' V ' ' I

" ! 0 1 1 1 l . I ' ! O D
! 0 1 1 D H I D J \ ! 3 1 1 Q ! 3 c J O U D " 1 . 3 d
1 0 1 1 5 n o c J a J . " ' ! D H 5 n o J . 5 4 ; ) o y 0

5 3 4 3 d Q U 3 5 1 1 . 0 ! 0 1 1 1 1 . 1 ' ! 0 0 1 0 C ! ) J \ 3 5 3 A 3 d Q U 3
5 a w 5 n o J . q y o n d 0 1 . 5 3 1 A J ; J 1 1 1 l . l ' ! o n 1 0
• 5 Q H i l . I ' ! O U 5 Q y o 1 1 I D A ! 3 D A 5 Q A b X c J D 5 Q y D H
1 3 A ! A D A D I A C , A 3 C l O I . 1 1 1 c J 1 . D l . D ' ! Q
, 0 ' 5 b J A . , 1 1 1 l . I ' ! O U 5 Q y D 1 1 I O A ! 3 D A
5 0 I O U J ; J 1 1 ! 3 A 3 ' ! 1 1 3 D A D I A l l . Q O A ! ' ! D I A
5 o 1 0 1 1 D l l . " d D l . 3 d C l 0 0 ! 3 ' ! J I 5 o A . - , A C ! ) c f i D A 3 d
A . - , 1 . I D H 5 b o D d Q 3 ' ! b l . 5 b J . D l . . D
• q A c J n o n n e . - , c J u 3 d C l O A " H 0 9 A O I O U \ J \ J y n o g
b l . . D 3 d n o y p w 0 9 A O I O U O J . D I A Q c J 3 A " I ' ! D l . C l 0 1 1 D i d
3 0 3 J . . D o d q A a A D A b d 5 \ f · 5 o d 5 \ J . . , l 5 b J .
A b 1 0 1 A 5 b l n J . U . , A O o d . , A n o 1 0 1 1 5 b o D J . . D ! l A D
O A " I A 0 l . I 3 A b i . D ' 0 ! 3 ' ! 0 X O
O l . . D ' O I O J ; I l . . D O A c J 3 O l . . D 5 o d I O A Q d
o y q , u o D A 5 . - , d Q 3 1 0 U " H
5 o d D 8 D l
I D H 5 o d 0 8 0 1
5 1 1 • t c b . , c J . - , X 0 1 1 3 A C ! ) A d o A D J . Q t g Q " D O Q
1 0 1 1 D I . D d ( ! ) I 0 1 1 1 ! l ' 5 0 J . O d \ J l . . D n . D
C l 0 1 5 b J . o d b 1 d . , l 3 3 J . . D D d ! 3
n o u ' \ 1 . - , l 1 0 1 1
O l d . D I A D d D d Q O l . . D J ; l l . C l O O ' ! Q l } l " b O ! d H A b 1
Q U O D A D I A

O J . 3 d C l O O C ! J O D A
o t A 5 o J . b 1 Q 1 1 1 A . - , A o c J o u 5 b J . q d . - , " o w 5 o d J ; J i y n o g b 1
5 0 I A C ! J I O U 0 1 1 1 1 0 1 A 3 D I A b c J C ! ) y D o a
5 o d 5 \ 1 1 . . , 8 D i d 5 b J . 1 0 1 1 5 \ J A . - , A o d o u
5 b 1 D A ! 1 C l O c J b l . . D t y " u I O H 0 9 " D A ! l . C l O c J D l ! l !
A b l . . D O A 3 d C l O O ! X 3 A C l O D 8 1 0 1 1 b l . 1 0 1 1
5 3 ! D d b o 5 1 1 0 8 ' 5 D d \ J A . . , . b l . I D H 5 D i d
3 d 3 d n o o . , X 3 1 0 9 ' 5 o d 5 Q l D d d Q 1 1 n o 1 1 0 1 1
1 0 5 J 3 d 3 1 0 A D J . ' ! 1 } 1
" " 1 D A n g O l D ' " 1 D A n g O l D D A
5 o d D A 5 ! 3 A D 1 1 3 A 3 y , 0 8 5 o d b A . , U 0 0 1 J \ 0 1
' 5 o d o A b X d o A 0 1 3 d n o o n o 1 1 o D A o t A 5 1 3 o . - , d J A 3 1 1 A n . o
. 5 1 J . . D 3 J . . D D d Q A d 3 0 0 8 I 0 1 1 5 0 d . 5 9 1 D d d 9 1 1
C l O J . 1 0 1 1 5 " t d 3 d 3 J . . D O d Q A I A
o e ' 5 n o X ! 0 1 5 n o J . 0 9 ' 5 o d
5 1 J . . D D J . b y y Q H O l . C l D 1 0 1 1 D I 1 1 . , 1 D d b o
0 9 5 1 1 A l e J O " c J o ( J ) " D I A Q 1 1 ' ! D U d
0 1 9 0 0 5 o d ' 5 3 ! 3 1 0 ' ! 0
3 0 5 o d 0 8 1 0 1 1 « J 0 1 C l 0 »
5 o d o e 5 1 J . . D 3 9 " } 1 " 3 d n O l ! d b w
D l . O A 1 0 1 1 3 d C l O O ! c b b c l » 0 1 D A 5 o d
0 9 D l . D d d Q 1 1 D l . 5 1 J . . D • o u . - , o q d u
t D H b c ( l q 3 d n o l . , y y o . 8 5 u . , c J o c b
3 9 " 1 1 1 0 1 1 A C l O l . , l o b y u A C , A 0 ' ! 1 1 3 A . - , 1 I 0
1 0
n · - , . D - , . . , . - . - - - - - - - - -
. . . . ' : ' : : = = ·
· 5 l . J l O X Q l D
O l D l 3 X ( l 1 3 U 0 1 1 f D } { 5 ( ) 0 U C ! J d 8 1 1 D 5 n o d 3 1 Q D D T d 3 U
Q L I D T D 1 3 ) p g m g D l l ' l . J d 3 1 ( l f ( 0 } { 1 3 1 1 { / (
0 1 1 o g J d 3 r f l . J d J 3 l . J { 1 1 n o p d o u r f 5 o D l 1 1 3 W
· 5 o D p l O r f D p d 3 u r l n D
0 1 3 1 3 T ( p A F J O i l 3 1 f 3 1 D D T F } l . J r f 9 1 0 0 t l J
' 5 l 3 D p d d J f D } { 0 1 3 8 f l l 3 O f D d r o
· .
" ' J D J Y D d D 1 1 ) L l l r ; J d n 3 y 1 1 U I D A J 3 I D ) {
j ! O A l l g o 1 0
1 \ u r l O J \ 0 1 A w y < . > J O r l < _ > d g 1 0 I O ' H S I 3 D ( l O d ' H A n o
1 0 I D 1 1 \ 0 A ( l 3 . < b o n o 0 1 \ D I A 1 0 1 \ , 0 1 \ 3 n 3 d n , o e o g i ? Y Y 3
1 \ U l D 1 0 S 3 y Q Q l n o Q ' H i l l l 3 ' H D 0 1 3 r l
' C l 0 1 Q C l O l A D W A O J r i 9 Q O ) l
- 1 0 o o p 1 n r l r o : r 0 0 1 S o d g 3 9 d u o l D ) l
S q > e n ) l o o 1 A O J A ? r l o )
- D A d 3 C l O p l D r i O J : i C l O l 1 0 l l 0 J . 0 9 d l l ) l 3
t \ D ) l U 8 ? d C l 3 d D l l A l l l : i
· S - g l . . t D r i O l O J d U S l t l 9 r i . O D l d 0 3
o 1 . o 1 d r o X 0 1 n 1 . . t D l l l D l L C l A l t l S n 1
: A q > d O J 3 8 ' S D Q 1 ) l " ( D X o o d l A ? ) l < f O ) l l l
- n . . t d g o o 1 l D ) l 3 3 : i . J S L L 1 L L . o n d > 9 1 L D
A l l l 3 r i 3 ) l U l . 0 1 A o d d > r o . o A 3 Q 1 1 9 1 g
T I : i V U A l t l 3 . o l l d 9 A . I l l D ) l S - g " ( D ) l
- C l O D l S U A A - g l . J S l t l J 9 l L 0 J . 0 9 d l L ) l 3 0
3 1 \ D ) l ? C l O l l D r t l r i O A U l : i
' C l 0 1 D W
· S I 3 D ( l O d ' H A n o 1 0 1 0 1 1 \ 0 A ( l 3 < b o n o I O ' H Q l n o O J 3 r l U D
O l D D l U l ( l X m 1 \ n O I \ f ? H D ' { 3 0 1 1 0 1 \ ! 3 S o o n < . >
J l D I A l l d 3 l ( l ' { D A 3 r l 3 r l n o : 2 f ? n 3 ' H D 0 1 0 ' H 1 \ 3 V -
: 3 D U l i \ f ? n O 1 D f ? r l n ) l S o d n o r l < _ > d g O l D l l d 3 l ( l ' { D A 3 r l
1 3 : 2 f ? n 3 ' H o o m ' H 1 \ 3 g o ! d J 0 1 3 u ! l D I A u o l l l f ? d 3 3 D 1 0 } 1 l l n o u w
O L d ( l ' H ' N 8 W 3 3 \ f S I . J 1 1 \ 0 1 3 r l n o A g y y n o n o 1
5 o d g 3 < _ > d n 0 3 X ! 3 n o n I . J D l l l l \ f ? l \ n D 3 D 3 : i l d \ f ) I Q : i : 1 \ 0 f :
. N 8 W 3 3 \ f 1 \ I . J l D 1 3 Y Y I ? g o n n o e n o n 3 r l
o 0 ( ) o A < _ > y 0 1 3 1 Q l I . J D M ' { Q r l ! 3 ( ) 0 0 1 D i l l D J g
' 1 3 1 \ f ? ' H o e n o n S I 3 D ( l ' { D I \ O S u o 1 \ 0 U Q 3 D 1 D f ? d > O n o 5 o r l
S < _ > A o y y ( l o o ' o o o o y l ? e ' m u y g g n o f ? ' H U O O d 1 3 l D I O ' H O I \ Q A O I \
· I ' H d D ' H f ? ' H i r l l J X < _ > n o l J l l \ n y < _ > r l o I O ' H I . J d 3 1 Q d O ( ) O ' H O I J : 1 \ 0 l
' O l l i O ' { f ? l D ' H , D S o r l D ! ' { O d o n u < b d o r l < _ >
1 \ I . J l n o n
1 \ 0 0 1 S n O I \ Q l S n 0 1 < _ > n o O r l Q ' H O I ' H 0 1 I D ' H S 3 1 \ J d O r l o y S u
' O d 3 g J D O I ' { O n 0 1 < _ > n o 5 0 p { O d o n 5 l l l O d f ? X 0 1 1 3 D ! d D ( ) O ' H 1 3 X ,
0 1 \ 1 0 } { ! 3 9 l l 1 0 l l 0 1 U ( ) D I D n 3 1 3 X , 0 1 \ O ! d 1 D l 3 l i ' 0 1 1 \ f ? n r l 0 1 1 \ n o 2
· ! X d o n o n o g o ! d 3 n 1 \ l l l 5 o o 3 r l n O ( l 3 1 D I U : 1 \ 0 l
L A l u . . r o d u
A l t l 3 . o n 1 d 9 1 . . t H S V . l V d V U W A : i
I D I I . l : i i N U . J V H ) J I . l V . J d 3 H ·

S l . u m i l t 1 9 d ) l . . t o . o 9 u n n n o n A o . o
- 1 . o o o r i 3 r i 3 . 0 1 3 " ( ) l ? n r i r i n d . . t 9 d u o . l
A O J A ? r i
- o ) n . . t d 3 o o p 1 n r l r o : r 0 0 1 S o d g 3 9 d u
o l D ) l S l t . o n A n e S n g p t
- " ( D X o o d l A ? ) I < f O ) l n n . . t d 3 0 0 1 S o d g
- 3 9 d u o 3 D U ? d m X A U l
' 1 0 d 3 l 9 . 0 . 0 1 d 3 l l A < f 0 8 3 d g
- D d D l l D A A D . O < f O d O l l r i D 8 l D ) l A D C l 3 " (
- o o g A 3 Q S l t 1
- d 3 J C l O l D l A
I O J ? d O } I O l
D d ? r i l t 1 1 9 S D l A < ! J A 0 " ( 0 l D ) l 1 Q C l O J . D W
L S u . o S 1 3 . 0 < ! J " ( U Q ) l 3 1 0 A < f 0 8 d 3 d > D l 3 r i
D A S o A . 9 " ( A 3 Q 1 1 9 A D . 0 1 A 9 l
- S l t l ? u n . o l S o d g 3 9 d u o
D A 3 1 i 1 d ) l 3 ) l A . o . o - S l u 1 o u r o . o o d u ) l 3
1 0 . A D A D ) l ? C l O l l D r t l r f O A L . l l . : i
' C l 0 1 Q C l O l . A D W D p l . D " ( l l
1 \ U l . . O ' C l O . ! . D W l t I D d ? l . C l 3 V U l . 3 . 0 D l .
- d 9 1 k l t 1 . 0 1 3 1 . u r i r o . o 0 1 . . 0 D 1 < h l t i l \ m 3 " ( 1 L
A U l . p d l l 1 . D 1 g n o l l T I : i V U H ·
V

l u A U < ! J d l l
A O J A ? r i o ) n A . d 3 n o p 1 n r l r o . o o o 1 .
1 0 / \ D D D l d
9
1 A . - g 1 . . 0 1 d ( T ) X
5 b o n 3 l b o A o u
5 . b l
'

3 r l O l l : J r l D T T ( O l D o 1 o r f A p d u 0 1 3 r l n o D p w n o d o u
5 f ! D 0 1 1 r o d J p d ! ( o w o r f l . J g 5 3 J 1 0 r l f ( 3 ! ( ! ( o u 3
3 1 D O r f f 3 3 1 ( l Q · l . J o l . J d [ 3 X T U 3
l D 1 1 f 3 1 1 3 9 ! 1 9 l . J r f Q > l O 3 r f n O D J I 1 0 1 O i l l 3 U : J d U 0 8
' ' 5 n o v 9 3 D p l D r o l l A
0 1 1 3 1 1 9 } { O i l 1 3 X : J Q L I O } { D n o L I ( t O U Q l ( 1 0 1 ( l O l ( t D
/ j r o j U l D ' l . J D o F } r l : J d O U D T r f ' O g [ d 3 r f l . J d J 3 D T r f l D i l f : : J
· o 1 n o T / ( 5 o r f 5 l . J X O T d 3 L I 5 l . J l 5 n O } { l 0 1 0 } {
. { . .
5 n o l o d 3 1 Q D D T d 3 u O i l P V V O
1 1 r o J g o r f d o 1 1 r o 1 { ! X o D o d u 1 1 l 1 1 0 1 1 9 r f T X 9 T 3 D : J T ( D } { O d u
D I 1 T 3 V : J G · o l o r f { l v F f o d u 5 o r f p } { 1 L I 0 1 o 1 3 r l p d o e o } {
T D l f 3 T ( O X D o f D } { r 3 d J p d A n o u o g J d 3 r l l . J d J 3 m r f T D i l f : : J
' 5 1 3 D : J 8 5 $ } { l l 1 T ( O U 5 3 1 1 : J r f D t d O
l 3 D p d 3 U O i l Q U O } { D 1 3 X : J ( I O U O g f d 3 r f l . J c b 3 D T r f
T D 1 1 f 3 1 1 3 g n o D m d : J X D l D 5 p l o d } { n o u o g J d 3 r f l . I d J 3 H
' l l l i J l p l l A D i l D 3 ' { ! ( / J
5 9 U O H : I
0 1 D A n 1 A ' n 0 1 Q A D 9
' n o o Q r l , n > n g 0 1
l ? Q O I U O D d 3 U n D Q ) M r l Q
l l ' Q 3 r l l ? A M f f i D I V

U D D

6 8 6 " 1
0 1 O V V A < I > - 5 o y
2
II A P E lVI B A .E H
ExxAqaia xa1 KOIV611via
E
KKAqoia KOI Koopoc; it EKKAI)oia KOI Koivwvia tivm tva
9£pa ROU KOTQ KOlpoiJc; EPXETOI OTI)V ERIKOlpOTI)TO KOI
OXI RQVTO ORO TI)V i610 KOT£U9UVCJI).
p1a RAtupti tupioKovtm £Ktivm Rou 9twpouv
aRapaiTI)TI) p1a Ttna oupRoptuol), Rou aRanouv TI)V Rapouoia
Tl)«; EKKAI)Oiac; ptoa OTOV KOIVWVIKO ori{Jo KOI VO OTEKETOI
6iRAa mov tiv9pwRo KOI ORO TI)V MAl) Eivm £Ktivm Rou
evoxl!ouvtm oRo TI)V Rapouoia TI)«; EKKAqoiac;, IIOU
Rpoona9ouv VO TI) {JytiAOUV CJTO 1I£pl9Wpl0, IIOU <pofJOUVTOI TI)V
TI)«; OTOV KOIVWVIKO mi{Jo.
AIIo TJ} paa pep1ti I} EKKAqoia KataKpivttm ymri KAEivum
OTOU«; TEOOEpi«; TOlXOU«; TOU VOOU KOI OpKtitOI OTI) flatpEUTIKrJ
KOI OliO TI)V MAl) KOT.aKpivttm ym TI)V tl)c; ata
KOIVWVIKQ npo.(Jflrjpata KOI TI)V KOIVWVIKrJ TOU IIOpoUoiO KOI
1Ipo(Jtil!l!um I) aRaiTI)OI) I) EKKAI)oia va J.li)V aoxoAEitm J.IE TO
KOIVQ KOI VO 1IEp10p109Ei OTO £pyo TOU NaoiJ.
fm :nt9i:OI} tl}c; EKKIII}oiac; ptoa mqv Kmvwvia txw aKoilo£1
TO mo. avn<panKti Rptiypata, aRoti»t•c; Mlll}lloavmpoupevtc; Km
J.IOAIOTO am) i610uc; av9pro1IOU«;. 01 iOIOI ov8pWIIOI, IIOU
KOIIOT£ KattKpivav TI}V EKKAI}oia ym tqv OIIouoio TI)«; oRo TI)
KOI TOU«; ayrovtc; TOU«; KOIVWVIKOU«;, 01 iOIOI tiv8pW1IOI pi)
ovttxovmc; apyottpa tl) 6uvop1KrJ Rapouoia tl}c; EKAqoiac;
ptaa CJTOV KOIVWVIKO ori{Jo, .(JfltiiOVTti«; TI)V ElllKiVOUVI) \'10 TO
oup<ptpovta muc;, Km vo OIIooup9£i I)
EKKAI)oia OliO TI) CJKI}VrJ tou Koopou KOI va IItpaopiOTEi moue;
ttootp•c; mixouc; tou Naou.
nptREI {Jt.(Jma va IIOUp£ on I) 9toq KOI 0 poAoc;
TI)«; EKKAI)oiac; ptoa OTI)V KOJvwvia 6tv KOI 6tv
JliiOp£i VO ORO TO £KQCJTOT£ \'OUOTO KOI nc;
tm9upitc; twv av8proRwv, ouT£ oRo n oupcptp£1 Kti8t <popa
JlEJlOVWJlEVO RpOOWIIO it opaO£«; av9pro1IWV.
H <pUOI) KOJ To tpyo TI)«; EKKAI)oiac; oev olio
touc; av8pro1Iouc; aAI!ti oRo TI)V Kt<paAit tl}c; EKKAI)oioc; tov
Iqoou Xp1mo.
H EKMI)Oia ox• J.IOVO 6tv Eivm OliO TI)V KOIVWViO Mllti
£ivm I} Kat' KOIVWViO TO JlEAI) TI)«; 0£V TO CJUVOE£1
KOIVOTIJ«; Rpoyptitwv, mo9qpaTwv, oup<pEpOvtwv, aAAti
Kolvwvia OIIwc; mo av9promvo oropa 6tv txoupt p1a
a8po1onKrj twv ptArov a/ilia p1a 1IpaypanKrj
KOIVWVlO JlE TO aipa IIOU <p80V£1 OTO OKpO TOU OWJ.IOTO«;
KOI OAO TO pEAl) KOI TO 0£ J.IIO EVOTI)TO
KOI optioqc;, hm KOI OTI)V EKMI)Oia I} 1IpoowmKrj
TOU K08tvoc; ElVOI TOUTOxpova KOIVWVIKrJ.
0 XPlOTIOVO«; oev tivm £K£ivoc; IIOU EX£1 pia 8pi)OK£UnKrj
IIiOTI) MAO £K£ivoc; ROU Eivm ptAoc; TOU oropamc; Tl}«;
EKKAI)oiac;. T 0 va ElOOI ptAoc; tvoc; OWJ.IOTO«; Ol)pOiV£1 on li)V.
M
I)V Ac;
oup(JaAAoupt o£ tva
PEUJlO IIO\J OVTiri9£tOI
mi)V EOWmpt<p£10 OTOV
KoopoiiofliTIKO tpoRo
KOI TI)V 1I£pl8Wp101IOli)OI).
tva ptupa Rou ap<ptCJ{JI)tti,
KpiV£1 KOI TO IIOftiO,
KOI TO
Kmvoupyao.
!:i)pEpO I) KplOI) IIOU
TI)V OIKOVOplKrJ {Jaoq
(avtpyia, IIttq8wpaopoc;) tou
oumi)pmoc; txt• IIEpaoEI KOI
mo EIIOIKooopqpa. Eivm
KplOI) 1}81Ki}«;, KplOI)
lotoAoyiac;, Kpioq aoavtKrov
KOI opapatwv, Kpioq
tm9upiac;. H Kpioq txe• pTTEI
OTI)V Ka9qptptvit poe;
txe• yivo EKpi)KTIKit.
pTTopti vo pqv Klvouvtuoupt
vo m:Savoupt oRo TI)V TT£iva,
Klvouvtuoupt vo TTt8avoup£
oTTo ovia. MtyaAo tpitpo tl)c;
veoAoioc; EX£1 ap<pio.(Jqti)o£1
TO TTOpOOOOIOKO TTpOlURO KOI
EKtoc; oRo tqv ovtpyio,
TOU«;
p1o9ouc;. muc; RupauAouc; Rou
KOpOOOKOUV ncivw OliO TO
K£<p0lt10 poe;, li)V OftAOTpiWOI)
OTI}V epyooia Km otl} yvrooq,
txt• vo Rpoo<ptptt toopa mq
vtolloio tl) KOI TI)V
avoocpafltla, tqv ptAavxoAia
KOI TI)V onoyvwOI). Opwc;
KiiTTOT£ ntpo OTTO TO poe;,
TO KO<pEOQKI KOI TO KOpOKI
poe; Rptn£1 vo
yaa oAa outti. f10 ti)V
KOI TO
ptpoKapaTO mo
epyomamo, yta TI)V
KOTOTTi£01), TI)V l£papxio, TO
pROfllaopa p£ Tl) oama
KupiapxiJ IOtofloyia tl)c;
KOppOTIKit«; \'10 TO
npo.(Jfll)pO Tl)«; ERIKOIVWViac;,
Tl) oxtoq avap£00 ma ouo
cpul!a. Na y10ri
OXI: \'10 TO Tl yiV£TOI yupw poe;,
mo xwptopac;, yaa TOuc; vtouc;
OVEpyouc;, Tl yiV£TOI OTI)V
nol!wvia, OTI) NtKapayoua,
mov navapa, OTI)V Kopta.
t:iom
tyKIIwP•optvoc; mq ne18opxia
TOU CJXOft£lOU, OUpiO OTI)V
«OVEp£ltl)» EVTOTIKOTTOli)Ol} TO\J
IIOVERIOTI)piou, mo KOT£pyo
TOU OTpatOU KOI Oftl) TI)V
UTTOftOITTI) 00\J OTI)V
aMotpawptvq tpyooia.
Mqv txe•c; Kap•il autoTTiltl).
tiom vtoc;, 1J iota 1J
<pUOI) avnopa mov
KOTOVO\'KOOJlO. Aup10 TO ooopa
OOU, TO yt/110 OOU, 0
ouvmo8qpanopoc; oou pRopti
va mipouv TO XPWPO
Tl)«; KOlVWViac;. noA/ta
pRopouv va poe; aptoouv yta
Aiyo opwc;, TO EVOIO<ptpov' I)
tvTOOI), I) oqpiOupyiKOTI)ta
otv KAEivovtm o' tvav Ka<pt it
o' tva tmyapo.
etAoupe TO KOOJlO ox• TO
io10 onypit EiCJOI \JTT£U9uvoc; \'10 oAouc; KOI \'10 ofla.
on I) TWV tiAAWV OEV pROp£i va 0£ O<pQV£1 a6upopo KOt
tauToxpovo 1J oou twv tiAAwv. H
EKKAqoio Eivat q uyt:ia tl)c; Kmvwviac;, q au9tvt1KQ tl)c;.
Mtoa OTO vao I) ll)«; EKKAqoiac;, ptoa OTO Noo
KTUTTtiEI q Kapo•a Tl)«; EKKAqoiac;, ptoa mo Noo mo puati}p1o
TI)«; 9tiac; Euxapamiac;.
AAI!a Km ma tiAI!a puati}p10 ytvv1hm q u1Itpoxottpl)
TTOIOTI)TO RO\J £iV01 I) Af AnH. 0 XPtCJnOV10J.IO«; opwc; 6ev
9a pEiV£1 J.IEOO CJTO VOO, 9a .(Jy£1 0£ fliyo 9o yupi0£1 OTO
onin TOU, CJTI) OOUAIO lOU, OTO XWPIO rj TI)V nol!q TOU, K01 9a
tmmp£q»e1 txovtac; ouTo To Rveupa KOI auti} TIJ H
ftEITOUpyia KOI I) OIOKOViO Tl)«; ayaRI)«; KOI OliO
TO VOO KOI £KOI)ftWV£TOI CJOV J.IIO KOI J.IIO OTOCJI} £U9UV1}«;
aiitvavn moue; av8proRouc;. Oom Aomov oTTo TI)V
EKKAqoia va RtpiOplotti moue; ttootpac; Toixouc; tou Naou
£iv01 CJQV VO Tl)«; VO O\JTOKOTOpyl)9£i.
ARo ti)V tii!Aq p£p1ti tpyo Tl)c; EKKttl)oiac; t:ivm va 6iv£1 Tl)
poptupio Tl)«; o/ti}9£10«; J.IEOO OTOV KOOpo. 0 ntAatoc; proTI)CJ£ TO
XptOTO: cntc; J.IOU l!omov, Eiom .(JoOIA1tic; tou;». Km 0 Xptmoc;
ORCiVTI)O£: «Eyoo y1' OUTO ytvvi)91)KO KOI yt' OUTO i)A9a OTOV
Koopo y1a va owow Tl) paprupia Tl)«; Mi)9e•ac;». tproTI)pa
.Pt.Pmo TOU ntAtimu: CTJ Eivm aAit9£lQ» OEV OTTQVTI)O£ y10ri EiX£
OTTOvti}CJ£1 vwpin:a: cEyro Eivm I) oooc; KOI I) OAit9£10 KOI I}

Epyo Aomov TI)c; EKKAqoiac; tivm va ptoa mov Koopo
KOI VO <pOVEpWV£1 TI)V a/tit9£10 \'10Ti pOVO I) OAit9£10 TOV
Koopo. Bt(Jmo I} al!rj9tta RoAAtc; <poptc; tivm mKpit KOI
tvoxAei KOI 01 <iv9pwTT01 y10 vo.pqv evoxAouvtol tivm tKavoi
VO OTO\Jprooouv OUTOV TTOU TI)V ftE£1 KOI y1' OUTO OTOUpWOOV TOV
Xp1mo.
ARo li)V MAl} RAEupti aAi)9eta OEV Eivm I) yvropq TOU evoc; i)
tou ilAAou. To ptTpo TIJ«; oAit9t1oc; oev Eivm 0116£tc; poe; aAAti
o i610c; o Xptmoc; Ka1 m 9£Aqpa mu. H EKKAqoia 6tv pnopti
va apvq9£i li)V aArj9£1Q Tl)«;, Tl) <pUOI) KOI TO i:pyo Tl)c; y1ari OUTO
OUJ.l<pEp£1 oi)pEpO TOV EVO KOI OUplO TOV tiMo.
H oyaTTI) Eivm oxropiOTI) ORO li)V Mrj8£10 KOI TI)V £AEU9Epia.
Kat q EKKAI)oio elltu9tpq oTTo ov9promvec; oKompoti)Ttc;,
£ft£U9tpl] OTTO <po.(Jo, OTT£ft£U8tpWpEVI] OTTO Kti9t OREiltQ
9a oiv£1 Tl) paprupia Tl)c;al!q{}tJtic; Tqc;, 9o aRoKMUm£1 to
9i:Aqpa Tou Seou pe mv tpo1Io auto TI)V aytinq
TI)«; \'10 TOV tiv9pWTTO KOI TOV KOOJ.IO.
16.5.1989
Kpoma mu. To oev
TO 'XEI«; JlOVO ECJU TO 'XOUJlE
ol!ot poe;, tit£
£in: oouAtuoupt. Eva
nou I) .(JamKit TOU
OUVtOTWOO EiVOI I)
mampOli)TO. r' auti} Tl)
mampOTI)TO IIpETT£1 va
avnmo9oupt. Av
anoppii}Joupe poAouc; Km
KOTOpEplopoiJc; RO\J poe;
I) KOtVWVia KOI
{JyoiJp£ ORO TO yKi:TO TOU
oxoAtiou ri tqc; OOUftlO«;. Av
TO OIKO poe;
EVlURO, TO 6tKQ poe; mEKIO, TO
6&KO poe; KiVI)JlO, \'10
TToptp.(Jaoq OTIJ KOI ti)V
Kmvwvio. Av nilpoupe OliO
TOuc; Kil8t Aoyi)c; Kl)otpovec;
to o&Koiwpo va
APXIMANAPITHI
lc.Mivvou
nc; ruxec; poe;. Av
tl}v TToAmKi}
KOI Tl) Ol)piOupyia. Av
OTTOOOUJlE ano TO ptKpOKOOpO
tqv TTpoowmKi} Auoq Km TIJ
Av Tl)
yvwoq, to ev610<ptpov, TIJ
XOPO ptoa mi)V KOIVWViO
ptoa one; Ko8qptptvtc;
apvi}o£1«;, OTI)V uRomyi), ptoa
ma XP<i>pam KOI nc; EVT00£1«;
TOU KOIVWVIKOU ayoova.
AM•roc; TO opapo VIO pta
KOAUttpq, So yiv£1 m
TTaptA8ov Tl)«; evowpcnwoqc;
mo oumqpa KOI I]
pOTOOUKAha pvi)pl] lOU
aup10vou ypa.Patwptvou KOI
KaAom6epwptvou
piKpOOOTOUftl).
A.n.
E1' OllllvO' ilp1uro,
apVveufJm 11epi 11ilrp1'
E
opilvto9ot Dtpi EA£yav 01
np6yovoi poe;. Mt TO ntpaopa opwc; TWV XPOV(J)V KQI ElOtKOte-
pa OTI)V enoxi) poe; onou I) K091Ep(J)OI} Tl}«; Ol}pOnKi)«; yAooooac;
eivm yeyovoc; nl!tov auto to ncitpac; Xtimoye noAi> ciaxqpa. Oa ciAAtc;
• oev poe; KOI tooo. AAAwott £inapt oqponKi} oAAci
KOAO tiVOI o,n EX£1 oxtoq pe TOV noAmopo KQI eiOIKci ouni TO
ntphpqpo apxaio PIJTO TO pdvouv avoAoiwta. Auto TO «ncitpl<;» opwc;
otv (JoAtut. H yAuKici nOTpic; tptic;, ri pcivo poe; to Kopcip•
OTOU<; OIOOV£<; T(J)V OIOOV(J)V ri notpic;. Ox• opwc; mhpl<;.
Aoyw toopo KmvwvtKoov oxtotwv nou 'vm atmxtio TOUTOTI}ta<;
EVO<; noAmopi:vou KOI Ottvci ot:ptvou ftOOU nou KOI nou
OTO nAaiOIO T(J)V KOIVWVIKWV opOOTI)plOTrjTWV poe; KOI KOVOUpt KOVi:-
VO opaotKo m•pnoum TO ncipru (Km auto atotxtio
noAmnopou). AUTo itomov TO naptu oup(JaMouv ouvoplKO KOI ano-
teAtoponKO OTI) TWV oxtotwv ov6poonwv KOI txouv
yivea 6eopoc; nAtov OTIJ poe;. Etm yaa va tvTOx9Ei KaAi>ttpo
Kanmoc; pte; ato KmvwvaK6 ouvoAo KMO tivm va oaopyavwvtt Kovi:-
va ncipru. AKopo oav Aooc; txoupt • nc; poe; ouvaA-
t.oytc;, oql!ooq TO ncip£ oooe. ETOI \'10 ntplOOOtepo OftAI}AOKOTOVOI}OI}
Kat oe(Joopo o tvac; npoc; tov ci?i.l!o Kopaci naptioo noKt:pciKI
it 0ovoociKI} \'10 va ntpvci £\JXOPIOTO KOI oqptoupy&Kci 0 XPOVoc; poe; .
Kapaa cpopci avoiyoupt KOI naptiotc; poe; (nou AE£1 KOI to pqto
naprioec; ootAcpciKI pou 9' tpnopei>otptc; ri pq. Mt
OOV t9voc; nopeuopoate opKtTci KMO KOt ata9epil OTI)V npo-
KAI}OI} tou 1992 KOI tipoate t9v&Kci uneprjcpavm nou 9'
tnntAouc; noprioec; pt TOuc; Mqv nwc; q
pcimo poe; nott OEV OEXTI}Kt unooo\JAWO£tc; KOI pnopntOitc;. navta
i}tov Kl Eivm untp twv avoaxtoov nOTpiowv Kat nOTt otv tioe pe KoAo
pcin OOOU<; KOI pe Kpucpci xopnci.
rto nopiloeaypa QUTci TO nap£ 000£ pt TOV KooKwtci. Eipoatt OAOI
OTOU<; opopouc; KOI l})ciXVOUpt VO {Jpoupe n0101 9o
noipvouv y1o ncipn TOU<; KOI ypcicpouv oto noAtci touc; nonoi>toto TI}V
nOTpioa KOI ovoiyouv Aoyapaaopouc; one; EA(JETitc; yto ncipn touc;.
Ynvo otv txoupe.
Eptic; nepaptvoupe va poe; noi>vt, va pci9oupt, n Eivm Tt:Aoanciv-
TWV OUTO TO «92» KOI n poe; ptAA£1 VO na9oupe KOI OUTOi TI)V ncipn
TOU<; pe nc; yKopt:vtc;.
Eptic; ntpaptvoupe pt: avunopovqoia KOI evotocptpov TI}V Evonoiq-
OI) tqc; Eupoorrqc; KOI ilAl!m poiteuovtm KOI to noipvouv mipn
touc;.
EpEic; pta «<>wpi EAIO KOI Mcihpnoupo KOI OUTOi TI}V napn TOuc;.
Eptic; ovqouxoupt TO ptAf.ov KOI Tl} KOI outoi ovqouxouv
yaa TO noptA9ov KOI TI}V napn TOUc;.
Eptic; npoano8oi>pt yto to KMO TOU tonou poe; KOt outoi oou Atvt.
raari nOIOOKI, yaori OEV Koncic; Tl} OOUAhoo OO).J KMO oev
ntpvapt; Koita TI}V ncipn oou vo oetc; Kof.o. TO potciK&o oou
KOI KOiTO TOU<; ciAAouc; nooc; PoAtUTrjKOVE. twpo. Yncipxouv
ouo-Tpttc; civtpyot KOI Tl tyave. 0A Kcivouv OI}A000£1<; yta OOUAtci KOI
ov Ko8qoouv KaAci KOI TpOOVE OAI} Tl} oouno touc; 9a PoAeUTOUV Kl
ouTOi. /lev txete TTOttmonKo OTEKI; /lev 0A
npooTO opwc; KOitO VO pci9tl<; KOAci TI)V Ol}l!Wtrj KOI TO tci{JAI OTO
Kacptveio oev KOttci KOI OTO ptAAOV PMnoupt. 0A ooi>pe
o,n npopAi}pma txete vo poe; TO Atlt epcic; Kt tptic; 0A ooi>pe. 0Aa
9a otop9w9oi>v MAO npooto KOiTO TI)V ncipn OOU.
Kcinwc; tma rjp9t KOI I} owtrjpao Auoq vo oooe1 ttppo OTO yitwo-
ooavnmo9qnKo (ncitpac;) nou poe; noioeut. nopru ono ow noptiotc;
ono Ktt, tqv ncipn oou o aAAoc;, Eioope nwc; (JoAtut KOI i}tov KOI
pqponKrj. Kcin ot opxoioa, Kcin 01 vt6ttpot oAoKAqpoooopE TO pqto
Kat to cptpope at oilvXPova nAoimo to on' TO vtouf.ama
tqc; aatopiac; tTotpo v1o tupu KotovciAwoq.
Etc; Ol(J)VO<; ciplatO<; opuvto9m nt:pi napnt.
illwott q Eivm p1Kpi} KOI cptuyt:t tvw q nOTpic; tow tivm, otv
XOVETOI.
Km vo xo9ei naAI pt: XPOVIO pt: KOipouc; nattl OtKi} poe; So 'vm KOI
VO Jli}V EIVQI tpEi(,; TI}V napn ).10«;.
ri1.AAE
PALilO MANTOYLil
ApxJuav rj<5q 01 101,3 FM
STEREO rov romKou pa<5wqJWV1Kou ura9pou PALliD
MANTOY Lll 110V ureya(erm UTO noii1TJUTIKO Euililoyo
Mavrov<5iov.
fl1ureuovpe u' tva prjva va 'xovv oiloKilqpw9ei 01 6oKJ·
Kal va apxiuovv ra Kavov1Ka rrpoypappara yw pw
Kail urepiJ r}Juxaywyia UWUrrj T0111Krj rrilqpoqJOpiJUIJ 0110 JllO
eileu9epq qJwvrj.
EKllOrEL LTON UOAITILTIKO
EYAJ\01"0 MANTOYLilOY
To rrpwro lOrjpepo rov louvq 9a yivovv OJ yw
vtov LllOIK. EvpfJovMov. KaiiOUVTQI oila ra ptilq,
ouo1 9tilovv va 9tuovv vrrOl/JIJlfJIOTIJra KOl rrapailiiiJila OJ
V110AOI1101 VQ ljJT}qJiUOVV TIJV TJJIEpDJITJVfa 110V (}a QVQKOIVW·
ueJ TJ EqJopevnKrj Emrporrrj urov rrivaKa avaKotvwuewv rov
Evililoyov urqv rrilarda.
IIAPEIVIBAEH
5
--·-- -··--·
-----·- --- -:- -;- -:- --;- .. -:- -;-
K
o9wt ro rtAot aAAI)t ptot
oxoAtKrit xpovtat, XtAta6tt pa9qrtt
VO EntXEtpqoouv Tl}V «110·
pofJiOOI) TWV 9upci>v• TWV OVWTtpWV KOI OVW•
rorwv tKnat6tunKwv t6puparwv Tl)t xwpot.
fto OAAI) pta <popa ro novtAAitvto 9o
orov naApo rwv ttooywytKwv tttraoewv. Tt
tivot opwt ourtt 01 ttooywytKEt. tttratott;
ftori unapxouv. nwt <p9avouv 01 po9qr£t o'
ourtt; Tt nptntt vo yivtt wort 0 9top.Ot OUTOt
vo Attroupyitott KoAintpo ottt oqptptv£t
ouv9qKtt; Tt nptnet vo yivtt wort o 9topot
ourot vo Atnoupyitott yto ro oup<ptpov rwv
p091)TWV Kat Tl)t XWpGt; l:tO 9tpOTO OUTQ 9a
tntXttpitow pta npWTI) npoOE\'\'101).
H OIKOVOptKit, nopoywytKq KOI noAtnanKq
npaypanKOTI)TO Kat npoonnKq Tl)t XWpGt POt
K09Wt KOI 01 tntpxoptVEt KOIVWVIKEt tttAi-
tttt, ananoov noAirtt nou, ntpa ano tva
attoAoyo tnint6o f}ootKWV yvwotwv yopw on'
TOUt VOpOUt Tl)t <pOol)c; Kat Tl)t K01VWvJOt,
nptntt va 'vat KOTOX01 ptot, ntpiOoortpo ri
Atyortpo nAanat tttt6iKtUOI)t. H Ka9t opwt
tttt6iKtUOI), tire ava<ptperat ot Karapnoq
tnavveApanKq tirt ot tnovveAponKit - tm-
OTI)povtKri yta va pnoptott va ouvtto<ptptt
OUOIOanKO OTI)V OIKOVOptKq - noAtnanKit KOI
KotvwvtKit avtAttl), nptntt va ntptAopflavtt
tva Aiyo - noAo Ko9optop.£vo apt9po
ptvwv. Kat tvat ano TOUt f}aotKOTtpoUt ouv-
TtAtotEt pt rout onoiout neruxaivuat I) apt-
9pqnKJi aurq po9ptoq, tivat ot ttooywytKtt
tttraottt. OTI) oqptptvq <paoq tivot
tvat 9top.ot anapoiTI)TOt. flo vo pnoptott o
9topot OUTOt vo tKnAI)pW0£1 owora TI)V ano-
oroAit rou, nptntt va navw ot opt-
optvtt flaotKEt apxtt.
T 0 ntplEXOPEVO, noo 9a 6tOOOKOVTOI KOI
noo Kora ouvtntta 9o ot unoq,q-
<ptot nptntt vo pt flaoq nt npo-
yponKtt OVO\'Ktt Tl)t XWpGt. Q Opt9pOt TWV
9£otWV K09t <JXOAJit nptntt VO
pt flaoq nt t9vtKtt ovayKtt. H tmAoyq 9o
nptntt VO yivtTOl OXI pt Kptrqpto rottKO OAAO
anoK.AttanKa Kat povo pt flaoq nt KAiottt
Kat IKOVOTI)Ttt TOU. K09t po9qrq t<pOOOV
txouv 6o9ei iott tUKatpitt ot oAout vo ova-
nrutouv KOI 6tamorwoouv ourtt TOUt Tit KAi-
Ottt Kat tKovoTI)rtt. opwt rinoro
6tv IKOVOn01q91)K£ OTO UOptA9ov q lKOVO•
n01tirat oqptpa OTI) xwpo pot. T 0 KOfilTMl·
anKO OOOTI)pO Kat I) ttOPTI)OI) Tl)t xwpat ono
t£va OIKOVOplKO KEVTpa o6it\'I)OOV 0£ pta
orpti}Ait avanrutl) Tl)t 01KOVOpiot. Auro tiXt
oov onor£Atop.o MAo Kat npoOno9toq tva
tKnat6tunKO ooorqpo (Kora o:uvtntto Kat oo-
OTI)po tmAovrit - tttiaotwv) nou vo · ttunqpt-
rei aKptflwt Tit ovayKtt rwv Ktvrpwv ourwv.
tva tKnm6tunKo ooOTI)po nou vo 6ivtt
nat6tio yto ro povonwAtoKa oup<pt-
povra Kat unojlo8p1optvq yvwoq pta Kat I)
oovxpovq tmorJipl) Kat TtXVOAoyio 6tv qrov
ovayKI) va pnouv oro tMqvtKa oxoAtia yta vo
ttunqperqoouv ra oup<ptpovro aura. To ovri-
9tro pc.Atora. 01 i6101 Aoyot (KamraAtopot -
ttOpTI)pEVI) OIKOvopio) txouv OOV ouv£nt10
vo pqv yivtrat Kat oworJi pu9p.toq rou apt9pou
rwv t16tKtuptvwv ot Ka9t K.Aa6o. Erm txou-
pt TO <p01V0ptyo t161KOTI)Ttt KOI EnlOTI)pOVI•
Koi KAa6ot nou 'vat oqptpo onopaiTI)t01 yto
6qp1oupyio tupWOTI)t napoywvrit Kat nou 9o
pnopoooov vo onoppo<pqoouv tvov tKovo opt-
9po VO pi)V UnOpXOUV K090AOU
OOV KOTtU90VO£lt ant OVWTEP£t Kat OVWTO-
Ttt oxoAtt. Kat ono TI)V aAAI), vo umipxe•
nAq9ot tntOTI)povwv nou vo pqv onoppo-
<pouvrat ri y10ri 6tv unapxouv 9tottt, it ytori I)
onoppc)<pqoq rout 6tv ttunqptn:i ro oup<p£-
povra rou povonwAtoKoo Kt<po.Aoiou. Anort-
Atop.o va 6qptoupyeiro1 otororo npc)pAqpa
ovtp\'iot, unoonooxoAI)OI)t Kat trtpoonooxo-
AI)OI)t pt TOUTOXPQVI) mwoq T(I)V pto9wv Aoyw
Tl)t untpnpoo<popOt tpyaoiot.
T tAot, tivot yvworo on q tmAoyq 6tv yivt-
ro1 pt ot1oKponKa Kp1rqp1o. T a not6ta rwv
EP\'OTIKWV OIKO\'EV£1WV, ptyOAWVOUV KOTO KO-
VOVO ot pq pop<pwmoyovo, ntptPaAAov.
EXOUV TI)V 01KOVOp1Kq 6UVOTOTI)TO \'10 1610irE·
po po9itporo oKptPa <ppovnorJip1o.
txouv nt ovtot1t Kat nt tuvoiKtt ouv9qKtt
y1o ontpionoOTI) ptAtTI). Erot 01 rot1Koi <ppa-
ypoi Atnoupyouv ovevoxAqrot. Movo, orov ro
oup<ptpovro Tl)t oAtyopxiot onoiTI)oov Tl) ott·
Atxwoit rwv tntXttpqotwv pt ntptooorepout
nTVXIOUXOUt OV01tOV 01 nopttt TWV novtm-
OTI)plWV OTlt ptooitt ratt1t, EVW I) tpyonKq
K01 I) oyponKit EtoKoAou9oov orq ouvrpmnKq
rout nAtJOCi»q<pio vo 'vat onoKAtiOptvEt. Erot
TO nat610 <pTOVOUV ant nopttt TWV nOVEfilOTI)-
piWV t<p06100ptvo p' tva OVOXPOVIOTIKO nt-
p1tXOPtVO onou6wv, oPt Pat a yto ro tnovvtA-
ponKo TOUt pi:AAOV, pt TI)V ovtpyio VO KOpo·
6oKti ptra Tl) Ariel»ll rou nruxiou Kat o<pou mo
txt• yivtt tva oqpovnKo rottKo ttKo9aptopo.
H imoptl) oworou ouorJiporot tmAovrit 6tv
tivot 6uvorq xwpit OU\'XPOVWt vo avnptrwm-
oroov TO Otupi:VO npof}AitpOTO KOI 01
OVO\'Ktt TOU EKnat6tUTIKOO ouorJipotot.
npwro on' OAO eo npi:ntt vo yivt1 ytvvoio
OOti)OI) TWV 6onOVWV \'10 TI)V riot6£io, WOTt VO
KaAu<p9oov ot rtpciorttt tAAtiel»ttt oe uAtKo-
rexvtKit unooopit. No ovopopcpw9ouv TO P•-
PAio oop<pwvo pt nt TtAturoitt EntOTI)pOVl-
KEt, TEXVOAO\'lKEt KOI UOIOO\'W\'lKEt tttAi-
tttt. No ovoittt TO oxoAtio OTI) No yivEt
I) Ol)pOKporio oro <JXOAtio npoyponKOTI)TO.
No tKouvxpovto9oov 01 pi:9ooot 010aoKoAiat.
No oo9ti papOTI)TO OTI)V avamutq Tl)t Kpi-
OI)t. Tl)t Ol)ptoupytKOTI)TOt Kat Tl)t tptuvqn-
Krit 6ta9tol)t rwv natOtwv. No ttoo<poAtord
I) onoppO<pi)OI) rwv ano<poirro pi:oo ono pta
op9oAoytanKq ovnpovonwAtoKq ovanrutl)
Tl)t OIKOVOpiOt.
E
vo on' TO tmn:uwoTO Tl)t noAt-
rEiot OTI)V UtplOXit POt TWpO T£-
AEUTOiO tivot Kat I) ovtyepoq
TOU TEA Movrouoiou. npoyponKO ti-
VOI tva tpyo Ol)pOVTIKO KOI £ivat tva
Pitpo OTI)V npoooo mpou PEXPl rwpo TO
TEA o' tva Kripto
(npooqv Ktvqparoypa<poc;) uno anapa-
OtKTEt 9a 'Aeye Kaveic; ouv9itKtc;.
Eivat moe; ro tpyaorq-
plaKo rpitpa ppiOKovrav o' MAl) rono-
9tTI)OI) Kat Kan01o 101wnKo ep-
yoori}p1 napa oi9ouoo OtOaoKoAiac;
y1a pa9f)rtc; ptof)c; EKnoioeuoqc;. To
lit npoou/ito ioo - ioa nou x(l)poi>ot yto
nOpK1V\'K OUO OUTOKJVI)TO TOOV K09f)\'f)·
rwv. 0 oKonoc; ptpma TO ptoa
KOI npoKtllifVOU VO UnOpX£1 TEXVIKit
EKnaioeuof) oTI)v neptoxit poe; PoAeue
Kat napapoAtut. ft' aura /iomov nou
npoaviuptpo itrav anapoiTI)TI) n/itov I)
Ol)ptoupyia vtou Knpiou TO onoio 9a
Atnoupyti uno ouv9itKtc;
UPQI)\'lltV(I)V KOIVWV1KO aveproU(I)V.
E>tA(I) va mortU(I) on ano anoq,t(l)c;
UfllKOTEXV1Kq«; unoOopitc; 9a 'vat OV
oxt ri:At1o rouAaxtorov oro lihpo rou
liuvarou ptat Kat ro vo Kano1oc;
TO rtA£10 OTI) xwpa liOt tiV01 oav vo
«<>OXV£1 rpi>na OTOV OOKEOVO.
Ac; Pc.Aoupt rwpa Tl) qlOVTOoia poe;
va liouAt«<>tl Aiyo Kot ac; unoetooupt
nooc; ro tpyo auro oAoKAf)pwef)K£ Kat
ty1vt npawan oooorl) tpyaorf)ptaKl)
orelltxooof) pt n/il)ptc; tKnmlitunKo
npoooontKO. Mt Aiya A0\'10 ano anO«t>fl
AtnoupytKOTI)TOt TO rtA£10.
To npoPAflliO yta TI)V TEXV1Kit tKnai-
oeuoq liuef)Kt; T tli£1(1)0£ o paeqritc;
Kat Pvaivtt (navonlioc;) OTf)V napayoo-
vit. fto vo napaye1 we; yvworov nptntt
va tpyaorti. nou eo tpyaorti; I:' OUTO
TI)V amiVTI)Of) 9a TI)V mipETE KOiiUTEpO
an' roue; PEXPI rwpa anoq>otrouc;. Au-
roi tiVOI nliitp(l)c; EVf)ptp(l)pEVOI KOI
Ooo I) tKnoiOtUOI) 9o ppioKtTat oro xtpto
Tl)t apxouoot TOtl)t ourq 9o TI)V
oro oup<ptpovra Tl)t Kat 9o npoono9d p' ourq
vo Otopop<pwott noAirtt tKovoot vo ouvrqpit-
oouv Kat VO 6uvopWOOUV TO UnOpXOV KOIV(I)Vl·
KO ooorqpo. Onotaoqnort peroppu9ptoq Kat
OV 0£XT£i KQT(I) an' TI)V nitOI) TWV OVTIKtlptVl·
KWV OVO\'KWV Tl)t OIKOVOpiot KOI Tl)t nopoyw-
\'Jit Kat rou AoiKoo nopciyovro · Otv npOKEITat
vo napapei Tl) ypoppq TOU rottKOU Tl)t oup<pt-
povtot. Ot onottt nopoxwpitottt Tl)t OEV pno-
pouv ot Kopta ntpimwoq vo <praoouv pi:XPt Tl)
Aooq rwv tKnatoeunKwv npopAqparwv, oAAa
povo vo PtATlWOOUV TI)V unapxouoo KOTQOTO·
oq. H oumoortKq Auoq rwv PootKWv ouvtorw-
owv Tl)t EKnoiOtUOI)t KOI I) OVOOtttit Tl)t Ot
opyovo npooOtUTIKI)t tt£Attllt npoyporwvt-
rot pOVO pt TI)V KOIVWVtKq OAAoyq, povo OTOV
I) natOtio ntpciott oro XEPIO TWV
vwv.
TEA MANTOY
Texv1xlj exnai8evq
txouv vtroott TI)V avtpyia Kat ro aliti:-
tolio oro nuoi roue;. E>a pou ntirt
Pi:Pma n(l)c; Otv txro KaAq pvitpq. nooc;
ttxaoo roue; Kopparapxec; Kat TO Polii:-
para K01 U(l)«; tEXVW OKOpO on linpo-
OTO pat txoulit eK.Aoyi:c; Ka1 txet opxi-
o£1 TO ptyaAo Ooulitpnopto K01 f)
yopa OUVttliitotoov. I:' OUTO txen: oi-
K10. Ynapxouv K01 eo Polie-
ptv01, aliMt Kat an' aurouc; op(l)c; lit-
art UOOOI OOXOAOUVT01 p£ TO OVTIKEi-
ptVO nou ptXPt rwpa ptlitTqoav; Elia-
xtoro1. Aura Oli(I)t yta TOV rona IJOt
litv eiva1 oure avqouxrJnKa.
tivm Ka9oliou ani9avo, yto nopa-
0£1\'pa, OUOqlOITO«; OIKOVOJllKi}«; OXO-
Aitc; va yiverat amaoroc; otpPnopoc;.
T oopa nrot yivETOI va Ol-
KOVOIJ1KO KOI va TEAEIWV£1«; liE TO oi-
OKO oro xtp1 OUTO tivm MAl) 10TOpia.
To tKnatlitunKo poe; oUOTI)pa oav
rtlie1o nou tivat txet q>povTiott np1v
ano poe; y1a IJO«;. Erot yta ptp1KOUt
anoq>OITOU«; TtXVIKWV AuKtJ(I)V oivt-
TOI f) liuvaTOTI)TO q>OiTI)ol)c; OTI)V rpno-
paepta tKnaioeuoq (yta avooTOrrJ litv
TO napalilif)liO liE
Tf)V rpnopaepta tKnailituof) txett Tf)V
tuKatpia va nliouTiottt nc; ytwypaq>1-
Ki:c; OOU \'VW0£1«; liiO«; KOI TO T .E.I.
(T exvolitKa EKnmlieunKa lopupara)
eulioK1pouv an' TI)V Kpi}TI) we; TI)V
l)ef),
te1pa Km rponout ntpa an' ro
OUVf)910litVO XWpo nou Kl OUTO
oav oKono txe1 Tf)V o/ionlieupq ava-
rqc; npoooomKorqrac; oou. l'ltv
e• avaq>epew, orq litnoupyia roov
T.E.I. y1a Tf)V 1oropia liOvo ra topi>IJaTO
aura naA10Ttpa (oqliaoit np1v TO '83)
KATEE. Eni Pamlitiac;
nArOK tytvt ali/iovit Tir/iou KOI ptro-
vopOOTI)KOV ot TEl. H iopuoq roov
KA TEE i}TOv pta q>11ioooq>ia roov HnA
Kat rou 1'1NT (l'lttevtc; Nop1opanKO
Taptio) oro OUOTI)pa tKnailituof)c; Tf)c;
xropac; poe; nou 'y1vt anoOtKri} an' Tf)
XOUVTO rou Oanaoonouliou aq>ou
npOf)\'OUliEVO tiX£ yivtt pf) anootKrq
an' Tf)V OuyKavra. l:Tf)v Aq>ptKi} of)lia-
liit tiOOV 01 avepoonOl Tf) ytliOIOTf)TO
nou 'q>tpvt oro ouorf)pa Tflt tKnailitu-
ol)c; roue; I) iopuoq rtnoov 10puparoov
K01 ro antppt«t>av oav npc)ypappa
tKnailituoqc;. EIJtic; ro oexri}KOliE
(noAM txoupt oex9ti MflOOOT£ an'
roue; q>iliouc; poe; roue; Aptp1Kavouc;,
EKti eo Koliliavolit). Erat Ol)ptoupvit-
ei)KOV TO KATEE Km 01 ot
11
otpiec;
avi:pyoov tPvmvav Kara OtKaliec; y1a
va ortliex<i>oouv Tf) ptyalif) orpana
T(I)V avi:pyoov OTf) xoopa poe;. 0Ao TO
litaOTI)IJa otaKuPtpvqorJc; Tf)t xwpac;
an' Tl) Nl'l ot onouliaortc;
EnO\'\'EiipOTIKfJ KOI EnO\'-
\'EiiliOTIKO o1Kmwpara p1ac; K01 i)TOv
avi>napKra. Mt rov EPXOliO Tf)«; no/iu-
noei1Tf)t a/iAayitc; TO '81 tytvt I) ptTO-
rponi) onooc; npOOVOqltpO TOU OVOpO-
TO«; ot TEl. T apntlitc; KartPmvav,
TOlini:litc; avi:Pmvav. To topupaTO au-
ra (I)«; yvooorov txouv OIOq>Opa rpitpa-
TO K01 OXOiitc;. napayouv ano VOOOKO-
ptc; Ka1 yt(l)novouc; ptXPt f)fltKrpolio-
vouc; IJ11XOVolioyouc;. Ka9t oxo/iq EX£1
KOI TO OIKO Tf)t ovapa, i) liOiiliov tiXE
\'lOTi Kl aura "·X· (AI:I:E)
oxoM onou qlOITOUOOV lioytari:c;, OT£-
litxq emxttpi)otoov Km ttvolioXIOKoi
una/ilil11i0l. METWVOIJOOei)KE OE
(UO). Oali1ortpa 11 (j)Oirqoq qrav Olt-
ri}c; TOOpa f:ytVE TETpOETitc;. f'1taq>opa
napoxitc; \'VWOEOOV, Etaoq>ali10f) EnO\'·
vtliiJOTOt Kapia. Mt liiya My1a olio
P£ TI1V aliliavit. To PtPiiia
Opooc; nap£p£1VOV K01 napapi:VOUV TO
iota p£ Kcmo1a li1Kpoo1aq>opa Kupiooc;
ora To npi>pliqpa tmPiw-
Oflt TOOV onouoaor<i>v itrav Kl E\'IV£
rpopaKnKa liuoKolio. AnortliEOliO
nolilioi v' tyKaral.tinouv nc; oxolitc;
Mvoo Pfl otKovoptKrov ouvaroritroov.
Kaee XPovo ro Kparoc; xoP11\'Ei opl-
optva Kovoulita («t>ixouAa) yta Tl1 Att-
roupyia roov TEl, ra anoia nc; ntplooo-
rtptt q>optc; KOTOOUOTOiiOUVTOI \'10 Tl)
010p0pql00011 TOU xoopou
WOT£ va tpnvtouv TO onouoaori} ano
KaAatoef)nKi) ano¢q. Eniol1c; poq-
eouv OTO PtPiiioov nou KU-
KAoq>opei ro Ynoupytio OOJOtiac; \'IO
Tl) otaq)i')ptOf) TOOV TEL T 0 npoplif)IJO
TOOV 01e0UOWV Opooc; uni)pXE KOI unap-
X£1. To npc>pliqlJa rou tKnototunKou
npoooomKOU tiVOI 101ain:pa
T a mowelipanKci otKOIWIJOTO Kat q
tnO\'\'EflpOTIKfJ avunap-
KTO. 01 onouoaortc; OIEK01KOUOOV KOI
01£KOIKOUV. Tpavi) 0 0KTW-
pptoc; TOU '87. An' olio TO TEl Tl)<;
XWPOt 01 onouOaortc; KmtpqKOV OTI)V
Aei]va y1a va ppouv liuoq oTO npoPM-
llOTO TOUt KOI OOV anaVTI)OI) \'EUTf)KOV
TO roov MAT KOJ MEA. Mt
lioyta m TEl txouv yive1 tva re-
paono q>urwp1o napayooyi)<; avtpyoov
KOJ oo01 txouv Poi\eurti, ntpi
Politliaroc; npoKtnOJ, 01 ntptooi>TtpOI
unoanaoxoliouvrm it trtpoanaoxo-
AouvrOJ.
uno9tooupt op(l)c; nroc; napoxoo-
pouvrOJ TO mawtlilianKa OtKOJwpaTO
KOI 11 EUO\'\'EiipanKit
OTOUt onouoaori:c;. T1 eo yivtt IJ' au-
roue; roue; Xtlitaotc; 8/itnou-
li£ tf)v ntptoxl)pac;. H liia emxeipf)oq
TI)V ali/if) ora npoPiirJ-
liOTIKa nou nc; littnouv. H
li10 npoplif)lJOTIKtl Kot un£pXP£WpEVf)
K01 alilif) litnoupyti uno OIJq>1opi]TI)Of)
Kot XPEWlifVf). 1'11)/iaoi) f) pta PaatliiKO-
rtpf) TOU Pam/itooc;. !:tf) xwpa poe; 0£-
KOO£«; 01 £ntX£1pi)oetc; nou Klitivouv q
liiO KOTOHIV Tf)«; aliflf)c;. 0ap0\'00\'1Kf<;
tntvouoe1c; y1a rqv avopewoq rqc; 01-
KOVOIJiac; Otv yivovr01. Klit«t>ttc; KOJ
PEliOUiitc; xoipvouv Piov aveoonap-
rov!
nmo eo tiV01 liomov TO liEflflOV Tf)t
xwpac; poe;. nolO eo 'vat TO ptMov
Tl)t nOJotiac;. Mtxpt .-: rt ot v£01 roov
napanavoo oxolioov eo OTtflEXWVOUV
nc; orpantc; roov avtpyoov; Mi:XP1 nor£
eo liOt nouliavt tliniotc; KOI OV£tpa
KOl TO pi:li/iov IJOt eo ano
unooxtoetc;; Mi:XP1
nort ro OIKaiooiJa OTI) liouli1a 9a
rarOJ an' roue; Kaee lioyi)c; ruxoli1<i>-
KT£t KOI KtpOOOKOnouc;;
f1' auro /iomov KaAi) KOJ anapairf)-
TI) 11 oqptoupyia TOU TEt\ Mavrouoiou
aMa va na«t>ouv rtna tp\'O va ptvouv
tpya pnpivac; KOJ povo. Ac;
o9ouv 01 anapahqrec; npouno9totl«;
y1a Tl) of)ptoupyia vtoov etoeoov tpya-
oiac;. Ac; yivouv tntvouotl«; yta T11V
Tf)t Ptopqxoviac; OTI1 xoopa
KOI £101KOU:pa OTf)V n£p10XfJ poe; KOI
oxt y1a nc; rotnec; rou Kaee q>ouKapci
.ruxoo1<i>Krq.
! ' A ' l l \ l u o
0 1 0 1 -
j 0 1 X ( l l \ l t ' { O } I -
j 3 d m X ( l l \ l l ' { O } I -
o t r l
l l y y v ' 6 8 6 1 l l y , d u v 6 1 l l 1 d J ? l 3 l
j D I > I ! l D O f f i
1 0 } 1 · · · t ; n d l J o w -
j i \ O O O Q O d O > I J -
' 0 1 \ l l ( l D I A 1 0 > 1 Q 1
- o u O l \ 3 · l t o m Q d u · L t 1 u r l m
J ? l r i O ) I 0 1 A
l \ ( 1 0 1 0 3 ) o r l o e I \ 3 Q J ? 1 d l 3 y 0 1
3 0 1 0 ) 1 3 r i ! ! J d 1 1 \ 0 ' ? Y Y O ! ( l ) d u
0 1 \ " l t 1 d t ; H 3 l
' O > I O i d ( l ' > I O l D { f { f o ] 0 1 0 1 A
o 1 o v · o 1 d ( l o 3 r l n o ( l 3 y n o v · l t 1 ! d 1
.
- 1 1 1 ' { 0 l l » l \ l t 1 0 1 A
- p 9 0 1 \ m A o r l n o 1
Q y O ) I 3 X ! 3 · l t d 3 1 ( 1 3 V
· S n m O I 1 ! I I O 0 1 0 ! J 1 0 I 3 Y ' > I
M O X , 0 9 O l D 1 ! d O > I 0 1 1 0 ' > 1 Q M O 1 0 1 \ ! 3 ! 1
- m A 1 0 1 3 1 l l ! d d o u v · l i 1 ! ! J d u l t o m < ; > d u
: 1 3 A g l . J D O d l Q U O
l t " ! ! J 1 I I 3 Y < ; > u o 1 ; m w
· s L t e
· J ? 1 ] o 3 l l ! 3 ' ! ( I ) O U 0 1 \
3 H _ > u o O l d ( l o 1 ) 1 ( I ) ' ) J ' { C l O g • o m r ; > d m
' 0 1 \ U Q 0 1 r \ 3 r f Q l l J ? 1 3 r l
1 0 ) 1 o A p ( O r l Q > I O 3 r i 0 0 0 1 Q > I J \ f -
o
· < ; n m i o l \ 0 ) 1 1 0 1 ) 1 I D I \ ! 3 n o u ! D
· 0 0 > 1 0 1 0 3 r l Q 0 8 ( 1 ) ' > 1 0 ' { l l 0 1 \ 1 0 ' > 1 3 r l J ? d l 0 1 \
1 \ l t l D J r i Q U ' Q l O l l 1 X 0 -
· S o M < ! > I J o
3 l l ! 3 ' Q l O l l 0 1 0 3 r f Q 0 € ) ( 1 ) > 1 0 ' { l l O N -
o 3 u p ' A ' l " l t w Q ' { O ) I
O I \ J ? ' > I 1 \ 0 O l \ < ! > . ' 1 . 3 -
· S l t O J ? I \ O E ) 0 3 1 1 ! 3 · o r ! O Q > I 0 ! 0 0 ( 1 )
Q l d ( I ) X Q l \ 0 ' { 1 1 1 9 m o 3 r l J ? U -
· S o w
· ! ! J } I 0 3 1 1 \ Q } I
· Q o o g o o ( I ) J ? ' { t r l 1 ; > 1 9 1 0 1 1 3 l ' ? Y 3 -
1 \ l t l , 1 1 0
' I ) I ! Y • o o A 1 o 1 O l \ ' ? } 1 -
· o ) I I 9 ' ? Y C 1 ) 1 o 0 1 : 1 -
' O ! d O l D 3 r l Q U -
! < ! > Q 3 3 1 0 0 r l p 1 \ 3 9 O ! O d ( 5 -
! 3 r l C 1 0 1 \ [ ? ' > 1 1 1 1 _ > 1 9 1 0 1 1 0 0 < ! > 1 1 0 } 1 -
: S o w
· ! ! J } I o O ! ) { n o l l 1 \ l l l
· · · o , x n o l l l l 1 ' { ' ? 1 1 Q l 3 W
1 \ 0 1 0 O d 3 1 Q ) I I l C 1 0 1 1 0 1 \ D 3 0 ( 1 ) ' { 1 1
1 0 ' > 1 € 0
' O l i \ J ? 1 1 0 1 1 3 0
· J ? l l 3 ' > 1 0 0 ! 1 \ 0 l J I O ) I O d < ! > l t S 1 " 0 l
' 3 } 1 J 3 d
« l t d l ! d 3 ] 0 1 O O ( I ) l Q ) I O < ! > . ' 1 . 3 »
· 0 > 1 1 \ l l l D M O X O J ? 1 1 C l 0 0 1 1
- o A 1 y , 1 1 0 5 3 W
' 0 1 3 9 J ? O O
- n i A O : i \ f O O l 1 0 > 1 1 3 W V : : > n m
0 1 1 0 ) 1 0 0 1 D l 0 1 3 9 \ f
o 1 > 1 J D l D < ! > } f o
' 5 l i 8 J ? l ] 0 ' 5 l t O t ; > I \ O E ) 0 ' S O M ! ! J I J 0
Q > I D I I \
- ( 1 ) , \ 0 1 0 1 0 1 3 8 ' ? > 1 m w > I
· S l J X o l d 3 1 1
S i n C ) O i d ( I ) X 0 0 1 0 1 1 J ? : l l
: : I H I H S W A V O > t I H ! H N O U O d U
n o y
- y Q d J n d o J : I \ f i O V U O I H I I H ! H N O U O d U
. . · s o y
- n O U Q ) I O M O I J : \ f 3 ! \ f W W \ f d J I O > t i V I 3
o y n o d n 0 1 1 : A O > t i V A I 0 d 0 ( ! ) 3
J l i l d D D D l : I H I H S W A V O > t I O d 0 ( ! ) 3
: 1 \ f i O V U O I H I I O d 0 ( ! ) 3
J O X Q Z J l . i M Q J j ' : I O d 0 ( ! ) 3 I O ) I I N 3 J
D Y J U O U O ] d O V ' J : I \ f i W ' f 1
= I \ f 3 1 V W W \ f d J
Q I X D d D l D ) l D A Q l y n o 1 : l Q d V 3 0 d U I 1 N ' f
: J Q d V 3 0 d U
6 \ 1 1 1 0
I O l ! J ' { 3 l 0 1 1 o n o y ! r l O n 0 1 · : r v o 1
l . t w 1 0 ) 1 S o d u . > u ' S I _ > I 3 9
· s o , r t o v
- I d 3 1 1 3 D m y y J ? l 3 r l J ? d n M o 1 0 > 1 J ? O n d X J ? Y
- y o 1 1 o d Q 1 1 3 X p c ; n m l . t g r t n y o } l o 1
' 0 ! ' { 0 1 1 - 0 9 I ? Y
· y 3 3 r l o d ! ) J l n o 1 0 } 1 S 3 1 \ f ! > A O
S ! ) O } I O I 3 d 3 c b t d 3 1 1 1 0 } { S o o > n r \ o y y n o m 9
3 0 D I I { I { J ? 1 3 r l 1 0 > 1 0 1 { ' { 3 1 1 Q } { 1 ? ' { ' { 0 1 1 O d J ? l l
3 r l 1 0 } { 0 9 Q r l o 1 \ l . t l o 1 : i l W i l U O
0 1 0 z 3 r l ' S o 9 J ? Y Y 3
o r l l . t y e Q 1 0 0 d i J q } l m 3 d 3 c b l d 3 1 1 o 1 o 3 r l o X p
o . ! . O Y 1 1 0 1 1 D I 1 \ l . t w S I 3 0 J d } I D I 9 S 3 1 o c b o q d u

- o X m 3 3 r l 5 3 ! 9 1 \ 0 1 1 o o r l o S u 1 0 } 1 · v · J · J l . t 1
, 1 1 0 1 0 1 3 ) ! d l t 1 o S o r t J ? I 3 9 I _ > 1 1 o o d 1 1 H
· o r l l . t y e t . > S o r t C ? } { l l \ 8 3 1 0 > 1 Q > l
1 3 1 \ ! A O l \ O . J . O I ( 1 1 0 1 1 0 I l . t 1 ? 1 1 0 } 1 0 9 > 1 1 ! ? 0 1 \
- o r l 3 r l ' J ? I y n o g m r l 1 0 1 3 1 \ ! j
· v · o · N
( 1 0 1 S O J . O l . t 1 } 1 0 1 ! ? 1 o y q O l : v 1 0 > 1 N l . : : l
I H 3 S \ f 1 l . t c b Q } I O f 7 1 : 1 1 W l l U O C 1 0 1 1 Q 1
l l d l Q > t O L I / \ n o X d Q 1 1 C l l r 1
' 1 1 1 { ' > 1 O d 1 D J ' { , \ ' ) 3 ) 1
' S 3 q y o n 0 1
' o o n o 8 ! o m r t M O I \ J ? g r l o y l d 3 1 1 n o 1 1
- y · o · N n o 1 S I 3 0 t ; I 1 0 0 1 0 > t . ' l . 3 1 0
S l . t l \ r t ! V S l . t 1 l r d ' > I J ? 1 \ U l D 1 \ 0 > I l . t l D
• ! 1 X I O q 1 0 } 1 ' \ { ' j ' J l \ l . t 1 Q 1 1 0 ( A O V I W O
A O } I l l A \ I N : i 0 } 1 1 0 : i 5 3 N ) n o 1
l . t o 3 8 Q I \ D S o p 9 0 3 n o 1 0 1 1 H S o m r t r t J ? d A
- o d 1 1 n o 1 n o y ! r t O 0 0 1 T V n o 1
1 0 } 1 S l . t l \ r l ! V n o 1 3 W
· q } { u l . t g r l n y o } { 1 0 } {
z 0 1 0 0 2 : 1 m > I
n o 1 1 ! d 3 1 1 O O t · v · o · N 0
' 1 ? 1 9 1 0 1 1 0 1 0
o o . o o y J ? 8 l . t 1 m r \ S l . t 1 1 J ? , \ o S l . t 1
l i 1 0 } { S o r t 0 1 1 9 1 1 \ 0 1 0 o o r t . o u l . t y e m n o l \ o o 1
l . t I D I \ ! 3 C l O I ( ! r l O ( ) 0 1 S Q 1 1 0 ) 1 J
· S o 1 1 \ C ? ( ) ' { J d o 1 1 n o 1 S u I 3 0 J ? d
- 3 1 1 3 l 0 1 \ ! 3 9 0 1 1 0 0 d 1 1 1 0 ) 1
- o d 9 0 1 \ 0 1 1 3 J ? l 3 r l 1 0 > 1 S 8 6 t 0 1 , 1 1 \ {
- 0 1 1 9 1 1 0 S n o y ! r f O S o d
· 0 3 1 Q O D i d 3 1 1 S n 0 1 3 r l S ( l ) 1 1 0
· o y y 3 1 1 Q > I o d 3 1 q o . o 1 d 3 1 1 0 1 1 0 > 1 5 3 ! A o y o r t e
S 3 d 3 1 ( l i ( O A 3 r l S u O J 0 1 1 0
1 \ U l . D " 3 . ' 0 ' 3 C 1 0 1 1 Q l 1 \ f ! > I D D > I O 1 \ ( 1 ) 1
· l . t l O > I / \ l . J l O O d 3 1 ! D I ! ? I S I 3 0 ! d } { 0 1 9
0 1 \ 0 1 1 \ C ? d X L £ 0 1 Q l C l D . 0
1 0 } { £ : S 6 I 0 1 3 > t t i 9 ( l d 9 1 · v o · N 0
·
S I I A r l f V S ( ) f ( l r i O
· S o y
· l r l O . S Q } I 1 1 C 1 0 N S q } l l l l 0 1 0 0 0 1 5 1 3 0 J ? l 0 0 1
S 1 1 ' t i o o 9 J ? d 0 1 1 : I
l . t y J ? A 3 r l 3 r l · g 0 1 0 L t y o 1 1 q r t
- o o > I m o o 9 y o e o d o 1 1 m r l ' l r " r t ! v l u
· ( 5 o X \ } 3 1 0 1 0 0 1 3 X ? / \ O J )
0 1 l . t / \ ( _ > y " > l o 1 3 / \ ? r t t g c ; t o A o d 1 9 > 1 I w r t l . t v
0 1 I D " > I 5 u
9 1 1 0 - / \ 0 1 0 ! 3 ' { 1 1 0 1 ! 1 1 3
5 ( ¥ ) 5 o d e l 0 1 1 c ; t H
o 1 o J ( l ) r l 9 o y o

' 5 o d \ } O N
1 0 " > 1 O l d \ } 0 1 / \ 0 0 3 r t 5 3 ! / \ D l l r l O " > I
5 u o 1 0 " > 1 D ! d m d . \ o > t m g I . J w y o w
0 1 3 > 1 U 9 0 ! / \ 0 d : J r t 3 1 0 1 3
' I " > I \ I 0 2 n o u r l 0 1 1 0 > 1 n c ; t o 0 1
' l d c ; l O l / \ 0 0 0 1 0 1 C l O l l J C 1 0 1
0 1 1 0 " > 1 5 o 0 1 m g c ; t o . \ o d l 0 1
5 0 0 1 ! 2 D r l 0 / \ / \ 0 0 3 d 9 l l r t
n o u 0 / \ 9 r l 0 1 5 3 . \ n d : J o 9 d u I Q

/ \ l u 9 1 1 0 / \ 0 0 . \ \ } d : J o o d u / \ ( ¥ ) 1
b o i . J " > I ! 0 1 1 0 l . J I 0 / \ ! 3 5 o r l 5 \ J " > I I O C l O r l 5 1 . J l
5 0 ! 3 d o u 5 1 . J 1 5 Q r l e o w 5 9 " > 1 1 1 / \ 0 r l i . J J
' 0 / \ ! d O ' ( > I 0 1 1 0 " > 1
o 2 m ! 1 1 I . J 0 1 0 f ! > / \ 3
O l D 1 1 ( 1 0 0 1 1 0 > 1 o d c ; t y l . J 1 \ 0 1 \ J 0 / \ 0 M 9
' 0 1 i . J l 9 1 C 1 0 1
m r l 5 l . t l \ J > t i D n o r l
\ J " > I U O r t l t g l . J 1 Q " > I U / \ O r l i . J o
\ J » I D n o r l H
· / \ f ! > r l O U O r l ( l ) d X
/ \ ( ! > > I I D O O r l 1 0 > 1 1 \ ( ¥ ) / \ Q M O
/ \ ( l ) d 9 m m g / \ I . J 1 3 r l
0 0 1 1
1 0 o d 3 1 9 M \ {
' Q 1 0 0 3 / \ 1 1 0 1 0 5 Q y o o o 1 0 > 1
0 1 0 O l l d Q U I 0 / \ ! 3 1 0 1 / \ 0 d ? I D 0 / \ 0
0 0 1 1 0 / \ 0 M Q D ! o X d o O l l l 0 l
' ! O D ' {
J ( l ) l l 9 S Q o r l e o d S \ } o > t l r l 3 y o n
5 0 0 1 O l d Q " > I / \ 0 0
/ \ O X ! 3 / \ 3 V · 5 n 0 / \ 9 1 1 0 " > 1
5 n o r l 3 d \ J a r l Q " > l l l ( l ) d 3 / \ 0 1 \ J / \ ( ¥ ) / \ 9 d X
. / \ ( ¥ ) 1 Q 1 0 1 0 X d o 9 u o - / \ O l D ! 3 ' ( l l
0 1 ! I n 5 ( ¥ ) - 5 o r l m g c ; t o . \ o d 1 o 1
o ! Q d 1 J
' l t ! Q 1 1 W : J o o 1 / \ O O J ? 1 C l 3 / \ l . t r t d 3
3 r l D l " > I \ I 0 2 o o u r l
3 r l 0 " > 1 1 l ? l l r t 3 d 0 > 1 1 1 ( ! > 1 0 d 1 3 l l 0 1
1 0 1 3 2 ! / \ D d : J r l 3 O / \ 1 0 " > 1 y m o o " > l q / \ d n r l o
9 1 ' { D l l 0 1 ! 3 d ( l ) X o u o o / \ I 3 2 ! X d o O f : ,
n o 1 5 l u 0 1 0 ( l ) d \ } J

f O H I D f i O r l I D H { I H I D f i O J f
· 5 o r l 0 1 o r t o ! d ( ¥ ) / \ . \ m d Q > t
/ \ D o o ! o i . J e o 1 0 o 3 / \ l t 1 I O > t 0 1 U 1 Q l l l 3 ' (
I . J 1 0 0 1 1 J ? l D 3 ' { 3 l / \ C l O 1 0
1 0 / \ ! 3 S I . J 1 9 1 X 1 o / \ o
o 1 1 0 " > 1 Q O / \ o d o o o o 1 0 1 l . J 1 < _ > d o e o > t
l . t ' 5 1 . I o c ; t m S l . t 1 D ! r l 3 d l . t H
· l . J o ( l d : J / \ l . t l m g ! / \ l t 1
9 u o o . \ 9 y o 1 d c ; t > 1
1 0 / \ ! 3 S o r l 5 \ J ( ¥ ) 2 5 l t l
1 0 S a y 9 I D " > I S o o u 9 S o r l H
' 0 0 1 0 1
3 r t O O / \ ! d " > I D i g 0 / \ 1 0 " > 1 0 0 1
0 1 1 0 " > 1 C \ 0 1 5 u 3 r l O O O Q { f D 1 9
O / \ a r l Q o d o u r t \ J l o o 9 u o
· c : a o o y J Q / \ 3
5 l . J ( ¥ ) 2 o o 1 1 o d 1 o o 1 l l o o d d : J " > I 3 H
l . J d 3 1 Q i d O > I l . J 1 0 / \ ! 3
· o d 3 1 Q I { O " > I 1 0 1 3 / \ ! . \ O / \
/ \ Q o e o u o o d u 0 / \ 9 d X 1 0 " > 1 c : a y o u 3 r t 1 0
1 0 " > 1 1 0 I O ' ( Q 0 0 1 \ J 0 ( ¥ ) 1 \ Q . \ d O / \ l t 1 D I J
· S o o y Q m A I . J d 3 9 c ; l 3 ' ( 3 / \ 0 1 \ J S o g o . O J 3
H · , o o d " > l 1 0 » Q 1 i . J c P I O » D l l ! J I \ J > t m o o g o d o u
5 n 0 1 J

0 1 9 d o X 3 r l 3 " > 1 i . J 1 D ! X 3 / \ 0 0 1 0 " > 1
/ \ I . J 1 m . \ 5 3 ! ' { 1 r l o a r l a m X d Q H
' Q l d ( l ) X ( l ) d Q A 0 1 Q U O o o r l O Q " > I
5 o e l . J v n 1 0 1 3 / \ f ! > d 1 / \ 3 " > 1 . \ o o 1 0 } { · l . J Q W o o 1
I . J 1 f ! > d u / \ U 1 ' Q 1 3 r t m r t 3 / \ 1 . \ ? H
n o . \ 9 \ ( ' ( 0 J
0 0 1 0 " > 1 U Q I . \ O r l 0 1 ( ¥ ) d 1 1
0 1 1 0 > 1 3 0 ( l ) p r l l t o D ! X m m a
· S o r t S l 1 1 n o d ( ! > X o m n r \ o y o 1 0 X d o n o 1 O ! O O l O O d 1 1 1 \ l . t 1 m r \ o r \ o y J ? I \ O
0 1 0 1 \ l . t o l . t > t J 0 1 9 0 1 C 1 0 l . t I O I \ ! 3 S o o 1 1 ( l ) ) ! r t O N ' O I ' ( C ? X O
· 3 0 1 1 \ 3 1 1 0 1 m r \ o o o · m o g ( \ 3 l . t 1 0 S n o d < ? X S ! ) 0 > 1 I A o y o 1 0 X d o 5 n 0 1 1 3 J ? ' { O d l O l \ p d o m i
O l \ I \ C ? l O M 9 1 0 1 \ ! 3 · ) m m y Q c b o S q 1 0 o 1 3 X d J ? 1 1 C l S o o 1 1 3 r f Q 0 1 1 S \ { · m d J ? y 0 9 m y ! X
3 r l 1 \ l d U · 3 r l n o e g r l 1 \ 0 1 O l \ S o r t 1 0 } 1 1 3 1 1 0 1 S o r t O l \
O > I O ' { ' ) I D 1 \ 0 1 I \ C ? 1 C 1 0 1 3 ) J d ( l ) l \ r \ I \ 0 0 1 1 \ J ? 1 1 0 0 1 ( 3 1 S 0 1 0 1 1 0 " 3 r t t ; l y 3 , \ < ! ) ! ? 3 ) ( 1 ) 1 1 ( l ) ) ! r l O N j 3 · S m o g
· Q : l S m J d Q g S l r 1 S Q o d n o o l r 9 S ' ) 0 > 1 1 A o y o 1 0 X d o S n 0 1 m A O } I O y Q c b 1 3 . D ! d o t 9
l . t D l 9 ! l . t ! ) 0 1 C l D S q n 1 3 S i n o r f r f o d A q d 1 1
0 1 0 1 3 0 J ? d 3 1 1 q 1 n o 0 1 ! l O l A 1 \ Q O X n o l . t i \ O , 1 \ 1 \ 3 9 S o o 1 1 3 0 l . t l i \ J ? 1 1 0
' > I o o r l o m y o u S q M n o 1 1 n H l \ ' ) 0 9 d o 1 1 o l \ o y l . t y y Q d 0 1 1 1 0 > 1
0 1 1 ? 1 0 0 0 1 \ r \ Q O r t O i l i ' { O U ' 1 1 1 1 , \ 0 1 0 0 0 1 1 3 J ' C ? H l D
0 1 3 r l n o 1 1 S o l \ q r l o n o 9 1 \ ! ) d l t } f S o A o y y o o 5 < ; > } { 1 1 0 1 1 1 ' { 0 1 1 0
· o d f ! > 1 S o o
1 \ 3 9 l . t o l . t } I ! O J 9 0 1 0 \ f 1 l . t 3 1 ! ) 0 S o l J ? d } l 0 1 3 1 Q O S f ! > X m o n v · S o ! y l t 1 1 o } l o i 0 X d o
S l . t 1 I \ U 1 3 r f O l \ S n 0 1 1 0 > 1 S n 0 1
0 1 0 1 \ m A 1 3 Q 3 r l i D l . t d X S ! ) O > I I d 3 r f 3 J ' « S O d i ! ) X 0 1 ( 1 ! 1 1 \ 0 1
n o 1 1 O J r t 1 3 X d g 1 1 n 3 1 3 0 J ? d 3 u D l \ 3 X n q 1 \ 3 9 S n o o q m r \ O l \ ! 3 } 1 3 O J 3 r l l . t . o o q · S o 1 1 q 1
o S q 1 n o 1 3 . D J ? X n o l . t 0 1 \ 1 0 1 3 1 \ ! 0 d l I O I \ ! 3 1 \ 3 \ 7 · S 3 l > t f ! > 1 9 0 X C 1 1 1 0 > 1 I O ' { U 1 1 J ? > I O I O X d o
! O I \ I d 3 r l l t . o 1 0 · S n o d J ? . o d n o > t 9 1 1 0 I X O Q I \ X n o
n o u S o d f ! > X S < ; > > t 1 A o y o 1 0 X d o 1 0 1 \ ! 3 H 9 1 d o o X
0 1 0 0 1 1 1 \ l . t l D 1 \ ' ) 0 9 0 1 0 0 1 0 } 1 , \ 3 0 1 \ 1 \ 0 > I l . t l D J ? > I A O I \ 0 I O > I I O l J ? } I 1 0 ) n o d
· J ? O d C l O } I J C 1 0 1 , 1 1 0 S Q O d i O > I J ? 1 0 > 1 C 1 0 1 1 l \ f ! > r l O d 9 1 l l 3 I \ O O d q c b m 9 1 \ 0 0 1 o o r \ q y J ? ' { ' { D
I \ U 1 0 1 9 Q 0 1 1 \ 0 W 0 1 · o o o 0 0 1 1 9 1 C 1 0 1 O ! d 0 1 0 1 l r I D I \ ! 3
S I 3 9 I ? r t o a 1 \ 3 ! ? ( 1 0 1 1 0 1 \ C ? r t 0 1 ( 1 0 1 1 1 ! 1 1 0 0 1 3 X p D l l t ; l r l ( l ) g 0 . 0 \ ) 1 1
0 0 1 0 1 0 1 ! g 0 1 1 0 } 1 J J J ' { O r l 0 0 / \ 0 J 1 1 · X · 1 1 S o o 1 1 q 0 1 D r l r \ Q d 1 1 Q Y I { O l l O d Q 1 1 S i 3 ( ) I _ > r f
O l \ ! J d o u r l O J d O l O f l l 1 J · S n o d 3 1 Q 3 1 \ S n o w o d 3 1 C ? } { I 9 I 3 1 0 } 1 S Q o y y o 1 1 3 D C ? l O ( I ) I \ r \
1 0 / \ ! J C ? l C l O 3 1 Q O S o o 1 1 1 0 r l O ) J ? 1 1 \ 0 < J > ' 1 ! ? ( 1 0 1 1 \ 0 W q t d ( I ) X 0 1 O d 3 1 1 ? 1 0 1 { 0 1 1 1 \ 0 1 , : I
. n o 1 1 S < ; > 1 n o S o d f ! > X o 1 \ q X m S n o o 9 D I J
C ? } I I r \ o y o 1 0 X d o 1 0 } 1 S o r t l . t 1 1 9 C ? 1 D O O I \ , \ 1 0 1 \ , O l \ S Q o y y o 1 1 3
S o r 1 1 6 X o r d 3 H
A
J O d f ! J X
H f l Y S : W : I I d : Y I I
9