23 SC|RI

Capitolul

23.1.GENERALIT|}I Sc\rile sunt elemente de construc]ie care realizeaz\ leg\tura `ntre cl\dire [i nivelul terenului exterior sau `ntre nivele diferite ale spa]iului interior al cl\dirii. Rolul sc\rilor este de a permite evacuarea rapid\ a persoanelor din cl\dire, `n caz de incendiu sau cutremur. Sc\rile trebuie s\ satisfac\ o serie de condi]ii privind : • confortul circula]iei, care depinde de efortul necesar parcugerii diferen]ei de nivel [i de senza]ia de siguran]\ a circula]iei; • rezisten]a [i stabilitatea sc\rii la solicit\rile rezultate din sarcinile de exploatare (greutatea elementelor componente, greutatea oamenilor); • aspectul plastic, prin folosirea sc\rii [i ca element decorativ al spa]iului interior sau exterior.

Clasificare

Sc\rile se pot clasifica dup\ destina]ie [i rolul lor: • sc\rile monumentale – urm\resc realizarea unui efect arhitectonic deosebit; `n caz de incendiu sau cutremur, servesc la evacuarea rapid\ a oamenilor din cl\diri (maximum dou\ nivele); • sc\rile principale – servesc la circula]ia normal\ în cl\dire; • sc\rile secundare – servesc la circula]ia de serviciu `ntre diferite nivele sau numai la unele dintre ele, cum ar fi sc\ri de pod, de pivni]\. Aceste sc\ri, `n general, nu se iau `n considerare `n caz de evacuare la incendiu sau la cutremur.
Casa sc\rii

Casa sc\rii este spa]iul special amenajat pentru amplasarea sc\rilor interioare. Trebuie s\ fie vizibil\ [i accesibil\ direct de la intrare.

370

de importan]a sc\rii.I).5 cm [i `nalte – cu h = 17. reprezint\ suprafa]a orizontal\ pe care se circul\..I). se prevede un podest pentru odihn\ (fig.1..1. Acest lucru este necesar pentru a se putea parcurge traseul complet p^n\ la nivelul ie[irii `n exterior. pentru fiecare etaj `n parte. ~n cazul `n care spa]iul disponibil din casa sc\rii este limitat. Pere]ii de la casa sc\rii trebuie s\ aib\ grosimea minim\ de 25 cm – la zid\rie [i de minimum 20 cm la beton. Func]ie de `n\l]imea contratreptei. sunt utilizate sc\ri `n spirala. Lungimea liber\ a treptei este egal\ cu l\]imea sc\rii [i este `n func]ie de debitul curent al circula]iei [i de dimensiunile obiectelor ce urmeaz\ a fi transportate pe scar\.23. form^nd `n\l]imea treptei. rampa. Casa sc\rii va fi ventilat\ [i iluminat\ natural.5 cm.1. de cerin]ele arhitectonice [i de raporturile dintre dimensiunile casei sc\rilor.Acest spa]iu din cl\dire. sc\ri cu dou\ aripi paralele [i podest intermediar (fig. Raportul dintre `n\l]imea h [i l\]imea l a treptei d\ panta sc\rii.5 cm.1.5 . mijlocii – cu h = 16. C^nd circula]ia este redus\ sau spa]iul este foarte mic..6 . `ntre doua nivele consecutive. sc\rile pot fi : joase – cu h<16. Sc\rile drepte. trebuie s\ fie separat de restul cl\dirii prin pere]i.I) . 60 cm (23.III) sunt: treapta. `n orice moment (incendiu. de obicei.23.23.. folosit pentru evacuare `n caz de pericol.23. plan[ee [i u[i rezistente la foc. cutremur) a unui sistem automat de iluminare artificiala. 17. Treptele joase sunt recomandate pentru sc\ri Contratreapta 371 . balustrada. se admite lumina artificial\.. Treapta reprezint\ suprafa]a vertical\ care leag\ dou\ trepte consecutive. C^nd nu este posibil\ iluminarea natural\.. 1.23.1) iar pentru gr\dini]e 2h + l = 58. prezint\ o lungime mare dar necesit\ spa]iu redus. 22.. contratreapta. 23. podestul. ~n cazul c^nd num\rul treptelor este mai mare de 15.II) a sc\rii depinde de: suprafa]a casei sc\rii. 64 cm (23. La construc]iile civile se folosesc. se folosesc sc\ri drepte cu trepte balansate. f\r\ a p\r\si casa sc\rii. cu condi]ia s\ fie asigurat\ posibilitatea de func]ionare. Treptele au `ntre ele aceea[i diferen]\ de nivel. pentru protejarea acestui spatiu `n caz de incendiu (fig..2. ~ntre aceste elemente trebuie s\ existe relatia Blandel : 2 h + l = 62.2) Panta sc\rii este elementul determinant al confortului circula]iei. Forma `n plan (fig. Este necesara posibilitatea de comunicare cu acoperisul cu pod sau tip terasa. Suprafa]a ferestrelor este de cel pu]in 1/14 din suprafa]a orizontal\ a casei sc\rilor. ELEMENTE COMPONENTE Elementele componenete ale unei sc\ri (fig.

20 m sc\ri principale hr =2. Forme `n plan (II. Elemente componente I. podest.1 Casa sc\rii.). având scar\ cu o singur\ ramp\ [i cu dou\ rame [i podest intermediar (I.Sc\ri.64 • II..00 m sc\ri secundare hr =1. Casa sc\rii.. Forme `n plan. l\]imea sc\rii (III.). distan]\ `ntre rampe. 23. Elemente componente Grind\ de vang Treapt\ Ciubuc Contratreapt\ Scar\ cu ramp\ `ntoars\ la 1800 L\]imea sc\rii (a rampei) L h l ~n\l]imea treptei L\]imea treptei Podest intermediar pentru odihn\ Raportul `ntre `n\l]imea [i l\]imea treptei l Formula lui Blondel ~n plan casa sc\rii are lungimea aproape la jum\tate c^t la o scar\ cu o singur\ ramp\ h 2 h + l = 62. Dimensiuni treapt\. Forme `n plan Scar\ dreapt\ cu o ramp\ cu podest Scar\ dreapt\ cu dou\ rampe [i cu podest h 17 = Raport optim l 29 h l • Dimensiuni podest Distan]a `ntre rampe hr =2. Elemente componente.). 372 . Scar\ cu o singur\ ramp\ ce une[te dou\ nivele succesive III.80 m sc\ri provizorii 75 hr Scar\ cu trei rampe [i dou\ podeste Scar\ cu trei rampe [i un podest intermediar 90 L Lp ≥ L L\]imea sc\rii func]ie de num\rul de fluxuri un flux dou\ fluxuri Scar\ cu dou\ rampe [i `ntoarcere cu trepte balansate Scar\ elicoidal\ L=90-100cm L=110-120cm Fig.

0.1. la o distan]\ de 50. la sc\rile care deservesc 1.23.60 cm de acesta. pentru a asigura circula]ia num\rului de fluxuri. iar la sc\rile mai late – pe ambele p\r]i. este h/l=17/29.. Dimensiunile treptei.I. care necesit\ efortul fizic minim la urcare.1. 2.III) [i de destina]ia sc\rii. iar cele mijlocii – pentru sc\ri principale [i secundare. iar cele cu h>19.23.III).III). Treptele `nalte sunt indicate numai pentru sc\ri secundare.5 cm. Forma [i sec]iunea m^inii curente urmeaz\ a fi astfel conceputa. `n acela[i timp . ~n\l]imea de siguran]\ a balustradelor e necesar s\ fie 0. ~n\l]imea liber\ `ntre dou\ rampe suprapuse sau o ramp\ [i podestul superior este de cel pu]in 2.8. 23. `nc^t s\ fie u[or cuprins\ cu m^na (fig.1. Linia pasului este proiec]ia `n plan orizontal a liniei de c\lcare normal\ a treptelor. Aceast\ linie este paralel\ cu parapetul rampei.secundare. Balustrada (fig. pe o singur\ parte a rampelor.I) se prevede la partea liber\ a rampei sau podestului. Profilul constituie. m\surat pe o raz\ ce pleac\ de la muchia treptei (fig. situat\ `n mod obligatoriu la partea superioar\ a balustradei. DIMENSIONAREA FUNC}IONAL| ~n cadrul dimension\rii func]ionale.. [i un element decorativ.5 cm sunt admise doar la sc\ri de serviciu. Peste acest num\r.23. Ea este fixat\ solid de balustrad\ sau de pere]ii sc\rilor. Raportul optim.1.9 m.2. care iese `n consol\ 2.23.90 m – la sc\ri de serviciu. ce poate fi dreapta sau curba. 373 . put^ndu-se reduce func]ie de l\]imea balustradei.. se recomand\ a fi `ntrerupte prin podeste de odihn\...II).23. Pentru a realiza p\[irea comod\..20 m – la sc\ri principale [i 1. Grinda de vang este elementul de rezisten]\ (grind\ `nclinat\) pe care reazem\ treptele sau planul rampei (fig. L\]imea podestului este egal\ cu l\]imea sc\rii. Podestul face trecerea de la o ramp\ sc\rii (fig. Num\rul de trepte al unei rampe este de cel pu]in 3 – pentru o circula]ie comod\ [i `n condi]ii de securitate. Rampa este por]iunea `nclinat\ a la alta sau de la o scar\ la nivelul unor suprafe]e plane orizontale.. Vor fi prev\zute balustrade [i `n dreptul ferestrelor `ntret\iate de podestele sc\rilor.23. se vor determina prin calcul: l\]imea [i `n\l]imea treptelor.. ~n\l]imea unei trepte (h) rezult\ din condi]ia M^na curent\ este o pies\ profilat\. l\]imea [i `n\l]imea se stabilesc `n func]ie de necesit\]ile func]ionale ale cl\dirii (fig. trebuind s\ reziste la solicit\rile mecanice (evacuare oameni).III).3 fluxuri.3. treapta se prevede cu un profil (ciubuc). l\]imea rampei [i a podestelor. [i de cel mult 16 trepte.

astfel `nc^t s\ fie un num\r `ntreg. din relatia lui Blandel b+2h=62. cu popula]ie redus\. Pe baza num\rului de fluxuri. se consider\ o persoan\ la 10 m2 suprafa]\ util\.80 pentru un flux.10 pentru 4 fluxuri. f\r\ a se cumula fluxurile care vin de la niveluri diferite. La cl\dirile de locuit.. de 1. capacitatea de evacuare a unui flux este C =90. Num\rul de fluxuri. `n caz de pericol.1..50 pentru 5 fluxuri. de 1.40 m vor fi `mp\r]ite pe toat\ lungimea lor cu balustrade intermediare. care este cel pu]in: 0.60 pentru 3 fluxuri. `n func]ie de destina]ia cl\dirilor.num\rul de trepte. Se consider\ c\ evacuarea persoanelor se face sub form\ de fluxuri – [iruri de persoane a[ezate una `n spatele celeilalte – care circul\ pe sc\ri spre exteriorul cl\dirii. pentru evacuare `n caz de pericol. l\]imea sc\rii rezult\ dintr-o dimensionare. la care se mai adug\ un spor de 12 % pentru persoanele de serviciu [i eventualele persoane str\ine care sar afla `n cl\dire. pe toat\ durata opera]iei de evacuare.`n care: n . se determin\ l\]imea sc\rii. prin care se evacueaz\ persoanele se determin\ cu rela]ia F= N/C (23. L\]imile uzuale de scar\ sunt cele care corespund la 2. l\]imea rampei rezult\ din condi]ii func]ionale [i din posibilitatea de a se putea transporta pe scar\ diferite obiecte. L\]imea maxim\ a scarii nu se limiteaz\.10 pentru 2 fluxuri. de 2. C – capacitatea de evacuare a unui flux.3) N – num\rul de persoane care trebuie evacuat. Cunosc^nd h. Capacitatea de evacuare a unui flux (C) este indicat\ . H . n.23. Num\rul de persoane N se determin\ din proiectul cl\dirii sau se stabile[te `n func]ie de destina]ia acesteia. 374 . aria ce revine unei persoane este 8 m2. La cl\dirile publice (cu aglomerare mare de oameni).. 64 cm (23. Sc\rile se vor men]ine cu l\]ime constant\. la hoteluri.`n\l]imea dintre etaje. dar rampele cu l\]ime peste 2. L\]imea rampei se determin\ (fig.III ) dup\ nivelul cu cel mai mare num\r de fluxuri. se poate determina l\]imea treptei b.5) `n care: F – num\rul de fluxuri rezultat.h = H (23. La cl\dirile de locuit. Rezultatele se rotunjesc la num\rul `ntreg imediat superior. pe por]iunile unde circula]ia este aceea[i..4) L\]imea rampei sau lungimea treptei se determin\ din considerente func]ionale [i de evacuare rapid\ a cl\dirii. La cl\dirile de locuit. Excep]ie fac s\lile de teatru sau cinematograf. de 2.3 fluxuri.

Sc\ri exterioare (II. parapete. Balustrade .2 din profile metalice masive 3. Sc\ri. Mân\ curent\ (I.8 din lemn din lemn `mbr\cat cu tabl\ 3.).4 3. 23.8 din tabl\ `ndoit\ Treapt\ de podest 3-5 cm 3-5 cm 7. Sc\ri exterioare Scar\ independent\ de cl\dire Peretele pe care reazem\ scara exterioar\ este conceput independent de structura cl\dirii Rost umplut cu h^rtie gudronat\ pentru evitarea sprijinirii celor dou\ elemente Te[ire realizat\ pentru a evita sprijinirele `n caz de tasare hb hb hb 1 cm hb hb hb hp hb hb hp hp hb hb hp Scar\ solidarizat\ de cl\dire M^na curent\ din lemn la balustrad\ din beton armat din lemn la balustrad\ din lemn Consol\ din beton armat 5. Mân\ curent\.2 1 cm 5 cm Scar\ cu trepte din piatr\ sau beton prefabricat 4 cm Rost perpendicular pe ramp\ Fig.8 7.2 Elemente componente sc\ri. Sc\ri exterioare I. Balustrade. Elemente componente.parapete II.Sc\ri.) 375 . Balustrade.

. vor rezema fie pe console legate de zid\ria peretelui. Nivelul podestului exterior se recomand\ a fi mai jos decât al pardoselii vestibulului de intrare. ~ntre stratul de p\m^nt [i dala de beton se interpune un strat de nisip compactat. 23. spre partea inferioara a sc\rii. Treptele masive de piatr\ se taie cu sau f\r\ profil . de la intrare sau de la subsol.. SC|RI INTERIOARE DIN LEMN Sc\rile de lemn au un domeniu restr^ns de folosire – exclusiv la locuin]e individuale. dac\ este vizibil. l\]imea rampei [i a podestelor se men]in constante pe toate nivelele sc\rii. `n general. Sc\rile de piatra se realizeaza din rocile cele mai folosite.4. Prin dimensiunile func]ionale ale sc\rii `n]elegem dimensiunile de gabarit `n stadiul scarii finisate. SC|RI INTERIOARE Dup\ materialele frecvent folosite la execu]ie. sc\ri din beton armat monolit sau prefabricate. Podestele vor fi dimensionate func]ie de num\rul de fluxuri care este identic cu cel de pe rampa sc\rii. Execu]ia acestor sc\ri trebuie s\ fie f\cut\ din materiale negelive: piatr\ sau beton. Aceste funda]ii vor avea acelea[i condi]ii de fundare ca [i funda]iile de mic\ ad^ncime care nu transmit sarcini mari [i anume : s\ fie `ncastrate `n terenul bun de fundare [i s\ dep\[easc\ ad^ncimea de `nghe]. calcarele [i gresiile. trebuie s\ aib\ o pant\ redus\.23. Suprafe]ele treptei [i contratreptei pot fi buciardate sau frecate.La cl\dirile de locuit. brut (neprelucrat) . Sc\rile de lemn se utilizeaz\ `ntr-o cas\ a sc\rii proprie. Treptele [i podestul acestor sc\ri. cu parter [i etaj – datorit\ unei comport\ri deficitare la incendiu. 23. datorit\ rezisten]ei la uzur\ [i a aspectului estetic ob]inut prin lustruire. Dala pe care se a[eaz\ treptele din beton poate rezema pe o umplutur\ de p\m^nt. `n\l]imea [i l\]imea treptelor. Sc\ri de beton. sc\ri metalice. rezemate la ambele capete. realizând în 376 . prin care se face evacuarea persoanelor.5. ~ntre scara exterioar\ [i construc]ie se prevede un rost de tasare sau arm\tura pl\cii parterului se continu\ cu aceea a sc\rii.2. se prelucreaz\. dar [i `n holul sau camera de zi a cl\dirii.8 cm. Intradosul acestor trepte se las\. SC|RI EXTERIOARE LA CL|DIRI Sc\rile exterioare (fig. sc\rile interioare pot fi: sc\ri de lemn. pentru a permite scurgerea apei. Treptele din piatr\ se sprijin\ unele pe altele. ca [i cofraj. pe o f^[ie de 3. fie pe funda]ii independente de restul construc]iei. Lemnul de stejar se folose[te mai des la sc\ri.III).

cele dou\ vanguri de lemn ecarisat. Grinzile de vang se ancoreaz\ la extremit\]ile de funda]ii.I. Treptele se `mbin\ cu grind\ de vang. sunt solidarizate `ntre ele de treptele executate din dulapi .23. Podestele sunt por]iuni de plan[eu care primesc `n plus ac]iunea grinzilor de vang ce reazem\ `ntre ele.. se face prin buloane metalice cu tije filetate.5 cm). La sc\rile mai late.3 Scar\ din lemn 377 . 23.23. solidarizarea. rotund.3). SC|RI INTERIOARE DIN METAL Cl\dirile industriale constituie aria unde se folosesc uneori sc\rile metalice. Elementele principale de rezisten]\ ale sc\rii (fig. de grinzile plan[eului sau ale podestului. care urm\resc forma treptelor. Grinzile da vang se realizeaz\ din o]el U. la partea ei superioar\ sau inferioar\. prin intermediul unor [ipci prinse de vang.Scar\ din lemn M^n\ curent\ Peretele casei sc\rii Balustrad\ Plan[eu din lemn Podest Grind\ din lemn de vang acest fel un element de decora]ie interioar\. Intradosul sc\rilor de lemn poate fi cu treptele vizibile finisate ori acoperite cu sc^nduri l\mbuite sau tencuite. a c\ror utilizare este dictat\ de cerin]ele tehnologice (structuri de rezisten]a metalice) [i spa]iu redus pentru amplasare. Contratreapta din sc^ndur\ se prinde de treapt\.T.. tabl\ sub]ire format\ la rece sau profile compuse din tabl\ groas\ solidarizate cu corniere. de esen]\ tare (grosime 4.6. între grinzile de vang. Rezemarea grinzii de vang pe grinda de podest Grind\ de vang Treapt\ Contratreapt\ St^lp Grind\ de podest Balustrad\ Grind\ de vang Grind\ de vang Grind\ de podest Treapt\ Contratreapt\ 2-2 Treapt\ Contratreapt\ • Grind\ de podest Treapt\ Grind\ de vang Pl\ci ipsos carton Intrados din lemn Carton asfaltat Montarea treptelor `n grinda de vang 1 1-1 Grind\ de vang Contratreapt\ 1 2 2 Treapt\ Fig.

23. Scar\ de metal Trepte [i contratrepte din tabl\ groas\ pe suportul din corniere Treapt\ din tabl\ groas\ Suport balustrad\ Corniere suport Grind\ de vang (U18/20) Treapt\ din tabl\ groas\ Grind\ de vang Cornier suport Cornier de rezemare a grinzii de vang Grind\ de vang Suport balustrad\ Suport balustrad\ Cornier suport Cornier\ de rezemare a grinzii de vang Bulon de ancoraj Grind\ de vang Suport balustrad\ Bulon de ancoraj 1 -1 Datorit\ importan]ei sc\rilor `n caz de evacuare for]at\.23. Parapetul. tabl\ striat\.7. material cu rezisten]e mecanice favorabile la temperaturi ridicate (fig. rigidizate cu corniere.23. de grizile de vang. M^na curent\ la parape]i se realizeaz\ din cornier sau din o]el rotund.5). Intradosul sc\rilor metalice poate fi finisat [i prin fixarea unor pl\ci de ipsos carton.23.Treptele [i contratreptele (fig. prin intermediul casei sc\rilor. este indicat\ folosirea betonului armat. Scar\ metalic\ 378 .4). 1 Corniere de rigidizare a treptei [i fixarea ei pe grinda de vang Fa]a treptei din tabl\ striat\ Grind\ de vang din Tabl\ groas\ rigidizat\ cu corniere 1 Fig. Se pot folosi sc\ri metalice cu trepte din sc^nduri de stejar de 5 cm grosime. se poate fixa. `nc^t rigiditatea treptei se realizeaz\ prin nervuri verticale. prin intermediul unor corniere ancorate cu buloane de scelment (fig. SC|RI INTERIOARE DIN BETON ARMAT Sc\ri din beton armat monolit. prin intermediul unor bare metalice suplimentare . 23. alc\tuite din tabl\ presat\.4.4) se execut\ din tabl\ groas\ din o]el. din o]el cornier sau o]el rotund. sunt astfel formate. Treptele pot fi prev\zute deasupra sau `n dreptul grinzilor de vang. la partea superioar\ sau lateral. Treptele [i contratreptele. Scara de beton armat transmite sarcinile spre structura de rezisten]\ a cl\dirii . Grinzile de vang reazem\ pe funda]ii sau pe un plan[eu de beton armat.

prismatic\. desc\rc^ndu-se pe podeste sau rezemat\ transversal [i transmi]^nd sarcinile pe pere]ii longitudinali sau pe grinzile de vang. Rezemarea rampei prin intermediul grinzilor de vang (grinzi `nclinate) se folose[te atunci c^nd deschiderea rampei este mare. poarte realiza prin intermediul pl\cii podestului. reduc^nd astfel gabaritul liber al sc\rii. Acest tip de ramp\ continu\ conlucreaz\ `n plan vertical cu podestul (`mpiedicat a se roti `n plan vertical). este `ncovoierea. Treptele. Pentru simplificarea calculelor. `n scopul mic[or\rii grosimii aparente a rampei . pot fi alc\tuite din beton simplu turnate peste o plac\ armat\ sau turnate `mpreun\ cu dala din beton armat (fig. iar podestul va lucra separat. la sc\rile din beton armat 379 .23. grosimea treptelor va fi egal\ cu cea a contratreptelor. Dala continu\ pe mai multe nivele [i fr^nt\ la intersec]ia rampei cu podestul se comport\ ca o plac\ sub]ire. care va avea dimensiuni m\rite comparativ cu solu]ia grinzii de vang marginale. cu toate c\ nu are grinzi de rezemare. realizeaz\ `n pere]ii longitudinali ai casei Rezemarea transversal\ a rampei se Rezemarea longitudinal\ a rampei se sc\rii. la acest tip de sc\ri. se utilizeaz\ din ce `n ce mai des sc\rile cu plac\ treapt\ contratreapt\. aceste sc\ri poart\ denumirea de sc\ri ortopoligonale. care servesc [i la rezemarea podestului. rampa se va `ncastra `n pere]ii longitudinali ai casei sc\rii. la r^ndul s\u poate fi rezemat pe 2 sau 3 laturi. La acest tip de sc\ri. Solicitarea preponderent\. • prelungirea acestor grinzi.5). fiind `ncastrat pe trei laturi `n zidurile casei sc\rii. Aceast\ comportare spa]ial\ d\ sc\rii o rigiditate mare. care. monolit. Alt\ solu]ie de rezemare longitudinal\ a rampei este pe grinzi de podest – grinzi amplasate la intersec]ia `ntre ramp\ [i podest.Rampa sc\rii din beton armat monolit este o dal\ rezemat\ longitudinal. iar pe a patra – rezemat pe o grind\ de podest. Armarea sc\rilor ortopoligonale se poate realiza cu arm\turi continue [i etrieri sau arm\turi continue [i cu bare suplimentare `nclinate (fig. Datorit\ efectului arhitectonic deosebit.5). ~n cazul c^nd nu se consider\ conlucrarea rampei cu podestul. Rezemarea pe grinzile de vang se poate realiza prin : • amplasarea acestor grinzi la marginile rampei (`n cazul casei sc\rii vitrate) sau pu]in retrase spre interior. Dac\ unghiul `ntre trepte [i contratrepte este de 900. care necesit\ grosime [i armare sporit\.23. • amplasarea unei singure grinzi centrale. sarcinile exterioare vor determina eforturi care sunt preluate numai de trepte [i contratrepte.

Diagrame eforturi.Sc\ri din beton armat monolit Sec]iune transversal\ 1-1 Balustrad\ Ancorarea balustradei Scheme statice. Scheme statice. Sec]iune transversal\. 23. Plan. g+p lp Plac\ Plac\ ramp\ podest (g+p)/cos α lr Plac\ podest Grind\ de podest 3 4 g+p lp Grind\ podest A Grind\ de podest α M2-3 M2'-3' 1' Plac\ podest 2' Plac\ ramp\ A1 Plac\ ramp\ M^na curent\ 3' Plac\ podest 4' 1 2 A ' 1 Plac\ podest Treapt\ B B1 Contratreapt\ Armarea sc\rii Plac\ podest Plac\ ramp\ Funda]ia sc\rii Grind\ podest Plan Podest Plan[eu etaj Linia pa[ilor Plac\ ramp\ Plac\ ramp\ Balustrad\ Golul vangului Armare scar\ ortopoligonal\ 1 Podest 1 Fig. ~nc\rc\ri. Armare. 380 .5 Scar\ din beton armat monolit.

Scar\ cu ramp\ [i podest prefabricate Grinzile de vang prefabricate pot avea sec]iunea transversal\ `n form\ de Podest L. cu laturi de 3 cm. 23.Datorit\ concentr\rilor de eforturi. `n locurile de fr^ngere a liniei mediane se prev\d arm\turi `nclinate. Scar\ cu ramp\ [i semipodest prefabricate Sc\rile cu ramp\ prefabricat\ (fig. Sc\ri din beton armat prefabricat Sc\ri prefabricate cu dou\ grinzi de vang Trepte Trepte masive Scar\ prefabicat\ cu grind\ de vang central\ Trepte prefabricate • trepte prefabricate independente. iar cea longitudinal\ sub form\ de cremalier\. Pl\cu]e metalice • trepte.23. `n ordinea cre[terii gradului de industrializare : Sc\ri din beton armat prefabricat. • ramp\ [i semipodest prefabricat . contratrepte [i grinzi de pentru `mbinare vang.6) din beton armat au treptele [i grinzile de vang cuprinse `ntr-un singur Must\]i de element (pot fi realizate cu vang ancorare marginal sau central) asem\n\tor cu structura chesoanelor. Capacitatea de ridicare a macaralelor va influen]a asupra adopt\rii uneia dintre urm\toarele solu]ii de elemente prefabricate la sc\ri de beton armat. `n Fig. Grinzile de vang reazem\ Ramp\ pe grinzi de podest. Grind\ de podest pot rezema la capete pe grinzi de vang prefabricat\ monolite sau `ncastrate `n zid\rie. care pot fi prefabricate sau monolite (fig.6 Sc\ri din beton armat prefabricat condi]iile unui grad mare de 381 . Pl\ci de mozaic prefabricate Treptele dreptunghiulare vor rezema F^[ii de plan[eu `ntre ele pe o f^[ie de 4 cm. La cl\dirile din panouri mari.6). cele prefabricate triunghiulare au suprafa]a de contact Ramp\ prefabricat\ te[it\.23. Grind\ de vang Treptele prefabricate independente Scar\ cu ramp\ prefabricat\ pot fi elemente cu goluri sau f\r\ goluri. contactul realiz^ndu-se printr-un rost fr^nt.

`n cazul unei circula]ii frecvente. la aceste `nc\rc\ri se adaug\ `nc\rcarea permanent\ provenit\ din greutatea proprie. La • mozaic turnat. iar cea util\. 23. rampa.industrializare. Aceste `nc\rc\ri sunt uniform repartizate pe suprafa]a: cea permanent\ . dala podestului.pe o suprafa]\ `nclinat\.5 cm .5000 N/m2. La cl\dirile industriale `nalte.. izolate: treapta. [i de sc\rile din beton armat.23. are valoarea cuprins\ `ntre 3500. • placaje din piatr\ natural\ (granit. prin intermediul grinzii de vang. Se recomand\ a se lua `n considera]ie [i conlucrarea treptelor. la treptele [i contratreptele a[ezate pe un pat de 2cm de mortar de ciment (fig. Sc\rile din beton armat prefabricat prezint\ dezavantajul rigidiz\rii reduse a cl\dirii. grinda de podest. c\rora li se asigur\ continuitatea cu treptele. ELEMENTE GENERALE DE CALCUL Pentru a efectua calculul sc\rilor. acestea se descompun `n elemente simple. Pentru a evita alunecarea. dup\ una sau dou\ direc]ii. • PVC fixat cu adezivi. 23.6).23. • sc^nduri de stejar fixate `n dibluri de lemn. 382 . considerente estetice [i economice. marmur\) sau piatr\ artificial\ (pl\ci de mozaic).. se folosesc sc\rile elicoidale prefabricate. Grinda de podest este `nc\rcat\ din rampe sub form\ de sarcini concentrate. Sc\rile din beton armat se pot finisa cu : • mortar de ciment sclivisit `n grosimea de 1-1. se va calcula `n func]ie de raportul laturilor pl\cii. ~nc\rcarea util\ din aglomera]ia de oameni ce poate proveni `n caz de pericol. suprafa]a treptelor se va prevedea rulat\ sau buciardat\. trepte prefabricate. Finisarea sc\rilor din beton armat.6). care se consider\ simplu rezemat\ sau `ncastrat\ pe grinda podestului. Placa [i grinzile de podest se calculeaz\ ca mici plan[ee. finisajul se utilizeaz\ `n func]ie de destina]ia cl\dirii. Lipsa contratreptelor [i forma trapezoidal\ a treptelor fac ca scara s\ fie comod\ la urcat (fig. Intradosul sc\rilor din beton armat se tencuie[te [i se zugr\ve[te. importan]a sc\rii. Rezemarea acestui element prefabricat (rampa + semipodest) se face pe podest sau grinda de podest de la plan[eul etajului [i pe panoul de perete de la casa sc\rii. care va determina un consum mai redus de arm\tur\.6). realizate dintr-un st^lp central.pe o suprafa]\ orizontal\. pardoseal\ [i tencuiala intradosului. alc\tuite din ramp\ [i jum\tatea podestului prefabricat (fig.8. se folosesc sc\ri prefabricate din panouri mari. se protejeaz\ muchiile cu o]el cornier fixat prin ancore metalice. comparativ cu cele din beton monolit. grinda de vang. Placa rampei.

383 .6).7 Sc\ri din beton armat.3) sau longitudinal\ (4. 23.2.5. 1 Plac\ podest rezemat\ pe grind\ podest [i peretele Direc]ia de rezemare a pl\cii podestului Plac\ ramp\ `ncastrat\ `n peretele casei Grinzi podest 4 Plac\ ramp\ `ncastrat\ `n peretele casei sc\rii Plac\ podest rezemat\ pe grind\ podest [i peretele casei sc\rii Direc]ia de rezemare a pl\cii podestului Grind\ podest Plac\ podest rezemat\ pe trei laturi (pere]ii casei sc\rii) Plac\ podest rezemat\ pe grind\ podest [i peretele casei sc\rii Plac\ podest rezemat\ pe 2 laturi (grind\ podest [i peretele casei sc\rii) Grinzi podest 2 5 Placa rampei rezemat\ longitudinal Direc]ia de rezemare a pl\cii rampei Direc]ia de rezemare a pl\cii podestului Placa rampei rezemat\ pe grinda de vang [i peretele casei sc\rii Grind\ de vang Direc]ia de rezemare a pl\cii podestului Grind\ de podest Grind\ podest Plac\ podest rezemat\ pe 4 laturi (3 pere]i a casei sc\rii [i grinda de podest) Plac\ podest rezemat\ pe peretele casei sc\rii [i rezemare elastic\ pe placa rampei Grind\ podest 3 Grinzi podest Direc]ia de rezemare a pl\cii podestului Grinzi de vang 6 Placa rampei rezemat\ longitudinal Direc]ia de rezemare a pl\cii rampei Direc]ia de rezemare Plac\ podest rezemat\ pe a pl\cii podestului grind\ podest [i peretele casei sc\rii Placa rampei rezemat\ pe grinzile de vang Grinzi podest Grinzi podest Plac\ podest rezemat\ pe 2 laturi (grinzi de podest) Structura ramp\-podeste cu rezemare longitudinal\ pe pere]ii casei sc\rii Fig. Structuri de rezisten]\.Sc\ri din beton armat. Structuri de rezisten]\ care lucreaz\ dup\ direc]ie transversal\ (1.

Grinzile de vang. 384 . sub forma unei sarcini uniform distribuite. se calculeaz\ cu grinzi simplu rezemate pe grinzile de podest sau continue din desf\[urarea pe toate nivelele.sarcina aferent\ din placa de podest. dac\ decalarea `ntre vanguri [i rigiditatea la torsiune a grinzilor de podest pot fi neglijate. care preiau `nc\rc\rile de la trepte [i ramp\.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful