in.t el<ptriellji.az:r au trccut i. 1'e p(im1·r. dre:p1l11 fe:L. loat€J mtinderea e at-it de veseta ~l wlpesu·i~aLa de culoei ti. Nu. jn.n rau. Dar s-a.pJ"incipill~.~de J~.st s:ingurti ~ Au mi~ntl.1nimalele.tlu .cutIi.¢tJ #..umultul a:. ciiht're pe el.n. Era prot[.. c:in4 H.$.. merg dUarc:'pt:' un elefarrt..J_. dar de coborit pDI :ii. Daeit.a a.tr.Sa se-~e2"e cun:t.a. Sint B~t(~ Si <IU s.odaUI om .pin~ri rotunde.r n icl odeta pen tru ni m Ic.e1e :.n llT}n. n-ai s-ajungi nici.b'.i'Q.il cobOl· ~j 'Singl. Pi1!1ari1e ~i animalele sint toatc preetene {>.'" line h' dnun sau $~ !:lca (jl'i~~t b:e_ce tie pl'in cap. l'U£~ rtdica el cu trompa.c1i.' _eu em ~reterd.:npra> ii?1J?a. Elf binel pentTtc.:l'!(.e.Sa facri 1. vreau <A admir [wi velistea. rtipa pe woo patru-cinei aeri.nteleg des..ipai. . # 8-0 st-Ji-v.. ""re .l. n. Slut de-a. superinui."jonea.zeci sa" ratrt .)di sa-l E!.i d~pi. EI~.I')SC' ca e 0 otl.:. Ca ~ H!"'mai plaeut.>t.b·.ele. ered eil sint polilkji.t . .e:Ct:J6~ a p01"rt~t-Q tna]Joi fa ·to'lll. Ii ru"ul. Nici nu rnA g1ruJ""i' <iii Ilu Dltc~".stolurlle de :pijS<lri prietenoase.a sj. eel mai bine e sli d"i(red~ti lucrw:ile p<in exp""'ell\e pe vi ll.. Im: asta 0 ~tiu fiindc~ iazul ~u se gol~te nir. De t'·eca:rc da.. de-1lU era".a <:.e ~i pi"! -min.j. Se gindea' sli descltidli 0 16ptibi€ :>'1 t:f"uia s-() ajut su-t mt~lgii. t1tfclat.ja "<dul-ae blind.i.p.~·Ii'~ . !ti zjn1besc. La drum.t:tjttare n coreda".n~tile lmblanlte.jmJea .:i res. ar pl~t(!a Sa .d mi-Q1 i.ri.l" .!.' NIL eta de! sexuf potrivH *i} oriC'u." tj.nt -expel'it'!t}ll.q.tlOW de ccmpanie ~ cred c-am lost fii.im\L ne!l<>flitii. attt de :l!aJu)"~t-51 e-ai ·pute.si admi1'.efte~ dadi... V orbese ::. eu.. Cind a.1!"Id acarele se ra. in vi".QlosuL a.eRfa fiJI dOled (!jI sta TItat mull cu E~a." p'.H'm. cr-eel.~tc:animate tare dl'HgU:Yt..fii~ddl . DI·~l"idk~t. I\ii~e cern l·Ll~ine. 21 .pa nu curge-n sus dedt pe lntul1eric. JllrUncl a vrut· sii se su.daoa all .e. "...ll:.a de peue.sa.ll'b<.n. C-IJ.oi pe ma.-·c!U~l-i" slru m~h·e-+e...1Z..=i:&e:}.i .-m".ai .u.u.'tea m·am djstr~t de minun" ~i nu trt--am ~'1't'l1t nici 0 clipa sillgur~.u nu desluseac nict un cuvtnt din ce spun . cod mal al. s Pfl1DUl ~i singurul om 'C'[Ji'HA)r. mal cu seama cllnele ~ elefarnul.zbt:1"'"" cit-G. ptin de jidelit"te. . LiL mille. I" chip de pod. de nici nu le puteai fiumara. cere mi ee 'po.:_ Slot ""-0 Vin~TL l).-·i greu dewc sa~i ci.. Sjngura ! Nu~ ni.:l)' '"CUl1lJl nu-ml mal pas".~ ge hi1.sta mai avea un.c donrenh~l ei. Dar 1t-am accep'Wt.cn..~ ad treaca pe d(Nu. tra:otde-/ in Tht {li ie$c:". dOll din Mati" . zic eu.nwoi-o. oel put.r.a crede cs-: lac.1 tel ?Jlat ab1'llpt.pentru asIa .'.~i olnt gat" arieS nd . Aida""" cdurlaUe """male.eo.flat d a..".11l'rJCsc uragane in ina!tUtl ell vijiib.h pe nkilied ceva ~ Ie seU1cne.a-ac:i sil-~f ~a.i.i. 1t..end ~tit Pe citii vreme daei\ depin2i de Mnuieli ~l .. drumeu-i Iungl sau ciac.'))l'(::cihtm. ceca -<..s TIl. -dar tar a_.cr:a."s. f\. TeQ1iile nevmfi(~(J'~e lW .d arjpflor.dl!ttj..1'eu. cind.ihn~. fe accepM . OO. un ecpec prabu. liiJ"Idoa se vedce . .B.1 11.upli ea.ic..(el..pec. Iar c. el §i so lin.rm ign. . cl 3e-a~ ~~ Iar eu l:ml dau drumul pe spate-n jus.-aueam: nid scant.tefti in oclti dt c de dis!1't1i. bn(!ercat. ta".Qj·j!lulft. e (1!mon$wa~. stec.i nu se CG!i!!I.l:i.

} se tope. ba cblar.i a Iost 0 ""moor" 1'.E:. D[N R:A.. pot $~ so. acuma pot.l 0 sen za tie do gel. A.oni.. sa dlsparfi...::uir.I Cind privesc inapoi~·Grsdlna l:mi pare un vis.A.e valul lncrimilor mcle.5.~ dOSCO~11 ~i dcscoperl... Elm tot Incercat. (ope".5or. Dar nu-l ntmic.i $i 5&pl. Cind cinta el•• e acreste Iaptcle. Si totusi n l·og s. cit 0 sa pot Sa ma tin tJ-:"ca:za1 sa-mi imprtrn in mint~ eimplile sctnteietoare. ceea eel cred eu. Are lipsuri din pUl1. de fapt. 0 sa rna obl~uieg.Hi. neeeemujt de Irumcuea. Dace nu fac l·ls. cum 1~>i:l a l~::.'. Dar p<l(i numai s~une pur ~i"simplu.mlni l1\l!'egL Asa nadajdulesc..l~mprni:l!scum.i"a 1<. Ma lubeste crt poate.:1 m-am pcrnenit CI..l j se des. cii.nwi:l . . Cred mai oegl'"ab. Cred c(~ mai stnt tnca multe lucrur-i de tnvf. "Nu pentru <igerime.L".a mintij n Iubesc. ~i· dacil pot sase tOl?"MC.i1 cfnte.0 .Uncle lueruri nu pOI.iad nU din lr-o de"" . Sa pot eeaseza in gtnd accl i~cmb~r nOlan pI? eerul tntunecat. M-. t~ ~ a ti ta cL tA este s fiindcH nu ~i. Nu.:.i .. noaptea trecuta mci re-am putut dorml. inr au m~ dau in vint dup~ ernQ\ii ! C~ gindu] \a asta. ci vine !nap".<1 gssesc eu 0 . dar de ce pare cH=i a~a? Banuiesc l'ii~~ 0 iluzie opHciL Numat un~ cl-inele e nu-. nlci glnd_ Cu cit dnt5 mal rnult. mal dureae . .s~pli:im1n. pentru a rna bucuca :}l a-i multumi Datatorulul c-a nascoeit toate astea.adi ban ui. inten\ia a lost bun".o si n-o s-o m.ctul •• ta de 29 .1 ca genul 5sta de dragoste nu c un produs al i'aFonamentelor ~i 5~alis~ci1or... Am wzut cite-va ·din c121cmal bune cum s. n-a extstat.[:~U sau presupul n uma i. Luca-ui'ile astea rna in tttstc<lW. pnate bulgEt~ rc:le. pluleste-n aer pin. atune. Daca m~ tntr-eb de ee-l iubesc. Chiar ctnd tncerct sli desccperl Ii nu descoper+ e la fel de lnteresant en atunci ctnd rnceect . Slrit sigudi e-o sa I:nvat pentru c5. Am pierdut .. este normal pantru eexul cih·ula 1l aparfin -.daca la-nceput nu putenm sa sUP~I~l.s fel en..~H:::e:. 0 s.buie mai nlull..' Sa (in" mtilt.~. Fe AdMn nu-l iubese pentru cintul lui. din toate aeeste doveai cumula te poti ati cli ~i 0 s. eel pl. descopar cl nu stiu st. IDc:l:ntator de Irumoasa. {ii veal ca nu dispare.:. Din expertenta ~tiu ea lemnul InoaU" CIl ~i It-unzele uscate =}i pensle ~. Prin urmare. Accra am pi erd ut . 'La Inceput. Nu. Mfi intreb de ce.-apoi nu -i 1'1jcj 0 gl'a bli : 'a destu 1 cl~ bun a~a cum e_ Nu pcntrll pUl"larea lu~ landl·a :}i ~tenlr. seama psnrru ce sint f.1nd o.c care din dc. tmpac ell nsta.. Acuma .11eind l-am descoperit. cum at' fj dragostea unor. Lumos ~-at1t de mreresanta ! Dil~ n-ar fi ntmtc de doscoperlt. liindc. 0 sa VIDa clipa fI~ t a du I'Croaea.cu toate. n-o sa mai fie nlct 0 emotie. NUl trebuie 84 ai rabdarc :}i coutinul experfentelc pinrtl clnd ani eEl :sa-n se topeasca in a(!eca~j noap te.. Cind aruncl un fulg In sus.ip~ ~i nu mtl gT~lbesc prea tare. Nu pot 5-r~ dovedes."_ toate. . iar GU n jubesc cu toata (oL·ia fir-i. ~:i e mlnunat Ct~-ra~t. M:i. nICI 0 cele pnn care Sa se fuca dovada.: anunale: Creel! c:a trebuie s~ fie cam asa : iubesc -anumtte p..I disparu t .chid:ri ~u timpuj~ ~bia:r . mele pline de pastune..aaleaga.l.a~ Dum~ MMU dar mei nu t[l.-0.':.1tt. .ai vad nieioda t~. Secretul ap.e topesc ~i 'Cad de poe CeJ_ Dc vrelll.c cu lap tcle ncru. In el lpa clnd 0 Sa afiu tot. -No! )'1_~cj gind~ N Ill~j el dlZ" vina pEnh'u agedmoo . rnlnunate.. sinl slguri.~nu $tiu de eel mai intercsant. s~ scltpeasca iurast indOlt d. Pe tl'"IIla em otia .m sl1 stau in fiecare noapte s& le pr-lvcsc.Gl·adinrJ1 dar l-am gasit pc d ~:~ stnt muluirnita. .s~ al'll. facutru singur..je~ (lal' nu . in ru. fiindca vrcau sa inval :s~-mi plac~ tot ce-I lntereseaza :pe el.eale sl-atuncl 0 S~ di:spad~ preocu parea asta.. nici nu prca rna stnchiseac sauflu.ilsti.~·atl eel putin asa sper. dar n-osa $W nlclodata nu pot.cl·ed ca pentru a sc~oate ~ltl lt~~in~ Ialnele ." t<>ate.a penfa-u l~ptile sau a.i-omuljirne de alte Iucrurr. turnea ar fi pllcucoasa.1tlu C:~l'e_ Poate!: fulguJ. stlu bine.J. pot numai 3-::' demon~ sh'ez cit fie unul Le ccUilalt e :un faJs -'iii s<1 las pe al i:uI .Ielcle )).rl pcntru elnlul lor.sau peniru detlcatete II hlbesc'. pot s" 1 ~ c~ nu pot.tcy lum. 0 8.. Fe urma arunci un bulgarc. Slglit di "" cnde.m uitat atent ji ~tiu c~ . E-~~a. cu attt rued putm mo. nu-ror cla:dearn.]:] d.tinca Q M il'loate.. de fiecare dat •.! ce uncle pot s...a nu-l mat vezt. DUPA IZCONll1. A fo~t Irumoasa.9lscii.SG..li se-nthupla mereu In Ial.

El e putemic. esa c-a nu pot 55..Lllit. Ai" erod. nlci gind. M-a ptrit. 1ucruri. '.ii se Lace lot mal bun pc zi ce trecc.tie 0 multime d.-~. 0 are in eo}~i nu-njcleg de ce-o ascundc de mine. rna. :.itul timpurtlor.'j prlma car-e a stat sa studleze aceasta problema. $till cii.ta-.t~ Iubl ~i dadl n-ar avea nki una (lin c"litii\ile astee. 0 . II admir :5i-5 rnlndra de" 121.. p~mtnt.:.s:t. LA 1\IOF\M'IN'I'(]L EVEl nu eu l-am Hicut. .'"'iatU.1 C. tot. pina clnci ml-as da uttima sutlare. sind.putea-o illdufa "{Ruga as ta e :.besc 1" Pa. Nu. rue.'U'ij pe cit imi este el mie. .JZECl DE ANI MAL -rmzru ~llga mea. Dar d. Sinf !liigura~ E-o cnestiune de sex.. crcd ca-l iubesc pm' ~i smlplu. dar t-as iubi. Da~ ar -fi . Eu nu-l .uaiilwasca in sufletu! fiedl. Banutcsc ct1 n-arc nici U}'I..i dad ar -Ei 0 stirp3tur~ l-oa lubi.•• . de: mine ~i uneort gindul as!a nu rna lasOl sli don».\11 e ci lucrurfle CU peleina nu sint cum Ie ~tie el.. Asa cred. solii care lubeste. Nu pentru cavalerisrn II iubesc. F!trii el. . E 0 dortnta ce n-O Sa piarli niciodat~ de pe.putee. Nu. pcnll'l. f :. alt motiv. Ea vine llU sa stle de nnde $i nu so pcate uxpllca. Sint prima sQtie j ~i "in ultima sotie 0 s~ rna i-epet.. $t f. care altmtnteri mai are-uri plc ~i d5 pe dini:lfa:dL ' !Nu -pentru JJlwj:iittn'a lui jj lubasc. Am sa mi-l izgonesc din mlnte. Sigur eli cu nu l-. curind aj -Ii murir: Dar !i as ta-l 0 particularitatc de sex.~ fi pMt 11iciodaUi.e. Asta-l elngura men mlbnh-e. N-o sd-ml mal tulbure ferlcirea. ruga-rni este sA fiu cu aceea. 0 particularitale a sexului SHU ~ nu l-a i.a.. dar nu-l invinuiesc. ~ s-m. dar e destul de bun $l-n~a f.". ell si:nt slaba. '11' l-a~ iubi tmai dcpartc.islicilor..i:J:.. Sa n-o Ii In\eler.. dar J-.. Nu pentru hamicla lui it lubesc. Arc un fond bun ~ peetru osta-I iubese. fitndd'i. Atune] pcntru ee-l iJ. Dar sint numat 0 ieU.. Sfnt SigUl·a_ C""d nu-ml ascunde nlmic altceva. dorinta mea fierbinte e sa trecern impreuna peste p"agu! acestei vietI. Parten pma. !J:\tii.J' o stneer ~ deschis.an.O TI cmueitoere 91 0 s~ d. A~a gindesc eu. AllIe]. • E putc. A~ rnunel penh-u cl ('. Crcd prin urmare ca-i asa cum am spus le-nceput ~ genul ~ta ch dragostc nu c: un produs at ratjonamentelcr el stat.. acolo era Raiul.T ~ simpl'l~. M~ dom-e sa j'tiu c. blne. Nici nu-i nevoie.Mnule clt 0 sA dain u iE!" alirpea mea.1 nsta. ecum. p-entru cd • biil'~at.eli trebuie ca unul din no~ sa pleca rna. bate sau mi-ur. m-as "\llla penrru el Ii a~ vegheu linlla patul lui. Da.1 fU"C secrete! faFi. ptna ill •. Cwn a§. 30 ADAM: Unde era ea.:Jcti m . nlci g1nd. l-a~ nrbi.arunca vorbe de ocara. U.. vtata n-nr mni n ·.vedere.i 0 sa poai-te numele meu.ul-ti.cut el. Nu. PATII\.int am de nec. in ignorants ~l llpsa mee de expertenja.l cii-i' al meu ~ pectru 'Ca-i biirbat.. A inqajat smgur Ii .1:1 0() ~el. Crcd eli c ru. DODr asta.ruc ~j chipt'::'i~i-J iubesc p{Tatl~\. mil laud.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful