P. 1
Curs Solar Termic

Curs Solar Termic

|Views: 58|Likes:
Published by Petis Raul

More info:

Published by: Petis Raul on Jan 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

pdf

text

original

PETCU Horia Ionu - Sisteme hibride de producere a energiei termice cu ajutorul energiei solare

2. Modelarea componentelor sistemelor hibride de producere a energiei termice cu ajutorul energiei solare

2.1. Colectoarele solare

Calculul eficien ei colectoarelor solare prin măsurători directe Eficien a colectoarelor solare termice este definită de următoarea formulă [11]:

η colector =
(1)

Qlivrat Qdisponibil

, unde ηcolector este eficien a colectorului termic; Qlivrat este fluxul termic livrat de către colector; Qdisponibil este fluxul radia iei solare incidente pe suprafa a colectorului. Căldura livrată de către colector mai poate fi scrisă:

Qlivrat = Diesire ⋅ c p iesire ⋅ t iesire − Dint rare ⋅ c p int rare ⋅ t int rare
(2) , unde Dieşire reprezintă debitul fluidului de lucru la ieşirea din colectorul solar; cp ieşire reprezintă căldura specifică a fluidului la ieşirea din colectorul solar; tieşire reprezintă temperatura fluidului de lucru la ieşirea din colectorul solar; Dintrare reprezintă debitul fluidului de lucru la intrarea în colectorul solar; cp intrare reprezintă căldura specifică a fluidului la intrarea în colectorul solar; tintrare reprezintă temperatura fluidului de lucru la intrarea în colectorul solar. Dacă fluidul de lucru nu îşi modifică nici debitul şi nici căldura specifică, atunci rela ia (2) devine:

- 26 -

PETCU Horia Ionu - Sisteme hibride de producere a energiei termice cu ajutorul energiei solare

Qlivrat = D fluid ⋅ c p ⋅ ∆t
(3) , unde Dfluid este debitul fluidului de lucru; cp este căldura specifică a fluidului de lucru; ∆t este diferen a între temperatura de intrare şi cea de ieşire a fluidului de lucru din colectorul termic. Pentru calcularea eficien ei panourilor solare trebuie cunoscute următoarele date: ♦ Radia ia solară incidentă pe panou; ♦ Debitul şi temperatura fluidului încălzit la intrarea în panou; ♦ Debitul şi temperatura fluidului la ieşirea din panou. Fluxul de căldură Qdisponibil reprezintă radia ia solară globală pe acelaşi plan cu cel al colectorului solar. Figura 12. Principalele mărimi care intra în calculul eficien ei colectorului solar termic prezintă colectorul solar, împreună cu fluxurile ce trebuiesc cunoscute pentru calculul eficien ei.

Figura 12. Principalele mărimi care intra în calculul eficien ei colectorului solar termic - 27 -

termocuple). Figura 13. debitmetre cu ultrasunete). Schema de măsurare a eficien ei panourilor termice arată precum cea din Figura 13. 4 este debitmetrul la intrarea în colectorul solar (dacă debitele de intrare şi de . 3 este termometrul la intrarea în colectorul soalr. diafragme. ♦ Temperaturile pot fi măsurate cu ajutorul termometrelor (termorezisten e. Pentru măsurarea corectă a radia iei solare globale este necesar ca pirometrele să fie aşezate în acelaşi plan cu cel al colectoarelor solare. 2 este termometrul la ieşirea din colectorul solar.PETCU Horia Ionu .Sisteme hibride de producere a energiei termice cu ajutorul energiei solare Măsurarea mărimilor ce intră în calculul eficien ei de conversie a energiei solare în energie termică se poate face după cum urmează: ♦ Debitele se pot măsura cu ajutorul debitmetrelor (tuburi venturi. Schema de măsurare a eficien ei captatoarelor solare În Figura 13: 1 este un pirometru aşezat în planul panoului solar.28 - . ♦ Radia ia solară incidentă se poate măsura cu ajutorul pirometrelor.

dar măsurarea mărimilor momentane poate duce la erori mari în determinarea eficien ei din cauza acumulărilor (pe perioadele de acumulare eficien a colectoarelor este foarte scăzută) şi dezacumulărilor ce apar în proces (pe perioadele de dezacumulare poate apărea ideea unei eficien e mai mari decât 1). Dat fiind faptul că colectoarele solare au iner ie termică. unde Dfluid_i este debitul de fluid măsurat pe perioada i. 5 este panoul solar a cărei eficien ă trebuie măsurată. După o perioadă suficientă de func ionare în regimuri cu parametrii sta ionari se poate măsura o valoare veridică a eficien ei panourilor. ♦ Pentru regimuri sta ionare.29 - . Pentru medierea mărimilor ce apar se pot folosii următoarele formule: timp ∫D Qlivrat = 0 fluid ⋅ c p ⋅ ∆t ⋅ dτ timp ∫ dτ 0 (4) .PETCU Horia Ionu . eficien a acestora se poate determina pe diferite perioade de timp: ♦ Pentru regimuri momentane.Sisteme hibride de producere a energiei termice cu ajutorul energiei solare ieşire diferă este necesară montarea debitmetrului la ieşirea din panoul solar). Medierea valorilor fluxurilor termice ce apar pe o perioada de timp (o oră sau o zi) duce la valori credibile pentru eficien ele de colectare ale panourilor [14] din cauză că perioadele de acumulare şi dezacumulare sunt mai scurte decât aceste perioade. ♦ Pentru valori mediate. unde timp reprezintă perioada de timp pe care se face medierea valorilor şi n ∑ (D Qlivrat = i =1 fluid _ i ⋅ c p ⋅ (t 2 _ i − t 3 _ i ) ⋅ ∆τ i ) ∑ ∆τ i =1 n i (5) . .

unde Iglobal reprezintă radia ia solară globală momentană. Se vor face măsurători la o perioadă ∆τ pentru debitul la intrare (cu debitmetrul 4). t2_i este temperatura fluidului măsurată la ieşirea din colectorul solar pentru măsurătoarea i. Pentru a măsura. ∆τi este lungimea perioadei de timp pentru care se face măsurătoare i. Cantită ile de căldură disponibile sunt prezentate în ecua iile (6) şi (7). şi termometrele 2 şi 3. cu ajutorul schemei din Figura 13.PETCU Horia Ionu . .Sisteme hibride de producere a energiei termice cu ajutorul energiei solare t3_i este temperatura fluidului măsurată la intrarea în colectorul solar pentru măsurătoarea i. Iglobal_i reprezintă radia ia solară globală momentană pentru măsurătoarea i. eficien a panoului solar se propune următoarea procedură de calcul. timp ∫I Qdisponibil = 0 global timp ⋅ dτ ∫ dτ 0 (6) ∑I Qdisponibil = i =1 n global _ i ⋅ ∆τ i i ∑ ∆τ i =1 n (7) . Cu ajutorul formulei (5) se calculează fluxul mediu de căldură livrat pe o perioadă formată din n intervale ∆τ. numărătorul reprezintă cantitatea de energie produsă de către panou în perioada timp.30 - . În ecua iile (4) şi (5).

Pirometru de precizie pentru radia ie globală [13]. Pentru determinarea cât mai exactă a mărimilor se pot folosi senzori şi instala ii de achizi ii de date.Sisteme hibride de producere a energiei termice cu ajutorul energiei solare Figura 14 prezintă un pirometru pentru radia ie globală.PETCU Horia Ionu . pe toate lungimile de undă [13].31 - . Figura 14. .

♦ Temperatura de intrare a agentului încălzit.PETCU Horia Ionu . ♦ Temperatura aerului în care este amplasat colectorul termic. Detalierea fluxurilor de energie din jurul colectorului solar. IV. Calculul eficien ei panourilor solare. ♦ Viteza vântului în jurul colectorului termic. . Principalele tipuri constructive de colectoare solare termice sunt prezentate în Figura 15 [15]. Stabilirea fluxurilor de energie prin conturul de bilan . Datele de intrare pentru modelul optimizat al captatorului solar sunt: ♦ Intensitatea radia iei solare totale incidente. Pentru a se efectua acest bilan se vor parcurge următoarele etape: I. Figura 15.Sisteme hibride de producere a energiei termice cu ajutorul energiei solare Modelul matematic al colectorului plan Calculul eficien ei panourilor solare plecă de la bilan ul termic al panoului. Acest model va prezenta un model matematic pentru calculul eficien ei de colectare a energiei termice şi exemple de calcul pentru principalele tipuri de panouri folosite în întreprinderile mici şi mijlocii. III.32 - . II. Tipuri contructive de colectoare solare plane. Stabilirea geometriei colectorului plan.

♦ Colectorul solar plan pentru aer (cu acoperire). Etapa I.Sisteme hibride de producere a energiei termice cu ajutorul energiei solare Tipurile de colectoare solare ce vor fi analizate sunt: ♦ Colectorul bloc. . ♦ suprafa a efectivă a colectorului (Sef). Modelul matematic pentru calculul eficien ei de colectare a radia iei solare se bazează atât pe bilan ul energetic in jurul unui contur. ♦ suprafa a activă a colectorului (Sactiv). Mărimile de mai sus sunt exemplificate în Figura 16.PETCU Horia Ionu . ♦ Colectorul solar plan pentru apă (cu acoperire). ♦ suprafa a din spatele colectorului (Sspate) ♦ suprafa a totală a colectorului (Stotal). Stabilirea geometriei colectorului solar Acest capitol cuprinde pe lângă stabilirea principalelor dimensiuni ale elementelor exterioare şi dimensiunile şi proprietă ile elementele constructive interioare. ♦ lă imea colectorului (l). cât şi pe calculul elementelor de transfer de căldură interioare conturului de bilan .33 - . ♦ unghiul de înclinare al colectorului (α). ♦ lungimea colectorului (L). care vor detalia fluxurile exterioare. Principalele elemente ce in de conturul exterior sunt: ♦ grosimea colectorului (h).

.PETCU Horia Ionu . Principalele mărimi geometrice exterioare ale captatorului solar plan.34 - .Sisteme hibride de producere a energiei termice cu ajutorul energiei solare Privire spre sus Privire din lateral Unghiul de înclinare al colectorului Figura 16.

Sisteme hibride de producere a energiei termice cu ajutorul energiei solare Pentru stabilirea proprietă ilor interioare a colectorului solar plan sunt necesare atât datele geometrice cât şi cele ale materialelor componente. . 2) Izola ie termică – are rolul de a micşora pierderile de căldură prin convec ie şi conduc ie către exterior.35 - . Nota iile din Figura 17 sunt următoarele: 1) Carcasă exterioară – este fabricată din metal sau plastic şi are rolul de a proteja instala ia de factorii externi. 4) Absorbant termic – are rolul de a absorbi radia ia solară termică. 5) Închidere formată dintr-o suprafa ă de transparentă – are rolul de a men ine radia ia termică emisă de către absorbant în interiorul colectorului solar termic. 6) Strat de aer – este transparent la radia ia termică şi în acelaşi timp este rezisten ă termică care împiedică transferul de căldură între absorbant şi suprafa a transparentă. 3) Canal de curgere a fluidului încălzit – este spa iul în care fluidul de lucru preia căldura (forma şi dimensiunile acestui spa iu diferă func ie de tipul constructiv al colectorului termic). Principalele elemente constructive ale colectorului solar plan. Figura 17 prezintă sec iunea transversală pentru un colector plan.PETCU Horia Ionu . Figura 17. Sunt prezentate principalele elemente func ionale ale colectoarelor solare.

PETCU Horia Ionu . o Fluxul de pierderi optice. o Prin conduc ie. o Prin radia ie. Fluxurile optice în raport cu conturul de bilan . o Fluxul de căldură util (flux de căldură exprimat ca diferen ă între fluxul termic ce iese o dată cu agentul termic şi fluxul de căldură intrat în colector odată cu agentul termic) Figura 18. . Figura 18. Stabilirea fluxurilor de energie prin conturul de bilan Dacă se stabileşte un contur de bilan pentru colectorul termic la limita fizică a acestuia cu mediul ambiant se pot defini următoarele fluxuri energetice între mediul ambiant şi instala ie: ♦ Fluxuri optice: o Fluxul de radia ie solară termică incident. ♦ Fluxuri utile şi pierderi: o Prin convec ie.Sisteme hibride de producere a energiei termice cu ajutorul energiei solare Etapa II. Figura 19 şi Figura 20 arată fluxurile de căldură aferente procedurii de calcul a eficien ei colectării radia iei termice [16].36 - .

Diagrama fluxurilor energetice pentru colectorul solar .Sisteme hibride de producere a energiei termice cu ajutorul energiei solare Figura 19.PETCU Horia Ionu .37 - . Fluxurile de pierderi de căldură şi produşii utili Figura 20.

♦ Pierderile prin convec ie – apar pe toate suprafe ele colectorului. Din cauza celor spuse mai sus. Fluxul de radia ie solară incidentă. Această pierdere este influen ată semnificativ de viteza vântului în mediul ambiant. fluxurile termice vor fi explicitate pentru fiecare suprafa ă a colectorului. având cromatica prezentată în Figura 21. ♦ Pierderile prin radia ie – are o valoare semnificativă doar pe fa a colectorului solar.PETCU Horia Ionu .Sisteme hibride de producere a energiei termice cu ajutorul energiei solare După cum se observă în Figura 20 din radia ia solară incidentă pe panoul solar principalele pierderi sunt: ♦ Pierderile optice – au loc pe fa a panoului solar şi reprezintă suma dintre diferen a dintre fluxul de radia ie solară incidentă şi fluxul de căldură absorbit de panoul solar. ♦ Pierderile prin conduc ie – sunt considerate doar pe suprafe ele izolate ale colectorului solar.38 - . Etapa III. Detalierea fluxurilor de energie din jurul colectorului solar. [17] . Fluxul termic este produs de soare. Este influen ată decisiv de grosimea şi caracteristicile materialului de izola ie folosit. Este dată de radia ia termică emisă de suprafa a absorbantă a panoului solar.

PETCU Horia Ionu .39 - . Spectrul solar. lungimile de undă lungi (infraroşii) fiind puternic atenuate.Sisteme hibride de producere a energiei termice cu ajutorul energiei solare Figura 21.unde ρg este densitatea sticlei. Datorită filtrării atmosferice se observă că o mare parte dinte lungimile de undă nu mai ajung pe suprafa a terestră. .c− g )(Tc − Tg ) . δg este grosimea stratului de sticlă. g −a )(Ta − Tg ) + ( hc− g + hr . Astfel doar radia ia solară vizibilă ajunge la suprafa a terestră. În Figura 21 se observă că radia ia solară extraterestră are un spectru apropiat de cel al unui corp negru în apropierea temperaturii de 5650 K. Ecua iile de bilan termic în regim dinamic pe suprafa a din fa ă sunt [18]: ρ gδ g C g (8) dTg dt = Gα g + ( hwind + hr .

hr. hr. t este variabila timp. Ta este temperatura mediului ambiant. hc-f este coeficientul de transfer de căldură între fluid şi suprafa a absorbantă.40 - . Tc este temperatura suprafe ei absorbante.Sisteme hibride de producere a energiei termice cu ajutorul energiei solare Cg este căldura specifică a sticlei. Dacă se neglijează efectul radia iei termice în partea inferioară a panoului. atunci: Rin = δ in k in + 1 hwind (10) . δg este grosimea stratului de absorb ie.PETCU Horia Ionu .g-a este coeficientul de transfer de căldură radiativ între sticlă şi ambient. αc este absorbtivitatea stratului absorbant.c-g coeficientul de transfer de căldură raditiv între suprafa a de sticlă şi suprafa a absorbantă. αg este absorbtivitatea sticlei. Af este suprafa a interioară a canalului de curgere a fluidului încălzit raportată la suprafa a activă a panoului solar. hwind este coeficientul de transfer de căldură convectiv exterior. Tg este temperatura sticlei. G este radia ia solară incidentă pe planul panoului solar.c − g )(Tg − Tc ) + hc − f A f (T f − Tc ) + a dt Rin . Ecua iile de bilan termic pentru suprafa ă absorbantă sunt: ρ cδ c C c (9) dTc T − Tc = Gα g α c + (hc − g + hr .unde ρc este densitatea suprafe ei absorbante. Cg este căldura specifică a stratului de absorb ie. hc-g coeficientul de transfer de căldură convectiv pe interior al suprafe ei de sticlă. Rin este rezisten a termică între suprafa a absorbantă şi atmosferă pe partea inferioară a panoului.

Coeficien ii de transfer termic Coeficientul de transfer termic în condi ii exterioare cu vânt este [19]: hwind = 2. σ este constanta Stefan-Boltzmann. unde kin este coeficientul de transfer termic al materialului izolant. Coeficientul de transfer termic radiativ dintre materialul absorbant şi stratul de sticlă . Coeficientul de transfer termic radiativ între sticlă şi mediul ambiant este: hr . unde uwind este viteza vântului. δin este grosimea materialului izolant.41 - . g − a = ε g σ (Tg2 + Ta2 )(Tg + Ta ) (13) .PETCU Horia Ionu . Az este suprafa a transversală totală de trece a fluidului de lucru raportată la suprafa a activă.8 + 3.unde εg este emisivitatea sticlei. Ecua iile de bilan termic pentru canalul de curgere al fluidului încălzit sunt: ρ f Az C f (11) dT f dt = hc − f A f (Tc − T f ) − ρ f u f Az C f ∂T f ∂z . uf este viteza de curgere a fluidului încălzit. Cf este căldura specifică a fluidului încălzit.Sisteme hibride de producere a energiei termice cu ajutorul energiei solare .0u wind (12) .unde ρf este densitatea fluidului încălzit.

Figura 22 prezintă caracteristicile unui absorbant selectiv pe bază de titan [20].42 - . Eficien a de colectare a panourilor solare se poate calcula ca raport între fluxul termic preluat de fluidul încălzit şi fluxul termic al radia iei solare: Pentru diferite tipuri costructive de panouri solare. ♦ Colectoarele cu acoperire de sticlă au în componen a lor toate.unde εg este emisivitatea stratului absorbant.PETCU Horia Ionu . Astfel: ♦ Colectoarele tip bloc prezintă doar două dintre elementele constructive prezentate (absorbantul şi canalul de curgere). . c − g = σ (Tg2 + Ta2 )(Tg + Ta ) 1 εg (14) + 1 εc −1 . Calculul eficien ei panourilor solare. unele dintre ecua iile prezentate pot lipsi. Coeficien ii de transfer termic convectiv între suprafa a de sticlă şi cea a materialului absorbant precum şi coeficien ii de transfer termic în canalele de curgere a fluidului încălzit depind de tipurile constructive de colectoare solare şi nu vor fi detaliate. Etapa IV. deci toate ecua iile de bilan sunt prezente în modelul matematic de modelare a instala iilor.Sisteme hibride de producere a energiei termice cu ajutorul energiei solare este: hr . Pentru creşterea eficien ei colectării de radia iei solare folosesc absorbante selective. Aceasta duce la creşterea semnificativă a performan elor instala iilor.

Sisteme hibride de producere a energiei termice cu ajutorul energiei solare Figura 22. Figura 23 prezintă eficien ele de colectare a panourilor solare ale unui producător. în timp ce emisia are loc pe lungimi de undă mari (radia ie infraroşie). iar reflexia este foarte scăzută.43 - . absorb ie şi emisie pentru materialul TiNOX. pentru care sticla protectoare este opacă. Caracteristicile de reflexie.PETCU Horia Ionu . Pentru un colector solar cu acoperire de sticlă eficien a şi temperatura la care se pot ob ine este prezentată caracteristica din Figura 23. În Figura 22 se observă că pe lungimile de undă ale radia iei solare incidente materialul absoarbe. . cu ajutorul ecua iilor de mai sus se pot stabili eficien e de colectare a energiei. În regim sta ionar.

Se observă că o dată cu creşterea temperaturii fluidului încălzit. Eficien a colectării radia iei solare func ie de diferen a de temperatură între colector şi mediul ambiant cu radia ia solară incidentă.PETCU Horia Ionu .44 - . În Figura 24 sunt prezentate eficien ele diferitelor tipuri de panouri solare cu diferen ele de temperatură între temperatura panoului şi mediul ambiant. eficien a colectării scade. .Sisteme hibride de producere a energiei termice cu ajutorul energiei solare Figura 23.

45 - . ca în ecua ia (15): . Pentru calcule simple şi în condi ii sta ionare se poate folosi modelul parabolic de calcul al eficien ei de colectare al radia iei soare [21].Sisteme hibride de producere a energiei termice cu ajutorul energiei solare Figura 24. ♦ La diferen e mari de temperatură se recomandă folosirea colectoarelor cu suprafe e selective şi cu tuburi vidate. ♦ La diferen e medii de temperatură eficien a cele mai eficiente instala ii sunt cele cu acoperire de sticlă.PETCU Horia Ionu . Din Figura 24 se observă că pentru diferite tipuri de activită i sunt recomandate diferite tipuri constructive de panouri solare: ♦ La diferen e mici de temperatură cele mai eficiente panouri sunt cele bloc. Eficien a de colectare a panoului solar func ie de temperatura echivalentă pentru diferite tipuri de panouri constructive. În Figura 24 temperatura echivalentă este raportul între diferen a de temperatură între mediul ambiant şi temperatura colectorului şi radia ia solară incidentă.

46 - .unde Pout este puterea utilă pe m2 de colector solar.PETCU Horia Ionu . tm este temperatura medie aritmetică între intrarea şi ieşirea din colector. . F’(τα)en este coeficientul de pierderi optice.Sisteme hibride de producere a energiei termice cu ajutorul energiei solare Pout = F ' (τα ) en G − c1 (tm − ta ) − c2 (tm − ta ) 2 (15) . ta este temperatura mediului ambiant în apropierea colectorului. c1 şi c2 sunt parametrii care descriu dependen a de temperatură a pierderilor de căldură. G este fluxul de radia ie termică solară.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->