Η RELEASE AND RELAX MOTION ωο κηα λέα πξόηαζε ζηηο ζρνιέο καζάδ

,
παξέρεη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο spa, κέζα από ζεκηλάξηα massage, ζε
επαγγεικαηίεο αηζζεηηθνύο, masseur θαη θπζηθνζεξαπεπηέο.

Παξέρεη επίζεο καζήκαηα ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ πξνεγνύκελε γλώζε
πάλω ζηηο ζεξαπείεο massage εληάζζνληαο ηνπο ζε ζεκηλάξηα massage
ηωλ ζρνιώλ πνπ ζπλεξγάδεηαη ε RELEASE AND RELAX MOTION.

Αηηία ζύζηαζήο ηεο απνηέιεζε ε αλάγθε γηα κεγαιύηεξε
εμεηδίθεπζε πάλω ζηα ζεκηλάξηα massage ώζηε λα νδεγήζεη
ζηελ αξηηόηεξε παξνρή ζεξαπεηώλ massage ζηα city spa θαη ηηο
μελνδνρεηαθέο κνλάδεο.

Ο ζηόρνο είλαη ε άξηηα δηνξγάλωζε εθπαηδεπηηθώλ
ζεκηλαξίωλ ζε απηέο ηηο ζρνιέο καζάδ από αλζξώπνπο
εμεηδηθεπκέλνπο ζην αληηθείκελν ωο απόθνηηνη ηεο ζρνιήο
Φπζηθνζεξαπείαο ηνπ ΤΕΙ Θεζζαινλίθεο θαη
εμεηδηθεπκέλνπο ζην Manual Therapy, ηνπο Καξακήηξν
Δεκήηξε θαη Μεγγίζνγινπ Παλαγηώηε,
νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη κε ζρνιέο καζάδ από ην 2007 κε
ηδηαίηεξε επηηπρία.

Τν επόκελν βήκα ηεο Release and Relax Motion εθηόο από
ηηο ζρνιέο καζάδ είλαη νη εθπαηδεύζεηο ζε spa θαη
μελνδνρεία, έηζη εθηόο από ηα ζεκηλάξηα ζην πξόγξακκα
πνπ έρνπλ νη ζρνιέο καζάδ, ε Release and Relax Motion
αμηνπνηεί ηνπο απόθνηηνπο από ηηο ζρνιέο καζάδ, είηε κε
ηελ εύξεζε εξγαζίαο ζε spa, μελνδνρεία θιπ, είηε
εληάζζνληάο ηνπο ζηελ νκάδα ηεο γηα ηελ πξνώζεζε θαη
δηνξγάλωζε λέωλ ζεκηλαξίωλ ζε λέεο ζρνιέο καζάδ.

Επηπιένλ, ε RELEASE & RELAX MOTION κέζω ηνπ πξνγξάκκαηνο
ΛΑΕΚ ηνπ ΟΑΕΔ, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πινπνηήζεη επηκνξθωηηθά
ζεκηλάξηα ζε επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο, όπωο μελνδνρεία, spa,
ηλζηηηνύηα νκνξθηάο θιπ. Πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκίζεη ην menu
ζεξαπεηώλ θαη ηηο ππεξεζίεο ηωλ ρώξωλ απηώλ.

Η ζπλεξγαζία ηεο Release & Relax Motion κε θνξπθαίνπο θαη αμηόπηζηνπο θνξείο ζην
ρώξν ηεο πγείαο θαη ηεο νκνξθηάο αλαβαζκίδεη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ην επίπεδν
ηωλ ζεκηλαξίωλ θαη ηελ πξνζθνξά ηεο ζε όζνπο καο εκπηζηεύνληαη, δεκηνπξγώληαο
λέα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ζύκθωλα κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Παξάιιεια ζπλερίδεη
ηε δηαξθή πξνζπάζεηα απνξξόθεζεο ηωλ απνθνίηωλ ζε επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο
ζηνλ ηνκέα ηωλ μλνδνρείωλ,spa θιπ.

Τα ζεκηλάξηα πνπ δηδάζθνληαη απηή ηε ζηηγκή από ηε
RELEASE & RELAX MOTION είλαη ηα εμήο:

Release & Relax Motion Spa Therapy

Pregnant Massage

Deep Tissue Massage

Sports Massage

Λεκθηθό Μαζάδ

Πξόγξακκα ζεκηλαξίωλ - Δειώζεηο ζπκκεηνρήο
Επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο:

www.rrmotion.gr
Ή θάληε like ζηε ζειίδα καο ζην facebook

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful