You are on page 1of 6

1.

Eksport towarów i import know-how zalicza się do: a) struktury czasowej gospodarki światowej; b) struktury przedmiotowej sfery realnej gospodarki światowej; c) struktury przedmiotowej sfery regulacyjnej gospodarki światowej; d) struktury podmiotowej gospodarki światowej. 2. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe? a) czynnikiem dezintegracji tradycyjnego międzynarodowego podziału pracy było m.in. powstanie grupy krajów socjalistycznych; b) czynnikiem dezintegracji tradycyjnego międzynarodowego podziału pracy było m.in. powstanie grupy krajów transformujących się; c) współczesny międzynarodowy podział pracy opiera się na specjalizacji wewnątrzgałęziowej; d) współczesny międzynarodowy podział pracy dzieli się na kraje przemysłowe i surowcowo – rolnicze. 3. Przeniesienie przemysłu tekstylnego z USA do krajów Azji Południowo – Wschodniej można określić jako: a) redeployment; b) deregulację gospodarki; c) deetatyzację gospodarki światowej; d) recykling gospodarki. 4. Kiedy dwa kraje znoszą cła w handlu wzajemnym wprowadzając wspólną zewnętrzną taryfę celną i w wyniku tego intensyfikuje się ich wzajemna wymiana częściowo kosztem krajów trzecich mamy do czynienia z: a) efektem przesunięcia handlu; b) efektem kreacji handlu; c) strefą wolnego handlu; d) unią celną. 5. System waluty złotej wprowadzono w _____ roku, a EURO zostało jedyny środkiem płatniczym UE od 1 marca ______ roku. a) 1944 : 1999 b) 1870 : 2002 c) 1914 : 2002 d) 1971 : 2000 6. Do podstawowych ustaleń Rundy Urugwajskiej należą: a) GATS, TRIPs, TRIMs; - RACZEJ ŹLE, trips w roku 1994, runda urug. 1986 b) Obniżenie średniego poziomu stawek celnych do poziomu ok. 4 %; c) Zaostrzenie procedur rozstrzygania sporów handlowych; d) Uznanie barier pozataryfowych za zalecane narzędzia polityki handlowej. 7. Źródła tradycyjnego MPP to m.in.: a) rewolucja przemysłowa, kolonializm, wywóz kapitału; b) rewolucja przemysłowa, migracja ludności i upadek Rosji carskiej; c) II rewolucja przemysłowa, protekcjonizm, kolonializm; d) Kolonializm, wywóz kapitału i powstanie bloku socjalistycznego. 8. Przykładami ugrupowań integracyjnych są: a) ASEAN, CER, APEC b) MERCOSUR, IBRD, APEC c) CER, CEFTA, EFTA Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) d) OPEC, IBRD, UE

Indonezja. Główni eksporterzy usług rynkowych w ostatnich latach: a) USA. b) USA. 16. 10. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne to: a) wykup kontrolnego pakietu akcji firmy kraju A przez inwestora z kraju B. Francja. ???????????? 13. Szwecja. c) dominują kraje Europy Środkowo – Wschodniej. IBRD świadczy kredyty krajom: a) na warunkach rynkowych. b) na warunkach preferencyjnych. d) kryzysowa sytuacja gospodarcza w kraju imigracji i ksenofobia w kraju imigracji. Chiny. b) Traktowanie przez USA towarów chińskich tak samo jak pozostałych członków WTO jest przykładem zastosowania KN. Finlandia. 14. b) Kursy płynne ulegają aprecjacji i deprecjacji.in. b) lokaty w zagranicznych bankach. . b) niechęć i agresja wobec obcych w kraju imigracji i utrudnienia paszportowe i wizowe. c) Polska jest członkiem WTO od 1 lipca 1995 r. d) Celem Światowej Organizacji Handlu jest przeciwdziałanie kryzysom gospodarczym w krajach członkowskim. d) dominują USA. Liczba głosów i przydział SDR w MFW wynika bezpośrednio z: a) oceny stanu bilansu płatniczego przez MFW. c) kwoty narodowej. Japonia. Szwajcaria. c) kryzysowa sytuacja gospodarcza w kraju emigracji i wysoki przyrost naturalny w kraju emigracji. c) inwestycje portfelowe. Niemcy. W wymianie towarów high – tech: a) dominuje handel o charakterze wewnątrzgałęziowym. d) Euro to waluta narodowa lokowana poza krajem emisji. Chiny. Które ze stwierdzeń jest prawdziwe? a) Na wysokość kursu walutowego oddziałują czynniki o charakterze strukturalnym. Singapur. d) Wielka Brytania. Do przyczyn sprzyjających emigracji należą m. Singapur. Japonia. 15. d) ilości dyrektorów zasiadających we władzy funduszu. c) Kursy stałe ulegają aprecjacji i deprecjacji. b) dominuje handel o charakterze międzygałęziowym. Włochy. d) na wyrównanie deficytów bilansów płatniczych. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe? a) Traktowanie przez USA towarów chińskich tak samo jako pozostałych członków WTO jest przykładem zastosowania KNU. Niemcy. b) kursu waluty krajowej. Wielka Brytania. d) wybudowanie fabryki w kraju A przez inwestora z kraju B.9. c) Wielka Brytania. 12. c) wszystkie w formie pożyczek bezzwrotnych. ?????? 11. Japonia. konunkturalnym i technicznym. Holandia.: a) zbrojne konflikty w kraju emigracji i niemożność zatrudnienia w swoim zawodzie. Niemcy. Tajwan.

d) MFW udziela pożyczek przede wszystkim na przywracanie równowagi płatniczej. d) wszystkie powyższe. b) OECD została powołana w 1948 r. Które z poniższych zdań jest prawdziwe? a) EWG zostało powołane na mocy Traktatu Rzymskiego z 1957 r. Członkowie założyciele: Belgia. d) 60 % towary surowcowo – rolne i 40 % towary przemysłowe. c) MFW jest organizacją afiliowaną przy Banku Światowym. c) mieszane przyczyny. Import usług i imigrację zalicza się do elementów: a) struktury czasowej gospodarki światowej. c) Tradycyjny międzynarodowy podział pracy ukształtował się na przełomie XVIII/XIX wieku. c) struktury przedmiotowej sfery regulacyjnej gospodarki światowej. b) Współczesny międzynarodowy podział pracy opiera się głównie na specjalizacji międzygałęziowej. b) Unia Europejska została powołana na mocy Traktatu z Maastrich z 1991 r. d) EWG utworzyło 12 krajów Europy Zachodniej. 23. Przyczyną międzynarodowego transferu technologii jest: a) wysoki koszt badań naukowych. Do najważniejszych przyczyn nasilania się głodu w świecie należą: a) czynniki zewnętrzne. RFN (od 1990 zjednoczone Niemcy). 24. w ramach Planu Marshalla. . Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe? a) Współczesny międzynarodowy podział pracy opiera się głównie na specjalizacji wewnątrzgałęziowej.DEREGULACJA d) zmianę roli państwa w gospodarce światowej. b) struktury przedmiotowej sfery realnej gospodarki światowej. . 21.17. 22. Włochy. -1993 c) Do UE należy 27 krajów. Luksemburg. b) czynniki naturalne (głównie susza). -REDEPLOYMENT b) zjawisko przenoszenia siły roboczej w inne rejony świata. Deetatyzacja gospodarki światowej oznacza: a) zjawisko przenoszenia całych gałęzi wytwarzania w inne rejony świata. 18. 19. c) 25 % towary surowcowo – rolne i 75 % towary przemysłowe. Które z poniższych zdań jest fałszywe? a) OECD jest organizacją regionalną zrzeszającą kraje Wspólnoty Europejskiej wraz z USA i Kanadą. 20. Francja. c) proces wycofywania się państw z pełnienia pewnych funkcji i przekazywania ich rynkowi. b) 10 % towary surowcowo – rolne i 90 % towary przemysłowe. d) struktury podmiotowej gospodarki światowej. Struktura towarowa światowego handlu towarowego kształtuje się współcześnie: a) 45 % towary surowcowo – rolne i 55 % towary przemysłowe. Holandia. d) Efektem tradycyjnego międzynarodowego podziału pracy jest podział krajów na surowcowo – rolnicze i przemysłowe.

-1960r. d) wywozu kapitału produkcyjnego z Japonii. z wpłat członkowskich organizacji. d) wszystkie powyższe są prawdziwe. 30. OECD to organizacja: a) o charakterze koordynacyjno – opiniotwórczym istniejąca od 1961 r. 29. c) płynne kursy walutowe. Kryteria spójności określone w Traktacie z Maastricht obejmują między innymi następujące założenia: a) wysokość deficytu budżetowego nie może przekroczyć 6 % PKB. d) żadne z powyższych nie jest prawdziwe. b) koordynująca postanowienia w ramach Ogólnego Systemu Preferencji (GSP) c) zrzeszająca 30 krajów. a) inwestycjach portfelowych i bezpośrednich.5 punktu procentowego od średniej stopy inflacji w trzech krajach UE. d) o charakterze integracyjnym – oficjalny organ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.3% b) wysokość długu publicznego nie może przekroczyć 30 % PKB. Budowa fabryki łożysk tocznych w Niemczech przez inwestora japońskiego to przykład: a) bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe? a) Dewizowa forma rozliczeń jest najkorzystniejsza.60% c) roczny wskaźnik wzrostu cen w państwie członkowskim nie może być wyższy niż 1. 25. 27. b) KN. (WAHANIA 1%) b) oparcie systemu na współpracy międzynarodowej banków centralnych i rządów. a najlepszych pod tym względem wskaźnikach. d) oparcie systemu na ECU i SDR. 31. Które z poniższych odnosi się do systemu dolarowo – złotego z Bretton Woods: a) stałe kursy walutowe. ze źródeł publicznych i prywatnych. c) inwestycji typu greenfield. b) kredytach handlowych i finansowych.b) obawa przed podjęciem produkcji na bazie podobnego. a ze względu na kryterium własności dzielimy go na pochodzący ______.. kapitał pożyczkowy. ze źródeł międzynarodowych. . d) Jednej z podstawowych zasad funkcjonowania WTO. Ze względu na formę lokat mówimy o _______. 28. Traktowanie towarów zagranicznych na rynku krajowym nie mniej korzystnie niż analogicznie towarów pochodzenia krajowego jest przykładem: a) KNU. b) inwestycji portfelowych. . c) chęć przedłużenia życia wynalazku. b) Kursy walutowe nie wpływają na koniunkturę gospodarczą. własnego wynalazku w innych krajach. c) GSP. 26. c) kapitał produkcyjny. . d) inwestycjach portfelowych. ze źródeł publicznych i prywatnych.

. c) EFTA to strefa wolnego handlu obejmującego Szwajcarię. 35. c) stawiają sobie za cel przywrócenie równowagi bilansu płatniczego. b) Kurs wyższy od kursu równowagi długookresowej to kurs nadwartościowy. c) zamiana długu na udziały w przedsiębiorstwach. d) Jedynie na rynku krajowym pieniądz spełnia wszystkie swoje funkcje. d) Żadne z powyższych nie jest prawdziwe. b) funkcjonowanie korporacji globalnych. d) Korporacja transnarodowa ma filie/ oddziały w co najmniej dwóch krajach. a imigracji sprzyjają czynniki przyciągające. to oznacza. 38. 32. Problemy globalne współczesnego świata to : a) kwestia globalizacji działalności gospodarczej. MERCOSUR. Norwegię. c) problemy. c) Decyzje emigracyjne są skutkiem czynników wypychających. Debt / equity swap: <wykup długu za udziały kapitałowe> a) wykup długu przez kraje dłużnicze. 37. 33. a pan Y z kraju B lokuje swój kapitał w kraju A.c) W systemie kursów stałych zmiana kursów o więcej niż ustalona marża wahań następuje w formie dewaluacji bądź rewaluacji. d) problemy. b) wchodzą w skład grupy MFW. d) Kurs wynikający z aktualnych relacji rynkowych to kurs terminowy. c) Jeżeli pan X z kraju A może legalnie podjąć pracę w kraju B. b) zamiana długu na inwestycje w nieruchomości. b) Zniesienie ceł przez kraje A i B w handlu wzajemnym powoduje efekt przesunięcia handlu z kraju trzeciego do krajów A i B. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju: a) wchodzą w skład grupy Banku Światowego. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe? a) Kurs SDR wyznacza się w oparciu o koszyk 6 głównych walut świata. Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe? a) Jeżeli kraje wprowadzają unię celną i w wyniku tego handel z krajami trzecimi zostaje zastąpiony handlem z krajami unii. których skala ma charakter ponadpaństwowy. c) Kurs nominalny skorygowany o stopę inflacji to kurs realny. 36. mamy do czynienia z efektem kreacji handlu. b) Imigracja zwiększa podaż na rynku pracy kraju imigracji i tym samym powoduje tam spadek płac. Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe? a) Na przepływy czynnika pracy podstawowy wpływ ma międzynarodowe zróżnicowanie stawek płac. że kraje A i B utworzyły wspólny rynek. Lichtenstein i Islandię. Które z poniższych jest prawdziwe? a) Kurs wyznaczony przez odpowiednie władze wobec jednej lub kilku walut zagranicznych nie ulegający zmianom w dłuższych okresach to kurs stały. b) Podmiotami gospodarki światowej są: Stocznia Gdynia. APEC. d) zamiana długu na inwestycję w ochronę środowiska. 34. d) stawiają sobie za cel wspomaganie rozwoju gospodarczego krajów członkowskich. ponadregionalny. d) Żadne z powyższych nie jest prawdziwe. których rozwiązanie wymaga zaangażowania się całej ludzkości.

d. utworzyła unię celną? Z Lichtensteinem. 8. a. a. c. b. Z jakim krajem Szwajcaria w 1923 r. c. d. a. 16. 34. c. 5. c. 7. 18. c. 27. 3. b. b. c. d. 39. 33. 10. c. 13. a. c. a. 20. 3. a. 37. 2. a. a. b) komplementarność gospodarcza i sprzyjająca polityka ekonomiczna. 6. 14. c) aktywność międzynarodowych korporacji w integrujących się krajach. 25. c. SPRAWDŹ ODPOWIEDZI !!! 1. d) pogłębiony mechanizm międzynarodowego podziału pracy. c. b. Kto jest sekretarzem Rady UE? José Luis Rodríguez Zapatero 2. 23. 31. a. 30. 22. 17. c. d. b. a. c. d. a. a. c. d. dodatkowe o stolice hondurasu: tegucigalpa .39. Odpowiedzi: 1. b. b. c. b. licząc HPI 9) przedsiębiorstwa montujące produkty z importowanych części działąjących na specjalnych prawach (maquiladora NAFTA) 10) jakie kraje mogą legalnie wybijac monety euro? 11) efekt przesuniecia handlu 12) OAR dodatnia pozycja 13) blend countries 14) reguły obowiązujace w systemie monety złotej pyt. d. a. d. 12. 28. 35. 11. d. a. d. a. b. a. Niezbędnymi warunkami międzynarodowej integracji gospodarczej są: a) komplementarność gospodarcza i odpowiednia infrastruktura. które dołączyły do EFTA od 1991 8) co sie bierze pod uwagę. 4. a. d. 24. b. c. 38. a. b. 9. a. c. c. 15. c. 21. 26. d. b. a. 32. d. 29. 19. a. c. 36. b. skrót pytania z koła: 1) kryteria konwergencji 2) kraje WTO 3) KNU 4) ile jest państw w strefie euro? 5) miejsce Polski w rankingu HDI : 37 6) ile walut jest obecnie ważonych do SDR? 7) kraje.