LEXIGON ATHANASIANUM

LEXICON

ATHANASIANUM
digessit et illustravit

GUIDOMULLERS.J

1952

WALTER DE
J.

GRUYTE R & G
• •

O.

VORMALS G. J. G0SCHEN'SCHE VERLAGSHANDLUNG GUTTENTAG, VERLAGSBUCHHANDLUNG GEORG REIMER KARL J.TRiJBNER VEIT&COMP.

BERLIN

6t?

Archiv-Nr. 32 12 52
Printed in

Germany

Druck: Walter de Gruyter

&

Co.,

BerlinW35

Praemonitio
apud Academiam Scientiarum Berolinensem conoperum Athanasii Alexandrini inchoaret, certior est facta Guidonem Muellerum professorem Lexicon Athanasianum elucubrasse. Cuius opus quippe quod plane textu in Cursu Patrologiae Graecae Migneano exhibito nitatur, futurae editioni ab Academia paratae vix adaptari posse videbatur, Sed ne totus scriptoris labor sub modio lateret, supra dicta commissio re dihgenter deHberata adeo ilH viam ad prelum non occlusit, ut suae ipsius criticae editioni e coHectione Migneana columnas cum Htteris ibidem per medium paginarum interiectis in margine dilucide dispositas apponere decerneret. Atque ita adiumentum istud sorte quadam feHci scriptis Athanasianis iUustrandis utiHssimum posteritati servatum gratulamur. Textum tamen criticum non raro a pristino aHquantum differentem nemo doctus aegrius feret.
Commissio quae
dicitur patristica
stituta ante tria decennia,

cum

ipsa in eo esset, ut editionem criticam

Commissio

patristica

apud Academiam Germanicam Scientiarum BeroHnensem

constituta

Praefatio auctoris
animo regrediendum nobis est ampHus quattuor decennia, quando auctor magistri puerorum officio occupatus materiam operis sui pergrandem coHigere, perscribere, disponere coepit. Ita autem factum est, ut excitato in priore beHo universaH otium suum satis parcum in elaborandis vocabulorum singulorum

Ut ad primordia

Lexici Athanasiani perveniamus,

notionibus consumere posset. At quia (sicut
inceptis

notum

est

omnibus) aetas tota

beHum

subsequens

maxime

Htterariis

minus amicam

se praebebat, saeviente interim novi beHi furore

ac gravissimis universim exortis rerum civiHum calamitatibus labor omnis frustra perisse
videbatur.

Nam

ut pauca

comprehendam,

accessit iactura ipsius exemplaris

manu

scripti

per multos menses fere desperanda, dispersio officinae typographicae eiusque apparatus,
deficientis

papyri comparatio, penuria artificum plane idoneorum.
praeter

Deo autem O. M. inprimis pie providente patuit, ut tandem opus perfectum in pubHcum

edi Hceret.

spem ex tot angustiis prosper exitus Neque vero minus sincero animo

Academiae Scientiarum quae dicitur BeroHnensi gratias exhibemus, quippe quae ab initio cum favore suo tum adiumento HberaHssime in corrigendis schedis e prelo exeuntibus praestito
gratulamur de monumento hoc
editionem operis strenue maturaverit. Postremo denique societati Gruyterianae Hbenter artis typographicae egregio et operariorum soHertiae docu-

mento eximio.

Monachi

Guido

Mtiller S.J.

Lectores sive philologi, sive theologi, sive historici, in lexico non solum invenient, quibus
locis

operum Athanasianorum

singula alicuius

momenti vocabula
meliorem cuiusque

afferantur, sed simul e
loci intelligentiam con-

contextu congestum conspicient, quidquid ad
ducit.

Continentur autem universa

lexici

vocabula in tomis

25. et 26. collectionis

Mig-

neanae,

si

excipias librum unicum, qui inscribitur

„De

virginitate", cuius editione critica

ab Ed.
causa

V. d,
tituli

Goltz

TU
i

29

(= N.

S. 14) 1906, fasc. 2

a confecta usi sumus. Compendii

quidem

librorum singulorum secundum ordinem
ut

Migneanum numeris

crassioribu^

redduntur
invenias.

ita,

— 14 in tomo
ipsis

25., 15

Notionem autem

37 denique in serie quae dicitur numeris subiectam cognosces e caialogo A.
26.,

— 36 in tomo
Quorum

TU

Opera Athanasii plurima decreta epistulasque synodales et varios locos e scriptoribus
alienis

depromptos continere notum
litteris inclinatis

est.

origo ut discernatur a sermone Athanasii,

semper

(=

kursiv)

expressa uncisque inclusa locis allatis praefigitur.

Ab-

breviationum autem notitiam colliges e catalogo B.
sacra ad

CoIIectionem versuum e Scriptura

verbum redditorum

in fine operis

adnexum

reperies.

— Ubi

vis et usus

vocabulorum

subdividuntur, singulae particulae eiusdem generis ordine alphabetico inter se sequuntur.

Ut ergo locus quilibet facilius et investigetur et perspiciatur, haec ei praefigantur opus
1.

est:

signum operis Athanasiani
sit

e catalogo

A

excerptum; ex ipso numero per

se patet, uter

tomus Migneanus
2. 3.

inspiciendus;
littera

columna tomi cum
linea litteram

ibidem paginae interposita;

hanc proxime subsequens;

4. saepissime adnectitur, quidquid e contextu graeco ad intelligentiam ipsius loci con-

ducit.

Legas
caput
B,

e.

gr.

151II420B13
13.

=

Oratio contra Arianos tertia;
:

(tomi 26) columna 420,

Apologia contra Q(epSard3.)32bCl Vel (ex articulo xpovos) Arianos; verba ex epist. synodi Sardic. tertia deprompta; (tomi 25.) columna 325 cum littera C (capitis indice) significante lineam 7. proxime sequentem; cetera, quae adduntur e textu

Hnea

=

graeco, sensum loci illustrant.

Catalogus operum Athanasii, quae in Lexico numeris (crassioribus) notae instar distinguantur e collect. Patrol. graecae... Migneanae
tom. 25.
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10
11

12 13 14

= oratio contra gentes = oratio de incarnat. Verbi = expositio fidei = in illud ,,Omnia mihi tradita" = epist. encycl. ad epp. = apologia contra Arianos = de decretis Nicaenae synodi = de sententia Dionysii = epist. ad Dracontium = epist. ad epp. Aegypti = apologia ad Constantium = apologia de fuga sua = epist. ad Serapionem = historia Arianorum
tom. 26

4—

96

151 15II 15III

15IV
161 16II 16III

16IV

= = = = = = = =

oratio 1. contra Arianos oratio 2. contra Arianos oratio 3. contra Arianos oratio 4. contra Arianos
epist.

epist. epist.

epist.

ad ad ad ad

Serapionem Serapionem Serapionem Serapionem

1. 2. 3. 4.

c
Abbreviatae voces, quae
abbr(ev). = abbreviatum abl. = ablativus abs(olute) acc. = accusativus a. c. i. = accus. c. inf. additam. = add. = additur
]

in

Lexico frequenter occurrunt

meton(ymice) mut. = mutatum n = neutrum om. = omittitur op(positum)

additamentum

ord. invers.

adv(erbialiter)
al.

= ordine P = Passivum

inverso

=

alia, alias, aliter

pers(ona)
pl(uralis)

alqs, alqd, alcs, alci,

alqm

an(athema)
antec. ap. =
c.

= antecedit apud
:

= cum
,

praes(ertim) prof. = profanas ps vel Ps = psalmus comm.(uni), s. = sensu:

controv. = controversiae christol. (ogicae) mat.(icae), trinit.(ariae) dat. - dativus
dict.

dog-

mor.(ali),
relig.(ioso),

obv.(io),

lat.(iore), loc.(ah), pr.(oprio). prof (ano), str.(icto), supern.(aturali),

vulg.(ari)

=

dictio

div.

DM
DP
e

= divinus = Depon. Med. = Depon. Pass.

sbscr = subscribitur (epist.) sbst = substantive Script. (s.) = Scriptura (sacra)

sec(undum)
seq.
sgl

dub.

=

dubius locus

= sequitur

med. = e medio enunt. = enuntiatum epp. = episcopi ep. = episcopus epist. = epistula
|

singularis sim. = similiter
spec(ialiter)

=

subaud. = subauditur
suppl.
s.

epith(eton)
explic. extr. =
f.

= supplendum

fF.

formula fidei form. = formula

= =

= expUcatur extrema femininum

sub voce syn(onymon) T = Testamentum:
V.

=

term.
tit.

=

= Nov. T. = Vet. T. terminus: dogm.(aticus), eccl.(esiasticus),
;

NT

VT

gen. = genetivus gener(atim)
i.

=

haeret.(icus), scientif.(icus), theol. (ogicus) titulus: eccles.(iasticus), epist.(ularis), im-

perat.(orius)
trans(itive)

e.

=
=

init.

id est initio

(scil.

sententiae)

ult.

= ultimum
= vcrsus
intercalaris

inscr(ibitur epist.) in(ter)serit. = in(ter)seritur
intericitur intransitive interrog. = interrogatio, interrogativus 11. ss. = loci sacri 1. s. = locus sacer
interic.

vers. intercal.
V.
s.

=

vide sub

=

intrs

=

|

= masculinum M = Medium m(em)br. = membrum
met(aphorice)

m

e = 0305 A = Aoyos n = naTTip TTv = rFvEOna
Xp =
XpiCTTOS
IrjCToOs

IXp

=

IriCToOs

Xp.

!

Xpl

=

Xp.

Xp = A

vel al. (significat.

:

promiscue sumitur)

D
Explicantur varia per Lexicon signa

=
-\-

(locum a loco separans)

=

locus praecedenti


[ ]

(longius

ductum) = supplendum

est

vocabu-

ad verbum aequalis
(textui

lum
(lineola

articulo cuique lexici praefixum

graeco insertum) = vox voci (e synonyma vel sensu contextu certae)
affinis

-f-

(novo loco opere vel eodem

praefixum)

locus sequens ex vel diverso assumptus

=

res coniungens e. gr. promiscue intelligas exhibet quae ad (initio articuli additum) grammaticas formas spectant; (alio vero loco additum) declarat, quidquid auctor

quaedam duas

A-uios

= utrumque

commemorandum

censet.

o'=

cl? 36(tf/»59)1437B4

= npWTO?

Z6[ep39.)

'A(Spai9iu)V,

ep.

Aeg.

6{eppAeg)392Ci

sbscr

1437A5 et 6 +p' Aaptov, frater Mosis 2157A2

160A10 jVumJ2^,25

15I109A4 Lev8,12 15II161A13 14 B12 C6(Aw) 10 165B9 204B12 321180C13 Ex32 dpAnxiOTO? 2 = non baptlzatus 5233C8 Apapei = Nebo 12668B2 t6 6pos t6 &Pap)^^ 2 = nonmolestus 20916C5 op6xXilp6s dp^, 5, 5, 5 = abbas tit. monast. '(jOpafaios

dPpa(iiaio<; 3. 1, = ortus ex Abraham 151 II 408C11 euydTTip Lucl3,16 2. met = senectute Abrahae acqaalis I4748C1 ylpcov scil Hosius ep. d((^uooo^ i^ = vorago s. pr. 15in420B3 op KaTappdKTai oupavoO Gen7,ll 16II613B13 + edXaaaa met = infernum 3739,10

"Ayapo^proph.^dSi.iOI^IS^^BS 604B11 23
1016A1
*AYaGapL{X<*>v, ep. Aeg. 6{epSard3. )3kOA9
{brevMelet)211 h\ iv *AAe^av5p^cov
sbscr

21977C8 B2 3

n<ft'|apcov

22980D8

981A3

6

13

14

X"P?

^bscr

'A^bioi^ = hebr. ApSiou, olKOvdpos Achab regis 14757B11 et 151144C6 3Regl8,4 dp^PaiO? 2 = instabUis met 16I597B6 TEAeiCAiais

{eppAeg)392C2
*

sbscr

Aya9obaiiUii\t, ep. Aeg. 14780B7 inscr 808B11 sbscr

18796A8

A^Clpcav Numl6,32 3738,6 ol Trepl - 4 AaOav ApeX, filius Adam 2156D3 7424A4 ApeocaXtO{A = Absalom 6356C2 15III336A5
2Regl5,13

&PidoTto^ =

slne violentia

met IKJfArS.^HG

A2 papTupouuEvov
AplfieXex
2.
1. vir Aeg. Gen20,G 7428C7 vocatur rex Geth lReg21,12 12657B3 ap.

LXX

Ayxous
innoxiiis 172B8 XPn<7<S 2160A12 20861B8 dpToi mor. 19816A7 865B13 921A8 973A14 s. TriaTis 20848C4 SiEpaive toutcov- = vexationibus non laesus 917C3 - ctTro Travoupyias dpXeTTT^w = caecutio met 28I1093B3 a(BouXY]TO^ 2 = involuntarius, term. theol.

ipXaPiQ^
2. pass

2

1.

act

=

=

incoliumis

AvdyKTi 17(/Mr5.)732Dl in U.
sbst

+ diTpoaipeTos
6^Xeiv
v.
s.

dyttOd^ 3 = bonus I. pers. 1. deus a) gener 15C11 et 81D3 + urrlpKaAos 16D5 69A12 + 84A9 2101 81 A8 sbst 6 - + 6. ^iAdvepcoTTOs A14 108A15 116A5 14 15II176B6 309B8 15III336C4 453C7 + oIktIp^cov 456A4 {bis) 231012A17 sbst 6 9uaei 17709A2 + BiKaios 13 89B1 93 b) n. 181A11 \i6vc% - Mtl9, 17 c) ul6s, A, Xp. 181 B9 297A4 15III461C6 8 A13 CIO 93B9 - yevvrma C14 + 5r|M!oupy6s d) Rv. 231012A17 B5 231012B2 Mtl9,17 Psl42,10 e) bonum principium Manich. op 10 12 Dl 3 Arian. 15111453 (pouXos 113C1 CiO{bis) 456A2 dvdyKri Kal Mn G^Xcov - l7{cUr AlAr)108Dtt 2. spiritus caelestes 20893C6 syn 3, homines sbst 6 — 181D4 dyios op ^auXos 2101B1 196B7 op ol ^ouAa TTpd^avTes 151117 B13 23993B3(6w) - dvnp 14700B2 + TeXeios - dvepcoTTOs 18805B14 716A2 + 6pe65o^os -5i5daKaAos 2121C7 - iTriaKOTros 12649B2 14 732B13
II.

t6 - 15III464A1

in

11.

op t6

res

1.

s.

mor., supernat. sbst to-, Td-

de^XriTOs

&^o\>Xi^Ta>^ = contra voluntatem 15in461C7

- dyoeds syn
ylvETai

d0eXr|Tcos

311172B9

?KKpiais

-

•ApouvWvTlO^, ep.raXMas
sbscr

6(e/)^art/3.)337B12

2196B6 op (pauXos 205,10 6 (C""'0361C15 t6 -Tfjs yvcoMTis 7468B10 S{Dion 14789C13 = praemia 10540A12 J/)513A17 aetema 16I556A9 et 20865B2 et 905B4 Td iiiXAovra - 23993B4 et 13 Sia^^pei Oecp, XpiaTcp Mll9,17 14 = virtus 1012A12 Lucll,13 3749,12

116C3 op KOKia

53,2 epith ^TTOupdvios
laicus

54,1

2. epith dnxxXKa

'ApOUTT^piO^,
yvi^aios

orthod.

11604C2 epith

Genl2,10

APpaa(Jl patriarcha 2156D5(6zj) 157A15 D5 160A7 Gen25,S 165C8 11 168B6 7424A1 2 425C4 428C6 Gen20,6 433A13 15I89A9 10588Bl//6rii,5 12661C6 Gen25,8 92A10 Genl8,2 144C5 Genl4,Usq 15I1153A3 Genl8,12 160A10 Genll,8 173A11 Genl8,2 213

- fjeos 20893A4 -KapTTos 20937B14 - A6yos 12672A8 = evang, -Trapouala2113C16 - Trriyri 181C10 - TroAiTsia 3741,21 - Trp^eeais 18800B10 - TrpoaSoKla 11609D4 -TTp6ao4;is 11620C7 - auveiSiiais 8
20837A2
-i^is 20852B12

509A3
777B10
III.

16II609A1 16IV648C1 17 251069B5 301168C13 impers. dyae6v(^aTiv) c. inf. 12673B15
15III413B7

C2

AIO Genl5

253C2 Gen21,3 260A9 Jo8,58 10 15I1I348C9 352A3 14 436C11 Gen26,24 15IV k^lA\ZJo8,58 Bl 2Jo8,58 505B3 1 61569 A3 5 572A8 Genl5,6 16II617A12 Mtl,2 161V645
7

3748,16 19 TTeTTOie^vai Psll7,8 syn ayios, 5iKaios, olKTipiacov, t^ios, ^iXdvepcoTTOS

op ^auAos
14780B7
1

'AYa66§, ep.Aeg. 12653A6

18796

C5

lliffAre. an

15.)mC2

18804C4(iu)

A8

inscr

808B8

sbscr

Athanasius

iiya&6n)(;
h^(o!^iiTT\c^, TiTos
2.
1. = bonltas 2101A15 a) dei 2108A8 benevolentia, bcncficcntia op daetvEia 13 112C9 117B15 + cpiXav1*1

AYftXo^

\

=
B5

spec. fidehum unio rehg. 5225B9 Ixiw Trpds dX Xt^Xous + Elpr^vTi 6281A7 + Koivcovia (Ju/)281B4 op (piXovEiKia + 9 et 10 uETd - ris op (piAovEiKia -i 11 + 2H4B5 op (piXovEiKla 309C9 ^ Koivcovia (ep Sardl.y.ndm ^ (ep2.)22lC^ Trjs - X6yos (C'""") 360B10 Xipfiv Tfis - 14693D5 daTrdaaaec (iXXi^Xous iv ^ ]Plr5,14 15IiI368B10 et 372C7 Col3,14 16IV653C14 2C2,8 20845B6 eIs dXXi^Xous 900 B4 + TTpoTpoTTi^ 908B3 eIs dXXi^Xous + auij(pcovia pietas fidelium in episc. 6(Ju/)344C2 + 345.\3 -

IT^CIU 7433D6 + Buvams "^^{ep^^).) b) naTp6s 297C3 + 9iAavepcoTTia 7417 173B2 = 351268 uloO, A., Xp. 297B4 10537A7 I5I101A7 i^ eW Dll + KUptpvTiais 20932B11 d) innperatoris II fipa? yEvophri G16D1 *AY<i9wv monach. 9532A6 hrioXkioxiKc,, A = exultatio 15I109A6 PiiiS 15II1393A13 et 20897A2 Lvlc1,U 896A5 Lucl,U
epco-rrla

1436A3 c) B4

TTdeos
ct

(Jvr;//i«-)352Cl et 4 Col3,14

d)
tit.

amor
epist.

dei

proximi 3756,5

14

mcton

+ Xap<^

dyaXXKiopLai = exulto 20896C7 JoSfiO
Bl
frrl

908

caritas 6<^/)5flr(i7.)312D4 = (ep2. )320B6 (UrsVal) 356A5 syn Etpi^^vTi, Koivcovia, TT6eos, auu^pcovia op (fiXovEiKia

iXTrlSi

21977B10
exulto

diyaivrirh^ 3

=~

dilectus

L

spec

--

filius

unicus

iy^^^OfAai ^

15D6

abs.
falsi

D4

OYtt^M-tt, aTos t6 40C3 + TtXEToi

=

siniulacruni

dei 137
T<i

41C5

12

60A9

fv

Meois -

(4YaX[xaT07COi6^ 6 = simulacrorum opitex 128

Dl

Phidias

= innuptus 14721C8 = virgo adv = inunodice 20932B1 fi — aaxTiaiS AY^vaxT^UJ = aegre lero 1. abs. 5224B13 225
6iYa(jLO^ 2 dtYOiv

C12

23GC;iO

6(.vvn.'l/.)264D4

O/)284Cl0

10

577B12 15124C13 ^ ou cpepco 17701D4 769 18800C8 20933B7 941A5 + eun^ouai 2. Kord c. gcn. pers. 5236B12 ^{iynAl)1%^^l 281 A8 15i33A2 15iV477Cl4 D3' 20869C4 941 B7 3. irri c.- dat. rei 5228C13 237A15 14

A14

= povoyEvi^s 2 188C8 15IV504C3 ex Pi44,l ei Is5,l 50b.M2 Bl 509A10 2. fiHus hum. 15iV513Cl \\ scc HomOd. 2, 305 13 6p6vos Cbv TCO n. — X^yETOl II. tit. cpist. I. attrib. a) ap. nom. propr. 'Aeavdaios 14748D5 BaalXeios 291168A12 301168 C4 Adpaaos 241045C11 Advios 301168C3 14 ApotKdvTios 9524A5 ^^^.-^^ 528A10 C9 529 B15 C8 532C14 'I vok^vtios 301 168B1 1 b) ap. nom. appcH. — d6£X(pf) virgo) 3759,25 - dS^^dc a. episc. 6{synAl )2!}2ti9 + TToOEivds inscr +11 (Jul) 281 A15 + 308C11 + TToeeiv6s (f/>iW7.)312Al4 (ep2.)3\lC\ ^ 316A2 = 321B5 (epSardS. )32kBS ^ ii25.\2 + 328.\10 + 333C10 + 337.\1 (UrsVal 356A5 (C">"')372A15 18797.\12 251049A1
1.

fiHus dei

(

(con^2. )796B17

4. Trp6s c. acc. pers. vel rei 6

(j>n^/)252C15 14736D3 5. 6ti 60/)288B8 15iI310C9 20941B7 3738,13 + 292C1

dYav<4xTT)oi(;

= indi^atio 6(Ju/)285B13 iYaTcdo) = amo 1. s. pr. = diUgo, appeto»
f)

P. cleric. 6{epSardl.)3\2C\:i = TTpEapuTEpoi (Pi>W(rj)368Cl Y. laici 6(O'<'")360B3 + 361 D3 rici cum laicis 6(Jii/)344B10 + (j>7i//t<r)353A13 + TToeeiv6s

(r/>l^)320A15 - ol (C""<')373B14 - + 408 A5 8. cle345A14 + 348A5

TToeeiv6s

approbo a) deus amat filium et vice versa 15Iii ,464A3 13 C4 5 + edXco, Tipdco 3749,18 P 6 i^ya— hominem 151120B13 op TrriM^vos aou irals ma^oo 121A6 9 abs op pia^co — 5iKaioauvnv, - as 15il20A5 et Bll op uia^oo Pi44,^ 121A1 op Hiatco PslOJ 120B6 gener to u£v — op iJiaECj b) homo amat a. Oe^v (H.) 2197A11 1C2,9 10593 A5 Jacl,12 Zlkl,ti 60,9 lC2,y - Kupiov 20921 B8 261080C10 - XpiaT6v 10560C12 p. hominem ^(Oiwi^^OOBlO et 361 C7 upias auTous 9 529D4 532.^3? 1 1605A16 et 608A1 Constantem imperat. 7 14697.A.5 G 724C13 op laiaeco 736 ,A.4 op dTToaTpEcpoiJiai 784C8 20845.4.9? Y« '"^^n dpyupiov 3742,3 — piov ascCt. 14721C10 — to BriXcoeEVTa 251052B11 - Siorrpipi^v 2t)961B9 - 56^av 3748,13 - ^TTKpdvEiav 10593A8 - fjauXlav 3757,10 - Kevo5o^iav 6(Ju/)289C9 op KOTa— Koivcoviav 14709B1 - vr)(ppovEco 712D5 OTEiav 3739,27 - dpoAoyiav 291168A15 - rrepi- priuaTa 17752A11 - axlaTopriv 15I125A8 paTa 18805B13 - t6ttov 20916A13 - aco^poauvTiv 20965B1 r - (piXTpov e^O^-O^GlC^ 2. s. lat. a) = cupio c. inf. ^%(ep43.) 1441E8 b) = satis habeo c. oti 15iI192B9

+ €. monachi 21977C10 980Ay 14 Cl 33 - Kupios 5221A4 jVucr - TrdTras 6(Arsen) 1185C3 372B15 - TTorrfip 6{c/frA/ar)384B13 et D2 - auXXeiTOupyds 18796A3 et B8 + TToeeiv6s - ul6s 6{Al 271085A1 + TToeeiv6s 291165C4 Thess)3(>8A\ 1168B2 + TToeeiv6s 301168B7 1169A2 2. sbst a) episc. 6236D2 6(jyn^/)253B12 + 2ti4 6, ol A8 + 27 7 D8 + 280B2 (Ju/)285C5 + 288A1 + 289C 10 14 + 292C3 12 + 293B14 + 300A10 + C14 + 305C6

14692A4

+

D6

(^/)5ara!7.)313Dl

=

(</)2.)321.\12

(epSardS.)

325B8 add. avXXeiToupyds + 336B14 7420.\8 16i529A12 + TToeeiv6s 476B15 9529B4 D1 16iV648Cl 17768C8 18796B6 C5 241029A1 1032B6 1033B8 + auXXeiToupy6s 251069B12 et 261073A14 et 1080C10 et 1084B10 + TToeeiv6s 28i1093.\2 1132A1 b) cierici vcl laici 6(r/> 5ar^i.)313Dl = (f/)2.)321A12 (C""")3^^A10 (j>7i//iCT-)352Bl 9533D1 301168D3 7 36(ep39.) c) monachi 14693B11 2I980B5 33 1440A1 d) virgo asceta 3741,23 1188B3 58,13 'AyavrriTh^ diaconus 18808A10 sbscr. 'AYYttiO? proph. V. Ti. 2165A3 16i564A3 dLyyf.lov t6 = vas 14708C2 iv - C^pepov JXaiov
Kai olvov
== ad angeios pertineus 3741,22 AYY^^^**^? met = angelorum similis 311173G3 656s scil virginitas + dvuTrippXriTOS op Piwtik6s &yy€Xoq consp. mater. A. s. pr. = nun"^

iY*^'^ n = amor 1. benevolentia animi a) dei n. in filium 15IV505A15 ttiv eI^ auTov in homines 2188C10 10585B7 Romii,35 16i600C11 et 16iil 633B10 i,^C7.J,7J 20856B12 b) spirituum boiiorum in homines 20896A15 c) hominum in deum, Chr. 20865A15 et 956A9 tls Xp. 896C4 ets e. / inter sc ^(Oww^^SeOCl^ KOTd ^uaiv f)
.

Td^iS

-

E^eypiaKETai

3756,18 et 19

els

t6v TrXriaiov

nuntiata 2. legatus nun^ angelus I. doctr. christ. de angelis 2. sunt multi, 1. sunt creati gradibus distincti 4. pars 3. sunt caelicolae angelorum peccavit 5. relatio intcr dcura et
tius

tians

missus alqd

1.

res

B.

s.

thcol.

61yT<^o^
angelos divina b) vident gloriam dei
a)
6.

&yivrttoi
est

eorum potentia

eximia, scd non c) dei ministri simt
a)

relatio

angelorum ad homincs

natura

patroni piorum 16I565B12 Cl spec ascetis adsunt 11432A1 3741,22 43,24 53,19 23 sunt vindices malorum 3755,3
II. doctr. de angelis orthod. 1, impugnatur ab haeret. qui uaturam et virtutes angelorum inique exaggerant a) subintroducunt eos in trini-

sunt superiores hominibus b) mittuntur ad hoII. mines c) sunt testes et patroni hominum 1. impugnatur ab haeret. didoctr. orthod. 2. defenditur ab orthod. vina eis attribuendo OIYY*^®? ° "^ nuntius A. s. pr. = nuntius alqo missus 1. res = nuntius verbis prolatus 11(0'»«^) G33C4 ToaouTcov — scil fama urbis Alexandrinae 2. persona = legatus alcs nomine divulgata missus, spec 1. div, 140C6 et 12 sec. philos. gentil. deus in idoHs et per idola naturam et voluntatem suam significat epith Qeios + SuvdnEi? sec Js9,6 Messias (vel A.) vocatur — (iiey^itATis pouAfjs) 189A6 8516A5 + ipet 15I1I345C13 et 457A11 toO U.
pTiyeOs

tatem tou TdaaovTes

loco 1 61557 A3 els Tt\v Tpid5a a\jv5 et 6 el ^ETd TT. Kal ut6v o\ -, SriAovdTt TTjs Tpid5os elolv ol b) attribuunt angelis potentiam div. 7449B2 Crrrd Ttvwv - elvai Tfjv tcov
rTv.

15I1I349A9

spiritus caelestis dei ministerio theol. constitutus, angelus I. doctr. christ. de 1. sunt in angelis ad haec capita revocatur

B.

s.

=

maxime

i-xipov Tiv6s

numero rerum creatarum 1511241A10 mpl — f) Twv yEvrjTcov 151II345B9 Trapd tcov — f| irapd Tivos twv dXAcov KTiaydTcov C6 tco KTlaavTi auTous 6. 10 twv KTiaO^vTCov — 161560
BIO Mos. Ex33, 2 yiv(J3<rKU)v TO\j<; — KTiaiiccra 1611 612B9 — iTpos iouTous Kal Td dXAa rrdvTa duo^ufj

TTdvTcov cnjoTaatv 15I129C9 sec. Carpocratem gnost. 5riutoupyo( c) cum A-filio commiscent 15I129C5 t6v u16v tIjs tcov — elvai ^uaeoos 8 cruyyeveTs tco Xp. 12 avryKpIvouat t6v A. toTs — 132 B8 auyKpivotievou toO uloO Trp6s tous — 141A6 et 9 el iK Twv - iaiiv 6 ui6s, Scrrcoaav f\ Kal oOtoi ulol fi KdKHTvos 28II1137B14 Apollin. falso orthodoxis affingunt Christum = dv6pcoTTov dyy^Acov SeaTrd^ovTa d) partes toO Tiv. eis attribuunt argumenta petendo ex ^ach4,5 161557 B12 exir2>7:5,2i 16I556C6 560A1 561B15 564 A13 14 nomine vel gradu solum a TTv. discernendo 16I532A15 poceycp Sta^^peiv 556C8 - elva» 557A2 — fiAiKicoTat toO TTv. tiEl^ova Tcov dAAcov 3 t6 TTv. KorrdyovTes els tous - B7 et 8 565C13 597A15 KaO' upds dryyiXo^j 6vtos toO els Tcov —
.
. .

distincti

sunt mulli ordinibusque -xlA-.ot 161593 B8 enumerantur praeter angelos dpxdyyEXoi, dpxal, Suvdueis, l\o\jalai, Opdvoi, KupiOTTiTss, 15II188B14 208 Xepoupiu, aepa^in 15I100B3 B3 {Aster)22SA5 = 17716A14 15II249C12 151II 341A15 432A1 161561C1 5 6 16II615B14 3. sunt caelicolae 10 16III629B10 17780A4 541C2 i^ oupavou Gall,8 16ni629D2 iv oupavcp 4. pars eorum peccando prima sorte exci16I592B7 Lucl0,18 1611612 derunt 15I113B13
doTiv dAXi^Acov - ttoAXoI
2.

TTv.

+ KTlapa

2.

defenditur ab orthodoxis

16I593B14

a) haeret. trinitatem plane destruunt 161597A13 b) ostenditur angelos omnino deo inferiores B2 C6,7 348A4 sec esse sec Gm48,16 15I11345B11 sec Ex33,lsqq 161560 Judl3,16 1511196B14(6w) C7 sec Ap22,8 15I1196B3 sunt - ou tcov TrpoaKUvouyivcov, dAAd tcov TrpoaKuvouvTcov t6v 5eac) apparet ex apparitionibus div. VTi. TrdTTiv 1511134901(6«) 352A4et5 1 5112 13A1 4 ^a:Ai,i7 d) patet ex ministerio 13 et 14 et 15 B2,3

angelorum 151I213A9
14

Cll Jud6
et

241041B13
a)

angelos
b\'

potentia

6. relatio inter deum angelorum est eximia
est

20888A5 4Regl9,35
cu5^

non

autem

div.

2120B9

{Aster)22%Ab = 17716A 15111349813 ipyajoiiivou toO TT. ou(Te) fepydjeTai Tis Tcov — C7 oute pAeTroiiEvou — etTTOi dtf e) angeli a A. 17780C11 Tts icopaK^vai t6v TT.
1,4,8

dyy^Xoov genus hum. restitui potuit 1511 b) angeli 192A18 ou5^ — Sriiaioupyelv 5uvf)aovTai vident dei gloriam 4217C12 lPtrl,12 15111432A4 secreta autem div. ignoet 16I565C5 MtlS,10 c) deo rant sec. A//i3,32 15111416^11 425C11 ad ministrandum praesto sunt, in VT. ad enuntiandamlegemsec//Ar2,2 8496CG 15I128A1 136

non solum diversi, sed eidem subditi sunt sec Hbr 496C2 151132B6 et 11 non solum tcov TTpodyei, sed ^eIkvuoiv auT6v dAAov elvat ttjs tcov

-

Cl

gener.

ministrant

15I136A4

et

141B8

i\

5i'

28I1113A11 28II1157C5 ck Hbrl,6 ffluaEcos 97C13 100B3 15IM96C1 15I96B4 I0569B2 subiciuntur Filio-A. ut deo 15in352B12 15ni409B7 425B4 ut creatori 2811113A11 2811 1157C5 ut domino 8492A9 17780C13 ut auctori

140B14 et C2 dyyiAcov (yevop^vri) 5taKov(a SioKOvouai Jol,51 145B10 5i* dyydAcov scil oIkovonla 15in348A8 ISiov toO - t6 SictKovelv 349 C8 eIs SioKovlav dTToaTeAAduiEvoi //W,i4 12 Ga16I557A14 briel 6MoAoyeI dTreaTdAeai Lucl, 19.26 592C6 drrooTiAAovTat els TTveuuaTa 5ictKov(as 14 2v6a dTTOcrr^AovTai, 4k£I -rrdpeiaiv SiaKOvfcts 16in633B13 Gabr. dTroaraAels dTrayyelAat Luc 17744A2 Gabr. irpoeuTiyyeAlaaTO 231020 1,16 Bl 6. relatio inter angelos et homines a) angeli hominibus superiores natura sunt 15I1I341A15

A6

ut salvatori 15111432 gratiae I5I11432A1 15IV512A3 8 1) angeli aTTv. differunt sec

Ex33,2 161561A7 10 ex Deutl,30 161561B9 ex Zach4,6 16I557C7 et 8 ex Dan7,10 161593B8 Cl ex Mt3,16 1 6I560A8 ex Mt28,19 1 6I560B3 form. al. argum. 161557 bapt. cx Jol5,26 16I560BG CIO riv. StoKoveTTai irap' dyyeAcov 561A8 565

C13
TES

592B11 C14 593A2 4 11 angeli ToO TTv. B3 ouK dv elri t6 TTv. —

lieT^xo^-

351280C5 uTrepKelneva b) mittuntur ad homines inVT. gener 15I1301C14 el56Tes dyy^Acov spec iTnSTinfav yevopivriv Trpds tous TroT^pas Genl9,3 151I144C8 ad Lot. Ex3,2 15111352A8 ad

-Kol Td dAAa

fipcov

Td

-fi ^Tipas KTlaeis dopdTous

Mos.

Jud6,12 15II1352A3 et B3 ad Josue Jud adManoe in NT. Mt2,13 12660 B2 ad loseph Ml28,5 20896B1 ad mulieres Luc
13,11 15I11352A2
1,11

11 f\ = grex s. pr. 7440A10 kcovcottcov met 311173C14 monachorum 6Lyivf\TO^ 2 = non tactus [dyivtiTOS in textibus saepe commutatur cum <iyivvr|Tos] term. iheol. dei proprius, op yevT^Tds, KTtaTds 1. apud Philosophos Graecos I. in usu est 2100A12 uAri sec. Platonem + iTpouTTOKeiMlvTi 2. apud Gnosticos 113 7468B13 voOs et yuxi^ A15 ToO KctKoO TToiriTi^s 15ni449Al Ptolemaeus
6iyO>.ri

628B4

A3 ad Mariam

Lucl,28 15IV512 ad apost. Act 12,7 12676C10 ad Petrum - cpcoTos 2011,14 10541 c) sunt testes et Cl 15III425C13 20893B1U

151II349D2 ad Zachariam

dicit

Actl,ll 261 07 7 D7

a) ve3. Ariani 5uo juyoOs 2x^'^ t6v — doctrinam suam hac voce 7469B11 G4 8 472D6 15177C8 80A7 captiose interrogant ev t6 dyivTiTOV fi 5uo 15157 C6 73A12 Bl 76A11
lant

7

iiy4vr\xoi
2.

Ayio?
term. theolog.

8

b) ut Patri soli 77B12 15II185A7 228B14 attribuant, negant prorsus Filium-A. esse - 7468

=

sanctifico per gratiam,

B3

473A1
II.

476A11

1. sententia orthodoxa de voce est haec a) iam a patribus per se suspicione caret nam apostoHcis usurpatur 17 {Ign.Mart.) 776C7 scil Chr. 777A3 defenditur Ignatii {discipulus Ignatii) 10 b) notio toO - recte intellegi loquendi ratio 6 476A11 B2 sensus vocis per se potest 7472C7

quod soHus dei proprium est a) = deus alqm vocat ad ministerium suum 14692A2 P kv Xp. IC 15III393A12 ^k koiXIcs Jerl,5 22980D2 P 1,2 231004C4 et 7 (filium suum per ipsum Jol0,36 1009C3 Levitas Lev22,16 3749,17 TrveOua, v|;uxfiv,
b) A-Fil. dicitur sanctificari awtia per Chr. non in divinis 15I44B12 iOSB9{bis) 10 15II184 15III405C14 A-ul6s assumendo naturam Bll hum. dyidjei JauTdv sec Jol7,19 15I97A14 108

varius est 15I76B2

80B15
i.

c)

si

vox opponatur

tam T\. quam A. dicendus 2113D6 7472A2 14 Dl 2 473 est - 169B3 A13 15I76B13 C2 80A8 B4 8 10 C9 81A5 2. vox tamen prudenter evitatur nam Bl
rebus creatis, deus
e.

BIO
•iTos

eam temere a Graecis mutuati sunt b) Ariani consulto 7468B3 473B8 = 15I81B12 habet enim dubia hac voce utuntur 7469A3 sensum triplicem aut quadruplum 7469A5 C14 c) vocabuli usus 15I73C4 7 13 76A4 15 a scriptura et Chri. modo loquendi aHenus cst 7473B4 == 15I81B7 est oypa^ov Kai O-rroTrTOv B14 = 15I81C4 17757B5 8 ab oratione dominica abest 7473C1 = 15I81C6 non occurrit 3. usus in form. bapt. 7473C6 = 15I81C10 vocis Arianus reicitur nam a syn. Nic. damnatus est7473D8 476B2 ad absurda ducit iHud Asterii axioma ouk eSuvoto tcc KTiapiaTa Tf\% oKpATOv; Xeipos ToO dy£vr)Tou Tf^v fpyaalav paaTd^ai 7429 A4 B9 11 1511201B6 vaga est vocis notio 7469 A14 Bl 4 toHit discrimen inter dyevriTOS et plures deos in\Q{bis) 8 6 yevriTos 15I76C5 ducit 15in353C7 11 356A14(Z)w) 15 ipsi inter 2,{bis) 10 B4 se contradicunt Ariani 15I77A8 15n228B15 C4 10 232B15 Cl 9 ivcvi^Tto^ = sine ortu, in controv. christol. dicitur A. — auvuTrdpxEiv Tob 6£co 15II232A4 sec
u) haeretici

231004A14 Cy; &vQpu>spec adpKa vel awpa 2125C13 173A8 15I109B3 4P t6 dyiajduevov 117B3 15II168C4 acopa auToO i<j-x\v c) A. homo factus dicitur sanctificare homines Jol7,19 15I97A13 Bl 108A4 B9 11 G2 112B13 113A10 15I1176C4 12 15III388C11 389A6 408A13 17745B10 gener - Td dXAa -rrdvTo 15I44B7P -Td ycvTiTd 15ni324G2 - KTiapoTa
12

Cl

3

113A10

dyidjeTai 6 dyioj

C4

15II184B10
d)

- Tov

oIkov //6r3,557

I51I168B11

nomine sanctificat homines 151117 16I584A9P + dvaKaivljco B3P 17(// A3 ^r4.-7.)725D3 + 728C6 + 736G3 + 744A11 add
Hv. 14
Filii

dvaSiSdaKco
aYittO(JL6^ 6

^

sanctUicatlo
rFv.

1.

s.

theol.

maxime

15I108G8 109C9 161 557A12 nv. dyiaapoO Roml,4 577G5 584B2 17 (//^r2.)724A6 + TrapdKXriais, TeAefooais 23992A9 per baptismum Ghri. 1004A14 2. spec. a) met geminatio trisagii Is6,3 4217D9 xrpwTos —
hominis in Ghr. per
b) meton SeuTepos, TpiTos 4217C2 + chroAuTpcoais

=

Chr.

est

1C1,30

aYiocoTix6^ 3 = aptus ad sanctilicanduni 61580A5 tv^pyeia + ^coTiaTiKds
A. person. I. deus &YlO^ consp. matcr. l.-trisagium 2. novds 3. Tpids 4. A., Xp. 5. FIv.

Asterius Ar. novam quandam script. et patres sapientiasi (oppositam FiHo) fingit 15I77B1 et

15II225A13 = 17713C10 ay^vvTrjTO^ 2 = non

15I1232C3

b) t6 - TTv. c) t6 TFv. t6 &) - TTv., nv, Il.spiritus caelestis, caeHcoJa III. homo 1. sbst.

genltus op yeviiTos [in textu facile commiscentur dytvTiTos et dyevvnTOs] I. term. neoplaton. 20948A12 yuxi^ 1. Aster. temere novam saII. term. Ar.

6
b)

,

ol

iusti,

— a) iusti, maxime orthod. et ascetae VetNT' c) scriptorcs sacri, doctores

eccl.

pientiam div. - fingit 15II225C8 = 17716A4 2. in formuHs Ar. tribuitur + avapxos 757B8 soH Patri op yevvriTd? = Fil. 17 {blasphAr) 705 D3 (//^ri.)708D3 (//^r5.)729A9 add dvapxos (///lr6'.an4.)736Dl + (an;0.)737A4 f B3 + 14 + C5 + {anl5.)Cb + (ani6.)C6 + (an26.)740B12 + 13 syn dvapxos denegatur FiHo-A. 17(//^r7.)709C3 (// 17 denegatur Spiritui S. /lr5.)728C15 + 729B6
{jfAr6.an20.)lkQAi III. term. ab orthodoxis 1. interdum com2. non probatur memoratur 17776A13 14 nam a) aHenus a script. s. est 17776A13 b) anceps est sensus 17776B3 9 OYCWT^Tto^ = ut non generatus \b\\{Aster)

epith. a) ap. nom. f>ropr. b) ap. B. res 1. sbst. Td — 2. ^tb. 6iYi'0^ 3 = sacer, sanctus I. deus 1. in trisagio ex Is6,3 A. pers. 4217D7 eliTEiv t6 - 220A7(/ct-) tt^v So^oXoylav
2.

appeH.

.

Xeyovra 2. povds 7464A5 8. Tpids 15I48C11 16I532A13 565A14 569B14 572
. .

A14 + dSialpeTos B3 12 573A11 576D4 577 B7 593C9 596A3 + TeAeios 10 600A1 605 D4 16III636A8 16IV645 AIO + dSialpeTOS A13 648A1 652C12 653A7 + dSialpeTos 17
733BlladdTravTeAeios 18800A7 801B4 10 809 19820A6 7 241048B4 14 + TiAeios 281 4. A., Xp. 184B7 add TravToSuvapos, 1097A13 15I97A15 231004A14 cbs <S:v0p. 6 TTavTiAeios dyidjeTai Jol7,19 spec Messias sec Dan9,24 2164 C7 et 165A6 et 18(iij) et m{bis) 6 - twv - 164 m{bis) dv6pcoTroi oux <5^ioi dylcov iKAriQTiCTav 6. nv. a) -nv. vel T\v. - 2197A13 doxol 7473 G8 = 15I84A2 form. bapt. %(DionA[)b(ikC\2 10

A13

225A13
Tcp
TT.

B9 = 17709B8 ao^la - auvuTrdpxouaa

&Y€Vvd)5 = degener! modo, ignave M^synAr) 700C4
&Y^'^^*'^P^P°'^
""

agentes In rebus,
irapransus,

tit.

offi-

ciaHum
c.

palatin.

11608^13

6tY€V)OT05 2 act
aYuSl^(*>

=
1.

met =

exp^ers

gen 28I1096B12 dpapTias

=

sanclo

profano ad cultum div.

6 5id Trpoaeuxcav unvois - awiia 3741,6 ieiunio

gener = consecro ex usu — Ppwua Kal irdiia 3748,4 - aTdpa 3757,8 ^v 49,4
45,13 continentia

540A9 593A11 12680A15 et 14792C3 doxol 151 20G13 -eeoO nv. 15II204B13 236A5 151V484 G15et 485A4form. trinit G6 500A5 form. bapt. B2 505G11 512C12 16I565B5 568A7 577 C6 588A13 596A4 form. trinit. 10 6 TT. 5id toO A. kv TTv. -Td irdvTa Troiel 597C12 form. bapt. 600C7 16II617Alff 16III636C8 form. trinit. 16IV641A14 644A15 et G9 praedic. 645BG ff 8 12 D5 praedic. 648B4 form. trinit. 12 doxol 653A5 form. bapt. 669.\1 676GlJoxo/ 17

9

Syio^
393

10

724A13 praedic. (//^r5.)728C15 + 732C2 praedic. (//Jr9.)745B12 form. bapt. C7 (ffArlO.)liSA9 + C3 I8801B7 (Pa«/w)809 B5 23997A2 1000B4 form. trinit. 8 1005C9 1008A3 1017A12 C13 241048B13 eI? iv 11 nv. -ff 28I1105C14 1128C5 28nil40A12 31 1176B2 doxol 341232A12 351277C4 form. bapt. 1288A5form. trinit. 3735,10ff k6,22 doxol 49,8 b) t6 - rfv. 3208A4 4220 56^a riveukiaTi - doxol B6doxol 7460B3 (Dw«/?om)464A7 + 465A10 151 15IM84B12 304B10 15111 {ArThal)2^^1 .11 376C8 + TTopAKAriTOS 15IV513A2 16I532A1 536C1 537A10 592C4 16in624Cll 16IV637 B7 Cl 645B1 649B11 13 653A1 2 12 14 669A8 17(//5iVm)693B5 721B1 724A13 {ffAr 3.-6.+9. + 10.)125A2 + C13 + 729B12 + 733C5 + (ani9.)740A5 + {an23.)Bi + 745B6 + 748B5 18 800A9 801B13 C5 7 15 231000A2 12 B7 1001B12 13 1005A6 Bl 16 1008B1 C5 in09A4 7 Bl C6 1012A4 B4 9 1016A1 B9 C7 11 1020A1 2 261081B3 2811109 A6 1112B6 8 12 1129Ct 28I11133C13 34 1232C1 351289A8 3750,27 c) t6 Uv. t6 3204A6 15I108A14 113B8 116B5 10 15II253 15in416A12 15IV512C14 513 B8 268C10 B9 16I532A9 533A5 B8 536B4 11 C7 11 537A4 7 Bl 4 C5 7 9 12 541B11 15 544 B8 548B6 12 552B3 4 553A8 Bl 8 10 557 C8 560A8 B5 11 561B15 564C1 581A2 13 585B12 589C7 592A4 593A6 B2 7 13 596 A15 B4 600A7 C10 601B13 Cl 604B9 605 A8 608B10 16n608C8 I6ni625B12 C8 628 A2 B6 10 629A9 636A15 16IV640A1 C4 641C9 644A14 645A13 B12 D4 648B7 649 B3 (Ori» Cl 4 +652A8 {Theogn)B\0 653B3 661 C4 17(//^r2.+5.-7.)724A5 + 728C3 + 733B13 + 736C1 + (an20.)740A7 + {an22.)\3 + 744A10 18 800A4 (Pau/w)809A9 + B13 19816B14 817 B14 820A4 23993C6 1C2,10 997B12 Luc3,22 1000B13 1009A8 1012A17 C5 1013A14 B 10 241048A15 B3 271089D4 28I1113C4 34 1232B5 C4 351284A8 3735,8
{synAr)700Ail
II. spiritus caelestes, caelicolae sbst ol

17780A4 + dyyeXoi, dpxdyyeAoi 20 884A9 231009B1 251068B4 10 ol eMTrpoa9ev 271088B9 + TTpotpfJToi 341232 BIO 351273D14 Chr. dpxcov tcov - 36(ep2.) 1377 n 33. lin 6. tcov — TpdTTov \i\iir\a6nxBvo\ c) scriptores sacri, doctores eccles. 2117B3 156 B3 196C12 13 197A1 7436C13 437A9 448 A2 456D2 8481B3 10569B3 + eeoA6yos 151 36G8 85G7 88B8 96A14 144A1 145A8 1511 152C1 153B7 157A4 160A6 216A6 229A13 B15 241B6 281A9 288B7 15IV521B5 161 561B1 604B8 605A10 17684C4 685B2 C8 752B5 351273B8 C7 2. epith. a) ap. nom. propr. Aapi5 11621A11 -cbTOTOs 1511212^5 15 in457B8 GecbSopos mon. 22981C2 Map{a 6332 B15 15III440B14 16111633612 251053B10 281 1108C10 Moouafis 18B5 TTaOAos ap. 14740A

AIO

841C8

b) ap. apell. dvOpcoTTos 3759, 3744,9 59,7 spec. d. -, ad quem haeret. quidam descendisse fihum A. volunt 18804B2 251053B15 27 1088B7 - dvOpcoTrdTTis 16II624A12 + TeAeios

13 19

-dTTdaroAos 10544B12 351292A13 - yevos 26 1077A15 lPetr2,9 - 5idKovos 152AI1 tou Xp. Paul. - Suvdueis scil hierarch. caelest. 15IV524
6(e/>5ar<fi.)312A12 Alexandr. \l{synAr)l OOCi + 12 (//^r5.)728Cll et 729A2 et (//.4r6.an/.)736C8 + KaeoAiKds 19(Joi;)813B3 341232C9 et ^^{frgml.) 1292B12 + KoeoAiK^s - eTriaKOTTOs ^epSardl.)^\2 G6 = {ep2.)220AS - Kfipu^ 7421 D2 + attrib. tco
inscr

C13

-

eKKATia(a

7452 D2 + Ka9oAiK6s

6vTi

-lidpTUS 15111444 A5

{synAr^^^ilB^ patres Nic. dMoAoyriTfis -TToIs 15I(^rr/!a/)20Cl3 - Trapeevos 5228D1 6

C5

-

M

10

20909B14

968

D7 14760C12 16I605A2 Maria 17 {ffAr4.+5.+6.+9.)125Ck + 728B8 + 736B5 + 745 B2 18(Pa«/m)809B4 Maria 28I1116A15 + eeot6kos 1128C4 -TtaTepes Nic. 18800A1 19816 A15 -TTpo^rjTns 2156C15 157C15 151113 G8 17685A15 785C11 3759,24 - auvo5os 6
{synAl)212A'i.

11640B8 +

TiMios

(<:o«<2.)796A3

- coTdrri

(5>'n^/)252B5 inscr

syn. Hier. 6352 A9 et

397C6 =

KOK{a ou5i iv Toig

6

CTU^i^aeco?

8B4

avepcoTroi auv5iaiTaa9ai toTs —
ia-riv

op

— 15C4 D3 tcov
2101B14

Twv - pios 20896A2 et B5 et 908A1 6TTTaa{a Twv — 972A4 ouvATTTetv JauToOs T0I5— 331188 A2 METcr Tcov — exTjTe Tqv jcofiv tt\v alcbviov 36
(«/>25.)1433B9 M£Td tcov — t^v ^TToupdviov <5aroAapelv xapAv (f/>45.)1441C16 au|iTroA{Tas tcov —

I7717B10 /rwcr 17720B3 syn. Nic. 7449C5 syn. Rom. 6309B12 syn. Sard. %{epSardl .)3\2A3 = {ep2.)Z\im3 inscr + 312D5 = 320B6 + 317A13 + B4 = 324A11 {cpSardS. )32^B5 inscr + G2 + 325 B14 add M^yas + 333A12 B3 10 336A15 147 12B15 C13 716G11 18800G7 syn. Tyr. 6
(c/CT-Mar)381A13 inscr

B. res
liturg.

+

1. subst. Td dyia 6272B12 supellex TTOTi^piov, TpdTrejo 151 II 61 B5 in templ.

112C15 Paul. ap. 14 708D3 Anton. mon. 752B9 Elias 772A6 scil Steph. mart. 17761C2 et 772B9 Paul. ap. 241041 G2 David 3757,12 mon. f) - = virgo 3737,10 -acbMOTi Kal TrveuMOTi 1C7,34 45,16 et 48,3 III.
1. sbst.

homo

6-

lud. Ex2S

{ep45.)\iik\C\\

16IV664C2 myster. fidei Mt7,6 36 tempk cael. Hbr9,12 2. epith

Kupfcp

oi

— a)

iusti,

maxime orthodoxi

et ascetae

- pdTmaMa 1511233616 - poTmaTfipiov 5228G11 229A12 — ypdMMorro 184B5 2156C9 — ypo^fi, — oi 14AH + eedTTveuCTTOS %{synAl)2h2T>2 {clerAl)UO B13 7(D/o/l4/)461B1 = 8505B9 = 17769B9 151
-dvdCTTOCTts 3747,3

15IV500A3

2197A7 9528B4 + iraT^pes C3 11 529A13 532C1 10544A10 11(C««^)636A14 ol dyicbTOToi 14697C9^ syn Ka6op6s 708B4 op 90UA0S 733 A4 epp. confessores 776A13 781D5£)fl«7,22 784 A6 15n236A14 15III344C5 441A8 et 261076 C2 et 351265B11 mortui Mt27,51 15IV524A10 apost. 17704D3 (//.4r5.)733C6 19816A5 20 921B14 968B3 28I1113B1 Eph2,19 3752,21
53,3
54,1

59,15

b) iusti

Hbr2,15

160B9 164D1 ol xp\(yQiv-c£% dv9p. iKAi^eriaav 10588B3 12657A8 G3 660A4 6 661A3 664A1 Gll 669D8 672A3 Gll 13 673A13 Bl 4 9 676C6 677A12 15116 A7 112B12 15III324B14 325C1 388B3 CiO

V

et

NTi 2141 D4

16I549B6 605C14 Dl 17 20881G4 28I1100B3 28II1144 CU 1145B10 1156B5 1157B1 1161A14 C8 10 1164B2 9 - JopTTi (pascha) 5232C9 9533 B8 241032D3 -^TrayyeAIot 16IV676B4 -euoyyeAtov 3751,26 — KfjpuyMct 7465A14 — Aourpov 15II233B1 Cll 16IV653A1 17757A4 -\x\j(jTfiptov 6(7m/)300B7 351289B5 (C'««^)404G8 - vo6s 261076C10 - ovoMa 6(C'««^)405A2 — TrdCT^o 14717A3 — cbTOTOv — TrevTr|KOCTTf| 12 652B1 -^fJMo 3748,5 - adpKooCTts 3747n9.1in2. + ?v5o§os -CTToAfi 3752,22 -ctoo'mo 14760G1

33G7

15III385A8

(//5/rm)693G3

TTope^vcov

20969A13(iw) christianorum

- TECTCTopaKOCTTfi 5232A4

et Chri. 35(/r^rni.)1292G6

11

«Yio*;

Ayvu)^

i:

- TdTTOs 6369C4 - coTaTOS 14785D2 - TpdTTEja 5229A5 6(/j<:yivr)364D3 = sanotltas 1. trinitatis 161 iyi^TTj^. T]To^ 2. A = filii 2811 59 7B14 + <ii5i6Tris, ^rrp^^iia 20 3. spirituum caelest. 11640A12 1160A8 89 6C6 AyiUKruvy) A = aanctitas 1 61581 C3 -rrvEOua - Tis Roml,4 + (ivaKaiuCijai^ = ulna 251057D3 Lw:2,28 AyxAXTj fiyxiOTpov t6 = hamu8 20880A15 Job40,20 &yx\jpa n = ancora met Il(Guj)633D3 epith
f) i^

TTcos oOtcjs ao^la -, & yav6dvEiv r)^lou 404A11 Jo 6,6 ol5£ Chrut" ^^ dy voouvTa et 1 4 ouk dpa - tTrepcoT^

etBl JpcoT^iouK- opyivcbaKcov 404B12 opTrpoyivcocTKcov Kal elScbs 409B12 sec. Ar. toO H. cbs dyvooOvTOs + Seom^vou 416A5Chr. — aapKiKcos 7 m^ f\ eEdrns in Chr. - (palvTiTai 417C5 A. i^ A. ka-r\v ouK JAeyEv, ouk oI5a 420A4 ISei Chr«"", eTTrep f\v — eEiKcos eItteTv ... B5 e1 deus f\v —, ouk &v TTpo^XEyE Tco NcoE 428C1 1 e£6v - vomIjete 1611 621 C8 sec. Ar. Chr. - 5riXoi, 6ti KTlaya SaTiv 23
. .

dicitur

l£p6s

"Ayxupo,

urbs TaXaTlas

6( Ju/)304B3

(epSardS.)

336A4 12648C2 17(///lr3.)725A8 765A14 'AYXUpOYOtXdTT)^. - ou 6 17732A10 'AYXUpOYaXaxla = AncyraCalatiae Ga^o.Ai = puritas, casiitas 6273A1 virginum AY^CIO
i^
i^

993CtO dSuvoTov filium — scil diem iudicii recte i^ adp^ Chri. dyvooOaa 15III416A4 417 C8 425A7 p. t6 dyvoeiv i5i6v taTi Tfis aapxds vel dvepcoTTou et sim 15II1404B7 syn dyvoia C4 405C7 + t6 XaPEiv, XP^IlJf'" 413B5 Tf)s dvOpco416A1 417^7 420A8 C6 1611 TTlvTis 9uaEcos 624.-^4 BIO spec eI ou yEyovEv dv^p. 6 A., ?aTco
sec. Ar.

ToO A.

t6 - + t6 XapEiv, XP^J^'*'
c.

2. aliae

construct. a)

praeposit. Trapd ti [151

3759,10 virtus ascet. + fyKpdrreia, TTap6ev(a
h.f\>z.\Hji

(kyvt^io

= castus sum 21 81 85 = purifico 3742,3 d-rro ^iAapyuplas

124B14 TT. TaOTa f\ tt. ETEp6v ti toutcov — forte TTopd = propter] Trepl tivos 14701A8 tt. toO riauXou episc. 15I28A7 tt, tcov dXAcov n. 15111 380B7 et 412B9 ouk — tt. Tfjs ^M^pots syn yivcooKco
h)

add

partic.

2168D3 = 351269A15

x^e»>T)v

hy^Hititi =- notitia careo, ignoro, nescio. sacpc neg. oufpr)) = non ignoro. probe novi 1. c, acc. vel. abs. a) aiqm, spec. de facie vcl ratione 2117A4 5ia Tcov Epycov t6v 5r|Mioupy6v \xi\ — 172C15 kv Tcjb iJ^pei M^ - deum syn yivcoaKco 9528B13 ou — Tov 5E5coK6Ta scil deum syn yivcbaKco 532

A7 'ApiaTcova ouk ct

151I176A11 12673C13 20913B6 tous dyvoouvTa? Antob) alqd - dXriQeidv 6(C""")404Cl(iij) 8 nium 484B4 ouk — - (T6)yeypa^ip^vov 15I124.A3 - yev- t6 yvi^aiov ISIIl^^.M^ ouk VTiaiv 15I28A15 -ypacpds 16I561C10 - 5ia<popdv 15II241B2 - Au^pav 15III420B13 + -5uvauiv 2149C11 copav 428B7 op yivcboKco 23993C3 7 - eeoto i6ia 8493A9 ouk - - neTriTo 281I1148A14 eoSdas 261072A5 pii - - vofmcrra 10541C7 ouk 2C2 11 - To 6uoXoyouMEva 11(C"")636C7 - ovo— Travoupylav 15I73B1 — TriaTiv pa 7468B8 I5II185B6 -TTolriMa 15ni412Bli -Trp6voiav 2 129A11 syn ou Karavoeco t6 aaOp^v 7429A10

KivouvTCS- 14732B10 - TToii^aavTES 761B9-Kae' iavToO T^v 5lKr)v iTriaTTcbMEvos c) c. dupl. acc. 16IV676A15 ul6v e^oO auT6v d) a. c. i. 8501 A1 ouK - toOtov elvai A. 17(//.,4r7.)741C6 ouk toOto KaeoAiK6v eIvoi 792,\6 ouk — ^Mds ^X^iv e) acc. c. partic. pracdic. 145A8 ous ouk Seom^vous 2148A5 tIs — lconem v£Kp6v yEv6MEvov
f)

224A15 eE6v

cum

sentent.

interrog.

6(jrvn/l/)273A6 tIvo

Td ToXMr|6£vTa (^CTTi). mi^ - (.4/T/im)368All ottws 5ieKelMeea, ouk — (C""")401C10 -, Tlva i.a-r\ Td KpiOevTa 15III413A7 ouk — tt6te + ol5a B2 tIvos x*^P'^ ?XEyEv, 16I637A12 ouk — TTEpl tIvos 17684C4 -, oaqv iencrotupiaav ^pyi^v
, ,
. .

.

- aKOTTOv 15III385A5 auaKEUiiv 6(^/)/>J^?)388B9 = 389D5 T^Xos 12664D2 15II1413C1 \xr\ - syn — ^uaiv 15111 oI5a - (piAoTiulav IKC-^^^^^^A^ - copav 15III412B10 413D9 42nB13 444D1 + fl U^Aav generd7420B9 12 17764B7 6 15III 421 A5 et 16I1624B15 ou5£v ioTiv. 6 - ouSev 35
14,9sq

. (epSard3.)32S.\l oti e) OTt 6(7u/)308A8 Sia^dXXouaiv 396B3 7473A6 6ti EKTlaer) 12 6.T3B5 OTi lTTiaTp^90uai 15I81A3 ouk -, oti 15111397810 Mn -, oti yEyovev 161533 iKTiaeri A7 OTi ouketi acbjouai 17716D2 oti elpydjovTO 777A5 ouK - oTi eypavfiav 18800B6 6ti Ixomev, h) cbs 8508 A5 ouK - ^^IO^^.AI^ oTi yeyove cbs 6ti 6(^/).W7.)312A16 = (f/)2.)317 cbs ylvEToi
.

.

Ci +
TTepi

(pavep6v ioTi

t6 add. loc. sacr, 8493B13 ouk - t6 Jo 16IV657B6 Jol,14 syn dpveouai to tcov aTTOu5alcov 15I20B1 Td KaO' T^pas 1511305812 17 (//^r-5.)733Cl4 touto 151II412A15 20965B9 spec P 8(i5ion.4/)508A6 Td dyvoouueva = difficilia intellectu 17(//5';Vm)693B13 et (//.-lriO.)748B12 t6 6voya Tfis oualas — utt6 tcov Xacov c) abs. o. plcrumque partic. dyvocov = ignarus, inscius gencr homines 6(i>ny4/)268A9 gentiles mysteria christ. — yEXcoai 10560B3 ol - scil fraudem haeret. 15III404A8 oux 6 ^TTEpcoTcov TrdvTcos koI - iTTEpcoTg 412C10 tt6Xiv toIs ciyvoouai ariMavai spec haeret., plerumque Ariani 10561A4 Ar. op t^vt] TTovoupylas xP<^mevoi 8 op yivcbaKovTes 15I13B7 25B11 op uTTOKpiv6uevoi C12 41 A9 16IV669C7 pn - pharisaei op Ik^vtes 24 1037A2 op yivcbaKco 1045A3 TTpoaTroioOvTai cbs — 351276B4 dyvoi^aavTes ^iaiieuevriKdTes in errore op TrpoXri^e^vTes daemones 15ni425C15 scil finem saeculi sec haeret. ipse deus et A-Chr. est Ayvowv, quod omnino rcicitur 15III380AG

1288B9

f\ = i^norantia, maximc rcligiosa 180B9 eE6v 12645C12 - dXoyias 14788C8 - eu1511140486 ev Tfi 6e6Tr)Ti ouk eotiv OEpElas svn t6 cScyvoElv 405.^8 A. ttiv — timcov ^aaTd^as

OYVOIO

'412C2 413A4 416.V.t 417C11 428813 1611 624A7 dvOpcbTTcov Ain C3 Arianorum 161V 640C1 ApoIIin, (i60Al liaeret, syn Trripcoais 17 .757C5 op EuXdpeia 311172C6 OYV^^ 3 = purus 1. met 311173C7 666s toO
piou + uTrepKdaMios
2. liturg.

3743,4 rrdvTa

oaa
fidei

d^^uxoi

6iYw6Tri^,

-

rjTos

f)

=

piiritas

met

integritas

36(f/)59.)1436B6

+ dTrXdTTis 2C11,3
vel

&Y^a>(JLOV^u>

14756815 ouTdv
iYVtujAOOUVT) 5i5aaKdXous

= obiiviose 6400C11P
f)

ingrate tracto

=

ingratitudo 742 1B2 Trpos

dY^U)jIU)v 2 = obliviosus, ingratus c. gcn. 1472881 — Tcbv KoeriKdvTcov syn fTTiXavedvoMai 75383 TTp6s t6v dSeX^ov 151V520C4 ludaci dyvcb^, coTOS 2 = ignarus, c. gen. 10580313 dyvwTES, cbv jTT^daavTO

13

diY^^(>
(iYVCoaia
f\

&ytai>nAti>

14

=

ignorantia 7444B11

dArieeios

syn

drrTEtpfa

philosophorum

16IV673B9 271089C8

'EXAi^vcov 20945B9 fidei op eTTiyvcoaig

&YP^^? =
785C4

ferocitcr

12656B9 eTrt^OovTot
9

14

eypo^^ev

fiyvcoOTO^
Sardl.)3l3C&
Tcr

2

=
=

= Ignotus 169C1 ToTs dv9p. 6{ep {ep2.)32lAi oOk dyvcoaTO yeyove

6iyp6^ 6 = ager t85D8 Tou - Mt6,30

t5I!201A7 xopfo
s.

s

ao^iauara
eis

&ypMTVji<o =
\i<!xm]v

pervigilo

1.

pr.
ets

15IV520C13
touto
2. s.

Psl26,l
vigilias

prole carens 1. term. christol. 8 (jDwn^/)501C3 Arianis - cov 6 deds + 508B4 6 TT oOk fjv TroTE — 15I52B2 sec. Ar. + Aeli^/as ttjs ISias ao({>(as 15IV473B13 el -, Kal dvevepyriTos 6 0. 2. met = sterilis c. gen. 14737B13 — dpeTfjs
2
Trriyi^ + ^Tipds 20960B8 6i5aaKaA{a + dAoyos, 5iavolas oOk 6p6fis &YOP<^ ^ = forum 6{synAl)2&SC5 tv - u^ory op KOTO Tds oIkIos 14765A7 op ^KKAriaia 764B9

Hyovoq

met 12656C10
ago 14793B12

liturg.

=

^v tco KuptctKco

20
35

845B1

852B14

917C4 vukt6s

&yp\)mti(t f\ = vigiliae, liturg 20889A2 (/r5mi.)1292C12 Iv - (ais StoTeAouat

t5I4lC9

&Y^(XvaaT05
864G6 awuo
iY^pryjq, ou 6

2

=

exercltationis insuetus

20

= mendicus

et

planus 11(0«^)

636A8
&YX^^®i<* ^
11 MeTd

KOTo

TTiv

15157C2

89A2

Kcrrd [xiar^v tt\v
s.

= acumen

diyop6Xi,ijii

=

in foro erao 1.

pr.

128C14 maeoO

irapd Tou yAOv^avTos 15I65C9 ?5"9£" KTf)Ma 3738,25 abs op TTcoAeco 50,17 servos P15II156B7
e^coOev

2.

met = comparo 15II248B8
20868B2 P
iTTcryyeAia
Tfjs

tTdeev
^cofjs

t6 9p6vT)na 6A(you Ttvos

i.'XOp(xio^ 3

=

forensis 1. res

= vcnalis in

foro 5

236C12 StSaaKoAeTov — =

Jinr^ptov

2. pers.

dvep syn auveT^s &yo> = ago 1. s. pr. a) = duco 20921A7 KduT)Aov aquatum b) = adduco 14729A2 P Irrl f|yeM6vasM/iO,i5 772D5 -irpos x>>^iapxov 20909B14 Pets 'AAeldv^pstov 933D2 spec els Kpiaiv 1511157 B13 P Eccll2,14 C7 20976A4 els paatAe(ov oOpovcov
pee*

— os ^YX^^®^?

TToieTv

2

=

ingenii l7{synAr)100A syn 9p6vTiats acri ingeniopraeditus 20944B5

= qui

otiosus per fora vagatur 14705B1 vecoTepoi

3755,3

P
c)

scil

ad iudicandum ueTd pios utto

+ daeAyi^s
daeAyf)s ttiv

760B7
vj/ux'!*'

et

764A6 - tov tp6ttov +

dyy^cov

SYPttT^TO^ 2 = non scriptus spec inscript.sacra t5I81B7 scil vox dyevTjTos + UTroTrros v. s.

6(c/eM/)380B10 ^ouTcov KcxTTiyopov lletl5alqos {clerMar.) d) = abduco ^(jyn^/^^e^A^P tl632C5P 385C4 ^eTeev 12652A1P e) = perduco ad agendtim

= duco mecum

dypo^os
B.*^^atfO^ 2 = non scriptus 1. gener. 6 {epSardl.) 312D7 = («^2.)320B8 - fvToAoi op ypdniiOTa 2. spec. = in s. script. non scriptus a) adiect. Ae^ts 7416A12 448B9 11 469A2 476A1 15l73Bi0 t7757Bll 15 761B6 769A6 17761B2 TTpo«poaijeaee tos A. cbs — t8801A4 + uttotttos 24
6 7 1040B4 t7757A7
f^

adpKo 28I1096B9
{bis)

P

eTreToi

tco

14 1128C11 D3 1129A2 dyovTt t6 dy6u6vov acopo

2. meta) = moveo alqm ets 165A8P + (p^pco 152A5 ee6v ets eOuevetav 6(C"»«^)369A16 Aa6v els Trp6; lTr{ c. acc. 10568A8 e. touto eOTc^tov P alqa re. lt637AlP c. acc. 20837A14 irp. ^qAov

A6yots

t7(//ylr6.an25.)740B8 0tt6 dvdyKi^s

b)
^

vooum^vcov — b) sbst. (Td) — = voces scripturae sacrae alienae 17760A1 Ar. ypdq)0 vTes — koI oOtoI spec i% dypd^co v daep^co 241040B5 ^TTtvodco 17757A10 crup^eTov pTiiiOTicov A^yco d-ma^oAws n{ffAr5.) eeopox^co 7453A17 729 All <pe^yonat 15I73B13

peT'

eOaepelos
<p.

^covV)

cbs

Tds

fKpdAAoMev

alqm eveho ad dignitatem %{synAr)2blC% IttI eirtinduco in (TKOTrr|v t5IV513A6 ets uloeeaiov condicionem iniquam 6(C«"«0369D1 iouTov els adduco 12664 oAeepov tt604Al ue ets dad^etav B7 Kotpdv c) perduco alqd ad finem 6{FlavHem) d) crimen 401B13P et t7(C''«^)792B5 IttI Trepos transfero in alqm 6{synAl)2&SAl t6 tIAos ulPTe"?
i-ni

&YP<^^^^ = "on
ilTreiAet

scripto

1.

gener.

6357A12

[in textu

spec AoAouvTes
2.

= non

mendose dypd^ous] op ypd^cov verbis s. scripturae 7468C5 —

3. spec. a) dego tempus, 2157B7 b) conservo 1 1(C'«')632D9 Koau(av Ioutco n{synAr)100A3 elpi^vriv + B8 5td TTdvTCOv c) habco in honore 6{epSard3.)332Bl t6v axoArjv

Ttvo

flAtK(av

un TTpeapOTepov TuyxdvovTa

cos iTricTKOTrov {C'"^)

&YP^^^<xi^o^ ^
dvf;avT6S 4k Tfis

Siypux; 3
res

= oleaster t5I32B14 Auxvov — met = agrestis 1, s. pr. = ferus eripio

349B11 5td al5ous
okAtipcos

d) refl
et

= me gero 12665D4
outcos

677A5

20845A9

20844B2

KOpTeptKWS

T£Tpd7ro5o 140A4 op i^MEpos saevus KUMCtTo 6(C««^)341A12 2. met = immanis a) epith. homines 2188A11 barbari — ToTs Tp6TTots t4764D9 Ar. Traaiv — + TTtKp6s 768C1 Ar. eriplcov dyptcoTepoi daemones 20969 Cl op daOevfis Suvduei res /ieos20945A13 TpdiTos t2656D3 eripicov dyptcoTepos t4704A15 b)

20917B13 Jo6 5,23

=

subst.

t6 - 2188D2

Tpd-rrcov

14769B2 irpd^ecos

syn t6 cbiji6v AYP^^^'^?» ~ ^"'°5 ^ = feritas 1. animalium 141A15 + fuTTopio 2145D11 serpentis 20917 B 10 949A10-dA6ycov + dAoylo 2. hominum 149 B14 Scytharum, epith. ly^uros 2144B6 tyranni syn Movla ^{^''""^iObBiS t)(Qpibv 8. morum2

iY***^^ ^ = (de)ductio, met vitae morumque 2197A3 aOv toTs dyiots Tfj - Tfjs auji^aecos yevduevos 6(Ju/)344C4 Tfjs Trp6s lTrayyeA(as - memores 10557C8 r| ueT* eOaepe^os - + 5tdvota 12 660A4 TTiv Tfis TToAiTe(as - 665C15 t4788B7 cpith eeoaeptis 20852B9 epith aKArip6s 912B3 &Yt*>Vj - wvos 6 1. = certatio 12665B12 ttiv 20873B13 Iotco (puyfjv elxov cSr^^cova syn ueMtti 2. = oertamen fidei et f|uTv — cooTe ui^ c. inf. virtutis causa susceptum 6{synA[)21&B& — 'Apetovcov contra orthod. 9528G7 2rim^,7 529C13 10 581B11 TToAOs i^v - 588 A5 Trp6s Tf)v oTpeajv Orrlp
ratio
Tfis dArieeios

C3

C15

deATiToTs UETd t6v

188B2 TpdTTCov

Tcov paadvcov
i^

=

'AYpiTtnlva, Colonia Agrippina 14716G14

utitp^ttoAis Tf\% dvco roAAios

iLyttiVtJ&ia

= =

— 14789 OTe^ovos 20872B7 6 certamen acerbissimum
Trepl

TTovTds Iotiv fiuTv

-

anxie

sollicitus

sum lt612A4

20872B5

22981A4

Kap5(<?

6

15
-=

&Yi^iMLZoiLVi
1. abs.

&5eX(p6^
et filium-A intercedat. 6 A.
est

16
a) ^eOTepos

a) ut oorlo met dYtL)vi^ojl.ai 20849A6 ol outco^ dycovijoiieuoi asccta 9533B2 86'iAll ouSe EKauvev dycovijopeuos 868b 9 E-rri b) yfis 912BllToisTTiCTT£coso:9^oiS 917B5 936B13 ut ronfessor 12672A6 oOtco i. c. fugiendo 20909C1 6 2 2. trans. (fig. ctym.) 9528C8 dycova 3. KaTd tivos 10588B11 k. Tfjs alpe2Tim4,7 4. Trpos Tiva 12664D1 Trp. T0O5 Sicokovaeco5

tqs
Ott^P

36(^/)2,5.)l'i33C5TTp. ToOsauTToSljovTas

5.

TIV05

0.

alp£CTEC05

6409C15

I90i')813A14

14788A7 301168C10
al.
&>\)

0.

dXrieEias
0.

0. TriCTTECos

6(epSardl.)3\eA2 - {ep2.)32lB\^ 17716C8 ct 757B2 0. EOUTcov
(n.)

10549B9
et

oOtcov

6. c. inf.
KOCTiiEiv

A5

= (vircs) contcndo 20937B5 ttpokottteiv
cttos

f)iAIThess)3(>^

aLyoiVia\lCt.,

t6 ^ cerljnnon

nu-t

20860

A13 A8a(l = Adam
18B1 TTpcoTOS dv0p.

1.

homo

a)

primus

omnium
TTpco-

-

cbvopdCTOri

10541 A8 6

151117C5 28I1100C3 6 TTpcoTos dvep. iCiJ,-/.) 1105D1 1120B6 i^ 1104C5 tottXocttos 28II1149A11 6 TrpcoTos dpxneEv ETTAaoEv 6 e. — 351280A11 6 TTpOOTOTTAaCTTOS TOO KOCTPOU h) a deo creatur e tcrra 7429C5 Otto povoy toO 6.
yEyovEv
ETTAdCTeri

28I1105B10 15I117C7 28II1148C11 1149A8 351280A12 Bl KaAeiTai -, el Kal TToXXfi tou 5euTepou ^ia^opd Trapd t6u TrpcoTov. b) prolcs ,\dac a. eK CTTrepuaTOS A5aii 23996C11 dTrapxnv Aa^cbv EKTfiSOOCTiaS TCOV dvep.TOUTECTTIV ^KTOU CTTT. - 28I1113B6 + Aapi5, Aj3paan 28nil40A14 1145B9 (3. ev5uETai t6v - 351269D10 1277 D9 Y- ^X^' y^Xn*' '^°'^ CTcona Kal oAo v t6v TrpcoTov 28II1149A8 6. AaupdvEi Tf^v pop^fiv tou 5oOAou, TOUTECTTI TOU — 28I1100C3 €. ^OpEl dvepCOTTOV 351272A14 ek toO yEvous - 1281A3 t6 ^k tou ^opei CTcoMa ek tou — 351288A1'* yevos c) fihus .'Xdae 23996B4 ulos tou l5(ou 5oOXou yEyove, TOUTeCTTi ToO — 13 28I1108A6 + tou eeoO Luc3, 3S 5. aHas2156D'i ApeAi^-yeyovev 7452C1 yl^parrTai TTepi Tou — 15I72C7 JttI toO — 104Art drrd - 136C4 Rom'>,lf 1 511 1429 A9 f] Trpos t6v -. 15!V512(6w)ttp6toO- 351288 IpobTTiCTis 6V«J,9 A13 MexP'S ETTi t6v dSa(xdvTivo^ 3 = rirnussinuis mct 3751,17
lioxAoi infcrni

'•ASajxaVTlO? cp. .Vg. 6392BI2 sbsa. 405A14

aScia
ToO

f|

D4

ek yfis

yeyovev

15II249C4
.
.

256A12 EKTiCTer) ., 15in36QB10 dvep. nu - 15IV 271088C15 KaTd t6 Gen3,10 iv Tcp — eipriMevov Trpds TrdvTos 28I1108A2 6 ek yf)s -' 1116B1 f) ToO - TTAdois 351281A30 6 yriyevfis — c) natura cius magnis dotibus praedita 7424 A6 - paedvTOS rrapd Kupiou 428A4 TTpoXaMBdvcov 429C7 oOk ev tco Xdpiv TEOeis ev TTapaBeiacp
Genl,26sq

ek yfis iva TTpco-

TTOieiv

592A5

= impiinitas 17(fvn/lr)696C14 Icttiv adv impunc -^ fTT'a5elas 5237A13 10 = peT' 12677B7 17749A2 761A6
f\

Tov OTTdpxn dv0p. 520B10 Ik Tfis yf|s

d5eias 6(5v«.^/.)257B2

dScXcpiQ
f)

=

soror

1. s. slr.

= gcrmana 125C1 tit.

I5ia Jovis 2 ttiv aOTfjv Jupp. — elx£ Kal yuvalKa 28B'7 pl 20841 B4 cpith ppaxOs 6 7 84* A5

12
cpist.
liios

848A3

ciusdem

stirpis
4.

921B1 -ynpdCTaaa 2. 251061B7 — fiijcbv Maria
dyaTrriTos
60,4

s. lat.

8.

ttXeov ti tcov TTdvTcov dv0p.
qicovds

1M337B10 antepeccatum 6. 2811104C10 odpKa pdpTTiTOv iCTXTiKobs 1105A2
oOk
eyivcoCTKe

15II292C9 15 oOKelTreTcp -ToiaOTas
(\i.\\)

3759,25 epith

epith

t(-

eK Tfis TrAdCTecos dva4 1120611 TTp6 Tfis

Tepai priorcs

met scii hacrcscs 14728D9 cos \i\Kp6772C15 15I13A13 al TTpeapOTepai =
fratniclis,

TrapcxKofis

koXov Kal rrovripov

dSeXcpiSoO^ 6 =
faclus vocatur

mct

filius

dei

homo

28II1140D1 OTTCKeiTO Tois toioOtois AoyiCTjiois 2. pater comTTpiv fi TTapaKoOCTTi Tfjs EVToXfis munis omnium 7429C10 ttovtes Ik toO yEvvcbpEea S^^^.'^^ ToO — ECTMEv EKyovoi 15I104A7 1511301^7 ol ^k toO TrdvTES dvOp. e^ — ouTes - 2399 6A6 ol uloi tou dv0p. TOUTdCTTi toO — B4 14 251061B8TTdvTES£KTou-£CTUEV 28I1097C8

— 15II169A13 +

vu|i<|)(os,

dSeX^ds

dScXcpiKOt; 3 = fnilornus 11604B3 ^ideeais 'ASdXcpio?, cp. Acg. 12653A7 14780B5 18 796A9 mscr 808B12 sbscr dScXcpoTTOiYjoi^ f) = adoptio in fratrem, met
l^II^^O.-Me
fi

Tcbv TToXAcbv
--

-

Hbr2,llsq
Iy.

Mapia

toO — KorToryoiJievTi 1100B6 ou fjiJiEis dTToyouoi TuyxduopEu 1108A4 non est ulds duE^ ou Kai fipEis epCOTTOU TTCpd TOV — 1 H 3B6 — 351269C3 t\ dTToyovos toO — MayEy£VvriiJiE0a 3. pia 1272At5 1281A3 to ek tou - yEvos peccatum Adae eiusque causa atque poena 3201 B14 TTapd5£iCTos, i^ oO £K|3epXriTai - 9529C7 10541 A8 diabolus drTaTfiCTas t6v — 15I117C12 toO — TrapapdvTos ets TrdvTas dv0p. l<p0aCTev f) dpapTia
ek
,

fratornus 17784C9 to TTpovoounevris oOo^as - d met = concors + ^iAos op ivavTios 15I11460B5 — d

dScXcpo^

3

Tfis

184C6 TOUTa
natura
5.

CTuvfivfev

241041.\11
2. 3.
s.

ol

— d ^povouTes
I.
tit.

dScXcp6(; consp.
1. 2.
s.

matcr.
II.

frater

pr.

lat.

epist.
4.

1. episc.

presb.

clerici et laici
1.

jnonachi

136C6

et

15ni393C6
1C15,22

et

396A4

ev

tw

-

151I277C9 tcov dvGp. drroXXunevcov Korrd ttiv TTapdpaaiv tou — 285 A4 f\ 5id Tou — 6565 dTTcoAeTO 405B7 hominem dona accepta amittere posse ^ttI tou - €5eix0n 1611612C13 6 - Trapepri 241041B14 ToO — TrapoKoOCTavTos 2811104C5 t6 tou — ctu^dTToeviiCTKopEv

in controv. christol. a) Ar. contendunt ab orthod. A. statui fratrem 2. in controv. de Patris b) orthod. reprobant riv. a) pneumatom. contendunt ab orthod. FTv. 3. statui fratrem filii b) orthod. reprobant.

aHi

III. term. iheol.

quo sensu A-u(6s a) commenta Arian. dScXcpo^ 6 = frater
I.
fr.

et

b)

homines sint fratres argumenta orthod.

TTTCopa 10 Tfiv CTdpKa ^K TTapapdaecos beKTiKf^v diaapTias TTeTToiriKe 1105A4 OTrepo — dvaiidpTrjTOv. 28II1148B4 t\ tou — eis 90opdv ... KaTevfivoxE 8 iusti v|;uxfi ev KaTa5iKTi eavdTou KaTexopievri CTuyKcrTExdnEVoi tco — 351269B14 dTTaTTieEvra t6v — 0tt6 toO 5iap6Aou Trapapfivai 1277D1 TTp6 Tou TTapapfjvat t6v — 361441A2 t6v — e^EpccAev Ik toO TTapa5eiCTou 3740,3 5id TrapccKofis ^^epAf)eri 4. quac ratio inter Ad 6 — EK ToO TrapaSciCTOV
.
,

s. pr. = germanus 121C15 + 6341A6 Constans imper. (C'"0 + Sectttottis (Pj«««)368C7 600A6 [bis^i (c/<TMar)385C10 C13 11597A9 d5eA96u dSeA^cb 5ie(3aAAou B2 C7 10 601 C3 12 604A15 D8 608A8 Bl 613B7 617C1 {bis) 2Esdr3,9 {Ous^^lkm et 14721A1 6 ttote - eiios Constans 12652A13 14 657A12 14704B3 ot Tpeis - imperat. 709B6 716D5 717C7 728B1 rf/ar^74.^A3 -^B15 752B4 + <p(Aoi, yucbpt|ioi 753

natura

1.

CTuyyeueis, yuufi 341 Bl 3 Constans

17

&SeX<p6<;

9M}4
756A11

18
.V.

A14 B2 7 11 13 B7 15I132A14 fratrcs ds dSeA^dv mjvinrTtxv

C6

Jos. Aegyptii

B13 776 15II153A5
fratres

184A15

280C14

161I617B4 fr. Judae patr. 17785A3 20 845C1 Ant, oos ASsA^dv ficnrAjovTO + ul6s 32 1180C13 Aaron Mosis fr. 2. s. lat. = consanguineus 12661A12 toIs xP^^^V^ccricaaxv dSeA^oTs
Chr«. Jo7,5
ol

Ruben

=proximus 28I1097A15

6v6pcioirot,

fjpwv

tK T03V

popularis 281I1153C7 Trpo(pi^TTis = eimdem doctrinae Opiwv Deutl8,18
ol

=

socius

15I93A7
cbs

— Arianorum

MouSctloi

17765

A6

{bis) d>s

dSeA^ol irpds dSeA^ous 5taXey6iJi60a 33

1188B12

II. tit, epist.

dSeA^dv iyjm paenitentem a) gener. 5224B5 1. episc.

225

rr. Kal 6 ul6s, !va koI — vouiia065aiv B2 p ul6s iori Kol oOk 17784D3 cn;pp^ \xi\ elvoti 60o 2. in controv. de Hv. a) pneiunatomachi obiciunt orthodoxis 16I568A1 et 16IV637C2 et 640A4 60o - elai V Uv. Kal 6 A. 1 6I568A2 el Uv. i<m, TTcos uovoyevfis 6 A. b) orthodoxi contraria obtinent 15II277C10 6 uovoyevris ouk 6vtcov - liovoyevi^s SoTtv 16I568B4 haeret. elTrd&AA&JV Tcoaav, el TTv. Jk Trcrrp6s i<m Kal el dAAos «ruv ouTqi yey^vvriTat Kat elatv — i^ Jv6s C7 «oTTep ouK Strrtv ^Trl tou TTv. elTrelv Trorr^pa, outcos ouk gcrrtv IttI toO ulou elTrelv 569B8 uavla Alyeiv IttI tou ulou — 11 nusquam in script. rTv. dicitur ul6s, iva \ii\ voiitaefi — 16IV644B1 ouk iaTtv t6

6

A8

237A8 ol KOTd 'PcbuiTiv - B9 %{synAI) (7«/)281Bl inscr + 284A3 252B10 inscr + 11 +285B7 +289B12+304C8 +308CllepithdyaTrTiT6s,

C7

-

Tro9etv6s {epSard2.)^\lCi\ inscr add. cn/XXetTOupyof + 9 {epSardS.) 324B7 inscr add ouXAetToupyof + 328A10 et 332C9 epith (ScyaitTiT^s + 336C1

add. auAAeiTOupyot

+ 337A1 epith dyaTrr|T6s 7 416A5 476C2 8500A5 tiv^S twv dird Tfjs ^kkA. 10548C2 557B5 584A13 585B10 16II608C8' 17684B5 (j;;n^r.)700C2 789C13 epith yvi^aios 18808A5 241036A14 inscr b) nominatim

Tou ulou 3. quo sensu A-filius scil factus et homines sint fratres a) Ariani, cvim negent filium dei in Chr., deprimunt naturam div. in eo 15ni88A5 284A1 twv dA6ycov Kal Twv (ivfUYCov Christum — C/Trovoyiaouatv elvdt b) orthod retinent naturam div. in + 6iJioios Chr°. recurrendo ad s. script. eamque intcrpreTTv.

-

homo

tando Mtl2,50 auT6s iiou - i<m 241 040 A7 CoU, 15 TrpcoT^TOKOs Tfis KTlaecos 15II277C9 5id t^jv
11 5td ToOs dAAous — ttpcot6tokos A§//ir2,7i5J ouk §TTataxuveTOJ d6cAyeTot 305C10 9o0sKaAeIv 15II165A4 12 168C1 169A13 Ram8, 29 TrpcoT^TOKOv iv ttoAAoIs d^eA^oIs 151I277A14 dTret5f| ... y^yovev 6|joios fiiilv KOTd t6 auuot, 5id TOUTO cIkotcos Kol — rmco V fKAi^ieri +TrpcoTdTOKos 281A5 5td TTiv 6Mot6TT]Ta Tf)s aopK6s B4 Stdrfjv 281 C2 18804C3 281 Tfis aapK6s auyy^vetov
Trp6s vev

Td KTiaiiaTo ouyKOTdpaatv

..

ttoAAoov y^yo-

Athanasius %{epSardl .)3i2B\2
auveTTiaKOTTOs

= {ep2.)ZnD\

add.

+ 312C11 = 320A13 + 313A10 - 320C4 + 313D2 = 321A12 (7a/)344B13 add. auveirlaKOTTos + C5 + Dl + 345B14 (f/rjFa/)356 Al = 14724B11 Kupios - tn^cr + 356A5 et 13epith
(Ow^^S^^AlS epith dycxTTTiT^s Epic251049A1 add. auAAetTOupy^s inscr. JuHus Romanus Q{epSardl.)M2Cl ={ep2.)nOA\0 add. auAAeiToupy6s Serapion 13685A1 add. auAAetToupy6s inscr plures simul 6(e^5ar^<3.)325A2 add. auAAeiToupyoi + Cl + 333C10 epith dycrrTTiTos add. auAAeiToupy6s 18797A12 2. presbyt. = {ep2.)320A\5 6{epSardl. )3\2C\^ {UrsVal)35d spec. Musaeus 6(f/rjFa/)356A3 = 14724B15 B8
dyaTrriT6s
tetus

1128C8

28II1149C3

1152A6

+ aunTrpeapuTepo;

3.

clerici vel

laici

5232

6(:y«J/)273A8 +Trape^vot (J«/)304 Bl +iTrlaKOTToi {epSardl. )3\2A\k inscr epith dyatttit6s +316A2 = {ep2.)32\B5 epith dyaTrtiT^s + 316B4 = 321 C6 auuTrdaxopev toIs - +316B13
.

A5

240A3

vox = coetus fidelium, monach. 5240A5 f\ epist. Trop'fmIv - 21980B7 f) t^s - acoTripia 321181 B12 fi TTapd aol &,SeCjq = intrepide 7465B8 ^pfjcov drro^af= impudenter 28II1152A10 pAaa^Tipiov veTot
TT.

&6€X(p6Ty]^, TiTos ri abstr. 15I41A7 Trola — ^v

=

fraternitas 1.

s.

pr.

koI ulco

2.

TrpopdAAovTot
6t5r)Xo^ 2

= non manifestus,
15I60C11 +ucop6s

obscurus

1.

epith

= 321D4
A5

-

O/)344B10

inscr

+345A14

+348

{^''"'^S&O {synHier)352A\3 epith dyaTTTiT^s B3 scil Aa6s Alex. +361B15 +D3 et 408A5 epith dyaTTTiT^s 9525A12 D5 10560B9 twv KopSlat 11629C1 fideles ad liturg. collecti 13 688D5 14768A10 769B9 {synHier)nO A\0 +

H

TrcT^pes 251069B10 261073C14 1084A3 («i&25.)1433ClO (^/)59.)1436B17 (^/»^2.)1440B5.

36

4. monachi 14692A5 20865B10 889A15 909 All 913B7 916B8 917A8 5taKOVouvTes Antonio 928B3 932A5 941A7 +fTr(aKOTrot 957 A12 968A6 Cl 973C10 21977B8 TraT^ip Twv - Cll inscr 980A10 B2 Cl epith dyaTTTiT^s, TToOetv^s 301168B15 311169A10 331185 C3 inscr epith dyaTrr|T6s, TroOetv^s 1188A10 13 6. alii Joaimes Melet. 6{Pinnes) 368C1 inscr. ct {Qnu^^SlSB^i epith dycnrTiT6s tyranni Auxumeos Aethiop. 11(C»«")637A14 epith Tlittos

20872A11 9uaet - kA^os 2 141A13 - TropdxAriais 351277 C14 +taxup6s - TrlaTts 10552B5 op 9avep6s auoKeui^ 6{eppAeg) 388A3 = 389C5 - t^Aos 15I1I 2. impers. - (^oTiv) 10581B2 add. \xi\ 428B2 15IV484B14 add.Tl ouTOus KOToAdpTi = an .. laTot 16I593B15 oOk -, 6Tt.. - ^otveTai 116 A4 add TToIos dv eiT) ^Oaecos &5r]u,ov^(0 = animo angor Mt 26,37 2811100 D4 H^uxi^ Chri 1121B1 4 28111153^8 {bis)
IpcoTTiats
jcoi^

-

Oe^TTis

ouTe

-

Sixa

voi^aecos dSTiMovouaTis

351277

B2

5 acbuoTOS daedveto t6

-

elv +AuTT§0|iot

a) IJI. term. theol. 1. in controv. christol. Ariani obiciunt I5I40C13 el 6ul6s cruvuTrdpxei t^ n., oOk^ti ul6 V, dAA' — el vat tou 17. A^eTe otCrrdv 1 784C6 4dv 6 ut6s 6jjioouatos ^ tw 17., dvdyKTj — clvat du^oT^pous b) orthod. refellunt 15141 A5 TTois 6 yevvrieels (= ul6s) — tou yevvT^aavros SOvorrai vopI^eaOat 8 els TT. Kal ul6v /juwv i(n\v f\ ttIcttis, ttcos 5uvorToct A. — A^eofebti toOtou, o^ Ka{ icni A. 14 ouk Ik Ttvos dpxfjs Trpo<nrapXo\/a»js
Atbacasius

'd5Y](10v(a f| = animi angor, anxietas 2811121 14 +AuTrr!, Topaxt^ ^Sv]^, ou 6 = infemus I. locus subterraneus 1. -mors ibi(defunctis) imperat 2145C12 Tds iv 15III 15I101B15 op oupovol ^Sou Koe65ous 437A9 syn edvorros 441A7 meton. mortui apud 36(ep5.)1380 n. 46. lin 4. t6v inferos detenti 3751,16 Tc^ Tou acoTfjpos eovdrcp Trorrelaeat spec Job38,17 TruAcopol TrOAoi Tou - Psl06,16

B

Chr.um _ applicatur t5ou l56vTes ae 6Trni§av in 212A15 15III437A10. 441A6 \l{jfSirm) 693 2. in anima hum. AAi2 {jfATlO.)lkiA\k
filius

co descendit, ut
variae eloc.

iustos detentos inde

edu«Is

ccret,

A.

SauT6v

f^TrAcocrev
i\

2124C14

177B10

iv ({c5ou fiTrAcopivii

toO A.

19

*&»!?
ct filio

&Sixla

20

6£6ttis M^vx'^ Chr.' mexp» ^Sou Stapacra 2811117 Al 3 f-mpaivei u^pi -, M^aa\<; qc5ov/ vcl els ^Bi\v

1125 1113C15 +Td(?05 1117B1 28I1105A9. A6 cvK ^vgyKEv ^TTfpaaiv ©€6tt)tos 28II1157

A 11 4-m8£i>cvuTai dv 9613 28I1125A6 +^6905 Ka4212 Tapafvtt e!s - Kordpaats els - 2177A13 C9 28II1164C8 3751,13 KonripxETai eIj - 15111 369C4 ct 5 op Jonae proph. 372A9 2811125
B12
Trapay^ovEv
e!s

16I557C10 Tfis OeoTriTOS +T5iov toO A. 601 16I1I632C7 -Trpos Tov ul6v 18801 B14 — Tfjs ouaias toO uloO Kal toO H. op ^evos &8iaiip^TO>^ = inseparabilitcr s. dogmat. 320» B8 f| ^K ToO ri. els ulov 6e6Tris — Tuyxdvet syn dppEUOTCos 7449D1 A. ev n. daTiv -syn dei 8517 B8 TTaTp6s ul6s 6 — <iv e^ auToO syn diSicos

B2-T0OA.

23101 7A4

iustos

ibi

(kSldxpiTO^
dpiiovla

2

=

qni

discorni

noquit

164A5

consolatur 251060B3 KripO^ai toIs iv - TrvEuuaai 28I1101A8 A. iTroiriaaTO toO QavdTOu JPtr3,19 KorAXuaiv 4v t^ — 14 Tis XP^'° ^^^ dvaax^aOai ^5ou, cui nos subiecti cramus, el mi^ i^uds ijnTti

chordarum syn d5i<iyvcoaTos

&5iaXe(7iTUXS

=
=

sine Intermissionc

20845A3

Trpoaeuxecreai lTh5,17

1117B10 Stappi^^ri Beaud \\i\JxCiv ev ^hry Y.cxTi\ouivcov 1120A7 -,' k% oO t^AEueepcoTai 6 fivSp. 2811 1145A1 Tdsfv<5:5T) KaTEXOMEvas 4/uxds convenit 35 3. 1288D3 tb^^Xriae toOs ^v Tfj tou - ^uAoxf) 2811 1137 t.% ^5ou resurrectio Chr.' initium cepit Al 1156D1 1157A12 1160D1 1161A6 B11 4. = orcus, ubi poena peccati luitur 4209 14 D4 km\ ^papTEv 6 avOp., 6 - nvoiyTi 351289D« - 37 «Is ^66pov {Mll5,14) iuTTEaouvTai, 6 eaTiv els
52,18 KoXAaets Tots ev
«JtTro^gCryovaa
II.

dSldXuTO^
Elpf|vri

2

Indlssolubllis

6(/lr.vm)372D4

t4Xous Sideeais syn pt^atos
|i€XP*

syn PePaios

15III365B5

&8ldnTC>>T0^
Btabills

2 = qui concidcre non potcst, mct 6(C'"»")404D2 pracccpta - <puXdTTEtv
TTv.

151I!376B6 toO
P^Xtitos

x'^'^

~

ylvETat syn duETo-

-

dSidoTCGuyTO^ 2 = is, qui discindi non potest, met 151V480B11 naturam divinam - <puXdTTeiv
syn d5tatpeTos, dpipicrros
/lrJ.)733B6 n. ct
d(ieatTeuTCOS

50,17 eyKpdTEia

dSriv

+edvaTos
ttoTos

met = infima impictas 251052C10

-

dSiooTdTU^ = nuUo spatio interiecto 17(// fil. - dXXfiXois iTTiauvil^eat syn

yipgv^czTo eItteIv

iJbti.f*taaxo^ 2
trjvQ^f^

=

distinotn diffirilis

164A6

chordarum syn dSidKpiTos

dSldcSoiTO^ 2 = slne successore. perpctuus 15H165B12 dpxtepcoouvri Chr'. syn diTapdpaTos
parabilis
2 = indivisus, individuus, insegen., dird tivos, ?k tivos, Trpds Tiva comm. dTTouyaapa 10568C9 irpos t6 s. I. 15IV480D1 TTupds - KXfjua 8493C12 Tfis 9005 dpTTeXou — ovoiia patris ct filii ct spir 8504C8 Twv 6vop. eKoaTOv — toO TrXriciov syn dxcb-

dSlCllpCTO^
c.

(i8idoTpo<po^ 2 = non dlstortus, met ^(C""") 404B11 t6 Tfis Kpiaecos — syn t6 Kaeap6v 17 (///lr5.)736A3 ol — = homines sincerae mcntis &8uxTpdv(t>TO^ 2 = ineptus ad penetrandum, obtusus met 13689C8 t6 - Tfis yXcoaaT^s = obscuritas linguac

dSidcpGopo^
syn di5ios

2

=

is

qui destrui neqalt 7460A10

pioTOS

variae acona 2137C13 syn dXoKXripos ToOTa 8516 res natura coniui;ctae d 3208A11

CIO
II.

sbst.

Td - 2610'3B9

ijl

dSidcpopo^ 2 = is, qui nollius moDienti est, indifferens mct - alpeais 15125B12 TTp6s Tf|v - Xe^ts 15I129A12 15II272A3 pfi dXfiOetav — ^fiiia 15II152C1 - t6 7 Trp6s t6 eTToiTiae
toioOtov 331188B1
discriminc omisso, pronilBCUO d8ia(p6pCi>^ 15II152C13 xpfiCTeat 157.^4 d8i^7Tf]T05 2 = incnarrabiUs 2160B12 yeved
--^

term. dogmat. epith. 1. eeoTtis 15IV480B10 spec. KOTd TTdvTa syn d5idaTTaaTOS dnlptcrros eiusdem Jvottis 15I49B14 - uovds 15IV468B9 syn daxioTOS 469B9 op. auvOeTOS C4 syn 6X6kXti- ivopa 28II1152B1 2. Tpids 4220A4 pos 8508B10 syn dijeicoTos 16 f u(a, daxrjlidTtaTos

Is53,S

C4
inluste ago,

I565A15 syn

f|vcouevr|

596A8 B3

572A13 +dyios <puaet syn 597B13 syn ouK dvouoios 605A10 +dyios 16 I1I633B11 C4 16IV652C12 653A7 +dyios 25 1065A3 +dXTieiv6s, TeXeios spec. TpidSos f| +t6 sbst t6 - 16I572B11 4v6ttis 18I600A3 3. A. vel ul6s a) A. - toO uloO 15IV 6M0<puls b) ulos - ToO n. 7452C5 plenius - Tfis 513B15 ToO TT. ouaias op duoios 453C8 +^k toO TT. 8 492B4 501A2 516B15 et 520B4 +i5ios 15111357 A9 151V480C12 syn duepiaTos, dxcoptaTos 17 773A6opxoopi36uevosToun. 28II1136A4KaTdTfiv spec 9uaiv syn diaoouaios 1152B10 Tuyxdvcov. - yevvriiia pairis 7461C10 Tfis toO TroTpds oualas
+ T5ios

Trpos 6|ioia EauTti

^auTriv

569C6

et

dSiX^tu =

19B1 + 90VEU£tv yuvalKa 224A10

vim infero 1. Ti(vd) 2148D6 5221A10P els Tfiv et C4 stupro 6 ct 14 P 228B12

6249C10 tous iX^ovras +^1^30TTcpe^vous uat D2P (j>^ny4/)264Cl +273D1Pt6tvx6v 309 C7P syn 5tap<iXXouat D2P 393D11P +Treptypd10556A4 +dpTTdjetv, <po|iai {Dion <:om)396B15
<poveueiv

A12
et

scil

pe

581B13 11601C1 ue syn Xutt^co 617 12656B7 dvepcoTTOus ClO et 680A1

0e6Tris

— 4v6tp,s patris et filii 15II1365B7 15III329A11 quia toO TTcrrp^s ^ttiv 17 9uats patris et filii 4217B5 +uia 15111365B9 t6 dStaipeTov patris et filii 788B2 — Trp6s t6v TT. 4216D9 +t6 dl5iov 7444C10 +t6 i^ outoO 456 D6 +t6 ^k Tfis ouaias TSiov, f) Trpos t6v TT. Jv^ttis 15I1I333A1 t6 del - a patre 349A14 t6 - tou c) A. et nat. hum. assumpuloO TPpis t6v TraT^pa ta 28I1104B1 aco|ia KOTd ^uaiv — Tfis toO A. OecS4. Tr|Tos 1113B5 KaTd?vcoaiv et 1116A1 adp^ t6 TTv. cst - ToO TrapocKXi^Tou 15IV513B14 a TT. —
filii

3P 14709B8(itj)P 712C8P 740D4 JauTOus 764D6 769D2 (//(?j.)748B10 ^x^pdv UEydXcos 772A1 785A10P 15I144B5 ct ous +§TTa5!KEiv toutois, & + I5II240C3 49'ols = 11 ct C4P d5iKco c. 964C5P 2. met rrcos doEp^co c. 6Tt 15II245B10 partic 7421B4 Jveunouuevot

M o^

6Tt voeiTE

Ttva

d8lXY)(JLa, oTos t6 = iniuria illata 5224A8 eis 6( synAr)252Cb <pavep6v dSlxla f| = Inlustitia = animi vcl facti 2105B4 BIO +9eopd 6 ^KTpETTEaeat eIs - syn Trapavopila

O/)301Cll {synAl)269B2 Kae'fiucov +280B11 405A17 409B8 syn yivETat Kord Ttvos 401C2 14776 pia 10561B3 Trdaris - MEaTos 12680A4
A13 781C6 +dXa30veia 15I120A5 op
Ps44,8

B12

121A2 dpTrdyuara

i^

-

Is61,S

5iKatoauvTi 161

21

dSixtoc
KccTcr

&d
28IIlfl8A8
AaXeiv

22

597A12 9poveiu

tivos

KaTdxivos pieiepSardl.^^ilfiAe - (f/)2.)321B8 syn enunt. Trdaxco 5224 Oppeis 14769C14 syn <p6voi Cll svn uppis 6(Jw/)285B7 +304A1 syn pia (ep .SW.20316A6 = (^/>2.)321B8 404A11

OTToaTfjvai TTiv KTiaiv C12 Td yev6ueva yev^aeai 212BS Td yevrjTd yeveaeai 233C6 ufi 6i-

5oaeai
!

Tf)v

cbs

'

aSlKO^ 2 = Iniustns 1. homo 6(Z)io«com)396Cl ttX^ov dSiKcoTepoi yeyovaaiv 15I117B15 — eOpia- ^X®P°5 28II1148C4 - KpiKeaOai op SiKatos
TTis

\

368B6 TOUTO yevea6at 16IV656A13 ueToS voelv 14 dvoKaivijeiv 23993C10 cxOtov (iyvoelv 251057C13 TTape^vov (pepeiv 14 Tpa^fivai (yCo\ia 28111 140C6 duapTiav pfi elvai iri9Bl yeveaeai

n

x<^P'^

15111361615

yeveaOai

fiua-

I

sbst.

16I564B13 Lm1S,2 - ZaouX 11621A8 14776C5 syn TTapdvouos 151120814 op

m.
iva-

I

!

peTos

C12

TauTa scil decreta spec - Kpiaig 28II114nC12
2. rcs
n. sbst.
1

syn. 6(Jk/)284

I

-

Trpo^aais

Tov dvep. (•) abs 8(Dior:/l/)516A2 15III365B2 (i8\)vdTU)5 = slne potentia, spec - exco c. inf. = non possum 17753C10 KOTaXapelv 6t8uTOV t6 -- reoessus, meton = cella (aedis) recondita 20861 B9 coaTrep d50Tois £yKorra5u6ue-

6(7«/)292C15 +uTroTrTOS

A7

/1/)264B1

- auaTaai? 6(nn.4/)261 4213C15 XaXelu to - Ps62J2 6{sjn priSev - (axueiv
=
Inhiste

d8lKU><;

6(>/)292D3

uTT06ex£CT9ai

B9 oOk eOxtpco? +305B5 oOk - SexeaOai exEiv KOivcoviav op kovovikws 10580B9 ^K(3dXXeiv

add

584A4

(piXoveiKelv

A

4

(i86Kl[XOq 2 -= nnn roniprohatus, met 261073 6 — Trepi ir\v rriaTiv 2Tim3,S + daePns

iSoXeox^a
rrepiTTOs

n ^ loquacltfls 11(C'"^)636A1 epith
sbsrr

864C2 TrpofiXeev 6k tiuos — SSo) [aor. fiaa] = oano 1. s. pr. 15I20A12 toIs d5ouai Td ToiauTa scil cantilenas rrapd tt6tov laeTd kp6tou 2. s. lat. TraXivcpSiav 14724C14 met = quae antea scripserant, retractaverunt spec = sollemniter psalmo celebro 161588A5 ct 601 A9P h ^Ja\\iq> 1 611621 A11 Aapi5 'A^covla^, ou, filius David regis 15111336^5 + ApeaaaXcoM 3Regl,lS dei = semper I. s. obv. = sine intermissionc, identidem, constanter (iycovidco 20872B5 dvaOevos
iaaT(;5co

*A86XlO(;, cp. occid. 6(?/)5ar(y3.)337B4
-

6{UrsVal)353Ci\ Kal vuv Kai

-

dvaTTv^co

doli expers, sincerus ouvoSos 10 O^SoXo^ 2 553A1 +Ka6ap6s - Tpdrros 10557A12 +dTTXous 9p6vripa 17684B2 4 Ka0ap6s d86Xco^ - slnoero 19816B7 yivobaKeiv Kai KrjpOTTeiv 331188A12 <puXdTTovTe'> ^ dKfcpaicjs &8o^la f| - intaniia 15I49A9 +dTiM(a op 56^a 1 OOAl 4 dTT* dSo^iqi yeyove op els 56^av 23992A1 - Chr' i^Mcov 56^a 261077A4 oOk - iav fjveyi^ Kev r) adp^ tco A.

20969C3 dva^epco 60/)344C2 yivouai 172C8 op KOTd KaipoOs 5225C7 — TrpoaTdTris y. 6 (ep
Sardl.)'.ii2B'i

e^aecos

- (ep2.)3l~C9 ToOTris yeydvaai Trpo10552.^15 KaTfjyopos y. 14(O«')^20Dl

eOxn yiveTai - ypd^co 6(5vn/l/)261C13 10.552 B4 5eiKvum 14709C3 5iaXuco 20872B6 6 96P0S - 5. To Xelov Tfjs fi5ovfis 5i5daKco 12664C13 Kai
Trpo toOtou Kai coarrep - Kal vuv Kai 717A7 pori66s

17684A1

6(5v«/1/)256C3 Kaeap6s. 685B9 TTp6 toOtou p5eXuKT6v iaTi 20860A14
elui

d8o^O^ 2. = Inplorius dTroXoyia - ocoMa 28II1157B9 B1.3
<i86^(0^ XoOuevos

6(.v>7i.'l/j256

=

ipnominiose

251 065 Dl

KaQri-

'ASpiavo^ 6 'Pcoijaicov paaiXeOs I20C6 9 'A8piavounoXl5 urbs Thrac. 12648B14 14 700B1 713B3 C5 17(C"-)792A14 a8p6^ 3 = (frandis statura, met = egregic doctus c. gen 16IV665A 3 — vdiaou pharisaei <i8\ivaTOq 2 I. act = inipotens (efficiendi; 1.
epith
tiles

Jo9.44 eiaepxopai 20905.A6 ^vTpeTrco 20972 All ^TTipouXeOco 5225C10 fTrmXeco 17793A4 eO^XeyKT6s(^crTi) 7468B1 eOxapiaTeco 20925 A8 eOxouai IKO-^^^^^B^ exco ^(O-^^^S^Al +17792 A4 - 9povTl5a 18800B5 Koivcoviav eecopeco 18 Al laxOco 14705C7 KaTa^dXXco 20853B10 syn Kae' fiuepav KaTapav6dvco 20853C1 KOTriyopeco Xeyco 7428D6 - Kai vuv 17720C8 15137B7 15III436C6Xoyi^oMai 20905B14 MeTaTroieoo 10552 B4 vriaT60co20912B13 viKdco6(^/i/)/lf^?)393Bl Trev|^eOaTris cov

904B4 —

I1600B3

^veuM^OMoi

177C13 plures

creatores,

15n209C5

T^pels

quos fingunt genadd. int. 2811120^12 -

Xuaai

15II201B4 x<^pe'v 9 suppl yeveaQai 11 peTaaxelv 216B11 KaTaXa^eiv 2. n. sbst to — = impotentia 16I577B14 Tfjs ^ppriveias 28II

piTTiTTTco n(svnAr)(>91 CS TrXavdoufit 12653C10 TrXdTTco7429'D5KalvuvKai- TToieco 15III389B11 17705B9 749A15 TTopijoMai 8480A9 TrpotaTCMai 6(yn/l/)261.\15 Kai -koI vuv TTpoa5oKdco20905C3 aTTouSdjco 145C15 auvdTrTco20972A3 aOueaTi6 (.rv«,4/)273D7 oxiaMaTiKds 6(,v>'n/l/)280C4 Tuy-

1149B3 TTpoadyeiv
II. pass

epith

-

impossihilig, id, quod fieri nequit 1. dpeTT^ 2185D7 - 656s 36( ?/)«.)! 4 40C7 ^

=

Xdvco 173C12
(ppoveco
(ffAr7.)

14724D5 Orroypd^pco 241025C8 I2648A10 ^uXctrTco e^O^-^^S^^BS 17 744A7

TTpds (tov KOpiov)

TdXpa 15II217C10 n. pronom. d 297B2 op 5uvaT6s 6 281I1144B14 orrep 15II189C8 +dTOTros touto 113A6 +dTOTTos 6 (epSard].m:)\e, = {ep2.)32QB5 +dTTpeTri^s 15II304 B14 16IV44A9 toIs a^poai 20948A14 oOk eew 2. n. sbst 10584A8 1511217^14 2811 1149C7 3. impers. — ^ori vel yiveToi a) c. dat. et inf. 2192C13 tco pouXouivcp - 5^^aaeai 16 I572C2 i^Mlv elTrelu 573A3 dvepcoTTois eOpelv 17
(pOaei

(Waj/)A^r)708B13 aOTco i^ixvidaai dv(2KaX^aaaeai b) (a. c.) i.
'

28111141^6

113D7 aOTd
oan-d 57 D5 (4;eOaaa0ai 6

II. = perpetuo vcl natura vcl div. dispositione, dMapTdvco 1511293.^2 paatXeOco 15II289B12 iv TOls oOpavoIs SeoMot 1511201^7 KTlais sec. Ar. — MealTou 5eoMevTi 293.^2 5iaM^vco 2101 B7 15II 293B7 els dei 15ni393B10 syn (Stedvardsf^aTi) elM(2104C2T6-eIvai 15I68B12 72B4 t6 iroIriMa oOk dvciyKri - elvai 16IV645C2(Z>w) ^Trl tcov dvbp. oOk ?aTi 6 TTorrfip - Trcrrfip o05^ 6 ul6s — ul6s 17685 B9 eeoaepeia - i^v +Trp6 Trpo^riTeicov koI Trpd KcrrapoXfis tou KoaMou ?x<^ 15il296A5. MdxHV diab. 3(ico 168At4 +dedvaT6s eIm» fiTTdoMai

elvcti d|ia 16A5 Tfjs (pOaecos elvai TauTa yeveaOai 2157C14 Trpo^riTriv

15n293A4
v^co

M6VC0

151131

7A3 +J5paIos

rrpoaKU-

(Ju/)289A11

KorrdaTaaiv

laxuaai

7429A11

Td

yevTiTd paaTdjai 15I129B2 Td yevriTd Xiyeaeat yevvTiTd 15II160A13 eeov v^Oaaaea» 201 C6

15I100B4 auvuTTdpxco 15I68A3 Ottoxos 15 II296A6 sbst t6 del 7452A3 I5I68B13 III. s. strict. = ab aeterno in aeternum est solus dcus 1. f) oOaia div 15II152B4 2. Tpids del laT\

23

&e(
6
est
flv.,

dcSoofaala
est

24

15149A13 16III636B7 C4 5 15IV488A7 op TTpcoTov uovds
1065B11

-

TrXoTEla TeXeia 25

nihil prius, nihil posterius in ea

15IV

488A5

et 6

oux uaTEpov A. Kal
12

EaTiv-7436C8 15I33B8 - koI vOv 61B4 64A14 syn <5ci5(cos 72C3 15111 7 7 A2 ^TTEp 4cttIv - 15 eedTrjTos 6 U. eoti koI IV484A9 16IV645D1 CmdpxEi 151V472D2 est - dyoeds f|v Kal - iaTi 15n309B8 15III464B7 -yEvvriTiK^s 15111464^8 TTOiTiTi^S 15I72A7 -COV15II221B2 lxei-3coi^vl5 111401 B3Jo5,2(S -Kal coaouTcos exei 15I84C13+6 4. A-ul6s praeexist. a)—4aTi 15129 auTosfaTJV A8 syn <if5ios 48B9 49C1 fides ol5ev auT6v 52A3 et 53A2 A. ut 3COT^ et ao^la 72C13 elvai 96C3 fjv - Kal ?aTiv ut !5ios Tfis oualas toO H. Taa 0ecp 113B6 12QJB1 syn otpetttos 133A14 144A18 +6 auT6s 15IM68A2 syn ouk ciXAoiouB5 xctpaKTfjp ttis UTToaTdaecos — uevos 217A10 cov 232C2 256B10 265B14 15 269A13 to est filii proprium 15I29C10 et 33C9 syn dl6ios - UTrdpxcov 15II269C4 + 15II220B7 40B6 negant Ar. 7433A7 l5liArThal) 29B1 di6(cos b) de( omnes perfectiones et titulc)S habct dTpe-

645B10 ,11

D3(*w)

4

dAA' 8. 6

- 16IV 0. = R

iv TaTs X^P^^ "^^^ TrenTTOVTCJS 17. Kol toO I6I592B9 lievov — auv tco ulco 9^povTOS uloO dTpETTTOV 593At4 et 15 — t6 auTo icmv 6, t6 dy^vriTOv Asterii est — 6v 15I76A5 15 syn t6
ia-Tiv
\ii]

TTOtrie^v

M

ab aet«rno genitus, term. dTrauyaauia dci TT. (ieiyev^s 8 {DionAl) 501D4 = 504B14 = 512C11 syn dvapxos 4€i8k^5 2 = deformis (figura humana) 20937

= 2 christol. spec A. cst
&ciY€Vi^5

A6 +9op£p6s
AcCpLviQaTO^ 2 (pass.) = memoria aeterna dl(?nu8 \9{petAr2.)%2f)C^ imperatores demdp6€vo^ 2 = s^mper Tirgo, Map(a 15II 296B14 341232A11 &^vao^ 2 = semper manans 3735,18 TTriya(

'A^Tlo?
shscr.
shscr.

1.

ep.

(occident.)

6(«/>5flr</.3.)337A14

2.

ep. „ncXaiCTT(vTis„ 6(«/»5ar</3.)340Bll

{synHier)^53A2sbscr 3. 4. 6 'ApEiavos dOeos 17689BI Arianis ipsis reiectus

6

feTTiKATieels

- 17760D6 ab
+ 'Avavias,

'A^ap(a^ Dan3,23sqq 15I1297C8
Mtaar|X

tttos 15I120A4 6 Kuptos 6 — Kal ^uaei d. — 6iawivcov 15II165C5 - IxEi scil TrdvTa 15I96B9 ttcos 100A3 cbs dvOp. Aaiipdvei, iXdiipavev, 6 elxsv — dTrep elxev — cos 0. 1 05B1 3 eIxe v — t6 eeoTTOieiCT0ai

"A^OJTO? urbs
&Y]5oJ^

Philist.

lReg5,6 14761B10
7

=

aegre, moleste 14744B5 {v^yKas
-=

48

C14

f|Koua£v

112C11 elxe-n-dvTaKal-exEi 15II225A2 6 auT6s uTTdpxcov — 15III401B8 & Aeyei eiAri<pevai, — 15IV481C14 fxei 405B11 -?xe'"5e£6s 409A14 loTW, coaTrep i^v 484A7(iw) 231004B3 t6 6voMa, 6Trep — §x^i — 3cov 351265B12 — Kupios 15I97A11 M5II177A6 OTrep IcttIv - scil k. 184
al. — TrapaTTpoaKUveiTai 15I92B7 96 o) de( valet necessitudo inter A13 B12 100A7 n. etfilium a. negatur ab Ar. 7425A9(iz.j) 11 433A6 436C4 437A3 (On5)465C13 sec. Ar. o05^ - xalpwv deus in filio Pro£;5,30 8501B2(^w) 10 546B5 6 580A6 l5l{ArThal)23A\5 53B14 61 B14 72A5 84C10(*ti) 15IV484B14 sec Ar. deus rursus aicoTTi^iaet op TrdXiv yevvriaet ^. asseritur ab orthod. et probatur 7436C8 6 TT. — toO uloO n. feoTi 8{DioriAl) et 501 C7 et 8 ovtos — toO q)C0T6s 5fjXov, cbs eaTiv — t6 dTrauyaapa +504B3 — 6 ee6sn. fi V 15I57A 5 et 6 et 10 et 1 1 eaTTiKe t6 TT. - elvat

<il^9t)5, 2

insuetus

11637C9

tottoi

-i

epith

Eprmos, (popEpds
aer, I. elementum 1. medium caelum 117D3(Aw) op at0i^p 53 BU op yn 85A4 5 op yfi, oupav6s 2140C2 et 3 edvoTOS 6 tv Tco — yEvo^iEvos 16IV644A9 op f^Xios, 2. per se oupavos, yfi, OdXaaaa 209 49 Al 4 et calore et luce caret 153C11 utto ateEpos 5iaKa(6Tai 56A5 t^ TTp6s t6v d^pa toO aie^pos 5idKauais 73B11 aK0T(3£i op fjXios ^cot^^ei 88A12 u9'f|X(ou (pcoT^^ETai 8. spatium nubibus, ventis, avibus assignatum 153C10 ou5£ ve<pri X"P^S toO - dv 56A6 dveiioi Iv tco — auv(aTavTai 72B12 9av£(ri 73B5 151I188B9 ^v - ve9^Xat uTTopaaTa^diievai 4. = caeli temTd Iv - TreTetvd 16I592C5 peries 20892C3 fj toO — KcxTdaTaais G4 euSios — o. = vehiculum vocis 181A8 X6yos op XEit^wv 15IV468C15 XocXcov els t6v kv - ariyatv6ii£vos — 6. ab ethnicis deificatur 117D3(iif) TrpoaTiyopeuCTCTV ee6v +atefip, Td iv — II. regio caeli 1. daemonibus a deo concessa 2140B4 TTepl t6v - <i)5e KdTco TrXavoTai 2087 6A4 885A8 iv TCp TToXus 6 oxXos ^v Tco Kae'fmas — 936A1 JaTcoTes iv tco — TTavrl — Tuyxdvouaiv tamquam larvae 261 081 B9 J^ouala toO - Eph2,2
6ofip, ipos

6

=

inter

terram

et

CSfjv—
uivtx

Kal ?aTiv

k.

+Tra|JipaaiXeus

15I1165B13

-

Kal t6 ul6s — ul6s Eivat 68B4 ti ltiTTo5(30v t6v ee6v — ToO uloO TT. auT6v elvat 72A2 quia filius vere patrisfetus est, 5td toOto — ttcxttip C13 — ovtos ToO n. — elvai 6ei Kai t6 T5tov Tfis oualos auToO, 67rep iaTlv 6 A. ocutoO 73A6 6 ul6s — Icttiv T6iov
TT.

ylvvrma
TT.

Tfjs

BotCTtXe^av

fivTos

toO TT. oua(as 108A13 6 acoTfip Tfjv toO TT. — paaiAeucov 15II265B14 toO — — ECTTi Kai 6 toutou A. 320C5{bis)
,

36(<r/>22.)1433A3 6 ^v tco

-

Ivepycov 5idp.

2.

sec. Prov8,30

el

6

TT.

exatpev,

f\v,

iv 5> exatpev

15III332C14 paterna in filio natura ostendit huius t6 — d5ia(peTov toO TT. 400B6 et 7 el to toO TT. Tou uIoO icmv Jol5,16, — 5k TocOTa exei 6 TT., 5fiXov

animis humanis a corpore separatis peragranda 20929A7 Iv Tcp - dvaydyev^s tis 933C9 els t6v B13 icos 65Tiyou|ievos '936B1 6tapa(v6iv tov 3. a Christo lue diabolica exToO — ^edaas
piata 2140B12 et

C5 t6v -

Koceapl^ei

15IV505B8 Ix^t 6 ulos, - foTiv iv orCrrcp ?aTiv 6 A. ul6s, ouK dpTt yeyovcos ... ulos, dXX* — ul6s 161568C12 et 569B3 et 4 - Ik U. i(J-r\ 15IV
6ti,

&

dV^TTTjTO? 2 axeX(a

=

invlctus

6(C»««0401C14

Ipe-

481B10

-fvTcoR

^CTTiv

441A4 A15 dei koI — Trapd tco TT. lAETO ToO TT. Jcttiv 15II233G5 koTW 3204B10 Jol,lS 15IV508B4 - TTp6s" tov n. taTlvl5IV508C6 -auvTcon. Icttiv4216B9 15 I61B7 6 n. t6v A. exet - cruv ctutco 351273B6 6 — cruv Tco n. eeds A. — cruveaTi tco TT. 7465C11 15
I33C9 '73A3 151I260A14 - auvuTrdpxei tco U. 15I68C7 209'41A15 6. - Uv. est 3208A5 -

15ni429C2 3 432C4 TOTe fiv iv 15IV481C9 -

R

&9avao(a fi = immortalitas 1. perfectio divina a) n. 17(<;/«-JMr)708D4 ee6s pdvos IxcovlTimO, 16 b) A. 28II1164C6 0665 A. iv iTri66(^ei ttis syn d^eapa^a
yvcoats
2.

natura animae humanae 164
Trepl

B15 XoylsETat dv^p. ra
15 al

-

(as

68A4

f|

Tfis

-

Bl da^dXeia Tfjs — 8. praemium a) corpori a A. assumpto collatum 2176A15 acoMa 4v6uadiievov ttiv — 1C15, 53 28I1124C10 4Tri66(fTiTai Chr. tt[V - 28II b) corpori 1153A15 et 1161B15 syn d^eapa^a
Trepl Tf^s

ivvoiai

25

<Si6avaala

&B€Oi
scriptis

26

restitutum et virtutis studio acquirendum 196B11 6 KapTr65 fidei est — + paaiXtla oupavcov 2149B3 acoT^p 5i56taKcov Trepi

humano

merito Christi

— CrrTouivei mortem 181A6 philosophi non poterant kSv 6X(yous TTelaai Trepl Tfis — + 6 Kcrr'dp6T^v pfos B6 185C9 TTEpl — Tf^S — f\ TrlaTis in martyribus JmaTcbaaTO tous (iv9p. 6 aToupds 192B8 5id ToO OavdTOU Chr' f\ — els TrdvTas ecpQaae C15
— 153C4
urrJp Tfjs irAvTcov

+ acoTTip(a

passus est Chr., Iva

i^nels

K^Tipovoufiacouev

1551

288BI4 — lAeiTre homini +'f\ els t6v TrapdtSeiaov 656s 293B7 merito Chr' homines fv^uaAuevoi — lC15y53 15III444C10 TfisTrapd XpiOTOu ueTaXaupdvouEV — 23992A6 6 6<ivaTos Chr' fmcov — iaTiv 28ill24C13 fipels h^toxoi ttjs Chri - syn d^QapTriaTeuouaa t6 28II1149C9 f) ala TrlaTis,
6vtit6v iv
Hivr)

nomen - occurrit C309B4 C4 405A11 11596A15 14696A7 697A16 B5 6 704B7 C 10 705B12 712A5 B3 C5 15 D7 713A10 716B4 717B14 Cl 9 ll'Ae. 6 iTTioK. D4 721 Bll 724A3 C3 D4 725A8 D6 728A13 B2 C5 14 729B9\ 732C4. 733D3 10 730 All B6 741B15 744C8 748D1 5 6 dyoTrrit6s fiucov 749A13 Cl 756 752A14 Dl B5 757C12 D5 764B3 777B10 C7 11 785 All B3 Cl 3 789C2 1511 7B2 3 20972B'i —
6
^TTiaK.
II. al. 1. ep. occid.

6{epSard3.)331A\8 sbscr
sbscr
8.

2. ep.

ep.

Cyprius 6(f/)5ar^3.)340B9 drrd Najap^cov 17712A11

Ar.

B4

4. presb.

3759,17 lyKpdreia uTr6

KOTexo-

Alex. Ar. 6(c/CT-/l/^r)380D7 sbscr 5. presb. orthod. 6{epSardl.)2\l A2 - 6 KottItcovos &9dtvaTO^ 2 = Immortalis 1. pers. a) deus n.

*ABa.v6usiO^
Xafpeiv 5221A5"

I.

ep Alex.

1.

ipse epistulis suis

praefigit formulae instar 'A. (6 iTricTKOTros) ev Kup.

13685A1 21977C8 251049A2 27 1085A2 291165C4 301168B7 321180A10 epist. communcm princeps inscr. et subscr. 18796A5 808 2. epistularum ad Ath. missarum inscripA7 tioni nomen Ath. inseritur tit. om. 6(C'«')341A10 + 11624B4 = 14720C14 tit. add. - tco TrdTTcr
Kuplco dSeX^co — fTnaK6Trco 6{Urs = 14724B11 Kupicp ulco Kal auXXeiToupycp — Q{AlThess)3&S A2 tco 66oa6peaTdTcp Koi ^iXcp Tou 6. — 19(Joi/.)813A4 8. in aliorum
6(/lrjCTi)369Al2

Ffl/)356A1

144D8 syn d^eapTos 4216B13 et D2 tv U. t6 syn t6 dI5iov, alcbviov, t6 del 15I56A3 syn d(5ios 17(//^r7.)74lClO syn dpxAv uA ixwv b) A. 2112A4 132B13 15I96C13 112A10 15JI 177C12 15III444B14 16IV669B5 +dv4;auaTos 23992A1 6 - e. in Chr» 28I1124C11 351281 AO fi - eeoTTjs in Chr. + jcjottoi^s 1284D10 Q. in Chr. syn diraefis 2, corp. hum. a A-fiho assumptum 2133D2 141C2 = 351268C10 176 Bl 7440D10 15in445A7 syn drraefis 251064 B5 op OvriTos spec. corpus quoddam caeleste ab haeret. Chr° affictum 251064B5 Tfjv adpKa ttjs dOavdTOu ^uaecos elvai 28111 01 BlO +d6paTos
1104C2 op evr|T6s 3. animus hum. 164C9 + AoyiK6s 65B2 9 68A11 14 syn del jfi C3 15i 112B2 op OvTiTds 15n305A15 syn fi^eapTos C8 15in393B10 syn d^eapTos 4. res - dvdoTaais 2148B1 - pios 15D7 - Td utt* dvepcoTrou - Tpo^fi 36(e/»25.)1433D2 yevdueva 129A6 - n. sbst. 168A10 + alcbvia 2129D3 op t6 evTiT6v 181A10 syn alcovia op TTp6aKatpa syn (t6) del (jfjv), d(5ios, alcovios, drraefis, dpx^v pf| excov, d^eapTos op evrjTds, Trp6aKatpos

,

scriptis

commemoratur a) solo nomine 6{synAl) 253C3 D9 +256B9 12 Cl 6 D4 10 +257 D8 +260A6 B4 C15 +264B9 C6 D7 9 + 265A3 4 9 11 CIO D7 +268B5 12 +272 B14 +276A12 C2 D2 9 +277B6 9 D4 0/)285A7 13 +288A7 C3 +289A6 +292 B5 D8 +293A2 Bl 12 C8 D6 +296B10 D3 +300A2 C4 +30tA4 +305B1 Dl {ep Sardl.)3l2D3 = («/>2.)320B4 +313C2 = 320 D13 (<-/>5ar(/5.)329Cl 6 332A8 B3 {UrsVal)353B\\ 14 C3 (PznnM)368C4 +369A2 {eppAeg^SSbD^t
{AlThess)393Bi2 (Z)zon com)393D9 ll^O-^^eS^ D6 -^636C9 14{//oj)744D9 +745A4 15 Bl 3 C5 +748A6 15 19(M/lri.)820B8 +{pet Ar2.)Ck 10 +{petAr3.)D2 +821A3 4 6 B16 {bis) C2 7 b) add. iTrfaKOTTos 'AXe^av5peias, fjucov, uucov 6(j^nyl/)252C4 +261 +256C10

'A9a?
392C2

ep. Aeg. 6(^/)^ari3.)340A8 sbscr {epp.Aeg)

sbscr

(i9^Xy)T05 2 = praeter voluntatem ortus, term. in controv. christol. ab Ar. adhibitus 15111461 C2 6 ui6s — Tcp TraTpI op OeA^uievos CIO t6 elvai t6u
ulov ouK eaTiv
trov.

syn. Trapd yvcouriv

C13 6

ul6s ouk

-

A15 +264C12 +272A6 C3 +276A10 +280 Cl O/)285A10 15 +288A3 C4 6 +293 B12 +296A12 B8 C6 +297C3 +301C9 ol
Trepl

d9eXlQTUJ5 = praeter voluntatem term.
christol.

in con-

15III461C7 6 u!6s ouk — ^aTiv

dyaOos syn. dpouAfiTcos
d9^(JLlT0^ 2 1. act = \egl divlnae adversarius Meletiani ^(jjFn/l/^^OSB^ +C10 {C""'s)3&9B(> Arianil4764DlO 2. pass = lege divlna vetitus - Sidvoia 6(C"""l a) epith dae^eia 251053A11 - 6pMfi 6{0""')3&dC3 - T^Apripa 17 369B9
(.j>'n^r)697B10
sbst
i.

'A6avdaiov jTrlaKOTTOi

316C8 = (e/>.2.)324A4 C14 +349C10 15 (f7rjFa/)353B4

+304A9 0/)345A15

{epSardl.)

(O^^^^S
(Cv«"^)361

ClO +384 (c/<TMar)381B5 14 14(co«/2.)796B18 X^pet (D^-O^O^A^ — 6 auAAeiToupyos ^ep i4r<3,)821C2 ^TTlaK. Sardl.)3i&Alit = {ep2.)32iC2 {epSard2.)3\lA\\ c) add. dSeX^ds v. s. dSeA^os II. Ib d) add. TToipfjv uycov Kal Kupios Kal cruAXeiToupy^s fiMcov — 6{synHier)352Bi e) add. auXXetToupyos [fincov] 6(j^n.4/)252B13 +264C11 +277A15 {epSardS.) 325B2 5 +328C5 +329A12 {eppAeg)SS8A') + 389C9 f) add. auveTrlaKOTros fiucov 6{sjinAt) 264A16 +273C9 +280B7 0/)292D5 g) add. 6 ToO v6pou Cnro^fiTns ^{^""'^^'tObBW = 14704 Cl h) epith 6 al5eaiiicbTaTos 6(C'«^)348A15 {C""'f)36iC\2 14{con/2.)796Bl4 6 noxeripoTaTos n(0«')636A18 6 SXeepos ll^O-^^^S^A^ 6 ttovnp6TaTos 11(C'»«^)636D8 I) add t6t6 SidKovos cbv G{s;ynAl)2^1B\3 4. in propriis Athanasii
{Ischyr^^ifikD^

C8 A4

impers.

(a. c.)

^aTt

Td - 177C6 rrepa tcov 11612B14 TToifjaai

b) 1611

609C7

elTTeiv

op

eepis

^afueTat 17(j7«/lr)696CG

MeTaAAdaaeiv + dTOTTov C13 5^^aaeat
6c9€0^
2

fiyeotiat

17(</ffr/lr)700

=

qui

deum

esse iiegat.

1.

idololatrae

132B4 5229A13 oi - kQv\Kol sbst. ol - 14760C2 2. hae17753B14 ol TTap' 'EAAriat Aexe^vTes 15120^7 7441B7 Ariani +xpiaTOudxoi retici "Apetos 124A6MavixaIoi 161597C10 qui de*struit 17 trinitatem ^qtIv — syn drriaTos 16IV645A14 689B1 'AeTiosd^TTiKATieels- 261073A10 ArianiTravTorx6eev — yeyovaaiv sbst ol — = Ariani 5568C7 15III457C6 569A14 + Tcov ypa^cov ivavTioi = C'"'* imper. 14749A5 syn dv6aios

27

i.Q€&Tri<;

AlYvmro^

28

di6c6TY)^, TiTos f\ = divlnitas (alicui) temere et addicta, s. lat. cultus dei impius, impietas religiosa 1. veneratio gentilium idolis exhibita 60 abs. 144D1 et 60A15 +6iai^i\a op eOa^peia B5 fi irapa 'EXXtictiv eiScoXoXarpEla jrdiar\<; — oOcja uiEa-n^ 76G15 ti*iv TroXuOEdTriTa elvai — 80 2117B7 f\ tcov eIScjXcov BlO et 15 +<iaip£ia epriaKEla - ^otI 120D5 +£l5coXoiiavia 168B6 15 11237^13 'EXXtives - htos ?xo'-'°''v EyKAriua add attribut. vel gen. subiect scil gcntilium 145A14 48 B9 i] dXTieu)? - 57B1 60 Dl 2161A5 - AlyuTTtIwv 5233C3 i^ BaPuXcovla add gen. obiect.
iniiiste

d66p\>po^ 2 = Imperturbatus, pacatus 20940 All yux^ syn dTdpotxos &6p^tJ = intueor 17(i)7j^r)700A7 pX^iiiioTiTous
TTp^apeis

ep.

"A6plPl5, urbsAeg. 6(6r^t/. A/W.)376B11 •lalcov tv 'Aeplpi 18808B14 eedScopos 'Aeplpecos

sbscr.

&6p6fa>^

=

contertim

1.

=

catervatim 10228

^evtKous Si^uous d^lriai — KaTd Tcov Xawv 14705B2 iTTfiXeov - t^ ^KKXTialg 2. = una, simul, generatim 184B12 — 6uou Td 6Xa jcoottoicov

C4 Tous

Twv EtScbXcov 132C10 92A7 2149B6 161A2 168 All add gen. subiect. ct obiect. 192A7 f\ twv
iQvCiv

85A13 — 6Xa
Xrj^edvTas TTpo^i^Tas

TrEp»<iyE«

12652C8 TrdvTos tous

Trepi-

— 2. pharisaeorum impietas f\ elScbXoJv 7417B15 ^etXriaav - t^tos ^x^w uTrdvoiav 8. haeret., praesertim Arianorum error 210tA2 scil Manich. naraioXoyla 10568A10 +Iou5aian6s I4781B2 xf\<; — iTnxeipriMaTa 15III353A6 + tto468A7 Trap' 'EXXi^vcjv Xaiipdvouai XueedTT^S \f\v —
fiOco^XO^ 2
(peeyy^uevoi

— i^cjpiaav 669C7 tous tt^s BaaX - (SrnT^Xeiv^ 3Regl8,40 14728B6 et 733 C6 TTcivTCJv — ^mXaekreai syn Trdvra 6nou 777C2 — xrdaiv dTr^eevTO 15I28B4 TrdvTcov — d^TipiOTiaav 151I276B10 — dpa rrdvTa uTT^aTn
d6u(x^a> = animo deficio 16I529A10 20960 A14 d6u(x(a n = abiectio animl 16I532A14 tv -

=

1116B9 -

jeplbus vetitu8 2811093A12Tayvcbyr) syn drTTpeTri^is
1.

y^yova
<46upoYXt»)TTla A =
licentla garriendl 15II237

dOcT^tu = amoveo loco

met spernendo

re-

6 pello, reicio a) alqucm 4220B3 eeov op So^djoo 396A15 abs. aOvo5os tcjv deeTOuvTcov ex. JeT9,2

C8

haeretic.
2

&6upo^

= ianua

carens, pervius cuilibet

1

15II273A2 Tov euepyETTiv scil deum Is 1,2 2811 1160A12 Tov A. crucifigendo 13Pee6s b) alqd 12677A5 et 261080C7 et 1081B14 Tiiv x^piy Gal 2,21 \7(ffAT5.):32M3 ee^THTa Kai ^aaiXelav Chn 18(Pau/z>!)809Bl0 et 19813C6 et 816610 281 Tf|v Nic. TTlaTiv 2410;i3A4 to tcov TraT^poJv 28111 165B5 dXr^eeiav 1097 A2 5eaTT6Tou <pcjv6s 2. abrogando irritum facio 28111 141B1 5 [fig.
etym.J

616617 - ipquos +TCJV pouXon^vwv 5lo6os <St6uT0^ 2 = [quod sacrificari vetatur], exBe(rabllis 14736D3 euaia Levl9J
(k6a>o^ 2
1.

pers.

= (qui impune discedit], InnoMns = («/>2.)320B13 op. 6{epSard.l.)3\3Ait -

uTTEueuvos iepSardl.) 317A7 (epSard3.)'n^\l ol + 332C8 + 333C13 syn Ka^apds (7u/)345Ai2 2. res 14(//oj.)744D4 alpa Mt27,4

AScxyjOl^ f\ = ainotio, met abolitio 1. refutatio 151I337B9 yeuSoussyn dvaipeais 15 tcov nf\ ovtcov = abrogatio 28II1141B15 deeTelv eecov 2. Tfiv— 3. debilitatio,spec //6r9,26 eis — TfjsdiiapTias 7424A8 15III388C15 17(//5irm)693A6 (ffAr9.) 745B1 271088B12 28I1108B8
*A6>]va, as deaGraeca = Mioerva, 125A15 Jovi inimica D2 37A11 v. s. 'Aei^vri

Alyaitov

e

numero Gigantum 12582
3

epith

4KcrTOvT<ffxeipos

AlYU7TTiax6^
20868.\1 eXeyev

= apud
(pcovfj

Aegyptios usltatus
1.

Trj

AiyuKTlO^
iTTiaKOTToi

3

= Aegyptius

attrib
ol

ol

-

a) gener ex .Aegypto oriundus (civis vel christianus]
2. sbst 6, et

6252B2 suppl.

-

120C10
6

2157C2

6357C13

848865

17705C11

'AByjvai urbs 8489.\15
'ABr\va.lo<; 6
pl Actl7,31

Actl7,16ff.

I37C8I6Xcov 6 -

15IV521A16

'A6l^VT} = 'Aeriva 121612

(</<;<rr^r)7016l 20840A13 Anton. IcoTdSris b) spec. gens universa et superstitioni y^vos ^v et ma^iae et cultui mortuorum dedita 120B3 C4 21C10 44615 45610 11 48A5 7 Cl 10 12 15 49C1 2157D4 161A5 177A11 180D1 185

-

'A6Yjv68cupo^
2. ep. .Aeg.

1.

ep.

occid.

6337A13

sbscr.

A9

12653A7

14780.\10

i6iyi^5 2 = intactus spec commercio carnali 28I1097C12

= nequetangendonequc conioiiscendo in Mariam TTpoaeXr|Xue6Ta et ex Maria — TrpoeXriXuedTa fi6Xy)oi5 ^l = coliuctatio spec cum daemone
diBiyCii^

28I1128A11 et28H1136C3ee6vi.e. A

188A9 20952C9 968C4 = Aegyptu8 1. gener, 124A7 45 Aty^TtTO^ C12 2157D4 180811 5224A13 6(Pinn/i)369 A4 (eppAeg^^i^iC^ 7428C6 Gen46,4 12669B1 1472869 15ni76A13 Ex3,10 676D2 Ex2,15sq Ex2,23 204A6 et 29264 Exl2al 16IV661A11 Ex32,4 20892A7 925610 12 op ?pTHiOS 928 BIO 957A4 965A6 972.\9 op JpriMos 271089B9 U{ep24.)\it33A.» 3211 81 A3 £".^32,-* Mt2,14 6
i^

20860A2
(i6XT]TT^<;,

Exl2
ou 6
relig.

=

athleta

1.

s.

prof.

14789

C14
.

2.

s.

20861 A8 = asceta
1.

vel

fi6Xl05
2.
s.

3.

= miser

provincia profana, cui praeest vel jTrapxos vel J^apxos 5225611 228613 6{s:>-nAl) 256D1 +9 +257A3 + 27263D2 +27785 +AipuTi
2.

6ou^

gener.

e^O^-^^^^lAlS

mor.

et reiig. rpr|y6pios

5idpoXos 20848B11 sbst 6 14761 68 et 14 iuvenis ouidam gentilis Ariani 15II229C13 240B11 15III356B5

Ar. 14708B2 10581 All = Arius
ol

-

349C2

365810

377C11
iVucr

380A6

(clerAl)Cb

(c/frA/flr)384B4

+385A3

1160889

624

A8

— =

468A2 di6Xov t6 1. = certaminis praemium, met 1511 01 66 - dpETfis 2. = met certamen ascet. 20852A6 y^yove Kard toO Sia^dXou 912311 Td
TqS TTlaTECOS

708A2 (O-^^l^QBX&inscr 625A4 13 14705A4 76065 (con/if.)79361 3. provincia eccles. (iTrapxla), in qua praesunt epp. a) sola 6{Jul) 280C11 +293A1 add dXXat fTrapxiai +297C10
(epSardl. )3l2Aii
inscr
inscr

(epSard3.)329C\0

+337C6
10
(brev

35686 A/Wr0377A4

373G14 376A4 (eppAeg)385D^ +389C3
36586

inscT

+392

29

AlYUTCto^
{AlThess^Z^SBi
7

AlSUa>$

30

A9 +C11 jnjcr +D7 14788D4 C2 + 4
20837A2

11(C'«^)636

orthod.
s.

non minus

diSios est

quam

TT.

teste script.

11

18797A12

808B9

b) + 'AXe^dvSptia 6 sbscr +'AX£^Av5p£ta, AipOat 10 (J«/)300B15 +304A4 557B11 14712D6 777A4 + enpats, AtpOTi(- at) 5225B8 ^epSardS.) 324 n. 49. lin 8. sec. Theodor 19813 n. 76. lin 4. sec. Theodor. inscr + inscT etiPals, AipuTi, nevrdTToXi? ^synAl^^hlh^ inscr (jyn//i«-)397C9 = 1771 7B1 3 inscr I4725B5 + Aipuri(- at) 6(Ju/)296A15 {epSard2.)3ilB\5 inscr {synHier)352M0 inscr 11629B10 I2653A3 656 C5 14721B15 777A12 18796A7 inscr 19817 A3 241029B4 1045C6 +AipOTi, nEvrdTToXts 6249A4 (j>w^/)277D2 373D4 409A15 14777

844B3

8509 Al 3 et 15 ita sentit ipse Dion. Alex. 516 B4 16I29C10 t6 - op Arianorum t6 d^' oO koI i% 6t£ 33C9 script. eTpTiKE TrEpl toO CTojTfjpos t6 et al. 14 sec Apl,8 tou 6 dv koI tou 6 r\\> tIs dv d^iXoiTo t6 UC\(^Ps54,20 et Hbrl,2 t6 eOayyeXljovTai tou ulou + t6 atobviov 37B14 + t6 dvapxov Cl 41 A3 68C10 6 uI6s - Kal kv. Tou n. 4ctti 113C3 paatXeOs - 132C11 S, Paul. oO t6 yeviaeai, dXXd t6 -TrpoCT^covel 133A11 15 II173A10 et B5 et 6 et C3 et 177A4 et 181G7 et 257C6 paatXeOs kctI KOptos 1511184^6 f) - eeoTTis Tou ulou 220B8 t6 - Tou yevvi^paTos 241C4
fl

-

^K n. yivvTiCTis

269B13 ul6v -

5eiKVUCTi script.

B13 al8^0(iai DP.

op dTT6 Ttvos

=

pudet
c. c.

me

1.

= pudore

ir.

dpxfis dp^duevos 151I1384C1 4k tou yvojpijeTat, 6Tt ul<i>s ^CTTt tou 0. 400C3 15IV
et

suffundor, vereor a) ytyvopivcov b) hrl

gen.

-

Tois op irappTiatdtjouat 6(jynyl/)264Bl KaTTiyopoOvTE?

dat. c) c. partic. praes. oOk

5229C10 toOtcjv 20909 All 4ttI toO-

+272C2

X^yov-

pX^TTcov 151 d) c. inf. 49A4 auvE^iadjovTes syn ^op^ouat e) absol., praes. 20937C5 KAivai C8 uavedveiv oOk alSoOuEvos %{synAl)2^hC\k (O^-^^S^IBIO 14
T6S

400B6 ypd^cvTEs

11604D10

712B12
alcs(rei),

251056B6
revereor

2.

= verecundiam habeo
b) t1

<|»op4ouai

a) tivA 14773C13 'Oaiov syn 241032A13 toO? Trarlpas syn (popio-

t6 hc Kap5ias (^cttIv) - kctI t6 17765C7 fil, = <5rTraOyaCTua 900^65 - 776B8 fil. = - y^vvTiua 780C2 ex Roml,20 consequitur t6 elvat 20941A12 Anton. iSi 5aCTK£ Tov Xa6v, 6Tt fil. f^rrl - Tfjs tou n, oOaias A. 231 004 Al 3 sec Roml,20 A. est f| - tou e. SOvauts 241937C13 elKcbvb) haeret., maxime Ar. impugnant t6 - fiHi-A. 7469B14 15I40C11 56A7 op yevTjT^s Ictti 6 ul6s 1511141769 CTuvaptOPOUVT6S Tols yevTiTois t6v - ul6v 17685A13 ol

505A11

12

eI

yaCTTp6s

-

pai

1044D3

271088A6 ecouav

5232C9

TfjV KupiOKi^v 12656B7 ^Oaiv 14741 D3 xP^vov syn aloxOvopat, eOXapiouai 749A6 5id66atv syn alCTX^vouai 753A14 ^tXlav 15II216A5 ^AiiCtTa syn ^op^opai 271085B4 ^fiXov c) 6Tt I4733C2 syn EOXapiopat, uvtipoveOw

alS4oi(X0^ 2 = venerabilis, superl.
6

-

cbTctTOS

(^ttIctk.)

tit. honorts 'AeavdCTios 6(C"<')348A14 =

14720B4
inscr

(C""")361C13

+373B1

(c/«-/4/)380B8
{cont2.)

+15 (c/fl-A/af)385A9 792C12 insa +796B14

\^,C"")12QCZ

&(SlO^ 2 = aeternus, carens initio. L s. strict. in controv. dogmat. 1. trinitas 15148^13 el oOk diSIcos ctOvecttiv 6 A. Tcp 0., oOk Jcttiv - fi Tpid^ CIO —©E^TTis ^cttIv dv Tpi65i +Mla op yevT|T6s 16
11I636B8 28I1097A13 +dKTiCTTos, dnrpeTrTos, dvaXAoicoTos 2. Fl. a) per se, ipsa natura

t6v ul6v dpvoOuevot {clerAlAr)109B\5 {Aster)l\3 D 4 Roml,20 o\j\ 6 uovoyevf^s 6., <iXX* 6 0. OttdpxEi 251057A11 t6 CTcbpa filii SOvcrrat elvai spec. Ar. Dionysium suam ipsorum doctrinam clocuisse dicunt 8501 B5 orthodoxis affingunt 50o dl5ia 15III384B5 iisdem imputant Td yevTjTd esse - 15I72A9 II. s. lat. varia dicuntur diSia 1. commentum Arianorum, quod vocant t6 cSryivriTOv 7469 AIO + d5td<j)eopov et B4 op dpxAv ^X°^ ^^5 "^^ ^'^ctt 2. al. 15I!I384B9 Ps23,7 2ctti Xeydueva -, cbv 6 A. 5r)ptoupy6s ^CTTtv 15 A. toOtcov tcov - scil Ps23,7 dvGJTepos spec - 5taMovfi 16IV644A11 to
dvco Tfis KTloecos ?X^' - Tfjv 5. 501C13 syn drTouCTTOS - ^cbs

- fjXios S{DionAl) 15UI324A6
s.

&i8i6Ty)^, - T^Tos
nitatis

f\

=
2.

aeternltas

pr. 1.

tri-

4216Bl3 4vT<5>n. t6- +t6 alcjviov, 666vaTov 15 I48C13 56A2 +de6vaTos et al. 241044A1 lx«' t6 — et al. b) Ar. e Roml,20 i^ - (toO 6.) SOvauis concludunt solum t6u nartpa esse — ut naturam filii deprimant XbX^ArThal^l^BX^i i^ \x\a scil 50vauis ToO 6. 4oTiv I6ia Kal — i. e. 0. op Xp. oOk Jcttiv dXTieivf) SOvauis ToO 6. 36A6 {AsUr)lim 15II225C7 = 17716A3 syn dvapxos, dy^vriTos + 1511225C2 f\ - SOvauis (non cst 6 ul6s, sed) 6 yEvvi^aas 0. 17lc/CT-/l/ylr)708D3 Jva 6., m6vov + dyivTjTos, dvapvos c) sec. doctr. orthod. fl. communicat t6 dl5iov cum A-fiHo 4216D2 Ci% kv Tcp n. t6 — et al., oOtco Kal Trepl ulou (ppovelv dKdXoueov D9 7457A3 ^k Tfis oOolas toO e. = t6 - Tfjs oOolas, i% ^s yeyfevvTiTai 8(Dionyl/)50lC7
,

tou U. 15D1 Tfis I5ias Jvvoia 10568C6 1511138468 C5 28I1105A11 et II2OB12 deus hominem eUdva Tfjs I5ias iTTolTiCTev 253DI ufi 3. fihi-A. 15II216B4
16I597B15
dpvelCTeooCTav Tfjv

-

Tfis

(tou A.) ee6TT|Tos

15III

381C1 +e€6TTis
TTpos Tfi
CTT)ualvei

384A10

-

Tfis

ee6TTiTos

28II1164B14 deus est 16I1624B7 Jol4,10 Tfjv tri-

dl&(fa>^

1.

= ab

aeterno, term. dogmat. a)

nitatis 15l49Bl(6w) I5ei (scil. perfectam irinit.) elvai, el pfi - fiv, §5€i un^i vuv outg>s aOTf|v eivat

-

Tou n. 15I64A14 wv {cttiv - 6 0. syn del cbv 35 1288C2 iyivvTiCTev - t6v u16v c) filii-A., est enim doctrina orthod. filium-A. di^lcos esse a. ^K n. 3201A1 yeyevvTiuivos + dvdpxcos 205A5
b)
cbv 4k .. +d6iatp^Tcos 151 OTTdpxei 23996.\8 6 yevvri351273B2 TTp6 TTdvTcov atcbvcov Oels ^. ^v n., TTp6s t6v n., TTapd Tcb n. 7449 D2 OTrdpxcJV ^yevvfieri

851 7B7

41B8

I610S cbv ul6s

— -

(dTTaOyaCTiia cbv ^cjt^s di5iou) TTdvTcos koI oOt^s fil. + 504B4 et 5 6 ul6s oOx dTrXcos — ^cttiv, dXXd (tou n. - fivrros) - Kai dv eln 6 ul6s 10577 A13 fil. fx^t TTdvTO Td Tou n., t6 - et al. 151 29A8 et 9 41B2 et 10 - yivvTipa tou W. 49C2 et 3 Scttiv - cbs 6 n., ou kctI Jctti A. 52B5 et 6 et 7 TTqyfi — icrrtv 6 6. Tqs I5ias ao^ias, — ttjs TTT^yfjs oCcttis ... Kai Tfiv CTO<piav - elvai 6el 69B12 t6 scil Ti^s yevvi^CTecJS 15III384B8 6 KOptos oOx drrXcJs — , dXXd Tfi Tou n. dt6i6TTiTi ctuvcov 1611 '3. A-filius, Chr. a) sec. doctr. 609B12 et 13

-

Trapdn. 457D4eIvai-TTapdn. 472A1 15II189B14 1511138066 — uTTdpxcov t6 — OiTdpxeiv iv. 11. 7Tp6s n. y. M6Td Tou n. - est, oOveCTji vel 151 CTuvuTT<ipx6t T<ib n. 7465B1 to — CTUvelvat .. 41A1 76B4 '151I221B4 - ^cttI ^eTd U. 232A7 - CTuvuTTdpx£i 15I11452C13 ttcos 50vaTat tou 17765A11 dvTos TTpoTiyelaeai t6 BouXeOeaeai y^vvTiiia — CTUvelvai tco n. 8. est eiusdem cum
n.
perfectionis

3204C2

CTUvoTreyevvfieT)

-

filio

31
Ik

&iSlfa)i;

atptai^
gicus 6(5>'n^/)25GG4

32

toO n. f\ 6\xoia 56^<x 7440G1 uico 6eo0 ovti 15I64A15 ovtos &e,\ toO FF. dppdjei t6 — elvaj
tCTTi

Td

'epaTeTo CTenvuvdpeva tco

Kal

— t6 toutou

(SnraOyacrpa

108A6

fiv

paaiAEUcov ut EtKcbv toO 6. 151126904 15III400 B2 -iTcos, a elxev 6 n., ouk elxev - 6 A. B9 C4 G C. Ariani negant haec omnia 15I48A12 sec. 151I216G13 et Ar. ouK - CTuveaTiv 6 A. tw n. 220C1 TTcos SuvoTai 6 ulos — eivai, — auvuTrdtpxeiv e) d) nv. (cum A. et in A.) 16in636B9 Tcp n. creaturae nullius est esse di5(cos 16II616B13 KTiaTT)

— ToO Xp. +268G13 TrpoTrlvetv +D2 IvuPpijcov t6 — ToO Xp. (jfa/)300D4 d^^TaCTis iTepl aiuaTos XpioToO +aS)\xa 16IV668A9 — TrveupaTiKiios 5oefiCT6Tai Tpo^fi +CTdp§ 351289B8 oux — toO
Kuplou
II.

JcttIv

6 olvos

D12

met sec Gen 49,11 alpia CTTa^uAfjs 351288 1289A4 12 - duTT^ou 351289B8

ai(l.op6po^ 2

=

(sanguisuga)

sanguinarius,
lx®P<^5

ouala dpxnv exouaa ouk

Kal t6 ,fiv' exEi = in aeternuni 36(f/!)25.)1433D3 2. jriaconev ^v toIs oup.
,<a)v'

t6

met = caedem
TToAeuios

sitiens 6(C«''"^)405B13

syn

*Ai8ovc\i5 = Pluto 125D1 6 uttoxQovios, 6v KaAoOai 6e6v — <xl8u}^, oOs f) = veneratio SiepSardS.^^^bd (O^^^S^^Bll "Ocrios ttActtis — a^ios Tuyx<ivcov (Athanasium) 5i6c TrdtaTis - oyovTes syn Tipri (C'"«0405D1 Athan. octtis — TCTUXTiKe 'Ai^ava^, Tupawos Tfis Au^ou^ecos 11636B6 + Zajavas

AlOoX^^,
sbscr.

irpeCTpuTepos

Alex.

6(c/«-yl/)38lA4

ai(XOppoia> = sanguinis proflusu laboro spec. - pooOoa ex Ml9,20 15II389B3 20925C7 26 1076B5 alvcoi^ fl = psalmodia 15III456G12 toO Aapi5 alv^CO = psallo (deo) 151!(.4:f/er)228A6 = 17716 A15 t6v eeov 374*^,11 dcum celebro post cenam syn euxapiCTT^co alviyjJLa, - cttos t6 - acnigma 15I96B13 op 1 51131 2B1 Provl,6 UUCTTfipiov Alvoi, urbsThraciae 14713C12
fl

oiBifip, ipo% 6 = aether i. e. elementum aerem superans et calefaciens 117D2 ethnici TrpoCTTiyo-

aipcai^ f) (ad alploiiai) = electio, optio I. 12668B7 Trepl 6avdTou Kal <puyfis — dKouaas

s.

pr.

peuCTOv ee6v +di^p 53C11 drip uTr6 toO — 5iocKai56A5 t\ TTp6s t6v d^pa toO — 5idKauCTis 88 eTai

II. s. eccles. = doctrina vel factio electa et ab ecclesia orthod. aliena, haeresis 1. gener. quaelibet haer. vel universae incl. Ar. (f)) — , al — , Traaa,

A13

mocieratore

f|Aios, aeArivr),

2172B6 + deo 66ppa(veTai daTpa, TrOp C2 + fiAios, aeArivri,

-ai-113A10 61A13 2100C1

105'i4B14

548

oupavos, dCTTpa, u5cop
S,27

AlOlOTcia 14737B14 6 ^k Tqs - euvoOxos Act 20892A5 tct Tfjs - Mepn AlOlOTre? ol, gens 145C1 2 2188A7

B4 556B8 585A13 al ToiaOTOi - I5I13A9 17 B12 25C14 125A5 17689A6 696A4 {ffArlO.) 748G5 18809B14 241029B13 epith doepfis 1048 A14 251052B1 1057A8 261081.^3 271089D1 epith dCT6J3f)s 341 232G8 al aAAai — vel sim praeter Ar. 7468A9 10548A1 577C4 14728D8 Tds
d^eA^ds auvexcopouv Ar. 769B3 772G4 5 14 773 15I12A1 792B2 haer. Arianis priAl ores 13A13 20B2 25B6 28A1 3 15II233A1 237B6 TToAAal kcI dAAai - C6 17689A3 koivocbs jjLiKpoT^pas JocuTcov

alxla f\ = contumclia (verberibus -inflicta) 6 {epSard3.)333Ci TTap9evcov +yupvcoCTis
aix(^to

pAaCT^nueiv

764 A9

=

contiunelia afficio 6(J«/)300B5P syn

plav TTdaxco

AlXiavo^, ep. occid. eiepSardS.JSSlB^ sbscr. AlXoupitOV, ep. Acg. ^ieppAeg^^i^lBXi^ sbscr
CTTOS t6 = sanguis I. s. pr. 1. sanguis a) pars naturae corporeae add adp^ vel CTcona 9528B11 Gall,16 20849 A2 917A13 al(i,a,

humanus

D3 693 Tis dAAr) — u6Td Tf)v 'Ap6iavf)v 14 [synAr^^^ftCXI a\ Aoirral - 2. spec a) haer. Ariana a. epith 'Apeiavds 6(«/>.Sar</i.)317B5 = {ep2.) 324A15 (f/)5ar</5.)333G9 add 5uCTcbvunos {Urs
Tepa

C8

Fa/)353C13

356G6

357A7

377C8

409C13

Eph6,i2 28I1117A1 2 351284Cl46e6Tr|souTeacona ouTe — exei b) caede effusus 112B7 eKxeai t6 — Ps
13.3

D2 7420A7 421B8 424C12 468A6 8520C8
10549A15 Bll 560B10 564A5 11632C9 12 649B4 13685B9 add 660CTTuyf)s 689 A3 14697 D4 716G1 717B6 724A14 732D6 733A10 G9 737B10 749A16 752A3 756D3 772 Bll 15I13C1 45D4 77A8 15II 788D6 789C1 2i6B3 301A10 C2 16111632^13 16IV645A2 17685D2 688G1 9 689A3 D2 693G7 '716 Cll 717A2 749A10 B5 C5 761D2 764C 2 777A12 18800A1 11 19 8 12 772A13 G14 813G7 816B8 817A13 241029A11 1032A6 G13 1033B14 1036A4 1040G3 1045A1O C14 321181B8 6(Ju/) p. - 'Apelou 4209A4 288B12 («/>5ari5.)332Dl 8488A13 17(jyn^r)69G

5233B4

uexpis

10585C4 lu90pTi6f) toO - fjuicov dvTiKorraCTTfivai Hbrl2,4 588B5 ^Kxu6ev-

Tos - 592 D6 - ^KX^eiv 11637D9 \iiyj?\% - 960aavTes 14(//oj.)744D4 ^KKevoOv epith d6coos Mt pl. = caedes 11641B5 els — IpauT^v drro27.4
5i56vai

6iv{/covTes

12648A8 — ^jidTcov lp<|)opT|6evTes 656C14 673G3 — jidTcov neoTd + Travoup2.

yla

sanguis Christi a) pars naturae eius

65A3 pET^crxe - + odp^ 2811097B7 + 6CTT^all00D2+CTdp^,6CTT6alll3D2 +CTdp5 28II 1 1 56B1 ou6a|ioO — deoO 6lxa oapKds in script B6 sec. b) profusus pro salute script. i V CTapKl deoO - +Trdeos hominum 15111 61 C2!vaTcpl5lco — fmas Ka6aplCTT) 285A10 iva carnem creatam Iv tco — toO l5lou 251 065 D3 Ippeev drr^ Tfis CTcbpiaTos jcooTToifiCTTi TrAeupas - + 05cop joi9,34 28111 21 C7Tcp-Tfiscrapk6s auTOU lAuTpcoCTcrro fmas Cll ou KOiv6vop ctcoTTipios 1125BlTTpopoAfiToO- 28II1156B15 1164 C7 - HCTTOS ^uCTis 351269C8 ="^1289^11 vere
verehum.
15111
porros drroTrAuvas Tds n. 46 lin. 3. t6v ToO CTCOTfipos fiA6u6ipcoCT6V {ep43.) KOCTpov Tcp 1440C14 Tf|v 656v IveKalviCTe 5id toO l5lou — HbrlO,20 ^ c) sanguis Christi mysticus et litur5i'

humanus

1289A13

dMapTlas +CTcona

36((?/>5.)1379

- 'Apeiavcov 6(.fya^/)277D7 (Ju/)301 G12 Y. B5 {epSardl.^^i^^m = («/)2.)317C6 epith Suctcovu10589B6 epith eeo7440D12 8500B10 nos 13685A6 epith dCTepfjS 14693G5 773G9 H<Jcxos 777G9 et 15II220A15 epith mapds \l{decrAr)lfi() Gll 705A11 789G1 epith 5uCTcbvunos Kal dvepcoTroKT6vos 18800A6 epith uuCTap6s 20940G2 'ApeionaviTcov 5225C8 epith daepfis ^{synAl)2bl B6 (e/)5ari3.)328Cll epith Suctcovuuos 14692 A
16II612B4 8. e contextu 10 epith puCTapds suppl. — Tcov cie^cov 15III457C6 epith TroAuK^^aAos - Tcov xpif^TOMAx"^' 14753B12 epith mucto-

33
p6s

atpcoi^

oiip^M

34
s.

I5II220B13 eplth KocKoOpyos

Tfi5 aCrrfjs ^Keivois

252A9
:iOlB7

(Ar) omrgs - eo^s Eusebiani 'Apeios koI f) - 14 epith xP>orTou<ixos

n

--

5237A3
6
:.

alpeTixoi;
pers.

3

=

haereHcu8,

eccles.

A.

adiect.

isynAl)211A7 dcrepefas

- +280A13

(Jm/)288B14

{epSard3.)325.\9 epith uoxQiipos 356C7 357 Al 3 C2 epith Xp\aTO\i6.xo^ op i] Ka0o^iKn 4kkX. 373D11 scil Eusebiani (Z)ion.com)396C4 7

416A6

417D2

epith 5ai|iovicb5Tis

504B1 508B1 517B1 +Sabe!i., du96Tepat al - C8 521 All 14 10545B11 et C6 +Samosat, 549B15 C8 553A2 epith XP'557A15 560C10 561A15 564 A8 CTTOudxos 568A5 569B9 577B14 epith ^^vos, dXA6Tpios epithdaepi^S C3 580A12 B7 C9 l^apxos Tfis = Eusebius 584A5 585A1 C7 8 588A6 Bll

480A9 B3 B2 epith Katv6s

420C5 421B14 424C8 425A5 476B5 C7 eplth daepris 8 481A1 epith yunv6s 484B11 488

589C2

daepelas
Ttis Tfis

-

592A7

12648A11

649A2

•TrpocrTdTr)S

= PhiHppus
C3

C8D1
A14

epith eupeTns

daepris

-

cxarch. 677 13685A11 16 688 689A12 B3 10 !4

G93CllepitheeonfariTOS 696A14 B8 C12 697B8

700B13 704C8 D7 8 705A8 708B6 712A11 716A3 B9 f) 'louSaiKfi v^a - B12 C8 724D1 725B10 D7 728A6 9 729B14 733B8 736 B5 CIO ^x^pos Tfis - D7 737C6 aTra56vTcov - 741A4 epith dae^i^s C4 7 epith xP^o^toUdxos D4 744A10 12 C2 7 744D10 et 748 A5 et B12 epith. uuaap6s C12 D3 8 paaiXeus 756A8 epith dv6ajos 757 Tfis - = O"^ 753B14 C3 TTpoaTdTTis Tfis - = 0"' 761A6 764A9 765 Cll epith daepi^s 768B15 C5 769CI epith 772A2 14 epith Kaiv6s B8 773B3 v^os C13 777D2 784A5 epith daepi^s 788A1 7 789 7
epith dae^T^s 792A6 epith uuaapds, xpt^JTOndBll epith daepi^s 15I13B8 epith p5eXuKt6s BlO epith p»ap6s C7 op euaepfis irfaTis 16 A13 17C7 20A7 epith Kaiv6s 21B10 25B5 9 epith dae^i^s B13 Cl 28A4 B9 Cl 29B15 epith 0aunaaT6s 32C5 ^i Tfis — ^uirapfa C7 33 A13 53B6 57B15 60.-\6 73A11 76.\3 auvi^-

- ous Traparrera0ai Tit3,10 univers. XPi^TOudxoi 251056A2 cbs - ol vopia0coat C4 incerti 251049A5 oaoi elalv n. res KaKo5c^(a i7(///lr2.)724B5 KopSfo 17 712A4 Xoyiauos 17(^ei:Mr)700C8 B. sbst. I. gener 15I17B10 15Iii397AG 12 epith 9iX6v£iKos 441A9 445B4 Ttovripov 6 —
cbs

- •Apeiouof 5 233A11 C12 20969C8 - 'Apstos 6 (synAl^^^: Cll - KcovardvTios {UrsVal) 353C6 12677B9 17749A6 2. praedic. Ariani gener. 6(J«/)289B6 400B4 7420A12 460A8 468A9 10572B14 5elKvuai toutous — +auK09dvTTis n641Al3 14728A7 744A8 nominatim Wtios - 'ApEios I0565C10 17716D6 14753D7 Bi0uv6s 14760B6 - KcovaTdvTios 14760A1 - y^ yove 17684A6 - cov Manichaei aliique haeret. 15Ii237C2 - OupadKtos sociique I7696A11 koTayv6vTes ocutcov 6s - +dua0i^s, 56Xios {decr /lr)701Ai 704C15 Zap^XXios 15IIi328C6 kpf0Ti Za55ouKaIoi 10560AG - ovTes Tfjv 6idvoiav syn eeopdxos Zapoaoreus I7773B6 - 6v dirl^rivav TpoTrtKcf = pneumatom. 16I568A14
1. attrib. dvi^p

17761B7

225D1

dXriOcos

1101C2
tTrfvoia
II.

17756B3 764B6 op xP>OTtavof 281 1112B10 36(^/»3S.)1436B2 +1440A3
cov

l.Ariani5236At5 237B4 Eusebiani 6 (iV«.4/)277C12 {epSardl. y^\(iC2 = (€/)^.)321D9 {epSardl .^^iim 7452C11 KaKorieeia tcov - 8497
spec.

A7

Xos

Aster. 80A7 C2 84B4 121C12 125B6 epith nuaap6s 15ni53C15 156C14 185A13 B14 C5 t6 iravoupyov Kal 56X10V Tfis - 188A1 I6s Tfis - 197B8 fXeyxos 213C4 217B14 epith xpiofTojidxos 240A Tfis 10 1511I324B1 Cll auvfiyopos Tfis - = Aster. 340B12 drroXoyia Tfis - 384A1 9p6vT||ia Tfis - 412B2 Trp69aats Tfis - 436B7 448B4 449 B9 auvi^yopos Tfis - = Aster 453B3 16I536A8 16II609B3 pavfo Tfis - 17684A4 aTrdppoTa Trjs - 685A8 688A7 9p6vTina Tfis - C7 693C12 epith Suawvunos 701C6 705A15 C9 712B5 713A11 daipeioTfis— 716D4 epith xpiCTTOudxos 717A5 cpith p5eXuKT6s B5 720C2 9 749C2 752C13 776A5 I9816A1 +axfanaTa B5 817 C12 op TrfaTis 2*941 A9 epith gaxaros B13 et 972A2 cpith xP^^^ou^^os, 4Tep65o^os 241037 A5 261072B3 epith pSeXunT^s b) Marcionis 15 I16C7 Mapxfcov - i^jupwv c) Sabellii 8492B7

yopos

Tfis 16? Tfis

- =

-

C7 10564B1 585B8 11640D5 14693B5 705 BI4 721C4 728B15 732C4 744B9 756D4 765C3 773C3 op ol euaepels 777A15 784D5 TTopavotifo Tcov — 792A1 auKo^avTfa kcI daipeta Tcov 15I49B5 68C12 73A10 op ol TTiaTof 104C4 145C4 15Iil60C3 dXoyfa tcov - 193 C5 212A9 JpeToi koI vauafai tcov - 253.^2 5idvoia Tcov - 301A11 304C3 1511135389 fj TroXu£i5fis Kol TToXunepfis tcov - 0e6TT)s 412B4 448A3 4 pi^pcrro tcov - 16II620A14 17692 B4 704D4 705A8 789B5 14 ji^TTiais tojv - 19 816A8 TTOvripfa tivcov B5 261072A6 KOK^vota
Tcov

2, aUi a) plures

simui practer nominatini

11628B5 + 'Apeiavof 15I129C7 + gnostici 20940B13 + Mavixaiot 28II1133A3 + Marcion. 1136B9 + Samos. 1137C10 et 11 56ynaTO tcov — praeter Apollin. 1140A2 MapKfcov 1149B6 + Apollin. 1152C14 + MapKfcov b) antitrlnit. 18801A13 c) gnost. 7449B1 d) Secundus Pentapolit. 14772A5 e) tropici = pneumatom. 16iV637A10 dvofSeta Tcov — 648A7 f) xP'OTOndxoi gener. 28II1161 C13 1164A10 12 (incerti) 7465B10 3. Ariani cum aliis haeret. coniuncti 10589B10 + Melet. 17772A12+Samos. 28II1136B9 et 1137.\8 et
allatos
-i

1165A6 plures
TTuv0dveaeai

sectae

alpeTixcj^ =
aip^u>, solum

haeretiea

mente

151I216C12

M

517B1 i-Ar. dp^dTepai al — d) Samosat. 10545 Bll ct C6 +Ar. e) pneumatom. 16I532B8 epith Suaaepi^s 588 A
epitb. dXXdTptos Tfjs dXqOcias, dv0pc>j-nroKT6vos, dv6atos, daepi^s, pSeXuKTds, 6aiuovicb5ris, 5uaaePt^S, 5uaci)vunos, JTep65o§os, 0ouna<rT6s, ©eondxos, ©coufarjTOS, eeoaTuyi^is, 'Iou5aiK6s, Kaiv6s, KaKOupyos, piap6s, pox0Tip6s, nuaap6s, v^os, ^^vos, jroXuK^90cXos,

20865B5]
KpelTTOv
Tf^v

=

ellgo (mihi) 1.
r\

alp^O(Xai [aor a!pi^aaa0ai c. acc. rei 161B12 t6

6(J«/)305B1 JXou Kotvcovfov {C'"') 348C5 KOivcovfov +11633A3 tous (5xpous 12668 B8 optione data nSXXov — t6v edvorov lf^I29C4 20865B5 121.\4 ^Keivo syn ^KXiyopat TrfaTiv

64C14 op cSnToaTpl^onai
tVjv fiiicov

'AOavoafou

XPi^Toudxos

aipeoiu>TT]^, - ou 6 = faaeresls fautor et auctor 19(/>rt.,4r3.)821B4 +5oypaTtaTi^S
Athanasius

28I1121B8 311173C4 yduov c. pfov ascet. dupl. acc. ll^O^^^e^^C^ fiyetJLdva t6v TeXci6T0tTov 2. c. inf. a) poXXov -f| 2141 D9 p. - dTro9vi^a6408B2 pi. - olaxv/vKEivfi dpvi^aoa0oi 5233C12
0fivai
f|

UTTOneTvat 10 [om. n.]

-

^5opicy0fjvoi

i\

35

alpi<ii

al^cia
p.

36

he\v

10592B9

14764B13

-

TTETpav AapElv

f|

oorro

789C7 321180 dpav.., add. acc. rci edAacraav CIO (i. — auvSpajitTv f\ dmoTdaQai b) — = expeto 6{Ischyr)364D6 +4-in5tKA30|iai elvai twv — auva151I181C4 diron^vEiv 20892A14 kAuyopiivcov
veiv

I0585B13
syn

SteTTpdTTOVTO c) impers. a!(TXp6v 4<mv et 14 EaTiv - Kal Alav - 4dv ...
turplter 14712C12 ylveTai 748B3 ^euyco
<f>uyi^,

aloxpco^ =
(JrrTpeTTcbs

c)

=

contentus sum, aequius iudico 9524

A12 puXov Kp£uaa9Tivai alpo) = tollo, elevo

1. alqd = aufero asportando 14796B5 67rAa 20869A14 et Bl MEe'JauTwv apportando Z6{ep45 .)imC9 eualas arae imponcre rapiendo 19{/>*/^r3.)821C3 ct 4 olKlas 2.
s.

alqm = amoveo vi, op tlairfw 789C3
e vivis
vlKrjv

8.

M

«K-rro5cbv

met 14749B10P episc. - 13688C2 'Apeiov = reporto (domum) 2181D1
pr. et

=

(in

me) suscipio 28II1148A14 Tr6XEpov

aloO(&VO(Xai = sentlo, percipio 1. c. gen. pers S^O^x^^^GOC^ Tcov T^v dAt^ieeiav 6iotKpououivcov rei 4vTiXi^»+;eco5 20860A8 A^poovvris 16I568B11
KccKovofas 16IV637D3 tt6vou 20857B2 cb^eAelas 20932C3 2. c. acc. rci KaTdoTaaiv 20 940A14 +voi(ji ttAAtiv 20848B5 tA kv tco pueco 117A14 8. 6t> 161C4 20860B2 6ti Suvauiv 4. a. c. i. 6(O'"'^)404C6 ee6v vrnrepaoirf?axev jeiv 20957A13 acc. et praedic. partic. 20933C7 iauT6v ApTray^vTa 6. indir. interrog. 20960 A2 TTcos iaitvaiov 6. abs. 132B11 cbs alaeoptvcov = sensibus praeditus 6{C'»>*')3&0Di ovibi — Meea + 6p6co 15III408B5 = resipisco

alox^VT) i^ 1. = pudor,ignominial36C4morum 96C1 epith piyas, in ultimo iudicio +kIv5uvos 5 236A10 6(</>^ar<fi.)313Al4 = (ep2.)320C8 TrAaris - ueaT6s 6420C10 i^ 4ttI kocko^o^Ic? - 449D4 8 841B2 Dl 500B5 517C4 epith ndyas 10541B10 ll^O-^eS^A^ P6t' alcrxuvris 549C14 syn y^Acos - «cttIv 6von63etv 14729C12 1511204^10 epith ttoAus 17761A10 TOCTOtuTTi 20848C5 Trp6s a^aXUVT1V 251056A8 in verbis syn daipeia 261077 AIO op Eu5o5(a 2. = turpltudo agendi 2168C1 TreTTTipooudvoi JttI t^ iauTcbv — 14753A9 TToAAf^v - £5eIkvuov toO ypdi^ovTOs

aloxuvw, solum DP aloxuvofiai = pudore
suffundor, rcvereor, cunctor 1. abs. in formula K&v (ou5') ouTCOs - 19A1 2173B4 5224A10 6

7428B2 8485C4 +ol5a 12660C14 673 13688D2 et 14725A7 peydAcos 761 D3 765 Bl 773A5P uTTo dArieelas 15I33A12 129C5 141C2 16II1636B5P iv. Tcbv AexeriaoM^vcov 16IV 665A5 20909A4 929B11 syn ^povT^^co 24103G C14 261080C15 271089C13 28nil49A2P syn
408B2

C15

vtKcoMai

3748,12

2.

c.

acc.

6(Ju/)289A10

atoOY]Ol^ i\ = 8en8U8 1. cognitio i. e. actus cognoscendi vel obiectum cognitum sive sensibus
sive

mente 116D12 tA 4v Tfi — TTpoaTTiTTTOvTa 2 192C11 TTapi^vai ti^v — 7457B7 ^avTaalav Trdaris - uTTep^AvTes 12665C13 Aaupdveiv - 17768A14 uTTeppalveiv Trfiaav — 785B3 dcTTOTieivTes Trdaas TiK - +elKcbv 151V524A9 tou A tt^v - 5ii
iTcopaTOs Trap^ovTos
2. ipse

14749A7 yfipas syn ^opioMot, aI5^0Mai et 9 6voMa 8, add. causa et ratio 6i6 15ni452C7 5i6 t6 cttiTi 6356C3 5ia KaOalpeCTiv Malveaeai 261073C1 5. 5uCTco5lav §k tivos 8500 CIO il cbv iypayev, - ev tivi 15I129C2 et 15IV 500B3 iv TOUTOts ^ttI tivi 14776B14 15II185A1
?Aeyxov 15I16B7
{ttI

c.

iA^yxois Trepl Tivos 15169 A3 TT. xp6vcov partic. praedic. (ouk) — 128B7 eeoTTOioOvTes

"'

4.

45

sensus corporis
i^

A12 KoAouvTes

6249C4 dM^tpdAAcov

{synAl)!^^

humani 18C3 32B12 Ti auupoAa tcov - B14 Tcbv — XP^''^'^ 61 C5 epith aoo|iomK6s op voOs vous Tcbv — KpiTT^s 11 op '^x^ Kcl vous 64A10

A2

TpQr/co5ouvTes

(Dion. cow2)397A12 pA^TTovTes

7

68A12 .85C2 yuxfi tcis iv r\\x\v - KtveT 2121 D2 124A2 B15 148A3 op 5t6vota 152A7 et 20940 A12 Tais J^coeev - 2168D5 - 351269B3 7457 B15 epith dvepcoTTivos 15ni48A14 261072A9
6(C'n*j)360D5 TaTs tou
vot
8.
v6|jiou

7424C15'dTTopT^CTavTes 11597B13 dTToAoyouMe15II149C5 "A^yovTes 12677B4 TrpdTTOvTes vos syn {puepidco 16IV660B9 METO^epovTes 6. c.
inf. 5229A15 Aeyeiv 6309B10 dTravTfjaai Sard3.)329A3 ^MoAoyeTv 7421A4 ypd^^at

(ep

B7

et

10544C3

Trpo^epeiv

14696A6

elTreTv

469 10

ovtes Tre^poyuE-

TTooaeeTvai

met = sana mens,

ratio 6(C»*"'^)360Ci'J

7441C8

14749B16 et 776B14 et 17749B7 Kav ppcrxeTav, 6AiyTiv — lx"v 15I44B3 els - lp\io%a\ 15II1444D1 epith dtvepcbTrivos alo6T)T6^ 3 (pass) = qul senslbus peroipitur 1. epith apTos 3747 n.9. Hn. 5. ouafa 184C1 2. subst Td — = ipsa natura rerum 1 8A4 syn ^avTacla 10 +t6 dvepcbTriva C6 syn acbua 17A4 syn CTcoucrriKci 32C1 2121C17 syn y^veais 124 B12 151II432C7 161V668A13 17(//^ri.)721A4 op votitA aloiO^ 2 = faustus ll^O-^^^^^BS TrivTa et
(JtTropalveiv

701 Bll TrAdaaCTeai 757 D4 Atyeiv 20924B9 et Cl yvcoaefivat 929B10 I5eTv 6.;oti 14741 Dl oOe', oTi TTCTTi^p Icttiv ..., TjCTxuveriCTav 16IV669Cy ouK — , oti dvaTie^aatv

alx^cj = rogo Act
peto,

et

Med

1.

gener. a) ti

=

TTapd Tivos vel sim dpTOv 231012B11 Mt 565av Jol7,l 15I113A5 15111408^6 11 6,11 13 23992A15 euAoylav 15III345C8 Trap' dyydAcov ToTs ^yyovots Gen48,15sq eepaTrelav ^(C»''^) 341 B5 auyyvcbMTiv 6353A9 10564A14 acoTii-

aloxpoTioio^ 2 = aloxpopp7)[ioouvY)

Intaniis
T^

132C10

TroAiTe(a

= turpiloqulum 14760

C8 1. aiOXp6^ 3 = turpls, maxime s. mor. pers. = flagitiosus, homines et dei ethnici 125A5
dei Toov dvepcoTrcov aiaxiCTTOi yeyov6Tes
CTetJiv6s

32 D3 op

plavl45A8TTapdTouTcov dl5III408B4 meI^J^vtiIS 1II368C10 TreplriMcbv ti 156B2TrapdTOUTCov toOto 12673B6 KaTd TrdvTcov b) c. inf. 15I11380B9 Aapeiv o) abs = precor deum 8520A9 11621B3 TTcpdKuplou 15III396B3 20888B3 &{bis) 2. spec, a) = precibus adeo aliquem 12649G1 abs 15I145A1 auTdv 15II192B10 ee^v b) act vel med c. dupl. acc. = expeto mihi alqm episcopum 5228A7 9 233D2 6{synAl)2(,0A6 'AQav&aiov ^TTlCTKOTrov (Ju/)297C6P spec.sec. 1/^27,20 BapaB15I13C12 ' pfiv 6{Dion.com)39&C5 14776A9
'

52A10

ol aiCTXiCTTOi

21S9D4

ol eeol cbs

-

alrCa
rei

i]

=

causa. 1.

s.

obv, causa vel ratio alc»

5tap6AAovTai 261081A3 ol aiaxiCTTOt 'Apeiavol 3754,25 yuvT) 2. res a) epith yaaTi^p 3749,24 Trdeos20925Cl +5eiv6s irpa^is 136B11 C6 ^uyt^

14713A15 b) subst Ta - 117C3 et 12677C4 iv ToTs alaxlCTTOts TrpoK^TTTeiv, peTpeTv 5229A14 toi-

17A7 elScoAoAoTpeias 41 A5 44B3 Mop^fis 89B13 iTTi^avelas B5 Trapoualas Kaeatp^CTECos 297B13 ^avepcbaccos 100A8 mundi 113B1 et C15 IvavOpcoTTT^aecos 120A14 drrcoAelas 129C11 ^Trt^avelas 140D1 et 153C3 eavd112B10 peccati

37

itxtoe

altuv

38

Tou Chri
f|v

522 8B5 KaKcov 6356C9 7436A7 5t 441 Cl 5 irpoariyopCas 468C6 +5idvoia 8 485B15 488A10 5iaTfiv- 489C6 epith eOXoyo?

11600D5 15I104A2 Si' Tiv - 5 t) - £OTiv, oti 113C11 \picrsu>% 117C4 epith EuAoyos 1511177 B2 epith dATi9ris, XPnc^Toc; 260B9 C2 et 280B6 et lOauijnTeiTAeyuevTi 260C4 5id Tiva — 5 12 261 All 14B4 6 Kupios ouK ex"" — to^ elvai Aoyos 264A1 -rrapouaias 265C12 268A2(/»w) 4 12 305B10 epith xpnc^TOS, eaupaaTos 15ni336C2 epith euAoyos C12 ^cotos 429C8 TeAeicbaecos 15 IV501B2 auvdvjyeojs 16IV649C8 xp'<7E"5 672B10 Tou iJ-n pAetreiv syn x<^P'5 17688B13 epith euAoyos C5 — yiveTa» auvaxQnvai auvo5ov syn XP^'*^ 689A2 epith euAoyos 697C10 5i' r|v - = quam ob rem {ffAr.7.) 741B7 5id Tfiv - 77 3B1 epith euXoyos 776A10 epith euAoyos, els dTToAoylav alTia, 5i' fiv 181C11 6397C1 408A7 15I104A1 15II260 B13 et C9 et 261B7 Tieriai ttiv -, 5i' fjv ... 15IV 2. s. mor. 488A2 501B1 17784B10 20932B14 = crimen, culpa 2104A6 syn Trapdpaais 5236B1
alTlas ^KpATie^VTes 6(^/r/im.)393C14 iit\ alTia uTropAT^ecoMev cos ou ... KplvavTes 8484A14 (peuyeiv - 488C12 — KaTd tivos Tuyxdvei 9525A3 drroUd^aaeai 14712C6 Koeapos drri - 781B7 epith
5i'

airlaoK; r\ = culpa 28!1093.\10 alTiaxd^ 3 = causa aliqua effectus 15IV472 A12 op aiTios
atTio^ 3 = qui auotor
res

=

causa

1.

vel causa est alcs I. adiect. a) alqd est — fvavepcoTrTiais

151V501C1 Kaip6s 6(J«/)292A10 (bfiua 17752B2 t6 auTd 15IV472A12 op alTiaT^s b) c. gen. 6{synAl)265B\ TOUTcov-al 5iapoAai 15IV500B8 et

20945A5
eiui aiT.

Ti Tivos

-

c) spec. locut. yivouai aiTios

alci alcs rei

113A9 KaKou 17752B8 ypa^ai auTOls 17752A8 ^fjnaTa toutois ets aKdv5aAov

neyas
MoAelv

^trl
gIs

alTiais

^yKaAelaeai

15I73B11

auTO-

-

161V661C6 epith ^eyas,

euAoyov 9577 A3 syn rrp^^aais 16 1I627A2 Tou etpriK^vai 241032C11 2. sbst t6, Td - = causa a) abs 8485B7 16111625.^5 epith 5rimoupyiK6v = c. creatrix 17780B14 - ttoititik6v = c. efficiens 15II189A12 Cll b) add gen. indeteim. 15II192A11 tcov yiuouevcov et 15II1349 Cl TOUTCov — c. effic. spec — yev^aecos 2116C11 - eTTiaToAcov 8497C6 - Kae65ou 1511 13B1 auv65cov 241032C8 D4 -uHycbaeoos 151101 Bl 11. pers. =auctor, subst. et attribut. 1. abs. gener 8485C11 scil haeresis = Arianae spec crea2 lor 17756B1 776B2 6 777A8 241037C5 2. c. gen. lt7B8 Xcopis atTiou + 69* 4auTcbv 6 TouTcov — Oe^s syn 5nuioupy6s %{synAi)211CS — aTrou5f,s (Ju/)301C6 - axiauaTos 7469 Dl -toO
exco (t6) aiTiov
elvai

aiTldo[Xai (Med et P) = criiainor 1. = aliquid conquerendi causa profero, crimen reicio a) ti —

- 6iadrro^aaiv 7420A15 - piav 14(//oi)745C9 poAriv Q{epSardl.)3\3CA = {ep2.)32i)D\2 - 5id- fTripouAiiv 6(j)7i.4/)265B3 syn voiav 7453A9 nen^oMai, KaTayri^ijoiJiai — iTriaToAds 17752C5 — A^^ivl7749D8 - ^^Myiv 15II228C1 -Td6piaeevTa 7420A12
/1/)253A5

- ^fjpa 7420C15 - a^ayds 6(57« - 96VOUS 6{synAl)2bSAl - touto 6

5225C11 — drroSriuias fiulv 6(Ju/)292A7 axtauaTos - 12668A6 — ToO TTToelaeai JauToIs 17684C5 toutcov 19 8I6A1 - alpiaecos 241037A9 -toutcov 351284 C15 etul - 2100B2 et 14 - uAtis 6(j77ii4/)277B15 ypapMdTcov 151II340C5 tcov rrdvTcov syn dpxfj 501C1 - tou elvai 15IV481B4 - TeAeidTTiTos ulov Tuyxdvco - 117D1 tcov dAAcov 6(Ju/)305
JauToIs

3. locut. yivopai — ^eopds yeyovaaw

tivI tivos

2104D3

All TOUTcov
t6 yeviaeai

TrdvTcov

7469D2

toIs yevTiToIs

els

(Jm/)297C11 +Adyco suppl. TOUTa 7420B8 et 424 B13 b) (a. c.) i. 6{synAl)25&E9 a^ayds yeyevfjaeai (Ju/)285B7 Trerrove^vai +293C12 tous drreAeovTOS dTreAT)Aueevai +301C10 d5iK(av yeyovevai
2. = ali241040B7 OTi KaTeKpieriaav quem incuso, alci crimini do a) Tivd 'Aeavdaiov oTrdaToAov 17773 A9 6{synAl)2&5DS 14697A16 tous syn iyKaAeco tous euaepouvTas 7448B10 KorreipriKOTas 8501 B9 Kupiov 14768B11 syn Kplvco Aaov 1 61541 Bl 601C4 16111632^2 231016 A9 Tous A^yovTos 241040B14 TraTepas 17757 C2

17(c/fr/l/.'lr)709B10 ee6s tcov rrdvTcov
f)

aiX(iaX(Oo(a
2.

=

captivitas 1.

s.

yiveTai spec Babylonica

2164D2

pr. 14757D2 11617C3

c) OTi

s.

met 28II1148A5 Tfis - Tupavvos = diab. aiYU.aX(UTeuu> = in captivitaten» abduco 1. 2. met 28nil48A5 pr. 3740,15 Danl,12sq

Tupavvov

=

diab.

finas 6(C'""^)373D6 syn nen^opai, KOToAcxAeco {Dion com)396A8, TouTOUSKallKelvous 17772A10 b) Tivd add. causa P. 7420B6 syn KaTTiyopeco {Ischr) ^ttI c. dat. 6(Ju/)300B7 i. toIs uuoTTipIois 364C9 12656A13 16IV653B12 15 Trepl c. gen. B15 c) Tiva 6{synAl)252B\5 rrepl cov rreTrovee, 8488Ctl OTi 7453A16 iotvTous, 6ti fip^avTo 512A1 tous 5iapdAAovTas, auTdv, OTi lypavfev OTi \ii\ auvelSov +eepaTreuco 9523A9 Mcoafjv, oti 105C8B8 tous ouK fjKouaev syn KaTatiep^opai

aix(iaXajT(^(o = in captivitateni abduco met 20905B12 'lou^av 1511 37C9 iv TrapaiTTcbuaTi 1149B2 28nil41A8 Aoyiauol -ovTes prodit. P op dvaixuoAcbTiaTOS 7P Oe^TTis A V'^ -ou^vri
I. = aeternitas; in controv. al(I)V consp. mater. dictio Trp6 atcovos (— cov) filio-A., Chr. a) ab 2. ab haeret. 1. ab orthod. tribuitur Ar. verbis tribuitur b) re et doctrina denegatur

christol.

FleTpov, 6ti 'EAArjvas, 6ti ou SiavoouvTci P 7441B3 alTioce^vTOS toO lapariA, 6ti eyKOTeAnre d) partic. praedic, add cbs 8501 A2 Tous KcrreiTrovTas cos AeyovTas 505A10 auTov

*EAAr|vas, 6ti ai(3ouai 15I36B15 fiKoAoOeTiae

12676C8

sec Paul. Samos. solum praefinitione conceditur 3. in Chr. praeparata sunt div. consilia 1. uniII. = tempus huius mundi salutifera 2. spec genus hum. versitas rerum dicitur alcbv vocatur a) 6 - oil/Tos, 6 vOv - b) saeculum III. =- tempus fumessian. c) finis mundi
c)
2. spec tempus reindetcrmin. 1. turum gener 6 ujAAcov a) gloriae munerationis, atcbv b) variae enunt. 61' alcbvos, els alcbvo(s) alcbv, - cbvos 6 = aevuni I. s. pleno = aeternitas nullo termino circumscripta, dei solius propria, dictio rrpo alcovos (- cov) in controv. christol. filioA-Chr. 1. ab orthod. tribuitur 15I37B15 t6 Trp6 TravT^s — dvapxov toO uloO 15IV524C11 Xp. 28I1116A14 251053C5 ul6s wv toO W. ^K n 6 Trp. - 6noouaios wv A. tco IT. B3 Xp. 6 up. 351273B2 + e. spec add. (TTp6 atcbvos) yevvrieels 151I308B8 11 C8 351285 di5tcos eeuEAicoeels
3*

tojs

Aeyovra 12645C1 tous dvaiTlous TlAAovTas ... 16I653B2 TOUTOus cbs pAaacprmfiaavTas B5 Oapi672A2 tous aaious cbs yevopifevous uTreueOvous *EAATivas ovoudjovTas 17760A3 tous Trpo avTcbv
cbs

xpfio^apevous 769A11 ETricTKOTrov cbs A^ovtc 772B9 t6v dyiov cbs ypd^ovTo P18801C2 - cbs A^ovTes Dl — cbs etpTiK^Tesi e) abs, ^synAl) 277B11 (Jtt/)285C1 (D»on. com)393D9 151131383
cbs

39

atcitv

AKaTaXrjnto^

40

7448A12 u-rrdpxcov 28111140 151130935 28I1128C3 3735,7 in doargum. petitur ex Prov8,23 Kupios xol. 3208A12 304A9 308 -rTp<i> ToO - i0£peX(«afe U£ 15II301B11 2. ab Al 309A7 + Trp6 toO ti^v yfjv yEv^aQai

C5 AIO

-rTpouTTdpxwv
<Sv

792C3(iii) 16IV648B13(Z)ij) &l&C2(bis) 17789C8 2Q9ieB2{bis) 3746,22/23 (bis) 47,8/9 49,20
(bis)

60,10(/>ij)

alwvioq

2

[3-Ia36144lCl2

3759,6]

= aeter-

haeret. a) Ar. verbis in £f. tribuitur iTpd alcbvcov plenius TTp6 17(/Mr6.an«?.)736Cll +(flfi7i.)737B4 - yevvriefis 17(//5iVm)692Cl + TTp6 Trdaris Apxns

ApXTIS itp^ — KTiadeis 17 (clerAlAr)l(}9 B4 add Trp6 xpdvcov +12 add <5cxp6vco5 Trpo irp^ TTdvTcov ouvcbv Tw n. 17(//.,4r5.)732B3 TTp6 - &v mjfArS.) CnT<!ipXcov'l7(//^r7.)721A6 b) re et doctrina denegatur 6 729C7 +732A2 17(//^r2.)724B8 elvai alcova Trp6 (t/r5Fa/)353C9
•TTp6 TTdaris

xpivou {ffAr2.-7.+9.+10.)12\BU + 724C11 +725B13 +728B2 +729B6 +C12 +736 A15 +(an5.)737Al +741A7 +745A11 +C14 add.
Kol TTp^ TTavT^s

nuB I. s. str. sine init. et fine 1. deus a) O. 4216 B13 ?aTiv iv U. t6 — syn t6 dI5iov, dedvcrrov 8 16II609C3 b) A. ul6s %(DionAl) (Z)iorz>!/)501D8 504.\1 15I36C10 ToO uloO t6 - + t6 dlSiov 37 B5 sec Ar f|v ttote, 5Te ouk f\v 6 — 105C13 Oe^s - 112A2 11 13 16I1609C4 20957 Al Xp. 6

- paaiAeus + dATiei^s 2. div. perfectioncs a) in n. 8(Diony!/)501Dl = 504B12 =512C9 - ^cbs b) in A-ulcb 8(Dion^/)501 D3 = 504B13 - 512C1II - dTTcxuyaapa +6vapxos,
II.
s.

lat.

1.

=

deiyevi^s sine fine dvdrTouais 3753,3

25

To0yevvT)6fivaiT6vul6v + xp6vos, Kaip6s {JfAr5.)12S

- pdaavos 3752,1« - ^aaiXela caelorum 151112 B3 - jcoi^ 196B14 12673C2 1511309B7 Mtl9,29 CIO 15II1393Ci 397B5 161V668.M2 17(//
20868.M4 B2 23993B15 271089 Cl 331188A3 341232B15 3752,11 24 59,6 -Qp6vo<;Ps44J 15I109C1 - Kplais 341232B13 - X<jTpoia\<; Hbr9J2 36(f/)45.)144lCl2 - TrOp Ml 15II293C11 3739,23 25,41 2196B8 52,19 - xapd 14789D1 + OKTival Lucl6,9 20972A5 Uiyas -xpdvos 15II308B15 17(f/«-.4//!r)709A4 68A10 syn sbst Td — 164C2 op TTpdaKaipos ciedvaTos 2104D2 op Td Tf)s ^eopds 181A10 et 15I128B9 op TTpdaKaipos 15111384313 syn dl5ios 2. tit. honoris 17685A12 paaiAeus scil 6 ui6s syn dl5ios (//5irm)G92B10 scil C"" +aepaaT6s 3. = perpetuus 11597A8 uvfiiiTi +paKdpios
Arl.)12\BA

C10f|v-6T£OUKf^vul6s +Xp6vos + 13et(///lrC.anJ.) 736C11 TTp^ TCOV - liT^TE Xp. pi^Te ul6v auTov elvai c) sec Paul. Samos. Chr. solum Trpoopialiw est TTp6 alcbvcov

op

urrAp^ei ipx'^^ ^o^tikcos

8. spec in Chr. 28II1136B14 simul TTp6 alcbvcov sunt praeparata consilia div. salutifera 1511309^1 et C6 -TTpoeTOiuaaeelaa i\

2811128A15

4AttIs,

f\

pouXi^

tempus huic mundo a deo praestitutum 1. universitas rerum dicitur ol alcoves a deo facti scc Hbrl,2etll,3 7448A13 15I40B13 1511130986 17(c/«-^Mr)709A4 161I609C5 613B4 {ffAr5.) 709A4 (//^r5.)729A14 et 23993C8 +xp6voi 35 1284A9 epith frireipos idem sec. Hbrll,3 \l(ff
II.

5jr>n)692C4

diviTToiTiTfjs twv - 2811101.^14 nitus regitur, quare vocatur deus paaiXeus tcov 11609B2= n. 15I37B2 - A. gener. 7448A13 15140B14 UTT^aTT) +xp6vos alcbv = saeculum 15 I37B1 TTav 5i4aTTiua iv toIs — peTpelTai 23993C9 i\ iaxicTT[ ^iii^pa kv toIs - euplaKETai +xP<^^°' 2. genus hum. dicitur atcbv a) gener 6 — oOtos, 6 vOv - 4220A15 16IV649B4 17(//^r4.-6'.)725

alcjvltuc = in aetemuni paaiXeuco 151II409 A12 Ap22,5 16IV676B3 A//25,46 - jdco 15II30K C13 op Trp6s 6Xlyov — KoXdjco 16IV665B4 auyKaTeaeico P. 16IV661C2

-

Tiucopdopai 16IV
TTp6s 6Xiyov
s.

6G0C13
All

-

uTToii^vco
f\

640832 op
+
|ioXua|i6s

&xaOapo(a
Xoyiaiiol

= liumunditia = iinniundus

mor. 3111C9

2

las

&xdOapTO^
op KaOapdjs

C12 + 728C1 +736B14 231012311 3737.21 homines rebus mundi implicati uloi tou - Lucl6,li 10580C5 15I32B13 iv. toO - - a temporibus 19 longioribus et remolioribus 14756C8 Jo9,32 auvTeAElqi tcov b) saecuium messian. 816C7 - Hbr9,26 320\m 7424A8 44UB6 8493A2 12 657C11 15164C10 72C9 1511292B9 15111388 A2 C15 161I620B12 17(//y!r9.)745Bl 18804 B3 251068B9 261081C12 271088B11 2811128 e) finis mundi iv (4ttI) auvTEC4 351285C11 17(//>!r4.-6.)725C8 +728 Xelc? Tou - 151I309A11 B12 +736B10

A15

1. levitice 7424.\3 moral. a) pers. 5alpcov 20944 TTveOna (daem.) 16IV669C10 3741,10 13

2.

M

— 311172A1 homines b) res ji^TTina 31 1173C11 +TTOvT|p6s OTdpa 1054432 sbst. t6 311169A5 +dxpr|CTTOS op KaOapds 1172.M2 + dndpTTiiia 37 &xa6l^xu>v 2 = (inconveniens), beuetiuil iiuluemor 1475337 Trepi dSeX^dv 14 Trp6s dSeX^ous fixaipo^ 2 = intenipestivus 17749315 91X0sbst. ol

Tiula

'AxdxiO^,

ep. Ar.

6309C12 diT^ Kaiaapelas
Kaiaa31 10

1. indetermin. els t6v tempus futurum — = in perpetuum 6(UrsVal)^b3C\^ haeresim KcrreKplvaiiev 241032C5 ^fitjia toO Kupiou u^vei 2. spec tempus remunerationis, gloriae Is40,8 a) 6 p^XAco V - 421 7 A7 et 1 3 TTorrfip toO \i. - Is9fi 20 b) var. 868A13 op 6 Tcbv dvep. pios 2811 109C2

III.

dTT6 (^/>5ar^5.)333A7 (fp5ar^2.)324A12 pelas Tfjs naXaiaTlvTis + 336A9 7421A12

55332

luplas

els t6v tous - 1511168 15III397A2 A15 JChr AvaXXolcoTos Hbrl3,8 *Aeueepos M{jfArl. +3.-€.t721Bl +725A1 +C11

clocut. 5i' alcbvos 15I1I445A11 5ia|i^vcoai

:25A6 1768136 dTT6 tt^s 14713A1 701BG C7 9 D6 70439 Cl 757311 D2 760313 761A2 &xaxo^ 2 = niali expers, moral 10560B8
2

alcbva 15II224C14 Siatiivei

Kap5la
(ixdjJLaTO? euaepeia

eIs

=
=

infatigabllis

6(0-^)34182

epith drreipos
TTiTOS
vcov

+728B15 +732B13 epith dTeAeu+736B13 spec 20868B9(/>i5) alcbvas alcbin doxol.
els

axapTTO^

2

infructuosus,
2

met 12672C11
7

9uyfi op cb^eXiiios

paaiXeuaopev Ap22,5

tous

alcb-

15IV 15I32B2 6(j)'«//i>r)352C15 4220B7 525A3 241048C3 311176B2 els tous - twv 3208A13(/>i5) els tous au|ialcbvcov 2197A14/15 iravras - Tcbv - 6O/)308Cl0(/>iV) +348A4/5 7 10593All(Aij) els 476C11/12 epith cirTeXeuTTiTos
vas

dxaTdYVtooTO^
47GB1
litvco

= non reprehendendus

dxaTaS ixaoTO^ 2 -= damnatloQi non obnoxius |iop<pfi 28I1117C15 -fdvaudpTriTOs acbua 28M105.A.4 + dvaiidpTTiTos
dxaTdXiQTtTO^
2

ToOs

auiiTravTas

-

Tcbv

-

12680Bl(/>/i)

14

=

qul

(senslbus)

ijenipl

4(

dxsT^Xy)iiTO^

&M6Xeu9o$
&x{X(lt^U)

42

nequit 169A14 et

7453D4 deus eiusque ouaia +
et

=

floreo,

vigeo met ad fastigium

d6paT0S 7456B8
paxdptos
vdco

17753C10

div.

oOala + (JrrrXous,

evehor 2105A11 (peopd
laxOco

mct 3759,11 ttXoOtos

= incomprehensibili roodo yEv17(//^r5.)729B4 syn Avc^Iktcos 23996A8 syn dppi^jT&JS, <5(9p6aTo>s, diSfws &xaTdXXoiXTO^ 2 = implacabilis Trp6s Tiva udxTi 2188B9 IpiS 125C10
dHQiTaXi^nTtt)^

P

189C3 cultiu gcntiiis + 14737A11 <j>6pos &X(i.i^v adv = adhuc, ctiam nunc 2144D6 152 A12 15111 80B4 20953B8 &x(xy)t( adv = Bine nefotto, facile 11620C1
Stavuaat

&xaTdlXXv)Xo^

2

=
=

partes

non respondentes

habens, contrarius I36A16 ^KdTEpov

- Ka6'4auT6
dyap-

&MaT(&XuTOC
T{a 2811114934

2

Indissolubilis, (met)

- paajXda

(Christi) 17(//^r#.)725

CIO
&xaTa(i.dXY)TO^ 2 344C14 iv T^ iT(aTei'dixaTdnaxMJTO^
Xeia (Christi)
2.

=
=

Incspngnabilis (mct) 6

infinitus, continuus paat-

17(//^r5.)728B14
f\

(//^r6.)736B12
perturbatio
€lpt«|VTi

Ouvos 3737,24

ixoi^ f| 1. == audltio, actus audiendi 10573B10 op Ipya 14792A11 16I569C13 - Triartcof Gal 3,2.5 op dvepcoTrlvTi ao^ia 2. = sensus audlendi, auris a) gener. 19D3 12B1 ti^v - els TrapoKofiv TTapi^yoye 5 7 A3(*w) op 6960X^65, x^lp 64C13 - dKoOet 2128B15 Tf)V 15 76B15 85C5 f^votye 141B10 pl 6(jy«yl/)269B13 (epSard3.)32S A6 (L^rj Fa/)353B10 7420B13 epith daepi^s 453 B5 epith 6X6kXtipos 9528D2 10549C5 568B3 14760C7 DIO 15I13B6 ^Oapfivat Tfi - 25A5 84B15 15II220A8 15I1I384A15 16I572A2 16 1V660B3 672A12 17(5yn^r)696C11 +5tdvoia
^^i

&xaTaaTao(a
305A2(6i5)
<\6ous
.ulo{,

= -

instabilitas,

6O/)304C10 + 305A6 +C9
0.

met op
JCi^,33

t{Jul)

(as

2089 6B1

dxaTdoTaTOC
J,8

2

=^

instabilis

met 7421 Cl Jac

b) spec. imperatoris audicntia 6(synArj253A\ et 256A9 cpith paatXiK6s 11604A10 epith eOpevi^s 14(con/2.)793B5 17(5j^^r)700A6 609B8 620C2 epith TTDoarivi^s + pXipua 8. = fama (auribas accepta) 5225B14 TOtaOTTi 11629A8 ydyove B9 ct 632C3 KOT^Xapev - iTepf Ttvos 640C7 14744

dxaTOv6|xa<rTO^ 2 = ineffabilis term. theol. 7465C4 uTrdaTaais syn fippriTos, d^OeyKTcs dxau0TO<; 2 pass. = qni i^ibus non consumitur spec. amiantus Indicus 2144D1 176B15 ivSuua [dub. 145A7 t6 — toO TTup6s.] &X€v6So^O^ 2 = Tanae glorlae non cupidus 20889A4 t6 — una ex virtutibus ascet &x^paio^ 2 = nulla adralxtlonc corrupfus 1. rcs met - integer d^lwua 15liI(i4j/er)449B12 2. pers. dpiep6s 17(/l5/«-)744A9 + TiXeios s. mor. = sinccrus, simplex sbst ol - (vel — 6Tepoi) = fidelcs indocti 132B11 51A12 2193C1 6248A8 356C4 10580B15 146S7B9 769A12 772C6 15I25D2 40C4 77C9 15I1185A3 220A8 15 III356A11 448B4 16I605B3 17716D1 749C1 776A2 20881B3 884A4 251052C1 261073C12 1084A2 281I1164A5 291165C10 311169A8 Tfj yvcbuT) 351289D1 36(f/>39.)1436B5 +1440A5 dixepaici)^ = incorrupte, int«gre met SiKdjoj 6{eppAeg)S8SB& =389D5 «puXdTTco 331188A12 dxY]S(a fi = incuria, torpor met 20896B12 &xy)8idct> = torpori vel socordiae me dedo, mct 20«69A7 872A2 op Ix^Mm doKi^aecos 965A10 dbclvSuvo^ 2 = tutus a periculo, impers. ioTiv
e^pts
c.
inf.

B5 17681A1 i^Oaae Trap* utiSs - iTepl auv66ou 18796B9 21977D2 dxoivu>VY]TO^ 2 1. = res cum aliis non communicanda 136C14 irpoaTiyopla Sapl4,22 2.
s.

eccies.

10584A1
TptOS

pers. communionc eccles. exclusus 6 ttjs IkkX. syn dXX6I3689A14

=

-

&xoXou9«e(>> 1. s. pr. = comltor (ducem) c. 12576C9 dyy^Xco Actl2,9 14788B3 oTpaTsd)14717A7 15II240B11 Tois abs. (synAl)212An 2. spec ad tribunal dei 20909B15 961 All = ordine vel tempore sequor 16I552A11 8. met a) = appeto maiora 9528B8 abs. 23993
dat.

els

dyctecp 36(e/>25.)1433C3 xaTd crKoiriv b) alqm magistrum sequor c. dat. ecc-^^o^e^ci^ ToTs dvep. 9532C10 t&j 'HX((? 15I16C9 [VlapK(covt 17B10 aipeTiKoTs 1511285315 Chr.° 17(/Mri.)720C14 iTpeapuTepco syn dK6(//i4r2.)724B17 toTs TTapaSeSoXoueos y(vonat M^vots +TTiaTeOco 20840A7 Antonio 841B11 discipuli Tco acoTfipt 28I1096D6 SiSdypaatv apost. c) logice res rem abs. 15I17A3 17(//^r/.)721Al consequitur, etiam impers. — et c. inf. 144D3 1511!

B14

Tw

Ppapelov

7(Or»^)465C10 oOk .dTToaTepeTaOai +
periculo, tuto 141 D7 praefert 16I577C4 syn

I5I120D1 &xiv8^vci>^ = sine

?XO» iTpoTipoiv

= impune

lirrd avyyvcbpris

&x(vv)TO^ 2 = immobilis 1. animans, quod se movere nequit, sbst. Td - 132B7 +Td dXoya 41 A12 +dujuxa 49A13 op XoyiKd syn dvj/uxa 2. praedic. icTTiKa 172D7 yn ndvco 172C2 yfi (-iSpaaOEis op («pOaet) KtvoOpcvos 88B1 met 20 906C7 - p4vcov (ppovViuaTi epith Xieos 15157C9 ao^ia div. I85A8 ,ixivil^Tio$ = sine motu KeT(iai 132B14 Td oOiip6Xa Tuv atoOi^iaccov in idolis &Kk€&^ - 8lne laude diroOvi^aKco 12665G9 &xXivi^{ 2 = inunel>i]is, constans met sbst
Td

325B3 15IV469A14 473A12 B15 488B4 500 281! 16I564B5 588B1 509B9 508A9 B13 1133B8 dxoXouOla T] = consequentia 1. ordo rerum adv. dKoXoue{<? (pOaecos 297B15 271088C4 1089 All KaTd. dKoXoueiav 297A7 132B2 149C13 2. contextus epith euXoyos 6(cler Mar)3S5BiO 172 verborum 15I36A10 ^TipdTCOv I5ni64B7 8. conscquentia rationum 151 AIO 233B16 144A11 15in457C5 dix6Xou0o^ 2 = is, qui sequitur met 1. pers

= assecla 17(//.4ri.)720C13 - 'Ape^ou yeydvanev 2. res, c. gen. vel dat. = subsyn dKoXouOico sequens, congruens edvcrros 6(Ju/) - tt^s dpapTlas X6yos 15I1I341A8 - Tfj 5t5aaKaX(a + auvTipTTi-

n. sbst t6, tc - 2113C13 to TOtJTOts p^vos 17712A3 Td «- acb6(jtt/)292B12 et (O^^^^^SB^ paTi 20957A12 Td — toTs auvoOaiv auvco|ji(Xet C2 8. impers. (iaTiv) (a. c.) i. 137D2 65B12
4216D4 77A14 2104B13 129C2 173B15 285B11 +292C1 +293A9 (eppAeg.) 389A9
6(Jul)
(Ci"*")

-

17789 D3 yv6|iT)s +l8paio$

43

dx6Xo\>6o^

&xoOu>

44

121A7 7456D12 15I44B2 52A1 C7 15IV496 312A1 15II285A2 145A12 A12 161580B13 16II621B14 17681A6 768B12 241037A10 271089A12 14 777C11 &XoXo>j6fa>C =^ eongruenter, met 1. abs. 141 2109A4 176C10 4217B14 6252 C2 92B13 A9 (7«/)289A9 +296B15 408A15 +5iKaluOS 7 15I36B1 84B7 14785C12 11624C13 473D1 288A7 292A4 265C4 15II233B15 125C12 15III328B11 329C5 et 392B13 +ttp6-tt6vtco5 396 B5 464C11 15IV484C2 497A6 16I552B2 16 2. c. dat. 16IV641C12 660B10 I11632A3
405C14 141C3
lAiO^^^liOCS

fipeue^TCoaav 14705B13 708C9 - aas tis dmvop(aEiE 760C10 765B13 dux - aas fivayKd785B12 Trapd toutcov — aas +9oprieE(s a0Ti A^yeiS 15I60B11 udvov — aas scil. divina TTiOTEuei 73B15 TTap' 'EXXi^vcov ^Kouaav scil voccm dy^vri15II153A11 Dav. — cov scil t6v ul6v dici Tos 5ouXov 212C8 elTTev, oux ^va uTroupy6s tis dKouar) 213A4(i2j) ^KOuae Kai dTTeKplvaTO 6 — cov C9 ol paer|Tal — aav scil vocem Patris 301 Cl 2 15 I1I453C2 I5ei otuTous - ovTas ou Aoyljeaeai 161 536A11 TTapd tIvcov — aavTes scil talia 161 1624

aTa

AIO +pavedvco
TTeiaefi

15in324A3
^XOTCO^
Ti

KtXsuaei +721A13 -rrpoaip^aei KaKovo(<? I7(//^r2.)721B8 Trapa56a£i
TT)

D8

16IV637B2 - aas scil veritatcm syn pavedvco 13 — aavTES M^ voi^iacoatv Kdv — ovTES scil commenta ipsorum op Xe-

(epp.Aeg)192Ci TTpoy6vois
2
--=

28II1160C12 iouToTs

7'ovTes 644C2 cos f|Kouaav, iTTiaTEuaav 17681A8 TTap* jT^pcov - ovTES, quac gcsta sunt 736A9 scil

Indelessus 28I1093A1 tp6tto5

dx6peoT0^

2

-

Insatlabilis,

mct 2105B7

iTEpi

6{synAl)2b2Df> (piAoveiKla

<ixoo(x(a f\ =- perturbatlo (ordinis) 173C2 op 76A9 C6 80A4 K6ano5 syn dra^la, diiETpia syn dTa^la

dxouoio^
op ^KOuaios

2

= invHu8
3

35(/r5m2.)1292D8 TTdeos
instrurtus

&xouoTix6^

6'iC15 &Koi\ Ka-ra (puaiv

= ad audiendum —

1

dxouoT^^ 3 i sudltus 251056A3 + Xekt6s, op 6XA6Tpio5 6i5aaKaAia5
&XOUU>
praeditus
transitiv.
I. abs. = scnsu audiendi II. s. obv. sum eoque expedito utor = auribus percipio (casu); add TTapd

consp. mater.

T1V05 suppl.

gene/. alqd a). acc. (obiectije contextu c. gen. c) c. acc. 2. spec. = audio a) seq. (lcgo) locum sacrum vel sententiam alcs. vcroa script. b) sententia alicna or. dir. vel aliter add. 3. P — fama rei divulgatur 4. spec. = audio a) c. gen. (add. partic. praealqnfi loquentcm
1.

b)

dic.)

b)TTapdTivo5

c)

fcrtur inter homines.

III.

P = nomen alcs circum= cognosco vel com-

pcrio audicndo, disccndo, cogitando, add. TTapd 1. abs. 2. dc rc a) TTepl c. gen. b) c. Tivos acc. (ti) c) a. c. i. 3. dc d) interr. e) 6ti
a) TTEpi pcrs. partic. pracdic. 6Tt, tbs IV.

TIV05
c)

=

aurem praebco
al.

2.
c. (c.

alqd
inf.

a)

gen.

a) b)

tivA, add. nom. vel d) interrog. e) attente vcl consulto audio, 1. abs. 6 <5(koucov vel plur., c. gen. 3. alqm b) c. acc. P = admittor ad aures alcs
b)
a. c.
i.

V.

= mandatum accipio dir.) = audlo I. abs = sensu auditus instructus sum eoque cxpedito utor sec Mtll,5 Kco9ol6cKoOouai 2161C14 D5 165A9 al. 129A10
vel or.

dXXa 749C7 6-COV 19820C1 - aas querelas 20 837B2 — aavTes, quae ad vitam Ant'. pcrtinent 940A1 Trapd tcov auvdvTcov — scil alqd. utilc 944 All — aas vcrba mulieris 968A11 ol — ovTes 969A14 - aavTes monita Antonii 973C7 25 1056A7 m6vov 6 - cov 1069B5 351284D12 dua Tcp — aai TTiaTEUovTa 3744,1 51,11 toO 0. — ovTOs +auv6vTOS b) c. gen. 177A1 TT^ppcoOEv Xupas 6400A11 ct 7476B9 ct 8508A13 ct 516Af> {bis) TOUTcov 14728D11 ou I3688B12 ^covfjs <pipovTes — X6ycov 15I24C3 tcov toioutcov Kal ToO liiXous 25A6 TOiouTcov +6pdco 15II216C4 Tcovypa^cov 15III352A8 (pcovfiseeou iExJ,? 465C13 <pcovf)s I5IV492D4 ^Tmdrcov 15I84C1 I6I577 B5 2C12,4 16IV637C9 toutcov 2091 7B1 eopupcov 261076C7 ^covfis e) c. acc. 161C13 d SeT — +6pdco 2149A2 t6 dvopa kcI |i6vov 6{synAl) 265A4 et 309B8 TotOTa 405A15 toOto 7457B14 Xi^iv 8509C11 TauTo 9525B12 & = ^i^paTa 11 600B15 fjKouev, ^Jrrrep ^i^ioOpev I2660C6 TauTa — op pXeTTco 668B7 aTpeaiv = optionem 13688B5 et 14712B8 ct 724D8 et 732C12 et 744A14 et 748 D7 et 749B3 TauTa +pXiTTCo 757C6 drTep f^eeXev, f|Kouae TTap' outcov 761A2 ti toioOtov 781C5 + pX^TTco et 785C2 TaOTa 15I16A3 et 28B8 TOUTa 28B10 TT6eev f| TTapd tivos ToicsOTa 14 TrpcoTOv vOv ToiavTa 37B11 fifiiia Trapd OeoO 69C13 Td auTd TTEpl Tfjs ao<p(as 120G13 toOto 121 B4 ou5^v STEpov f| dir. or. 140D1 laov — aat, yEyevvfjaeai Kal ?aTiv 141 A3 TauTa 145B1 t6 Xey6pevov 15II153C2 — y^vvTiMa, A6yov ... 4 <pcovds Kal X^^ets 169A12 Td ctuTd +Mavedvco 181C2 TauTa 213B2 Xdyous 220A10 ul6v scil nomen Bl -, a X^ouffiv 245B11 ct 13 Trapd toO TTauXou
T^.EKTiaE*

248B1

iv TaTs Trapotiilats

t6

,?KTia6'

273

dxouto

C8 t6 ,^y^vvTiaEv' 292A11 t6 ovrr^ Trap* ^T^pou C4 X6yov JyyOeEv 15111324^12 TaOTa 329B11
et

dKououai i.e. idolis TTpocfEuxovTai 61C11 (jjTcov p6vov ia-r\ t6 — eiv 64C13 dKoi^ Ets t6 - Dl (JrrTOKXEiEi tou - 85C5 TTapdvTOS TrpdypaTOS dKofi — IL s. obv. transitiv. = auribus percipio (casu), add sacpe Trapd tivos 1. gener. alqd. sive dictum sivc scriptum a) obicct. c contcxtu facile suppl., praes. partic. dKoucov, (incouaas abs. ponitur = re audita 5224A11 scil. quae gcsta erant +6pdco 6(J«/)285C10 9p(^EiEv dv tis - cov +D8 uiias {bis)

homines

<5tKoOovTES toTs pf)

333A1 Td Xeydpcva +pX^Trco 336A4 ^covds 337A14P et 376C12 TaOTa 440B7 t6 ,?KXauae Kal Td TOtauTa 453D1/456A1 — dTrep elpfiKaaiv otuToi 456B3 TOiaOTa 15IV492A9 ev i. c. voccm 16I536B10 et 537A6 dTrXcos - -n-vEOna hl2M{bis)
,

16II621B12

et 13

-

,4Tr£ivaaE*,

t6

.EKTiaEv'

16IV

644C5 ouK - ,eIs Svoua TrcinTTrou' 668B4 nvEOpa 17753C12 t6 ,nv' Kal t6 ,0.' 768A4 - A6yov 12
19 Trapa^Eiyucrra Kal Xi^eis 14 t6 6uoouaiov {petAr3.)%2\m X6yov 20837B5 (toutois) d - Trepl auToO TTopd Twv cirrTayyeiXdvTcov 7 6X(ya Trap* auTcov 860A10 ttX^ov 852A3 ct 860B1 TotOTa

aavras 357C15 (<r/>/>^<r^)393A13 i^ Eua^peia auToO — aaaa 401 C4 scil defcnsioncm 8500 AIO — aas 2ypavf/e 509A3 irapd tcov — dvTCow vcrba Dion. Al. 9524A7 — ovtes recusationcm Dracontii cTKavBaXijovTai 10581C3 — aas Wavpajev 592 Al 2 - KcoAuaei 1 1 620B8 et 640 A2 - eauudaeis 1 645A8 ol KOT* ctVTcov — cvTes 673C15 k&v - ovtes

868A1

Trap*

auroO X6yov

897B10

Trap'

f|iicov

9covds 904B7 fivoua 936B12 ^i^uocTa2Ci2,< 964 Al TotOTa -rTap' auroO 969C6 c&v ... Trapatviaecov = TouTcov, ds - Trap' ^uoO 251052C6 ToiotOTa 281 1096A10 TTtieos Kal dvdcTTaaiv 1109B13 aGi\xa eeoO 28I11137G7 ^t^ucxTa 291168A2 xonvdv Ti

45

dxoOca

46
TT.

2. spec. = audio vel lego locum savel sententiam alcs a) dKouei ... (t6) seq. verbascrae. 7433A3 440C9 8517D4 otx Jol4,9 10560A2 12664A6 14697C4 740A12 et 13

+Aeyco

A}2
TTis

TTOTTipiou

C6
SyU
tt.
tt.

TT.^cov

— 8480A4
tt.

fi^ecos tt.
TT.

crum

TCOV TOIOUTCOV
uiicbv

(ptAOTTEUCTTECO

10585C5
ttjs

OTeppdTriTOs

11605C11
Tfis

cbuo-

15ni69Cl 245 B14 248A4 'Icodvvou - Jolji 6 284C8 293 C9 31 2 Al Tfis 'ao^ias - ^^1-5,22 317C5 320 A2 15III341B12 360A14 - toO acoTfipos Joi/.S^ 373A11 440A8 B5 15IV517B3 t6 Jo1,U
15I12lB4o05^vlTepovf| M/22,29

TTiTos dpcTfis
TT.

15II317A4

ao9ias

21977C13

Tfis

KomfiaEcos

TTdOous b) c. acc. ti, praedic. 14A7 Td Trepl tcxuttis (yvcoaecos) 11 scil ttIotiv TTap' ^T^pcov (Aoyicov) syn EupfaKco dTrd 5 225A11 Td TrAeiova Trapd tcov ypa|JMaTO<j)6pcov

20872C3 tt. 231021C4 add. etiam nom.

521B13 - TToAAoxcos t6 Jo10,30 16II613C6 8 16in628A12 636D5 -t6... ElprmEvov Mtl2,32 13 17705A12 t6 yEypaun^vov 161V644B10 Prov30,ll {ffAr6.anl2.)131B6T6 Jol,14 753C5 761 B9 Trapd ToO nv. Pj-^9,i(5 781B6 20844C5 251052 B7 28nil37C3 351277A13 Trapa toov 6iioAoyoOvTcov Mt26,41 36(f/>40.)1440B2 +{ep41.)B\\ b) sententia aliena + {ep43. )i^^\B9 met' auTcov — oratione directa vel aliter add. 14708C4 iTap' auToO i. e. a iudice) dir. or. 729A2 Ttapa dir. or. 5iKaaTcov 15I64C6 — ..., 6ti 6 11 ...
.

6{synAl)2e5B& 96VOV - ^ttI jcovti (Jm/)304B6 tc TTap' jT^pcov 11 et 13 scil KOTriyopIas (Trap' ^T^pcov) 405A17 5iapoAi^v 7432B13 scil Ivvoiav 448A2 TTapd tIvos scil ^riudTta CIO Tf^v Trpo^aaiv Tcov Ae^ecov 464C12 P ,?KTiae* ivToOea dKOUoTEOv = subaudiendum dvTl toO jfTT^aTrias' 1 637A15 TotOTa 12676C12 -, d ttettoItikev Herodes 15I76B12 §k toO ToiaOTa dKoOaai 124C9 TTopd ToO aooTfipos Td TTEpl ToO T^Aous 15II232A3 TTapd Tcov TraT^pcov Tt TOtoOrov laf) 245B8 t6

auTd

,£KTiae'

lifi

— KTfaua
a.
c.
i.

28I1100BI dcKTiaTOv

— t6

iTroiTiCTEV

72B15 - 6ti dir. or. 121B7 - dir. 15II192A7 — Trapa toO 6. ,yevoO' koI .ttoitior. enTi' 204C13 -, 6ti §KaCTTovev4cTTi ... 228B13 auvuTTdpxeiv t6v uI6v 15111388^9 - or. dir. 460 C^bis) dir. or.» 16I568C5 - or. dir. 16IV640 B4 — TToO yeypaTTTai 261 081 C7 — or. dir. 8. P = fama rei intcr homines divulgatur, praes. TT^TE vcl ouS^TTOTe ... toioOt6v Tt fiKouaOr) vel sim.

acb|ia

0)

5224C2 225C1 fipTi TrpcoTov - t6 toioOtov 11 640 Dl ou5^ ^.v Tols Sicoynois — toioOtov TTpa)(9^v 14716C9 756C8 777B1 tt^te - ToaauTn Trapavoula 17685A2 6 jjiT^Te — TrcoTTOTe Trapd xP'^TiavoTs 4. spec = audio alqm loquentem (sivc verbis sive scriptis) a) c. gen. 2141B8 auToO (Chr.) TTepl dvaaTdaecos 14769C6 tcov TroTepcov
15f84B13 tIs toutcov koI u6vov - cov 1511248^4 'icodvvou seq. Jol,14 312A10 Tqs aocpfas seq. Prov8,22 15in352B13 et 14 6 toO A. - cov toO H. - et 360A14 acoTfjpos seq Jol7,22 384A10 Trepl ee^TTiTos - auToO 396A12 - mTpou 20965 All auToO (Ant.) +pA^TTco 261076B7 edAaaaa - toO aapKcoeevTos A. add. gen. partic. praedic. ypci90VTOS TTauAou 23985A4 seq 2C8,9 SiaAeyo^evcov <ppovi(icov 17789B10 ^TfEpcoTcovros (xutoO (Chr) 15 III401C13 euAoyoOvTos 'loKcbp 16I565A4 eopupouvTcov

t6 fivotJia All TToAAd Kal ou5^v elvat 16I573B5 — dTOTrov scil eIvoi I6IV672A9 Td aripeTa elvai acc. c. partic. 2164A11 ouk dAAoTe toOto yevdueva 15II 240A4 Tf^v ee6Tr|Ta ^japTupoup^vT^v dTr6 tcov ypa 9cbv 20941B11 dvaeeMcrrt^oM^vTiv Tfiv aTpeaiv 1473/ d) interrog. 11640A5 fiAlKOv ^otX toOto 781B3 old {kori) to B6 TTcbs ... ^TTopefieriaav
€X£'v
iTTixeipfiliaTa
fl

7469A4 Sia^^pous aripiaaias 14705C4 Eaeaeai Kpiatv 15176

15I73C1

Tr6aa ariMaiv6|ieva Ix^t
livri-

A^^is

20968A2 olov t^Aos auTcp yeyovev +
<*)

6Tt 15II173B15 6ti 6pefiv §x^i 5td15III368A6 6Tt t6 ,kv f\\3.\v' voiav Td ^fiiiOTa ?Ye' Tf|v CTTiMaCTfav +toO TTcxuAou A^yovTos cos 8. de pers. 15I132A4 cbs 9iAeT ... ylvEaeat
liovEuoo

a) Trepl tivos 6(synAl)2S0D^ tt. f|Mcbv scil de adventu nostro 9532A9 tt. MoutTou syn Mavedvoo 14737B13 eunuchi ou ^^pouaiv —eiv 6Aoos TTEpl uloO 15I84B10 TTap'c3UTcbv tt. tou A. 151II336 A5 — Dav. TT. ToO 'ASooviou ... 425C11 tt. tcov
v,

dyy^Acov outoos
TT.

—. 453C3

tt.

uIoO OeoO
tt.

456C1

ToO A.
TT.

I6I537X12 ouK dyvooOai,

tIvos

-

.plcrumque verba ipsa) 7428B13 — 'Haatou 432 B13 - Tcov TTepl Eua^piov "8481^2 toutou 488 C1 3 rieTpou 504B2 outoO 9528A13 toO ciTToaToAou I3685B12 iKeivou 1511244^14 Kuplou seq, OTI 312A13 ToO uloO 15in368A6 toO TT., seq. dTi 16I564B9 C3 11 Tfis ypa^f^s Aeyouaris 17 20841C4 et 844 {ffAr6.ara8.)l ^0A2 toO riavAou 960A2 ^covfjs Aeyouaris 231012 .\9 ToO Kupiou C6 auToO = Is. 28nil45B15 toO mTpou 35 TrpoaTdTTOVTos 3750,27 1 265A10 scil. psalmistae ToO riv. 9T)aavTos 8509B3 pou v^dAAovTOS 20 864B1 auToO b) Trapd tivos 7465B4 Trepl toO auveivai — Trapd toO 'OOpiyEvous 8481B10 Trapd toutou AeyovTos 12652B11 Trap' cxutcov c) P = nominor, nomen meum circumfertur intcr homines 2157A13 Dav. ou5e toTs ^k yeiT6vcov — a9ri 12673A15 ol uti5e ... KaT' d^iav - ovtes 20973

6x^^^ 20861C2

A^yovTOS

...

(seq.

b) Tivd add. saepr KTt^oM^vou TTv. rr'om. vel partic. praedic. 125A8 Aia dpTrdjovTO Q{synAl) 257C1 auv6v 28A1 deos ^eapTous Ta Ath. +265B5 vEKp6v - dvepooTrov, 5s ^v toTc jcbatv fiv (J«/)289A5 iTTiaTdvTas tous TTpeapuTepous 7440C7 auTov (fil.) Kuptov ... S{Dion^/)509C2PKup(oos 6 yevvfjaas TraTfip -otTO = 1264 4 Al eppos Ar. epuAAoOvTos 15 intellegatur 15III360 I1153B3 et 13 5oOAov t6v loAoMcbva 449A9 All Tous dvep. xPTlticfTfjovTas (ulous)

552A5

auTdv - 6vTa

^v tco
'

cruva^eevTa aapKi
(//Jr(5.ani<3.)737Bll

15IV517B5 A6yov - tov TT. 521A3 el ye Chrum _, + 5i-

5daKOMai 16I532C5 t6 TTv. KTloMa k&v - aat 17 t6v u16v ^aTaupcoMevov +{an 20844B11 et ttou Tiva 18.)C\3 Kuptov t6v TT. aTTOuSaTov c) a. c. i. 2193C3 elvai paaiAda 7 456B5 Ik Tfis ouCTias (toO TT.) elvai tov uI6v 9528 D2 ccuTOUs TTepi|3oMPeTv 15I76B10 - Trap' f|Mcbv 15IV517A7 auT6v t6v dy^vriTOv elvat t6v TT. adpKo yeyevfiaeat 16II609A6 ao^Iav elvat t6v 351280C14 ov {Jo) KOTavoeTv dKOUOMev ul6v
spec.

C2 Ant.
oIkeious

eis. 'Pcb|iTiv

...

-

aeri

3738,24 Trapd eecp

Z6{ep45.) fipas ao<p6s 44,21 ovk

-

(codem fere sensu) gen. partic. abs. II229A6 TTopd tIvos — cbs ovtos dAAou A.

c. cos

15 .d) in-

vecoTepa

cognosco vel comperio audiendo, discendo, cogitando, add. saepe Trapd Ttvos 1. abs. 20869C5 ouTcos ev 'lEjexiriA - spec cbs okouco 20
ill.

=

949A11

36(e/»59.)1436B22
tt.

2.

de

alqa

re

a) ireplV. gen. 2156B1

Tfjs TTpoq)TiT6(as

6365

terrog. indir. 11620D1 Trap* auTcbv -, tIs kir\5i14741A6 ola... f5paaav, - 161541B9 ttws 5coKe e) 6ti 2133D2 To TTv oux dTrAcbs dvoMdjeaeai 137D4 6305A10 5Tt Tiv^sElCTtvalTtoi {eppAeg)Z88 Dl = 392B1 oTi dTTatToOai 14737G15 St;! aTrdSovTes KOTdpxouCTi ... 769B6 Tcbv Trcrr^pbv, Sti

47

&KoOu)

ixnoTO^
&xp(pcia 0/)288A12
^Taais
f\

4#
cura 6
l^-

'EXXnvss eKpuTTTOv I5I60B3 6ti ulov ?)(ei 6 9., 5 6ti ktIjci 76A15 dTi 6 ul6s ... Ay^uTiTos &v Xexedn 137B15 15n220All 6ti ul6v txei 233A1 244A14 6ti X^yti ..., et 4 6ti eIs forTi 6 n., d A. loTiv dKoOaai 284B11 6ti i-TToiTias ... 1511140486 433G6 440A11 151V 6ti ouK JaTiv ... fiyvoia 480C2 6ti 5uo laTlv 6 T\. Kal 6 ul6s, <5tKoucov tis 16 I592B3 I7768A5 6ti ul6s feaTi 20929B2 6ti TETeXEUTT1K6V 241029B15 6ti iTTixeipouai 351273B10 TTopi Tou Aap(5 — 6ti ouk Ioti KTlaua 1288A8 6ti 'iTjaoOs 6 ul6s txP^M<iTia6 cbs 10548C1 -, cbs (Spa Tiv^s ••• lypavf»av IV. = attente vel consulto audio, aurem praebeo aici, audio alqm inquirendo 1. abs. 6 <itKOucov = auditor studiosus vel indoctus 133A2 et 12 els f|5ovi^v, TTp6s <JrrT<5rrnv tcov — 36B13 6{epSard3.) 8(Z)tony4/)513C10 6 voOs toIs twv 332B8 11597C5 m^ vfuxaTs 5i<it toO A6you IvuSpleToi
,

1.

=

dilifens inquirendi

^(jyn^r^eSTAl^ U8T<3t - cts syn lB{EmVerc)SOSCk 241037A6 auv65ou
'

36(ir/>39.)1437C8 2. aceuratus sensus verbonun - Siavolcxs 7476C4 - Xi^ecos 17773D6 - Xex- X6you 4213B12 - toO 6uoe^vTcov 2t96A7

oualou 17773B8 - TreTTporyuivcov 6(C«""0401D6 — ^TjTcov 15II217A7 +5i6voia —xp«OTiawiauoO

23985A2 ixpipi^^ 2 = accuratus, res <5rrT65Ei5»s 164B12 (5fiT6(paais 241037A5 yvcbpiaua 7476A3 yvo&ois 20952A5 Siavoia 16IV676B10 KaT<5tXTivf/iS 160C2
•n-apaTT^pTiais I5II297A13 15111433^3 TrfoTis 18804A7 -ecrr^pa +peXTlcov auu»covla \l{jfAr.) 733C1 &xpi|B6(u = accurate intellego 11(C"")633C14 ToiotOTa 637A13 TrdvTa

ol — Kpeiicon^vriv ?X"°^' "'^" 5i6voiav 14696A9 15I60B2 TTapa tcov — IvrpiTTp6s <p6pov Tcov — TTtaeai 15II1413A4 428A3 16IV669C4 5i5(i^Tj

&xpi()o)^ [- ^oTepov] = accurate yivcboKco 10 (^r7"/ia/)565B14 = 15124A12 + 6p<5tco syn teXcIojs +

24B2 + 29B8 syn

auvlriui

15III396A12

I7681A7

Tous

-

20889B2

893A1

al.

S{DionAl)5\2
cos

A14

(St^iXovekcos

iTrpeTrev

11597B4 oux

612C6 6ucos AKOuaov TTi oouToO lTTieiK6l<? 621A5 et II 6 (iKouaas sci!. delatorem 14732D7 O"' ouk — scil monita epporum 20900B2 6 - <ov Kupios 25 1056A1 <itKouaavTes monita ^pepi^iacoaiv, op &vt\Xdyco 28I1108A11 \ii\ — comprobando TTopi t6
f|©4XTiaav,

fjKouaas

accusatorcs

+ 6p6co SiayivcboKCO 20952A1 (/Mr7.)741B3 Ipeuutico 7448C6 KcrTavotco 17 ElpHKa 421 6D9 789B2 +aK^TTTOuai oi5a 6249C14 {.<!ynAl)1^\M 151II 10(^rr/ifl/)565C6 11597C1 605A8 15 413A7 6p6co 10(^r7Via/)565B14 = 15124A12 -tyivcbaKCO syn TeXclcos 16I552C1 17681A7 + yiucbaKO) 17(//.^r2.)724A15 ariualvco 5224B6 aKdTTTOuai 17789B2 +KaTavoecj (lxp(<;, - I5os i^ = locusta cx Joel2,26 1511

yeypauu^va
Xojiai

+Xiyco 1109B12 +TTiaTeu6iv pou3743,1 4(Aw) toIs ?xo^^' tt69ov <5tKOUEiv, I6v <5tKOUT) 2. alqd a) c. gen. 2149A3 Chri 5i5aOKaXlas 6365A15 Tf^s <p6vou 6tKT>s = inquirerc causam I1597B8 f\<; (= (SrrroXoylas) I4v KOTa3757,19 yeTd euXapelas — tcov ^icbaTiS — <ya> X6ycov 58,13 Tcov IvToXcbv +TrpoaiX" b) c. acc. 9529A4 TTiv TouTCov cJuuPouXi^v H^O-^^^^^Bl (5rTT€p ^v UTTop<iXcoaiv, — +5oKiu(5tjco 3743,20 et 60,3 Tous X6yous +ttoi^co 43,22 t(3 ii^uoTa 46,4 TauTo 3. alqm a) c. gen. 6360A11 Trepl (ttjs
SioPoXfis) imperator

(.4s/er)22SM

= 17716A10
17713B7
2

+K6uTrTi

I5I21B15

15II228B11
iStxpiTO^

pass

241040A3 ^ qui diiudicari non potest

761C7

165A13

syn (5tX6yiaTos = aures praebeo dxpo<io(tai
KotKck

M

c.

gcn.

6

(f>'n^/)26iD5

{Onus)?,-!^.^^
f)

lUCu^^^S^G^
iudiciaris

&xp6aoi^

=

interrogatio

6{epp

-

405B1 Aeg)3iSAS + 10= 389C12 + 393A3 + B5 diXpocT^^, oO 6 = auditor 8(DiV7n/l/)ol3C9 syn
ol (TKOuovTes

i]\iCov

(synHier.)kQ()A^

=

1771 7D4 TTapi jcbaT^s ^covf^s riiacbv — 11621A5 auTcou 14(//oj)744D7 \xr] — tcov civaToXiKiibv syn TTioTeuco Tivl +745B10 tcov KaKoXo")'ouvTcov 748

JacL22
--^

36(e/>2.)1377 n 33. lin 4.

-

TTpoaTayuATcov op

ttoititt^s
1.

itxpo^

3

^iimjnus

met =

insignis 11(C««")
2. n. sbst.

C14

<5tr|5ws

— Darius

scil

tcov 5iaPaXX6vTcov Korrti

633A3
eIs

Tcbv ^^riyT)T(!ov tous

ToO AaviT|X

757B2 KaTaQuulcos auT(5>v 15I25C9 Mavixalcov Xey6vTCov 61B13 kov — aai <5iu9ipaX-

(SfKpov

= summe, maximc
(5xpcos

adv.

ll(C'»'f)637A13

(Jtxpipoco

syn

l9{petArl.)820Bi <5n<ouaov ^pcov (/»W.Z,i«ra)82lCl6 - pou 20864 A3 toutcov = hospitum syn (ppovrljco 884B2 pr^ auTcov = dae-

X6vTcov <juTcbv

^ixpooco^

2

=

ftmbria carens |tt6uiov 3745, S

ua(p6piov 3744,24

monum 924A6 -toO <5rTToaT6Xou +9uXdTTco bum 3742,12 oux — aeis auToO = XoyiauoO

ver50,

(^xpu)^ = summp,maxime ll^O^^^e^^All ol6a ;yn els (StKpov

16 servus — toO Kuplou 58,2 [xt\ — auT(ibv scil aliarum virginum h) P <5tKououai = admittor ad aures alcs e^O^-O^O^Al^ - adfjvai ^^Iou 14 697B13 565as - aefivai 736C5 744A6 Hosius yp(5tfficov — 6Tai TravToxoO 769D7 Ar. eappoOvTes, 6ti otaepoOvTes — ovTat V. <5tKOuco c. inf. vel or. dir. = mandatum accipio 12665B6 et 668B10 Elias irapi toO riv. scil ut accederet ad Achab 3Regl8,17 668A15 Mos. - Ex4J9 B14 Pe.tr. et Paul. - aavTes els 'PcbpTiv 5el upas uopTupfiaai
.

dxTi^{ia>v 2 = nihil possidens 20872B2 = radius solis 15I25A1 ct 25106eA4 et 271088At5 sol auveaTEiXe tos - Ml27,45 gener 15ni429Ct2 20860A'i - 9c.5t6s
<4xTt?, Tvos A

^XTlCTO^
christol.

2

=

Increatus,

term. in controv.

dxpai<pv)^^ 2 = nnn mixtus ouola (divina) 15 II201B6 +dy^vnTos &xpd(Ty]TO^ 2 = qul vi detineri ncquit 2811124 C7 Chr.

&(paTOC 2 = non mixtus Xauirp6TTis divinae naturac 15II284B1 met. = validus yiiip divina 7429 A4 B6 Cl 15I1200A9

ab haeret. commendatus L s. str. dci proprium 1. n. sbst. t6 — 17776B3 ab aliquibus ab Appollin. prarintellegitur = t6 <5ty^vvT|Tov sertim affingitur Chro acoua 6:KTiaTov 2811097 2. B3 4 1100A6 7 8 9 1 1 1 op TTaOTiT^s m. sbst. 6 - = n. 7'i73C6 op ktIouo = A. 281 3. cpith 1097C2 1100B5 1101812 Cll - oualtx toO A 28I1097B4 ee^TTis 28I1097B12 op Traer|T6s - TTv. 341232B7 - a<5tp5 CKr' scc Apollin. 281t096A15 +|-TToup6vios 1097A9 B9 Cl 1100A4 - ocbua Chri scc ApoIIin. 2811100 Bl 5 - UTTOp^lS Tfis eE6TTlTOS 2811100C9 11 - (puais hum. in Chr. sec ApoUin. 2811101 12 B8 9

49
II.
s.

dExTlOTO^
lat.

6LX-f\Bei(t

50

TTOii^iiJiacTiTi

creatura dici potcst - 28I1100C5 ev Xeyonevov t6 uriSeTrco uTrdp^av A^yeTai
Increato

dxT(oTU>^ =
B12

modo

e-mSriiieco

2811101

'AXe^dvSpcia, caput Aeg. 1. urbs ipsa 5228 B4 6{synAl)2b2BS +14 +256C11 +D5 +265A1 + 269C14 +272A15 +273A5 (J«/)288B11 +C4 + 297B2 +300B1 +301C14 +304A2 +B5 (C'W)344

'AxuXa^
1276A4
340 A6 sbscr

6

1. interpres scrac

2205 B5

2.

2205 Al 2 ,= 35 ep. Aeg. %{epSard3.)

A3 (Pm«fj)368D3

(c/^^/)380B8

(c/«rAfar)381C3

'AxuXrjia (- iri) urbs 6344B1 (t/rjFa/)356A6 11597D4 600B7 601A11 613B4 8 629 B3 dxufxavTO^ 2 ^ fluctibus non agitatus, met voOs 2091 7B11 AoyiCT|i65 20896A8 syn dTotpaxos
syn dadXeuTos

400B15 405A13 10584B8 11600C6 13 624 A2 628D1 629B15 12652A1 14713B14 716 A14 B4 717B11 13 721C1 740A2 752A10 C15 777D5 17757C7 18796A5 inscr 805C12 808B6 809A3 19(/)«Mri.)820B4 20909B14 941

A8

2. spec ecclesia Alex. a) universa 6{gp Sardl. )3\2AU inscr 0/)344B9 inscr {synHier)352

axupo?''^ = auetoritate Xeip 6(.y'«^/)269A10
&XV>p6a>

carens, irritus, mct.

=

14713A6 KaTdCTTaaiv ^(jj^nJ/^^eOBS 6408B8 ctOvo6ov 10552C9 syn Auco

irritum facio ypa^evTa 14709A17 KpiQevTa

397C8 =17717C8 inscr b) episc. + 288C5 +297C3 {ep Sard3.)S25A3 17720B10 'AAe^av5pos 60/)285 C13 {epSardS. )532B2 AiovOctios 7461A1 8480B1 50GB11 17796A11 12 (intrusus ab Ar.) rpr)ydpios 6(7«/)297C8 {epSardS. )336Ai 14705A7 713A4 784B7 C5 c) clerus univ. 6376A5
inscr.

A12

'AeavdCTios 6(7aZ)285AlO

dxaiXuTO^
357B11 14717D8
6cxCi>V
OvfJCTKco

impeditug eTooSos 6(0"« ) 656s 20936A9 syn iXeOeepos Trdpo5os
2
3

= non

{brevMelet^^llA^

10584B7

A13 + 277A1
d) laici
inscr

17712C6
inscr

presbyt. 6(jjn^/)272 diac. 6(/5c^jt.)365A4

^(O^^^^^SCll

=

14720B9

(O^-^SeOBl

[cKovTos]

351265C10

CTTlxXopai 6373C12 ypdcfco 14760A13 TlOewat 1 36D3 tc TTderi

M

praedic. dTTooOk — syn d^ iotuToO dTTOyevvdco 17(//^r5.)732D2 svfaTanat 15II232A11 eKinTitus,
KOtvcoveco 6( J«/)304B2

~

opoAoyeco 28I1113C7

&Xa^OVela

r\

=

iactatio

verborum 2157C7

6

(7u/)28lB7 syn uTTepoyia 12656B6 pl 14781C6 syn d5iKla 784A13 3742,6 syn KevoSo^ia

l4{conl2.)192ClO inscr ^ 8. provincia a) ecclesiast. add. AiyurrTos 6(Jul)20f> B15 +304A5 add. AiyurrTos koI AipOai 10557 B12 1471 2D6 777A3 add. AiyuTTTos Kal GtiPats Koi AipOri koI TTevTdTroAis i7{synHier) 717B12 inscr add. dvaToAii 14709B4 add. MapecoTTis Koi ol Aoittoi t6ttoi 6{epSard3. )329C7 spec 6364 A5 et 400B13 MapecoTTis X^P'^ "^^^ ~ ia-xi 380A2 - f) X"pa TTaCTa b) profana 20964 B6 TTpcoTri \xovT[ 'AAe^avSpelas ri Aeyonevri Xaipeou

+ i05BS

&Xa^oveuo(j,ai ^ mc iacto
TTdvTas
<StXa^a>v yuvri
6,
f)

14764C6

TTpos

'AXe^avSpei^ ol, incolae urbis Alex. ll^C"") 632D2 inscr attrib. gen. *AAe^av5pecov EKKAriCTia
5237B3 6(J«/j308A7 tt6Ais tcov B13 imcr X"pa - 6{brevMelet)31 lAi
14(C'««^)70'i

=

gloriosus,

arro^ans 3748,8

9524B1

dXaXa^lO - gencr clomorem tollo 1479oC7 &XdlXY]TO^ 2 = Ineffabilis CTTevoyM^s 15II176 A15 Rom8,26
6iXaXo? 2 =- mutus 16IV660B4 Mc7,3r All AaAid — cov
&X<io(xai
672

'AXe^avSpo^
C12

1.

Alex.

Magnus ll^Cf-^e^^D^
2. ep.

conditor Alexandriae
6(j>7i^/)257B7

Alexandr. 5237

D7 +261D2 + 268B3 +269A4 0/)285C13 +288B12 +C8 +290 Cll {epSard3.)332Bl +336A12 356C1 357A2
10 12

15

C7

= vagor 1. s. str. I1(C'«')636C12 dTTo - e!s 2. met = crro 28I1104D2 hacrct. aXa<; t6 = sal 20853A1 + dpTOS mct Coli,6
20945A15 epith eelov s. v. dXs dcXdoTCop 1. act = vindex Saincov 11604D12 4- SiapoAiKos 2. pass = homo ob nefas exsecrabilis 12656B4 ol - = Ar. 'AXptvo^, cognomen ToucpTvos — cons.6(f/er
A/ar)385C12

376A3 7 {brevMel)37eA\i inscr +377A13 10557A10 564B3 ^'580^8 588B10 592D1 11 613A14 617D7 632 All 13688A2 5 D3 14 777C15 D3 780A7 788A15 15I17A11 12 14 Bl 15II185B15 17705C7 708C10 13 712B7 C7 (GcorgLaod) 13 713A6 3. ep Cstplt. 10557A4 581B7 11 13688A12 B5 689

A2 4. ep. Thessalon. 6(j;'n^/j273B15 +276A3 0/)293D2 365C13 {AlThess)^^^ A2 inscr 5.
duo eppi
sbscr sbscr

occid. 6{epSard3.)Z'ilA\\ sbscr et 337 Bl
6.
7.

prebyt.

Alcxandr.

6(c/er^/)380D5

dXYTlSwv 6 = dXyo? t6 =
Ps68,27

dolor

2136C2 +
12656B11

v6ctos

haeret. cx lTiml,20

+ 'Yn^vaios 10588

dolor

-

A14

15I13C13

125A6

Tpaun<5frcov

dXeiTOupYTQota n = immunltas cleri 6(0"^) 349C12 Dl 14788B12 syn rrpoCTTaCTia dXeiTOtipYinTO^ 2 = immunis ab onerepublico 14788C11 syn TrpoCTTaCTlav excov dXe(<pct> = ungo oleo 1. gener. 15I1I409A1 Tr65asZ,wc7,46 spec corpus ad exercitandas et augen das vires 20853A6P eAafcp 2. met. = incito ad cxercendum 20868A4 iv A6yois syn TTOpcxKaAeco

dXcxTO^

2

=

ineffabills n{blasphAr)l

08BU

U.

syn fippriTos

dXexTpucbv 6 =
Kpa\;yi^

gallus

351292C11

-

ovcov

dXexTtop 6 =
Athana?ius

gallus 3752,1 Mt26,34

I. vcritas rerum consp. maler. II. veritas cognitionis adv. (TT)) — = vere 1. gener. aut abs. aut c. gen. attribut. 2. spec cognitio religiosa a) abs b) add. gen. attribut. c) variae dict. ttjs dArieeias ap. vcl praeposit. adiect., ap. vocab. abstr. vel concr., ap. verba, .spcc drrd, KaTd, itepi, irpd, uTrep Tfjs — d) dat. e) acc. Tr|v dArieetav ap. (Ti|i) dArieeioc vel ev — 3. converba vcl els, Trepi, xrpos Tr|v dArieeiav spect. synon. ct opposit. III. meten pro pers., spec pro deo ut fonte vcritatis 1. veritas inducitur a) quasi agens b) quasi testis c) al. 2, veritas = A., uios in Chro manifestatus dict. dX)Q6eia fi = veritas I. rerum adv. (ttI) dATjeeia [19816B12 Tais -1 = vere 2128A11 o'p 15II1361 9avTaCTia 6(.yn^/)256C8 15II237A5

dX^Oeia

51

&Xi^eia
-r

iXrjSt^?

52

Cll

<f(j(j£\

5ia0^c7Ei

op Kocra x<^P'" 464C2 +9ua£i op iv

365A9 +9uaei op
aKE^fei pouXrjaecos

^65B10 +q)uaei op pouXi^aei 15IV505D2 et 508 A2 op 6v6|iaTi 16I596B2 +uTrdp^ei op ecos 6v617 (c lerAlAr): 09 Afi op uaTO? 16II617B9 +(fua6i 5oKr)aei 788 D2 3 op 785C5 + KaTO ouaiav i^ioicbaei dArjQeias 789A1 fcpuaei op eK MeTouaia$ 251061A9 6vTws - 28I1116A5 op 6poi6aei 112iA12 +9uaei et 28II1148B15 op 5oKT)aei II. veritas cognitionis 1. gener. abs. 136A13 6 151 (C''"'')372A2 op TpaYUTTis 11601^8 612A8 13B15 op ^;eu5o5 20881B2 -euXipeia 2811121 B8 op ^avTaala, pXaa^Tjuia adv. <5rTT6 — 20'.tnOBl 5iriyeTa6ai +TreTpa op AttAcos eTr' — as 2811121 BlO eipr|Tai op 5oKr)aei ueTo — as 6(.f>'«^/)272D4 0/)293B14 +300A11 add 14A1 tcov 6Acov +
Oeoa^Peia attribut. (tt^s) 6Ar|6eias - A6yos 6309A12 eepla 6396C10

Tp^X^spec^vTfj-dyidjcoP. Joi7,i9,I<rrauai e) Tf)W — ap. verba dyvo^co, deeTeco, dvcrrp^TTCo, cSrrTapv^ouai, dpv^ouai, dcTKeco, yivcboKco, ScIkvuui, 5iaKpouco M.,
6i5daKco P., 4K5iKeco. eKKaXuTTTCO, eKXeyco, e^aipco, eTriyivcbaKco, eTnKpuTrrco, eTrlaTauai, (exepdv) Ixco, Korrayy^XXco P.,KXeTTTCo, XaXeco, Xeyco (elTTov), Xuco, ueTaoTpe^co. vo^co, oI5a, 6uoXoyeco, 6pdco, TrapaTreuTTCo, Trape^nyEOuai, TriaToco M., Trpo5i6coui, TrpoKpivco, Trpo^epco, auvopdco,
SiaaTpe^co,
TTEpi Tf)V

enunt. ws fx^i Tns - 16I536B8 fx°iiai ttis 6(.yn.4/)261C9 ^v - 11609B8 fja^aAiaeriaav 2. spcc. cognitio religiosa rationr, rcvelationc, doctrina eccles. acquisita a) abs. &{synAl)1hC>\\ 1 (Ju/)301A12 f^coOev Tfis - op euaepis 357A1'. op alpeais 14704B1 i^ — op Jk Trpo^aaecov 765C2 15I44D1 TTapA Tr)v — syn aTOTTOs 49A12 et 14 cognitio trinitatis 137A1 op tuttos 140A6 op aKiA 15II301C4 +t6 Kupiov ttjs TriaTecos 151V
elKcbv 16I608.M1 ^v - +TTveuija Jo4,2:i 16IV641B1 +TTiaTis 17692A2 6i' aXi^eeiav op l-n' Avaipeaei 705B2 op T6A^ia 761C4 ^v — + -n[<3-t\% lTim2,7 20881 Cl op KaKia 241037A11 fi peTa - as cScKpipeia 261073B8 op 56Kriais b) add. gen. attrib. vel pracposit. 116A6 yvcoaecos 8485 o) gen. B9 f) iv ^TTiaToX«is — 488A12 — TrlaTecos

329B11

10592B5

-

rrpa^is

subst. eXeu{epSardS.) 6(C""")372A9 in
c.

-

u^apTrdjco, ^ayepdcoP, ^uXdTTco eis Tf)v — ipcos — UTTOTTTOS, dlTO^ei^lS, TTXavdoUOl, OKOTOSividco, TU^XcoTTCO TTp6s Tf)v — d^id^opos, ?upodvriaTaais, yvcbuT). udx^l, uiaos, aKOTros, vos, dvaiSEuouai. dvaveuoo, daeeveco, 5uvauai, udxouai, TTpoaf)Kei. 9iXoveiKeco S.syn 6iKaioauvTi 6(C"«»") 369B2 €TTieiKeia 6(C"'<")360C7 euXdpeia 20881 B2 euaepeia 177B6 7420B13 17789A16 Oeoaepeia 14.M TriaTis OfC^-^^^ei.M^ 13689C15 15II301C4 To Kupiov Tf)s TT. 16IV641B4 17761 C. lTim2,7 TTveOua 16I608A11 Jo4,23 ao^la
op aipeais 6357A14 'l0588A6 151 17789C2 dvoia ^(^""'^^^^OC^ daePeia 8.'.21Br. 14764C12 66Kriais 261073B8 euxepeia 6( 7;//)292B4 TrXdvr, 2811097 6uoicoais 17788D3 aKidl5I140A6 tuttos 15I137A1 201081A8 16I.^)89A5
2r>Bi:{
.\.''.

520C5 op

Tfjs AXTieelas in variis

dictionibus ap. dAX6Tpios et I4692A11 ap. nomen abstr. ^ivos 10564A8 (iyvcoala 7444B10 — dTrayyeAla 14A12 — drrd-

yeu5os 15B11 6(c/>6W/.)313B5 ={ep2.)-i2{)C\\ 15 irmir. 111. mcton. f) dXf^eeia agit partcs pcrsonae scil dri ipsius 1. Kcner inducitur a) quasi agcns dvaXduTTEi 17789C2 5eiKvuaiv 151127669 285A1 296,\8 6iaXduTTei 116.^6 ^TriXduTrei 15B11 6ieiXKet 151I156Cr> Xe/xei 8484B2 1511185^11 els eauTf)v +9uais epxeTai 261081A8 jfj 10585C10 idTai 11609C13 XduTrei 15I85A8 1511138464 KpaTel n609D6 13689C15 17684A8 uapTupel 1515265 15I1148A15 16I60.5D5 608A14 TrpdaeaTi %(synAi)2bf)W\ toIs aT^uaai auuTrdpeaTi

11609A2

^aivETai 15IV520C3

op

elKcbv

h) spec.

— yvcbpiaua 7476A4 — 5idvoia 15III324B2 -5pdyua 16IV676B12 - eIkwv 7452 Dll - ir(Ko% 7476C4 - eecopia 157B2 - KaTd- KAoTrr) 10561B2 - Aoyiaiids Ati4>is 14693A6 8508B1 15I(^jfer)77B4 = 1511225^8 = 17716 A4 - X6yos 2C2,17 vel Ephl.13 al 6{synSard3.)
6ei^is

10561B10

vcriias est testis eTr'auTf^s Tfjs

— =

per veritatcm

336B8 l^iri^lA. 15111 10592B5 12672A2 453A2 36(^/>2S.)1433B7 (ep40.)iiikOB2 - uapTupia2l81B3 - vaua 7420B13 - vous 7448C7 - 656s 160B8 15 96C2 15III385A6 - ouoXoyia 28I1097A5 - 6ai6Tr|s Eph4,24 15IV521A7 TTlaTis 19817C12 - Trveuua Jol4,17 al 16I537A5
17(//^riO.)748B9

C12
AydTTT) pcoais
'

301168D4

- oxid 14692B7 - aKorrds 112 - auveiSrjais 6(Ju0281B5 +
n^jynSirm^^^^Bl^

CTuvTciyiia

-

cpave-

2172A8 28II1145B11 - ^pdvrma 7445C15 15II212A13 - 9COS 7445C14 gener Td ths -

16I605B13 9povouvTes ap. SioKovos 184B5 sacri scriptores
15III421614 dBeX^ds -

nomen pers. — — exep6s 10580C3
301168B15

+

xPX^TOudxos

op

jTiXcoTiis

14697C9

TTOTfip
«fjs

- TrapapdTTis 11596A5 2108C4 - TrpoSdTTjs 14748D4 - uTrepuaxos 14789C5 - ^IXos 161C4 2168C8 ap.verba D3

(TTroaxotvijco,

7421 15III321B2
Kfipu^

-

l'.0D5 Kpivouari 1267668 eTTi udpTupi Tfi — Trapd dXr)eei<s 21456.5 ^iKajouar) 5f)Xov dv eir| al. 10581A10 56s udpTupa Tf)v — 11613A1 ucipTupa hi%a\ Tf|v — c) al. op. idolis dvTi Tf)s — 13266 Opr^aKeuovTes Td dvfuxa et 2116611 eauToIs dveTurrcbaavTO eiScoXa et 172C6 errXdaavTo Td ufl 6vTa et 15111 76A1 2 TrpoeTiucbuev Td \ir\ ovra ap. P dicitur rrapd vel utto 14773A2 fXeyx^uevoi 136D3 Tfis - 741 7A1 et f|vayKdaeT)aav 6252A3 viKnOevTes 14773A5 aiaxuveelaai 2. spec veritas divina i. e. A. — ul6s, qui in Chr. apparuit 2165A13 Trapouaris ttjs — tIs £ti XP£'cc aKias = VT' 17 Trjs — tuttous 180D3 TTapouaia Tfis 8(Z)iofi/l/)51 7 Al 2 eoTiv 6 Xp. 69 — ^otiv 6 Kupios +ao9la 15III 465C4 f| - Kpd^ouaa Jol0,38 351288C8 Tf)v iv acbuoTi KpuTTTouevriv — TOUTeaTi t6v A. C9 11 15111 spcc Jol4,6 eyob elui f) - 15137B7 108C1 (//^r9.)745A13 uJ6s 364613 l7(ffAr2.):2iC3 1515368 11 15 Cl 16I589A4 +ao9la 608
dXrjeeict

C9

(obtrstandi form.) epeaeai eTr"

11605A10

epcoTfiaai

151V485

A6 17781A1
(iXYjBcucu

d^iaTauai,

^ia^coveco,

eK-

= yerum

ETTiXavedvouai, e^ieuai, KaTaueeuco, KaTayeu6ouai, u^Xei, ^povTijco, 9povTl5a TToiouuai spec QTio Tfis — <rrroTrr)5dco, ^iaaTpe^co, iKTpeTrouai, Xwpljco KQrrd Tfis — ^X^po, auoTaais, Trpd^aais, dvralpco, epacruvouai, uax°tJ'°' "£?! Tf)S — iioXoyla, 5icrrdjco, uavedvco TTp6 Tfis — ixccyr] urrep Tfjs - ciycb v, 3f)Xos, dycovljouai, 3r)X6co d) ciat. — ap. verba dvniXfyco, eapp^oo, Tteieouai, Tri<rr£u&o, TrpoaTfiTTToo,

(<:/<TMflr)384615 10561A14 peia 14756A11 15III460A2

dico 1. abs 6(j>'ni4/)265Cl3 11606D2 Tf) af) eeoae- euuv X^yoo 136A10

216864 = 35126961 2. alqd 14701612 unSfev 8. Trept c. P. 13688 TTpd^eis op. yeu5f)S ylveTai gen. 15I28A8 syn 6ped ^poveoo TTcpi c. acc. 133B3 et 4 TT. Td dvducrra, tt. Tds rrpd^eis 4X7)6^5 2 = verus 1. pers. paaiXeus 20957 Al = Chr. + cxicbvios - 5i5daKaXos 7421C13 op

63
Mov0Tip6s
{iiArd.)

4Xyj©if^^

&Xy)6<!)^
(bis)

54

- eeds 180C4 2108A3 C2 13 17 729C13 +TiX£tos - A. 2189C6 I5IV469

- MotpTus 6fjyn5ar</i.)312C12 = - ouvoSos Mcoafjs 2153A11 6(jyn!^0261A13 +Meyas 2. res a) epith. 151117762 +xpncrTi^ - <iKoi^ 11629A10 op frrriaTos — AvrriXoyia 1 61532 A6 op TrpoaTrolTiTOS — dTr65Eifis ^^epSardl.^^i^ld = (</>2.)320A7 8509 B4 - yevvTiais 15I69C9 syn ^uaei 28I1105B4 syn 9uatK6s 1129B10 +d:ppr|Tos — yvcoats 2196 C7 - (tA) ypa(pivTa 6(J«/)301A8 - StapoXi^ UsynAr)2h^M - Stdeeais 15ni365B4 syn P^patos, - 5t5aaxaX{a 2 A5t(iXuTOS - 5tdvota I0544C7 168B11 syn eeTos 7421D1 - 56?a 15I92C12 15 III344A9 - elKcbv 15I56A8 - (t6) elpiiijevov 15 - fXeyxos 153A4 - eua^peia 140A13 II252C1
C9 syn
ouaicb5-ns f?/>2.)320A14

aWa

3747 n 9. lin 6. Joi7,3 - Kupios 2124B3 177 B2 - A. 2177B8 4217C1 +3cbv 7 425A16 et 8516B13 syn ^uaet 10569C2 syn 6vtcos cbv 572 C5 573B7 15I28D2 29B9 84B10 108A2 15 II152A13 229A12 6 movos - syn i5tos CIO 296 Bl et 7 syn ^uaet i5tos 321 All 17764A3 ^uaei -syn yvriaios 241037C8 +|jiovoyEvris - Trais 15II 253B11 syn ^uaei - TraiapaaiXeus 11628B9 - TT. 113A14 52'C3 2124B10 15I28D5 15II236C7 15II1324A5 340A6 405.\9 6 uovos U. 19820A3
syn 9uaei
KUVTiTris

-

Tromriv 6(i>'n//i>r)352B12

-

rrpoa-

16I608A10 B4 Jo4,23 - ao^^a = Aulos 7425B1 +p6vTi 151I225A13 syn !5ios 232 C5 op fi \ir] ou-aa 312C10 et 313C4 +5rmioupy6s 12 316B2 Prov8,22 B13 +5Tiuiioupy6s 317A6

320A9

15in377C7 syn

i5ios

-

ctuvo5os 6(cler

Oeoa^peia 11640B5 syn 6vtcos 151 49A11 +u6vos - ee^TTis 16IV665B11 +Trveuua— To X4yeiv di5tov 8509 Al 2 est — tik6s, votit6s laTepov quam exempla prolata — t6 Xey^pievov

syn 0eTos

- X6yos 20952B4 - orKriais 15IV520 C5 - olKovoM{a 28I1096D2 28II1137B6 - to - iriaTis 17704C5 19816A2 + •rraTi«ip 15181B11 - Trp^^aats 12660D7 + eOXoeOaepi^S 20953B7 yos - ^tit6v 2153A13 - adp^ 15III412A7 syn - ao9{a 2177D6 15I88B3 - aootia (iXr|9tv6s 15I11412A10 - t6 TpeTT^Mevov 15I88B5 - ^ws 20880B15 - XPncf'5 311173A10 n. pronom. et indeterm. dicitur - «mTvo 7473B7 - 6 151141C13 - oTTep 6(jvn^/)273A2 - t4 Trp6T6pa 6(jr)in^/)256B3 -TotcxuTa'20892B12 - touto, toOto 18D1 36
10544A15

20837A12

liop9i^

28H120A9 + T^etos

.4/)380Cll - Tpids 251065A2 +TeXeios, d5iaipETOS -ulos 193B10 2129D8 +|i6vos, uovoyevi^s i52C3 193D7 +uovoyevris 7433A9 %(Di(viAl) 513A10 syn Kcrrd ^uaiv 517B6 syn ^uaei yvi^crios 15I28D1 — 9uaei syn yvriaios 29C11 op eeasi, tieTOXTl, KQrr' ^TTivoiav 32B1 44A7 op 6v6po^i ^ovov '89A7 B8 93A2 14 136B15 1511 157A11 184B14 193B6 237A2' 27c(All 280 B4 29GC1 syn ^uaei 301A5 syn ^uaet yvriatos 15II1324.A5 360A13 s>-n ^uaei 361C9 +9uaei, UovoyevTis 384B6 et 392C3 syn ^uaei 453C6 161576A5 17789B4 19820A2 syn yvriaios 23 997A4 syn ^uaei 241045B8 syn yvriatos XpiaTos 28I1116C5 syn KOTd ouaiv b) res scil Td dyia 15I97A7 Hbr9,24 - diiVeXos 351276C5 -- pipXiov 36(f^<39.)1436B9 op drroKpu^a - p(os

B8 2148A7 %{synAl)1^^M 8484B7 11597A11 14705C13 I5n265C9 15III404B8 17692A6 20904B6 negativ. UTiSev, ou5^v - 6(J«/)296A13
365B5
(f/<;rA/ar)384A12
(p/)/?^<f^)389B2

11596

14729D4 15I28A8 161600A10 syn da^ab) n. sbst. t6 - vel pl %{synAD 20880A13 Xi^S 0/)285B2 = 297B11 = 305C14 {ep 253B1 Sardl.)U^Til = («/»2.)321B3 7464C8 S{DionAl) 505B4 = 509A11 iTXiov Ste^fjXeov Trepl twv -

A12

eaT^pcov

10545C12

11(C'«^)636B13 + t6 5iKatov

151II433B7 Tfteavws ucTd tou — = vere etTreTv c) impers. - {iarw) (a. c.) i. 20881B13 14 C3 2149A14 t6v v£Kp6v pti5^v evepyeTv 7453B8 473 AIO = 15I81A13 — &v eTr) uaXXov ... armaiveiv + eOaep^aTepov abs 151116062 +ouk Iotiv dXXcos

2101B13 -yEvvrinal0576B10syni5iov 15169B7 syn^uaei 89A8 15I1217B2 15II1340A6 BlO + ^uaei -yevvriais 15128B1 syn n{patces apost^lieCli yvrjaios — 5idvo\.a 15I121C11 124B15 — 5uvaii'.7449C13 10(^r)565B10 syn ^uaiKos 15I21B13 1511I377B8syn9uaet - elKcbv 3201.^4 15I29A5 151I1344A6 417A14 - jcoii 17(/?rtMar/)776C8 - eEOTTis 8488A7 - olKOvoiiia 28111137A13 adp^ 15I1296B13 C2 3 1511143309 - acoMa 251061B5 6 - 9cbs 7440C7 et 151V496A5 Jol,9 1611609013 497A9 17(//^r3.-5.)721C3 +725 C2 +728B6 +736B3 231009B13 - xpv^<705 17 765B5 2086 1A5 op ^avTaaio 2. n. sbst. 14 737C7 pri^Ev — 15145B9 to — syn to yvrjaiov,
povoyev^S
15I11340A3(/»jj) tco

koI tco

mt^

&Xiq6lv6^ 3 = verus 1. epith a) pers. — dyyeXos 20888A5 - ^TTtaKOTTos 11628B7 652A1 + tto14757C10 - euepyeTTis 15III364A4 syn XueTi^S ^Oaei — ee6s 113B12 +iJi6vos 20A8 syn ovtcos <J!>v 24A6 32B7 60B2 novos - + els 89D10 2 117C9 124C4 177C6 180C13 193C15 Dl 3201A8(^) 7(y4r)425B5 10(^r)564C7 op neTOXTJ 568B6 op Kcrrd MeToxi^v 573B3 +6vtcos cSv 24 A2 15I(i4rrAa/)21Dl op lieTOxfi x^piTos, 6v6paTt p6vov 28D5 29B5 36C5 89B8 93A14 15 176A11 op o! ^uaet pi^ 15II160C15 100C5 6vTes e. 197A8 +TTavTOKpdTcop 220A5 +dacbUiaTos 229C15 + liovos cbv 237B14 syn 6vtcos cbv C4 151II336C4 252B1 +pi6vos 296A15 op ol 4;eu5cbvuuot 6. 337A9 C5 7 353C2 8 364A1 B3 381A9 412A6 syn dXtiei^s 15IV508 C9 ljo5,20 16II609C13 612A1 613C9 161V 660A9 +6VTC0S cbv 669B2 673A4 C9+6moou{clerAlAr) I7(//5irm)692B13 +els Kal p6vos 708D4 m6vos - {EusebCaes)! \2Bi 757B6 19817 B&{bis) 820A1 231024B3 et 8 ljo5,20 241037

dXindlVbJ^ = vere, sincere laTtv 28II1164B14 6 auTos syn ^uaiKcbs — exco 341232A14 op 5oKri- TTiaTeuco 17(// aei - diioXoyeco 28II1133C8 Jr2.)724B16 + en^^pcos

dXT)6u)5= vere 1. ap. verba aloxuvopot 11597 B13 - alTidoiiat 16IV653B5 - dTro54xow«" 26 1072A2 - drroKTeivco 6{synAl)26iB9 - podco 16I556A6 - pouXeuouat 271085A6 - pouXoiioi 18797A11 -yivoiioi 2105D4 6(J«/)344B13 25 1061B3 28111145A7 - yivcboKco 6(Ju/)344C5 17773D4 20893A3 - 5e(Kvupt 1511289015 - 5i5daKCo 17 261073A1 5ianevco 151I293B6

B5

(//ylr5.)733A14 syn yvriaicos - eIttov ll^C"'^)^^^ EipriKo 14692A14 - elaoKouco 6(j)'R//j<?r)352B6

-

atos

B5
(bis)

C14 1040A8 9 1109C7 1128C8

27108808
2811115684

28I1096A6 341232A5

-KevoXoyeco 161536 A9 - Ki^^oMat 11637D8 KcoXuco 15I133B3 - XaXlco 241040B9 - Xlyco 15 1V504B8 P 17764B1 = sincere - oI5a 133B6 - 6pdco I5156A5 20 6MoXoy^co 28I11133C8

ny^oiiat

9avToaia 1611624A8 161V669B4 19813B13 f^ets - Kcrropedco P. 11640B1 6(J«/)289C2
'

EKTrXriTTco 151105A15 20956A3 - l^dyco 6 - l^eTd^co 17784B12 - euxoMai (synA[)2e^BS \4{c(mt2.)193Ck - ixco 14732B7 15111392X14 op

55

&ktfi&^
^ 6|eia
ur^Te
..,

&XX(&
mt^S^ u6vt|
i\

56

908B4 - TrelOopat 20917B10 - iroi^co (povous 6(nwJ/)276D8 - TrpiTTEi 17(jyn//^)720Bl - (TTIpaivco 15II272A12 - TfKTto P. 251061G14 - uTTdpxco \7{blasphAr)10S vloTToieco P. 7473C9 28nil33C6 - uTT6K6ipai 251057B12 Cl UTTOvoto P. 14777D1 -u^ftrrnut intrs. 15II228B5 op dv6yo!Ti 16I596B5 - (pop^opat 14741 D5 — 9pov^co 241045A4 = sincere + (JrrTXoucrTepov
spec coniung.

\iiar\, —TraCTai ... 11/13 iJiyjTE ... — 8513C2/4 ou p^v Siecrn^iKaCTiv (voO? koI

cum
elev

icr-ri

sive abs. sive add. praedic.

OeoO uI6s loTi 6{synAl)25^B12 KaTTiyopla dmpia — aurri ... yev6Meva (Jtt/)289A13 (O^-^joegC^ 7421 C9 5t5aaK(iAcov - touto tck444A13 cb? §cmv — 449C8 lii^ptov syn 6vTco5 456D8 457C5 t6v e. - ovto T\. tou A. 8485B3 509C11 impers. — icTiv dacoxjovra uvTicrOnvat 517 C12 E. - TUTTOS ouTOS TTieav6s I0576A14 585

nom. 160A11

-

Qzol

64B1 - &KKr\

^cttI

2184

Bl

-

T(i

X6yos)ou5^... (iXXi^iXcov CTripovTai oOBHcrriv oOt!.,. oOte ... — o ye voOs Troiel ... 11608B2/4 oOrroTC &v 5ti,8aXov ... oOrroTe &v lypovj; o ..., — jioXXov ... 14741C14/D3 oOre ... oOte... oOte ..., — Tiux6|jiriv 20885G1/3 ouK Sv f|pxovTo ou5^... iTro{ouv ou5l b) pracced. dictione dis... fu6e65euov, — i^pKei similitudinis seq. dXX' f\ (loco solius 180C6 tIs 6 n. 2120B2 t{ ISei yEv^oeat ^CTTtv oiJtos 145B5 5fiXov &v elri \ii\ ftXXov elvoi, — (ivavecoCTai 15IV513A8 oO 5i* dXXou, - f\ 6i4 toO fi t6v Xp. 17(//i4r5.)729A13 ou5i 5i6[CTTT|wa fevOvyTVulou

^

T^ov,

f\

p6vov t6v
dXXcos,

2140D3

Mi^

Q%a\ CTcoTTip{av Tfiv ouaiav vooOuev [cf

dXXA solum (loco f\) toO CTTotvpoO ?5£i ytvi17753C9 et 13 oOx fTtp6v ti, (SXXi
e.

seq.

hxit

D6

ou5iv ^r£p6v

l^yrtv

fi

B13 11612315 617A2 f\v - gyKArma 640A4 14740D2 649C11 12648A4 eCi^eets 6vte5 TU9X6V — f) KOKla 15I13C9 tout6 Icttiv — elTreiv 56Bi0 60C2 88B2 15II152B3 - ^k tIis ouaias 237Ci3 15IH424A1 429B14 433B1 441 5ctt{ B7 445B4 TTovr>p6v 6 alpeTiKos — 456A5 elri Sv — eiCTTepov ... n. I5IV468C9 +a)UCTei 14 469C10 1GI533A3 n{ifAr2.)12!ik\2{bis) 13 768B2 11 18800A5 tout6 ka-rw 780A13 op eEXt^CTei dTTOTTT)5av 801B5 %{bis) 804B15 20917B6fiveouuoTOS «S^iov 964A3 241037A6 1048A13 25 1057C4 271088B2 28II1133C4 eeou 6vtos 36(f/»43.)1440C4 uh^tiX6s 6 %bis) - 6.2. ap. adiect. (ScCTepi^s 7424C12 oup. - euXapi^s aeevVis 9529G9 - yvriCTios 241033B15 9528D3 - eauMaCTT6s 181C12 - eelos I85B7 2 133A14 196A14 15in393A2 - OeoCTep/is 15111 392C1 -KccKOupyos 11640B15 - Mcop6s 15II188 A13 - p^/as 2112C10 161D8 - v£Kp6s 2141 CIO 144A4 - 6uo9ui^s 161572B11 - ouCTicbSris 15IV469C6 - TrAvCTeTTTOs 261081B2 - TrapA-

t6 yevvr|ua]

271089G3/4 ou5iv ttX^ov iTre^epyactAm6vcs, — p6vov t6 Trepl toO CTToupoO iivT|yoveuCTos spcc el dXXov e. gentiles Wpi^icncEUOv, — uf| t6u e. VTi 2165C8 c) spec oO u6vov ..., (iXXd Kai v. s. p6vos II2c .«ipec 11632G11 oO X6ycj)
u6vov iepuXelTO, — 6^ xal toIs Ipyois iSe^xvuro S. (itXXA initio apodosis srntentiae primariae ponitur a) praeced. concess. el ko{ vel Kol el (aliis )ocis 6ucos invenitur s. v. 2b) 144A7/9 el koI ctt|uaivouCTi
7
..,

— youv

ttoXXco rrXtov ?5et

eiTe

...

etlCTa,

iTTT^TivTO, ... l<pa{veTo

icbpcov, elTe
el

...

2124A4 ct ^v TrpoXri^-

152A7

koI ^TrripcbeTiCTav,

il40B8(Sw)

k&v 6pav Ictti 9 et 10 iiiv u^ pXfeTrri, — k&v oISev 12 et 13 el koI ut^frco TriCTTeuouCTtv, — k&v \i.\\ (JtpvelCTecoCTov i77A15 6(Jf</)292C5 el koI m6vos lypavyo, — ouk IuoO u6vou IcttIv f] yvcouTi + 12 + 345A5 etKol... ISo^ev..., - Sifiyev 7421 D^ 428A2 K&u TrpoXouP<}tvr| ..., — ou5ev Siolaei 429D1 el Ka{ 449A12 k&v Tis 5oIr| ..., — Iv Tiurj... Xoyij^oeco X^nToi, -dXXcos... elpTiToi 453B2 456A11 K&v KaraXapeiy... u^ ^ Suvorr^v, — ... Xiyouev 10541

5o?os 15ni441ClO

-

TToeeiv6s

A12
BIO

1S796B8 271085A1
148B9
8
(pOCTEt

251069B12

-

^iX^xpiOTos 297A7
(ie£6Tr,s

TT0VTip6s 6(.[yn^/)280B13 3. attrib. apud substant.

5240A6 161529 1084 26i073A14

Cl

580Ci

11620C8

640D2

12673C14

el

Kol

Tuyxdvouoiv, Tcoaav 13689A6 kSv Ix^ll "^^^ 14 k&v ... ^{03^,^01, KcrreKp^eri
ouTcos
dcruuTToreels


k&v

/ipeusl-

TrpoCTTacr^av,

'ApEiav^s

14777Di

Xeus

2193C5

11616C10

-

- Paoiy^vvtiua 151II464

C8 syn
TTiov

-

5(j)^?u4/)260A14

SouXos 2911 68 Al 2 — 4tt{ctkottos 409A4 14780A3 789B10 -ECrrp^-

lI604Ci - ee^TTis 15II217B10 - lepeus 14 773C1 - A6yos I48A14 - 6yo{coua 14784C13 - 'Octios 12649B8 14748C1 11 - ircnTip 17753 B3 764A1 - TouT^TTis 15I1I368C4 syn Svtcos - ulos 151I153B5 225A9 op koct' eTrfvotav 15111 400C8 17756C8 - X9W^ 20861A9 - XptoTta696B1 4. subst. t6 - 7457A3 v6s 11616BH t{ tcOto t^ t6 — TTJs oOct^cs (tou n.) + t6 iSiov

ECTTt 14697C10 712A13 eauuaoTov (Icttiv), — ouk Dl 74GG12 752B15 785B6 el KOTi^yopos el, oO Suyarroi Kp{vgCTeoi 15I17B11 IkeIvos absens K&v IxcoCTiv, — 9^povCTiv [B8 (iXXd ye] 65B12 el 85G3 101C12 104 Kol ouK elxev ...,-... iCTxev

dKotvcovTiTOS 716A9 touto, el koI 729 (iXX6Tpi6v (lori)

A15
Kol

ouK IScuXou

15ni76C7 et Kot IXoBev, - ^i TrpdctXriyis 185A6 196B11 212B6 et 268A10 ydp Kot et ..., - 249C5 277B2 G5 el Kol ...

&XtCUC 6 =
9532C7

piscAtor,

met -

(JcvepcoTTcov

Mt4,19

^lOY^fa) =

palluo 3740,19 Danl,S

&X(oxo(l«(l = capior 1. gener 148A2 pisccs 2 165B14Tr6Xts 2. spec e^C^^-^^^Ol Dl KaK(i 11 (C'Wj636A5 s. iudic.
'AXKIiiJvTJ, pcrs. mythol. 125B14
partic. advcrs. = sed, at, suppos. contrar. (vel verbis vel sensu enunt.) 1. ou ... (iXX(k

— ovx cbs l^taouutvo? X^eTct 15111344 360G3 el koI ... TTphrei, - ^uTv ou Trphret [G9 499G9 et koI odp^ ^/^vero, - I6ta Td oucos] 412A1 koIe!..., - 440A3/5 451CiOelKal TTderi uA ..., - ouK dei\r|T6v lcmv I5IV516G5 161568 Di et ( = et5i) TrarVip Xiyrral t»s, - 569Ai3 1611 6i3C2 et lKXf^eTi(?ay, - ou xQ fuoet (scil lKXf,eT|CTav) - T^ u«TouCTt<3 17753Cil'KSv d6vv(5rrcos lt)^tii\xtv 75^ KcrTciXaf3eiv..., — cLxoiioyrss t6 '17.* ... vooOuev A5 761G2 78'iC7 20869A8 Kdv u^ d<pwu£V ..., - KaToXiutrdvouev 949B4 973A7 G4/6 k&v
X^eTOt,

A8

&XX(&

praeced. negat., cui membrum novum opponitur, 2. spcc a) plura membra neg. absolvit passim e. g. 116A7/9 t6 kok^v ou Trap^ic Oeou ou5fe kv 6. oO^ 15 <5tpx^ ytyovEV oOrs cuoia tIs ^cmv outou, — ^cvepcnmot ... JTTtvoelv fip^avTo 17B13/14 ou ... o054 ..., — 77.^3/4 vtf^ v.6vT\ ^ papeTa (vsupd) UT^St

KeKpuuu^vcos TTp<iTTC0CTi, k4v Xavedveiv te^coCTiv, — 6 Kupios SetKVUCTi 281076A1 271085Bi2 Idv ut^5^ ouTcos KaTaSucoyroi. — crv TrapoiToO 2811121G2 28111 153B10 36(j/.25.)1433C3 el koI iroXOs 6 KdUorT(i>s krTiv, - 6 CTCOTf)p ... KcrTeCTKsv»dCTev el Kal 5I5I17B8 k«;v 461 B2 (Kdv) ..., dXXd yg 7421A5/6 Ixcouev ..., — ye xP'ot'ovo{ ^ctuev [Bll solum dXXdj 17704G7 18805C9 pleonast. +6ucos 10541B11 6utos, el Kol ToXu^ CTX^UortjEcreat, — ytvwCTKTtat

57

iXXd
Ei

^XXo^
15iV
praeX^ycovrai

58

12661B12
524 Al
ced.
el

KeKpuirrai,

Koi

oux "S

...,

- 6^:05 Tras oISev — 6ucos Trap^cJXE b)

dtXX©So|(a fi = falsa doctrina 15ni369A13 Arianorum 161532B3

tempor. ^te 15II273C9 Sxav yEWaaQai, — ou5iv fJTrdv Elat Troii^jiaTa 4. dAXA emphat. effert alqd prioribus contrarium 7428A9 ou5iv Sii^veyKEV oute toO Evcox ... oute ToO drroaT^Aou ..., — ou5^ tou ttote XriaToO 15IV 469B5 (proposita sententia Ar.) — pi^ cbs ttoi^ttis TauTa iv e. I6IV645A4 tIs 6 5i5(ft^as; - (certe) oOSeIs 4k t«v ypa^wv dXXd ydp = immo vero, enimvero 15I88B9 (quasi per parenth.) Kal (at immo etiam) al Evvoiai touto taaaiv eua£(3is 151 II 360C2 — — (at), eI koI Arianos ToiauTa Xiyeiv

&XX68o^o^
tetur

2

=

qui falsam

doctrinain profi-

TT60ev

— &XXoIo^

15I45D5 t6 6lXXo6cv = aliunde
3

6(J«/)292B4

7453B10
syn

=

alienus

8(D!oni4/)508A7

uTrevavTlos

minime decet 17 6ij6aavT^s te ... Kal dvo[6euaT(aavTES, — — ypdvj;avT6S ... TdvavTla sypati^av 241040C15 ou Trpos pdvous patres Nic, Kal Ttpds Tous JauTcov iTTiaK. p6rxovTai 2811 1153B9 — — jTnSei^et UTtdp^ecos fTrpdTreTO Td ytvdpeva dAAd (ji^|V = sed potius, immo veio 20856A2 pfi 9^pcov, ^opoupevos 251 061 Bi ou ^avToala f\ acoTr^pla f)Mcov cst ellipt. ou l8{EiisVerc)S08CJ auyMi^iv dAAd = atque adeo KaTEB^PTjv, — — — TTepl Tfjs aapKCoaecos ... dTriCTTCoadnTiv
Trp^TTE»,
fiiias

dXXd

Jv0U|jeTa6ai
...

760B1 praeced.

4k6^|jievoi

= muto, partic. praes. P = mutabilis obv. trans., Tt Katp6v Kal v6pov 14784A1 et 13 Dan7,25 T7p6acoTTov 12657B2 lReg21,13 (fvaiv !5in360Bl2 P = refl. met 14728B8C««^ 15188 A4 — pdvrjv ix^t ti^v (puaiv 10 et B4 t6 — ouysvov syn t6 TpeTroiaevov op t6 laTduevov kv tco ccOtco 15IV509A10 Ps44,l 1611612 TrdvTa - oOWvd IffTt op dTpeTTTOs, dvaAAolcoTos 2, spec in controv. christol. Ar. filium A. fingunt dAAoiouiiEVOV 151 84 C3 +TpeTTT6s 11 et 85A2 — ja^vtis elvai (pOaecos C6 Dl 88A8 ao^la div. syn TpeTTTds 15II160 B8 op dTpeTTTOs nivcov 168A3 op del wv 224C14 op 6 auT6s UTrdpxcov 251061C5 A. sec. haeret.
&XXoi6tt)
s.

1.

t6v
f\

fiAAoicoa0at 0. A.

els

adpna

Kal

6aT^a

28I1096A10 -

&XXo((OOi^ n = mutatlo
ouala Tou U. uTr^peivev (pavTdjovTat — tou A.

&XXaY^

inuto dTrep (scrlpta) 10552A5 - I0n 14784A15 Sd^av I5I57C15 Roml,23 uop^ds 20888A2 - ovo^a 15I16A15 Roml,23 16

= dLKk&aOM =
f\

mutatlo I5in417A6

- 28I1096A13

^(rA^oi-n^^^OGll oOSi Apollin.

&Xkouox6^

3

=

mutabilis

15I85G11

^Offis

1V645A14 648A3 - TauTa 17745C4 - axnpa 20973A12 P 2128D4 syn neTapdAAco inlrs. 151 57A14 op pivco 15II161C7 165C4 op 5iau^vco 17760B3 syn M£TapdAAouat 251053A1 1056D2 spec intrs. = differo ab ... 15ir28C6 t6 - dTT*
^Kelvcov

rerum syn TpeTrrds spec term. Ar. pro A. — fil. 19817C2 et 241045A8 syn KTiaT^s, TpeTrr^s term pneumatom. pro riv. 341232C4 syn TpeTTT^s

AXXax^Oev = AXXax^oc =
oOk
ap.
fjv

aliunde 630 8 B8
alio

2125A8

=351268B12 s.

^XXo^, ri, o I. = alius (adiect. vel subst) passim = diversus, novus 1. abs. 113B13 61C6 7 432D6 8517A4(Ai5) 10564C8 12 565A1 15! 133 {Aster)llA\it = 17713C8 128B7 132D2 Al 137B2 15II161D1 280B3 15III328C12 349C3 453A4 10 15IV468C11 472A9 10 14
II.

&XXaxoO =

(alibi, spec.) allo iooo

scriplurae

plerumque Aeyei 15IV4 76A4 520 B15 23985.M1 988B14 989C12 t00lB8 C3 1008A4 9 1009A11 C3 1012A5 B8 1024A10 B2 1025A1 9 14 C2 8 28I1104A5 1121 ClO 28I11133B11 1144A7 &Xkliyopilo = transiate explloo I5ir245Cl oIkov = applico ad alqd 20y49.\12 dpTrayi^v
elpTjxe, KoAel,
e!s

489B11 12 492B12 13 497 513B8 9 \0{bis) Dl 516 10 17713 16II612A9 7 13 517C8(M B9 D5 740C13 744B3 781B12 13 18801C14 241044A9 251053C6 7 28I1097A8 1113A4

485B12
6

488C1

8

D5 A6
5

504A3(*rV)

Tf^v yfiv

dXXlQXouldi t6 =

allehila 3755,24

&XX;^X(OV = Inter se 113C7 D5 6 8 25 C13 45C14 53B1 13 15 Cl 56A13 B3 9 57G5 6 D5 60A1 2 69B10 72B2 C15 77 A5 G4 2185B5 6 188B5 9 C8 18yAl Bl 5 225B10 6284B14 305A9 393C1I 7421C10 Dl 3 5 452B14 457A9 12 464A4 8505A5 512B15 Cl 513B1 C3 11608B1 616A14 621D9 14693C13 D5 705D8 712A1 721C7 740 C8 11 D3 5 748B7 757D7 (co«/2.)793Cll 15124B5 8 36A4 56C2 7 65A10 77Cl(^a) 132B2 15II189A1 10 205C1 232B11 252A5 273C12 280B1 I5III324B5 7 360B9 364A11 C5 365A10 12 B5 10 368A2 Bl 372C7 16 I569A7 16II612B7 10 16IV673B12 Cll 17 733B6 785B14 18801A9 804A14 805B5 20 845B6 868A3 876C1 901B10 908B4 921A14 924B3(Aii) 8 13 14 929B9 964B12 241037 B8 G15 1045G8 251053G11 28I1097G11

maxinie A-ul6s et FIv. div. a creaturis 181A10 — TcovyevriTcov 7448B5 449B12 452C12 472B2 Ci:t 8 15I52C9 - Tcov TidvTcov 108A1 129 A3 9 B14 132B10 ttjs tcov dyyeAcov ^uaecos 15II193A14 280B12 tcov KTtand12 136B14 Tcov C9et 12TfiSKTlaecos 281A10 293.A.15 300 C4 9 15II1400C11 401A5 452A1 15IV472 16II616B5 oOk 16I581A5 588C2 593C7 Bl dAAos c:bv(Tou IT.) dTrd c. gen. 15I52C7 - d. twv TTdvTcov TTapd c. acc. I13B10 ttcos dv eiri — TTapd TOUTOV 45C4 dAAous TTopd toutous 6eous 48A8 61C5 64B1 4>uxn - iTapd 5 syn eTepos t6 9aiv6Mevov 65B7 2I00C1 — 6rinioupy6v tt. t6v n. 15 7433.\9 436B11 441C12 449G6 452B9 C4 472 TT. Tf^v Tcov yevrjTcov ^uatv 6 A.

3754,1 6(6u)

2.

add. gen.

=^

diversus ab,

Al 8496A3 - eaTiv 6 ul6s, TTap' o lapiev fiMEls 572A8 10549B13 9529B9 dAAa tt. TouTa 15I89A12 - tt. t6 5o0Iv auToIs ovTes 581 A12 137.\14 1511 eTepouaios C14 93B1 132B13 196A9 - TT. Td KTiapaTa 229A7 Bl 232A2 pf) - tt. Td iIkvo ... 237A9 245C15 281A1 297B3 4 - tt. Td epya 300C2 elvat vonta0Ti 4 16I549G13 &X\iy 489B5 15IV473A9 485A6 5iavoig tt. Tf^v IkbIvcov AaAfiaas 589G5 TTv. — tt.
1
1

'

dXXoSand^

3

= extraneus

sbst.

fj

= extera

terra 17(jf>'«^r)700A16

17713B9 Aster. Aeycov Tf^v Tcov yevriTcov (pOatv dAAriv elvat tt. t6v Xp. iv 0. ao<plav {ffArl.)120C\5 dAAo StSdaKet, Trap' 6 Trap{ffAr2.)72kBl'd

59

dlXXo^

6iXXu>(;

60
trinitati

EXApoucv

1033A2
MEVTiv)

(ifAr6.an21.)lWM (/Mr9.)"45Bl3 24 B5 - auvoSov tt. thv iv NiKala (yevo1036A1 271089B2
et

161II636A1

iou tivos

auvTaaaopevou

+ ^ivos

add. gen. dXXr)Xcov 15I24B5 sec Ar. ouafai in trinit. +d|ieToxos — tcov yevriTcov 1611
(')

lin

= alter 6(^/^5arJi.)312A8 = (f/)5.)324 n. 49 - Aoxia inscr (epSardS. )32ii n. 49 lin 7. (Dpuyia - inscr (clerAly^SXAl Tim66£05 - 5idKOIII.
4.

616B3 A. op

tou FI. - ^KaTepcov alienus a 17 et Uv (/)/aj/)/!^r)708A15 syn ^evos - QedTrjTOS Kal oualas
i5ios (ouk dXXos)

\5l(ArThal)2iiBlO

A

R

vos

14749A9 -BaXQaaap 773C15 18796A10 - MdpK05 inscr.
IV. variae elocut. negat. 1. ouk

cbs

- ^apaco
ttoToO

(tis,

^

60C2 80D4 2101D3 113B1 40A1 132D1 C9 257A13 7 140C1 180A3 6(jvn^/)253Bl5 273C4 277B2 7453C12 456A13 14745A7 15I89B15 113B7 128C8 1511204^2 309B4 15 m332C2 348A1 14 B5 10 C6 9 349A5 2. ouk 8 432C6 15IV493A8 241036B5 151V513A7 3. ouk - eI Mn dXX' fi 2145B5 Dl 3 5 156C3 15III340B6 33 2129C13 15111 4. ouK - irXriv c. gen. 2160C1 1188B5 329A12 333B8 337A2 V. iteratur 1. fiXXos dXXov... 137A14(6u) CIO 52B8(iu) 6(sjnAl)2&\D3(bis) (>/)30lC14 (bis)
15
17685B7(/>w)
C14(/>«) 7
\2(bis)

231005B10 nv. ouK - - eeou 15III409C6 Td 15IV473D4 Td yevqTd op TrposKeidvOpcbTTiva - voriaecos 28I1121B11 509B8 yaaTTjp pevos — vou 15II217C5 sec. vfuxi^ Chr' sec. ApoUin. Apollin. A. - oualas 7437A7 A. sec. Ar. (Theogn) 460C7 ul6s op drroppoia tt^s oualas 8508B11 ulos sec Ar. 513A8 et 10(^r.)565A8 et 568C5 ul6s
A. sec. Ar. syn
^^vos

dvdpoios

15II320B13

15I(/lrT/ia/)24.\5 A. syn ul6s op i5ios Tfjs oualas

17777C5 15III360.A.4 5 ul6s op T5ios Tfis ouaias A. syn TTolripa — HaTp^s sec. Ar. filius 4216B14 10565A6 KTlaouK - sunt virtutes dis'. 8496A2 paTa syn ^^vos 151124UB5 s. Ar. + dvouoios 17 781C12 34r232B5 t6 ouk - TraTpos Kai ulou riv. aapKos dvQpcoTrlvris 28I1116A7 op 6uoouaics
acoMa
KTi^ip

460A1(M

15n280A13(Ai,5)
VI.

dXXos Kal dXAos 6(J«/)301 8517A2(Ajy) 15ll33C7(*u) 372A9(Au) 15in369C9(/>ii)
2.

2.

=

— uTToaTdaecos 1511216^7 xapa^uaecos Qelas 16I585B14 homines extraneus a) s. pr. 5236.^1 syn piaScoTds 7
Chr'

17768B7(/.i5)

3754,15(ii5)

membrum

disposit.

185D1

ol mev..., ol 5^...,

tt6Xis

dXXos 5^ 5229A4 ol ntv .., o\ 5t ..., dXXoi ... 6 (epSardl. )2\2B\0/l\ = (ep2.)3\lC\h ol p^v..., dXXoi ..„dXXoi 14705B4 ol piev ..., ol 5^ ..., dXXoi 151 17A6 ol \iiv..., ol 5e.. Kai dXXoi 161I613B11 t6 11 t6 nev oOpavds, dXXo 5^ yfj 12 \xiv .., dXXo 6e 20 ol li^v 9coaTfipe5, Td 51 daTpa... koI dXXa... 845A14/15 dXXoi Mev..., dXXoi Se syn. t6 piv, ... t6 908A10 ct 932C1 ol m^v ..., ol 5^ ... Kal dXXoi 6e ... syn Sid^opos 6(s_ynAlex)2e\D3 ?Tepos 120B5 45C4 48C8 2120^6 8520A13 151I280B3 15

TTup - LevitlO,! et 16,1 op t)eios 20968A12 op T5ios Z%(ep45.) syn ^^vos op auuTvoXlTTis b) met = separatus, adversarius praesertim fidei 10588A11 KoreKpieTiaav - 593A2 frrlvoia dae^cov + ^^vos 15I28B15 - elvat Tfiv aipeaiv + uf\ Ik

433C2

17(//.-lr^.)72K TTCTdpcov 15I1220B1 - ta Xeyeiv A4 et (///Jr5.)728C10 et (/fAr6.an.l.)::i6Cl et (// 768C9 ^r9.)745B13 haeret. - ous oI5£v f] IkkA. 5idvoiav mA - elvat syn MotKpdv cov 3742,22 diab. add. gen. = animo alienus ab 6352B12 auTou 14 spec - alp^aecos 781 Bl 3 JauTcov 20884B2 f|Mcov - dXTieelas I0564A8 + ^^vos 14692 15184B5

1V488C1 516A13 16IV645C4 1116A5 £Tep(o)ouaios 15I128B7

231001C5 281 132B13 Kaivos op 6(Jw/)308Bl vios 14749.^9 ^ivos I8801C14 B14 161 T5ios 15I129A3 6 auTds 15II161D1 593C7 TauTOTns Kai la^TTis 15111369C9 ^iXXoTC == allas 1. gener 2161A4 ou5^ - el ut\ 2. iuxta ponun6Te 164A11 ouK - yevdpeva 24 tur a) — dXXa = alias alia ypdipa) 10552B12 b) - dXXoos 1033A9 9pov^co 17(«/«r^r)700C6 = alias aliter emM^XoMai 8485B10 peTapdXXco 8. membrum disposit. — piv ..., — di 7421C2
15n232Bt5(iii) synTTOTt
piv..., ttot^

All

18804A4

- dTToaTdXou 15I1I325A8
-

-

•Apeiavcov 16I532B10

ypa(}>cov 17(//.4r9.)745Al

760B7 - 6i5aaKaXlas 6(jv«/l/)280B2 (ju/)301 B8 251056A3 - iKKXiialas 6(synAl)2b&B\5 16 IV644C14 17(^fcr^r)700Cll (ffAr9.)llt5.\3 jTepo5o^las 8500C13 - euaepeias 28I1108B15 e6oa£pelasl4737A14 -KaKo6o^Ias8512B9 -KaKOvolas8480A12opolKeios -Kotvcovlas8528B6 13689 A15syndKoivcbvriTos -TouXiyovTos 11620C4 -Aoylcov

15133.\5

- Adyou 15I40B4

133A13

-

U

15111328
\iiv ...,

C4

5

TTOT^...

Kal

- 20900B11

ttot^

TTOTe 5e...,

-

di

151V521B8

&XXoTpi(o)o\JOio^ 2 = qui est diverBae naturae, term. in controv. trinit. et christol. 1.5I53A7 + ^EVos 16in636A3 17781C3 + iTepo^ui^s op. 6|jioouaios C6 + dvonoioyevi^S D2 op ^poouaios

784D4 op 6MOOuaios add.
n. syn ^evos

gen. 16I577A4 tou
1.

18801A8 dXXfiXcov
3

Mavixalcov 15I124A9 — 6v6MaTos 6(epSard3.)33('> - TrapoiKT^aecov \7(synAr)l(iOB& B6 844 1B6 - TTlaTEcos 6(Ju/)281B8 10568A6 12677C10 14 772B12 syn ^ivos 17(//^r5.)733A9 syn daepfis 241036A4 -Trpoaipiaecos 14716A9 - UTToXi^vf/ ecos - XpiaTiavcov 10549A3 op 17(///lr5.)733Cl3 9IX0S 14736C13 &XXoTpi6iO = abalieno met. P =careo 35 (frg2.)\292D\Q Trdaris OeXfiaEcos oX^tOC = aiiter, alia de causa, in aliis rebus 96A14 2185D6 7469B9 et 1. gener 136C4

&XX6Tpio^
gener.
TTais
yvcbiJTi

=

alienus

= non
op

proprius a)
olKeios

15III448A12
rursus alio

et

453A15

et
ct

20877A10 -

TTdXiv

=

7424B11 op
auiiPepTiK6s

i5ios

?v5uMa 7469C7

modo 8496D1

15II160B2 ouK?aTiv-

+ 13+14

10540C2 t6

tt6Xis 6(jy«.4/)260B9

+11

ttj

vfux^ 168G13

b) term. in controv.

non pcrtrinit. et christol. div., alienus, gcner. 15I65B12 pater filium icr)(r|Kcbs ouk... — lov + ?^co9ev op
tinem ad naturam

=

T5ios Tfjs ouaias

15II296B5 ovBiv koiv6v i\\i\v t6 15III337B3 Td— scil. creaturae + Td pf) 6vTa Trap' auToO, op A. spec Ar. f ilium dXXdTpiov ingerunt 17788A6 U. ou TrpoaeXdpeTO - lov t6v ul6v pneumatom. rTv. dXXdTpiov, divinitatis, inducunt 15I48B11 tpucEis Kol oualai 16I533A11 «ttipiayovTes - (puaiv + JTepoeiBi^s 569C5 596A5

-

15ni364All 15II221A9 292B11 15I120B8 17760A15 401B6 mA outcos, dXX' - Ix^^w jpoveTv 768B12 flTiyeiaeai - 785A12 - TTOieiv 2. introducit sen20856C1 TTpoa^pxeaeai tentiam a) dXXcos te = alioque modo, praetcrea, 33B5 77D2 2 (vel efferendo) imprimis 113C14 176A8 6(Ju/)285Al (epSard3.)329C\2 8496C1 15III 304C2 233B10 15II208C6 10572B14 336B10 428A5 15IV512A9 16IV644A5 653 b) - (te) Kal = cum alias tum..., CIO 20869A7 149A4 6(Ju/) praecipue, praesertim 2108A10 296D2 7433D11 I5II172.\15 201A10 15III

Gl

&XX(i>^

afXQcpTavu)

62

16I572C5 16II612B3 616C2 241044 Bl c) Kal — (Se) = alia (autem) etiam ratione 157B1 2136A6 17785B8 8. respondent inter se a) - f| = aliter ac 7449A12 11605B2 612B11 eodem sensu - Trapa ti 15I109A5 17756B12 b) negat. ou (uf|) KexpicTTai - •rr. tcOs metoxous 40C2 81C14 2137D5 14728B3 15 f\ 120C14 I48A2 116A15 16I601B5 604B9 13 16IV6'i4 A12 C8 11 645B8 corresp. el ut^ 2112A1 l'2(i B12 140A3 7440D2 456D9 15I100B10 117 A13 15II264A2 273A10 15in368A3 corresp.

349C2

B3
11

10 15Iii216B9 15III456C7 15IV472C8 9 14 488A5 16II609B11 15I64B3 15IV469 p2 3 35(/r^m2.)1292D4 syn dKivrjTos, dTrpeTTris, dao(pos, dTOTTos, dvfuxos, 5iavo{as ouk dpefis, ucopos op dv0p., XoyiKos, 0096^, 4^uxr| dXoYOOfxai = brutis exaequor 211 7C7

R

dXoYOJ^ =
62G0B10 aXdy)
fi

contra (sanam) rationem koctexco TTpdTTco 20960A12

=
fi

aloe 15I112A8 Jol9,39

_aX^,

6s

=
3

sal

Kai — = aliter ... atque aliter 743;J - kcI ^Tipco? 7433C9 3754,25(Azj) - mev .... iTEpcos 5e \xi\f..., - bi 15III373C11/12 - eiTe oOtco? 9524A3 6. iuxta 17768B15

dAXA = non ponuntur —
Dilibis)

aliter,

sed (= ac)

2140D3

4. op-

u5cop, quibus efficitur ^r.po^ayia v.

aXuxdi;
-rrapdvoia]

=

35(/rgmi.)1292C8 add. dpTos, s. dXas saisus, met. Trapoivia [? pro

16iV673Cll

ponuntur dAXoi — = alii aliter 149C5 &XXoTe = alio tempore aliter 7421C2 pieTapaXXopievou? 8 485B11 liTiiaeXeiTai

em

fiXuTCO^ 2

'AX\iKloq, ep. occid. 6{epSard3.)3Sl A13 sbscr. = luctu vacuus jooii 2101C5 syn
t6ttos

dvcbSuvos, duEpiiivos

21980A13

oXuoi^
aiSripa

f)

plur.

=
2

vincula 6(f/)5ard/3.)328B4 syn

140A7 — TTaOcov Kal /jSovcov B7 2. ai Twv Traeciov — I5I1205D1 toutcov (n.) — in brutis 20949A10 - tcov dXoycov syn dypidTTis 960B9 f)iJit6vcov 3. in hominibus dementia maxime religiosa 164B13 gener. humani animi sec. quosdamphilos. spec. Ar. 7416B11 8480A7 10 15111 573B14 15II160C3 200A6 12645C11 465A8 16I605Bi 241036A8 op. eeoaepeia idololatr. 117B5 +d;j.v5p6s XoyicxuoS Judaeor. 8 484A1 magor. Aeg. 16IV673B10 pneumatom. 16IV637B10
amentia
1. in re

&XoYfQ ^

[pl-

14 0B7]

I. s.

pr.

= inopia rationis,

12648C1

dXuoiTcXlQ^

=

inutiiis,

spec

haeret. t6 SiScmevov 15I1237A4 syn Kev6s

baptism. u5cop

15n237B8

aXuTO^
1133C7

2

=

qui dissolvi nequit ivcoais 28 !I

II,

spec.

(in

controv.
in
FI.
i.

christolog.)
rationis

Ariani

ali-

quando dXoyfav

fuisse aiunt
e.

15I41C14

rrepl

1140C1 auyKpaais 28II1160B6 C7 9uais 28111 133A14 6t(ia = simul, una 1. adv. a) 113D7 - elvai 57 C6 — dTTOTeXeiv 851 6B2 — 6uo?voyeiTcoaav 15 II252A4 — yey6vaai 15III460B6 auvfjvf/ev Xeycov l7{sjnAr)(^91A\2 iyvcoKOTes - 24104560 — 9povET b) ad coniungendas inter se res 6{syn ^/)264C14 17(//.4r5.)732C6 20965C8 c) ad
coniungendas actiones inter se excipientes — Kai
...

t6v ee6v eladyovTes

=

A. carentiam

epith. uueo-rrXaaTia 6LX6yiaxcq 2 1. I6I605A13 - ToXua 15I141C3 15in36UA7 16 I557B5 2. = rationem excedens KOKd 165A12 syn &KpiTOS brutis (bonum et) malum manet intelligibiie

= amens

Kai

B9
eOeOs

-

8504C12 - t6 ... Kai \7{ifAr6.an2J.)lk^) - ... Kai Kai 18797A14 251053A4 ... 14696A2 TTpoeeiaevos oIko5oueTv 788C1

oiXoYO^
abstr.
dpefis

2

= amens
BIO

I. s.

obv.

5»5aaKaX(a

20960B8 syn

-

^-rrlvoia

A13
CTis

-f-ucopds

15I95B8 -fi5ovT^2149B13

epith a) res a. Siavoiag oOk 15164 fpcoTTiais
1.

1511309612 eXeye Kai - firoiei 15111 = simul cum aliis ueTd tcov dXXoov 5uvduEcov - 15n252A2 uETd TrdvTcov - 1511249 Bll TTdvTes - 151I252A7 depdcos - TrdvTa Td
pouXeOeTai

-

444B2

d)

yevr|Td 15II276B10 C2 2. praepos.

KOivf) Kai
c.

ttoXXoOs

1474U

- KaTdoTa-

- Kfvriais 180C14 - liueo6(jvn^/)280C6 TTXaoTia 15n240C7 - 6pm^ 151II361B5 - irlaTis 14B7 — ad^iCTua 7429C5 -rrX^ov dXoycoTepov 9avTaa(a 189D9 - 9p6vriais T5III344A11 syn dTTpeTTi^S gener t{ 1 5111341 A1 3 — coTepov + &tonos B. concr. creaturae rationis expertes jcoa
120A6 25B3 41A11 et 44B7 op XoyiKd 21 bl B8 15I56C5 251064A11 op dvepcoTroi 3738,17 op XoyiKds 49,22 - kti^vti 20957B14 ipse vous {mm. B{DionAl) oute 6 v. — +oute dvous 6 X6yos gener Td(6vTa) 120B1 32B7 +dKivTiTos 40A3 9 (bis) BIO 13 44B6 10 op. XoyiKd 12 52B12 15 syn Td dvf/uxa C12 Dl +dvf»uxa 61 B6 et 7 op i\ Tcov dvep. ^uxi^ 65A12 op dvep. 68B9 2 116A10 117G14 15 10576A9 Td dXXa - 151 132A8 op dvep. 15II188B14 op 6 XoyiK^s dvep. 16IV(On^)649Cll +dv<;uxa 281 C9 +Td dvj^uxa b) homo op XoyiKd 20857B9 945C5 949A10 152B12 15 2117C5 op XoyiKds 2. sbst. ol 16I565C8 = pneumatom. 35(/r5m2.)1292D5 Trds, (b pf) TTp6aeaTi X6yos, — cpuaei laTi to — = dXoy ia
15!ir361C3
vcov
el-TTelv

dat. a) ap. subst. 6(C«««')348 BiO +349B11 (^rJCTi)372B9 jVucr 7476C10 et 161V 676C1 doxol. n. aOv A., - tco Hv. 11613C10 17

(c/fr^/^r)709Cl 18797A12 19(/>fMr4.)824A3 h) ap. inf. — Tco ... 4209B1 - tco yev^aeai ^{syn 428A5 '8528B10 - tco .4/)252Bl2 7425D2 12660B1 351 284 Dl 2 lyxeipioefivai
"

&u,a6l^C
relig.
1.

2 = rudis, praesertim doctrinae et 15I76A12 17688B8 adiect. 7417A15
2. sbst.

696A11 =haeret. +56Xios

6

- 8488
351276
151

A5 516A7 11617A14 Bll 17716D2 D3 +daTTipiKT0S 2Ptr3,16 1289D7 c.
113A14 ypa^cov &u,a6(a fi =
Tcov dTTiaTcov
inscitia,

gen.

praes. religiosa

15B10

685B1

corum
t5(as

77C2 17 spec Ar. 15I72A15 Dl 752C6 syn aTpepXf) 5idvoia tropiplur. 311172 C3 KaTd Tds 161580D1
7428C10

-

occid. 6(ep5ar^3.)337A18 2. ep. Aeg. 6(<?/)5ar^3.)337C6 sbscr
1.

A(XaXY)X Exl7,8sqq. 2157C8
'AjJwivTlOi;
sbscr

ep.

uf)

pipriacbijeea

t6

"AjxavTO^,

ep. Galliae

^{epSardS.^m^&n

sbscr

scil
i.

tcov ktti-

^oti (a. 15III456B12 fveupelaeai
8.

impers.

c.)

15I44B12

veiv

+&TaKTOs — fiyouuai
e.

351289A5 ttXu12676A5 KonraXelvj/ai

= immarcescibilis &(jt,apdvTivo^ 2 aT^^avos 3754,22 59,12 60,8
Tdvcov etc, t6 dnapTdveiv 112A6

lPlr5,4

II.

spec sec. Ar. in controv. christol.

— =

A. syn dao^os op aoa)6s

7441B11

15152D2

sine 61

a(JiapT(&vci> [fut. duapTfiaco, part. aor. duap1. abs. saepe 6 djaapTfiaas] = pecco, s. mor.

ClO

D6

105

63

&aapTiv(i>

&liipiaxo^

64

B7

4209 Dl syn

TrfTTTco

6(C''"'')369C7

P add

irpA-rrco

9532D2

C9 syn

•n-iiTTco

653B13 CIO 668B8 20872A8 15 924A10 11 B6 10 11 12 251057B3 28I1096B14 1120A13 B9 1125 Cll 14 1129A10 Rom5,14 28II1140C13 15 1141A15 B4 7 C3 1145C8 11 12 Dl 1149 Cl 3 2. c. acc. rel Tot uEyiaTO 1 61 V657C1

15II265A8 293A2 15III376 16IV649B14 (Or J^)652A2 6 9 656A2 3 5 Bl 657C1 pEydXcos

15m393B8 +veKp6s 351281C15 Jo9, 2. subst. 24 3738,13 29 + MCop6s, douvETOs 6 ol - 2197A6 op dyios 3752,18 54,4 12 et 13 op SiKaios 17 23
dvepcoTros

d(xaup6(0
Xap'5

=

inflrmo,

met

28I1100A15 P

A(x^axou(X =
6 Trpo^fiTTis

Habacuc proph. 351280C6 -

16IV(On»652A3 D3 660C3 oiuapTY)[xa t6 - peccatuin, s. mor. 2108D1 117C5*syn kcxkA 6(Ju/)301A2 +308A1 ylvtTat d? 14749C8 Korra ETriaKdTrcov 1511(^45/«-) auToOs 228A2 = 1771 6A11 epith civepcbTTivos 311172A11 syn dK^eapTOs Cll s. v. dpapTla
3.
£15 Tiva 6(Jw/)285D3 D4 653A4 -fPAaa^TiM^co

(i(l(iXuvu> = hebeto, met Td tcov dvepcoTrcov 2124B6 syn fTriaKidjw ^eopdv 2104C7 t^ttous d(xe(pu) = muto A6yous 10573B12 15IV524C3 dt(Xc(u)TO^ 2 = non Inuninutus, epith. in controv. trinit. Tpids %(DionAl) 505A8 el 508B10

syn dSiaipeTOS

a[jLapTy]Tix6^ 3 Xoyiap65 28II1140C9

=
13

pronus ad

pecoandunt
-^

&(X^Xei adv.

I.

sententiam sententiae adiungit

1141A6
s.

a(xapT(a
status 1.
s.

f\

=

poecatuni,

mor., factum vel

pleno — eavcTou 2811120C14 -vf/uxns 2. natura peccati sec. Manich. et Apollin. 2811116.^7 Manich. aapKog Tr)v ^Oaiv Aeyei koI oO ttiv Trpa^iv 1120B3 (puaiKfjv Elvai Tfjv — 8 deus auu^uTov Adae StScoKe ttiv - 1129 B5 et 6 Tnv vfiux^iv ... ovo^iajovTEs. ttote 6^ dpapTiav 4vuTr6aTaTov, ttote di ipydTiv Tfj? 3. attribut. gen. Tfjs — ap. sbst. — deeTTjais Hbr9, 26 15111388^1 7424A8 17(//.SiVm)693A7 (// /!r9.)745Bl 271088B12 28I1108B8 - drroxA 28 I1096C7 -d9£ais2120Cl4 341232B12 - SiaSoxn 28II1144B13 - £KTTAf)pcoais 2811096^3 - epyov

112B9

28nil41A13 -fpydTis 28I1129B6 - eupeais 281 1120C14 Dl - KaeapiaM6s///>ri,3 k. tcov - 151125 C6 - KaTdKpiais 2811101A5 28111 161C5 -

- AuTpov 151105A5

KorrdAuais 17(//^ri(?.)748A7 - Xuais 28II1141B1 - AuTpcoais 261077C14 [v. 15I113C9 X. drro tcov -] -\x&xt] 28I1096B8 - v6mos Rom7,23 28111141 viKTiTfis 361433C13

All 1148A4 - irpa^is 2811096C2 - Trp^cpaais 9532C15 533C7 - TrpoxcbpTiais 28II1 141C14 - ibuTros 168D6 - adp^ /?om*,3 28111 04C7 -ouvfi- uTrdvoia 28111 165A8 eeia 28II1144A12 4.
epith. dKaTdAuTos, SuacbSris, ivuTr6aTcrros, MEydXri vuKTEpivf], auM^UTOS, (puaiKf) o. depromitur vox e loco s. script. ex Is53,4 15II248A13 265A9

nimirum, vel omnino 189B2 4212 172C1 161D1 2132C6 160D2 B2 5236B6 60/)292C9 +297B5 (epSardl .):^\1 B12= (ep2.)2\im (e/>iV^X)332A12 377B14 400C13 401A7 7424C2 437C15 444D1 449 BIO 468A13 8492A4 501 All 509A1 10545 C6 565A5 592B11 11621C5 I2668A8 14705 15116 788C14 781A5 D7 709A2 776D3 15II268 116B5 89B1 112B10 C5 17B12 1511I337A9 292B15 B6 273C6 280A16 392.\5 404 A9 413C5 437B10 151V501.\4 509C3 16I560C7 580A9 589A2 601 B3 60 i 16IV637 16III632C6 (.J3B5 Cl 16II617B11 BIO 641 Bl 3 664A13 17689C14 1880IC15 20 880.\14 C4 888B2 941C6 945B2 965C6 2. 241041C15 251060B13 271088C3 D4 coniungitur coarrep — Kai ad introducendum exemplum = ut certe 121A10 65C7 2100B5 &(X^Cia f) = Incuria, s. mor. 1. abs. i^ (4k Tfis) - 9529B14 161537B8 20869C4 2. c. gen. a) subiect. 2108A13 hominum op 5aiM6vcov 6:xx6:tt\ B5 6eoO 112C11 et 14 T(iv ^voikoOvtojv op t6 TTperrov 113A1 et 117A1 et 4 dvepcoTtcov 15li 257.-\9 servorum b) obiect. 11628B12 et C2
vol atqui, vel certe, vel

Aacov

&(XcX^(U = neglogo, s. mor. 316B1 op 9povTi3co 14728D7

1. abs. ^iepSardl.)

C2 op
KaA<5

Ittim^vco daKfjaei
2. c.

749A14 20869 924A12 op dTriMEvco tco

C8

ex Rom5,12 15I117C6 13 ex Rom5,21 1511257 265B3 ex Rom6,6 1511293A1 ex Rom8,3 15i 120A8 15H264B12 28I1104C7 8 ex 2C5,2i 15 II248A9 265A8 ex Eph4,26 2(i92!iAi exHbrl,3 15I125C6 8 ex lPtr2,24 15I144A4 15111389 G2 271088A13 6. epith. vocis sunt haec
dyeuaTos,
d(peuKTos,

(iK6Aoueos, dvaiTios, dveTriSeKTos, SeKTiKos, ^AeOeepos, £vepy6s, Kaeapos,

M^TOxos 7. coniunguntur cum voce haec verba dva^dpco, dveuTTO^epco, drraAei^co, (5rrroTrAuvco, d^piriMi,

PaaTdjco, IAeueep6co, i^ayopeuco, i^cxAei9C0, if a(pavijco, J^coe^co, f pyd^oMQi, Kaeapi^co, KcrraKpivco, KaToAuco, AuTp6co et M., Auco, ttoUco,

20852 14701B3 fjMcov TraoOtcov ^(^""'^^^eOD^ olKoSoMns 11613B3 rrpoattoimvIcov 11628B2 paiv^aecov 16I565C6 TayMdrcov eCO^-^^^^OCK» toOtou (n.) 17689B8 P 11628C3 fiMEAfiOTiMEv 14728D4 Trp6aTayMa 2091 6A11 9o(vtKES 3. c. inf. 211 7A2 iTriyvcbvai &(XcXl^^ 2 = dissolutus, s. mor. 3748,3 yuvfi + yeAoidaTpta A(XCpa(X, pater Mosis et Aaron 2157A2 d(XCpT^5 2 = Indivlduus, term. theol. 7436A8 6e6s B2 t6 - tou Trcnrp^s syn dTraefis
gen. iaurou 1511I428A13
fTripouAfis

A13 +KaTa9povcco

Trp(5rrTco,

auAAoyijoMai,
8. voci similia

pijco

uTroTriTrroj, <pipu, X"" enumerantur syn. KOKia

&(xcpi(xv(a
(<;/>2.)32lC4

fi

=

seenrltas 6(fp.Sar^i.)316Bl

=

112B9 28II1136C5 Trapdpaais 151I288B5 iuxta ponuntur — + dae^veia Is53,4 — + pAaa^priMia 161V653B11 C6 - + KOTdpa 151I265A9 293B5 296B3 - +edvaTos 17(//Jri<?.)748A7 261077C2 - + TrapopytaM6s Eph4,26 20924A1 - +9eopd 15in393A8 433B11 &(X(&pT\)po^ 2 = nullo teste probatus dvdaToCTis 2136C13 syn d^avfjs
a{;.apT(oX6^ 6

11625C8 syn yapii

14756B1 METd
jcof)

Trdaris

&(xipi(XVO^ 2 = securus pios 21980.\3 2101C6 syn dAuTros, dvcoSuvos

&(XCp ((xvco^

=

sine cura (et periculo) dv(iyopat

=

poccator

s.

mor.

1. attrib.

20937A10 M^vco 11624A12 Trapoyivonai ^(OVx) 341C3 &(X^piOTO^ 2 = Indlvi(luu.4. term. theo!., scil. A. a n. separari nequit 8481C5 sec Jol4,10 et

66
'JOiSO

iiyLipiaxoq

dfiuSpoJ^

66

& — a TerripTiKev Chr. syn Jvoco op Sioipeco 15I69C7 + dcTcbMaTos 15IV480B11 et C12 + d6iaip£T05, <5t5idaTTaaTOS, dxcopiOTOs 17765D4 28II1152 jt6 — Tfjs in Ti. yevvTiaecos + to dTra9^s
;B2 ^Oats
filli

'A(xiXXiav65,
sbscr.

^P-

G&Wme

6{epSard3.)331Bli

.

&(X6p(aTa)^
theol.
Ocos

=

sine divisione partium, term.
fl.,

7436A8

et

15I69A15 - toO uloO

a(Xlo6o^ 2 = praemil expers, met 6{epSardl.) 316A11 = ,(e/>2.)321B13 6tJioXoyiat Kal pdaavoi ouK — Tuyxdvouaiv "A(X(Xtov, covos 1. deus Libycus 120B5 epith
KptOKe^oXos
2. aries

+dTra-

quidam

148C5
3.

,TTp6paTov, o KoXoOaiv

,

sacer apud Aeg. ee6v Ixouai

&(ACOiTeuT<A>^ = nullo medio interposito, term. fil. dicuntur — dXXi^Xois liriauvfi^Oai syn dSiaaTdTcos 17(//ylr5.)733B5
theol. n. et

vir

4. ep. .\eg. 6(e/)/>^f^.)392Bl3 sbscr
falso.

quidam Alexandrinus 5237C11 14777D6 [8497 All
Ajnmonio]

legitur pro

&(Jt.eTdpXY]TO^ 2

=

ininiutabilis -irpoaipeais 14

720A10 + pepaios n. 117C1 - Tfis ToO A.
<puaei

immutabilitas 151 15III365B15 SiKaioouvTis
sbst.

=

'A(X(XU)va5, presb. Aeg. 6{Isch)>r)^&5Ai AtKeXXris (c/<frMar)384D2 sbscr
*A(X(X(OViaxi^ oaats
fi,

scil

pars Libyae J1637C13

A.

&[Lex(xBixo>(; — exovTos

=

immutabiliter 281I1161B5 toO
inmiobilis, met. n{s)>nAr)

'A(X(X(>>viav6^ ep. Aeg. SiepSard3.):ikQ/^7 ^bscr {Arsen)312C9 {eppAeg^^^i^hiZ sbscr.

i(lCTaxlv7)T05 2 =

'A(X(XU)V10^
TToXei
(falso
sbscr.

1.

varii huius nominis epp.
{brev Melet)31

.'\.eg.

697C10 Td cbpiapeva — Bia^uXdTTeiv + evvopios &(XeTa(X^Y]TO^ 2 = cuias non paenitet, irrevocablHs x&p\^ Romll,29

6{epSard3.)3iQAii{bis)

&m

iv Aioa-

(xaplapaTa)

15111376
in

B6 syn

dSidTrrcoTos

tuum

d(xeTa(jLcXV)TCJ^ SiSconi 15II1376B8
2

C5 = Irrevocabillter,
c.

perpe-

492C5 493B7 497 All B7 500A4 517C10 9532 A8 monachus designatus episc. 12653A4 et 6 [videtur addendum rrepov] 14780A7 relegatus B7 alter 10 tertius 18796A8 808B9 - Flaxve'Amuicov vocatur)

8488B10

nouvecos Kal

...

Tfjs

&(X^TO%0^

=

espers

gen.

(i4r.)24B6 oOaiai personarum n. 15I(i4r.)24B13 ulos

ciiv.

dXXrjXcov 151
h

6{clerAl)3Si A3 sbscr.
(/jf/ivr)365.A.6 cxtt^
sbscf.

'EXeapvias 2. presb. Alex. a. diaconus Mareot. 6
et {cler

dXXoTptos

MapecoTou

A/ar)384Dll

4.

XaiKos 14724C4
fj

&(ieTp(a f\ = modi et oidinis perturbatio 1. gener 173C4 op neTpa 76A8 op aunneTpia 2. s. mor. = aestimatio sui immoderata 28I1093.A.11 •iripXXQ — ^eeyyonevoi B3 dpieTpias tO^os 1108

(i(XVir)CTia SoOfjvat

=

oblivio 6(C'«0348B8

-

ia Trocpa-

d(XOiPa8(^
upas auTous

adv.

=

mutuo

6(O«"^)360B9

fiyocTTaTe

'BH

dirdvoia

tt^s

6i(XeTpo^ 2 = immodcratus, met. ^avia 15111 457C7 adv, els diieTpov 2105B1 eXriXueaatv
a(Xy)V

-

d^xoipV] n = r«nuneratio 6(j>7L(4/)273C13 eis Tuxcbv (Jtt/)281B9 - fis Tuxeiv (C/r.fKa/)356A9

dTTOOCpS

= amen

1.

clausula doxol. in fine libri

a(XOpo^ 2
acbtia

=
2

expers

c.

gen. 192A8 yvcbaccos
s.

10593 2197A15 3208A13 4220B7 7476C12 All 12680B2 13689D1 14792C3 151V525.\3 24 20976B2 16IV648B14 676C2 17789C9 2. 1048C3 2811132A12 311176B2 3760,10
clausula

d(x6XuvTO^
d(Xop(po^
eels dvepcoTTOs

= immaculatus,

mor. 3740,11

syn Kcxeapos
2

epistularum

6O/)308C10

+348A5

= informis 28nil33Al3 veKpcoX^yeTai — 1156A6 adp^

(.y)'n//i«-)352C15

3. clausula precatoria 3746,

23 ante

cenam

ccnam 4. C5 fTTaKOuaat
d(x(aVTO^
2

49,20 post 47,9 inter cenam responsio laicorum liturg.' 11613

[utt

?]

t6 —

61

B.A.! 1

ToaouTcov
s.

Xacov XeyovTcov Tcp Geco t6


1. adiect,

=

inmiaculatus

mor.

— Trapeevos 2109C6 + dxpavTOS scii. Maria 5228 Dl + dyios — acbiia virginis 20953B4 + Kaeapos - koItti marital. Hbr 13.4 3I1173B1 2. sbst. 6 — vel t6 — = lapis quidam Indicus, qui igne
cqnsumi negabatur 2144C14
5f\

*A(xoppaTo5 o2i5lC9 Num22,21sqq. o\ - 15III 348A10 'A(XoGv monach. 20929A11 6 iv Tfj NiTpia tjovaxos B2 C3 932A3 4 8 dpiKcXo? fi = vitis 1. s.pr. 8485A6 493C10 1511 13 14 496A3 13 497A13 B2 516B1 304C1 351289B2 2. meton. a) = Christi natura humana sec. Jol5,5 8493 Dl 496B4 fj -,
497 9 fJTis ioT\ t6 dvepcbTTivov ToO acoTHpos B4(6w) 6 A., iv Tfi — yevotJLevos, — ^KXfieri 520A5 7 13 I5II225A10 304B12 351276C5 epith. dXiietvos 6 Tfis — olvos TouT^aTtv 6 Xdyos Xp<»". 1280A14 1289B9 oux aTpa toO KUplou icrr\v 6 l») = populus Judaic. Is5,2 olvos, ciXXd Tfjs — c) = virgo 3548,25 351289A10 + duTTeXcbv epith KapTfo^opos
"

145A7

176B12 6

Xlyeiat dvTtTrae^s e^vai Trupos

&(XIY1^^ 2 = a conunixtione ablionens, met c. gen. 2109C7 corpus Chr' ovtcos — Tfis dvSpcov auvouaias 15I49B13 trinitas — tcov yevrjTcbv

&(XlXTO^ 2 =

insociabilis

t6

- 1.

113D9 + 49A7
B5 faxov

dvdpioios

2. creatoris et

boni ct mali creaturae 151

6t(XlXXa

i)

=

certamen, spec

— opinionum-2185

- naturae 15111336.^.3 - eaTi TTiv — ulcb Trp6s n. sec. Ar. virtutis 14721 D4 f\v TTepi dpeTi^v 2083 7 A2 eveoTfiaaaee Trp6s novaxous epith. ciyaeos

d(X7T€X(OV, cbvos 6 = vinea 1. s. str. 14757C4 2. meton. a) = regnum dei Mt21,41 3Reg20,2 Z6{ep28.)ik32,CiO b) pop. Judaic. 151136.^.7 Is5,l 351289A10 +dnTreXos

d(XuSp6^

3

=

subobsciirus, met. eiKcbv 1511

a(XiXXd(0(xai
^auTOls

=

cerlamen suscipio, mct 152A11

=

inter se

181D2 XoyiaMos 117B4 1517281'! TrapdSeiy+ MiKpos \i.a 7436D7 d(xu8pu>^ = obsciire, met 15II216B13 5iavoetadai + oXiyoaTcos
6

Athanasiwg

67
(XfJLUYjTO^ 2

&ivorrtoq

&v3(^X^7ia>

68

= non

initiatus disciplina chri-

stiana 6(5)7!.4/)268A8

d(jLUVCL>

'AfXUVTlO^, presb. Alex. 6(<:/<t^/)380D8 sbscr. M. = punio alqm 10581A10 ae 3S

151 abs. 6249C3 16I564C10 572B13 16111 251 061 B9 2. c. acc. toOto 20953B1 15I37A8 1511181 3. mpi c. gen. ISlBll 4. oti 2148 CIO 16I564C8 c. acc. 17765A2 Al 9 9525A14 15I61B14 93B3 105A13 15 271088AG 15I1I384B14 17788B13 II181A2 25 6. et = num 16I564C8 5. cbsl3685B8 1053B7 7. c. interrog. 7441C8 daris daepeias

1272D11 = 1284A15 ixQpo\j<; ducpip^iXXco = dublto 1.
77B12 632C7
15II21fiCll

3. pater Isaiae proph. Isl,l 4Reg21,24 2157A5 n{GeorgLaod)112C\0{bis) 2157A5 4. episc. Melet. 6(6rei;A/^/W)376B10 dv particula modalis linguae Graecae propria indicat id, quod aliqua sententia enuntiatur certis condicionibus suppositis vel evenire vel evcnisse vel eventurum esse. Varius huius vocis usus apud Athan. fere idem valet, qui apud Atticos. Q_uare hic solum exceptiones praecipuae notandae et exemplis illustrandae videntur 1, dv interdum in sentent. primar. vel secundar. adiungitur a) ad

^aTi

...

djnpiPoXta f) = amblgultas exei — op aup^cov^co

17(///lr7.)741Bl

d(JL(pi^oXo^ 2 = amblguus 1. attrib. Sidvoia 17681A8 24 180B12 2129B3 145A3 148C11 1048B8 - f\Qo<; 17684B3 + utto-ittos - TTpoai- to Kae* fina? 6408B8 - to peais 15I85A5 2. impers (ouk) dp(piSeiKvupeva 251056A14 6(j>7l4/)269A13 a) oti 2145B15 poA6v ^aTiv 15145 11637B9 8484B15 7428D11 -HSfiAov B13 48C4 15I1152A11 317B8 16I537C8 588

indicat. pracs. 16I616B11 auveTSov, 6ti KTiaTfi ouaia ou Suvorrai dv ttote elTrelv fut. ^(Jul)'i\'-\Q.~ eyvcoTe ..., cos Athan. ouk dv 69' uticjv drroaxoiviaSi^aeTai aor. 20944A2 ToaoOToi yeyovaai XpiaTiavoi, oaous ouk dv tis eI5ev ... yevouivous perf. 20892A8 toOto dv elpT)Kaaiv, el r|5uvavTO d) ad coniunct. ioco optativi potentialis 164C5 t6 acoiaa ouk dv AoyiarjTai [C6 seq. ouk — AoyijoiTo] 2. dv partic. 20869B9 ouK — ToApi^aTi A^yeiv
fKjtential.

A2

c) a. c. i. 1611 b) cbs 15111421^4 593A2 609C1 17(///lr7.)741B15 pei^ova elvai t6v O. d{JLCpip6X(0^ = ambigue 8504A13 elprjTai AU6, d(JLCpidvvv)(Xi P = induor, s. pr. 4209C4

a) omittitur ap. optat. 136A12 et 6249B8 TTds oaTis (- oOv) lAey^eie et ^MoAoyi^aeie 160A10 ou5l... elev dATiOcos 9eo( ^(jyn^/^^S^Bj ola MnSI ... Tis 96^y^aiTO, ToiaOra ... +277C4 ouSels dAAous UTTOTTTeuaeie 9525B7 TToIav axoiris dTToAoyiav 14708C9 d dKOuaas dTTiaTa vo|jiaeie 781B3 et C7 tIs ou ^pi^eie, aTevd^eie 151 132A7 ou5els auyKpivoi 6e6v Trp6s dvOpcoTTOv 15 I1256B3 3TiT(iv eupoi tis 151V620A13 dvOp. i^vco241033A6 tIs M^vos... elKOTCos xPnMarijoi Kupios
b) ap. infinit. vel partic. ouveAOeiv vix occurrit exc. 15IV509B5 Mn — dpMd^eiv fAOeTv 8. dv omittitur in apodosi condic. irreali his fere locb 7424C13 ou TrpdTepov uTrlypa\fav, el pi^ 14 ou TTp6Tepov KOT^yvcoaav, el pifi Kcrriyvcoaav 16I533B9 el ... f^p^vouv, ^^povouv i|)axuv6r|aav uyicos 569C2 el KTiaiaa fjv, ou auveTdaaeTO Trj TpidSi 20900A13 4pouA6priv aicoTrnaai scil si
lOeAT^aoi
fas esset

20 met. 4Regl7,9

10592B1

fiH(piea|j^voi

X6yots

s.

script.

dlJLCpioBTlT^lO = altercor de doctrina, abs -npo^ 251052B4 + Tjva op 6MoAoy^co 7421C10 Di 15IV512C8 tt. toutcov TTepi c. gen. 3T^T^co
*Au.(plci>V, covos 1. ep. 2. ep. Cilic. 10557A8

Niromcd.

6{synAl)2()\ A2

d(l<p6Tepo^ 3 = uterque 1. praedic. positum 161VG65 pAaa^ripiai 8517A14 alpiae-s B7 Td IvS^ovTa 15I65A9 Ai^eis 17768B9 pipn 16I532A10 18804A1 iTpo^i^Tai 16I564A8 auv2. du^^TEpoi respicit duas o5oi 17772B15 16.\4 28 A5 scii 8 voces praecedentes 113C6 Venus et Vulcanus 44B9 13 C8 syn auvap^^152D6 3204B5 4213B4 Eph2J6 Tepoi 2140A14
syn
ol

De

partic.

iunctionibus

v.

dv coniuncta cum pronom. vel cons. his vocibus

medlum,

acc, solum occurrit — (X^aov = per inter ... 1511205B12 ^iorxcopijeiv — p. u5aTOs Kol u5aT0S Genl,7 17777.^13 5iaaT^AAopev — M. auTcov = eos inter se ...

dvd

c.

5uo

5224 D3

6(C'-')341B16

7{DiorLil)

461C3 = 8505C11 = 17769C11 8493A3 11640 C3 op p(a 14709B6 716A1 15129C3 57A9 69B6 scil A. et ao^ia 104C9 105A7 117^2 15111 381B14 379B13 424C12 441C4 scil 6. et dvep. 15iV500B7 509B10 12 16IV649B10 660A1 661D1 664A3 9 672B11 673^10 17776B9 20848B6 964B8 21 scil duae sententiae 784C5 3. dp^^Tepa 980B2 3736,21 Eph5,30 51,2 praenotat duo membra subsequentia -, oti Kci ... - 6ti ... te ... xal 2132B6 - koI ... Kai 2127D7 - ... t6 ... koI 10 Kci 6(C'<")349B5 19in428A14 545B4 581C1 - cov Tfjs ts koivwvIos Kal toO ^fjv eMus «arepi^eTi 13688C12 15II1428A14 151V 488G11 489B9 17765B12 - t6 te ^MOOuaiov Kal 4. adv. dict. = in utramque t6 bc Tfjs oOaiots partem kot' - T£pa 19C9 15II177C6 els - Tepa 2101B15
A(Kp(«>, olv

dvaPalvb) = de loco inferiore in altiorem ascendi) 1. s. vulgari 5224A13 i% AiyuTTTOu Judic. 19,30 9528C5 proficisci els iTravias Romlj,24
12668B2 elsT6 6pos
1511292^3
scil

in

montem
2. spec.
drrl

161^669.^13 els lepouaaArm Sinai a) dc Chr. ascendente in crucem. 15.^15

aTaupoO 2145B12 ^ttI aTOvpdv in caelum 15III425 b) de B4 abs. expl. dva^epcov els oupav6v adpKa 20 aliis 15I1I360.\9 els oupavov satanas Isl4,13 3. met 937A7 animi defunctorum per aerem = mente ascendere (ad cognoscendum) 168G9 Trp6s t6v 9. vco = alqd in mentem venit 10560

BIO
eIs

els

voOv cogitationes

dvapdXXcj M. =
ueAAovTa xp^^^ov
abs.

dTTo5riulav

ll^O-^^^^^D^
Kpiaiv

posterum 2164G4 yeypaMPeva 12668B15 6(«/».S'ar<f3.)317A14 op aTTOU^djco rationem reddendam +9Euyco
differo in
TCf

dvd^ouTl^

T)

=

ascensio spec. Christi 16IV668
281

= ambo 8(Dwn^/)504A4
n.

I5IV500
15I1I

B12 501A13 464B1
AfAto*;
Trpo^T^TTjs
1.

adv.

i\

k-n'

&ii<fui

{>OTrf[

Al f\ els oupavous - 2811101 D3 1104A1 dvapXooTdvb) = effloresco in altum met
1093B2 TO90S 2k Tivos = ex re dvo^X^TCto 1. = sursum specto a) A13 7441 A6 20860A3 929A7 937 A5
abs.

propheta 2164C14

B4

C7

2.

16I636A12 6 patcr Josiap regis

2129
els

b)

ti

60

dva^X^noj
18805D1
"lepaKq:

AvAYKtj

70

189A1 2117A9 12 177A1 syn di/aKUTTTCO 172D1 Trpos Tiua 147;{.'iA5 TTpo^ tov 9. 2. = rursum visum reciplo tu^Xos, ctiam raccus natus scc Mt

suppl.

20973C10 7476C1
3TiTTiCTaCTi

dSeXipois
d6eX(|>ois

261084811 P 11620C12 13
olKeloi?
liturg.

2t6lCl3 D7 lf,'.A.'i 9 7417A7 1511 16IV664C10 672B9 209'.8C2 -rroi^co 264B13 TU9X6V ava^Xi-new 2128B15 13602 7417811
ll,5al

68989 Tois 956813 P

16111636^14
b)
in

20
vel toI?

976A8

^BviKois

15III389B2

Troi^co
11

o^eaXtious - 161^6.57^10

doctrina christ. pipXia 36(f/»39.)1437Cll P TTpoCTcpxou^vois + 1440A2 P - euoyy^Xtov 20841 C2 P - vvaXuov 12676A8

(JLvdlBXe^^^ TV9XC0V Is61,l
(SlvapXlJ^U>

=

recuperallo visus 16IV672A10

=
i\

ebuillo, intrs

(iv(&PXuoi^

=

bullltus

I88B0 iTTiyai 172C7 pl. Trriyujv

conclamo 6(sjn/l/)260A5 syn dtvaPodltO = = exclamo 14717A10 23989A10 et 25 Kpdjo)

AvaYxdJ^ti) = cogo 1. gener vi externa a. c. i. 2137A3 5228 Al 3 233A3 6O/)300Bl2 7476 A6 11625C3 12652813 14729A8 815 740 A8 752A9 suppl. eppo* - uTToypd\|;ai 760A2 784D1 15I1I417B7 17745C8 20960A8 3758,1
14(//oi)745Cl3
tIs

Korrd

tivo?

(tivo)

utto-

1065C13 Jo20,28
'

A\t6iyay.<poq, ep. Aeg. 6(^/)5ar</3.)340B2

sbscr.

12653A6
ro

14780A7

palam, publice annuutio, declaT\nipav svn euoyyeXf15II297A9 oti iKTiae 17(ivn^r)697Bl2 jouai KT^puKog JauTous 3757,25 daKriCTiv excusandi causa obtendo

ivaYY^^t»^ =

6364A13 toOto 9533B12

&vaYewdtco = regenero (met) hominem in Christo per baptismum P 2120D4 syn dvaKTijo\xa\ op i\ kK yuvaiKcov y^wriai? 151I1396A5 i^
uSaTos Kal
TTveuiionros Jo-l/t

ypdyai - Pc. inf. 136D4 rivayKdCTeriCTav iKOeCTeai 6(>/)304B2 + 308C2 7449 A5 45284 8485 C13 49287 11629B14 632C8 14765B14 15 1V496A10 '.97A9 501C11 16II612A15 16III 628A10 17(///lr.5.)73'3ClO 77788 2093789 2. spec. auctoritatem praetendendo alqm 6377 82 i^uds Kdun? - + eXkco 14729D3 tous uA PouXou^vous syn Pidjouai 752A9 P 6(Ju/)308Bll laicos - jeCTSai, iva 5excovTai 356A16 400C9 3. met = rerum conclicio cogit 6(i>ini4/)256Bll Td TrpdyuoTa 14773A9 Qeoaepe^as iSior uA - op
TreOco

AvaYxalo^
Sei^iS

3

=

necessarlus

1.

epith.

drro-

op

^k yfi^ cjv

452B7

op diTa^ yevduevo? crcando 161537B5 5td XouTpoO TraXiyyeveCT(a? + TriCTTeuco 544B7
gener.
1. ivaYlvc[)OKU>= agnosco, spec lego 3. = (pcr)lego librum vel lilteras a) abs. 6(7u/)293BlO 13689C9 oldvayivcjCTKovTes b) c. acc. - ypdMMOTa 60/)281B2 (/7riKa/)356A7 •^TTiCTToXriv 14744C11 321180A18 P met 2C3,2

Si^^oSo? 31 1172D4 uapTup(a 6(c/^A/ar)38lB4 656s 17 (C'«^)792A9 TTapdoeiyua 7457C6 cts toOto drrep 3! 1172B1 TTpos t6 jfjv Td Trap' outcov 17784C7 t6 KareTreiyov 6 2. sbst (t6) - 20876A9 syn

20952.A9

ypduuoTa 20945A9

(c/^A/ar)38lCll
Xer.uev Td Trp6s

5iTiyi^CTaCT6ai

...


8.

aiov

riTre(-

19D5
TT^v

2100B7

6(C""")405C5

8501B10
a)

KcrrTiyoplav

impers.

syn

iTTiyivcoCTKOj

.

uTrouvi^iiaTa

^{epSardl .^ZXZ

B9 = {ep2.)Vl\dm 6(Djo« com)396A2 P auTd 397 Bll sc. uTTouvViiiaTa 15129^11 scil ThaliamArii

14752C9 scil SiapapTupicxs 2. spec = lego sacras scripturas vel in s. script. a) c. acc. — ypa^i^v (- ds) 2153A1 *K yp., &% ... 9528D5 11617B12

628A15
'lepeplav

15I13C3

28I1109C9

28II1153A1

-

9529A13

- vdpov

(Kal -rTpoipi^Tas)

151

25C7 - Trpo^i^TTiv 16IV672A8 - locum certum 16IV672B5 Ex4,ll MijlArT.yjkkM Ml2S,19 760 D3 t6 Col2,9 20904A13 241036C4 Jol,3 - f>o\J6ti Ps9,7 - dKoXou6(av (bTiTcov 15136A1 - yeypapXrjCTiv TrpoTiyouii^vriv 15I1I449A12 uiva 15II237C3 - t6 Xey^^evov 16I536B7(/»u) ovoua 8(Dtore^/)505B9 = 17769B9 - TrepiKOTri^v 15I1164C11 - tt(cttiv 19816A5 P iv. tcuv ypa^cov + yivujCTxcj P - TTpd^eis 12645B15 — ^qTdv iv TCTis napoiplais I51I240C9 - ctt(xov 151I301A11 - t6 TTopd Tcj Auco^ 161536B5 gener d(TT6p) 14 737C1 15111321815 20881A8 Td auTd 161V 640A14 TauTo 15II153B2 b) - 5ti 14729C6 5ti iCTXUCTav syn of5a 15180C3 - ttcos 9528A14
TTcJs

dvayKaidv {ctti, quod plerumque suppletur, a. c. i. 2133A7 ouTdv -rrapa5oOvai 137A12 TrpoXapElv 8485C4 6(jrv7t(4/)277A15 uuas et5dvai fiuas X^eiv nuds 10564A10 ^uds diTo^OCTai 161620Bt 19817C6 TrdvTas ^Triu^veiv 20924 i^uas etrreiv A2 uA''^ t6w f\Xiov ... KOTayivcbCTxeiv + koXov c. Sel^ai 65B3 80B7 6 inf. 14B3 16C2 61 7441 ClO 468C3 (J«/)292C4 356C9 373D1 8497C5 10548A13 euxeoeai + KoXdv 11629D4 12645B3 15I64A13 88B15 104C6 12489 10 TTOielv + -rrpoCTi^Kei 15ni60C2 18587 233C1 301A15 1511132481 333C13 388A14 etSivai 429A14 B4 161552815 1611620^4 17692A6 b) dvayKaiov y(v6Tai c. inf. 261073C12 753A9 c) dvayKaiov i^iyoOuai (a. c. )i. fiuiv dvTiypdyai (C""")36l 6248A9 (Ju/)305A8 [epSardl .)2\1 C13 ouTdv SioKOvfiCTai (c/^A/ar)38lB8 Striyi^151I149A14 15I13B8 18 CTaaeai 14692A12 d) 79685 241032A3 ypd^/ai Kal urrouvfiCTai

AU

M

dvccyKaiov

voutjco

6(Ju/)300C3

^rjXwCTai

e)

drroS^x^^i^ai

syn dxouco
^v

c)

^v

eucryyeXico
^v

17(///lr7.)744A7
(pr^TTi

napoiu(ai? 743783

Trpo-

161536Ar2 d) ttou tcov ypa^cov 8(Dwn /1/)565B9 = 17769B9 151124 e) abs. 7456B2 B14 151I173A9 + TrpoeiTTov 15III381A2 20881

A7
Bl

= 3744,1 +TTpoCTeuxouai, vf/dXXco 3. publice recito a) gener. tiviti dvTlypacpov 11624

dvayKaiov uiTdpxEi 7(Z)ion^/)461B7 = 8505B14 =« 17769B15 yoveis elvai dvaYXtttci)^ = necessarlo ypd^co 7440A12 udXa -op \xirv(\v 36(«/>39.)1437C9 - elpriTai 1611 620A13 - dX^yxco 311172C1 - irrdyco 151128 A3 15I1317A7 - Trdaxco e^O^-^^^O^B^ - Trpa- CTTTouSdjco 1368583 19 e^eTdjco 151I1397B6 - CTuvcr^^opeuco (- e(pTiKa) 816815 331188A9 1775685 - urroTdTTco 17705B11
<iv<iYX"n A = necessitas L vis volunta<i contraria 1. externa a) auctoritate publica inflicta

- ypduuoTa ^{epSardS. \i2iC2 P 17(jryn^r) 792C8 P-Tdi^fis 6332813 P - ^tticttoXi^v 18805 D3 P — TTiTTtiKiov 1880UC4 P syn TTpo<pepco — CTuyypauua 633289 P - auvTayudTiov 17713C1
5tiuoctI(J[

5233 Al 4 ducis imperatorii syn pia 236B2 f|yeb) adversariorum insidiis excitata 6(jyn udvos

-

uTTaTefav

1769282

scil.

litteras

-

auTd

321181A12

lepaTeico

-

TorOTa,

touttiv 6

C7 dvdyxri /1/)273B2 - euCTlas Kal SicoyuoO («/>5ar<i3.)329Al uTT^Su op dveu 96P0U Kal pias
dvdyKfiv Jctxov

(C-n-x^S^^AS

P

StiuoctIc?

il632Cl3

17693C5 P

= P 373C11

iTriTieTiaiv

409G11

6*

71
Tr<JtaxciO

&'^yilYl

^vxStki)
excov

72

epith. TrAeiCTTQS

J0568A7 op irpoalpecjis 1162986 TTdaxco + Oppeis I4697A4 epith. -rroXus
ovres
op.
c) quavis

844A1

cbs

5i*

aCrr6v

yivoMevou

tou

-

Mtl9,21

724C15 dvdyKTi met^ twv 'Apeiavwv
Trpoaipeaei

causa adducta 6(Ju/)284 Bl y{v6Tai + 292B6 dvdyKTi ypd^co {eppAeg.)392 D4 dvdyKTiv exoM^v = P 9524B2 i§ - axicrWiaeTai 11600C12 dvdyKTiv eoxov = P 612A14 t^ eupioKeTai 641A3 - ytveTCi 1511145331 2 C5 syn irapd *"vcbpT|v 161561C8 4TnpdAAeiv I7(s)in .4r)792B12'5Tiuoa{cov 20909 A4 pl. acoMaTos 912 C2 xwpls - 961B2 TTdaxco 28II1145C9 et 10 dvcSf/KTi KcrrlxcJMOfi 11 et 14 Kcxrd dvdyKTjv yiveToi, auMpaivei 1148A2 dvdyKT) uTroKelMevos op ^uaei Kal 5uvdMei 4 6 Tfjs - opos 321180B6 et C4 5r dvdyKT^v uTTo — et TrapacrupoMai syn pia 351276 D3 dvdyKTiv exco = P Jud3 36(f/>39.)1436Bll Tfis 4kkA. + t6 xpi^CTiMov 3743,2 X"pls iTdaTis — 45, 11 et 15 dveu Trdayis - 48,3 dveu - 57,10 x^P^S 2. intema (naturae) necessitas 17 MsydXTjs (//.4r5.)732Dl epith dpouATiTos, drrpoalpeTos (// 281111 72B10 Tfis ^r6.fln25.)740B8 epith ^uamds 151V spec. - larl (a. c.) i. 151I304B1 <j>Oaecos 496B11 20948B3 281I1160C15 adv dvdyKTi 15 III444B13 — qjuaecos dTroevi5aK&; op.Kcrr* ISIav i^o\jaicxv 16IV488A1 - 6e! i^ dvdyKTis 7417B7 1511276

AvaYVtoOTlQq, ou 6
destinatus

=

lector, clericus liturgiae

9533D2 |^d^iMov t6v &vaYopcu(o = publiee enuntlo, declaro c. dpl. acc. alqm deum 137C1 tous eupeTds Oeous 45A6 48C11 56B10 57A12 2116C4 P 137B15 eeoOs 2189D2 alqm regem 2193B15 4aucxuTous Tous
scil

paaiAeuovTas

&vaYpdi(pb> = lltterismando, describo 132C11

deorum dvayeypa^^fjKeiaav c. dpl. acc. 28111 08A5 ul6v AppaaM scil cjutov P dvocyeyparrToi c. nom. vel partic. praedicat. B{DionAl)5\^Bl TTOTOM^s 6 ul6s in script. syn "rrpoetpriTai 2811108 Al oux §Tep6s Tis dvOp. uTrdp^as C12 A. ulos
Trpd^eis

Abrahae
&vdY(t> = tollo suLHme 1. s. pr. a) in aerem P 20929A7 iv tco d^pi - 6Mev6v Tiva 932A8 vpuxi^v b) e sepulcro 15111369^5 937A10 dMeplMvcos c) in caelum 3205C4 Tous TrpoKcrTcnroe^vTas
151I1393C1 P els oupavous 36 n-pds t6v n. fiMds (^/)39.)1436A5 ets oupav6v 2. met a) evetio ad altiora et meliora 2124B9 ^Keieev + 5i5daKOJ 8488 A7 els OedTTiTa 492A3 els TrlaTiv 1511I432C12 15IV520A8 ets Afj^iv 20841 Al els TTpoKOTrfiv b) revoco alqd ad causam vel P xpi<7TiavtKcbs scopum 15164B5 pXaa^riMlav els H. n{ffAr6. an
26.)740C2 Td TrdvTO
ets

B5

15111329A6 332B8 deducta 1. praedic. — scil «arl [quod ponitur solum 189A4 2173C14J 16A6 37B7 C14 57A12 64C7 (a. c.)i. 15B7 65B9 C4 68A14 76A10 C6 15 80B5 Cl TTaaa D3 93A9 2104A4 169C4 176A6 syn 7456D10 464A5 11 Traaa 8496 5el 4216B12 B9 520A7 521A6 10572A5 15I33B13 44B8 14 D2 72B4 89Cl2 D3 105A2 1511152B 10 201B7 13 221A11 224C2 236A11 248 CIO 249A15 261A13 284A3 15II1344A12 353C5 10 360A2 392B7 436C3 440B14 452 Cl 453A3 15IV480A6 12 481C1 489B3 496 A7 500B13 C5 501A6 Traaa 14 504B1 508 A3 509B6 llsyn xpi^ 512A11 16I557A11 moi 564B6 584B4 ToTs Aeyouaiv 588B10 C12 589 Bll 597B14 16I1609B13 616B14 617B8 620 All 16III628B9 629B2 Traaa 161V640A14 B 10 653A6 672B11 17772C9 780A13 784C3 261080A5 281I1152C11 spec. i^ - ia-r\ voeiv 15in332B8 2. adv. a) dvdyxTi 15I37B3 Mavla 16I556C6 auvapieM£laeai 16I1609C5 - cbv icJTw 251064B15 ylveTai b) i^ - 113A4 5cbaouaiv 21 A9 dpxei 33B5 dXrieeuouai 65C5 2t) 93D6 ^aTl 7429B9 SuvaTd f\v 452D8 ^povei 10577 B7 XeyeTai 15136B8 Oecopei 52B6 56i 57B4 SiaMevei 81A4 JKTlaOTi 96A4 56i 15111408A5 16IV652D3 dMoXoyi^aei 16I580B12 ^povi^aei dMopTdveiv 661 A6 sc. f\v 17753B6 voMljeTe 27 1089D3 alpeaiv l^ ~ buaaepouaav
TTponyouMa»
II. necessitas ratiocinando

dpx^iv

&va5eixvu{JLi = manltesto 1. alqm 28111136 B15 P A. Tf) urrdp^ei 2. alqd a) c. dpl. acc. 2811105A6 TouTo a^eapTOv 28II1148B13 ukf/coaiv dcTuAAdyiaTOv P 1511172C14 Kupios Kol PaaiXeus syn drro^elKvuMi b) oti 2141C2 P 6ti TiOvriKe .dvdSci^l^ fl = nianifestatio, spec f ilii in carne assumpta 151V521B3 et 8 explic = XP'^'?>
dTToaToXi'!

partes vel officium

susciplo (in me) 1. gener. 5paMa 14717A1 — Td eve5po 20849B6 - KOTTiyoplav 14785A8 - Trpea^elav - t6Xmtiv 14772B6 - Tp^uov 17(C'«^)792A8

&va8^}(0(iai

=

%{synAt)112A.^

fTripouXqs op. TrgpaiT^oMai syn.

&vdYVtooic fi = spec. lectlo s. scripturae 1. actio legendi a) gener. 7433B11 et 15111385A3 7440 Al 5 20845A4 Trpoa^XE'*' Ti3 - lTim4J3 b) spec. lectio liturg. 14793C4 dvoyvcbaecos yivo2. fere = dvdtyvcoMevTis 3758,7 iv iKKKr\criqi a\xa 151124C5 eKAaM^dvco 161557B13 ttj - Trpoa^XOVTes fjaav scil ^ach4,5sq
locus amplior e s. script. pl 5iaKpIvcov Kai SiavdoOMevos 10568B13 scii. Roml,24 15185C9 uMvcp5las PsJ01,28iq 125B10 Hbrl,llsq 15I1164B8 ylveTai Trept Tivos //Ar3,2 268A3 5iaXuco PropS,22 151II364 Al 3 TdKOTdMcodvvTiv Joi7,22jy 412B15 Mcl3,32 161V656B11 Mtl2,24sq 665B5 spec inter hturgiam praelegendus locus s. 20841A12 Tois — Trpoa-

- 9povTl5a 21980B1 c. 151124A2 2. spec. A. in se suscipit inf 14764A8 Troieiv a) redemptionem dvavecoaiv ets Jocut6v 15II260 b) naturae B6 -otKovoMlav 15I1172A6 308B8 humanae vicissitudines 2811124B14 — ets Iout6v, oaa auv^Ta^e naturae humanae - Td f)Mcbv 1511305 A12 15IV477B4 - cvrrdXeiav fjMcbv 23992A4 — acoMO 351288D6 c) hominis poenas et sortem 16I1621B7 26 277B14 edvoTov 15I1261C12 1077C3 1080C4 2811113 A7 et C14 + Trdeos 1125C2 36(«/>22.)1432D9 - KaTdpav 1511^48 All 251064A4 - KXfjpov KplMOTOS 151I308B8 - TrdOos 1511177B6 2811113A7 et C14 + edvorros
u^laTaMai
.

35(/r5wzi.)1292B9

edoceo, certiorem facio alqm + dyidjoj - (tt^v afiv) 6ai6TTiTa 17(j>'n.(4r)700Al add. oti ouk laToi — abs n{synAr)()^lC\\ etpfivr) +B13 Ik ypa^cbv

&va5l8<icoX(U

=

(SrrroaTdXous 17(///Ir7.)744All

av6iy^<tia[La t6 deproiuptus 7440B3

=

dva8i5u>(i.i
TTveuMaTiKcos

=

porrlgo 161V668A11

P

Tpo^fi

dvdiSiKO^ 2 = denuo a synodo dlsceptandus 6248A7 TrdyTa — ylveaOai &va8po(JLl^ fl = recursus ad princlpiuin, met 151V484B3 = TTotuXa Tfjs yevvfiaecos op Trp6o5os dva8u(0 M. [— e5uv] = eniergo met 1. = ob2. = orior 261073A2 Tr^Oev auTOis t6 k<xk6v

73

&vac5t^(t>

i^trtipiii)

7<

•npio mc, cxsurgo 15III465C2
,rayi5os

+

^uyeiv dTTo
G.SDfi

cpavepd

7416B5
^

15I40C10

16IV637B8

271085

B3^
rovivfsco

dva^du) =
C18

2149D6 = 3512

dva^lQT^O) = exquiro vcl conquiro mente 2121
6e6v ev toTs aiCTOrjToT;
effingo

6309C9
H/uxnv

dvaiSV]^ 2 = impiidens 2145A6ttp6s Td evapyfi 20877B3 syn ToXMnpos 28111 16C9 ttiv

dvai^ojypacp^to =
rognatos praecipiunt

pinsondo
ev

met 14785D9 antichristum

I21Drt auToTs

dvaiSci)^ = impudonter dCTepeco 8485C12 ndAXov dvat5eCTTepov -elTrov 15IV493A4 — cttiikco

dvaJJwvvujJLi

M

20893C3 dvaiSeCTTepov dvalpeoi^ fj = ablatio, ademptio, met.

1.

=

=

accingo

mc

(mct) 9529C12

dva^lOTCUp^a)

= ignem paene
t6 =

exstinctum ad

exstinctio vitae, caedes 6{synAl)2b3A^ — iTTtCTKdTTou 12656A2 i] e| iTrtpouXfjs yivo|ievT| — dictio

flammam

rcsuscito,

met ^isynAl^^blCI KaKiav

eccles. exsecratio in s. dvd06(ia, aTos haerct. cnuntiata 1. actus exsecrandi a syn. cdictus 17(.n'«^r)696A4 — laori dva9£(iaT{jcoia£V

Siqkco 136A4 iTEptiJEVco 9dvaTov destructio (corporis) in morte l7{ffAr6.an i3.)7.37B12 uTTopeuevTiKevai +90opd 2. = aboHtio a) idolatriae 165B4 et 89B9 et \7{ffAr6.anll.)lZim
els

- 2133D7

=

.

meton = pers. communione ecclesiast. exclusa 5224B2 y£y6vaaiv° 6{epSard3.)^36B7 laTcoaav upTv — 7424B6 tous AeyovTas — TroieiTcoaav. 10 241 032 Al 4 spec formula synodica — 541C4 laTcoaav cx Gall,8sq \7(ffAr2. + 3.)724B9 14 + 725A8 9 (ffAr6.an2.-27.)lUC\0 13 D2 +737 A3 5 8 in 12 14 B5 9 13 Cl 4 7 10 Dl +740A5 8 12 14 Bl 4 7 14 Cll {ff
2.
_

el5cbAcov

15HI336B15

11.)1S1B2 ee&5v
elvat dXri9ivcov

15III337C9 tcov

340C6

\7{ffAr6.an ufi ire^uKdTcov tcov Trap* 'EAArjCTt mu9cov

et

337B15

et

b) fidei et doctr. orthod. 15111333^13 tou ulou C4 Tou pifi elvat mpov ... 337B8 ulou syn d9eTTiCTis \7{ffAr6.anll.)131B!t tou povoyevoOs 18801C5 Tou uiou Kal tou FTv. 28II1137A9 ets — Kexcopri-

KaTe
Itt'

c)

canonum

eccles.

17692A3

et

693C11

ArlO.)lfi8Ce,

dva6e(J,aTi^u>
r.ynodi

=

s.

cccles.

condemno

sivc

dvaipeaet tcov Iv NiKaia Txpax^evTcov d) haeresis - alplaecos 15II301A9 et 16I588A4 ets — daepetas 15I73B10 Itt' dvatpeCTei da. — IpcoTTICTECOS

formula fidei I. haereticos nominatim Arianos 6{synAl)2nDS +280A3 1. 357A14 400B8 (,7;//)285C15 syn dTTOKTipuTTco
iudicio
sive

15I64A12

TTpos


ad

dvaipeTiKOQ
cxitiosus, c. gen.

14736D8 E^ 6v6|iaTos — 'ApEioiJaviTas 6(synAl) 280A3 - -Apeiov 6252A9 +aTpEaiv {UrsVal)353C\\ I5I25B4 syn dKpdXXco ttis ^kkA. 18804A1 praeter
\Hos al.5236A7 auT^v = rFiaTovsyn dTroKtipuTTCo 18804A1 Sabell., Paul. Samos., Valent., BasiHd., Manich. 2. nomine suppresso tous dQEToOvTas TriCTTiv 18(Pa«/in)809B9 — tous KaAouvTas 17

Manich.
452 D4

56A13

destrucndum aptus, dXAi^Acov duo principia dAArjAcov elementa contraria 7
3

=

113D7

doepetas
tollo,

Aoyaptcov 17753A4 pn^iicrra abs 28II1137A5 TrAdvri

Trdaris

— tous XeyovTas f//^;'5.)729Dl syn pSEAuaCTOMat 18800 17(//ylr5.)729A2 760C6 764C12 A2 (Pa«/m)809B12 19(//JVic)817C3 241044G9 1045A5 Bl 341232C4 5 - tous pii opoXo7452D1
youvTas 341 232C6 — tous <ppovouvTas 1 7760A1 764B12 251052A12 II. doctrinam haerct. — aipeaiv (— Eis) 1. Arianorum 6252A9 + "ApEtov 356C7 P 8500BV 10 568A5 syn KaTaKpivco 577B13 14724A13 Dl 728A1 733A11 736B5P(//o:f)748A5 749B16 17688 C7 P 689D5 693C7 P 715C11 749B4 op eTttytvcbCTKCo 764C1 7 772C14 18797C6 et 19 816B2 op OMoAoyeco 817C12 241033B13 spec. - To dvdnoiov 17(//ylr9.)745A2 syn eK[3dXAco — Td TTpoeipTipeva 241045B6 indcterm. OTTep 7453A5 (bis) TcxuTa 241045A11 aHorum Tds 2. {synSirm)b9eAii dvaeeuiaTt alpiaets 17689A5 - TTdaav +SabeH., Photin. 18(Paw/m)809B13 - daepeiav 8800A12 Sabell., Paul. Samos. 56ypiaTa 3204A6 pneumatom. (///lr3.)724B5 TTaaav 321181B5

= sursum met 1. = e medio interficiendo tollo a) Tt(vd) 2184C5 9Tipfa 5232B10 me 237A13 fipas 6 252A7 ous... {synAl)26iAi2 6p9o56^ous +276B15
dvaip^fa) [aor. dveAeTv et dvaipfJCTai]
£X9pous

+C12

iTTiaKOTTOv

{epSardl.)M3C\

=

{ep2.)

321A1 'ApCTeviov {epSard3.)32SB8{bis) iTTtOK^Trous 396C13 fiuas 11604B14 av5pas CIO Secttt^ttiv 12653C8 KpuTTToiiEvous 656C9 fiiids KcxKcos D2 14776B3 dveyious 780B13 tous 5e 16I529A4 20888A8 \\X\aba<; 4Regl9,35 14 tIkvc 31 flMos 1173B5 dvTiTrdAous P 2157D2 + TpauMcrrfjco 5 229A4 6{synAl)25&C6 (Jm/)293B1 +296B4 {ep Sardl.)3l3Cll = {ep2.)S2lA8 364B10 365 Cll {Pinnes)3&8B5 (Ot^s^smBli +14 377B6 10588 B2 11(C»«^)624B8 = 7721 A3 12645A3 657B1 14769D9 772A6 773B5 (con/2.)792D3 +793C9 16IV661B2 22980D10 981A11 15III445B9 12 b) abs 105S5C9 suppl. puerum Mt2,13 B4 658B10 656A12 657 AIO 677D1 14704A5 28 II1137A12 ol — ouvTiS scil personas in deo syn
5tatplco, TTapaipeco
2.

=

aufero, destruo op-,

— KaKo5o^iav

17

dvd6Y]u,a, otos t6 = donum deo dieatum 11 604D8 dvalSeia ^i = impudcntia 1. haereticorum, maxime Ar. 8485C13 SabeH. 497B8 508B14
Tcov 5uCTCTepcov Ar. 1511M20A12 151I160B11 XPtCTTO|idx&ov pneumatom. :16I605C5 toov ekTpaTTevTcov dTTo Tfis dXriQelas 16IV637A10 alpeTtKcov 648A7 2. doctrinae 164B13 Tfjs dXoylos ethnic. 17(//^r5.)733Dl auKo^avTfas hacrct. 749A4 pAaCT<})riiiias Ar. epith ttoXus.

pugnando, negando, reiciendo Ti(vd) d9e6TriTa 1 92A6 - atpeaiv 17752C13 - dpxnv = imperium - ypa^ds 28I1112B4 - iKdTepov alcs 176D2 15IV480A10 509B11 -9e6v148B11 - Kripuyiia 7(Z)/on/?(7OT)461D1 + 5iaiplco, KaTaTlpvco - A6yow 15III336B12 + 5ia|3dAAco - peTdvoiav 16IV653 D3 - ovoMa 28I1109C7 1112B1 - ctuvo5ov 6 (^-«^/^261^6 14773B10 -ul6v 15IV480C6 -t6 ulov eTvat 3204A10 15IV509B1 - to KaTd ^uctiv 15II149G6 — TouTa suppl 851 6B9 ex dTrep l9p6» vnaav P 148B12 et 80D2 dii falsi 56A14 t& 73C5 TrdvTa 6S49Gt 9epii6v uTr6 tou «iiuxpou ypa^lvTa — Ik tcov Td^ecov = expungo syn d^a14720A7 TcxuTa + dTraAei^co 15I73A10; vhco 15III(^j/ct-)449B12 to 9eAEiv^15IV488B8 aipeais
KTiCTis

haeret.

dvai5cuo(xaL = impudenter me gero, spec. 2152C1 rrpos dAri6etav 164B5 Trpos Td

syn

TTccuoiiat

3. spec refello

vel suffragio,

maxime

in syn.,

argumentis doctrinam — AI§eiS

75

dvxip^io

dvaXa{ji(^dvtd

76

448D2 241037A14 - ^rmara 7420C11 dogmata Ariana — t6 oOk f\v ... 8508B3 tco Aoyco —
t6
i^ ovJK ovTcov 8508B5 £V tco AeyEiv axoivijEiv Kai SiaipEiv 8508B9 A^ycov

15[n336C6 Tous

irAavriO^irTas

28II1141B9 d5u-

VCtTOV TTJ 9UCTEI laUTTlV

eIs

^AEuOEpicy

— t6

diTO-

17773B11

StTEP dTTEVoriCTEV,


i^

&vaxdi(XnTa> = relero pcdem, intrs = rcvertor 20844B13 els t6ttov 932C3 abs 241033C8 els
TTapoiKias

inBensibilitas i. e. stupor in32B9 6248 genii in percipienda veritate 14B11

&vaioOr]aia
16I593C9

=

&vdlX€l(JLai vel in lecto

A6
A15
Bl
1

yopcov

= iaceo supra alqd, accubo humi 20856B8 op ctttikco 857B3 ypr]901A2 ad precandum 972B13 mori-

&vaio6Y)T^(«>
E15 Ti

=
2

insensibilis ingenii

sum

151121

AvaloOrjTO?
ct

=
1.

expers sensiis

awMa 18804

(PaM/in)809B6

ivaioxuvT^U)
497B11
^rri

+ ayuxos, <iv6riTOS = piidorc non moveor 15IV
2.

bundus dvaxep(iwu(J.i = conmiisceo, P s. theol.A. naturam hum. induendo 15IV517C13 dvakpa0E(5 scil corpore hum. + TTEpiTi0EMai &vaxecpaXai6a> = revoco alqd ad caput =

M

toutois
Elpi
fi

= impudenter me

gero,

principium suum 161600B1 TrdvTa

eis 0.

praes. haeretic.

2168B8 Aiav

syn dvaiaxuvTos

6308D1 7468 B9 15III445B1 15IV473B15

(ivaxrjpuTTto

= palam

testor,

met 12668C0

MeydArjv ttjv dpeTr|V

dvaioxuvTla

=

impudentia, praes. haeretic.

7416A7 424D3 11612A7 op EuAdpEia 14781C9 788A1 TroAAi^ 15III440A7 exco + pXaa^rmia 456 AIO 16I568C5 251056B3 271085A10 ivaloxvJVTO^ 2 = impudens 1. pers. 7468B6
haeret. TTp^s Aa^pEiav syn dvaiaxvvTeco

&v(ixXy]oi^ f\ = '•evocatio 1. s. pr.2811120A4 5uo tottcov ttiv — yeyov^vai 2, met = rcstitutio in integrum 2108D7 ad statum supernat.
Ik

+ x^piS dvaxX(vu>

=
f]

reclino

alqo loco 28I1100A1
17(.y;n.^r)

10541
17

P

iv CTTTapyavois Luc2,7

Bll 6

- =

diabolus

2. res kpu)r^ax<;

15I61C10

divaxo(Jii5i^

=

reductio in patriam

irpocpaCTis

8480A10

15II304C8

15III369B2

700A18

eIs

Td

olKEia

757A8

«piAovEiKia 851 7 D3 AvaioxuvTW^ = impudenter

&vaxpd^u> = cxclamo 20933A8
8488A11 5233B11
ISeXco

dv^Kpa^tu

dTTipaivco

17717B2
2
1.

iTpoCTKUveco

dlvalTlo^

=

1104C14 dtMapTias 288B1 op uTTEu9uvos Op UTTEUOUVOS
28II1149BI Geottis syn

qui non est auctor rci 281 2. = insons culpae 6(J«/) l^iO^^^lfkbAiS 12645C1
2

ivaixfAaXwTioTO^
dv0pcoTTos
pri

= non

raptivus

op

alxMaAcoTiCT0eis

met B8
17(//

oIxMaAcoTij^nEvos

&vaKaOa(pio

cxpurpando aufero, met

.4r-5.)733C13 uTTOvi/iav

dvaxaivL^U) = renovo 1. s. pr. dvo5ov2140C9 2. s. theolog. = imagiP 2120C7 eIkcov ^v OAri nem divinam in homine — dvOpcoTTOv 2120C13 syn
15IV520A6 TrdXiv 5id dva525A1 olKeicoCTei — ^Mds 2125A2 16IV 656A14 — t6 AoyiKov 4212A11 — Td TrdvTa 16I553A5 x6ip\-r\ B6 et 588A13 6 TT. + TeAeioco velKTi^co -CTcoMa 15II296A11 261081C14 TrdAiv P dvOpCOTTOS 2120C1 TTOAIV 6 + dviCTTTlMI KTioMa 1 61584 A9 + Pcrn-Tij^MEvos 16IV656B3 dyid^co Aads 15II245A7 ^v Xp. vous 16I553C10 4v Xp. Td irdvTa 4212B12 C13 TrveuMa hominis Bll Iv Xp. 16I552C11 + dvaKTijco 553A7 CTCOTTipia 15II245A13 gener homines 15II248B5 iv A. + eeoTToieco 16I553A10 et 15 ^v riv. 556B8 28I1129A15
dvavE6co, dvocKTljco
vecoCTEcos

serlem rationum percurro disccrnendi vcl iudicandi causa, spec causam alcs ad examen (denuo^ revoco 1. abs 11612A2 el m^i PouAei 2. c. acc. rem 15ni457C5 dKoAou0iav 16I605B13 P to tou TTv, TrvEUMcmKco; 1C2,14 14TdTTdvTa 17753A10 touto 18805Cti TctuTa TTEpi Tivos 11601D7 TT. 5iapoAfis +i^ETd3co pers. — Tous alTiaOevTas 18801A6 et C2 add. mti dpa ... ouTco A^youCTi — "Apeiov 13685C1 add. ei - lEp^as 15ni433A12 TTepi v6mou Luc2,46 iXEi ... — 'lou5aious 6396C15 syn i^ETdjco — t6v AaAoOvTo 16I572A8 al. 6397A1 oOs fiPouAovTo, - 11 TOUTOUS 7416B5 P 1511I444A3 auTous 161605 B15 P homines pneumat. utt' ou5ev6s — 1C2,15 18804A14 TOUTous 805B5 dAAi^Aous 20924B4

dvaxp ivu> =

940C5 Tivds dvaxTdo(iai = recupero, spec exulem revocando 19(Joy.)813A16 ai + iTTaveAOeiv pouAETai met = revoco ad vitam 20928B14 tov CTEpov
icruTOus

05aTi

&vaxa(viOl^ f] = renovatio hominis secundum imaginem divinam in A. 297C8 15II245A2 Kcrrd 6e6v + dvav^coCTis 301 BIO + koivti KTiais 16IV 656A11 5id paTTTiCTMOTos 28II1149C2 &vaxaiv6a> = renovo s. pr. 145A1 Ptuttosop iTaAaidco met 18A14 P vous &vaxalvu>oi^ t) = renovatio, met 1 61581 C4
TTVEUMa dvoKoivcbCTEcos Tit3,5 syn dyicoovvri Roml,4

dvdxTlQOl^ f) = recreatio animi s. supemat. 20896C3 syn x°fP<^» euOuMia, Odpaos recuperatio generis hum. 28I1104B9 + jT^TrjCTis dvaxT(^u> = recreo, s. theol. reficiendo imaginem supemat. dei in homine per Chr. 2109A4 Td oAa 120B12 dvOpcoTTOv syn dvoKaivijco D4 P ^A/x^ ^^ "^V ^°^' £t»<6va + dvoryevvdco 129D2 t6 Korr* elK6va 151I260B8M. Td TrdvTa ets'JouT6v 288A5 P Td dvctKTijdMEva 309C5 P iv Chr. 16I552C11 P TTV. Tcov dv0p. + dvccKaivi^co 553C3 dvaxuTtTU> 1. s. pr. = laciem erigo 2177A4
els

dvQpcoTrous syn dvapAeTTCo

2.

s.

lat. intrs.

=
Tt

oxu0pcoTr6v emergo, met 6(AlThess)393CiS 7{DionRom)^6iC5 (3rroTr(a Ik toO Aeyeiv

dvaXa(xpdvu> = assumo levando, met

1,

=

&vaxaX^(o = revoco 1. s. pr.2153B14 Osll,l a) ad vitam vf/uxri v 2. Med. s. lat. et met 151II405A3 + veKpous jcoottoieco 421A7 Tf)v
Aajdpou w. b) term. theol. Ar. 15IV484B12 c) e statu in revocat filium in sinum suum statum 2108C14 Mrrdvota — drrd tcov KOCTd 9UCTIV

R

suscipio in me partes vel cfficium a) gener — viov dv0p. Eph4,24 15IV521A6 op dTroTi0eMai C7 - ^fjAov 5237A6 - voOv 9528A4 toioOtov 161

553C10 -t6 TTpdov 15III361B8 -Td tou TUTTOui51I312Cll elstauTr|v -tp6ttov5232A7t6v Kaid^a n617A12 tov 5iap6Aou — 9povTi5a

77

dvxXa(i.pdivto

dvs^kd^

v8
c.

9529C9 ^ b) spec Act ctM s. theol. Chr. assumit naturam hum. — dvdpcoTroTTiTa 231021B5 auTi^jv
5ia
Tfj5

&vaXcoTix6^
2176B11 TTup —
dLva(JLapTY]o(a

3

=
fj

aTldug consumendi,

gen-

KaAdiiT^s

SouAiKTJs
EK

liop^fjs

Pkil2,7

Sv6pcoTrov

Mapias tov ripeTepov a. 15IV488C5 octto Map(as 351265B9 £k Ma17(//^r7.)744A4 C5 D3 1273B1 ^k Mapiag 1276D6 P p{as D6 — pop^riv (5ouAou) 1285C12 ^K 9uXfis 1511253^10 261077A6 - irdv/>Az72,7 15I89C2 To humana 18(£"wFfrc)808C9 Sveu AiiapTias - cdpKa 8512A11 17(//^ri.)721A10 et (ffArS.) 732A5 et (//^r9.)745Bl iK TTapQivo\j (ffAr6.anl2.) 737B8 251064A6 + yeyovev dvOp. 28I1121A9 -acoya 2176C11 1511241^10 t6 fiurrepov 15in444C2 TTdAiv Jol0,18 op X"p'3" 20945C2 28I1100B5M. - ^uctiv 28I11152A1 CT. dvepcbTTtvov 2. P = assumor in c:aelum M. ^v JcxuTco

.=

3201B5

peccati, term. theoi.

1104D4

naturae.hum. 28II1141C4 op dMapTia

incolumitas vel vacatio in Chr. 281

1148A3 op

duapTicxs voMos
theol.

'

&va(juipTT)TO^ 2 = l8, qui peccato Tacat, term. 1. natura primi hominis vel ipse homo

A5aM 28I1120B13

odp^ 28I1104C10

Tf^v

ct.

Ik

Tfis TTpcbrns TrAdCTecos

Adam —

66ktik6s dpapTias 13 ct. 2811105A4 +dKcrTa5{KaCTTOs ^Octis 28111 20C12 + dv6Tri5eKTos TrapoTpoTrfis 2. natura hum. a Chr. assumpta uop^T^ 28I1117C15 +dKaTa5{KaCTTos s^i^ 28I1125C11

ttjtov ^CTXTiKcbs op KCTd ^uctiv — CTcoua

a) Chr. abs.'5225A14M<:i6,i9 (//JriO.)748B8 (//^r9.)745B4

\7isynSirm)e93Bl

&va(JL^(0

=

add.

els

oOpavdv

A14

-

m^Ati

231020C7

exspecto MapTupias 6{synAl)2&i -xp6vou5 15I69A12 abs
exigo,

(-ous)3201Bll

15I104C11

C6+728B10+736B8

17(//^r4.+5.+6.)725 b) Elias 4Reg2,10 9532C8

6(<r/)5W<3.)325C9

dva(i,eTp^u>

3. = cognitionem acquiro 15III424A13 B9 16IV676B11 Sidvotav Ik vf»aA|jcov

= modum =
in

met =

ratloneni

habeo 17769A2 xp6vov
dva(JLi(i.vVj(ncco

&vaXd(l.7CCJ

=

memoriam revoco 161C9

effulgco

met 12668D6
20960B2

sancti
ixKAriCTfa

TccuTa +5taKp{vco
eeaecos

17789C1
cov

dATieeia ev K:ap5iais
^''?*^

16I529A6
Tpo^fis

reminiscor c. gen. 6iaA6ycov 11609B9 TTcrrpos 1511

DP =

AvaX^Y**^ ^ ypa^cov
r\

161 541 B7 spec^KTcov TraAat-

316A7

20909A6

&V(&Xy)(|>i^

=

assim^ptio spec. in

caelum
pecutous 5eoutt'

- non vocatus in controversiam TTapd5oCTis 17(j^n//i(?r)720B6
dva(i.cp^pioTO^ 2
Ava(i<pio|5i^Ty)T05 2 = Iiaud dubius 15IV 517B7 — ov = adv. Sei^eie +CTa9^CTT£pov divavSpeia n = ignavia 133D5 op 5uvauis dcvave6co = renovo 1. s. pr. 15II309B14

15III424B7 'HAIou 4Reg2,10

dvaXioxco = insumo

1.

= impcndo

niam 20845A1 quaestum els dpTov, els 2. met = absumo P 15I77C2 pevous

dAAriAcov Gal5,15 15II224C12 Aoyos eOeus desinit 15III393B7 to Tfis aapKos audiri syn. TTauopiai in Chr. a A. consumpta sunt
,^

TTdAiv (ok^av)

A(av.

19816B8 2121B7

met a) ti — alpeaiv - yvcbprivM 28111 144C5 - 5i5aCTKa2.

M

b) term. theol.

=

Chr.

restituit

(ivaXXoicJTO^

2

=

immutabilis term. theol.

epith. 1. deus gener 6e6s 15II220A7 +dTTaei^s 2. trinitas 16IV -eedTTis 17(//ylr5.)732C10
3. n. 648A1 28I1097A14 + di5ios, dTpeTfTOS 15I84C12 +dTp6TrTOs op dAAoiouMevTjs ^uaecos n{clerAlAr) 120B4 t6 — Tou T7. +t6 dTpeTrrov 4. Filius-A., plerumque 709A1 +dTpeTrTos add. oTpeTTTOS, dTraeris, 6 auT6s 15I88A5 op 16I612C15 15II168A15 dAAotouMeviT cpuCTis 28I1112C5 7 Tfi eeiKfi 9UCTei 28111136^5 1157D3 elKcbv 17(///tr2.)721C4 spec Kupios 15I117C10 KTiCTua 351281A11 15I85B5 Patris OedTTis ^mooucti^ttis 28I11152B3 17(<:/erylMr)709A7 sbst. t6 dvaA^uctis 15193B12 ouCTia 251060A3 28II1161A2 28I1096A11 AoicoTOv 15II168A9 592B8 6. nv. 16I589C7 dvaXoYlot f) = mutua rerum proportio 169B10
.

naturam hum. lapsam 2120B3 t6 KaT' elK6va TToAiv 15II285B7 23992C7 P TToiTiiia fv tco
TTOITIT^

dvaveuco
dAT^eeiav

=

= reflecto caput 2117C3 Trpos caput sursum erigo, ut alqd observem

=

I4729B13 et (//oj)745B3 et 17693C10 et 696A10 reflecto caput abnuendi causa, met rccuso
fl

renovatio 1. s. pr. aedificii met term. theol. supcrnat. restitutio naturae humanae per Chr. 15li245A2 f) Kcrrd ee6v — syn dvaKaiviCTts B12 op ouCTia Kal
2.
yeveCTis

dvav^cooi^ 15n309Cl 2

=

260A4 —
15I1309C4

epith p^Paios spec
TTipias

yiveTai els nnas epycov 15II260B6

15IV520A6
11

— ctcomct ad
15II

dvavi^cpco

= ad

sobrietatem rcdco,

sanam mentem 28I1093B9
'Avavta^,
ia 1. iuvenis Babyl.
£)fl«/,-5 al

fl

TTp6s dAATjAa tcov

pepcbv

syn ouMMeTpIa

15111 15I1193A7 kct' dvaAoylav tcov iJieTpcov 460B6 &vaXoYi^O(JLai = ratione concludo 2129B1

TTpdvotav ^K

...

dvaX^Yto^ = sccundum proportioncm aequabiUtatis 1. = consequenter duce ratione S{DionAl) 504A7 Chr. - dTpls AeyeTai 10572C6 - OecopelCTeat 2. = convenienter naturae pro debita
ratione, c. dat. 10(^rr/!fl/)565C2 = 6I56V scil t6v n. Tois ISiois peTpois

297C8 2. coniux Saphirae Act5,3 231005C13 avavTippY]TO^ 2 = cui contradici non potcst So^a 152C9 op eueAeyKTOs dTrdSei^tS 189B8 Suvapis Kal eeoTris 2152A8 TrpdCTTa^ts 153B3 dvavTippi^TCO^ = sine controversia 15IV 493D3 351285C5 dvd^lO^ 2 = indignus c. gen. 1. res 2108B12
15II200B13 l5Ul{Aster.) 449B11 t6 TToielv — Sriiitoupyou 17757A1 t6 2. pers. ^(^'''«^^S^IAI^ + Mfi dpnojcov 13689A3 Koivcovias 15ni57Cl op 5{Katos 3. impers. c. inf. - (ccttiv) 1511201^5 et 8*- 6eoC dva^iOTY]^, - TjTos f) = indignitas, s. mor. 3747 n. 9 lin 11. op dyaedTTis'
dyaeoTTiTOS +dTrpeTrfis

15I24A14 A.

&vaXuCA> = resolvo, dissolvo 1. alqd in partes 184A5 P els t6 mA e^vai t6 oAov 10573C4 Td 351265A1 P ouk - els Ik toO ovtos els t6 lafi elvat
CTdpKCT
2.

abs et

intrs.

=

Phill,23 6(Jm/)288B6 CTuv Xp.

19816A6
Auctcti

decedo(e vita) ev Xp.

dva^ico^ =
TTlCTTeCOS

indignc,

c.

gen.

6(C«««j)36lC14

20968A9 Katpos

eCTTi Kd|ie

-

79
&v<ft7iaXiv

dvinaXiv

AvAoTaoi?

60

=
n

e eontrario

15IV472G2
laboris

divdnauXa

=

remissio

20864A13

TTovcov epith ttoAO?

8(Z)io«^/)508All P q)cos dTT6 TTupos 12652B12 TTupKaidv 14728A14 P UTr6 TTup6s 2. met 6(7Mr)289B9 et 304C7 (pX^ya 5txovolas 1611537

i,v6Lna.\Ktl^ n = requies 1. corporis in hac vita 35i277All /epith CTCOnomKos 3741,16 acbiiaTOS + KpaiTr<iXTi 53,5 iv tw Koaucp op — alcbvios 2. aeterna post mortem 16IV676A8 + 3001^ 3753,5 et 26 epitfi. alcbvios op — iv Tcp K6apcp 13 epith.
TToXus, dveK5ir)yriTos

B9 P x<^P'S 19816B5 P aipeais &vap(6(XY]T0^ 2 = innumerabilis 16I597B4
ttXtiQus

&v<JLp(ioaTO^ 2 6X0V met c. gen.
yvcbpr)

= male dispositus 173C8 t6 = repugnans alci 28II1157B1
1.

Tfjs olKovoiilas

ava7rauo> 1. Act. = refido quiesccndo a) corb) animum consolando pus 15I144C7 ^^vov

&vapT(ici>
2.

=

siespendo
alcs

spec 181B3 yfjv
15II(/l5f(rr.)225C12

C8 fiuas Tous KOTTidaavTas M/7i,2S 7428C3 ToOs kApvovtos P 20965B3 scil ab An2. M. intrs. = requiesco tonio syn yaXrjvtdco ») a labore 3753,6 oi dvaTrau6pevot fvBdSe spec 21980A8 3759,24 po8t mortem e^O^-^^^OSClS b) mct = consido, maneo in Iv TT\ fivcd lepoua 17(/Mr5.)733Bll [4v?J aliquo A. in O. 2125C8 virtutes in dco TOis TroTpcljois koXttois Jo1,18 dona naturac Christi hum. collata 4216B15 c) = cesso 15111393^7 1511140564 els aCrrov TTpos 6Xiyov scil opera div. in Chr., op pevco
421 2B7
,

met P = ex nutu = 17716A8 els tov

pendeo

KeKTTiuevov

ivapx^a
syn ciTa^la

f)

=
T[

Dl
2

dominatoris absentia 176B12 TToAuapx«a ^otIv — 3
principio carens

&vapxo^

=

in controv. chrislol. 1. Ariani soli

{epSard2.)22ttAS syn uTropiMvi^aKCO, iTpoTpeTrco a. c. i. ll^O^OSS^Bll Ttvds daepelv

~

&va7ce(6u>

=

persuadeo

P

6(<r/>5'ar(//.)316C12

&van^{j.7iu> = sursum mitto 1. s. pr. = trans2. mitto dvTlypa^ov 17(Z)ion.4/)769C3 aol met spec. deo offerendo euxds e^O^^^^^QBlS et
(jvn//i>r)352Cll
t(% 0.

eecp^uTrep
i.

— TO

fjijcov

e.

Ttvos) 19(Joi;)813B5 infirmitates naturac hum.

15IV477A13 &va7t€Tawu{Jii = cxpando Qupas Z6{ep43.) 1441A10 ivaTcXAooto, -ttco = eftingo denuo 1. s. pr. 2. mct = artc P 145A3 tuttos syn dvcxKaivoco

a) sbst. t6 - i. e. 6 XptaTOu l7{ffAr5.) 729A9 syn dyevvr|Tos duo — a respuunt \7{ffAr6.an26.) b) sbst 6 - = H. 10565Ct op dpxnv 740B13 n{blasphAr)105D(> op Ixcov Tou elvat = filius dpxn Tcbv yevTiTcbv = filius +708C3 op to dpxfiv c) epith — dpxf) Tcbv oAcov \7{ffAr6. exov = filius - 5uvauis Kal ao<pia 15177B3 = an2(5.)740Cl - eeos 15II225C7 = 17716A4 +dy^vvTiTOS \7{clerAlAr)imm ct 709B11 uovcbTOTOS {ffArS.) 729B15 +d6pc(TOS - TT. 15II269B6 \7{blasphAr) 705D4 op 6 ev XPO^V yEyacbs = filius (///fr5.)729 B3 +dy€vvr|Tos — ao^ia tou T7. op. filius 15177 2. orthodoxi AIO ct 17757B8 +dy£VVTiTos dicunt dvapxov a) deum gener 15I145A9 +ou b) filium-A. aeque ac 17. 15I37C1 to — yevrjT^s Tou A. syn d(5ios spec drrauyaaiia Patris ^Dion

R

deo

17.

term. theol. attribuunt

^/)501D4

= 504B14 = 512C11
=
sine principio,

ul6s

\7{ffAr6.
filii

c) an25.)740B12 +<iyevTiTOs Sard3.)332C3 + dTeXeuTTiTos

regnum

^rp

B3

vel ingenio mihi fingo, comminiscor a) abs 17756 b) c. acc. add. saepe JouTcp — 5Tmioupy6v

dtvdcpxt»)^
christol.,

term. in controv.

spec

filius yeyevvriMEvos eK

tou

TT.

3200A4

2100C1

-

§TT(votav

elScoAcov

15C7

- t6

ire-

et

15II269B7

-

UTTdpxet +di5{cos

poouatov 16I533A15

eupeatv el5cbAcov

124D4 P

— Trpo^daeis — pop^i^v 144C3 P + iTnvo^co 7476C7 - Td ouK (nf)) ovTa 116A11 B7 68C8 15II176A9 -ul6v 15I1237A3 - <favels eeous - ©6pous 20904C2 n. sbst. Toalas 2087 7A11
eTepov 2116B11

— eeoyoviav t6 eelov 140A10 ev dA6yois 161V645B4 - e66v, - ous I13A13 17A4 iv aco45B7 P C6 15II229C15 - OupoTtKois 10 - A6yov, - ous 10573B9 1511 aias 121D4 229C5 syn ^avTdjopat — peXr) = artus 144C15

&vaaKeu(St^(i>

= =

paro denuo, mct

1.

denuo 251052B12 Td ^TiXcoe^vra perturbo 10560B8 Kap5{as
&vaao(BlQ Bl +aTdais
f]

2.

= tracto = excito,
6{C'"')3't^

excitatio,

tumultus

avaaTcdco = traho in altum 1. s. p>r. 12656B6 2. met = retraho alqm a factione alcs 241029A11 P cx haeresi avooTaai^ fi I. = eversio, ruina s. pr. 11637A8
6a9pus
epith TTavTeXfis +dvaTpoTrfi n. spec = resurrectio a'moriiiis 1. 13 14 D9 a) absol. 2133C6 136C7
Christi

-TauTa 113B4 C3 -ToaauTa
C13
elvai
fcotuTous

'-

15n22'9C10 - 6tt6p 17753C3 TotauTC 1511229^8 15IV480
6(C»«»^)369C15
refl.
a. c.
i.

15III376

137A1

Taa Oecp TOUTo t6 TTv.

-

c)

16I553B7

&va7TXy)p6to = c^ompleo 1. s. pr. 156C6 t6 2. met oXov spec cnjvo5ov Q^Ct^f^^iOiBl = suppleo defectum lAAetyiv 177C4 — to fv5eovTa 15165A10 — uaTepriuaTa iv aapKi Coll,24

141A11 13 praeced. praececi. OdvaTOS 3 B6 edvcrros B9 145B10 praeced. lTTt5Tiula, edvoros 148B13 149A10 15I104A1 105A3 et 6 +uycoais

351285C4 - xpetav 15I65A9 op XP^3" "• P^^' nom. suppl. 16II609A2 20924B5 &va7CV^co [-TTveeTe 20969C3] = respiro 1. propr. = rcspiro e deliquio 14708A10 p6yis 20860A9 2. met = exspiro, 921 A4 bibendo TTXeov pic invoco 20969C3 XptaT6v +TriaTeuco (ivaTtiSpaaTO^ 2 = inevitabiUs 16IV669C8
pXaa^Tiiila

264A2 285^^. 15111408^7 4n9A7 15IV521B15 251061C9 2811069 AIO 1124C2 praeced. edvaTos 281I1136B6 1140C3 et 1160A14 praeced. praeccd. Trdeos 1156A9 7 1144B5 1152B4 TTdeos, edvoTos 1160B11 C15 1161B10 f) uTTep fipcbv - 3747,3 b) add. gen. acbMOTOS 2136A14 epith dyios 148B1 149C10(6w) 152C14 184D2 ,185C11 add'. praepos. 2811115687 -acoTfipos 2124B2 - 28nil37Ai 1156D1 1157A12 op fi fl k^ <5t5ou
15II180B13

Ct

3 et

=

<iva7lOl£(0 = apparo, spcc. P dvaTTeTTotriiievos superfusus 3743,4 Adxcxvov — lAatco Lev7,10.12al.

6ls<?5ouhT(paatsll60D2 fiJK... veKpcbv-15I101C9 151I285C8 28I1113D1 28II1156B7 1164C9 c) locut. Tfis - yvcbptapa 2149 D7 - 3cof| 2152A5flU^pa = Pascha 9533B12 - A6yos = praedicatio

&vd7CTb>

=

accendo

1. s. pr.

5229C9

KTipt6Aous

2136D6

137A15

- olKOVopia

+Trdeous, eav<iTOU

81

&vioTaai(;

divaTun6(i)

82

28II1152C12 - TeXeicoCTi? 28111161 spec - yfveTai TrapA (C/tto) XpiCTToO 2144A11 148B1 epith dedvaTOs C12 152B1 2177A15 2, hominum a) reditus ad vitam eorum, quos Chr. e morte revocavit 16IV672A11 VExpcov b) resurrectio univers. die novissimo abs. 2132C13 epith kpeIttcov //Ar/i, 55 144A1
28I1097A11

C6

scil

BeeXjePouX Mtl2,24 - euepyea^as 16IV661A13 MOCTxcp Ex32,4 - KpeiTTOv 15I137A13 Kup(co - Td ToO TTveuMOTos 16I608B11 tco BeeXjepouA - 96VOV I1641B4 eis CT^ verba 151II413B14 dvepcoTTdTrjTi 3. spec = refero in numerum

196B4

f<5t(})eapCT(a

8496B2

+CTa5Tr|pfa

15I28A13

100C2 fiMwv 125A7 2Tim2,18 20948B14 23992A8 i] Taqif) Chri est f\ucov - 28I1105A10 1121A8 epith t^Xeios add. dvepcb-rrcov 251061 Al 3 - jcofis 2113C9 + au)TTip(a 16IV668A12 - VHKpcov 15II281B7 28I1097B2 20972B2
341232B13 -^K vEKpcoD 15II289A12 28I1124C14 -Tcov6Xcov 2132A7 - (koivti) TrdvTcov - CTopKds 17(///lri.)721B3 2113C15 341232C7 dict. TTis-iyyuTiTi^S 2132D3 - etKcbv - 4Xtt(s 2113C5 28I1124C14 28II1157A14 - «TToryyeX^a 2112B5 f) Tf^s - Itt. 152C8 351268A9 - np^pa \7{sjnSirm)e9^B3 (ffArlO.) 748B4 -xdpis 2109D7 112A9 132C11 2136 B5 f\ TrdvTas i(Jouivr\ — 8. liberatio iustorum e limbo 28I1117B10 5po5 Tfjs - 28II1160D1 ii^ qSou 4. op. idolorum resurrectio nc ab
Act26,23

els eeous 120A3 dvepcoTTous B7 MepTi CTcoMdTCOv syn iKOetdjco Cl fipxovTocs, Trai5as 25C6 TralSas syn eeoTroi^co 48C3 sc. bovem ct taurum Aegyptii P 148A1 IxeOs dvaToXT^ i^ = exortiis 1. = ortus astrorum 15IV509D3 dCTTepos 512A9 ^coCTq)6pou 2. = oriens a) plaga tcrrac orientalissgl 11617C7 TTuXcbv 6 TTp6s TTJ - 1 Esd5 ,47 pl 36(^/)«.)14 40C9 Genll,2 b) spcc ecclesia orientalis sgl 6308D5

deorum

op 5uCTis 309C4 365C10 10556C4 14705D1 709B4 10 et 13 op 5uctis pl 19817A5 al KaTO

-

ds fKKXriCT(ai

M

&vaToXlx6^
orientis,

3

=

orientalis

1.

regio

Mepos
eccl.

17681A15 op SuTtKds

2. sbst ol
ol

- =

maxime

episcopi 6(6^r5Fa/)353C2

li{Hos)
tnscr.

M

744D7 17736A1 op *AvaT6XlOC ep.
808B4

Kord Suctiv Euboeae 18796A5

ethnicis
III.

quidem fingitur 2185C13 meton Chr. est - Joll,25
oTos t6

I5I145B11

dvaTpc7CTix6^ 3 = ad subvertcnduni aptus, met c. gen. 20881 Bll iTT;iTr|5euM0tTa - ttjs eIs
dpeTTiv

17(///Jr2.)721C3
<fcv(ioTY)fJLa,

= asccnsus

in

aUum. mct

restitutio hum. naturae per Chr. 28I1104C6 epith dcrvyKpiTOS op ovMTTTCOMa &vaoTpd^fa> = inverto 1. Act abs 7437C7 scil ordinem intrs. = revertor 20860C4 met2209D4 = me gero ^(^""'O^^^AS outcos syn t\% ^eopdv

supernat.

65o0 dvaTp^TtCJ = subverlo I. s. pr. - TrdvTa 6397A1 - TpdTTejav 6(c/<rriWar)381C15 ct D9 P

ouTco iTpdTTco 2. DP = versor, commoror a) Ioc.r85D10 Trepl tt6Aiv 20917A11 ^Kel b) cum alqo 2121 D2 ^v dvepcoTTois n{synSirm) 693A8etl3 (///lr/0.)748A10 syn 5iaTp(pco, peTd Tcov |ja0riTcov. c) met = persevero 3760,6 ev TOUTOtS
+ p(os

d.vaoTpO<piQ i^ = vlvendi ratio,s. mor. 14697A7 18I1093A7 epith. T5ios

396D2 II. met 1. gener. = perturbo a) pcrs. 20904C3 b) rcm eOeuM^av 6(j>'«.40256A3 op ^ia^uXdTTCo ME - TTpdyMorra 11632B7 P dvco koI kotco 2. spec a) veritatem impugnando dXrieetav Q^C"*"') 361A15 syn dTTorrdco + tt(cttiv 10552B8 — auvTayMO ^(jr^n^r^e^^Bl^ - Td uTrip umwv 6409A3 Tt Tcbv5iKa{oov n^j^^rt^r^^OOA^ P b) haereticos corumque doctrinam refutando Arium et Arianos - Eusebianos 7437B7 P 8517A14 241048B1 5td dTro6e(^ecov - Zap^XXtov 8501A4 517A14 - aipeCTiv 8520C8 14773A4 P 15IV492B10 - dCTepeiav 7476A8 15I45D3 271089D1

&vaTdioou> M.

=

In

compono

36(f/><39.)1436Bl5 feavrois

certum ordinem redigo, Td drTOKpu^a

-

fTTivo(as

15III357A13

-

KOKoneetav 7452C11

Ul,l &vaTc(v(0 =
TTp6s Oedv

spec

in altum tendo 14732C13 x^ipo? P = emineo 188A14 opri el? Ov^os

— Trovr)TTapa^poCTuvriv 421 7B9 P Jk toutou p(av 421 3C9 c) diabolum eiusque fraudes aspcrnando — diab., daemones 20848A14 P Tr(CTTet
849A4 et B12 P 876B11 P syn iKpdXXco 889B9 897B10 P 6id Tov Kuptov 900B15 P euxais - dTTipouXds 20965B12 - XoyiCTMOus 20848B7
euxals

dvaTeTOM^va laTcrrai

&vaT^XXb> intrs. = orior 1. 7428D7 16IV661A3 3746,8

ortus soUs 172A8 2. origo ho-

-

S^tv

=

diab. 151120A1

minis 12669A13 i^ lou5a Kord adpKa C4 et DlO 6x aTr^pMOTOS Aa^iS 28I1113A14 4k yeveaecos

&vaTp^q>(0 = enutrio 14776B11 20844A13 P dvaTp^X^ [~ ^5paM0v] = recurro, met = redeo
1. in

28II1157C4 8. met 28I1124C9 d^eapa^a op OTTeipco 1C15,42 fye^peTai
eTieouv, aor. dveeTiKorre, - Teee^aeco] = impono 1. spcc =» propono ob oculos 2168C1 gcntiles suam alaYuvTiv tv ^uXois Kal Xieois — 2. met = attribuo alcui alqd a) naturam eiusque partes a&ua 3204A11 = 351269 D4 (Td) dvepcbrriva 8488A3 rTorrpi b) honorem vcl cultum defero - 6copa 14736D1 - euCT(as 121 D4 - TrpoCTTiyo- TiM.fi v p(av eeoO 117A5 36 Dl +timi^ 41 D1

pristinum statum 6(c/«rA/ar)385Bll

ets

t^ttov

= gradum
f\v

&V(Xt(Ot]U.I [impf.

- ter^Kav, pL -

Teee^KaCTiv,

3.

484B1 Iva ^, dTrep 2. ad prius dicta 17748C11 els to TTpcoTa ad alqm ut auctorem 6{synA[)211C9 els

15IV481C11

et

Tous alTious

11637A7 + dvdCTTaCTts cpith TravTeXt^s spec =refutatio erroris8517C13 Mav{as 241029B12 251052A3 dxn^tla^ 2. meton = id, quod evacuato op CTucrraCTts
vase ultimum residet, sentina, faex Hab2,15 ttot^ jcov

ivaTpoTo/j n = subversio 1. s. pr. met = ruina. exitium 6(Ju/)296A4

TporrTijris

2172C8 Tfiv — umvov 1 61561 B4 — x<^P'v els e«ous — + yvcoCTis 15III348B15 s. lat. = dedico alci alqd 2196A3 P ToOTd aoi 11640C9 \xiKr\ corporis XpiCTTC?) c) ascrilx» rcm vel cauaam auctori alTia 2116Ct2
•TTpoCTTiyop^av

eeoO 117C12

36D1 +

-

- 4-TTicm^Mocs 137B2 diis - ?pyov 133B9 OdomsynTrpoadTTTco 16IV669C5etl0et673B15Tco
fioTpois
Atbanasius

251052B14 28I1I137C5 fj eoXep? <ivaTV)n6a> = renovo imaginem 1. Act s. pr. 2. 2120C9 P met 151II365C1 4auT6v = mente mihi effingo c. (dupl.) acc. 15C6 KOKlav 16D7 Td OUK ovTa +Xoy(jOMai 17B6 Td ^aivdM6va eeous 2116B12 eI6coXa Savrols 121 019 dv-

M

epcoTTOUs Kal §a(MOV0(S 6eous

ScJ

dvoKpiivco

avcYeipo)

84

dic.

diva<pa(v<o = illustro. demonstro DP c. praeacc. t6 a^^iaua — dAoycoTepov 15I44D2 P
15III

dTiiTCJv dvo^atvctiivwv Aoyiaticov

dvacpa(pcTO<; 2 = qui auferri nequit 405B8 xdpis syn p^aios

&vacp^pu> I. = efforo in altum 1. s. pr. 20932A8 2. spcc Chr clcvat corpus P '^^'^ (mortui) suum in caelum 1511142565 aapKa eIs oupauov — corpus noslrum e morte 21KJB8 dvOpooTrous d-rrd 90opas 140G14 5id toO l5(ou acbnaTos 421209
2811105 ciTr6 yns eIs oupavous op KOTacpEpco pcccata nostra in cruccm ad cxpiandum lPlr2,24 duapTlas ^ttI t6 ^uAov 15I144A4 15II248.'\14
l.-illl.lSOC^
II.

11625D4 7 628B15 14752Dr? specc. gcn. iKKAnalas 11625C6 14729A3 b) a commercio et doctrina haeret. 6(f/>5"ar^J.)333B8 crrT6 dmaTlas 396,\14 Ar. 15 14733C10 c3rrT6 alpsaEcos syn ciTToaTpi(}>ouai 784D7 liOKpdv c) in soiiludinem ascesis causa 20908C1 Ka6' Joutov ev tco povaaTripicp 912B9 els t6 MOvaaTripiov C6 abs. 913B2 964C4 crrT6 toO (3lou toutou 976A5 3759,9 KaTd d) avertendo animum a rc 17785B1 6m6 povas Toov yevriTcov o. = dosislo, c. gcn. 14748C3 ToO ^TTipouAeueiv 15I61C13 Mdxns 17(yn/lr)792 = evftnes<'o, spec spcctra Ci TTpo6eaecos tt.
.

271088A13
1. sacrificia

=offero deo

cthnici

149B2 deae

Chr. 2132A3 tous dTT6 vcruayioov tls Qualas 15IV476B9 TrdOri tco 17. 6ua(av uTiep TrdvTCAjv 2. preces liturg. 6{synA[)2f>\B2 P euxapioTiai TTp6s Kupiov (7«/)344C2 11617C12 euxas
TTpos 6e6v
III. = refero 1. in tabulas publicas %(Flav.Hm) 401 Bl 2 eIs Td^iv 2. nuntium vel sim ad alqm 1I625A11 abs ^{epSardl .)?,\fy^^ = {ep2.y.\2\C\'l 1471 3B5 paaiXEi - 5£r|aiv ?ttI Ti^v af)v 6Eoaipeiav 14(con/l'.)706Bll P - KotTTiyopiav 6365A1 1 Paai— Aoyous 11601B10 - ijapTupiov 6(eppAeg) AeI

dacmon. 20861B5 JprteTd 905B1 dTr' auToO 917C11 3741,15 7. s. supcrnat. Chr. dvaXcopel ab hominibus graliam cius rcspucntibus 14732.'\8 op EloEpxoMai 8. s. haerct. 4209B7 ,scc. Kuscbianos U. rebus omnibus filio traditis ipsc I5IV508A12 scc Ar. dvExobpriaEv a mundo dvaxwpoOvTos (toO uloO) eIs t6v O. ouketi ta6\iiQa op TTpOEpXOMai
1

- disoessus pcr fugam abs. 1. sDcc Tfis - TTp69aais 116',1.M 12660 D7 +9uyri tp6ttos 12673C10 677.\9 2. =- rooessiis animi a corpore 165B15 ab officio cpisc. 9524B3 1162'iD6 Trp^^aais ttis - a con-

avaxtJ^pTJoi^ n
'

12668C10

392B4

^ttI

Ti^iv

aT\v

XaMTTpoTTiTa
elg

+iTTi5i5ooui

suciudinc hominum 2193B15 ziscesis causa

20853,\15

ct

865A2

- TTdvTo 14((:on/2.)793Bl ^ttI tt^v OTou — TCfUTa 6(c/^A/ar)385C5
aepeic? impcrat.

£uai(3Eiav
els

AuyoOyvcoaw ttj eu-

ivSpayaO^a) M. =

virillfer

mc

pero 126'i5D1

AvSpayaSia

f]

=

virtuB viro digna

121A4

dxods revcKO vel rcfcro alqd ad alqd ut fontem 8. — ?pya 16IV660A6 5iap6Ac*3 — t6 AeyduEvov 15III433C5 eIs auT6v - A6yov 15IV468B8 P eIs - v6Tiaiv 28111 21 All ^ttI ^e^ttito riar^pa - TTdvTa 15IV477B9 Adyco - (>^-t6v 8496A6 els 6€6TTiTa — Td TcSv yEvrjTOJV 15III457C12 iirl
14(con/2.)793B5

12669.\h MopTupia

mct =

Tfis


Acg.
6{epSard3.)U()A\\i

'AvSpayaOio^
sbscr

cp.

dv8pano8 il^io = alqm
1054OC2 TTaT5as 'AvSp^a^, ep.
6{epSard3.):i'i(>Ai

inaiicipium reddo

M.

Aeg.

'ApaEvoiTOU
sbscr

fvoMoO)
jnjcr

5r|uioupy6v

— Td

TouTa 11661A5 P 251060C5 A. eIs kavyov
6t6Tr|Tos

i^u^TEpa tco y^vEi

15IV477C4 eIs favrrdv 15IV476C11 P ets A. t6 ,f\v' 351264A1 fTrl

ct

18808B15

796A10

&v8pc(a [— la] n = fortltndo virilis 1. gener 133D2 et 3 op da6£VEia 2137B10 -rauvEais 12665C1 1 668A9 et C9 Tf)s - dpETf) 20869B2
f\

dvacpopd
TTpos 6AE6pov

T^

=

relatlo

els

Ixco

^(^""''^^O^CIS

884A10
TEKMi^ipiov
2.

896C4

j-

dydTTT^

eIs

eEov

945B13 op yuvai-

15II277C15

O.

dv5p(as +KaTa9p6vriais Qavarrov
36,^2
'EKdprjs

dva<pp<iTTU) = praesaeplo 20861 B6 eiao5ov

spec 133D1 fipoboov

dvacpuuj
KOKOV

DP

Keia TTpd^is

=

exorior,

met

15II293B11

I2665D2 y^x^^

6EpaTT6vToov ToO A.
(iv8p€(a>(;
6emevoi

I5III444A8 toov 11 MapTupoov +Trp66eais
1

{k KivTVpdroov

=

viriilter

1(C"")633C10

ueTa-

dva<pa)v^(o = exclamo 1. s. pr. alta voce 10569B7 +AEyoo 2. met soiicmni modo
praedico 6(.'l/7'/;ejj)368B7 ypa^ai, oti seq. ipsa verba alcs 15I113C14 yaAncp56s 128B3 laAopoov

(iv8p(2^a)

M
3

=

virilitor

ine

poro 2185C5 op
Tfjs alpeaecos

5£iAig TTpoKaTExoMai

14696B8 KaTd
virilis,

20908B10 +elTrov
1.

Av8pix6^
9p6vriMa

=

viro

dignus 9525C7

&vaxcop^a>
s.

=

redeo 1474 4 B7

eIs

TTorrpiSa

17(i)'ni4r)697Bl mortuus TTp6s ttiv elprjspec. sec. Ar. 151V508A12 — ouvtos tou A. eIs n. op TTpoEpxotiai 2. = (dis)oodo nl)s60/)289.Ml syn dTTo5TiM£oo 7445D7 11600 B6 12649C2 — Tuxcbv, c&v ^6eAT|aE syn OTTEpXopai 20864A5 944C3 956A13 251069A13 a 676A10 -i-eIs spec e loco sacro 12652B2 syn. oiKOUs drriEvai 15 Bl 11 13688C5 spec vita de homine abit 165C2 sec. quosdam philos. in rnorte recedit corpus animam ipsam vivificans 3. = me recipio vcl abscondo fugicndo B14 apost. Chr' 12--.57.'M3 eIs Ma5iau Ex2,1.5
relig.
vr|v

*Av8p6viKO^ Av8pocpovia
149C^l'l

ep. Acg. 6(e/>5flr(/.3.)3'iOA3 sbscr
T)

= homicidiimi 14781A7
hominein occidit 11608^13 14708B7 TTpoaipeais 14709B9
qiii

pl
;

-TEKVOKTOvia
1.

dv8pocp6vo^ 2 =sbst. 2148D5 185C3
Mios
2.

m.

+ 5fi-

res

x^'?

12653B3 *Av8pa)
ZcbiAos

(indccl],

urbs Acg.

infer.

18808B15

sbscr.

t6

KpuTTTdpEvoi

Jo20J9
x<^P'Ct

669C4

els

KapMnAiov

habilandi causa 12660B7 eis Na]apETA//2,2^ met 6(C'""")360C2 ttoO f) TrioTis 20960B4 f) daE^Eia eIs cpooAEous 4. = rocedo a) ab officio vel volens vel invilus abs. 9525C5

14737A14

eIs

^ virills, virum decens 15I20B8 - op 5iavoias 96opd dtveyeipa) ^ suscito, spec e morte 4212.-^10 vEKpov 1 5lir« 21 Al sc. aooMa, 6EiKcbs I6IV657B2 6uyaT£pa ek tcov vtxpCbv l5 ,4 1 18805,'\3 Lazadv8paj8T]^ 2
Tf]^ H^v/xflS

M

rum

6£iKcbs

7

vEKpous +dvoiycj MvfiuaTa

Z6(eh29.)

i43GA4

dTTo6av6vTas flMds

85
dlvcifxi = ascendo, t6v n.

6ivei(i.i

a.vixo\t.ai

83

met cogitatione 17785B3

(ivcKlTi^Scioc

2

=

incommodus,

advcrsuo

kJT\

AvcxSn^Y^TO^ 2 = verbls non expressus vcl inenarrabilis birpSardS.^^^^^Ci auKo^avrias daaai — + TrapaatcoTTdco 3752,24 Tpu^r) caelestis 53,13
AvdTTauais

22981A3 dvEuos (iv^pyaoTO^

2

=

incultus 15II161B14 yfj

(ivcpeyv7)TO(; 2 = 644.\2 Td — ipeuvcov

qui indagarl nequit

161V

dvcxSlxTQTO^
ery^n/lO^eiBl^

2

=

(iv^pXOjxai
inultus 6(i)'n/</)280Bl

TouTa
lPlrl,8

a)

pers.

abs.

dtvcxXdiXTjTO^ 2

=
2

inenarrabilis

xapA

14721C2

20896C2
Terbis
tnexpiicabilis

dv^xcppaoTO^
15IV517A12
v\b% ^yEvvT^&r)
Jvcoais

=

terminus els 2091 3B5 14 261 080 D2 spec
vous

= ascendo, 1. s. pr. vel met 2140B8 met aci vcritatem acid. fpriMov 20913C6 ets OnPatSa C4 op Korrepxouai eis lepouaaAriii
maxime
in
ff.

Chr.

-

eIs

oupa-

(ivex(pp<ioTu>^ = modo inexplio^Mlf 3201 Bl — + inrfp^wf\-r<ji<i (ivcXci^jMUV 2 = immisericors pcrs. 3755,4 ayyfXoi res 14765B1 OTrXdyxva ProvI2,J0 dvcXXiTD^^ 2 = numquam deficiens 2811124

15I97A6 15I1I425B15 \7(ffArL^3. + 10.) 721A13 + 724A2+D1+748B10 i9(//jVif)817Bl2 23989B10 341232B1 b) res 9ut6v l{DionA[) 461B14 = 8505C7 = 17769C7 drTO arr^puaTos ^
drrd ^ijTis
fero a)
euxi^ 3756,21
2. spec

= me con-

ad imperatorem

6(_Tyru4/)264Cl3 Trpds ^aai-

A5 UTrap^is dvcXKiOTla
^vc(lo<;
l.-.f.A2

f\

=

desperatio 28I1100A13

3

aura. ventus 1. s. pr. a) abs 88A13 161Vf.60B5 LtuS,25 22'J8tA3
4

^

rpith (iv€TTiTy)6£ios
(bs

351277A12 +KuuaTa

3742,20

— urrapaAAdyeSa
met
Tfjs

b) locutiones p{a tcov

l.'.6A3

B13
TravTi

TTV€uiJa(-aTa)Twv- 16I549A6 552A12 TTvoal -^wv - 157C15 op vriuevia 14744C2
2.

-

=»= vanitas Eph4,14 TT£pi(p£p6u«voi 5i5aaxaXias 7424B10 ct 14788C10

+ kXu5cov
&VC(J.7c66lOTO^
2

=

inet 656? 36(^/)5.)1380 n.

expeditus 46 lin 5.

ex laquco, fuais iium.

'Kia 17704A10 TTapd KcovoTdvTiov abs 6401C1 405A6 8 b) ad synodum cpiscopi Ariminum 17692.M3 Ets KcovaTavTivouTToXiv 17745C3 ets 'PcoMTiv 6280D1 344A15 353A7 8500A7 11600C8 14700C8 72^A9 725C11 745C2 abs 6280D5 309A4 11600D6 al 14709C9 11601A10abs 13 els Tds roXXias 3. = rcdco 185D9 <iTT6 ciypou op Pa5i7co els - ^iPinne^) 368C12 TTdAiv 12676B7 209.32^5 U NiToias met ad prius dicta 161V656B10 els otKovopiav dvcoi^ i^ = reraisBio, relaxatio 1. met 14728 Bl 1 - paadvcor "29B1 1 lyjtw - scil ultro citroquc commeandi 2. meton = id, <3uod refectioncm affert, oblcctamentum 20848A5 - piou

15I68A8
(ivev6ci^5 2

+ Tpo9fis ^6ovT^

= =

nullius rei indigens A. 151101

A15

+TTXT^pris

teA€i6ttis

2811101B4

&vcv86T(i>q

labore

non Intermlsso, mct

36(^/7?<S.)t433C2 AKoXouei^aaaiv

(ivevipYTjTO^ 2 = efficiendi impotens, ineffirax 15IV473B13 +6yovos et 481A13 Oeos op
iaxucov

dJvcu = slne, c. gcn. frclativo praeeunte oO dveu 7460A15 15I1261A14 15III380A8 17788 A2 f|s - 15II261B9] I53C7 syn X"pfs 13 2100B4 syn x"p's 196C11 3205B9 4209C3 Mll0,29 4 ^synAl)ll^Cf> 7460 (J«/)284C14 A15 12656B2 et 664C7 Mtl0,29 14705C8

15I117A5
15III368B5

15I1205C5

380A8

212B14 261A14 B9 16I537A14 op ucTd

(ivc^^TaoTO^

2

=

sinc praevia Inquisitione

accpptus 15I60C5 verba

20949C2

l7{ffAr6.anl8.)731D3 788A2 iS^EusVerc^SOSCi 3745,11 15 48,3

(ivc^ixaxia i^ = patientia malonun (iniuriarum) 11637B15 + <piAav6pcoTria et 641 Bl 3 imperatoris
17(^^fry4r)700C4 ccclesiac +utto(jovt^

(ivcv)Xapu>? KdTOS

=

Imple

17(//^r5.)732C14

elpit-

(ive^lxaxo^ 2 = patlens malorum (iniuriarum) 20937C1 Anton. - t6 fiOos 3737,29 expl. MTi5evl KOKov dvTl KctKou (5nTo6i5ous syn Oppecov dvex^MEvos

dvecpiXTb)^ = ita remote, ut attin^i non possit 17(y/y4r5.)729B4 yeyevvriK^vai + citKcrTaAi^TrTCOS

(iv^^oSo^

2

=

cui

exitus
sbst.

non
pl.

patet,

met

=

penuria oppressus, m.

14708B15 +

= fero aequo animo 1. abs 2137C6 141B8 5229A1 7449D3 20928A1 968C2 251053C14 1068A4 ^v acbuoTi 36{ep39.) 1436B10 2. c. gen. a) rei - drroAoyias
^"^'X~'
6(jryny!/)256BlO

(iv^X^^xai A^crx-]

M

[fut.

dv€^OMai,

impf,

aor.

XTlpat

765B7

-

(ivcKa(oxv)VTO<; = non erubescendus, 2 simplcx TTappT)a(a 18B2 (ivcK IScxTO^ 2 = qui capere (in se) non potest, incapax c. gen., term. theol. in controv. christol. - OMapTlas 28I1104C9 - Seaucov met 28I1117B8 - eavdrou 28I1101B10 1113B12 op 6£ktik6s + <5cTTaer)s - TTapaTpoTrfis 28I1120C15 - TrpaypdTcov 28I1124B6 - aapKds 28I112fiA12 (ivcKiS^XTOj^ ?X" = dveTri6eKT6s elui c. inf. 28II1136C4 Koivcovfjaai
(ivcKlXyjTTTO^ 2 = nulla reprehensione cpiscopus lTim3,2 11632A7 14696D1

dvaS^XOuai

yev^aecos 28I1113A8 syn 28111 01 Al yevvViaecos 12

— SiapoXcov 14720A9 - 5iaXua6cos 28I1125C3 — OavdTou 28I1104B4 — tcov KaivoTOMOup^vcov 241033C1 - Aoyiaiiou 3742,9 - Xdycov 15111

di^us - Sios

14748C11
dvcTtl^iixTO^ 2
term.
nitatis

theol.

= cimi aiieno non permixtus 17(*/aj/>A^r)708A9 vnTocxTdaets triiauTals = inter 3C

— Aoi5opicov 17761C14 — 6xAt|aecA)s 377A2 - ^Tiiicrrcov 18805C3 - uppecov 6(C"««')360D2 3737,30 syn dvE^iKOKOs gener — toioutcov n. 10544B7 - TOUTCov 16I565A14 b) pers. mdcf auTcov 6((f/>/>/l;5)392Bll - toioutcov 241032A4 — TouTcov 10552C3 17749B7 18805B4 spcc. — 'AOavaaiou 14(//o5)745B9 X^ovtos - OudAev- Tdiv aipeTiKcov 15I49B4 Tos 14(//o5)745Bll — Tcov Ppa^eudvTcov 6(C"«''^)360C6 — tcov ypa96VTCOV 10556B3 — Tcov ^TTixEipouvTcov 10556B1 — Tcov eeAovTCOv 11624A11 — tcov KarnyopouMevcov 10561B7 - tcov kcoXu6vtcov 9529 D3 '< — Tcov Aey6vTcov 18801B9 — tcov ^vopajovTCOv 241 033B4 - Tw V TT^o^aAAoiie vco v 2410^8Ai;

M

87

&v€xo|xai
subdiac. 14765A2

dvOptdTTivo^

<iUMPouXeu6vTCov 9525 Dl 528A10 c) add. gen. praedic. partic. 533B6 CllotuTwv yoyyujdvTcov 10544B6 Xa6248A10 AoOvTcov auTwv 12650D5 paivop^voov auTcov 14732C9 pou A^yovTO? 737C3 TT^Tpou duoAo15I61B9 Xe764 Al jTepou AeyovTOs youvTOS

- tGv

KaXcos uirTipeTcov

Tfi

^X.

Cappad. Il^O-^^e^^Cl^ Marcellus ep. 6(epSard3. )S32Blk TheognostiJis 7460B14 - X6yios Theodorus mon. 20929B13 epith euXapi^s 2. plures una sumpti, vel episc. vel viri alii
Georg.
insignes
recepti (O^^^^OSCS tcov ^TTtKeiMevcov aur^ — 7(Z)to7i/?om)464C3 epith TTveuMaTO^^pos 10557 A13 epith <5cTTocjToXtK6s 569B5 epith OeTos, Oeo-

y6vTcov auTcov

151 1284 A7 toutcov Xey6vTcov

(O^-^^^e^BlO {synHier) 6(J«/)301B15 400 A4 et 9 = 1771 7 Dl et 720A1 Ar. a synodo

16I581B9 Tcov d^povcov Xey^vTcov 241044B7 251057A7 umcov (pQeyyop^vcou uycov Aey6vTC0v
3. (a.) c. i. 2141A2 t6 ocopa n^veiv 189A2 8520B6 tci T5ia X^yeaea» 11629B1 uttoMEveiv ypdv^/ai I4753B1 yevlaOa» 7rapo5ou 15I16A3

ocKoOaat

I5III445A4

-rracrxeiv

t6 acoua
844 AIO

161533
ueveiv

14716A3 epith dyae6s, 6pe65o5os 732B2 familiares David regis 12 epith euXapris 733C4 epith dTTOcrroXiK^s 765B6 epith KQtX6s*, iXeuOepos
X6yos
15III424B2 4Reg2,15
scil ulol TrpocpTiTcov

20841A5 Al dKOuaai ei2C2 «MpaXeiv 913A4
6ep6s, cTuyyeveis

MaQeTv dvoi^ai

16IV649

6L\e^i6q 6 = patruelis 14776B3
divi^xeoTO^ 2 = insanaj}[|i8, met uTToaTQ

+9eios, irev-

pl.

n. sbst.

B6 epith TTaXat6s 17(j);n//i>r)720A3 et 14 et B2 Ar. a synodo recepti 3. scriptores sacri Jo. ev. 184D2 epith eeoX6yos Paul. ap. 112C12" et 2113C9 cpith xpx^T^xp^pos gener. epith OeoXoyos 169C5 92B5 2113A4 196A8

6(C'«''"^)405C1

ivi^XOO^
yivoM^vcov

2 = ipiarus, c. 7469D3 ypa^cov

gen.

2153C8

&vO^Xxb)
tcov

=

tralio

in

contrariam

parteni

I4760C3

dvi^Xto = redeo ad scopum, redundo I7(C««") 792B6 To •rrpos XuaiT^Xeiav dvriKovTa ttj fKKXrialcj AvTjXei^^ 2 = immisericors 1I656B12 &VY]Xeu>^ = immiscricorditcr t4776A3 KcrraSikAjco

&v0^u> =
+TTXrieuuco

florco

mct 20953A8 Td

Trap' fjMlv

dvT^Xio^ 2 =
&vV)(jLepo^ 2

solc carens

15I25A2
1.

iriM^pa

=

indomitus 120A6 ^cpa
I. s.

&vi^p 6

=

vir

obv.

natura vel origine

Kard 189C5 Korrd 6(J«/)285A7 Trp6s Bl abs. 8517A5abs. lt620All ct B2 et 4 dat. 621C9 abs. 628C14 et 14741A13 et 789A14 dat. I5I33A9 Trpos 15II200A2 et 15III445B1 dat. I7705B3 TTp6s 19817A13 et 301168C4 et 351284A12 dat.
dv9(oTY)(ll
intrs

=

resisto abs., c. dat.,

Tiuos, TTp6s Ti(va)

2121A7

irpos

6409A5 - Tux6vTes = hu8492A5 epith Tra6T|T6s 11 ^k milis condicionis CTTTipMccTOS Aapi5 28II1145A14opee6s B12 13 2. sexu op yuvr) 128C11 351284D3 op Oe^s 52A5 2144A13 15I69C2 15II209A11 3736,22 44,7 op e^Xeta 2145D1 op Trape^vos 5232 Al 4 epith euyevi^S 11652C1 TeaaapdtKovTo \4{cont2.) 3. aetate 793C11 op UTTavSpos 5232A14 2145D1 op 185B14(Aw) op TTats, yepcov, v^os 4. s. mor. TTaTs v^os 351272C5 op vt|ttios

5221A10

-

XeutTtis

drreCTPeUvue

6lv6pa^ 6 = carbo ardeios tov — tt^s TrXdvTis

mct 20848B15

&v9pameiO^
4213A1

-

3 = bumanus 1. gener. yevos -youii8(Z>TonJ/ex)505Bll = I7769B11 CTcoMa I57A1 2. spec. natura hum. a A.
ctcomct

assumpta Spyavov 2173C2 scil 351269C5 - CTCOMCT 351276C1

Trderi

et

aipeTiK6s

epith abs 15I20B7 ccTToaToXiK6s 16IV657B8 + TriCTT6s — daepTis 5229A16 — daeXyris 6{synAr) 273A14 - 5(Kaios 3757,15 - euaepris 17749 A9
relig.

virtute

vel

vitio

17761B7

-

dv9pa)7tlvo^ 3 = humanus I. gencr. ad liomines pertinens 1. natura eiusque partes yaCTTt^p 15IV505A10 syn CTcoMomK6s 509B7 op. dXX6Tpios eeou 11 - Kap5(a I5IV509B11 14 syn CTCOMcrrt- adp^ 28Illi3A8 1116A7 1128A12 k6s

-CTcoMa2100A5

169A8

15IV524D2

20948A7

-X6yios 7416A14 Xik6s
II.

tt-.ctt^s

16IV657B8 +dTToaTO-

ct

9UCTIS


s.

CTcb^pcov

151I305A14

152B10 151II369A9
1.

TeXetos

Eph4,13

ee6s

15II216B12 16IV672B14 23993B4 op 28II1136C5 - yuxri 28I1124C5 6 11

genitor 2109C6 Trapeevos 128C15 7 dv5pc6v auvouaia dv5p6s fiTTeipos Xcopls dv5p6s 4k TTapOevou TrpoepxoMevov acoMa 156D2 t(s yuvfi X"P^5 "" cxuTdpKris Trpos cruaTaaiv dvepcoTTCov 160C7 i§ — op ^k TrapOevou m6vtis 11 yeved l^ - 251068B3 i^ - Kai yuvaiK6s op in Trapeivou 271088C7 TTapeiuos X<^P'5 — tiKTOuaa 28I1105C14 Ik aTTepMOTOs — op Ik riv.
spec.

=

2. origo yeveois 16IV645B2 yeuuT^MOt 7457B12 op Oeco TrpeTTCov

20945C3
15I69B8
3. vestieia

youii 7(Dio«^/)461B4

17765C4

dyiou
3737,6
III.

2.

=

maritus 121D1

14721C13

14

251057C3 Trapeevos

MeMvr)aTeuM£vr| dv5pi Lucl,27
epist. usur-

8 12 epith ^OapT^s 13 vocab. honorific, praesertim in
1.

patum
852A5

nominatim Antonius mon. 20840A11 941B12 6 toioutos - 956A4 Arsenius

ep. 6(j>'n/!r)264Bl

Athanasius 6{synAr)252Cl 14 + 257C12 D3 +277B2 Cl 9 (Ja/)293A12 + 297A3 15 +345A11 6 toooutos - C5 6 ttiXiKOUTOC - (Oui^d^SClb epith yvcbptMOS (C"»'^

aiaeriCTts 7457B15 15III 17785B2 - fpyou 2128B10 op - Mop9in 28I1097B14 - omoicoctis 2811116 eeios A4 op dXrieeia — TrpdyMa 15A12 — ^fJMCi - 9C0UT1 20849A15 9533C10 4. mentis — evvoia morurrque virtutes 5tdvota I37B11 15IV476A13 add daeevris - ^Trivoia 15C10 - XoyiCTMOs 8481 A3 add. euCTepiis B6 16I1609A5 28I1096C14 1116C6 28II1140C6 7 1148C7 syn CTapKiKos — v6Tiats 28I1116B7 — vous 8516 C9 - CTo^ia 16I569C12 1C2,5.13 - TeXei6TTis - Tp6Tros 14769B1 op 28I1124A1^ op eEiKTi — 9p6vriCTts 14732B6 5. sortis et eTipi65ris

imitationes naturae

444D1

-

elKcbu

condicionis
(^i/CT-^^^SA^

humanae

infirmitas

OMdpTTiMOt

15II

408A4 6 B7
TTis

TTiXiKOUTOS

-

11(C»«^)633A10

B5

= 17716A11 -dvTieeCTis2133A12 15III453C4 - dCTeeueia 28I112tC13 - dXdTTCoMa 136C10 - KXfipos ^(^'''«'^^^O^Cl^ = mors

- Tou TTXfiOous

Dion. Alex. ep. 8484B8 485A12 497C8 Eustathius ep. 14697D2 - ^MoXoynEutropius ep. 14700B2 - dyae6s Eutychius

6.

rerum ordo et instituta a) epith paCTiXeia 231021A7 - 5tKaCTTriptov 6(jynyl/)253B14 - ep6vos 231021A5 - TTapd5etyMoc 15I65C1. 1511304^3

89

&v6p<univo^

SyQpiiiKo^

90

17765G1 -17^00^0^(0 14788012 — t6 aTiuaivouevov = vis vocis 15iI240A10 15IV509B8 - TaOra koI ToiauTa 2189D7 syn dvepcbircov Spya op OeoO 2pya b) n. plur. sbst. t6- 18A11 + alaeriTci 36C10 297B6 124A1 193 D3 6(eppAeg)^S9Ab 15I60B6 7 69C14 125B8 151II444A14 15Iil60A6 304C3 457A13 16I568B15 16II620C7 I61V645B13 465B11 7. spec. genus humanum y^vo^ 15C12 ^{^'«''^^^^^AU 69B1 2116A5 128B12 169B11 15I1289B10 18804B7 et 404C12

I5IV480C14

op eeiKcbs 421A5 66 syn aopKiKcbs op QeiKw? 271089A5 -xplco P 15I112D1 &v6po>7co6uola f\ = saorllicatio hominum 149G5 pl &v6pu>7coxT6vo^ 2 = homlcida 1. spec = dia bol us Jo(S,44 10544C2 +4yeuaTTis 2. met = haeresis 10544C8 17789615 +5uacbvuyos
<SLv6pu>KoXdTpT)^ 6 18167 2811129C9
&v6pcL>TC<S(i.op(po^

=
2

cultor

homlnum

1511

=

term. in quaest. christol. humana tribuunlur Filio A6yco 1. natura hum. eiusque paftes, fipyawov ='corpus 2172A13 173C10 176C11 -adp^ 105 77 A6 15I1288A6 296B4 13 15111392 - acoua 297C4 104A12 A15 28I11136B1
il.

lormam humanam
condicioni

babena 14465 t6 eslov

dv6p(oiiOKa6^^

2

=

humanae

132A16 169A8 B9 172C13 8493B3 296A10 syn yEvnT6? 15111440^11 20945C2 251056B13 1060C4 toO A. 1061B6 toOt6v tw f|ueT^pco 1064B14 1065A8 ToO acoTfipos B4 351 288 D6 - ^Oais - xe'p 161V657 1511141364 op A. 436A9 14 A14 - v^uxi^ 251064B2 28I1117C1 2. origo hum. yiveais 15II1432A6 - y^vvriMa 17765D1 - y^vvTiais 28I1101A2 - uTrap^is 28nil45Bl2
125B5
15I1176B9 16II624A9
8. propria naturae humanae extrinsecus manifestata yXcoTTo 16IV657A11 - ?pya 2172D6 op OeoO ?. 184B3 op. i. Ott^p AvepcoTrov 192A9 — KaTopOTdt 6jd ToO acbuoTOS I. B3(Z>w) 4 — t6 X^eiv cbpoTa 151H409C2 op eeoO k. - TTTOapo 15111392^8 -jii^yaTa 15III444B2

obnoxiug spec. sec. haeret. 743382 y^vvriats scil. Filii ex Patre 10576A4 t6v U. cbs- ^avTdjeaeai + ttoikIXos 6lv6po>no^ 6 = homo A. s. communi I. absolute 1 quilibet homo 2. certiis homo 3. homines sunt = vir sexu dii ethnici 4. s. str. II. dvep.
attributive iungitur cum aliis subst. 1. gen. dvepcoTTou, — cov 2. d. copulat. c. praeposit. elSj iv, e^, Korrd, Trapd, Trpds III. dvep. sibi adiungit attributive 1. substantiva aha a) in eodem casu b) in genet. c) copulata c. praeposit. 2. adverbia IV. epitheta V. opposita 6. term. in controv. christol. dvOp. cst = A., Chr. homo factus I. in doctrina orthod. usur-

patur
A.
c)

1.

ad significandam incarnationem

fiUi

a) ylveTai dvOp.

aHae enunt. idem

b) yivETai ul6s dvepcoTTou 2. in consecutionibus dicunt

8492B18 23984A2 - (pcovri 15ni392All 261976 C6 1081B6 hum. edXTmo 4. voluntas 231 021 Cl op eETK6s 2 naturae hum. 6. iriTirmitas a) epith dae^veio 12661A6 15III441C7 - TTdeos 1511 181A9 151V476B7 b) abs. n. sbst t6 a. 8493 A14 t6 kXoUiv 496B4 scil aiiTTeXos 15I96C7 116A8 I5I1153C9 172A12 184C2 241C6 add i) els r)Mas oIkovouIo 245B8 ToO A.'op. oOalo 304B8 15 15III404G7 413C6 417G6 "43365 436A8 261076C7 28II1153A11 351265C7 op Oe^Tns tc d. 8488A2 492B10 520 ClO op Td aTipalvovTa tt^v 493A7G2 eE^TTlTO 521A2 Op Td TT) 066x^^1 dppOJOVTO 15111381B15 396C4 397C3 400A2 4U9C4 16IV657B13 437B14 16II620C16 op e£6TTis 660B12 665A15 Td - toO Kuplou 8497A14 - ToO acoTfipos 8485C4 489 C13 520C9 - ToO uloO 8497A2 15III377A6 6. offit ia pro hominibus susrepta Sioxovla 8496C4 XeiToupyla - 151 1141 6B2 - oiKOvoula 10541A14 — TTopoualo 15ill60B8 syn JvaapKOs 172A5 8496A7 op e£6TT)s
dv6p(«>n(vu>^ = buiuano inodo (lerm. christol.) 351284D7 - PotttIjco P 16I541B13 - ypdcpco 8496C13 15II1460B14 - S^opoi 15I105B8 - SiavooOuoi 12661A4 15II221A8 uTTip Ti^v Tcov dvOp. <puaiv — ^kteIvco 15ni392A6 op eEiKcbs - iTTEpcoTdco 15m421A9 op eEiKcbs — ^TriXduTrco 15I1257C6 — KOTapyfeco 15m444A14 - AoXico 15111397610 op eEiKcbs 15iV509C2 -Xoupdvco 15I105A11 1511140563 409A7 - A^yco [elTrov, dpriKa] 849268 49367 9 C9 15197613 500D4 520A2 140C4 15iil49A7 15Iii40jClO 405A15 409A15 66 413613 41663 opeeiKcbs 425A15 611 432C13 ^ 43769 44466 op eeiKcbs 161537610 1611621 65 624A1 2 18805A1 23993C2 - Xoylsouoi 15ii221A6 -voico 7433614 17768A8 785A13
dTTOKplvouai - ylvopai

deductis a) in A., Chr. insunt et humana divina b) A., Chr. humana operatur et patitur c) aUae dict. similia edicunt d) tituii II. docpraecipui Ghr.o ex hum. natura inditi
e doctr. et

trina adversariorum statuit axioma illud: A., Ghr. solum dvOp. est 1. ethnici 2. Judaei 3. haeret. A. s. communi 1. absolute 1. quiUbet homo, passim spec nrjS^ — = nemo 6{sjynAl)2&^B5 2. certus homo nominatim vel contextu determinatus- Adam 1511136069 23996A5 69 3736,2 849A3 V. s. TTpwTOS — Anton. mon. 20837B2

90962 913A5 928A10 epith olKTpos 941G1 et 944A9 - OeoO 66 epith auveT6s 11 epith pcbpos 960611 973A8 - Arius 13685.A.14 - Arsenius ep. 6{synAl)2(>bB5 epith veKp6s +276A6 {epSardl.) 313G8 = («/)2.)321A5 36567 - Athanasius ep. 6{synAl)2h^Cl +265A7 epith. i5icjTr|s, ttevtis G4 {epSardl .)inD\ = (f/>2.)321A12 (C""'^)^^ GIO - eeoO 14745A14 {Hos)l\^M 756G1

— Gonstaniius ep. Ar. 14784B15 imper. 14745G15 epith. Ovtitos 776G7 - Dion. Mediol. 14784614 - Euphrates ep. 14717A8 - Eusebius ep.Ar. 6{synAl)2^i)Bk — Fronto pala- Georgius Gappad. 14784C3 tinus 20925613 17757G8 13 - Hosius ep. 14744.\15 - Job - Auxentius,
2088865 epith ^Ikoios - Ischyr. presb. %{synAl) -Maria virgo 269A13 epith. ISicottis +64 - Martinianus iaic. 20913A4 25t057C4 - Moses 7428G8 151I204A8 - Paulus aposi. 15111360610 424A11 et 12 2Ci2,2 - Paulus ep.
Gonstantinop.

14708A8

- Secundus
dAAo

phronius ep. cuntur ou5^v

- Potammon ep. presb. 14772A11 - Theo17724G4 3. dii ethnic. di14701 ClO
.

fi

outoI

120AJ
32

24A11
a£iiv6s

25A5 epith alaxpos

28A1

D3

epilh

14

-

frTvco

16iV657A8

— TTuvedvopa»

op alaxp6s, toO koXoO noKpdv cov 33613 Cl4(Au)epithoua£uv6s 36.^15 Dl eplth Ovtitos op e£6s 37A4 67 et D2 et 3 op 6. 5 49A5 2121C18 epith Ovtit^s op 6. 180Cj2 epith Qv(\.
Tof
4.
s.

1511140965

str.

=

vir (sexu)

3745,3

5

91
II.

Sv6po>Tco^

92

vox

attributive

dvOpcoTTO? iungitur cum substantivis 1. genet. AvOpcbTrou, — cov dyvoia

16II624A7
voict

10

-

dKoai \7isynAr)&9&Cn +5»<i-

9532G7 Mt4,19 - 6i\xap-xia 151 105A5 351289A14 - dp^XEia 211 7 A4 - dvA(rraffi5 251061A14 - d^lcona 28II1157B3 - drrdTTi 10549C4 - dpxi^ 2104A3 6 - d*e^- pfo? 2116D7 177D2 vEta 15IV469A2 60B6 137C11 20868A12 909A2 - y^vtai? 144C15 2128C610 7433D11 - y^vvTiMa 7436
dcXieus

-

Al

y^vos

V.

s.

V.

yivos

yf^

=

E5cop 28 II

1149A4 - yXu<pi^ 144B12 - yvcoais \l{jfAr7.) 741B9 - 5Tipioupy6s 28II1148C2 epith. irpcoTos = Adam — 5iaAoyia|i6s 10560A10 - 5idvoia 2124B14 148C14 \l{synAr)Q^&C\\ +dKoal 28I1132A8 - 56^a 3748,13 - 5uvams 2169B4 elKcbv 15I16B1 et 60A2 Roml,23 20948A1 - «KKXriala 2181A10 - ivQ<j\x^a\^ 15III432A10 - fvvoia 133B7 7436C4 - ?pyov 16IV656C9 - Ipcos 10540C8 - euepyeala 20945C2 +(tcotti- jcoi^ 12664C7 - jcoottoIp(a 28II1149B11 - edvcrros 2136A7 12664C7 riois 28II1148C3 - Qpl^ Mt5,36 12664C8 - duala 15II161B8 - KOfKia 2109B6 - Kevo5o^(a 6(Ju/)289C9 - KfvTiua 15III361A4 - Kplais 13688D9 - kt(- Aoyiau6s I4768C13 28II OTris 15II276C12 1144C12 - X6yos 7436B3 15I69C4 15II220C8 221B5 10 C4 224C2 3 17768A5 - M^pos 17768A1 - Mop9i^ 120A1 40B13 52C11 281 1105A15 28II1144B1 1148C5 - vous 18A8 01C6 2121A10 17(//ylr7.)741B10 - 6hoi6ttis 181C2 - dpolcona Phil2,7 23997A1 1021C10 1024A2 1025B6 - ovona 28II1164B8 - ouaia - TrdGos 2185C2 - rravoupyla 23996C10

sibi adiungit attributive a) in eodem casu — dnapTcoX6s 351281C15 Jo9,16.24 3738,12 - yepcov 11637 CIO ixQpb^ - 15II220B10 Mtl3,25 -udyos 2181C11 b) in genet. - iKKXriaias 5232C10 236A15 - eeoO S^O^-^^^^ICIO 7440 D4 syn Iv Xp. 20941C1 944A9 973A8 22980D5 epith c) copulata c. praepos. ol iv Xp. M^as 6(eppAeg)ZS9A5 7440 D5 syn - eeou ol ^rrl yfjs 15I144B3 +TdyevTiTd 6Korr'elK6va -2120B11 Cl 421 2A3 6 KaTd Oedv - 15II245A6 2. adverbia 6 dTrXcos — 125B10 6 i^coeev — scil. acona Kai H^uxfi 28I1116D5sec Apollin. 6 gacoOev, ^v flMiv, f)Mcov sec Apollin. 28I1096B2 1116B9 D3 1117A8 1121A14 1125A4 loco adv. 6 ©uaei III.

vox dvepooTTos

1.

alia subst.

15II296B10
IV. epith dyae6s, dyios, alaxp6s, dKaTdaTorros, dpx^Turros, daeevfjs, dcppcov, yevrjT^s, 56ktik6s, 5euTepos, Sid^opos, 5!Kaics, 6iopcrriK6s, 5ivfuxos, envfuxos, trroupdvios, euAapfjs, Ovtit^s, l5icbTTis, laos, Kaiv6s, kco<6s, koXos, koiv6s, XoyiK6s, M^yas, Mcbpos, veKp6s, olKTp6s, 6Moyevfis, 6moios, TraerjT^s, TraXai6s, rrapd^pcov, Trivris, rriaTds, rrXfipris, TrpcbTos, ^ivf/OK(v5uvos, aeMVfSs, auMTras, auveT6s, acb^pcov, TaXa{Trcopos, T^Xeios, toioOtos, Tuxcbv, (pOapT^s, x°"<6s, yiX6s, yuxiK6s V. opp. dyyeXos 2120B7 16III629D2 (Td)

dXoya(jcoa) 144B12 2116C5 15I56C6 132A8 15II188B14 Oeds „oux "s dvepcoTros 6 ee6s^« secNum23,19 vel sim. 7433B5 6 C^{bxs) DlO 11 15I56B14 15 C4 15 14693B1 68C5 69A10 C14 15II221B1 16I568B14 569A10 16IV645C1 17765C3 768A13 al. 121A2 B14 32D3 33B13 C14 2192A2 7433B9 C8(Aii)
12

- TrXdais 36(«/)3P.)1436B7 -rraTiip 16I568C14 28II11406l4 epith dpx^Turros - -rrXdaTTis 281
1117B1? +TTOir|Tiis - -rrvsuMa 16I548B14 552C11 581C1 231005B7 - TTOiriTiis 2811117 B12 +TrXdaTTis - Trpoaipeais 2101B15 - adp^ 15II277A6 28II1144C2 - ouvi^eeia 2133B7 151144C2 - auoTaais 2156D3 15II169A14 28II1133A8 1136A6 1140B1 - a^ayi^ 2116C5 - acoua 20889B9 28I1124C3 1128B9 - aco15III369A3 20945C2 +euepTrip(a 15II248A3 yeata 948A11 949A7 251061A10 B2 281 1101A9 1121A6 28II1140C3 - Texvri I24B1

D8

11

8492A4

14741

D6

Lcl8,2

151

15II160A9 15IV469A1 .16IV664B12 28II1157B3 5 6 Kupios (IXp) 6(Ju/)285D3 28I1109B6 A. 271088C1 12672C5
B. term. in controv. christol. dvOpcoTros est = ul6s, Chr. homo factus I. doctrina orthod. usurpat vocem 1. in significando mysterio incarnationis a) y(veTai - 2128A10 B6 4212A12 C13 213A13 ouK f)v — Trp6 toutou, dXXd yiyovt ... 7440A13 B6 C3 D8 syn acoMa ^opel 8488A5 13 10560A8 577A4 +ul6s 492C1 493A3 AvepcbTTOU 8 B6 +adpKa ^ope! 11640A8 12660A10 15 +adpKa9opeI Bl 661B5 664B2 15I64C12 85C4 89C1 + Tf)v 5ouXou MOp^f^v dvaXaMpdvei 7 10 14 92B13 Cl 2 96A1 14 97C11 100A9 Bl 7 lOlAlO Bll 104A6 B8 11 105A1 11 108B14 15 C4 109B3 112B1 8 12 C3 117A9 Cl3 124B2 125C9
A.,

132A8

-

- Tpdrros 15111365614 15II obv.) 7452B15 op 6 yevvi^aas 220C5 320C8 Prov8,31 23996A5 B9 = Adam - uTrap^is 28I1105B1 - (t6) 28II1149A9 uTreuOuvov 2109B9 — uTrovoiai 2156A7 — uvj^coais
32C6
ulos

41D3

(s.

28II1148B14

-

(pavTaala

2180B13

- ^Oopd

2109D1 112A2 - ^eopeus 20976D1 - <puais 136A15 37B2 52D1 2196C10 7436D8 452C4 15125A3 65B7 69A6 116B1 15II221A9 272A12 15III365A12 444D2 16I569A12 28I1120C3 28II1141A9 12 B5 D3 1144C7 1149B5 - xpe<oc 151126169 268A12 - vf/uxii 116B3 C9 61B5 64A14 2121A9 28I1128B9 gener Td tou (T(iov) - 211 3A2 7433B15 15I56C4 121B7 op to tou QMt22,21 16I581B11 1C2,11 36(^/>29.)1436A2 2. vox

137B11

-

copulata c. praeposit. els —ous r\ KdOoSos 15II161A11 f) iv 9iAavepcoTria 15II272A14 dvepcoTrcp (—ois) fi 5idvoia 113B3 t\ yeveTTKpdveia 2169B13 i^ dvepcoTrcov t6 ol yevvcoMevoi 18801A11 6 VTiiia 17765C13 - — eXeyxos 15111465811 Kcrrd avepcoTrov (—ous) i] 5oKiMaa(a 6(C»«j)348B1 f) — —olKovoiiia 5i5aaKaXia 15111 65A7 Trapd dvepcoTrcov r\
.

14A2

'

Trpis dvepcoTrous

f]

auyKpiais 2184B5

15II148C2 141B7 145B4 140B7 164A7 9 165A5 explic. «v5uadMevos 168A14 C5 11 169A8 TV[V fiMETepav adpKo Bl 173A5 BIO C4 176B9 +gv5uETai acoMa 181A7 241B11 248A6 +adpKa 4v5ueTai 260B10 14 261B6 8 10 265C3 8 268A11 Bl +d5eX96s 11 277A3 +^v5ueTai adpKa flMcbv 289A10 14 B15 +fve5uaaT0 adpKa Cl 297A15 304B6 320A10 +adpKa Xapeiv 15111 372C2 380C3 385A13 explic. adpKa Xapcbv 4k Mapias 388A12 13 op ouk els - fjXOev C13 389A3 explic. adpKa TrpoaXapcbv 9 12 B14 392A1 C4 393B4 +t5ioTroiouMevou Td Tfis oapk6s 397B4 explic. §v5uadMevos acoMa 11 explic. adpKa 90pcbv 404C6 405B15 explic. adpKarrpoaXapcbv C6 409A7 413B10 13 416A3 420A9 433C9 +496+ exco adpKa 421A1 429C6 7 peaeadpKa 436A13 437B8 JyeveTO adp^ 440A3 CU 441C6 I5IV516B1 16I552G4- 1611620

153C8

93

dEvVpiono^
TToAiTEueTai

&v0fHim6n)q

94

B12 Cl = aap^ ^/^v6TO 6 621B4 624A3 7 B4 +4KTlaeTi 16IV656C6 17(//^r2.)72lC12 +y£vvTieivTO ^K Trapeevou 18804B6 13 {EusVen)
&0SC9sbscr
(Pflu/m)809B3
explic.

yEvvrieEW

^k

23989B15 996C7 yEyovE adp^, t^Xeios 1004A8 TTTCox^s y^ovE TovrreaTiv - 1012 B2 1024B9 1025A13 explic. yEvvT^eEls Ik Trapeivou 1Q61A9 251053C2 1064A7 +adpKa dviAapE 9 12 1069A1 201073A11 1077A12 1084A12 271088C5 9 D4 1089A11 2811096 Bll 1105A15 1108C11 1109B7 11 1120A15 epith T^^eios 1124A15 BlO 1129A8 28II1133 Cll 1136A7 1137B3 10 1144A13(fc!j) B9 1145A6 B13 1148C2 1156B6 1157D3 epith b) ylveToi ulos XoyiKos 1160A2 3738,20 dvepcoTTou [v. infra 2. d.] 7440B7 10577A4 +dv15I105B5 15II149A2 293A13 +adpKa epojTTOs Aapwv 15111388612 15IV476B4 +f96p6ae acopa 16IV676A15 28I1105C12 13 18804C1 c) aliis verbls 1109C5 1112A4 28II1152C3 yevvoTaj - 28I1105B3 1128C6 281I1164B4 {k Trape^vou fTTi<pa(vrTai - 2173A15 = 351268D10 f\tv- iTTi^dveia 2169B13 KTijETai - 1511 TToieT296C6 161I621B15 624B4 +y^yove Toi - 15II169A5 176C11 U. auTdv 181A10 iTTolTiaEv - 15ni64A15 TrpoepB2 176C2 8 XETa» — (^K Maplas) 251068C14 explic. adpKo Aapcov 271088B13 ^aiveToi 28I1108C10 2124B5 153B9 1 60C4 explic. 4k TTopeEvou TrpoeAecow ^avepouTai — 20948A4 al. locut. dvepcjTTow dva?vaMPdvei 3201B5 t6v fiM£TEpov — 15IV488C4 521 C6 17(///lr7.)744A4 drrd Mapias 351265D3 1276D6 1285C12 Ik (puAfis louSa 6 XaMpdv£i-15I105Bl2 17(//^r7.)741Dl dTrd Mapfas explic. adpKa f|T0i acoMa <popEi — 151V497A3 351265D3 1269C10 1272A11 13 1280D10 1281A2 tv. tou ASom B9 1284C15 Ik iTripalvei tv Mapios 1285D4 1289B12 1292A7 - 2169A2 auMTrX^Tai tw - 4212C15 2. in
Mapla? +7
conclusionibus e doctrina deductis a) in A., Chr. 3unt vere et humana et divina 2124C1 3 D6 125C9 128A6 B8 13 129B10 160B5 164C7 184A11

2125C9 TrpoKdTrrei 15III429B10 TTvvedvTTai 231004A12 TrruEt I8805A4 15III429A7 UTToB^.rrai t6 FIv. cbs - 23997C3 op dvcoeEv ETTEMTTev uTTOMivEi 15196C14 t6v edvcTTOv ^e^yyeToi 151I1384A12 fyelpeTai 23988B9 uTrepuv^^ouTai 15197A1 104C13 uvfourai 231004 61 c) aliis elocxit. idera xP'"a> 15I108A15 dicitur A. iaT\v iv tco - 2125C5 169C2 et 7 = 35126969 et 10 ToOTa cbs rrepl - ou A^eoeai 2128A10 3201B9 iv - OTaupcoeels 15I105A2 A. dpydvcp k^xPT'""' 2172A7 dvepcoTTOu oxi^MaTi B7 dvepwTTco Mdvcp A. ^pydjETai iv - 2176C13

C6

Kol TTaeTiT6v t6v Xp. drrcry^eAAouai cbs eIs - ylvEToi 151109C9 dyidjerai cbs - 231004A13 leecopriaaTE Jesum crxi^MOTi dvepcoTTOv 15II181A5 eupeeels crxnuaTi cbs - Phii2,7 151125769 23988610 ylvETai cbs TTapd dvepcbtrou TctuTa 15III440C12 cpAuapeTv cbs KCTTd dvepcoTTOu Tou acoTfipos 161V657C1 AoiBopeiaeai cbs dvepcoTTCp tco Kupicp 16IV664614 673A5 eeds aurou yiyove, 5i6ti dvepcoTros 23996 C4 paaiAeueiv Si* cxutou cbs 5i* dvepcbTTOu acoTfj— co TrpoaiJiet diab. MriaoO cbs pos 231021A9 281I1148C14 d) tit.' praecipui Chr.o ex hum'. nat. inditi ul6s dvepcbTrou [v. supra 1. b.] 744067 15I64C10 10565 10577A4 8 1511149A9
...

dvepcoTTOv

8489610

dyiaaM6s

151II388612 151V57664 293A13 16IV660C3Af/i2,32 668A2 Jo6,62 69 669A6 64 23996A5 14 281110569 C,12 13 1109C5 1112A4 1128C6 281I1152C3 1156A13 35127269 1280A13 1281B15 • 6 iK Maplas 12 151V517615 520A9 521B6 524 CIO 127361 C14 6 kuee6s - 35126568 piaK6s - 3204A1 205C1 5 351265C10 1272 D6 1273A4 1280C12 1281C8 1284B6 1285 C7 1289C10 6 Iv 6 iv - /\. 15IV476G12 e. n{IgnAnt)77QC7 &vQp. 'iTiaous 351276A12 fivep. I.Xp. 231024610 dvep. 28I1125A1 Xpl 351272C7 1280614 C14 ^TToupdvios 281I1160A4 6 SeCrrepos - 15I104A9 10 6 KOTd acoTTJpa voouMevos — vel — acoTfjpos 320561

169A12

15I64C10 96A1 7417B3 440B6 7 D8 97C11 100A9 B7 101C12 104A6 B8 11 HI5A10 B5 8 108B14 112C9 141B7 15II149 A9 168A14 169B1 172B15 173B5 261B6 304B6 15II1385A13 389A12 392C4 404C6 405B11 409A7 413C9 440A3 441C6 151V476B4 517B10 524A8 B7 15 C14 525 Al 161I620B12 621B15 16IV656C6 668B3 676A15 18804C1 23993A14 16 B2 y96A5 997A1 1004A8 B15 1021CtO 1024A2 B9 14 1025A12 B6 1028A3 261076C5 2811105 B3 9 1108A6 CIO 11 1112A4 5 B15 1116B3 14 Cl 1120A15 1121D1 1124A7 C7 1128C6 9 1129A8 28II1133B5 14 C5 10 1136A7 8 1140A10 B7 1144A12 Bl 1148B1' 1157A3 4 1160A3 1164B4 8 12 15 C3 6 b) A (Chr.) humana 351265C2
operatur vel patitur, spec
cbs fivep.

231021A9 351272B13 C3 1273C2 1276A9 C13 1280A13 1284B4 -1285A7 68
II. doctrina adversariorum opponit axioma: A., Chr. solum homo est, quod simut et explicatur et 184 refutatur 1. ethnrc. sententia 2181C6(Aw)

dvapaivei in

caelum 15III425B5 dvaaTp^96Tai iv dvepcoTrois 2121D1 dvloTaTat 1511277615 drroeviiaKei 151 lOOAl ela^pxETai d^lTiai 9C0VT1V 1511I392A11 in caelum 15197B15 Kon-a^TnSTiMel 2121B13 palvEi ets edvaTov 2185B11 XoMPdvEi 15I100A2 117B4 23988B9 1004A10 Aiyei (eIttev) 151116 B3 13 C6 1511141363 441C3 16II624B9 Mefa^^pEi Trp6s AouETai in Jord. 15I108C12 ;^auT6v homines 2124614 ouk oISev 15ni420C5 421 A3 425A15 TrapaiTelTai 231024A2 TrapaTieeTai (fouTdv) 231004C10 iTepiTraTa 15II164A13
>

2. Judaeorum blasph. 8489C8 381A8 16IV665A11 15 673A2 5 8489C2 3. haereiic. commenta 7444A5 61 et 520A7 497A3 DionAI" falso impulatur Sabell. 151(^r)2lC10 56615 64C12 89C14 D4 15I1164A7 173A5 177610 C8 180C13 181B6 ou ToaouTOi ol yev6M£VOi — UTrip fjMCov 237C12 15m380C3 5 381A10 614 388A14 B6 405C4 436C4 5 437615 151V469A1 476C3 488A12 C4 6 497A3 5 7 10 11 610 12 14 15 C4 500A13 15 64 6 14 501A6 15 65 Cl 517A3 520A13 16IV657 Cl 17(//^r5.)729Cl0^j(j04r6.cn.9.; 737A11 (a«m)13 {anl6.)C5 772C7 281109665 1105C10 1109C8 111262 28II113262 113763 4 8 10 C4 1140A5 69 1144A1 1145615 1152C8 10,1157D3 1160A2 C4 1164A7 61

All

D7

1511I380C5

mana

= natura et condicio hu= natura hum. 23104)5B8 + ova(a, ut sedes tou TTveuMcrTos Tfis — b) concr. = gcnus hum. 2172A9 Mepos toO oAou 173A14 = 351268D9 15II176C10 lAeuOepcoais Tfis - 151 11405
&v6p(07i6Tr]^, T^Tos f) 1. gener a) abstr.

Cll A14

16II624A12 epith.

C12

(puais

KaivoTTolriais Tfis

Tfis

-

dyfa 2811100 1120A11 2811114064 2. spec = natura hum.
TeAela,
.

95

(S(v6pt07c6TV]^

&vo^.(a

96

Verbi-A. 15I96C4 uv|^CAiais A. 116B6 pXaa^Tinla Trjs

Tf\<;

op. o\jaia toO

- op

6e6ttis

15III409

Apollin-.ipsa divinitas in Chr. resurgit 281I1152A8 B8 1153B13 14 1156B3 ipse A. 28111157^13

C8
9

413B13 440C7 23989B12 28I1116B14 28II1148C12

997G4

1021B1

1161A6 'Avviav6^,

ep. occid.
vla,

6(f/)^'arrf3.)337A16
est vla pl,

sbscr

dvSuTraTO^ 6 = prooonsul 12648C12 Acovotos dvduKOCpop^U) = met clam obioio vel affingo 28I1124B1 et 1129C10 d^apTiav dv(a ri = maeror 20865A3 op i^5ovri
dviaTOi; 2

dvoSla ^ =
inviae
eripicb5ris

quae non

6(C"")34lBl
2

TtAavcbiJevov

kv

= regiones — ais epith

dvlepo^
reprobati
dviT)fil

2

= =

inganabUis 28I1101C7 &n6rrr\

dvo5o^ dvoSoQ
1.

profanus 12645C8 Judaei a deo
s.

148B2 656s ascensus, spec ets oupavov, -oi/s Chr.i 17(//^r-f.-^.)725D2 + 728C5 + 736G3
invius
T)

= =

=

remitto,'

lat.

dimitto

1.

spec vexa'

tos in libertatem vindico (ep2.)32iC\5 2. naet

P 6(epSardJ. )316B9 = - procreo 8(Z)zon/l/)

hominum 2140B13 C9 15 Ghr. cb5oTToln(y£ T^v - 3201C2 6(^/»5ar^J.)325A13 20876B4 36(f/»22.)1433A4 abs 23992B5 i\\iCiV - op Kd2.

eo5os Chr.'

8urgej"e iubeo, erigo 1. s. communi 1. transit., act. vel med. a) =exsistere vel prodire facio, excito "rrpo^T^Triv Deutl8,18

517A11 ao^lav dviOTdu), dvfaTTipi

=

28nil53C8 iK A13 4k Kap-rroO

Tcov dStX^cov XpiOTiv 28II1145 KOiXlas Psl31,ll adpKa 28I1097C5 ex utero matris dvtaTi^iaaTO 6 A. b) = s. superiiatur. restituo 261081C14 t6 KTiaTdv -t-dvoKajvljco med. pop^Tiv dvCpcbTTOu 28II1148C6 TfAdaiv Kal Trolr|aiv 28II1140B15 aupTrTcoiJia e) = transfero in novum Adae 28I1104C6

dv6r)TO^ 2 = amens, insipiens 1. pers. a) epith 2169B4 15137A8 3749,21 ol KoapiKcl b) sbst 6 - = indoctus in relig. 15I121C10 = haeret. 7444A3 15I1I356.\7 syn ol dK^paioi 14708B9 GregorAr. 15141A1 +9iX6veiKos 1511
169B13 248B7 312A2 15I11340B11 161573A10 + ToXMTip6s 28111 01 C8 2. res a) epith drrdKplais 15133B11 eu^riula 28I1108C7 +Mcop6s haeret. +TTeplepyos Trpoypa 196A7 +6uaa6Bi^s a^cpiapa 15111 88.\9 ^pevopXdpeia 7429G2 ToiotOTa 15160A5 +ucop6s t6 X^yeiv 151I193B9 b) n. sbst. + pXda9Tmos 15IV504A3 +daepi^s
t6

statum yuxT^v 20872B8 met u;. KAlvovwav rcspcc. c. dpl. acc. = alqd vocare ad meliora integrum restituo 28I1104C13 adpKa — dva1116B2 TrXdaiv dvEaTfiacrro Kaivi^jv (idpTTiTOV 1120C14 9uaiv dvean^aaTO dv£TTl5eKTOv 2. intrs. med., aor. 2. a) = surgo, s. pr. vel lat. 6364B3 dird vdaou 12676B2 14732B3 761B8 151II441A8 et 261076C2 admcrra tcov 785B2 17749B2 dvaoTdvTES dylcjv e sepulcris Ml27,52 TTopeuadneea Lucl5,18 20860B1 901B3 et 933C6 add. in£ fin. Eu^aaOai 920A8 937A3 957B7 351277B6 - jobv 6 veKpds 3746,2 a morbo 49,5
Ik TpaTTijns

— 14776D3 +KeTT9ov impers. — 4aTi c. inf. 17789A5 Trpo<})^peiv +xaXeTT6s c. oti 151V488G13 6ti dpvouvTai 3. term. ab haeretic. usitatus = rationis (voO) expers, spec sec. Ar. et ApoIIin. nat. hum. a A. assumpta caret hum. ratione (voOs), cuius loco substituunt ipsum A. a) epith adp^ 2811121B3 op vdrjaiv Jxo^^^ct 35(/r5m2.)1292 DIO acbua 18804B11 et (PWm)809B6 add. dv|/^05, dvalaeriTOS + Bi^ b) sbst. t6 - 2811096
Bll 13
TTis

aapK6s+T6

eeiKdv

dvoT^Ta>5

=

insipienter 28111 09 Al XeyeTe

22 xrpcot 51,6 op gpxoiJai {ttI koIttis b) spec = prodeo in publicum 55,16 noctu 22981B7 paaiXeus met = ortum duco 2811097

dvoia

^i

=

Insclentia religiosa,

maxime

haere-

A15

i% dvQpcoTTCov term. theol., quo resurrectio (carnis) significatur 1. transit. act. et med., est f>enes A., Chr. a) abs. 28II1144B6 kyc. veKpwv op. ouk dvaaTdaecos b) suum ipsius corpus excitat a morte S^eTai
II.

ticorum 4209A11 217B10 syn Trapaq)poauvr| 1511 1511 41 C8 220A1 ^(O-x^^^^OCS 361 B9 152A1 201B3 209B7 15IV481A1 161532C4 251060A15 3738,15 +d9poauvTi
dvoty*»* [^ivoiyov, fivoi^a
f)vecbyeiv,
T^volyrjv]

=

aperio

et d(ri)v^cj>5a, dvecoya, 1. s. pr.

— ^pav

acona 2124D3 dviaTwv 141A4 B2 4 D6 152C2 177C13 in. veKpcov 15II277C1 c) ceteros hoinines 15I1161C3 i^uas dTrd VEKpcov 261 Cl 3 tous dvQp. 261077B9 TrdvTos (dvep.) ^k veKpwv
2. intrs. M, aor. 2. a) A-filius surgit in nat. hum. 133G13 136C14 148D8 op O. abs. 2124B6 vEKpds ^aTi 7440C6 151101C14 op Kcrrapalvei Eph4,10 1511277615 cbsdvep. C2 15III405C14 17(///lr2.)724A1 (//^r9.)745B3 1 9(//jVic)81 7B1 251064B9 1068B12 6 i.K Maplas 28I1096A9 1104B7 eeiKcos S. add. 4k (drrd) veKpwv 3201B10 1511 04 A4 151I284G3 17(//5jn7i)693A12 (JfArS.

14(co7i/2.)793C6 rivecbyeiaav

796A10

20856.M2

2. s. lat. 913A3 13 -oIkcjv 15I144G6 a) sensum cStKOT^v 2128B15 161V660B3 - d^eaX18805A5 15I11392A10 Mous Jo9,14 2128C6 abs 15I13B13 mct 69e. Kap5las 4220B1 b) caelum 15197B6 Ta/Xas 14732A7 Cant5,2 Twv oup. Ps23,7 15III420B3 KcxTappdKTas toO c) paradisum oup. Gen7,ll 16I560A6 PAff3,16 4212A14 P Luc23,43 36(e/)43.)1441Al ttuXtiv d) sepuIcraM27,52 - MVT^Morra 15in441A7 B4

+ 10. )12kC\b + 725C5 + 728B10 + 736B7 + 748 A14 231017A5 B12 251061B10 3755,14 add. b) rcdiTapxA Tdiv vEKpcov 15II305G11 7075,20 acS^a surgit corpus tou A. adp^ 1511I425B13 2 20969A10 dviaTti 12 176B1 2148B10 c) resurgent homines a. abs. 2132D1 TpiT^uepov op diTdAXuuai 15I108B2 +u4/6ouai 151I305C8 151I1393B10 397A6 et 7 i^ adp^ ^uaei evtiTfi TuyQ. add. iv. Xdvouaa 251065A14 1068B11 vexpwv 151101B13 op M^vco veKpds 16I1264B13 289B11 293B7 +deovaalav koI ii^pcriav 4v5ud) sec. adpevot 6rK6 eavdTou 15I1308G12
-4j.

- MVTiMEia 4212A15 dvo(xeiO^ 2 = non ad familiam alienus, met 7440G10
18805A7
do(6l(M>^ 2

f)ertinens,
6(0''»'')

=

carminibus celebratus

405C6

dpexi^

dvoixo8oix^<t> = erigo aedifichun 1. s. str. 2. s. lat. = re iKKXTialav 6(Ftav.Hem)^0\B& P stituo epdvov 231021A6 +dvope6cj

dvoi^l? i) = apertio 2140G11 ttuXwv Ps23,7 16IV672A12 dKofjs dvotita f\ = praevaricAtlo legis (divinae), peccatum I4785D8 ul6s Tfis - Ps88,23 3751,25 pl
+ dMcxpTta
52,6 et 8
scil

abnegatio Petri

97

dvoiiOioYevri?

&vtl
praeditus,

98
scil vita

avOflOlOYCvrj^
&vo(JLOioouoio^
poouaio?

2

=
2.

dissiinili imttira

rodimonda oblata 2811125.^10 XpiaToO
ipsius in cruce obIataA///6'.2C

term. hacret. 17781CG t6

- FdXXoTpioouaios
dissiiniii

=

suhstuntia

dvTa^i6co = ooutra postulo 12676B3 dineva»
TTdvTas

praeditus, term. haeret.

I7781C6

ct

789B2 +ETe-

(natura) c. gcn., dat., TTpos Tt I. gcncr. 1. cpith. — dvOpcoTTOs 17788Cr) — jcpov 172C7 - Kivriai^ Kuvl op ^TEpo^uri^ 180.^1 ^auTco +5id<popos — TrdvTa I5I2i.'\'» ScoO 2. n. f^evos — 9uai5 173B6 irpos t6 eTEpov 72C9 + EvavTios 151 sbst t6 (Td) - 120B2 ^uaei 132A9 9ua6co5 17784C11 +tTepoouai05 1. ethnici deum cx partibus li. term. theol. compositum censent 156^1'» ct 15 ei ek pepcov auveaTrjKe, JocutoO — ^avriaeTai Kai e^ dvoMoicov tXwv TTiv aupTrXfipcoaiv 57A1!J Ka6* ^cxutov — 2. Manicli. duo principia natura iauTcp elvai sua dissimilia statuunt 113D9 t6 - auTcov Tfis 3. in controv. christol. 9uaeco5 +t6 dtaiKTOv a) filii.A. natura nostrae dissimilis dicenda est

dv6(IOlO^

2

=

dissiiiiilis

= (vicissiin) dvTa7ro8i5a>(i.i 3738,14 auTcp — scil iniuriam
'AvTdpaSo^, urbs

reddo,

met

Syr., sedes cpisc.

12648B13

dvTeYxaX^oj =

contra incuso 14700CX qutco
s.

dvTCiTtov, dvTCipiQxa

v.

dvTiXeyco

dvTClodYW
iiitroduco

rem 17693C12 spec. argumentando 15II228C11 ao^iav, 5rmioupy6v dvTCiocp^pto = introduco roni pro re met 11629D8 da^petav dvTe(xpipd^(0 = inunitto rom ni 151II324B4 P sec. Ar. n. et fil. dvTeuPipajopevoi els dXXr|Xous

dvTEiad^coaiv 17693C12J = pro re, met aipeaiv ^{synAl^^llDl
[liva

P

etalv

151II365A8 -rTpos T\\ias - thS «puaecos b) Ariani naturam 6 A. op ToO FT.opotos Patri dissimilem filio,A. affingunt 7(/lr)i25A15 ToO n.KOT' ouaiav +^evoS''i37Cll — toO yevvcovTos C8 t6 457A''i t6 — TTJ ouaig toO H. +^£vos dTTouyaapa — toO fiAiou +^ivo5 151(/lr)24A6 — B8 FT. et fil. — dXXrjXcov Tfjs ouaias +dXX6Tpios Tols ouaiais 29C13 — riaTpos 48A8 KaT* ouaiav + 5evos 1511240B5 — riaTpos kot' oualav +dXX6-

2156A8 t6

fiucov

dvTCvSuco = induo alqd. pro alqa re, met 2176A7 P t6 acoiio jcofjv *AvTCOnoX(TTQ5 [pro 'AvTaioTT-], vopos Aeg.
supertor. 6{Pinnes)3&SC3
inscr.

dvTcpcoTdco = vicissim interrogo 15I61C12 161V637D3 fKeivous abs 2811096D4 - el ...

dvTl
alcs

c.

gen.

=

pro

1. substituitur

alqd loco

15I1I328C9 yevvriija guk - toO yevvriaavTpios \l{jfAr9.) Tos 352B6 ouSe Tfis oualas +^evos 744B13 t6 - uioO TTp6s IlaTepa -I-745A2 760C6 7op6uotos 8 t6 - 11 12etl3T6- 14 785B13 4. in controv. trinit. haeretici 23y85A8 — Tcp n. diversas pcisonarum div. naturas statuunt 151 48B10 - JauTfis n Tpids I6I552B8 Td - Tfj ^uaei auvovopdjeiv 577A3 — TTp6s ^auTriv trinit. +4t€16III636A1 597 Bl 3 op dSialpETOs po^uris 6. ipsi Arianorum fautores dvdpoioi feauTTJ

comparando, praeferendo, vice fungendo a) gener. alTeonat 15113C12 Bapapdv — acoTfipos cStKouco 7464C12 verbum pro verbo intellegendum dvaTUTToopai 2116B11 ei5coXa — Tqs cxXr|9eias dvIaTauat 28II1157A13 - Tfis fiii£Tepas M^uxfis cSrTTaiTeco 14760A6 et 7 - eKKXrjaias Tfjv dyopdv,

dicuntur 17749A4

241041A12

avo(AOi6Ty]^, r|Tos f) = dissimilitudo 2{Plalo 151II337A5 - ^avToaias polilic.l5.)\l\i\\\
^ivoLLOC
2

Tcov Xacov Tous vecoKopous <rmJ|Tei ypdpucrra dTTodTTo5i5com I5II288B12 - fiiacov d^eiXfjv Xaupdvco 6{synAl)25&A\ - 65upucov eOeuuiav 12(iij;) yiveTal ti dvT( 11613A11 - \apa<i Xuttti — eu9poauvr|s ttcvOos, — ^opTf^s KXctu0ii6s 12652 A5 20845A6 896C1 251064B10 et C2 T£Tpds — Tp»d5os 1069B2 28II1136C15 - toO gacoylvETal Tts 2112A7 = Oev dvOp. t6v A. iv aapKl

=
=

logis

contoniptor,

sbst.

6


t6

14789A12
elvai

311176A6
iniitilis

AvdvTfjTO^ 2

2116A6

\xr\

-

lyjjiox

&VOp66u> = origo 1. spec. 231021A7(/>/j) +dvoiKo5on6co

=

rcslituo Qpovov
2.

met Psl45,8

=

reficio

15I1I465C11 P
2

dv6oiO^
TTQpd
Tivcov

spcc C'»"^ 14749A6 + GeorgAr. 19(/>^Mri.)820B15 d0£os, daTopyos {petAr3.)DS 2. res ti 14765C10 +cbM6s spec TpoTTOs 14708B13 aipeais 14756A8

= iinpiiis — icoTdTcov

1.

pers.

14(C"")721A3

14701A12 et 717B4 episc. - tivos 15I101B10 SoOXos - fincov 151I309C8 - TrdvTcov 21980B1 yevoO - auToO fjuiv 6 Kup. in caelis 5oKmdjco 2153A12 - UEydXou toTs d5£X9oTs G{epSardl.)3\&AS = eoTi Ti - Tiv6s 2I88B11 11640G11 (<!/>2.)321Bll eXTv^is - xapas C/pTv eaTCO 20924C2 eaTco 161V664A7 15III368A10 Etadyco 6(jr>«.(4/)264Al ypdpua - d^OaXucov etatiyEonai 14780A4 P finas - 6iaK6vcov 261073B8 - dXTie£ias SoKriaiv ^K^epco 14761C2 — epovou Td i5ia evT£pa ETTiypd^opai 17688A14 — Xp. C*um 56aTT6Tnv ETTiaTTEipCO 151121C11 exco 12668C10 - paeum'as dvaxwpn^^'" 15I89A11 — Tfis <pua£cos Tfiv x<^P*v 151I161B14 Mapiav 351268A1
pTiT^pa ^TriTEXeco 35(/r5mi.)1292 Tcov TTp6s Tfiv IvvdTrjv ouvrd^Ecov ... al Epxopia' 18797B6 - fmcov irpds OjJias auvTd^siS 36(«/>43.)1440C12 da^aXTOv 3T1TECO 116B10
Tfis yfis EaxTiKcbs

"Avoupi^, deus Aeg. 144C1 epith KuvoKe^aXos 'AvouQicov, ep. Aeg. 6{eppAeg)292Bl5 sbscr 405A14 dvou^, ouv 2 = ratione carens 8(Z)io»i.'l/)513C4
Xoyos

Cl P -

dvouoio^ 2 = substantiae expers, haeret. term. 15IV469C6 A. +oux ufeaTcos op ouaicbSris 477C12 + dvuTToaTaTos 18801C6 uios dvoXT^ n = patientia 28I1097B10 TrdQous +56T'

eEOiToieco 196A5 - toO ovtos 0. Td pfi ovTa 16IV665B3 eecopECO 251061B12 ToO Kupiou TTVEOpia Luc24,37 eprioKEUco 132B6 KoceiaTTipi (-dvco) 4213C13 - SauTou tov ulov 17717B4* koXeco 14700B15 6{sj>nAl)26\A3 P 1511 7C5 P - 'EXXf|vcov xpiffTiavoi 15111356010

TrriXoO Genll,3

KOToryyEXXco 28111 09 A9
KpcTTET Ti

P TETpds - Tpid5os

^iS

28111145B1 yevvriaecos
intrs
Tf,s

dvraipco
337B13 KaTd

=

insurgo contra, met 151II
t<^

dXriGeias

dvTdXXaYli-ot.

«tos

meton =

res pro re

17684A8 XEyco (elTrov, elpriKa) tj -Tivos 10561A2 1511156A13 - toO yevvav to B3 168C14 251065A9 2811113C6 TTOiiiaco 351265A8 Xuco 60/)289Bl P to y£v6|i£va Tivos

-

99
lJiT|5£v6s

<ivTt

AvTiXoYla
prctii

100
Oirlp

= tamquam

nullius

OMoXoyECO

ETepov dvO' ^Tepou AuTpov
tivos

C8 dvTtAvTpov

28I1113C6 TeTpaSa - TpidSo? ovopdjco 141 D2 6356B11 14781B5 — TOUTCov "EXXriva? ... ettictkoTTOUS

15I16B1

15I1152B14

TrapaSiScopi

D2 AuTpov dvTlSixo^ 6 =
dvTiSoai^
f)

irdv-

f)licov

Tcov Ti

2109C13 132A3 133A7 irc^paCTKeudjco 14784C14 — Tr\<; ekkA. t6 TraAdTiov TrdpEim 14784C15 TTapEX" 6{synAl)26^M^ - eavdTOU
TrAdTTopai ti

advcrsarius in lite, spec 6 5idpoAos lPlr5,8 10540A11 3739,9

=

5oCTiv

= invicem
fi

pcrmutatio, adv. kctt' dvTi6(C'"«^)361A8 iocuTous TrAfjTTeiv
oppositio,
s.

l^opiCTTiav

Tivd?

133D2

3

dvTl6cai^

=

X°po^5 Au-irriv 7 TrpopdAAopai 15I29C1 — eu^rjpias Sua^rmlas irpo KoAeco 14785A5 — tcov ckkA. eIs to -rraAcrria Tds ttpoctttAekco 2173C14 P — ^Bopas ^coq KpiCTEis — TrdvTCov ct^^co CTcopia TTpoCT^epco 2132B14 132B7 uTTomnvriCTKco i0580BlO uTroTdrrco 23 1020C4 P - fiucov Tcp n. xpaouai 15II152C13 Tou eyevvriCTE tco ... priMori XP'<^ 12669C11 ^ ap. sbst. f] fcTri ^evris — Tfjs olKeias SiaTpipr) 6{synAl) 252C8 fj - dCTeeveiwv 5coped 15IV477A13 fi — auTou (-cov) KaTdCTTCTCTis 6(5>ini4/)260D3 5 verbum suppl. 320 1B2 dvTi tou ,ou5Eis' scil dictum cst 15116A5 6 151V477B14 28I1096B2 1116B8 1121A14 1125A3 b) spec. per modum construct. compendiar. ponitur d5iKeTv tous ^A^yXovTCTS — Tcov euAdycov 6249C10 dTTOCTTeAAeiv dvTl dKpodCTecos 6'f05A18 dTTOCTTpe^co o^eaAiaov — ToO opav 112A2 dCTepeiv — euxapiCTTias 14740A10 PoCTiAeueiv aicovas — EKaTov etcov 20868B8 ^KKAiveiv eis OdvaTov — 7Tapa5eiCTOu 15II285A4 iKTniiTrAdvai euu6v |jeTa9eCTei — OavdTou 6{synAl)

2172C6

TTOieco

9525A6 —

dictum ab adversario 2133A12

dialect. contra173B10 15111

453C4
Ti(va)

pl cpith. dvepcoTrivos

dvTiKa6icTy)(Ji.i

=

oppoiio,
p^xpiS

met

aor. 2. Trpds

10585C4

aTparos

Hbrl2,4

592B2
iCTcp

dvTiKaTttXXdoccj = commuto 20868B1 Ictov met condono alqd pecunia data 12645B14
KCxefJKOV

dpyupiou t6

dvTiKCi[iai = adversor, mct

tjvI

2108C1

160D5

SaiMOves

D7

yvcbiiTi

Keipevos = dAAfiAois pouAfiCTei
TTiTTTco

6(C«««^)360C11 7(D2oni?om)461 10544B13 Jv^pyeia 14792A14 6 dvTiAntichristus 2Th2 ( 15II280B1 ^r\xk

15III341A7 16I533B14

vofipoCTiv

453B4
Acl7,51

TrvEupcm

et 6 dvrt-

17784C12 6|JOOUCTico 20917A13 5a{|jovES 231017B7 Is45J6 351272D5 evdpyeia 1281C7

dvTiKpoucJ =
15III436C3
dvTiKpi'»
kTti c.

rcpello,

mct

refuto argumentis

gen. advcrso, adv. kot'

= cx
adv.

-

c.

gcn.

253Cr2 2189A4
14740B11

eKTeivco X£'P°S £•$ ti — tou oTrAijeiv i^opijeiv Tivd — tou drroKpivaCTeai

15in381A13

ffTTIKOVTES

dvTlKpu^
A^yovTES

=

apertc,

manifeste

297D4

euAoyriTai yfj — Kcrrdpas 4212^14 KaTexeiv Tivd — e^opiCTpou 14749A3 oTrAijovTai -

Tou

TroAejjelv 2189A6 TrapayyeAAovTai TriCTTivTrapdTcov 'Apeiavcov — XpiCTTiavcov 11632A4 Trapdyeiv MeAt), yAcoTTav eis ti — tiv6s 112B2 3 TrpoeeCTis

£iS

'ETTiKpiTiavcov — MeAiTiavcov 14789B8 TpETroijai Ti — Tiv6s 2189A4 2. redditur alqd gratiae vcl mcrcedis instar dvTi5i5coMi AuTpov eTEpov dv6' ^TEpou 2811125.^.7 syn 5i5co|ii 5i5co|jl ti —

8508B12 •rraTei 10561B2 11624C11 ETrpcrTTOV 12676C5 cxxapiOTfiCTai 14696A15 5EiKvuTai 15I28A14 dyvofiCTas 41C7 ^eeyyovToi 15II281A10 5eiKvuTai 16I601A6 doePeT 17752A15 dAeyxei dvTiXa[x(idvo(iai M. = apprchenuo, abs. vel c. gen. 1. comprehcndo sensibus vel intellectu, animum intendo 18C7 tcov aloeTiTcov 61C8 12
65|Jcov

7416B11

65A2

85C6

2152.\10
2.
3.

Tiis

eepuris

20920A7 28I1125A8(iw) TrpayMaTEuouai Tt — Tiv6s 10557B13 spec. dvO' cbv 5i5aCTK6pevoi jiaCTTijeiv 6t6Amcov 351281C13 formulae Chr""'
Tivds
instar

20933A3

5uCTco5ias

= operam do
=
suscipio a) offih) cu-

6{C'""^)313B5 ivcoCTecos

irAdTTopai 16II621A1

eTepa dve' ^Tepcov = alia pro aliis dva2116610 voeco Aeyco 28I1108B9 9poveco 20881C6 3. contra to

cium 2157B6 dpxfis 9533C2 eTriCTKOTrfis ram 9532A15 (ppovTi5os 15II284B2
dvTiXd(Jt.7cco

=

cffulgco

14(co7i/2.)793C8 ^cotI

dvT' eKeivcov ypd^eiv 10560B14

dvTlpX^Ttco -= intueor infcstls oculis dat. 7V21B6 toTs opiCTeelCTi svn dvTiAeyco Ti(va) 2161C10 741 7A2 8484 A8

met

c.

irpds

'AvTiyovo^, ep. aVTlYpotcpov t6

occid.
1.

6{epSard3. )321B'2 sbscr

dvTiXevtJ [- eTttov, — EiprjKa] = contradioo abs 6357A13 7417C5 449D4 9532A12 10581B8 13688A13 14(//oj.)745B2 15IS4B14 241041A3 251056A1 op dKouco = oboedio spec 6, oi- 15A910 7421B12 2152A12 10548C7 14732A12 tivI 5233B2Trapavou{a
409B2 7421B5 et 6(Ja/)288.\7 toTs ^povouCTiv 452D7 CTUv65co syn dvTipAerTco op Td Tfis ctuv65ou 5iavoeo|iai 9533D5 5iaTd^ei 1 1621C8 rrpoCTTdy625.\15 TrpoCTTd^ei 14(//oi)745D7 eeco licrri 772D8 auToTs 15IV504A13 5iaefiKTi 17689C2 toTs 717B3 ci Trpo fipcov {ffSirm)&93D3 dArieeia 720B15 et 745C9 outoTs 757B2 scil toutois
TrAripcbCTei

tum -

cxcnipluni litteris exaraypauiidTcov ^{synAlj^lCtA^ pl. +280A2

=

-

ETTiCTToAfis 7(Z)/on/l/)461Bll

=85U5C4 =17769
[3]

C3

11004A6

608C9

pl.

624B1

[632C15]

n(synAr) [696B5tit.epist.] 713A14 pl

abs. 6{synAl)

28UA10 353A11 = 14724B2 13689B14 14693 C15 CTuvoAov 70'i(O"«0Bll 17744B1 pl. 789C13 = rcsponsum per litteras datum pl 2.
20956B1
pl

[17792B9]

dvTiypatpw =

rospondoo sciipto tiv(5237C14
CTfi

^{^''"'^ysCy^AW Tfi

CTTeppdTTiTi

{ArseJi)312CVl

^^IMl^^.-X^ 271085B6 ols 301168C7 — ols ^OKipdjei 311172 B12 ToTs Aeyoiievois c. pf| ct inf 12676A15 pf^ dvaxcopfiCTai ti = infilior 6(J«/)288Cll touto ou5e ol Trepi MapTupiov —

19817A9

TTlCTTei

,

8500B2.C5 1778'9D1 P 20956 BIO irpos TCiauTa 14 261073C13 tti cttj euAapeicx aVTlSiaCToXlQ fi = opposltlo, tcrm. grammat. I61V665CI TTpos —r]v Aeycov
dvTl8lSu>(Xl = rcnuiiicrof 1. instar 6(i>'«/l/)269B6 ETriCTKOTrfiv

dvTiXTQl|>l^

fl

=

rcccptio niutiia 1.

=

perceptio

=

offero praemii
2. spec

2. = adminiscnsuum 132C1 tcov aloeriTcov culum 1C12,28 151144B13 yiveTai iKdaTcp els spec auxilium div. 20860A2 Kupios Trapayeyovev 19(joi^.)813B7 8 alaeoiiEvos Tqs — eIs - auTOu

=

exco

TTopd eEou

epitli.

usyas
1,

pendo ledemptionis preliurn lTim2fi 28I1125A7

dvTiXoYiot n ^ c^nlradictio

=

argumeii-

101

ivTiXoYia

102

tum ab
pdvco
ttIcttiv

I!616B^ TrpoXaurepugnantia I6I532AG Trp6<; ~r\v epith dXnQ^lS syn udxn civTiaTaai^ (j(loB5
adversario obiertum
2.

pum
Ti

=

menta ohirio 74:^384

praeficio 6(Jz//)308B8 P 2. met = argu8'i97B9 eTTiaToAds Trpos I5I60B6 Td dv9pcoTriva l'4lC5 prjTd tivi
e
script.

TTpo?

'ApEiavoOs epiili. TipoaTToiriTOS
rp(loni|itionis protiiun

AvTiXuTpov, t6 =

281

15IV516A8 locum TauTa

rrpds

ti

20848C4

1125C9 dvTtScoKEv lTim2Ji 35l2K(lBl5 Clo dvTl(iaxO(10tl = ropneno abs Tivi, Trpos Tiva. KOTd Tivos 173A12 et 21 «',05 TTp6? lS9C'i KOTd
syn dveiaTapai

dvTiTUTtov

t6

=

ngiira

ad

slmllitudlnem

52:?2C13

acoTf|pi

lOofiSBo

aifs rei adumbrata = «cempiar epistolae 1. 6'i(tiBK ypdijyaTos 2. met imago rei futurae HhrU:24 - Tcjv dXrieivcov dyicov I5197A7

20936A2
dvTifJLaxo^ 6

= advprsarlns
coHlra

I7((/^f/.S'jr7?i)700

ClO

alp^aei

(ivTijJLcXcTdu) = TTpd^Eai +a{Tidouai

dpolamo

12645C1
mct

dvTicp9€YYO|JLai = obloquor 15I77A9 ^vorvTla 'Avxicppa, Td urbs Aeg. 18808C1 sedes episc. dvTiXpiOTOq - anliobristns 1. s. str. 6409D2 10592^7 14:',2A3 "HR^ 7/7^15 B9 781C11

dvTl(X€TapdXXu> = pormnCo
6(Ju/)300B15 Epyov
Aco5

in dctcrius,

D4 792A7
209'.
9.\r.

7«'.Ci:{

78.^.A1

C:iO

788D10

789A13

1511 3A1()

15I11H5B1

Td auTd

ttoiki'-

+ peTaaTpecpco

IA10 14768C11

25B7 15I11'.25D1 17788C10 2. mct haerctici 10557B8
+5ri!iioi

pl.

dvTivojJLoOcT^CJ = oonilo io!?om oontrariam 12645B12 'AvTlVOO^ 1. amasius Hadriani imper. 120C6
6
Tr\%

dvTiv|>V)XOV t6 = piaoiiliim pro vita alcs oblatum 211 281 = 35r2ii8.\6 roipu« Trpoadycov - uTTEp TTdvTcov 6 A 000^0 TTapa5ous uTTep
1 1
1

.^

acoTTjpias
1. ep. ev tco KavaMcp tt^s 'Itc^{epSardS.y.iW?,^ sbscr 2. (DXdpios Piapxo^ KevTriudpios 6(<:/«r;V/ar)385A5 itiscr

ri5ovfi9

uTrripeTri?
3. dv

2.

diac.
scil

Melet.
ttoXei

^{bTevMelel)^!'

'AvTivdou

Avt(jOVivo<;

6(6r«;Me/W)376A15 sedes Lucii ep.

Mas

'

'AvTlOTOj corrupta a Jove I25B15

'AvTl6x€ia urbs
2.

1. Pisidiae 8A89A8 Actl3J4 caput Syriae 6(7«/)281A15 +297B1 + C8

'AvTCJVlo^,

14708D2 6
pios

iraTTip "A

monachorum Aeg. patriarcha 709 A3 20837 AIO hokA-

3G5A15 +333A6 (f/)5ar</3.)332C5 309C13 11601B13 castra imperator. 12644A1 648B10 14697D1 700A9 712B9 716D7 745B5 17712 C6 720C7 725A15 (//^r9.)744B7 748C8 749A11 760A13 B3 776C4 sedes IgnatiiMari. 241048A5 'AvTlOX^l^ ol = Antlooheni 17701 B8
19(/>tfMr3.)82lC9

OTiplpous

'AvTlOXO^ 1. magistratus imperator. cJyEvTin608Bl2 2. prcsbyter 291165C4
2

dvTinaST^^

= patiens
1 1

rei

2176B13 Trupo?
1. s. pr.

dvT^KaXo^
21 37B1
2.
1

6 = advorsarlus ohlnotans

8'aC7 844B8 845A10 B12 849A8 B2 13 852AG 8 12 Bl 853C2 856B1 2 10 857A14 860A2 8 12 13 86'. A2 12 861A3 Cl 865A12 900C2 908A8 13 9r2A6 C4 9 913B11 916A1 5 \i B4 10 917C1 2 920A1 10 925A15 B5 9 13 C6 928B7 C3 929A3 14 15 932A4 B2 10 933B1 3 4 6 8 14 936A5 11 B12 937A3 13 940B8 941B14 9'.4A13 B7 C4 945A4 8 B8 949B13 952A6 956A5 12 14 957B1 960A12 BIO 961 Al 4 5 964 Alt B2 C16 965A15 B6 C3 969A3 9 972B8 C4 yaKdpios "^12X1 5 6 Tou 6eou dvGpcoTTos B13 C3
Bl
5

84(tA13

848A12

15

met

31 17(i7r2i4r)696Cll

in palaestra

73B5

dv ttoXeuois

dvTOJTCCCJ =

infostis oculis inliieor.

2164C6
incapax

scii

SiSaaKoAia orthod.

+ 6XeTTip TTis alpEaecos

dvuPpiOTO^
iniuriae

2

pass

= expers

ve!

M = resisto acic 2157C10 met 218964 KCTd 5aiu6vcov 14693C14 dvTl7ti{XKto = remitto 13689C2 litteras Trpos Tiva 761C1 ^OAov = lelum
dvTiTtapaTdaob)
'IriaoO Tcp Nauri

28niO'iCl t6 - op Oppecos SeKTiKds dvuSpo^ 2 = aqiia carons, inaquosus 20920B7
y:t3BlO
T6T:o<i

Ipnuos

M 112, 4

dvu(xv^(0

=

laudibus

celebro

c.

(dupl) acc.

dvTmtnTtJ =
Act 7,51

reslsto

351284 C8

KTipuypaaiv

uypdv ouaiav Oeous 28I1093A3 \7(blasphAr)HibDk toutov dvapxov

117D7

Trjv ^ripdv Kai tt^v

t6v 6e6v

dvTmoi^otJLai
et

M

(3oais

= operam do
66^ti5

tiv6s

2181A13
et in

dvuTiapxTO^
conirov.
17|///1r.5.)729D3
div.

2

=
et

noii existens, term. haeret.
christol.

6(f/>5arc/.3.)333Bl2

(£/nI/a/)353B13
Elpnvris

trinit.

A.-ul6s

15I52D2

18796B4 KOivoovla?

805D4

+ (3ouAoijai

dvTmoXe(A4co =
auTOls

belliun gero conira

2157C4

u^eaTfiKev 15152.\3

16I596B5 op uTrdpxei xal 28Iir29Cl sec. Sabell. ^corj koI ao^ia
Flv.

op

dei eaTiv

dvTmpdTTW
668A3
9aais

^ repugno met 12665C1

TTpos oiKOvouiav
f\

dvT(ppY]Ol^

14768A4 = obloetitlo 15I41A9 op

Kupico pouAripcrri
TTp6-

dvuK^ppXrjTO^
311173CIJ 656s

2

=

qiil

snperari neqiiit
interposlta

met

ev pico

+dyyeAiK6s op neTpios
nulla
iiiora

dvuTcepB^Tto^

=

6(C""'^)404B8 ETTeixefiTe
2

dvTippyiTOC 2I52A8S V. dvTloTaoi^

mendose

pro

dvavTippT^TOS

noii

um

177A5

= oppositio spec certamen fidir\ met repugnanlia 161532 epith. laos

dvU7t€u6uv05 2 = rationi reddendae vel culpae obnoxius 2132A4 +eAeu9epos rrapapdaecos dvuTcooTaTO^ 2 = sine subsistcntia, term.
in controv.

haeret.

All TTpos ciAr)6£iav dvTlOTaTCOJ = obslslo met 172B2 Trpos dXAnXa 84C2 op dTTOTeXeoo dpuoviav dvTlT(6Y)(ll = oppono 1. spec ^ invitis episco-

477C13 syn dvouaios

syn dvuTTapKTos adp^ Tou A. 28111 160C2
dvufa)

dogmat., epilh. A.-ul6s 151V 28I1129B15 sec. Sabell. Ov. 18801C6 syn dvouaios
xP^f°'*'

=

exsequor, compleo I4789B3

103

SnHii

*?io?

104
attrib.

Slvio adv. = sursum, sublime 1. gener 173B10 ToO Kou<pou - JXkovtos op kAtco 77A12(A!.f) et 85A14 Tot — = superiores partes vel ordines uni151131 7 B7 Tct - viq>T\ versi op to \ii<ja, tcx KdTco 2. s. lat. vel met 18A9 voO? hum. 4-oupav65

dvwTaTOJ
5iKaaTf)piov

adv.

=

in

summo gradu 6 -

= summus met

6C,f>'n/l/)253B13

Korrriyopla

+14

36nA8 5tapoAfi

mens hum. — pETdpaio? yiveTai JctUTco auvcbv ad div. 2121B11 hom. ouKrri 6960X^00? - laxriKaai op KdTCO 124C12 et 13 toO A. JauTov aTrAcbaavTOs — — ixh d% yi\v ktIoiv op k6tco 241029B8 — 9uouaa TriKpfa haeresis maxime id, quod
11
,

dvcjTCpo^ 3 = superior met 1. natura vel ordine 4217C14 angeli — fuaiv Koi Td^iv 2. origine 15III384B15 A. Tcbv di5(cov — icfxw
dvu>T^pb> adv. = superius 1. loc. 173B13 op KaTcoTepco 2. supra dictum Td - Aexe^vTa I5IV493A6 syn Td ?MTrpoaeev dvoxpcXl^^ 2 = iMUtills Tivl 2172B15 iTri^dveia 12668D2 KducrTOS 20881 B4 daKiiais 961B3
edaiv Ex^' astra

origine, natura, fine sursum tendit ad caelum s. supernat. 3752,12 — ly^ova\ tov voOv explic. tuv spec. sbsl. tcx — = bona yrjivojv ^iTiAavOdvovTai aeteraa et div. 36(ep4J.)yi41A13 ioopaKcb? 2C12,2.4 epith t6 3737,17 vooOpEv op Td KoaiaiKd — lepouaaXriM Gal4,26 fj 6£cbprma 20864A12 - KXnais Phil3J4 f) 36(f/>4J.)144lCl6 3759,23 9532 C3 Z6{cp28. )lit3SC3 et {ep43.)ifiMA\2 (3pa— auvo5o5 cum caclicolis f) PeTov Trjs — kA. 36(f/>43.)1441B8 f] -xapa U{ep46. )i^'i\Dl 3. c. gen. = superior ordine et dignitate 16IV64'i All Td — Tfis KTiaeco? spec FTv. Iotiv - Tfj? kt(aeco5

OKuApds

dvoxpepiQ^ 2 = qui supra
Td —
scil

in alto fertur

172D2

nubcs +EAa9p6s

d^ia n = di^nitas 112A5 hum. adv. Kar' d^iav (Tivds) = digne 6(Jm/)345A10 k. — dvSpos elTreiv (yn//j>r)352Al5 euxapiaToOyev 12668A13
riuA6yEi

673^14

k.

cruTcbv eittoi

C9

K.

-

Tcbv KotKcbv elTTElv

dv tis 14769 251069B8 ydypoTTTai

+ T£Ae(cos

16I561A10 syn
4.

uTtep c. acc.

589C4

593A3

term. geographicus fi — faXMa 1471 6D1 - eripats 9532A9 2091 3B6 15 x] - Kuvcb fi 6{bm'Melel)3:6B& fl - AipOri 8485C5 14713C3 777D4 r\ ~ oaatg 14780A9 6. elocut. dvco Kal KdTco a) = sursum deorsum 6(5>'n/l/)265D6

d^iOTCiOTO^ 2 = tido dignus 1. pers. deui 15I85C7 -6TEpos 6 Kupios +0I dyioi 15II160A8 13 homincs 6O/)285B10 401A2 7424B13 8488B9 KaTd toOto 105i4A4 epith dyios 151

85C7
Trepl

-dTEpoi

TOUTOU

n.

+6 Kupios dvepcoTTOs 2121A4 MOtpTus 6{iynAl)1^iihl 14704C5
2.

mpndvTes

7437B9 t6 priTov Trepi<pEpovTE5 11632B7 Tcbv TrpayndTcov dvaTETpaMiievcov 15I1I43G 15I20B11 cbs 091S aTpe^cov JauTdv B6 b) = passim et ubique 2153A2 script. c) = identidem 2164B3 epuAXcOvTes pocbaris
C(i>'«.<4/)272A12

15m396A13
iKav6s

res
els

9uais 15I113B11

MopTupla 6409D4 » toOto

+

d^lO^ 3 1. s. pr. = alqd comparatum cum alio aequaiis ponderis vel pretii 20868C6 ou5Jv
TTp6s paaiAeiav tcov oup. 869A4 ou5^ Trdaa fj yf} - Tcbv oup. 2. s. usitato = dignus a) laude
vel

uTtfiyeTO eyKAfipcrrt

&VU)YaiOV t6 = coenaculum in supcriore partp domus situm 36(f/>25.)1433B10 Mcl4,15 {ep40.)
1440A12 aEaapcon^vovA//i2,^4 &v(b8uvo^ 2 = dolore non vexatus 2101C5
+dAuTTOs, dii^piiivos avo>6ev adv. = desuper 1. loc. a) s. pr. 20861B12 — d-rd tou Bcbuorros Sexouevos dpTOUs
3Cof|

praemio

c.

gen.

--

al5oOs ^{epSard3.)Z2hQS

-

5iTiyfiMaTos 10581B5 vou 6{epSardl.) 317B1

-

^Aeous 168B11

-

^Trai-

144A14

8492C2

311173B6 - eauMoros 2091 7B6 - eeoTroitas 144A9

Koivoovlas 6{synAl)2H0B\3

mviimtis 6{AlThess)

913A4 — TrapoKuyas
KoAei Tis b) — Kplais f|
s.

BIO

^covf)

y^yove 957A3

12664C6 16IV668A3 Ppcbaiv — oupdviov 17(//^r2.)721Cll fil. - KaTeXOdvTa 23997C1 ETTE^vfe cleus t6 FIv. op KdTco 36(f/?i5.)1440B14
lat.

=

caelitus divinitus

14753B4 c. inf. 368A10 n{sj>nAr)&97A\3 2117D1 et 15IV476D2 Aapelv abs ol - 9529B12 I5I109C12 151V513A6 3743,19 t6 - 6(0»«'^) 361B12 15II200B6 et 224B9 Td (Mfi) - syn Td

-

SeovTa b) dignus poena, reprehensione c. gen. dpas 6{synAl)26bBi (D^-^^Se^BS - SoKpucov

KAfiais

^aTiv Phil3,14

+TToXiTEUi;a iv oup.

s.

15I1I396A4 op ek yfis wv 161V656B4 baptizatus ttj toO riv. X^^P''''* 23996A7 et 11 op KdTco0ev yevvTiOeis 2. temp. a) = a primo ortu vel initio rei 2160B10 et 6356 A17 - drr* dpxns Siriyfiaaaeai 17(//^r5.)732B14 Ghr. - T^Xeiov elvai 36(«/)39.)1436B18 gSo^e Kd|iol — noedvTi ^Ke^aOai Lucl,3 b) retro tempore exacto, e pristino tempore, olim 121B7 — f\v
supernat.
(dva)y£vvri9E(s

- EKTrAfi^ecos 11640A4 6{synAl)21 '/A^i +epfivcov 277A4 + epfivcov 6{sjynAl)253Ci add otMCoyfis 15I73B7 5aKpucov — Kcrrayvcbaecos 14725C6
15III325A8
M£M4^ecos

17757D3 - Autttis 60/)284C5 9524A4 - micjous 7421B12 15132C6 151I228A8 261077B13 - olMcoyfis ^(jyn^/)^^^
+epfivou
-TTATiycbv 14708B4

C4 A9

-t(vos 241032

=

yXtxjTi^
c.

2168C5

169C11

953A3
c)

inf.

15I121B4 dKoueiv

20949B10 241032A9

Trpoyiyv6M£vov op Kaivos 24B6 et 29B5 script. Trpoe5(5aaKe +Trp6 ttoXAoO 89B8 — Trporia^aAIjETO 6 eelos A6yos in VT. 2144B11 Td — yeypaiiM^va inscr. 153A5 Trpo^fiTai — TrpoEMrivuov

261 081 A2 dTToAcoA^vat dignus moribus vel amicitia vel consuetudine alcs 133B11 Trpd^eis Oecbv - 2108C8 - OeoO toOto 133A14 t6 yev^Mevov ee6TriT0S — + Oeios
'ApEiavoi KaAelaeai

184C15 hom. cttteeavov 6T1 — add. M^XP' ^Ov 188C11 f\v — Trpo^rjTeudMevov in VT. 15IV520A14 — toO Trpo^fiTou ^KpofiaavTOS s. lat. = tempore minus remoto, ante aliquod t. %{Dion <:o??i)396A3 Td — ypa^lvTa 7460B10 patres Nic. Ae^eis — Trapd tcov
ot

157C15

Trorrpidpxai

9525D2 Taura - ApaKovTlou 14784D4 (DfiAma -JauTcbv 15n312B14 Ipya-eeoO 3759,16 ol aou 3. = debitus, conveniens alci a) 6{Al 16I568A15 -, c. gen. Thess)36SB5 EtaTrpa^is <iv fpcoTcbaiv spec. toO —ou 20868A15 ttiTTpdaKETai
EKTiaeie

Trpo auTcbv TrapaXap6vT6s elpfiKaai

=
et

12(C'"^)636A6 Tf^v f) d^fa scil 5iKTi b) impers. d^idv (^aTi) c. (gen. et) inf. decet 125B8 uTrovoelv 44B2 et 52B10 et 14

&vu>(JLaX(a
stantia

met dvu>TaT05

inaequalitas agendi, inconfi 6(^^/)265C3 Tcbv toXhcom^vcov
3

=

= smiuuus met 13689C6

Soyiia

+ KOPU90105

I5elv 56B6 dvayopeueiv 2108A8 dyaedTTiTos ^ia^eE^psaeai, TTapi5£lv I5elv 193A6 KaTaMcceeiv 6(J«/)284C6 15132B3 d^av^aai 44B1 et 1511240 AuTTriefivai A13 olKTElpeiv 20968A2 MviMOveOaai

vom(3£iv

53A2

172C9 157C13

Tfis

105

&^i6o>

a)

d^lOCO = dignor 1. = dignum puto alqm, alqd c. gen. 137C2 P ovopaaias Dl Tmfis 2112B13
§TTtpeAE{as

957A2 ^iAavepcoTTOus oOtoOs
961.^.9

elvai

P

636B10 P KTi66Mov{as
TOUTCov n. TiMWpias 311173B7
Mfis
c.)
i.

11(C»W) 14 TTpovoIas 15IV476C14 16IV(r/i^og«)652A13 et 664B15 P
6(j>rti4/)269B12 etnaKoirfis

ocOtov KCTepxeaeat 12 iva eAeri (xOtov dveAeelv 14 aOTov iMPpccoOveiv eTTiaKOTTous TrapotyyeAAetv 3753,1 abs. d^icoefi 55,23 iva d^eewai
'

B12 ^bs Bl969A4
OTTWS
diviiia

P

timcov

351268A15 P

Tt(a.

B2 P

dTTiMeAetes

3753,1

P oyoecov

&^ico[Jt.a,

—oTos

t6

=

dif^nitas

1.

b)

6(c/>5Wi.)317B2 P uiTOMelvat Act5,41 (Aster)232B3 oGs "TraiSas "irpoCTayopeuetv — 2. = cupio, expeto alqd ut conveniens (a. c.)
Ti vel abs.

I5I1
i.

vel

144B4 MoQeiv

68B12

exetv

45A10 onroiTXripoOaQai 5236C9 eK5iKr|efivat 6252A5 exetv
KOtvcoveiv

7(Z>/oni?om)465A7 - Kupiou +Meyeeos \5lU(Asler) 449B13 epith dKepaios 1l7(///lr-5.)732B14 epith TTpoa^oTOs 733B15 eeoTTiTOS 28IUI57B'i et 5 qt 6 eeou op dvepcoTTou 2. liumana 28II1157B4 et 5 et 6 dvepcoTTou op eeoO ^spee^magistralus

ouyKpoTTiQfivai + 2'72B7 Trapeivat +280C11 KaAeaai (,7m/)285B3 ouvo5ov yeveaeai +293A9 TTiaTeuetv + B13 Trapeivat +

(synAl)26iC2

Dl

14753A2 Tcp — KOMTis d^iio^ = di^e 297C9 eecopeiv 5228C7 ariMavai 12649A9 e^eiTTOt 3747 n. 9. lin 13. MfTqt>

300A9 iKStKriGfivat + C7 (epSardl .)3nA3 = iep2.) 320B12 ^KpAXAeaeat +313C5 = 321 A2 drroSoefivat 380A3 et {clerMar)Cl 357A12 abs. op crTreiAeco
Trapeivai

AaMpdveiv

d^[(0Oiq

T\

=

iKKAriaiaoTiKos

628A14 epith euAoyos

(cppAegjZ^^Ali

Tripriefivat

(Dion com)

(Ow^^^^O^AlS ocKouaefivai B3 TOUTO OTTdp^ai 11601A6 CTUvoSov yeveaOat 613A7 abs 621C14 dTToAoyi^aaaeat 625A4 touto 7 abs IttI ttoAu B3 SeixOfivai 8 orrep 12664A5 Maeeiv 704D3 TOUToyeveaeat 708B4 exetv 717A14

396B6

11625A5 ypd^^ai oi^uoTO^ 2 = impolitus 128C6 Aieos
&oi8i[JLO^ 2

postulatio 11620Cll'pl. epith — eaT( 1511 137 6.\9 Trpdj Tiva, ivdt...

= carmine

celchratus niet 6(0«'")

405C6

dpeTii

724 D2 ex^iv (//oj)745B7 kAtiMfi efivai 765A4 diToaTaAfivai B3 abs 5id Ttva = deprecor pro alquo C7 abs 777C6 iKpdAAeaOat
ctcoTrri6fivat

6L6paTOq 2 = invisibilis 1. deus a) gener eeos 157B3 +dacoMaTos, dvj;auaTOS 69A14 +dKaTdAriTTTOS B5 2192A13 7(On5)465B12 Col IJH 151 144B2 +cxTrp6atTos \7{blasphAr.)l OSAi dTraatv —
5

15II153A13 kAtipovo224A11 outo JpMriveuefivat 15ni348A3 euAoyeiaeai syn lOeAco 357B4 o-rrep 380A6 Mccvedveiv 16n608C9 emTeMeiv TauTa 17689B5 et C3 yeveaeai auvo5ov 6 ^iaipeefivai (synAr) cOvoSov 692B2 TauTO TrpoKpiueaeai 697A6 Tuxeiv 764B2 et 9 MavQdveiv svn jriTeco 18800C5 ypd^/at 20853A15 MeTpeiv 860B7 oMaai 865C8 dKOuaat 916A5 dTreAOeiv 925C8 auvoSeuaat 928A6 eTriTpaTrfivat 929B1 et 15 et 5 957B9 Moteeiv 940A1 dKoueiv 941C1 I5eiv
(con/2.)796B10 dvevexOfivai

Tcp ulcp

(///lr5.)729B15 +aOTOTeAris, dyev-

Mov yeveaeat outov

vrjTOs,

dvapxos 28II1157C7 tou 0. tou — Coll,15 17(6/af/)/;/lr)708A6 sbst. 6 - 140C2 2144B6

epith

(icTTcxOyaaMa

1

511 1924 A7

50vaMiS

2172D1 - eiKcbv 7(Orz»465Bl2 - eedTris^lSIV 524D1 351280B12 ClO et 12S5A8 0. toO A,, — oOaia 7453D4 +(XKaTdAriTTTos — OTroaTaais - <pOats 169B14 151V524C1 op 15in324A7
opcoMevos

— "<pc5s

15III324A6

+dt5ios

16IV665C14 op t6 ^aivoMevov
151I249C8

dTTTeaeat

11604B2 scil imperatorcm — dcus — MeTaAaM(3dveiv B. = peto, postulo ab alqo alqd, Ttvd f|Mas Ti vel inf., iva, ottcos 421 3.M eeov Trepl c. gen. 6252A3 abs. = veniam peto (jr>in/l/)280B5 Tfjv

957A5

Ix^tv

spcc, fere

=

placct vcl

visum

est alci, c. inf.

ypd^etv

3747 n.

9. lin 13.

cruveaiv drroSe^aaeai 281A8 'louAiov ypd^^at (Jul)2S5AS f\\xoi<: cooTe auyKpoTfjaat + B5 yeveaeai ffOvcSov +11 fiMfis auyKaAeaot +308B12 umSs mti TotauTa yeveaeat (epSardl.)M6B& = {ep2.)32\C\2 (C"'«^)361A6 umos ottcos ... KeAeuari PaatAeas, UTTOVoeiv (i4rjfn)372Cll thv ar^v xpti^tot^t^ dvTiypd^/at (eppAeg)388D7 ottcos mti UTToypdvf/riTe + 392B8 OTTCOS Mn dvdaxi> + D8 ae Aapeiv 1 0592B6 P OTTOKpivaaeat 11600B15 dTrep auTov - 601A1

b) spec pers. div. l^K^rr/jo/^^^iAIl uTTdpxei - tco ulco \7{ffAr7.) 741C10 +dpxfiv Mn eX'^^; dedvcrros 757A14 T^ ulco — +dppriTOS A.,ul6s, Chr. 2125.^2 +d9avfis 128B5 151V524C12 - tgIs 5uvdMeaiv dyiais 28II1133B6. 2. creaturaea) epith - 5uvd14 op 6paT6s K6aMos Mets = spiritus 188C4 - epyov 10573B2 op pAerr^Mevov -KTiaeis 351280
'

R

t6 — Td — Roml,20 2192B13

— acoMa in Chr. secApollin scil. dyyeAot 28I1104B15 op 6paT6s - b) sbst. Td — op Td 9 85A15 6paTd Coll,16 184B4 10573B5 16in629C13 151I229C3 \7{ffArl.+.4.-6.+0. +i(?.)721A8 + 725Cl + 728B5 + 732B6 + 736B3 + 745 241048B11 A9 + 15 + 748A1 19(/A/V/f)817B2
C6
341 232 A2
TreieovTos
,

8

3735,5

dopdiTto^
eAeyxcov 6paTcos

=

invisiblliter,

arcano 2148C9

-—

B9 (ae) dvoMvriaefivai 612C11 ypd^i^at irdvTas euxe<yeai 624A7 Zupiavov ypdvfat.
ocinbv

172A4 — eauTOv 5eiKvuvTos
281I1133C4
f\

-

eeoO

180C6 voouMevou op
20869B3
inter

Ixepwv abs 12676A14 dvaxcopeiv riMaS + Podco 14717A11 (auTTiv) atcoTrav 721C12 P Mn eMirQSf^eaeai 725D5 abs 732 Dl outov <popeiaeat 744B2 ouTdv, iva ... 776A1 P abs (cont2.)198Al aCfTov TTOieiv B8 t6v iTrapxov d^icocat 9 oOtov eTTixeipfiaai 15I141C14 auTov yeTrap*^

625C1 P

aopYYjoia
alias virtutes

=

lenitas anirni

A15

veaeat porieov

17(.yni4r)792C6 ottcos KeAeuaris

14

TTiu cr\v <ptAavepcoTTlav, ottcos KeAeuaris

18797B5

-

AopYTQTO^ 2 = lenis, irac potens To - 2084S 889A5 virtus ascetarum dtTtaYYeXia fi = annuntiatio religiosa 14A12
dAT^eeias

17685B13

fi

5t*

aOTwv.

-

14

f)v

-

oOtous eXeeiv 801A5 auToOs eTrijrjTeiv \9{petAr4.) 824A7 ToOs TTepl npopdTiov, cbs tva Tuxcoatv 2085665. cOtov paoTdaat 913A2 eAeeiv cxOtov

TTepi Tfis iTriSriMias

916B13 Ttvds KOMfcrat 917A9 ccOtov, iva KOMi3Coatv 925B5 'AvTrcbvtov 920B3 P KaTeAeeiv eOxeaeat 926B7 GeoScopov MotKpdv yeveaeai .932A13 TTpoaeO^aaeat aOTdv C4 MnSeva eauMdjeiv 933A2 P elaeAeelv 944A11 P abs. irap* fiMwv

[P -riyyeAri 161556A9] = fenungener abs 6(Jk/)300B2 syn ypd^co +304C6 640C6 14701B12 20837 11637B1 I0548C3 B6 861A10 889B8 14 a pAeTTOuaiv C2 8

AnaYY^^w

tio 1.

aIqd-d5iKiav5224C12 +uj3piv. 6(C'«'«)404A12 — t6 yeyov6s 5224 All — Td TrerTpayMeva 17704 - Td TrpaTT^MSvcc 17681A9 - TOUTa All

107

&Tz<xyy€'K'^oi

&naXe((p<o

108

20937B7

964B2

'AvTcovfco

-

Oppiv 5224C12

6(7j//)305C5 20928A4 cbs 14701C4 interrogat. 6(C»««^)404A12 octti? f)v a. c. i. 20929Cfi pE(3aaTdx6ai TToAAoTs cbs d^elOTi auTov 2. spcc = refero ab alqo mandatum = declaro c. dupl. 14757C14 evToAds paaiAecos = cnumero acc. i9{petAr3.) alpeaicoTas f^uSs 3. = manifestoignota. occulta, 133C5 evepyelas — Scopeds divina a) ti — SidSeaiv 321181B2
TTEpi tivo?

+ d5tKiav

- e-n-lvoiav 1511321^7 +voOv 15I1I349C11 - KddoSov ToO A. 15I116A2 161II633B13 - Aoyiapous 20924B14 dXAf)Xois — Messiam 151
J13C6
ToTs dv0p.

1113A7 +dCTcb1121A10 f) - eeoTTis in filio C6 2811 1133B6 +d6paTos C9 op TraeriTos 1136A1 0. A, + dCTobuiaTos 1152C8 Xp. -, ircB\br] Q. 351284 DIO e. - cbv +dedvorTOS spec t6 — est in filio 15I69B11 ct 17765D4 t6 — Tfis yevvfiCTeoos^e 11. 15III396A10 t6 — Tfjs ToO A. + t6 dnEpiCTTov 9uct£0l)S op dCTeEveia 28I1104C2 + t6 dedvorrov op t6 TraerjTov 1113B11 +t6 6|aoouCTiov, dveTrf5eKT0v eavdTOU 2. s. lat. dicitur nat. nostra
9uaEi

+dTpETrros, dvaXXoicoTos

paTOS

Am4,U
+ 47Tlvotav

556A9 P

16I552C3 els dwep. tov Xp. - voOv 1511321^7 ToTs dvOp. TrapouCTiav 16I552C9 TTepl toO A.

dTraefjS per gratiam Chr.i in resurrectione efficienda 15I1I397A1 cbs els t6v dTraefj (Chr) neTapdvTcov Tcbv TTaedJv hominum ctuTol — els tous alobvas yiyvovTat +EAeueepos 445A6 adp^ +dedVOTOS

-

20924B8 dXXriAois - TauTa 14737C14 — to ev TTapoiiaiais 1 511241 A2 £ls yevedv Ps 47,14 P KeKpunMEvcos b) Trepi tivos 15III421C10 Trepl
irpd^eis
tijv.

n.

f)

OTt

4217D6

fjiaTv,

oTt

...

eiTreTv (!)

151100D3 oTi ... eaTi 4. = doctrinam trado profanam 137C11 xP^o^iMa religiosam 14B4 ToOTd CTot — +ypd9eiv 8489BI1 t6v Xp. dvepcoTTOv 15I20A7 aipeaiv 15IV513B8 TauroTTiTa 521A2 Td Trap' auToO toTs auToO 2811

dnaSto^ = sine dolore, nullo dolore admixto, term. theol. de generatione filii c n. 7436A9 et 15169A15 ToO uloO FI. iaTXv — +dpepiCTTCos 17(//5'frm)692C3 — yeyevvriM^vos Ik toO eeoO (///lr6.fln25.)740B10 e^louToOyevvfiCTas +dxp6ucos
(JfAr9.)l \5Aii i^

auToO

yevvTieefs

1137D3
dvoias

Tfis eeoTTiTOS cbs dpxfjv yeveaecos

finave

=

facessc hinc,

c.

gen, 4220A1

- ttjs

abs 15IV469B6
jjiee*

an&yio =
KaTTiyopov
'Apetavous

abdiico 1. s. pr. a) gener icxuTwv 397C2 nee'

6377C15
eaurcov

10540C5 auTOUs poKpdv 20928B15 auTov Trpos Tiva b) spec ad tribunal, supplicium 5232A1 P els pfJMa ducis 12664C2 auTdv 14733A2 P abs TTp6s TltAaTov c) met = abduco a bono ad malum ^(^«'""^S^IAIO fmas Tro6s Kep5os 28I1093A13 P verbis seducti

dTcaiScuoia f\ = ignorantia religiosa ethnic. 156C4 cpith Meyas haeret. 7420B10 syn daePeio 16IV657B3 I5fa d7ca(8cuTO^ 2 = incultus, met pers, 1. gener. 20896B9 vecoTepot 2. spec. in rebus religiosis = haereticus 151I269C11 +daepf|S ol - 7453B7 10576C6 +9pevas iMpeppovTTiudvoi 151V509B1 351273A2 = 1284B3 dnatpio itrs. = proliciscor 20968A13 els Tr6Xtv
dTcaiTdcj

=

posco, postulo

1.

abs. dTratTeT

fj

flMlpa 6{synAl)

268C2- 6

Tiis dXrieelas

Xdyos 6309

A13 -

&KaYopcu(o = interdico, prohibeo Tivd spec 17(c/^r.^//lr)709B3 tous elariyriCTaiievous refutare
dnaSco = dissono, met discrepat res a re, c. gen. 7(Z)zo«^/)461B3 = 8505B11 = 17769B10 lTTtX£tpf||iaTa — TTJs Siavolas 1 61581 A8 tcov Aoyfoov Td pfiiaoTa
&7id6€ia
term. theol.
scitata a
T]

scil

= vacuitas doloris, indolentia, est donum praeter naturam ab initio

primo homini datum 1. in nat. hum. Chr.i resumorte restituitur 2141 A6 +d9eapaia 192C4 28I1112A8 op Trdeos 28I11149C8 op to TraerjTov 1153A14 A: Iv Tcp TrdcrxovTi CTcbnart ir^v — lTri5etKvu|-ievos 2. hominibus virtute passionis Chr.i promittitur 23992A5 fiijioov 271089 B14 toTs Chr.i TraetinaCTiv — ivSuadiievot +d9eapaia
sive

xp£fa 15I116A7 15I1205B9 257A7 305A3 309C7 2. Ttvd 6357C13 TTpdbTOUS auroOs P 14700C9 - Trap' auTwv 748B1 - Trap* ^moO Ti — t6 dTOTTOv 11628A13 — KapTTOus 15I136A5 - Adyov 20936A2 - Miaedv 20893A13 - 5I90S — TtMCopfav 11597B6 — UTToypa^fiv 19B10 6{eppAeg)38SD2 +392 B3 indeterm. dTrep 6{ep OTrep 11628C13 Sardl. )3i&B3 = {ep2.)32iC5 toOto 6(7«/)289Cl2 9528A11 11624A9 P 20913C2 Td UTrep 5uvaMtv 3. Ttvd ti = ab alqo alqd 2108C7 MeTdvotav tous dv^p. 637 6A3 auT6v ppepfov I4760A8 tous veooKopous ypdM18800B13 MTl5ev toutoov ttAcov tous ctuvMorra 20945B4 auT6v Xoyov Trepf ayoMevous —eTaeai Ttvos 4. Tt Trapd tivos = alqd ab alqo 156B3 Trap' dXXfiXcov xpef«v syn alTEoo 8509A4 TT. Tcbv dKOUovTcov auvEf5riatv 9525B14 Trap' ^Kefvoov scil Td 5r[V&p\a Mt25, 27 11625C2 ypdMMOTa TTap' auTcbv 15II216C3 ^oovds Trap' auTobv

dnaOiQ^ 2 = patiendi expers, nuUi affectioni bonae sive malae obnoxius 1. s. pleno dicitur

deus

dTTcxefis i. e. nulla re afficitur aut aff ici porest, nihil augmenti vel detrimenti experitur a) ^uais div. 3201A3 in qua non est dTroppoia aut TtifJCTts

15111465B1 TTap' cbv XfiMMCx 161568B1 et 2 Trap* OCUTcbV dTTOKptCTtV — , OICTV TTap' fjMobv — 16IV640 A9 drrep Trap' fjMwv 18797C6 Mri5ev ttAeov Trap* ocuTcbv +f| dvaeeMCTTijetv spec 20837A8 Trap'
eMoO
et
TTEpl Tfjs TToAiTeias

5. (a. c.)
mti

i.

2173B14 —

n. 15I69A14 +dTTAoOs 15II220A7 +dvaAAoicoTos, Ariani ei Statpeaets attribuunt n{ffAr5.) 732C5 +dxobpriTos, Ar. 5td Tf)S evavepcoTTfjCTecos
b)
e.

=

eepoTreOCTat

6(Jz//)297A3

KOTayvobvai

+301A9

eum

TroteriTov uTTOTieevTat

{ffArT.)'^ ^iiCil

+dp-

spec to — est Xfiv \iT\ ex&ov, dopccTos, dedvorros Patris proprium 7436B2 idem invenitur in filio
b) A.-uios, Chr. ut persona eiusque +t6 dMepes nat. div. 15III396C5 — tt\v ^uatv 6 A. 9 CTCOTfip TTiv 9uaiv - 5tapevet 12 6 397A14 A. 440A1 .A. 6e6s (!bv - CIO 231021C11 KotTd Tfiv

10581A3 P -oumgvos elTreTv 7420A4 yvcovat C4 — ccuTous 5t56vat Aoyov 441A3 — ocutous dTTOKpivaaeai 18797C6 Mri5fev TrAeov Trap' auTobv f\ dvoceeMOTfjeiv 20929C5 — MnSevl Aeyetv outov 241033B13 P dvaecMaTfaat dKaXe(<pb> [aor. P -^ei^efivat et -At^fjvat,
perf.

P

dTTTiAeiMMevos]

=

abstergeo

1.

spec

=

ex-

=

oOafav — uTTdpxcov 251060A10 +dacb^iaTOS habitat iv Tcp CTcbiJiaTt ... TraedvTi CIO e. cbv 6 A. — i<rri op t6 Ttdaxov cra>\i<x 12 28I1112C7 Tfj

pungo litteras 6(C'"^)349C11 P e tabulis publicis 14720A8 P scripta +dvatpeco 15132B3^f|MCXTa Kal Ti]v GocAeiav Arii +^90^^300 met memoriam
alcs
(rei)

3757,11

P

17688B6 scil doctrinam pristinam Mn - scil servos dei ek Tfjs Kap5fas

109

&naXe(<po>

iTcatpxVi

110

2. = aufero, rnet mala et culpas —anapTia? 3751 ,25 P5ia5aKpOcou -edvorou 2112D5 176B5 - TTdeTi 15III397A1 P — To orn-6 yeuvr|CT£CL)? scil peCcata 20936A6 3. = alqm tollo vel removeo, spec e vivis 12669C7 Trpo^riTas falsos a communione eccles. 241029B10 P haeret. + ^kkotttco

345B11 - TTXneous epith
5iTTXfi

euCTEpris

met 281tl08C2

yiveToi

uulv SuCTCTepeias
1. s. pr.

=

inciditis

in

dupl. impietatem
&7tal|

=

semel

a) corresp. varia 4217

&7C(iiXci4*i^ n

=

absterslo,

met =

exstinctio

2136B2 - «peopS?
gen.

(iTToXXaTTta = vlndico in libortatcm, met c. = ab alqo, ex alqa re I4721C5 P twv alpeTiKcov — s. supern. redemptoris ope 7440B10
15III397B1 P cpeopas Hbr2,\5 .intrs. = ab alqo 15I128C6 t6 dTraXXdtTTOv Tf\%
orrr'

T]\xa<;

differo

op 5euTep6co, tpictcteuco op SeuTepov 12664C1 I4745A9 20888B6 op 5euTepov Kdl TplTov 6341A7 14717C2 756A12 241036A11 op 5euTepov Kal rroXXdKis 6248A15 {epSard^.^i^hCi op TrXeiCTTCXKis 20852C1 op TToXXdKis 15i76Bl 17749A10 b) c. gen. temp. Ttis riuepas 20852C2 c) = semel idque ita, ut perpetuo maneat 2108A5 to - yevouEva XoyiKd 120A15 Td — Koivcovf)CTavTa Tfjs toO Oeou elKdvos
iv Tco
elrreiv

D7

9uaECos

^keIvcov

d7caXX0Tpi6a) = abalieno, term. theol. in controv. trinitar. c. gen. vel orrro 6{epSard3.)336B\ t6v A. toO n. +xcopl3co S{DionAl)bO^C\\ P U. uloO syn d-rroiKljco 18801A8 P uTroaTaaeig + <5rrTo^£v6co 19820A3 (//JVjc) oOk - t6 Tlv. <5rTT6 H. K, uloO

6(Ju/)284D9 t6 - ouvfieeiav taxTiKos 15iil452B7 — yevoiievcov 16I529A11 tous - |ieXeTT|CTavTas 28I1120A13 t6v - duiapTriCTavTa voOv 2811 1149B2 t6v - alxuaXcoTiCTe^vTo dvep. sec Hbr9,26 15iI165B7 OuCTia - yevouevrj a Chr.° 271088B11 - els de^TTiCTiv dpapTlas 2. variae dictiones
Tcov

anaX6^

3

=

moliis,

met 12657A3 Xoyapra

dnavaiaxwvT^CJ
dLH&vQpoino^
2

= Impudentem me
=
inhumanus
c.

gero

15iii321B6 TTp6s TTdvTas Jer3,3 kv daepelai^

14704A14
6{s)nAl)
Itti^tti-

Ariani + picoKaXos

dnavTaxou =
252B8
inscr.

ublque
ttjs

gen.

loci

tois

toTs - Tfis oIkouu^vtis (J«/)288A2 ctkottois abs {epSardS. )32^hl inscr. toIs CTKOTTois

309 Dl

iKKXrjO'''^?

4ttictk6ttois

L = obvlam eo i. s. pr, a) alci vel irpds c. acc.,?praesertim visendi causa vel abs 12665B3 ^Kdvois 668B10 tco Axaap 3Reg20,18 351288A1 tco ulco kv vE^^Xais 36{ep28.) 1433C14 CTcoTfipi >72,/3 Dl Ipxopdvcp 3757,16 pio viro 58,25 Chr.° iudici spec salutandi et impetrandi causa eCO^^S^^AS et 360A3 et 1 1600D4 •irp6s ocuTov scil imperatorem 6{Arsen)312DS Trp6s Tfjv CTTiv xPTICTTOTr^Ta scil Athan. 20889A15 syn eXPOMoi 920B6 925A4 929A8 937C7 945A1 957A7 964C2 965A7 op uTroCTTpfqjopai 11 b) = me confero alqo 6(Ja/)296B14 ^keI scil in eccles. (c/?rA/flr)385A16 kv TrapoiKla spec epp.' ad synodum - eIs ctuvo5ov 6(Ju/)284C7 +301C15 (^/>5ar^i.)312C6= {ep2.)320A9 - «vTcxOea 6(Ju/) 285A5 +296A11 - els tt^v rrdXiv 6{epSard3 .)32bB5 + 329A5 abs 6f/u/;285Bl3 +15 + 288C2 +289C10 + 292A2 + 4 + 5 + 11+296A6 + 304B9 + 15 + C2 + 11 309 A5 BlO C4 drr^ Tf)s dvaToXfis convenerunt
'

14692A1 inscr. dTiavxdio [fut -riCTco]

Tojs

-

doxoOCTi

- 7444B2 472C7 20893A15 otg - 15111 388C15 ap. particip. 112A5 cbs - 15I48C3 Kivouii^vn CTcojei 2108D3 124B12 149D1 i-rripdvTos tou A. 172A2 176B1 - IvSuadMevov corpus Chr.' ^eopdv ouk av dv^CTTTi 6252A12 — KplvavTes eOeOs fipvi^aavTO 12660D3 — ueXeTi^CTav15I84B6 - TrXdaavTes dKoXoOecos TES 673C8 CTuv^Xe^av 1511132161 456B5 15IV473B2 16I532B11 - dpvouuevoi eUdTcos SuCT^rjpoOcft 16IV6i5Al 17(//^tm)696A6 597A15 713B12 - ueXeTTiCTas Kai vOv epacJuvTiTai drca^Kicj = dedi^or, c. inf. 7428C3 ws toTTeiv6v - auToupyfiCTai D12 TroifiCTai 15II200 BlO fpydCTCTCTeai &7cap<&3aTO^ 2 act. = qui non praeterit, perel

petuus Hbr7,24 dpxispcoCTvvTi 15iil65B12
5eKTos

+d5id-

aTcapaiTYjTO^

2

=

implacabilis, pers. %{synAI)

257D1

&napaxdXu7CT0^ t = non opertus tegumento, dlscoopertns 28I1125A13 et B12 eedTTjs
dTcapaxaXuTCTU)^ =
sine velamento 281 II 161

A3 69ee(s dnapdXXaxTO^ 2 = non mutatus, immutabilis, c. dat. = consuuilis, omni ex parte aequalis 1. gener.
Xecos

15iii332All - 6moi6ttis
2. spec.

^v elK6vi

toO

Pctcti-

{epSard3. )325B9

+328A7 +12 + B15 +332A14 +337 14709C5 D4 712A2 B6 Cl \l{JfSirm) 696A3 704 A6 2. met = occurro respondendo ad crimina 6(57n/4/)256Bl TTp6s Katriyopias syn x"PEw ^ttI ti 8501 A1 3 Trp6s EKaCTTov tcov EtpriMivcov 15i64A3 et 65B9 cxutoIs i- e. haereticis 93B9 Trp6s ^vvo(as 17752A6 auToIs = obviara venio 1. s. pr. c. dat. 164B7 II. yvcopJMois 14764B8 toutois abs ol dTTavTcovres 19B10 12B15 14764B5 2. met a) = res accidit 5229C2 et 15IIi425A2 Td drravTcovTa = res se offert oculis vel menti 129B2 Icttiv r\ TriiCTTis (SnravTcoCTa ^^eaXiioIs 15II172A5 toIs ^titoOctiv x) olKovonia 161V656B5 uol ueIjov t6 pdeos^s°nt£-ntiae b) = logice efficitur 15IV 501 C7 toOto spec otottov (-a) - l5i44Cll I5Ii201All toIs XeyouCTiv 15iV488B14 501C3 508A3 16I597B12 ^k toO Xeyeiv d7cdvTY]Ol^ A = obviam itio, occursus 6(Ja/)

term. iheol. in controv. christol. 15i65Bl4 +i5ios elKcbv 181C4 93C5 epith 15il217B6 15III34'tB7 17(//^r2.)721C6 757B13 3 5 241037C13 Korrd rrdvTa 760A6 13 Cl + df5ios add. dat. 7449C14 KaTd irdvTa tco n. + oiioios diiOioTTis et TauT6Tr|S 7457B10 15111

A2

400B12

dTcapaXXdxTtu^ = sine vicissitudinc 157C11 tempora anni ovvlCTTaCTeai = sine mutatione ordinls 172A9 luna ^eivouCTa Kal TrXr|pouii^vTj dicapaoT^fiavTO^ 2 = non insignltus, silentio omissus 2156C8 ou5^ toOto - KareXeivfav 2Mcl5,36 d7capv4o(JLai = denego 28iI1156Br2 dXfieeiav 1164A12 y^vvTiCTiv dTcapTl^u) = pcrfectum reddo, perficio 15II 213A8 P creaturae
d7capxi^ ^ = primitiae, met concr. 1. = Christi natura humana ut pignus resurrectionis nostrae 2132A6 — TTjs Tcov dXXcov dvaaTdCTecos 158C8

23989B9 15IV517C2 15li288A6 i^ucov 1004B7 1012B12 in nobis pignus vitae 15II284C3 futurae 28II1149C2 1C15,23 Chr. 305C11 Twv vgKpcSv 231004B5 28iI1149C3

996C9

HI

inapxA

oiTtaMyxayix

11-2

2, = clopa Spir. SJ RomS,23 - ayiou Uv. 23997 A2 in nobis initium ct pignus vitae divinac 23997B13 -hdppapcbv Oeottitos op TrAripcopa QEOTriTos in Chr.

&7idpxo[Ji.ai
licrrs

M. =

primltias offoro

152A2 mu-

Phoenissac SeoTsTqvToO acopaTos iuodapviaw

otTca^, otTTaaa, airav = oiiinis i. e. unusquisquc singuli, omnes s. totus, univcrsus, plur. vulgari 1. adiect. ap. subst. a) om. articulo ap.

vcl

=

1 45^12 yfis — StCTTTOTai = universae nom. plur. 2149A11 — 5ai|Jov£S = b) attrib. 6 - \9{pelAr4.) omnes dacmoncs 824A4 tis Tov — xpo^o^ = '" universum tempus c) plcrumquc pracdic. ap. subst. cum artic. sing.

nom.

sing.
;

f.

tcrrac

p.

I5I1185B2 Tivds iroiKiAia I9816A13 ttoAAous A6yois 20876B1 "EAAr|vas'9«vTaaiats 877B8 ous AoyiatioTs syn u^cpTrdjco Tivd eis ti. 1162886 ex tivos = opc .ilcs 20877.\10 Aaous eis do£|36Jav Kap5iav e^ fi5ovfis S^^f/^ji/.^l^^OAS ek toutou ev tivj = in rc 15ni445C13 ev toutco cxKepaious TToAAous 2085284 Kap5iav ev fi5ovf\ Trpos ti ll^C^wi^^^^.AI^ Tous e^iepevous Trpos vfitu5os c. inf. fin. 15I13B2TU'ds-9poveTv 15II248B7 unds — eiTTeTv P add. dTTo. ek, Trapd, Trepf, utto r. gcn. tvc. dat. 15813 214087- 144A14 177B7 10556A11 +u9apTrd-?co 13f.89A9 B3 2089282 32 11 81 A8 +piav Trdaxco 36f,>//.3r>.) 1436819 op Tivi =- alqa rc 36(f/)-39.)1436B9 KOf0ap6s Siapevco
dTTo 15I13B13 d. alpeaecos ^K 1054085 £K 9aivon£vcov ev 18C7 ev l5iois 2884 EV auToTs Trap' cutoO, — cov 1472589 15I60A8 15I!240A14 79287 301C7 305.C.i :J84A4 1511136187 16IV637B3 o^ecos •rr. 1768984 20881A15 88486 89763 tt. 5iap6Aou TTEpi 2177812 tt. eeou 16I532C1 tt. rTv. Tr60ev 16I536A10 utT^ 351260814 u. 5iap6Aou 1288C11 u. v|;eu5ou5 3. semcl ti = adultero
oMcovutiio

cunctus, universus, plur. = omncs S^O^^^jSS/BiO aTTaai toIs pou^oiJEvois Trapdaxou eTaoSov 8fD/o«/l/)r)13A17 TrTiyfi twv dyaGtou — taTiv 6 0. 17ri>'n//iVr)720A14 Tfis ttAtiOOos + iras 6 Xaos 19817AG — Ttov TTpoEipriMevcov cpisc. dyvcoKanev

TTpos Tou^ dXAous — i. e. 2. abs. sbst a) m. ol dTTavTEs collcct. = univerr.i homines, universitas hom. 6(C""")360B7 Tqs jcofis TrpoKae^jeTai Tcov — Chr. m. dtravTES = omnes distrib. = singuli, pro se quisquc 2165A15 6 AuTpoutievos tos 6(C'"''J)360C13 Tfis KOivfis diTdvTcov duapTias d7TdvT0)v ^uaecos 17(i/flj/>A^r)705Dl ct 708A4 0. cst dppTjTOs et dopaTos dTTaaiv spec omnes, scil certi, dc quibus modo scrmo est 6309C1 — scil svn. Rom. iTTeyvcoaav ... (fpSardl .)ZUC7 = {ep2.)32i A5 lyvcoaav — indef. (C'«^)349A7 eis-Tds dTTdvTiiv yvcbiariv prophctas et

251068C12

sanctosVT.»

^(C»'""')^^^^!^ TfiaTiv syn dvcTpeTrco

dnaTCtov, -covos 6 =

fraiidalor

11(C'"^)633

A4 + 9eva^
dTcdTY) fi - fullaciii, dcccptio, pl. variae decipiendi rationcs 1, gcncr 217784 TTdaa 6(C'«"^)

Tcov,

qui conveniunt, Euxds

(O^^^^S&IB^ epauTco

indcf. d(papTTdaas +372.^5 eIs ttjv dTTdvTcov indcf. yvcoaiv eXOoi 17704D9 iva yvcoaiv b) n. Td oTTavTa = universilas rerum 6(^rifrt)372D5 6 8(Z)io«/l/)509Bl2 et 23992Cfi BEaTTOTfis Tcov - 0. TCOV — 6 TTOITITTIS 985B11 TCOV — KTlaTTjS 261084 AIO Srinioupyos tcov — spec dTravTo = universa 2172A2 A. - auvexe» 1511135385 ev - deus 5id Tou A. iv Vlv. Evtpyel s. indefin. 15I80A6 voni-

jovTes

— ^uvaa0ai

17(4;'r2/lr)697A7 drrdvTcov

i.

e.

crrorum

9ei5cb yeyevrjTat

0ea|i6v - 9povouvTes + CO auyxeri +700A1 — laeTd 9povr|aecos

-fB5 KaTd tov ecclcs. Tapaxfi — scil ccclcsias
TTeTTOir|Kevai

360C11 fi Tfis dTTCoAeias - U{0"^)^2^B1 15IV 521A5 eTTi0upiai Tfjs - - fallaces Eph4,22 2. ethnic. oraculorum yavTcicov 218089 181810 syn ^avTcaia, 0aOMCt 3. diaboli 2108A10 -rrapd ToO 5iap6Aou yiveTci toTs dv0p. 117C3 al Trapd 5aiM6vcov — +9avTaa(ai 121A6 8 epith 5ai+9avTaa(a 149.'\1 lioviKTi 177C14 +pav(a 180C7 ai - 193C13 1511 17C9 o^ecos 20884A4 28II1141A9 k% — TTp6s dTTdTr|v ciKepaicov 4. antichristi 14785^3 cpith euKoAos 5. liacreticorum ^(^""'^^^eiBl^ +£p£oxeAia 7449C9 10548A8 55786 580C1 cpith kev6s 585A7 yivETCi uTTEppoAfj ypanpdTcov 592A8 f| Tfjs —
17(i)'n/lr)697815 cpith I5ios 2811 lOKw 656s priuaTa dTrdTris epith duiaTOS 28I1H44A3 ETrivoia dTTdTTis 311172C7 dyvoia spec fallacia contra orthodoxos intcnta 5id •\x\v — tcov duof|Tcov 15I1I
I

dictioncs gener iv drraaiv 14720B11 u|jeTepa iv — euvopia Trpd dTrdvTcov 11(C'''^)632D10 daTTd^eo0ai TTpos drraai I7(5>'«/^r)700Bl Iti koI touto SeopeOa Trpos oTravTa 18796A14 iKovoi eaTe
•rrpos

— Td

ttjs ckkA.

dpnojeaOai

&naaxoX^u> = non concedo otiiiin alci, fatigo alqm^ 10549C6 P cxKoalTTepl TOUTa c. gen. 311172

dTrdTTis evEKev dKepoicov 16100582 Trpos 15I40C3 dTTdTTiv cJKepaicov 14772C6 15III356 AIO Trpos — Tcou dKOudvTCOv 133A12 Trpos — Tcov dvOpcoTTCov 10540C4 drrdTTis X°P'v '"'"V

356A7

dTTAouoTEpcov 10545B14
- liixsplrndens, spleudor splcndor lucis, quo imago solis radiis rcpcrcutitur, intima lucis ac splendoris conexio similitudinis instar omni cx parte pcrpenditur ad illiistrandam relationem inlcr TT. et A-ul6s a) est soluni TTapd5eiyiia 745GC10 457C6 15III349B7

A6

daKTiTds

tLna^i^^ws^tLy^xxo^-xb

Tfis

peAeTtis

1. s. pr.

=

alqm peccatum 1. abs 2177B7 193C6 7469C8 10548B6 15II 185B3 240C1 20892A15 28II1148B13 add. Tiv( = alqa re 2193A12 et 10540B14 ^CJVTaaiais I4769A10 56aei xPludTcov 20921B10 xopTaaia Ptov24,15 2. Tivd 160C15 JouTdv 2193Cl6 dvepcoTTous 8484C5 XPttJTiavous 9528A11 aeaut6v 529C8 ue Gen3a2 10540C4 TTaiS^s 11 et .541B6 et 15I25D2 Euav 10541A7 dv0pcoTrov 15 adpKo 560A8 Kupiov syn TrXavdco 15I25D2 dKepaious 121C10 dvof|Tous 1511138881 Tivds 16I580C13 iauTOus 17684A3 iKaaTov 20848B13 'AvTcbviov 849A16 ttoAXous B7 Trdaous 880A10 ToOs 0eoaepouvTas 897B1 'EKKT\va<i 28I1096A1 SAAous add. Ttv( = alqa re 136B13 cStKepalous OTTepPoAfj 6356C4 dKepaious 5iapoAaTs 14744B3
decipio
vel
ols

dnaTdci> = a via abduco, met maxime perducendo in errorem

=

verbis dXAous

15113B2 Tivds TTi0av6Tr)Tt

352C11 tifi Tpicov f|Aicov uTre06ue0a Tf^v elKova, dAAd fiAiov Kol — Koi ev to ... 9C0S 401BI0 11 b) gcner. 9C0S (fiAtos) ct 464812 480C15 dTTouyaaua scparari ncqueunt d5iaipeTov — (dTTo) Trpos t6 9C0S 15IV480D1 9cot6s 3208A10 consequitur 74rf7A4 tIs 10568C10 17773.\3 iKavos 5i6AeTv crrro toO f|A(ou t6 — 457C7 tis 851 6C6 ToAnfiaei Aeyeiv t6 — ^evov toO fiAiou ci Tis ToAii^: 5ieAeTu t6 — ccrxb toO 9cot6s, paiveaOco cum -Ario c) 9C0S et dTrauyaaMO semper simul exsistunt 7427A3 t(s 5uvaTai Kdv Aoyiaaa0at pfj 8(Dion.4/)501C8 elvai TTOT6 t6 — exsistente luce ovTos dei ToO ^coTds ioTiv del t6 — +504B6 tco 9COTI t6 — auveaTiv 15I37A10 TTOTe 9C0S X"P^S

113
Tfj5

&7f%ijyiaixoL

inciXi^
et

114

Tou - Aap-rrpoTTiTos

CiBIl

qui Tov fjAiov opcov m/uQavoiTO

Trepi

68B9 quis est, toO — 1511

'217C1 f\Aios X"P'5 'o^ ~ ^sse nequit conscq. EvOa 9005, EKEi - ct vice versa 151I233C13 161 600B14 15 (1) accuratius eoTi t6 — ek 9COT65

9WS 1511I32'iA6 epith dopaTos l7{blasphAr)l 08 B4 x^^Pcn^Tnp, eiKobv 193C3 A., ao^la 15I41G4 69B11 14 108A2 15111385.^11 1611 609A7 A., CTo^la, eiKobv 7457A15 151133.^8
uios,

CTo^la,

elKobv

15I137B15

A.,

7460B5 {Theo^^n)C\ 8516C8 eT tis ToXua EiTTelV t6 — E^ jTEpOS OUCTlaS Kai UT\ kK ToO {pCOTO? tivai, uaivEaOco ptTd 'ApEiou 151I217A12 +i5tov solis 6v 15111328BI 17764A7 768B3 eotj t6 — £v ^cotj' = fiXico et vice vcrsa 7 457CI2 1511 233C8 15I11328B6 337B6(*iV) 6 f\'\\o<; oOk ektos EX^ov To JauToO — dXX* ev tco — Seikvv/s eoutoO To <pco5 3iOB5 3'i4C9 laTt to — TTp6s t6 9005 = fiXiov 7'i52C8 DIO 457C9 8492B4 al.
{fiX(ou)
,

ao^la,

XapocKTfip 16111628.A11 eiKobv. xapoKTfip, dAfiOeia 15153B7 dpxnyos Scofis, ulos toO 6., CTO^ia, iCTa eecp, Kupios, eTriCTKOTros ^yuxcov 84U2B1 A., CTo^ia, 5uvaMis, dTMiS 8'»02B15 A., cto9ia, uios, Suvomis, xofpaxTrip 8520B15

aTtauOTOi;

2

=

501C13 f|Aios syn 4217D3 xciAn
(irceiOeia n

iiifinKus di5ios

tempore 8{DionAl)
spcc

=

assiduus

7449D3
9cot6s 9Cot6s

A. UTrdpYet diSloos irapd tco n. 005 151I23GB/ 5eT t6 — CTuvopdaOai peTd tou I51I1337A3 f\\\o'; rrpds t6 eouTou — pXe-

=

inoboedientia adversus

TTcov 344C2 iSeTv t6 — Trp6s'T6v fiXtov spec t6 dTTouyaCTiia dicitur yevvTjpa toO 900T6S vel flMou 15189A10 t6 Ik tivos Korrd ^uotv dArjQivov ECTTi yEvvrma, olov fiv t6 — tco fiAlco 15I11345B3 'i6'»B13 et Cl t6 - ouk exei PouXtictiv TrpoT)younevr)v iv tco fiAico, eoTi 5^ ^uCTet auToO yevvripa PeAoMEvov Trapd toO ^ootos 0) dTrotuyaCTiia et 1511212B14 900S in illustrando concurrunt t6 9C0S (ev) Tcp — 9U)tIjei 15 dvsu - ouk dv 900Ticreeiri 236A7 151I1329.\9 345.\6 t6 9cot(jeiv ToO fiXlou 5id ToO — ylvETai 3'i9B8(A/v) oTrep ^ooTijEi 6 9cotictm6s, toOto t6 — KaTcuydjEi ;!52B14 6 Tcp — KaTauyajdiiEvos Kal utto toO f)Xiou ^ooTl^ETai f) varia ex liac concxionc (Tficiunlur C-. 6|joi6Tris toO — Trp6s t6 9C0S sim 7457B11 17777D4 785A8 TccuTriv exei t6 Suvauiv (scil t6 omoouctiov) Trp6s t6 9005 p. t6 Koi t6 9C0S ev elCTi sim 7'.57C11 1511I329A3 345.'\6 ev t6 9005 toO fiAiou Kai toO — 353A1 17785C.7 ncquc tamen confundantur ambo iiccjue dirimantur 7{ThcoQn)\C>0C5 ou t6 — ccttiv auTos 6 f|Aios 1511I329A>^ 151V480D1 rrOp ct dTrauyaCTMa ev ev tco d5ialpeTov elvai t6 — auToO Sf"il ToO TTupos spcc I51I217.\15 t6 — oAoKAripov, ut ipsa ouoia toO f)Aiou, Kai mh M£'oOv Tqv ouCTlav toO 9oot6s 2. in controv. christol. vox drrauyaCTMa effert brevitcr intimam relationem,

2I40B6 daemonum spec Ehh2,2 uloi Tns 261081B10 dneiO^to = non oboedlo 1. gener 6(J;</)300B13 vomImws auTcp op Trei9oMat 2. spec = deo fidem detrecto 15111 7 2C 13 abs 173.^3 abs AKeiSi^^ 2 = inoboediens 17752A1 yoveOai dTieixd^tO 1. = effingo alquem imagine 1 '»0B1 1 ev aAoyois Oe^v 68C5 9e6v ^v OvriTois 2. = eoniparo alqm cum alqo 8501.-\6 toutous ToTs SiapdAAouCTiv 15I57C15 9e6v dv^pobrrois dTceixoTO)^, litot. ouK - = non inimerito 15111 303C3 MeTE9riKEv dKeiX^uj = niinilor 1. abs 6{s}nAl)2C)h\'-t. 357.\12 ciypd^cos op d^ioco (£)/o« fom)397.\15 10581B11 ct 13688C7 op EuxoMai 14733A1 736.'\15 Cll MeydAoJS 740.A.I 748C4 5eivcos 764B14 765B11 + MeM^OMai 20884B9 885B5 900B10 add. dat. instr. 14733D1 ypdMMaoiv op KoAaKEUoo 20884C1 Aoyois 2. add. obiect. a) id, quod quis minatur a. rem fiMepav iudicii 14732D7 - edvaTov 14741B12 P 20884B8 - TiMOopiav 16IV653B5 - ^opov 14764C7 indefin. d 20885B14 cl)v = toutoov, d — OTrep 10592B1I Td \xi\j, to 5e 14729B8 op eTrayyeAAoMoi 744C5 op KoAaKeuoo TocuTa 14757D3 ToiaOTa 14744 D6 ^ypd^co (3. pcrs. i. c. iram
vindictam aics 7417D6 CTTreipav Kai xiAiapxov 17689C8 XoovCTTdvTiov b) alci 6(f///A4^,?)388B6 ^ 389D6 Tols 5'.Kd30UCTi +0^^1300 40(iB6 £mo( 151V520C6 ToTs dyvobMOCTiv 351277A12 KUMaaiv scq. or. dircrt. KaTd Tivos ^(^/j^Wo.^SS^BIo + ^TTayyEAAoMai c) alci alqi 10585B8 9dvaTov d) c. inf. flMTv 11632C13 jKdCTTOo 9dvaT0v eiO^.AllKooAuCTEiv 10581B5 elCTayayeTv 20917C8
vel

deum

qua

A.-uios. Xp cuin 0. cohaeret scc Hbrl,3 ccnccOyacrpa Tfis 66^r|s a) gener. A vocatur — 7456D» ol dyioi — auT6v euriyyeAiCTavTO (Orj?)465Cl TTOTe 6 e. — ouK elxe ttis I5ias 56^ris S{DionAl)^Ol D3
~

504B14 = 512C11

CTuvECTTt tco H.

t6 — epith

dvapxos, deiyevf|s + 504A6 Xp. =-= — 508B3 Dion.^l Tco toO — Adyoo dvaipeT axiomata .\r. 520C3 -OTcJs ovtos toO A. 151121 7C9 Ar. statuunt scparationem IcttI toO A. kctI toO — 260C2 Tou n. eCTTiv - 161573C6 6 ul6s X^yeTai Trp6s t6 9C0S — 577A11 Ar. SieA^TCo TrpcoTov t6 ToO 90ot6s +CT09iav toO CT090O 16I1609C12 241037B6 1040.M3 patres 900S op n. = 9C0S
aiobvios,
!

5dKVEiv

c.
fi

QTi dircct or. 13688.\15

dneiXVj

=

niinae

J.

gcner. 6(5>7l4/)280A5 ct

Nic. CTUvfiyayov eK Tcovypa^oov t6 — +Trriyfi, ttoTOMos, xcfpof^TnP 1511 *>) spec A-ul6s — OeoO

224A7 233C5 - HaTp^s 8492B15 15145C1 53B7 9 57B2 64A15 69B11 14 109B2 113C3 133B8 137B15 1511220^6 260C3 15111324A6 349B10 373B15 384C4 385A11 - 900461A13 TTJs TraTptKqs TSiov — 16I573C9 Tos =n. 8(D/on^/)501C6 15I40B10 di5lou ovtos 9cot6s dl5iov 15II221B4 Cl I7765C7 10 t6 £k 90ot6s — c) voci dTrauyaCTMOt add. synonyma xapaKTfip HbrJ,3 151113C3 1511216B6 15I11461A13 241037B6 eiKcbv2Ct^,^ 15I57B2 15II220B6 15ni384C4 161569A15 577B11

+96^05 {eppAeg^^i^^iM +CTUCTKeufi 14728C12 pl 744C3 ai ^k tcov ypaMMdToov 752C4 per nuntium 784B5 pl. +ypdMMaTa 20905B2 pl +9avTaCTiai locutioncs variae i% - = cum minis ^{synAl)^^^^! pl +96^01 op eTTielKeta 14696B1 op KpiCTei MeTd dTreiAcov ^^epSard^.^^i^iim CTUv9fiKas Troi£TCT9at 147^4B12 ypd^Ei 753C12 IrreCTxe cpith 5eiv6s M^XP' «SnreiAfis 1164iBl eypayas fx" - = dT^eiAico 6357B1 ToOTd Me Trcr9eTv X^yoo — 14760A15 P ylveTat — 14737.\11 KaTd oTkoov 241033C8 pl. Mn «vaKdMvfetv eoTtv — tivi 14728C7 toTs SiKaaTaTs vis 729.\7 ir\\x[a KeTToi - 17705A14 Korrd infertur
{clerMar^^i^fiCi

Tivos 2. add. gen. a) subiect. — 'ApeioMavt— paaiTobv 6(c/erA/a;)384B4 pl + TrpoCTTaCTia
Aecos

14696B1

733A5

756C6

-

5iKaCTTwv

&{epSard3.)'i2?,C2 pl

-

17760D2

epith

T^Aeios

A. 151I1373B15

piov 10581B9 pl. +pla " "^^^ 6eiou 2105A12 E^xn

EuCTEplou, tcov TTEpl EucteC5 pl 13689A1 pl op

Tfis

lejaPnA^

Athanasius

115

dinciXi^

6LmaTioi

116

2132C8 20897A4

- KcovCTTavTfou 6409B1 pl - vomou b) obiect. - eavdTOu 6{epSard].)MlA5 - ^(9005 l9{Jov)Si3A\2 pl. +Kiv5uvos - -n-upo? 2176B10 --rrapapdaEcos 2109B2 20844C3 Mt9,44sqq - auKO^avTia? 14729B5 pl
12657B8 pl
(«/>5ar^3.)325Cll

iyevvrieTi

dLTcepivoiQTca^ = modomenti inaccesso 3201B1 +dv£K9pdCTTcos

d7Tepu6pid(o
1. s. pr. a)

= pudorem depono 15I56A9
dTrripxdtJiTiv]

dK€pxo|Aai [impf.

&7ceiu,i (eI^iO = absiim 1. s. pr. partic. dTTcbv 309B4 saepe op irapcbv 6(j)w^0260B2 ol -

+328A9
620C10

377B13

D8

{clerMar)

381D3 ou uaKpdv
11596B3
2.

{eppAeg)2%?,hVi

= 389D12
(//o5)745B8

'604B4
s.

14736A5

129B14 ouk dmaTi pEuyig eiO^^^S^QAS TOUTO — 09' unwv TravTEAcos 16IV652011 iv ols i. e. hominibus t6 rfv. ouk 6inei(l.l (eiMi) = abeo 1. s. pr. 12676A11 els 2. oiKous B3 finita liturgia 20864A7 abs met = transco ad haeret. 1511 7C6
lat.

&neipaTO^
TTovripias
(iTTeipYCk)
Tf)s

2

=

Imporltus

c.

gcn.

14741C12

764B7 KOKias

14712A8 15II212C9 257A12 151II424 17704D8 19(/;fMr3.)821Bll 20861 A6 864 A9 889C9 896A12 909C1 913A9 917A5 945A10 920B15 925B7 929B10 261081A13 MCTKpdv b) add. dTTo tivos 12649C1 20909A8 et c) add. 920C2 uoKpdv ct oAiyov dTr' auTcbv TTpos Tiva conveniendi causa 11625A3 ad praefectum Arg. 14(<:o/J<2.)793A6 ad impcratorem 20845A1 1 ad ascctas 925C5 et 940C4 ad Anton. d) add. loc. eIs 241033C6 ad impcratorem 6{sjnAl)212Wt et 0/)293C12 +300C6 eIs MapEcoTTiv 9528C5 eIs 'Pcbpriv 1 1616B16 et 641A3

C5 Act5,41
B3

= abeo, discedo +300C6 {UrsVal)353 377B12 C9 D4 397C2 12668C1 a iudice
abs. 6(7«/)293C7

els

= arceo c

gen. eiO^^^^^^Bl^ Tivds
gen. obiect. 7444B11

A7

ipTiuous 12668B1 733D2 els uoviiv

els els

AiyuTTTOV Ex3,10
'Pcbpr)v

736C15

els

14709 pap-

elaoSou syn kcoAuco
c.

Tupiov

&7ceipia r\ = Ipiioratio ypa^cov syn dyvcoaia

757B13 eis CT-TTr|Aatov, oTrds \9{petArl.) 820A14 ct C2 eIs KduTTOv (/)eMr3.)821B12 els ^kkA. 20853C3 els pvT)uaTa 916A6 els epnpov 932B2
ets

fiTceipo^ 2 1. (mlpa) = imperltiis c. gen. 14764B12 eaXdCTOTis 20916A2 viae spcc 2109C6 2. (iTEipap) = inflnituB dv5p6s - rrapeevos (//^r.5.)728D15 {synSirm) alcbv 17(///lri.)725Cll adv els dirEipov = in infi736B13 351284A9

Aao5iKEiav
acc.

ev
e.

c.

22981B10

6(J«/)293C4 iv MapEcoTTi dTrlaco 15Ili445C7 enpatSa

M

nitum 7429B3 fKireCTElv 15I48C2 "K^^iioQax •rrpoCT15n292Dl ylvETai xpela ei^KTiv Kol toOto els 15IV484C3 irauCTei kctI dTTivofiCTEi, kctI touto eIs ^tt' dTreipov = in icos els - 15I56B8 KaeE^fis irrtmensum, supra modum 15I24B9 dvoyoioi
17(6/a^/>/!i4r)708A10 fv5o^OTEpa <riS pers. div.
^tt'

e) add. finis ad agendum vcl patiendum scq. inf. 15III 6(5)'n/l/)253A10 Itt' E^optOTiav 2. mct 6{0»"s)3S9D't els 656v 421A6 lyElpat dTTCoXEias (c/^rA/flr)384A3 UETdMeAiTtavcbv spec = e vita deccdo 15in393B15 els yfiv Gen3,19 20969A3 ol drrEAeovTes 21980A13 els t6v dAuTTOv

TOTTOV

-

scil

UTTdaTa-

ols

d^tcxOdvofiai = inimioo animo sum alciI21Al - 10589A5 Trp6s dXXtiAous

&nkx'^^^^ ^ =
dAAriAous op x^ptS
iTp6s

inimicltlae,

odium 6(Ju/)305A9

dnetpco^ =

in Infinltnm

dc7cexS^Y0u.ai abs ICIJ

= -assidue

15IV484C9 TTocuECTeat exspecto 15IV516A15

(C""")401D4 X"pls
""

-

^KpivaTE

d7C^X*** 1- ^^^-

*''**^

6(.9«/l/)264B3 add. acc.

d7ieKSi8u(rxo(xai = cxuo t6v TraAai6v dvep. Col3,9

met

161V656B3

2. 14701D1 uaKpdv TTdtiTToXu pfiKOS abstineo c. (drrd) gen. 311176A7 KOKias

med. = 331188

&7cexSu(0 M. met = velut vcstcm exuo ac depono Col3,9 t6v TTaXat6v dvOp. 28I1124B9 op
£7T£v5uo|iai

BIO

CTUvrieeias

3741,25 drrd TrpdyuaTos

d7Ci^(J.tov

2

= omni
vocem

calamitatc liber

15D6
vocem
rationc

pios +paKdptos
d7CY)X^i»i
;

dt7xeXauvto [perf. P dTTEATiXdcreat] = abigo, exturbo 1. alqm 'Aeavdaiov 11636A4 P ynv Trp6 5aipovas 2128B10P ^(^"'«^^^O^AIS P yfis 136D1 148D10 +5tcbKco, KaTapdXXco 149A7 2. alqd 184A3 185B13 Cl 1511I408C10 dTTdras 2180C7 - daeEVEias 2136B10 - paoKa- edviav 6(5jn//iVr)397D6 =17717C12 poKpdv — uoAavotTov 2184C7 Tcbv dvep. = ab hom.
Kfas

=
2

reddo,

profero

14761B7 5id pivcbv

Tt TTopviKOv

<

dKiOavo^
753A7

= minimc
14705D8

probabilis

TTpo^aais 628iAl
i :

17688B9 +dTTpeTTTis

I

2128C2 +v6ctous, drro tcov dvep. - v6ctov 2128C2 dTT6 Tcbv dv^p. +paAotKia 136B12 - TrAdvrjv 311169A12 ttj xap»T' - ctkotos 2145C2 — ^avToaiav daemon. I5A7 193B8 P sole
CTr)ii£icp

i

crucis

&7ceve6o{i.ai

=

obmutesco, obstupefio Dan4,16

20957A10
ct^cdpavTO^ 2

14772C11
eIs

—ov =

= Infinitus yEVEaAoyiai lTiml,4 adv. 5idCTTrma 36(e/>43.)1440C5 in infinitum 6249B10
pass.

diTcepUpYaoTO^ 2
6i4B12
yvcoCTts

=

inexploratus 16IV

absurde 11605A8 eTTAdCTcrro vitulus ille, quem divino cultu prosequebantur Aegypt. 14SC1 6 — ijoctxos op. 2. presb. Alcxandr. 6360A1 pous aniaxitti = fidem dencgo, non credo praes. 1. abs 297B10 et 145A14 veritati religiosae +XAeud3co 149D11 152D3 +y6Adco 153A1 15II1381A2 15II224B5 op ttictteuco 168B1 20840A11 953B8 ll^sjynAl): 00 Aii op TTiCTTeuco 28I1108B11 syn dpveopiat op ttictt6s cam^v 2. alci personae 2t41B6 et 152A4 tco uevco 6(7w/)293A10 toTs ypd^aai 151 (ufi) 9atvou6vco 28I1108B5 Trpo^riTais syn ou 32D1 AeyovTi

d7Ci9dvu>^

=

~Ak15 6 1.=

TTeieouai
efj

aTzepiipyio^ = non accurate, slmpliciter 15IV 517C4 ^K^pdjEtv +dTTAcbs dnepivoiQTO^ 2 = non comprehensus cogi.atione 421 6A5 ^uctis

P pcrs. 2136C6 141B4 ufi A. dTriCTTrinom. pracdic. 281I1164B5 pfi A - eeos syn 3. alci rei 180D1 Aeyoiievots d(3V£ouai P 2149A10 dvaCTTdCTet 15II224B3 yeypaniJievois 313B1 TOUTOis 20837B6 ols = toutois, d 281 1129C6 CTaoKcbaei 28II1137A8 Ivcbaet 1161C14
c.

117
et Ti
et

inioxioi
10 eeoTTiTi

&tcXo3^

IIS

1164A8 Trepl 180C14 toOto 149C11 •n. dvaaTdaeco?
iyiiyEpOat
c. el

tivo^

= num

1165A2 Evav9pcoTTriaei 2145A10 tt. viKrjs c. inf. 2149D10 P Chr. 11604A3 et dpa ^iidvri
denegatio fidei
relig.

20960C8
&7ClOTia i] = abs 188C8 4yyus dTXiaTia?
1.

dlffidentia,

2137A5

145A5

60/)284B3

(O^O^^lC? +96P0S
ttIotis

yeyovaaiv (epSardS. )333B9 10552B6 +KaK09poauvri op 15III381A6 elg ttiv auTiiv auvavTcovTas —
+w\x6t7]<;

MisynAr^lOOMi

28I1096C13

2. c. gen. pers. 2152D1 et 156C13 et 15ni48B13 161577C3 tcov ToXpripcov Tcov (vuv) 'Iou5a(cov

haeret. eeoTTiTOS

3.

c.

4. TTepl Tivos 21

gen. obiect. rei 28II1165A11 37B6 fi rr. dvaaTdaecos

(iniaxo^ 2 I. act = perfldus l.pers. a) fidemhominibus non servans 11604D1 TTepi T0U5 q^iAous b) f idem verbis alcs vel dco denegans 6, ol — 1 5B1 297A15 148D9 149B7 192A3 14761D4 15IV524 A14 op ot TTiaTol 271089B6 C7 28I1121C12 op
ol euae|3eis

epith

-

'Apeiavoi 19(/)eMr.^.)824A9

indefin. tis, t(s 181B9 Trepl 2128A15 2144D6 145D4 syn eur)er|s Tcov AeyoiJievcov 1 48A9 ur|5e tis yiveaOco -, otj syn dpi^ipdAAco 15I1285B6 ol dvep. 16I597C10 +deeos 17684C4 2. res = fidei contraria 14789B9 TpoTTOs
'lou5aToi

-

TTis 3. s. mor. particip. pf. P fiTTXcoiJievos = simplex 6(jyn//i>r)400Al = 1771 7C1 3 ^^uxrj Se^aaOai + elprivaios anXQq = simpliciter 1. = (per se) solum, tantum, nihil aliud nisi, unice, extrinsecus 125B10 et 2184A11 - dvep. 32C8 yeypa^nKeiaav 2117 C14 189B14 7457A6 ou56 6^co9eu - oiioios 8485A15 - cbs ^TTiOeuevos eypa^ev 15II237A15 6 Aeycov - Kupie 151V469A12 - ao^ia op. ouatcb5ris, ^vouaios ao^ia C8 — Aeyoueva + koct' 6TT(voiav 472B10 — K6KoAAfia9ai op eK Tfjs |iovd5os elvai 501B7 A. 16I536B10 - dKouovTes TTveOua 3741,23 pfi vouiaris, 6ti outcos — eaTiv fi vriaTe^a spec oux — = non solum — sed, cum dAAd - tum 112A7 52C13 2101B8 109C1 syn ou pdvov 5 129B10 160B5 164C7 172B11 8(Z)jon^/)504B4 14720A10 oux - lAeyev, dAA' opKois ^TTea^pdyije 724A12 765A5 777B7 15I120B2 15ni72B15 176C3 237B1 15111384 B7 151V468C13 oux — ^covfi armavTiKfj, <5tAAd ouaicb5ris A. 508C9 eeos oux — dAA' dAri9tv6s 16IV653B4 11 C7 17(/Mr5.)732A15 oux eeds
.
.

.

,

.

.

.

.

.

,

- A6yov TTpo9opiK6v, dAAd jcovTa oux — oiioiov, dAA' ouoouaiov 14
.

.

.

19817C13

ufi

oiiotos

eecp,

= incredlbllis 1. epith <3tKori 11629A9 op dArieris - to yevoueva 11629D2 - eTepa I4708C9 -t6toioutov2188D2 -touto6CJ«/; 2. impers. ouk - c. inf. 300C12 11625D1 T(-el2169Cl5 15145B6 ouK -et 11600A15 173A13 15I116A5+eauuaaT6v 1511313^4 35 1268D8 &7cXavu>^ = non stellarum errantium modo 172A11 KivouiJieva op ttoik(Acos Judl3 SnXaoTO^ 2 = informis, met incultus, simplex moribus 20841A8 Gen25,27 cbs - otKelv iv otKta
&7cXV)pcOT05 2
aTtX^TYj^, TiTos

haeret. II. pass

251057C9 eeos dATiOivds 241040A7 10' 2. = sine additamento, absolute 151126 A6 15111 72B3 240C14 ou 5el Ae^tv - outcos ^kAaupdveiv 241A8 276A9 op ueTd auiiTTAoKfis 304A10 151II336C11 369A15 - eTpriKev + dTTOAeAupevcos B3 372A15 +xcopls- auuTrAoKfjs

dAAd

416A7

461A8

15IV512A10

16I536C2

11

=
Ti

inexplcbllis

112B8 K6pos

324A14

r\

2C11,3 + dyvdTTjs oOv [dTTXouaTepos] = simplex 1. res a) s. pr. = non compositus, non partitus y^vvriiia 17788A13 scil dTTOuyaaua solis + KaCapds ^uais

ypa^ivTcov

TTtaTts ttis 36(«/>t39.)1436B6
fi,

= simplicitas, s. relig. 15III - = adiect. 17689C11 - tcov

540A1 expl. explic. X"P>5 TTpoaefiKris 537A3 7 Xcopls TTpoaef|Kris Kal TrAfiv Traparripfiaecos 541B11 op lieTdTTpoaeiiKTis 553 A8 B7 568 A6 3. = in universum, incerto nu17756C10 mero et gradu, obiter 2184A3 — Satuovas fiAouve 6408 Al 2 eTTfiKouaev - 8480B5 5tapdAAouatv op 14769A16 Kdv ^eviKOus KaAeaetev — ueydAcos 15I109B12 utaOds dpeTfisfj - TTpd^ecos 16I593B11 20912C1 Kdv — = vel obiter pedes lavare 4. = simplici et consueto modo, facili negotio 5228C7 ouKeTi etTreiv = haud facile dictu 10581B4 To T^Aos, Arii \xt\ — yeyove = non ut fieri solet

OlTcXoO^,

7436A3 acoiidTcov cui nihil alieni

— op

ek yepcov

b)

s.

lat.

=

id

admixtum est, merus yvcoats 2116D2 op TTOiKiAcos - eiScoXoXccTpeia 117B13

- uuaTTipiov 15IV517B6 div. X^^ts 15II260C1 natura +6ls — veupia 188C13 +els - prmcrra 10581A7 uTTOKptvdpevos Ar. +cbs eaTt yeypaiaueva - TTpo^opd verborum 151II448A2 c) s. mor. sincerus Kap5ia 3737,27 — TriaTis 10580A14

-

5. s. 15II161B1 pontifex factus est oux mor. = simplici animo, aperte, sincere 6(C'««^) 404C12 Aeyeiv 15III325A5 TTai5dpiov - eipriKds 373A2 dTTAouaTepov eecopfiaai 445C15 - eAeyev paulo infra = drrAouaTepa Trpo^opd 16I577C3 241045A4 17773B7 ypdyavTes + (iKiv5uvcos n{synAr)&93Bi2 et 9povefTcoaav + dAriecbs - ouaTepov ^Teeri^ (//^riO.)748Bll ovoua = prorsus, add. Tras 141A1 5id TTdaiis 6. - uAris 49C6 88B3 2128C1 129C6 153A3

180B6 181C15 KaTd 14777C5 12672D1
paiTelaeat

TTdaris

-

lioyeias
7.

TpdTTOS 10557A13 +d5oXos

a.
sbst. ol

pers.
KaTri-

simplex ingenio vel moribus

—ouaTepoi
+|ifi

=

112B14

-

rrdvTa

.

.

.

15III364A8 17785B3
iTTTTOv

10569A4 396B4 >a-

=

teniere

fideles indocti

10545B14

548A9

15II240A11 311169A14 XTieels taxupcbs t( eaTiv op 3. spec term. theol. eeos 7456A6 ovTa cpuaet 15I69A14 auveeTOS 10576A5 tov

+ dTTaeTis op ^K uiepcbv auyKe^Mevos 17753B4 op auveeTos (nomen) U. 7473B6 = 15I81B11 +eyypa^os, dArjeris — oua(a div. 17753C9 +tiaKd241044B10 op auveeTos ptos, dKaTdXriTTTOs dlTcXoco = complicatum alqd simplex reddo
vel explico, spec 1. extendo manus 36(«/22.)1433Al Chr. crucifixus kv tco dept x^ipctS — 2. s,
philos. et dogm. deus invisibilis natura se manifestat in creaturis 2124C11 et 173C11 TTavTccxou et cls Trdtrra SouTdv 177B11 P TTavToxoO ee6-

auTO|idTCOs, X"P''5 '"po6{synAl 257A11 5ia|36(3aioOvTai 0/)288B4 56^auevcov +cbs eTUxe 7424B15 Aeyouat 9524A8 11624C10 TTpoaelxov 12664D4 irapTTOiouvTOS exeiv eauTous ^KSdTOUs 665B2 et 673A8 eTTpcrrTov 15I60C13 Aeyouai 15 lccuTOUS TTpoafiyov
vo(as

60C14 297D7 yeyevfjaeai - +

lAouvT] dTTcrrdTCo'

Aeyouaiv 80C15 et 92A7 ^epeaeat

29B2

15I1148A12 9tAoveiKOuatv 233C3 auvovcnidjeTai 15IV517C5 6K245C5 udxeaOe + cbs 6TUxev ^pd^eiv syn dTreptepycos i6I548B10 iToAufiaoTe 17688B11 yeyovE (//^r2.)724A14 - Keiiiai syn dpyws op oKpipcos 761B1 Trpo^aaijeaee syn euxe20900A15 Aeyetv op dTTo TT6(pas Kal dAri pcbs eefas 241036D2 dvoudjovTes 3741,7 A^yovTat
8*

119

dtn6

120
pETaTTeieco

4n6
=
ab

H. ap. verba ap. adiect. III. ap. vocabula liberandi et discedcndi 3. ap. 2. ap. subst. 1. ap. verba iCTvandi 1. ap. IV. ap. vocabula oriendi adiect. V. ap. vocabula cogni2. ap. subst. vcrba 2. in certis 1. ap. verba tionis vel doctrinae VI. ap. vocabula, 3. ap. adiect. locut. 1. ap. quae auctorem aut causam significant 2. ap. vcrba vcrba passiva = utto, TrapA c. gen.
3.

ap. I. ap. subst.

denotat vocabula separandi

l&n' ,69' gen. c.

satis laio nisi
1.

ante
ap.

pronom.]
a

terminum

quo
2.

verba

act.

velmed.

3. in

locution.
.

VII. externam

1 ad termin., a quo actio. relationem rei edicit motus, passio exit a) ap. verba b) ap. sbst. c) ap. \'lll. 2. ad materiam, ex qua alqd f it adv. 2. ab l. = indeab temporisrclationesexhibet IX. met. = secundum legem, ipsa re = post X. indicat totum, ad quod alqd normam 1. ap. notiones multitudinis, numeri = p>ertinet 2. membra socictatis assignangen. partit. 1. 019' iavroO 2. XI. locut. adverb. tur 3. diTO -rrpoaipEaEcos <5rn-6 u^pous trcn. dcnotat in universum tcrminum a quo 6,116 I. ap. vocabula separandi, s. obv., spcc vel met 1. ap. verba Avaipeco 6(C"")349C1 P - rdi^ewv dTraXXoTpioco 6(epSard3.)33eB^ et 19820A4 <5rrropdAAco 15II236B12 d^' tccvrdv ricrrpos dTTOvlTrrco 1611163602 yuxn? crrro^Evijco 161552 B6 - ulou dTTo^£v6oo 8.^1 6B1 4 et 520A14 et 17773 C12 - n. 161596C11 - eedTriTO? dTroauAdco 15141C6 - e£ou dTToaxoivijco 6(7u/)344C7 P d^' 17773C12 - U. uucov 8(£)jon/l/)508B9 - eEOu
(

20952B13 — xpio^TioviaMoO uETacpEpco ttoiSeuco 2185A13 - 5£iai£l5cbXcov gaipovias TrapacpEpco 10585A8 — TriaTecos Trauco 9532B4 -auvTieelas 15I141C7 -KaKcbv 16IV645 A3-daepEias 271085B7-KaKoOPj5.3,it/ TrXavdco 132C13 et 1511177B4 et 241A10 - dXriOElas 2120A13 dTT' auToO 15in385A5 - 65o0 361436 B5 — dTrXdTTiTos 2C11,3 x"P'3" 741 7C7 et 151 41A12 - dXr^eElas Prov.lSJ 147iOC10 d^' Jou15IV517A3 dTr' Tcbv 15III444C1 - acjuaTos ctuToO 521B12 - dvepcoTTou 17777C6 - 11. 2. ap. sbst. 20856B12 - dydTTTis RomS,35.39 yivEToi - acbiaoTos 28111 161B3 dTTOxcbpriais Xuais 28I11160B12 yiveTai - acbaoTos peTdaToais 28I11157A6-acbiiaTos TrXdvn 160B1 -yvcbaeoos 3. ap. Xcopiatids 28II1157A6 - acbMcrros dxcbpiaTOs adiect. dSialpeTOS 261080A4 - A. 151V480C13 - n.

2185A15 -

II. ap. verba disccdcndi. s. pr. et met. dXXdTTco 15I128C6 dm' iKeivcov dvoxwpeco 6(^/)5W-?.)333B0

dTTiaTlas

15

auTcbv

396.\15(/)ij)

cruTcbv,

-

auv65ou

17785B10 I4733C10 ott' auTfis 96'iC4 - piou yevTiTcbv 20905B11 - lcop dTT^pXOijai 20920C2 dTr' auTcbv dTrexoiiai 3741,25 — TTpdyiJaTOS dTro5r|Meco 14709Cin — auTcov

dTroTl9Tipi outou 28II1141A10 P eEou dpTTdjco 10589C4 P d^* ^ucov 17744A15 P - Tcov ixovTWv d^ojp^co 17785B4 - U. 788D4 P - TCOV UeTEXOVTCOV 241032B12 - TCOV TTpCOTCOV d^eAKCo 189D6 d^avijco 2112A12 - TTdvTcov 16IV668A13 TTXdvris 6(Jui)345A4 P. d^' uuwv

dTTOTp^Trco

20944A4
fauTfi5

dTr'

M

168D6 d9'

dTTcoeecj

dTToXidTToSiSpdoKco 12669B11 — TrpoacoTTou aedvco 281129BlO-TTiaT£oos dTTOTrr|5dco 117C10 e£oO 14713C3 dTT' auTcbv 1511639 - dTTiaTias 57BI3 -dXT^efias 1880nA5 - alpEOECos dTToaTpe90Mai 8481 Cl 3 d^' 65o0 14733C10 dTr' auTfis dTTO^Euyco — 'ApEiavcbv (iTroTp^X" 18797C1 3759,9 - 6)(\ov dTTOxoDpeco 28II1133.M4 - acbd^IaTapai 168C6 — e£ou 147n'iD9 d^" porros 261076A8UMcbv 15III376C7 ct 10 dTr' auToO acbMOTos 3751,7 - XEiX^cov ^kkXIvco itrs 10588C9 — daEpElas 3760,2 — tcov Xeyop^vojv IkXeItto) itrs 20861A4' — TTpoacbTTOu EKTriTTToo 148A12 — Korra8521A7 - eeuEXIou 15I137B12 - kokovoiiaECOs 15III356A1 - eEoO 376C'i - Uv. 20876 volas

n.

7437A4 - i^Xiou 8504C4 508B9-eeoO 517C7 - (pcoTos 15111405^10 - n. 15IV513C15 - uloO 161533.\8 - H. 9 572B10 - uloO 577Al(ti5) 580C10 - A. A. 597C7 - n. 608B8 - ^cofis 18796B2 d^* uucov 261076A3 - A. 1077C14 - aapKd? 1081B13 153B13 - ouva^fis
acbuaTOS BiaXuco 2136B7 dTr' cnJToO SiaaTdXXcj SiaaTpi^cj 15II220A9 151I300B3 - epycov
dXrieelas 5i(aTTiui

alairiTcov

d<piaTTiui

15II1336A8 - n.

Siaip^co

141A14
-,n.

Sioxcopljco 14740D3 dTr' dXXi^Xcow - tcov TrdvTcov 73B5 - U. -yevriTcov 15I1I373A9 d^' fmcov 460C2

15I52C7

Siopijco 351289B2(6i5) - TT.. - yecopyoO ^KpdXXco 6(epSardl. )3l3A'i = (^/>2.)320B13 - koi-

A3 -

14712A14 10564A12 - ^KKXrialas vcovias 17704D8 - KOiuTiTTipicov 757C7 ^KKXriaicov •AXe^avSpelas ^kkXIvco 28I1129C13 - TriaTecos l^aipco 15I57B8 dKTp^TTco 161605C5 - dXrieeias - n. ^^acpavijco 2109D8(iu) dTr' auTcov, - ttup6s i^iaTTim 15I137C9 dTr' auTfis ^^opijco 12653
AlyuTTTOu
e^coOeco

5pe(as

14713B13 et 7 173 11 - 'AXe^av20849A10 - Kap5ias fTTiarp^^co
KaOaipECo 6{epSard3.)336B].

10553A13 - TTpeapuTeplou 564A13 KXiipou 351265B3 - ^OXou KorrapdXXco 3742,13 - TToXiTeias KOTdyco 20848A1 - doKriaecos KpuTTTCol2657A10 -tcov jrjTouvTCov 15I1I428A15 Xaiipdvco KCoXuco 2176B8 - KoXduT^s d^' Tiuicbv 6(C'«^)349C1 - Td^ecov uaKpuvoo 8504C4 et 151 49A1 - n. 261076A4 - capKos U£pi3« 8504C4 - n. peTaviaTTim 11636C13 drr' &XXtis y^s
iTTioKOTrfis

9532B4 -

elScbXcov

-

f^epxoiaai 16I529A14 - 'Apei9povria£cos 20865B7 — Tcbv l5Icov KarorrriTTTco 117D10 — ^avraalas pETcnrlTrTco 1511208^2 dTr' auToO 17788D4 — Tcbv peTexovToov vrioTeuco 3741,2'« Ppcopdrcov Troruopai 2112A9 — TrdvTcov 165A6 15ni397A10 drr' ourfis 251056B6 lapariX ttItttco ^TTivoicbv 20845A4 drr' auTou uttoOTpe^co itrs 331188A5 d^' T^pcbv ^sOyco 10560C2 12653C6 — ZaouX TrpoacbTTou(o9£cos) Sir21,2 14713D4 — auv65ou 657.-^11 — Tcbv 5iook6vtcov 15125B10 dTT' auTfis C2(bis) drr' auTfis. - Trpo15111465^3 - TTayI5os 241045A9 aCiTTOKj Sir21 .2 — alpEaEcos 331188B7 — Koivcovias III. ap. vocabula liberandi et servandi 1. ap. verba dyvljoj 3742,3 — ^iXapyupias dvoKaXecoM 2108C13 — Tcbv Korrd ^uaiv dva^epco 2113B7 — ^eopds dvIaTTiMi 6364B3 - voacu 15iI16lC3 vEKpwv 308C12 - eavdTou 17(///lr.j.)724C15 et drroXuoj 850 l.M (///4r/0.)748A15 - vEKpobv Siaacbjco l't9B4 - eaXdaaris syn ek uTTOvflas 12669B1 -Tcbv 6iwk6vtoov ^XEueEpoco ll^^O.AlO 5ouXeIas Rom 8,21 1 51 1 1 2B7 - dpapTias RomO. 18.22 151I176B11 - eEOTTXavriaias 296B3 - dpapTias 15111393.^6 et 300C9 - 5ouXeIas Rom8,21 397A16 - TouTOiv 409A11 - ^eopas 18804B8 et Idouai 351277B13 28II1141D3 - dnapTlas v6ao3v Koceapl^w 2140C6-£TTipouXfis 15II161C2 — dpapTicbv 15in325C5 - XeTrpas 161162'iAlO — TTdvToov +XuTp6opai 20865A10 et 913A10 15II 5aipovos XuTp6co 15I101B12 — dpapTicbv 257C8 et 151II372C4 - dpapTias 389C'» - TraQ€)v 16II624A10 — ttAvtcov -t-Koeapijoj puco

A14 avcbv

121

iit6

122

3752,28 —
AAttco

KoXdaecov

5icok6vtcov
2.

Tripico 20873B9 et

acijco 12668D6 — twv Korra20y24Cl — Xoyiancov <p\j-

921B8

et

968B2 -

Xoyierucov

fX6u0epla 15II.S00C14 i^ XuTpcoCTi? 1511 13C8 ylveTai — dyapTicov (pOopag 8. ap. adiect. dpXa^ris 2091 7C3 - -iravoupap.
sbst.

yia?

da^oXi^S 10548,\8

dTrdTr|5

yuuvo? 20905

11597A3 - uTrov|/(as 15II293B5 - duapTla? Kaeapos 14712C6 - alTias 792B11 - alpdaecos 17704A8 - lyKXrmdrcov {G^i^l^^AM - 9povT(5os 20968B11 - toutcov
eXeuQepo?
IV. drrd significat principium oriendi 1. ap. v.erba dvipxonai 7f£)io«^/)461B13 ct 14 = 8505C6
et 7

B12 - TOUTcov

=17769C6et

7

-

naiM 117B14d9'cov 21B6 KdTcoOev

17688A12
pXaordvco

arr^puaTOS, - pi^r)? dpxopouXfis 25A3 - tcov dcp' npcov 251056B10 -

toutou

8(Z)zon.4/)51

vdco 3208A9{/>u)

-

rrriyfis.

-

pijris

I5iV509B5 - jviapias yivotiai GoO - KaK(a$ 2104C1 - QeoO 15I65C13 09* ^Tepou 20952A7 - ^iaeeaecos yoyyujco 15III445C7 Kap5(as elu( 8508B6(/>ij) - "rrriyfis, - p(jTis 7 1511 6B15 et yov^cos syn ^k 14788B6 - dycoyfis C5 - Xp. 17781A2 - Trriyfis 20952A7 - t^x^tIS E^epxonai 15I13A2 - ripcov lJo2,]9 151V512A5 yaaTpos ex" 23989C3 fil. ouk — dprrayfis ?X^' "^o elvai iaov Tc6n. ^^co7(£)ion^/)4ClCl = 8505C9 = 17769C9 ct 8(Z)io«.4/)508A10 -Triiyfis 251065D3 — TrXeupas Tuyxdvcol5IlI36lCl2 — yfis ^Sdvco 149C8 — TOUTCov n. 2. ap. subst. dvSpcoTros — NajapeT 8489B10 dpxf^v 5(5coni 6(€^W.3.)332B15 — Map(as d. eup(*Kco 160C6 d^* fmwv d. exco 17688A15 — uTraTe(as 773B4 — Map(as d. rroteouai 8517C15 - tcov armaivovTcov evvoia 151121

6A3 - voO yev10 - (pcoTos 116C3(6?V) - dya-

Xoy(3ouai 20973A7 -TOUTcov uavedvco, 169C5 - dv5pcbv syn rrapd %{synAl)2%(iA\k d^* <bv 12665A9 - Aapi5 673B1(/>w) -dylcov, - 6iapdXou 14716A11 -TcbvTrepl Eua^piov 15I25C13 - ypa^cbv 15ni65Cl - ^TriaToXfis \l{clerAlAr) 70801 - aou 20884.^9 - dylcov 241044C11 Trcrrepcov uvripoveuco 522 1A9 - ypa^cbv vo^co 2100A9 d9' i^s alTlas 121D4 d^' cbv 5 - toutcov 15in404A14 - toutou 1611617^6 - toutcov syn iy. 3737,17 - tcov KoauiKcbv vouijco 16IV652C6 d9' dv ol5a 5232C6 - KOKcbv 11597A1 - touTcov opdco 165C10 - ^vepyelas 15IM81D1 euXoyias 15III385C3 et 1611612^3 - toutcov Treieco 192C4 d^' cbv 2161B1 - Xoylcov syn Ik TrXripo^oplco 15IV521C11 - toO ^ayelv TrpoXlyco 20892G5 - Trelpas Truvedvouai 15I57C2 - ypa9cbv ariiialvco P 2172A10 voOs - uepous i. e.

ypa^cbv

auvopdco 15II148A13 - tcov TrpoeipT^yXcoTTTis uevcov 213C3 - toutcov aToxdjouai 6(Ju/)296 B14 - TouTcov 20892B15 - auvrjOelas ^alvoiaai DP - TOUTcov 6(f/>5arJ3.)329C2 332A3 9rm( 169C5 d^' cbv 2. in locutionibus yvcbaiv KaTaXauPdvoo 169.'\5 — tcov ^aivouevcov yv. Xaupdvco 16III629B14 - uloO elKovi xpAopai 4216.\2 - auvi^e&ov eXeyxov eupIoKco 8481A6 - ypa^cbv
I. l.

TToUco

?x" 2153A1 - ypa^cbv 20949B14 - oyecos 8520C10 - Toov dvepcoTr(vcov 11 - tcov

A13 — Kap5(as
Xcov
K(vriua
Xe^eis

Kavcov 6{yul)300Al 6 851 2B6 Td — Kap5(as


cxl

cxTroaTd-

-

tcov

ypa^wv

561B1 13688A3 17761 B7 20881A6 C8 XiOos 15I128B8 ol - yns Trapapiu9(a 2091 6B6 r\ - 90iv(kcov pd^Sos 90iv(kcc»v 12652C2 14780C1 ^fipa 10584B4 to XeiXicov adp^ 15II161B13 rj - yf)S Td — Kap5(as

10556B2

3I1172C9 locut. Kupios - Kup(ou 17{///lr2.)721 C2 syn ^k Xuxvos - Xuxvou n{clerAlAr)709A\'S 9C0S - Trupos 15IV469C2 syn iK
sive

V. significat fontem cognitionis vel doctrinae pers. sive rem 1. ap. verba alaQdvouai 20940A13 -KivTindTcov dKouco 15II240A4 - ypa9C0W drroSelKvupi 151I172B13 — aripelcov pXeTTco 11637A15d9'cbv 20892C2 - auvneelas yivcbaKco

8. ap. adiect. d^avfis 2125B9 Ivepye(as SfiXos 15IV489C3 - euayyeXicov VI, drrd significat auctoreni vel causam 1. ap. verba passiva =uTr6, Tropd c. gen. dXiayeopiai 3740,19 - vpcnxkiT\<i Danl,8 i\> dvaipeouai 229811 DIO dTr' auToO dvdTrropai 8(Z)zon.4/)508Al l 9cot6s dTTaTdoiiai 15I13B12 - alpsaecos dTroSoKipdjojiai 6(,f)'n.4/)261A5 — auv65ou dTToaTeXXouai - PaaiXecos 14705B10 713A4 dpTrdjopai 14777 A15 drr' auToov pXdTrropai 15in396ClU - touTcov I9817A12 - alp^aecos yivcbaKciiai 2116A12 d9* <bv ypd^ouai 6(^/?/l;5)3B9Al 4 - koXXou5i5daKouai eiavcbv 5riX6oiiai 2156B3 - dylcov 28I1112A3 - ypa^cbv 5ieXiyxoiiai 15IV521C9 ToO A. SicbKouai 5224C7 - daepe(as eyelpouai eKpdXXopai 6(Jk/) 1 51127 7C2 - Kup(ou -f-5i* avrrov 285C12 - *AXe^dv5pou 373D7 - rieTpou i^r\x^opai 10585C6 d^' uucbv lThl,8 iTriTieeiiai 6{Ischyr) 364C13 — laaofK lyn Cnrd taxv6o|iat 20864C7 — 6{epSard3. )^3&A\2 vriCTTeicbv Koeaiploiiai

ariMaivoiilvcov

-

19A2 - lv5uudTcov 40C11 - eTri^ave^as 2128B5 — epycov syn 4k 184B5(/)tj) - twv ^aivouevcov,
auyKp(aecos

6(Ju/)288B10

-

tcov

yevoph-cov
aCrrcov Xe-

365C14 —
^ecov

Tcarrris epist. 8500C11 15I20B8 dTr' 4k€(vcov peXcov

dTr'

29C8 — toutou

17 {ffArl.)l 21 A2
21

-

25B8 - CTcbiiaTOs

tcov Xeyopevcov yvcop^jco 5eiKvuni 1 33A4 et 93 A8 d^' ii v

Trveuiicrros KopevvuMai 2129A4 et 741 7A9 — uapTUdpTcov KcoXuouai 6364B3 - Tcbv 151cov uiaeouai 14729B14 pk>Ma« 192B2 - ypa^fis TrdvTCOv TTluTTOMai 17725BG - auv65ou TrXavdoTrXriTTOMai Mai ZS^epSO.^^^kS&B^ - iTavoupyias ^uTT6oMai 15111 6(j>'ni4/)257Cl0 - auveiSriaecos

'AXe^dv5pou Kcrraapevvupai 15I1293B10 Kivloiiai 165B14 d^' JcruTf)s syn uttc

-

ctuTfis

251052

A11 —

384A15 — ^riMdTcov

ariMaivoMai

I5H229C6 -

8517C9-TOUTCOV 15I133A5 -t^Xous 15II180B2 -CTriMe(cov 229C15 -Xoy(cov 16I605A7 -ypa^cov 5iaX^oiiai 17692B1 - ypa^cov 5irivEouai 20900 A15 - Treipas eXeyxco 137D4 - yXu^fis 92C14 d9* cbv 6{jf>7i^/)256Bl et 8521A6 - toutcov 15IV472C3 - fvvo(as ^vvoico I76A13 - Td^ecos
^TriyivcoCTKCo
vir|X

15I20B7 - i^6bo\j

1511180^5 - Aa-

14A9 — Xoy(cov syn rrapd 251056 B12 - ypa^cbv Oeoopeco 2128C2 d^' cbv 15111388
eup(CTKco

9529C3 - Trup6s x"P'30^'°" 19(/)eMr:^.)82UC5 2. ap. verba act. vel med. KcovCTTavrlvou dCTTrdjOMai 14756D1 - toutcov Phil4,22 e-iriXaw edvoMOi 3753,13 tcov rrdvcov - Tfis dvaTrauaeco? caelestis KOTridco 351277B9 - 65oiTTopias Jo 4.G TeXeuTdoj (iK) TTdaxco 20932A15 - doKfiaecos
14701B13 - v6aou 8493B2 - dpTOJv

ypa^fis TdaaoMai 35(/r5m7.)1292A12 - dTroCTTd^XIyoMai Xcov Tv^XdoMai 351285B2 - 565tis

765B10 -

rrXriycbv

xop*'''°'J'*'

A10 — euayyeXfcov KaOopdco 15II249C7 -

KTlaecos

3. clocut.

citTeXfis

yivoMai

Roml,20 KaTanavedvcj 145A14 d^* cbv syn Ik 15III388A9 - TTaXaicov yp. 400C9 - ^titcov KaTavo^co 1 5III332A8 — TrapaSeiypaTOS KevoXoyeco 16I536A9 - yfis XaX^co 17761B12 et 20900C5 ypa^wv 241040B9-yfisJo5,5i Xeyco 8492B13 -

151!289B3 yeyevfiaeai - Tfls 7Tapaj3daecos dTeXfi d^oovos KeiMai 20856.\6 — paadvcov Td epya pXaa^riMlav exoo 15I84C2 verba - Tfjs Trpo^opds fXapov exco ttp^ctoottov 20940.^12 - xotpo^? T Tfis auv65ou auyxobpriCTis 1471 6B2

123

6in6

124
els
. . .

VII. orrro indicat externam relationem rci 1. ad terminum, unde motus vel actio vel passio proficiscitur, add. saepe term. ad quem a) ap. verba ctva^epw 28I1105A3 Ghr. - yns eIs oOp. corpus dvepxouai 185D8 - dypoO 20932A5 - NiTpla? dcTraipco intrs. 20968A12 - dAAoTpia? tt6Aeco5 dTTavTdoJ 6309C4 — 'AvaroAfis dTTOKaAO-iTTco 15III 448B9 - oOpavoO dTroaTEXAco 14781B10 - ttcoXriTTipiou 784B8 - AaoSiKeias 18809A3 - *AXe^avBpelas d^iTipu 15III392A9 - aapKds P^^ttco 2149B14 - yfjs ^odco. 16I556A6 - oOpavoO ypdcpco 60/)281A15 - 'AvTioxelas + 293A1 - AlyOTTTOUsynlK {^/r/zm)368B2 - ttoAecos 291165

Al - 'AAe^avSpelas
l^opiCTTlas BouCTlpecos

ol-nepCTl5osmagi2160D3 Trapeivos — 20925B15 c) ap. adv. dvcoOev 20861 B13 — ToO 5cbuaTOS 5ex6uevos dpTous uccKpdv 7452B14 dTT* dAAriAcov 11621B5 - ctoO Prov30,8 14692B3 anj' luoO 693A7 d^* fiucbv 784D7 dTT* aOTcbv 18796B10 et 20876A5 d^* nuwv 909A8 929B8 dTr* aOroO 3753,20(6tr) - TfjS drr' aOTcbv drrd significat ipsam 5iKaioCT0vris, — Tfis jcofis
distantiae mensuram 6(Ju/)297A15 ol — 36 uovcbt» 10553B15 — 80 uovcbv dvoudCTCTVTes episcopum TuyxdvovTes spec ciTrd SiaCTTi^uorros c. gen. 20932 A9 t6 — 5. 13 f)uepcbv yevouevov dTTo toO Trlpav 2. ad rriateriam, e qua fit 20965C2 i56vTes

656s 6{synAl)25f>DS

-

C? — lEpouaaArju
Kcbpris

SiiCTTaiiai 6{clerMar) 381
Tfis

Bl 4

SicoKco

17701B10 P —

oIkouuevtis

^

20941A1 - opous lyElpco 15III396A1 - yns l^dyco 14737A7 ekttItttco 2140B4 - oOpavoO
l^epiEco 15I88Bll(6ij) - KapSlas, - ^Oopas f^lpXpOMai 185D9 - TrdAecos 11600C6 - 'AXe^av5pelas 624D4 dTr' aOTf)STTcrTpl5os 12676A4 — CIO - (puAaKfjs 14772B4 - ^coAeou iKKAriCTlas 792B8 - Io56ucov 161V661A11 - AlyOTTTOU d^oxeTeOco 54,1 - piou 3753,26 - (puXaKfis 8(Z)jon/l/)513B3 -Kap5las iTravlpxouai 6{epSard3.) 328A13 - E^opiCTTlas eTTElyco 6{synAr)269Clik -

alqd 2184B14 — yfis TTAorrrcov VIII. drrd temporis relationem exprimit 1. 6(synAl)2&8M5 inde ab 5224A13 225A14

=

'PcbuTis

TOpou ll^O^^^^^^Cll — Tcov xoiJiO'' iTreKTelvco P 15IV432B15 n., d^' ou o05l e. ulos iTTiKaMouai 11609A14 Tlva - ctoO iTnCTTpe^co 16I549C6 et 17772B12 -ypdpuaTos eis t6 uveOpa iTTiCTUvdyco

14777C14 780A6 788A15 15I104A2 136C4 6 dTT* dpxf)S 17688A4 Rom5,14 20936A4 HsynAl)2()Qm 7468A1 Lucl,2 15II268C5 8 269A3 B2 13 351277B8 1280B10 Z6{ep39.) 1436B16 Lucl,2 dict. tempor. d^' oO 2145C4 et 177C5 yeyove 11 elpydCTOTO kctI TeTriprjKev 180B13 KorrayylAAeTai ^{O^^^ZkkAk QTrrivTriCTas 8512C2etl0565A14ylyove 15I29C11 T6d<p' oO syn t6 l^ OTe 17(/>/aJ/)/i}lr)708B8 syn l^ OTe - toO - TTlpuCTiv 6(<?/>/>^e5)389BlO - T^Te vOv 17688A1
17(/)/ai/>/i^r)708B8
2.

M

=

post 14760B13

-

Ipxouai 6(Ju/)300Bl 3747,7 P - TTEpdTCov {epSard3.)333Ai\ - lcpas {clerAl) *AAE^av5pEias

380B5 - TOpou
dTT*

inscr

{eppAeg^SS^Dii et 392C11

IctOIco AlyOTTTOu inscr 20965C4 - MEpcov 3740,17 -TpaTTEjriS KctTcnTlTrTco 36(e/>24.)1433All - oOpavoO LuclO,18 Kara^epco 14764C13 — oIkicov KaTepxopai 2160C13 — oOpavoO 17748C8 - KcovCTT. TTdAecos 20961A9 — opous kivIco intrs 36(f/)43.)1440C9 -dvaToAcbvGCTiii,2 Kpdjco 10544 A13 - uvTipelcov AaAlco 15II292B15 — oOpavoO C2 - Iiva peeiCTTTipi 14764C1 - TrdAecos ueTaTTEUTTco 14784B8 - KujIkou uETaCTTlAAco 14784B12 - KaTTTTa5oKias ueTaTlQrmi 6(Ju/)305D2 — t6TTcov peTepxouai 14701B1 — BrjpuToO 6pudoiiai DP 11(C'"')633A11 - PapdSpcov Trapccylvopiai
"

eOxns 15III384B4 -ctk6tous 15IV488B7 - ttActTUCTUoO 17(//i4r2.)724B13 eKaCTTOv d^' iKdaTou IX. met = secundum normam, iegem 113B3 5idvoia, d9* fis uotlvovTai 5233B8 ^^ri^iaua, d^' 00 ECTTi 9uyelv 14764A9 — tcov alplaecov suam haer. dTreud^avTo 16I565C11 {bis) IpeOyouai — ypa^cbv, TTepiCTCTeOuorros 20876B15 d^* cbv n.
iTTeipderiuev
.
.

.

5iopeoOCTeai

X. indicat totum, ad quod alqd pertinet 1. apud notiones multitudinis vel numeri = gen. partit. 7432B5 els d^' cbv 23985C11 - ttoAAcov 6Aiya
3740,18
a)
ttIvco


ol

oivou

2.

membra
113A10

alcs coetus

haeretici

-

aiplCTecov
dTT*

61A13

ecoas

- 'AAe^avSpelas 336A11 6(f/*5arrf3.)329C7 TTapeivai 321180B11 — uepcbv Treipdco P TTCTrelpavTai 6(.j>'«.(4/)273B7 olKla, d^* fjs ^Kfcbv
.
.

.

6405A13 - 'AAe^avSpelas 14756A2 - TraAoTiou 784B6 - KcrrTTTaSoKlas 311173A2 - KettIuttco

aOTcbv Arian. Aeivfiava - MapKlAAou recopylou 19(/>«Mr3.)820D7 ol 17(//^r5.)732A10 ol - OOaAEVTlvou 17704C15 17(//^r5.)729C7 ol 01 - naOAou 15IV513C14 Opuylas 17688 AIO ol - CTxiCTuaTOs 6(J«/)296C12 b) ecclesiae sodales 8500A5 ol — IkkA. d^EA^oi 12676A14 ol - Aacbv op KAripiKol 14709C7 ol 15I894B9 iKdCTTris IkkA. kctI tt6Aecos KaTT)yopoi

2100C1

15I89A1

9aAf\s TTepdco 36(«/>24.)1433A9 — yf)s TrepiTTcrrlco 2{i^%^C^{bis) - 0riPat5os, - X"pa5 TTiTTTCO 16II 612C13 dTT' oOpavoO Lucl0,18 20948A6 - d^^i^os t6 eOTTArip6co 12669D6 — lEpouCTaArju lilxP' •
• •

ayylAiov TTpoaayopEOco 6((/rjFa/)356A6 — 'AkuCTUvdyco 6{synAl)252B& — AlyOTTTOU inscr Airis
(e/»5arrfi.)312A4[et(f/)^ar(f5.)324n49.iinl.]-'PcbMTis {eppAeg^^iSSC^ — AtyOTrrou 11 — t^ttcov inscr.

ol dTTo ekkA. 125A1 et 15III428C4 ol - Gectctctc) ethAoviKTiS 17688B13 et C8 ol -luplas ... nici et profani ol — Sfjuou 14757D2 op TroAiTEUTai ol - levcbv 189D1 2140A14 160D7 165C3 168B5 leviKoi - Tcbv lpyaCTTT)plcov 20960.^8 ol

-

CTUvlpxouai 14709B10 iTTapxicbv 241029A9 — Tfis olKOUiilvris uvf/^co 15I104C7-pEpcbv lO-vEKpcbv (plpco 20921A11 opous 9aivo|iai 20864C3 — TTap£u(3oAfis ^EOyco 12657A15 - olKias xa^o" P - teIxous Act9,25 11641A4= 12657B15 = 676C14 xpnuoTljco 26 1081A14 — vaoO OttocttpI^co intrs. 12676D1 — spec dictiones dTTO Aav Kai ulxP' B£pMa5iau CTapEE c scr. 8496C10 15I136C8 d^* iTlpou els ETEpov 15I65C11 Td efco9ev KTT)uaTa lieTlpxeTai dTTO AaOpas els AaOpav 14764B15 dTro Treporrcov Ecos TTepdTcov 2184D6 drro tottou eis t6ttov 6(>/)289Cl b) ap. sbst. UETdeECTis b{epSard3.) 333C6 — uiKpcbv tt6Aecov ueTaKopiSr) 6{synAl)2(>o

14712C13 -

'AvorroAfis

20844A4 845B14 856A15 ol - vauayicov 20925B2 1471 7A14 ol - TTaAaTiou OpdvTcov — TT. Tuyxdvcov 6 — UTTo5eKTcbv 17701D6 d) episcopi ol — 9dppiKos I4713B6 AaiKol nominantur a sede dTrd ^{synAl)^^'^ C\2 280C11 309Cll(/>i5) (Ju/)296A15 +301A2(/<rr) 308D5 \2ihis) 13 14 Dl {epSardS. )32!iC^ +325B3 + 329C9 + 332C6 + 333A5 + 6(iij) + 7 + 8(Ar5) + 9 + 10 + B7(/>:i) +337A4 +340C2 356B6 MeAiTios - AiyOrr. Tou Aey6uevos iTriCTKOTTOS 409A14 15 7420D5 10553C3 556C6 557A7 8 10 11629A14 637C11 12 12644A2 648C6 649B1 656C4 14709B12 13 713C1 2 12 716Al(6ii) C12 14 721B9 725A9 13 15 732B13 14 Cl 2 17681B4 5 7 6 - Tr6Aecos 749B14 788A15 Tuyxdvcov 701B7 Cl D6 712A11 12 Bl 5 713B1 728A8 765A14 18796A6 inscr. 797A11
KcbuT)S

149A15

125
\%[2,Un76.lin4.inscr]

6m6
acc. c. partic.

&n68£i^ic,

126
.

251052A10 ab eccl. presbyteri6(J«/)30lCl4syniK 365A4 diaconi 6365A4 et ol — 5 clerici 6381A8 et 9 oi — Tf)? TroXecoj ToO MapecibTOU kAt)piko( a monasterio monachi
.

,

yuxfiv lAeyxco

.

B15P

137A5 65A6 ou5iv eTepov fj . fiyepoveuouCTav 80C1 syn ^cfKvuiii, 7416A15 1511172 11(C<"^)637A2 P 17(</<?cr^r)701A2P 4. (a. c.) i. 152C16
. .

= a se ipso, Spontel4A3 28B1 53C14 3200A3 60/)297A9
1.

6(/»mn«j)368C8 Xli locut. adverb.

d^' eauToO

opKXnQeis 8(£)wn^/)513B12 1I625B8 15I36B5 57C9 15III401C12 15IV472A2 17(//^re.)737D3 op — Kupfou +740A1 op oKoucov ToO TT. 20905A13 2. cxtto 241037C5 351265C11 3758,5 p^pous = per partem, ex parte, praes. particulam epistolae reddo 17705B11 C12 712A4 231028 A5 3. cxTTo TTpoaipEaecos = consulto 6{Ischyr) 4. orrro aTotiocTos = ex ore Prov24,23 364C10 11597B11 kfeOSos — ot. Aeyotievov
&7io(Baivct> = evonio, met de re 113C9 TTpdy11(C'"^)624B5 - TrdvTa aiyvconr^v aia Tcp d567v9co +14721A1 Korraeuijlcos 14712B14 auToTs, 9uyri KcrraQutilcos 768C6 auTois to IvavTia

6(Ju/)288C7 7465C15 8512B10 14792A7 151129A9 5id TTeptKOTT^s 15IV517B15 5. c. OTtimpers.P 15I69C11 5idTcov eiiTrpoCTeev. 15II 301 A4 6. c. dupl. acc. 165B8 \\)\Jxr\v dAAriv 68C14 uovTjv vf-uxnv Q{epSard3. )325Bi 5 ^avepdv

(Ju/)345A13 P dOcoos {eppAeg)389 All Tous 5^ ^evous 7420A11 P et 460A8 et 468A8 et 10565C10 et 589B10 olpeTiKoI 14772D1
Tf)v CTUCTKeufjv

paTa TTapd

dSeA^ds ^Kelvas haereses 796B19 P uiraTos = consul designatus 15I104B12 auTov eeov 15II 156D2 P 6 Kuptos ulos 172C8 eauTov eeov 5id epycov 181A11 P Kupios ev tco TTOiriefivai {Aster)2Z2B& P pia rj ao^la 17752B9 Td pfiuaTa 9aOAa 20949A7 Oeov auTov

d7Co(3aXXa> = abicio, met 1. = reicio, expello 8484B9 P 6(Jw/)301B12 auTov diro Koivcovias ETrigKOTrfis 10548A15 Tfvas op TTpoaAappdvonaj 585A1 TTapa^udSas 3 toutous 588A13 P Tipfjs 589B11 P Tfis iKKAriaias 14(//oj)745A12 P Trdv18805 Tcos -1511236B12 09' eauTcov T-qv ao^Iav A14 Tous opoAoyoOvTas op tTpoCTAaMPdvouat ClO Tous eQeAovTas 2. = amitlo morte 121C14 ^iATCTa et consanguineos Dl dvBpas

dTCoSeiXTlxo^ 3 term. rhetor. = ad demonstrandum accommodatus 15I93C12 t( -KcoTepov + AeuK6s 20949B15 Adyot
dTCoSei^i^ f\ = demonstratio ex ratione vel ex auctoritate petita I. abs 136A13 toTs TrpcoTais — 9avf|CTeTai 53A5 Tfjs — dp^aaeat 88C11 ou 2168C2 ouk drTopoOuTOS iv TToAAfis — 5eTTat — ^eat ToO A6you 184A1 toTs TrpoTepais — 5uctco6{synAl)2&9C5 els —£is UTrepTieevTat 6td -ecov +MdpTUpes 7445D2 tous Jk Tcov — lAeyxous 1I597A13 XP^^^t TToAAfis — +iA6yXos 14773A2 eAeyxdpevat toTs — syn eAeyxos 15m445Cll +AoytCTij6s 16IV637B6 TOCTauTcs TreTCT0ai

309B12

2176A7 90opdv = depono
CLTZO^\inio = averto oculos, met = contueor alqd avertendo oculos alio a re 1, els ti 112C13

Aap6vTas
II.

17752B11 A6yos
1.

fiyeiaeco Tfis

2149B14 181A12 op Trapopdco 5224B4 syn CTKOTTeco 15I60B4 15IV477B6 17776B4 301168D3 80 A2 2. TTposTi 112C5 16D1 9529B13 IvSa 36(^/>t/.3.)1440C3 3. c. adv. oTTOi 2193A1 dTtOYiY^^t**' ^P^^ = decedo, morior 14781 A6
CTcbpaTa Tcov dTToyjyvoiievcov

37B12

terminatur

ycov

op

genetivo a) subiect. 20952A1 A6351285A6 f) tcov Ivepyeta TTiaTecos

ypa^cov
vIktis


2132A2
al Tfis ee6TTiTOS

b) obiect.

-

l'i4C2

dKOYivcboxcj B15 eauTcov
f)
fi

spec;

=

despero

c.

gen. 20920

= dcsperatio 2088 1B3 ^epco els dTtOYVtooi^, = progenies 28I1100B7 00 = dKOYOVo^ 6 — >toO ASapi = Adae — Tuyxdvonev 351269C2
fi

syn eAeyxos 156C12 tcov yevouievcov 6(Ju/)285C10 TrdvTCOv tcov TrapaAei^eeuTcov 8500C2CTUKO9avTfas 10561 BIO dArieefas 151128 A15 TOUTCOv 15n309C10 et 15III340C3 toO ht] 16I577A15 ev - Adycou elvai 9 Tfis Srjiiioupyias 2. pracop ttIcttis B3 ev — toO TrveuMOTos 1C2J 5id positionali locutione pro attributo adiuncta
c.

gen.

f)

5id tcov ^aivoiaevcov

Adycov

- 161605C7
TTiCTTts

Maria
dTTOYpatpTQ
^

Ivepyelas

10

20949C3 956A11

— 2148B3 952 A3 op
eK c. gen.
f)

f) f)

5id
5i'

ektcov
r\

=

perscriptio publica,

census

ypapcov

— 10572C1

15I69B1 +TeKufipiov

Ik

17688A3 Luc2,l
aLnoypa.tpo) = transscrlbo ab exemplari 1. act. pcrscriboin tabulas publicasP 36{ep43. ^lkilBS P6Td TOUTCOv in librum vitae 2. med. =

Twv
(ra.)

epycou

— 2132,\2 Kcrrd c. - 15IM49A9 17765C2

=

nomen do scribendum

in tabulis, profitcor, declaro scripto 15I1245C6 Trpos auTov =A. 20865 B7 Tfjv TToAiTeiav caelcstem prosequor 3211 81 B7 aUTOV KTlCTHa

Trapd c. gen. f) + KaTriyopia Trepi c. gen. f) tt. Tfis dAriQeias - 15II 6249C7 148A1 syn eAeyxos f] tt. Tfis dvaoTdCTecos - 214 8 B13 152C14 fiTT. ToOurieIvai-15I1184Cr2
3..

gen. f) kSt' auTcou 19(/*fMr2.)82uC'i Trapd tcov IxOpcov -

sententia

enunt.

15II15GC12
. . .
.

-

cbs

.

.

.

17

{blaspfiAr)! 0SA3

-

oti

4. pracpositione

praemissa
els

usurpatur

in

modum
Iv

adverbii 5id

dK08eiXVU(J.l [dTroSeiKvuopev 746oC15 — uouCTiv 20949A7, -ueiv 10573B10, dTreSeiKvue 15II 172C8J = denionstro rationibus, 1. abs 160A11 'cbs dTTeSei^ev 6(J«/)305Gl KaT' auTcov 377D6 v Aoyois I511172B4 20953B11 13 173B13 - Srimoup1C2,4 2. Ti - dCTtpeiav 15CC5 yiav 17756B6 syn yvcopijco — eAeyxov 12'iD5 ctoi — Tov A. 10573B10 e^ epycov indef. ou5ev ETepov 165A6 + fi acc. c. part. 11596B2 KaTd
Tivos

dTro5eifecos, -6cov

6309B15 7437B7 20952A1 Ik Troicou 15I1I340C3 9 dTTdbei^iv 8500C2
6{synAl)251 AIO
dTroSei^eaiu

dTTO^ei^ecov

Ka-ra tqs diTo16I577A15 B3 1C2,4 peTd dTro5Ei^ecos. -ecou 6{Jul) 56i^6is 15I76B15 Trpos d-rroSei^iv 8509B4 +9p6uriCTis 297A4 161B9 64A12 2156Cr2 6(Jm/)285C10 8480A8 11596B1 600C2 15ni49.VJ 30yC10 . III. locutiones, in quibus - ut obicct. vel ut

2168C2

A13
TTTOv

- linSEV 6{synAl)2&9C2 - TrdvTa 6(Ju/)285 — TaOTa 6(Jh/)305C4 Trepi toutcov, d +
P 6249B7 Td
SoKttid^co,

BieAeyxco

dTroSeixSevTa

scil.

in
3.

subi. adhibrlur yiveTai - = dTrooeiKvuiiai P Trepi Tivos 137A1 +dTroAoyia e^iS.-X^ u-irep fmcov ex" dTr65ei^iv 5i5copii dTToSei^iv 7420C5 -rAoyos

synodo +

15111 5GC8

15I93B11 t6 Kpivco toutcov dTro5eiKvuuevcou

dTpe-

181B12IK...
{epSardl. )3l2C'i

---

6(>/)305B7 89B8 2152D7 {ep^.^mOAl 7'.56D15 + 5id•

127

&niS€i%iq

dTiodvy^axoi

128
Trspl

I4696B15 -^eXeyxos 761B5 1 9ipetAr 2. )i20 Xaupdvco d-rro251061C11 Trapexoj dTroSti^iv 11612A5 5£(^£iS 17765C2 Trpo9^pco - 16III629C9 iK 14768B2
voia

7428D10

3749,2

- X6yov 6(J«/)308C5

C4 +KaTriyopia

.

.

.

<iv2Trpa^eA'///2,36 (f/riKa/)353B7 TrpdyuaTOS x<ipiv 9529C6 X. Tcov lyx^ipiaO^vTcov 15I1I341A9 -d^eiXiiv 15I1288B13 dv6* fjucov - t6 ^^eiX^uevoi»

6inohixoyLa.\,
in {TrlaKOTTOV

= exciplo coinprobans 1. admitto communionem cccles. ^Jul^l^ilM +£X" '"'"•^
op
KaToyivojaKco

2129D9 P

- aTe^avov 9533B4 P

- acopa mortui

309C7
ripa^

^uas

[epSardl .)2\1B\ auToOs

yvrialcos 14709A16 T0U5 -rrEpl Euae|3iov 17 fipag 712D3 T0U5 TTEpl 'AOavdaiov syn Sexouiat 18797Ci toOs

352A6

auvayon^vous
2.

= comprobo, laudo
e.

241033A1 toOs dvopdjovTas a) abs 1368984 scil aTpsaiv

i.

16I1I625A5 b) pers. a.,Tiva 14{//oi)745C7 sententiam, fidem alcs e^O^^^iS^lBl JauToOs 7456B6 TTaTEpas 9528.M5 t6v SiTrAdaavTa. 533C1 ae errl toutois 1770'»D10 KopivSious

12652C10 P et 6{epSardl .)3\3C6 =(f/»2.)321A3 14781A6 ToTs l5(ois els Ta^i^v — Td tou dvOp. 15I121B7 Tcp iLvBp. Ml22,21 TauTa, & dTTTiYye^XaTo 15I1165C5 spec Rom2,6 jKdoTco Kcrrd to epya 17(//5i>m)693B4 (//^r^.-6.+ /<?.)725C9 + 728 b) pers., praes. cxules B13+736B11 + 748B4 ecclcsiae rcddcre 6(i>n/!/)253D9 P et 11641C15 Tols TroTpiaiv (J«/)344B15 et 345A12 P et (G-')

349C15 P
Oulv, ekkX.
TTJ

705A5upassyniTraivto 19{7oy)813A9 261081A'i Xa6v 301068C5 ae (5. tivA c. partic. 6281A6 1160'»B12 ae dveX6vTa Tiuas dtTToAoyoupevous \\{Hos) 14 ae a<pd^avTa 641B11 ue Trpd^avTa 744D5 ae ypd^ovTo 788A13 toutov jToi^daavTa 15II197A5 9co|iav XeyovTa syn Sexoyai 16IV 648C11 f)uas TUxdvTos y. -xwii, oti 2185D2 c) rcm a. s. 8. Tivd, el 14736.\3 20956B14 communi - aipeaiv 6(J«/)301B7 op pSeXOTTouai - euXdpeiav 8480A5 17704A13 14749B1 271085A4 301168B13 - eOaepeiav 261072A2 — ^fjXov 7476C3 +ciKp(p£iav — Td KaKd 14752CI2 - Td KpiOevTa 6249A14 - Ae^iv 17765.\13 - ovopa 17760A2 — TrpoQupiav vfj^iv 7416A5 - pnuaTa 7453A8 TtdvTcos - cruv11613B11 - Tfxvn" 128D5 - to toA£(5riaiv 301168C13 indeterm. pTipdv 14693C3 - xpntJiv 311173A15 d6(7u/)285Cl TdiauTcov241033A7 3. spec accipio ac prof iteor f idem eiusque formulam a syn promulgatam — dTToAoy{av 18801C1 — Td 56favTa 321181A10 - 4pnTive(av 18801C1 (Paulin) 809A9 - 6|ioXoy(av ^(synAl)l%Q^5 241041A1 — 6p6oTop(av 6(j)'n//t>r)400A8 = 17717D4 — Trdvra - Td oKKa TrdvTa Tfis auv65ou 17701C13 — ttV^tiv Tcov kv NiKa(a ypa^evTcov 17765A1 14701A1 17724C3 - auyypa^i^v 17749C7
=-. .

(synHier)^b2m et 13 Athanasium 11641D10 ToOs 4^opia9ivTas toTs +^Travdyco 17720A12 P Trp^apOTEpoi umIv 3. = rcstituo, suppleo 2128C4 t6 XeIttov 4. = 9 t6 MTi 6 Eoxev 1S4B11 t6 eXXelTrov
et IkkX.

aitribuo, concedo re 188D1 JKdoTcp ivipyeiav concpdo vcrbis docendo fidem sanam 15II188C3 15IV492A15 ttiv iv6T(\Ta 32 P 6 A. Tcp n.

5idvoiav Tcp ulcp

dno8lU)XO> = abi?o,
yiOMoOs syn ^K^dXXco
dTrd

dispello,

mct 3741,5 Xo-

di7co8oKi(xd^(o = reprobo ^synAl)2()\\^ P auv65ou 7't24C3 P Td dTro5oKiMaaeevTa +

Kpivco

KaKd

6{epSard3.) Trp6s TrpoTrp6s ^tt(aKOTTOv acc. p(av 6{epSard3.) 2. c. obiecto 333B10 - TauTa 6(<'/>5arc/2.)32lC10 (O"0404B4 d TTeTTOvOev 1 1617B7 TauTo Trp6s t6v KaTenr^vTa a.c. i. (Jw/)301D2 inf. 6{epSard3. )32SB\3 Ottooti 6(Jul)'i()'i.\& MeMevTjKevai 3. Trepi tivos

d7Co8upo(xai = conqueror 1. abs 329A13 364B15 13688B7 1470'.D6 aTdTT^v ;44B9 +TTapo^Ovco 752A14

14717D9

TT.

(bv TTeTTov6e

d7ro8u(U - exuo 1056'.,M0 KdXuuua 15I33B3 ev5vMa Med. ^spolio 20893C1 toOtous Col2Jo
dTTEKSuadMevos
yfiv

,

d7t66coi^ n = depositio, spcc 165B13 n — ToO acbMOTOS

els

&7Co8y](X^(0 = proficiscor 1. s. pr. discedo a) abs 6(Ju/)289A8 9532A8 10540C3 11621D7 151I169A12 Ml21,33 17728A12 20873A2 4 912B8 944A7 21980B3 op Trdpeim b) add. termin. a quo 164B6 x^pas 65D3 toOtou Trapd c. gen. 6(Ju/)345A8 Trap' uucov c) add. termin. ad quem els 12668A15 els Ma5iau Ex2,14 18805C15 £ls TrapoiKias 20944B2 £is 6pos Tiapd c. acc. 14(con<2.)793A12 tt. AOyoucrrov Trpos c. acc. 21977B12 TTp. Opas 2. met = discedo a causa alcs 14709C9 dTr' aOrcov op Ipxouai peTd
TJVOS

d7co0v|^(rxcj (Pcrf. T£6vriKa v. s. hac vocc] ^ inorior, dicitur I. de morte hominis 1. naturali, passim spec locut. a) 6a votco — Gen2,17 21 01 D3 b) iv Abaii'lC16,22 15I136C7 108A1 132C8

15III393C6 396A4 confessorum 5229,A.2

2. violenta, praesertim S{synAl)2o2C\0 4k 5iapoXcov 11 ^k 5iapoXfis (f;^5W.3.)328B2 5i' aOTcov C14 637B9 632C9 11629C11 iK TrXnycov

eIs

&7Co8y](x(a f) = discessus 1. s. str. 6377CI f\ MapecoTTiv 11600D3 12668B15 14720A2 ab aula imperat. 2. spec = relegatio in exilium 5225C10 et 6(synAl)252CS f\ els i^aXXias +256D7 epith uoKpds syn i^opicrria (Ju/)304A9 14735B1
&7Co8l8pdL<7X(i>

=

autu^io 12669B10 diro Trpoa-

coTTou 2]aouX + ^eOyco

d7Co8i8o>(jLl [imperf. dTTe5(5ouv] = dedo 1. = trado ypdiiMOTa 16I529A1 P poi — ETriaToXfiv 6{synAl)2S{)C\0 11621D9 specluouTdvels aluoTa 2.= 11641B6 t6 TTveOua Joi9,20 3746,15 reddo a) rem debitam, fructum, officium, p>oenam,

9 652C7 653A11 ev d^opiaMco B8 14704A11 708A12 Ik tt6vou Bll 709 AIO 765,^13 C6 780B1 C2 (con/2.)793Al + 3. mystica in Chr. 2109C15 iv Xp. 796A1 15I97A3 Tcp 6avdTcp aOToO - ^v Xp. 15I1293B2 5i' aOTOu 4 spec iC15,31 Koce' fiuepav 20872.^7 B2v 968B1 969G4 n. de morte Christi, quae est 1. vera mors cor5 = p>oris humani, minime vero toO A. 2112A3 351265D10 t6 5uvdM£vov drroeavelv acoMa 124B6 dvepcoTTOS 132B3 acoMO 12 14 acoua 136D7 149D1 et 6 corpus 10577A11 15I100A1 1511 264A4 t6 drroevfiaKov acoMO 277B13 15III437

12648C2

680.\2

A13

17(//.9.rm)693A10

(ff Ar4.

-6. + 10. )-!25Co +

praemium — duoipfiv 6((/rjFa/)356A9 fiplv kv tco ypd<peiv -eOxnv 11620A6Kup(co -KOKdv 3737,30
UTl5ev(

Roml2,17

-

KapTr6v 153C7

2196B3 Traaiv

728B9 + 736B6 + 748A15 231004A5 1024A3 iKOv28I1101B11 t( 9 1125B11 I5iov 251064B5 edvonrov - 351265B15 ^cof^ — oO 50vorTai Cll dvep. KupiaKds 1268D1 5 1277C15 TrapaiTfiTai t6 dTToeavelv 1281A8 1288C7 awpa 10 'liiaous 2. mors Chr.' redemptoris — 5»' dStX^ous

129

d7Te9vY)crxG>

AnoxpuTrTio

130

9525A13 - 5ia t6 ^UTpou 2133011 fiMwv2132C6 acoTiip 3201B10 4213A5

-

wrr^p
8.

3756,12

-

vTxip k6cimou

28II1137B12

s.

haeret.

morsChr.' mystica 271088B10
gero, abs 8489B9
itrzOiytV^U)

insanctis.s. haeret. ^SloeSC?;

&no6paouvo(xat =
= domo

aiidactcr,

insolenter

m*

241041A13
dcdiico,

Tiycopia 151136B4 t6 ueljov Tfj? t. - iv TrapaNoi] Xdpis 15I1308C1 ev Xp. dKOXYjpuTTto = reprobo publice. term. eccles. 1. alqd 5237A1 daepEiau 6(i7n.4/)280Al4 scripto EKKXriaiav (J«/)288.A2 P alpeois + KaTayivcbaKco 2. haereticos 5236A8 6(Ju/)285Cl5 P + duaeeiaaTijco +D6 P +aTTiAiT£uco 14713A5 Gregor.
\l{f^AT5.)l'i2Cfi-xr\%iY.K-K.

met

=^

scparo

20941 A9 Arianos

8(Z)ioB^/)504D2 P uJ6s toO 0.

d7roxa6iOTdu> (imperf. -lo-ra] = restituo alqm in sanitatem 15III409A3 toO TUfAoO (? t6v
TU9X6v]
Ti^u yeveaiv acc. limit.

351273C9 P add. praedic. xpif^Toyctxoi s. lat. 15I89B3 P homines peccatores a deo d7ioxXeio> = claudo 1. s. pr. = includo 14701 C6 P Eis t6ttov 709D5 ev TTaXo-lcp 2. = occludo met (XKofiv 164D1 toO dKoueiv syn drToaTp£q)oiaai, kcoAuco, ^tt^x"

d7COxa6loTT)(Xl = restituo 1. in statum integrum 2184C3 awua 15II289B9 P yevo? 2. in sedem priorem, praes. exulem 6(C'«j)34lBl2 P Tois tSlois +16 et 344 A9 P TroTpiSj (synHier)
acc. 3738,28 TouTOu$ (j»povl|ious syn KaXew 43,17 Kuva? .. TOU5 5idyovTas 44,21 P cbs TrpeapuTris — KaAf) syn dKouco
.

352C8 auT6v uylv 20960B3 P dTCOxaX^U) = (de)nomiiio, c. dupl.

dTCOXaXuTCTCU = revelo 1. s. pr. = velo vel vestimentodetractoconspiciendum praebeo, nudo 3745,12 P — uypivTi acoiiorri 14 P corpus utto
Tivos
ll. met = manifesto 1. humana patefacio 6249 C14 TauTo +i^&Yio 10585C8 P atpeai? I5I25 B15 Travoupyiav 15II241 A6 voOv 17712B5 aiptaiv 20877B13 olov t6u 6idpoXov 6 KOpios -

15184B15 dicoxXlvu) = converto oeulos a re ad rem ^124 Cl A. alaefiaeis hominum els ecxuTov a peccato dTCOXV^O) = reformido, horreo %{synAI)2^Z^\Q Ttpds Td 5iaaTf)iJiorTa 36(f/>4<3.)1440C7 oCtk - obs d5uuaTOu ouaau Tf]v 656v +ou ^op^ouai dnoxo(jLi^a> = asporto, spec = perfero 6(Ju/) 281 B3 P ypduiiCTTa 5id tivos d7c6xo7T;o^ 6 = castratus, cognom. AEdvTios • 6 - Ar. 10553A11 14700A9 717B5 725A2

dTtOX^TTTW = abscido, spec = castro 12677B6
etl4725A3 Leontius Ar. §auT6v
dKOXpiVO(Jt,ai Dep (forma aor. -EKpierjv 151 fut. -Kpiefiaouai 151II465B2] = respoo7441A4 8501B6 deo 1. abs. 6(Ju/)301All

116A11

arcana communicat deus a)
3743,11
scil

2.

divina

cum hominibus

Af/77,27

se ipsum manifestando sec 193D2 op dTTOKpuTrTOj 2149B» 7436C13 abs 460A14 P 15I28A9 -rrEpi auToO 45C2 P 113C6 15II193A4 233A10 P 320B4 15III336 AIO 349A10 421B4 P 5r uloO n ToO n. Kai ToO uloO yvcoais 15IV501D7 P 504 Al 448B8 I61605C1 l6n617C7P 17785C14 P syn eecopeco b) prophetis, spec Mt}6,17 15II1421A13 B5 apostolis aliisque arcana aperiendo 2165A10 P opaais 14788A5 P antichr. 2Th2,3 197A4 P 15in424Al 9 2C12,2 433A8 P ee^Tqs Chr.' I7688A12 P TTiaTis 764B8 ols (male ous] - 6 Kupios 20893B4 abs 929A2 Trepl toutou 936C4

1SI60C13 76A7 11620D2 14740B11 1511213A11 301B15 1511I421C12 425 B14aapKiKcos 436C2 16I572C7 11 161V637Z)6 2. alci 660C7 ouTcos 2091 3B1 3 23993B7 10552B1 Tols lAeyxouai 11597C4 dXXois epcoTcoaiu 16I568A12 et 2610:3C3 toutco 271085A13

504C4

6pecis

'

TTpds Tua 20957A7 Trp6s tous dTTavTcovTas 5id Tivos 140C1 et D5 dii per idola homiad alqd interrogatum Trpds niDi»s - +q)alvoiaai 16iV637Bll TTp. fpcoTi 7424C6 TTp. TTpofpdaeis
crvTco

ouTco

Tfjaeis
TTp.

Cll

TTp6s Tfjv d^poouvriv haeret.

dual5Eiau

haeret.

271085B1

648A6 Kald^g Trp.

P

TO\>TO

OVTW

TTOpd

TfjS

TTpOVOlaS

dnOxdXui}/!^ f\ = revelalio rerum latentium 1. spec mysteriorum div. 15I1281B11 — tcJjv ulcov ToO eeou ex Rom 8,19 15II1421A15 ylueTai - 5id ToO uloO Mtll,27 424B12 pl uttepPoAt^ tcjv 2C12,7 351285B3 e^ - +TTp6aTa^iS Act9,18 1511 2. concr =IjberNT.i. - vocatur 15l33Cr2 196B5 244A5 15IV512A14 36(epJ9.)1437B13 Mcoduvou — d7lOxd(XVCJ = deficio, defatigor, abs 11620A15 add. particip. 11608C10 - epuAoOvres c. dat. caus. 11620A13 auKO^avTlais c, iv 15III377A4
iv 5uaaepelais

^Xuaplau ^ttI tivi 271085A9 e. toIs outco ^avepols dealqo, alqa. reTTepi Tivos 10576B14 tt. tou Xiyeiv 3. alqd, add. auTous 351284D7 tt. JauToO etiam tivI, TTp6s ti 7420A3 ouS^v eKeluois 1 1628C4 60A4 nTi5eu TTp6s Td ToiaOTa et 15129C7 tI 65B4 TTp6s ^^^Taaiu TTepi TauTTis ou5^v 88B15 toooOtou TouTois 251056A15 toOto Trpds Td ToiocOTa 4. seq. or. direct. 12664Bt4 Jol8,5 151I316B1 toIs Oau73A16 15165C10 aol pdjouaiu f\ ao^ia - Prov8,22 15I11397A11 TTp6s +eIttov 18801 t6v alpeTiKou 16I596C6 fiplu
.

.

.

or. dir. 19(/)f//lr/.)820B12 Tols Kouxcouevois adiungiiur vocabulo 6ti 6(Z)Jon com)396D2 15111 336A14 Tco fpccTcovTi, oti Mcl2,29sq 465B2 -, 5v 6ti oTi d yevvcotJieu, fjycou ^aTiu opoia

B3

dTtoxaTaXXdTTCJ = reconciiio 421 3B4 dti^oT^pous iv acbiiari TTp6s t6v n. Eph2,16 1 61605 A5 Td TTdvTO iv auTclj Coll,20
d7c6xci(xai = asservor 1. res preiiosa in depositum dedita, s. pr. et met. 5229C3 TrapaefiKai
15III 6(C"'j)369C4 TTOTfipiov iv tottco 461 Bll ev ulco pouXriais div. 351276D7 vop»ouaTa ev paAavTlc^ 2. promissum, merces, poena 2197A7 Td — Kelueua TOis dylois spec dudaTaais 151100C3 iv atcvjpCo PaaiAela oOpavcov 2196B7 toIs dyaeois ^AttIs Coll ,5 20ii4lCi aT^9avos2Tjm^,6'; /P/r5,J36(e/;l'«.)1433C5 3754,23

%(Dion com)391A3 15I64A1 1 TTp6s dualpeaiv oOtcos, 1511164B1 6. a. c. i. OTi cbu eaTiu 6 e. 7. c. interrog. 7469A1 et 1511213 20952A4

A4

241041A4 et ClO eI = num +elTTOv TTCos d7c6xpioic n = responsum 15133B11 epith pcodvdriTOS

p6s

151I213B7 +lpcbTTiais

161568B1

5 eXaiov

16IV637D1 640B15 17(O«0792B5 pl. 23993B1 d7COxpu7CTU» = abscoodo 1. s. pr. 193D1 t6v A. add. praedic. d^avf) od dTTOKaAuTrrco 6(Dion 11641A11 P - Kpupqvai Is26,20 (rom)397BlO d I6II621B10 t6 EKTiaev 35i285A10 P ee^Tris ^v 2. met = obscuro nomen, laudem k^Attois alcs 11(C'"0632D6 'AX6^au5pov euvoIci +633G6
TOUS TTpOTEpOV
qJlAoTiplcx
9

Athaualius

131

anoxpucp)^

anoXoYlot

132
ctuv Tfj

dc7C0Xpu(piQ

mclius
GEOTriTOS

=

= occultatio, latibulum [forte ri 28II1136C14 Trpos -i]v dTTOKpupi^J
2

-

AoyiCTMov 14768C13

15I1236C3 Judaei

anoxpucpo^
10573C8
libri,

=

occiiltiis,

reconditus

1.

rcs

351285C6 to iv A. eriaaupoi Col2,3 2. spcc Tct dtTTOKpu^a TTJs div. 5iavoias
dAridivd pipAia

=

qui vocantur apocryphi 36(f/)<39.)1436B8 op +15 op t\ eEOTrvtuCTTOS ypa^r) + l/t40A2

7440D6 — d^eaApiov 14708A5 - TTdeii oapKos 15111396^11 + ^^a— TTiCTTiv 10585C1 — t6 CTCo^povelv ^avljco 12656A11 - xpilPaTO 14769B10 mct alqd i. c. merccdem vcl praemium alcs rci — dCTKrjCTiv 20969B14 - KduoTov 20869C6 - kottov 3742,1 abs^^C-O^eiBS 377B9 scilTOUTo 1511140567 2. scil dona supernat. 20860C4 scil aurum
TToXei A.

TT^v f5(av ouCTiav

dTTOXTeivw = Internclo, s. pr., abs, Tivd, 6(.vy«/l/)264Bl() 145D5 5236B7 10552A10 59204 11637C5 641A10 B3 12652A2 653B9 G56A4 665B15 14705B4 732A15 772A5
11

mcd., pcrf.

15m381B2 7 17717A1 281 28II1161A15 P 351284D9 d7roxTy)v6o(l,ai P = degenero in brutorum naluram 4209D6 +96E[popat dnoxu^O) = fetiiin edo P 15II1453A2 et 5 spr
(fo«/2.)793D9
et

1117A6

2. =pereo, praes. homines mortales 2108B4 Td AoyiKd epya +TTapa|iEAeonai 10 Td epya scil hom. 109A15 t6 AoyiK6v dTToAAupevov yEvos B13 scil gen. hum. 120B1 Td KOivcovi^oavTa C13 dvep. 132C15 141D11 Tfjs Tou e. eIkovos christiani dTToevriCTKOvTES ouk — 4212A2 t6v kct' ElKova dvep. 9529C1 s. relig. 14728B11 Pharao 761C7 = mortuus est ex vulnere 15I100B1 yE-

voiiEvov dvep. Kal
et

— opevov

eupe6fivai

15II153B15

A. soc. Ar.

dnoXa(xpdv(o =
ji)

rcclplo

1.

quod

meum

cst

alqd Td dTTOKeiiJEva pracmia 2197A7

E-rraQAa

6(e/jSar(ll.)\i\

-

KOCTiiov

9528C7
CTTE^avov 14792A'.

(f/;2.)321Bl4 - jcoriv 3759.6 = ornamentum 20960B1 - uiCTeov - iraTplSa ^(O-OS^SB^ 529D1

&AII =

I0593A4 Jacl,12 d indcterm. 6(jry«//w) 352B6 c. dupl. acc. t6 CTooua d^OapTov 20868B12 97232 abs 1511308^3 M//6,lV op dTTOTienMi b) alqm exulcm — 'AeavdCTiov 6(f/;5'ar<//.)316C8

9528C9 2Tim4.S
375'..22
//'/r.l.-/

261081A2 TToAAdKis drToAcoA^vai d^ioi 15II277 B4 TrdvTcov tcov dvOp. — up^vwv KOTd ttiv Trapd285B6 f\ TTpcoTTi ktIctis 20905A2 PaCTiv Adae un AuTTcbue6a cbs -upevoi 28I1100B6 6 dpxeTurros Adam 28II1137A13 haerct. 321180C11 Aaous s. supernat. res creatae vel factae 125A10 Td Tcov Tpcbcov TEixr) 15I133A6 et 7 et 12 Td yEvrjTd 15II285A4 f) 656s ad caelum 5id tou ASau 241044C1 t6 voeiv - ev upiv 351269D12 =

M

1277D10t6 -omevov TrpopaTov
navis

Lhc/.5,^.6

3748,24

— (^y^^.^^^^A^ - E-TTiCTKOTTOus 6( J«/):!08C8 14721 C4 Tous l5(ous (<pp) jwvTas niet p£Ar| n(sjnHier) - Td CTTrAdyxa i. e. d^EA^ous koI TraTtpas 720.-\8 17(5>'n//i>r)720All 2. familiaritcr rccipio
<i. alqm 20909C8 confessores +TTpoTT£iaTTco — gcner = adipiscor Eu6utjlav 6(sjnAl)25&A2 Eupuxcopiav 375 '»,7 — xapdv 36(f/)?5.)1433B10 gen. ^(Owj^^^IBI c. dnoXauco = friior ETTieupias C9 6iv (7j//)345B3 euxcov (C'"')^^^ C8 xapiTos (CV""^)360B9 EupooCTTlas +369B12 3cof)s +15 piou +375B13 Eu^poCTuvris 18797.M5

*A7i6XXtov [covos, acc. -cova] 6 deus Graec. 121B10 37A12 inventor artis musicae 60A10 ou5^ — nequc ceteri eIev dAriOcos 6^0! 2180C9 20949A14 phiios. gentil. dAATiyopEiTE 'ATToAAcova
eIs

fjAiov
1.

epp. Aeg. 6{epSa)d3.) quattuor eiusdcm nominis {eppAeg)'S92E\i> sbscr 14780B8 ab Arianis cxpulsus 2. presbyt. Alex. Melet. 6{brevAIelet) 377A6 sbscr alter orthod. 6(c/er^/)381A2

'ATIoXXtOVlO^

varii

340A4 +5 +9 +B2

sbscr

'ATToXXto^
sbscr

{e(>pAegyS92Co sbscr
'

EiprivTis

drcoXcmco =
P

lellnquo 184B11

ixr\biv Epritiov

Ar. 2. et 12 sbscr
tiatus

cpAcg. 6(e/»5ar^3.)340A7 14780B9 expulsus ab diac. Mareot. (duo) 6(<:/frMar)384D9 3. (iovaxcbv TTaTf)p, episc. renun[acc. -cb] 1.

= 14720B4 = destituor Tfis P oAiyoi dTTeXe 196^1 hev [241029 BlO P dTTeXei^eriCTav + ekkotttco P videtur lcgen6(C'«0348A14 XdpiTos 14704D9
dTTrjAEi^erioav v.
s.

dum

dTToAEi^co]

dTroXeXujJLdvio^ tcrm. grammat. = absohite (i. c. nulla alia voce adiccta) 15I129A10 ou t6 yEvoiaevos — eerjKEv, op ouvdTTTco aliam vocem 15n261A6 eTpr|Ke — = aperte op ev TTapoipiais 268A5 CTTipiaivoov — i. e. seclusa omni causa op
Tiermi alTiav 8 Aeycov — 'yevva pe' 280B6 EipriTai — op METd aiTias 15II369A15 eipriKev +dTTAcos
d7CoXl[JL7tdv(0 = rclinquo, P = ab alqo remotus sum, procul absum, met 14692B4 a cognitione op KaToAaijpdvco 28II1156C4 priTE eeoTris — Tou CTcbpiaTos Chr.' v. dTToXeiTTCo dK0Xlo9dvio = fallor vestlgio, met 28I1129B9
dTTO TriCTTEOOS
ep. liaercsiarcha 18808A12 dTioXXufll 1. act = perdo, s. pr. et met. alqm — Tous dKouovTos 20889B3 — dvepcoTTOus 15II 292B2 - ^TTiCTKOTTOv 6277A6 - Tipds 6396C4 — ou5eva 11641D6 Jol8,9 - ulous 10540C5 P 14761B12 Azoteni dTTo kiPcotou s. lat. alqd

'AnoXXlvdpiO^,

9532A6 d7CoXoY^O(xai M. = causam dlco sive meam sive alienam verbis vel litteris, defendo 1. abs 140B14 6281A6 {Isch)>r)3(iiiD6 7420B7 421A8 424C11 8488Bll(/>ij) 500C9 512A9 ttoikiAcos {DionAl)B3 10561B7 C3 11597B5 600C13 Dl 605B8 609C7 612A3 op 5iapdAAco 620A15 621C13 14 14700C8 701A2 712D2 724C11 Dl 748B9 785A9 17704A7 C6 769B2 18805A15 + ElprivEuco 2. tivi =».apud alqm 6248A9 12 356B10 7421A5 Tfj IkkA. 10552A14 16II 11597C7 605B11 612B8 + Trepi c. gcn 608C10 + TTepi tt(ctt6cos spec t( tivi = profero alqd ad cxcusandum alqm 12657A14 ti tco Aapi5 11596A3 Td 3. Ti 8516B3 t6 omoouctiov TTepi ^piauTOU 4. Trepi Tivos = de re 6{synAl 252B19 +256B6 7420A11 Trepi djv 8'i84Bl5 485B5 488B6 500B11 C3 5 6 D2 10561B5 CIO 11597B13 612B8 + Tfj CTriEUCTEpE(a 620A10 14704D1 15in368B2 e-repcos 161I608C10 +
Tols EpcoTcoCTi
5. OTi 6(/jc/!jr)364Dl

14721

=

amitto

aloeriCTeis

15ni48A15

6uva|iiv

B12 + ypd^co 7. 6. a. c. i. 7461A9 14712C2 8. UTTEp c. gen. TTpos Ti 8501B11 pers. 6249D5 ^<:/25,f? res311172D3 9. 5id c. acc. 10560B11 10. ettI c. dat. 17704A5
1,

2148A6 729C15

leo

mortuus TTdCTov 5. — t6 elvai n{ffAr5.) -TdiSiascil rcmfamiliarcm 14764B12

CtnoXoyia. t\ = defensio sive verbis sive scripti^ = causae dictio a) abs 137A1 +dTT6s. str.

183
5£t^iS
EiS

dnoXoYia
41C2epIthpaeus 2137A12
6{synAI )2^C,BIQ

anopoq
-^epeiv

.134

scripta -^13 epith dSo^os

+D7

eis

30yB14

eSe^aTo auTov {Ischyr)26\Cl\ eyypdqjcos £Tn5i5co|ai (Z)?072 cow2)306C8 Trpos - dpKei 8481A4 B7 eis — TrepiAeirreTai TTpos — ex^iv AoyiCTudv

dTCOvapKdci) 3G9B7 EHTrATi^ia
dTCOVejjLco

intrs

=

((btorpcsco,

met 6(C"^
alcui,

=

reJribiio

dcbitum

met

r2UA8
capio

T\[XT]\/

auTois 89Cli auTd

cxOro'i<;

Deut4, 19
Tfis ctuv-

492B16 eTTiaToAal Tfjs — 497BI0 f) ev eTTiaToAais 500B3 ct 501B13 et I77G9B3 (3i(3Aia -las Dionysii Alex. +eA6yxos 500C14 eTTicrToAri drroAoyias + 105G1C7 f] iv dAAois lAeyxos 517C12 t] — 11597C11 601 CIO TTappriaia dTToAoyias G04A12 609B7 G20B1 pl. scripta D7 G25D8
G^O.'^^ et G'«1C15 Trpos Tiva +Trappric7ia exco I4712B4 Dl 5exopai eis - 772A2 exco srcipta 15in4l7B7 ToaauTTi scripta 1777G.-\10 £tS b) c. gen. a. 18801C2 +ep|jiriveia "X<A> £ts — mbiect. pers. 133B1 6409D6 eTriaKOTrcov f] uTTep
fiiicov

dTCOVivyjfjti
c>;

M
~

[aor. dTTovd^evos]

=

ntilitat«m

!1(C''')G37A10 peya o^eAos eK
abluo,
i^^uxfis

ouCTias

dTCOViTCTO.)

mct

1.

act

1611163601

mc

a aiTias 9525^2 Aoyois +dTroiidCTCTCo — dKofiv, - ds 7420612 vduaTi dArieefas 151II384Bt Aoyois — puTTOv, -ous 148C13 u5aCTiv 68C12
2.

KaKovdiav dTro

med = abluo

M

-uTro^lav 12677B8

-

+yfJ9os
(3.

10580A13

pArieevTos errfiyayov
aipeaecos
auyyvcoiJir)s

obiect.

5iarei 6(^j«.4/)2G4D3 -, djv

11597B8 tou

3G5D1
16I557B4

eyKAfmaTOS
ToAiaris

15III340B11 lQlV{Theogii)G52Ci
Trepi

dKovoia n = demontia, mct 6(f/)5ar(/5.)328B7 (C""^)3GIA5 15I1228B4 ct 15111360^8 epith 5taPoAiKos + ToAiia 16I557A8 haeret. 17701C10 t6 Tfis-epdCTos 28ni08B13-diJi£Tpias 28nil44A3

pAaCT^riMias

+TTapaiTriais
,

c)

tivos,

res

14712D1 Sexopoci eis — TTepicLv TreTT6v6aCTi 17749 B12 — Trepi cbv eyKaAouvTai 773.-\5 — Trepi tou ojiOOUCTiou d) UTTep tivos pers. 6409D6 t] uTrep cxcusatio 9525AI •niicov — + ^;r|90s 5(5co|jii B7 exco 32I180C5 TropijoiJiai cpith Trieauos 1181C1 exoo
,

dK05evi?^(O = abalieno, met in controv. theol. Ti[vd], [dTroJTivos 8516B13 — A. dTTo 11. C2 Aoyov
Kai vouv +5iaipeco, licpijco 520A14 uiov dTTo 161552B5 llv. dTTo uiou +5iaipeco
11.

aTToXoyo^ 6
toOtcov n
r)

scil

Aoyos

=^

defensio
s.

7424C5

d7CO^€v6co = abalieno, met in coritrov. theol. Tivd, dTTo Tivos 15I(^r)24B5 P ouCTiai div. +dTroCTXoivijco 16I596C11 Ilv. dTro eeoTriTos +5iaipeco ouCTiav tou uiou dTTo TT. 18801A8 P 17773C11

M

— TTOieoMai = diniissio dnoXuai^
TTveuiJidTcov

+ dTraAAoTpi6co
1.

pr.

28II1160D3
==

cx

inferis

c custodia 2. s. liiurg.

dTC07C€(X7C(0 = omitto, cgcro spec 311173.'\1 t6 TrepiTTdv

humores corp.

dimissio fidelium finita liturgia 147G0B11

19

(petArS.) 821

Bl 4
T\

dTroXuTpiOOl^

redoinplio, spec e

mortc pcr

dK07Cy]5d(0 = rosilio, inct a deo, fide, virtute abs 10588A15 lTiml,19 16MIG36D4 Prov9,18 op eyxpovijco 2. c. gen. 15D4 aujfiCTecos syn
1.

Chr. 2811 101 A7 - ^Gopas (gen. obi.) Chr. - fincov 1C1,30 421 7C2

meton =

d^iCTToiJiai

1. = separo, c. gen. 168A3 met = purgo 8501A8 — utto2. = libero alqm spec reum ^{epSardl.) vfias 317A7 auToOs add. praeclic. decbous 14776A2 captivum 14705D7 765C8 P exulem 14717B12 P (//oj)745C9 3. dimitto alqm valedicendo,

a7C0Xu(0 = absolvo
vfuxn
cicbiJiaTos

P

3. dTTo 18797A1 Tfjs pavias 117C9 dTTo eeou 14713C2 a causa haeretic. 15I16B9 dTTo daepeias 57B12 dTro dAqeeias 18800A5 dTTo aipeaecos dTC07Ci7CT(O = decido ex alto 20937A12 d7C07cXy)p6(0 1. = explco, met I45A10 P xptia 2116C4 eTTieuuiias alcs 17 {synAr)! 03 Ai euxds

eccles. (e/»2.)324A5

term.

peT*

elprivris

^{epSardl .^^iXKid

=

liturg. eecp uTrep tivos

384C9

2. = suppleo 6{clerMar) litterae Trapouaiav tcov ht] Trapayevoliievcov

14712D11
prof.

713A10 P
inf.

736A2 +
elo-eAeeiv eis

3211 81 B3 Td AelTTovTa

Kaeapljco

s.

ab aulaimperaloris I36a8A5
fin.

14717D5 Athanasium add.
TTcxTp(5a spec 4. term.

d7C0TcXuv(o
diaapTias

=
=

abluo,

eluo,

met 351289A14

= tollo e vivis 12688B12 Liic2,29 grammat. dTToXeAunevos = absolutus Sidvoia 151I260C1 op laeTd aupiTT£TTAeynevris
alT(as
V.
s.

d7C07cviY(0

suffoco 12648C15

P

14701B10

P

C9

dvepcoTfOV

dTToAeXunevcos

d7C07cpoo7COieo{Aai
1771 7A4 op. oI5a

M. = simulo^rignorantiam

a7C0(i.av6dv(o

=

dedisco 15II208A11

dKOjJidooioM. met 1. = abstergeo,met 9525A2 Aoyois alT{as +dTTviTrTcoM 2. = exprinio in ine imitando alium 14764A9 Ar. aipeaiv dTTo Tcov dAAcov aipeaecov
"

= evomo, met 10592A5 pnnaTa dK0pe(O = deficio iu angustiis, haesito, nesclo, quid agam 1. abs. maxime partic. dTTopcov 6377C4 741GB5 TTavTaxdeev 8481C12 +xaCTiido|iat
d7C07CTU(0

dTCOU.acpopCC(0

=

detraho

(virgini)

velum

5229C13P
drcofxevco

12668B3

= remaneo 1. s. pr. abs 6377C14 14740C12 solusmaneo 760B11 add.
15111433^11 ev ev MapecoTri spec ev eavdTco 2176A14 eTri

ev ^{synAl)21^\\ Tco lepcp Luc2,43
yfis

15II293C5

173C9
veKpoi

2. gener. = supersum, maneo add. nom. pracdic. 9524B7 - 'EAATives

15I33A12 151122462 4 5 6 7 16IV641A9 17689B15 TravTocxdeev 2. iv tivi 2168C2 ev dTro^ei^eat 20936C3 7441A4 ev toTs tSIois 15I33B12 ev toutois 11604A12 3. cum interrog. 9524 Al tI ypd^fco 4. c. inf. 161572 TToiav 605B8 oaa = interr. B14 Aeyeiv 16IV641A12 eiTTeiv d7C0pia fi = angustiae, haesitatlo, met 7420C8

I4785A8

15II1321B5

15ni81C4 -

*Iou5aioi

240B10 -

yuiJivoi

305C6

aipeaecos

441D9 epith

ttoAus

1511224611 pl
TriCTTecos

16I577B8 TOiauTTi

Td TTpaxOevTa

d7CO[Xvy](jLovc\j(0 = eonmienioro alqd. 7476B6 acc. c. partic. 12661A1 Trpotpaaiv

anopo<; 2 = dnbius, met 281111 64 A5

=

imbecilla fide

n.

pl.

==

inopia 2129A3 l§
9*

dTTOpCOV EUTTOpCOV

136

dnopp^io

An6oToXo(;

136

&7C0pp^a> = effluo 743GA5 effluendo aniitto op
^TTippto
V.
s.

dTTOppori

•^inoppyjTO^

2

-

aroaniis n. pl.

16I572C2

a7loppl7tTti> = reicio, aspernor, met 6(Jh/)305 B15 Tous KaTayvcoa6|yTas {clerMarySSlBl TiMas 14709A5 ^TriaToArjv 73GD4 Saipa

(XTCOppo^

f\

=

einuxio 7436A10
v.
s.

= dcminutio
crrroppeco

8 12669B2 P Moscs 20881B8 P bonos 15I128C11 140C3 P Trpos ae 141A12P 15n204B9 15III348A12 +TTpoaTdTTto 349C9 P///>r/,74 16I557A7 P 560BG 592C7 P Hbrl.14 593A1 P 161II633B13 rappinX add. inf. fin. dTrayyeiXai 20888A5 P KOTd tcov 'Aaaupicov 251057C1 PGabr. Trpos auTf^v Mariam (•) angelum malum 20920A11 P el - EaTdAris KaT'

9529A6 P

b) angelos

=-=

cfHuendo exona op ^Tnpporj

^liou,

l5ou

Trdpeitii

2.

missione trinitaria di-

(3t7c6ppoia T) = emanatio, concr. ^ id, quod emanat, term. theol. 3201 A2 A. ouk - tou teAeIou + T|ifiais, TrpopoAri 7{Theogn)k(>0Cl fil. — Trjs tou n. oualas 8513B2 - vou = Xoyo? 15I56B13 pl. in deo +tomt^, ^Trlppoia

citur mitti a) filius. A., Xp. a 11. ad (bis) P TTp6s fipds 12(JAG

n2A3

hom. 15I72CH P 14UC5 P

(i7coop^vvu(i.i

=

exstinguo

1.

!?.

pr.

Auyvov

2. met alpEaiv 1981 10580C8 15I32B15 P B4 P dvepaKa TrXdvTis 20848B15 a7COOe((oM = excutio met 6{Q">")2(>0Bi0 laiari

(3i7C0oxiao(JLa, ctos t6 = obumbratio. spcc Jacl,17 — rpo-(Tr\<i in dco +TTapaAAayi^ I6I5'J2A3 6inoay.'^X'^ ^ abstergeo, expurgo 219GC15 6960^1^6 V +AapTTpuvco
=- abstraho vi - epdvov 147G1B8 C5 P - t6 3nv 14761C4 iTTOOTaoia i] = defectio, s. eccles. a fide 7465D5 TTaTTip Tf\<; — ^ diabolus 14788A4 f] -

P 164B2 add. praedic. dpxiepea 253.M P + ktIjco 1511137266 au ue dTTeoTeiAas Jol7,23 15 au ue drreaTeiXas Jol7 ,21 405A10 P 15IV51G.\15 517C1 520A9 P 5id ToO EK Mapias dvep. Bl 5 16I580A9 P 11 Jo3Jf) nUfAr6.)::V2C0 11 23102'.B12 261077 A9 b) nv. afilio- A 15I109C5 JoiS, 77 16I580A8 P +5i5com 12 17(//.4r.5.-7. + y.)728C5 add. inf.
15II1G(IC11

177A4 P

fin.
j I

5i5d^ai
-

nvfjaai

7i4.\l(t

-736C3 add. inf. (in. 6i5d^ai P b\' uloO +745B9

Kal utto-

a

n

3735,9 P TTapd toO U. add. 5id toO uloO 5i56u£vov
I

aKOOTCp^O>
1.

(i7C0O7C(XU)

a((.

1

j

12D7 Tov

spolio, privo Tivd tivos vcI ti Sriiiioupyov ToO elvai TToiriTfiu
»

I

I

2Th2,3 20940B13 Meletianorum +Trovr|p(a (iTCOOTdTYj^, ou 6 -- (lesertor a fide 10592A15

2189B9P I4781.\13 TTapaOfiKas dpTrdjco 2. mcd, niot 7(On»465Cll eeov tou A. (inooTir)6i^ciJ = ememoria depromo 20921612
,

i

TTapayyeXpaTa

15II1321B2 +TTapapdTris'dArieE(as 11621A10 Axaa(3 +TT0vri'p6s

s.

lat.

=
I.

impins
mittit

I

I

I

a7COOT^XXcL>

-^

dimitto a me, mitto

KOTd Tivos, alqm, alqd a) rcm 5224A6 t^v yuvalKa SieXcbv — KaTd Trdaav ^uXfiv tou |apar|X Judicl9,29 ^ praesertim 11604D9 5Gopa 20916B9 dpTov scripta abs 6281 AIO 6id toO K6ur|Tos +ypd9a}
1.
s.

homo

pr. abs, tiv(, Trpds vel ^rri Tiva,

- missio sper. toO A. in carnem syn XP'«^'^. dvdSei^is 524B9 toO C2 = t\ A. = evcoais t\ rrpds t6v ^k Mapias '1. Xp. (toO A.) kv aapKi TTp6s t6v dvep. Evcoais H Tfjs Trapouaias evEKa
(i^coOToXi^
f]

15IV52iB3

et 8

&KOOToXtx6^
dvfip

3

=

apostolicus, cpith

10557A13
2. res sbst

(J«/)292B13

{cpSardl.yM-Bl

=(^/)2.)324B2

univ

{epSard3.yy.i:A2 Trpds Tivas 601A5 11600D1 TTpos a£ +ypd9co 625A5 uot +ypd9C0 13G85A9 TT) af) eeoaepeig suppl. acc. 16I605C8 Trj afj 6uaE|3e(a 20964.^10 Trpos auTdv spec — dvT(ypa^ov 6(5>'n.4/)280Al 14724B2 353A11 P 17789C14 uuiv - ypduucrra 6{synAl)2S0Ai2 ttovTaxou (.•lr.y.?n)372C4 op Sexouat — ^TTiaToXfiv
'

6(iyn.4/)265B8+27GA4 l4{Qus):20C9 — MapTup(av 6{synAi)2i:Dl

17713A13

Tdpov

18809A3 P-uTTouvfmoTa 6{synAl)25~ Af> {Dioncom) 397B9 ets 'Pcbur|v 5id tcov l5(cov b) p rs.
a.

episcopos invitis ecclesiis ingerunt Ariani ^Juij^^i-B^ eIs Tf|v 'AXe^dvSpeiav peTd aTpoTicof^ouaias C4 et 8 {epSardl .)3l6C't = {ep2) 321D10 10553C5 14696C13 P els tt^v IkkX. 697A3 MaKp69ev peTd aTpaTicoTcov 705B10 P
. . .

TiKfjs

1C5.13 5idTa^is 1097.\3 - 5i5aaKaX(a 17(5)'n//i>r)720B6 -rTTapd5oais 25105G.\4 261080.M2 - eKKXriaia 6324n49.1inl 1. + 19(//A'ic)817C4 -^341232611 ,et CG + KaOoXiKds - ep6vos I4733C2 - Kavcbv 6(Jh/j284B8 - Xe^is 15H2'..\5 -TTapayyeXia 161568.^13 271085B12 — TTapdyyeXpa 6(epSard3.)3^()BS — TTapd5oais 14708C11 17 +iKKXriaiaaTiK6s 6(7u/)297Cl (//.4rl'.)72lB9 -eu(5y«//i<T)720BG +5i5aaKaX(a oyyeXiKds 261080B7 - Trapaiveais 161V648.\8 261073C4 -TT(aTis631GCl + KaOoXiK^s I5120.-\3 16I565.-\13 605C12 19817A11 CG + eeios — TTp6ppr)ais 10585.^.12 — prjTov 15I125B8 C7 161557C11 580Cr2 + TTpo^nTiKos 2090181'. — Tipf) 10588.^.13 — 9p6vr)Ma 17G88D7 — ^covf)
2

14733C4 161V657B7 t6 -. Td - 6(.f>n/l/)280Bl

1. pers. -^TTiaTds

311173C14 ^ verba syn euayyeXiKds - 5(5ay^a 28I1096D6 11632A14

-

'

112A8
(SinooToXLXU)^ = secundum apostolorinn ddctrinam 241041.-\2 ypd^co +KaXcos

Trapd paaiXecos 708B7 acc. suppl. Cl3PeK rraXaTiou ueTd aTpaTicoTiKfjs ^avTaaias 713,^4

P

dTTo PaaiXecos eis 753A3 P ClO scil toutov 14 Gregor. et Georg. 760.\1 6v dv drroaTe^Xri PaaiXeus iTriaKOTrov (3. c.Kulem in exilium 6(Jui)
.

.

.

47c6oToXo5
tus
I.

6

= apostolus,

s.

str.

Christi lcga-

{epSardl. )312B\0 = (f/»2.)317C15 405B1 (C"'"')^^ P Athan. elsraXXias 408A7 11G37C13 P dTTo Tfis 9TiPat5os els . 14753A3 765.\5 et 10 P els ueTaXXov in patriam rcmitto 6(C'"-fj 341C5 eis i5ia +348A7 Trpos TraTpiSa D2 Trpos

297Bt

apostolorum collrgium vel unus aut plurcs indiscrimatim ex eis.sumpti 1. ol — vel (6) — 6(Jh/ 8'.88C14 epiih peyas, 300A7+305.\7-308.'\6

.

.

uuas +349A13 P 405B3 et 10584B11 eis TraTpioa II. mittit deus 1. legatos a) homines spec apostolos 9532C5 P add. inf. fin. 5i5daKEiv i2MtW.6 105G8C2 add. inf. fin. KripuTTeiv 15IV520A11 P

16I560A15 596B12 231013BluPaul.add.inf.tin.
KTipu^ai
iustos 3757,18

prophetas 2117A2

489B10 C2 13 epith poKdpios liaKdpios 492B5 18 521.\7 9525D3 532.\14 uaOTiTai 10544B12 epith dyios 585B15 12G72A4 1473G Bl 784.\14 15I13C11 1GB13 cpith paKdpios Trpo^fiTat, rTaOXos 15II204B10 5EKa Koi 6uo 3U1B15 15III325C8 341C'. +Trpo9fiTai 444.M cpith MOKdpios 16I541B9 593D2 59GB11 Cl GUlCll 1611617.^2 G20C13 17688DG (synAr) G9GC2 +Trpo9fiTai, EuayyeXia (///1/-2.)724B1G + _Trpo9fiTai {ffAr4. -7. ):2'>Dl +728C4 +736C2 +
i

-•

137

An6oToXo5
1288A3

&noTaooo|jL9i
TTiOTos -dpxiepeOs
pr.
ti

138
et

Mtl9,27

776C3 20S;iBin 281 231008A12 1017B13 241029A7 1108C14 et 111 6C8 +Trpoq)r)TTis, EOotyyeXiaTris 1125A14 +Trpo9fiTai 28nil53A3 + vopo?, Trpo1156B9 341232B9 351273 9fiTai, eOayyeXia DIO 1277C3 11 1284D1 6+K0pio5 1285A1 f/r5m/.)1292A13 epith6yios B2 3750,18 ct 24 + 2. gen. attrib. tcov - SlSoyiia TTpocpfiTai - 5i5aaKaMa 28I1093B5 +7Tpo9nTai, •n-arepEs 20960B7 - 5i5axT^ libcr 36(f/>39.)14 37C15
744 All add. ol •maTeOouTEs
^TriaToXal 36(f/)J9.)1437B3 cpith KaeoXiKoi - Knpuyna 28II1137 eepdXios Eph2,20 17789BI1 C14 +TTpo9fiTai - KOpios 15IV520A11 - papTU— p(a 28II1152B13 +TTpo9fiTai. EOayyeXiOTal
Ixjvoipls

1280C15
1.

1284C9

+ dpxiEpEOs

6iTZ0axpi(pu>
gcn. separ.,
\iT\

I.

s.

= averto

trans. add.

CT.-d,

eis


els

oa^prjoiv 165A1 toO
frrexco, kcoXOco

dvTiAaupdueadai syn dTTOKXefco,

-

o^eaAijdv 112A3

ETTieuulas

64C14 toO
2.

6pav syn

dTTOKAelco, ^TTexco, kcoXOco

DP

15IV521C2

-

TTpA^eis

- TrpoacoTTou 23997 311172B6 B4 - XEipES 16I544B7 Acl8,lS II. epith 1. Petrus ab.s 6 - 15I109A9 Actl0,38
Uhpo<; 6 - 6O/)308B5 15III396B15 lPtr4,l 15II196B2 I4736C15 351265A15

- TT65es liber 15III425B3 36(e/).39.)1437B2

averto me 116D3 25D4 Tou X^yeiv 2104B14 els Td oOk ovtc 177A7 fu 5aipoai 6373CI 8481C13 dTr^Tfis 65ou 10541 B14 14733C10 +duaxcop^co 20905B9 spec. f|Xios in morte Chr.i Luc23,45 ^KXiTrdvTOS 2129B11 15125A1 met = pervertor 156A10 et 2148A2 Tis ToaouTOv - add. Tfjv 5idvoiav
intrs. dTroaTp^9oiiai
II. DP met = avorsor, c. acc. 1. ti, & I52B10 64C13 Td pev - op alp^oiJai - d5iKiav 6409B8 - aipeaiv 6409D1 - to alcovia 2104D2 op 4ttiOTpe^opai -eiao5ov 5232A11 - fi5ovriv 20872B5 - fiXiou 14 8B1 — eecoplav cbs TTapepxoudvriu 18D4 2121C15 - KaivoTOuias 10588C7 - ko— KaXov, — d Kiav 165A12 op rrpdTTco to KaXd 19B14 C4 5 2172C5 - KcrrauoTiaiu 2104B1 + - Koivcouiau 12652B3 — 656v KcrroXiycop^co 112C7 — OKOTT^v I12B13 syn Kara^pou^co 9p6uTipa I51II384A6 331188B7 - ^Oaiu 165A4 2. Tiua, add. interdum op iTTiaTpe^ouai pracdic. nom. c. cbs ^(iyn/l/j^G^BH fipas ws 7465Di Opds 10582C4 et 90uias syn piaeco 14 I1621A3 toOtous +Miadco 592A1 oOtoOs toioOtous cbs kOvos op TTpoalepai 14733B3 iKei736A5 toutov 781.AIO (os vous + p5eA0TTopai spcc — d5iK0Us C2 ous 5rilJlous scil oOtoOs 15I120B14 + piaeco - dTTcrTecbva ll^O^OSS^A^ op TTpoaTieeMai — jcba 141A15 +p5EX0TTOuai - ToOs eeXouTos 291168A5 - eedu 140B9 48B5 68C7 syn d^iaTauai op intrs. eTTiaTpe^aj 89D10 2116B8 - KTloTriu 15in353C13 op Trpoaipxopai - maecoToOs 14781B12 - A6you 148A14 151 14737C4 53A9 25A15 - noT^pa 120A9 - toOs -^duaKo 11(0"')633A5 op TrpocrTieeiiai 9pououuTas 331188B4 &7tOOTpocpi^ n rnet = avcrslo animi, defcctio 112611 Tcbu KpeiTT6vcov = a bono &7C0a\)Xdci> = exspolio mct = abstraho Tivd drrd tivos 15I41C6 dTTOOUtiPaivei = non conlingit (alci) spec.

=

20841B13 Act4J5
17(///lr.3.)725A6

6-0.

12676C8
uaKdpio?

et

140B9
7424B4

14

20932A1 epith ueyas, 2. Paulus a) abs 6 - 2105C1 4213B2 5236B15 cpith paKdpios
et

14736A8

6(synAl}2^9C5

(Dzon com)396B5 epith uoKapios

473D4 8501 517A4 9528 A13 I0544C13 568B7 C2 572B8 576A6 1I597C8 609A11 632A6 12645A10 665A1 14692A14 cpith MOKdpios 693D7 721 Cl 5 10 772C7 I5I16A2 37A3 45A10 77B6 88C3 93B13 100D3 105B15 109B8 C14 117A9 121B12 124B11 125B11 128A7 C7 132B5 133B1 C4 136A7 137A1 15II148A10 149A11 153A4 160C6 161A9 164B4 C13 cpith poKdpios 1G8A5 11 B3 C9 169A6 176A10 epith MaKCtpios 181A12 221C7 236B14 248A12 249C12 260C11 261A15 d^copiauevos - RomlJ 264A5 C4 265B5 273A6 276C7 281A2 BlO 285A12 C2 epith uoKdpios 289B6 304 Al 3 305B7 C12 epith uaKctpios
428A8
441A10
445B1

A6

epith uaKdpios

(Dion/1/)509C7

3n8B9 313B3 I5III325A9 B4 349A11 37669 385A3 389A10 421B15 C4 424A3 8 432B1 10 448B15 452A6 BIO 457B3 460C12 461A12 15IV485B7 6 eelos 520B14 16I548C6 C9 553C5 556B15 561B14 564C2 565C6 588C10 573A13 585A14 597D1 600D1 601A15 605B11 epith uoKdpios 16II61.3B6 I6III625B8 629A3 C2 161V637A12 644A3 653C14 657C4 17704D10 epith paKdpios
(C^or^/lr)712Dl

e^iS

dTToauiiPaivouaa

=

habitus deficiens

15III

460B13 op aujjpalvouaa
d7CoacppdcYio(xa, aTos t6 meton = imago expressa sec. Ez2S,12 - 6uoicbaEoos 16I592B4

(//^r7.)741All

+744A3

add 6i5daKaXos Tcov levcou (///lr9.)745A5 752C5 D6 756A11 B5 772A15 epith uaKdpios 773A10 20873C6 876B13 epith paKdpios 924A6 936B2 8 23989C7 C5 1008A17 1013A4 1020A3 B4 1024A10 1028A5 241048 AIO 251057B9 1061A3 28I1100B10 1101B5 1105B12 1112A8 28II1133A5 1137C1 1140B2 7 1141B9 C7 1145B3 1149B13 CIO 1156A6 1172C12 291165C11 311169A7 1173A15 B15 351280A5 C9 36(f/)40.)1440A14 3737,1 nauXos (6) - 12668B13 676C14 14756C14 36(^/>59.)1437B5 6 uoKdpios - 0. 7'i24All gen. attrib. I1628C7 20924A13
(tou)

i.noayi^u> =

difflndo, abscindo,

met I5II236

A8

9cbs +5iaipeco

iunpTO,

dKOOYOlvlJ^CJ -= fune revinctum solvo, SCmet 1. gener. alqm a re = Tiva tivos 7'.57A9 part. pf. P 160B13 JouToOs dXiieelas

dTTeaxoiviaMeua ^Oaei metalla syn ^euos, iTepo^uris

8492B10 toOtous toO
aipEaEOJS
2.

iir\

Xiytw 20848.^10

Trpo-

spec a) exulem episcopum a b) in contrc)v. grege 6(Ju/)344C7 P d^' Oucbv dogm. haeret. in naturas diversas personas div.

-

seiungunt 8508B8 A. dTTo U. l5\(ArThal)2^Bo ? oOaiai tou H. koI tou ulou Kai tou FIu. + dTTo^evoco

^TTiaToXai

36(e/)39.)1437B5

-

pT)T6v

3. alii apost. 6 20853A9 872 A5 921 C2 ©couas 231017B12 MdKCopos 6 - I5III452B5 4. = Trpo^fiTai 15IV520A10 ol Xomol -, Xeyco 5fi

dnooco^Ci) = (iniegrum) conservo met 2109A2 To euXoyov

TTpo^fiTai

6.

17(//^r2.)72lCl4

= Jesus sec//Ar3,2 I5II165A1 - Tfis TriaTecos 351272C8 et

= sepono a nie. met = valerc &7COTdoootJt.ai iubeo, c. dat. 20868C2 uEydAois Tiaiv (n) 5 et
i

M

869A2 y^

139

dnoxeXeto

&np€Tffiq

i4C

(Sl7C0T€X^Ci> [fut. — TeAEaEt 180A8] = ad finpm perduco 1. = efficio alqd, add. piacdic. nomcn 72B2 8 larjv (c. 035) 15GB14 TrdvTa cbs iv dootia 77C8 ev t6 epyov 85A2 iv t6 ijeAos TT\v xpTJcriv 88C3 eva t6v Koapiov 7440D11 7 piav Tr)v To^tv dOdvcrrov t6 acopa 15II249A10 piav Kol oAokAti2. =pov Tf)v TToAtv Bl niav ttiv KTiaiv perlicio, produco, cxscquor alqd — dppoviav 1 84C3 85B7 P Cl p(av - yeveatv 173A1 P Miay. — epyov 177C1 6 + acona — evepyeias 157C7 - fixov 177A4 80A8 - Koaiiov 15II205C2 - acoMa 173A6 +yeveatv (t6) oAov 177C9 Td^iv I72C10 77A13 P - xp£»ccv 176C1

112D6 Iv uTTOCTTdaei elvat ttiv KOKlav 6{epSard3.) 333C13 reos elvat decoous 7441B13 Tf)v Trriyf)v pf} yeyevvriK^vat 11597A1 Td ToiauTa MTi5eM(av SuvoMtv exetv 14772B12 haeres. Ar. dAAoTp(av
eivat

15II232B12 M(av ao^^av

elvai

syn Aeyco

16IV656A12 660B11 pAaa^TiMEiv auTous 676A3 dauyyvcoaTov elvat Tqv TtMcopIav dK^cpaai^fi = pronuntiatio,sentcntia iudiciar.
6(5V«.4/)256D3
{epSardS .)332C1

-

^TTiaKOTTCov

7420A15 - Trapd tivos 17717A3 et 241037A6 KaTd alpeaecos epith dKptpfjs 28I1117C7 — timoopias cpith SiTrAous 14 Auari Tf^v Jcxutou Af)4;ovTat Tfjv — TTapd tou e.

— 3755,4

(i7tOT^{i.v<o

=

B7 P

716B8

deseco 2. spcc

1. s. pr.

=

Ke^aAriv 14713 castro 125B7 iraTepa

d7tOTl6Y](ll = Auxvlas ^v Toixicp

1. act s. pr. 5229C8 met = repono in mcnte 10540 2. mcd, s. pr. et met == dcpono A4 P pia9rmorTa vel scpono a me, repono mihi alqd servandum - dvepcoTTOv 15IV521A4 t6v TTaAai6v - Eph4,22 op dvaAoMpdvco — dpTous 20861B7 — to pdpri — eiKovas 17785B1 KdTco tos vitac 10965A4 dvepcoTTivas eIk. - pavlav 2185C7 15III384A14

depono

dnocpepco =aufero, asporto alqd 1. s. pr. act 5229C6 olvov 20856B5 els MvfiMocTa +paaTd3C0 P 11613A5 eis oTkous 12669D4 eis TrapdSeiaov syn dpTTdjOMat 2C12,4 14780A15 ^opeiots B2 acoMct 20856B6 92yB10 els t6 rrepav 964B15 2. med = refero mihi, acquiro met els TT6Atv 15II204A10 alaxuvTiv 8481D1 17761A11 eyKAriMot 7420B10 +m^MH^iv - KaTdpav 9529B15 — MEMyiv 7420B10 +eyKAriMa — TrpoaKuvriaiv 28I1101C10 - alTov 6{synAl)211BlO - uTrovotav
6{epSard3.)329Al
cbs

— —

425B13

ntKpovj^uxiav 6(C""")373A14 — veKpcoaiv 15III - TTEveos 20965A9 - TrAdvTiv 261080A5

MH

TrAriMMS^iliJ^avTes

vj^fi^ov

puTTov 168C11 12 D6 — (jS>\ia moriendo 2133A9 10 B7 136A1 9 20868B11 op drroAaiapdvco 251060B5 - acoiaa asservando 20972 — 9p6vr)atv 9p6vr||ia 3744,4 AIO iv oiKois 15II157A10 -coMOTriTa 2188C3

ad alqm 17728A9 rriaTiv = ff. ad syn. dKOcpeuyco = aufii£:io 3759,9 drrd ox^o^ declinando mct 351277D6 vfeuSos 3759,17 dSriv
6(C"")348B2
3.

spec

=

defero

(litteras)

Kal

ATroTivdooto
TriaTiv

=

cxcutio,

M. mct 15I20A3

spec impers. — ei M£ =^ fugit me edvaTOV 6(C""")405B10 Tf)v yvcoaiv ecclesiae Alex. explic at Siarre^eua. c. i. [14704B14 idem occurrit,
yevai]

(confidenter) audeo, mihi sumo 1. abs 15IV489B1 tis dTroToAiJcov eiTroi 2. c.
inf.

&KOToX(xda> =

6O02:?6B2 15HI344A1 17712B8 dTCOTOfXO^ 2 =- abruptus, mct = asper 3755,1 aTpctTtcoTris Sapl8J5

dKO^TQ n = distantia, met = C6 dMotpTias dKOXpdofxai = utor nialc,
epdaei

absentia 2811096
c.

dat.

17701 C9
4^uxf) drrd

dKO^copeco = discedo 28nil33A14
acoMotTOS

dnOTp^TttO = avcrto, met 20944A4 TrdvTas drr' auTOu d7tOTp^5^CO = aufugio, mct 18797C1 dTr6 'Apetavcov

d7roTpoKiao(i,a. aTos t6
pl.

=

piaculuni 149A2

1160C1 ct 5 tou acoMotTOS dKOXCOpyjai^ f) = discessus, separatio in morte 28I1125B9 et Cl 4^uxf)s syn M£TdaTaais 2811 1157A5 et 1161B3 TrveuMotTos dTro acoMaTOS dKO^copi^co = separo 17697C10 P Tf)s f)MeTepas Kotvcovias
dK0t|»\S)(CO = cxspiro 13688C12 'AKKiavo^, SidKovos Alex. 6(c/^ryl/)381A5

+eua(a
=

eis

cffinjro, spcc 20881A12 eauTous d7tOTU7c6tO axriUQTa daemones d7COTUcpX6to = cxcaeco, met 3754,27 auTous

sbscr.

'ATCOuXia T). cpaiciiia ecclcs. {epSardl .)3\2Ae inscr 14725A11
d7C0l>oia
(<?/>2.)320Cl2
T)

6249A10

=-

abscntia

6{epSarcIl .)313B3

=

-

eTrtaKOTTou

11628B3 -

Trotnevcov

5

fiMcov

dKpeTCT^^ 2 = indccens, abs. vel c. clat. 1. adiect d 297B3 op ouK - touto 2108B12 +dvd^ios 133D3 Tco Kupico syn ou TrpeTrei 172A14 ouk — 9aiv6Tai '6{epSardl.)3UArj = (f/>2.)320B14 + d5uinf. c. t6 2169C7 vaTov 15IV469B6 17781D2 = 351269B10 ouK — t6 ev dvepcoTTcp elvai t6v A. 11621C2 t6 eAeelv - f)youMT)v 14729D2 t6 metocpith t6 outcos — (eoTiv) 15IV472B3 Oeaeai yivoMEvov 2105D3 +dTOTrov -TrapaiTrjais 6(Jm/) 284D8 +285B15 add. uttotttos - Trpo^aais

d7COcpaivtO = pronuntio, met scntentiam vel iudicium fero 1. act c. dupl. acc. = declaro, iudico 17696A15 et 773A6 auT6v alpeTiKov P c. praedic.
partic.
17(5)'n.(4r~)697A4

2.

med

s.

iudiciar. a)

abs 6{synAl)256b2 KOTd Ttvcov 7424A14 I0549C1 Kcrrd Tfis alpeaecos +yivoMat 12664A9 +9r||j( 15n292A2 iudicium de primo peccato l9{petAr3.) 820D6 TTp6s eva EKoaTov scntentiam aperire 241033C9 ol KCfT' auTcov - ^nvdMevoi 28I1117C10 13 b) c. (dupl) acc. 6(synAl)216Al2 Athan. KaeapcoTaTov 7465B8 d — 11597A5 adversarios auKo^dvTos I4712C6 tous Trepi 'Aeav. eAeueipous r_^15\{Aster)llB\
. .
.

=

151122.5^8

= 17716A4

ao^iav — dvapxov 17688C9 hacrcsim TrpoSpo2SI1108D4 TTiv adpKa ouoouatov — suppl. Mov TOUTO 7{ciecrAr)l 01 A5 OTrep ScKel, — c) a. c. i.

= {ep2.)320Bli 14705C11 753A12 ttoAAco Kai MdAAov -eaTE17688B9 +dTTieavos - pfJMOt 281 pov eauTco 1116B10 '+daeevfis — auKo^avTia 6309B11 + — — 9p6vriats 15III344A11 +dAoyos TToAus 2. subst. t6 — 9uyfi 6309B12 +UTTOTrTOS 2109B4 152D4aTaupou 17684B6 auv5poMfis 133C6 8 3. impers. - eoti (a.) c. i. 2108A5 136B7 169A11 172A15 Bl 11625C4 629C9 14729C15 15I124B3 15II181B6 213A1 288B5 768D2 17753C4 +5uaa6pes 15IV480B7 20881C3 321181A15 spec 2108A11 twv (jnrpe6(epSardl. )313A2

712B8

725D1

TreaTaTCOv eoTi a,

c.

i.

141

&npe7Tb>^

oipa
et

142

aTcpcTCto^ + alCTXpws

=

Indecenter 1471 2C1 2 yiveTai ^uyri

•ATtpiavo^ ep. occid. 6iepSard3.):i31A\\ sbscr (iTrpoaipeTO^ 2 = involuntarius dvdyKTi 17 (f/ArS. ):^2Dl +dpouXr,Tos dnpovorjTO^ 2 = non providentia ic^ubernatus 2101A3 Td oAa 28I1117C'i TrpdyMaTa 6.npoaSeriq 2 = non indigens c. gen. 15!96.\7
A. TTpoaOriKris

6(C'''»"O360D6 oTroari — TTTonais jroiav Sidvoiav — 428BB t(s -444A2 TToIov auTcbv — Aeyouev 46 5D2 Tivas — 8521A5 Tivos 14G97B1 ct 777B12 rroias TTpo^daeis 15I29.'\10 auTol t( ,.32A9 Td tIvos - pfiMaTa V^ 44B9 ClU rrapd t(vos auTds 5e dpa tivos ... 14 Kai tI toOto —
Tis

D4

oOv —

7425C6 auToi KaTd
. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

dTcpooSoKy^TO^
Trpoaepxonai

2

=

inexspectatus 6(C "«')40'iA7

dTcpooe^ia fi = neglegentia animadvertendi 16I597A7 +T6AMa dTipooiTO^ 2 = quo accedi non licel, c. dat. Oeos 15I1'/jB2 toIs yeuriToTs + dopaTos lTimO,16
9C0S

KaTaaTdaei 15II228.M4 t( oov - XoiTTdv 15in443C7 auTol 5e ttou eOpov 468A4 Troias oov — Trpo^dacis 15iy504.\4 TToeev 5e eaxnKaaiv 16I564C2 Ti 5e -... l^IVe^^.^M^ dpa ydp Kai toutcov Tiva... 17704C10 t( 761.^9 t( ouv upas 251053B11 T(ves 5e 2. in sententjis mixtis ex primariis ct sccundariis in apodosi dpa additur a) praeced. cnunt. conciicion. el 156C7 el ., dpa auviaTaTai, t6 oAov
TToia 5e
. . . . .
.

84C8

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

dTTpooiOKoXTQTCTO^ 2 = qiii pnrtiiun studio no.n capitur 5237C2 t6 - toO eeou lPlrI,17 dnpocpao ioTU)^ = ne specic qiiidem causae
proiata

11

.

.

.

auveaTri
8
et el

4213C3
TT.
., .,
. .

eixe
ei

ev tco

5e5oTai
exei
el ufj

armaivei, ou5ev 6 uios, - dv Td TrdvTc — TreTrauTai 7457B3
e(
. .
. .

.

.

.

.

.

469B13
89.\5

.

.

14777C6 iK^cxKKw 6tKTU) = incendo Xuxvov 10580B2 LcGJG
eK Tfis

ouk

fjv

-

15I72.-\5

84C4
10

eve5ei^aTO. e^ dpeTfis
.

-

.

.

.

92B7

15I32B14

dypieXaiou
attinero l.abs. velc. gcn.

161Cr2 13 64A9 85C5 212504 I4733D7 761B11 (con/2.)793Dl 15IV521C14 20901B7 scil xpuaou 941C5 261076B6 KpaarreSou Mt9,20 spec. A. attingit creaturas 2173B7 acbuorros 177B13 tcov 2. met = alqd attinct ad, Tfis KTiaecos Mepcov
acccdit,
instat

dKTOfiaiM =

97A12 C8 15II252A11 264B15 C2 265A2 B8 TrpcoTOTOKos — 280C8 et eaTiv, Trdaris 297B6 et epyov eaTiv, iv Troiof — 15ni337B2 el auToO f)V 6 A. Xeipi ., ouk
. .
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sr auT6v

-

Kal
Ti
.

.

Tei,

6(C""")361B2

305B5 vcrba — Tfjs auTOu KaTd ttiv 6e6Tr|Ta

luou otxovopias 15III392B4
Tipri

-

1511

Teov Jy^veTo
.

340B2 et yeyove 404 Al 3 420B9 429C3 et - eaT(v 461A7 15IV469C9 eoTiv 473A7 el ., — dXr)ef)S
eTpr)Tai
. .
.

.

.

.

.

.

.

.

., outcos TrpoKOTr-

.

.

.

et
.

qjeuK-

.

.

.

.

.

adp^

.

.

.,
.
.

fj-rrTeTO

393B6 acbpiaTos 445 A10 u(3pis - dvSpcbircov 251 061 Cl 2 rrepiTTOV tcov dAAoov — 3753,23 aou GdvaTos dKTtOTO^ 2 = stabilis, met 15III436A3 irpoKOTrf)

488A9 et 489A15 505.\9
.

6 Xp yeyove Tpids,

-

509A10
.

9 485A4 — outtco fiv Tpids 517A6 et [in textu fajso
. .

481C6
.

olj

.

.

.

vooOai,
et

5o3Bl
Toiieea - Kal
.

KTia^a
.

aiiiKpuvouaiv — f)v ., ... aXK'
.

.

.

.

C13
.

161

f)


.

.

.

auvrjrr-

'ATTCpoO^, cp. Aeg., fiiepSardS.^^i^OAW

sbscr

6(T);n/4/)276Bl0 ^xQpous d7C(o6^u> = repello op iyKaTafrfiyvuMt 16IV676A8 tov AeyovTa

M

28I1101B9 el .yiyveTai, 17760C9 1116C12 et eTcpos eoTiv ., 5uo — Kae' t6ovc. upas 1125B11 28nil33Cl2 ei i5iov 1145B13 ei eyeHa, TrpoaaKTeov — Kai V6T0 dvep., TTp6s dv5pa — auvq^er) 35120969 e(
. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

P 28II1141A10
dTCCoXcia
vos Tfjs
Tf)S Tfis
f)

d-rro e.

= pernicies, interitus 124.^9 epfi- 2120A14 +d9aviaM6s 6(C";«0360C11 - d-rrdTTi +369D4 656s Tfis - 15I13.A8 ios - 20940C1 s^uxns +PAdpri eloc. els I51II460C5 auv upTv ein A/5,2(? e-rr' drrcoAeiot 160B6 idololatria err'

OUK dTOTTOV OUK — Ou5e dTOTTOV b) ., pracccd. enunt. causal. 7433A12 lTrei5f) ouk eaTiv euayes 15I133B11 eTrei5f) ., AeiTrei —
. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(B4)

.

.

.

SeSeiKTai
. . . .

.

.

.,

eTepoyevf)s

praeced. enunt. comparat. cbaTrep
.

£aTtv15I133A4
3755,6 xcopEco

15I97B1 cbaTrep Aeyei ., outoos — Kai t6 Aeyopevov 15II260A14 cbaTrep (A9) auT6s fiv outcos ., del auvcbv ... d) praeced. gen. particip. aljs.
.

— —
.

.

.

.

c)

.

.

.

-Tcp picp Tcov dvep. elaaxeeTaa op frr' cocpe^eig 14784A7 err' — JauTou tt^v e^ouaiav exei

dpa partic. consecutiva = crgo 1, in enuntiatis primariis a) assertoriis, plerumque post initium sententiae ponitur 193C14 2140C16 TrpeTrcov oov dpa... 7(Dzo«/?om)464Cl 8496C14 12669D8
672C11 15I17A10 29C2 40B1 7 45B6 80B4 Kal t6 dyevriTov - ou 84A7 92B16 101B15 112C9 113A6 120A13 125C5 128A7 C2 137A12 141C2 15ni56A14 B4 161A7 169A6 172B12 193B8 208A6 209A13 dp' ouv coairep 252B14 253C4 257C13 261C12 264B10 268A13 269B11 280B14 ou 5id t6 iKToOn. -... 289A15 300C7 317A14 321A1 15III368A9 C5 372A1 373B7 376B12 420C2 421B8 425C6 428B12 432C10 433A6 461A2 15IV472A11 485A13 505B7 509A9 G7 512C7 513C13 516C8 517C1 16I556B7 561B8 569B7 588B12 C2 589B12 600C14 605A7 608B5 17684B1 20888C1 904C3 4 251061B4 28I1100C6 uf| ti oOv dpa evvoelTe 1101C3 dp* oiiv Kai TrpoaKUvelTai b) in sentent. interrog. 2137A5 rrcos 6f 157B8 ct 181B15
. . . .

yvcopiaeevTOS ti — rrepi7469C13 TOUTOU yevopevcov ouk 11640D9 toioutcov 15I128C4 prjSeuias ouar)s ^a^dArjv — rreiaeeis ouK — 3. partic. dpa conexa . lAexer) cum coniuhctionibus subordinantibus notam
.
.

.

.

.

.

AeiTTeTai

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

quandam subiectivam
exspectationis et sim

adspergit admirationis, a) el (edv) dpa condic.
.

10561C8
Aoyelaeai

el

5el

.

.

.

TrpdTTeiv, TrpoafiKei
.
.

.

.

drro-

12 edv — TreTroir)Ke 5fiA6s laTiv lidecoaiv 15ni84A8 Trcbs ou. 15I132A4 edv TrpoaTrAeKOuai 265B1 e^coee... naivovTai, et —
.

,

.

.

.

.

.

.

.

eixonev,
. .

15ni393A7 et e^e^diieea TrdAiv enevev ... et' dpa interrog. = num 4217C10 elTrdTcoaav, et — ... 5uvf)aovTai 11604A3 f)Tr(aTOUv, et — 2091 3B8 aKOTTcbv, et — Tis eiidvr) ToaouTOv
et

-

...
. .

.

dverraueTO

.,

TrapeAeoi
Ar),
lif)
lif)

dpa = num 6377B11 d^oaTei409A7 uTTOTTTeueiv, — e^iAoveiKr^aav 14769C12 voelv, nf) — euydsim
pf)

Ti 5uvr)ecbaiv eupelv

Tr)p

faTiv

161552C1

t5elv,

pf]

.

.

.

eupcoiiev

.

.

.

.

.

16IV648C7 aTOxa^opievos, pfi — 9iAoveiKf)ar)S '^ 652C8 5oKitJiaa(as ^TriSelaeai, \iT\ — KeKpupiievos ^aTi vous 17784B12 f^eTdacoiiev, \xv\ - SeiKvuTai

143

&p:t

Apei«v6^

144

18801A7 et C4 dvEKpfvatiev, \xr\ — Xeyouaiv spec. t\ \ir\ &pa = nisi forte, c. coniunct. 7432B11 15I56A9 ouk eotiv SEl^ai, eI \xi\ — iTrivofiariTi 15III337A11 5id toO A. elKOJV, el |ifi — EiTTcoaiv
. .
.

429A7 ti otottov, iXeyev, el |ifi — Trpoa9coaiv TTuvOctveTai ., el un - pepcpEaeai eEXiiariTE el 468A5 TToias TTpoq>daEis EupEiv 5uvriaovTai, eI \i^ indic. 8521A12 B3 c. 5avE(acovTai ... 10573B11 ouK dTTo5etKvuEiv SuvavTcri, el pfi . . .

.

.

.

.

.

3. = inanis, vanus 2120A11 epyov 149B9 <pavTaala idolorum +Kev6s 15IV469B1 ovo^a +Kev6s spcc 2109B13 els dpyov = in vanum yiveToi t6 epyov V. s. dpycos dpYupioVTd = arpentum = pecunia 12645B13 16IV653C2 20844 A6 epith iKavov 351276D7 + xpuoEOV v6iiiaiia 11 r\ toO - Tipfi op xg\ja\ov

3742,3 6 dyaTTcbv

.

.

.

pu0oAoyouaiv
. .

14785D8 ouTe Toxa

T15 TTOiriaei,
.
. .

apYupo^

6

— = argentum 128.M4 +xpua6s,

xa.^.-

ttcoj Iti A. 1 5I88A1 el |ifl — 6 UI65 Tri5 dy vola^ eeXouaiv 129B3 15I1I353A11 448C8 eI Hf) urroKptvovTai c. optat. eiDpov, el ufi — iroO (&v) 113B15 TTC05 av eiri dXXos TTOiriTr)s, ei pfi — el mti T15 — Tfjv elTTOiev 7437C13 6noAoyriaei
.
.
.

6(.7"/)345A9 aiSripos k6s, +xpua6s sunt ti7457A8 +xaAK6s, XP^^o^oS' KaaaiTEpos Miai uAai 17765B4 et 6+KaaaiTepos 18801A12 +xaAK6s,

.

.

.

.

Xpua6s

.

.

.

.

.

..

dpYUpoO^
dpYio?
Kelpai
--=

3

=-

argenteus 20860B13 5iaKos
frustra

Sidvoiav voaolr\
Mf)

457D9
.

11616C6 laaaiv

.

.

.,

el

inutiliter,
v.
s.

17(///lr2.)724A14
3
s.

dv 16IV672C7
.
.

-

.

vorrai

.

.

.

15164C11 15II228C8 suppl. verbum 15II280A12 ou 5uelvai, ei \iT\ — Trpo? dXAo Kai dAAo 241041
olKoiev
. .

syn dTrAcos —

dpy6s

fin.

— ek uepous B3 ouK iaTiv outcos 6 A., el 6uoio5 eirrep dpa 7469A1 auToi, eirrep - SuvavTai, drroKpiveaecoaav 14736A9 eiTrep - taeAei, AueaOco b) explicat. 005 dpa 6(7«/)292A3 ^5riAcbaaTe, ...
iJifi
.

dp8Y)V adv. = funditus, pcnitus 6(C"'"j)405A1 auvTpipco syn TravTeAcos 11633B4 6Aiycopeco

.

.

'Apeiav6^ 3 = Arianus 1. epith aipeais ^{epSardl .^^MB^ = (f/)2.)324A14 (^/)5arJJ.)333C9 (t/r.5Fa/)353C13 356C6 357A7 377C8 409

ct 851 3 A5 TrpoaTidTTTiyyeiAav, cbs rrpoa., cos — eypavfov 12648A5 vopijovTES 15124,^10 Ar. in Thal. eeriKEV, d^opEv JauTOUS 15ir200.\7 ^aaiv, cbs — dir. uTrdpxEi (bs —
cbS

-

e5ei

.

.

.

(epSard3.)3nm2
105'i8C3

e^vai,

cbs

-

...

.

.

.

.

.

.

.

.

or.
\XT\

c) final. (iva) pfl


.
. .

Trd9ri

Bd^copev

coniunct. 184A15 - ti ... \ir) io{C'""^)^05B\5 dTreaTdAeai, iva un

dpa

c.

2132A12

JpprivEuoiJEV,

.

.

.

— 11629C9 SiriyeTaeai dTrpeTres, uTToaTfi — 5dKpua .Kivfiari 16IV637B4 TruvedveTai "251064C7 uTTOKplvovTai, \xt\ \xr\ - KaToyvcoa^ri vopiaecbai 1069B1 Aoyiadnevov, \xr\ — AuTrri ye331188B15 ^o^rieevTes, lifi - vopiaecbaiv vr|Tai dipa interrog. = num vel an usurpatur more
lifi
. . . .

.,

rhetor.,
1.

semper

incipit sententiam primar.

2148C11 6(5>'«^/)269A8 suppl. verb. (^'«'OSeOCl^ 8489B12 15M12A14 dp' ou eecopelTe B4 144A7 15IV500B9 161564

dpa solum 152B14

B12 565A2 9 17785A3 comprchendit praeced. 2. dp' ovjv 125B8 22981B1 28II1132B8 52B10 92A6 2144C1 60/)289Bll 7433B2 C7 8497A1 14696A14 700A15 776A7 151 72A9 15III424B3 461C1 15IV512C12 161561 C4 564C7 573A7 16IV641B2 644D1 17765 ye 15I65C8 ^dv axyis 3. dpd C12 20953A2 ydp ulov, — ye e^coeev ciyopdjeis 4. dpa 5236C5 6O/)300A8 9524A1 529B15 6. iuxta ponitur dpa tis, o. dpa 5e 2148G13 Tis&pa6{synAl)2ieDit 5 14737C14tis- 785DS
. .

.

&pd

fi

=

exsecratio 6{synAl)2&5Bi et (C'««0369
c5c9e|i4Tos

B5 d^ios dpas +

145Cl(Aw) 'Apapia fi, eparchia eccles. 6249A5 (ebSardl.) 312A11 mcret {epSard3)[32kni9.lin9.inscr] et333B7 405A14 14713C2 1 879 6 A6 injcr 808B3 neTpai
ol
Tfis

"ApoPe?

-

sbscr

241029B5
sbscr
c.

'Apa(i(cov, ep. Aeg. 6(e/>5ar^3.)340A3 &pap(ox(i> impers. dpapev = congruit

oti
sbscr

7429A17 'AppaiBltov
2. consul

1.

ep.

Aeg. 6(</)/>^g^)392Cl

una cum KoAAiavos
ep. Aeg.
act.

14(con/2.)796

B19 'ApPeetwv,

6405A14
s.

&py6^
12669D8

3

s.

=

nihil agens,
uAri

pass.
2.

=

in-

cultus, spec 1. rudis

128C7

=

inutilis

9uyri +[i£iiTTTEOS

672A6 Kaipos

Dl 7420A7 424C12 468A6 8520C8 Bll 560B10 564A5 10549A14 11632C9 12649B4 13685B9 689A3 14697D4 716C1 717B6 72'iA14 732D5 733A10 C9 737B10 756D3 772B11 788D5 749A16 752A2 789B15 15113A11 fi - KaAouuevri Cl 45D4 77A8 151I216B3 301A10 C2 16III632A13 16IV645A2 17685D2 688C1 9 689A3 scil 7 14 D2 4 scil 693C7 716C11 717A2 749A10 B4 C5 761D2 76'iC2 8 12 772A13 C14 777A12 18800A1 11 19813C7 816B8 817A12 241029A10 1032A6 C13 1033B14 1036A4 1040C2 1045A10 C14 251052B2 271089D2 321181B8 spcc - daepeia 6409B10 - d^poauvn 15II297C9 241032B2 14729C3 15II177A15 +iAATiviK6s - b6y\xa 17(jj7i^r)697A2 - 5ua9nuta 17789C4 - JTEpo5o^ia I7689B2 - GaAEla 15I20C10 32B4 -KaKo5o^ia 8512B9. — liavia 10584A2 — 091S 16I536C6 — priiidTiov nominatim 17761C5 2. subst. a) sing., Aetius 17760D6 Gregorius 5225C5 228A1 23709 Pistus 6(J«/)288C7 + 229B6 233D1 289A1 Secundus 6(7u/)288C10 +289A12 Dion. Alex. falso dictus 8492C4 b) sing. s. collect. 12676C13 c) (ol) 'ApEiavoi gener. a. abs. 4217A3 B6 5225C5 6 Dl epith aipeTiK^s 233B13 228A8 B3 229C11 epith Suaaepfis + ieviKoi, vecoK6pot D3 236A4 9 6(5>'n.4/)261A14 + 276B6 +8 +11 +D2 +277C1 +7 +D6 epith +8 +280A1 (Jk/)285C12 +288B5 + 5uaa6pfis 289B7 epith alp6TiK6s +15 +301B5 +304B3 356C7 373D8 +MeAiTiavoi {€ppAeg)2%°iA\5 et (^/ryimi393C10 + KoAAou9iavoi 397C3 7417C13 epith louSat^ovres 421A9 432A15 cb 460B14 et 476G5epithxoiaTOiidxos 8497B12 500C2 12epith KaK69pcov 5'09A2 517C3 10545B6 549B5 585B9 op xpiaTiavoi 592A2 11604A4 608G10 624A3 625B11 C14 628B4 +0I dAAoi aipeTiKol 632A5 637B8 640B9 epith eaupiaaT6s D9 641B2 12645A1 672C12 673G11 677C9 op XptaTiavoi 14705B9 724G15 725D1 728C8 15 733D4 736D8 744 A8 cpith alpeTiK^s B4 (//o.f)748A4 753D1 757D5 760C10 761 A4 11 epith Suaaepfis D2 765B9 768A7 G2 772C14 777G9 epithxpiaTopdxos Dl oi dAriecbs - 781D3 'EAArives 785G5 788A11 G5 151 16B2 opxpiCTTtavoi 17A15 B15 C9 33A14 op XpiaTiavoi 37G3 56A7 B2 61A1 et 65A3 (i C13

145

'Apeiav6(;

&pea'v6q

146

72A11 105C9 120A13 (5 - 121A11 129A2cb- 8 Cl 15II 164A8 C13 198A8 213C4 232B9 237A7 269C6 (i - 281A13 297B6 co - 304A4 I5III 336A2 epith eeoudxo? 356A2 357A11 373A10 CU 381A9etl3 etB4etl2+'Iou5aToi 384A7c5B2 400A2 epith eeopdxos 404A5 epith xP'<7topdxos 412C2 416B8 428B15 449A4 151V472 C2 4 +ol ZaPeAAijovTes 481A1 5 488A8 16I529A14 532A5 BIO 536A5 B3 556B11 et 572B4 +TpoTriKol 580B15 597A2 +'EXXTives 605B5 16II609A3 621A2 624A13 C3 16IV 645B13 673B15 17696B2 op xptaTiavol 701A12 704C8 712C12 752C11 753A5 780A3 18796 Bll 797C1 19(/>«/^ri.)820B2+4+5+9 {petAr3.) 821A2 +5 +10 +B2 +4 +7 +12 (/>gMr4.)824A9 BIO epith daepris epith dTTiaTOS 20941 A4 960A12 B7 964A8 epith 5uacbvutios 968B6 969C8 epith alpeTiKos +ol axtanomKoi 241029B7 1032A9 1036C6 op xpiCTTiavof 1037A14 251052B5 1056C12 1069A5 261073D1 +eeviKo( 1076C4 1077A2 1081A3 epith ntapos, alaxoos 28I1100B15 epith daePns 1109B2 1113C9 cpith daepris 1121A8 28II1145C4 1160C13 1161C9 1164A15 epith daepoOvTes p. attrib.
epith acppcou
et

96A8

101B4

5 777D3 15I16A5 10 17A11 13 B13 14 20A15 epith eouuaaTos C5 epith KipSTiAos, IcoTd5etos 7 epith dOeos 24C4 25B3 28A2 89A1 +Euaepios, ol drr' auTcov 15II193B4 200A13 +Eua6pios, 'AaTepios 225B1 +'AaT£pios

pios

151V492B11 505C1 17705B12 Cl +ol auv 712A13 720B13 C2 757B1 18804A2 epith xptOTOMdxos 19816A9 28I1129B9 2811 1136C14 +OuaAevTTvos 1137A4 1152C15 +ol KaT' auTdv 1165A12 inter varios haeret. 35{frg2.) 1292D3 2. attrib. gen. tou 'Apeiou aipeais 4209A4 60/)288B12 {epSardS .)332Dl 8488A13

auTW

17(j>in/lr)696Cl2

- dKdAoueos

17(//^ri.)720C13

gen. Tcov *A. aipeais 6(^/)5ar<fi.)312A17 = iep2.) 7441 Al 500B9 epith xpt<^Toudxos 317C5

10589B7+daepeta 13685A6 14693C5 773C7 15II220A15 \7{decrAr)l OOCIO 705A11 789C1 18800A6 20940C2 - daepeia 5228B10 et 233A11 ct C12epithalpeTiK6s 10589B7 +aipeais -pXaa^ripia 15I49B15 - 5tdvoia 241040A10 - Ivvoia 15IV476A14 - 69o5os 20960A5 - KOKorieeia 14712C15 -Xe^is7448Dl - Aoydpiov 7476A10 — Xoyiauos 7416A8 — pavia 15I85A7 — Tral5es 28II1164A3 — TTovripeuua 14781B1 —Trpo^aais 8488C11 -^TmdTicv 17761C5 -TeAri = mysteria - ToXuriua 28II1152A9 1156B4 16I597B7 - uTTovoia 5236A13 - ^povriiJia 15IV489A6
16II609B6

10585A3 +eTriTiu(a 17689A11 -pAaa^rmia 15I25A3 [17705C14 inscr] - IAttis 10581C6 -lTTiTtu(a 10585A3 +daepeta - GaAeiat 15I20A6 - edvoTos 14693C6 - KaKo5o5(a 8500 Bl 3 - t6 KOKdv 851 6B1 1 - KctKovoia 851 3A1 - KaK09poauvTi 17720C3 - KaKcovuu^a 10549A10 -Ae^iS 10584B1 - nav(a 6(.5>-«^/)26lCll (^/)5ar^3.)336A14 {eppAeg)3SSAi3 851 7 Al 10553 A8 557B10 14788A9 15117C9 1511145D1 1511I384A14 - nep(s 17684A1 701B13 -u^Ql6iov 15124C1 -TT(aTis 12652B14 - TrAdvn 151 25B5 - tIAos 10581B4 13688D1 3. dictiones a) ol Trepl "Apeiov = asseclae 6357A11 B2 373C3 {synHier)^00 A2 +14 10564A12 14696A3 8 15I57B10 17712A5 {AthNaz)B9 +C2

-

daepeta

= doctrina Arii —ypd^co 10585A9 - KpaTeT 241032A9 Aeyco 17692 Al 749 Al - OMoAoyeoo 1 1629B12 — TTpeapeuco 741 6A2 — ^poveco 5228A1 f>{synAl) 261C14 +269C8 (Ju/)288A6 7452A15 8484B2

{GeorgLaod) 8 PuTepoi ol TT. b) Td 'Apefou

(5>'«//jVr)717Cl4

+720A12

rrpea-

757A10

773C2

+TTepl Euae|3iou

-

lK5iKeco

10560B15

x^fp

i-

e.

manuum

imposilio 5233

489B10 504B7 508A14 516C12 10548C3 549A11 556B7 585B10 Cl 14697C8 728C5 15II 732B6 736B4 744C9 {Hos)D7 777A7 237C3 161572A11 580C1 17704B3 713A3 19817A6 251052A8 331188A3 7 B5
II.

C13
'ApciO{xaviTai o\ = asseclae Arli 1. abs. 5233 A6 +rpTiy6ptos 236D1 237C7 6{synAl)261Ai + 276B2 +280A3+8 {epSardS. )^2^B10 (c/frMar)384 Bl +12 op kKAr^afa {eppAeg)3S8Ci + 11 = 392 A2 + 12 +KoAAoueiavoi, MeAiTiavoi 8500C9 epith auKo^dvToi 520C10 521A5 10588C10 +MeAiTiavoi 589A11 14740A7 789CS 15120A2 op XpiaTiavol 15ni81C4 233A4 296C5 15III322 Bl 353A5 38IA2 +'Iou5aToi 444C13 15IV 477C6 ol TTepi Euaepiov ot - 16IV673B11 17704B11 765A4 18796B3 801A7 19817C8 20950C5 261081B15epithdaepTis 1084B6 2. attrib. gen. tcov - aipeats 5225C9 e>{synAl)251 B5 (7w/)288Al {epSard3.)32SCU 14692A11 1611 612B4 - dXoyia 8480A7 16I605B1 - daepeia 5237B7 6{synAl)251Bi +C5 + 268B10 13689B13 + Trovripia — pAaa^rmia 17789A17 — epyaaTr]piov 13689A8 -navia 15111417^6 - TTovTipia - TrpoaTaafa 6(<:/frMflr)384B5 1 3689B1 3 + daepeta
I. haeresiarcha 1. abs "ApciO^ = Arius {Urs {synAl)251B5 + ll epith aipeTiKOS 6252 A9 Fa/)353C6 epith alpeTiKds 7429A7 441 DIO

episcopus
2.

1.

occid. 6(f/»5ar^5.)337A18 sbscr
sbscr

Aeg. 6{epSard3. )3'iOA2

3.

Palaest. 6(f/)5ar^J.)340Bll sbscr 14709C8 et 713 4. incertus 6(.j>'n//2>r)353A2 B15 +'AaTepios
sbscr [forte

idem, qui

s.

3.]

'Apctwv,
Aavos

ep. Aeg. 6{epSard3. )3kOA% sbscr
ri,

'ApeXaxo^
dp^oxcia
Trp6s Tiva
f)

urbsGallica 14728B14 +Me5i6placendi 15III384A3

= studium

c. dat. pers. 1, = probor 11 9525C13 6364 A3 toTs niaecoaaMcvois (C'«0624C2 17752A3 20869B14 Kupicp 893A11 eecp 925A2 3740,6 vuii^^cp 9(/>w) avepcoTTois, Oew P = delector alqua re 7(Z)20«/?om)464A14 17753A8 6v6|iaTi spec partic. dpeapaei^iJaatv Kcov = acceptus, c. dat. 6(Ja/)285B9 TTpoTpoTTTi

dp^aKCJ = placeo

alci

Oecp

14753C1

+eKKAr|ataaTiK6s ToTs daepiat

(C«»"^)401C15 eecp 2. impers. dpeaKei

=

15I76A14 libet abs cbs f|peaev alci 14705B14 Iv^a eiTTep dpeaeie Tfj afj euaepeia 17(5>'«.(4r)792Dl a. c. i. 14709B6 av dpeaeie toTs AaoTs 18808A2
dp90Tepots i. e. imperatoribus — yeveaOat avivo5ov 17(//5/rm)693B15 = (//^r/<?.)748B13 synodo ottcos c. coniunct. Trapaipeefjvai t6 6vo|jia cbaTe c. 6(C'«^)341C13 OTTCos lAeeTv aTrou5daris

8488A14 B3 497A11 500A12 D3 B9 516A6 B12 C9 517A14 +IapeAAios 10549B6 9 553B1 564B4 565C9 epith aipeTiKos 580B9 C9 6 ttjs alpeaecos e^apxos 581B8 584B6 + IeKouv5os, ol iv 'AAe^avSpeia KATiptKoi C5 585B15 13685A8 Bl 13 Cl 688B3 12 C2 8 14753D4 5 772B3 +EOae-

452A15 504A15

331180P14 dcpcoTO^ 3 = placitus M^synAr^^^i^Bi^ dpea9uAd^coiaev t6v l^dvT) ., iva
inf.
. .

.

.

.

Athanasius

10

147

&pexifi

apn6gcj

148
2. cp.

oxcpllentla 1. = djgnitas ll(C"") + 9 epith paalAeios 2. = virtus mor. et relig. a) s. univers. vel spec. 136C2 vpuxns +TroAiTe{a 2149B2 syn fOaipeia 188A1 et 12 scil virginitas +aco9poa0vTi 189A8 196C8 kotci XpiaTou +p{os vfux^ls +aco9p6auvr|

dpcT^

i^

=

'ApiaxaTo^

1.

deus

apum 137C6

632D4 -

oIkicttcov urbis

Graec. 10556C6

KoAoS, H^^Xh KaOapdt 6(C»"«")405C6 epith dolSi1 1(C'-^)633C2 '8(Dfon^/)509C8 op KaKla lios + voOs s640A13 virgin. 12657A8 - dylcov 668A9 14721C7 D4 737B13 et C9 - dvSpElas 15I117C3 15I1I432B7 20872C3 873A6 7 10

dpiOTdct) = prandeo 3747n9.|inl7 dpiOTCpo^ 3 = sinister, adv. e^ -cov 1511252 .^6 op Ik Se^icov, kukAco ^piOTO^ 3 = pra^stantissiiniis 180C8 Kupep*
vTiTTis

•ApioTOiV
2.

.^(^""'OS^SD^ duovoia +369D'8 yvcbuTi l. ep. Galliae 6(epSard3.):\:ilB\0 shscr ep. Aeg. 6(eppAeg)392C3 sbscr 3. alter
..

B6 881B12 893A3 syn i^eos dyaeoy 900A3 op CTripeTov 953A14 - •n-apeEvfa? 973A7 241041 A14 epith TeAsios +CTUu9covla 3740,5 = vnoTeia
42,8

yeyas
Tfis

-

51,24 epith peya? = 5dKpua 59,10 cpith = ^yKpdTeia h) locutiones a. gcn. atirib. deAov 151101 B6 - drpoTTd^ I9f,Bl5 -

4. monach. 9532A3 'ApxaSia, regio media Peloponnesi 120C3 'Apxd^ 6 hcros Troianus 125D2 dpxCTO^ 3 = sufficiens, impers. - iai\ = satisest I9(/)f//lrJ.)821 A12 - dcrrijOTi ^(iapTupi^aaTe

6(^/>/)/l«5)392C7 sbscr

2181B4 +deavaala 20973BI0 + eeo- e^is 15I88A12 - Ipcoi; 20?<ti8A9 9iAfisv|;uxri jjiapTupiov 20900A1 +pios - uiaO^s 15I93A15 DI 101D2 +iTpoKoin^ 109B11 et 113.'\16 +TTpa^is - 656s 20853A14 872B11 syn peATlcoais
yvcbpiCTiia
TrpoKOTrri 2811124.^4 syn 5iTrpa^iS 7432D6 — t6 Tporxu 2084 8 A6 - tutto? \9(Jov) KatOCTUVTi

dpx^u) = siitficlo intrs. 1. gener. alqd abs. 769 177C3 2121A13 6/7m/)305C10 14736B1 C15 Prov:i0,]6 15II21.JB8 I6I532B14 569C7 177K'iB9 Tr)u dpKouaav [in TauTCT Tois TTiCTToTs
trxti) falso

dpxouo.av] auTcp x^tp'"

241 044

Dl

-

p. 5i' Xopyiy^S 15I120B10 Chr. studio 12656C13 6vei6Ijcj 20869A8 bona terrena d^icopev 11 terrena Kora^ilJTrdvoiJiev 976A6 monachos ^avepou? 6. - ttciei
dpeTi^v

813A15

-

=

virtutis

8500C1 els KaTdyvcoaiv irpds ti irp. irp. dTr66£.^.v 6fjM/)285C10 alpECTEis I7689A13 TTp. dTToAoyiav 6(D!on <:om)396C8 I5I13M9C10 Trp. 5i5aCTKaAlav TTp. PpcoCTiu 16IV665D2 TTdaois I4792B7 TTdaii» Trp. eAeyxou 16IV648A10 17648
add.
Eis Ti

Chr.

y
S. i^

7425C14

^'5 °56s 20844B14 (pp6vTiiia 20908B8 — op 9uaei, KOTd ^uaiv, Kcrr' oualau 432B3 452B11 456C3 10564C4

-

,M0 TTp. KCTTdyvcoCTiv 848'jC2 Trp. CTUCTTaaiv 173D6 CTcoiidTcov 14fi97C6CTOi 1511152^9 rrp. ct Tcoy yivoiifvcov (a. c.) i. 192B3 5eiqai 6249B14
16IV637B5 outous Trauaaaeai spec P dpK^opai = satis habco vel valeo satis 2121A13 scq. immed. fipKei 15II208C7 cbs ouK dpKOUMeuou Tou pouAriiiaTOS auoTfiaai 2. impers. dpKel = satis est c. inf. 6365C13 Trapae^aOai 16I552B12 voeiv 569C3 yivcoCTKeiv 580C13 5ieAey^ai 281I1165A15 TriCTTeuCTai a. c. i. 153A5 TTiu ktIctiu pofiCTai 12645A13 auTous 5eix6fivai 15I84A11 ue 5eT^ai 15II148A13 auTous CTUvi5eTv 244B14 TauTa etpfiCTeai 15I1I324A12 dKouovTas TTiCTTeueiv 345B5 t6v n. 5ouvai 456B10 et 14 ^Mds€l5evai I6IV637B5 648B2 20857B6 885C3 oTi 6(7u/)305Cll 377 D5 251056B1 3. P = contentus sum, acquiesco in re a) c. dat. 116C8 ETT.uola 2173C9 5233B4 dxpi toutcov 6(syn4l)25-3M3 (c/^A/ar)384C7 10549B2 Cll 1511276^6 14693D1 15II1452C6 792A15 16IV637B7 abs 17692B5 696A13 648C6 716Blabs 18800C10 804A9 20841B2 853A4 90IIA14 241033C2 28I1109B9 3754,26 b) c. inf. I20B8 c) c. partic. 7428B10 I5III385B4 I7716B1 ToAuriCTas ouk npKECTeTi 28I1109B12 ouk dpKouuEvoi oKouovTes d) ^ttI Tivi 15II148A2
dTToSei^eaiu, eAeyxois

15I21C11 89A5 +peAT<coais 10 +x6pis Dl 241041B1 8 1044A9 B3 13 €. t'Tr* dpeTQ 12645D1 dvSpotyaeeouai eTr* dpeTi^v 20973C9 2117B9 et 181A6 656s ^. KaTd dpcTi^v 19B15 189B4 TTpa^is 197A10 pi6co 15II245A6 Plos pfos 20837A4 daKTiais 7). TTp6s dpeTTjv 20896B14 6Aiycop{a 0. UTrep dpeTfjs 164CI edvorrov TrpoKaAeiTai

5uocoTrfjaai 352B1 7444A7 TrAripcoaai

eux^P"^"^^'^ °^^ dpKouneu

"Apy)5, deus Graec. ['Apeos, "Apea) 125C15

28A4

33A8

11

49B8

52B8

6(p6pov t6 term. grammat. = articiiliis 1511 225B6 dpepou TrposerjKri 1 6I537A3 et 1 3 ueTd tou — 14 dveu Tou - +TTpoaeT)Kri C9 548B8 api6(X^u> = numero, adriumero - 2192C8 KuiiaTO 15H249C11 eKoaTOV 17M</i.A^a^):i2Cl2 £v - 36(«'/;39.)1437A3 et^eet 10 ets pipMov
dpi6(JLiQOi^

n

=*

enunioratio,

numerus
eecov

281

1101A13

et

1124Ci

^tcov

1129C3

dpidfJLO^ 6 = numerus' 1. s, vulgari 15TC9 pl = ars arithmetr. 72A10 n^ep^cliv 14/U0A4 epith
iTepiTTos 17i.fl Ar7 dK^paios, T^Aeios 768 D7 CTUveAedvTOiV 241032C5(Arj) dpieaov dpi6ucp auupdAAoo soec tco - 6400C3 jKaTdv 161.^60^3 t6v - I0552C6 £is 36(e/)59.)1436B22 eiKOOki 5uo oAiyoi 14709B11 po' 773B6 TpiaKoaioi koI ttevt6 UTT^p dpieiidv = innumerus 241032D5 synodi Arianae 2. pl. 'Apieuoi = liber Numer.

rroAus

15I73C9 epilh dpTio?,

)

744A10 Tpid5os epith

dpXTO^

6,

f)

= ursus 20857A8

pl.

'Apfievia, provincia et profana et eccles. 10557A7 eparchia +n6vTos 11624A15 5ou§ ttjs - 14713B14 et 717B11 exilium

15IV5i7C67V«miO,9
j\'uml4,24

16l540A8yV«mi7,29
looaT)^ tti^
i^

5'.9Cl0

36(e/;39.)1436B26

'Apfx^VlOl 145C5 +8ieuvol dp(jL68io^ 3 = congruens, n9 lin9. dpTos +£U9pavTiK6s

2188A7
conveniens 3747

'Apl(xa6cia 351265B5
'Api(Xlvo^, 'ApiflTrjvo^

- Mt27 ,57

dp[ioSiu>^

=

convenientcr

164A9

dTTTopai

ueupds [dpuovicos?]

urbs synodis cele-

berrima 17681A14 Tfis 'iTaAlas 692A12 (synAr) 696B10 701A9 704B1 745C7 752A14 7S9C12 (Ous)'m^^ inscr 241 032 A2 1033A2 5 B4 10 C6 13 1036A12 Bl4 D2 1040C9 104iCll 1044C13 i048A3

dp(Xo2^6vT(o^ = congrucnter 15II265A5 Aeyco 17765C12 ovoudjco 15IV509C7 ariiialvco 768A12 voEOJ 772B10 emaTeAAco 788B12 Aeyco

dp(l6?;u>[-TTCo2204C10 7464B6 15III449C( 351292AS] = adapto 1. alqd, act et med a) accom-

149

opix62w

apTcdgcj

150

music. 164A11 et84D6A0pav b) componendo, fingendo 15II152A15(Aw) 6 — ojcov toov — jopevcov 189B10 P Iv A. Ta TrdvTa -Prov 8,30 iTpoeaTt 317B13 Tov TuiTov ToTs Ipyois 15111 413B10A to •rravTa irapd tw TT. 15IV505C12M 7rp6s xpE'°t^ ^e accommodans 16I605A4 acoya ^ocutcj +7TAdTTCo I8796A15M TdTfjs ekkA. 28I1097B8 P adp^ Chri. 28II1157 A14 elKova 1161B10M dvdoTaaiv 3737, 2. intrs. = 12 P virgo —opevri dv5p{ matrimonio congruo c. dat., iirl c. gen. 136C11 evvoiai div.

modando instrum.

96A12 opyavov +auvTierini

add. praedic. touto cos 5copov — di5t6TriTa 1511 253D1 +6ti I51II381C1 +ee6TriTa - aipeatv 6252 Al 3 18800A11 opKOTexco - dAfjeetav 7421

A13 -dvdaTaatv2137A3suppl -dae^etav 8521B4
op

A15

15III437C3 - y^veaiv 15III400 yevrjTd 241041B13 praedic. TperrTd -yevvriatv 15I69C8 15ni53C3 +TTapepMr)veuco
eTTtytvcbaKco

- Td

hum. \xi) — 3204C10 liovcp tco ulcp 7440C1 t6 di5{cos elvai uico eeoO ovti Chro. 8496C1 Al^ets dvepcb-rrois 15I52C12 TOtauTai cpco15II160A10 vox eTtl val — Aeyeaeai de creaturis 15IIIMi/^r)449Cl t6 eeou 265C9 touto auTcp 15IV496B3 et 4 Td tou eeAetv eecp syn iTpoariKet A Tcp ulcp 509B3 touto IttI Mapias 512A1 ^covfi acbnoTOS 351276D5 et 1292A6 pT^Td Tf) OeoTrjTt 1277C5 Tfi 5uvdpet div. spec partic. dppojcov = conveniens c. dat. 2140C16 edvoTos Chr. uTTep f)iicov +TTpeTrcov 6(C'«i)349B9 tc — tco 7(Z)foni?om)464B6 yevvrjats + eecTMcp +TTpeTTCov TTpeTTCov 8521A2 TdTf) eeoTTiTi — I4765C11— Tf)
eAocTTcbuaai

28II1140A1 1161C15 1164A10 B5 P syn dTriaTeonat - Td yevdneva 14(con/2.)793A7 - t6 yvf)atov 15ni52Dl - ypa^ds 28I1101C5 - Td ypa9evTa, yeypaMH6va2164Bl 7441B5 16IV640A12 17701C10 - 5idvoiav 15I124B1 - 5ouAe(av I5n253Cll - lTT{5ei5iv 28II1164A1 - Itti5tiM(av 271089A10 - t6 eTspov, OdTepov 10545A12
(bis)

fiAtov

M

KTlapaTt 15III325A3 -^ alpeaet 15I84B7 pfiMot ulco +i5ios 465B10 eAeyxos TOUTots m.+- TrpeTTcov 16II621B10 dvepcoTTOis I6IV637C13 et 640

-

B15
^tos

dTTOKptais
3.

17757A1 pfi — ovto ypd^etv +dvdi-upeTrcov eeco 765C5 Tou ulou yevvriais

4TTtKlv5uv6v laTt 85C3 Aeyetv 15II240C8 oux Aeyeiv 15III328A12 &> - Aeyeiv 15IV509B6 \ir] av-etvAeyeiv 161V637A11 elTrelv 17705A9 TotauTa — Aeyetv toTs TrpoTrivouat

impers. dpMojei = convenit, decet (a. c.) i. 2133D5 oux — ^euyetv 421 6D1 oux — Aeyetv 15I40B4 Ae^e(5ta A^yeaeat 45C8 oux - elTreiv +

2152A5 2152A14 15III381C1 +di5i6Tr)Ta 16II621B13 16IV664A7 669A4 673A6 261073A5 - Td T5ia 271089A9 - l5i6TT)Ta 15II153B10 -TdAey6neva 16II621B5 -Ae^eis 17704C7 764C8 - AouTp6v 17757A3 - v6mov, -ous 2148D1 op TrpoaKuveoo 10544C10 15I25C10 — t6 6Moouatov 7421A7 — TTapoua(av 15I124A7 + t6 Jo1,14 15III381C8 397C2 16IV672C16 - TT(aTtv 2141D10 10588A8 C3 op TTipeco -19816^12 op 6|ioAoy6co — TTovrip{av 741 7 Cl - adpKa 28I1108C4 1113C2 syn pAaa-ao9(av 15II232C6 - auvo5ov 17764D5 9rili£Co 251056C4 -acona 15in397Cl -^pdvTiuia 15111 429B13 op 9pov^co - ^uaiv 152A6 Roml,26 15II156A7 4. 6Tt 6(P/«n«)368D4 op 6\ioeuaepetav 14768C9
pAerTco

-

-

jcofiv

2168A7 op

-

OedTTiTa

Aoyeco

15I124B2

676B1

5. (a.) c.

15II253D1 +di5t6TTiTa 16IV i., add. interdum ad inf. t6

121A6

40B13

2168C5

5237C9

60/)288C12

ap[jLOv(a

f\

=

apta compositio partium

1. fi-

syn dvTtAeyco {UrsVal)S53CS (O^-^^^O^Bl^ 7449B9 op ouoAoylco 15I28B15 44 A4 t6 eivat TOUTOV yevvTiMa 6 60B9 add. t6 15II296B11 13 15m453C6 add. t6 151V477D6 et 480A1 op
6MoAoylco 488C13op6voMd3co 15 16IV665A9 17(//Jr5.)729C6 251065C10 6. t6 c. loco sacro Jol,l 16IV657B5 Jol,14 I5I124A7 +Trapoualav 13 261073D9

dium concentus syn

auveeats 164A5 veupcov epith d5tdKptT0s 7 epith ^pOos 77A3 — auM<pcov(as 2. ordo in universo 169A7 +Td^ts 72A15 epith auu^covos 73C13 76C5 tou TravTos -l-Td^ts 8 Tcov TrdvTCOv syn Td^ts 84C3 epith aun^covos 85B7 epith eauMaaTos, OeTos Cl 2117A14 et

15I36C1 - KTiaecos +Td^ts 15II152A15 +Td dpMOjoneva 216C6 tcov TrdvTcov +Td5ts 3. in convenientia corpore hum. 28111 164B7 — auoTdaecos

apVY]Ol^ f) = negatio, repudiatio 15II236C2 28I1100C8 TTOteTaOat - 1129B1 9 epith T^Aeios dpviov t6 = agnellus, met pro Chr. 10576C8
Jerll,19

&pv£ou.ai = infitior, nego 1. abs 5229B3 6365C1 7420D6 14(con/2.)796B3 17713B12 et 28I1108B11 Mtl0,33 scil Chrum 2. Ttvd
-SeaTTOTTiv 3752,7 - JauTov 28m08Bl2 Mtl0,33 - Oeov 161A6 9 68B6 10569C2 15II229C14 232C8 3750,11 etl5suppl - Kupiov 8484C3 syn

ager aratus 20844A2 869A5 epith 6A{yai dpTraYi^^ = dircptio, rapina 2105B9 +96V01 5229C9 +edvaTos (act.) 233A8 - lKKAr,aicov 237C5 ev TaTs ^KKAriaiais +TTupKaTd 20949A1'2 K6pr)S 960A5 tcov ^kkA. 23989C4 dTro - Ix" ^o elvat laov Phil2,6 op KOCTd ^uatv

^poupa

f)

= arvum =

epith eu^opos, KaA6s

I4716B9 15I20B15 15II205C14 240B13 261072A14 - Aoyov 7420A1 432B11 10545B3 573B9 suppl 15I28B3 65B9 1511153 C7 229C10 16I532B11 16IV660A5 251069A5 suppl -naTepal52C3 53A13 suppl 15I44A12 suppl 15IV532A7 - rFveuMa 16I608B3 -TroiriTfiv 10573B5 -ul6v8488A2 17685A13 add. praedic. t6v ulov di5tov op eipriKa 737B11 15I20G7 28A9 60B4 suppl 15II236B9 237A2 15III441B5 15IV488C12 16I532A7 533C1(M 16IV676A6 -XptaT6v2165Bll C2 op 6pdco 5 8484 A2 14789A15 15I25C8 28A13 15III356B8 3752,1 suppl 3. Tt I61A13 TOUTo 2149D11 t6 KaTd 9uatv 8508C4 Td tou oiio^povos 10544C12 TOUTa n612Bll TouTO 12645A7 d 15I44A10 T6 9uaet 15II237A1 t6 f^ ocutou 15rV477Cll 6 op dnoAoylco D4 drrep op 6|ioAoy6co 20973B14
5tapdAAco

ap7iaY(A0t,

cfTos

t6

=

res rapta, rapina 151

121A1

pl. i^ d5tK(as Is61,8

ap7TaY{x6<; 6

=
.

rapina Phil2,6 15III332B15
1.

- ttIcttiv = ff All P - TTapaef|Kas 14781A11 17744A15 Pdrrd tivos -TTOTfipiov 6(C'''"")369C4 - aKeuri 20960A6 - aTrepuaTa 10540A13 - auMb) = mihi arripio u/eAAta 10760D5 + eK^epoj 5233 A5 6 10589C4 P drro tivos iKKAT^aias 3. personas iTTtaKOTTfiv 9524B4 i» 14701A15 — dvepcoa) = per vim abduco dv5pas 14765B5 P TTOV 6{synAr}265Ci i^ fiMcov = e medio nostro ravuM^Snv 125A8 - gTrioKOTTOv, - ous 6(Ju/)305 D5 P 308B8 +Jktott{jco 10 P suppl .12649
10*

abs 10556A4 +d5iKeco, a) rem aufero lAaiov 5229C5 - Td fv5ov 14(c:o«<2.)796A10 +lp6Uvdco - Td i5ia 14777A15 P dTTo Ttvos - olK^as 12652
rapio
9oveuco
2.

apnd^CO =

trans.

151

dcpndgo}
alios

ipX^Tuno^
domini, varia
ei

152

B2 P +l^op{jco, - ECfTuxiov 14765A1

sunt opposita dei 151V505B7
.

10540B11 Tivd? +KcxTorn-{vco 6(jvn/l/)272B14 P b) met P = mente abripior 2C12,2 14696C9 P oOpavoOet 4 els tov TrapdSEtaou apTTayevTa ecos
.

.

.

151II424A12 syn dvaXappdvco B8 36(e/)43.)1441A12 spec 5iavo(a 20936B11 20933C7 'ApTroxpaTltOV, ep. Aeg. 1. 6{epSard3. )360AS

7428A8

Trpo KaTaTTdXat [liv, - 5e 2141D6 180C10 TrpoTepov pev . ., PoAfis Tou Koauou 15II305B6 — — 5e 2145B9 TOTe nev = tempore VTi. ., 5e 5224C9 151136D1 137D3 36(e/»2^.)1433A9
.

.

2. ecos dpTi epyd^eTai 4209C5

= etiamnunc

Jo5,17

17.

ecos

sbscr

2. iv BoupdcTTco, ep. 3.

Melet)376Bi2

Melitianus &{brev 6{eppAeg)392Bl\ sbscr

dpTlo^ 3 = pos 15173C9 et 11 op Trepiaaos
Tols TTapeATiAueoCTi xpovots

1511189B13 aptus, completus, par spcc dpiOev

dpTico^ = etlamnunc 17(//i4r9.)744B12 op

ippapwv,
TrjTOS

met 23997B14 - eeo+dTrapxTl op irAfipcoiJa 1009A7 — KAripo5

=

arra(bo)

vop{as Ephl,14

a)

dppayTQ? 2 = infractus met 311176A13 dXr)+dadX6UT0s dppcvix6^ 3 = inasculinus 144C4 nop^ri op OrjXeia 6 m. sbst op GriXuKri v. s. dpprjv dppeijaTCO^ = sine eflluvio, spec term. theol. 3204B8 origo filii +d5taipeTC0s appYJXTO^ 2 = inJractus 17(.f>'nylr)700B3 5taOeia
nevco

hum. praecipuus 2129A4 7417A9 8493B2 351277A7 al. 14757C15 d^a^peats tou — 769A1 161V661B5 +u5cop 20845A1 cottid.
s.

dpTO^ 6 =

panls 1. cibus \'u\gariMtl4,20.21 TrevTe -

victus

853 Al

856A12 B5 10

— Koi dAas fjv auTco Tpo^ii C5 861B6 13 901A15 913B7 01CA15 C4 920B7 +u5cop victus in descrto
'

adiect.

appy]V vel apoTQV 2 121C4 op OriAeta 40A2 et 52A7 op yuvr) 72D8 t6 appev op t6 OfjXu 76B3 dvOpcorros op 15II293C15 et 3744.6 dpaev op OfiAu efiXus
Gal3,28 S.ppr\X0q 2

= mas,

masciilus sbst. et

= ineffabilis, term. theol. 7{Dion i?om)465A5 yevvriats +eElos (Ori^)C3 uTTOCTTaats + dKcxTovoiJiaaTos. d^OeyKTos 10565B13 17. s. Ar. 16I577B5 ^fiua 2C12,4 15II224A9 TTpSyna M^blasphAr^lOSBl eeos-dTraaivuTTdpxei +708B10 eeos ct 757 Al 3 17. tco ulco — sec Ar. doporros 20936B12 ^fipa 2C12,4 28I1104A12 ^uats 1129
BlO yevvriats +dAr|ei^s dpp^TCO^ = incfiabiliter 23996A7 yevvriee^s + d9pdaTC0s, dKaTaAriTTTCOs, dt5{cos 'ApadxiO^ euvouxos imperatoris 14705A12
'Apo^VlO^, ep. Aeg.
2. erriaK. 1. 6(^/)5ar^5.)340A8

35(/r?mi.)1292C8 +dAs, u5cop = ^Tipo<pay{a 3743,4- ^v Aaxdvcp dvaTreTTOiriMevcp ^Aaico est cibus ascetarum 46,10 47,2 5 11 n ^.linS. epith linl4. alCTeriTos 48,1 54,20 +u5cop 57,22 b) spec panis inter liturgiam collectus ad sustentandos maxime egenos et viduas 5232A3 — tcov AeiToupycov kctI tcov TrapOevcov 12652A11 14705B8 2. mct a) = Uv. 231012B9 vocatur — oupdvios 12 epith ^Trtouatos Mt6,ll b) = Chr., A. 351276B15 6 tcov dyyeAcov - Ps77,25 1280A14 Jo6,35 3747n9.1inl2. epith aapKO(popos

dpTUCO = adorno, spec condio met P Aoyos
20945A14 &py(a.yyeXo^ 6 = archangelus 1. pl = hierarch. caelest. 151100B4 +5uvdpEts, dyyeAot 15I1196A2 + ep6voi 204B6 epith TroAAo{ +ep6voi, f^ouaiai, Kupt6Tr|Tes 208B2 epith ttoAAo{ +dyyeAot 15111 432A2 +dyy£Aot, KupioTriTes, 5uvd|jets, epdvoi 161557A13 +dyy£Aot 561 Cl +x£pouptu, aEpaq)ty, Kupt6TTiT£s, ep6vot, dyyeAoi 5 +dyy£Aoi
fipTup^vos Tcp dAaTt
7 +dyyeAot, aepa^iia, xspov^\[x, Kupi6Tr|Tes, ep6voi, dpxa{ 593B11 epith TToAAoi +ep6voi, Kupi6TTi-

sbscr

MeXiTtavos,

quem

occisum esse perhibebant + B12 +265D3 +272C6 +276A6 0/)293A15 {epSard I.) 313C3 + 11 = {ep 2.) 320D 14 + 321A8 r<>/)5ar(f5.)329Cl 364B7 9 365B7 9 12 C4 11 D3 (>z>y;«)368C6+9 +14 369A10 372B1
5
{Arsen^Bl ^TriaK. Tfis 'Yvt^riAiTcov TroXecos
inscr.

Ariani ab Athan. 6{synAl)2&iAl\ +12

14697B2 'ApaCVOiTTj^, —ou scil vopos Aeg. 6{brevMelet) 376B9 18808B15 'Av5peas 'ApaevotTou 20865 BIO ^i T&u — 5icbpu5 dpTdco = suspendo, P = pendeo met 2141B12 Bidvota ccuTcov fipTTiuevri c. gen. = pendeo ab I2664C6 P jcofjv Tfis Kp(aecos fipTfiaeat 'ApTC(Jt.d^ haeret. atque praecessor Arii 17717

+ 373A1

377B5

400B2

405A8

1611613B14 + oupavoi, ^tpov^xu, aepa^ip dyyeAoi, x^poupip, aepa^m, 5uvd|i£is, dpxai, i^oua{at, KupidTTiTes 16I1I629B10 +dyy£Aot, x^pov^2. Pm, e^ouCT(ai 17780A5 +dytoi, dyyeAoi 20897A11 sgl. 6 - = Gabriel 151V517B9 Lucl,35 epith pEyas 261 081 B2 Lticl,21
Tes,

A5
'ApTC(llScopo^, ep. Aeg. 6{eppAeg)392C7 sbscr eius statua in "ApTCjXl^ dea 121B12 24B1 i*iraeo posita 25B14 37A12 dea venationis

dpxaio^ 3 = antiquus, vetustus 1. rcs 2132A5 Trapdpaats scilAdae 17716C9auvo5os spec = id, quod antiquitus observatur 5225A6 k^ dpxaicov HEXPiSi^UCOV TTiprieevTa \7 {synAr)! 00 Al Td TTckAai— = cioctrina legesque eccl. 2. pers. aetate et auctoritate grandes 5228C9 ot — spec. tragoedi graeci spec episc. 14744A12 scil Hos. alii 6{Jul)
304A11 14780B10 241040B12 1044D2 1045 Al -ul6s- A. 151V504C10 6lvT^TTaAat9c(script.)
CTa9Tivi36|i£vos

20349A15

allegorice

ii)

adv. tempor. 1. abs temp. elaps. = nuper, paulo ante 15I117B15 6 - 5{Katos op neT* 6X{yov 15IV521C10 524A9

dpTt

= aeArivri = modo, coramoduni

dpxaiOTTj^, riTOs n = antiquitas, spec VT I51V504C10 * Apxacp, cognom. Joannisepisc. Melet. 6365D1
{AlThess)3€>SB2 b CTUKo^dvTtis v.
s.

'lcodvvris

3.

20928B10
...

929B2 36(f/)59.)1437C12 spec dpTt 14760B13 Ka{ =vix.... cum 117C9 - ap. partic. 12649A10 — £lpr|vriv iyp\JO(x>v tcov JkkX. dpTrd^ovTai b) temp. praes. a. s. str.
.
.

'Apx^aoc
'HpcbSou

1.

rex JudaeaeM<2,22 12660B6 ul6s 2. k6htis Aeg. 20932A11
2

dipxiTonoc
28I1100B6

=

primigenius

1.

epith

A5an
t6

.

-

dvepcoTTos

= Adam 281I1140B13
2. n. sbst.
i.

= nunc, hoc demum tempore 5225B15 233C2 op Trp6 TOUTou 14772A15 op TTOTe spec = in hac /ita 3742,19 (3. s. lat. = ex tempore adventus
.

- TrAdCTis Adae 28I1104C15 = exemplar 149A9 — Oecov
Td eunorra

-

e.

o^ayiaj^iJiEva

153

o^PXA

164

&PXil ^ = priiicipium i. e. quod primumfocum capit sive ratione temporis sive originis sive causae sive potentiae consp. mater. 1. temI. initium poris universi Jol,l 2. creationis 3. adventus Ghri., evangelii 4. quodvis initium 5. dictiones adv. dTr" d., k^ d., Kotrd {tt\v) d., UTr6 tt^v d., TT\v d. II. spec. initium exsistentiae: 1. est creatarum rerum proprium a) gener. b) locutiones 2. A-filio affingitur ab haeret., negatur ab orthod. III. concr. = prima pars rei, spec. initium libri vel loci e scriptura sumpti et al. IV. causae principales rcrum 1. elementa corporum a) sapientia 2. meton. = deus ipsc div. b) n. c) A. 3. in controv. triiut. — = oua(a ToO n. 1. pro V. s. polit. = jMincipatus vincia imperantis 2. potestas imperantis. 3. munus publ. 4. meton plur ^hierarch. caelestes I. initium 1. primordium universi temporis

17(//^ri.+2.)720Cl5 +721A:^ +724B4 add uexp» TeXous 20860A11 940B12 231020C9 op eTrl TeXous KaTd(Tfiv)dpxriv 18B2 297C8 108B8 D7 113B9 117D1 6{synAl)252Bi2 (Ju/)300C11 Kard Tds - {epf)Aeg)^8SA6 = 389C8 +392D3 7428D11 et 465D6 op vuv 10580B15 11629.\1C op ueTd TauTa 641C10 12652C10 660A15 14733B7 15 741B9 744B11 752B14 opOaTepov

JoLl

- 15n256Al 257A5 I5IV496B2 3 517C15 17(//5irm)692Cl et {ffArlO.)lit5 C14 TTpo TTdaTi5 - + alwves, XP<ivos (//^r2.)721C8 351280B11 2. creationis mundi, angelorum, hominum 15C3 8A10 B2 C13 16A8 15 68D1 296D3 97C8 104A3 ct 6 tuv dv0p. 105B2opOaTepov 108B3 8 D7 113B9 117C13 17 Dl 129C15 421 2C2 - Brimoupylas ylfETai 5id Tou A. ets t6 elvat 4 213A15 op uaTepov 7428Dl2opvuv 10544C1 15I72C7 89B5 113B9 15II192A6 268B7(iu) Cl 5 MtJ9,4 269A4 et C2 Genl,l 284A13 285A3 BIO 292A2 B8 151II337B10 385C5 op aumriXeia Tcov atcbvcov 15IV520B10 16I553C8 16II613B7 kot' dpxds Psl01,26 17756A6 GenJ,l 20885A11 351277B8 dTr' dpxns KTlaecos Mci5,i9 8. temporis adventus Christi, evangelii 2128C11 7468A1 crrr' dpxfis auTOTTTat Z-uci, 2 12660A15 15I89B14 151I265C8 16I593C14 I7(///lri.)720Cl5 +
iv

501 B6

57Bl4opuexpi vuv 89B5 15II185B14 220A12 269A2 t6 ^kot' dpxds' ex Psl01,26 284A13 289A3 B9 292.\2 16II613B7 kot' dpxds cx Psl01,26 utt6 Tf^v 20973C4 dpxi^v 15I1268C1 TT^v dpxT^v (tcs -) 2129C15 6357A10 10 op XoiTrdv 365B3 10553B1 11641B14 15III424B1 16IV661B1 20844B15 tAs - Starpipcov 861C6 916A15 C9 IL spec initium exsistentiae 1. est rerum creatarum proprium a) gener. dTr6 — tivos toO u^ elvat y^yove to yevr^Td I5II268C8 drro tivos -

15I48C3

192A6

fipxeTat TTOtelv 6

e.

15II269B2

I^co

yev^aecos 1511

dpxnv els t6 1511268^2 epith StaaTnuorTiKds els "r6 yeyevfiaeai 10576B7 ToO KTl^eaeai 1511269^2 KTiauaros 15II241C2 + yivta\v ToO Xaupdvetv 15I112C11 Iv tco TToteToBat 1511269A13 ylveTat dpxi^ eIs ^6 e'vat 421 2C2 2. dpxi^ f ilio-A. ab haeret. aff ingitur, ab orthod. negatur abs 10576B9 15I1220C4 dpxf) yeviaecos 15I145A4-8 15I1184A5 257B6 spec - toO ylveoeai 15I145B1 15II173A1 177A1 — toO elvat 7469B12 op d(5i6s ToO yiveaeat Seos krri 10564B11 565B15 151144A17 15II173A6 176B4 177A5 toO elvat Kuptos 257C4 ouk 12 elxs [toO] elvat ou5i toO paatXeuetv 260A2 - toO KTl^eaeat 15I21A12 Bl 269A1 dpxnv
elvat

181 D6

b) locut. 184A12 7469A9 B3 toO elvai

721 A5
jcofis

{ffAr2.)12!iBit
4.

1436B11 Lucl,2

3fi{ep39.) +uexpt TeXous quodvis initium 2113C4 -

aetern. op TeXos 17685C2 xpo»'©^ — HS daKTiaecos op TeXos 3735,3 — Xoyou i. e. libri elocut. ylveTai — Ttvos 15II316C8 yvcoaecos f aToixefcoats 17720B8 auv65cov eupioxco dpxrjv 1G0C6 d^' i^ncov initium cognitionis Jx" ~ 116C4 t6 ti^v — Ixov KccKiiv 5228B3 15I16C2 exovTes — TriaTecos Trap' ^T^pcov 15ni509D7 fx^t — KOTa17685A7TTiaTis Ar. sub O" Ixet - 688B1 poXfis TTiaTis Ar. dTr6 Tfis vuv uTTcrTeias 696A1 — tou KaTTixeiaeat 20853B2 et 969B14 Ixovtcs — daKTjaecos excov KcrrapdXXoMat dpxr|v 17685B8 eeoaepelas 20853B10 scil ascet. vitae TToteoMot — 8517C16 dTT6 Tcov arjiiatvovTcov .. 11604A12 Tfis dTToXoyias armaivco ti^v — 231020B11 op TeXos 5. dict. adverb. drr* dpxfis 6(j>'n.<4/)260B6 = primo 7468A1 Z«ci,2 151I269A3 i>j75,2 351277 BSMcl3,19 -KTiaecos 1280B11 36(«/>39.)1436Bl6 Lucl,2 iv dpxti 192C7 2128G11 421 2C4 213A15 op uaTepov I5II256A1 et 257A5 Jol,l 265C8 268B7(Aw) 269A4 Genl.l C2 Jol,l 15in385C5 15IV496B2 et 3 et 501B6 et 517C15 7oi,i 17(//^r2.)721C8 Jol,2 756A6 Genl,l

20973A6

5t66vat T9 A. 6(*^5ar^J.)332Cl 7(Ori^)465C2 Jol,l ouK elTTev ev dpxfi yeyovev, dXX' Iv dpxfi f\v 6 A. 15II269C2(6i.f) conceditur — exet tou 5eiKvuvai Tf^v KupioTfiTa lauToO 15ni73A2 Ixet to elvai OUK Iv dXXn °PXfi' ^^' ^" "^^ ^- 151126985
III. concr.
loci e script.

=

pars rei prima^j.^ initium libri vel

deprompti dpxfi dvayvcbancxTos 151

.

125B10 scilHbrl,lsq 15II174B13 lociAct2,22 pars op t^Xos eiusdem versus ^ = initium epistulaesynHierosol.6397C5 +ii6pos^ = initiumeuayyeXiou 15IV496A1 Jol,8 231005C4 Jol,12scj = initium = initium SaXeias Ar. 15I20C10 = praecipua pars, KoapoTTOitos 192G7 Genl,l caput 2193A6 — twv XexetvTcov IV. causae primariae rerum 1. = elementa quattuor corporum 117D5 Tfis tcov acondTcov 84B14 Trdaris alaeriTfjs auoTdaecos +aToixeia = primordia urbis 15II249.\7 et 9 ttooualas = primogenitus 151I248C12 - TeKvoov i. e. Xeojs Ruben 2. mcton deus ipse, ut est causa creaprior
trix

rcrum a)

sapientia div.

=

A. sec ProvS,22

vocatur dpxfj 65cov 3201B14 205B15 15II248G2 15 C6 11 284C5 4 9 249A4 276B14

'i21180BlO l^dpxfisI5C3 8A10 C13 16A8 B15 20D6 60B7 68D1 296D5 .105B2 op uaTepov 108B3 117C13 17 5237A5 6356 A18 dvcoOev e^ - 5iTiyriaaa0at 373D1 396C1 10544C1 584B15 589C1 11620B8 14725D9 741C2 777D2 788C9 792B10 (coni2.)796B14 15149B2 72C7 89B14 113B9 15II152D3 176A7 op iTreiTa 220B2 4 272A5 op neTd TauTa 273B4 op OoTepov C8 9 292B8 15III 337B10 593C14 151V520B10 161553C8

B15 305G5 309A4 312A14 316G7 b) 17. vo351273B9 - Ipycov D12 1276A15 catur pia dvapxos twv 6Xcjv — per filium l7{ffAr6. c) A— uI6s vocatur dpxrj et primae flrt25.)740G2 crcationisctgcnerishum. redemptionis 15li28lC3

285A3

crcata Ik Ttvos dpxfis(i. e.)ToO A. ouvrmijeva -^tcov -tcov yevriTcov 17 312B1 fiXXcov 15I1252A9 (6/as^A^r)705D5 - tcov dvaKTijopevcov 1511288^4 - Tfis Katvfis KTiaecos 15II285B10 14 G8' ^ 296G6 301B9 -i-0eMeXtos - tcov TrdvTcov 15II248

GIO 249A15 B2
15III340G5

8

252A11

-t-aiTtos

i3{bis) 276C1 17(c/fr^/.-lr)709C4

3

155
(ffAr6.an26.)1^0Bl5
ctpx/|

apX^
3.
17.

'Aaa<f>
in controv. trinit. ut principium divini-

I5(j

vocatur ouaia tou

spcc. Chri.

tatis

internum

et

unicum 15I'ilA15 — tou uiou +

dpxicpcJOUVY] = dignitas summi sacerdotis, 15II161A12 +r\ eis dvepcoTrous Kdeo5os -165B12 epith aTrap6i^(xro% Hbr7, 24 d5id5eKT0S

15III353A1 Miav - oiSapEv 15IV4G8 yEvvriTcop Bll pia -eeoTTiTOS op 5uo 12 et 13 e^ auTfig Tfis i<jTi

1|^HB2 per incarnationem

9UCTei

6 uios, oux

cos

ETepa

dpxiouvdYt*>YO?°
657 Al 5
74'.8B7

""

princepssynagogac 16IV

Kcre'

tauTou

Cl Tfjs u^EaTcbs faTiv f] — 5 uia —
ouaia
f)

U. iSiog ulos 4 6. = 8 et 11 lafi 5uo — 469A3 pia hacrct. 18801B11 |iia- +pia eaoTrjs

mag —

opponunt principium tou 11. Kai tou uloO aut cxternum aut multiplcx 7(DionRomyt6'i.\i2 TpeTs — Marcionis op novapxiot 15I41A13 ek tivos —
TTpouTTapxouaris 6
11.

ovos 6 ^^ architectus 196A15 472A4 8489C'i cpith ao^os 15160A10 15n309BIl cpith ao^os 20949B7 Tiuf^ toO ,

Mc6Jl dpxiTCKTtov

Kai 6 ulos

15IIl352C8Tp£ls

15IV468B11 5uo — op \x\a — eeoTTiTos 472A6 et Cl 5uo - l7(clerAlAr)709C3 5uo dytvriToi — 773C12 et 781B12 ^Tepa TTapct Tov n. 785B9 6uo - 18801A13 et B9 Tpels Tpels eeoi 28I1129C2 dpxwv dpiepriais -feecov V. -= principatus potentiae 1. provincia impe-

-fTpEls TTaTEpES

i

= princeps sum I. potestate praesum, gen 1. in rc publica 120D6 Romanorum dpXovTas paaiAeas 21A9 6 Kpivcov tou Kpivouevou — - ^ttI Tfjs yns 14(//o5)745Dll ouTe fjMlv e^eaTiv op ouTe impcrator tou eupiav potestatcm habct 2. in mundi gubcrnatione 3201A12 ct 13 n. ct fil. TTdvTcov - 4 KpoTeco 4209A12 - ktIdpx(*>
c.

rantis,

potestas impcrantis

regnum 2144D5 -fxcopa 145A9 2. 176D2 2157B6 rcgis Josiae 14732D5 'PcopaiKii op EKKAriaias 5iaTayri 740A10 (//oi)745D7 syn PaaiAeia 3. munus pubscil

syn eTTiaTaTeco 3. partic. sbst. 6 dpxcov princcps a) in gubcrnanda civitatc 120B15 ol Cll ol dp^avTes = pr. pristini TTop' auTcbv — 85Cr2 + paaiAeus 6 D'« D3 f 76B10
aecos

licum 14704A2
piKos
4.

meton

pracfecti plur.

708C14 epith Koa=--

hierarch.

cael.,

88A2 12645C9 - Zo56ncov Isl,10 14708C15 magistratus op episc, monachi 20912 C8 — aTpaTicoTcbv b) in rcgendo muiido 176,'\14 TOUTcov rerum f KoaMf)Tcop, paaiAeus C9 —
5iwaaTfis
---=

quae vocantur principatus 15ni341Bl -f e^ouaiai, epovoi, KupioTTiTes Coll,16 16I5G1C7 -fdyyeXoi,
dpxdyyeAoi, xepoupip, aepa^ip, KupioTrjTes, epovoi 16IIG13A15 -fdyyeAoi, dpxdyyeAoi, XEpo^P'M,
aepa^ip, Suvdpeis, f^ouaiai, Kupi6Tr)Tes 16111629 BIO -f dyyeXoi, dpxo^yeXoi, x^poypiP, e^ouaiai 351 284 A9 e^ouaiai
-i

Td^ecos in

mundo

-4

fiyepcbv

10

KTfaecos

D3

9ojt6s

°^PX^Y°? ° = fiXios

'= priimis diix et auctor
7

15B4 -

13A15 — KOKias 41B13 Texvns 2157A7

— KaTopecbpaTos syn fjyeiJcbv = malum principium rcrum

Saipovcov Xp. 8492B1

= SidpoXos

yeveaecos - TTaTrjs 189B6 spec. Acl3,15 - jcofis == 16I584B11 17(///1r2.)72lCl4
-rrXdTTco

dpxTJOcv = ab iiiitio 28I1120B7 1128A1 KOTayivcbaKco 28II1140A15 14 f] — auaTaaia
Sard3.)X61A^
sbscr.

fPaaiAeus B5 KTiaecos c) dux spirituum = diabolus — 5aifTTOiriTfis - ^aipovcov 2184A4 uovicov 20877C6 Ml9.34 20877B11 dacmoncs eTrdyovToi tov — ^auTcbv - Tfis ^^ouaias tou depos Eph2,2 261 081 BS - Ka7 1144C3 ~ Y.6a\i.o\j Johl .:iO Kias 28nil36C6 d) Chr. - Tcbv dyicov 28I1120D3 1121A3 351273D14 4. sec Ar. n. - tou ulou cbs 6. auTOU cbv 17(<:/fr^Mr)709Cl0 II. tcmpore primus sum, semper dpxopai 1. = initium facio alcs rei a) abs 20868A8 et 1(> 351272B5 scil doccndi et 872B10 scil vitac ascct. b) Tivos 153A5 d7To5ei^ecos I5II172B5 Luc3:23 Tfis dpxt5i5aaKaA(as = primae doctrinae Act2,22
77.\15
Tfjs Trdaris KTlaecos

M

H41B2
6{ep

'ApxiSajXO^, presb., legatus Julii Rom.

daKf)aecos 36{epl5.)l'i'i'iA2 vriaTeicbv dTTd Tivos 117B14 ou5e d^' djv f^p^avTO, ev 251056B10 dTTO toutou TOuTOis 5ietieivav d) c. inf. 15C5 8C5 D6 9A10 B12 12A14
c)

20837A10

dpxi5i8aaxaXia
15II172B5
scil

n

=

doctrina

principalis

de deo facto homine

dpxiC7Ci<7X07CO^ 6 = archiepiseopus ^(brevMe/f0377A4 [19813A2 epith dyios 3111G9Ai 'AXe^av5peias]

dpxicpaTCia
VTi. 15II161C14

f|

=
3

dignitas

summi

sacerdotis

dpxicparixo^
dpxicpcaia
361 B7
-f-TdyiJiaTa,
fi

=

ad

suminum saeerdotem

VTi. pertinens 15II161C7
[? fortasse

eaefis

= remigum principatus 6(C<««^) legendum dpxaipeaia = comitia

2156C7 16A10 CIO 17B14 21B7 92A1 177G4 10 D4 6(epSardl. )3i:iA3 = (ep2.):i20Bl2 356B3 364B12 7429B7 437B3 440D5 453A17 10548C9 14704D9 728A8 744 All 777A9 C2 I5I17C5 36B10 89C6 15II269A5 Gen2,3 10 12 B3 15in321Bl6 428.\13 453B10 G9 151V481A15 16I529A10 16IV644B8 648C3 17685D3 (//5irm)693D5 717B3 748C11 20844 B9 889B7 G4 6 901A3 964B11 36(ep39.) 2. initium accipio, ortum 1436B8 3755,19 habeo a)) abs 5225A4 TriaTis 8(Z)zo«/l/)50lGl4 (bis) op TTauouai -f504B12 = 512C9 op Af)yco b) dTrd 17685C12 TTlaTis 688A3 56yMa Ar.
121B7 dTTo pouAfis 15II269B2 CTTd tivos c) Ik tivos dpxns 17688A12 TriaTis ab alqo d) irapd tivi 15II1461C7 et 10 Ik pouAfiaecos e) c. gen. 151109 124D4 eOpeais tt. toIs dvep. B5 ToO Aaiipdveiv
Tivos
dpco(i.a, cTos t6 = odoramentum 1511 12A8 3745,24 epith ttoAutiuos syn uupov Luc23,-56

auAAoyoi]
6

dpx^cp^^^

= summus

sacerdos 1.

Aaron

15II161A14 Bl CIO 12 13 2. Caiphas 3738,3 5ouAos tou - Jol8,22 3. Chr. = Aulosfactus homoa) 151I161B15 offerendo se ipsum 164A4 naturam humanam offerendam suscipiens B3 a patre missus 165A14 oblata vita B13 semper manens epith TTiaTos b) sec Hbr2,17 eAefipcov Kai TTiaTos — 15II165A4 c) secHbr3,hq
dTToaToAos
TTiOTOs ojv

dadXcuTO^
dAfjeeia

311176B1

Kal

dpxiepeus
TToifiaavTi

Tfjs

6|ioAoyias

fiiicov

Hbrl2,28

inconcussus, immobilis met dppayfjs paaiAeia 161556B3 vd^os 16I55CA2 laxus 60/)285G3
2
-f
-f

=

Tw

auTov

15II161A2

B9

voOs 2091 7B11

dKuuavTOS

351272C8

1280D1

1284C9

1288A4

'Aaatp, proph. VTi. 2614G13

157

aaatpetoL
rj

6iae^Tfiq

158

^doacpeia,

=

obscuritas

met 12604A1

els

-

dyco = in angustias ago epith ttoAu? I7701C14 vocabuli 764B10 Ae^ecov

daacpiQ^ 2
vocabuli

=--

obscunis met 17764A12 Sidvoia
=-

aapeaTO^
9"S

2

inexstinctus

8(Dio«^/)508All

da^Peia
1. gcntilis

ri

=

impictas in

deum

sgl.

et

pl.

C^KaKOTexvlaTTis- 1045D2 251052A4opeua6pfis 1053A12epithd9^|iiTos B3 CIO 1056A8 + a!axuvTi C15 1057A8 261072A8 1073C2 1084A6 pl 28I1097B12 Mavixa(cov 1101C4 1108C3 1109A10 1116A9 1120B1 C6 MavtXa{cov 1128A14 B4 28II1136C2 321180C1 3 8 3311 88B2 4 Td ttis — 9poveco 3. iudaica 10556A13 'iouSaiKfi 15III381A6 16IV660A11
TTiaTis

epydjoiJiai

117C4 20A12 pl. BIO 32B5 41Ai;^ 44C10 +auKO(pavTia Dl +0660x115

TTapa^poauvri propter victimas humanas 60A15 +d066TTis op euaepeia 80C1 + d9£6Tris 2116C14 +TrapavoMia 117B7 +d9e6321181A5 7 2. haerelica 113C3MaTTis nich. 5224C7 op euaepeia 228B10 'Apeiavcov op

49A4+

ToiauTTi 4. --. violatio sacrilega 5229A5 altaris epith fjAiKTi +TTapavouia locutiones 1. Tfis alpeaecos 741 6A6 - Tfjs ^Trivoias 10589C2
dae(36(as a) res aipeais, daeprjua, d^eais, pd9os, pdpa9pov,^p6ppopos, yvcopiaMa, 5eapd, 5uvaaTe(a, lyKATiMa, eAeyxos, e^epa^a, eTravdaTaais, ^Tr(voia, fl5ovf|, KaKOT6xv(a, KdAumja, TTpdaxripa, t^Aos, T6A|ia, (to) ToAurip6v, Td Tfis - 9poveco epith deeIJiTos, 5iapoAiKfi, fiA(KTi, i§{a, 'Iou5aiKf|,TaTi, olKeia, oari, TraAiypoAos, Traaa, TToiKiAri, TroAAfi, Trdar], ToiauTTi syn d^edTris, aipeais, ataxuvri, drTai5eua{a, yvcopri, eTTiTipia, KocKofieEia, KaKo^poauur), navia, Travoupy{a, TTapavop(a, Trapa^poauvri, """o2.
Tfis

56C4

12

10545B10

dva(peais,

dTrdvTrjais,

TtiaTis Tfja eKKA.

233A8 11 et C12 'Apeiavcov 236A7 237B7 'ApeioiaaviTcov 11 +Trovr|p(a C13 6252A12 epithiSios isy!iAl)253A:i +257B1 'ApeiopaviTcov op euaepeia +3+8 +C4 'ApeiopaviTCov

D2

+ 9 +261A4 epith o1k6Tos +268B10 'Apeio^aviTcov eplth oiKelos +276B10(Am) +13 op euaepeia +14 KaTd XpiaToO +15 4 C4 eis Xp. +D2 'Apeiavcov

+ 277A7

+280A7 0/)285C14 +D11 op
op
euaepris -irfaTis
'Apeiavri

euae(3eia

(«/)^arc/5.)333Al

409B10

741 6A6 aipeaecos

400B3 420B10 syn

421B11 424D1 5 epith 5ia44lC7 6an 445D8pl. 448B10 C4 TTdaa D2 Ae^eis Tfis — 449A5 KOKOTexvia ttis - 452 D4 Aoydpia ttis - 453A11 4 65D7 468B6 472D4 476A5 epith TraXi|j(3oAos +KaKOiiOeia 7 8484B9 497A11 C2 500A13 epith iaos Kol KaTd 5id|ji6Tpov 516A14 517B1 521B4
10545B10
TToiKiAos

dTraiSeuaia C2 PoAiKos 425C8

auKo^avT^a, uTrdKpiais, op. dAfi9eia, euaepeia, TriOTis cbn6TTis (euaepfis, Tqs eKKATia(as) b) verba Ae^eis, Aoydpia, pfinoTa, priiidTia c) pers. e^eupeTqs, ^X^POS.
VTip{a, TTpoa{peais, purros,

96VOS,

^

fiyeucbv, KdAa^, TrpoaTdTris, aaTpdTrris, auvfiyopos dae^^CJ = vioio pietateni 1. erga deum ethnici

iraaa

7

548B4epithTToAus, ri iSiaTfjseTrivoias— +KaKO{ppoauvr|, Travoupyia 553A14 B3 Cl 557C2 564 AIO 569C4 580B10

op. euaepfis rriaTis 581A5 Ae^eis ttjs — 585A2 'Apeiou +6TTiTip(a 588B15 C9 'ApeiopaviToov 589A7 ets Oedv 12 epith i5ios 14 B6 'Apeiavcov + ai'peais C2 fj Tfjs — aipeais 592A5 pfiiJiaTa

11628B6 629D8 641C1 12648A10 653A2 +cbM6TTis 656A12 13688C4 op euaepeia 689B12 'ApeionaviTcov +Trovripia 14693A3 12 op cuaepeia B13 xpi^^TOUaxcov 696C2 5 697A15 +KaKofieeia 700A5 8 C6 704B1 725A1 713C7 716A12 +TTpoa(peais + yvwtiTi Cll 728B5 729C3 'Apeiavfj 733A15 B13 C7 740A6 741BI1 748C9 D8 749A8 752A1 op euaepeia 757B7 +uTT6Kpiais 764C12 opdAfiOeia 769A7 +96VOS D8 pl 772A15 B4 773B1 776A14 D2 780A4 Td Tfis - 9poveco 781G9 784A11 788C4 op euaepeia 789C4 792 Al +auK09avTia 11 rrdaa +puTTOs 15I13A1 16B2 10 20B5 pTipdTia Tfis - 24C8 25B4 29C6 32B5 Trdaa 53B13 57A9 et 64A9 Trdaa 10 68C1 73B10 80B14 84A13 89C12 113A15 121B2 i5(a 145C5 15II148A7 185A1 Cll 200B1 209A5 TTdari 216A4 221 A3 237B11 op euaepeia 284A6 Trdaa 297A9 'Apeiavfi 304C8 15III321B7 pl 324B11 340C3 Trdaa 381A6 417C3 437C6l5(a 445B6 op euae^eia 448A12 B8 449C3 TTA6(aTTi 460C4 OuaAevT^vou 468A4 16I556C9 OuaAevT(vou 16II616C1 620B6 16IV645A3 660A7 ToiauTri 672B4 C14 673B7 pl 12 13 17684A8 op dAfiOeia 685A11 689A11 'Ape^ou C9 701B14 D3 713A10 aipdaecos 753A4 716C13 749A7 8 752D1 TTdaoc 761A3 et 764C2 ToiauTr) 18800A14 ZaTfjs- B7

649C4

2116C3 et 192A3 toooutov Judaei 2165B14 toaouTov +TTapapa{vco haeretici abs 6(^>7z/l/)257B5 741 6B9 'Apeios + 268C6 syn daepfi ttoico 420B8 Cl 421B9 441A2 448B11 449C9 oi daepouvTes 476B15 7484B1 +4;6u5oMai 485C1:; dvai5cbs 10549C8 573C3 13689B6 ueydAcos + I4700C1 708C3 757A5 Cll etul xpiCTTOudxos 761B1 769D6 772D1 773B15 784C2 151 41D1 peydAcos 52A6 68B3 125B9 ToaouTov 15II209C1 oi daepouvTes 15in353A14 400B14 404A6 ol daepouvTes 15IV481.A.10 16II608C11 ol daepouvTes 20940C5 241040B5 251053.^4 ToaouTov 28I1112B13 o! kot' OuaAevTluov dae28II1164A15 ol daepouvTes 1116A8 PouvTes 'Apeiavoi 14740A11 eis Tiva, ets eedv 1 I604D2 ets Kupiov 4209^5 els ee6TTiTa 161V653B14 15I121D1 15II269C7 16IV672A14 ets A6yov 15I28A5 eis Hv. 16I58()C'i ets n. 15II240A2 I6III625A3 16II608C7 ets ul6v 16I601A7 rrept ti 14736B10 tt. Tr(aTiv ets Xp. 6O/)301A6 c. acc. n. d 15II240C3 ^9' ols = erri toutois, d 2. erga homines 149B2 ToaouTou KaTd du9pcbTTCov 14776B7 ets d^eA^^v dad^Y](ia, OTOs t6 = facinus nefariuni 14769

A7

pl. haeret. haeret. 7441 D3

+eTTixefpniJ'oc

spec

=

doctrina

daepV]^ 2 = impius, persaepe superlat. 1. pers. a) gener, sec. script. fere = pcccator, deo infidus 2148D7 sbst. +uoix6s, dv^po^ovos, 6 dSiKcov 152B9 14693A9 d^poauuri tcov - Eccl7,2G 20900 A8 oO yivcbaKei Kupios Tds oSous tcov — 2I977D7 h) s. Psl,l pouAf) -cov 261076A9 syn d^^cou strict. = qui sacra violat, sacrilegus 6{sj/nAl)2(jSC' calix sanctus confractus — fi ttouI tov ^TriKexeipriKdTa +Dl{bis) calicem vcl al|ia tou Xp. violando + 276B15 opolTfis daepeiasex^poi c) = ethnicus (J) = Ju117D9 ol -eaTOTOi tcov dv9p. 61A7' ~ daeus 11632A8 6 — eaTOTOS Upopoau 3Regl2,31 e) = haereticus abs subst. 4209C6 261076B11

peAAiou Ka( TTocuAou Zaiioa. syn \iavia, Trapa^poauvTi
TT(aTis

5237C15
euaepfis

6(y«^/)257B13 +264B1

0/)289A3 op
10580C2 593A2 12653

19816A10 241032B2

20960B4
'Apeiavfj

et

968B7 op euaepfis 1037A14 Ae^eis Tfis -

7429C4

452B3

469B2

592A14 Kap5(at

Tcbv

-

Provl0,20

169

&ae^-fl<;

'Aola

160

A14

673C5 13688B13 Genl8,23 op i\jat^^<; 14701A3 733B4 +5i^u«o5, ^oveuri^s 9 741A1 749B11 753C1 765A15 C4 781A3 C6 151 24B12 = Ar. 25A8 +<ixciptaTos 85C8 105B16 15II152A4 237C6 269C11 +<5nral5EUTOs 281C5 297A7 320C1 I51I1333C8 345A15 360C7 373A6 380B14 388A15 460B11 465A7 C12 1076C10 261073A4 18809B2 16111628B1 1077D2 2811112B10 1129C5 321180C9 33 'Apeiavol epith dvTip 5229A16 1188B6 15 20941B1 2811100B15 .1113C9 6{synAl)2-J'JD& AOyouaTo? (C'«0 ^ApeiopaviTai 261081B15 i7704All recbpyio? 17713A6 TpTiy^pios 5237C8 6 + MEMTivcbs KcovaTdvTios 17725A15 789C11 16111628A3 MaviA^ycov 1611612A14 617C12 Xaios 251061A14 2811120B4 naOXos 6 lauoa 1) daemones 20900C4 et ZaB4AAios 1 8804A3 tI 15165A16 2. res a) indeterm 6 2811124A2 16111636B13 toOto7428C4 15144C6 +dTOTrov b) epith aipeais 5225C8 7424C12 476C6 10577 B13 12677C14 13685A5 14741A4 784A5 271089 789A7 792B11 15125B9 241029B13 oiddKOT^ 7420B13 yvcoMTi 151I233A14 Dl
voia 1511204A1

116D7

dvepcbTTCov

117A6

177D2

dvepcbTTcov

(On^)7465C10 fiucbv 15165A11 toO KcrraaKeudaavTos 15II212B2 fiucbv 224A17 +9uais 151V 469A2 dvOpcbTTcov 28I1100A13 3747n9.1in6. add. atlrib. - dvepcoTrlvri 12661A6 15111441C8 2811121C14 - 9ua6cos 2113D3 133B1 9 15! b) infirmitas corpo44A9 69A12 351268C11 136B10 14780A14 ris sec. Mt8, 17. Is.53, 4 21 33CZ 15111389B9 13 151V 1511265A6 syn v6aos 477A11 13 20932B6 15 28111164C5 al Koe'

add. attrib. - aapKiKri 15111393C8 fmas aapK6s 14693A7 1511293A4 i?(wi6,i9 15111389B5 -acbnaTos 15I11392B12 161V657C4 20848A7 c) linguae et mentis 251060C13 351277B5 hebetudo 13689C7 yXcbTTTis = sermonis 1611608 C5 epith TToXus 161V649A2 op trpoeunla 251069 BIO f) TTepl t6 Xeyeiv — 4. infirmitas, quam
in controv. christol. haeretici,

maxime

Ar., asper-

gunt naturae divinae 15I1208A16 Trepl t6v 0. etadyouaiv +9e6vos B4 spec ipsi A. in natura hum. habitanti 2133C8 toO ^v tco acbpcm 136A2 — ToO A. 141C3 ^uaecos toO ^voikoOvtos A. 15II1396A11 pl 231021C3aapK6sChri. 1024A12
TraOcbv e^

+ucop6s

5i5aaKaX(a %{eppAeg)
gvvoia 281

2C13,4

6. infirmitas

daemonum

(t6) ^vvoeiv 2811121B14 iTTlvota 7429B14 +Mcop6s JpyaaTi^piov 13689A8 op eeo^iXi^s

388A14 1101C3

1511224A14

fpcoTTiais

161568B9

17776A5 t6 ipcoTav QoAla 11

2189A12 20857B9
6'«09B5

14 5aiii6vcov Kal elScbXcov +oueeveia 864A13 tcov ixQpCbv 904B14 965B13 + TTavoupy(a 6. infirmitas rerum yfipcos
Trup6s

t6 Kap5(a 15I11321B15 17757A15 +yEXoios X6^e(6iov 7468B1 A^yejv 151V504A2 +dv6TiTos t6 TrapapdXXeiv \7{ffAr5.) iravoupyla 17789D2 TriaTis 13688A7 op 733A9 +TT(aTecos dXA6Tpios TTpoOeais 6400B12 ^nua 14700B4 281 6pe6s 9p6vTiais T6 9poveiv 15II193B8 1129B12 C13 3. impers. - icrrl (a.) c. i. 177C5 1511157A10 X^Eiv D2 9a{v6Tai — +dTOTTov 421 6C6 et 7 7428B11 XoyljeaOai 437A11 fiuas A^yeiv, voeiv SiavoeiaOai +dTOTrov 15I11376A3 Xa^eiv 401B2 X^eiv 457C11 dva^epeiv 151V488B3 voeiv koI Xdyeiv +dTOTTov 161V644C12 ^pcoTov 20941A14 2811100A7 iTpoadyeiv CH et 23997A7 Xeyeiv Xiyeiv Dl et 1117C5 et 1128A4 4vvoeiv &oeBu>^ = Impie 151V504A10 ^e^opai
,

A11

OavdTou 2144C2 2144D3

145A13

Xdycov 7444

do6evetx>

=

Infirmus
ttcos

sum

1.

morbo 2136B10
vaoO
lat.

dv A.

^TriaTeueri

corpore, praes. Tds dXXcov
"

(trreXdaas daeevetas daeevoOvTos ^v aCrrcb

toO l5(ou
2.
s.

20901B2

351265C9 Joll,l

10

et met.

=

S{Dion com)39 6C2
iv d5iK(ais

10581C5 drreiXa^ 12680A3 14789D7 irpoaip^aei op ccu^dvco Trpo-

deficio viribus vel animo, langueo

151144B4 10 1511197C8 Trpos fpyaa(av 265A7(6u) 151V477A12 17749D3 Trp6s dXfi853 eeiav 20848A11 Trpos Tfiv Trpdeeaiv 849B1 A12 op laxuco 884B14 885B10 952C6 uaye(a
euu{av

op
ol

^vepyeco

953A1 +Trocvouat

301168D2

s.

lat.

daOevoOvTes 1C9,22
dio6evi^^ 2
et

17(//^r5.)732C4 ^KXaiipdvco

&oeXYOtivct>

=

2811121A11 dva^^pco petulanter ago 6(j>'n.(4/)273A13

KOTd TIVOS 6LaiXy€ia f\ = petulantia, luxuria 120C8 25A7 et 32C14 pl. Jovis +lpcoTes 28A9 Martis et Veneris 36A7 cleorum 49C15 et Dl hominum 4 deorum 52B7 Rheae deae 13-tp6ttcov 14760 Dl uct' daeXye^as 20945B14 Trderi daeXye(as 311173B14 op 7rai5oTroi(a
dLaEkffi^ 2

infirmus 1. corporis vires 12649 3740,13 ieiunio — ecrr^pa yevvi^ari 42,25 et 45,25 ascesi acbpa — ecjTepov y(veTat 2. natura infirma a) negatur

=

C9 +y€pcov

20932B1 acbuom

in
e.

deo 2100B4

el 6.

dvra,


b)

eup{aK£Tai

101A4 5id t6

i^ uTTOKeipivris uXr|s TTOiei to wfi — elvai t6v

128A2
t6xv{tt|s

enuntiatur de nat. hominis dvepcorros 2145C9 ^uaei 14692A16 Tf^v ^uaiv 177C7 op TeXeios Tupavvos 2144D5 op

9opep6s

=

petulans adiect. et subst. 6{synAt)

14705B1 vecoTepos +c3yopaios 273A14 dvrip 716C10 ol daeXy^orepoi tcov 'EXXt^vcov 761B5 764A7 — Tfivvfuxt^v +<5cyopaios 11 C9 veebTepos 781B5 'EXXT|ves +vecbTepoi 6toe(XV0^ 2 = inhonestus 8480B6 - t6v Tp6Trov + XTiaTi^S HavwLoq 2 = nota carens, met = ignobilis 12649B10 y^pcov op feTri^avris &o6^veia t^ = Infirmitas naturae, debilitas et
virium et animi sgl. et pl. 1. deorum falsorum 113C7 princip. Manich. op 5uvauis 8 25C12 108B4 9 180B4 el5cbXcov 77B15 2100B1

spec t6 doOev^s 2811124B5 fiuwv 2811 1149C8 t6 - iv laxui de qualibet re creata 181D1 9uais +^euaT6s, OvriT^s 2144A14 edvccTOS C13 rrOp 15II309B10 ^uais 351277B4 adp^

de daemone 151117C11 irp6s TrdvTas - y^vriTai 20852A1 cbs Trais 884B8 888A4 B7 +hti5^v
5uvduevos 904A12 B6 969C2 - 5uvdn6i op dypios c) in controv. christol. ab Ar. divina natura et A. - dicitur 2133B5 Kupios ouk -, (iXXd eeoO 5uvauis 15I1209C8 6 - op 6 5uvaT6s 151V 488B2 novds div. 3. s. lat. res 151V476A13 ?vvoia Ar. +dvepcbTrivos 20953A4 fallaciae idololatriae
"

185D3

el5coXoXcrTp6(as

189A12
2.

El5cbXcov Kal 5ai-

m6vcov +oue^veia Achillis op dv5pE{a

heroum 133D3(Au) spec. 3. hominum a) inf irmitas
109B10
fiucbv

28I1116B10 ^fina +dTrp6TTfis sbst t6 bomo 9529 161605C6 - (hroSe^^ecos +TaTreiv6s C9 muneri suo impar 3(ill&SD2{bis) s. lat. 1C9,22 do6eva)^ = infirme, met 161605C10 elprjiievov 'Aoia = Asia Minor, provincia eccles. ^ep
SardS.^^i^i*.

n49.1in5. inscr

+333A9 +341A1

sbscr

naturae totius abs 2100B6 t^tovos

14700B11

17701D7

161

&awTf]q

AotiYYVoicTO^

162

daiviQ^ 2
KAripos
<3caxe7lTl
t=

=

integer

20973A15 6960X1x65 +6A6-

Roml6,16

adv = inconsiderate 6{epSardl. )312CS («^2.)320A11 pouAeuopai op ^et* eiTiiJieAeias

d(TK^b) = exerceo 1. gener alqd = studlose exerceo, colo, tracto 2184B13 tt^v laTpiKriv

e^On^O^GOB^

dAriQeiav

557C6
ols

-TT^vov 9covfis

Tis Tqv vitae ascet. operam

av

iniurias 36(e/>25.)1416 n84.1in2. Sidvoiav daKrjO:] 2. spec =

10556A5 TauTa =

form, epistol. daTrdaaaee dAAfjAous iv dydTTri 20845C2 Antonium cbs uI6v b) rem 6(ylwrt)372Bll elpfivrjv Kal evcoaiv Trpos Tfjv IkkA. 14721B12 Koivcovfav 17(,fy/j//z>r)720B4 auvd^etav, efpfivrjv 311173C8 656v vitae ascet. dub. ll(O'«j)632D10 - TTis u^eTepas sc. dpeTfjs [forte Tf^v uneTepav?]

D4

P

doKaoTo^
doKiXo^ — Tuyxdvco
TTfScov

349 Al 4 auTov
2

do liovfipr) pfov 14692A1 P 20844B8 21977C10 inscr 331185D2 inscr abs 20844B6 KOTd M6vas 861B12 864B10 KaO* eauT6v 893A10 +Troveco 969B9
2144A13 peAeTdco daKfiaeatv 12668C11 TdvovTfis — 2. spec vita 669C11 14721C13 t] ev Xp. 10 B4 844B1 ascet. 20837A4 f\ kot' dpeTrjv C4 845A12 +aTrou5T^ 848A2 852B3 853A7 B7 868A10 864B12 865C4 B2 856A3 881B4 epith 876B5 880B11 872A1 869C2 dvco^eAris 884B5 888C4 893A13 Bll 897C2 901 Cl 908C2 912B1 12 epith ttoAus, auvTO^os 917A8 +euxaf 932B1 fi dyav - 937B13 957A8 epith auvfiOTis 961A6 +euxfi 965B5 968A15 969B14 epith iroAuxpdvios 973A6 10
41,20 +TaTreivo9poauvr|, TroAiTefa 3735,2 inscr dyaefi 42,25 epith ueyas 43,6 45,27 57,25 58,3 epith ttoAus 59,4 epith ^apus syn lyKpdTeia

= amplectendus, acceptus 6(C»"') — fiyfjaaaee = sine macula met 36((?/>40.)1440A16
3
f)

doTTl^, f5os
Isll,8

= coluber 10541B5 TpcbyATi da14760C13 5f|y^aTa darrf^cov
aKopTrfos

^tOXTQOl^

f)

=

exercitatio

virtutis,

1.

gener

20857A8 +691S,

sine foedere met nullum foedus admittens, implacabilis 2157C1 TTdAe^os 11 Td

donovSo^

2

=

Tfis 9iAias inter gentiles et Israel

fiv

'AooupiOl, hostes gentis Judaicae sec. VT. 2157C2 +AfyuTrTioi, BapuAcbvioi 20888A6
4Regl9,35

doTaoidoTO)^ =
nantia, pacate

176C2

sine ulia seditione vel repugdTTOTeAcb xp^fav

doTeio?
ol

i.

e.

3 = urbanus met 15I(ylrrAa/)20C15 doctores eccles. +eeo5i5aKTOs, ^0965

— KapTTos locutiones: Tfis — epcos 20865C4 20937B13 -MiaOds 20893A13 - TrpoOeais 20884 B5 - Trpoeuiifa 20973A10 - t6vos 12668C11 20844C4 al. v. s. Sianevco ^v — eKKaK^co ev — emiJievco tt) — iTrmfvco, Ix" ^t exouai Tfjs —
,
,

3T1A6C0, KaTaiiavedvco, axoAd^co Xpovfjco ev —

Trj

,

xp«ot*°ci,

doXYjTlQpiov t6
<ioxy)TlQq, ou 6

= =

recessus ascetarum,

mona-

sterium 20845B7 t^ttos tou
asceta

s.

'AoTepiO^ 1. ep. rTeTpcbv Tf^s 'Apapfas ^ep .W5.)333B7 +337A14 sbscr 14709C8 +"'Ap6ios, rfmoi eTTfaKOTTOi 713C1 18796A7 inscr B7 797A13 B6 805C13 808B3 7 809A1 sbscr 2. alter ep. 18796A4 inscr 8. alius ep. a syn. Seleuc. excommunicatus 17704A2 4. ep. Arian. epith Gappadox, 6 Ouaas, 6 ao^iaTfjs, auvfiyopos Tfjs atp^aecos 7429A7 452A14 15176 A2 14 77A6 Bll 15II200A13 205G13 225B3 C6 232A9 15ni324C12 449B9 17713 A15 'A. TisdTr6KaiTTTa5oKfas 716G4 12 6. 5ou5 'Apuevfas 11624A15 6. k6ijitis 11608
Bll

eccles. 6(C"'«0260

14756B2
stella
aeAfivTi

A14 11632A12 +Movd3ovTes B14 856B15 Athan. 889A2 929A13 Amun 311172A7

14737A15 20853 896B12 908B8

doTVjp, eposo = Xopos Tcbv - +fiAios,

'AoxXinTca^, 5, episc. Gazaeus 6{epSard3.)225 B2 +C2 +328C6 +329A12+332C2 +333C11 12648C3 14700B9 6 ev Tdjri

157C8 et 15II188B7 172A2 et 15II205B7 et 15in341B3 et 16I592G4 +fiAios, aeAfivn 2157A10 et 16 et 160G12 stella nativitatem Chri.
Sia^^pei annuntians 15I132A15(^w) - daTepos 15II249B12 op uiyas ^coaTfip ev 56^Ti 1C15,41 15IV5()9B4 epith 4coeiv6s D3 512B14 6 AauTTp6s, 16I572G14 + 6 TTpcoiv6s - = Chr. ex Ap22,16
. . .

'AayOifinioq 1. = Aesculapius, deus artis me" dicae patronus 2184B12 2. episc. occid. Q{epSard3.)337AlSsbscr.
6ia)i6q, 6

liAios

=

uter 20921 A4

8

351276C5 epith

TTaAaids Aff9,i7'

doTi^piKTOC 2 = imbecillus, met instabilis, praes. infidesbsto!-2811093A13TTfaT£i 1129B13 C13 28II1165A15 351 276D3 +dMaefis 2P/r3,i6

aofxa, tiaTosT6

= canticum36(e/»39.)1437A8(i?.f) ciandTcov lib. sacr. VT'.

- elm 311172G3 doTopvo^ 2 = pietatis

expers 14749A8 6

dojxdtTlOV t6 OaAfa
o^OfXCVG^

=

cantiuncula 7441 DIO Arii +

=

{Q-xs)

doTopyto^ =
KaTaAefTTco

neglecto

amore

6{sj>nAl)260B9

3 libens 12668B3 op SeiAidaas do(xdva}^ =libenter 6(0'-'«^)361C8 Trpoafe^ai + 404Be ypd^co

=

doTpaTt^

f)

=

fulgur Lucl0,18
pl.

16I592B5

36(^/»24.)1433A10

^toocpo^ 2 = qui caret sapientia, spec term. haeret. in controv. christol., add. semper dAoyos eeds 7441B11 15II216B9 15III456C7 15IV472

doTpov,
73B5
12

t6,

semper

=

astra,

plerumque

+fiAios, creAfivn,

13

oupav6s 117C12 53G5 72A11 14 88A11 89A2 2116C11 Td

G9 op ao96s 14

16II609B11 +dAoyos, d^eyyfis

G2 15IV512A13 16II KaT' oupav6v - 172B6 613B12 +9coaTfipes 16IV661A4 3735,1* epith
TrdyKaAos

do7cd^0(JLai = saluto c. acc. 1. = ave dico, salutem dico vel scribo 6{Pinnes)3&9 A6 TToAAd ae 14756G15 (])iAiTrTrriaious dTro toutcov, qui in domo Caesaris sunt Phil4,22 2. = vale dico

20972B10 auTdv

3.

= amplector

met

a) pers. 6(i>'n//zVr)352Cl

Athanasium

amanter, 14693

'AoTudY*J? rex 15in388G5 Dan, Bel et draco5 doTuyeiTCOV, ovos 6 = urbi finitimus 145D4 douYY^^*''^®? ^ "^ ^^^' cuius Tenia non datur, sbst Td - 16IV660B11 pAaa^T] |Ji4co, +&9UKT0S

Athaaaslus

163

6La{}yYiHii<yvoq

&T^Xcia

164

661B10 ToAiictco - pAaacpriijfa \6l\{Theogn)&52 B15 +&9UKT0S - 5(kti 15II224B9 16IV653C11 664C5 665B14 - iTrmiJiia 16IV660A7 - KOTa- k(v5uvos 196C1 - Tipcopia 5{Kr| 15III440B3 16I608B12 16IV(Orf^)652A9 653C8 +a9UKTOS 676A2
6iO\>yyipixo<^ 2 = res, quae cum alia comparari dvaaTriiaa 28I1104C6 — Suvanis 2177 A4 - ouaia tou A. 15I133C7 - Trpayua 151132 AIO 6e6s — saTi Trpayiia — uTTEpoxri 189A11

docpaXto^ = stabili modo 1. = tuto 15II316 AlO domus — yeyove 2. = certo i. e. sine dubitatione 15II181A3 yivcbaKCO Act2,36 op d^i9ipdAAco
3.

=

diligenter et caute \l{ffAr7.)

741A1 jriT^co Kai 5iepeuvdco 251057C9 euayyeAi^o^ai

20873C2

vfj^co

doxaXXto = maereo,
JauTous

indignor 17684B5 KaS*

non potest

doxCTO^ 3 = non cohibendus, non ferendus 6(^n^/)257A15 daxcTa 9pov§co
doXTQfAdTiOTO^ 2 = figurae externae expers 4220A4 Tpids +nia, dSiaipeTOs doXTQt*-®^^^ = indecorum me praebeo, ineptas partes ago met ^{AlThess)2%^m 14772B14 doxiOTO^ 2 = non fissus, individuus, term. theol. 15IV468B10 povds +d5iaipeTos

dauyxUTO^
ais inter

2 = non mixtus 28I1109B9 duas naturas Chr'.

evco-

douyx^'^***?

=

^"^*^

confusione 4220A4 Tpids

- auvdTTTeTai +

dT|if)TCOs yvcopljeTai

douXia, f) = A12 elScbAoov

ius asyli, sanctitas inviolata 14760

doruXXoYiOTO?
dcyv)(X7ra6TQ5 2

2

=

res,

quam

ratio assequi

doXoX^co = occupor

in re

P =

detineor in re

nequit, inexplicabilis 28II1148B13 uvfcoais

dau(Xcptovo^
res

2

= =

immisericors

12673Gl4Ar.

dissentiens, contrarius.

ypduuaTa 6(Jm/)293A7

opos 28II1157A15 Tais TTp6s ^auTd — TT^v 9uaiv exovTa
tia

- 56^a 145A15 ypa^als — ^uais 160A4

met

dauv6l8l^Ta)^ = inseienter vel mala conscien8512A12 eTrdyco
CLcroveaia.
t\

douvcTO^
dnapTCoAds

2

= insipientia = insipiens =

133

D7
+Mcop6s,

3738,28

douvSeTO^
rens

2

bicompositus, conexione ca-

20957B2 P oTTTaaia docofxaTO^ 2 = incorporeus 1. gener. 2811117 Bl — erripaais Chr'. descendentis ad inferos op aco|iaTiK6s n. sbst 7436A10 ouk dTToppofi tou — res 15I44A8 et 15III440B12 op eaTiv 457C2 2. terminus acona 324A10 17772D2 +ee6s in controv. trinitar. a) Oe^s n. 144D7 +d9eapT0s, dedvoTOS 57B3 +d6paTOS, dvfccuaTos 2116A1 7433B8 +duAos 15I69C6 +d|iepiaTOS 15II220A5 b) A. 297C1 9U+ dATieiv6s 17(c/CT-^/.4r)712A3 aei 109A8 +d9eapTos, duAos 161B13 ^uaiv 176C5 15III324A8(/)/,f) xapocKTfip, eiKcbv 380C3 6-scil = A. 251060A11 +dTTaefis B13 Cll 6 A. 6- 28I1113A8 +dTraefis 28II1136A1 ee6s A. +
dTTaefis

176A2 universitas rerum + dTCCKTOS S{DionAl) 508A4 prjndTcov dcuaTaTO^ 2 = res, quae in se stabilitate caret 173C3 t6 oAov adv. — op auaTaais 15I61A13 A6yos 64B8 et 15III456B9 epcoTriais +dTOTros 241 041 D3 TouTO +dTOTTOs

doct>[JtdTU)^

=

sine corpore 28II1117B5 Ttapcbv

Chr. in inferis

docoTia

r\

=

luxuria, libido

128A12
^cov

Jk \xk^T[^

+ TTapa9poauvri

docpdXcia

f)

=

stabilitas inconcussa 1.

securitas a periculo vel errore

15II316A5 2176B14 KaAdpri 2XEi — 6KTOU ev5u|iorTOs Tou OKauaTou 15II168B5 15III324B3 - Tcov TriaTcov 460B8 = iaxus Prov8,14 16IV664B9 20857B13 eaTiv Telxos eis - 904A2 Se^aaee Trpds - + d^ojSia 924B6 eaTCO Trp6s da^dAeiav TrapaTfjpriais 241029B13 decr.
mitasrei 168B1 deavaaias
Nic. kavd Trp6s hco^eAeia 3. = diligentia, accuratio 6(j«/)284D3 peTd Ttdaris — e^eTdjcoai

= fir2.=

docoTCO^ = luxuriose 12677C2
2

inordinatus 1. gener. rerum ordo dTaxTO^ perturbatus 176A1 +dcruve6Tos C12 op Td^is 10573A2 op Td^ei Kivouiievos impers. a. c. i. 2. met = homo mori351289A5 +dAoyov
et

=

busimmoderatus,seditiosus2193B14 C7 5228C3 6(C'«0349B8 ol - auvo5os haeret. 241048A5
al ev 'AvTioxeicDC

dTdxTCO^ = inordinate 20957C2 = perturbatio ordinis dTa^ia
f)

aKipTcbvTcov
1. in

mundo

dacpaXl^^ 2 = stabilis 1. = firmus, certus, met res 133B1 touto Trpos dTToAoyiav ouk — 2121B10 TouTo 11608C12 16I600A10 +dATiefis spec - 56^a yvcbpiaiJia 177B8 -SidOeais 11604C10 152C8 -euAoyial5III349A13 -Oe^eAios 291168 A3 - Adyos 21980A2 - UTr6|Jivriais 20884B12 - xapiS 15III345B15 impers (a). c. i. 121C8 11609A4 13689C5 16IV648A8 17(/Mr5.)729A4 2. = tutus 6(c/«-^/)380C3 e^eTaais 10548A8 5ia|Jievcov — oTrd dTTdTrjs 14693D2 ouk — toTs
lJi6Td

173C2 opTd^iSsyn dKoapiia 76A7opTd^is B12 D4 80C5 +ciKoaiiia 2. mentis turbatio 20896B11 Aoyiaiicov +Tdpaxos op dTapa^ia 3. pacis eccles. turbatio 5229B11 TOiccuTr) +TTapavo|iia

^(^'"'^^^OICI^
liturg.

epith

Tapaxcb5ris

11616C6 conventus

dTapa^ia
C3
|i6s

fi

Aoyiaiicov

= pax imperturbata mentis 20896 op dTa^ia 908A4 =
940A11
imperturbatus 2089 6 A8 AoyiaaTaeriais syn dedpupos

dTdpaxo^
ocTacpo^ 2

2

TocuTa

=

posteris

15III365B10
stabilio,

pipriais

+dKU|iavTos

munio 2101C1 Xdpiv 12672A12 TriaTous Trapaiveaeaiv C2 toOs 15III428C2 uiaeTiTds TTdaxovTos P 10537A10
docpaXtl^to
5idvoia eK 5i5aaKaAias 11609B8 dKoal ev dArjeeia 20877B10 yuxf) TriaTei 905B8 vfuxn Aoyiapois spec augeo vim vocabuli alqo additamento 15II 276A10 Ae^iv ev tovjtco i. e. addita particula 56

Mmet =

=

insepultus 12652C11 acopa 14708

B12 mulier
dT€, add. 5fi [praeter 15I81B8] c. partic. = quippevelutpotequil5Cll 41B7 65A13 81C15 84A13 2104C4 109D2 116A5 149D2 15I81B8 16I592A6 28II1161B1 35 176A10 1268D2 s. V. 5fi

docpaXTO^
jr|Teiv

f)

=

bitumen

36(f/>43.)1440Cl2

dT^Xeia
BIO

r\

= immunitas

clericorum ^G»')^^^

dvTl tttiAou Genll,3

166

iTeXeiSnfjTo?

aTpCTTTO^

166

ATcXcuTyjTO^ 2 = Infinitus, f ine carens alcoves - ^aaiXeia 7476G11 doxol l7{ffAr5.)732Bl2 6{epSard3.)332C3 +avapxos 17(//^r5.)732A12 - 5ianovr| 15IV520A7
&TeXl^^ 2 = imperfectus 1. spec scientia, quae non suppeditat ad alqd 177C2 ^TnaTi^uTi Trpo? t6 iroieiv 2. term. haeret. in controv. dogmat. a) n. 15I41B4 ouK — oOafa tou TT. fjv TroTe b) Aul6s4220A12 15III405C10 +xp£(av lx"v 429G7 15IV481B3opTeA£ios Dl +TpeTrT6s 251053A6 6e6TTis in f ilio propter circumcisionem op TeAeios c) Tpias 16I580G10 d) homo mutila forma trinitatis baptizatus 16I597C5 +Kev6s e) TrlaTis Nicaena 18800C14 3. homo a) natura et peccato imperfectus 15I41B10 t6 — ttis ^uaecos 15II288B6 Ipyov Oeou 11 acoMa a A. susceptum 289B3 Ipyov +xcoA6s b) non satis imbutus doctrina christ. 16IV(rA^o^n)652B13 et C2 ol - op
TEAeicoOefs, TeAetouiJievos

aTOKia
ret.,
sgl.

T)

= -

absurditas sententiae, praes. hae-

et pl

156D4 A6you

361B8

cb Tfis

7(Z)w«i2om)464G4

^(^''««^^^^OBl^ et 15I52A10 6aTi

505C9

A8

I5II152B8 epith ttoAus 15IV472B8 GlO 16I568B11 +daepfis epcoTnats 28111152
+pAaa9r|iJi{a
2

mirus, absurdus 1. pers. -coTaTot 11(0«^)624B7 dTrdTTi — cov 2. res a) gener. n. pron. t(, toOto 113A6 +d5uvaTov 2168G5 +xA6UTisd5tov 169A2
insolitus,

aTOTCO^

=

e^O^xi-^^^lB^

oi

.

,

.

+eauyaaT6v 4209B13 uiaAAov - 7464G2 11628 A13 15I44G6 +daep6s 11 t6 Taov - 52G6 57A9 diJ^OTepa 15II189G8 oTrep +d5uvaTov 15III341A12 +dAoyov 429A4 +5evov 465A1 15IV472A13 OTTsp 477B12 ou5ev 508B3 517B5 oTrep 16I589B12 17(^</!JVa^)712C2 768G1 780A12(^u) 788A7 241041D3 +dauaTaTov 351269B6 +eau|jiaaT6v b) epith t6 y6v6nevov 2105D3 +dTrp6TT^s - eTT(vota 15II281B2 - ipcbTrjats 15I64A6((i)w) +TrAeos

&TCv(^(o = attente intueor 137B3 eis ^uaiv 231009B7 auTcp =Moysi nemo poterat - 2C3,7 351285B4 spec visum recipio Act9,19

+ dauaTaTos

^ua^rmlas Aoyiayds 15I44D1

15III456B8

Trpaytia

&T€XVtb5 = prorsus 7460A5 tou Kaid^a ^aTl

t6 9p6vriiia

dlTl(J.d^(0 = contemno, contumelia afficio 1. rem 129A3 Texvrjv, ^TTiaTriuriv 2. pers. 2153 D3 5i' i^iias P A. op Ivtiuos yivopiai 165C12 t6v

16I572B2 c) n. sbst. t6, to — praes. haeresis 177B14 C14 4209B7 6(C'««^)369B8 400C9 7429B7 469A12 15 10569A9 15I53B6 t6 aipeaecos 15II201A10 laeljov - 15III453G13 t6

A. 6(^^n^/)276C7 eeov op tihAco (Jm/)285C4 P 6 Kpfvas + 6 +D9 et 288B3 et 289A2 et B6 et 15

auvo5ov 7469D6(3w) Jo5,23 14708G4 Kupiov 5 pauperes 6 Ghrum. 788A11 auv65ous 151 49A9 10 et 80G4(/>iV) Jo5,25 16IV672A7 6e6v 251065D1 P acouia Ghri. crucif. 26l081B12(Aw)
va6v

Iktoutcov- 15IV469A15 B13 14T6iKTOUTOU - C9 t6 eK Tfis ^TTtvoias - 473A13 B15 488B5 dAAo - 13 TotauTa - 500B14 501 C3 508A3 16I597B11 TOiaOTa- 17749D7 ttoIov - 251056 G7 3. impers. a) — eaT{ (a.) c. i. 2105D4 108B10 G3 109B3 169A3 4 14 B3 9 C2 3 173A1 2 7437A10 +dae|3^s ll(0«f)636A3 15III401B4 437A8 444A7 456A3 I5IV488A15 suppl. inf. B3 +da6pes 489A7 497A15 B13
16I552B8 573B4 5 17(i7n^r)696C6 +de4|iiTov + 697B1 351269B8 9 b) - cum et 177D2 9a(v6Tat, el Tuyxdvei + dae^es 2172A5 - ouk dv eiri 5taKoanoOvTa sc. A., ei KexprjTai cum
.
.

=

corpus Ghr'., Kupiov
f\

&Tl(jLia

peT* dTt|ji{as

contumelia 1. act 148G14 sordes iKpiTTTouatv 6(J«/)289A13 KaTcc auels

=

.

v65ou

7468 D5

ui6v

476A14

i-n'

dm^iit aco-

.

.

.

.

.

11640D3 Traaxco +uPpis 12645 B13 (jieTa^lpco els — op T\[ir\ 14704A1 ust' octipias KaSatpeco epith ttoAus 789G10 epith ttoAus 15I49A9 9^pco - tiv( op Tt|jiii +d5o5(a 73A15 et 80G2 epcoTdco, Trpo^^pco Itt' dTiiJiia toO A-uloO 2. pass = nota contumeliae inusta 2137B2 dTipiiav aTaupoO 96uyco
Tfjpos ovoijidjco

prolepsi subiecti

= —

,

ei

5iaKoaiJicov

.

.

.

Y.iyj(ir[-xa\

dlTOKCO^

=
f)

absurde

2168G8 yeyevfjaeai

169D5
dpeTfjs

\py\(yaa%a\

(XTpani^

=

semita

met 196B15

656uco

-

honoris expers, contemptus 1. res 128G9 UTTripsaia 2137G5 et 10 eavaTos +56tv6s, 9eukt6s 3743,18 pios 2. pers.l5I57G14 et
&'tl\loq 2

=

aTp^(ia^ adv. = 912A11 eiaTi^K6i

sine tremore

20857B2 dv^KeiTo

- = haeretici = sine sectione 4220A5 X"P^2" = flatus, vaporaquae 7{Theogn) &T(l(^, i5os 460C5 uSaTos +6 op uScop meton ex Sap7,25 =
16I568A9
oi

aTfXT^Tto^

r)

A., Xp.

8492B14

(Z)io«^/)504A8

513A1

aTpeTTTO^ 2 = immutabilis, term. theol. in controv. trinitar. 1. Tptds 15I49B9 +TeA6ios, del cbaauTcos ex^ov 28I1097A13 +dKTtaTOs, d(5t05, dvaAAoicoTOs 2. Oeds 15I85B5 Jj^l7(<;/«r.<4/^r) 709A1 +dvaAAo(coTOS 241041B15 - eedTrjs 281 1121B3 351281A11 +dvaAAo(coTos 3. n. 3205A7 15I57B3 84G5 et 7 6 - op^sec Ar. 6 TpeTTTds = A. 12 +dvaAAoicoTas 93B4 351269

aT^XtlTQTO^ 2

A14 ou5^v —
TTapopcoai

intentatus 8489B9 et 12656 auTois 677A13 ouTe Tt tcov —

=

D8 t6 -ToOn. 10577A14+
dvaAAoicoTos

d(5tos

15I120B4

O^TOfXO^
aunTrAoKfi

r\

tcov

= atomus 7449 Al 5 et 17756A14 — sec. Epicur. est principium

rerum
dTOV^U)

241044A2 5 — r\ oua(a toO T7. 15I85A12 88A7 op TpeTTTds, dAAotouyevos 4.A.,ui6s, 'iXp.,Kuptos3205A6 7449C15 456D7 + dvaAAo(coTos 15I29B12 op TpeTrrds 85A10 93B4 112C7 nevcov 88 A6 +dvaAAo(coTos 15II160B8 n^vcov - op dAAotoupievos 120B1
et

+

G4

languidus sum, met fatigor 12665 16IV648G1 JAKuaai non possum 28II1149A2 diab. otovcov = debilitatus lAeye
»=

Trpos

eAivfieis

16II612G14 et 17(c/«r.4/^r)709A7 et (//^r2.)721C4 28I1112G5 +dvaAAo{coTos 7 ^uaet +dTraei^s, dvaAAo(coTos 28II1136A5 et 8 et 1157D3 +tivaA-

&TOVia
paTos

f\

=

languor, debilitas 209 7 3 Al 2 acb-

&T6iiY)(J.a, noTos t6 = factum vel dictum ineptum, fiagitium 6(C"««j)369C6 syn eyKATina

372A11 TTiAtKouTov

15I61G12 epith

otJioios

t6 — ToO A. 15I85G5 +TauT6TTis 88B8 93B11 117B9opTpeTrT6s 28I1096A11 +t6 dvaA1121B13 28II1161A2 +t6 dvaAAo{coAoicoTOv — oua{a toO A. 251060A4 +dvaAAo(coTOS Tov — t6 ^k n. yevvrjMa 15I85A12 — 6 SeuTepos A5ap

AoicoTos n. eaTi

1160A3

351 2 69 D7

-

e^

OTpeTrTOU

=

167

fixpCKTO^

auTdpxT)^

168

15I117C7
9ua£i

tou A. 28II1152B3 6. Uv. 16I589G7 et 592A5 et + (5(vaXAo(coT05 6. res creatae B9 +<5(vaAXoicoTos, a^eapTos christiani 7452A5 t6 - 15I117G1 syn (iMET<i|3ATiTos 16I592B10 To-opTOTpETTOMevov 16n612GlO
f\

Kupios 15I117G9
«b^oouaioTris

120G4 6

del Kai

qui sui arbitrii est, met aucauO^VTTQ^, ou 6 tor et patronus 6(f/rjFa/)353G14 scil haeresis

=

audevTiKo^
744B6

3

vel editus 6(J«/)296A2 xeip

= summa auctoritate = scriptum

praeditus
\7{ffAr9.)

kv ToTs

KTfaMaaiv ouSfev


f\

=

760B2TTiaTis 28II1156B11 cbs -KcoTEpoi maioris auctoritatis, syn l^ouaiaaTiK^s

=

tt)

^uaei

&Tpe7CT6Ty)?.
A.

— TiTos

=

immutabilitas, term.

in controv. christol.

A6you 28I11161B8 G7 tou 1164B10 + (i^paaTOTris G6 +6iQava(jia, 6i<f-

Qapuia
christol.

iTpc4> ia. n = immutabilitas, term. in controv. ToO A-u!ou 7452B10 +6|aoicoais 15I85A4 t6 61J1010V Tfis — 161592B8 tou uiou TpiciSos
16I597B15
(puais ttjs

rursus, denuo; accedit plerumque e^eTaaer) + ttAAiv (ivaKpiefi 6249B9 {Ciu^)U9h\\ 7452B4 '16I600G2 17725B2 Tr(kAiv nHKw 736A6 20877A7 spec. Kal ocOeis inducit novum eiusdem auctoris locum 8501D7 -iTTayei Dion Alex 15173G7 - A^yeaeai
TT(iAiv

aGOl^ =

-

a viris doctis 137A9 Paul. ap. ^riaiv, praeced. KaiTTaAiv 151 II 49 Al — eipriTai ab apost.,praeced.
KalTr(iAiv 16I540G3 Is. fTri^epei - 589A13Paul. ap. 23985G4 Ghr. ^rjalv, praeced. et seq. Kal
TT(iAiv

+6yi6Tris,

(3ti5i6Tris

Atux^U) =

a proposlto aberro, non assequor

169B1 yvcbaecos
particula in enumerandis alcs. divisionis membris inducit oppositum alqd., saepe aO iT(i(Aiv = ',ex altera rursus parte 1. membra affirmativa

1024A6 Dav.
T^

elTre

a5

auXiQ
Ps83,ll
OiKOl

aula, pl. spec. caelestes aulae 15I128B9 epith o"jp<ivios op ol 4ttI yf)S
2

=

koI ctO Koi copulantur a) polysynd. Kal Kal Kal 152G14 53B11 76B2 TTdAiv 156A15 spec. opp. 185B11 TraiBcov, TE aO b) v.kv ., yuvaiKcov aO Kal yep6vTcov Kal vecov
.
. . . .

.

aiiXo^

=

materiac

expers,

term.

theol.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

bk

aO

(TT(iAiv)
. . .

.

.

.

112B4
. . . .

72D5
.
.

2.

membra

ou5' au TtdAiv 157A4 ouSe 28II1136A13 Mi^ -lii^Te mti5' aO 6(^mn)37 G5 ., 3. membia comparat. cbaTtep 12668A3 spec. novum arouTCO 5' ad tt6Xiv28I1129B15 gum. inducitur ou5* aO Tr^iXiv 15III324B13 AliYapo? ep. Ar. 17704A3

negat. ov

.

.

auYin

f)

=

splendor lucis 7{Theogn)^60ClO

pl.

=

8(Dion^050lGll +fiM^pa 15I41G9 15II236B7 16II609B11 auyociS')^^ 2 =• tormam splendidam liabens 16I600G1 x<iP'S lucis AuyouaTaXiavT^ fl sc. t^j^is = cohors Auguradii solis

2109A9 A. +(5(acbMaTos, (S^eapTos 7433B7 ee6s + (3acbMaTos au^avio. au^U) 1. trans. = au^eo — (iaepeiav 17713A10 321181A6 -ti^v 5eiAtav 20905B1 meiKaKiav 2109B8 praedic. 6.<^6pr\Tov scil 36VCOS — KaK6v 12652A7 14773B14 — Miaos TfivKotKiav 6(5vn^/)257G5 14768G7 - ^uAov 15II192B4 — TTavTa 4216B1 + eviaxuco — TrpoeuMiav 14789 2. D8 20865G3 - ^avTaaias 20897 Al hointrs. = augeor, cresco ^uto 188B10 et 11 minescorpore: Antonius 20841A4 fiMeiS 15III432 G5 Mcoans 15III432B8 Ex2,ll spec. Ghr. Luc2,iO

15III396B9 aapKi res 5ia5oxi^ 15III429G2 = soboles 15I56G3 eis TrAfieos acJMa 188G10 15III433A13 Gl Ghristi corpus kv r\K\\^[a

stalium

6(Z)iofj

com)397B5 6

ev Trj

aTreKOuX(itTcop
fiye-

AuyouOTaiJLVlKT^, regio Aegypti inferioris
M6aiv subdita 6(C'"^)349G7
inscr

TpauMa 11609Gi4 56tv6Tepov — spcc - 5i5aaKaAia 2193B1 op cAaTT^oMai — epcos 20908A9 — ei5coAoAaTpeio 2193A8 op eAaTT6oMai - Miaos 14733A15 add.

251057D4
abstr.

-

yvcoais 15I48B1

+eriPaiS, AipOai

MeTjov

-

x6pis 15III433A9 Luc2,40

AviyouOTO^, tit. imperat. 1. Jovianus 19813 n76.1in2.i>ucr 817A8 epith eeo^piAeaTCiTos G5 abs. 11 AOyouaTe 2. C"<«^6f(;/(?rMar)385G3 20956A15 10581 A3 11640B7 3. C'"^ in inscr 6(C'«0341A9 +349G5 +11624B4 +14720B15 + G14 add. viktiti^s 17(C»«^)792A2 epith viktittis
KaiepiaMpeus a\.l7{ffSirm)&92B9 {synAr^l^&B^ e contextu suppletur 6(c/ffr^/)380Dl 14{cont2.)193 epith (iaep^aTaTOS 17704A11 B2 +8 +796B7 14(coni2.)793A13 +15 Euaep^aTaTos 11608B14 +B5 +796B16 eeoaepeaTaTos 11612B14 eeo9iA^aTaTos 11596A6 617B7 624D2 625D2 640A3 641 A2 9 +MaK6pios ^iAavepcoTT^TOTOS 4. Gonstans 14(con<2.)793A3 11600A3 6(C'«0341B14 epith vmriTris 11597A7 et G15 epith euaepeaTaTos 17725B7 5. otAuyouaToi 6{synAl)253B9 o\ Tpeis scil fratres imperat. 20956 A17 KcovaTdvTios Kai KcovaTas

(3rTT6 KaTTTTa^oKias, ep. Arian., in14784B11 epith. trusus eccl. Mediol. 10553B9 9iAoTTp(2yMCOv 17692A15 696A15 {synAr)^91C^ 1045G12 {decrAr)! 00C(> 241029B8 1033B11

Au^^VTlO^

251052A9 au^Yjoi^ T\ = incrementum 1. corporis 271089 A8 Ghri. + fiAiKia 28I1100A6 - acoMaTos yiveTai 2. aetatis 281 7 8 eTTiSexoMai op eAoTTCoais 1100A3 TToieoMai 1101A12 1124B15 28II1145 B2 1152B15 1164G1

Au^lPlO^,
Au^OUfll^,
ev — Tupavvoi (C'W)637A3

ep.

Gypri

%{epSard3. ^^ikOB^ sbscr

-ecos,

urbs Aethiopiae 11632G3 ol 4 OpouMevTios 6 6tt. Tfjs — 636B3
1.

auTtVO^
TeAel

2

= insomnis
2.

homo 20852G1

5ia-

vuKTa
17

meton. vu^ 11604A7
12 \%{petAr3.) cras 13688B2 + fi erraupiov

aOOdlSY]^ 2

=

aupiOV adv. =
821B13
f)

ius et

voluntatem suam tenens,

scil fiMEpa

pertinax, spec. haeret.

4217G12 + toAmtip6s
6(C<««^)

28I1116G7 yey6vaTe

auOaipCTO^
341B4

2 = voluntarius, sponte ae Trapcr/evlaeai

auSevTCtu = sumraum dominium gero
321180G2 —
(iaepeias

c.

gen.

summum
6 U.

abs = syn rrpotaTaMai principatum teneo \7{ffAr6 .anl8 .)lZlIik
i

auTapKY)^ 2 = ex se sulliciens ad efficiendum; plerumcjue add. rrpos vel eis ti vel inf. fin. 1. pers. - 5i5aaKaAos 169A2 - ee6s -yuvfi 2156D2 156B5 +6auTou TrAfipris op iTTi^efis 77D1 7429 B14-auToupyeTv - H. 15II233A13 14 G2 2. res gener. touto, TouTa 2161A14 B15 auToTs epith - (5(Tr65ei^is 2148B13 15II149A9 17768G8 - x6. yev6M£va 15II205A3 TTepl Tfis (ivaaTdaecos

169

a^&pKr\q
14693A13 — tA ypa^evTa 271089C9 - ypa^i^ -IAeyxosl2657Al -Kpiais 14693G5 els
yvcoatg

06x65
nans b)

170

+ lKav6s — n596A8 Ti

yapTupfiaai

sirii

— KTiaig 15I36B4 yvcop{aai ireTaai 15II216B15 -A6yos2l77B15 -t6 6Aov 156C1 +iKav6s - Ta 6MoAoyTi9evTa 241029B12 + lKav6s — TTapdSeiy^a 16I573B11 +tKav6; — TTopdSoais 28111 32 A2 -Trepiouala20840Bl -tti.

14A11 15I25B8

aTis

20956A11 15I65A15 5el^ai
a(tx6Lpxuiq

251052A3

- ra

TTpoeipiiiaeva

-

= per se ipse, pronom. oppositi 2. usurpationes speciales a) auTos supplet subiectum omissum b) revocat ad vocabulum praecedens vel sequens c) Kai auT6s = atque ipse, item. signat cum emphasi oppositorum coniunctionem d) auTos vel Kal auT6s praedicative ponitur ad substant. cum artic. coniunctum II. 6 auT6s = idem, ponitur 1. attributive ad substantivum 2. loco substantivi a) 6 out^s ... b)
t6 auT6
a.

x^pis

=

satis,

2116D5 yvcopijeiv abunde 296D1 - TTepl
se

= una eademque
. .

res in se
.

Tfis

TrAdvris

.

.

.

eaTiv = unum idemque est y. dictiones adverbiales c) Td auTd 3. dubia

p.

TauT6v

aOr^XcYKTO^
1097C3
trio

2

= =

ipsum redarguens 281

TTXdvTi

vox
2
1.

aOre^OUOlO^
praeditus

epith

sui iuris potens, libero arbi19C3 ^fvxn 57C7 et

auTds 1. Notio generalis. Sensu duplici haec in lingua Graeca adhibetur a) est pronomen simpliciter determinans tertiam orationis personam = is, ea, id b) usurpatur expresI.

84A14etl5II185A8 A. res28I1120B13 eeT^ais 351292D12 Klvrjais 2. sbst to - = liberum arbitrium 19C8 10564B15 et 15I2iC5 epith IStos 84A15 KaTd t6 — +Trpoaip^a6i adxixa. = statim 11(C««j)636C11 eKTr^TTTCOKe l7{blasphAr)l 0SA13 aOTOayiaapLO^ 6 = sanctitas ipsa per se perfecta, term. christol. 193C10 A. + auTOjcori auToaXi^6eia f\ = veritas Ipsa per se perfecta, term. christol. 193C1 A. aOToaXY]6V]^ 2 = prorsus verus 17772D6
6M0t6Tris

aiJToapCT^

i^

=

virtus per se perfecta
iustitia

193C2 A.

auToSixaiooijVY] f\ = 193C1 A. 2163A14 Chr.

per se perfecta

auToSOvaixic
193B15 A. auTO^coi^ r\ = + aOToaytaan6s

f^

=

potentia per se perfecta

vita per se perfecta 2129D4 et 133B6

OeoO Suvapiis, ©eou A. op daOevris A. 16I584B10 Kuptos 16IV669B6 A.

193G10 A. Kuptos + 15IV517A14

inde, ea ipsa de causa 168B8 18801A4 praeced. sentent. condic. ei ., corresp. in apodosi — 7441B5 el dp1.
.

a^T^dev =
.

indidem, met

=

vouvTat ., — dXAdTpioi tou 6u6^aTos christiani 6vT6s 453A13 15IV472C10 2. = per se, sp. nte 15I84C2 ^rmdTCov kx6vT(cv — pAaa^rjp(av 15IV520G10
. .

.

.

.

aOT66l = hoc
VtA06vT6S

ipso loco 6{C'"-^')iOlD2
2

-

au-

seu cum emphasi quadam significans oppositionem qualemcumque = per se ipse, ipse non alius. Casus obliqui pariter alterutram significationcm exprimunt, casus autem rectus explicite non adhibetur nisi emphatice i. e. in oppositione sive aperta sive tacita. Gum hoc more classico oratio Athanasii plerumque congruit, differt tamen in eo, quod in casibus obliquis auTOs etiam sensu reflexivo usurpatur v. s. eauTou et quod genetivi aOTou, auTfjs, auToiv non solum praedicative ad substantivum iunguntur, sed saepe inter articulum eiusque nomen inseruntur. Exempla passim abundant. 2. Usurpationes speciales referri possunt ad rationes scquentes a)auT6s supplet subiectum omissum 117A6 vf/uxfi TouTa So^djouaa, dTTep auTfi poOAeToi 20C12 Hadrianus ^K^Aeuae epcou toO Antinoum 0priaKeuea0at, oOt^s [ih rrapTTai56s, iAeyxov dk Sncos Ka0' lauToO ixwv 21A5 Romani TTpoaTdTTOuatv coarrep ^tt' 6^oua(as exovTes to 0eoTrot6iv, auTol dv0p. ovTes 13 15 28B7 op ol toOto TroifiaavTes Dl 7 29A9 pAerrovTes auTol toIs iJfi pAerTouat TTpoaKUvoOat 10 14 33A5 9 cbs auToi ^aai 36A2 41B8 auTfi Tuyxduouaa f^ Texvri dT6 5i\ niiiriua 45A5 et 6 et 7 et 9 cov auTol Troir|Tal TuyxdKai ous auToi TrepiKoa^oOaiv ., vouai, TOUTous auToi d^ioOaiv Koi auTol aiToOai 49B5 ous T\ TTpovota eacoae, toutous auTol ko13 cos auTol vouijouai Taa^dTTOuai C7 auveaTTiKeu, dAA' auT6s 56C11 6 0. ouK 65B11 68B3 auTr| i. e. ^^uxf) iaii TTOiriTfis 14 72A6 ouk auTd iouTd, dAA' ^ouTfis yiueTai 656s
sius
. . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

suo ipsius iudicio condemnatus 15III424A2 KapSia Tit3,ll

auTo:'aTaxpiTO^

=

gTepos icTiv 6 StoKoaiJicov auTd TTotr|Tr|s C13 ccuTd 81A14 85A8 auT6s uev dKivr|Tos Ka0' lauTd TtdvTa 5^ kivcov 88 D2 6 A. Kivel koI li^vcov .,
.
.

aUTOXpdTCop = qui
733A2
stol.
0.

sui arbitrii est 17(//i4r5.)

auvexet

n.
Ipse per se A. div., term. chri-

aOToXdvo^ =
181A9
aOTOU.(&T(oq

epydjeTai Td rrdvTa ., auT6s 5^ 297B2 et 4 et 6 & (jfi KaTaAaijpdvouaiv homines ., 100B2 14 109A12 TOUTa auT6s 4Tn56{KvuTai
. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

93B15

15IV469B3

ou5^v Kev6v UTToA^AeiTTTat

.

.

.,

rrdvTa 56

TTeTrAfipco-

0.

K6V-.

.

.

=

sponte yiveTat alqd 197D1 et

5 sec. philos. quosdam Td TrdvTa syn cos 6Tuxe, dTrXcos 100A7 op aiTia TTporiyeiTat 101A2 ouk — Td 6Aa TreTTotriKevai tov 0. olSev fides christ.

sponte transeo, temere me trado 11641B5 met = sponte crimen incurro 15I73B11 ets alTiav
aOTO(J.oX^Ci>

=

aOTOTCpoocoTcco ^ 732B9 6906is
aOT^TtTYJ^, ou 6
ol dTT* dpxfis

= =

facie

ad faciem n{ffAr5.)
oculatus spec Lucl,2
1

JauTco ?Aap6 acopia 120A9 el xpeia yevrjTat, — scil rex TTapaylveTai B9 125A13 = 351268C2 B5 C6 D5 6 iv acbtJicm wv Kal — ccut6 jcoottoicov ou5e d^av^jeTai, dAAd fiAtos ou ^uTratveTai oOt^s Kal TaOTa (pcoTijei 129A3 132C1 TvaTrpoaKaeveyKT] Kal cbs — UTT^p rrdvTCov rrdaxcov Tapyfiar) 136D5 137B8 et 9 iva, Sv auTol Trpoa0dvaTOv, toOtov ccOt^s e^a^aviar) aydycocTi llauT6s feauTcp 15{bis) rrpos 5v Sv au^pdAAcoaiv
. .
. .

B5

C8 = 351265D6 112A11 6 auTos

.

.

.

.

.

ctUToi,
testis

- 7468A2
ea, id,

140A2

36(«/»59.)1436B17
I.

<liix6q consp. mater.
ralis
a)

cxut6s

.

Notio gene-

=

is,

pronom. 3»

pers. determi-

C6 7 toOtov av/T6s KaTappd^as C14 148B7 KaTeTrdTTiaev -auT6v C13 D3 10 TTcos Salpiouas-dTreAouvet 161B1 173A8 184B14 192B11 et 12 - IvrjvauOpcbTTriaeu Dl 3204C5 Kal - «^av^pcoaev louTdv 14 Cl
. .
.

.

.

.

171 oOk
Icttiv

aindq

172

42i2CS{bis) ttActx^v ~ '^uas — finas iTpe^E 213A4 8 C5 D2 3 5224A9 !va cbg auToi ASiKfiaavTe? 15 alaxuvecoai C14 236C2 6249C12 &TTep ?Kpu<4/av auTol Troii^aavTe? (^n^/)260A8 +B5 Tdxa MTi5^ KcrrdaTaaiv laxnK^^^S» fl 5^ kcxI 2axev, — dcKupcbaag avJTi^v +D2 +4 +5 +264A15 +D5 4Trayy£XA6|JEv6s te — cixpoAaaaOai + 265D9 + <inT^aT£iAav 269C9 oOs f\\iei<i TrapriToup£9a ., oOtoI Kpu^a +272A7 +C11 +276D8 +9op6:XXoi
KTiapia

Av^TrauaE xal tteivcov

.

.

.

.

.

+ 280A14

281A10

(>/)284C9 +285C1 op

?t£-

pos +296D6 /iX^yx6Ti u^' cov — fivEyKE (iapTupcov ^^EuaApEvos 309A6 {epSardS.^Si^Bib cbs auToi 5i£pepaicbaavTo 360A11 op paaiXeu? {C''''")36l

9 12 192C11 13 op R 193A5 m6vos - 196A5 op n. 197A6 10 B2 201B5m6vos- 208B10 209A9 212B12 213A2 228A8 i5{bis) B15 Cll 232A7 C3 op fiMelS 240B» 245B5 - Trepl ^outou 252A11 m6vos CIO 12 15 253A15 260A9 14 B15 261A14 ou5' - 264C2 265A2 4 7 S{bis) 9 10 B8 C4 269B1 272A6 op Mcoafjs 277C7 285A10 289C14 293B1 293C6(/)u) op fiMelS 297 C6 300C16 301C5 304B11 12 305C9 11 308B5 312C13 15 313A4 B2 316B9 317A15cbsKai cx0t6s 4auT6v

B4 +10 - fauTOUs 365A13 (O^-^^^^^Al^ +D1 - JouTOUs
[pro
fecxuTou<;]

(^/rAm)368All 380A3 kov auTous
(c/erA/ar)384

(c/eM/)C2 Kal aCrTol

B3

(«/)/>^<5)388Bll

+389A3
11

+D10 +392A14
397B3

(D?(?ncrom)396C6
(jy«//>.

auTol iauToTs

r)400A6

= 17717D3auT6s 6i'tauTou 405A6
420A9

ouToi n6voi

7416A9

421A5

424D4
12 15
9

C6 428B4 op Td <5AAa Cl 3 11 12 429A13 C9 et432Cl m6vos436B5 et 8 op fiMEis 437B9 440A7 D3 C12 444C2m6vos- 448A1 11 B5
425B8
{bis)opU.
T7.

D6
Dl

453A14 456A13 op aXXos op ^cos 9 Bl (Dion.4/)461B6 (Z)wn/fom)464Bll 465B11 469B10 472B10 12 473B10 15 476A13 B3 8484B10 485C9 488C3 cbs o 5£v auT6s 493D1 op i^uels 496B3 5 500B2 5 auTol KaO' fauTcbv 13 D^op^Apeios 505A12 B14 508B10 Cl 520A3 cbaTTEp auT^s •iTe-rTolnKev B6 521A13-u6vos 14 9533C3 8 9 10540B12 C7 544B6 548B9 549A7 11 C7 552A1 Att' auTcbv = ab iis ipsis 560B7 561A3 564A3 auT6s icxuTcb 9 ClO 569A11 C5 572A1 7 577B4 589A14 op oOtoi 11597C1 op^ycb D2 600B14 Cl 604A5 609B6 612 B12 621C5 Dl op §ycb 9 op fmels 625C15 12645A7 op tt6vtes 648A5 652B6 653B11 656A6 Kae' JauTcbv auToi 657A5 660B2 661A11 B4 8 664B1 8 665A11 669A10 673A15 B6 9 10 676A2 677B3 12 680A3 op ol 5icoK6|ievoi 13685C2 689B5 C12 cbs lav OEXriacoaiv - 14696A1 C9 op 6 TTpeapeuoov 700A2 -

441A2 452C6 457D8 op

460A3

Kai TToAus cipi0p6s 701 C2 cbs 3 op iTepos 705A4 709D1

&v auToi O^Acoaiv
2

724A12 ou5' ouTof
ouTcos cxut6s Kai

712A6 op riMeis 728A1 Cl et moAXov outoI 729C3 732B3 725C9
11

740B14 (Hos)li5Ai +B14 cbs ccuToi Trpo^aaljovTai 752D2 753B5 ClO 756B8 op fiueis C3 757A5 Cll cbs fiOeAev - 761C4 13 764A7 769B10 C2 773B2 784B1 785A6 8 788D9 op 6 5i6poAos 15I17B5 op ^Keivoi 24B7 cbs ^(pe^y^aTo C15 29A10 B9 33B9 10 i2{bis) 36A2 9 44B9 op to ocAAa 11 C2 45C4 op H. 52C2 op Ta TTcivTa 64A5 65C15 68A5 73B11 77A5 ou5fe outous 80C2 81C4 89C8 (bis) 92B8 11 13 C9 93A13(itj) 97A13 15 B2 3opiiMEiS 6 C8 9 101B2 C14 104A5 C3 7 13 105B3 4 5 8 108A2 m6vos 14 B9 10-lauT6v 14-4Moa/Tco 109A7 C5 112B7 113B14 Cl 5 116A6' 120A7 auTos Siau^vcov 124C11 133B5 7 - pev op Tdt 5i 8 opTayevTiTd 136B9 op T6t 5i' auTou 14u6vos141B1 op oOtos 15II148A4 op iyw 149B10 op f| KTfais 152A11 153B8 - rrepi lauTou 157A14 B3 CIO 160B6 7 161A4 11 B13 15 165A11 13 - 5i' auTOu = 4auTou 168B10 auTos ocut6v 172C1 176B4 13 180A8 op uiaeis 181A1 G12 184B12 C6 189B7 11 C6(^w)

15III321B13 324B15 C2 6 329A1 et 332A2 op U. 341A4 cbs auTol e^Aouai op iKKXriala 10 et B5 op T7. 344C6 cbs — iTTTiyyElXaTO 348A1 op dicAAos 2 op iKyovoi 4 12 op Qto^ 13 356B12 m6vos auT6s 357C4opn. 360C2 m6vos -op ol tt<5cvtes 361B4 364C1 10 365C9-m6vos op fiMElS 369B1 op lycb 5 373B3 op fiMEls 376A3 384B9 13 388C12 14 389B4 9 14 393B12 397A13 400C2 op n. 401A3 5 404B3 15 - m6vos 405B2 9 15 408A6 et 9 op awMa C3 11 op acrravas 413A5 13 417A1 3 7 B4 420B1 424B1 11 C9 11 425A3 428G3 429C9 op adp^ 432B15 op TTdvTa 433B7 - Iv Icxutco 436A7 auTTi KaO' JauTi^v B3 C8 10 437Ai2 &{bis) BIO 441 Al C5 444B15 C8 op fjMETs 448B4 C7 C12 453C7 456A1 Bll 457A1 3 5 6 9 11 12 B6 460A6 461A5 C5 464C14 15IV469B4 - «auTOu 472D7 TTEpi oO iy^vETO, - 14 — IocutoO 473A5 fv cb 477A14 BUopfiMEis C2 484G12 ocut6 laTi [pro t6] 485 All C4 5 488A11 14 489A16 493C8 10 496C15 497A7 op U. C2 500B7 C2 4 D2 m6vos - 501 C9 op U. D5 504A1 508 A2 513A5 els Kai auT6s 516A1 op TT^Tpos 14 520A1 C7 (3UTol KaO* fauTcov 525A2 doxol. 16I532C1 cbs av auToi ^aiev 533A6 15 ocOtoI locOTois 549C14 553C3 556B14 cbs ocOToi ^aai ClopeKEivoi 557A7 C8opT65^ 560A13 B6 565C9 568A2 op A. Bl 7 8 569A12 MnS' aOT6s 15 572A15 B15 577A11 580A3 m6vov aOT6 584B2 C2 585A6 589B9 15op6 5oKcov 16II609A9 613B7 605B14 1C2,15 608A7 621A10 Bl - TTEpi lauTou 16II1629B3 op ul6s 632A11 ou5'aOT6 633A5 8 636A4 (x0t6s elTTgv 16IV637C2 op A. D5 640A4 op ui6s 6 641B1 Cl 645C3 648A9 cbs TTapriyy£iA£v aOT6s 661C10 664B8 665A14 669C2(/>w) 17685A3 10 B12 D3 689A10 D4 704B14 C12 D2

iTTi^yoyE 320B2 9 325A11 C4

U

.

.

.

.

.

.

.

.

.

uTTOvoouaiv aOToi 3 4 cbs ocOToi SiapdAAouai (blasphAr^lOSAS 713A7 B6 716C5 aOTci^^p^vouv (//^r5.)725A10 op ol koivcovouvtes 720C5 (ffAr7. )7itiBiii 749C8 13 D5 aOToi TTp6s louToOs 752C3 757A6 760A5 761D4 768C10 13 777A9 780B4 et 784A4 op TT. 12 op t6c yEvriTd 14 18797B8 12opOM£iS 19820B13 - f^^Taaov 20840A5 dTrep — yivcbaKCO 841B3 — movos 5
cbs

844B1 845A10 B8 852B10 op TToAAoi 853B1 860B10 861A10 opfiMeis B6 op toc JpTTETd 10 11 864A2 865B12 op ol auv ocOtco C6 TTcivTcov (xOtcov 868B12 873B11 876B4 880B5 op SaiMoves 881 A8 885A9 op 5id|3oAos BIO op

C5

I

892 A2 896A9 aOTfiv Ott" ocOTfis [pro refl.] 901B10 904A12 csOToi... locuTous 905A12 G2 908C1 - Koe' JauT6v 912A11 13 Bl C7 = ipse 913B4 op aAAos 917A2 op Oripia 7 B5 op ol IpX^Mevoi C7 op uatvai 925A8 op ol TrdaxovTes 928A8 932A1 933A3m6vos- 6 B9 op 5aiMOov 936A12 937B7 944A4 961A3 op Kupios 13 op ol 5k 965A1 op 6AA01 B9 96.8G3 969B3
rjMeis

173

OL-ordq

174

973B6 C5 23988A12 13 B2 3 G9 opfiM£Ts 992A14 996A12 op rmeis BIO 12 C8 997A4 Cl 2 lOOlBll 1004A11 Ci{bis) 2 3 C12 1012B14Ka9cbs-eiTT6v C2 1020C4 6 241033A10 1037A9 10 1040B8 1041C6 D3 251053C2 1056C7 13 1060A12 B4 op lcoaii^ 14 C7 1061A1 C8 1064A3 1068C4 261077 271085B1 28I1096B12 1081C13(6w) A8 llOOAll B14 opfipiels 1104A8 Dl 1105A14 1108B7 1112C6 1113C6 1117B13 C13 - 5i* SotUToO 1124B13 1128C8 28II1132B7 1149A11 oux e^pev diab. inChro.,cbs ctuT6s(diab.)e{pydCTccTo in Adamo 1157A13 Cll{bis) 1161A8 1164A5 301168C7 Dl 311176A4 cxutos Aeye 321181 B6 351265D6 1268C2 1269A9 1272A10 = 1280D9 op avep. 1288C11 1289D8 1292A3 cbs 36(e/)25.)1433B6 op cxuToi 9povouaiv {frgml.)B9
972B5

aatev 5ai|iova Kai auT6v yeyevfiaeai 4213A6 Kal — lAeyev in ps. 216D11 !va, [xt\ koI — TT. voiitaefi 6{sj>nAl)26 iD2 d^icbv Kal ctuT6v dTTo5e^aa9oci (TTToAoylav (Jm/)288B13 pieTd Ttvcov Kal ocutcov
. .
.

iKpArie^vTcov +296D2 +305D4 JtoIpious Sccutous Kal - elvai irrriyyeiAavTO {epSardl. )317A3 +B1 et 2 S^tot Kal - iTrafvou, OTt Kai — fi^tcbOriaav uTTo^elvat {epSard3.)32iBll +C7 +

+D4

.

.

.

.

.

.

337A2

(O«0352A2

{synHier)362C7

353A8 Urs.

lieTocytvcoaKOVTes (c/frMar)384Al Ischyr., cbs Kai - liapTupel 400C9 ei56Tes Kai - t6 Stottov 401 C2 405B5 741 7 A5

et Val. 6^coiioA6yr)aav Kal

armeicov ToaouTcov yevou^vcov coaTe Aeyetv Kai Tous 421A12 424A6 toO A5aM Kal ocutoO

ocu.

.

.

- olKTipucov eo-ri 38,1 40,19 45,11 ouSe auTfi KOTauPpia9T| voTjaeis 51,1 ouk cxuTa scil Orjpia Kal KTrjvr) novov euAoyouai tov 6., oAAd Kai TrSaa f\ KTiais b) revocat ad vocabulum praecedcns 56,15 vel subsequens, quod clarius efferatur 2128C14 6 TOUTO TrAdaas — ^aTt Kal tcov dAAcov TroiriTris
fliaels

3735,13 37,28 KaOcbs

KcxOcbs

.

.

.

B9 425A11 B4 Cl4 428A3 8 ou5^v 5tf)veyKev toO dTroaToAou Kal ocutoO dpTTOcyevTOs 429A17 toO lisaiTOU TrdAtv Kai — kt(aiiocTOS TuyxdvovTOS C12 432B1 3 4 5 433B4 touto lacos Kai — 6eAf)aouaiv dvTtOelvat 436C7 437B13 441A3 dTraiTf)aco|i6u Kai auTOus drroKp(vaa9at B8 452B4 456B15 AeyeTat Kal ccutos cbs TdTTdvTa Ik toO 6. 460A7 13 468B13 oOk
MaedvTos
69o(3f)6r|aav oiicos Kai aCrrd
elTTelv <iy^vr)Ta
i.

e.

vouv Kai H^uxfjv

auTos 7441A8 et 444C5 149C7 6 edvaTos 445B2 tov A. auTov et 445B10 tov ulov ... — 6vTa Tov ulov 10545A9 et 15I69D2 6 0........ - 181A6 6 'Iriaous 15II180C11 t6v Xp
. . .
. .

.

.

.

.

15III332A4 fi eeoTTis toO n. tar\ Kal - ev Tcp ulco i<yT\ 404B9 6 Kupios ... — ... 12 6 vo424B7 6 TTauAos — cov pijdtievos ... — ... C5 6 5e5coKcbs auTos 432A5 6 Ttapaaxcbv — 15 6 5t5ous ... — 452B12 ev cb ^v ocutco 15IV468B8 ets auT6v, oO Kal eaTiv, dva^epeTai 477A6 -iras iTpeapeucov ... - 493B9 et Cl 6 A^ycov ... - 497A4 t6v SvOp. ... - 17704C12 756B13 t6 eK toO irap' aOTOIs, ous 5t5daKouatv
.

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

472B8 f|5etaav TTdvTCOv Kai — KpocToOvTa 8481 C8 484C1 Td ccuTd Kal - eTreTTOveet 488A10 500B12 501C7 504A11 509A8 69r)a6 Kai auTos 516A9 Arius Kai corr^v episc. cos f)Mas eAot56pei 9524B5 10544C8 quaevis haeres. dv529A14 533A3 549C13 553A5 cbs epcoTToKTovos Kol — yiv6Tat 564B8 10 14 oi TTepi Kaid^av eTTtxetpoOat Kai — Cl 8 lieTox^ Kal auT6s, cbaTrep oi SAAot, AeyeTai
t6v ui6v
.

Cl

469A1

B12

.

.

.

.

.

- 785A11 oi dvep. ... - (C'«^)792A9 eme ocutcov aKdrrous ... — 20841A1 yovecov 869B4 TcxUTa eupriaonev aurd 889A9 acoTf^pos XeyovTos ocOtoO 231028A36avep. .- 261081C11 yeyovev 28II1141D1 5i' KT(aTr)scbv 6 A. ocut6s
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

fjs

1144A11 351265B5 «puaecos ., 5i' ocuTfis 1272C2 et 1273C6 et 1288C7 t6 acb^a ....... -. spec adv. irap' 1272C4 et 9 6 Xp. auTd = ilico v. s. TTapocuTd c) xal auTo^
. .
. . .

et

.

.

.

.

.

B3 5 12 568B2 6 572A4 5 588B13 11605A15 12649C3 664B4 665C10 668D5 Kal — cbs f)|iels iKpuTTTeTO 669D2 10 672C1 elxe TrocTepa t6v Aapi5 Treipa 14700C6 dvTeveKdAeaav auT6v Kai — |ia66vTa Kai — 7 704A3 6 TTpoa5oKcbv t6v dvatooOvTa Kai auTos C6 15 716D3 717C8 721B10 728A11 C2 729C13 TTpoa5oKcbvTes uevetv Kai yupvoi 736A7 rrapd toov TTorrepcov toov Kai — 740A4 744C10 748C13 TTapaAapovTcov B7 749B4 7 757B11 C6 761C11 D5 768B8 Kal ccutoIs 789C15 Tols UTTOiieivaai Tas eAiyets Xapd yevfiaeTat 15I16A11 B5 7 {ArThal)21A12
e.

565A7 581A6 B3

.

.

.

.

.

.

.

cum

empliasi signat oppositorum coniunctionem

Kai

+B15 +G7 SuvaTat TpeTreaeat fiiiels +24A3 lieToxri X^tpi^^o?

Kai

cbaTrep

cbaTTep oi dAAoi

vel comparationem = atque ipse, ipse quoque, item, itidem I5A1 et 3 ouk dv gentiles, eiTrep fiaav Kal — sicut christiani yvrjaicos eTTtaTTiaavTes t6v eTTevoOv, exXeuajov ., dAXd naAAov Kai — yfvcoaKov B12 iva Oappris Kai — 12C9 vfuxfl lAocuvouaa to lieAri, lifiAAov 5^ Kai — neT'
. . . . . .
.

.

.

.

,

toutous Oeous BoyptocTijouatv, e5ei Kai auTous TrpcoTOv elvat eeous 37B8 homines artes non adiis acceperunt, sed iv TocuTats Kal — Tf^v 9uaiv fpnin^aavTo 12 D3 deos Kai — dvepcoTTOUS yeyevfiaOat 49C11 52C8 53A12 Tf^v Tacos OUK dpvfiaovTat Kai — KTlatv TTpoaKuvoOaav Kal ocuTfiv 6v eKelvot dpvoOvTai 56B3 C2 lacos Kai — auvo|ioAoyoOat 65 Al 84 A9 deus tco A. Kal auTco ovTt eecp ^iocKupepvqi: 2120B8 C14 6 uios rrapeyeveTo ^qat Kai — in ., !va eupr) homines perditos, ^ evangeliis l'24B10 KOcOdTTep Kal — ^rjatv 132A15 t6 acbiJia cos Kai —exo^ ^fiv ouaiav . crrTeevriaKe 133B8 140A15 153A2 Judaei exouatv, d^' dbv
eiTrep
,

qOtcov 0<p' feocuTfis eAocuvoiaevri 9avi^aeTai Kal ocut6 0. 21A14

16A2 t6 5tatpouv

'25C8 28B14 29B3 6 41A10 44A13 B5 52B13 Kai eaTtv 6 Xp. 56B6 8 C8 10 60C3 68A2(*w) {Aster)77B5 81A7 ouk laaat Kal - t6v ui6v cba101A14 105C3 12 109A5 TTep °EAAr|ves 92A7 113C2 121A15 pr)Td, eis S Kal ccuTd dvataer)ToOvTes oux 6pcbat t6v voOv 124C9 129B4 tS
ouTco Kal

-

AeyeTai

.

.

32B8

33B15

yevr)Td lieTaaxovTa toO uioO yeyevfiaOat Kai ocuTd 132D1 140B6 141A13 dTToaTeAAoAeyovToi
lievos

Kai
. .


ou

diioicos

eKeivcov

157B14
lievov
.

165A2
3

181C13
14

Kai
.
.
.

Tro(r)|ia elvat

.

.

192A1
uioO Kai

12{bis)

D4

15II156A10 B4 auT6 liovov t6 Aeyo189B10 ar)iia(vei 193A9 197B11 toO

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

dvocyivcbaKouai Kai — ypa^cov t6v eAeyxov 160A8 164A15 Tacos Kai — |if| 5uvdpievot . SiaiadxeCTeai ouK dpvfiaovTai 168C4 7 181C6 lacos dv ^fi. .

— ovTos KaO' ujias KTiaiiccTOS 200A5 216A2 KaTd tous y(yavTas Kai - Oeo232A11 KaTd j6v naxoOat 221A14 228C10 evtaTdnevos 237C5 Kaid^av Skcov Kal — 240C2 10 11 pTiT6v opefiv exov Kai auT.6 t^v 5tdvoiav 249A4 B5 252B2 253C5 Kuptov t6v n. KaAel Kai - cbs f^els 269B6 273A1 B4 15 277A6 280C7 281A12 BIO 289C5 292A11 293A10 12 297B7 300B1 Cll 12 301C7 304B5 317C3 15III324C12 325B6 cbs uaOovTa Kal auT6v auvTdaaei toIs TT0if)tiaaiv C7 ZanourjA
204A7
. . .

176
Kol

a.iyT6q

176
6(i);«^/)256ClO

-

TiOxETO

333B14

C2
cos

ToOs dia-Tipa^

E^vai koI

340C2 12 fov uidv ulou?

341BS
7

C8

+257D5

l^

aurcov toutcov

10

348B4 353A12 357C5 360A8 364B12 365B8 C6 368A2 Bl 369A4 6 373A11 376A2 381B4 l^jiaeov ol 'ApEiavol A^yeiv Kai - 381A11 389C1 396C9 397A2 417A13 420A8 C6 et
7{bis)
eI

A. iaTX, Kai


.

laxiv 6 EpxouEvos, Kai

+ 268B1 cxuTco rieTpco +3 +273C8 - 'layjpas + 276A2 +277A12 28bC15 - 'louAtos (J«/285B10 + D4 +288C11 +289D3 +293B6 +296A1 +300A4 + 5(6w) +B1 +308A6 {epSardl.)^\im\ = {ep2.) 317C15 +313B10 = 320D4 +313B13 =320D7(6w)

424B14 428A2 429B10 449B7 452A4 7 B14 15 C2 453A2 456B6 457B12 460A3 464A3 15iV469A15 497B11^ Auttouijevos Kai — oos I6I529A13 lypa^ES i^EAedvTcov 537B7 549C1 556C8 t6 Uv. zf\<; auTcov E'vat auoTOixEias Kai auTO 557A15 B9 Tols AyyEAois auvTctaaEi Kai auT6s t6 TTv. 6 d^pov^aTOTos 561B13 interseritur ^aai Kai — 565B11 568A1 5 TTcos, eI Ik tou TT. ^otiv, t6 Hv. ou A^ yETOi Kai auT6 yEyEvvqaeai 569A8 12 572B5 sicut Ariano filium, ita ol TpoTTiKoi t6 FTv. Kai — auvapietiouaiv 580A1 sicut filius est unigenitus, 581B10 588C6 ita t6 TTv. Koi - iv laTi 16IV 16III629C1 16II609B8 613C3 620B7 640A3 645C9 652A11 6 ee6yvcoaTos Kal - -irpoaTiOEls (f^a\ TauTa D2 657C10 14 673B15 Ariani Kal — TCt auTOt pXeTrovTES epya 17688A11
KpjTris, Kal
.
. . .

- vuui^ios

321A8 -

6 'laxupas ev — toTs UTTOiavi^uaat +313C11 3cbv 6 'Apaevtos {epSard3.)Z1kmi Kal

= -

.

(7«/)344Dl - niTpos (^««''^^^^IA^ unas - C12 - 'Aeav. {AlThess)U% A15 auT6 TouTO (^"'«OSS^Cll +372A13 ouTdv

oi paatAels +332A7 +13 (t/rjFa/)353C3 Kai - 'Aeav.

+B13

356B13

UE

14

376A5

{clerMar^Z^^Kl^

Cl

(«/)/»^«^)385B12 auT6s 'laxupas + 388A11 UMEls ctuToi + 389B1
(jr>'rj//z>r)397D3

C5

postpos. TctuTa ctuTd

D3 +393A4
uucov auTcbv

.

.

.

.

.

.

clbaTE

Kol auTous Kcrr' EKeivous haereticos
.
.

eItteTv

+ 404B9etl4etC6postp. 405A11 7428D2 432A1 postpos. 436A3 Kai outi^ f) ^uais 437D4 7 440C12 444C4 445A2 postpos. 8 453B11 D4 456A4 9 B2 12 C2 {Theogn)k&OC(>{bis) (Z)wn^/)461B9 {DionRom)k^kW +C13 468B5 469C2 472A15 postpos. C2 8489B10 Kai auTol ol dTToaToAot 493B4 496B5 501B3 509B6 516A12 B14 KaT' auTcbv toutcov 9524B4 postp. 10545A2 postp. 564A4 Kai -oOtoi 565A3 auT6s
(^""'O^OID^
. .

5t'

.

B3 689A8 B3 705B7 (^5/fr)716B9 [synHier) eiaEaeE +Br-( 720A5 cbaTtepoOv Kai auToi
.

oOtos 6 Kuptos 569B1 572B3 Kai auT6s 6 Kuptos 577B1 573A10 580A4 C8 ctuT6s 'ApEios

(//i4ri.)720Dl Kai auToi e^ETaoTai
. . .

yevopevoi auvOeis TTpoariKdMeea 724C2 Geo^povios . Kol — auveeeTO ttiv TriaTiv {ffAr2.)129Bl t6v ui6v dyevvr|TOv elvai Kai — yeyevvfiaeai Kai MrjKeTi
.

.

.

11597A14 postp.

B14

605A10

613A10

624A7

.

.

.

.

11 760A1 764C6 eO Sttou y£ Kal — lauToTs IvavTiouuEvot 765B2 oI6a ., Kai auTol 5^ touto yivcbcncouaiv 13 Dl 769A7 773A8 cbs Koi - elpi^Kaat 776C9 Ttv^s StSdoKaAot Kai — ypd^ouaiv 784B4 auAAei6 D6 785A2 18796B7 Kal - eaTe Toupyoi 801A13 C7 ., ol 5e Kai - SiepepatcbaavTO 808A12 {EusVerc)Cl eycb Kai - auyKaTeeEUTiv 809A5 20841A2 844B9 876A14 880B14 905A8 10 909B15 912A12 Anton. 15 B2 ttiv riuxeTO Koi — napTupfiaai 917A10

+ C10 +733A12
.

756C12

757B4

.

auT6v lupiavov 625A6 628C1 640B12 672C5 aurdv ^rjai Kupios[legit Opitz: otuTos ^rjai. ,,Kupios 12652B5postp. 8 656A13postp. poTiei^TEt" .] 657C12 660A9 Kai auT6s 6 A. 665B8 C14 Kal auToi oi TTaTEpes 668A12 676B12 13685B7 MTl5i ocurousTous jrjTi^cravTas 689A1 6 10 14708A6 Kai auT6v t6v o^eaAudv 717A3 724A7 753A6
.

.

.

.

.

773 A5 11 postp. B2 77 7D3 (con<2.)796A6 B16 Kai auT6s 6 AuyouaTOS 15I(.i4rTAa/)21A10 et C5

.

.

.

.

.

dSeA^fiv

.

.

.

Kaeriyou|ji€vr|v Kai auTt^v TTapeevcov

925A14

928B6 929B13 6 GeoScopos Koi - dvf^p euAaPt^S C5 932B7 937C9 944B2 957A11 960C5 972A6 23988B10 241032D1 oi KaTO
. .
. .

KaiauT6s6A. 24B3 25A7 oostp. 28B6 29C6 32C7 33B15KaiauT6T6eTr(ppTina 36A7 ct Cll Kol ctuT6s 6 eeos 37B6 Koi ctuT6s 6 Kuptos 44B10 45A3 12 Kai auT6s 6 ulos Cll 52B11 C13 5 7 53C6 7 56B12 61A7 9 68C11 69B15 Kal otUToi ol d^poves 72A1 Kal ctuTfi r\ ao^ia 77A15 C9 auTd eKelva to pripcrra 80A8 84A6 C2 85B14 postp. 88A6 B7 postp. 92A16 93A11 B9 97A4 8 10 ClO lOlAll C5 postp.
105B1

Zupiav

5iE9cbvouv Kai tco Katpco, ev TTotouaiv pasciia Judaei, Ittoiouv Koi — 1036C1
.
.

cb

10 1044C11 251068B2 261073C11 KCTd t6v f)youMEVov cxuTcbv TTEptlpxovTat Kai — 1081C10
d) auTos praedicat. ponitur ante vel post subst. cum articulo coniunctum; om. articulus ap. pronom. et saepe ap. nom. propr.; interdum auTos a subst. suo paucis vocabulis seiungitur; saepe occurrit Kai - 19B9 13B3 14 17A15 28C14 33A7 37D4 40C2 41A7 B3 C3 6 %bis) 45A14 48C3 auTous iKeivous 11 Dl Trap* auTcov eKeivcov pofjaat 49A5 53A6 dpKel Tf^v KTiatv auTqv 56A3 6 57A10 60C3 61C7 72C1 73A10
.

1084A4 28I1120A14 28II1164A6 321181A14 36(e/)39.)1436B15 3755,6

311173C6

13 108B4 Kai — 5t' lotUTOU oKuptoslAeyev 109A13 C3 116C4 117A14 C8 128C7 133 B13 C2 4 postp. 137A1 140C12 141C5 144B1 15 145B13 1511148^2 postp. 6 149B6 C3 152B14 156A11 157C3 164B4 168C13 169C8 172B5TouToauT6 176A5 CIO 181B8 12 184C7 185B7 Kai auT6 t6 priTov 189A7 192A12 C13 193A11 196B9 Kai auToi ol dyyeAoi 204B11 Mcouafis outos 205 D2 Kai auT6s 6 eEOS 208B15 209A7 213B6 13 C6 9 216C5 217B10 Kai auT6s 6 acoTTip Cll otuToi ekeIvoi 225B8 Cl {Aster)n +228A3 C4 229B11 C14 232A6 9 auT6s auT6s piovos 6 Kuptos

.

.

76A2 77B7 Tfls KTiaecos auTfis 80A13 84B6 88C12 89B1 92A3 Kai auTfi t\ Ae^is 2112B5 »cai-f)9eopd 113A4 Bl 10 120B5 128A4 129B5 7 C14 133C14 137C11 140C11 141B15 D4 145B5 11 C6 D6 6 Xp., eis ov MapTupouaiv ol dvep., — 153A4 C7 164A6 C15 Kai - oi .avOp. 165B8 172A3 B14 181B2 8 C15 184B5 C7 t6v OdvaTOV 185A3 192B11 196B9 Kai - 6 Kuptos 197A1 n{bis) 421 2 A7 B3 5229 A8 232A4 B3 9
. .

.

.

.

233A8 236A2 C4 240A2 241A2 248A9 auT6 touto 249A8 252B12 C6 Koi auT6 t6 priTov 253A6 257C1 261A5 Bll 268A2 269A5 auT6s Mcoafis 273C13(6«) 277B6 280C1 3 14 281A2 BIO et 284B5 Kai auTTi fi KTiais 8 289B13 C14 292A5 293B13 297B8 301B8 308B7 10 309A13 C8 312C12 Dl 313C4 316B10 13 C14 320A9 C9 15III329A13 B8 333A4 C6 337C11 340B9 344A13 B15 348A14 ctuT^s Kupios 6 Oeds BIO 349A5 CllKaiauT6c6dyyeAos 352B15 356B13 C5 postp. 364A6 369B13 372A15 373A1
'AaTsptos

245G.2

177

«6x6«;

178

385A15 389B1 G9 396B14 C2(bis) 5 8 12 400G9 401A9 Bll 404G4 405G12 412B15 413B9 417B9 421B4 424A7 432G7 433B4 postp. 444A8 445G6 postp. 452A9 456B1 postp. 4 G5 460B5 G6 461A13 B6 Kai auTos 6 15IV468B12 469 Al 3 16 postpos. n. Cl 472A7 9 47.3B2 476A9 477B8 Gl 480A14 485 A2 G8 005 eir' auTiis dArieefas 488C5 8 496A4 Dl 497A9 508G12 513A5
12 516B12 auTos Mcoafjs 524C9 16I533A3 537A1 4 auTO TOUTO 548B12 549B7 557B14 -6 Zaxapias 560A9 G8 561A12 572A5 576B11 C4 577A1 B6 581A1 TScopEv Kal auToc Ka0' auToc Tot Aeyoneva Gl 584B12 588G9 589A2 593A12 C13 597A5 600G12 601A6 B12 605D1 5 608A7 14 16II609C1 612C2 616C7 617A2 SauTousTiua? 620B13 16in625A6 B12 633B3 12 636A5 16IV641B11 12 645A12 postp. 648B7 652C9 653B14 660A4 B6 664A2 B6 665B5 669A13 Si' auTO toOto 672B1 673A9 B2 676B4 17684A5 685G3 689G12 postp. 692A4 (//5Jm)693B5 isynAr)100Bi2 701B13 eis auTOTOUTO (blasphAr)! 05Di +708A4 +B14 +G2 709B1 cbs Kai ctu - 713A5 (Aster)CS +D3 + 716A1 postp. 9 13 717B7 sis auTo touto (synHier)C8 720A7 Koi uuTv - B14 (//^r5.)733G2
£iS

pAaCT^Tmia 16I532A12 pofiOeta 15II289C5 TaPptriA 15III349C14 6 T ... 6 - yeveats 8493C13 |iia Kai f) — 496A1 tt\v — T\[nv ixet y. ypa^f) 15I37C4 rpriyopios 5236A8 t6v — toTs 'ApetavoTs AautS 351284B5 5ev5pov 8485B10 5td-

Kal auT6s A. Bll .517B8 G14 521G9

15II149A5 + 5uvaiJits 145A14 260A1 320G10 151II364A13 405A14 436B6 17765A6 Tf^v fiuiTv 5. §xovTes 768B9 Sta^opd 151I253B8 5t5aCTKaAia 2121B6 184D5 uioKai f) Sd^a 8497A9 ouK ei^t ttis - u^Tv 5. Suvayts 11625B5

vota

15H05C1

153B15 368B11

176A3 385C3

Tfiv

ix^i 5. ToTs

ypa^ouevots

\5l(Aster)nB5

=

15II225G9 =17716A5 ^ia Kai f) - 15II149A5 + 5tdvota 15III460B8 251053G9 \x{a Kal f) ^yKaivia 17721B4 eevos 148A11 6l5coAov 145B11

Td —

ToTs Ttapd (Doivt^tv ei5. 48A10 ^KKArjCTfa 35(/r^mi.)1292B12 iv Trj - dyfa e. ^v6ttis 16I533A5 Tfiv — exov t6 TTv., f|v auT6s (6 A.) §x^i l^ouafa 23997A11 eaTi Tfis - e^. e^tS 20864G6
. . .

eTTlCTKOTTOS 6(C<«"-r)405Gll
iTTtCTToAfi
Tfis

6TTtCTTfl|Jiri

17(^j(;«//i>r)720A6

eTTiTmfa

— 6.

iKefvots H5TaCTxeTv

^pcoTriCTis

16I564G2 241032A10 15IV473B14

^xQpos 14(//oj)748All vcov 6 — Oeos 145B5

(ffAr6.anl4.)731B15 auTov Trpos eauTov Aeyoi tov eeov elpriK^vai (ffAr7.)7ilAS +C3 +4 +14 +744A3 B6 752A7 753A13 B15 (//Jri<?.)748A14 Cl 9 13 D4 769C2 780B8 781C10 784A2 788B9 Kal aOTf) 18801D2 Kal - ol elpiiA^^iS \9(pet k6t6s 804B3 14 808B7 auT6s Euaeptos Z,ucfi)821Dl aol auTco AouKico 20868G3 auTT) rraaa fi yfi 881B13 postp. 892A11 B8 904B10 Kal auT6s 6 SidpoAos 941B7 Kal - f\ KTfais 948B1
i«i

^Aios 7(Theogn)^&0C9 \xi11617B2 t6v — auTcp sc. Daniel e. TTpooKuveTs 15I144A 6 0. del Kai 6 — eoTtv 165C9 15 6e. 6-cbv 15III449B15 §vf Kal Tco - e. 15IV508C7 6 e. 6 - 16III633B3 6 - e. + 6 - Kuptos 1C12,5 ee^TTis 2399 7 AIO +r] - e^ouCTfa epovos 15I140A13 irri t6v - Op. toj 11. Kdia^eO 15IV485C1 +f) - Kap5fa 'IouAio<i eriTai 'Icodvvris 6(epSard3. )325B10 'laaupfa 17760B5

15IV492C6

493A10
TT)

Dl TauT6v

Mapfcjc

Kap5fa 10561B13 5fKTi 15III440B3 Tf)v — KATiptKof 6(C'W)349G13

231024B2 jcoctti^ 2811097 TuyxdvovTa tou Aapt5 15IV485C2 +6 - ja^ee KaTaiKefvois uTToiCTOVTat k.

KTfats

15IV484C1

op

976A12 23989A7 997A11 241033B6 GIO 1036A5 Kai auTfi f) ctuvoSos 12 15 B6 G8 D3 Kai auT6 t6 yeypannevov 1040G3 251053A5 postp. 7 1056B15 Cll Koi auT6s6TT. 1057A6 12 Kal auT6s 6 A. 1060A4 B2 auT6 t6 oCoua 9 G9 10 12 1061B3 C7 15 1064G11 13 1065B4 C2 1068A5 1076B12 C13 1069A7 261073D3 postp. 1080A2 Kal auT6s 6 Kuptos 271088A9 B12 C2 Dl 3 1089C10 28I1093B6 1108B7 1112B7 C5 1113A7 11 13 1116B12 1117A17 28II 1136A1 auT6v eeov A. 1144G2 1160B3 31 1172G6 1173A6 341232B1 3 351268A10 G9 1272A9 1273A3-Aaut5 D9 12 1276B12 1280D7 8 1284D6 1285A6 B7 1288A2
Kal

- t6v

vouv

.

.

.

.

.

.

16III633B2 6T6pa Kupios 2180B7 els Kal 6 1C12,5 +6 - e. Ae^is 7438B8 Aoyos 141A10 15II304C4 311173B11 A. in Chr. 7421D6 spec 6 - Ictti, uTTdpxei 15I100A9 112B7 C7 116C7 120A6 151 II 64 Al op dAAos 168A15 Hbrl3,8 184C1 6 5t5ous t6 Hv. 6 - 224C13 els Kai 6 - 225A1 280A11 284A5 t6v - tco yevet elvat Trp6s TrdvTas 15III360B1 6 — fiiaTv 369A10 5etKvus 441G4 437C5 6 TTOtcov 6 — eaTtv 6 444B4 15IV513A5 els Kai 6 - B15 6 A. 6 - cav ui6s 516C2 els Koi 6 - op sTepos 16IV672B11 18804G2 +TrpcoT6TOKOs ev ttoAAoTs dSeA^oTs 805A1 3 20945G1 36(ej!?45.)1441A9 6 -Trp65po. . .

36(e/)22.)1433Al (ep28.)CS (e/)^5.)1441 (ep24.)l0 A6 3735,11 37,1 6 7 17 38,30 39,8 24 43,7 45,8 46,11 14 50,19 52,26 55,14 15

56,12
II.

6 auTO^ =

^

idera,

artic. deest

interdum,

saepe add. dat. = idem qui, idem ac 1. attrib. ap. subst. Aapcov 15II161G6 6 - wv dydTrTil6IV653
Tfjv

'AOavdCTtos 15I17B2 deeoTtis 180B10 eis ToTs TrpoTepots d. aipeCTts5237A2 Tfjs — eKeivots ovTCTS aip. 6(Jw/)288B13 aiTia 15I73B11 dAi^eeta 8484B2 ^ dAetTOupytiCTia 6(C'«^)349G13 dvepcoTTos 351272B13 6 — TTOTe vfiTTios cov dvota 15IV481A1 eis Tfjv — fi. toTs 'ApetavoTs TTiTTTOUCTi Anton. 20956B3 6 - fi v, olos dTVtCTTial 5III381 A5

G13

Mos eiCTeAecbv t6 (if) iji6vovt6 auT6 15IV488A1 ra. MeTexovTa241041C8+6MOtos tJiovf) 6(PmK^j)369A6 B2 16IV644A7 voctos 20892 veOiia 185A12 B15 voOs 2132A11 9528A1 15III329G4 els Koi 6 16I537B14 656s 11637A12 ovo^a 15III 360B7 16IV641D6 ouoia 231009B12 1017B8 Tf)s — Tcon. ouCTfa Trapoi|jifal5II312A3 +f)— CToq)ia TT. 7432D4(iw) 15I84C13 6 - eoTiv +dei Koi 15IV505C7 s. haeret. TTaOAos coCTauTCOs exei 23985A12 TrfCTTts 10548A2 TrAdvr|2121A15 Uv. 15IV513A3 et BIO ev Kal TOUTdv 16I592B8 + dvaAAofcoTos 593A14 Bl 1 6III633B2 iCi2,o> Trpay^a 17(//^r5.)732C3 ev Kai TTovos 20865C1 t6 - TTpoeuiifa 20869B14 Trpovota 11(C'"^)636 B13 TTpoCTTay^a 15ni97G6 249B14 276B11 §v
_

KaiT6—

Trpo^aCTis 12661 A3

Trpo^fjTr^s

311173D4

dTToSet^ts

15II184C13

t6 dppev

172D8 ou

TaOTov

ECTTt Tcp ef|Aei 'ApCTevtos Q(Pinnes)368Cli dpxiTEKTCov 7448B8 toTs oiKoSo^finaCTt t6v — Tts TTapa^povcov dv A^yot daepeta 7425G8 eis Tf^v —
dCT.

ToTs frepl Eua^ptov
(t6) Stottov
Athanasius

15II225C6

16IV673B12 15IV473B15

'ACTTepios

priTOv 3205A12 351276A5 ao^ia 15II312A4 + 320A13 17(^^/fr)716A5 ^ia Koi f) f) - Trapotpfa - CTuAAeiTOUpyos 18797B3 5 auiJi^covfa 17749 CIO lifa Kai f) - CTCoua 251061B6 TauT6v fiv tco 28I1105B15 op eTepovKoi eTepov to^is flM6T6pco

501C3

15II188G5

Tfiv

-

T.

Ixeivoiav ixei

t» eTepa
12

Ti|if|

179

aOxA?
hoc

aOXi^v

180

6(J«/)289C3+taos T6-rro56(c/«-Mar)385Bll Tpid? I6I600A1 ri - oC/aa {ouTfi Tpb-rros adv. t6v — Tp. V. s. Tp67T0s 2. b. t6 TaOT6v TuyxAvov 241044C2 TU7ros6(C<'"0[349C7inscriptio Tn -oua(a+!5ios OScop 3204B6 2vKal toOt^v ulos epist.l 15I17B3 15I85A1 sec Ar. ouKdelo-^aTt opTpeTTT^s, AXXoiouu^vris 9ua6cos 15II189C10 15III429A6 15IV496 A12£lsKal6- uAti2120C7 8 9p6vriua 18797A6 9uais 15III356B4 tt^v — toutco 9. ixouai ^covi^ 11616A4 uiaKalf)- x<ip»S I5lil328A9 345A4 et
Trapa Ttaaiv
Xp. 2180B2 f) x^^P 7432A13 Kal TTavTaxou 6 — TrpoaKuvelTai 15IV524C10 els Kal 6 - op eTepos 16I604C2 28I1112A6 et 1124A7 est 6. Kal &vep. 6 - 351273 C2 6-TTOT6 vT^TTios wv XP^cc 3744,25 pia^^piov TTis-XP- X"P« 2185A2 15II1360B3 cb5ri 15II

349A15 Mla koI
eis

.

.

.

269C14 125C2 Jupp.

2. loco substantivi a) 6 Tf)v elxev d^eA^fiv Kal

auT6s yuvaiKa
.

.

.

et illud 7456B9 et 17756A2 Tctvrriv (t6) A^yciv vel elTreiv iK toO 6. Kai t6 Aeyeiv iK Tqs oualas Tou e. elvai 15I33C1 oTrep elpfiKocTe tocOt6v 4aTi Aeyeiv uiids 15II184C10 — ioTw elTreTv 15III452C5 — iaTtv elTrelv Trolriiia Kal KTlapa 15IV496B1 — &v elri pouAfiaei Kai fjv ttot6 elrrelv, cbs Jol,l, kv dpxiji fjv 6 ul6s al. elocut. elpfiKorre tocOt6v 15ni89A3 y^vvriiia Kal TTo(r|pa eOpfoKeTat — 15IV521B2 tt^ XP'^^' dvd5et^ts koI dTToaToAf) t6 pfi lievov — 15IV488A1 armalveTott - 15IV524B12 t6 ^tit6v toOto tco Jo8,16 y. dictiones adverb. els t6 — = eodem s. loc. \7(synAr) 696B11 auvf|Aeou6v iv tocOtco = simul 157C15 TTvods iv — yiveaeat 85C2 vfuxf) iv — Tds alaef|IttI t6 — = eodem, ibidem eOxouoti aeis KtveT 331188A9 MeT* ocutcov eodem loco auv^pxoiiai BiepSardS.^ZSSB^ uf^ . Tri auv65co {synHier)^91
.
. . .

.

.

.

.

.

.

.

6{synAl)2()kCS l^copijeTO irapd tcov

i.

e.

Ar.

[386A1 et 392C9 inscriptio epist.] 7437C9 tov ul6v KTljeaeai TTapd tou — 10545A10 t6v - elvai Kupiov 15I56C12 6 — ui6s M^v ., TTOcTfip 5^ 15III328C4 t6v - dAAoTe n^v 0., dAAoTe 56 ul6v
. . .

KOTd t6 C13 = 17717C2 Tuyxdvco'l4740D5 = una 157C12 auvIoTaaeat + dTrapaAAdKTCos 6{AlThess)393C3 aKdyaaeat c) Td ocOTd 2121B8
5id Tcbv — scil toOto yev^aeai 6{synAl)25& TOls - alqm TTept|3dAAetv {eppAeg)393B5 Trepl Tcbv — i5r|Acbaaii6v 8504A1 5 rrepi tcov — iypavfiev I5I65B8 et C2 iK tcov — auToIs c5cTTavTf|aat et t6 I5tov ^veutioOvTat 15IV481C14 KocTd Td — adv. = eodem modo + cbaocuTcos 16IV640A15 Trepl twv - JpcoTdaeat 17(^nylr)697C8 toIs — TrepiTTiTTTT) 28nil45B7 Tcbv - ueTeax^ Hbr2,14 spec t(J« dKouco 6(J«/)304B5 toIs yevoiievois 15I69C13 15II169C12 - dvctyivcbaKco 16IV640A14 fiwlv - dvTmeTapdAAco 1511185^15 - pAeTrco 16IV673
t^6v
f\v

.

.

C12

ylveaeai

8

9

472B2

480A9

y^yove Kal ui6s 508C4 et 10 sciljo

15IV469C12 ^fi 6 - H. Kai ul6s B6 7 485A4 sec Sabell. 6-0. Kal Hv. BIO tous - scil Corinthios
16I541C5
. .
.

C3 6 + 732C1
et se

TTOTfip ulou yiveTat

772A6
dv
.

eiTTep

Uv. 16IV645 17(//^r5.)728C14 pe^^eTai tis 6 .,
scil
. .

p^MH/atT'

.

.

231000C9
.
. .

3739,5

scil

Paul. ap.

28I1112A14 b) t6 <xut6 toO oOtoO
scil Is.

a. una eademque res in 2132B6 auvepaivev dii^oTepa kv TaOTco 7452B8 t6v ul6v TauT6v Tri oiioicoaet eK toO TT. elvai op
vel TaOT6(v),

toOtoO

Cl

-5pdco 10561C12 -^ua^Tiuto 16I532B12

-

AaA^co 28II1137C10

- A^co,

eiTTOv 2132A9(Atj)

15I88B5 laTdiJevot 4v Ivl Kai Tco — 15II164 toO — t6 dvdyvcoaiJia Tuyxdvet 192A2 loTat kcp' §KdaTOU KTiaiiaTOS t6 — vooupevov ToO - AeyotTO 12 ?aTai t6 15IV472A11 alTtov 472B12 et 473B12 t6 - Trepi 5uvd489B15 t6 — irrl yecos et uloO scil. dicendum est ToO Jol0,30 521 Cl t6 - elaepxoiievov ... 16II 612B7 t6 - TTdat t6 evT^T^v ... 311173B9 t6 auyKeKaTd Ti \ih ouK ifeaTi, KaTd ti 5^ dvTtap verba dKouco 15II292A11 XOopTiTai 16I561C1 e^Aco Kpouco 15III436C2 fpcoTdco 241041A14 t6 - eeAetv tco U. A^yco, elTTOv, ^t^t^ov 2216D2 15I72B1 et ll'2B8 AeKTeov 120B15 15II152A7 pTiT^ov 316B7 15III368B5 1C1,10
6iioios

B8

rrepi

M
. .

.

.

.

.

.

.

.

Td Trepl Tcbv - 15I76C5 101C5 132C2 15II 153A9 iKelvTi 193B6 15III329A13 429C5 elTTOv 436C6 '16I557A10 \xo\ 573C10 593A6 16IV641C8 17761A1 ^Kelvco 20884A8 892C6 231005A5 13 1016B8 l'017A7 28I1093A9 - duoAoyto 6{Pinnes)368D5 7421C10 14 - TTdaxco 8484C1 14700B5 - tco EOaTaeicp - aiinaivco 15III457C9 -(prml -TTOteco 5232B7 15I69A9 231016C7 - ^pov^co 14749A1 ToOTd 241029B9 et 1045D6 Tcb 'Oalcp 20941A5
oOtoIs
. . .
'

3.
[?]

dubia 11(C««^)637A12 Tfjv
eTTavfifetv

ocOTf^v

scil

656v

36(«/>^3.)144lCl3 la-

cuna

iK Tf)s

scil iTTiaToAfis [?]

16IV664B9 elTTelv 17789C3 +t6 - ^poveiv 241045C4 al. TTepi toO - 8501 D8 Aoyljouat 15I52C5 TTdaxco 7417C13 tcxutov tt. tco Kaid^qt 17752A10 TaOTdv eKelvots B12 TaOT6v toIs 9optaaiots ToAjidco 15IV481B15 ^npt 2176D2 t6 — Tols TTp6Tepov 15IV485B15 al. Trepl toO — 8501C5 9poveco 15III364C7 16I580B11 17789 C3 + t6 - A^yetv 18805A9 241045C4 (3. tout6v icrriv = unum idemque est; enuntiatur praedicative identitas duorum subiectorum, quae inter
se

= ipsa sapientla diyina in se f| perfecta, term. theol. 1. = eeos, n. 15IV469B3 + otuToAoyos 13 473A12 2. = A. I93B15 15II312B6 ToO eeoO et 313C2 epith povoyevfis
auToaocp(a
2 = perfectus per se et in se 3201 A4 17(//^r5.)729B14 eeos TT. +d:yivvr\TOS, dvapXos, ddpaTos 28I1100A5 sec. haer. natura hum. a A. accepta auTOUpY^w = procreo propria vlrtute, term. theol. 7428B8 et 10 uI6s C4 Td neTd t6v uI6v 429B11 et 15 rrdvTO

316C2 auTOTcXl^^

uI6s

copulantur vocabulo Kai vel comparantur. 15III328C15 6 ul6s

vocabulo

cos e.

-

ioTtv cbs

op eTepos

cbs

yevvrina
.

15IV485B4 t6 tAotuv^. . .

H6V0V — iaTt XPO^V ti6vov 5ta9^pov lauToO 15I45B3 — tuTX tocOt^v eaTt t6 Kai t6
. .

auTOupvla f| = sua ipsius procreandi yirtus 15II201B5 et 12 eeou auTOCpui^^ 2 = natlTUS 3744,23 irrevSOTTis
explic. l5i6xpoos

15II272A8 et 273C11 et \X£Tix^uQai Kal yevvav 297A2 et 15III449C4 - i(j-r\ yevvrma Kal TTolTiiia 15III460B2 et 9 - 9p6vTiatv koI vel KTiaiia PouAfjv vel j3ouAT]atv elvat 8 laxOs Kal da^dAeia — eaTt 15IV505A13 — kaT\ t6 liovoyev^s Kai t6 dyaTTriTov 513A14 et 15 cbs — t6 llv. Kai TrapdkAtitos, oOtcos 6 ul6s Kal 6 A.

auTOcpto^, — 9COTOS t6 = ipsa lux term. theol 193C1 A. aux^w = glorlor 8513A12 251053CH iirl
6poAoy{a
2.

18801C9 —

elvat

auXT^V, evos 6 1. = cervix I44C14 57A4 meton = manubriura gubernaculi 3748,22

uTToaTaaiv Kal oualav

TauT6v iaTi

A^yetv, elTrelv

K6KAaaii^vcov tcov

181

dccpalpeai^

*A«p66vio5

182

&<pa(peai^ i\ = ademptio 1. spec = spoliatio pervimfacta 14728D3 tcov uTrapxovTCOv 757C15 2. met = deminutio 251065B11 ToO apTou Tpids ou Sexop^vri — op Trpooe/iKri A^eiAaTo 17737D3] = demo, &cpaip^(0 [aor. aufero, eripio 1. s. str. a) act ti 17736A7 irAeTaTa op TrpoaTf9r|Ui 2089 6A1 4 met 96P0V Tt drro Tivos 241032B12 met op irpoaTieriui P Tt 14728 C4 alTos -rrapd 'Aeavaafou 15I48C6 et 53 B5 et

a(pavTO(;

2

=

is,

mones — yeydvaatv
et

qui evanescit 20860A6 dae-

M

d(pavu)^ = occulte ita, ut non appareat 15A11 297B10 uieTaTre(eoj 136C15 - yev^aOat iTroiet t6v edvaTov i(pap7td^tO = abripio, met = ad partes meas
traho 6(C"»«j)361B4 ^yauTcp rrdvTas

d(paa(a
tur

fj

15I89B2 Rv. 15III405B6 = mihi tollo, moveo loco, 20896G1 96P0S b) aufero ti, Tiva 14697A1 episcopum +l5opi3co 732D2 paatAefav 15III444A12 et 15 SeiAiav fjv d^atpoOnEVOs \7{synAr)&9&Gl5 op TrpoaTiermt
17749B8opTTpoaT(erilii

15I25A4

M

= stupor, quo usus linguae impediTrAriyfiaeTat —

<i(peYYT^^ 2 = carens lucis splendore, met sec. haeret. eeos 15I61B4 900^ dv, - f\v 16II609B12

+ dao9os, dAoyos
&<pekfl<; 2 = planus saxis remotis, plex moribus et ingenio ll(C»«-f)633B2
pot scil fideles

6isynAl)277C& Tfjs 12 Tf^s ^kkA. Tds Tpo^ds iKKXria. Tov alTOV 14705B8 dAXcov dpTous 36(t/»59.)1437C3 toutcov Ttvd Ttvos 15II228C12 tou 5riTt op ^TnpdAAco Tivd Tt 14737D3 oTrep otuTous liioupyelv t6v ulov d^efAaTO c) P d^atpeojaal Tt 2108D5 X<^P*v fiaav d^atpee^vTes Ttvos G^O^^^^^OSC^ met (papuyycov = e faucibus 15I28B5 TrdvTCOv + eprjiios y(vopat 2. s. lat. = separo 17785B4 uiov dTTO ToO n. op TrpoaT(eriiii P 17788D4 dTTo tcov laeTe15I33C13 tis toO 6 cbv d^^AotTo X6vT03v
tiv6s

20897A9

met =

sim-

56i\{av

ti

oi d^eA^OTe-

&(p^Xx((> [aor. d^eiAKuaa]

=

abstraho

1.

spec
u|icov

deturbo alqm expellendo 6(J«/)345A5 P 09'
episcopus
Kai Tfis ivvo(as
TTAdvris
2.

met 189D7

dvepcoTrous dTrd

^avTaaias idololatriae I6IV668A2 13 ZanapelTtv dTTo tcov alaOriTcov

M

= dimissio met 1. fi iudicio 6{synAl)252Cli Athanasii =

JodJOsqq dtpeoiq

=

absolutio in
2.
s.

relig.

t6 d(5tov &cpavi^^ 2 = non apparens oculis 1. = absconditus a) s. pr. = e conspectu hom. sublatus dvr|p - dvepcoTTos BisynAl^^l^C^ - i-nl6(5j;n^/)264B6 aKOTTOS 14(coni2.)793D8 y^yovev — rrap' auTcov = eorum oculis se subtraxit — acona 14(conf2.)796A2 - daemones 20893B14 evanescent 904B9 b) met = occultus, incognitus dvdoTaats 2136C13 + diadpTupos — MCcpyap^Tris 3759,14 rrapd ttoAAoIs — TrfoTis 153B7 op ivapyris adv. scil TTapeevia I§ d^avcov = ex occulto 2161B10 eticpavfis y(vopat 2. pers. = non se ipsum extrinsecus manifestans, inaccessus cognitioni A. 193D1 2116D1 124D3 op lucpav^s 125B9 drTo Tfis Ivepy6(as 140D5 — acoTrip 2125A2 +d6paTos

remissio culpae 2120C14 et 341232B12 duapTtcov 4220A14 15III417C3 daepeias A/<-?2,3i 16IV649B4 14 (On^)652A5 17781A14 M<9,6

a(peuxTO^ 2 act = qui effugere non potest, gen. 28II1144C8 ifuxri — Tfjs d|iapT(as v.
d^UKTOS

c.
s.

&(p6apo(a f| = incorruptio 1. = immortalitas hominis, a Chro. recuperata et resurrectione perficienda 2101C6 ^v oupavois 104A14 Adae

&(pavi^(0
1.

=

e conspectu aufero

s.

lat. et

met.

rem = aufero liberandi vel privandi causa 2112 A15 et 125A1 edvaTov drro TrdvTCOv, e^ fmcov 112G4 et 132C10 et 176C7 P OavdTou ^Oopd +
TTocuoiJai

6(C»»«"j)361C6 Tfjs 6|iovo(as imperatoris

251060C12 daOeve^as corporis = obscuro, oblittero, dissolvo, P = evanesco, diIaborl29A8 P et 45A3 idola vetustate vel tempestatis iniuria pereunt 2125D4 sol utto okotous non obscuratur 6349C1 P ypa^evTa drrd Td^ecos +dvatpeco et 397B4 UTTO|avf|uaTa expungere 10573C2 et 15II 220C10 et 224C5 P A6yos hum. +TrauoMat op TTpo^^ponai, M^vco 15I32B3 met ^f|nonra Kal Ga= A£(av Arii e memoria tollere + dTraXe^^co exstinguo, perdo, deleo, P pereo 156A15 P to
Xdptv
4;uxp6v UTTO
TTis e^piiris tollitur syn dvatpto 88B12 P 9UTd marcescunt op yevvdonat, ^a^vopat 2193A11 met ao^^a gentilium et B6 idololatria a

D5 op ^Oopd 112B4 136B3 acoudTcov 152C7 196B4 +dvdaToats 15II293B8 +deavaa(a 231012A2 ol 90271069B14 pouvTes t6 riv. 9opo0aiv d^eapaiav +dTTdeeia 1C15,53 28I1105A11 et 1120B11 SKTiaev et ?TTAaaev 6. ^tt' d^eapa^a 1124C10 1C15,42 op ^eopd 28'lI1149C9 15 1C15,53 351268A9 2. = immortalitas corporis Chr'. resurgentis 2141A6 r\ ev tco aCoiiaTt +dTTdeeia 14 28I1105A8 1124C13 2811115261 +deavaa(a 1157A2 op ^eopd 10 1160C10 1161B15 et 1164G6 +deavaa(a, dTpeTTTdTTis 351268C6 3. meton = ee6s 231012A2 - IotIv 6 ee6s 6c(p6apTO^ 2 = corruptioni non obnoxius 1. pers. a) homo per Chr. restitutus 2104C8 EMEtvev 15II305A15 et 15III393B10 + 144A1 dedvorros 445A11 b) deus I44D7 +dacbiiaTos, dedvoTOS 28II1157A10 et 1160C9 deus in cor129C14
pore Chr'. habitans
c)

108Cl0op9eopd 109A1

A., ui6s praeexsistens
6.

2109A8 +dacbiiaTos, duAos

C2

+dTTaefis, auToAdyos,

112B3 125D8 192 d) Wv. 351268A8

Chr. debilitatur + IXaTTooiaai
drTdTTi
+TTOcuo|Jiat

C13 P daemonum

2. res 16I592A5 +dTpeTTTOS, dTrapdAAaKTOs a) corpus hominis per Chr. redemptum 16II609A3 20868B12 et TTcos t6 9eapT6v SuvaTct — yeveaOat b) spec corpus Ghr». 972B3 acoua op ^eapTos

= e vita vel e pereo, opprimor 2105C13 6 AoytK6s Kal KaT' elK^va yev6nevos dvOp. syn ^ee^pco, TrapaTT6XAuMt 108A10 fi toO 0. t^x^ii = homo 6272C3 TOUTOus fi^avfaOat dicunt 397A10 tous Suvapevous laapTupelv (C»««^)405A1 ^x^pol v6iiou christiani opprimuntur -f 5taaKe5dvvu|it, auvTp(pco 8509C14 Suaaepels Provl2,7
2. pers.

medio

tollo,

P =

2112A8 132A8 136B5 D4 t6 evqT^v - e5e{Kvuev 141B1 C2 +dedvaTOs 177C13 15III444 G7 adp^ op evTiTds 251068A9 28I1105A6 c) abstr Z6{ep28.) 351268A3 Gll +dedvaTos
1433B11 iaT(aais
caelestis caelestis +eeIos

G6

eu^poeuvri

acp^eyxTO^

2

=

7(On^)465C4 urrdaTaais +dppTiTos,

inenarrabilis teim. theol. (ScKOTOvdua-

(i(pavia(x6^ 6

=

perditio

13688C1
KT(aecos

5(5co|it els

-

+6vet5os

2120A15 +dTTcoAeta 15IV508A10 -

OTOS 'A(p66viO^, presbyter Alex. 6{epSardl.)2,\lAi auuTrpeapuTepoi ((;/^r.<4/)380D7 TrpeapuTepos sbscr
12*

183

dcp66vo)^

^(ppaoTO^
BiaKoapeco
Scopeoiaai

184

a<p66v(Oi;
17(//.4rJ.)"29C3

= abimde 2169D3
xap'3°tJai

A4

+733C6

20916C2

ixoo

dcpi^pcaai^ T) = dedicatio templi 6{synHier)Z91 C15 = 17717C4, pap-rupiou
dcpiY]U.l [a^tE imperat. 3758,11 impffj^iEv 12 664C3 aor. d^fiKav 3. p. pl. 6272A11 20885B11 1. a me dimitto s. pr. 920B15] = cmitto 5228C5 milites Kara tcov Aacov sls Tots ekkA. I9{pet spec. impunem Z,M(;u)824A12 oOtcos - 6 paaiXeus a iudicio 6{synAl)256Cii 14776A3 SouXous Chri.

M
i.

b) met = abalieno Tous dv-uovras tiOKpdv alqm. ab ai o 15III336A8 Tivds dird 17. 337A8 2. intrs Tous dvep. T. V ^;eu5covuMcov deorum et aor 2., c. (drro) gen. a) = discedo loco

<

!

1

= edo vocem 11604A9 s. lat. op KOTaSiKajco 15ni392All et 441A5 et 20849B3 et Kpauyrjv 861C3 et 261081B6 ^covriv = emitto 15III392A9
relinquo^^jy^n^O^S^Bll 'Apsiov TTTUCTiia 3. = permitto, sino a) tivci e^co TT\<; ekkX. add. praedic. nom. 169C1 deus non JauTov ayvco2116A5 otvepcbTTOus EpnMous CTTOV — Actl4,17 140D5 lauT6v d^avfi 6{synAl)2'/2A.'^ 'AOavdoiov b) a. c. i., KOTexdiiEvov 11 McxKdpiov ln9poupov P nom. c. inf. 184A7 ouk - ^/uxnv ^EpEoSai 92A8 2108B1 -TTiv 90opdv iCTxuEiv 12 117C11 120A5 Tds X"P°t5 5oudvdpcbiTous TTAavdCTeai 10584A6 ouk AEueiv 6(C'"^)341A12 symrapopdco — Tov E^apxov EiCTeAeelv 11609D6 |jif) — uTrovoiav
2.

I

6{synAl)260A9 ttjs ekkA. i. e. ex aede +B13 ^KEieEV e. a sede episc. 20861C4 tcov fjUETEpcov = e nostro domicilio 2610 7 6A8 discede dTTO CTCoiiOTOs s. lat. 3746,5 Aoyos ek cttomotos et 51,6 umvos dTTd XEiA^cov exit spec = recedo ab alqo 4209B10 abs 15III376C7 et 10 riv. a rege Saul recessit lRegl6,14 b) = deficio a causa alcs 168C5 inrb 9528B6 toutcov scil ab exemplo e. op Korra^Euyco patrum 14704D8 09' fiiicbv 752B5 abs kov ^(Aoi
eeoO
dTTOCTTcoCTi syn KorraAEiTTco 15I1I336C4 c) = absisto, averto 17705B4 TTorr^pcov animum, studium a re, add. tiv6s tcov alCTeriTcov - dArieeias 10552B8 15I12A1 15ni432C7 — Siavoias 18D5 op ".orravoeco — tcov fyyuT^pco 18C10 -eTTteumcbvl9A13 -eecopias 19B4 D6 — KotKOvoicbv 15II185A15 — KcrravofiCTecos 19A5 — ^ueoTrAaCTTias 15II148B5 — Tcbv voriTcbv 18C4 op KCTTavoeco — Travoupyias 8481D2 — TrArmiiE- TrpoeuMias 11632B8 AriiidTCov 11(C"'0636A12 — CTTTou5fis IKO-O^^^D^ - CTXECTecos 18796B4 — ^avTaaias 15D3 syn dTTOTTr|5dco d) = desino c. gen. &{synAl)2(,0A\0 toutou i. e. abs 6377B1 ab orando c. partic. ^{synAl^^hlCXk oOk - kot* auToO ypd^ovTes

pctKpdv
I

=

ylveoeai 12664C3 14701C7 P episc. d^eieri Amco Sia^eapfivai 708B11 [xr\Bk drroeavouCTav Ta^fjvai 712A14 15III397A15 ouk d^ieii^vri SouAeuetv

425B1 437C6 20864A8 toutous Traljeiv 885B11 897B3 913B2 lafi d^te^Evov dvaxcopEiv 920B15 972A8 3758,11 pfi Tfiv KdMn^ov - dTTEAeeiv spec P abs t6 auT6 d^ieToi AoyiCTiious elCTeAeeiv = permittitur + ouyxcopeco P 311173B10 op ouk 3. = desero a) discedendo 168A16 ^ECTTi metevvoiai ouSettote Tf^v vf»uxfiv — 6(5V«yl/)260B7 sedem episc. 9529C13 \xi\ movous fmds d^ns ^v Tcp dycovi 14704D10 P ab asseclis 20909B15 uoomittendo, neglegendo, aspernando 188C4 Tds 5uvd|ieis l^coOev 4auToO 6{synAl) 277C3TOUSTOCTaOTaTToifiCTavTas (C""'-')^^^^^ dvj^ivaCTTTiiov

dcpo^la
do^dAeia

fi

= animus

intrepidus

20904A2 +

905C4

1

dcpo^O^ 2 = intrepidus dvepcoTros 15III441C12 t6 — = securitas ^(Ow^^S^SBl^ + eappaA^os ev5e56CTeat 20912A2 dcp6p<0^ = impavide ^(Oxj^S^IB^ irap^x" dcpo(XOl6ci> = asslmilo, conformo 20905A10
^avTOCTias TTp6s ivvoias

,

b)

dcpo{XOiCi>oi^

fi

=

assimilatio, concr

= imago

2088 lAl TTup6s syn
adverto 2112D1
j '

etKcbv

uaxiotv scripta

848B7 to aiTia 10552A3 eKelva scil 560C10 Td ttis aipeoecos 572B4 CKelvov 14772C95ypa9ds 15I17C2 5eiCTi5ai|iovav op Aaupdvco 28B12 AoTpeiav 15II316C1 oo^iav 15III 345C7 Oeov 448C9 ypa^ds 16III625A1 t6v Trepl TOUTCov Aoyov 20869A3 6Aiyov i.e.bona terrena op Aaiipdvco 5 dpoupas 6 oiKiav, xP^^riov 8 bona 4. met = rebi' dpETfiv syn KOTaAiiiTTdvco mitto, condono dptapTiav 15II289C7 syn Auco 292A2 15III408C12 28I1105A7 M<9,6 3755,23 P - pAao^Tiiiiav 16IV649B3 P Mtl2,31 syn exco
d^ECTIV

a re ad rem TreAayos D2 TTp6s Td oAa 193C14 els A. 6(C'««^)361C7 15I72C4 TTp6s t6 AuoiTeAes TTp6s eeov
vel
eis

dcpopdb) = oculos

animum
192C7

diieAetav

els

dcpopYjTO^ 2 = non ferendus 2109B7 KaKiav 5221 A6 + 5eiv6s d^opriTovpraedic.au^dvco 6(C«««0361A2 t6 kcck^v 14760C6 Td peTd TouTa d^opriTOTepa +5eiv6s 16IV660C13 —a ToAiidco
alio

dcpop(^a> = separo limitibus 1. met alqm ab 8(D?on^0505A5 P dAAfiAcov +Mep(3co spec in certum finem Roml,l P d^copiCTpievos eis EuayyEAiov 2. = extermino \l{synAr)100A\^ 15II261A15

dcpiKV^OfXai
t6ttov

=

P
advenio
1.
s.

episc.

pr.

6(C'««-')373B12 Trp6s filids pervenio 168A1 vf»uxfi TTpos dyious 2197A2 TTp6s dyious oMoioTriTi eis yvcoCTiv syn epxo|iai

2196D3 4ttI 2. met =

dcpopfJLl^
6(£)Jon

contemplando
6{G»u'')'il2A&
Trp65

com)396A7

(C'«-f)404A8

= ansa met 1. = causa vel ratio et 11 - p^pvj^Ecos epith MiKpds - EKTTAfi^ecos 9532D2 - toO d^apr\

dcpiXdvSpcoTto^
fiAAous

2

= inhiimanus 2136B13

dcpiXdpyupo^
virtus

2

=

pecimiae non ayidns t6

-

20889A3 dcpiXoveiKCO^ = sine 512A14 dKouco dcpi^K; f| = adventus
eis ovtictiv

15III440B9 epith euAoyos Tdveiv syn Trpo^aCTis 2.S. lat. = occasio 6(f/r.fFa/)356A3 = 14724 B13 e56eTi - 7453A11 - IoutoIs eIs doEpEiav eTri14693B15 vooOvTES 851 7C3 TrapaCTxeTv - eis 5i56vTa - Eis £UCTe[3£iav 16IV676B9 TCcOTa liovrjv — Trap' £|ioO AdtiPavE op TEAeia 5i5aCTKaA(a

ira et studio 8{DionAl)

dcpoaicooi^
CTei

f)

=

forraa externa; dat. d^oCTtcb-

^(«/j^ar^.S.^S^OAe scil

syn. Sardic. B5 TToAAoTs

(C"'«^)404B2 ad imperatorem eyiveTo r\ — Antonii

ad 20961

Tfiv Ittiofficii specie 6{epSard3.) 333B4 5Tiii(av iocuTcbv ad synodum iTTi5ei^a|ievous

=

-

d cpiOT/jjXl [imperat. aor. 2. dTTooTa 20861C4 et 261076A8] = de — vel sepono 1. act alqm, c. (dTTo) gen. = seduco, averto a) s. pr. a via 15III413

dcppaXTO^ 2 s. activ. = ad saepiendum i. e. tuendum ineptus, inutilis 6401A9 ETTiCTToAfi [forte legendum dirpaKTOS = ad efficiendum ineptus] dcppaoTO^ 2 = ineffabilis 4217D4 ^uois div,
+ e£los
28II1152B2
eedTTis

185

&<ppa.ax6rriq
fi

iiXdiipiaxoq

186
Trepl

CLfppaaxoTfiq, TiTos

=

iueffabilitas 28II1164

Axap
KAoTrf^s

Jos7,18sq

10561B15 eyKaAouuevos
ingratus

Bll dei

+dcTpeTrT6Tris

CLtpp&axoiq

=

ineftabiliter

23996A8 yevvdco
28II1164B2
^K

hxapwxita =
261077C12
Tfi

sum 12676G5

Kupico

+ dppi^Tcos,
n. Tov A.

otKaTaAriTrTcos, oti5(cos

euavepcoTrfiaei

'AcppiXV] fi,provinciaeccles. 6249Allinteralias
ETTapxias
inscr

xime haeret.

{epSardl. )3\2A&
sbscr

et

(^/>3.)324n49.1in2.

{epSard3.)331BU

10557A2

14725A13

19816G13 20973G1 + 'Pcbmi 'AcppoSiaiO^ episc. KuTrpou
sbscr

hy(6.p\.axoq 2 = ingratus epith vel sbst, ma6(C'"«^)360C5 oi 7469D3 + dvfiKoos 15I25A9daepfis 145C4 ol aipeTiKoi 15II272A15 yivoiaai Itti ^iAavepcoTria 15III437B6 'louSaioi +xpicrTO|jidxot 261077B12 ^aivovTai -

6{epSard3.)3^(iBS

&XCit<<aaTO<; 2
quillus

=

tutus a terapestate, tran-

21980A7

Atiifjv

'AcppoSlTY) dea 120B13

fi

^v ndtcpco

-

21G11

(i-X^O\Ltt.\.

=

oneror,

met indiguor
.

eTri
.

tivi

25G15

28A4

52B6

e^

-

Tfiv iTopvEiav piEuaeri-

125A11
et res

Kaaiv ethnici

Tcp eavdTcp I1641D9 ETrl toTs 17752C13 k. toTs dvatpouCTiv
6.
jifi

c.

&<ppOV^(0
&Cpp6vci>^

= =
fi

desipio,

met

haeret.

15I16A14 +

11617A10

eupcbv

-

pers. partic.
.

SiaCTTpe^ouai t6v voOv
insipienter

15IV517B13 xop'3"

5x®0? t6 = onus 6(C'««^)405G8 Tuxris 'AxiXXa? 1. ep. Alex., confessor 6{synAl)-lbSB2
356B14 14788A15
sbscr

20884A5 yeXdco
AcppoouVYj
lieyas tiliutn

Cl

357G6

2. presb.

10592B15 epith ^eyas Mareot. Q^Ischyr^^i^^M

+ avoia

l.gener. 3738,15 epith spec insania relig. a) gen15II177A15 epith 'EXAtivik6s b) haeret.
2.

=amentia

'AxiXXeu^
2. ep.

14693A9 Tcov daepwv Eccl7,26 788C9 15I13B11 15II177A15 epith 'Apeiavds 201G11 Tr6ari 15III337G2 Tcov xpi^^Toudxcov 161568 465G2 G12 +dTOTT(a 572D1 16IV637G12 ToiauTri D8 241044B2 251056A9 1065A7 epith ttoAus
rationis expers, amens, adiect vel sbst. 6, o! — 1. pers. s. mor. et relig. a) gener. fere = peccator, religionis ignarus 2180G4 14733B12

1. heros Homericus 133D5 Melet. 6{brevMelet)31 mi sbscr

'AxiTa^ diaconus 6(C"")344A10
6Ly\^\i(XOX0^ 2

2168B15

et

= non irridendus; 192B5 yeAdco
f)

sbst

Td -

dxXu^,
mor.

uos

61cppcov 2

=

axPotVTO^
1. res

= caligo 6(C"'«^)360C3 okotous = non inquinatus, impollutus s. KaeapdTrjs 28I1125B2 laeAos = mem2

15I13B5

15111336611
et

16III628A14

Psl3,l

brum 11640G8 virginum acojja 351269C4 Chr. 2. pers. rrape^vos Mapia 2109C5 +d|jiiauTos
3201 B4

20900B2

904A1 2C12,6.11
3754,27
b)

A6

dvep.

261076A7 gentil. 120A10

351289

24A5

96A12 +t6v o^eaAn^v TreTrripconevos c) Judaei 7417B1 +TU9A6S et 16IV660B9 pharisaei 261076 AIO d) haeret., maxime Ar. 4220A2 +eeo14752B2 757G1 15I44A14 57B8 69B15 aTuyris 125B9 15II204G12 208B1 280G7 15III468

AXPeioc;

2

=

iuutilis8(£)/on^/)505Al5

= 509A8

Td TOtauTa
dlXP^t^lf^O^ 2

aXpiQ<yT05 dKdeapTos

2

= =

inutilis

3743,1 acoMa +daeevfis

inutUis 31 11 69 A5

ou56v

- +

A9 +xpicTTOMdxoi
16IV644A10
15III412B11
Ti

epith - 'Apeiavofl5I72All Valentinus 16I557B9 6 d^poveaTaTOS 2. res

16I581B9

16II616G7

620B5

d^poveaTepov dv

eiTrot

qui vitari non potest, inevitabilis pAaa^rinia 16IV(TA^o5«)652B15 +dauy- Tmcopia 15I116B7 16IV653G8 + yvcoaTOS

6^cpUKTO^

2 pass.

=

dauyyvcoaTos sbst. n. Td — 16IV660B11 d^uKTa pAaa^riiJeTv + dauyy vcoaTos 664A12 t6 — Tf}s
TiMcopias
v. s.

oO] ^avepcoaat (/r5W2-?.)1292Cll — dAeKTpudvcov b) spec — oO c. coniunct. = donec Kpauyfis 161V653G15 - o5 nop^coePi Gal4,19 28I1112B4 et G3 - o5 iAeri 1C11,26 c)' - vOv %{synAl)2^oTi2 +

aXPl(?) = usque, c. gen. = usque ad 1. s. loc. 2. s. 20877B7 — aTeyris uvfriAous ^edvovTas temp. a) ap. sbst vel inf. 2185B3 — TeAsuTfjs 351272B2 = 1281B8 - tou [in textu 2o. falso -s

277B6
vel actionis

3.

d^euKTOS

s. intens. pro mensura et gradu rei Adycov 2181B1 Td Aey6|J6vd eaTiv

dcpOXaKToq
ela^pxpo^ai

= incustoditus 20905A12 t6ttos &cpuXdiKT(0^ = incaute, impudenter 5229A13
2

op

— voueEaias 2094OB14 cb|jilAriCT6 — — opcov 17753B8 exete ^avTaaiav 2105A15 EiCTTfiKEtaau — TratSias 15IV508A6 ECTTt — Td yeud^Jieva — toutou, toutcov 5233B3
£K TTEipas

dvoiidTCOv

ijifi

&CpuaT€p^Ct> = retineo, usurpo fraude 3738,26 Td Tou TrAriaiov

TOUTCOV dpKeaefi
eaTTi

14(<:on<2.)796A8 ouk

toutcou
<ped-

Td

TTpdyiJiaTa

17749A13

Tecos

— toutou

^cpcovo^ 2 = loquendi facultate privatus, mutus 20856A2 KeitJiai — drro paadvcov

aavTes

36(^/)59.)1437A12

-

toutcov laTaTai

VT

Axaap, rex scelestuslsr. 11621A10 3Reg21,7sqq epith TTovripds, dTToaTdTris 12653A12 3Regl6,29sqq 651B1 3Regl9,3.9 e65B7 3Regl8,16sq S3Reg22,15
668B11 3Reg20,18 677A1 3Regl8,4 14749A9 3Reg20,lsqq 6 veos - = C'"s 757G4 3Reg20,2 773G9 3Regl8,20 16I552A14 3Regl8,44sq

&XPO^^^ = nullo temporis respcctu habito. ante omne tempus, term. Ar. in controv. christol, A. ul6s - yevvrieeis a 17. sim 17(c/fr.^Mr)709Bl2
+ 14
ecos
6Ly(JiJipf\XO^ 2

(//Jr5.)729A13

(//Jr(5.aK25.)740B10

+

drra-

=

Axa^,
17685B4

rex

Jud

2157A4 pater Ezechiae

quit, immensus term. theol. + dTraefis op x"Pt1t6s

qui terminis circumscribi nc17(//^r5.)732C5 17.

Isl,l, Osl,l

'Axata, provincia eccles. 6249A8 (epSardl.) 312A9 et {ep2.)32k n49.1in4. inscr 14725B3 &X«V'^? 2 [dintens] = orehiante 7420G9 iJievco

&y^(iX>p\.oxo^ 2 = qui separari nequit term. theol. c. (drrd, eK) gen. n. sbst. t6 — 15IV492B9 inseparabilitas inter TT. etfil. consistit ev tco (elvat) epith iv Tco n. Kal Tov n. Iv Tcp ulcp +auvdcpEta A. etTT. 17(//.<4r5.)733B7 -'uTrdpxouatv aKKT]\wv

187
A-ul6s

Axt^pio^o?

'AcotS^

188

4213D5 ^uaei 15III384C2 toO U. 15IV 480G13 dTTo Tou IT. +dM^ptaTOS, d5ia(p£TOS Uv. 16I608A12 16I608A13 et 17777C12 tou n.

373 34

^

altercatio,
*•
i^

iurgium

6(0»«»''

div. perfectiones 5uva|jiis ( = A.)16IV Tou uiou 468C11 Ik ths Mias ouafas - 4v6ttis 15II233A6 ovo^a 8(Z)ion^/)504C8 tcov ovofvcoais 4216B11 ii&roiv sc. n. et uios §KaaTov — eaTiv tou TTAr|a(ov

dijil^, i5os

=

fornix 20948A6

oupavcov

+ d5ia{p6TOS
0.

6itj>auOT0^ 2 = qiii tangl nequit. term. theol. 157B3 +dacbMaTos, d6paTos A. 16IV669B6 +

dOdvaTOS

251060B15

t?)

^uaei

6i^€\jSri<^ 2

=

mendacii expers, verax A. 151
6{AlThess)3^SB6
uiroaxeais

112C5 11629A4

ypa^ai

^ii^UXO? 2 = inanimus 1. epith a) pers 152C1 et 68B10 idololatrae syn aAoyos b) res 181A3 A6yos aTepnaTiKds op Xoyijiiaevos. vocov 18804 Bll et (£Mj«iF«-c)809B5 acona Chri. ouk - + 35(/r^m2.)1292D9 adp^ dvaiaeriTos, dvdtiTos Chr». sec. Ar. 3743,5 TrdvTa dyvd, oaa — 2. sbst. 6(oi) - 129A13 opepyuxos 2149C3 Td op Td l^i^j/uxa 132B5 et G5 scil idola 41A11 + dK(vriTos op jcoov ?^v|/uxov 49A13 52C1 Dl +dXoya 60A12 68B6 10 151 1284 Al 16IV(On^)649C11 'AcOTd^, ep. Aeg. 6 {epSard3.)^kQ\^ sbscr

p'

=

SeOTspos 36(«^39.)1437A5 et 6 +a*
i\

=5uo

36(«r/)39.)1437B4

BaaX

dea Phoenissa 12669C6
60V05
if|

ol tt\^

-iTpo-

1. = inicio, proicio s. pr. 9uXaKT|v 9525B12 5Tivdpia toIs TparrejiTais M<25,27' 10541B5 xzxpa. ets TpcbyATiv

PdXXco =

iaeio

5232A2 P

els

^flTai 3Regl8,19sqq

Ba^uXtov,
Tfj5

= Babylon

tamiae celeberrima 2165A3

Dan
tres

6,4

I4748G7 TaKTiKol Kal CTOTpdTrai Tfis — 780B4 15II297G7 ol iv - lidpTupes i. e. iuvenes ap. Dan 3,25 351289G8 3740,16
2.

urbsMesopo12656B8 4 Tupavvos
1.

Isll,8 12652A9 els SeCTjjicoTTipiov Gll — CTcbiiaTa oTa^a 15II293Gl0etsTTup 3745,20 TT6av, vlTpov ad lavandam faciem adhibere 2. = obruo 10561G4 Aieois Jos7,25 met 8(Z)fon^/)508A5 ^t^-

HaTiois KaedTTep Aieois 10540B9 15I32B11 P ^Aeyxois I5II205G3
sbst ol

P reprobari P haer.

PaaiAeOs BapuAcovos Danl,7sqq
in Apocalypsi T/|piov Apl8,6

urbs typica
ttjs

nominata 10589B2 t6
3

tto-

^dvauao^ 2 = - = opifices
Pa7CT[^(0

qui artem viliorem exercet,
sellularii
s.

11633B6

=

tinguo,

BapuXtbvio^ dee^TTis Dan 6
Israel

adiect 5233G3 2. sbst ol - 2157G3 hostes 11617A15 to twv - et 12657A1 Dan 6

=

Babylonius

1.

gener.

=

sacro baptismi

eccles. baptizo 1. ritu alqm consecro sec

=

Mt28,19 7473G5
IJaeTiTeuco

= 15I81G10
al.

15II237Bl^abs, op

17(//^4r9.)745Bll iv 6v6|jicm
,

+

TriCTTSuco

paSiouuai] = vado 1. s. pr. 185D2 ettI Tfiv pouAi^v syn etoepxoiJiai 8 eis dyp6v op dvepxopiat 4212A6 spec iussus vado Is6,9 2. met 7469 Al 5 5i6voiav 8493A12 KaT* 6pe6v

pa6(2^to

[fut

M

TTjs euCTepefas

Pa9(x6<; 6
iep2.)320C3

=

gradus met 6{epSardl.)3l3A9

=

KAi^pou {epSard3.)332D2 epith 15III432B12 6 enTrpoCTeev - 16I532A4 MEiScov 3758,4 TTpcoTos — vitae ascet.

- tou

^&Boq, ous t6 = protunditas
et

15II236A4 et b{bis) ov - 6 n, TOUTOv 6 u!6s— Kal ov6ul6s — oOtos ^vTTv TeAeiouToi P 5233C2 6(Ja/)297G5 15I113A2 ev Xp 16I544B13 Act8,39 597G4 ^v 6v6^aTi 1 61 V(On^) 652A6 653A3 6 656B2 I7(.y«^r)697A16 et 749A8 Giu3 imper. 231000B6 ets to ovo^a 1005C11 ets Xp 12 els n koI Wv 241048B15 ets Tpid5a 2. spec P sec Mt3,16 Ghr. ipse in Jordane baptizatur 15I109A12 161 113A1, 541B14 dvepcoTTtvcos 351277B15

351277G3

,

1.

s.

pr.
yfis

2124G12
2.

14

eis

-

+TrX6Tos 15II305A1 et 4

met -

-

dvolas 15I141G7 5iavoias 16IV656B6

3204A6
Pa6\J^

16I568A10
3

261073G2 - eeou 1C2,10 ^&Q^ Oeou 16III628A8 581B14
dcCTepefas
1.
s.

-

baptismus s. relig. 1. PdTTTiafJLa, lacrros t6 ritus a Jo. praecursore Chr. acihibitus 16IV652B1 '2. ritus a Ghr. institutus 11604D11 15II
233 Al 2
TeAetcoCTis

=

tou

B8

16 epith dyios

Kap5(as 15III321B15 Judith 8,14

=

profundus

pr.

117B11 to

|3a-

euTepa +CTK0Teiv6s 2. met n sbst 140G4 paeuTepa A^yeiv epith dTToAoyfa 141G1 — 5idvoia 16IV648G4 - elpi^vTi 14724A2 +eaunaCTT6s vous

16IV652G9

peTd Tfis TrtCTTecos 15IV 500 A3 epith dyios 8 10 f) tou - 56ctis 508A8 Tou - xdpis 16IV649B12 (Orf^)652Al r\ tou 653A7 B9 341232B12 - MeTavoias Kal 56CT1S d^ECTecos sec £)&W,5ev — 16I597G12 +|jila tticttis
TeAetcoCTis

236A3 237B5

10

G5

est

=

TrAfipcoiaa

tou

|jiucttt|p(ou

tou

PaCvct)

=

incedo

met 120A11
28II1161G8

15I21A1
«poivfKcov

6(jio56^cos

TrepaiTepoo i^co tcov ypa^cov

pAiov To = ramus palmae
Jol2,13
ii

36(f/)25.)1433Gl3
e.

(iaKTy]p(a +poTieTma

=

baculus 2188B11

i.

gladius

BaXdxiO^, 5ou^ et crrporrTiAdTTis Aegypti 14708 All 6 Aey6iJievos 5ou^ 709A4 20964A6 oTpaTTi15 B7 9 14 AdTTis

BaXav^ai
KaAaval

urbs Phoeniciae 12648B12

v.

s.

16ni636All +^{aTrlCTTis 16IV641B12 656B9 3735,11 3. Chri baptismus injordane 23992A8 est f)|Jicov dyiaau^s 4. pl = Variaejudaeorum lustrationes 16IV656A9 ttoAAd Kal KaO' fmepav Hbr9,10 PaKTiaT^^piov t6 = cella baptizandis destinata epith dyios 5228G12 +lKKATiCTia 229A12 PaTCTiaTl^^, ou 6 = baptista, cognomenjoannis praecursoris Ghri 151V496A2 2399 7B9 1009G1 ^dnTfa) = immergo 1. s. pr. 3745,16 aco^a ets
600A7 648B9
u5cop
H^vos ev
2.

=

intingo colore 3744,23 pepaii-

^aXavciov t6 = balneum 3745,15 PaXAvTiov t6 = crumena 351276D6 BaXcVTiVO^ ep. Galliae ^{epSord^.^^^iTR^ sbscr BaXcptvo^ ep. Galliae ^{epSard3.)331B^ sbscr
BdXY]^, evTos legatus Gonstantis imper.
12
6
V.
s.

Pa9^
9

1 1

605C3

latro Mt27,20 6{Dion <:om)396G5 15I13G11 pdpa6pov t6 = vorago met 6(C'«^)633A11 dTr6 iCTXdTCOv — = ex inf ima plebe B7 KaTd ^aI5I53B13 et 261072A8 els - daepeias pdepcov

BapaQ(S)a?

14776A1

OudXTis

2.

Bapax dux Ismel Jud 4,6ss etHbrll,32
PdpPapo^
2

10588B4
X"P<^

BaXOaaap rexBabyl. sec Dan. proph. 14749A9 dAAos — i. e. C'"^ imper.

=

barbarus, sbst
ol

f)

-

scil

2148G8 op *EAAds

- maxime

-=

ethnici 149B13

191

pdippstpo^
i

PaoiXcOq
et dignitas filii

192

188B5 op "EAArives D3 t6 edvTi 6(C''""^)404 fiypiov Tcov TpoTTcov I1J19UTOV ix°vT£s B14 G3 8481B8 +''EAAtiv 11632C5 f) -cov xwpa

2185G6 syn

— A

salvatoris est plane div.

160GM
I

eis

filJds

eeou - Lucl7,21 +TTiaTis 15II184B5 f) Ghr'. — +Kupi6Tris 257G7 KaTri^icoaev

(C'«^)633B10 17(C'«^)792A10
'IvSoi

14776B9
f)

irpos

15I32C13 -^'EAAnv tous - 656? 241032B8

dv6pcoTrivcos eTriAda^^ai tt^v
-f

— iauTou

aeterna
exeiv

6(^/)5'ar(/J.)332G2(Ai.s)
,

est natura out6 dpxfjv ouTe t^Aos

Bap8l(OV 1982 4 A8 Sapeco = gravo met P 6(J«/)305C13

comes imperatorius

14717G15
(Dion com)

Tqv — dAAd Kal Tf^v — dvapxov Kai dTeAeu341232B4 oO Tfis — ouk eaTai t^Aos epith — aicbvios 151109C1 ep6vos auTou Tfis — Hbrl,8 -dKorrdAuTOs 17(//.4r-^.)725ClO - dKa^dTriTov elvai

396A9 15II176A13 Ex2,23 Pap^co^ = aegre, magno labore 14780A13 ^epovTES scil aegrotum BtxpXY) oppidum Gyrenaicum 14772A3 BapvaPac; apostolus 231 01 3 Al 5 et BIO +
Paulus Actl3,2ss (^dpo^, ous t6
6(

= pondus, met onus molestum

7!/Z)292C9 ixco - -n-apa ttoAAcov 20924B3 dcAAi^965A4 to tou Aojv TO - paaTajcoMEv Gal6,2 piou - ccTioTieeaOai 321180C11 paaToaai

- dadTrauaTos 17(//^r.5.)728B14 (//Jr6.)736B12 AeuTOs 16I556B3//6ri2,25 - dreAeuTTiTOS \l{tfAr5.) negant hanc div. in Ghro. dignitatem 732A13 Ar. et Paul. Samos. 15I109B14 A els - TrpofiyeTO 15IV477G8 et 17(//^r5.)732A6 et 28II1136B12 regnum Ghr'. eschadpxn paaiAeias +UTrap^is tolog. Tcp TT subicietur 231020B5 1021A8 transibit in regnum caeleste 196B11 est Kaprrds Tfis els Xp TTiaTecos +dCavaaia 2196B7 op TTup, aKdTos 197A8 op TTup 8496B5 fi eis - 656s 14789
Cll 15I112B3epithalcbvios 15II277B9 296A12 18804B9 20868C6 869A12 873A4 976A4 23I021B4 241048C2 341232B14 36(e/>6.) 1389 n52.Iin2. est merces vitae ascet. 3742,24 44,5
Gal 3,28
II.
1

BapOUY prophetaVT. 7441B3 Bar3J2 15136 C14 Bar4,20.22 49C12 et 15II236B11 Bar3.12
252B7 Bar3,36 16I548G3 Bar3,l 51SBi5 Bar3,10.12 36(e/)39.)l'*37All = liber Baruch Bapuc 3 = gravis 1. s. pr. gravis pondere 172G1 et D4 yfi Dl et 3 u5cop 6 et 73B2 t6 2. meton op eAa^pos 9 t6 - op kou^os chorda lyrae eiusque sonus veupA 177A3 op 6^us. — ^Ooyyos 164A4 op iieaos, 6^utovos ueaos 8. met = sbst Ta - 184D6 op 6^us, peaos molestus aaKrjais 3759,4 syn SuapdaTOKTOS - evtoAt^ 3758,21 +9opTiK6s Bios 20881B6 lJo5,3 -K6TTcoais28I1093A8 -A6yos 15III377A3 impers. papu ^aiveTai, coaTe c. inf. auTOis 17(C««^) 792B3 PapuTy)?, riTos T] = gravitas 172B13 - u5dTcov 3aaavi^o> = inquiro tormentis, crucio 5233 A15 +tJiaaTijoo 14741G3 ol -jovTes op ol 9o|3rieevTes 19824A11 euvouxous
ciatus,
11 = actio (iurid.) cum tormentis, cru dolor tormentis inflictus, plerumque p 1. poena divinitus immissa 14720B10 Aegyptiis 2. vexationes daemoEx 5 761B14 IReg 5,3 3. tormenta num 2085 6A6 9 euTroifjaai

53,6

meton =

51 V501

D5

1437A2
102,\15

libri Regum in VT. at paaiAelai pipAfa -co v 36{ep39.) Tais - ^riai v pi^Aoi tcov - 15II156A12
I

V

BaaiXeiSy)? (-iSris) Gnosticus 1511 7A2 1511 18800A14 804A4 praeter alios haeret.
Basilidis Gnostlci 151

BaaiXeiSiavoi asseclae 17A5 inter alios haeret.
|3aaiXeiO^
ineton

3 = regius, sbst t6 - = regnum, rex (itnperator) ipse \9(petArl.) 820 Al + B6 +12 et {petAr3. )S2iC2 +11 5^oiaai et 566^666 aou Tou — +KpdTOS, euaepeia

=

BaaiXeio^
Caesariensis

1. cp.

orthod.l0557A6

2. ep.

(iaoavo^

orthod. 291168A13 et 301168C4 ab 3. ep epitli d/arrriTds, eeou 5ouAos Arianis ecclesiae Ancyranae praepositus 6{epSard3.) 336A4 6 ev 'AyKupa 10553B7 auvfiyopos Tfis daepeias 17765A14 6 drTo 'AyKupas

martyrum 2143C13

6{epSardl. ^Ue Aii

=

{ep2.)

321B13 epith ouk auiaOos +6|jioAoyia op eTra6Aov 4. aerumnae 14741G1 781A2 epith ueyas o. poenae vitae vitae ascet. 3738,2 +TTAriyai futurae 20872B7 dycbv tcov - op fi5ovfi 3758,18 epith alcbvios +K6Aaais (^aoiXela fi I. s. pr. = regnum, sive potestas vel dignitas regia sive ipsi imperio regio subiecti 1. r. profanum a) Judaicum 2157B5 regis Joas 165B1 — Tfis lepouaaArm +opaais, TTpo^riTeia
b) Romanum 6{eppAeg)393Al +5 Trpoy6vcov - 609B4 11 ep6vos Tris - Prov25,5 (C'"4632D1 paaiAeias eaTi fere = 14732C15 (//o^)745D5 imperatoris est 641 C8 op Ta Tfis ekkA. 753B8 M^synAr^^^i^C^i \f\% Gf\<; 9poup6s +697B7 +700B9 iK6TeuovT6s urrep Tfis afis - +CTCOTTipfa, elpfivTi +793A3 19( Joi;)813Bl fi 2. r. divinum a) maiestas in trifllieTepa — nitate Patri cum filio et Spir. communis 4220B5 dei eaTiv fi — tou 17 Kai uiou Kai Hv 15I113G13 et 15II257C10 fi TraTpiKri in A - 17(/Mr5.)733Cl in trinit. liia Tfis - r\ auu^covia 231020A16 epith eeiK^s 351288A6 trinitatis uia - +Kupi6Tris, Oe^Tris 3747,7 spec enunt. A-ul6s Tf^v tou n — paaib) potestas 108A13 140A13 Aeuei 51I80A13
4 'lou5aicov

PaaiXeu^ 6 [acc. pl paaiAeas vel paaiAels] = re\ tit. honoris I. s. obv. quivis rex humanus 1. gener. 121A11 TTos 41D6 -eoos ovoMa 7 85G12 + dpxcov 2112B8 epith peyas et 14 = 351268A13 112G10 120A4 dvep. wv 144B2 epith et B3 yvfiaios op Tupavvos 6 157B1 ol yevdiJievoi —
189B14 +dvep. dTrAcos, yfis +Tupavvos pdyos, Tupavvos 193G2 3 6 et 8 6 dAriecbs — \\o97Bii Prov 24,23 609A3 14708D4 +aTpaTTi729A2eTri —iasT\X^T\<^OivMtlO,18 AdTris,5iKaaTfis

185A7 —

— ecos
10
2.

+ fiye|jicbv 732A1 96^0^ — ecos 733A5 drreiAfi 736A14 +k6utis, 5iKaaTfis 15II177B11 pl 316A2 -ecos ui6s 15III332A8 et 12 elKcbvTou 2 11 14(itY) Bl ei5os, Mop9fi Tou -ecos eiKcbv, eTriypa^fi 1288C12

-

6

11608B7

fi

eK

351274D8

orientales 14781 D7 Tpeis - sec Dan 15n204A14 Aegypt. 6 - Oapaco 3740,15 et 20 Babylonius Nabuchod. sec Danl,lss
Israelit.

7,24
et 17
3.

D3

2157B11 165B2 10

ev tco laparjA koI ev tco Iou5a et 12 et 168A10 +TTpo9fiTris,

opaais

B2 12669C2

+TTpo9fiTris, jepouaaAriu. euaia, opaais 151108A9 10 et 14732A13 Aapi5

,

4. Romani reges 15II204B15 +KpiTai 11 veteres 120D6 ot TrcbTroTe auTcov e^ dpx^is dp^avTes — imperatores, spec 'A5piav6s 6 'PcoiJialcov

- 120C6
.

'|co(3iav6s

epith eeo9iAf)s
inscr

+B1

3

19813 [Al inscr. epist.] Bll 820[A10 inscr. epist.] {petArl.)Ai^ 5 7 Cl {petAr2.)2. {petArS. )D2 +

193

potoiXcu^
7

(^tzaxavia

194

5 9 Cl 4 7 10 {petAr4.)U 13 22981B8 - XpiCTTiavos, oaTis KcovaTavTlvos Aaiiirpos ^jiev, oAiyopios 5e eaTai vel Magnus vel eius filius vel KcovaTdvTios vel KcbvaTas 5233B7 epith sua£(36aTaTos 236B6 6248B7 scil C"" et Constans epith Oso^iXeaTaTot (s)>nAl)252Cll epith ^iAdvepcoiros +253A4 +8 D4 +257C12 +260A2 epith 9iAdv0pcoTros C12 + 264A9 C8 14 epith euaepeaTaTos D4 +265A4 14 euaepeia tou — B1 13 C7 D2 Kpiais toO - +268B4 +276A5 +277A12 13 epith euaepeaTatos B3 11 15 Cll 308D4epitheeo9iXeaTcrros {epSardl. ^SieBl = {ep2. )321C1S epith euaepeaTaTos Kai eeo^iAeaTotTOS (?/)5ar^5.)324B16 euae|3eia Cl et 325A1 epith Tcov — epith euXapeaTaTos euaepeaTaTOS +328C6 341A4 epithdeo^tAeaTcrros 344A14 348A7 U_>'«//2er)352C6 euaepeta tcov epith Oeo^tAeaTaTos 357 Al 5 epith |iaKapiTT|s {B8 inscr. epist.] Cl 15 360A2 8 10 365A11 B4 C4 369A9 373A6 epith eeo^tAeaTcrros Kai paKapias iJivrmr)s C7 {brevMelet)37 1 A3 (clerMar) 385C10 epith suaepeaTaTos (^/)/)J^^)392B9 epith 0eo9tAeaTaTOs +393A2 et 4 et 10 et Bl epith euaepeaTaTos, 0eo9iAeaTaTOs {synHiery^^ilCl^ = 17717C5) et D3 et 400A5 epith eeo^tAeaTaTos B5 C15 401 C2 405 AIO 11 16 (C'««^)C15 6 408 A9 10 10549A5 et THS esias Mvrimis 584B10 epith euae(3eaTaTOS 592 Al 2 epith ^iAdvepcorros 11597B7 epithSiKatos 600A7(iw) 8 15 Dl 601A2 C^bis) 604A2 epith eeo^iAeaTaTos 605B11 epith ^tAaArieris 608C13 612A8 C9 epith 9iA6xptaTOS D7 613C6 epith eeo^iAeoTa620A2 epith ^iAouaTos 616B12 C3 617A3 eeoTaTOs B5 ttiAikoutos 625B4 15 628A10 632B14 epith eeoaepi^s 13 epith 9iAaArieris 641A13 B6 epith 9iA6xpiCTTos 13685B13 Cl 688A9 Bl 689A5 13 14696A9 Bl Cl 9 11 697A1 10 C7 700A1 701A5 704C9 12 705B10 709B2 712A13 BlO 713A4 B5 13

821A3

11

B3

D3

824A10

132C11 +5Tipiioupy6s 15IM72C11 +Kuptos 14 173A1 10 et B5 et 7 epith di5ios +Kupios 11 et 176B13 - TTdvTcov +Kupios 14 et 177A6 et = Kupios 181C12 +Kuptos 257C6 epith di5ios 151112A3 +e 15II173C3epithdi5tos +5ri|jiioupy6s = CTCOTfip 15II173A6 +Kuptos =ul6s 1511181612
+ Kupios 17(//.4r2.)721A15 +ee6s (//^r2.)Cl paotAeus eK paaiAecos i. e. 17 28I1109C6 +KpiTfis, = Xp 2188A2— TcbvTrdvTCov +acoTfip 5eaTT6Tris, 6 11616C10 dArjecbs— Tcbv paaiAeudvTCov ITim 6,15 + ul6s, 5eaTT6Tris, A, ao^ia 15ni77A3 et 181C8 epith di5ios +Kupios 20957A1 epith dAriOfis,
aicbvios epitli di5ios, aicbvtos, dAriefis, yvfjaios, 5iKaios, euAapfis, euaepfis, eeo^tAqs, KaAAiviKos, MOKapiTTis, peyas, jivfitJiris (eeias, laaKapias), ttiAikoOtos, 9tAaAfieris, ^iAdvepcoTTOs, ^iAonaefis, 91AdxpiaTos syn vel op dpxcov, 5eCTTT6Tr|s, eTrapxos, f)ye|Jicbv, K^^ris, Koo^fiTCop, Kupios, pdyos, TTOiriTfis (creator), aTpaTriAdTris, Tupavvos

(

PaoiXeuoJ = rex suiii, regno I. s. pr. 1. homines abs 2157B2 +Tp6TTata Aappdvco 10 193B12 11616C11 paaiAeus Tcbv -dvTCov iTzm (5,i-> 617B4 spec imperatores Romani 11609A4 l7{sjinAr)69:BS reges Isr. 2157B4 David 5 Salo2. dii gentiles 136A9 Zeus ev oupavcb mon 3. diabolus, c. gen. 351269C7 toO eavcrrou 4. deus est rex omnium rerum, abs vel (6TT1) c. gen. a) n 153A8 ttis KTiaecos, toO TTavT6s b) A-filius, etiam 231 021 A8 et 9 per filium
factus, eadem qua n potestate regnat 2165C6 168C15eTriTTdvTCOv 15I108A7 113C10 P Td TrdvTa rrap' auToO — eTai 15II181B11 + Kupieuco 257C5 dpxfiv toO —eiv ouk exei 151V 477C10 sec Ar. TT toO —eiv dpxqv 5i5coaiv auTcb 17r//^r5.)732B12 eis tous alcbvas +733C4 6kt6s ToO U TTdvTcov \xst' outov — Tcbv 5i' ouToO yevoMevoov 28I1269C7 oupavcbv +e^ouaiav exco spec 108A13 TTiv paaiAeiav toO U - 15I80A13 140A13 II. met 1. homines redempti per Chr. et in vita et in caelo regnant Ap20,6; 22,5 15II289B12 Iv Xp 15III409A12 et 16IV676B3 ev toIs ev toIs oup. 231021A2 et 7 fmels oup. aicovicos 20868B8 9

homo

716A5 D2 717B7 725C9 D4 728A10 D7 729A4 Bl 7 Jol9,15 C3 733C12 D5 736A9 C3 D5 737A3 740A3 741A8 7 744A14 Bll {Hos)C\iinscr +748A2 D8 6 Tfis alpeaecos - +TTpoaTdTTis 752C3 753A3 756B9

mW

oi ev

C6(6u) 9 D4 +aipeTtKoi 757 A3 13(6«) — ecos SuvaaTeia C14 —ecos evToAai D5 760A5 B2 8 764A1 +euvouxoi C6 769D6 772B8 784A10 Tpels — BpeTavicov, Mayve;;Ttos, TdAAos Cll 785B8 788C6 17681A2 +eTrapxot 684A6
11

2. ecclesia ut alter Xp paaiAeuovTes Chr. 231021B3 fi ev auTcb -ouaa jjieTd t6 auTov 3. fi dnapTia Rom 5,21; 6,12 OTaupcoefivai 15II257C8 in hominibus 265B3 Tfis aapKds 4. 6 edvaTos Rom 5,14.17 2104B7 109B1 et 151 104A8 KaT* auTcbv = hom. tti ^eopa 136C8 dTTo

685A12 epith aicbvtos 692A9 {ffSirm)B9inscr epith euae(3eaTaTos, KaAAiviKos +5eaTr6Tris {sjnAr) 696C9 {synHier)lllC9 et D2 epith eeo^iAeaTaTos 744B2 (//^r9.)745Cleuae|3etaTOU - 789D1 -rravoupyia Tou — {sjnAr)'] 92B11 Kupios Oeo^iAeaTag^ g 12 spec persecutores Tos C14 20956A1^
eccl
II.

A5aii

jjexpi

Mcouaecos

137C3

28I1105A13 P

Kdauos

A13 -

UTTo eavdTOU eis ^ia^eopdv 1120C8 1124C10 ev nop9ri tohs 1125C12_ 14 1129A9 Kai erri tous nn diaapTfiaavTos Rom 5,14 28II1141

5td ToO epyou

Tfis

d^apTias
BaaiAeiSris, -lavoi
1. sbst 01

20953A12
tit.

divinus

1,

gener.

=

deus creator 176A15

BaoiXiSY]^, -lavoi V. s. (^aoiXlXO^ 3 = regius

- =

aulici

+ a9Xcov Kai
KTiaecos

KoatJiriTCop

+dpxcov 15I49A5 6 - Kupios Sapacoe Is6,5 2. = n 6(^j«//zVr)397Dl= 17717C6 6 TrdvTCov - Oeds +6 Xp auTOu 11609B2 — tcov aicovcov 6 U toO Kupiou +5eaTT6Tris 15I56A3 inter al. tit. \7{ffAr2. 721C2 Ik -ecos 3. = A 160C12 6 toO TravTos — A 88D3 +fiyeucbv, auaTaats tcov TrdvTcov 93C11 praeteral. tit. 2112B15 oTrdvTcov - 125A5 — ToO TravTos +fiye|acbv 160D1 6 ttis KTfaecos — 172C4 +5imtoupy6s 15I37B2 — tcov alcbvcov + TTOiriTTis 97C2 - Tfis 56§tis Ps 23,7 108A6 109B13 112A13 +e 113B4 +e, ui6s 7 +e C3
epith di5tos +0, ulos, dTTocuyaaiia, xo^pocKTtip
Athanasius

77A15 — Tfis Tfdaris 80A12 + 5rintoupy6s Kupios

2. epith dKoai 6{sjnAl) 14790D4 Babylonii 253A1 +256A9 - ypd^^aTa 6(j>'«^/)265B15 C7

A5 -

- evSupa 3752,23 - e^ouaia 14696 = lib. Reg. 11597C10 - KivTiats - vup9cbv 3758,17 - rrpdCTTayna 6{sj!fiAl)2oSCl
14700B14
iaTopiat

14705C6

BaoiXlKO^
tus

ep. in syn. Seleuc.

excommunica-

17704A3

205B11

- Tcbv jcbcov = yfi = invidia, obtrectatio Qaoxavia 379 D6 = 17717C12 syn 966 vos
fi

BaoiXlva coniux Constantii imper. 14700B6 Pdoi^ fi = fuiidamentum, sustentaculum 1511
6{sjnHier)

13

195

Baaaoq

|3eXTib>v

19&

BaaoO(^ ep. Hisp. ^{epSardS.^^iilAS sbscr Paaxa^Jto [aor paCTTotCTai vel —a^ai, P pepaCTToxOail

= humo

tollo

1.

s.

pr. a)

=

sublevo

P eK Sio^fiKTis -^fj|jall3B6 - CTdpKa 28111156 B15 P evTTpopoAfi aiiJiaTOS — auKo^avTias ^ep Sard3.)332Ci2 -'sententiam, doctrinam 160C9
16IV652B3 touto alqm confidentem reddo 151V516A14 tous
5exo|ievous lCl,7sq
OTTep 6(J«/)284D10 CTUvfiOeiav eCTxriKos

251060A8 P humeris Luc2,28 15III433A10 b) = 28Ili00A2 P uTTo SuiJiecovos ev tw kpcp gesto onus 172D4 P uScop ev Tais ve^eXais 6 P c) = asporto loco 20920B6 camelus apTous 14761C7 P 20856A13 |3aCTTciCTas e^epev B4 auTov

P t6

pepaicoeev in syn

+t6
3. drreK-

PePaiox; =
TTape56eriCTav
Sianeivri

firmiter

184A12

5taijeveiv

5225A3

+ drTTO<pepco 904C4 \xr\ paCTTOt^as KaTa[3dAri 929 C6 P els t6 TTepav +Ti9riiJH 960A7 P CTKeur) 2. met a) = suscipio in me mala, tolero oyvoiav 15in405A8 - cmapTias Is 53,4 15II248A14 265A9 - ccCTeeveias Mt 8,17; lPtr2,24 15II389B5
13syn9epco - pdpos 20924B4 Ga/ 6,2 321180 CIO - Ounov div. 421 3A8 - Kcrrdpav 2140A3 151I265A9 - vou0eCTias 20973A4 - iTderi 15III 397A14 - CTToupov 3737,23 Lucl4,27 b) = sustinere possum alqm 19(/)fMr3.)821B8 — epyaCTiav Xeipos 7429A4 -xeipa eeou 7429A11 B6 Cl
8

151117B1

eAdpopiev

15I1I409B2

311176A12 ^TriCTTaCTOe PePaiOKTl^ fl = confirmatio, met animi 15IV 524A13 eis - toIs tticttoTs eipfiCTOco 161605C15

TTp6s

eK Tcov
2

iep6s 1. pers. acatholici op euCTepfis 14708B9 episc. obtrusus ab Ar. +xpiCTTotJidxos 2. res 20965B5 TTpoaipeCTis haeret. et schismat. 311172 ClO AoyiCTnds

^i^T[koc,
oi

ypa^cov afferre = profanus op

11616C3

- =

-

c. inf.

=

patior 3738,10

12

PepY]X6fa>

=

profano,

depravo

doctrinam

BaaxdfXtOV ep. Aegypt. %{epSard3.)2kOW sbscr PaTO? fi [LXX 6] = rubus Ex3,2 15I92A12
15III352A9
10
11

15I11324A15 TouTo TTp6s
sec Mtlu,25

aipeCTiv

PaTToXoycto =
25C12 ToiauTa 17749C3 eeviKoi BauSlOi; ep.

balbutio, inepte garrio

151

15III353A8 tov ulov Iv tOxais Mt6,

KTiCTjjia

Afric. eiepSard^.):^^'] C2 sbscr

^acpiQ fi = tinctura, color 3744,23 eTrevBuTTis Pepannevos ev — QSdXXa fi = hirudo, sanguisuga Prov30,15

12649A6

14769C13

pSeXv)Y{AOt, liaTosTo = rcs abominanda 145D2 crocodilus dei instar habitus 52C6 pl flagitia 14708D2 — dtiapTcoAcp eeoCTepeia idololatriae 785C13 Tfis epriiicbCTecos Dan 9,27

pSeXuKTO^
15I13B8

3

= abomiuandus
17717A5 261072B2
8

BeeXCe(^OV>X nomen principis daemoniorum t6v oiKo5eCTTT6Triv — eTreKdAeCTav 7417B15 16IV660C12 sec M//2,2i ^KpdAAet 5aiMdvia ^v - I5I116A10 1511I440A15 epya tco ^AoyijovTO 161608B10 Td tou TTv dvaTiOeaCTi Tcp - 16IV660B8 et CIO tou - eivat Td epya 661A6 7 664A8 ev outco elvai t6v - B3 669A3 epya tco — iTTiypd^ouCTtv C4 et 10 tco — Td epya dvotrtOeaCTtv 672B3 CTriiaeTa evTcp — yivea^at 9 Tou — elvat Tds ^covds 11 euepyeCTiav t6v — epyd3eCT9at 15 tct KpeiTTOva tco — 5t56aCTiv op 9 673B2 t6v — TOcuTa TroteTv 14 tco — dvaTieeaat Td Tou TTv al. sec pharisaeos 161V661A2 f| ktIctis utt6 tou — yeyove B15 dTrd^aCTiv 6 — eCTxev f|5ri 665A14 et B3 pharis. ipsi potius a — obsessi 672B13 elvai 5rinioupy6v t6v — Tfis ^uaecos

op KaAos

haeresis syn laiCTriTos 153C10 Prov 20,23

epith haeresis epyaaTripiov haeretici 15II

BeXiap = Belial 2C6,15 6(e/>5ar^<3.)336B14 ouSepiia CTUii^covia XptCTTco Trp6s —
^eXo^, ous To = iaculum, telum 1. s. pr. 11629C4 et 12652B7 -ti 9ep6vTC0v 673 D4 exovTCS al. 14732A9 2. (conf2.)793C2 +796B1 -ri met arma diaboli 20904A15 311169A8 to tou 5tap6Aou Eph 6,16 PeXTloco = raeliorem facio, term. in controv. christol. 1. A assumendo carnem non se ipsum perfecit, sed naturam hum. totumque genus hum. 15I92B8(/»u) A ou Kcn-apds epeATicberi, dAAd epeA9 tou pcATicoCTai TicoCTe Td 5e6|jieva peATicoCTecos
Xdpiv KCTapepriKe A 93D1 9 cbv 6 A ev tco AapcTv naturam hum. ouk e(3eATicb9ri, sed humiliavit se

Ti(vd) pSeXuaao(jt.ai, —tt— = abominor 1. ^{Jul)W Tov A +B7 aipeaiv cos ciAAoTpiav

M

733B3 toutous i. e. haeret. daepeis +dTT0CTTpe90|Jiai 17(///lr5.)729Dl tous KaXoOvTas 20940C2 aipeaiv 2811120A13 vouv 2. P 141A14 jcpa + drTOCTTpe^oiJiai 20960A3
cbs

14708D3 ypdniiaTa

OuCTiaCTTfipiov

pepaio?
res

epith

15I105A6

3 [2 17701A6] firmus, stabilis 1. — dvdCTTaCTis dvavecoCTis 151V520A6 +u^;coCTis -yvcoCTis 17(</ecr.4r)701A6

=

-

- Sideeais 15I11365B5 + ypduiia 17760B12 — eipfivr) 6(^?j^n)372D4 + dSidAuTos d5tdAuTos — 9eoTToiriCTis 151I296B10 +CTcoTripia - TTpS^is 151117B13 - TTpoaipeCTis 14720A9 + — CTuvSeCTiJos 15I11368B10 — ctcodiJieTdpAriTos Tripia 15I1296B10 +eeoTToiriCTis — TOUTa 9525D4
dArief)s,

112B6 adventu tou A

fiiieTs

epeATicb9rmev eAeuOe-

pevei

+KaA6s op

Trauoiaai

u>4;coctis

dvdCTTCTCTis

X^piS 15111405B5

9

151105A6 + n sbst t6 —

= pej3ai6TTis 15160A6 exeiv 2. impers. veTai c. inf. 17(5j)«^r)697C9 Sia^uAdTTeiv
SeiKvuTO

CIO ouk Icttiv 6 A, pco9evTes dird Tfjs dpapTias A eCTTiv, 6 peATiouiaevos, sed homines habent fi initium accipiendi 251041B8 fiiJeTs e^ dpeTfjs PeATiounevoi, quia non possumus sicut A oiJoioi kctt' ouCTiav Tou 9 yevea^ai 2. Ariani contraria docentes reiciuntur 7441 D6 t6v A ovoijd^eiv utt6 151 Ttvos (3eATiouCT9ai rraCTav uTreppaivei paviav
CTdpKCT,

^ai-

89C8/9 sec Ar. ^aiveToi 6 A \i.T\htv peATtcbaas tt^v dAAd iJaAAov auTds 5r auTfis peATtouTai
92 A5 sec Ar. A fiv iJev, epeATicb9ri 5e uCTTepov 8 ei vuv i. e. incarnatione e^eATicb^ri, ttcos TTp6 TouTou riu9paiveTo ev TTpoCTcoTrcp tou T\ 15111408 A9/10 sec Ar. peATicoOeis ^aiveTai pfiAAov auT6s 5td t6 CTcoMa f| t6 acbija pcATico^ev 5i' auT6v PeXTltov 2 = melior, praestantior vel natura vel virtute 1. sbst t6 peATiov 1511193C8 creaturae
tct inter se differunt ti^ KaTd t6 — CTuyKpiCTei (3eATiova 6(jM/)345Ci2 iva uijTv Chr. ev tco pieA-

PePaiOTYj^, riTos f) = firmitas 17(//.4r7.)744A6 TTiCTTecos +Ke9dAaiov 28111 25B1 — CTapKos erre-

(iePaiOU) affirmo

= carnem veram manifestavit = confirmo met 1. abs 192C7
2.

verbis

alqd

dpvriCTiv

2811129B9

-

OTe-

- fipepav 15IV516A13 Aaiav 6(C'«^)348B11 P - Koivcoviav ^epSardl.^Uim = {ep2.)220B5 Adyov 189B7 P Ik tivos = auctoritate alcs
AouTp6v 1511233C12
ev uicp

-

TTioTiv

261080A13

197
ve^oi Tcc

Pe>.Tlaiv

PipXlov
6 aveu

198

15II189A12 inferiora toTs peAAovTi 17740C12 Ar. peATiova eTnvoriTioo-i 5ouAeuei 20845B12 tva ^ii] SeuTepog ev Toig — i. e. a-avTCS
2. epith rei ocTroAoyia virtutibus cpaivriTat 10580A13 - evepyeia 20952A13 + oxupog - t6 Kpupfjvai 11641B9 - tticttis 15ni324A14 18804 A7 fides Nic. +dKpi(3r|S - Tf 15II65A8 scil t6 Xprijov 20945B15 scil Aeyeiv — touto 1 1 61 6A5 pers. uios 7441 Cl 3 — tcov ovo15I80C7 +IJ6T30V poTCOv 14 6 — = uios op eAoTTCov 15I93C13 A ouK eK eAcxTTOvcov — yeyove spec 16I552A4 peA3. impers. peATiov eaTi T10U5 fiTe, 61 7472D8 +561 10573C5 Aeyetv (a. c.) i. 2132A13 + 6uaep6CTTepov 11616A1 12676B4 14712A9
.

- op

dvcxyKri +(^6^05

(J«/)300B5

— TtdCTXco

.

.

+30'lD2 add. d5tK(a {epSardl .)312 Dl = {ep2.)320B3 op Kpiois synodi +316B14 = 321 D5 x<J^pH — +TrA60ve5(a, Stcoyyds op fiCTuyia, eipfivri {epSard3. )Si3BlO (^''«^^^^IBI^ - 996vou {Isckyr)3&!iCi3 D4 409B9 - yiveTat KaTd Ttvos 10581B8 +dTT6tAa{ 11629B5 epith ou tuXouCTa syn dvdyKii, Oppis 12676A11 -a iTreiCTeAedvTos 13688A11 epith CTUvfi9riS 14704B8 TTpcxyucrros 717A11 piav Podco 737A8 -a 5tcbKco op 56Aos 741B14 {Hos)7i5Bii +C6 +9 +10 Ttoteco epith nei^cov 749A10 toctccutti 749A15 752B3-y(v6TaiTrapdTivos 773A7 + TrAriyai, 56CTmoaiKi^otjiat

syn

Tfiptov

733B7
pai

15I61C9

11612D3

3

20957B11 Aeyco 20948B7
15II224B4

-

fiyou-

optimus sive naturae sive vir15III tutis praestantia sbst to - 6(57n^/)260A13 365C1 op ^ocuAos spec tit. epist. 6(J/7"Am)368A4 6 — SepaTTicov

P^Xtioto^

=

^eXTlcoai^ fj = mutatio in melius, emendatio, term. in controv. christolog. Ar. attribuunt virtutis

filio-A homini facto 15I89A6 + 92A14 93D3 +TrpoKOTrri 101A15 B6 108C7 syn (5cytaCT|i6s TrpoKOTrfis +a6Aov cipeTfis 109B11 TTpoKOTrfi peATicoCTecos 112A11 syn TTpo15III376A1 - TTpcfc^ecos 241044B4 - Tp6KOTTfi TTCov profectus in homine 7426C10 — Tp6Trcov

profectum

cipeTri

321180B10 - y{v6Tai C4 5td p(av + 10 1181A8 3755,3 laeTd p(as dxQf]CTovTCTi 3. = potestas imperantium 5228 All 5tKaCTTcov +TrpoCTTaCT{a 236A11 f) 6§co96v — = potestas profana 237B6 iTrdpxou 6{synAl)212 Cll +5uvaCTTe(a {epSardl .)M2Bi3 = {ep2.)320A2 + Tupavv{s 409B9 epith ttoAus +TUpavviKfi e^ou9evTa
dvcftyKTi

785A10 fi Ttapd tivos - (conf2.)793A7 + TrAfiOous 20864B13 pia K0CTa(3aA6vTcov 960A6 ii6Td p(as dpTrdaavTes 961B10 toicxutti 241032C12 ^K CTuyKpoTTi9e{CTTis 1033A5 KaTd p(av CTUVTiOeCT^ai C9 1036A3 Kcrrd (3(av Trpccx-

C5 -

-

CTia

(3ld^U>
j6|J6vos,

= vim

infero 1. pass.

ptaCT^eis

=

solum partic. j3iaper vim adactus, coactus

15I92B9

To.

Se^neva peATtcbaecos
Cisalp.

BepxeXXai = Vercellae, urbs Galliae 14732C1 - Tfjs 'iTaAias v. s. BtpyiAAai

14721B14 op KaTd Trpoaipeaiv n{ffAr6.an25.)lkO B8 syn uTr6 dvciyKTis cxyOe^s 2095 7B10 (BiaCTOels
eiTrev

2.

med

a) abs

=

viutor 6(5>'n.4/)264Cll
. .
.

6
\iT\

K6piris

Bep(p)oia f\ = Beroea (hodie Aleppo) urbs Syriae 12648C2 14700B10 Tfis Zupias

ste

14732A5 6 CTCOTf)p outco Trpdos cos —6CT9at op Kpouco (//c?j)745C7 TTauCTat = desiTou — 748C5 — 6|ievos peTayciyTi alqm 773A11

BepaaBee
Aav
ter

vel BripCTapee 1. urbs Judaica

c3!Tr6

(Kai) liexpi

- 8496C10 15I136C9

2.

ma-

Salomonis 15II153A6 3Regl,19 Beptov, covos = Veroua 11600B10

op TTpoatpeCTei 15III424B2 interrogando 20925 B7 241032C1 Ar. b) Ttvd vel a. c. i. = cogo 12677B10 auTov AeyeoOat eTTiCTKOTTOv 13689A13 Tous eTTicrK^Trous 14705A1 ous scil eppos 728B13
TouTous
elTTeTv

(orthocl.) M6TaT(96CT0ai

BeaeXeYjX artifex sanctuarii sec Ex36,l 16II617 A13 +EAtap (BeTepavo^ 6 = veteranus 351265A4 op CTTpaTicoTris

D3

tous

jifi

729B7 t6 TrAfi9os pouAopevous +dvayKd3co 732

4B4 Td

eis Tfiv aipeaiv 785D (c:or<2.)792D6 TrdvTas CTUv9eCT9at 15III425B1 auT6v Aeyetv 20968C1 ^eTvai auT6v

TTdvTCTS

768G5 Ttvds

i5ta KpaTeTv

BeTpavicov

v. s.

BpeTovicov

311172C3 ypa^ds depravant
e^auTdv
c. inf.

spec

refl. pidjojJiai

ByjOavia fi vicus proximus Jerusalem 15111 380A2 Joll,18 By^eXeefX M/2,i - Tfis '|ou5aias 28I1097C14
28II1140A13

Bi^XTOupo^ = Victurus
337B5
sbscr

ep. Galliae 6{epSard3.)

14692B1 voeTv 693A4 et 16IV648C8 ypdyai 15III429A3 elTreTv c) c. inf. = contendo, conor 5229B3 pAaCTcprmeTv 6(57«^/)276B13 vtKfJCTai 408B9 (OKupouv 7424C4 SiapdAAeiv 8521A10 CTUKO^avTeTv 10552C8 Aueiv 14761B8 dTroCTTrav 15I13A15 6iCT6A9eTv 88B14 et 15111440^9 Trape^r)yeTCTOai 15I129C2 et 15II229A1 Aeyeiv 153C2
TTapeppiriveueiv

PyJXov t6
^y)X6^ 6

= velum 14760D7 =
limen
palatii

Tfjs

eKKAriCTias

+

185C6

KaAAcoTrijeiv

CTumfeAAia, Opovos^TpciTreja

(^iaio^ 3

=
6

vi extortus

5232A12

6icto5os
^cttiv

legendum
5232A1 —
(29)

TTp6 pfjAou

=

11600B15 [videtur ante velumj

28II1145C10 To

dvdyKi;i Kcrrexdpievov

(Xa,

MaTos t6
fiyeia6vos

=

gradus meton

=

^iapxo^
pios

= aunonae

tribunal
i

6(<:/erMar)385A6

praefectus, tit. milit. (DAdpios 'AvtcovTvos — KevTrivd-

(^YjpiSdpio^

=

pepe5dptos

=

veredarius

e.

cursuspublicustemporibus imperatorum Q{eppAeg)

388C8 = 392A9
BY]piai{jt,0^

BldTOjp = Viator ep. in Canali Italiae 6{ep Sard^.^^iWB^ sbscr
liber, spec sacer vel relig. 1. scripturae a) universim pipAia = s. scriptura 20845A6 Anton. TrpoaeTxev outcos Tfj dvaAoiTrdv auTco Tf^v pvfmriif dvTi yvcoCTei cbs 36(Qf)39.)1436B9 epith dATi9iv6s pt(3A{cov yiveaOai b) spec = libri VT. universi op dTrdKpu^os 36(^/)59.)1436B21 Ictti Tfjs TraAatas StaefiKTis 1437A13 tct Tfis TraAaias 5ia9fiKr)s eiKOCTi 5uo singuli - paCTiAeicov 36(e/?59.)1437A2 et 3 scil et 4 (3. T6CTCTapa — , t6 pev TrpcoTOV kctI 5euT6pov et

= Verissimus

ep.Galliae Q{epSard3.)
6{sjinAr)260

^l^Xlov t6 =
s.

331B5sbscr

libri

ByjpuTO^ urbs maritima Phoenices
B6{bis)

.

.

.

14701B1
f)

(3ia

=

vis 1. vis

naturae 156A3

dveiJicov

2. met vel animus violentus vel iniuria violenter illata 5224C5 228C15 233A5 14 epith ouk

oAiyos
TroAAai

+dvc5fyKri

C8

TOCTauTT]

237B15 epith
Ttvos

6(j^«^/)264C14

+273C4 KaTd

13*

199

(iipXlov

(3XaGTdvu>
v

200

t6

5fe

TpiTov Kai TeTapTov els

e

XeiTTOtievcov 36(ep39. )li37AS

tt.

dpiQMeTTai o' koI P'

- Trapaels ?v -

dpiOyiouiieva

prophetaeminores36(f/)39.)1437A10

lib. Isaiae 15II dpiO^ouMevoi ol ScbScKa ei5 ev c) libri sacri inter liturgiam et psalmo156A11

dp£TfiKal6- 21980A12Theodorimon. 3743.10 spec — Tcbv povaxcbv 20976A1 6ttoIos — novfjpris 14692AI inscr 721C10 20844B8 865B5 881B6 est (popTiKds, Papus 21977C9 inscr 241185C2
inscr

diam

adhibiti 60/)296D5 {epSard3.)332A9 epith eeTo5 spec ^^aXTripiov in manu virginum 5232B3 2. libri a Dionys. Alex. sui defen3746,8 dendi causa scripti 8500B3 -eXeyxou Kai dTToXoy la^

(iyy^Xcov — 8. vita beata eaque iam his in terris virtute et gratia praecepta I5D7 jcbv t6v epith dTTfiticov, paKdpios, dOdvaTOs 2101B14 ^cbvTes t6v Tcbv dyicov ev TTapa5elCTcp - epith dXriOivds

3741,22 et 59,19

vriCTTela et

lyKpdTeia sunt

504G6 505A12 508A9 509B10 513A16 BU 517A7 liber Athanasii de virginitate 3743,21
60,5
f\

21980A4 Theodorus mon.
Xipilva

KcrravTf)CTas coCTTrep

els

58,11

^lpXo^
Traaa
al

= liber spec 1. s. scriptura 2153A3 — epith eeoTveuCTTOS syn ypa^ai 5229A11 — Twv ypa^cov epith OeTos 36(£/»39.)1437A7 —
2. liber sec

epith duepiiavos exei eplth dedvorros, dXrjeivos, dpepitjvos, dveTrfXriTrTos, drrfiMcov, 6 Korr' dpeTf^v, dTiMos, Papus, PpaxOg, 6

t6v

IvTaOea,

4TrieiKf)s, eu5aiiicov,

lipfjpepos,

KaXds, ^a-

yaXncov Tou rfoipi^vos

Ath. deuterocanonicus 3. libri 2101 A9 epith cb^eXmos
4.

magorum
3cofis

ethnic. 2189C10 sec Ap20,l5 3743,23

met

liber Tfjs

PlPptboKW - devoro 20917C10 P a bestiis BlSuvia provincia eccles. 6((r/>5ari/.3.)324n49.
T)

Kdpios, povf)pT)s, |Joxerip6s, 6pe6s. 6 TrdvTr), 6 ev tco TTap6vTi, TTds, 6 Trpodycov. 6 Trp6Tepov, acb^pcov, 6 UCTTepov, 90pTiK6s loeut. syn dvaaTpo^fi t6v — (lyaTrdco, alp^ouai, 5idyco. exco, jdco c. fig. etym., ]r|X6co, Trapopdco, cpavepdco toO — dTroXauco, 5ia)japTdvco, TreTpav 5(5comi tco — uapTUp^co drrd — dvaxcopeco, l^lpxopiai

Iin5.7;ucr

Bl9uv6^ 1. ot — incolae Bithyniae 145C5 — aipeTiKOS cov 14760B6 Qixdpio^ = vicarius, tit. magistratus 14701C1 (piXdypios — cbv Tcov tottoov Cappadociae BlK^VTlO^ = Vincentlus ep. Capuae in Campania 6{epSard3.)331 AS Ouivkcvtios [pro Bik.] sbscr n600B10 6 ev KaMTravia iTTiaKOTTos 629B2 Oui2. 6

(Jiow = vivo 152A10 2117C16 - Tf)v 3cof)v 197A11 KaT' dpeTfiv ll^C"'^)^^^^^ - t6v iv tco
TTapovTi
V.
(3(ov

syn 5idyco
Vercellae
Tfjj

BipyiXXai =
s.

TaXXias 18808B2

BepKeXXat
Vitalius, trcs huius

BlTdXlo^ =

nominis epp.

occid. 6{epSard3. )331A: et 14 et 340B7 sbscr, 3'. add. Iv Tcb KavaXico Tfjs 'iTaXlas v. s. OuiTdXio^

K^VTios 6 Tfis KaTTUTis

1471 6C12 6 drro

Kcxttutis

BixTlop =
B9sbscr
et 3 sbscr

Victor 1. ep.Galliae 6{epSard3.)331 2. epp. Africae duo ^{epSard^.^^^lCl

BlKTlopIvo^

=

Victorinus

ep.

Galliae

6{ep

^ar^.S.^^^^Bll sbscr

BiTCUV 6 TTpeapuTepos 6281A5 ^ICJTIKO^ 3 = quidquid ad vitae cultum victumque pcrtinet, s. eccles. = saeeularis op cleric. vel monach. 311173C2 656s i. e. yd^os +M^Tptos syn KOCTpiKds op dyyeXtKds pXaPcp6^ 3 = nocivus 151I240.\12 t6 - Tf)s
KaKO<ppOCTUVT)S

Bl(JLlvdlKlOV urbsMoesiae 11601B11

fllo^ 6

=

137A7 Cll Tou - 2144C5 6 IvTaOea - 6(5>'«J/)265B7 (7u/)288B7 (C»«"0369B15 tou - cSrrroXauco ^jdco 10581A15 et 13685A7 et 14701C10 et 20837A12 et 968A1 TeXos tou - ll(O«0633Cl5 et Dl KccTd Tov uCTTCpov — et t6v iv tco TTapdvTi +636B11 5idhC8 els TcxuTriv Tfjv Td^iv toO — = ad yoiev Tov episcopatum KorreCTTriCTev +12tou— tou TrdvTri 5iauapTcbv 20848A6 dveaeis toO - 868A12 et 909A2 Tcov dv9p. epith Ppax^S, l<pfm6pos 964C4 et 968A8 6 — oOtos 965A4 Td toO — pdpri 311172A9 117363 Ci 3753,8 et 54,1 et U 6 - oOtos epith

vita 1. vita haec caduca op aeterna 61A3 fiSoval et 60B6 - dvepcoTrcov

pXdf^Y] f) = noxa, damnum 15A4 -ths KTiaecos supernat. op eepcnreia 57 D2 uTropevco Ik tivos 61B14 exco 4 IttI pXdpri TToteco op eTr' cb^eXeia (C'"')349C9 Itti 6{synAl)21 ^Bi^i epith tuxoOctct (C^x^^^S^^Cl 4 els — pXd^T) TTpoCTTdTTco +u|3pis dvaTrXdTTOMai 13689C8 luTToteco 14761A1 ^Xd19816C2 ylveTai Ik tivos KaTd prjv f)yeo|iai ti Tivos 20940B16 f)youpevos — yuxns commercium Arianorum +dTrcbXeta
{3X<47iTti> [aor

(dupl.) acc,

KapTTous
ecclesia
oCTiv

P epXdPnv] = noceo abs vel c. P cui saepius ou5lv additur 157B14 61D3 abs 2192C1 P ou5ev 5232C1 P

UOxer|p6s ethnica et

2. vivendi ratio moralis

a) vita

mala 152B5 toioOtos deorum falsorum 1469 7 A7 Arian. + 12677B1 toioOtos Arian.

dvoCTTpo^f) 17757C9 6 rrpodycov — Gregorii Ar. b) vita christiana secun3743,18 epith dTitios dum gratiam et virtutem 2116B6 epith euSaiucov Kai MciKdpios 117B9 et 181A7 6 kot' dpeTfjv — 189D6 epith CTCo^pcov 196C7 epith KaXos -^^^uxn Kaeapdjf) els Xp dpeTf) C12 f) Trp6s tous dyious

6{eppAeg)38SA\0 = 389C12 Tf)v cxKpo+TapdTTCo 9525A13 et C4 P iv <P^^ 529C11 iKKXriCTiav 533B15 11621A9 t6v Napoueai 12676B4 P syn Ktv5uveuco 14697B9 met dKepaious 757A14 Tiva 1511135666 P 389 C 1 P
ou5ev

396C10P

dTTOTivos

=

infirmitatibuscorporis

ToO -

MiHTiCTis

D5

6(Ju/)293A14 +344B14

kct-

eap^TTis ToO — (C"'^)349B12 t\ toO — euvouia (O-x^^^S^^B^ 656s ToO - 9529B13 6 TtpoTepov -

14 Trp6s Tcb — Tf^v diaeXeias KaTdpav dTreveyll^O^^^e^^D^ 6 Ttas - 14748C11 epith KTiTai 15I1245A7 6 KaT* dpeTf]v — dveTTiXriTTos

19817A12 P dTT6 16I536C6 P utt6 5fiyuaTos aipeaecos 20864A10 P Trapd tivos 880C5 ou5eva 885A5 dvepcoTTous 10 Trp6s t6 — iTot)jios syn KocKoeeXf^s B3 Tous ^iXapeTOUS 917A1 t6v cttt^pov i{bis) ne,pri5ev umSs 925B5 et 941 C4 P tous ^^eaXpous — et Tf)v 5idvoiav 351 281 A9 ou — sol 1288C14 P ou5^v op cb^eXeco iv CTKOTeivcb tottco

D2 P

ou5'ev

BXaOTdc(l(JLCOV ep. Aeg. 6{eppAeg)392Ci^sbscr

20837B5 — 'AvTcoviou est xctP'^'^^? to'S tiovaxoTs 853C1 Antonii - 889A1 epith 6pe6s +tt(cttis 900A2 f)
f)

\9{Jov)8 13 A^r» epith
Trp6s

eTTieiKfis -rTrpds

ee6v 6hoicoctis,

Xp

5ideeCTis

c) vita ascetica

PXaaTdvtO [aor. e|3XdCTTr|CTa] = germino 1. trs. 2. intrs. 7(Z)io«^/)461B14 311173C10 KapTTov = 8505C8 = 17769C7 ©eev i. e. e radice S{DionAl) 516A3 Xdyos dTT6 toO voO

201

pXaoT6^

pX^ino

202

pfjTiS

(JXaaTO? 6 = germen 3208A9 et 8508B6 drrro 513A1 TrapdSeiypa pAaaToO a Dion. Alex. prolatum
pXao<pY](J.^a>

=

maledico, contumeliis impcto;

opponendo doctrinam haeret., abs, Tivot clg, kotA c. gen. 1. abs 5228A14 +uirovoeco 14772B5 Ik ^avepoO 7( DionRomYk&^ Ai — Aeycov 15I20GlevTcoX£yeiv li6A12Mtl2,24 15II240A4 - AeyovTes 15III440B1 16IV653B14 syn dnapTdvco 669A4 et 673C7 et 17781C15 - AeyovTes 28I1128D2 - TTAavcbnevoi 28II1165A13 Ar. 5id uavfav 321181B7 2. Geov trinum 4220A11 et 10541A4 els © 4220A14 eis OTTOTepav tcov uttpraes. vel Tf,

{Theogn)(>^2C\ epith dq)euKTOS, daOyyvcoCTTos 661 C5 Tfjs ets t6 fTv AeyouevTis — Dl hx' dti^oTepots i. e. A et FTv ytvotJi£vr)s Tfis — 664B6 c. gen. obiect. cxMtl2,31 r\ toO fTv - 665B15 - 99dvei ets rTv epith dauyyvcoCTTOs 8yn dvataxuvTia,

5op(a

dTrdTTi, dTOTTia, ^ua^riiJiia, iTriopKia, 9uCTia, Aotop dAfi9eta, duapTia, euaepeta, eu^rmia,

^avTaaia locut. ttjv — ^TreKTeivco, exco, KcrraCTKeud^co, TTapexw, Troieoiaat, TrpopdAAouat, TrpoCT^epco,
CTUviCTTriut
Tfis TTauoMat, UTreu9uvos eis TTTco, TreptTriTrTco, 99dvco eTrt -(g atTidotiat

eKTri-

dp^ecov div. 11(D«^)637A6 eis tov KpeiTTOva 28I1097B6 eis OedTTiTa 1108C4 et 1113C2 6e6TTjTa syn dpveo^ai 3. TraTepa 15I45C12 et 4. filium-A, Xp,ui6v dv20948B6 els tov TT epcoTTOu, Kupiov 5229B3 +dpv^oMai 236C3 P acoTTjp utt' auTcov = Ar. 7437B14 8484C9 Ttap' 12660D3 Kard crcoTfipos 13689A10 P lauToTs 14728D9 els t6v Kupiov Kupios TTop' 'Apeiou 15I40B12t6vA 15II153C13 16IV652D4 ets t6v uidv +dtJiapTdvco 664B2 P Xp uTr6 tcov 'louSaicov Mtl0,25 668B9 els ul6v dv0pcbTrou 17701 D4 23985B11 t6v KTioTriv KTia^a 996A3 KaTd toO

= maledicus, contumeliosus 1. epcoTav 15I64A9 immed. ante pAda^riuov ^CTTtv epcoTCTv - t6 Aeyetv 15ni93B9 +dv6TiTos — pfiiia 10561A1 KaTd XpiCTToO op uyteivos
^XdacpY](jt.O(; 2

epith

— t6

15IIi384A15 op
2.

euCTepeta

28II1153A6

1164A14

impers. pAda^rmov (eaTi) (a.) c. i. epcoTav 15I64A10 immeci. post (3a. Ictti t6 e. — Aeyeiv 7(DionRom)i6^BS Ttvd A. epith t6 tuxov, liEyiCTTOv 15I48A3 15III457C13 16I553B4 uuas Aeyetv
(3Xc(X.(l.a, naTos t6 = aspectus, meton = oculus met 3752,16 — 5tavoias epith 6^u5opKos = vultus imperatoris l7{synAr)'J00A& epith yaArivaios +

dKoai
pX^TCtt)

uioO kv ToTs dv9pcoTr(vots

o. Wv Mtl2,31.32 els nvl5I116B10 15III417C1 16IV653B2 660C11 19816B13 241048A15 KOTd toO Uv 18800A10 6. legem VT 17752B7 Maniciiaei 7. spec = contumeliose profero 5uo TaOTa 7456A3

=

video A. oculis video

I.

abs

= usum

1. alqm oculorum expeditum habeo II. trs. b) pronom. c) sbst d) P 2. alqd a) acc. suppl. B. mente cerno PAeTTopevos = qui cerni potest
fi

— dauyyvcoCTTa
ocOTa

Kal dcpuKTa

15IV660B11

TOt-

16IV672A7

pXaacpY](Jlia r\ = convicium factis vel dictis prolatum, quo deus maxime afficitur 1. effertur impietas animi, quae idololatriae et haeresi subest; sgl et plur 1 12B3 inf ideles pervertunt tt] v yAcoaaav eis — +Aoi5opia, JTrtopKia op eu^rmia 5237C6 sacrilegia ab Arianis patrata ev TaTs iKKAriaiais ^(^'''"«•f^^O^A^ Ar. epitli TrotrdpTrocyrj, TrupKaid KiAos Kai Std^opos 10564A6 et 1 61581 A9 et 17761 A7 Td TTis - ^rmaTa 12673C7 +Aoi5opia 151 24C10 ToiaOTot 25A3 et C5 'Apeiou op eu^riiiia

3. c. 1. alqd 2. c. dpl. acc. I. = cognosco 5. c. sentent. inacc. partic. praedic. 4. c. 6ti 1. els terrog. II. = mentem adverto ad 4. c. dat. C. s. supernat. 3. Trpos c. acc. 2. Iv = introspicio ipsum deum 1. secJo6,46 2. sec
. . .

Jol4,9

A. oculis cerno

I.

abs

= usum oculorum

expe-

ditumhabeoll6B2 29A9 +dKouco 48B4 2184B12
TU9A6V

33B6 epith pefjcov 49C1 'Apetavcov 84C2 15II301C13 - voyijco Td prmoTa 15III360C4 381 A3 16IV653B7 tti440A8 +dvataxuvTia AiKauTr) 12 et C7 op dnapTia = pecc. minus
grave
661 Al 5

Judaeorum

idololatria Ex32,4

664A10 epith JAAdTTcov, neijcov C5 <t>aptCTaio3v epith dCTuyyvcoCTTOs 669C8 epith evaTroSpaaTos 17697C5 TrAfi9os -tcov [705C14 - toO 'Apeiou inscr] 716B2 Asterii 749A3 Td Tfis — Trpoa^epcoCTt 4 dvai5eta ttjs — 753B5 epith Kaivos 756D3 op euaepeta 773B15 - nauAou Samos. 28I1121B8 19816A15 Cl TOtauTTi 23985A2
vorjua

14768B9 6 Ik yeveTfis TU915III409A4 et 437B13 et 16IV 660B2 exapiaaTO (t6) pAeTreiv Luc7,21 20973B1 ou (nfi) — = visu careo 129A10 48B4 KaAcos 12660C7 1476lCi0 = oculis capi syn ctkotoco P — atTiav op dvapAeTrco 16IV672B10 TTiv ToO C8 t6 \xx] hx"^^^" = oculis percipio 1. alqm 172B11 II. trs. toOtov i. e. creatorem 77A10fidicinem 14721B6 auTov = Ath. syn opdco 768C11 scil persecutores 15III437A10 Chrum Job38,17 20861B11 Tivd C9 ou56va 864B11 P Anton. 924B12 et C4 P 331183B14 965A11 +dKOuco (t6) pAeTTeCT9at sbst - dyyeAov 15III349C7 et 352A4 syn uuas
eTToiriCTe

—etv

A6s AoiTr6v -cov

iJifi

6pdco

-

dAAfiAous 11616A14
ommcccti

5po96vov 11608A14

20924B13 - dvdv9pcoTrov in Chr.

dTTOvota

— ias +9avTaCTia, — las syn dTrdTrj
1152A8 ^eO Tfis

dAr)9eta
l-dTOTria

10 TotauTTi 1165A7 UTrepPoAfi -ias 351273C8 epith Suaae2. effertur impietas dicti in deum prolati Pt|S a) in deum trinum 16I532A13 et I6IV653A8 ets Tpid5a 16I556B12 ets 9e6TTiTa b) in n 15I64B5 c) in Chr., A-utov, Kuptov 7468B7 c. gen. obiect. - ToO Kupiou 469C10 et 10589A3 - KOTd toO Kupiou 14781 D2 -KaTdXptCTToO +9uCTia 161532 Al KaTd ToO uloO 588B2 et 16IV649B2 ets t6v uiov syn SuCT^riuia 661C5 ets eauTov scil Chr. Aeyopevri Dl eTr' dp^oTepots ytvonevri 665B7 — 99dvet ets auTdv 17789A17 al kct' auToO Tcov 'ApeiouaviTcov — d) in Ov, ets t6 fFv 15H16B6 epith neijcov 16IV649B3 \\Mtl2,32

toioOtov

1145C14 —

28II1144A4 eaTl t6

161V664A3 673A5 syn 9ecopeco 261076C5 -Srmioupyov 261076D2 ev CTcoMaTi - iTepous 14721C9 -'HAiav 15III424A12 - KaTTiyopous
6309 A4 syn Trp6 o^^aAiacov exco — Kuptov 251061 spec imBll syn 9ecopeco - TraTepa 20921A10 peratorem convenio 11600B6 op dvaxcop£to 604B2 14729B10 fratrem in fratre 11608B2 cte spec P pAeTTouevos = qui ev eKeivco syn opdco 2. cerni pc)test 2091 7B3 ol - = daemones ^ alqd a) acc. suppl. 9532B7 scil Td armeia 10565C4 20901B7 species diabolicas + scil res +ytvcbCTKco b) pronom. 6, d lCf565C2 aTTTOMat 937A4 ^AeTre +yivcbCTKco 15III321B14 424B13 AoyiCTriTat UTrep
(toOto),

-

20889A14 -auTd20973A2 7457C13 et 15I76C7 syn 6pdco - toiauTa 20932C4 +Aeyco - toOto, TccOTa 176B10 10565C3 +ol5a 11637A15 et 12660C6 +dKouco 14724C6 syn 6pdco, 9£copeco D8 et 749B3 +
iKeTvo

6- 2Ci2,6

203

pXejTO)

^or]Qeii

204

OKouco 737A13 761D1 781C5 +6paco, dKoOco 15I(Jrr^a/)24A14 +oI5a, yivcoCTKco 15III321B14 381A1 + suppl. 332B4 et 5 syn opdco 337A1 425B6 441B6 Luc 23,48 16IV664 dvayivcoCTKco B14 669B8 suppl. 20884A11 sim. Td Kaxd Tiva c) sbst — dycoyriv 20893B5 4Reg5,26 syn opdco 20912B3 - dAAa 14712A2 - dvaeriuaTa 11640 DIO - dv0pco-mva in Chr. 15III377A6 ev toTs EuayyeXiois +dKouco 400A2 — otcxktov 10573A2 — |3ipA(ov 3746,8 — (Td) yivopieva prjSev d. 15III397C1 20957A15 7417B7(to) syn opdco
eipfivriv ecclesiae

921 Al 5 Tfiv d^eA^f^v yripdCTaaav + acc. ttiv Trpo6upiav 929B1 933C8 944C3 953B1 3 Tds
Trap0evous ^uAaTTouaas 957B1 p5eAuKTfiv yevojicvriv Tfiv aipeCTiv
.

.

.

261072B2
4. c. 6ti

15B2 oTi fi KTiCTis KaTaAdpTreTai 10568C7 15111 433B3 20949A6 5. c. sentent. interrog.

10569C4

octtis

daepsias mectt6v
fi

Ictti

20936^14

Trpos TTOCTOus eCTTiv

TrdAri

mentem adverto, attendo 1. eis Tiva vel II. Ti 6(f/)/>^f5)389A5 els dv0pcbTriva 15ni49A6 exei
5idvoiav pAerrouCTav eis euCTepeiav 15III364C4 365B3 in Chr. ut exemplum 368A14 432B12 14
eeoopeoo
els

=

IvoTTiTa lucis et

— 14724C6syn opdco, Oecopeco splendoris 7457C15 +Trio-Teuco —
15II229C14
15III400A4

epyov

10573B8

673B13

Cl

--nAiov 2152A9

-

16IV Oecopiav 20957

16IV657B14 ets Td dvOpcbmva syn 456A11 660B12 17776B7 syn 6pdco 20868C2
Tov
KOCTiiov
2. ev tivi

15III372C7

ev

T5ia corporis 15III397C2 — KorrdaTaaiv 20892C2 - KTiaiv 15I36B14 - vaov 261081A10 — OTTTaCTiav 15III349C14 — TrapaCTKeufiv 14777 A14 + acc. c. partic. — (tct) irapovTa 161B13 — TrappriCTiav 14785A13 +cbs SiriAeyxov — TrAelova 20893B4 ttA. Kai paKpoTepa — TrpoCTcorrov 15III

A13

fiiiTv

- CTTinela 14761 D3 161V657B8 673A12 — CTCoiiOTiKd in Chr. 16IV657B4 syn 6ecopeco 668B7 syn opdco —9005 I17Ari — vf»uxr|v 176C4 d) P pAeTToiJievos = qui cerni potest ap. sbst-epyov 10573B2 - KTiCTua 15II193C3 - v};uxr| 168C4 ur) - cxutoTs CTcoMa 271088B4 sbst t6 — = oTrTaCTia 20937A14 Td — = natura rerum 116D2 61B15synTd6pco|ieva 68C4 +Td SvTiTd 2l52B6Td nfi - dvOpcoTrois 17716B5 syn Td cpaivoueva B. mente cerno I. = animo intueor, cognoseo 1. c. acc. pers. 15I65B15 P patrem ev tco uicp
k^^lAZ Mtl8,ll
pAeTreaOai syn Oecopeco
c.

pAerrovTes Ixouctiv ^v dAAfiAois t6v CTuv5eCT|iov ttis 3. Trpos ti 14741 D4 et 17685A8 Trp. dydrrris TfivaipeCTiv 15I133C9 15III337A4 rrp. t6 drrauyaCTpa 361C6 365B15 Trp. t6 diieTdpAriTov 372A14 spec vis vocis attinet ad 251053C10 TT^v Trp. daepeiav — ouctov 5uva|iiv 4. c. dat. =
. .
.

intueor alqd 20860B15 tco 5!CTKcp ('. s. supsrnat. = introspicio naturam ipsam div. l.sec JoC,46 filius lcbpaKev T6vn 15H193A15 pA^rrcov 275B14 T7 t6v lauTou ui6v — ev toTs dvep. 320C6 n — eotUT6v ev Tfi i5ig eiKdvi 15 6 2. sec Jol4,9 homines ul6s eauT6v — ev tco TT fide adiuti conspiciunt perfilium ipsum T\ 15145 A12 psTexovTes tou ulou pAerrovTes t6v ui6v 6pcbCo{bis) et 140A15/B1 6 — cov t6v ui6v — (iev Tov n Tov n 84C9 sec Ar. non potest tIs t6v n ev tco 15in332C9 3'i9B9(iw) pAerrouevou tou uicb 161V612A11/12 et 241044A13 ulcju pAerreTai 6 n
(bis)

acc. rei: n.

pron. ctuTd

a

pAerreis £v

17,

PAetteis Koi ev Tcp ulco

7452D9 o 15I(JrrM24A13 svn 6pdco touto, TauTa 6353A6 14725B6 78907 15I140A2 3752,27 sbst - daepeiav I5124C7 - to d^opov

inditum

- eipf)VTiv 15I48A10 - OeioTriTa 17773A12 - KoAdaeis Koivcoviav 14728A12 3752,17 ascetae exovTes t6 pAenpa Trjs Siavoias —
20912A1 14725A8 2193A1
5uCTCTe|3eiav

-

eppirivsiav

deum

— KTiapiaTa 15I8 3B11 appellando creatorem Td kt. respicit + KaTaAa|i[3dvco — Aoyiadiv. 15I121A12 dAAoTi
aeternos cruciatus inferni
\3.r\

filiis Zebedaei a Chr. 16I556A5 Podu) = clamo, magna voce vel instanter edico 1. docrndo, manifestando, laudando add. interdum verba ipsa 169A8 mundus t6v 5eCTTr6Triv 5id Tfjs Td^Ecos +CTriiiaivco 2152A4 Td Ipya mundi clamant scil creatorem +5eikvuui 153A3 s. scri-^t. plane testatur Trepi toutcov 165B8 Chr.

Boavepyc^. cognomen
A/c5,7?'

Aeycov

tcov Oeicov A. — — TrpoOuiJiav 20921A15 + acc. c. — TrpoCTTaCTiav 1511240^11 +5e5ia — partic. puTrapiav haeret. 15I32C5 -CTTrou5f|v 20860B11 -CTUn9coviav 14725A8 — CTuveCTiv20945All evi5icb— ToAiiav 15III360A7 ev Tri KaKovoia — t6 Tv^ 9iA6veiKov 20929C3 - xapiaiiaTa 3752,20 2. c. dupl. acc. 11604C9 rroiav ocutou SiddeaivdCT^aAfj 15III372B14 TOUTOus TeAeious 3. ad acx. add. partic. praedicat. (P nominat. partic.) 2145D10 168A6 TTivyfiv 9COTi20uevriv 177B11

5id Trapai+KpoTeco 12672B7 Is. proph. +uTravaiii|ivf|CTKCo add. Is26,20 15I41C1 ypa^ai touto syn Aeyco 16I556A6 Jo. dAriedos drr' ovpavoO Jol,l 16I1616A5 Is. — add. Is45,14 23997C5 Is. ek TrpoCTcbTrou toO 17 syn vfdAAco Is44,2sq 28II1153C10 Is. Trepi eeou Aeycov 2. adhortando, accusando, conquerendo 153A6 +
eTTipouAfiv
TfjCTecos

^{epSardS.^ol^h^

lUD^^^e^^Al^ ab

5eiKvuiii

Kard tivos

2128A15

TTp6s

'lou5aious

6(J«/)285C2yiv6iievascilTauTa 397A12 7445B2 Tf^v xeTpa ovTa t6v uiov 484C11 9525A9 ^euyovTd CTe + opdco, 6ti 10584A5 syn 6pdco

6(J«/)300A9 abs +d^i6co c. inf. (Dion cow)393Dll cbs d5iKouiievos 849 7 A8 KaTd tivos 5id Tivos = per epistulam 12676A14 abs +d^i6oo a. c. i. 14717A11 dvapofiCTaaa piav clamitabat 15I25A9 sc TauTa KaTd tiuos 15II165C12 Ka^d
Aeycov

12652B15 virgines viKcboas 657B5 680A1 14(C""")704C7 + D2 eauTous eAeyxopjievous 713C6 733B1 740C8 iva dTroQvfjCTKOvTas dAAfjAous lifi pAe^fcoCTi 768A9 B8 777A14 tct 'iSia dpTrajoiieva + acc. TrapaCTKeufiv 785C10 15I13A12 Tds aipeCTeis cttt^AiTeuSeiCTCTS 33A12 61C13 eauTous auyKAeiouevous 73A10 100B9 15II320C12 15in333Al 397B13 syn yivcoCTKCo 400B11 16IV657C11 440A4 6CT8iovTa scil Chr. 673A15 et C6 svn eecopeco 17749B8 syn opdco 776B7 - eTepov pAerTOVTa Eis... 20849 A9 905A14fiuas9opouyevous B8 908A3 909A8 pAerroiTO eCTeicov 916C6 917B2 To opos TrAfjpes eripicov yevopevov syn 0ecopeco

11616A13 656A8 Cll

17701B6 KaTd tivos 20944A8 6TriCT6ev 261077B13 tco Oecp Aeycov 3. precando deum 11608C1 Aa6s Uia ^oovi^ pro imperatoris salute 14789A8 Trp6s K\jp\ov Joel2,17 28II1148B5 16I601C12 Koivi^ ouTOOs Act4,24sq
Tivos, OTi
Tis

—+

or. directa

TTpos 5eCTTr6Triv 6(5>'n.4/)257A8 to

4.
\ir\

simulando,
cbs

c.

dupl. acc.

yev6|ieva

yev6|ieva

|3oiQ f) = vociferatio pl. 6(4>72/l/)260Bl exeipo281 TovriCTav ccut6v utt6 TrdvToov poaTs +6vfEis 1093A2 poaTs dvuuveTv t6v 6 epith. euxdpiCTTOs

Op

CTlOOTTili

(ioy]6cia fi = auxilium sgl et pl. 1. s. obv. yiveToi tivi Trapd tivos 15M44C4 15II233B13 289C4 - 6CTTI Tivi Trapd tivos 261081C9 5eotiai

205

PoT^eeia

(3oOXY]{xa

206

poTiOeias 15II289C5 eTriKaAEouai eis Ixco - Trapd (ek) tivos 15II240B5

I5II240B15 14737B12
P°il"

2091 6B1 2
res

Koc6'

eouTdv

b) TTepi tivos, pers. vel

TTpoaAanpdvoiaai Tiva
Oeias

eis

— 4211B14 XP^3^
2.

15II309B10

yiveTai tivi (eis Ttva)

15I144A18
151114465
6eTos

spec subsidium div. Trapd OeoO 12677A7 +xdpis Seopiai poTiOeias B15 5id toO A ire-TTOiea Tals - 6(C""")405C7 epith

10561A12 tt. tcov i5icov 1511209^3 tt. Tfjs 9uaecos Bll et ClO et 212A2 et 4 et 305B11 tt. f)ncov 209B12 et ClO et 15111453613 tt. toO A 453B14 TT. eaUToO 456B5 tt. pouArjaecos C9 tt. ToO iSiou syn aKeTTTO^at c) Tt 15III460B3 et 5 6 (3ouAeueTai tis, toOto Kai ^povel et vice versa d) oTi 12665B14 — KaAcos, OTt laf) ecxuTous TTpoafiyov
2.

(ioY]9ea} = succurro s. pr. et met, abs vel Tivil.gener. 125A13 BlPvTTOTWosHom IIAiOOsqq.

=

consilium capio, decerno a) abs

5244D1
2.

28II1137A6

tivi

syn TTpoaKeiiaai

spec deus potentia et gratia succurrit creaturae 184A14 P KTiais — 5id Aoyou eis t6 eivai 2{Plato 5232B11 politicl5.)n 3 Ai2 abs creator mundo Xdpis 11608C1 Constantio 15I33A10 15IV477 C2 et 3 P i^picov — ou^evcov cbs auTos (A) -oupevos
euxapiCTTel tco TT +uvf/6o|jiai, Aaiapdvoo
P6y)9Y)(i,a, laaTos

6{epSardl. )312C9 = {ep2.)320All daKeTTTi syn opijco 11628A8 outcos b) Tt 120A3 xeipova + Aoyijo^at 6408A11 aKeuriv excogito 11609D8

TotccOTa +ypd9co 12660C9 evavTia +996yyouai 672 D6 Tt TTepi tivos 17704B5 toOto oaicos Kai KavovtKcos 20892B1 ti Trepi u5dTCov c) (a. c.) i.

2188B12 TTavTos
aipeaecos

t6 = auxilium, s. pr. et met epeioMa i. e. ^i^os 15II153C15 237A6 TTp6s euaepeiav op TrpoaTToiriais

-

12656C8 f\\xa^ dveAelv +eTrteTTiaxelv 769B14 Kiv5uveueiv 15III452B1 TTotfiaai syn TrpojBouAeuonat 3 scil TTOtelv 19813C3 uTroiivfjaai 20852B8 eOijetv
TTotfiaat
. . .

5232B6

9uiaeco

14692C1

22980D12

Kpupfivat

271085A6

atcoTTfjaat

(^Y]96^ 6 = auxiliator 6(C"")348D4 intercessor 7429A6 et 15II197C11 eis 5ri|Jioupyiav + UTroupy6s 200B12 tco uico evexeipiae cos — co locut. — yivoiJiai, eipi tivi 9529C4 ev tt) riiJiepa
Kpiaecos ou5eis

^OuXlQ f) I. = deliberatio, consilium, decretum, 1. humanum 6364A3 TiOevTat — 3758,10
ueTd pouAfis Tcov iJieijOTepcov TrdvTa TTOiet 2. term. theol. = div. consilium a) in deo H 10565B7 9 Trj pouAfj, ev ri Td rrdvTa TreTToir)Ke, sec Ar. tov
nfi ovTa uiov TreTToir)Ke 15II309C5 f) — salvifica TTpo Tcov aicbvcov f)Tot|ida9r), to 5e epyov yeyovev, oTe 15in452C15 eTre5i^(jiriaev 6 acoTrip +TTp69eats b) in A-uicp, sec Ar. — TrporiyelTat scil toO uioO qui ipse vocatur pouAfi Patris 15III460B10 TauTov f) 9p6vriats Kai — , dTrep eaTiv 6 Kupios = uios 13 sec Ar. — est cos e^ts auvpaivouaa Kai dTToauiJipaivouaa in deo n{ffAr2.)121C5 et 757B13 fil.
. .
.

-

15I14lC15etl44A3P^26,9.- 30
15111437

+oIkos KaTa^uyfis 145A2 +KaTa9uyri A3 eis To lar) ^opelaOai 208 60 Al 5

(369po^ 6
KOKias TTapavonias
Tfjs

= fovea met 10541A7 aupco eis — 28I1129B14 KaTa^dAAco eis — Tf^s
351 289 D2 eAKco
eis

^oiSlov t6 = bucula 14761A7 epith ©fjAus BoiCOTia f[ patria variorum oraculorum 2180B11 BoKKCJV, ovos presbyt.Mareot. 6{Ischyr)3&5 A2
<c/erMar)384D3
sbscr

est eiKcbv Tfjs

paternae

56^a

sec Is9,6 A = f) toO 9 pouAii 15II213A3 sec Prov 8,14 ui6s-A = 15III457B11 +9eAr)|ia

i-9e6Tris, 5uva|its,

ouaia,
f)

Po(Ji(^uxiov t6

=

insecta

bombum

edens,

^cbaa ToO

n—

,

evT^

met =

daemonis 311172A8 Ktvel P6pPopo^ 6 = lutum met ex 2Ptr2,22 = doctrina et mores haeret. elocut. euTriTTTco 331188B2 KuAioMat 7432C6 ev - 14725C1 eis - daepeias 15II148A6 Trepi t6v — +e^eeis — Tf)s daepeias Trept^epco 15II240A6 cbs ev Trripa p6ppopajaa
illecebrae
tt.

pov, Ae^ei5iov

(ioTdvY) r\ = herba 133C8 +KapTToi 93A5 21 84B1 3 3749,1 KTi^et Tds - epith aonrrpds

8

concilium, senatus 121B7 f) TcoiJiaicov — syn f) auyKAr)Tos 85D8 cuiusvis municipii senatus op eKKAr)aia 6(^r?i4/)264A4 — imperatoria 11632A3 Td TTpcoTa Tfis — 14752C14 senatus Alexandrinus + 5f)uos 788 D2 TToAtTeia (3ouAfis op iKKArjaia 2197 7D7 s. lat. sec Psl,l - daepcbv
(3ouXY](Jia, paTOs t6 = voluntas, voluntatis placitum, decretum auctoritatis 1. voluntas humana 11628C12 - Tf)s euaepeias imperatoris 14741 C4 Td Ik paadvcovrrapd tt) v. y vcbiari v yty v6lieva ou Tcbv ^opr^OevTCOv, dAAd tcov paaavijdvTcov to 15II212C9 Tva uTToupy6s laTi -orra ToO AeyovTos domini epydariTat 220C9 Adyos hum. manifestat to - toO AaArjaavTOS 316A10 2. voluntas KaTd To — ToO TraTp6s scil regis — divina personis divinis communis 4217B5 ey maxime Kai uioO, eTrei Kai f) ^uais [xia TTaTpos voluntas creatrix rerumque provida vel gratiam distribuens, term. in controv. trinit. a) — OeoO vel KOTd to-toO 9 5td n 6(ylr^CTz)372D5 eipr)vTi
. . . . .

15in457Al 10 + A, ao^ia, 9p6vriais 464C8 +y£vvr)|jia II. meton = contio eorum, qui consillantur,

TaTrdvTayeyove 15II152A12 B7 460B11 negant Ar. 461A4

Bou^aOTO^ urbs Aeg.

Infer. Q^brevMelet^SI 6Bi2

Bou^l pater Ezechielis proph. 2157A6 Pouk6Xiov t6 = armentum boum, spec.
Aeg.
Infer. sita

reg o

20913C4

(2o\>x6Xo^
TTOtHI^V

6

=

armentarius

14705A15

+

PouXeu(Jt.a, naTos t6 Arian. epitli TTOvrip6s

=

consilium 12649A3

PouXeuTTQpiov t6 = curia municipalis 14788
Bll
+TTpcbTr) TToAtTeia

(JouXeUTTQ^, ou 6 = consiliarius municipalis, decurio 14760A2 epith eOvtK^s +5r)iJi6Tris i9{pet
^4r3.)821Al ev Tals TT6Aeatv

.

.

.

IXp""

7444A9

TX]v Ik

(^OuXeutO = delibero, solumM 1. = consilium perpendo, delibero a) abs 6(£)fo« com)396C12 Iv
aK^Tcp
KaAcos Kai oaicos 11625B12 tieTdTOUTCov +auvea9ico 14716D7Koivr)
f\[x6dv

... TrAripcbaai ToO 9 5id ToO

— toO fl 5TiiJitoupyiav 473A13 = 15I81B2 Td Ik toO toO
yevdpieva epya

A

409A2 Ka6'
14

CIO

To— defilio 453B8 9 Cll Bl 7 8 C5 +aKeTrTOuai,

15III452C11 14 in deo non est +TTpoaipeonai 456A14 TTpoaipeonai 464 A9 465A12 pouAeuonevos op KaTd ^uatv pouArjaecos

15II309B12

Ar. cbaTTep Td TrdvTa pouAfmaTi ouTCo Kai cxut6s A tco — toO 9 yeyovev 572B6 udvTa Td —aTi A yeyove 12657C6 15II152A8
9 dpKel

10565B2/3 sec UTreaTTi, toO 9 ouk cbv TrpoTepov yevoiaeva 5td toO
. . .

epith TTOtriTtK^s

6 TTpos auaTaaiv tcov yevoulvcov 200A1 208C7 sec Ar. cbs ouk dpKouiievou toO ToO 9 auaTf^aat creaturas 11 et 209C12 t6

t6

— ToO

207

PouXT)iJl3

PoOXo(jLat
(//^r5.)729Al
et

208
iffAr0.an24.)

povov lKav6v Trpos STimoupyiav, oucrTaCTiv 213B5 9 309A5 ev tw A fiv t6 - toO n 15III389A7 A SiaKoapwv KaToc t6 - toO Fl TOt TtdvTa 445G14 449CG +eiATiMa syn poOvol. creatrix sensu Ar. 465A6 6id toO A Td toO - (toO 11) eI? AT1CT15 Ipyov TeAeioOTai syn pouArjCTis n{ffAr5.)13SC7 - 756B7 C2 filius distribuit gratiam TraTpiKco creaturae sunt -otos 5rimoupyri(iaTa op 6 ul6s
Tfi5 ouCTlas

732C13

+eiATiCTis

740B3
f|-, f)Pouacc. pers. vel scil episc +alTeco rei 6{Arsen.)372C:\ ti ^v ctuvoSco 11628D2 toOto 641A9 et 14 tI, 637D11 t6 Traeeiv fipids' 14696D1 quod explic. a. c. i. 12645B1 oTrep et 697A2 et 6 ov i. e. episc. syn ciyaTrdco 733 C7 oTrep 713B12 dTrep 732B8 oCTaTrep D5 TOUTo +KeAeuco 784C11 et 785C6 d 1511

PouXo(Xai

[(3ouAei,

^pouAoiiTiv
1. c.

et

Afieriv

17740B10] = volo I80C13 toOto 5228A9

b) - Christi yevvri^a 10 20853B13 14768A4 Ar. KaTO Xpo" ^povouvTe? dvTiTrpa^ai 3. s. lat. — -= mens ct sentcntia Tco — auToO scripturae \7 (ffArO.)' 321) 5 Trapd t6 - Tf)S s.
'

ypa^fjs dcfinire

192A4
ulov
VT1V

15III341B11
-=

SouXyjOl?
voluntas ypa^opieva
1.
. .

T]

humana 144A13
.

voluntas operando manifestata 8488C]l to artificis

toOto outco pouAeoee 309B9 toOto TaOTa svn eeeAco 464B2 t6v 17720C7 6 pouAovTai 18805D4 scil. elpf)ei
fi

+dvTnroieopiai

ei5

tt^v ISiav iXKeiv

— 15I72B5 t6

tI eTepov

+a.

c.

i.

19(7oi')820B5 Ti 241 032 A8 2. sq. inf. a) proprie et

ou pouXrjCTei parentum uTroKeiTai 151 II 10 Cl 2 465A13 et B9 voluntas parcntum spec voluntas imperatoris 6{0""')3b7B'i + 2. vo360B4 MdpTUS Tfis - 11{C"")624C3 luntas (sensu gnostic.) principii vel boni vel mali 3. voluntas 113C8 ct 11 syn yvcbpri 76C13
yevvr||ia

453B6

disertel25A13 2124C5 CTTiuavai 137C15 177A2 181B8 192C12 4213B10 5224B7 iTre^epydCTaaeai 6249C1 (5>'nJ/)253A5 6 15 +264C2 0/)289D2 +297A7 syn d^ioco +272C5
{epSarfll. )3i:\Bfi

=

(f/)2.)320C13 Trapeivai

(epSardS.
{C'"«^)

div.

eadem

in

clementa Tfi 2173B12 VveOua 60/)284Cl4 (C''>")348B3 et C7 — ToO KpeiTTOVos op Kpiais imperatoris 151 53A11 Td yevr|Td pouAr|CTei toO 6 tco A yevopeva + xap«5 15II149B9 epith SriPioupyiKos C7 t6 KaTd -IV op t6 KOTd ^uctiv 13 ct 14 superius vo52.^2 luntati in deo est t6 elvai rfoTEpa toO A B4 213Br2 ev A Koi CTo^ict n -eCTTi ToOTT 28,5A7 A pouAi^CTei ToO n ev5i5uCTKeTai ttiv CTdpKa 15III 452A9 f) KAfjCTis fipcov TrporiyouMevriv exei Tfiv14 creare Tfis — toO ttoioOvtos elvai CTrmavTiKov B8 456C11 Td yevriTd -ei yeyove +eu5oKia 457 Bl 6 460A8 46lBil infilioTcov(Tcp n) 50K0UVTcov fi — dTTOKeiTai 465A5 ev tco A Kai t\ — toO 11
1
^

creat et regit omnia 173A15 toO KupepvcovTOS (Kupiou) ^iAjdjovTa

n

et

A

329A10 +333B15 (O-^^^^lC^ 357B10 (/.ffA>T)364C8 365B7

356A17
paeeTv

(C""'*)^^^

D7

(£)io«

com)396A8

397B11

(SrrroKpuTrTeiv

17(//5?Vm)693A10 et (//Jji.)72IAll et (ffArlO.)!'-*?, Tf^v oiKOvopiav Kcrrd Tfiv - epith TTarpiKos 4. in controv. christol. Ar.

A12 Chr. implevit TTdaav
volunt t6v
res
Filii
ki,

A

esse eK

TT.

vel

creatas;

orthod.

—ei toO TT sicut omnes opponunt esse originem
^uctci

409C1 7417B7 421A8 425B6 448C2 Dl 472C6 8517C14 10548B3 7 564B12 11601D5 608D2 epcoTfjCTai 612A1 613C2 616B5 16 12664D4 677A14 14692B1 620D1 628A11 syn pidjoiiai 716C5 15I44A2 KaTayivcoCTKECTeai 15III421B13 428C6 ^pcoTfiaai 15II272C15 445B1 456A11 15IV520C4 16I648C5 CTicorrfiCTai 16IV669B8 673C10 18796B2 797A11 B14 Tous -li^vous eipTiveueiv 800B7 805B1 1981 6B9 841 A6 (/;f/Lf/a0824All luTUxelv 20837B13 844B5 900A13 913B14 dveAOeTv 940A4 945B7 241029 985A1 + JiTixeipeco 956B9 23984A1 B15 1037A13 251056C5 TEKva tcov TraTepcov 261077C3 syn e^Aco 1081A5 28I1108A10 elvat 1109B12 C7 1112A2 1121B6 1132A4 1137A6 291165C9 351276B6 28II1152B11 poTieeTv 3747 36(f/)59.)1437C12 KcrrTixeicrQa' 1289C14

445C12

Kai dAriQeig 151II sec Ar. 5ei Aeyeiv -ei yeyevfiCTeai T6vui6u
ouCTias

toO

utt6touTT

448.\13

B2 Ariani -iv TrpopaAAo-

C6 7 +eeATiCTis 449A5 et 5 +eeAriCTis uevoi B7 452A3 filius \xr\ AeyeaOco -ei 12 +e^Ar)pa exsisterc B14 15 Cl f) irepi toO A-fil. - toOTT 3 T\ ToO e (3ouAr|CTis ouk ev toTs yivonevois ouctct, yivcTai Td Troif)piaTa 6 9 dAA' ev Tcp 5i' oO 453A1 sec Ar. udAAov A els tcov TrdvTcov eaTi
.
.

.

16 Bl sec Ar. ei lif) pouAfiCTei yeyove pouAfiCTet eaxev 6 6 uiov 4 Ar. in deo A, ouKoOv dvdyKTi
. . .

— dvaTrAdTTeiv 17A6 — 5o^d— eveeoTs elvai +Kpivco 5237 A13 - TrpdTTeiv 6(i_>7z.4/)257B2 - KTipuTTeiv + 272 D6 - e^eTdjeiv 280C15 - KpiTf)s yeveaeat (Ju/)305C3 - eAeeTv +308B12 - ^exeaeai syn eeAco 309 A9 - TTpdT-reiv 376A10 - uTro(3dAAeiv (f/^rA/ar)380C6 - TrpdTTeiv +384C4 -auCTKeudCTai {eppAeg)SS8Bio et C4 et 15 = 392A1 et 5 et Bl — 5iaTrpd^ai, KaTTOCTai, KaTaaKeudCTai 396B1 — TrpdTTeiv 397A2 - dvaKpTuai 7(/)io«/?om)464C8
supplendus 116A11 20D7 jeiv +6pdco

n9.1inl6.

Kcxeeaefivai

b)

sq.

inf.

e

contextu

solum t6 dvTiKeitievov ti^ — ecopOKaCTi, neque vero t6 KOTd 9UCT1V C8(iw)'et 9 et Dl argumentum 456A6 deus contra Ar. ex natura dei petitur ToO uioO 9UCTei Kai ouk eK — FT B6(Z)w) 13 + C'l(bis) 6 nf) ek — u-rrdpxwv 6 ou -ei dAAd eeAriCTis 15 457B13 +eeAriua C9 + 9UCTei exei tov A 13 pAdCT^riiJiov Aeyetv — iv Trp6 toO A elvai eeAriCTis 460A1 5 Bl 3 461A6 8 l2secHbrlJ Ev TT ouaias i5iov dTrauyaCTua ou — ecos, dAAd Tfjs 7 11 Cl ufi eK — 6 uios op ^uaet 4 filius B2 7 et 9 argumentum ex natura dei petitur 464A7 et BIO reicitur Trporiyoupevr| (toO A-uioO) — in deo 12 t-CTKevf/is All non est peTa^u fl Kai uioO 14 BIO op 9UCTIS, ouCTia 14 C2 op ^uctis, dAf)eeia 13 syn eiAriCTis op Kap5ia ^ ouaia 14(Z>w) 465A8 Tous Trepi — in deo CTKerrTopevous Ar.
.

A14 -

8504B2 -dKoueiv 11612 624A4 - yivEaeai 637B12(/>ij) 14696C4 — TroieTv 709C4 — TrpdypicxTa kiveTv 15I32A15 - Aeyeiv 61A6 et 72B4 5eiKvuvai epydjeaeai 73A2 - SquioupyeTv 113A13 - TropieTepcos
r|
.
.

.

eK^exeaeai

jriTeTv

.

.

15II1345B1 - epu6pidu 444B11 - eeivat jeaeai C2 — x^P^^QTivai Kat duaAa(3eTv Kai Aa(3eTv 453A12 - yiveaeai 17(i>'«.4r)696C14 - TfoieTv 705C6 - TpaTTfiuai 717B6 - TroifJCTat 761B5 lieTapdAAeaeai 20885C4 - TToifiCTai +5uuaiiat 925A12 - eepaTTEueiu syn eiAco 953C2 - Kaea6(i^n^/)261A9 3. seq. a. c. i. 184A1 pijeiv syn eeAco ( 7m/)308A1 4 {C'"')3^9A3 toOto dTreTuai 14 {C''"'')^"^^^ {eppAeg)3S9Bi d9'uucov

CU

(C'««-0401C14

D7

743 7A9

448 D7

10544B8

552C8 Td

17(^.j/CT-)716C3

ui6s

TroiTiua

cov

-ei

yeyove

605A9 KpoTeTv 11(C'«^)624C4 12645C6 656C11 ous ouk - jnv 680A2 14(//oi)748B10 768B5 Treivav t6v niviyra
CTuyKpoTTiiicrTa

-

209

PouXo(xai

^yi6q

210

151I149C8 213A5 15III352C2 376B9 417A4 428B14 436C1 uiaas dcTroKpiveaeai 465A7 15IV477C8 D8 480A2 481A14 iaxueiv avTov 17688A1 \9{Jov)SnBl - ae 161560C5
ttiv ariv eOaeiva lAiO^^^TIOCS -, 5. abs = ve^aAioTTis aou daToaTeiXri iva placet, lubet a) 6309B6 TrpoaTroieiaee (iq pouAeaOai 356B1 - opecos Kai StKaicos \7(ffAr6.an26.) t6 (nri) 740B10 &\xa Te fi(3ouATieri Kai eTreSei^ev pouAeaOai 15II149C11 rrepi tcov |jiti ovtcov 152A7
4. c.
1?!

20949C2 hraveXeeTv Beiav -iruOeaeai

261080D1

gradus aiaeriats 7441C8 tcov kov - aiaeeatv exovTcov aKia 14692B7 Kdv - Tfjs dArieeias aK. tempus pios 208 68 Al 2 op aicbvios Kaipos \7(synAr) 697C7 xpovos 6(C'«^)348A15 2. locut. adverlj. t6 -u(TaTov) = (ad) breve tempus 6(epSard3.) |iri5e t6 — I5tdjetv auTous eTriTpeifavTes rrpds t6 — 8484A8 Trpos tous eAeyxous dvTipAcTreiv 11(C''«0 633C10 ou5e Trp. — 5iaTdaavTes 5td Ppaxecov = paucis verbis 60/)292D6 5eT^at 311169A12
drrdTriv diaboli dTreAdacopev

261 084 A3 ei pouAovTai ecos — ei pouAei OTe - 168A3 OTe -0 15I(Jr)21C6 syn OeAet cbs — = ut (mihi) videtur, (meo) arbitratu H2B15 = {ef?2.)321D& 6{epSardl. )3ie>B15 57 A9 29 Al

213B8 Moctos t6

15in(^^f^r)449B14
ixT)

C2

erri

tou
ei

Ppe{Biov

t6

=
=

yevvri-

index

— op t6

OeAeiv

b) elocut.

14720

6376A4
fiiicbv

eTTiaKOTTCov

scriptus, [13 inscr]

breviariura

A4

ppeveiio(j|,ai

superbio 6{sj>nAl)269BS KaO'

(b5_+£0xeTai 377B13 397A14 8485B2 516B8 10552B2 564B15 14728B4 Trotiiaetv cbs av 6
Aa6s pouAr|Tai +Tcp eTrtaK. KaTaOuiiicos Tuyxdvet 15I1I401B13 cbs t6 9C0S pouAeTat op dTr' eMouTou c) partic. sbst 6 pouAo^evos = 20885C7 913B2 quisquis vult, quilibet 129B3 2148C4 181B3 189D7 SeiKvuTco Tts 6 — 7436B14 oi — auTcov

covos falso legitur pro BeTpavicov Vetranio, qui augustus quondam a Constante abdicatus est 14753B10 784A10 +MayvevTtos,
=

BpeTayicov,

rdAAos

BpeT(T)avia
alias provincias

provincia eccles.
pl

19816C11 +2Travia, TaAAiai

14725A13 et 6249A12 inter

BpeTTia
Luc2,16

14693B14 728C6 {cont2.)796A9 11616C1 \xt[ 15III376C6 15IV521B4 pouAonevos = invitus 113C9 \ii] —ois auToTs drropaivet Td rrpdy-

V. s. BpouTTia Qp^cpo^, ous t6 = infans 271089B7

eTri

odTvns

^piXiO

[Pe(3pexa,
|ir|56Acos

P

naTa 6400A12 \xr\ — ti^v dATiOetav cbnoAoyriaav to pouATiOev = quidquid 14729D4 15III461C2 placuit 15II213A7 + t6 56^av
syn] dyarrdco, aiTeco, dvTiTroteonat, jopat, (e)eeAco, KeAeuco
d^toco, ^id-

20929B14 P

e^pdxTiv] = madefacio u5om ppaxevTos sppc =

caelltus mitto pluviae instar sec Genl9,24 Kuptos eppe^ev \7(ffAr6.anl7.)l 3" CIO et (anl8.)ll Trap'

lauTou, Trapd tou Kupiou sec^m^,7 7428D8(6«) deus errl liiav |iepi5a terrae —

(Bouvo^ 6 =

collis sec Prov8,25 Trp6 rrdvTcov

-

PpoVTTQ
licov

fi

=

tonitrus

1

61552 All

+

tcov dve-

15II276B2 eKTiae ^oO^ 6 = bos 148C1 spec apud Aegypt. betur numinis instar +'ATTts
yevvrieev

3204C12

TTveuMaTa
fi

556A2
Mc3,17

f]

aTepeouiievri

Am4,13
eccles.

lia-

5 uioi PpovTfjs

BpoUTTia
6249A10 [ubi

=

Bruttium,

provincia

Bouaipi^,
Aecos

ecos,

2

T[

1.

^{brevMelet)^l%Blb

2.

oppidum Aeg Infer. oppidum Tfjs TptTTo-

leg. BpeTTia]

14725A11

PpoOxo^

6

=

locusta ex Joel2,25
et

quo loco Ar.

20925B15 Ppa^eiOV t6 = praeinium certaminis, spec sec. Phil3,14 Tfjs dvco KArjaecos 9532C3 Z^iep^S.) 1433C3 {ep43. )lkkl\ll

male utuntur 7452A8

10565B11 ab Ar. Chr.o aequatur ut 5uvatits a deo missa +Kd|iTrTi (3p\)Y(Jl,6^ 6 = crepitus dentium Mt25,30 -tcov 656vTcov 3752,20 +Trup, aKOTOs, KAauenos

PpaPeuco = nioderor ut arbiter certaminis 6(C»»«^)360C6 approbo dvotav scil liaereticam
10581B12decernoKaTdTcovd5tKouvTcov 21980B9 addico elpf|vr|v TaTs eKKAriaiats PpaS^lo^ [compar. Ppd5tov] = segniter 8480 Al ypd^co 3111 76A6 Treieoiaai Ppa5uY^t*><y<yo? 2 = tardiloquus 9529A9 +
iaxvo^covos Ex4,10

PP^X^ ^
20857A11
Aecov

frendo

dcntibus

spec

= n

gio

Ppuco = aa i. e. n
scil vetitus

scaturio 16II612B1

met

Trriyfi

Ppuou3740,2
48,4 et

(3pa>(l.a, liocTos

To = cibus 311172C5 in paradiso +TTapaKofi 41,24
fi

49,4 +Tr6pa

(ipaSuvcu intrs = tardo, moror 9529D2 op 14712A7 Ti Ppa5uvoiiev syn iJeAAco 208 89C3 6 ppa5uvcov = tarde progrediens op Taxu5p6iJos 961 C3 iJiee' uiicov commorantur +
aTreu5co

QpCjai^

Chr.ijo6,o6
eTTi5eifis tt^s

1. = esus 16IV665C4 tou acbpaTos D2 Trp6s ppcbatv dpKeT 28II1152B15 - Luc24,43 2. = cibus 16IV668

A3

epith oupdvtos syn Tpo^fi

eK5taTpipco

Ppa^lCOV, ovos 6 = brachium gener. 3744.25 pl met - Tou eeou Is51,5 al = A 15IV517C11 + aocpia, 5uvants, ^e^td 231020A1 — toO U Ppaxu^ 3 = brevis 1. epith forma 20841B4 d^eA^fi magnitudo yfj 20868C3 —UTdTri Trpos t6v oupavov eKKAriaia 11612C10 = angustus +6Aiyos

^v>6i^(i> = in ev puedo maris pe(3u6taTai

profundum demergo P 2121 C16 met 2177A9 eis ^uaiv u5dTcov
maris 117A10
ev tco

^u66^ 6 KaTa5uo|iai
OiaOevTes ev

eis

= profundum — A14Td —

et

BIO
^u-

— 2121C16

B(OtjL66eO(; pagus regionis Mareot. 6(/yf/y'r)365

6400C4 +6Aiycov dvepcoTrcov op lieyas TOTTOs 14701C7 +aKOTetv6s numerus 10577C1 Ppayea TauTa eypd^^aiiev 11640A5 ev — Aoycp
Kcb|iri

A4
P(0(jt,6^

6

=

ara idolorum

^{synAl)21^M.^

+ euaia

B2

Atbaoasius

= tres 11625C8 k' Kai y' rjuepai 36{ep39.) Y' 1437B4 'lcoavuou y' scil eTTicrroXai ra(5iav6<; 6 Ko^ris 6281A10 Fa^piYjX archangelus 1. nomen solum 151 II 349G13 Lucl,19.26 16I557B1 Lucl,35 20896A15 LuclJS 251057B15 LucL27 C9 Lucl,35 2. add. 6 oyyEXos 16III633B13 Lucl,3o 231020B2 3. add. 6 dpxoyyeAos 20897A11 Lucl.33 Lucl.30 261081B2 Lucl,26sqq yoiyypaiva fi = gan^raena met cancer (morbus) 2Tim2,17 10549C9 Ar. liaer. FaS propheta et filius Jacobi patr. 2164C13
praeter alios
et

6{synAl)252CS

r\

eis

tcs

dTroSTiiiia

Athanasii

inter plurimas provincias, quae legatos miserunt ad s>ti. Sardic. (epSardl .)^i2A5inscr (J«/)297B4 et 405B1 et (C"'«^)B13 et 408A8 et 11601A8 et 14 et 14753C5 eo Athanasius relegatur

6249A12

6409A14 Trevirorum

11629A13 Paulinus 6 twv - i. e. 12649A13 et 14732B14 Paulinus 6 crrro Tpipepcov Tf)s urjTpOTToAecos tcov — 12656C4 14725A13 17725B4 19816C11 20973B15

rdXXo^ quondam
perat.
tius

j3aaiAeus a Constantio im-

depositus

14784A11

-iVetranio,

Magnen-

ral^a oppidum Palaest., sedes episc. 12648C3 14700B9 6 eu tt) rdjri 'AoKAriTras sedes Kuiv-

yaXoux^w = lacte nutrio 351276B13 P vfjTrios ya[i^p6q 6 = gener 15IV517C8 Numl0,29 yafACCO = in matrimonium duco 9533A12 abs
TToAAoi Tcov erriaK. ou5e yeyanfiKaai ©uyoTepa soceri

TiavoO obtrusi ^{epSardS.^^^i^Xo 6 ev
FcxiO^
1.

14776B5 —

A7

diaconus otto MapecoTOU 6f/j<:^r)365 Alexandr. 6(c/erJ/)381A3 sbscr {clerMar^ZSiDl sbscr 3. varii episcopi Aeg.
2. presb.

ydfXO^ 6
ETOitioi Trpos

= coniugium, vita maritalis 14721C8 — scil innuptae 311173C2et4vocatur

a) interfuit synodo Sardic. 6(«/>5ar</3.)340A15 sbscr alius ^{epSardS.^Z^-kQ^QI sbscr b) interfuit synodo Tyriae 6{eppAeg)S92C2 c) ab Arianis sede pulsus d) episc 12653A5 1478089 dpxalos eTTiaKOjros rTapaToviou iyyiOTa Tfjs Aipurjs 18796A8/rw(;r 808B7 sbscr 4. episc. Ar. drTo Tfis nauvovias, a syn. Arim. damnatus 17692A15 696A15
(5j7i.4r)697C3

UCTpicoTepa Kai ptcoTiKf) et KoapiKTi vitae christia-

i

I

nae 656s op Trap9ev(a gaudeo 11668C2 Petrus apost. Y**^'^^^''*'- = cbs els Tous i5(ous Romam aTreu5cov eydvvuTO a^ajdueuos

;

ravULtinSyi^, ous

[acc

—'rivj

a Jove

raptus

125A8

(J^cr.4r)700C5

251052A10

yaXa, cxktos t6 = lac 1. gener. 20940B7 oSovras spec lac maternum cbs ydXa XeuKOus Gen49,12
251057C14 ^epeiv Dl ydAaKTi Tpe^eiv 2. met = institutio christiana imperfectorum 351276
BIO — auTous
ETTOTijeu 1C3,2

YapYaXi^io =
849B8
YaoTlQp, aTp6s
fi

titillo

voluptuose 20848B8
1.

=

Tent«r

=

alvus 112B8

apost.

+

= incolae Galatiae, ad quos Paulus epistolam scripsit 7424A14 151125A8 16I537B1 545B6 16IV653C14 17772B6 C13 'Eppaioi 23992B15 1013B4 36(f/)39.)1437B8
raXaxai
oi

44C13 pars corporis hum. 57A3 op aTepva 13688C10 xpeia Tns - 20848B1 Td eTr' ou^aAou yaaTpos OTrAa Job40Jl 311172A15 ai 5id yaaTe117oA3 yaaTpos 5icxxcopfi|iaTa pcov eKKpiaeis
Trjv

3749,24 epith aiaxpds et 54,17 euTrAfiacoai, TrAfiari — 2. = uterus sec Psl09,3 Ik — e^eyeuvTiad

raXaxia
provincias.

r\

provincia Asiae 6249A6 inter alias
legati

ae 7(7)zo/zi?om)464D5 505A8 11 Bll 509B15 vox sec Mtl,23 = Is7,14 ev yaaTpi e^ei 8493A2

quarum

synodo Sardic.
Tfis

fuerunt

(Jw/)304B4 "AyKUpa

-

inter[(epSard3.)S2k

yaaTTip sicut vox Kap5ia de deo metaphorice dicitur i. e. ab humanae naturae similitudine ad

n49.1in9.fru<:r]

14700C3
3

yaXyjvaio^ met = serenus
syn
TTpoarivfis

=

tranquillus, quietus a ventis

naturam div. transfertur 15IV505A10 509B7 512A5 7 C12 10 et CIO ^Kap5ia B13
Chr. eK
Tios

ct

in

pAeiiiaa

imperatoris 17(y)'«^r)700A6

TTp6o5os
1.

— =
Ti]

Trpoao^^is imperat. 17(^'ni4r)692

C6
YaXrjVldttO

FauSeVTlO^

TraAocTivos

2. ep. occid.

6357B5 -fZuyKAf)6(epSard3.jS3'A7sbscr

965B4 Anton.

quiesco met 20940B8 vvuxfi Siavoia imperturbatus

et

FaXXia
tum

f\

vel plur provincia
,

cum

imperator.
signi-

ecclesiast.

eodem nomine promiscue

ficatur Gallia et Cisalpina et Transalpina 1. sgl 6{epSard3.)[32^n^9.lin\.inscr enumei-antur epp. Galliae Tiansalp. ad syn. Sardic. missij 10556C2 14716D1 f\ Ma^itiivos 6 Tfjs — i. e. Trevirorum dvco — cuius metropolis est Colonia 'AypiTTTrivri 18808B2 Vercellae Tfis - Cisalp. 241 029 A5
,

ye [enclit.] particula, quae vim vocabuli, cui adiungitur, aut effert = vero aut restringit = quidem, saltem, saepe vox aliter reddi potest ac sola emphasi vocis adiuncti. Additur ye ad 1. subst t6 ye Tfjs dAriQeias 9p6vTma 15II212A13 2. adiect t6 ye TeAeuTalov yev6pievov 6(J«/)285C8 OaupaaTf) ye t\ laeydAa ye eKepSrjaav 11632A15 spec formula emphat. Kai t6 aipeais 15I29B14
ye.

251052A6

321180B14

2.

plur 5225C10 et

dAAd t6 ye = quod quidem est... t6 — 5eiv6Tepovl4781A2 t6 -eccupiaaT^v 124A12 29A14 48A4 2129B6 157C3 180A8 185B11 189611

213

ye

YeXoto^

214

15III441B5 10584B9 6365B11 377C12 231013B1 t6 - uieT^ov 5224C6 15I48B10 15III 404B14 261076B10 t6 - Trapd5o^ov 7420D4 10548A1 t6- xeipiCTTov 2116B14 6(5;'«.4/)268A3 (Jm0300D2 10576A8 11640C10 t6 - cbno3. adv Kai SiKaicog ye Tspov 14768D10 10552A15 16I597C12 Kal eiK^TCos ye 148A11 6249D4 15I88A2 15III396A3 16I676A6 KaAcog yel6I532C5 536B13 |aaAA6v ye 17780A4 irdvu 4. proye 4212B8 14732C12 760A5 765B7 747 6A3 15I(^r77ia/)20C14 17684A9 tout6 ye 15II304B15 15III324B10 16IV644A10 6s ye = quippe qui 15IV488B4 5. locutiones praeposit. eis ys 16I540A3 15I20A9 — TTiv TraXatdv Kal Tfjv Kaivriv scil ypa^rjv eveKd ye ^(C'''"^)^^^^^ - toutcov 15III324B3 16!565C5 — tcov uiKpcov 16IV TTis da^aAeias

.. ., CTcp?6iv dyaOfiv CTuveiSriCTtv, ei — \xt\ v66ot TuyXdvopev" 251057A12 TrepiTTfi Tf^s Mapias fi \xv(\\ir\, e'i — Ka6' u^Ss (6 A) opoouCTios cctti tco CTcbuaTt 28II1160B7 Trcbs iCTxuaav AuCTat vaov 960u ., 61 — Ka6' unas TOUTov tov Tp6Trov f) tou acbnaTos veKpcoCTis spec et 5e \xr\ ye = sin minus, ellipt. 241041C14 3740,13 \xt\ vfiCTTeue rruKvd, ei 5e \xt\
.

.

ye, dCT66veCTTepa yevfiCTTi ye ubi nempe, fere

48,17
caus.
. . .

56,20

b) orrou

=

= quandoquidem,

quippe cuni 120D4
OTTOU

nomen

eyco

ye

|if|TOt ^cxu^dCTris to Aeydpievov, uexpt vuv ^oyiaaTijouCTiv 2121A10 Trcbs oi6v t6 fiv MeTaTreiCTai, orrou — ouSe opav ccutous 5uvavTat 157A13 164C6 tI Trpos TccuTa Aeyetv 5uvavTat, ottou — Kai 6 Xp CTTiiJiaiveTat 5232C8 ocutous nri5ev tcov ^etvcbv TrapaiTOUiievous. ottou — ou56 fi56CT9riCTav

— Tdxa

.

.

.

.

.

.

Tcov d-nraTTiOevTcov 28I1132A4 - tcov KaTd ye 15II177B1 — ttiv ouQeveiav pouAoiaevcov Trp6 ye TrdvTCOv 6(synAl) 28I1096B13 — ToOeiKov

637B3

-

(C''"")360C2 ttou TriCTTis dvcxKexcbpriKev, ottou — els toctoutov TreptpepAfme^a +D7 OTrdCTri TrT6r|CTis ., ottou
.
. . .

Q(synAl)2om\.3

309C5

fi
. .

.

.


ti

fllicbv

(xuTcbv

diaeAouiaev
ei

10564A4
cb|Ji6s,

14776B1

(epSardS. )333C7 (7m/)308C3 IKsynAr) 6. ahas x"P'S ye To^ riv 16159 7C5 particulas dAAd ye in initio sententiae = at verol5I57A9 15II265C9 296C3 17705B9 dAAdKai ou TTauaovTai ye del rroiouvTes 36f^/>59.)1437C8 15I64A7 281 ouK ., dAAd ye 8(Z)ton^/)513C4 in apodosi periodi condicion. ei Kai 1132A8 ., (DionADkUm = 8505B9 = (xAAd ye 7421A6 17704 17769B9 15I17B8Kdvexcoui6v ., dAAdapd ye = numne 15I65C8 C7 18805C9 ye \i.r\v = profecto utique l^coOev (xyopdjeis 15II(ylj/^r)225Cll = 17716A7 5e ye emphat. opponitur, praeced. negatio vel \xiv 6(epSaed3.) 336A8 8(Z)fo«^/)512C8 15I17B10 72C12 77C3
. .

276A13 697C12

eau|jiaCTT6v,
. .

.

orrou — ou5e ecpeiCTaTo 15M16A7 Ti 6auMaCTT6v, ei AeyeTai xptso^Qoti, oTTou — ou TrapriTfiCTaTO 15II 169A1 232B10 277C7 Trcbs ici fieri posset, ottou
outcos eCTTiv
.
.

.

.

.

.

.

-

^

.

.

liovoyevris eCTTtv <xut6s Tr66£v id fieri potest, ottou

316B6

15III364B1

.

.

.

16I557B5
. . .

.

.

572D2

573.\2

20853A3

Trepi Kpecbv

TreptTTov
riupiCT-

Kai Aeyeiv, ottou

ou5e Trapd tois dAAois

.

.

88B6 15II(^j<^r)228A4 = 17716A13 15III344 Kai 15IV492A11 ye = et quidem B13 emphat. novum praedicatum addit 6(0'"")361A3
.
. . .

.

.

KeT6 Ti toioutov 888B9 948A4 Trcbs )(Ki.\ja.ii\v ToAijidTe fiiads, ottou — uiieTs ^daKeTe c) cbs ye = ut quidem, quantum quidem cbs eaTt ye uTrep Tivos 11(C'«4633B10 cbs ye vocb 15II233C1 + TreTriCTTeuKa cbs ye errepxeTai tivi voeTv 15II308 Bll cbs ye voelv e^eCTTiv 15III328A14 spec cbs ye voiiijco 15111424^11 10592A6 15II301A8 Cll cbs ye \xo\ ^aiveTat 10549A9
.
. . .

.

.

I^TTapoivouCTiv
.

T\\iiv

Koi
.

716A15 TrapoKeAeueTai TrapcxKaAcov TrapiCTTriCTi 18800C8 fi^icoaav inducit novam sentenKai errexeipTiCTdv ye
.
. .

eyKaAouCTi — n(Aster) . Kai xrdaas CSuvdMets) ye
.
. .

15111352.^3

TeSecov dux Israelit. Jud 6,12

10588B4 Hbrll,32

yeiTtov, ovos 6 = vicinus, finitimus 145G15 syn oi TrAriaiov et 2157A13 et C4 et 180A12 oi eK
yeiTdvcov = oi y. op oi i5tot spec oi Ik yetT6vcov Oeoi = dei apud civitates finitimas in honore habiti

.

.

.

tiam 161D3 2188D2 8480A12 15II185B13 320A2 17716D2

15I13B4

17C1

(synHier)! 20B1

outi ye = minime quiKalTOi ye v. s. KaiTOiye dem vel minime vero 2109A10 outi — poKpdv dbv 15I57C2 Truv9dvovTai outi — dTro tcov ypacpcov, epeuydpevoi 129B4 yeyevvfiCTSai AeyovdAAd Tat ouTi — 5td Tfjv i5iav ^uatv, dAAd 5id ncTOUCTiav lifiTi ye = nedum Q(sjinAl)253Dl ipya
.
. .

145C10 op oi eccuTcov 2180A14 Tov Tou - 9

6

=

dii

indigenae

.

.

.

^QviKcov, ufiTi

eTrtCTKdrrcov
. .
.

— vero 192A9 dp' oOv CTeCTicbTrriKev ., ouxi 2121B10 ouKdCT9aAesf|VTouTO, ouxi — l(DionRoni) 464C14 ouxi — To eKTiCTc vuv AeyoiT' dv erri tou iTToiriCTe 7. ye effert coniunctiones a) ei ye vel in tmesi = si quidem, saltem si M3A2 ouk dv eir) Kuptos, 61 — kot' auToOs f) Koxia UTroCTTaCTtv exei 6(-fvn.i4/)256D7 +273D1 ouk dv cruvaxOevTes, ei—
.

ouxi ye
.

= minime

2136B12 P 15M6.A8 P b) ti 2168 6 Trap' "EAAticti yeAcbiievos 2coTd5ris B15 et 192B5 Td cxxAeuaCTTa 181B11 P 6 Trap" 15I20A14 P eveKa toO ocuToTs yeAcbpevos OTcxupds
rideo, irrideo a) Ttva

yeXato =

10541B5 Tov dTraTfiCTavTa

14741B3

— dCT6at
acc.

scil

CTKcbmjiaTa Trap' eTepcov
cos

c) c. dupl.

dv6pcbTriva d) KOTd tivos e) oti seq. oratio directa 14B9 TrAocTU Ka6' fiiicbv f) abs 128A9 +KaTa15IV480C4 oTt AeyeTe 10 2152D4 +dTriCTTeco 181C5 oi rrdvu ytvcbCTKco - +OUK epu6ptdco 6(5>72^/)288A9 11617A7 14741B5 op euAoyeco 760C11 16I605G6 16IV

297B6 d

.

.

.

fiv, 61

(C««'")360C13 7(Z)2o«i?om)464Bll del fi5iKTivTo 5V n. f)v 10576C1 15I64B5 blasphemia

648B1
cTXeSov

20884A5 d^pdvcos

964A15

22981A14 5td ti

=

subrideo syn M6t5idco
fi

15

in

ipsum TT redundat, ei — e^coQev eTrevoriCTev eauTco A6yov 77A6 ou5e auTous OeAfiCTai Aeyetv eTi tct TotauTa, edv ye TreiOcovTat 89B14 = si nempe C9 auTos 5td (Tf^s aapKos) peATicoOeis, ei — TdTe
.
. .

271089A7

YeXoiaaxpia
veXoioXoYiot

[ad masc. yeAoiaaTfis]

=

ridi-

oula, iocularis 3748,3 yuvfi +d|ieAfis
f)

=

sermo

ridiculus, ineptiae

ukj^cbOri
ei

.

\i.T\

OTe yeyovev dv0p. 92A6Trcos ev toutco, TeAetos fjv, Trpoaexaipev 6 n 15iM49B14
.

.,

15I20B3 ZcoTd5ou

193B13 208B7 B5 fiiJiels sec Ar.

15III464B5

15IV481A8

14

aiTioi Tfjs TeAetoTriTos filii, el' — 5t* flMas yeyewriTat 488A11 et 13 ^avfiaeTat 6 TT Kai yeyovcbs, ei — ocutos tiovds cov ev tco dv6p. errAaTuv497C5 D5 521A3 oux outcos endSopiev tov 6ti

17757A15] = ridiculus 1. epith 8488B4 +6KTe6nAuiievos 17757A15 9aAia Arii +dCTepfis - ovyypaiina = Thalia Arii 15I24B15 - (t6) toioOtov 177C11 - touto

YeXoiO^

3 [et 2

res

-

fi6os

Xp,

ei

— auTov

f\KOUCTau6v

.

.

.

17777B11

Sel fiuSs

215V477G8 D2 2149A4 Aeyeiv

2.

impers

-

eoTi

c.

inf.

215

yiXto?

yevriTdq

216

Y^XtO^, coTos 6
do-epEia,

=

risus, irrisio

144C11 pl +

9iAav6pcoTTia dei

cn/Ko^avTia

6(synAl)213B\

KaTct ttjs

^kkA.

I5III324A10

(>/)308C3 10549C14 +a{CTxuvTi 15I60C7 17684B14 epith TrAarus 20865A5

b) in filio-A dpxfi yeveCTecos reicitur 7421 All Ar. TTp6 Tfis Kcrrd adpKa — nolunt esse filium 429B13 TrepiTTfi r\ tou A — KaTd TTiv uucov (Ar.) eTrivoiav 8496A1 sec Ar. Tf)v auTf)v T\\x\v — fil. exei +6moouctios fiiiiv 15II241C2 Ar. falso interpretando Prov8,22 affingunt filio KTiCTuaTOS - +dpxf) 17(//6'irm)693A3 et (ffAr7.) 741C13 et (JfArlO.)liS\i Tf)v - filii ou5eis ETTiCTTaTai nisi fl (Aster)7 i&Bil Trpiv Tfjs — tou ulou (ffAro.) doepes t6v cruT6v Tf)s — toTs dAAois TpoTTOv 756B11 oux olov Te piav Td 5r)Mioupex£»v filium youpeva tco 5T||jioupyouvTi exeiv — 28II1137D3 ApoUin., ut Paul. Samos., in Chr." Tf)s 6e6Tr)TOs c) pneumatomachi dpxfiw — ecos dTTayyeAAovTes tribuunt tco FFv originem 16III630B15 divinitas eK5ex£Tai KTiCTpexros — ut fiat trinitas 16IV645B2
,

+ KaTri9eia
plenus 15I32B5 9aAeia Arii
yi[t.<ii

=

sum met

c.

gen.

daspeias

dTOTTias 15152A10 yeiaov

eaTf TOUTO
o<4^ias

su\Qv\ilas
tcc

117A1
u. y^iJiov

4^uxt)

^avTias 11596A15

KaToc 'AQavaaiou

— —

ovkouTrep-

6377C13 t6 TTdans

+6aupaCTT6s

YCveA, A = peneratio 1. = origo ex gente 21G0B10 sec Is53,8 tt\v y. auTou tis SiTiyTiaeTai 2160B12 origo Christi dicitur d5triyTiTos C5 et 11 f) KOTd CTdpKa epith d5ir)yriTOS 17(//^r7.)741 2. meton = progenies i. e. homines Bll ciusdem aetatis, aequalcs 12661C1 f) KaTO Ncoe — 14737C14 dTTayyeiAr) TauTa eis — ^Tlpav Ps47,14 15IV497B2 t6v ex Abr. peTd 42 yeveds yevoMevov 351289C9 TTpo 14 yevecov fiv KOipriOeis
yeveaikoyeto = reeensco generatorum seriem, ortum meum duco ex 2160C9 TraTepas 28I1097C9 P Maria Ik Aapi5 syn KOTdyoiJai 1108A6 ul6v auTov syn dvoypd^co Dl XpiOT^v Ik CTTT^piiaTOS Dav. t6 KaTd adpKa 3 P adp^ ^k 28II1153A9 ul6v t6v Xp eK CTTT^puaTOS Dav. Maplas 1164B12 P A — dvGpcoTros op OeoXoyeco 351288A10 Luc. — cov elTrev 12 P ol yeveaAoyoupe.
. .

^v oiioicbiaaTi dv6pcoTTivT)s — 3. de nat. hum. a A-filio assumpta nsseritur origo vere humana

2157A16

Tfis

ToO Xp

udpTus

6 CTxeSov Trp6
CTTipiaiveiv Tf)v

paaiAeucov

BIO est stella 160C13 t6v daTepa

crniiaivT) TT)v

Tou CTcbucrTos — 15II260B12 s. script. KaTd adpKa — toO A 289B2 ou tt^s
CTTiiiavTtKov eoTi

t6 eKTtoe ProvS,22, 15III400A5 f) tou CTcoiiorTos — 432A7 angeli tt\v toO A — 5ir)K6vriCTaw I5IV497B7 t6 Trp6 Tfjs KaTd epith dv6pcbTTivos CTdpKCT — ToO uioO 512A1 dpxnv — eiATi^ev

ouoias ToO

A

dAAd

Tfjs CTcogiaTtKfis

auToO —

voi

P^XP'5

^"""^

"^o^

A5a|i

YCveotXoYiot fi = descriptio generatorum per seriem 14772C10 epith drrepavTos lTiml,4 28 II

1152B13

-

Chr.i ap.

Mt

et

Luc

20945C3 A homo factus Tf)s dv6pooTTivT)s — koivco28I1113A8 6 A —ecos oapK^s dvaCTxdpevos vfiCTOS 4. s. lat. = origo rerum ex causa vel deo vel natura 173A6 elementa tt^v irdvTcov — criTOTeAoOctjv 92C11 f) oupavoO ... - 2184C2 Chr.
ydveCTiv

eTTAaae

= defectum
\xt\

naturae

restituit

Y^eoi^ =

spec hominis rentibus per generationem 2101B6 genus hum. oux iKavov KaTd t6v Tfis i5ias — Aoyov 5iapeveiv dei 116C10 Td aiTia Tf)s — ^auTcov gentiles toTs dcTTpois dveTiOouv +t6 eivai 128C4 ols f) — eveAeivi^e,

ortus, procreatio 1. s. pr. origo sive a deo per creationem sive a pa-

7449.-\14

Td

KTiCTtiorra

8493C14 palmites

exei Tf)v et vitis liiav exei Kai Tf)v avnrfiv

Korrd

Tuxnv

Chr.o
Kupios

reddere 8 t6

alci
ijfi

7

f)

dvOpcbTTcov uTTOKeiMevr)

6 eK

eoxev 6 dv6p.
Tis

10 Chr.

TTJs

Tcov dvep.

156D2

Chr.

cKaCTTos

eoxe t6v 10 184B10 t6 Tf) — eAAelTTov 7428A7 XP°v°S ^^S ~ 433D11 dAAcos Icttiv f) Tcov dv6p. — op dAAcos 6 ui6s eK 17 436C9 nostra — 6k tcov opoicos exovTcov ixei tt]v tticttiv
TroTEpa yeveaecos dpxriyov

^K TTap6evou eaxe tt\v prophetarum et patriarcharum

hominum ante tou ctcomotos — 157A7

- Tobv jcpoov 249C2 - TeTpaTToTcov KTiCTuerroov — spec ex DanSus42 6 ei5cbs Td TTdvTCT TTpiv yeveoeoos 15III404C5 20889B13 351288B10 o. meton = iibcr VT.i 16I540A4 549A6 36(£/).39.)1436B25 6. = actio generandi = yevvr^CTis 144C14 to irpos — MeAr) 73A2 a mare et femina (rrTOTeAeiTai f) — ToO 6|iotou jcpou
15II188B9
5oov ...

-

Dl

^

EK

ex Jo 9,1 TU9A6S 169A9 184B11 7417B10 14768B8 15II1392A8 437B12 16IV 657A10 664C9 18805A5 261076B9

YevexT^

f)

nativitas, ortus

- 2128C5

136D1

161D7

I5I37C7 f) Ka6' f)Mds — 145A4 dpxf) Tf)s — alcs hominis -ouaia 15II181D6 et 184A5 et 12
Tf)s — hominum + neque vero generationem tou A-uioO 184A14 peTd 30 eTT) Tf)s — = postquam natus erat 244C2 et 245B11 f) tou eKTiae Ae^is ou ttovToos TTiv — CTTinaivei +ouCTia op dvavecoois, dvocKaiviCTis supernat. 257B6 dpxn Tfjs — hominis I5III393B13 A toTs dAAois — eis t6 elvai Trapexcov 14 et C7 A assumendo carnem Tf)v f)ticov — eis

Gen27,29.37 significant dpx^v
ouCTia,

YeVTjTO^ 3 = lactus, natus, creatus I. epitii a) gener. quaevis creatura — Td dAAa TrdvTa 7429 BlO — t6 yevos hum. 2169B11 — Td eKaTov scil Trp6|3aTaM/i<S,i2 17(^<AAa^)712B13 add. KTiCTua + C1 f)peis oi — 241041B5 +KTicrTf)v exovTes tt^v
9UCTIV

A15

351269B7 -ouoia 169 KTiCTis 2169C1 80C7 TTdaa 93Al'S 15I53C13 +ktictt6s 145C2 -<Tdp^ 8512.M1 520B2 15I137B8 +ktiet

-

CTTOS

EOUTOV transfert +TTdCTa f) aapKiKf) daeeveia C6 in Chr.o ouketi KOTd tt^v rrpoTepav (ex A5a|j)— ev Tcp A5ati dTToevr)crKO|jiev 409A3 6 TU^Ads Tfiv-(acc. limit.) 465B1 AfiuMaTfis - 281113A15 f) Tou TTpcoTOTTAdCTTou Ad. — spcc — supcmat. in Ghr.o 28nil41B13 epith eauuaaTos +vea dpxf) 2. a natura div. vel personis div. omnino repellenda est — origo quaevis humanae similis,
haeretici alii aliis rationibus innixi inferre conantur a) Ar. falso abutuntur Ps9,10et30,3 ad statuendam ipsius divinitatis originem 15I145A8 et B12 IL sacri non significant dpx^v Tfjs ouCTfas op. CTCoTTipia eis dv6pcbTTous a deo yevopievTi et

— CTcbMa8508Dl +ktictt6s, ttoititos 15II164 A5 + TroiTiT6s 296A10 -^uctis 184.-^2 0^6 15II200 A7 201B3 11 Cl 9 208B6 209A2 15III356A13 op dyevr)TOS 16I572A2 b) sec Ar. — eiKobv =
15I76C2 op
yevvTiiia

A

-

6 7472B1

CIO

151

144.^.9

15II176A1 — Kupios 15III353C7 sec Ar. dvdyKT) 5uo Kupiois in deitate

145A9 op dvapxos

Aorrpeueiv evi pev ckyevf)Tcp i. e. tco 11, tco 5e eTepco yevrjTcp i. e. tco A +KTiCTtia — A 7452D5 et 8500

A15

qualem

508C11 eamdem doctr. 145B3 1511 41 A3 15II201B1 -^KTiCTMCT 17777A6 +TroiTma - auCTTa- Tpids 15I48C9 49B6 CTis (Tpid5os) 15I48B12
+KT(CTMa, TToirjiia

affingunt

Dionysio Alex.

'EAAfivcov T5ia TocOTa cbore

etCTctyeiv

Tpid5a

.

.

.

-ul6s 7429A15 461A6

et 8485.A.3 +TToiT)|icx,

idem

217

YevYjTO?

Y€waw

218

affingunt Dionysio Alex.

509A14 et 15I56A7 op a(5ios 76B14 77C9 85C13 129A1 5 141C14 15II200A5 [Migne falso ysvvTiToO] 208B8 17777A2
II.
1. sec

rant 17780A10 ei 5id Tf)v CTup^coviav solam iv Ictti 6 n Kai 6 uios, eir) dv Kai Tcbv — Td CTUia^covouvTa ouTco Trp6s Tov e Kai eTttoi dv eKaaTOS' eyco Kai 6 n ev eCT)jiev illud notissimum est uios A els
Tcbv yevr)Tcbv vel sim 7429A12 437B10 et 468B4 iva ev Tois — CTuvapi9iicbCTi syn KTiCTtJia 469B11

sbst,

term. in controv. christol. et

trinit.

doctrinam orthod. Td yevriTd intelleguntur res creatae a) gener. 193B2 Td ev oupocvco Kai yf) — 211 6A3 7429A11 14 440A2 +KTiCTTd 460B2 517B12 8(Dzo?z^/)505A13 +-TToiTiTd 469 D2 10577B11 [Migne falso tcov yevvriTcov] 14693B2 15I40B3 +KTia(jiaTa 41B15 49B7 13 53A13 72C1 ouK fiSOvaTO d(5ia eivai 10 76B3 + TToirma 80A1 +KTiCTMaTa 81A4 85C10 +ktictis 108A3 113B11 117B10 121A5 132B14 C9 133A5 12 C6 137B4 15II168B14 syn KTiCTijia 184A8 193A9 14 Tois 9OCT6I — [Migne falso yevvtiToTs] [Migne falso yevvTiTcov] 201A15 205C9 208B13 212B6 8 217B15 C12 +spec ^uctis hum. 220A1 +Td CTcoiJLaTiKd 241 All +spec dyyeAos 14 CIO syn KTia^aTa 253B13 268C9 269B1 276B 300 11 284A14 [Migne falso yevvr|Tois] 289C13 C6 317B12 15III345B5 349B11 +KTiCTiiaTa 449 AIO 457C10 +KTiCTTd 12 15IV473D1 syn kti16I572C1 +spec dvep. 8 584C4 CTna 476A5 syn KTiCTpiaTa 585C3 589B14 C5 592A6 C3 16IV643A10 624B12 l7(hlasphAr) 16II613A9 705D5 777A9 780A14 784A11 785B1 20949 B6 syn Troirma 241041B12 TpeirTd Td — ouk av CIO 13 D5 1044A2 b) Td Tis dpvriCTaiTo opponuntur 6ecp creatori vel sim 181C15 tcov — 7472Bi et CIO twv - TroiriTris 8520B1 f) 9UCTIS 15I53A9 Td — ou5ev opioiov ex£i Trpos tov TTeTToiriKOTa 80B6 ouk Icttiv cbs Td — 6 9 11 6 ut TToiriTfis et 5rmioupy6s et dyevrjTos Td — pAerrei + KTiCT^aTa 133A2 144B2 15I1204A16 tcov - cbs 5ouAcov dei 15ni352A7 t6 oAov 5ieCTTr|Ke Tri ^uCTei Td— TTpds t6v 6 16I600A10 Troia Koivcovia yevriTcp A-uico 181A10 -ktictis 93C9 Kal 5Tmioupyco Dl 7420D2' 429B15 449A9 B9 C7 dAAos TTapd Tf^v Tcov — 9UCTIV 6 A 452C12 468B6 469D8 472B3 8 C8 13 +Td TrdvTa 473B13 15I40B5 8 80A10 81B5 88A2 108A1 128A14 [Migne falso yevvTiTd] C9 129A3 10 B14 132B13 15 133B9 11 136A8 B8 14 137A14 141A14 B12 Cl 144A5 1511148^1 157B5 +
.
.

8505A11
efiCTdCTcoCTiv

i5tos Kai els

10iArThai)o&5A9 = 15I24A7 twv syn KTiCTjjia 15I29C12 57B9 Tois

-

KTiCTpia, TToir)|aa

68B14 73B2 105C12 121C9 + 136B2 15II201B1 2 204C1 et

205C11 +KTiCTMa 15III380B11 \7(Aster)7l&Bi TrpcbTov Tcbv — est +els tcov vor)Tcbv ^UCTecov

yevvaioc
Aa)iTTp6s

AaiCTTf)s2137BlO

ingenuus, strenuus: pers. Trasbst 6 - 6(C'W)633B8 ironice + res i5pcbs 3753,9
3
I. s.

=

obv. de prole laum. 1. s. pr. = abs b)TivdetP 2.s. lat. a) loco TToi6iCT9ai et yiveCT9ai dicuntur filii b) dTTotuyaCTiaa yevvdTai c) ^UTd et TTOTaiaos yevvdTai 3. inepte dicitur a) deum generare homines b) vel res creatas c) homines gignere artificia vel verba II. term. in controv. trinit. et christol. 1. filius-A ab aeterno generatur a) FI generat filium b) P filius generatur 2. fil.-A recte dicitur generari in nat. hum. assumpta 3. haeret. axiomata de generatione filii-A a) Aria-

Yevvaw

gigno filium Tou — etiam

a)

norum dogma primarium menta c) generatio hum.

b) alia

eorumdem com-

.

Ar. d) doctrinaSabellii e) errores pneumatomach. III. supernat. homines generantur a deo per gratiam Yevvaco = genero i. e. gigno ex substantia mea alqd mei simile I. s. obv. de prole humana 1. s. pr. = genero filium vel gener. posteros a) abs 3205C9 TraTpi eoiKe t6 yevvdv 7436A2 oi — oovTes op yevvrj^a 5 dv9pooTrot — cbvTes 452B15 oi —
filii-A sec

Td

205C8 289D1 296A8 344A15 392C2 +koiv6s dvep. 417B8 456C11 15IV473D3 16I533A2 16II612B13 616B3 17773D5 777A4 +TroifipaTa 20941B9 rTveuiaaTi 16I589B12 593A2 + Tpid5i 15I49B6 'EAAfivcov dyyeAos B15 C7
TToioutJieva

197C1

300B15

15I1I324C1

IcttI

ectuTri

Tois — TTiv Tp. e^iCTdjeiv 16I600A2 ou5ev ev Tcov — 2. in doctr. Ar. occurrit a) 6 —
scil ui6s

op uloi 15I41B10 t6 ev xpovco — dv —dv 56B9 6 —f)CTas op 6 yevvr)9eis C13 ul6s tou — fjCTCTVTOs op TraTf)p Tou — ri9evTOs 60B14 C2 68 A6 69A11 dv9pooTroi TraerjTiKcbs — 15II156A14 t6 yevvdv op t6 'TToif)CTco' 157A6 auTcbv — r)CTdvTcov e^ eauTcbv 221A10 et 15III328 CIO 6 — cbv op yevvriiia 15II273C1 t6 —dv cttipavTiKov eCTTiv uiou op t6 Troieiv 15III465B5 Tfjs 15IV509D6 et 7 t6 — fiCTat 9UCTecos i5iov t6 — dv Sia^epei tou e^ayayeiv 17784C15 6 —fjaas op t6 —cbiievov D6 et 785A4 6 —f)CTas 11 oi KOTd 14 t6 dv9pcoTrivcos —dv Trd9os — cbvTes dv9p. b) Tivd vel P indeterm. 2157A11 Tiva dCTTfjp t6v -r)96VTa eCTfitiave 7429C10 et 28M113B7 fm^is e^ 15I56B9 t6v —ri9evTa op 6 —f)CTas A5aiJi — cb|ae9a
f)CTavTes

45 A2 t6

.

.

.

=

principium

insertum,

quoddam creatum trinitati impie — A, op 6 dycvriTos = n 7473C6
|3aTTTi^eCT9ai
.

et 8 6 — cbiievos Ik —co\xivov TraTp6s —rieeis 13 TraTT^p Tou —copievou op ui6s tou —f)CTavTos 68B5 t6 — cbiaevov = t6 Ik TroTpos 76A1 — r)9ev 15III465A11 ei elxES ^iov, irpiv — fiCTT)S Ek Tivos

C7

=
eis

15I84A1

filius eKeAeuCTe fiiJds

ouk

B2 d yevvcb^ev,
CTTOs
.
.

.

.

.

fiiJicbv

Icttiv 6)ioia

ovojaa dy6vf)TOU Kai yevriTou

.

.

syn

KTiCTiJia

t6 yeyevvfiCTeai Trp6 ecoCT^opou
.

15IV512A6 16IV645C8 eKa-

15III353C12 dvdyKT) Arianos, 6t6 ttpoctkuvoucti t6v dyevr)TOv, KaTavcoTijeCT^ai t6v yevT^T^v 356A15 et Bl et 2 oi nev °EAAr)ves evi dyevfjTco
Kai TToAAois — AaTpeuouaiv, oOtoi (Ar.) 5e evi dyevfjTcp Kai evi — et 6 Trap' auTcbv Aeyoiaevos — sis eK TToAAcbv eCTTi 16I596A6 Tpids ou5e ouk Ik Srmioupyou Kai — CTUviCTTa^evr) I)) t6 — maxime in variis definitionibus Ar. vocis dyevriTos 7429B6 469 A9 B3 15I76C4 6 9 ap. Ar. valet yevT]Tcbv e^iCTcoCTis Trp6s t6 dyevriTov 80B8 c) inter varia dogmata Ar. alia maiestatem div. impie detrahunt 15I68B14 t6v 9 eAdTTOva tcov yevr^Tcov UTTovoouvTes ectUTcbv Tr^v euCTepeiav e^dyouCTiv
.

—dTat uios l7(clerAlAr)l 09 A9 ev Tcbv 784C12 et 13 tt\v yeyevvrmevoov op yevvrma —fjCTCTCTav ctuTd ouCTiav 15 t6 Ik tivos — copevov
6|ioouCTi6v 6CTTt Tcb y6vvf)CTavTi

D5

6

—r^eeis op

6

—fiCTCTS

18801A11

01 e§ dv9pcbTrcov

.

.

alia

naturam rerum creatarum improbe exageg-

dv5p6s Kai yuvaiK^s 5eiva yeyove spec P t6 dyevvT)yepoov ouK e^ dpxf)S yevvrieeis Tov sec. haeret. 17776B2 = t6 6v |iev, lifiTe 5e —rjeev dvepcoTTOs 15I56C7 ol dytoi 15III388C12 ... 1511 oi dvep. KaTd 5ta5oxfiv dAAfiAcov — cbvTai 221A13 6 dvep. ev xpovco — cb|i6vos TeKvov 15165 BIO 15II221A14 uios 7433A15 = t6 9UCT61
i.

23996A10 oi KdTOo9ev 251068B4 6KaCTTOS outco
+TiKTO|iai

—r)9evT6S
e. e^

—cbiievoi op dvoo96v —

—dTai C8 P

351265A3 6

219
ek Tivos -cbpevov

Y€wau>

220
17(//-S/rOT)692C3

suppl.

l^i

P

e^

eUoO

437C6 op KTijco 15IB12 68A6 15II220C4 6
465B9 oO
pouAt^aEi,

et

C7

coaTTep yeyevvTiTai

-

dTraecbs kK

453B9

KocTOt

9UCTIV

15111 otAAa

nominatim Aapcov 15II161A14 (pOaet Kai dArjOeia APpaapi oO yeyevvriTai dpxiepEV/s, dAAd dvOp.
16II617A12 - Tov laaaK op 617B3 — Tov 'loOSav ^Oaei
TTOieco

ktIjco laKco^ 16II Kai opooOaiov op

753A11 760A8 op 6 yeyevvrjKcbs 777C13 19817B4 eK tou TT movo23989C6 eK Tfis TraTpiKfis yevris 6 op rroieco oOaias — 996A7 — dvcoesv sk TT 6 op TToieco 351269D6 Ott6 tou U 1273B2 eK tou TT
e
-f

693A1

-

Movoyevr)s

2. A-uios factus

Aeuil^I^SASTTpiv-tiQfi McoOafis 2157A12 160A2 1t\9 7452C2 tou e^ A5a|i -nO^VTOS 2. s. lat. a) pro voce toO yevvav, ubi agitur de f iliis, tolerari potest vox toO -rrotelaeai vel yfveaSat vel KTaaeai 15II156C1 in ipsa scriptura patriarchae ToOs yevvriOevTas cbs yevonevous Kai TToirieevTas elpi^Kaaiv elSoTes, OTt ecos otioAoyouvTai uiol, haec loquendi ratio oOB^v Sia^epet b) t6 dTraOyaapa lucis dici potest yevvriua tou ^cotos tou yevvr]^Oaet Kai dArieeia 15III464C1 aavTos ccOto c) recte intellegi potest to (puTd —aTot 188B13 +
. . .

2160D3
Tfis

hum. dicitur generari 15III393B11 et 12 -cojievris aapK6s eK Mapias aOT6s AeyeTai yeyevvfiaeai
in nat.
ev '!ou5aia

homo

396B4 \7{synSirm)f>93Al ui6s yevvrieeis eK 9 Mapias 18804B6 - dvepcoTTOs 809B5 eK Mapias Kai dyiou TTv 23996A9 ev XP°^V ^^ Mapias 1025A13 eK Trapeevou -fyevoiievos dvep. 251057 CIO ev aoi Lucl,35 12 e^ aOTfis (pOaei 261077Aia
eK

yuvaiKds

13

eK rrapeevou

28I1097C13

ev

BeeAeen

+eK yuvaiKos yeyovev 1105B3 6 obv ^Oaet

TroTaiJios ^k rrriyfis yeyevvripevos 3204 3. inepte dicitur a) 17(Z)fonJ/)772Al deum gignere homines et angelos loco iroteco, TrAdTTCO 15II268B7 Moses GenlJ oOk elpiiKev ev e7ro(r|aev 9 Dav. dpxT) eyevvriaev, dAA' Psll8,73 oOk ev^yaAev ai x^^P^S eyevvrjadv \ie, dAA' 17756A9 deus oOx 6 yeveTToiriaav Kai errAaaav b) vcov ToOs dyyeAous, dAA' 6 Troicov Psl03,4 deum gignere res creatas 2{PIato)il3AiO tov Koa|iov 17756A7 ev dpxf) deus oOk eyevvriaev, dAA' c) homines gignere eTToiriae tov oOpavov ... yevvoTat res vel verba 7436B4 Aoyos oO 437C8 oOk dv Tts eiTTOi ttiv olKiav Koi Tqv vauv -aaeat 15II221B12 6 toutov (Aoyov) yevvcov 248C7 o05e(s, dTrep KTijet, Aeyei yevvav 1611617 ., A13 et 15 artifices oO — coatv, dAAd TTOiouaiv

9aivo|iat

A15

Dl 1128C5 ui6s dvepcbTTou eK Trapee6s — dvep. eevou Kai Ik Uv dy. MtL20 28II1140A4 eK Trapeevou 11 eK Mapias Kai TTv dy. Iv BeeAeen Ik arTepMOCTOs Aapi5 1148C4 Ik yuvaiKos 1164A7 Ik Mapias B4 dvepcoTTOs yevvrieeis Ik Trapeivou
341232A11
TeAeicos
Ik

Mapias

351288B8

et

.

.

.

3738,21 Ik Mapias 3. haereticorum formulae de generatione aeterna et humana tou A-filii a) axioma Arianum oOk fjv 6 ui6s TTpiv yevvr)efivai vel sim 7421.\10 425A10 433A9 441B13

448A4

452D6

469B13

8481A8

501B4 idem

Ariani Dionysio Alex. imponunt 504B10 508B2 10564B11 568B1 15I(^rrAa/)29B2 33C2

.

.

.

.

.

epydjovTat
yevvdoo estterm.in controv. trinit. et christol. praeexistens ab aeterno generatur a) TT generat filium-A 193D6 6 yevvr|aas op 6 yevvrj3208A8 U eyevvTjae tov uiov op KTi^jco eeis 421 7A6 7437C5 et 11 6 yevvcov TT op uios
II.
1. fil.-A

37A12 40C7 44B4 45C10 48A12 52C11 53B2 14 57C13 64C6 72A11 73B3 76B7 77C7 133A14 15II148B4 193B13 151II453A14 17704C9 {derAlAr)7 09B13 757A12 764B13 b) alia commenta Ar. f) TTTiyf) = TT mt) l^ eocuTfis yeyevvr|Ke Tf)v ao^iav 7441B14 6 y6vvT)ee(s laTiv d5eA96s tou yevvfiaavTOS 1 5141 A5(/>w) 52A9 t6 |if]
lauTou yevvcbv, oOk eaTi TTr|yf| eK tivos dpxns 6 TT Koi 6 uios lyevvf)er|aav 15I41A14 ui6s cbs o^eiAei dvep. e^ dvepcbTTOu yeylvvriTai 15I41B6 Kai 6 ui6s yevvav et sim 15I56B6 +yiveTai TTaTf|p :[bis) mibis) 57A3 4 16I645C11 13 6 ui6s cbs dvepcoIk yevvrjeevTos TT yeyevvr|Tai 15157 A2
l^

1057C4 scil unum A 15I57B1 8(Z)2o«.4/)509C2 6 yevvTiaas op eiKcbv, dTraOyaa^a 60B14 TT yevvg 76C1 15II152B2 cbs eeos op oOx cbs dvepcoTTot 5eOTep6v eaTt t6 5ripiioupyeiv tou —dv toO e 12 168C14 15 6 yevvriaas op 6 TToir)aas C13 224A7 oO TTpeTTet 2T]Ttiv, ttcos - 6 e 241B1 276A5 op KTijco 7 15IV476A2 et 480B4 6 ysvvcbv op 5 uios 481 C2 yevvriaavTa, o eaTt AaAriaavTa 484B13 Ti eyevva, oO tt^v yevvriaiv sec Ar TTccOaetv f|eeAe 15 TrdAtv yevvriaei 505B14 6 \xtv yevva, 6 5e -STat 509C10 e^ §auTou 512C2 Psl09,'3 1 61569 Al 1 1 7(//5z>m)693A2 et 4 6 yevvriaas aOT6v n 760A9 6|joo0aiov t6v yevvTiOevTa tco yeyevvr)KOTt

TTOiyevvadn 15I60B14 69C12 secAr. KardTTdeos
Ik Tfis dTpeTTTou oOaias TpeTTT6v yevvaaeat A 15I88A8 Ar. eypa^^av Aoyov yevvrieivTa f| TToirieevTa 15ni89A5 f) di5ios 50va|iis oOx 6 uios, dAA' 6 yevvfiaas OTrdpxei TT 1511225^3 = 1771 3 D5 A TTp6 daTepos yeyevvfiaeat dTTo Mapias 15IV509B5 laov tou uiou yevvdv 5uvaT6s 6 KpeiTTcov, lieijova oOxi l^^blasphAr)! 0SB5 t(s Aoyos auyxcopel t6v Ik TI ovTa t6v yevvf|aavTa

yevvcbnevos

.

.

yvcbvai Iv KaTaAfivfei 17 (blasph Ar)70SC2 praeser-

772D7

780B4

241044C4

351280D8 op

KTijco 1288C1 TT eyevvrjae t6v ui6v di5icos spec sec Ps 109,3 eyevvriad ae 7{DionRom)k&i'D& 15II268B12 sec Prov8,25 yevva ne 15II268A8 6 13 14 14 B13 276A9 12 15 Bl 3 I5{bis) Cll b) P A-uios generatur 193D7 6yev3201A1 uios dvdpxcos Kal divrieeis op 6 yevvriaas 5icos — 15 dv6K9pdaTC0SKai (XTTepivoriTCOs 2u5A5 Ik Tou TT di5(cos 7444B1 2 457A3 eK Tqs oOaias tou TT {DionRom)k&5Al yeyevvf)aeai, dAA' oO yeyovevai Ik jcof^s 11 472A7 8(Z)z"on^/)508A10 scof)
'

tim generationem aeternam filii-A ex TT ambigue proponunt 17(c/er.(4/y4r)709A3 TTp6 xpo^"" «'"v(cov 5 yevvfiaas oO 5oKf|aei, dAA' dArieeioc, utto15 t6v ovTa TTpoTepov aTTiaas i5icp eeAfiiiccTi uoTepov yevvrieivTa B12 cixpovcos — 0tt6 tou TT +Trp6 aicbvcov 13 ouk fiv Trp6 tou — TiOfivat
{Aster^ll&BVI^bis)
TTpiv
Tfis

yeveaecos

TrpouTTdp(ffArl.—lO.)

XouaaveixeTf)v tou yevvdv

lTTiaTfiiir|v

721A7 +B13 +724B8 CIO +725B14 +728B3 +72^

Al C12

l5UlC3{bis) t6 10572A2 A oO KTijeTai, dAAd Tou n yevvcbpievov =ui6s 56B5 15II217B4 15III452B2 A eK n ^Oaet - 15IV472B5 473B5 oOk dAAos Tts f| A e^ oOtou — 481B3 5 %bis) C6 7 11 484A8 12 14(Z>w) B2{bis) 505B11 A 6 eK yaaTpos -Tieeis Psl09,3 14 6 [ikv
eK

13 (ixpovcos yeyevvriKcbs e +B4 5 7 + 5 D2 okcov TTp6 alcbvcov Ik tou 6 +732C14 t6v uiov +733A4 e eKouaicos — t6v uiov 13 + 736A15 +(an.5.)737Al +(a«25.)740B6 pf) eeAf)aavTos TT 9 oO (3taaeeis lyevvriae t6v uiov 11 + 741 A7 Bii{bis) Cll -H745A11 Ik FT dTraecbs TTp6 c) humana genealcbvcov Dl -{-748A1 3 4 ratio filii exMaria abAr.in ff. enuntiata \7{ffAr2. -6. +10. )12iCi2 + 724C13 + 725C4 + 728B8 + 736B5

-

yevva, 6 5e yevvdTai 16I569A14(iw) uios oO yevva,

+(an27.)740C9

e^

oO

Ik

Mapias

lyevvfieri, Ik

t6t£

221
. . .

Yevvaaj

Yewyjaii;

222
Tfi

KEKAfiCTOai +748A8 d) commenta XpiCTTov Sabell. 15IV469A16(itV) 6 u!6s auTog eoutov yevvcov Kcl y£vvcb|J£vos U9' eouTou 472A12 et 13 t6 Bl gOto Kai yevvcbpevov Kai yevvcov I5{ter) e) errores pneumatom. et al. 16I568A5 Trcos, el eK tou n eCTTiv, ou X^yeToi yeyevvfiCT0ai, dAA' dfTrXcos B9 Trcbs fiSuvner) ul6v exetv \ir\ -TTpoTepov TTv

241044A11 C2 t6 T5iov Kai TauT6v ouCTia Kai e^ auTfis — 9uct£1 Tuyxdvov Tfis ToO TT, 0eoO ouCTias T5iov vel sim
473B2
15I45B12

toO
d)

§k

7420 D3

85A13

15IH49C10
KTiCTiia

152B6
e^

epith T5ios Koi s^ ouaias
UTTOCTTdCTECos

15III461B6 t6 T5iov

(XUTOS uios yevvT)6eis
lievris

A8

17784C1 et 4 irpouTTOKet28II1140 Tivos ouaias, i^ f\% eyevvT)eT)CTav secMarcion. Q yevvTieefs, I5iav 5e adpKa 5el^as
.

.

.

777C11 epith yvfiCTios 780B3 e) aliae elocutiones 193B9 dyae6v e^ dyaOoO — +dAri0iv6c uios 3204C11 et 15II221C1 - EKTEAEiou teAeiov 7457B12 ouk dvepcbTTivov, dAA' cbs eeco ttpettov Dl epith 6moou15I45B4 et 9 — negatur esse TTd6os vel CTios liepiCTpi6s Tfis ouCTias 69B9 negatur esse dvepcoTTi-

-

17772D4 op

Cbs ^V 50K1^CT£l

III. supra naturae modum deus hominem generat per gratiam 7432C15(6z.f) Isl,2 15I45A2 B4 129B4 15II272A2 et 10 et 13 Deut32.18 Bll 13 Cl Isl,2 9yol,13 273B15/ri,2 C3 6 7
X<5(piTi

16IV656B4 P tt) toO TTv cbs uloi 23996A11 avcoeev eK SeuTepou op KdTcoeev 1004C15 iKKAriCTfa Ik eeou op TrpoTepov ktIjco 1005C9 P kK Uv Jo3,6 10 P Ik Oeou Jol,13 1028A3 Ps86,5 271088B9 A KaO' eKaaTOv homi8

9 yevvaCTeai

nem

yevvcbijevos

Y^vvTi(Aa, MaTos t6 = germen 1. s. obv. = id, quod natura ex alqo profertur a) s. pr. = proles hum 7436A2 tcov dv9p. op ol yevvcovTes 15II152 CIO syn uios 156B1 t6 ^uaei - 220A2 221A11 op 6 yevvcbv 15IV509B13 ^k yaaTpos — 17765 C13 Td 1% dvepcbrrcov — epith ohoouctios D1 epith dvepcbTTivos b) in rebus creatis germini opponuntur TTolTiiia, KTfaiaa = id quod voluntate vel extrinsecus agendo efficitur 15I72A14 ToaccuTT|s 5ia9opas SeixOEiCTTis — cttos Kai TTOifijaaTos 15II248 C8 ou5£is Td i5ia — KaXeT KTiCTjiaTa 269B11 ttjv

5ia9opdv Tou

— oi5e script.
KTiCTpiaTa
3 et 4

s.

Koi tcov KTiCTjidTCOv

17756A6 Td
eiCTi

Tf^v 9UCTIV

ou — aTa, dXAd TTOifiJiaTd Ariani hoc discrimen confundunt

15II269C10 272A8 15III449C4 c) s. lat. vocatur t6 dTTccuyaCTiia — tou ^cotos vel fiAiou, 6 Aoyos — tou vou, 6 TTOTaiios — ttis TTTjyfis 15I89A9 t6 eK tivos KaTd 9UCTIV dArieivov ^CTTi — add. exempli gratia olos r\v iCTactK tco Kai t6 dTTOuyaCTiia tco f)Aico 8516C11 APpaapi et 15I68B11 15II217B2 15111329^5 et 6 464 B15 17788A13 et Bl dTTCxuyaCT|ia — eK toO fjAiou epith dTTAoOs, KaOapos 2. term. ortliod. in controv. christol. A-ul6s est a) — tou vel TT (i5iov) 3205A2 op KTiCTiia 7436B15 epith i5ios 444C7 epith ev 453B9 epith T5ios Kai ^uaei 457 Dl 472B3 10576B11 epith dATiOiv^s Kai i5ios 151 41B3 et 11 epith di5ios 7 44A13 72A2 15II 157B5 169A3 Tf) ouaia 245C4 16 et 261B5 + CTOcpia^^ 253A8 321Ali op KTiaiia 15III324C3
151I189A2et
,
.

15II220B8 t6 di5iov toO — ttis ouCTias vov 269B7 — ev Tcp TT uTrdpxei 297A10 — TTp6 TrdvTcov 15III328C15 ei Kai eTepov laTiv cos — 6 ulos, dAAd TauT6v eCTTiv cos 6 464C8 dATi0cbs ^uctei — op 0e16IV645C13 negatur esse AfiiiaTos 5Ti|iioupyrma — eis t6 yevvav uiov 17765A11 epith yvfiaios kctI 9UCTei op KTiCT^ia, Troirina C8 et 11 t6 ek Tfis Trriyfis i. e. TT — 776B8 epith di5ios op TToiriiia, KTiaiia {Patr.apost.)C\\ epith dAriOivos 351280D3 - KaTd f) A-fil. abs dicitur — opponitur 9UCTIV op KTiana saepe KTiaiia, epyov, sim 3204C7 7457D6 151 69B6 72B5 73A3 76C2 15II153C2 + A, ao^ia 193B11 op ev Tcbv TTOirmdTcov 248B11 C3 6 252C4 +CT09iCT op KTiCT|ia 269B12 t6 — ui6v ouk drro Tivos dpxns dp^diicvov. dAA' di5iov ^eiKvuai opTToiTiMa C3 273C11 276A4 297B1 317A15 Bl 15III328C10 op yEvvriCTis 15IV472B6 3. 17768A8 B4 7 +t6 6^oouctiov C4 5 term. Arianorum negantium f ilium-A esse yEvvriiia ToO TT 8481C1 6 ui6s KTiCTua eaTi Kai ouk TSiov — 10565B5 ouK eCTTi toO TT T5iov Koi 9UCTE1 — 6 15I56B3 ei — A, dAAd Kai auT6s x^P"» yEyovEV kctI ysvvav 6 o^eiAEi 6CTTIV 6 ui6s ToO TT ., 64C5 t6 +eiKcbv, 6|ioios KaTd rrdvTa uios
, . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9UCTEI

cbs

Troirma cTKiaAoycov

15II185C3(6w) et

188A2-3

.

.

193 dSeA^cbv eva ctuTdv — xP^ntJ^^TiJs^v +ui6s Bll-12 pAdCT^Tiiiov t6 Aeyeiv -, dAA' oux 005 269C9 TToirma fi ktictho fjTOi — ev Tcbv -dTcov —elvai filium 15III449C5 els Ik TrdvTcov tcov — term. Valentini et Ma17768B10 IcttIv 6 uios
nichaei 17(c/er/lMr)709A10 Valent. TTpopoAfiv t6

et 17(c/^r.4Mr)709A8 et (//Jr2.)724B10-ll 6 eK ttoAAcov Icttiv, dAA' oux cos ev tcov — dTcov

— ToO TT
tibus
Tctt|v

e5oyiidTiCTev

+11 Manich.

tJiepos

6|ioouCTiov

ToO TT t6 — YevviQCl^

eiCTTiyfiCTaTO
fi

=
f]

ortus, origo 1.

hominis a parenlif)

2120D2
Tfiv

Ik yuvaiKcbv 7437A1 fiiioov elvai Kai Tfjv utoO

vopiijeiv

— 20936A4

et

epith T5ios op tieToxfi uios

340A6 epith
scil

dAriOivos

toO e b) - eK H vel OeoO (T5iov) 7444D1 448D6 op KTiCT|ia, TToiriiia 460B5 op KTiCTjia 15I45C13 64B7 68C4 ^uaei - op e^coeev - 69C10 15III329B15 340B10 epith 9UCTet Kal dATi0iv6s C13 15IV469C1 Kupicos 512C1 17753D6 768C3 c) - Tfis toO n vel OeoO ouCTias T5iov vel sim. 7456D10 461C9 epith T5ios, d5iaipeTos 469D9 8517B4 op TToiriiia 15I28D5 44A4 45A15 B7 48B3 52C14 +A, CTo^ia 61B7 69B8 epith ^uaei Kai dArieivos 72B3 73A6 93B2 129B15 133B6 15II192D4 197A13 +9UCTei uios op KT\a\x(x 268A15 — ouk e^ooeev dAA' Ik toO TT Icttiv T5iov Tfis ouaias

15IV473B13

17756B14

261077A14 f) f)|icbv — 28II1144C2 secMarcionem+CTdp^ 2. toO A-filii a) aeterna origo ex TT 7433B3 sec Ar. epith 436C6 437A1 op f) f)ncbv dv0pcoTTOTTa0fis 444C7 et 452C3 et 453C13 f) ek toO TT -epith
6 dTTd Tfis

- =

a nativitate

yvfiCTios
TTOUCTCT

Op

(Z)wni?om)464B6 epith dpMOTTOUCTa, TrpETTAdCTlS, TTOITICTIS -f465A3 Kupiou 4-5

15III329C3

4

333A5

Tfis

TTOTptKfis

ouaias -

345B3 453B12ope5coeevToOn 456C14 ^uaei 151V473B9 KaTd ^uctiv 16III625C12 op KTiCTna 16IV641B7 T5iov Tfis ouaias Kal Tfis ^uctecos — 17756C2 op eeAfiiiaTOs 5T||iioupyriiia 764A7

777D3

Tfis

ouCTias

Tfis

TrorrpiKfis

+6|ioi6TTis

epith 0£Tos, appriTos op ttoitictis 15I28B1 f) Ik TT ToO uloO epith yvf^CTios, dATi9iv6s 65B6 et 69A5 8 sec Ar. est f) (Ik) toO 6 — op f) Tcbv dv6p. ^uctis TTd6os B12 t6 dTTaees Tfis - C9 toO uioO epith 133C2 eK TT^ 15II153C4 f) Ik TT dAriefis Kai ^uctei ToO uloO epith ^uCTei Kai yvfiaios 161A8 Ik TT epith 9Uctik6s 224A8 f) toO 6 16 f) toO uloO 228A9 et 241C5 f) eK TT epith di5ios, yvf)CTios*13 + ouCTia 268A5 et 280A14 f) Ik n - 15IV481B7 10 op f) KTiCTisf)|icbv 484A1S j^c/^r. epith TrepiTTos B3 = TTp6o5os 4 TTcxOAa Tfis — 13 17765C4 ToO uioO op dvepcoTTivT) yovfi D5 f) Ik TT 2811129 Bll f) ToO uloO 6K TT epith dppT)TOS, dATi6f|S 28II1140A9 sec haer. dpxn yevvfiaecos toO A Ik

223

Y^wrjai^

m
rep(l.av6^ ep.
sbscr

224
1.

NajapeT
b)

1153A6

humana

Tfis filii-A nativitas ek

toO

A

eeoTriTOS negatur

Palaest.
sbscr

^epSard3.)'6W&\l

yuvaiKos Mapias,

— dvepcoTrivri 28iri01Al - 1113 1105B4 -fdXrieris et 1140B15 -f gvcoais elocut A14 irpay^aTEia tt^s — 28111 04B7 -fedvoTos — Tf)s capKos 28II1140A1 negatur a Marcione 6 1161C15 1164A11 B5 YevvTjTTQ^, ou 6 = generator 15I53C6 e-ElKovos 56B15 sec Ar. ei cos dvep. eaTiv 6 0, i. e. filii
B4
-fdvepcbTrivos

•irape^vou2153A6 15IV509D2 28I1101A12 1124 B14 1125C3 28II116'tCl epithdArieris 2811105

2. alter ep. 6(f/>5ar^5.)340B13 sbscr {synHier)3o3A3 sbscr FepfxiviO^ ep. Ar. 10553B6 auvriyopos Tf^s daepeias 14784B8 a Cio crrrd Kujikou ets t6

(synHier)353A2

<puaiKr|

28I1104A15 28II1133C7

ZipMiov translatus sentit

cumUrs. etVal. 17681B5 685A1 692A13 696A14 {synAr)m7C3 (decrAr) 700C5 (//Jr7.)741A3 FepoVTlO^ 1. ep occident. 6{epSard3.)331A9
2. ep.

sbscr

Aeg. 6{epSard3.)3^0AU

sbscr

yiveaeco Kai

cos

dvep.

YevvYjTiKO^

3

=

idoneus ad ^enerandum

c.

6 = senex, sbst. vel etiam = attrib. adiect. 1. gener. 176B3 et 8 plur op veoi, vecoTepoi 85B11 plur op TraT5es, veoi \h{b\s) 351265A3 - yeyove 2. spec a) episc. 11637

Y^pwv, ovTos

gen., spec deus H 1511149610 sec Ar. ijri laTco (.4^/er)225B9 = 17733C10 Suvams -flS 9uaecos

XpiaTOU +5rmioupyiK6s 15in464B8 — ^uaei 15IV473B7 e — scil Aoyou, ao<|>ias. 5uvdnecos op cruveeTos cieusuios 15I57A7 6 jriTcov scil Arianus,
5id Ti
pfi

dvepcoTTOs syn TToAueTris 14744A13 iroAid 781B4 epith ttiAikoutos syn rroAueTfis 788B1 — ETriaKOTTos b) asceta quidam, magister Antonii 20844B7 860B7 epith TraAaids c) 'AAe^av5pos ep. Alex. confessor 10588B12 d) 'AvtcoTcov

CIO —

uiou 6 uios
3

YevvrjTO^
stantia alcs

=
et

generatus,
erri

s. str.

15I129B10

minum

A15

B2

et

tcov 3 t6 —

genitus e subulcov scil ho-

dpa s. supernat. uiou-A 17(Z>/aj:/>/z^rj705D4 deum <DcyevvriT6v ^ajaev 5id tov Tf|v ^uaiv yevvr|T6v scil u{6v 764C10 et 789A11 patrcs Nic. eiprjK^Tes eK Tf^s ouaias Patris — tov ulov opoouaiov tco TT [Migne falso seribit yevvrjT^s proyevriT^s 10577B11
peTaaxovTa
tou

Aeyr) tis yeyovev fi TreTToir)Tai, vaTov Aeyeaeai yevvriTd, ei lifi

ou Sia^epei kov Td 5e yevrjTd d5u-

vios monachus 2091 7 All 920C1 925A13 A6yoi ToO - 928B15 929B1 932A8 933C1 941C5 944A11 945A12 - yevoMevos 957B7 960A4 968A12 973B3 fiAiKia tou - e) MdpKeAAos ep. f) 'Oaios cp. Hisp. Tfis TaAaTias 14700C7 12649B11 epith ouk daripos, eTri^avfis C8 el^ev
cbs - -f daeevfis 14741C13 epith ttiAikoOtos 744A15 t6 lKav6v toO - B5 748C1 epith dppaMiaios 10 749A10 14 C6 6 - 'Oaios YeuOjXaiM = gusto 1. absl61Cll aTdnorros est t6 85C7 yeOais - 15113B7 Gen3,6 2. c. gen. a) s. pr. 161C14 cbv D2 5riAriTripiou b) met 5copeds sec Hbr6,4 UlW{Theogn)^blC2 eavdTou 23996B7 et 28I1112C9 spec Chr. Hbr2,9 YcOoi^ f) = gustatus 164D1 epith yeuaTiKds 85C6 YeuoTixo^ 3 = ad gustandum idoneus 164D2

auToTs

15I128A14 284A14 cf. s.

15ni84A8
V. yevriT6s]

193A14

200A5
1.

YevvTQTtop, opos 6

manus 14753C13

scil

- senerator, pater pater C" imperat.

hu1611

617A8 = TraTrip op rroiTiTris 2. U tou A-filii 193C10 f) Tou - yvcoais 10573C6 - A6you 15141A15 -f dpxfi
Y^VO^, ous To = genus 1. = origo, ortus 7429 Cll 5ia5oxfi Tou — 15II284A4 tov rrpcoTdTOKOv
Tcp

yeOais

YewpYeto = agrum

colo abs 2091 6C1

spec

=

— f\v AiyuTTTios 2. meton = ea, quae eiusdem stirpis sunt a) = gens 145C4 KaTrrra^oKcov to — s. relig. et supernat. 9533A14 povcrxous eK —
TuyxdvovTas epith 6A6kAtipos 261077A15 yevcb\iiQa - dyiov lPtr2,9 311172B5 - eeou urrdpxopev Actl7,29 b) = proles, posteri 15IV512B13 Chr. dicitur t6 - Aa|3i5 Ap22,16 351272A14(iij) Tco dvOp. Tcp eK Tou - A5au Chr. ejcooTroiriae t6 £K Tou - A5a^ 1281A4 t6 Ik tou A5aM c) = cognati, propinqui 6(.9'n.4/)273Cl5 t6 - rrdv Ischyrae 15IV476A3 6 e^coeev uioTroiou|jevos rrposKeiaeTai tco 20848A3 tou - Tf^v oiKcioTriTa d) = res eiusdem generis vel naturae, spec Kcrrd — = secundum suum (quisque) genus 1511188616 eKaaTOv tcov yevojaevcov k. — 249C11 rrdvTa oMou K. - auveaTTi 1511I365A7 Traaa adp^ k. auvdyeTai 3735,19 et 20 Genl,21al e) = genus hum. 2105A12 oAov t6 - 1511249^6 Trdv t6 epith dvepcoTreiov 421 3A2

— Tov c3cut6v eivoi Trpos rrdvTas -f 6(jioi6Tris 15III360B12 TTiv 9uaiv tou - 20840A13 Anton.

planto 2091 6C7 Adxava
Cereris deae A2 -faTr6pos

YetopYia ^ = a?" cultura 137A14 inventum 85C14 2189A4 op TrdAenos 20917
1.

FecjpYiO^
12652A7

ecclesiae Alexandr. per

Cappadox genere a C'" imperat. vim impositus 10553C3

11(0«^)633C14
tur

TdaKOTTos TauioKcov

636C3 et 637A10 a Cio laudaB4 14753A3 per ironiam 6 koC15 6 TanEio^dyos 784C2 uTro5eKTris
-f

[(con/2.)796C3 et 7]

17701B10

^icoy-

eeis dTr6TfisoiKOU|jievris

6dTr6uTro5eKTcov 756C6 19(/)fL-4ri.)820B15 &t {petAr3 .)T>^ epith dvdatos 309C14 2. ep. Laodlcenus Ar. 6(j);«J/)261D2

D7

{epSard2.)

324A14

est

Tfjs 'Apeiavfis aipeaecos

ex numero TcovTrpoiaTapievcov {epSard3.)333Al -f336All

12644A2 677B13 TrpeapuTepos cov 10553A10 6vo|idaas eauTov eTriaKOTrov 14700A10 713A2 3. ep. 725A5 17(c/er^/^r)712C5 -f713A5 orthod. 18796A11 inscr

-

dvepcoTTivov s.v. 1.7.

-AoyiKovieiBS 81A6 2109A15 c. gen. attrib. t6 tcov dvepcoTTcov - vel sim 18B14 17B13 61 B8 92A8 2101B5 105C12 109B10 fmcov 112C6 D4 113D2 140B3 169A11 11(C»«^)636B9 12661A4 epith koiv6v 14768C13 15I100A7 15n249C3 15III388C9 408A12 17(//5/rm)693 B6 (//^riO.)748B8 251065B1 28II1148B11

=

YCtopYO^ 6 =

agricola 20892C2 -f KupepvfiTris vinitor sec Jol5,lsqq op diiTreAos; comparatio

illa evangel. a Dion. Alex. saepe usurpata ab Arianis ei crimini vertitur, quod sensu Ariano

repnavixeiaoppidum
episc.

Syriae Septentr., sedes

intellexerit 8485A5 BIO - 5ev5pcov 493C11 496A3 B3 - = n 497A13 B2 (i)wn^/)505 Bl et 509A10 op 9Ut6v 516B1 520A8 13 351289B3 et 3748,26 Y^ T[ — terra 1. = tellus, quae una cum caelo

eam

(et astris et f irmamento)

14700A12

mundum

113B10

yfis Kupios MiiJf,25

visibilem efficit -foupav6s 13 f] yfis

225

m
Col3,5
4.

226
55,6 Td Tf)s — = vana eipydCTavTo superficies terrae a) ubi omnis generis res inveniuntur, unde patet aditus ad interiora terrae

i^Aios

+o0pav6s 16A12 et 33G7(Aw) op 45A12 yfjs Kupioi = falsa numina +oup. 52C14 op flAios,CT6ATivri,K6CTHos KaT' oupav6v 53A2 et 84C9 Td eTri Tfis — op Tct ev oupavoTs Bll op
TrepiArivfiis

=

141A4

fi

TTeTTAripcouevri
{xip^

Tfis

ouaias
Tfis

scil

Ai9cov,

56D2opCTeAr|vr| 57B11 fiAiosnoctu 12 op ^cos 81B3 92C10 t\ yfis Otto yfiv yiveTai y^veCTis +oupav6s, irdvTa = cetera creata 93A5 + oup. Genl,l Bl et 2 ev Tri yfjs ovouaCTlcx compreiienduntur Td ev — yevrjTd 96A1 et 7441B1 + oup. Kal Td ev auToTs 2100A5 +f|Atos, CTeAfivr)
f^Aios, CTeAfivr)

^uAcov, xP^JO-oO
oi drro

14767B13 oTrai
Tfis

15I104C8 KaTcoTepa

-

-

-Hbrll,38 Eph4,9 128B8

AiOoi

15II189B5 Trdaa

f)

-

laudat crea-

torem

305A2 et 4 (3d9os Tfis — 309A9 +opTi, CTxfiiiaTa tcov ^aivo^evcov 351288C10 Kap5ia Tfis -Mii2,40 3Q{ep22.)

257B1 KpuTrTdjievos utto yfiv

129Bll+^AiosM^27,5i 149B14dTr6-eis oupavov 152A11 fjAios uirep yfjs eaTi 168A6 177B11 + op fiAtos 169D4 + fiAtos, CTeAf)VTi oupavds, dSris 184C13 +fiAios M<27,.5i 4209D4 et 2 1 2 Al 3 spec maledicta a deo Gen 3,17 1057 3B4 + oup., Td ddpaTa 15I24C12 +oup. Jer2,12 61A9 = uAri creata 85C11 CTr)iiaCTia yfis +oup. 15II204C11 epitli |iia + 141B1 +oupav6s 205B10 op CTTepecoiia 300A2 Td eTrl yfis f|Aios op Td ev oupavco, TrdCTa ktIctis 308A2 et 309A7 15III4i2B6 yfjs Kupios +oup. Mtll,25 Prov8,23 441A15 +fiAiosM27,5i 15IV524C6 +oup. 16II 613A10 B7 +oupavo{ Hbrl,10 11 +oupav6s ex Psl01,26 16III632A1 op CTTepeco^a, oupav6s 16IV644A9 +f|Aios, oupav6s n{ffAr4.-6.9.)125
dTro|3AeTrei

1432D9
cochleae

6V yri tivi KdTco

tae et bruta aluntur

145A3 et 7428D9 KapTTOus
Kaprroi

op ev depi b) ubi plan117D8 Trepi tt\v - iAuCTTTcovTai 44D6 et 2125D3 Td eTri yfis CTcbiiaTa 2101B8 Td em yfis jcpa 153C6 et
dTTo5t5ouCTa

157B13

yfis

ol

72C5yfis Kaprro^opia 73D3 jcpov 6TtI yfjs 8lB8 9UT0TS Koiid 88B1 KapTTO^opeT 9 CTrreipeTai 2132C14 ev Tri -KaTa(3dAAeTai CTrrepiiaTa 184B15 poTdvas TTAd-TTCov dTTo - 4209C3 TTiTTTCo eis -

Mtl0,29
EK Tfis

8485B11

ttoi6ttis Tfis

-

eKAeyovTai 15II161B14 epith dvepyaCTTOS 188B10 TeTpdTro5a Td ^tti Tfis — 20949 Al 3 dpTrayfiv Kdpris dAAriyopeTTa eis 3735,18 Genl,ll 19 Oripia Tfis - Genl,25 c) soeTTiTfi^eiov

— t6

15I65C5 696IS

lum, quod pedibus calcamus 2129A1
cbs 6TTi yfis

TTepieTrdTei

Cl +728B5 +736B2 +745A14 et et 341232A8 Td 6Tri Tris — Kai Td
Tco oup. Coll,16

19(//jV2"c)817A9

ev toTs oup. vel n{ffAr9.)'l fi5A8 TToir|Tfis yns

+

756A8 +oup., Td ev auToTs 231004A6 eTri yfis +^v oupavco, TTavTaxou 251068A5 Luc23,45 261076B14 +fiAios Mt27,51 271088B1 +inAlou OKTTves 3735,13 +oupav6s, OdAaaCTa, Td ev auToTs Psl45,6 et Act4,24 2. = elemsntum firmum et stabile op mare, aer, ignis, al.l40A5 op 9dAaCTCTCT, u5dTcov ^uctis 52C14 +9UCTIS toO uypou
oup.

6(Jm/)300B9 eis - KaTe(3dAA6TO 20S53 A5 eTrl yfis KaTeKeiTO 856A15 errl Tfis — TiOriCTi aegrotum 928B6 eKeiTO IttI yfis 351277C10 ydvaTa 6ttI ttiv — KAivcoCTi 3757,17 rrpoCTKUvfiCTets erri Tf)v — 6. = sedes hominibus destinata a) origo et terminus corporis humani a. gener. 165B13 f) eis — dTr696CTis 8496A5 6K — yeydvaiiev + T0O A5aii eKyovoi 15I101B13 enevo|iev dv utto

53B11 +dfip,
ouCTia

C9

eiri

uypd depMf) et \^\jyj?ii et ^r|pd et \^{bis) op rrriyai, rroTaiaoi, yfis

56A1 op coKeavds D2 op QdAaCToa 72C1 et D4 op u5cop 8 dKivriTos eCTTrjKe 73B4 op 6dAaCTCTa Dl op u5aTa, dAAa Tfis KTiaecos Mepri 81B7 op ueToi 85A4 Td iTri yfis op Td ev depi 2129B11 +6pTi 169D4 +u5aTa, TTup 188B7 op 6dAaCTCTa 7441B1 +9dAaCTCTa, Td ev auToTs 15II 169C6 233C10 et 301B3 et 7 TeOeiieAicoKe Tr^v 16II609A14 op OdAaaCTai Ps23,2 16IV Prov3,19 644A9 +9dAaCTCTa, dfip 20961C3 epitli ^ripds elementum piscibus exitiosum 261076B14 +
uSdTcov ouoia

dTT6A9co|i6v 396A1 6yeip6|i69a dTro — 3 eK — ovTes 16II609A12 x°^^ 7^5 5uvaTai TrAaCT^nvat dv6p. 20969A1 et 15 et 972A14 et Cl utto yf^v KpuTTTetv CTcoiia 251057A1 Ik — CTCoiiaTOS 9UCTIS

15II309A1 et 15III361C2 dvOpooTroi TuyxdvovTes dTTo — 364B2 6K — eTTAdCT9r||iev 393B14 et 15 Iva liqKeTt cbs yfi |i6vr| ovtes eis yfiv
yfiv veKpoi

271088 Bl +Tr^Tpai 3735,13 +9dAaCTCTa, Td ^v auToTs 15 op u5aTa Prov3,19 38,6 JVuml6,32 3. = terrenarum rerum vanitas et fallacia, op studium virtutis et ingenii, bona religiosa vel aeterna 1 64B3 Kei|Ji^vou Tou CTcbpiaTOS errl yfis Td ev oupavoTs OecopeT 6 dv6p. 65 D4 Td urrep yfiv 6ecopeT syn Td yfliva CTcbiiaTa 2181A13 f) erri yfis 56^a op erroupdvios 421 7C8 et 9 Td eTri yfis op cognitio dei perfecta 7432C5 et 16I536A9 et 241040B9 Ik (dTTo) — KEvoAoyto vel AaAeco Is8,19 vel Jo3,31 15I93A10 errl yfis op ev oupavoTs 128B9 oi etti yfis oIkoi op oupdvtoi auAai 15II240B12 tcov eTri yfis ^avTaaia = fallacia huius vitae bona 293C5 eTTi 16I605A6 et 261084B4 yfis ouK6Tt dTTO|i6vo|iev Td eTrl Tfis — op Td ev toTs oupavoTs Coll,20 20868B9 et 10 = in vitae huius arena iix\ yfis
TT6Tpai, KaTaTT6TaCT|Jia, (j(j3\xaiTaMt2/,51sq
dycoviCTdiJievoi

36{ep29. )li3&A5 fiiids eK — yeyovdTas Chr. eis oupavous dvdyei p. corporis Adami 7429C12 et 15II249C14 eK - eTrAdCTOTi 7429D3 et 351280B2 £K — yeyovev 15I61A8 deus xo^^ ^^ ~ Aa(3cbv TrAdTTei tov dv9p. 151V520B11 A 5ieTrAdCTaTO Tov A5a|i 6K Tfis — 28I1105A2 A5a|i e^ oup. 6TtI Tf)v — corpus KaTevfivoxe 1108A2 6 eK — A5a|i y. corporis Clir.i-A 15I104B1 6K — uTTepu^i/cbOri 15II161B13 f) dTTO - CTdp^ 15111372^7 6 CTCoTqp ECTTai ev TQ — 397A9 Ik — yeyove 12caroToOA
eK

— KaTd

exov Tf)v 9UCTtv

9UCTIV OvTjTf) 11 et

251056C9 CTcoiia 1065B8 CTcoiia to

ek ek

— —

ouk ev

,

(xoO^EV
Tfjs

G3 — PpaxuTdTri Trpos tov oup. 5 — = terrenorum bonorum 6 Trdari

dAA' ev oupavoTs KAripovoKupioi
Tri


f)

dTTOTdCTCTOiJiai
TTdCTTis

= omnibus bonis terrenis — Kupios = omnium bonorum 4

869A2
TrdCTO

yev6|i6vov 1056D3 sec haeret. A 6K yfis yeyevfia9ai 28I1104B15 sec ApoIIin. iva A erri yfis KaTe1105A3 Xp. corpus dTro yfis eis veyKT) CTcbiia oupavous dvevfjvoxe C13 eTTi yfis yeyovev uios dvOpcbTTOu 28II1160A6 fi 6K — adp^ op erroupdb) locus, quo vitae cursum ac munus pervtos agit a. quivis homo 173D3 dv9p. ^TTi yqs ^aiveTot 2141B13 erri yfis jcbvTcov 11640A12 velut imaginem angelorum exeiv f)|ias eTrl yfis rrapOeviav 15III409A9 eTTi Tfis — participes naturae div. op 20872B1 9r)CTocupiCToii6v ettI Tfis — ev ToTs oup. 876A15 TTepi ttiv yfiv KaAtv5ou|ievot daemones infesti hominibus 3752,17 et 55, 7 ovTes iTri Tqs — p. spec A-salvator 2160C4 et 177D2 IttI yfis 177C8 liexpi yfis Tre^avepcoKev eauTdv ^aveis 180A1 CTO^ia iTri yfis lcxuTf)v e^av^pcooe 3201B12
ev Tri

— wv

15I124A4 9e6s

ETti Tfis


15

KcxToiKf|CTEi

ouK d^ia Tcov oup. 36(^/^24. )1433A9 fmcov dTTo 3752,15 peAr) Td ^Tri Tfis eis oupavdv TrepidvTcov
Athanasius

— —

15lil429B15 A ettI yfis KaTfiA9EV 437C1 secAr. 6 uios 6A0S eK — dv9p. op e^ oupavou 15IV493

227

rr\

Y(vo(xai
nrjTEpa exei
cit
lat.

228
p. alii
c) s.

CIO M A
aapKi

ETTi

yfi5 u-n-fipxe
e-n-i

23996A12 A

a)

abs

b) Ik tivos

a. Christus

yfis
eTTl

2811 101 A5
yfis

e-TTOiriCTaTO

yn? ocnapTla? KardKpiaiv 1104C8 B12 eTTsSriiariaev Itti yns
^

=

vivit, floret

IV.

=

accidit alqd in vita,

1105A7 d^ievai duapTiasM«9,6 281111 60A4 eTrl
TToAmOaaaOai
6.

eTrl

Tf^s

-

yfjs opaePi

=

orbis terrarum vel genus

humanum

2105B9 +185A12 fi aOpTraaa - 2168B4 et 151 136C11 et 1511320B7 Traaa f] - TTeTrAiipcoTai 2184D5 TTepaTa yfis 6 5id yvcbaecos to^ ^eoO 185A8 TOpavvoi TTdaris - Chr.i ae^as SiarrTfivai 14697B8 11628B9 Kpivcov TTaaav Tf)v yfiS
haeresis e^nAeev
Tfis
eTTi

yfis

(//oj)748A1 dpxEiv

ettI

15I136C11 eis Traaav tt^v - e^fiAeev 6 ^eoyyos Psl8,5 144B3 ol eTri yfis dvep. 28111149 7. = regio determinata A4 yfj dv0pcbTrcov ll(O"0 6(^j;n^/)272Cl et 14761C11 ottoi yfis

-

1. — c. sbst = verb P inter homines 2. viget 3. ingruit certum alqd facstatus rerum, animi tum a) t6 yiv^iaevov b) eventus varii c) alqd exstat, invenitur 4. impers. yivETai a) add. outco, cba(TT6p) et sim b) a. c. i. c) formula optandi a. abs B. relative p. (a. c.) i. (|ifi) yevoiTO fio = incipio esse aliud vel aliter I. y. in usu communi 1. c. determinat. praedicat. a) pers. = a. add. sbst, praedic. significans alqs fit alqd personam p. add. sbst praedic. significans rem b) rei = alqd fit alqd a. add. sbst praedicdic. 5. add. pronom. prae. y. add. adiect. praedic. y. add. pronom praep. add. adiect. praedic.

dic.
sit.

2.

c.

determinat.

adverbiali

a)

c.

gen.

Trpo yfis dTreAriAdaeai +C13 dTr' 2091 6B1 dAAris Eis dAAriv yf^v uETaviaTdpEvos 36(f/)^5.)1440C10 yn ZEvaap TTEpl t6 opos fi met 20869B5 yfi TrpaECOv Ps36,ll et Genll,2

636A4(if^)

ynv

possess. vel qualitatis

Mt'5,5

locutio
2

errl

yfis v.

s.

eTri

A.

I. 1.

ffiyevri^ epith A5a|i
yriBiio

=

terra ortus, terrigenus 351 281 A3

[plsq. eyeyfieei]

= gaudeo 20865A7

abs

956B3

eTTi

iTriaToAals

Y^ivo^
scil

Aoycoeeiaa

ToO

15III396A6 op 3 = terrenus adp^ 15I1305A11 acopia 165D5 beatorum A sbst t6 - = corpus 2811117C8 op

d) c. adverbiis variae elocut. usurpantur et ab orthod. et ab hae1. A-filius vel Clir. yivETai ret. a) add. sbst praedic. personam significans b) add. sbst praedic. rem significans c) add. pronom. praedic. d) add. adiect. praedic. e) add. gen. possess. cnunt. praeposit. 2. alia de divinif) add. tate vel personis div. effata A. fio absolute = incipio esse simpliciter I, P = creor, producor a creatore sive TT sive A 1. res creatur a) universim 177C10 80C12 et 13

b) c. dat. c) c. praepoII. y. in controv. theolog.

vjiuxfi

37,22

(Td) 39,7

- 15I56B12 +acoMaTiKd
op Td ETToupdvia
52,12

3736,26
daeivEia

ToO - 14749A7 Hosii ep. 20929A12 ecos ynpcos 969B10 et 973A11 Anton. mon. ry)paoiO^ ep. Cyprius 6(e/>5a?Y/3.)340B8 sbscr
YTlptioxa)
TCp KAfipcp

YYipaC,

— cos t6 =

seneotus 6409B6

92A4 D2 93A1 2{bis) 2172C4 81C14 4209B6 212C10(*w) 213B9 7449B13 et 14 Ik eeoO 469A5 et 6 et 15I73C5(Aw) t6 pfiTTCo yevopevov op t6 5uvd|aEvov yeveaeai 7469A7 t6 v>i\
5uvd|J6vov els t6 elvai yev^a^ai +t6 \xr\-nw OTrdpxov 10572B7 Td pouAfipaTi yev^ueva U{bis) D2 576B7 15I(/lrr/!a/)21A10 6lAU{bis) +6vTa op

=

senesco
s.

s.

pr.

14780A5

episc. kv

syn ttoAuettis
lat.

IvTTapeevia virgo

20921B1 ev ^TricrKOTTri ^UTd 188B11 syn ^Oivco
illi

op

ved^co

YIy°^?' °^'^°5
ucxxeiv

pl

=

gigantes

mythici, quicbs

buscum comparantur Ariani 7476A15
151II412B4
ricJ^Y)
,

eeo-

14784A12 Cius imper. cbs — ETrapefivai 15I1216A2 KaTd toOs uueeuoiiEvous^- eEopaxoOai
cbs ot

eEO^axoOvTES

Tov

-

servus Elisaei proph. 20893B6 4Reg5,26

Td KOTd

73C8(6w) t6 nfiTe yevopevov nfjTE 5uvdpf) ovTa 76A13 137B8 15II149B8 Ott6 MEVov yeveaOai eeoO 15 152A2 B5 C8 188B16 iS9A13{bis) et 192A6 s. Ar. rrapd c. gen. B9 197C7 tco aOTcp TTpoaTdyiJaTi 200A2 Trapd eeoO 201 Al 4 Trapd ToO n laeTd toO uloO C12 et 13 secAr tcx f\5T\ 13 f| Td^a Td f|5r| yEvoiiEva d50vaTOv yEVEaOai y£v6u£va o05e yEyEvf]aeai Ar. ^avTdjovTai 252A4 dua 269A2 kot' dpxds B2 4 15II1384B13 5id Aoyou 452B7 Td dTra^ yEvopiEva +Td dvotyevvcb457B6 pouAfjaEi 16IV644A10 U£va 453B11 \7{EusMcom)1 12 A15 241037C6 28I1100C2 spec sec Genl,3al yEVEaeco 4212C11 yEvoO 193A4

Ylvofxai [perf. yeyevriuai et yeyova; forma A. abs praesentis interdum yiyvopai] = fio P = creor a 1. fio = incipio esse simpliciter creatore 1. res creatur a) universim b) variae creaturae c) add. materia, termin. a quo et ad quem d) loci sacri praecipui e) aliae locut., quae creationem respiciunt 2. homo creatur a) gener. b) spec c) add. ek yfis, £^ oOk ovtos vel 3. spiovTcov d) add. 5id toO A, KaT* eiKdva ... a) Ariani ritus creantur 4. in controv. theol. f ilium-A factum esse aff irmant a. formulis variis (3. in trinitatem ipsam ortum ac progressum quemdam inducunt b) orthodoxi deum vel A-filium factum esse negant, concedunt f ilium in nat. hum. factum esse. II. P = eff icior causa creata 1 quodvis artificium hum. efficitur 2. facinora vel bona vel mala ab hom. patrantur a) adiect. vel par.

15II192A7 -f TToifjeriTi sbst Td 5 yEvonEva 121A15 81A1 B14 C12

yi(y)v6|jiEva,

84D1 +Td
\i.r\

ovTa

2100B5 165C1 173B14 op Td ovTa 15 C6 4209B5 7(Z)/oni2om)464B5 473A2ope£6s 10572B8 573A3 15148A2 56B1 1511152 7 A9 188B16 192A7 10 204C13 205C1 213A5 256A8 +KTi36MEva 269A14 297B7 312B10 15I1I333A12 syn Troiriiaa 349C2 417B4 14 452C4 15IV489A9 op eeos 496B12 op 5Timoupy6s 508A6 16II613B10 161V657A4 672B15 468B6 b) variae creaturae yEvrjTd 7429 Al 4 15140B7 Td E^ ouK ovTcov yEv^^Eva +KTiauaTa 53A11 72C2 15II201A15 5id toO uioO 212B8 d5uvaTov x^J^P"'? t°^ ^ yEvsaeai 9 5id toO A 268C9 284A14 15I1I456C11 E05oKia 16II613A9 -yfi 7441B1 ev A +o0pav6s 1511308^2 309A7

ticip.

pro sbst usurpata
add.
a)

b) n.

pronom.
3.

c)

Td

y£v6|i£!;a,

elocut.

praeposit.

miracula

efficiuntur

b) iudicio dei manifesto c) per homines orior 1. res oritur a) caIII. su b) e principio c) incipiendo esse d) phaeno-

a Chr.

=

menon naturae

ingruit

2.

homo originem

du-

— SrmioOpyrjiJia 15II212B12 5idA6you — 5riiJiioupyia 7449B15 Trapd 0eoO - 5uvd|jeis 7472C1 -epyov 188D6 2105C14 Orrd toO eeoO 109B14 opus redemptionis 7(Z)fo«/?om)464C13(iw) Ott^ eeoO 5id uioO 473A14 = 15I81B3eK pouAfiiiaTos ToO e 5id ToO A 10572C3 s. Ar. TT epyov X"P'5 ToO A - 15180C10 15II213B9 256B10 527A7

229

Ytvofjtdti

?30

289A5 309C7opusreparationishumanae 320C13

A EiKova 15I1I452A3 16I1617C5 Si* — fiAios 2125D2 6 utto A yevoiasvos — fmEpa - Koa^os 177B15 iudicii 1611624C2 5i' uioO D6 80B4 92B5 15IV496A1 7 5i' uioO 11 5i' BIO 5id A Kai uloO uioO, 5td ToO A +KTiais 497A10 secAr 5td auToO toO dvOpcoTrou B6 C6 — KTiais 153A11 — Trapd 6eoO 5id uioO Kai A ovTOS EiS t6 Elvai 5id toO A — 2169B15 EK ToO
KaToc TTiv ToO

uioO

|iTi

4209B1
ouK
fiv,

15I36B7 secAr x^pis
TTplv y£VT)Tat

v;{oO

61A12

f\

kt.

15IM52A4 5id Aoyou
280B15 t6
ev

168C7 uapd Aoyou

15II188B2

A

281A15 15III yEy£vfia9at tt\v kt. Cl 5t' uioO 440A13 5t' uioO 457B1 eEAfiuaTi syn u^iaTauat 460A13 15IV484B8 secAr TrpoEAedvTos toO A + 496A14 5id A Kai UTrdpxco 10 op TTauoiaat Cl uioO+Koa^os 16II609A11 16IV644A8 vEu^aTi 661 A2 sec piiaris. urro toO BeeAjePouA 17756B2 785A10 ek toO |ifi ovtos —KTiajjia E^ alTlou 8481B6 £v A +auvECTTTiK£ 10572A4 et 15I32A3 40B4 e^ ouk ovtcov +y£vriTd 15II 5id Aoyou 193B15 UT] Eivat Trpiv yEVEaeat 269A11 161581 AIO E^ ouK ovTCOv 11 16II613A12 l7{ffAr5.) 733A7 5t' uioO +Troiriiia 756A5 ek e — oupavos, 15III340B2 5i' uioO -oi 7441B1 £v A +yfi 413B9 5id A 151V505A2 -ouaia 16II616B11 - -TToiTiuia 10572A6(iw) 5id tivos 15II157A15 5id A C12 £v A +KpivETai 197C12 269B15 15III 449B9 pouAfiaEt 452C4 5i' oO Kai ev dj \7{ffAr5.) 733A7 5t auToO +KTiCT|jiaTa — ^uctis yEvriTf) 15II 208B7 TTCpd ToO e - ^cos 15II169C5 - xoOs 151 c) add. materia, ex qua 61A7 -irapd e^oO Gen2,7 151II397A9 fit alqd 2100B15 i^ uArjS Td KTiCTOEVTa add. CTdp^ et 251056C12 CTcoiia ek yfis Gen2,7 terminus a quo e^ ouk ovtcov Td ouk ovTa, Td 72C3 5 88A3 4 yEVTiTd y^yovE 15I41B15
133A8
£is

ao^ia yeyovEv vel sim 15I52B8 15II149B15+5idA6yiu 157B4 204B3 297B8 +kv Tri xeipi e) aliae locut., quae'ad creatlonem spectant yivETai alqd tco A 1511213^8 + dTrapTijETai 15IV473B11 +TPi 'aocpia - eIs uiov-A 193B8 +5t' auToO -ev pouA^ div.'l0565B8 15I11457B7 460A6 £v A, Kupico i84Dl add. 5id Aoyou +£aTr|KE 92C3 +5id Adyou 7453B11 15II317B10 iv£uioi+5r euoO 20941B9 - iv x£ipi div. 15II297B8 +sv ao^ia - Trapd toO uioO 7472A9 - uTr6 toO A 2108A9 7448B6 op 6 5rimoupyc6v 2. liomo creatur a) gener. dvepcoTTOs, -oi 2104B6 117D3uTr6e 173B13 C2 9 op Td ouK ovTa 7432D3 10577A10 15168A2 ev XP°vw 100A15 129B1 t6 y£vvT|T6v syn tteTroiTjTai 140D1 syn eaTiv 15II164A12 209B3 C3 248C11 305B8 308B4 15 Cl 7 15IV 484A13 20873B5 b) spec Adam 18A15 7428A5 429C6 utto 9 +5id toO A - dvepcoTTos i. e. nat. hum. toO A 351272A11 = 1280D10 + KTiCTeeis - yEvos hum. 2109B13 112D3 5id toO A 113D6 op dyEVTiTov Eivai 15II249C3 -Td AoyiKd2108B3(i&w) 4 - voOsIium. 18A10 -wvxt) 112A8 16B7 9 eis t6 opav 68C14 69A13
.

CTO^ia ETToiriCTas, TrdvTa ev

.

.

add. term. ad quem 157A15 15II192C9 t6 HEpijEaeai 65A1 eis t6 65iJLaCTeai 15II205B8

d) loci eis CTriiiEla Trp6s XP^iot^ 1"^ ^^5 auCTTaaiv sacri praecipue allegati Jol,3 TrdvTa 5id toO A EyEVETO vel sim 184 Dl add. ectttike +£v outco

20873A11 c) add. sec Gen 2,7 ek yfis 7429D3 Adam 8496A5 251065B8 acoua toO A 351280B2 Adam 36(^,*2S.)1436A5 add. £§ ouk ovTOs, ovTCOv 181C6 2104B9 C5 169B11 yEvos dvOp. 15II221A15 15III361C1 eisTOElvat spec cbv UCTTEpov yEyovE 7429C13 Adam lafi 436C8 d) homo dicitur factus 5id toO A 7429C6 fllJiETS + UTr6 e 15I113C7 144A19 15II212B1 - ev A 2116A10 - TrapdToO A 15II209C5 sec Genl, 26 KaT' eiKdva Kai oiioicoaiv 18A2 68C15 2105C13 117C14 120B8 15I113B10 15II209B1 eeoO eIkwv + £is 56^av auToO 316A2 15III344A7 161553C8 20888B15 spec ^^uxfi 116D6 KOTd t6v A 68D2 Kae' oiioicoCTtv +KaT' EiK^va TreTroiriTat dvepcoTTOs 3205B1 KaTd t6v acoTfipa 3. angeli creantur 151141B1 - Trapd toO A daemones 20876
utt6 e

92B12(iw) C3 +£v

A 93B8

+£ts

uiov

4209B3

A12 4. in controv. christol. et trinit. a) Ariani maxime filium sicut cetera factum esse affirmant
a. formulis variis uios yiyovE vel sim 7425A12 + EKTiaeri 428A1 d|ia tco yeveaeai accipit nomen filii (Z)/on i?OOT)464B4 add.Troir|(ia elvat +10 +15 +

448B5 460A12 472B4+ 8492B3 10573A8 576A2 15I36B4 7 +CTUvECTTr|K£ 40B15 81A10 92A6 15II192A11 200A4 5id [quod in textu deest] ToO uioO 12 229C3 233B15 252D1 256A2 317B10 5r EMoO +EV Eiioi 151II337bl2 340A14 15 388B11 408B10 412B6 12 417B3 453A11 457B5 15IV473A5 6 10 secAr ou 5id A 496A9 15 cbs 5td ToO A, outco 5id uioO 16I553B3 584B6 16II613B5 16IV640C10 652C13 624C1 17(//5frm)692C4 {ffArl. +2.+4.+e.+9.+10.)11\A^ + C10 + 725B15 + 728B4 + 736B1 + {an 5.) 131 A2 + 745A13+D1 756B10 19(//jVzV)817B8 241036 281I1157C12 341232A7 CIO 251069A8 351272A9 et 1280D9 +EKTiCTeTi al 7429A6 secAr 444D2 4 449B5 cbs 5t' UTToupyoO toO uioO 14 472A4 10572B7 •rrapd 6 5td A eis t6 Elvai 15I48A3 57B12 80B2 5 151I149B15 +£v cto16IV652 16I552B12 151II452A4 9ia 252B11 Di 17(//^r5.)733C5 Jol,3 koI xcopis outoO Ey£VETO o05^ ev vel sim 181B14ouk &v fi^pdaOri ti, ei 10573A8 15II149C1 204B4 pfi Aoycp EyEyovEt 224A2(Z>w)2o ou5£ 5uvcxt6v ti yivECTeat x- A 317B9 15ni340A15 417A2 ou5£v, 6 (ifi 5td X. CTO(pias uicO ey^vETO +copiaTai 15IV520A2 16I601A8 ev Hbrl,2 5i' oO tw nv 16II613B6 16IV640C10 151 Kal ol alcoves yEyovaatv vel sim 7448A13 40B13 15II309B6 161I609C5 613B5 \7{ffAr5.) Psl03,24 TrdvTa kv 729A14 23993G8 +xp6vot
212B11

C5 7428B9

CTUVECTTTIKEV Coll,17

465A1 op yeyevvfiCTOai 8512G3 10564B12 565A14 15148B6 7 53C11 f) eiKcbv 84G8 6 TpeTrT6s=A 151I261A14 304C7 dpxnv exei toO yiveaeai add. — 5id, Trapd, uTr6 toO 17 vel 6 7427B5 429A5 13 B9 UTr6 toO dyevfiTou 10572A5 151I201B7 Trapd Tqs ouaias tou e 9 209C4 212B3 15III457B15(*w) C4 -ui6s iv Aoycp alqo vel 5id eTepou A 7425B4 10572A11 B3 '15132A4 +5t' dAAris ao^ias 1511157A14 15III452C2 453A5 +dTreKufien 10 15IV472D7 — CTO^fa ev ao^ia alia 10572A10 151 6 Xp {ArThal)2iBk 32A4 +5id iTcpou A 7 Tfis iTepas CTO^ias lieToxov - 15II297B6 +ev xsipi 300B2 f ilius eodem cum hominibus 151II461A9 465A2 in tempore factus est 7432B1 + consilio a deo
u^iCTTaTat yeyovaiiev

D2

ui6s TrpcoTov yeyovev,

fiiiels

UCTTepov

10565B4 6 x^P^^t 15I64A3 6 cbv e ouK cbv yeyovev 1511197C7 et 200A4 tco auTcp TTpoCTTdyiiaTi eodem mandato, quo filius, Cj^tera
facta sunt 252A2 ncTd tgov dAAcov 5uvddtia — 1511I376A2 neToxri toO TTv Kai peATicbaet Trpdfecos — iv 17 452 A4 yivETai outcos auTds cbaTTEp Td 5i' auTOu yEvd^iEva ctuvecttti 15IV501C8 UCTTEpov Ev koAttois toO IT — \7{blasphAr)105D5 iv

quoque
liecov

Xpovcp

251 057 Al ek yfis
(ev) pouAfiCTEi,

spec add. Ik pou15*

AfiCTEcos,

pouAf||iom, eEAfinaTt, 9po-

231
vriaet

Ylvofjiai

232

457B12
OTi Kal

15III448A13 460B1-2

449B7
ISei

452B15

Gl

453B1
elTreiv,

AeyovTa?

pouAriCTet

TotaOTa
. .

461B7 464A12 14 9povr)aet yevove yeyove 5t' 17M^«^r)716G3 {ffAr6.an24.)l ^QB'* 12 15II208G2 f)tjia5, fmcoveveKaetsim 10572B11^ 5ta toOto, iva toc \ist' auTov epyaariTat 209A8

B9

formulae Ar.
A.11

252G14e9'a- 261A13 320G1 15IV481A7 A e^ o\jk ovtcov - vel sim 7425A11
15II1448A15
19(//jVfc)817Cl

441G1 469B12 8481A11 B15 \5\{ArThal)2l 40B7 48B3 1511189^14 192D5 op yev-

— ToaaOTa 11640D8 rrapd tivos -Ic) sbst Td ytvoiieva, yevo14752C11 5id tivos 14728C9 5. toO 5ouk6s 768A13 ueva toOto eyiyveTO 5. Ttvos oTpaTtcbTou 151I204A9 241044B10 Td Trapd 5. ToO oiJiolou Td oiiota — eis Tiva 15I11364A7 to OeoO 5. ToO A yevdiieva KaTd tivos 5224B15 TTapd ToO e els f)|ias yev6|jieva 6(i7n.4/)253A13 409C7 Td Ka^' fmcbv yev6|Jieva 11641D9 14709B5 Td k. tcov IkkA. yeyevr)|jilva 736A12 Td TTap' eKeivcov k. cutoO yevdyeva
(//o.j)745Cl
.

vrina Tfis oOaias

uio? ouk fiv, irpiv yevriTai 20941A12 341232G2 8481B10 vel sim 7432B3 ouk fiv Kai yeyove 485A7 idem Ar. Dionysio Alex. affingunt 10565 B4 ouK wv •rrpoTepov - \5\{ArThal)2lAl2 29G10 \l{EusebNicom)l\2 161V673G3 64 A4 40B1 (5. ipA15 t6 TreiTotTiiJievov = filius 19817B15 sam trinitatem Ar. paulatim in tempore factam

G4 (Jm/)285C2 + TTapd Ttvos 6{synAl)253B13 300A13 {epSard3.)n5B& 364C1 9524A4 14736 A12 -fKaTd c. gen. 768G8 [792G5] 15III364A7 440C13 17704B8 12 241044 els riuias tt. toO e utt6 tivos BIO Td TT. ToO e. 5id ToO A yevdueva 5237A4 Td 5i* ctuTOUs Kal utt' outcov — 3. miracula efficiuntur a) a Ghr. vel in Ghr.
2124A10
y6v6|jievov

fingunt 6 6 TraTfip uaTepov yeyovev 15I61B15 161II636G1 (uaTepov) yeyovev Tptds 15148A14 b) orthodoxi negant deum vel f ilium factum esse,

quod proprium

est rcrum creatarum 15I132C11 137B14 ou Tf)v oualav yeyevfiaQat 145B2 1511 177A1 6 ou5e dpxnv exei tou yiveaOat 212A15 ou 5i' fmas - 269A12 ouk fip^aTO yiveaeat +

elvat

Iv dpxiii

ouk cbv tcov ytvopevcov G2 Jo ouk elirev yeyovev -t-TreTToiriTat op fjv Jol,l 151V 468B15' ouK e^coSev yeyovcbs 508B13 t\ jcoin = fil. ou yeyovev, dXA' f)V 505B7 oOk dpTi — aXK' del ulos 17(///lro.)733A8 oux o^oicos scil ac creaturas
5

A

132B6 133A13 t6 utt6 acoTfipos 137G9 eauiJaCTT6v Kal TTapd5o^ov 140B15 5td ToO eavdTou a Chr. Gl eavdTcp 153G7 Mri5eva tcov ytvopilvcov a Chr. dvfiKoov elvai 161D3 164A5(/>w) 11 172D7 utt6toO A 184C1 192G6 5td dvepcoxrfiCTecos et 6 utt6 CTCOTfipos 741 7B6 1511I397G1 Trapd toO A 16IV657A7 664G13 utt6 toO Kupiou 673B2 5id acoTfipos spec - epya 8492A3 15III393A4 16IV669A1 Td Cll sec Judaeos e. Christi k^ riveuiJicrTt ytv6|jieva dKoedpTou TTveuiicrros — — eaO|ja 2184C15 —
dTToIa
KcrrdpecoiJia

,

151II409C4 5td toO
741 7 A4

pela
ct.

2161D2

8489D1

—ctt)acbiJiaTOS ck tcov yevo|ilvcov
ct.

concedunt yeyevfiaeai 351272A10 = 1280D9 ortliod. scriptura duce filium assumendo naturam

-l-cpaivoiJieva

15II180G8 TotocOTa

ola ytyove

hum. re vera fieri 2124B5 -l-dvep. e^dvT] 8496B15 et 508D2 -f-^KTfaeat, TreTroifiCTeat 15I137G2 eisTT^v
Tfis 5iaef|Kr|s SicxKoviav

apost.

15II157A3

et

164A2

t6 yeveaeat AoyijeTai Paul. et 169A10 dicitur de

16IV649A3 ToaouTcov ct. yivopivcov ev tco euayyeAicp 672B3 Judaci dicebant iv tco BeeAjepouA yiveaeat b) iudicio dei manifesto 13688G6 et 14693G10 - CTrmeiov et 761B4 - eaO|ia i. e. mors
15I1I425A4 prodigia in fine mundi futura per homines 3741,19 CTrmeia 5i' dvepcoTTCov — 925B10 aripelov spec facta Antonii 20913A7
Arii
c)

A homine
253G4 II.

facto d^ta^opcos eyeveTO Koi TreTrolrjTat
cbs f)M£Ts

quaUbet causa creata 1. quodvis artificium ab hominibus effectum — eKKXriCTla 6400
efficior

P =

C5

401 A2 presbytero

-

epya 15II316A4

scil

928B1 eaOMa 929B4 ariuela 5i' 'AvTCoviou 933G4 956A4 armelov 960B11 eocOiJia 5i' dvepcoTTou III. = orior,nascor, proficiscor ex origine 1. res
oritur a) casu, sec Epicur. Td TrdvTO — ccuToiJidTCOs 6-7 domus non 100A7 vel dTTAcbs 297 D2 dTTAcbs, secl otov Aieos elsT^pdeosTfisyfisKaTaTeeri b) ex principio vel causa 8{DionAl) 15I1304G10 513C6 Adyos iv tco vcp — -t-516A2 A6yos ctuv vcp — 151I285B2 Kaivf)' KTiCTis 2C5,17 add. dTrd c. gen 116G3 idola dTrd KocKias — 2104G1 Td KaAd dTr6 e — 20952A7 TriCTTts dTT6 Siaeeaecos — Ik c. gen.

aedificia

idola 129A1 4 to \i.rx' eTrtaTfmris koI 6 Td utt' auTou = TCXviTOu Texvrjs yeyovoTa yevoiaeva 44G9 spec hermapliroditae -Fctuvcottco P - KuptocKov 11617A7 — iJLOvaCTTfiptov 20865B6 ev TOis opcCTi G5 TrAelCTTa \x. — oiKia 15II309B13 20949B8 UTr6 dpxtTCKTOvos — oiKo56urina 7448B8 — ttoAis 151I249A12 partes utt6 dpxiTeKTOvos urbis op oi TTOiouvTes 316A9 et 10 ttcos et da^a2. Isona Acos y^yove -aKTivf)VTi 11616C9 vel mala hominum facinora a) gener. adiect. vel partic. vel inf. ad modum substantivi usurpata Td TTapd Ttvos ^{epSardl.^^iMM facinora Eusebianorum KaTd tcov auCTKeuaCTeevTCOv i. e. orthod. yeyove — t6 diiapTdveiv 28II1145G11 Kcrrd dvdyKr)v D2 Kcrrd ^uctiv — 5etvd 14752C6 + cb|jid — kcxkov 14477B2 — tJiTi5dv acid. KCTTd c. gen.

-

165B4
i.

yvcoCTts

14741C2 Td
15II237B4

6K

paadvcov ytyvdpeva
e^ ecpd^ou

e.

testimonia vi extorta

769D2 Td

yev6|Ji6va KCCKd

eK |Jiaef|CT60os TTiCTTts 15I1I460A8 Td eK pouAfiCTecos yevd^eva 1 61 V672G9 311172B4 epya eK 5uvd|Jiecos TTder) e^ dTtuias tt. TTapci c. gen. 116A8 sec Manicli t6 kock6v

+kv e

c)

s. str.

pf yeyove

=

res esse incipit, ob oculos ponitur; 15II220 exstitit, fuit aipeais 6356C5

6408A15 -olKeia 188A7
6(Jw/)304B4
pTieivTa

rrap'

iKdaTou

-

oAiya

A15

- Trapavo-duoia 6O/)304A3 5225B5 - TrpoTreTes 6(^/r/!m)393C5 -CTTTou^ajonevov 10589C3 -cbpid5229C2 14752 b) n. pronom. ola G6 -f 5etvd add. KaTd c. gen 10556C1 Ttapd tivos — toOto, TaOTa 188A3 6{eppAeg) 5229G11 TTdvTa T. -fauvlCTTauai P 389A4 Trapd tivos 400B1 5td Ttvos 14733D10 KOTd Tivos - TotouTov 5228G11 6(Jm/)300A8 KaTd Ttvos {clerMar)2SiC2 397A8 \xr\^iv t. 11640D1 14(//oi)745Cll rrapd Tivos - TOiauTa 5224A12 225A13 et 236C8 KaTd tivos 6(Jm/) 300B14 -f 308B13 11625G12 629C6 KaTd Ttvos 14705A14 640D8 TTapd tivos -fTOCToOTa

17689A3 {ffArlO.)7 kSC5 - ei5coAa 15III 337B13 - eKKAr)CTia = aedes sacra 6(c/erMar)385 B14 - CTTiiJielov crucis 20952C6 -CTTaup6sl5A6 d) phaenomenon naturae ingruit 20953A2 Bl 2125C3 = 351269A6 motus 180G13 88C12 spec — fjAios = lux 2145B14 caeli -|-Ktvou|Jievos ueTd vuKTCT - f)Mepa 14717A12 -vT)ve|Jiia 157G15 20892A6 - TTvoai -l-TTvoai -TTAf)umupa 157B15 157C15 -fvr)veuia - ueTds 20892A4 - t6 ^cotIjeiv 151II345A7 5id toO criTauydCTtJiaTOS — xa^ocja 1 88B7 2. homo nascitur, oritur, syn TTotlo|Jiai,
a) abs 15I129B13 yevcovTai tivi uloi et 11 et 156A6 t6 eyevero etiam de C3 260A10 Isaac filio dicitur dvTl toO iyivvT[CJe.
KTijoiJiai

1511152C8

233

Yivo|xai
et

234

- neTct Tov APpaay 351265A6 Jo ouk in insula Patmo yeyovev f| eyeveTO i. e. = natus est, sed = b) add. Ik tivos a. Chr. 2165C6 8K TrapeyeveTo
pfjris

-

15III389A1 Ik yuvaiKos Gal4,4 leaaai 15IV497B2 eK CTiTepiiaTOS i^ dvOpcoTrcov Appaaii \l{ffAr6.an4.)lZ&T)2 sec haeret. tov dyevVTiTOv eK Mapfas yeyevfiadai 261077A13 — eK yuvaiKos -fyevvdonai Ik TrapOevou 28II1137D3 sec haeret. Oeov Ik NajapeT yeyevfJCT6ai A—

tivos - t6 5ia5pavai 12669A5 5taKovia 5td tivos 15I137C4 140A9 141B6 9 - 5tdAe^is 8480A2 Trp6s Ttva 13685A15 Trepi Tfis atpeaecos 20936C6 tivI Trp6s Tiva -

724D3 Trapd

416A8

5iauapTupia 16I605A1 Ik tou
\7{ffAr7.)liiAl
-5tfiyriCTis

TTv

-

5tdCTKevj^ts

17784D4
TTaTpos

25C5
A5a|i

eK ttis ouCTtas tou ^. alii 124A12 Ik eK ijoixeias Jovi liberi nati 2156D4

n

20837B13 TrepllKeivou - 5iKr| = iudicium 14709C6 - ^icoy^ds 5233 B15 Korrd ttis ckkA. 237C8 utt6 tivos 11640C14 14740A1 {Hos)lkim 769B7 D5 5td tivos 785 D7 20909B13 — Td 5oypiaTtCTeevTa in synodo
l7{synAr)69&B10 -ra eyypcx^a 17(jj;«^r)697A7 utt' -eyKAr||ia 2132A12 -eAey^ts 28I1097A5 -Ho^oAoyia kK \iT\v\j\icn:wv - eAeyxos 15II185A2 [-evTuxia 19821C15 rrapd AouKiou] - e^eTaats Trepi Ttvos 6(Jm/)300C9 D5 - e^opiCT^ds 6(synAl) 253D6 -eTTipouAfi 10584C1 Kcn-dTtvos 14749C4 - 6Tri5et^ts 28II1141D1 5td tivos - eTTiKoupfa
eKeivcov

Abel
vcov

e^

yeyovcbs

157A8 Tfs 6 eK Ttapeevou Hovris 8489C10 tcov eK Aapt5 yevo|ievcov tck-

15I56C2 e^ dAAi^Acov 10 e^ oC; = TTOTpos 151I220C3 e^ dvSpcoTTcov uioi yfvovTai 15III 360C1 et 365A11 eK tou evos Actl7,26 16I568B7
TraTfip
ris
Mi^

yevo^evos Ik TTOTpos

add. gen. aucto-

2157A3 Samuel tou EAKava yeyovev 17705A8 met fiMeis ouk euCT6(3c6v yeyovaijiev -fe^ atpETiKcov c) s. lat. = est, vivit, floret 2124B7 et 184B7 tcov TTcbTroTe yevopevcov dv9p. 185A7 ttoAAoI Ttpo
toutou yeydvaat paCTiAels 7 Trapd 'Iv5oTs 6409 C15 TOis liETd TOUTa yiyvoiievois 7421 D5 14749 A9 69' fipicov 15II260A9 et 15IV497A13 et B3 15ni360Bll vuv Jo8,58 Ttplv Appaaii yeveaeai 16I568C9 Tou T7 dAAos e ou yeyove 17685B5 ev fiiiepats Josiae C4 Kote* ous (GeorgLaod)'] 12Cli + 12 ii6Td TocuTa 769A3 neTd TauTa op TrpoAaupdvco 8 20904B1 spec 6 yevoMevos = qui quon-

= excogitatio 116B15 -feupeCTis 15III429A9 f\ yevoiievri Trpos tov A5aM — euepyeafa rrapd vel 6K tivos Ttpds Tiva ip. 15I145A6 C2 15I1176A2 16IV661A13 - eupeCTts 116B15 -feTTivota 296D4 idolorum - euxi^ veleuxaf 11613C15 616B7 617B9 Trapd TrdvTcov Trepi CTcoTTipfas - e^o^os = impetus 20932B3
153C6 eTTivota

-

epcbTTjCT^is

12652A12 KaTd tcov oIkicov 20960A4 = altercatio 741 6A1 Trapd ctou Trp6s Ar. - eeoTToiriCTts 15I93A5 - e6pupos l4{cont2.) 793A1 - OpuAos 14(0"^)721A12 - euCTfa 14781 Dl 15II165B8 - KcteapiCT^^s 15I125C6 8 hostilis

-

^fjTTiCTis

dam

fuit, prior (tempore) — dvOpcoTros 2184D3 - 5ou^ 11608B9 624A15 -paCTiAeus 2157B1

KCTivoTOiifa 5225D3 et 6(Jm/)297B14 Korrd Tfjs IkkA. 1471 7 CIO +KaTdCTTaCTts -KaTdKptais

-eTTapxos 12649A1 - eTTiCTKOTTOs 14701C12 6(jM/)285C13-f293D2 (epSard3.)3nBl 7461A1 14700A11 subaud. e. Bl Iv 'A5piavouTr6Aet 241040C1 -MdytCTTpos 11600B13 608B12 624A14 - TTpo^fiTris 15I125B4 IV. = alqd in vita, inter homines accidit,
occurrit 1. actiofit — c. sbst = verb. dytaoiios 15I109ClO(Z>w) 6 d. cbs ets tov Kupiov ytvonevos els TTdvTas yevriTai 16I577C6 eK n 5i' ulou ev — d5tK{a 6(Jz</)301Cll KaT' auTcov —aixiiariv AcoCTia 14757D3 -dKofi = fama 11629A9 e^ai— dKpoaCTts iudiciaria 6{eppAeg)38SA8 = <pvr|s 389C10 - diidpTTiua 6(Jm/)305D8 - dvdyvcoats = lectio liturg. 14(con^2.)793C5 — dvdyvcoCT|ia = — dvaipeats lectio ex evang. sumpta 20841C8 12656A2 Trap' ccutcov — dvotKafviCTis 297C9 utto

241 03 7 A8
CTTCCTts

- KCTdpa 2140A2 -

Kcte' fiiicbv

-

KaTd-

5228B1 3 uTTd tivos 6(7m/)300A4 14717 CIO +KaivoTonfa - KaTaCTTpo^f) 6{Ischyr)3(!>iDi
K.

Tparre^ris

Kcrrriyopfa Q{synAl)25&Bl

-KAdats

60/)296B5

et (Ischyr)36iD3 TtOTripfou

P—

2140A9 lOvcbv 15III452A10 457B4 14756C11 - KpfCTis 6(Jtt/)308A2 14693C6 Trapd Kupfou Ttepl OavdTou 709C13 712A3 717B1 736B6 17704A10 kot' ctuTcov 28II1140D1 351288B7 ultimum iudicium —KpiTfipiov 6{Jul) 293B14 - KTUTTOS 14(co«/2.)793C7 20897A3 + Tapaxfl, dTretAf), ^avTaafa - AtDtKTiCTMa 20960A1 -Adyos 6{epSardl. )3UB& = {epSard2.)320Cl5 oO56ls A.

- KAfJCTis - Kpi^a

yeyove

A. Trp6s (eis)

ToO

28I1120A5 eK 5uo tottcov — dvaTpoTrfj dvav^ooCTis 15II260A4 eis fiiias 6(Jm/)296A4 d. TpaTtejris - dvTipprjCTts 15I41A10 — dTrdAetvfis 2136B2 Ttapd TTopd dyvoouvTcov dovdTOU - dTTdTTi 2108A10 Trapd 5tap6Aou 10557B6 ^K Ttavoupyias 585A7 TTepi|3oAri tcov ypajindTcov - dTTetAfj 14737A11 Korrd oikcov 20897A3 OavdTOU -j-ktuttos, Tapaxf|, ^avTaaia 241033C8 c. uf| et inf. - dTr65et^is 6248A2 tJTrep fmcov - dTroKdAuvf»is 15III421A15 5td tou ulou - dTTdKptCTis 16IV637D2 Ttpos ^aptaaious — dTToAoyia 16I557B4 - dTtdAuCTis liturg. 14760B10 - dvoxcbpTiCTts 28I1125C1 vjjuxfis 28II1161B3 TfveuiJiaTOs dTTo acbiiaTOS - daepeta 5229A6 -pfa 6{synAl)26fiCiS (/yc^j|;r)364Cl3 |ioi 409B9 Kae' fiiicbv 14752B3 rrap' auTcov 321180B10 - pAdprj 19816C2 eK pAaCT^riiiias Korrd tcov Aacov - pAaCT^niiia eis Tiva 15I116B6 16IV661C7 syn AeyeTat Dl - |3ofieeia 1267 7 A6 +xapis Trapd Kupiou ets ili^ 15I144A17 toTs 5eo|ievois Cl Trapd e 5td tou A 4 et 15II233B13 et 289C5 tivI rrapd Tivos — y^vvriCTis 2153A6 e virgine — yovuKAiCTia

A -

dvdKAriCTts

C8

16I601B14 18804B1

nulla est ratio habita spec yfveTat Tiva 15III337A13 388B3 10 604B13 16III632C9 14 16IV640

=

- ^dxri 28I1124B4 +TTpoCTXcbpriCTts - lieMVf/is 5225D1 urrd tivos -lirixdvrma 3742,14
5ouAots
-lif^riCTts

28I1101B3 Trp6s et 28I1097A5 +eAey5iS - TrdAri 20848B6 -Travoupyfa 6373D3 - Trdpo5os 14753A15 Ttvl cbs Ttva Kote' fjticbv — TrArmiieTd Tcbv Treptepyajoii^vcov 6249B11 - TrdAepios 14705C12 Ttapd Ariiia 6(Jm/)300D5 - TrpoTivos (cont2.)193A9 et B7 KaTd Tfis 6KkA. Trapaoxeufi 15II309C1 - TrpoCTKuvriCTis 15III333B6 Tcb n ev utcb Kal 5t' auTOU +TtMfi — TrpdaTa^is 14(O«^)720Cl - TrpoCTXcbpTiCTis 28I1124B4 +pic5cxr|
e^ kxQpoxj ToTs

TeAeidTriTa

- o^oAoyfa 251053C13

-

TTpo^aCTis

2137C15

toTs pouAoiievois

Ttpo-

XcbpTiCTts

28II1141C14 5id tivos

- CTKeniia 6(eppAeg)388Cl = 392A8 - CTuyyvcbyri — CTuyKpiCTis = compa17(j))rt^r)697A8 +96i5cb ratio 15I132A6 ev oiioyeveCTiv — ovKo^avTfa Kcrrd Tivos 6(synA[)252Ci +277D4 (eppAeg)388B2 =
389D2
utt6 Tivos

-pniia 241032C4

-

CTUM^covfa

9524B1

241032D3

TTepl TrfCTTecos

CTUvco|ioCTfa

6249 D7 Kcnrd tivos

-

Ttvos

35(/ra^m2.)1292B15

-

11597A6 kot'

eiiou

629D6

5iapoAf| 6{synAl)271Bli Kae' fiiicov 14720A3

6(Jm/)293D6 et (<:/^Afar)381B5 Kcrrd (eppAeg)38SA6 =389C8 tivI Ttapd tivos + 388B9 =389D9 rrapd et Kcrrd Ttvos +389B6 et
CTVCTKeufi

392C14

KaO'

fiiicbv

(AlThess)39 3Bi2 et

11596A8

235

ylvoixat
kv f)Miv, iv V\v

236

14749C10 - CT^oyi^ 6{synAr)25ZAe TiMn 15III333B6 Tcp n iv utco Kai Si' outoO + - Oppis 2153C6 plur Trapd TIV05 TTpoaKuvTiais 15I2'tC14 Kard toO SearroTou — uloOeaia eis Tiva 15I93A2 -UTTopoAri 6(epSardl.):i\3.M3={epSard2.) 320C7 - UTToypa^Ti 6{eppAeg)38SD3 = 392B4 {epSardl.) UTTOMVTiMaTa 6(>/)293B4(6w) +296B7

KGTd Tivos

-

313A7 = {epSard^.^^ilOCX utto vecoTepoov {epSardS.) 329C13 +332C5 - uTTovoia 6(epSard3.)n9Cl2 11609D7 KOTTd TTdaris eKKX. 15I120A14 umTv — ^eiBco vnTov|;ia 11605B10 et? k\ik TTepl toutou
^iXavQpcoTTia 15II 272A14 els dvep. 20865B2 ei? T]\xa^ - ^iXoveiKia 251069A10 TTepi ^avepcov —(povos 6(f>'«^/)253A7 + 256B9 +12 TTapd tivos (Jk0296B4 - ^uyT) 12668C7 14712C13 - ^covf) 11616A11 precatio 20897A1 Trapd 20860A12 TTpos ocutov liturg. 28II1156C1 Tivos 913B10et937A13TTp6sauT6v — Xdpis 12677A6 TTapdTivoseiseM^ 15I45.\4 Trapd 136A3 Trapd et 5id ocutou 15II305B6 et Tivos 15III376B5 eis Tiva 261080 7 Trapd tivos eis nMds C7 5id Tivos els ni^ds — x^^^ti 2145A1 TTapd tivos - xpicJJS 15I113B3 et 28II1136A12 eis Tiva

-Kpaais 173B1 — KupidTqs I5II 173B9 eis Tiva C8 184B4 +paaiAe(a - AuTrr| 11613A13 +KAaueM6s, Treveos 251069B2 Jk aico- Auais 10552B3 151I292A6 +eAeueep(a 5id TTfis Tou A Kai ev auTcb 28II1160B10 +edvaTos 1161B5 - AuTpcoais 15I113C9 iv A 15II177A13 261077D1 - METOuaia 16I585B13 iv 5id Tivos Uv — Mvf)MTl 16I564A10 irapd Trpo^fjTais, Trepl nv 17(/Mr7.)741B6 (ffArlO.)- kSBl5 251052C6

MUOTfipiov liturg. 6(epSard3.)ii32A^


6 9

veKpcoais

28I1125B10 +edvcn-os

28II1160C2

-

v(kti

17(^vn^r)697A8 +auyyvcbMTi

152C15 Trapd et utt6 Xp Kcnrd eavdTou — oiKovouia 15I133C9 Trapd A 141B13 1511256 A7 et 260B2 ets to epya 16IV656B9 ev Xp uTrep — 6Aeepos 20888B9 KaTd tcov kttivcov — f)Mcbv

2144C3

et

dMdvoia

20896A4 - To 69eiA6M£vov 2132B11 - Trdeos 28I1112C2 +edvaTos 28II1152A13 5id eeou 1157C11 - Trapouaia 2113C17 161D1 - tt6v— Trepiaaeia eos 11613A13 +AuTTri, KAaue^ds 281I1144A11 - TToAuapxia 15IV468B15 +5uapX{a
-TTpoKOTTfi 15III433C13
-TTpoaefiKTi 251065

6(J«/)304C12

18800B11

-

6TrTaa(a

CU

14

x^picrtJios

28II1160B13

-

yn^a^n^^'?

AIO Al 7
Iva
.

B5

Ik Tfis

.

.

.

Jvcbaecos

TTTcoMot

15III360

e^ otfiaecos

—adpKcoais 28111 24B6

— aTT0u5fi

dyaOdTTis 15I101A7 TTapd tivos els niids dKon-aaTaaia 6(J«/)305C10 iv Tfi IkkA. - dvdyKri - dvdoToais 11641A3 6(J«/)284B1 a. c. i. 2113C8 5id Ttvos + KOTdAuais 136D8 et 11 + edvaTos 144A10 TTapd tivos KaTO tou eavdrou 148A13 TTopd Xp Cll et 152B1 utt6 Xp 177A15 15I104A1 125A7 1511180^12 26'jA2 285C9 -

15IV521C12

2. status

rerum

vel animi viget

241029A10 6{eppAeg)392Do uTrep MeAiTiavcbv - aTdais 173B8 Trpds ti 6{synAl)26lB2 — cruyKpaais 28II1160B7 Trpos aurd i. e. inter — cruyKpdTTiMa 10552C7 — ouva^is elementa
. .

liturg.

+ d9eapaia

Dl 1160B11 - drrdeeia 2141A6 acbMom — dpxn = initium 4212C2 5id Tivos — dpxiepcoauvri 15II161A12 +Kdeo5os - dTo^ia 176D4 - au^riais 28I1100A6 - dcpeapaia 2141A6 +dTTdeeia ev acbMom - paaiAeia 15II184B4 +Kupi6TTis els nMds - 5eiAia 20896B10 — ^ia^opd = discri^^ cbv n - 5iaycoyTi 2188B11 men 3111 73B4 - 5uapxia 15IV468B15 +TToAuapXia — eyyuT) 15I137B6 Trapd tivos urrep f)Mc6v - lyKaivia 11613B9 +auva5is — etpr|vr) 6(7«/) 300B14 -eKKpiais311172B9 - ^Aeueepia 1511292 A6 +Auais 5id tou A Kai ev outco — eAeueepcoais 15II176C9 TTapd tivos — evavepcbTrriais i8{Paulin) 809A14 - evdxAriais 20913C1 Tivi - evcoais 15IV521B7 Trp6s dvep. 28I1097C4 - e^ouaia = potestas 15II184A15 eis Tiva — eTTi^riMia 2141 D3 15II289A9 301C14 TTp6s Tiva 15III372B13 - eTTippofi 7436A11 eis cxut6v — eTTi^dveia I40C1 5idTivos 2145C4+T6AOS 180C5 - epis ^(^^«^r) 700A4 +Tapaxfi 6K toutcov m — edvorros 2132B10 et 133B11 uTrep tivos 13 136C11 12 eTri MapTupcov 15 D8 +dvdaTaais 11 err' oyei TrdvTcov + dvdaTaais 137A14 eTr* oyei TrdvTcov Kai eMMdpTupos e. — B7 e^ eTTipouAfis 140A4 C2 ev depi 156C3 ev ^uAcp Kai MSTHcopos 157D1 ev oTaupcp UTTep acoTTipias" 5232C2 pl. = caedes 15II237C12 264A3(/>f5) 251068B5 urrep fiMcbv 28I1104B3 1112C2 +TTdeos 1125B10 +veKpcoais C6 28II 1160B10 +Auais 11 C7 - Td Oeo^dvia 2177D5 — eepMTi 2152A10 utto fiAiou — ev dvOpcbTTois eecbpriMa 20864A12 - eAl^;is 1161.3A9 - Kdeo5os 15I108C5 eis Ti(va) 6 8 eTri peATicbaei et eis dyiaoM^v 15II161A12 +dpxiepcocruvri — Kaivd- KdMccTos 11629D1 - KctTaATTis 28I1124B12 Aayf) 28I1117D2 - KOTdAuais 2113C8 +dvdaTa— KaTdaToais = ais 5id Tfis evavepcoTTf|aecos - KotTOxf) 28M161C2 ordinatio eccles. 5228B1
28II1156B8
ev

11612B6 C4 613B9 + eyKaivia \4{cont2.) — auve5piov 17681A11 - auvef)KTi 793B14 6{synAl)26kD6 13689B2 - auvo5os 5237A10 (J«/)285B3+5+297B12 {epSard3. )32^C3 373C8 (^'''«^^^O^B^ 10549A13 553B4 401 C3 705B15 6 617D2 14704C13 11601A2 17683 756C11 [796C6] 7 736A13 709B3 B5 C4 696A12 689A13 688B11 A7 14 1032A2 7 KaTd Tfis 241029A5 712A8 1033B6 8 B4(/>w) C9 C5 alpeaecos 251052A1 6 Bl 321180B11 12 - acoTr)p(a 2140D4 5id Tou OTOtupou 161A12 15I145A10 15II197B7 ev uicb 245A14 iv TTapd e ets dvep. Xp Trpos fiMds 18804B15 iv A 251061A11 B3 — Tapotxfi n{sjnAr)700A^ +£piS ex toutcov 6V A — Te20897A3 +dTTeiAfi, ktuttos, ^avTaaia 597B5 ev riv Aeicoais 16I596C14 els eedTTjTa 149C15 10581B4 TeAos 2145Ci +eTTi9dveia — TUTTOS 15II313A6 — uvfcoais eis Tiva 15I97C3 101B8 - cpavTaaia 20897A3 +crrr6iAf), ktuttos, 905C6 - ^edvos 181D5 Tivi 201B1 Tapctxf) — (peopd 2113B7 173C12 - 96^05 15II296A2 + Kiv5uvos -xapa20896C2 — xpeia 156C1 tivi 7429A14 173B11 ets 5TiMioupyiav 2120A8 256B12 15II201B13 205B5 Trapd rrdvTcov 292C14a. c. i. Dl 15III337B15 392A5 a. c. i. 20865B9 a. c. i. 929B5 a. c. i. 17749C11 3. certum 976A8 28I1117C13 28II1144B6 alqd sive bene sive male factum ingruit a) sbst vel plur = factum, res To yivdMEvov. yev6M£vov 148B14 (gesta) 2105D4 fiv OTOTrov to - 141B7 Tdevovf/ei- 156C12 5224A11 BU Td vuv yivcD228A10 \xr\bi yivcboKovTes t6 Meva op Td TdTe yeyov6s C14 dyavoKTOuvTcov eTri toTs yiyvoMe6{synAl)2o3A13 ouk dpKoOvTai toTs — + vois

m

.

.

.

257A7+

+ 297B11 +301C2

Kae* f)Mcbv

Kiv5uvos

15II296A2

KAaueMds

11613A13

+AUTTT), TTeveos

-

Koivcovia

16I600C9

(J«/)284A11+285C9+288B10 +289B1 Trapd Kavdva +7 +304B5 + 305A14 TTopd Kavdva +C11 +308B7 (Dioncom) 396A7 7420A5 8488B14 +Td ypa^evTa 10588 B9 69' fiMiv 11601B8 612C5 621C12 629D2 13685A5 Koe' fiMas Kai vOv 632B12 637C1 709B5 Korrd tcov ekkA. 717A9 C6 14701 A9 753A6 756A10 785C4 (<ron/2.)793A5 +8 +B17
8

237

YivofjLoi

338

292G5 20889B12 892A12 13 932A10 dTTo 5iaaTriiiaTos 957A14 28I1108A9 +Td yeypamaeva B2 +prinaTa 1124A12 1121B10 +Td £ipTiM6va 1132A8 28II1153B11 lieSBl+TdyeypatJipeva 311172A5 b) varii eventus Q{synAl)251 1173B3 ev tco pfcp A12 Td TrpoTepa (j^«/)293A13 Td eKei yevopisva
[796C2] 15III445A9

15II180B8 vOv 89* fmlu

+u(3pis

17701A14

661G7 17765D2 241044B10 251057B8 1061A8 1073C15 261077A4 271088B11 28I1112G1 1120C5 1124A5 28II1160A11 3745,26 b ^xx] yevoiTO du(!) ijifi |i6vov yevoi^eea ^. add. (a. c.) i. 421 3G5 voeiv 6(7u/)308C6 rrdvTas <ppovfiaai 9525B11 a — oKouaai ttiv afiv euAd^eiav 528B1 erraveAHT\ Oeiv ae 10593A5 euie KAripovonfiaai 15I144A13
36((?/)2.)1377n33.1in2.
.
.

dKpoaTai

.

TTpdyiJiaTa

+297B10

Troico TpoiTcp

yeyove Td ye-

voneva
Jer20,9

9529B1 t6 11621C12 t6

ev
v.t\

(Jerem.) TrOp — yev6|ievov cos yevouevov
cxutco

direp epouAovTO, — 632B13 Td yev6|ieva yeveaOai KcoXuaei tou Xoittou 14737A3 ou5ev eaTi X"P''5 eKeivcov — 756A10 Td vuv yev6|jieva

624A4

16III636G2 eAeeiv t6 toioutov 15IV513A1 16I564B6 Aoyiaaaeai Tiva 271085B9 Tous ToiouTOus tJiriK6Ti 6uei5iaai 311176A9 Tous ^riTOuvTas Trauaaaeai
et
eiTTeiv
. . .

yeyove

17681A10 Td TrpaTTdneva cbs yeyove eKaaTa yeyove 20848C5 f|V rrdvTa rrpds aloxuvTiv alcs yiv6neva 957Bri Td Tfjs 6eco28I1124A13 pronom. -6 17685A2 6 lifjTe pfas yeyove lafiTe fiKOuaOr) TrcoTTOTe 351277B8 6 ouk eyeveTO dTT* dpxfis —oIall625Cl3 14(//o^)745Cl -6Tr6p60/)297B3 365C4 11612C13 14716C9 -Ti vel T12108C5 D6 120B2 148B9 168A14 5228C6 60/)284C5 11613A9 14769D7 ttAsov Ti 15II241C13 tI eTepov jrepi eKelvov — toioutov 6{synAr}2&lB5 -touto2105A9 17689A9 108B15 116A13 120B5 12 scil touto 121B7 168A11 C8 176C4 60/)293C7 +297B4 + 344B13 dAriecos {AlThess)39 3Di 8512C5 Itt' dvepcoTTcov 11609B4 MexpiTouTOU 613B4 C13 14704D3 708B12 728A7 760A6 765A10 151100B11 108Bi3 112A15 5\' fmas Kai urrep 15II180C12 224C5 273A13 flMcov +y6ypaTrTai 289B13 292B12 293A12 296A3 308C11 15III368B6 251081A15 271088B8 321180G7 oIkovomikcos 331188B3 -TauTal57D5 72C1 9 73C1 2137A4 5232A4 B5 237A9 6{clerMar) 384A6 11617C13 14704D3 705B12 709B2 760C12 781C8 (con/2.)793A2 +796A9 15III392 A13 16I572B14 16IV657A3 18800B1 251061 A8 261076C3 c) alqd est, exstat, invenitur 188C8 ouK dv Ti yevoiTO Trpos dTTiaTiav e^d^iov 6(C«'««-f)369B12 Ti dv yevoiTO Trp6Kpi|ia x^ipo^ 15III405A11 neijcov ouk dv - xc^P^S 421B11 ou tJieijov dv Ti — 429C10 ti iJeT^ov exei yeveaeai

692A7

cbs

B. fio relative = incipio esse aliud vel aliter yivonai in usu communi 1. c. determinat.praedicat. a) personae = alqs alqd fit a. adci. sbst praedic. significans personam — alpeTiK6s 14(C««^) 760A1 - (5n<6Aoueos 17(//^ri.)720C13 yey^vaiiev - dKpoarfis 36(e/)2.)1377n33.1in5. +TroiTiTfis Jacl,22 - dAieus 9532C7 Mt4,19 - duSpo^dvos — dvepcoTTOKTdvos 10544G1 diabolus 14708B8 Jo8,44 +i4;euaTris 8 t\ alpeais — dvepcoTToAdTpris
I.

dii falsi

15II181B7 - dvepcoTTos 137D3 dii falsi 60A13 syn eliJii, Tuyydvco 15II161G11 Aaron 177B11 olpaaiAeis 256B1 Noe 4Moses - drroaTocTTis 15III321B2 +TTapapdTris, Ariani — OTTdOToAos 10545A1 et 15III452A7 lCl,lal - 'Apeiav6s 14725D1 788C6 eK MeAeTiavcov — dpxiepeus - auTdTTTris Aaron 15II161Bl(iw) 12 G9 7468A2 et 36(^/)59.)1436B17 +UTrTipeTris tou A6you - paaiAeus 2157B11 12669G2 Dav. Lucl,2 - poTie6s 15I108A10 -peTepavos 351265A4 9529C4 15I145A2 -yeuos dyiou 2Pe;ri,4 261077 A15 yeucb^eea yeuos dyiou +koiucovoI eeias (puaecos

-

465B4

yepcov 20945A13 351265A2 - yoveis 15III - 5fimos 11605A3 Ka^' ecxuTou 14769C3

- 5id5oxos 15I17C9 24A9 - 5id5i' eccuTcbv Kovos 6{epSard3. )32SC7 met 12669B3 14701G1 - 5i5daKaAos 15II261B1 (//oj)748Bll 753A1
15I16B13 apost. 17761A3 2184C8 Aidvuaos — 5iKaaTfis 2091 2B2 TroAAois ev doxfiaei 2148C4 -5oKmaaTfisl0584A15 17(//^ri.)720D2 + 6feTaaTfis —eyyvriTfis 2132D3 — 'EAAriv = 777B3 Ariani ethnicus 14761A4 Cius
Aetius
e^eTOOTfis 17(//^ri.)720D2 +5oKi|jiaaTfis {epSardl. )316G7 aKOTTos 6{synAl)268Bl

.

.

.

-

eTTi-

yeyovevai syn elvai 18805C4 yevoiaevris Mids TroiiXvr\'; Jol0,16 4. impers. yiveTai, yeyove = fit, accidit a) ouTco, coa(TT6p) vel sim 19A8 cbs <p"Xei yiveaeai 2112B15 = 351268B4 outco - eTri tou paaiAecos 173G4 lif) TOUTOv 1561 yeveaeai t6v Tp^rrov 7420B15 ouTco - Eusebianis in syn. Nic. 11601A2 612B10 vai yeyove = sane sic est 14760B10 yeyovev, cbs rrpoaeTa^av 15III352A9 cbs IttI pd17(//ylr2.)724B8

• •

Aeycov xpo^°^

=

{ep2.)

701A12 14697C4 9525B2 356B4 324A2 713A5 717B4 - eOepyeTris 15III364A5 - eupe-e^eupeTTis 137G15 8488B2 10569 Tfis 2105B3 A6 15I20A4 17753B5 261072B3 - exOpds
6{synA[)2&8Aii

351273A6

+ axia|iomK6s (eppAeg)389BiO = 1284G6 - jriAcoTris 20912B4 -

e6Cop6s2145Dl

- 376C10 cbs eTTi ZaouA - 393A9 cbarrep - 17688G7 yeyove youv 22981B14 et251061Al outcos b) (a. c.) 2164A2 - xcoAov TTepiTTcrreiv 12669D10 ttcos - (add. t6) dvaTelAai t6v Kupiov 351265C9 — Adjapov dTToevfioxeiv add. praedicat. d5uvocTOV — tivi c. inf. 28II1141B7 dvayKaiov - tivi 261073C13 fiuiv
Tou
hrl Tcbv dvep.
i.
.

15II317G2 - iSicoTns 14704A2 - KaTampovriTfis 1511I428A8 - KOTfiyopos 6(^7«^/ 253D4 10552A15 17704B14 241033A10 281 1120B5 - KAripov6uos 14753B9 15II153A14 261073B12 - Koivcov6s 5225C9 +TTpoaTdTris

.

.

10585A3 +yaeTiTfis 15III409A9 CIO 261077A15 +yevos dyiov2P^ri,^ - Kd^ris 14713B8 - KpiTfis 161G7 6280C15 10581B12 -Kupiosll3G2 15II173G1 184A11
6(J«/)345B2

16I585B2

dvTiypdvpai

add. 5fiAov -, 6ti 15II181C9 15III340A13 15IV493A6 ^avepdv -, oti 10581 G4 12661B12 673A9 15I45A5 96C5 15II 172A9 10 20961A3 c) spec formula optandi
lafi

-AdTpris -AaiKos 6(synA[)269Aii Gen27,29 - AeiTOupyds 6 {cler Mar) 381B9 1 5111392 GI

yevoiTO vel plerumque
a. abs
ufi

yevoiTO

=utinam

(ne)

140C13 4212B15 7433C8 8489C3 11620B3 12665B12 13688D7 \4{Hos) 745C2 749C10 753A5 15I48C9 145C2 15II161A10 208B9 212B4 253A2 15III333B13 336B14 404G8 15IV480C9 517A11 521B12 161568 B13 16II621G9 16IV641B4 16III636A4
absit

- =

Aoyoypd^os 14737C13 - uaeriTfis 10585 A3 + koi351276G8 -Mauixaios 15III 15I17B7 vcouds 429A8 -udpTUs2144A9 D8 145B1 189B10 196A11 6{synAl) 272A2 14704G5 {cont2.)mB9 + 796A6 15II297C7 15III341C3 396A13 15III341C10 17776G5 -muTiTfis 9528C12 351285B15 -maecoTds 14789B4 364A10 17701B14 - |i6uaxos 20936A7 965A5 - viKriTris
36(«/)25.)1433G13
-^tioAoyriTfis

14732B11

2??9

Ylvoixai

240

741D1

-6p9av6s20965C7 -irai5iov 261057D4
533A12

crrrmcov

137B6

- TraT? 20841A4 - TTapa(3aTTis 5228B13 14776B7 - Trarrip 7436A7 15III321B2 +onToaTaTris
12669A12 14697 A5 15I68A9 15III465A12 16I569A4 5 8 16IV645C3 4 6 7 8 - TrveOua 23996C7 ?v Trv. -TTOiTiTris 36(^/>2.)1377Dn33.1in5. +dKpoaT{\%Jacl,22 -TrpEapuTepos60/)296C8 (epSardS.) 332A15 +B4 - TrpoSoTTis 10588A13 14725C5 748D4 769B12 - TrpoaTdTtis 5225C9 +koivcov6s — TrpuTavis 160A6 — aupTroA(Tr)s 36ff/)4.5.)1441 C15 +xprinaT(3co — axiaporriK^s 6(j>'n.^/)268A14 + IX0p6s 10589B9 - T6KVOV Joi, 72 15II272C8 - ul6s 7425C12 15II273A10 273A10 277A5 277A10 15111361 CIO 364B16 +Jvap£TOS 453A3 16IV645C3 IKGeorgLaod): 12C\0 16I568D1 - UTrnpeTTis 7468A2 et 23996B2 5 1000B7

11612D1
3758,24

-

— eprmos 15I28B5 -iTOipos 15I1I428B8 14 36(«/>2«.)1433C15 eudpEaTos 7424 A4 5a/)4,J0 16I549C14
-eueATTis 196B10

C7

465D6 9532A6

261081A1

-eueus 20873A12

+ KaA6s

-eeo5{5aKTOS 20936C5 -eeo^iAi^s 12669A5 -evTiT6s 15n289C12 - kav^s 7429B8 —Taos 15III432A1 + TravT^Aeios — laxup6s 20965A14 - KaK6s 125A5 - KaA6s 9532B15 15II305B15 20873A12 +eueus 876A14 -KaTi^Koos 15IV524B3 -KeKoaurmlvos 196B13 -AoyiK^s

193B14 +5uvaT6s

2101B12

108A5

117C15

-

peyas 2157A15 1511143269 3742,7 -n^aos - METdpaios 18A11 6309 AIO 14(//oj)745C12 - U6TOXOS 16I593B6 16IV653B3 241041C5 -

15II249A1 Ruben d. tcov t£kvcov — 36(<?/>24.)1433A8 - eua(a 148B13 ol rrap' aXXois eeoi tcov Trap' dAXois eecov y{yvovTai eua(ai + aTrov5a( —kcck^v 14776A4 Cius imperat. — — KTrjvr) KTfJMa 15I16C4 asseclae Arianorum — va6s 15III361B2 oux ^v° 9ua6i yevcopeea kt. met 15I100B2 et C15 v. eeou 15II304B10 v. — 656s met 168B3 ^a/x^ ^auTfis — FfveupiaTOS 656s — 691S Kol TrepiaTepd 15III361B3 oux iva — o^eis ... — Trapa|iue(a 6(J«/)345B7 — aKdv5aXov 9524A15 au ToaouTOis — ctk. — arrov^i^ = libatio 148B13 +eua(a - acoMa met 15III369A11 Iv a. yevcbpEea -tuttos 10588A4 593A1 12669C11 y. add. adiect. praedicat. — dyios 15III

2168C8 6357A8 14696C1 +56Kmos 11605A6 Bl 10589A7 15III384A13 528A2 -XpiaTiav6s 9524B6 20941 C6 944A2 - xpicrfopdxos 14740A8 add. ad praedic. wa^TTEp) 15II22nB13 cbs jijdviov 15in361B14 C4 364C1 360B5 372Ali coarrEp 420A3 20944B15 et C2 y(v£aee cbs fycb dKElva (5. add. sbst. praedic. significans rem civa6e|ia 5224B2 — ccTroa^pciyia^a 16I592B5 diabolus

36(e/>39.)1436B17 + auTOTrrTis 14784C4 - 9(Aos 161C4

I.u<:7,2

- uTro5£KTr|s

149B8 151128865 16160569 veKpds 2148B15 -vlos 21576'* - olKelos 281111362 - olKT^ppcov 15III341C6 364A3 - opoios 20849A1 24104167 - 6vopaaT6s 20860A15 - 6xATip6s 11621C4 20916C4 - TTdp9uAos 28II1137A7 - TravTeAeios 15in432Al +iaos - rrapaAuTiKds 14468610Mf9,2

— Tr£p{epyos 6(,yn.(4/)268A10 — Trepixapris 14708 D5 20972612 - TrioT^s 1058863 15II168612
-TToAus 5233614 1511138564 -TrpeTTCov 7436614 -oxuepcoTT^s 2094069 -aepv6s 137D4 —aup9covos 28nil64A9 — 0096^ 16157661 (AlThess)393Cll aupyTi90s 6(epSard3.)S37 A2 - TeAeios 15III369A6 - ToAprip^s 251053611

dtpxr)

-

uyiris

20925613

933A11

614

-

uTrep6pios

epuArma

(Jm/)30461 10548C8 14696C10 732C10 -uTreOeuvos 11624D6 637D9 12665C1 14697C10 71364 (//oj)745D9 16IV65366 - UTTOTTTOS 1162.5610 - 9auAos 2101C8 - 91A0- xe<P"v 953261 533C9 TTpdypcov 12673C9 15I1292C12 -xpriCTiMos 137A9 - cbpds 14740C1 add. cbs — 2117C15 cbs dAoyos 5 14(con/2.) 2090062 cbs d^pcov 793 D8 cbs veKpds Mc9,26 2Cn,16 2198065 cbs els ey^veaOe 5. add. pronomen praedicat. — iTepos 8(/)ton.(4/)51364 — olos 151117614 Tov vuv dyaOov eTepov —
6(5vn/l/)277A3

393A10 -dyvcbpcov 14728B2 - d5iKos 6396C1 - dedvcrros 165B2 - deeos 261073A10 - amos 2105A1 5225C11 6O0292A8 12668A6 17684C5 19816A1 241037A9 351284C15 - dKceriKcov 14753B8 14 - dKdpeoTOS 2105B7 - dAAdTpios 9528B6 16I585B15 l7(synAr):00B6 - dvaiSris 2145A6 6309C10 28I1116C10 dvaix^aAcoTiaTos 28II1149B2 - dviepos 12645C8 - drreieT^s 17752A1 -d^idTriOTos 2121A5 dTreipaTos 14764B8 - dTTiaTos 2148A9 11604D1 15I1285B6 -dpyds 2120A11 - daepiis 2811112 B9 1129C6 - daeevris 20904A12 3740.13 aued5Tis 28I1116C7 - auTdpKris 177D1 2156D3 - auTe^ouaios 19C3 - d^avris 14(con/2.)793D8 20893B14 904B9 - d^avTos 20860A6 - d^eap- d9pcov 20904A1 2C11,16 [900B2 Tos 2144A1
15II272B1 —yunvos -dxdpiaTos 15I69D1 109A3 15II312C3 28I1093B1 1120C1 - 5iopaTiK6s 20893B3 + - 5uvaT6s 193B14 + 56K1PIOS 14696C1 +9iAos AoyiK6s -eK5TiAos 17(j>'«Jr)696B14 241029A12 - eKKTipuKTOS 5233A8 - eAeueepos 151129365 15III397A2 - eAAitttis 151128864 296A7 Jp9avTis 2161B7 et 11 Is65,l -ev 15III364C5 11 365A4 13 368A2 4 Bl 5 10 369A4 7 372A5 10 Bll 373A8 376B3 C2 28I1096B6 - evdpeTOS 15IIII364B16 +ul6s - evTipos 2153 D4 — evTponos 20957B5 8 — £^6piaTOS 6(jj«^/)253All +256C9 14700A2 - IrripouAos - eTTiAriapcov 6(J«/)345A2 -^tti14757A15
add.
cbs]

- ToiouTos 15II292C8 20905A8 b) rei = alqd fit alqd a. add. sbst. praedicat. SeAov 20852A6 toOto TrpcoTOv d. Antonii —
-alT{al41A5
Xpe(a

14784A3 2160611

15II28564

1775265

351265A4

-t(s

2120A15 522865 15II268A12 f) 15III429C9 17688C5 - d^(copa 28II115765 t6 toO 6. d^. dvepcoTTOu df. — dpxri 184C8 1772068 - (3Ad(3ri 15A5 tov aToupov pf) PA. y£yov£vai op. eeponre^a — 5riAcona ^(DionAt)

-

al.

508A8

-

5(Kri

\b\\(Aster)11^A2

= 17716A11

ttiv

<iKp{5a 5. Tcov dpapTrmciTcov y£vop£vr)v — IpTrdpiov 5236C12 £. To 5i5aaKaA£Tov — ev 3747,6 6 dpTos ex multis granis — Ev5uiia 26108164 t6

acopa ToO

A

yeyov6s
s.

e.

e^is

15111460614 9p6-

14(C««-f)720Dl — edvoTog 2811 112611 sec haer. 6 edvcrros Tfjs aapKos y^yove scil edvoTOS toO A. — eepoTre^a 15A5 op pAdpr) — iaxus et Kcrra^uyfi et oiKOS 151144610 — KorrdpTd Tfjs eeo^aveias — hominibus i.
vriais div. cbs
. . .

— euxri

19A4

-

5eKTiK6s

ecopa 20852A7 toOto yeyove k. - AuTpov 26,080C9 3739,22
-p{pTiais

— KAripovopia + acoTT^p^a

28I1128C14

Tov aTaup6v

-v^kti 2141C9 v. yeyEvfjaeat olvos 741 7 A8 Jo2,9 — opyavov

- TrapapOeiov 20 15III436A11 2169A12 937615 -Trp69aais 2104A7 11641A1 -ariM- OKd^os 15I73C6(/>w) ^uAov 6uvdeTov 20933613 - teAos 17704 pevov - OK. - OKcbATi^ 20925C3 A12 -TETpdycovov 15I73C10 11 - texvti 20861 Al -Tpo^fi 16IV665D3 - ^cos 2196D1 9. y£v6PEvos 6 o^eaAp^s — xdpis 28II1161C3 p. add. adiect. praedicat. d(3£paios 16159766 — dyvcoaTos 6(f/)5Wi.)313C7 = (e/)2.)321A4 to ao^iapcrra Ar.

241

Ylvofxai

242

diiETaii^AriTos

-aSTiAos 2141A13 - dStAirrcoTO? 15III376B6 + — dStKog 6(Ja/)284C12 — dSoAos
cTUvoSos +Ka0ap6s - aiTtos 113A9 dKoivcbvTiTos 10584A1 t\ Ar. pavfa oKTtCTTOs 28I1101B9 - OKUpos 6{synAl)2&9 AIO — dAriOtvos dKcoAuTOS 20936A9 +8A8u9epos
/|

10552C9 17752B8

-

9528B2 - Tcov eTratvou|i^vcov 14733B8(6t>) \it\ Tfjs aipeaecos yev^oeai c. gen. qualit. 2157B5 ^tcov errTd 6(Jm/)292C11 touttis Tfis yvcoMTis
{epSardl. )3i2B5 (e/)2.)317C9 TauTris Tfis TTpoOeaecos (C««^)348C4 Tfjs KaAAiovos KTiaecos Kal (iol-

-

=

28I1124B7 - dv6-TTiTTi5eios 22981A4 - dvOpcb- dvco^eATjs 2172B16 12668D3 Tfivos 15II245B8 — dTro5eiKTtK6s 15I93C12 +A6Uk6s — dpy6s 2120A11 t6 epyov [v. s. dpy6s 3. fin] — dpn65tos

dAAoTptos 28I1121B12 d. Tf^s — dneTaiaeAriTOS 15III376B6 voi^ascos — fi H^uxTi Romll,29 +d5idirTC0TOS — dvdStKos 6248 A7 - dva^afpeTOS 15III405B8 i^ X^P^S ~" dveTr(5eKT0S

28II1137A13

-

pas - (C'W)369A14 15II168B5 TravTaxou ttis da^aAefas y6v6|ievos 20841B5 etcov 5eKa b) c.
dat.
alci, obtingit, restat - dya^d ToTs ToaouTots flliTv dy. yevoiievois — dTT656i§iS Kal dTToAoyia 137A2 tis dv yevoiTO toTs

=

praesto est

10540A12

- daeevris 2144A14 D6 151117 3747n9.lin9. Cll 3745,25 - da^aAris 6((;/«-Afar)380C3 - dre- auTdpKTis 156C2 + At|S 15II289B2 +xcoA6s — d^SapTos 16II609A13 — d^^pr^Tos lKav6s 14760C6 Td iJi6Td TotUTa + 56iv6s — pSeAuKT^s 261072B2 - pdpatos 15II296B10 f) acoTtipfa PeATicov

- eATrfs et auyyvcb|iTi 132B6 56iai5ai^ovouai -|iiae6s 15I112A13 - to aTTOu^ajoiievov 6{eppAeg) 388B8 = 389D7 c) c. praepos. dvTi c. gen. 12652A5 Td tcov TToA^iicov d. tcov euxcov — 15II 309C9 6 Kupios d. TrdvTcov in caelis fmTv — 20 845A6 livfiiiTi dvTl (3ij3A(cov cxutco 21980B1 yevou dvTl 0eo5cbpou mortui toTs d^eA^oTs 251064B11 et C2 T6Tpds d. Tpid5os 5id c. gen.
11620C9
et

20912C9
eis

5i'

oxAou -

tivi

eis loc.

10580A13

11641B9 -

5eiv6s

14760C6

+

d96pTiTOS 781B12 -^fjAos 10548C10 -^td^opos 172A4 +evavTios - Skaios 6{epSardl. )3\2B15 = - 5ittAous 28I1108C2 - els, uila (ep2.)320A3 11616A5 Tcov Aacov fi ^covii + 6 auT6s 17692A9 - §k5tiAos 15I13A1 - eAdTTCov 14692B6 - lAeu-

e6pos20936A9+dKcbAuTos -eM^dpTupos 2137A14 edvoTos +eTT* 6v|;6t — evavTfos 172A4 +5id9opos - evvoyos 60/)296B2 - evTmos 15I100C1 euA6yiaTos 35(/r5l.)1292B10

aTpaT6TTe5ov se contulit 22981 Bll eis KouiTOTOv s. lat. 15I65C13 ui6s oux d^' ^Tepou eis epe yeyovcos op. yevvdoiiat syn yeTepxoiiai 15III432C8 eis A accedamus op d^iaTaadd. term. actionis vel mutationis 2108C9 Hai 6K TTapapdaeoos — eis ^eopdv 10 eK peTavoias eis d^eapaiav 15I100A14 incarnatio tou A yeyovev eis 56^av eeou syn eTri c dat. 20961B4 091^15 Antonii ttoAAoTs eis ovriaiv koI eis euepyeaiav 6y(V6T0 spec hebraismi instar y(v6Ta( tis eis
14(//oj)745B3
. • • .
.

.

.

.

.

-

6UTrp6a56KTOS 16II

- 3T|Acot6s 20968A3 - i5tos r\ 6^oAoy{a 2811101 Al - iKav6s 156C2 +auTdpKris - Kaeap6s 6(^/>/»^g^)389A12 10552C9 +d5oAos - Kat- KaA6s 141A10 - KaTaeuuios v6s 15II285B8
617C11
6(C«»«-f)373A12 Td ypdM^JiaTa — KpelTTCov ^{synAl) 265A13 15I128A6 136A4 141A1 - AeuK^s 12664C8 +|j[^Aas, ou5e epl^ 5uvaTat A. -Mi5,36 15I93C12 +dTro5eiKTtK6s - uaKp6s 14792A15 - ndToios 10581C6 17689C5 - neAas 12664C8 +AeuK6sM<5,56 -ui6vosl73C7 - veKp6s 2148A5 - olKouneviK^s 241032A15 f] Nic. auvo5os — - TT6piTT6s 14744A10 ouoios 6(j;;n^/)272C14

23997A3
eeou

et

1020C2 iva
eis

28II1153C10

yevcbiieea tco uicp eis ulous acbiia tou A eis jcofiv fipTv —

sec Ps30,3 yevou

e

.

.

.,

eis

oIkov

.

.

.

15I144A8

145A8 14 15II176B2 C14 orior met n^synAr^S^ilAK» 705A8
16

^k c. gen. i^ alpeTiKcbv

=

yey6va|i6V iv c. dat. loc. 148B1 ev t^ttois 14728 6(Jm/)301B3 6v auv65cp 400B14 ev xcbpa Bi4 ev 'ApeAaTcp (C»"^)720C8 eTTiaToAfi ev Tfj 1 61604 A2 ev Td^ei = in tabulario (//oj)745Al
'Pcb|iri

met 168B1

evvoiai ev

vj^uxri

2176A1

et 2

15I73C11 et 12 scil dpie^^s - ttiot^s 15II165B8 -TTAiiprisl6I532B8 20917B2 -ttoAus 20929A8

edvoTos et f\ jcofi 14692B7 ev 5tavoia OKid 15III440B12 ouSl ev daco|idTcp Td Tou acbiiorros dv eyey^vei 28I1104C4(/)w) TauTa ev Xp — d — 6V Tcp 'A5a|i moral. vel supernat.
ev Tcp acb|iaTi 6
,

-

TTpeTTcov

2140D1

15II249B10 syn auyyvcbpri 5(5oTat — aunyri<pos 6{epSard2.) 324B3 - a9o5p6s 20856A7 - TeTpmM^vos 20973 B2 Td oC/Aa - 9avep6s G{eppAeg)38SBll = 389 DIO 14777C11 - xelpcov 12652A3 - xeipova to vuv - xcoA6s 15II289B3 Tcov TTpoTepcov^ 15I136B11 Td ?pya +dT6Aiis Y* ^^*^- pronomen praedic. edTepos 17(jjre^r)696Cl3 ei ti 0. yevoiTO 6 16II 613B10 eKaaTOV, 6 y^yove, touto Kal §KAfieri olos 151I188A15 TToTov toiout6v eaTiv, olov yeyov6 t6 6T6pov 20896B9 fi iTTt5po|j[fi (jieTd ktuttou {iar\v), ola dv yevoiTO AriaTcov Kfvriais 968A1 olov t6 TeAos yiyovev ottoTos 116B7 ^^uxfi
TrpcoTos
. . . . .

-

Trpo^avfis

12656A3 auyyvcoaT^s 321181A8

8497B4

A

ev

Tfi

diiTteAco

yev6|i6vos Jol5,lsq

364A15 365C5 357B2 C'3 372A3 4 373A7 TTcbs ev e yiv^^eea Kal e ev fiiitv B3 8 C6 13 376A12 16IV(Orz^)652A8 28I1141A10 et 1144B12 ^uais hum. yevoiievri ev
15III324B14
TTapapdaei et ev auvrieefa diiapTias spec ev = eis c. acc. ut term. mutationis 16I532A14 TocuTa ovvopcbv kv deuiiia yeyova 17689C7 ev iiepei ye20873B4 ^v\r\ ev 5iav6|ievoi =inpartes divisi 957B3 Kaee^^pievos cbarrep aTpo^fi y^vTiTai erri c. dat. term. actionis 8V eKaTdaei yeyove
. . .

2172B12 eepaTTSuovT^s eaTiv

Itt'

cb^eAeia tcov 5eo-

.

uevcov yeveaeai 6(Jm/)304C14 to TOiauTa eTri Kaeaipeaei — 15I100A14 incarnatio tou A ouk err' Korrd dSo^ig Tfis ee^TTiTOS yeyove op eis 56^av
c.

oux ^TTofa yeyove, toicxutti Kal epieivev 2129C4 15III417A4 ottoTov t6 Trav yeveaeai pepouAriTai
6

gen. 149B6 KaTd Tfis Trpovoias veous K. Tcbv yep6vTCov ytyvo|ievous

76B8 tous 6249A1 et

n +
t(s

TToTos

aeai

OTT^aos 6Tr6aos 15III417A4 + ottoTos 15II213A5 rroTa pouAeTai Td ytv6p6va yeve351268C15 ttoTov e56i — TeAos tou acoiJiaTOS

Cl ol KaT' fiMcbv - {epSardl.)M7A9 360A9 365C9 10549B15 592D1 11597A4 605B1 608B4 14725D9 773C10 KaTd c. acc. 156A13
elementa Ka^' eauTd = per se sola ytv6|ieva + 28II1164A2 waTd 5taipouiieva op auvrmueva peTd c. TTaT5as yey6vaatv = similes Arianis gen. 261080C13 |i. Kaid^a = a parte Caiphae TTepi c. acc. 2157B7 Josias tt. Itti yeyovcbs iTrrd TTp6s c. acc. term. s. pr. vel met 15I144B9 Trp.
Xpeiav
TTpos

TOiouTOS 6(Ja/)284B15 15II296B8 2. c. determinat. adverb. a) c. gen. possess. 149D3 TTaaa tt^Ais 5t*6|jiot6TTiTa tp6ttcov tcov TTap' auToTs eecov yivonevri = civitas propter similitudinem morum fit deorum suorum propria 14789A1 eupri Tds ekkA. Jcxutcov yevopevas 28II1152A4 Tfjv hum. 90aiv eeou oAriv yevoiievriv c. gen. partit.
14(//oj)748AlO

12677A9

13688D1

^KdaTCp

— Td
se

Tfis

eeo^ave^as

yipovTa

contulit

937B13
16

§K6{vois

20860B6 t6

Athanaslus

243
5iif|yrma

yivojxai

244

— Trp. co^eXeiav 251068C12 Trpos toOs ouv c. dat.2197A3 ct. otuTOis Trj 4 Aoyos urro c. acc. loc. vel met 157Bli (iycoyri ... —
SAAous

6(Jk/)288D1 u. m^^vj/iv +300C5 u. 15I113B14 et 351269C1 u. KaT^pav + KaToxnv 261080D7 u. fTTiTmlav 28II1141B8 d) c. adv. loci, temp. s. pr. vel u. KaTaSlKrjv met fyyus 6(Jw/)284B3 L citTTiCTTfas - ekeT 351265
f|Aios 0. yfiv

aTpaTicoTas

- A 28I1109A15 et B5 - Wv t6 ocoua - vaos tou ulou 2149D5 = 351268D5 - CTcbua toO A 28I1101C11 12 c) add. praedicat. pronomen touto vel TauTO 15I144B14 6Trep ^KdCTTco 5id tou uIouy(veTai,T. tov 9 eKaoTos lauTcp yeyei/fJCT^ai Aeyei 15II177A2 orrep
15III436A5

28I1109A15

A6

fKTToScbv 6{synAl)257B2 ol 6p065o^oi 14744A11 - ekt6s 153G4 L KUKAo^oplas 2132B5

-

3753,22 L Q. - - ^vTauOa 112C6 et 11 I. tou ctkottou 16D7 e. ^auTTis - yuxn 2176A8 6{synHierytQ0A2 = 17717C15 L Tfis ekkX. 7417C13 e. tcov vo^cov 15I44C2 20933C9 coCTTTep e. expertes facti sunt fauTOU — — paKpdv 7452B14 octt' dAAriAcov — 11621B5 dTTo CTou 1 51121 A7 tcov ^ccuAcov 20929B8 dTT' auTOU -^expi 20949B5 |i. tou Oau— uTTepdvco 18A5 — X"P's 113D6 xpdCTai

= 351268C4

i.

^Oopas
i^co

6(J«/)301A7

-

de(,TOUTO toTs 5eoia6vois yiveTai 15IV485A14 Kai TTv sec haeret. yev6pevos suppl 15IV485A1 (touto) — OTrep ouk fjv d) add. adiect. praedicat. — dyios 15I97A15 eauTOv dyidjei oux va d. 6 A yevrjTai — okticttos sec ApoIIin. 28I1097C1 1100A4 d. Tri ^vcbaei cum — dAAos 15II161D1 Kupios ouk d. divinitate
Icttiv

6

n TcxuTa scil ulos

.

.

.

,

i

yeyove
eK

homo factus — dTeAfjs 251053A6 f) 9e6Tris — ^eATicov 15I93C13 ouk TeAeiou d. y^yove — iAefmcov 15II165A3 e^ ^AarTdvcov p. y^yove
14 +ttictt6s

|ji.

oux 6

A

^.

Hbr2,17 yeyove TrcoTroTe A

iv5efis

15IV476B14

+

f)v


eu.

15II160B5 6

ou5' oti ttiot6Ucov,

eudpeaTos yeyovev

dAAfjAcov 15II201C8 x- MeCT(Tou II. in controv. theol. variae elocutiones et ab orthod. et ab haeret. usurpantur 1. A-ui6s, Xp yiveTCTi a) add. sbst praedicat. personam signi-dSeA^ds ficans - dyyeAos 15in457All Is9,6 15II277C9 TToAAcov d. - dvOpcoTTOs s. v. B 1. a. — diTdCTToAos Kai ap\ispsv<; Hbr3,l 15II165A1 2

iCTos

261084A14 A oux

^v Tctco Tcb CTcbuotTi

cos i. yev6|i6vos hominibus KpeiTTcov Hbrl ,4 8496C2

10 11 13 Cl 140C13 14 15I12'9A5' 7 141A1 7 B5 7 12 \k{bis) 144B1 145B1 10 28I1113A10 12 28II1157C3 - neaos 1511 200 Al 2 sec Ar. - neTOXos 28I1120A15 u. duapT(as sec ApoIIin.

1288A3 - paaiAeus 188D3 + fiyeticbv, CTUCTTaais 15I108A6 151I173A1 et Bll - ^0^66^ 15I141C15 et 176B13 et 14 +Kupios 144A3 15III437A3 - Sai^cov sec gentil. 2181D6 - 5Timoupy6s 15II208B11 269B1 syn eoTi 261081C11 - 5ouAos 15I101B11 - eyyuos 151 - lAeuGepcoTfis 261077A9 - nyencbv 137B10
351272C7

oiioios

15n277A13
ttcos

f)|iTv

6.

1284C10

KaTd

CTcbiia

6paT6s 28M101B13

ApoIIin. +vfr)Aa9r|T6s

B14 2Th3,3

+dAef)Ucov

— -

6p. sec ttictt6s 15II165A14 et ttAouctios 4212B13

npoi-ro-roKO^ Rom8,29,Coll,15.1S

15128

A14

15II

188D3

+paCTiAeus,

ctucttctctis

-

Oe^s

15I92B16 ouk

dpa dv9p. cbv uCTTepov yeyove 9 108A5 et 113B4 XpieTCTi, oux iva 9 yevriTai, fjv ydp TTp6 toutou 109B13 sec Ar. 17773B13 ouk e^ dv9pcbTTcov yeyove 9 23989A6 Jol,l ouk elTTev oti 6 A 9 yeyovev 241040A9 sec Ar. - Kupios 15II173A1 et BU et 176B13 et 14 +paCTiAeus B4 177A4 8 15IV476B4 231024B10 261077C5 H6ct(ttis 2811112C10 - 65riy6s 15II277B10 - ttctTs 15I1I 433A11 -TTaTTipsecAr. 15I56B6 Cl 9 57A11 15IV473A14 +ui6s 16I569A12 16IV645C11
;

TTOiTiTTis

15II149C9


v.

20893A15

-

ui6s

sensu Apollin. yeyovev b)"add. sbst praedic. rem significans dAf)9eia 15I37B7 ou AeyovTOS Jol4,6 eyevduriv d. — d^apTia 2C5,21 15II248A10 et 265A8 uTrep fm&bv — +KaTdpa — dvdCTTCTCTis Joll,25 15I145B11 249B3 d. tcov dpxri 15II248C2 et 9 Prov8,22 TrdvTCOv 288A5 d. tcov dvaKTijopevcov 296C5 et

28II1133C10 1136B2 ou 5{xa aapKos 6 A Xp
s.

-

CTdp^ s. v. Xpictt6s

(Tuvepyds

284B6 305C10 18804C2 28I1128C7 28II1149C3 1152A5 1157C8 - tttcox6s 231004 A8 2C8,9 - T^Aeios 15IV481B4 sec Ar. - Tijiios 151128A11 A ou TipicoTepos syn ueijcovopKpeiTTCOv - uTTf)Koos 15I89C2 uexpi 9avdTou Phil2,8 vf/r^Aa^tjTds 28I1101B13 sec ApoIIin. +6paT6s similia edicunturde hum. natura a A-fil.assumpta — f) CTop^ yiveTCTi d5iaipeTOS 28I1113B5 +i5ios iA6u96pal5III397A15 - !5ia 28I1109B10 1113B3 - 6uoouctios 28I1109A13 et 14 5 +d5iaipeTos sec Apollin. - ^porrf) kcti ^j/qAa^riTfi 28I1097B9 t6 CTcbiia yiveTCTi d9dvaTov 251065B7 — d^OapTov 251068A8 -iKavdv 2112A7 =351268A2 -veKp6v 2141C1 = 351268C10 - TTveuuoTiK^v 251065B7 — CTUvat5iov 251053B5 sec haeret. e) add. gen. possess. to TTd9os Chr.' — aapKos Kai ^^uxfis 281I1160A14 f) odp^ — tou A Kai ouk dvOpcoTTou f) add. enuntiat. praepo28I1109B6 Tiv6s

281A3

sition. yiv6Tai eis c. acc.

15III408A6

A

eis

CTcbua

-

301B10

d.

Tfis

dAAcov TToAAcbv d.
yvcbaecos

312B1 Kaivfis KTiaecos +9egieAios 316C8 +CTToixeicoCTis Tfis
. .

.

15I97B4 uTrep fiiicov 1CU30 — - 9e|ieAios 15II301B10 15I145B8 JoU,6 7C3,ii +dpxf) -0uCTia36(f/)25.)1433B6 -lAaCTuds 15I145B8 lJo2,2 - KaTdpa Gal3,13 2140A3 15II248A10 et 265A8 +duapTia 15III396A2 uTTep fmwv 251064A3 5 -KaTa^uyf) Pj9,i015I144A8 16 145A8 14 B15 - ktictuct sec Ar. 7433A8 15II241C8 - 656s 15I145B10 Joi4,6 - opyavov 15II209C2 et 297A8 6s 6. 5i' fiuas - TToirma sec Ar. 15I41B12 - ao^ia 8(Z)wn^/)517A10 1C1,30 — CTTOixeicoCTis 15n316C8 +dpxfl — ovCTTaCTis

cxuTOcxyiaCTiids

193C9 1C1,30 dyiaCTpds

5iKaiocruvri

3cof)

188D3

251057B1 tiantur de

— cG>\i.a sec haeret. +fiyeiacbv, paaiAeus - CTcoTTipia 15I145B8 similia enunnat.

CTcoua 9eou

hum. a fil.-A assumpta f) adp^ 261076A1 - CTcbjia tou A 15II277B6

- ^v 2104A13 et 271088B7 A - ets dvOpcoTTOv 109C1 et 169A3 A-ul6s yiveTai ev acbuaTi 125B7 177C5 ev dvOpcoTTOis 7473C15 ev ev ToTs TTdCTtv 8497B3 ouk eoTiv ev tco CTcbiiaTi 6 TT, dAA' 6 f)liTv A 15I100C9 TO ev tco CTcb(iaTi yevdiievov = Kupios 109A12 et 177B9 ujos ev CTapK( - 15I1312C2 f| 15III368C10 — ev f)|iTv 6 6V fiiiTv yevouevT) ao^ia A 373B10 ui6s ev tco 17 - 389B7 - Oe^T^s ev oapKi 393B6 et 15III440B15 et 444C8 Aev CTcbuaTi 15IV484B46V9. 161553C3evKT(CTuaCTi 601Bllet 16IV641C1 Iv TTpo9f)Tais 23997A1 et 1021A5 et C9 et 1024A3 et 1025B6 ev 6uoicb|iaTi dvOpcoTTOu 1061C16 ev 251056B13 9 ev CTcbiiom Phil2 7 106 4B3 ev s^uxfi 261076A6 et 1080A7 A CTapKi 1080B6 9 iv oapKi ^v CTopKi 1077C2 ev ctcouctti 1084B1 5Tiuioupy6s ev KTiCTiiorri 28I1100C6 §v tco A CTdp^ 1116C11 vous iv Xp 28II1137A1 A sensu Ar. ev oapKi 1145C8 hum. ^uctis ev 9. sec ApoIIin. 1157B9 ev ocbuaTi 1161A7 ev OavdTcp yeyovcbs — eTri c. acc. 251068A13 69' A B8 f) ev A uop^f) — irpds c. acc. 15in388Cll TTp. eKaCTTOV proph.

245

Ytvojxai

Yivwoxto
Jol7,3

246

— utto c. iKaaTov sanctum 389A7 rrp. oOs UI65 acc. 15III389A2 \j\6s uTr6 v6^ov 2. alia de divinitate personisque divinis enunii£TaTroiria£cos f) [xi] ^uaEi oOaa f\ uovds iTAaTuv6£6Tns sec Apollin. 28I1109A15 0£laa — Tpias sec Sabell. et Ar. 15IV488A9 5ta 6 TT oux uios tivos YEyov^ Tf|v IvavOpcbTTTiatv 15I41B1 57A10 sec Sabell. 6 auTos - TT fi A-ul6s 15IV485A5 505C11 sec Ar. f| nv 15III328C5 15I(^rr/ja/)29Bl 6 e ouK d£l yEyovE n 7425 All ouK d£(, dAA' uaT£pov — 56B15 eI cbs dv9p. EaTiv 6 0, yiv^aSco Kai yEvvriTfis cos dv0p. al. 15II176C1 deus Afiycov >£ao|iat auToTs 0< ou tote — 273A5 (bis) et B7 deus creator — Kal TraTTip ^mcov KaTd Xdptv 276C13 — TTaTTip hominum 5id tov iv 277 Al 17 — KTiaTris tou A, auToTs olKouvTa A 6Tav TTiv adpKa iv5uariTat 6 A 5 oi dv0p. AapipdvovTES t6 Uv - TEKva dei 2399 6C3 6 n Chr.o t6 TTv 0e6s yEyovE KaT* olKovoiafav, 5i6Tt dv0p. 15III373B4 et 16III633C2 - Iv rmTv 16I588A1

412B9

416B9

417B11

421B9

15IV480

C5 +ui6v syn oI5a 489B1 3

et 15 M^ii,2?'

497C14

tiata yivGTaj Ik

iv ols

,

oC/TOt 0£OTTOtOUVTat

604A9

EV Tiai

l8{Paulm)809Bid et 19816B15 anath. tous XEyovTos t6 ITv KTiana 5id tou ulou yEyEvfja^at YlVtOOKCO = cognosco A. acquiro notitiam, saepissime P = cognoscor 1. c. I. personae acc. a) s. obv. b) s. relig. cognosco deum etc. 2. accusativo additur a) nomen praedicat. b) par1. abs. 2. II. rei b) adiect. sbst. d) c) pronom. cut. 3. TTEpi Ttvos 4. oTt 5. cos 6. (a. 7, seq. sentent. relat. vel interr. 8, spec. B. = notitiam habeo, novi 1. alqm, P — notus sum 2. alqd a) abs b) c. acc. c)

ticip.

praedicat.

c. al. c.)

acc
eloi.

a) sbst.

Tivt

=

TTEpi c.

syn opdco 501C4 5 Dl(bis) P ou Tivt, 5td ulou 4 16II617C7 scil t6v n 17785C13 788A2 P 3747 n9.1in7. +0£6v Jol7,3 +TTv - t6 Uv 3747 — TTotriTriv = n.9.1in7. +6£6v Kai rraTEpa fjiJicbv deum 2116A8 B4 117A9 - Tptd5a 16IV648A2 P Ev mc( 0E6TriTi - ul6v 7473B8 = 15I81B13 10576B3 15in336A9 Mtll,27 15IV480C5 + T7aTEpa syn oT5a — XptaTdv 112D5 2. accusativo a) add. nomen praedicat. 19A2 Iocutous yunvous 2129C8 P kK toutou 6 Xp 177A5 syn 6pdco 10557B8 P alqs dvT^xptaTos 11601B9 12665C11 P 14696D1 15I49B13 Tf^v Tptd5a 15II248B15 ao^iav ocutov 269C11 P da£diityfi 15ni384B8 P 16I560B10 dyyEAous pETs EVTEU0EV KT(atiaTa +acc. c. partic. 16ni625Bl 17704D8 b) add. partic. praedicat. 2128A12PfKTOUTOU - acoiiaTtKcos Trapcbv 172C11 6365B9 P 7424B7 8493C1 auT6v ypd^^avTa 12668A4 ^uAaTTO14692B3 etiauTdv dTroAtiiTravoiielilvous ^auTous vov 700B12 P Cl 15II245C14 Tfiv oua(av dAAriv o\}aav 301B9 16I560B10 t6 TTv fivco(ievov 16IV669C9 +acc. subst. l7{sj>nAr)&91Ai2 789C11 241040C6 351272D7 = 1281C8 KOTopyounevas feauTds II. cognosco alqd 1. abs \0{ArTkal)5&5C3 = 15I24A15+oI5a, pAETTco 15ni420A13 l5Mt24,39 16II624A5 \7{ffArl.)12iA2 dird tcov A£yo|ievcov 2. rem 20893A6 +Mav0dvco 321181A14 — atpeatv 14728 a) sbst dyvooiioauvriv 7421 Al 5 A6 P 741A3 P +Trovnp(a - alTiav 297B14 tl600D5 - dKp(p£tav 2196A6 +Td Aeydneva P
.
.
.

C. = agnosco, comprobo 1. alqm alqd A. = notitiam acquiro audiendo, cogitando, ratiocinando, saepissime P = cognoscor I. cognosco alqm 1. c. acc. a) s. obv. — icxuTOus 10576C3
gen.
2.

- alT(av 14741A3 P +TTovTipia 11600D5 - dKp(petav 2196A6 +Td
P
dAfi0£tav

297B14

28I1105B10

ek

.

.

.

-

Aeyoiieva dyapT(av 28II

- dTTOdva(5£iav 17(//^r7.)733C14 Aoy{av 8497B9 +9p6vTiatv — da0£V£iav 2108B6
1141C6

-

— texvittiv 169B7 P ek — t6v dyaOdv = principium rerum bonum 113D4 P 5td Epycov — tov dvapxov = deum H 10(^r)565Cl — t6v ddpoTov = deum ethnicorum 140C2 5id tcov dyaX|idTcov — paatAEa omnium rerum 2160D2 P utt6 Tfis KTiaEcos — t6v yEvvfiaavTa = deum n \7{blasphAr) 708C2 — t6v SriMtoupyov 19D2 5td Td^Ecos
Kri5£ti6vas

16I565C5
s.

ek Tfis d|i£A£(as

Tcov Epycov

b)

relig.

16IV649A1 +Trpo6u^(av
Eccl7,26

15III396A12 pl +t6 dTTa6es - d^poauvriv 14693A9

- yEVEatv Is53,8 \7{ffAr7.)7!iiCi3 - yvcb^Tiv 1981 7 A7 TrE(pa (ffArlO.)7i8Ai - 5idvotav yvcbatv 15I(Jr77za/)21A3 +ao9(av
15in404A3
15II269C1
£K

Tcbv
. . .

Trpoetprinevcov

— ^ta^opdv

-

5uvaMtv 2152A14 confessorum

13D4 P

^K Tcov Epycov

creatarum

2113D4

89 Dl tti £V£py£(a rerum syn Evvotav Aap.pdvco 192A6

— ^EaTTOTTiv = Chr. 15III441A15 - fiyEMova = A 2117A14 - 0e6v 169B5 et C5 P ToTs dv0pcbTTots EK Tcov Epycov 2116A13 P drrd = utt6 hom 117B2 et C12 et 120B4 5td A6you 121C1 iK TTpovoias 152A2 P ek tcov ipycov +
^K Tcov Epycov

- erTtaToAds 6365C15 +6Tt EK drro... -eTTt^dveiav 2196A13 -Oauiia 13685B6 16III636B1 P eK P - 0e6TTiTa 2192A7 iK 251065B12 P ev Tptd5t - KaOapdTTiTO 6{epSard3.) 333D1 {synHier)352Cl +tt60ov -Kaip6v 11637 D7 12656B7 15I125B6 +TTp6acoTrov, TTpaypa
241045B3 P
. .

.

.

.

.

6pdco

nv - Kuptov 20932C7 -t6vA2116A9 121C13 Ik tcov §pycov 128B6 et 168D1 P ek tcov epycov +U 172C14 ev tco oAcp 173A3 P ek tcov epycov
-f

192A15 ek toov Ipycov -f KaTaAaupdvco 15II176B7 P Ttaatv 237B14 320A9 P 5t' eikovoc 16II616C4 P-EKTtvos 231017B11 241048B14 P ev Tptd5i 3747n9.1in7. Jol7,3 + TraTEpa fmcov,

syn yvoopijco 192B10 P 5id Tfis evav^pcoTrfiaecoS TTpdvota 15II313A7 ev ^09(0 -1-17 t6v 17 15A9

P P

2168D1 P
.
. .

Ik Tcbv epycov

+A

172D5

5id acb-

-Kp(aiv 14693C8 Trap* -KaTTiyop(avll601C15 - Aupav 196A14 + oko^OMriv, vaOv MsyaAEt^TriTa 15II168B7 +uyriA6TriTa -vauv 196 A14+ oiKo5oMfiv, Aupav — v6|iov 2117B8 — 656v - olKo5o^fiv 196A14 +vauv, 196C2 dAri0E(as - Travoupy(av 6376A2 17693C5P 789 Aupav Dl 2087 6A9 pl - ttoOov 6{synHier)S52Cl +Ka0a- TToAeiiov 14(co«<2.)793B7 P +6ti p6TTiTa - Trpayna 151 TTOvripiav 14741A3 P +aipeais 15I1224A11 P tco 125B6 +Trp6acoTTOv, Katpov - TTpo0u|i(av - TTpa^iv 133C3 P ek uicb 16iV649Al +da6£V£tav - Trpovotav 2192B10 5id
eT^pcov
.

.

.

.

177B13 et 180A8 5td tou A 7460A14 +dTTOKaAuTrTco (Ort^)465C5 Jol0,15 8496C13 5id XptaTOu 10(^rr/!a/)565B14 = 151 24A12 syn opdco 10576B5 sec Ar. 15I24B2 29B8 14 45C4 P ev A +0ECOPECO 15II193A5 et 6 Mtll,27 6 P TTapd TrdvTcov 10 et 15 lidvos — + PUTT03 Mtll,27 B4 312C4 5id ao9ias 313A7 5id Tou A +t6v A 15III336A9 404B15 405A8
MOTOS
4v Tcp

Tfis

A

— TTpdaooTrov 151125B6 + ao^^av \5l{ArThal)2iA3 + — auKO^avT^av yvcbatv - a^^ia^a 7469C12 P 11609B6 - auaKeufjv 6{sj!nAl)21lD3 eK toutou {eppAeg)3S9B& 409 Al 2 - teAos 6373C13 eK 12664A2 - t6ttov 20972B1 - Tp6TTOV 6381A10 - ui+^riAoTriTa 15II168B7 +pEyaAei6Tr)Ta — 90opdv 15I20B9 P dTT6 ^TindTcov +t6 nfi dv5pcb5es
£vav0pcoTrfiaecos
TrpayiJia,

Katpov

.

.

.

16»

247

Yivtooxto

248

— 9p6vTiCTiv 8497B9 +orTroAoy{av — ^uatv 7437D1 — xctpotKTfipa 16II620A14 +vo^co b) adiect. — t6 dv5pco5es sbst. t6 oxauaTov 2145A7 I5I20B9 P arad priiJdTCov + (p9opdv — t6 dTraOes 15III396A12 +daeEveias - t6 auTE^ouaiov 19C8 — t6 yeyovos 5228A10 — t6 yvrjaiov 15I45B10 17773D4 EK toutou — to ypa^evTa 6{synAl)2o7 A5 — t6 5eiv6v 5221A8 P 14752C8 ek 5iaMapTupicov — t6 eEiov 145B4 ev el5cbAois — t6 i5iov 15III 397B12 syn pAe-rrco, voeco - Td Aey^peva 2196A6 Ttapd Tcov ypa^ticrrcov +dKpi(36iav — t6 KaAov 4 2811120B10 et 28II1141A2 + 7rovT|p6v — t6 oiJoouaiov 17(//Jr7.)741B4 — Td •rre-TTpayM^va,
\xr\

dTTOTeeelaeai ae 7445A11 580B1 +eappeco 10564A7 11(CH624B8 14705C2 728D4 752D1 760A8 fyiyvcoaKe iTk\x15I1160A7 151II432A13 5i5oaeat ttiv ydpiv rretv 161V668B4 17768A6 772D3 20932A7 937C7 5uvaTds elvai Tds fvToAds 311172C11
EKei
i.

D9 +372A11 +373A13

e.

in

corde

elvai

tous erjaaupous

.

.

.

351273A1
7.

= 1284B3 touto yeypd^eai

sentent. vel relat. vel interrog. 160B12 (inrecjxoivtaav 2152B7 el veKpos ^crrtv 6 Xp 6{synAl)212C\ ottoi elaiv {epSardl.^Z^lBl = (e^2.)324Bl Tiva ^cttI Td 5oypaTiaeevTa ., — ^k (C^wx^^^O^A^ tIvos eveKev tcov UTroTeTotyiJ^vcov
seq.
.

oaov

.

.

.

.

+ cbs

(synHier): 20BI 7420A4 17681A5 •rrpaxeevTa — irXeov ti 16IV665A5 — Td iKoivcbvrjaav
Trepl

uiJids

KaA(>3,

^K

T(ibv

Jrroiievcov

— +408A1

oaris
. . .

— t6 -rrovripov 28I1120B10 et 28II1141A2+KaA6v - t6 au^^epov c) n 15in428C2 - t6 cppoviMov 15III361B6 pronom. - eTepov 20841A3 - ou5ev 20892B9 151II376 6(-rrep) 10(^rr/!fl/)565Cl = 15I24A13 BIO - d(Trep) 196C3 cbv = toutcov, d eiO^us^S^S
TToAAd 10548B8
toutcov n

aiSous TeTUxrjKE 851 6B6 — ^k ^ia^opds, ircbs 10548A14 Tivas scil spiritus (DnroptiAAetv o^eiAoUEV 553A7 |iri5^, Trcos TrtaTeuouai, yivcbaKovTes

789B9 7424B14 17681A7 syn opdco - Td TOiauTa 11(C»«^)636B12 rrepl tou e 20893A2 et 3 - touto 6(Jm/)288B11 dird tcov yevoM^vcov +293B9 ek tcov urronvrindTCov 7432A9 444B6 9528B13 suppl., syn ouK dyvoeco 11609 B15 628C6 14693A11 701B14 15II297C6 15in404B3 suppl., op ciyvoeco 409A13 touto + 15IV485B7 17764C6 + explic. OTt 424B1 suppl. oTi 19824A10 20876All + explic. oTi 969B3 24 1040C1 - TOUTa 2184B4 P TouTa eeou — diro tcov ^aivopievcov 6(57ra^/)257A10 eK auv65ou (epSardS.) 333B5 -rrapd Tivos {C'""^)il 3A13 suppl. +explic. 10561A10 suppl. 9529B16 7424A3 a. c. i. d) aliae elocut. 7468B11 t6 k^ cbv elaiv 15169A1 t6 Kord (puaiv 15II269B9 t6 [li] elvai TcruTa 289A2 eK toutou t6 eKTiae 20876B7 Td KctT' 3. -rrepl c. gen. 140C10 -rrepl Tfis ouTous

A14

20840 A6

dvaarpo^riv 737B6 761C10 oTrot ^Tuyxave + 788B9 ou5e ytvcoaKouai, tI 15I29C9 P Troias exopev ypa^ds +Tric7Ttv f| impers. (Strro toutou, tI rrpeTret 73B13 — piiTe a A^youai ijfiTe Trepl tIvcov 5iape(3aiouvTat 141C7
Tis

14697A9

ioTW
.

H-piov,

Trcos

4Tropef)eriaav pA^rrco 14 tI
. .

.

.

.

6aov ptieos 15III405A5 ttou KeiTat 16I573A1 P impers. ou5^, Trcos tcSv jcbcov fi TrAdais, ytvcbaKerat 17705B14 TivoslveKa +eauMd2C0 788B10 el XPi^ 19816C4 -, d y^ypaTrrat koI 6aov TrAavcbvTai 2091 7A1 4 6aas urreiJietve rrdAas,
els
.
.

.

.

.

.

^K T(Sv elaepxou^vcov

m

933A15

el
.

fjet
! .

B15

11629ID1 rr. KaTaXi^yecos drr^ ttis iTricpaveias TOUTCOv 4. OTi interdum praecedit touto 19A1(M Gen3,7 16C2 2104A6 128A2 B8 P impers. eK toutcov 129C7 165C14 op Trapopdco

172B7 192A8 5225A13 e{synAl)2: IBl {epSardl.) 316C4 = {ep2.)^2\m\ touto, oti +317A1 = +317B8 (Pf«m)368C4 324B3 ^K TouTcov (c/^/l/)380Cll Pimpers. Trdaiv (Dion (;om)39 6 Al 7440B4 453A17 8500C11 drr' otuTcov {DionAl) 509B7 10580B14 11609B8 oti fia^aXioeriaav 617B1 621B9 12649B9 P impers. Traatv 14693 Cll eK TOUTou 712C4 768C1 (co«<2.)793B7 P impers. +pers. 6 TroAeyos 15I61B7 P Ar. yvcoaecoatv, OTi TrepiepydjovTat 68A13 113A14 137B12 180B8 181A3 141B12 15II173A7 Act2,36 192C13 P A ek tcov epycov 253C1 293C8 301B6 316A1 15I11332A1 336A1 eK toOtcov 337C3 340A5 3 7 2B6 Joi7.25 397B2 409A13 TOUTO, oTt 452C9 456B3 151V473C10 6K TouTCOv syn oI5a 16I565B9 569C3 17764C6 TOUTO, oTi 768B1 776A15 789A14 19816C6 {petAr3. )^2\Ai 20861A11 +dTrayy^AXco 876A11 TouTo, oTt 897A5 933A11 241045B3 P 5jvauis EK Tou (ifi elvat 261076A13 C9 1080C15 ., OTi 2811112A5 321180B9 3750,25 5. cbs 5224B11 6(Jm/)344C5 +KaTaAap|3dvco 356A18 (C«««-f)357Bll 14700C4 cbs dvTeveKdAeaav 789B13 C9 15II240C8 15II1384B2 396C5 417C4 16I565B14 n{synHier)120B\ + Td rreTrpotyiaeva 20888A15 6. (a. c.) i. 2101C8 JotUTOus uTroiJeveiv 113C16 eK toutcov 124A12 177A12 60/)292C13 {epSardl.)^\^Cl = {ep2.)
. .

.

oTrou fjv 949B10 el Ixe» 23985A10 tIs 8. spec ouTco — 2192A10 outco = oti Td 2pya tou Xp ioTi tou A c. partic. = inf 35(/r^m2.) 292 D4 ouK eyvcoKE TreTTOiTiKcbs = TreTroirjKevai = se fecisse B. = novi 1. alqm de facie vel commercio, P Tivt = notus sum alci 2157A14 — t6v Aapi5 6(Ju/)297C5 P ToTs ttoAAoTs 9525B2 ae 529A12 10541B12 P UTro ae Jerl,5 553C1 P rrapd Ttvos 11604B6 Motyv^vTiov syn ^TriaToiJiat 7 8 605C5 ue syn eTriaTauat 14697A2 ov 769D1 P Tous |ir)5^Trco yvcoaeevras auTri scil haeresi Ar. 20924B10 et Cl P alcrxuvouevot yvcoaefjvat 2. alqd 940A6 syn 6pdco 957A6 21977D6 = scio, perspicio, P notum est alci a) abs 7433B4 yivcbaKovTes = pro sua ignorantia 468C2 op \i.T\ dyvoeco 14713C11 (co«/2.)796B6 P 15I121D1 15II1324A9 syn voeco 404A11 et 14 op (iyvoeco 413A3 syn oI5a 11 Bll 420A11 et 424A14 9 425C8 Actl,7 428A7 syn oI5a m{bis) 429A3 19817A14 15 241037A4 op dyvoeco b) c. acc. dvaoTpo^fiv Kal piov 10 351265B1 1469 7 A9 +Tis faTiv - ypa^ds 11641B11 23985 BIO - fiuepav M/24,3l5 15III420B1 +cbpav 8 syn
.
.

.

oI5a

— Aoyiauous

351288B2 +cbpav 7 - vouv Is40,13 10560A9 - Td -rrdvTa 15II1325A7 404C5 351281B1 405A15 412B8 421B9 20889B13 DanSus42 — TriaTtv 14788B7 +Ti eaTi f| rroias exouev ypa^ds 17777A1 19816A4 P eK tcov ypa^cbv +dvayt241032B7 TotuTriv 7 P +KripuTTCO vcboxco

428B6 op

(iyvoeco

Pj93,ii

— —

.

.

15II148B12 suppl. syn oI5a xpovov 12664B1 syn oI5a — cbpav Mt24,36 15III413C8 op dyvoto 420B1 et 351288B2 +
xpiOTtotviaiJiov

fiuepav
C.

rr. Tfjs filiepas

c) Trepi c. gen. op ciyvoecb

=

certus

sum 15III386B7

Xp

= agnosco, comprobo 1. alqm 15B13 t6v +TTiaTeuco 45B15 tous eeous ou — syn 5iapdAAco 73A14 t6v Kupiov op dvTipKixoiiai 2192B5 yivcocTKeTco = assentiatur +\xt\ yeAdTCO Td 7473B10 = 15I81B14 P t6 Trarrip (icxAeuaaTa 2. alqd. 14756 TrapdTOUKupiou+xapijouai P
CIO P Kpiua
20900A8 oO

321A5

(O-^^^^^BU

(C/r.fFfl/)356A9

(C»'"'^)

369

- Tds 65ous

tcov

daepwv

249

Yivwoxco

YVioptSw

250

pAeTTco, evvoiav AatJipdvco, ^TriaTapiai, KaxaAaiipdvco, voeco, opdoo; P drroKaAuTrToiiai, yvcop{jojiai

syn

op dyvoeco, irapopdco
s.

— fontem

cogni-

tionis V.

drro, 5id c. gen., Ik, kv

+ dATi9cos - evTuyxdvco 17689B10 753A4 20949 A4 - euAoy^co 6(C»««^)404B15 - euxouiai 20913A14 +TTiaT6Uco — e^^aTrim vouv 15A1 92C15 2196A5 - Aarpeuco 12661C5 20976A11
syn euaepcos - TriaTeuco 14789B11 20913A14 + euxonai — TTpeapeuco 14696G5 — TrpoaepxotJiai 14789B1 - UTTOTdaaojjiai 20845A11 - ^uAdTTCo

yXuxtJ?
5iei5r|s,

3

=

dulcis 1. epith OScop 2091 6A10
2.

+

sbst t6 — op t6 TriKp6v 12673B13 15I13B8 opus sculptile, spec siyXujXfXa, laaros t6 mulacrum 141A8 Bll 12 CIO 44 A5 yXurcT^^ 3 = sculptus 137C14 eeof yXucpTQ t\ = ars sculpendi 137D4 - dyaXydrcov meton = figura sculpta 144B8 AoyiKcov syn

\fuxp6s

met 3759,5 o05ev yAuKUTepov
12

Tou

vujji^lou

Is5,20

7424C1

20893A8 b) Mai 6352A6 -

=

benigne, familiariter dTroSexo-

Sexopiai

15III388C12

=

-

17692A1

6pdco 6348 A6 et 1471 7 D5 imperator - rre^eco 271089C7 - uTro5exopai 11604B15 22981B12

TUTTos

12 dAdycov Kal dvQpcoTTcov
sculpo
artificiose, spec

Y^^^pw =
128C4

simulacra

YVCOfJLY) fi = sententia 1. animi intentio, voluntatis studium, consiHum (alqd faciendi) sgl et pl G{synAr)2&iA7 comes toTs toutcov i. e. Ar. f^UTTTipeTelTO - (C'"^)349A13 episc. fiiaeTepc^t -dTreaTOcAiJievos

11 eeous 41B2 tOttous C8 pop^ds 9 scil yAuniJiaTa +X0tp6craco B13 Oeov i^ dpi^OTepcov i. e. e beluae hominisque specie mixtum
et 6 et 13 et

40A1 abs 44A6 abs

add. H^uxfi
TcxuTTis

-

+14 Trdari - daTraaTds providentia div. (C''««^)369A14 lyevoiiTiv c. inf 10556A8 fi - Ar. epith
add.
vf/fi^os

+B7

'

£k5tiAos
yvcbiJiriv

TTapaAueiv

corporis 112B3

YXtoaoa, —xra fi = lingua 1. s. pr. membrum 2161D1 Tpavouaeai MoyiAdAcov - Is35,6 172A11 6{synAl)25&CU OTpuvovTes 20925B3 ttiv — iauTfis KaTTpos ^rinaTa ti*iv —
Trjaete
IJievos
s.

14776B11 extremam patris voluntatem enunt. a) ex sententia alcs KaTO 13688B2 Kdv k. — aoi Tuyydvri
|Jif|

14(con<2.)793A2yeyevfiaeai TouTa 20913B2avaXcopeiv MeTd yvcbiJiTis 6357C9 auvTieeaai dolos
TToiei |i. — Eusebianorum auvTcxyiidTiov b) praeter voluntatem 5(xa yvcb|jiTis 6(Arsen)312 C5 opov ^K^epeiv Trapd yvcb^riv 113C9 ccutoIs <rrTopa(vei Td TrpciyMocTa 10 syn Trapd pouAriaiv

17713B5

lat.

•iTpoTTri5cov

+

8(Z)ton/l/)513B5 vous 5id yAcbaaris Cl A6yos iirl Tfis — oikcov Kal kivou2.

+aT6na

meton

a)

= sermo, quo
14784C1

homines colloquuntur 18B1 'E^pafcov
'PcoiiaTKTi

25A10 arxTroiana
TTderi

dTrdAriTai

36C12
tt.

e(pfiaeai

36(«/)^3.)1440Cl 3 Genll,7 b) = facultas et ars dicendi 2181A8 dvep. ou KOTd Tf]v — ao^ol scil apost. 13689C8 t6 d5iorTodvcoTov ttjs — 15III377A9 epith ToA^ripds 16IV657A12 Christi epith dvepcoTTivos 19(/>eMr3.)821A14 Tri - 5i5daK6i Kai Aeyei op ^yJxA sec Ps33,14 TTocuaov ttiv — dTTd 15I141C9 16IV645A3 271085B7 sec
.
. .

Td

6(J«/)288B5 tcov Arianos

VTCOV 5e^aMevcov +293C13 dvccyKdjriTai {UrsVa[)353C5 dTT£pxea9ai 10549A6 epuAAouaiv 589A8 TTdaxeiv 11617A6 et 621B13 est alqd tt. - alcs 632B11 et 637C4 TrpdTTeiv ti tt.

tcov KpivddTreArjAueevai +308C1

e^

alcs

Ps56,5

f)

dpxns

12648C10 ^uyonev 14741C2 Td tt. ttiv — yiyv6|ji6va 756A8 tt. — tou TraTpos

auTcov ndxaipa 15II216A2

yXcoaaoKOfxov t6 = arcula, capsula 6360A9 ?TTeiJi4;a — xpuaiou 351280B5 xP^o-iov ev5ov —ou
Tuyxdvov epith
yVTQaio^
s.

^^vos

germanus, genuinus 1. pers. 777C10 Ik Tfis y^vvrma 17765A10 — TeKva 15II156D1 +9uaei — oua(as Tou 17 ul6s praes. in controv. christol. 7456B14 ^uaei C4 8517B7 9uaei+dArieiv6s 14737C5 15I28D1 + dArieiv6s 129A13 15II153B4 et 157A1 +9uaei
3

=

a)

pr.

233A5 +T510S 301 A6 ^uaei +dArieiv6s 15III 328A11 12 17764A2 syn dAtiOivds 765B15 768B2 773C5 {script.apostolic.)ll &C11 789B7 19820A2 et 241045B8 +dATieiv6s 9 b) met = sincerus — 'A|3ouTr|pios 11604C2 — d^eA^ds met 10548C2 +Tfis opefis 56^Tis cbv 17684B5 789C13 Ze{ep39. )UB(>B17 -paaiAeus 2144B2 = legitimus — 5ouAos met 241033C1 dAriecos — — OepdTTcov met 6(C'»«J)404B11 C4 - Serapio ep. 13689C1 — 9lAos 22980D11 m. sbst ol — = vere orthodoxi
6248 Al 2 integritas
1

15III453B7 dvT(K6iTai Tri pouAfiaei to tt. dvTiOeaeis Aeyeiv eTrl Oeou, dvciyKTiv Kal tt, — 461 CIO ou56 6 ui6s tt. — ^a^l tco t\ 2. ratio sentiendi maxime de f ide vel privatim vel per synodum relata, opinio relig. 6(Jm/)284B15 + 292C5 +10 TocuTTis Tfis — yey^vaai +13 TrdvTcov — (C'«^)349B7 (^'''«^^^eiDl epith acoTTipicb5:is + 369D8 epith dpiaTOS 7416B3 ttoik(Aos koI TTaA(|iPoAos Tds - 421C2 ii(av exovTes 424B11 epith T5ios, dAAdTpios (Z)zoni2om)464Al ZapeAA^ou 12645C7 Td Tfis t5(as - 14725A1 haeret. dae(3eia 728A14 |i6T6(3dAA6TO Tfiv - (//oj)748A4
6TT6|iv|^6

- C5

+

TocuTTis

6l|il

Tfis

753B9

oAdKAripos

769A8 syn Tp^rros
5icoKoii6VOis Tfi

Xouai Tois

61529 A8

2. res a) sbst

to

- =

661 AIO ot Tfis TOiocuTTis — TTaTepes \7{synSirm) 696A2 {synAr)&91CS haeret.+ll tou auv65p(ou 704B14 705B5 Ar. ii(av ouk exouai Tfiv - 769A1 5 789D3 fi Trpos t^v dAfieeiav Tfiv synodi — ypd^ei - 19817A7 =fides 28I1116B10 haeret. epith deeaiios 1129B2 Tf^v Tfis dpvfiaecos — KocTaaKeudariTe

15 ^uAdTTeiv epith 792A3 auvTpeH6|io9poauvri 16IV

genuina, praes. in controv. christol. tou ulou Trpos tov FT 7457B9 + 14737C7 +t6 dAqeivdv 151 l5i6Tris, 6pioi6ttis 45B9 +t6 dArieivdv, uovoyeves 15II 140A11 152D1 9uaecos 153A13 15IV509C8 et 11 + 12 op epya 17756C8 765B2 773D3 i5ios
originis,

natura

C4 '|ou5aTKfi 28II1137A4 tou ZaiioaocTecos C13 — Tfis 9povfia£cos = ff 1144C1 Manich.

6 haeret. 1157B2 epith dvdpiioaTos 311169A9 OKepaios Tfi — 14 fi tcov dTrAouaTepcov —

YVtoplJJtO

=

manifesto,

palam

facio,

met

in-

b) = genuinus yevvriais 7453C12 15I28A15 15II153C4 +9ua6i 241C5 +d(5ios dArieivds

+

YVTQaiOTTj^, TiTos

fi

=

integritas stirpis 15III

464B11 9uaecos +l5i6Tris, 6no(coais op pouAriais
yvt]alia^

= ex

origine

genuina

met a) =
ypd^co 17693

sincere dvaee^iaTijco Cll op eTT* dvaipeaei

241045A10

signio 1. gener. a) Tivd, saepe P 1511 7B1 5 P Ar, ex Ario — 6n6voi 'Apeiavol KaAouvTai 15II161B2P Aaron ^K Tcov !|iocT(cov pontifex — n{synHier)120 All Tous eocuTcov d^eA^ous recipiunt 20973B13 ou5e 5id texvtiv P Anton. oCfK ^k auyypaiijidTcov celebratur C3 deus tous ^ocutou dvep. illustrat b^ Ti a^ c. acc. dvdaTaaiv 3747,4 fiiilv 5id — yevvriiia 7473B2 syn ariiiaivco — 5i'Iriaou
. . . , , ,

,

,

-

5i5daKco 17(//^r5.)733A14

5aaKaA(av 241048B7

iv toutco

+

xopo"^'''^^^'

261

YVb>plS(0
toIs d^iois

yviaaiq

262

- eyKpdT£iav 3759,16 P

-

laapTuplav

kqI ouaTaaiv 321180A17 P pfi ek ypamadTcov - nuCTOs 14741A1 P - irlaTiv l7{synAr)(i9&Bl3 P — xotpocK- airAdyxvoc met i7(s)>nHier)120Ail

149D8 - dpeTfis 181B4 20973B11 +4^uxfis pouAfmaTos 15II213B9 — eaTiv syn ar)^a(veTat

+5t5aaKaX(a — xpovov 2161G13 -TauTa 6(Pmn«)869Al aoi +4 P 15II ev tco A (J. a. c. i. 2I3B13 P t6 eIttev 6 2100A8 otuTd ysyevfiadai syn 5eiKvuiJii y. c. 8. oti 181C13 partic. 15III384C9 P Ixovtes ...
Tfipa 241048B7 ev toutco

- pouAfjaecos ^{C'»"^)^^']'^! - yevvfiaecos 7444C8 - 5eaTTOT€ias 2129A1 - 5tavo(as 7449B8 - elpf)— Ittivrjs 6(J^«/)305B3 +9tAoveiK(as, iJiiaa^eA^ias aTf)UT)s 177G2 epith t6 tuxov - fi0ous 20893A4 - OeoTrjTOS 144A5 epith ttiAikoutos 2128G13
B12 1511 n 15II320G3 — KT(a|jiaTOS 1511304^1 +0e6TriTos, + 6|io(ou 9uaecos — 6|Jio(ou n 151I320C3 +l5(ou — ouaias — Trapoua(as 15I56A11 op ovoiJia 151I313C3 2165A8 epith peyas +ar||j[eTov — Trpoaipeaecos 6(C'"^)348G2 epith kavos - ^uaecos 15II304A1 + KTiaiiaTos, 0e6TT)Tos — H^uxfis 20973B11 +dpeTfis vitium — dAoyias 7416B10 — dvapxias 176B12 - daepeias 116B;i - da6eve(as 20857B8 - KccKori0e(as 14697A14 iTriaTTopas 281111 48 Dl - KaTa9povf)aecos 20945B14 syn T6K|if)piov —
epith

304A1

189A10 syn lAeyxos piKp6s +KTia|jiaTos, ^uaecos - i5(ou

5ti ouk E-rrpETrev 60/)292C4 umTv 17(//^r9.)745G lao5uva|iei cos 14773A8 — ^auTrjv, cbs 6ti rrdvTa nSAAdv laTi ... e. c. interrog. 301168B14
l

.

.

.

5iavoouvTai +ypd9co 2. spec fiiJiiv, TTws cognitionem relig. patefacio a) deum esse ex rebus et ordine naturae ostendo 140G8 angeli homines docent irepl Tfis yvcoaecos dei D5 P deus per simulacra 2169A13 P 5id Kda^jiou 15I36B5 KTiais b) tov 17756B6 Tov TroirjTriv syn dTro5elKvupi n 153B1 KTiais +armaivco maxime A-fil. manifestat eum 2116D6 f) kcit' elKdva xo(pi5 ~ ^id tou A + Tov A 117B1 TrSai Tr) eis TrdvTa Ttpovoia
.
.

.

121B3 5id Tcov oAcov 172A1 +^auT6v 193G12 8517B12 P 5id tou A 15I1213B4 f) ao^ia = A t6 pouArjiia tou O 15II1412A8 +lauT6v ulov

6(j^«/)305B3 +eipf)vr)s, 9iAoveiK(as - 9iAov6tK(as 6(Jw/)305B3 + etpfivT)s, |iiaa56A9(as 2. spcc veri argumentum abs 20897A7 touto — uiilvlaTco add. Tou+a
|iiaa56A9(as

-

TTAdvTis

128B3

mundus et A ipse homo factus a. acc. 2109G10 = 351265D9 et 2125D7 et 129B9 P ev acbuaTi 116D6 f) KaT' elKova xdpis + 5r auTou t6v Y\ 125B8 P ott^ acbiaa169A7 P ev oAcp 172A1 Tos 5id Tcbv epycov 4auT6v +t6v n 7 ^aUT6v 5i' dvOpcbTTCov 173A2 et 176G13 P 5id tcov epycov 6(^'nJ4/)276G6 oi tov yvcopijovTes 15I128A14 Paul. ap. t6 5iaAXp
c)

t6v

A-fil,

Xp notum

facit et

iJifi

AdTTOv

Tfjs

9uaecos tou ulou Trpds

Td yevrjTd

15II260B3 t6 eKTiaev Tf|V els Td epya yevonevr)v 15111464812 yvriaioTriTa ^uaecos olKovoiiiav — 15IV524G1 P f) d5i6porros (tou A) syn ^elKvupi
9uais Tou

A

5id

Tfis 6pco|jievris

i.

e. dvOpcoTrivris

756C9 P ^k 17(^j/^)716A2 P 5id tcov epycov TOUTOU i. e. eK Tfis ouaias t6 yvfjaiov tou ulou 765B11 t6 OMOioouaiov ou TrdvTCos t6 eK Tfis ouaias — D5 P t6 dTTa9es Tf)s ek tou TT yevvf)aecos — p. add. nomen praedic. 2124D7 Td 6e6v ccutov 128A7 6 A ouk dvariiiela Ghr.i — 0pcoTTov iauT6v — 14 ui6v 0eou iauT6v eK tcov
. . . . .
.

elvai t6v (3cya06v i. e. principium 61B4 tou AoyiKf)v elvai Tf)v yuxf)v epith ou liiKpos 77B8 Tou eva tov TTOiriTfiv eivai epith da^aAfis 2193D2 tou elvat t6v Xp 0e6v 12664A2 Tou |jiTi5evaytvcbaKeiv add. solum a. c. i. 2141C1 t6v 0dvaTov veKpdv elvat epith ouk 6A(yos +Tr(aTis scq OTi 120G12 — KaTd 6l5ooAoAaTp6(as rrapexcov, OTt l9eupe0ri auTri ... 3. nota personae sive — honesta sive turpis — antichristi 14781C12 — 0eou 5i5aaKdAcov 7421C7Pa5/or +KaTTfiAcov 132C5 — KaTTTiAcov 7\2lClPastor +5i5aaKdAcov -TTap0evou 251057C8 pl - uiou 241044G5 - TT6p( c. gen. 161536C1 t6 priT6v ouk IxEt — Trepl Tou riv Yviooi^ fi = oognitio 1. s. obv. = vis et actus cognoscendi, notitia alcs rei 6345C4 ets — toO
c.
i.

113D3 Tou

bonum

Kelv

dv5p6s ^AOelv {clerMar)385C5 TauTa ets — dveveyimperatoribus {C'""^)312A& scripta ets tt]v OTTdvTCov — IA0O1+4O5B11 =14704G1 ou5e Tf^v —

136A4 mors Ghr.» acoTfipa auTov — 180C13 P |ji6vos 6 Xp Iv dv0pcbTTOis - A 185D5 P iK TOUTOU 0eou ui6s - 15III384G1 P ek tou di5iou Kupios +OTI 412A8 eK tcov Ipycov eauTov ut6v +t6v n Y« °"''i 15III384C1 P eK tou di5iou, OTi ul6s k<JT\ Tou 0. +praedic. Kupios 437G8 eK Tcov ToiouTcov Ghr. — 6ti adpKa eAapev syn 5eiKvu|jii 241045B2 5id toutcov — 6ti ar)|jLaivei 8. a. c. i. 2125A3 eauTdv elvai t6v A 129A6 ocurov elvai t6v Kupiov 8484A4 5\' epycov eauT6v elvai t6v Xp (1) t6 ITv 16I548B7 P ev Trdar) Trj ypa^r)
epycov
, ,
. .
.

vestram dTTOTre^euyevai oliJiai 14709B2 f)A6ev ets - Tou (3aatAecos 151II428A12 TTpo^daei Tfis — scil de fine vitae 465B2 rrapdyovecov Ixeiv Tf)v — 161

yvcbplflO^ 2
6{sj>nAl)21

=

iiotus 1. epith a) rei TTOTripiov

b) &C6 Tols t6v Xp laf) yvcopijouai pers. Amun mon. 20929B3 - dvfip 6(C'«^)348D1 11604B13 -'Oaiosep. 12748G10 TTdai - Trap— Trpo^fiTris 2117A7 0evos 20844A12 +TTiaT6s 2. sbst t6 — = quod intellegi potest auTOis natura perspicuum 14A4 yvcoais exet t6 — d^'

2. spec = {ffAry^lkXBlO urrep Tf)v — eaTiv cognitio relig. a) abs 14B1 fjs opeyeTat alqs yvcb16A7 epith eKKAriataaTiaecos, Tuxelv 5uvf)a6Tat 10573C8 2196G7 epith dAr)6fis +lpeuva k6s 6T)aaupoi yvcbaecos Col2,3 14692B3 693A14 toIs TTiaToIs f) Kcrrciyvcoais haeresis ocuTdpKris Trpds euaepeiav — est \^\{ArThal)2\ A2> utt6 6eou |ia0cbv 15II216G1 ocuTdpKris f) Tf)v — eyvcov +ao9(a 161V644B12 Td TriaTei TTapa5i56KTiais TTp6s —
lieva

569C8 lieypi toutcov ev dv6pcbTTois 96dv6i f) — 16IV641B5 eKaaTOv tcov ariiiaivo|i^vcov Ixei tt\v t5iav — =habet interpretationem suam \7{decrAr) 701A6 sententia alcs est pepaios Ik Tf^suTToypa^fis

epith dKpipfis

dTrepiepyaaTOv Ixei tj\v — 20952A5 — TriaTis 271085B2 rrdvTas ets — neTfiycr/ev 28II1165A9 5id rrpd^aaiv yvcoaecos sensu gnostic.

321181B4 Kupios
Adycp
b)
c.

TrAripcbaas ae Trdar)

5236B8 et JouTfis 14701G5 f)^cbv 752B5+9iAos 20853C4 856A11 B4 861B15 864A15 B13 972A6 +9iAos
6, oi

- =

notus 164B7

d0avaaias 168A5 — di5t6TriTos 15D1 5ous Tf)v — efei epith ^avepds +lvvota — 06oAoyias 15I48B2 riu^riae Kai auveaTTi- OedTTiTOS 2169A12 — tou KccKOTTOteTv 12645 K6
gen. a. rei

l-TravTl

YVtopiCfia, liaTos t6 = nota, qua distinguitur vel virtusvel vitium l.reigener. toutou &{UrsVal) 20880B8 spec virtutis - dya06TriTos 356A11 15I101A6 - dydTTTiS 6(Jm/)281B11 - dArjOeias

7476A4

— dvaaTdaecos 2136B4 +evexupov

— 351288B7 — — 65ou 160C2 +KccTdAri4;is — Trpo^riTeias 15128B6 — Tcov ToiouTcov 15I125A2 6Tav tis Ixi;1 ^yn 5idvota p. personae — yevvf)Topos i. e. dei W 193C10 +
G13
laTtv
ev
cxutoIs
oi

Kpiaecos

voiiou

16IV660A2

5okout6S Ix^iv Tf)v

253
Ivvoia
Tfjs

yvcaoi^

youv
YOVTQ
e^

254

— 9eoO 15B6 40G8 auToIs yvcopijcoai Trepl syn KaTccAriyis 92A9 2168B4 — toO KpeiTTovos = dei 11(C'«^)636B8 - Aoyou 168B4 ^^uxti Aaiipdvouaa TTiv - i^ iauTfis 2116A6 et 176D1 = A +96i6TriTos 15II320B7 auToO ^auToO = A — TTaTpos 188D4 A iTdvTa Trpos — epyajeTai 15II +565a 2172A8 syn ^avepcoais 15I85B3 320B8 - ToO TT Kal toO uloO 15III421B3 5i' uloO dTroKaAuTTTeTat — toO TreTroiriKOTos scil 9 2116A4

f) = s^eneratio prolis 172C7 pl - jdbcov dvonoicov 7{DionAl)i61B^ = 8505B12 = 17769 Bl2 epith dv9pcbTTtvos, dv^pcbTreios 17765C4 epith

dv9pcbTrivos syn yevvrjats uioO

YOVU, ydvaTos t6 = genu Phil2J0 151100 All 15II181B11 17717A1 261076D3 genuflexio orandi causa 20917B5 921A1 957B6 35127 7 C5 Mt26,39 9 +TTp6acoTrov Mtl7,6 locut.
V.
S.

c) TTep( c. gen. a. rei

Pelas

14A2

tt.

toO

dAri^eias Kal 9eoa6^efou 15D8 — Ttepl piepous
tt.

KdliTTTCO, KAivCO

Tfis KTiaecos

15III417B14
Tfjv

TT.

TOUTCOv n 165B5

acbnaTos 165B6 p. pers. — tt. 96oO 169A5
tt.

= genuflexio pl spec inter fi liturgiam tempore Pentecostes ou yivovTot, ouk etaiv 35(/r5i.)1292C5 et 15 +vTiaT6(a 3755,22 +
YOVUxXloia,
euxf)

B2 ipycov 2117B14 CIO 89D4 elxov TTiv 120D6 124C15 172C7 15I136C12 20949C4 — Tr. A6you 2116D2 tt. ^auToO 565coKcbs ttiv — epith dTrAoOs 10540A8 +Tr. rTaTpds — tt. TTaTp6s 2149B4 8488A8 10540A8 +Tr. A6you 576C2
KaTaAaPelv
tcov
^aivopievcov

— dTTo - Ik Tcov

FopYOVlO^
driae 14768D9

6 aTpaTTiyos

ttis TT6Aecos

Alexan-

(<;o«/2.)796Al3

ropTTiaiO^ est mensis 6 KCTd 'Pcopaious KaAou^evos leTTTeuPpios, KaTd Se AtyuTTTious 0cb9
Kal

KaTd

!VlcxK656vas

— 17701B2

15I45A14 syn evvoia, KaTdArjvf/is 15II193A11 +6yis 284C8 15III417B15 - tt. 16III629B15 et C8 Aa^nveunaTos 16III625A15 pdveiv TT^v — drrd et Ik tivos syn drrdSei^is 632A15
Xapi36|jievos

add. ad vocabulum aut restringendum aut premendum a) = saltem i. q.
1.

YoGv = quidem
TTeMTTeaOai

ye 6(C'««^)361B11 vOv
\xr\

iTTiyvcoa9fiaeTai Ik

.

.

.

tt.

acoTfjpos
tt.

2176D5

377C5 tous — utt^tttous 16III637C13 lycb — Aoyiadpevos 177r)4Bll oMoAoyeiTcoaav — Td eTTiqjepdiieva
.

-

uioO 16III625A14 epith Tfpios+TrlaTis d) e) irrl 966v 15II316C9
TT.

eis

XpiaToO 15C1 tov TT 2129A14

f)

TTp6sc.acc.Tro.9e6v

A 196A4 - rrp. Aaous 14784B4 YVWOTO^ 3 = qui cognosci potest, notus 151 136C10 Ps75,2 - ev 'Iou5aia 6 9 yoYY^^'»^ = miirmuro querendo, clam solli160B2

= certe potius 144A9 ei arinaivouai ., dAAd — Tov yAu^;avTa 1561 9eoTToiri9fivai 1768 8 Gs' yeyove — 753A15 eTepdv Tt to — xsTpov fi
b)
.
.

.

.

.

.

.

=

TTp.

351 281 A7

v\

jcofi

ouk dTro9vi]aK6t

2.

par-

ticula conclusionis initio sententiae inserta, idem fere quod oOv = ergo, proin 112C15 64B2

84B6
9

citando, spec haeretici 1. abs 6248 AIO 7417A14 et B8 pharis. JoiM^a/ 11613A7 15I80A9 15II 228B13 15III445C8 syn yi^upijco, Trepipoupeco

16IV661B5 5idTi 781A13 pharis.Mi9,3 20925A7 op Kcxuxdonai 241037A5 +|jidxo|iai met 2. alqd = querelam profero TaOTa Kai TrapaTrAfiaia 15III381A1 Ti 16II624A14 Ti eTTtvofiaavTes yoyyuaouat toOto 12653B6 3. KaTd c. gen. 7424B8 K. auv65ou 17752D2 et 757B14 k. TraTepcov C2 Ka9' ^auTcov syn aiTido|jiai Tiva 4. OTi = quod 7453A13 oti Aefets lifi eyypa^oi
eiat

+Trp69aais
ai Ae^ets

YOYY^^M-*^? ° = murmur, querela 7417B12 241040B4 explic. oti dypa^oi etaiv
oi

r66oi

2188A7
6

inter alios barbaros
et

roSoviYiX, iudex

dux

Isr.

FoXYoSa
Mt27,33

= mons

Calvariae

16I540A12 Jud3,9 251060B6

rojJLOppa, as 12645C9 Aaos -as Isl,10
pater
6 [acc. pl yoveas vel yovels] = genitor, a) s. pr. 8(Z)ion^/)504A2 et 3 op TeKvov 508B7 T6KV0V dTTo yovecos 520C3 spec ao<pias —

YOVeu^

2125B13 137C9 160D7 3204C8 205C6 4212A12 CIO 217A8 5224A14 232A9 (CW)361A7 17 7420A2 ^{epSard3.)Z^mn 421A14 C14 424A1 428 D6 456A14 465B10 8481C8 492B15 493A13 509A8 Bl 10549C10 564C6 588A12 11609C6 616A12 B4 640 A13 12653C5 676B2 677A4 14704A3 708A4 712D11 713A7 B13 720A12 721C6 8 729B7 737A11 744C3 761C5 777C4 780B1 784C11 788C5 {cont2.)19^T>l 15I16B13 {ArThal)llBl 24B9 sec Ar. 45A3 53A6 C8 57B10 69B6 73A15 B15 96A14 C4 101C9 104B2 108A5 109B5 124C12 132A7 136A7 15II148A8 B12 140B2 153A13 160A10 164A13 168B7 196B13 212C2 229B1 237B6 260A4 292B13 301B10 304C5 320B7 15III329A12 332B5 333B8 337B10 341B11 345A7 B8 360A12 365C5 376C4 384A13 412A2 416A6 417C9 425B3 460B5 461B6 151V477B2 492B5 C5 505B4 516B2 161536 CIO 556A5 560B10 572A8 589B6 601B13 604A10 605C5 16II609A6 C3 612B6 16III 632B2 633B16 16IV644B12 645C10 648C5 17689B4 (//^zVot)693C13 661A15 664C5

1. sgl

+ C1

15I65B11 op ui6s 68A1 16IV645C8 op ui6s syn TTcrrfip b) met tit. honoris = episc. 14(C<'"-f) 721B1 epith Trpoa^iAfis 2. pl = parentes a) s. pr. 121D7 2157A12 spec - Moses Ex2,3 7{DionAl)!i61B5 = 8505B13 = 17769B13 et 7461 B7 = 8505B14 = 17769B14 op TeKva 10540C3 opTral56s 12645B14 op TeKva M^ia,^^^^ 15I65B10 op ui6s C4 op T6Kva 6 op ui6s 68A12 et 14 et Bl3 op T6Kva C12 15II156A6 op uioi 220A4 ouaiat Tcov - op yevvfiiJiaTa 15III465A15 B4 16IV 653C2 fi ivToAf] f\ rrepi tous - Mtl5,4 17785A6 op T6Kva 20840B1 841A2 op TTai5iov 9 12 15 B3 7 844C1 Td toov — = bona paterna + auyyevels 925C5 op OuydTTip 928A1 et Bl op
fi

TTais

b)

met =

pristini magistri fidei

17752A1

( blasphAr. )101D1 +708A13 +B2 713A2 749A3 756A7 756B8 765B13 18800C2 20844C4 776A3 788C2 849A8 853B1 857B10 860A3 865A9 876C2 881A4 884A5 888A5 889A2 897C5 909A5 912A1 5 936C5 940C1 928B1 961A1 952C8 965C14 231012C6 241029A13 1041C9 251069 A15 261081B5 271085B3 28II1149B9 311173 B6 321180A12 351265B3 C5 1269A2 1273D9 spec coniung. 5td toOto — 161C6 1288B7 65A10 68B2 2116C8 132D2 6{synAl)2i9h2 10540A14 552B4 8520B2 553C3 580C3 12664A5 15I32B12 128A12 133A9 15II204B1 213A3 237A15 252B3 265C12 273C3 276B12 277C12 297A4 20884B14 251052A5 1056A5 1057B12 1068A2 l5ou - 11641B12 15I17A15 15ni441C10 12672A6 100B15

{synAr)^^imQ

255

Y?Ov
epist.

YpacpVi

266

TOUTOU - iueKa vel x«P>^ 6(y«^/)280B4 14693A11 3. adiungit particula yoOv ad confirmanda praedicta testimonium alqd = exempli causa, quidem 124A7 45B10 Dl 52A1 61G2 12669A8 14708B10 764C11 15161A4 15II152G14 153A2 156A7 189A9 205B5 261A15 280G12 15III393A10 424A12 431B8 441G13 16I569A3 16II617A12 16IV645G5 20865G7 925B2 940G4 957B2

20885B8

{epSardS. )33iBl6

ad Serap. 321180A16 — Dionysii Alex. 8485G2 ^v^TUXOv toIs - - Julii ep. Rom. 6(J«/) (f/rjra/)353B5 297A10 - Aapcbv TTap' fipcov

Tfis

afis

xP^n^TOTITOs

Liberii ep.

Rom.

14 KeKO14741A9 dTToaTeiAavTOS alqm jieTd — — Rufiniani ep. 321180A12 (iiKas Trap* auToO ^yylaas 5id ypdtiiiaTOS — Serapionis 16I529A1

Tfis afis 5iae^aecos

6

9

d) epist. adversa-

syn

ccpa, 5ti (oOv), 5i6, ^evTOi, 69ev,

oOkoOv,

{ixiv)

oOv, TOiyapoOv, toivuv

riorum et haereticorum 5233B2 Aaii(3dvcoai Tfap' auToO 237B10 [ir\ 5e^riae6 CIO tov utfoypd^ovTa Td — 6{sjnAl)253A2 ypd^ovTes —

Ypcxi^,

ISos

f)

= anus 11613A5

recensentur

+256A12 TrpdaeaTiv ciAfieeia toIs — add. aT6uaat+277All +280A1 Td Trapd et Trepi Ttvos
oAiOpou

intcr laicos +irai5(a, yuvalKes, veavfcTKot

hl2
peTd

dTToaT6AAovT6S
toIs

= YpduLjJLa, ^JiaTos t6 = littera 1. s. str. pl litterarum formae manu scriptae 137G3 a Phoeni8 tcov - f) auvTa^is Palamedi cibus inventae inventori attributa 40G9 41 D3 44A7 14 epith
eauiiCCTOS a^ia
2.

284A12 evTuxcbv
Kcrr'

(J«/)281B2 dv^yvcov + f-285A4 dTToaTaAdvTes

-+293B5 Aa^cbv - KaTd tivos +293.\3 to 1-7 epith doun^covos ocuToO Trap' ujicbv {epSardS. )32SC2 epith TrAaaTds +3 dveyvcbaeii +

69A6 10585A7 TrepipoXfi twv quod litteris exprimitur, scriptum 141D7 et 44 A2 op 6 ypa^^as scil nomen regium 14760A8 syn UTroypa^ri 20924G2 cogitata litteris maxime sgl vel pl = epistula, liber demandata

=

id,

et B15 5exeaeai Trapd toutcov op ypd^co (l/rjFa/)353B4 56tvd UTroPe3AriKivai TTpds Tiva 356A7 dvayvcovai 12 Trepi Ttvos 5id ypapiidTcov 373A8 5e^dtievos (C»'"")^^ f| 5id — Trpoariyopla epith KaTaeOiiios 377G10 Trpds Ttva 10549A1

336A7

a) imperatoris sgl 6{FlavHemer)k0lB9 epith eelos pl (C»n«^)404Al uMcts KaAco 5ia ypdiapaTos 2120A7 6{synAl)2&5Bio et G7 epith |3aaiAiK6s -f (C««)341B8 -fG2 epith Trp^Tepos +6 277B14
5e^cipevos -irap' Trpos Tiva -f344A5 TrpoaeTcit^apev 5id ypaptiJidTCOv fiiicov -t-349B3 357B6KoiJilaavTesTd- (^j«//z>r)397D4 = 17717G9 TTapoppifiaas 5id ypan^dTcov epith olKeIos + 400A9 = 17720A1 uTTOTd^as toIs - 11601A11 -Tfis afis 608A12 5TiAcoaai 605G3 KeKopiKaai eeoae|3eias

725B3 auvTieeaatv dAAo 17704D7 ^KpdAAeTat ypdmia Trepl TrlaTecos 760B12 sgl epith pe^aios e) libri sacrae scripturae a. pl 184B5 — +A6yos
5idKovoi praes Paul. apost. 5i5daK0uepith dyios 2113A5 — tcov eeoAd156C9 eaTt ycov dv5pcov praes. Paul. apost. epith dyios 196A5 Mvf)|iri iv Tols — maxime IvTuyxdvois Tols toov ypa^cov — 10545A15 toIs Mcoualcos — 15IV504B1 gener. p. = locus vel
Tf)s dAr^eeias
.

5e5cbKatiev

aiv Iv TOls

VT

verbum
voOs ToO

e

script.

s.

depromptum 15IV512A13

epith opoios 14 624A5(*w) exei TTepl Tivos et - TTpoaTd^ecos (C»'"^)B12 - aTelAai C9 syn eTTiCTToAfi 12 - ou Trapelxov syn ETTiaToAfi 625B3 - Tfis afis euaepelas 5eixefivai G2 5{bis) et 628B14(*w) elaeAecbv ^eTd - dvaxcopels X^P^S 641B3 4 14697A3 et (con;2.)796B16 dTToaTeAAei hopKoi 700B14 epith paaiAiKOS (C»«^)720 pgT^

5id- 608G11

epith ev^o^os syn Ae^is = lex VT' litteris scripta op TTveOiia = lex Y. sgl NTi a Spir. S. tradita Rom7,6 et 2C3,6 16I549B12
3. s. lat. = studium litte15 G7 17772B12 larum, doctrina profana in schola acquisita piavedvco -20841A5 873A3 944B5 945A3 952B5 = mens sana nec litteris imbuta op voOs 20945A5
7 9 epith dyios, (eouiiaTos) d^ios, daupqjcovos, PaaiAiKds, pe(3aios, elprjviKos, €v5o^os, eelos, KOTaauveOiitos, olKelos, 6|iOtos, TrAaaT^s, Trp6Tepos, syn IvToAfi, eTrtaToAfi, Ae^eis, ^niiaTa, fjeris op dypa^os evToAf), voOs, TrveOiia uTroypo^fi locutiones ypdiiiicrra dvaytvcbaKco, (drro)aTeAAco, ^elKvum, 5exo|iai, 5(5cotit, exco, KOiiijoo, auvAaiipdvco, liavedvco, Trapexco, TrpoTiermi, Tieriiii, (uTTojypd^oo, ypdiiiiaat ypd^co (TTpds Tiva),

— 351277A5

u^v aTeppoTriTa 729B2 H6eo5euouai 5id - 733G15 Dl 737A5 - oTToaTeAAovTT^tJiTTei peTd —+ 5coped Tat TTpos eTrapxov 744G3 (//o^)748B5 +pfmaTa 753A1 5tc!n<ovos twv - 8 TTpoOeriKe C8 756B9 757G15 784B6 Td TTpds 5iKaaTds paatA^cos + c5cTTeiAai 17681A3 692A9 Td Trapd paatAecos (5y«^r)792B10 Td - Tfis afis ^iAavepcoTrias e^e^dpeea 20956B2 syn eTTtaToAfi 5 otuTcp ^KOui^eTO b) magistratuum 5225B11 eparchus TrpoTieriat 5ti6365B2 - censoris 5£^diJievos 12648C13 Td lioaicx 14728G4 + Kcrrd Tivos Trpds Ttva SoeevTa —

G3+721A7

5oefivai Trpos Tf^v

&{bis)

728B7+6pKoi

evTuyxdvco, uTroTdTTCo
Ypa{Ji.jAaT€U5 6 = legis (VT) doctor 5225A11 11617G3 Esdras -ToO vdiiou+lepeus 16IV673A14

c) litterae ecclesiast. a. epist. publica ivToAfi 6(^vn^/)276A3 (Jm/)304 episc. vel synodi 5240A1 A6 £Ae6vTes ^eTd - {epSardl. )3\2A15 = (^/>2.)317

aequales Chr.' +9apiaaIot
tabellarius

320B8 u^cov - Aapelv UTreiivfiaeTiaav 5id ypanudTcov op dypa^os evTOeipr)Afi (^r.yen)372G4 dTroaTeAAeiv, Sexeaeat epith 14712C8 vtKos 381A8 kAtipikcov (c/grMar)384G8 713A11 724A4 5exeaeai - Tfis etpfivris epith

G3

Tfis euAa(3eias

+312D7 =

Ypajijiaxocpopo^ 6 = portitor litterarum, 20840A5 rpaXO^; ep. Afric. 6{epSard3. ^ZZVBIS sbscr

17689B10 evTuyxdvovTas ypd;.*tiaat auvfieris (^^«^0792^3 oiioAoyou^ev Kal 5iape[3aiou^6ea
6td
[-7

Ypatpi^ f) = scriptura 1. actio vel ratio scribendi 17685D2 eTTiv6T)|ia Tfis — Arianorum 2. meton = quodvis scriptum 136D6 Td Trder)

deorum gentilium Td
in ligno depicta

iv Tals Trepl auTcov

— scil

in

1981 7 A7 fmeTepas ueTpidTtiTos p. litterae privatae Anet 241029B10 = ff Nic. tonii mon. 14708D4 - Arsenii ep. 6{synAl)2&_^A15 Ypdcpcov ypdtiiJiaat Trpds Ttva epith olKelos - Athanasii ep. 6(«/)Sar^i.)312C14 = {ep2.)320Bl peecb5euae 5td - {0""^)3&9A13 Ivtuxcov toIs
Tfis

carminibus poetarum Kelueva

2120C8 spec figura

6(J«/)345B5 epistulae epith aco-

11625B6 ypa^ri TrpoaTccxeev scil effatum TTiptos regis 17(//^r/0.)748C6'iKTee6laa ff scripto tradita 20932B8 fi kv tco X^pTr\ - scil descriptio alcs
facti 3. spec = scriptura sacra vel tota vel partes eius, saepissime c. epith dyios s. v. B2., eelos s. V. 2c, eedTTveuaTos s. v. a) sgl 124D3 kiT\ 32B5 92B3 2160A4 5224B5 lidpTupt Tfj -

13689G5 - l5tcbTou 14693 D4 - fiucbv Tcov l5icoTcbv 724A9 Aap6vT6S TTap' 16IV648C7 Td ItiTTpoaeev - = quattuor auToO
11609A1

612A11

257
7(Z)ton/2om)464Bl

Ypacpr^
et

258

8480A9 10548B6 12677A11 14792B1 15I124B9 133B3 + al Pauli eTriCTToXai 15II152D2 160A7 196A1 229A5 C6 244C1 313B7 260B12 15III361A1 245B2 385A15 epith eedTTveuCTTos 448B6 15IV472B8 509C2 516C12 517C4 16I536C10 537C12 548B6 561A14 16II609A6 epith eedirveuCTTos 16III625 C8 17689B7 757B4 351276D12 \xla i6{ep39.) 1436B16 epith eeoTTveuCTTOs op toc drroKpu^a
gen. attribut. Tfjs ypa^fis dvdyvcoCTis 3753,22 15III385A4 epith eeoTTveuCTTOS 2Tim3,16 - (3ou'\T\ua 17(//^r5.)733Al epith eeoTTveuCTTOs - tSico^a 15I1156A2 - Ae^eis 15I25C5 - opos 28II1144A4

736A3 epith eeoirveuCTTOs {jfAr7.)lk\B^ 752B8 op haeretic. KaKo^poCTuvri 760B8 761B13 AaAcbv drro Tcbv - op ek tcov e^coeev 764B4 773D2 776A12 19816A4 20852B1 868A2 881C4 + fi Trapd CTCOTTipos CTcoTTipia 23J040A12 251056B5 12 1065A8 28I1100B3 1112A3 28II1144C11 1161C10 311173C12 351276B3 1289B3
36(g/>55.)1436B4 gen. attribut. tcov ypa^cbv dTretpia 7444B11 +dXfieeta - dTr65et^ts 351285A5

-

pipAot liturg. 5229 AIO

-

- ^rmoTa 7441B9

-pfiCTts

28I1093A4

-ctkottos

- CTUvriOeia 15III385A9 +xapaKTi^p 16II620A6 15II181C7 - xotpoKTrip 15III385A9 -f ctkottos locut. SiEpxonai TTiv — 15III385C4 evTuyxdvco 16II620C14 auctoritas scripTfi - 15III388A9 — pouAeTai 7{DionRom)i&^C9 turae exprimitur — 5e(KvuCTi epith eeia Kal Trpo^riTtKfi 15III352C2 10544A5 15I85C12 15II269B11 +oi5ev 300B5 15III449B8 — Stcxyopeuet 5224A5 f] tcov KpiTcov — 8(Z>wn.4/)512B5 -5t5dCTKet 231001C3 28II1152
-f]

2196A5 - 56yuaTa 16IV672C16 - eiriyvcoCTts 351289C15 - IpiiTiveia 14A15 - eupeua 15173 B15 op haereticorum - Ae^eis 10544C5 15113 A14 20C6 25C15 16I572C5 241037B2 Aoyta 15I20A5

ypdn^jiaTa

=

libri

A14

TriCTTis

17(//Jr2.)724B6

A12

-

StTiyelTat

CTuvapiepieT epith

2156A9 - ^o^d^et 23997A8 + — eOos exsi TraAaid Kai Katvf|
7437A11 vel Tieriat 136C15 et 2168A1 Kaecbs, 15II213A4 221B2 281A7

15III388C2 15II216B11
cbselTTe

-

eiKovas exei
eiTrev

etl4776D4

16II621B10 - eucxyyeAi^eTat 3754,8 16IV656B12+KripuTTei - KaAeT 15IV 521A10 231009C5 - KtipuTTet 189B3 epith Oeo16IV656B12 +euayyeAi3eTai — Aeyei TTveuCTTOs 129B5 +TTpo5t5dCTKet 2188C13 7456B1 11609 A5 621D2 640D10 12657C2 677A2 15IV 509B15 16I564C12 589A8 601B13 23989B11
elpriKe

-

15II300B3

- Ae^ets 10556B3 561B1 13688A4 17761B8 20881A6 C8 'm Tcbv 10556B9 Td eK t. - eAdAet - dTro5ei§ets 10572C1 - yvooCTts 2196C6+epeuva - 5i5aCTKaAia exouCTt 9525B4 - eAeyxot 15I32B12 - epeuva 2196C6 + yvcbCTis Td eK t. - yeypanueva 12657A6 Td eK t - Trapa5e5o^eva 17(//^r2.)724B15 Td k t. - cttiliatvoneva 10577A4 Td ev TaTs - TrapayyeA|JiaTa 20921B13 pertinet ad adiect. dAAoTpios Tcbv — 17(//Jr9.)745Al = 760B7 iKpdAAonev nomen alqd cbsd.Tcbv— diaaefiSTcbv — 15I113A14 dvfiKoosTcbv
praeposit. dTTo Tcbv

10581A6 15I120A15 - prjTd 151121 15II148B7 - ^covai 7448D2 gener. to Tcbv-9529D5CTUM(3ouAeuovTas 10545B3 elocut.
pfiiiaTa

- Aoyot 10592B2 - ^eAeTri 3746,7 - TTUKTia 11600C14

lOlT^pa- 1004B4 1005A3 1008A3 C4 28I1109B3 3748,8 - piapTupeT 1 511 1357 Al
lOOlCl
28II1149A13 - napTupeTat 117C5 - nvrmoveuet 251057C5+9riCTi - oI5£ 15I129B7 15II24 4A3 269B11 +5eiKvuCTi - ovopdjei 15IV512A6 syn
9TiCTi

dCTUM^covos TaTs - 28II1157B1 evav- 10568A14 569A14 elocut. verbales add. praeposit. dTTo Tcbv - AaAeco 20900C6 eK Tcbv - MavOdvco 20912B1 968B14 e^co Tcbv paivco 28II1161C8 KaTd Tds - in ff \l{jfSirm)

-

7469 D3

Tios Tcbv

231020A1

-TTapayy^Aet 11601B6

cbs tt.

Trapa5eiyiaaTa 5e5coKev 16I577C1 — Trapa5e5coKev 23989B2 - xrapaiTeTTat 231012B4 -

2156C13 — Trpo5i5dCTKet 124B6 29B5+X^yet -TrpoCTaycoyf^v TToteTTai 28II1133C2 - TrpoCTTmaivei 2101C12 - aripiaivet 168D3 - ou 2104C10 7425B9 456A12 15II272B14 - CTuvapte^eT 23997A8 + CTeCTicbTTTiKev 2164A1 So^d^ei epith rraAatd Kal Katvf| — ^riaiv 2161C2
TTeTTAfipcoTat

176D6
lepds

ri

7437D1 11617C12 14732B1 cbs 9. 15I69B6 92C6 15II156B12 209A12 15IV512 A6 syn ovoudjet 16IV661B11 cos 9. - 17785C9 231017A12 251057C5 +tJivrmov6uet b) pl 14A12 epithaytat KaieeoTTveuCTTOt 13B2 89D5 2153C3 156C14 160B4 Cl 164A4 165C15 168B12 5221A10 6{synAl)252D2 +260C11 (c/«-^/)380B13 7433B9 441 A8 445 Al exo^ev TTiv TTioTiv Ik Tcbv — op l^coeev 448A1 op oi dyiot 452B5 453B2 3 12 461 All ai TTapd Oeou (Z)to«^/)461B2 = 8505B9 = 17769B9 7468C4 8 473D11 476A3 8481A2 6 492B14 {DionAl) 509B5 +6 10545A6 al rrepl Xpoc - B7 12 560B1 568A11 576C8 I4788B9 15I25C13 28C10 32A12 33A4 57C3 69B1 128B1 141C11 15I1224B11 240A4 248B12 252B4 264C4 277C12 15III353C4 468A8 15IV468B6 16I536C3 557A9 565C11 569B10 573B11 581A2 588C9 605A7 Bl op r\ tcov 'ApeioMaviTwv dXoyia C14 Dl 16IV641A13 645 A5
17689B12
Athanasius

9.

-

6{AlThess)3&SAS

cbs

9.

-

epith

693A3 (//Ar2. +3. +5. +10.)721C12 +724C14 + 729B13 + 748A3 al. 251052A2 fi in syn. Nic. KaTd T. — onoAoyrieeTCTa rriCTTts 1061B5 dvepcoTrivov (fiv) t6 eK JVIapias k. t. 2811112C2 Aeyoiaev 3111 72B3 TriCTT6UO|jiev rrapd Tds — 8484A6 rrdvTa 9povouvTes Kai AeyovTes 10545C5 ^poveTv 28II 1165A5 aliae elocut. twv - ckouco 15II216C4 KaTav[;eu5onat 261084A2 rrveco 241036A15 TaTs-evTuyxdvco 12645B5 16I549B6 17752B4 20949A5 e^iCTTdvco 192C15 TTeieouai 16IV641 A12 251065C12 28II1153C4 Tds - dyvoeco 16I561C10 dvcrytvcbCTKoo 2153A2 9529A1 11617B13 628A15 641B11 15I13C3 2811109 C9 28II1153A1 dvaipeco 28I1112B4 dpveouai 28I1101C5 d^iriuii 14772C9 15III448C9 pidjojiat 3M172C3 ytvcbcTKCo 23985B10 epcuvdco 15II301B14 KairTiAeuco 14772C13 voeco 23984A1 oI5a 12657C8 241036B12 Trapepxonai 28II 1145B10 +dATieeias ^avepcoCTis auctoritas scripturae s. effatur ai — dva^covouCTi 6(^/772m)368B7 epith dvf6u5fis — pocoCTt 15I41C1 — 5eiKvuaCTi

15III465A7

cbs 5.

-

^tiAoucti

351272A11

1280

Dll - 5i5dCTKOUCTt 17(//^r5.)733A15 (//5zrm)693 C3 cbs 5. +A6youCTt {ffA7.)7iiA3 KaOcbs 5. +6 drroCTToAos {ffArlO.)7 iSC3 cbs 5. +A6youCTi 28II
15II177C8 -ktiputtoucti 1164B2 -AeyouCTi 18B2 et D2 cbs A. 2160B13 7(Z)/oni2om)464B13 10569 epith lepds A2 12 15I37C1 4 40B6 120C1 15II180AJ2 16I557B3 197C2 208C9 1611617^11 cbs A.
-eipfiKaCTi

1161A13

281I1156B5

17 {ffSirm)693C3
A.

cbs A.

+5i5dCTKOUCTt

748C10

cbs

780B7 TupouCTi 10573A6

753D3

241044A6

coCTTrep A.

-

uiap-

-

u^utvTivTai 17(//5'jr7«)693C2 UvriiioveuouCTi 17(//^ri<?.)748B15 Trapa5i56aCTt

-

17(//^r2.)724B12
17(//5i>ffi)693B14

cbs TT.

28II1156B2

- TrepiexouCTi

692B1

(.fj«^r)700B12

(//^5.)729A5

(//Jri(?.)748B13

259

yp6i<poi

260

Ypdccpio = scribo I. s. pr. = scribo 1. litteras 3. scribendo 2. inscribo in libro fingo vel pingo 4. litteris commemoro communico cum alqo alqd narrandi vel docendi vel praecipiendi causa, maxime synodorum decreta scribuntur a) ti, oti, b) spec scribo librum, litteras, a. c. i., interrog. 5. = subformulam fidei, describo alqd factum
scribo
II. vox soUemnis, qua ad nomen 1. locus sacer attingiscripturam s. remittitur tur formulis f5id vel Korrd) t6 yeypa^ti^vov, yeyporirTai vel outco, cb?, obCTiTEp. KaBcbs yEypaTrrai 2. locus sacer verbotenus reddltur formulis (Koryd)

t6 yeypaiapi^vov vel
iTreiSfi

pl, oOtco, cbs, coaTTep, KaGcbs,
4.
3. auctor sacer ipse locus sacer e textu

BIO 17685A3 9 Cll 688C10 11 689A5 Cll P 692B6 P 693C6 701C11 P 704D5 720C11 V{kv eTTiCTToAfi 705 B12 P 712B2 7 725B1 749D1 P 752A5 765A2 P 14 768Ci2 (Z)2on^/)769B5 5i' eTTiCTToAfis 776C5 777A2 B5 784B14 789C10 18800C7 5i* 6A(ycov Dl + 6p(3co 805B10 P 21977D6 980B6 +CTTiMa(vco 12 241029A1 P 1032A4 +UTTOut|avT^CTKCo B14 1040B14 C4 1045B14 C5 11 251052B6 P 1069B8 P 261072A1 P 271085A3 et B6 P 1089C10 P 291165C7 301168D8 321180A14 Z^ep39.)\iiUm\ + 1181B1 331188A10 B3 4. litteris commemoro 1437C9 3758,15 P
aut narrandi aut hortandi aut iubendi aut edocendi causa, maxime scribuntur synodorum documenta et decreta a) gener. c. acc. indeterm., ouTCO, OTi, a. c. i., interrog. 14B4 TocOTa 32C9 89B5 TaOTa 2132A15 P ti tcov 69^1a. c. i.

y^ypaTTTai et sim.
ypdcpei ...
a)

inducitur:

subauditur formulis

y^ypaiTTai alqd b) y^c) t6 yeypan^^vovvel pl = I. s. pr. 1. = litteras effingo abs I44A15 - ypa^i^ v 21 20C9 P I v uAri - eIartif iciose pingo

ypaTTTaiToOTO,TaOTa,a

A6vTCov
a. c.
i.

K6val5I53C5 P e^coeev -eeous 144C2 P - pop9T^v2120C4 Plv^uAcp -6votJia 141D6 44A2 abs = a manu alcui sum in scribendis litteris 1 1 608C1 2. spec = inscribo in libro 7448A13 et D4 241037B13 P kv tw rioiiJevi 8484B13 P livi^^ri alcs in orat. liturg. -f Ictti 20897C8 P 6v6naTa iv oupavcb Lucl0,2b
£V pipAcp
jcofis

3743,21

Phil4,3 58,13

P A6yoi ev pipXlcp 23 P P kvxohaX iv pipAlcp

5237A10 261C5 TaOTa+273C8 oti +10 TaOTa +280C8 a [Jul) 284B4 P TOioOTa +C6 scil d +292A2 toOto + Bl 6T1+297B12 ctuvo5ov yev^CTeai +300B14 elpf)vrjv yeyevfiCTeai +301B13 TaOTa+304C3 a +12 a. c. i. +305A8 TaOTa+15 oti orat dir. +B8 Td C14 tctOtct 5i' *1ouA(ou TOtaOTa +308B4 d 309D1 TaOTa {epSardl .)Wimb = (e/)2.)320D10
et

181A4 TOCToOTa ypa^fivai ^synAl)2oim(i TToAAd +260A2

Ap22,7ai

communico cum

3. = scripto 15 Td yeypaMplva alqo, add. saepe outco, Trpos

^CTTdvai t6v 'iCTXupav

{epSard^.^^loCXl

dTTep

+

228B8 P Td Tiva, KaTd Tivos, TTepi tivos 5224B8 233B13 nfi ttoXus kv Tcp ypaffidpeva = litterae 15 6248B3 ypdtpeiv yevconai 236A5 10 237B8 252A4 5 15 P 249B3 appellandi causa
-f B6 -1-257A5 P +C14 -t-260A12 + 261C14 +264A16 ypdnuaai +C3 +273C1 +D8 + 276D8 +277C2 add. Aeyco +D9 +280A9 +B4

(jjn^/)253A4

332C4 a. c. i. + 333Cl4 coCTTe yivcbCTKetv tous Aaous + 337A1 et (?7rjFa/)353A9 TaOTa+ Cl2TaOTa Tfi 356B2 ToiaOTa 357C5 +TTe(eco toutous Xetp( TTAdCTCTCTeai TTpd^CTCTiv 364C3 et 365A9 TotOTa C4 OTi 'Apaevios eupeeri D3 TaOTa {AlThess)^^^ B2 oTTcos fiCTxnMOVTiCTe 368B14 TaOTa 373C14 380B2 TaOTa + 5taiiapTupo|jiai 381A10 d scil d
J

(c/frMar)384A5 +6MoAoy6CO

\XT\biv

yeyevfJCTeai

+ 15+C4+13 + D1
(Jm/)281A15

281A9(/>w)

10 +dTTOCTTeXAco

+ 284A2+B6

syn iTTiCTTeAAco +7+B9 P +285A9 +10 +B6 +C3+ 288A4 add. Aeyco+13 +14 +15 +C4 +289A1 + 3+B2 +10 +C4 +13 +292B1 +6 +7 +8 +%bis) + 10 +11 +12 +14 +C2 +4 +8 + 11 +D6 +^bis) + 293A9 P +10 +13 +296B1 +297A11 +300B2 op dTTayyeAAco +301A6 +8 P +304B12 +305C7 +D1
in5<:r

+ B5

dictando

+ 308A3 P+9P+12P+B6+13
(^/)^ar^5.)325A14

(^/)5Wi.)317A13

+B2 +10 P +329C9 +336A8 +
353A9 364C3
5

B15 340B15P C2
365B5
3:2B2
4

344B4 6P 352A7 C12 (LVjFa/)356A8 14 P 357A12 Cl
{Arsen)mb

(e/>/>Jf^)388D4

+

385D1 d +5ia|jiapTupo|jai 393B8 et D6 ToOTa 400B6 + 396D4 cbs dveTpeye 397A9 a. c. i. Aeyco a. c. i. 408A17 et Bl ToiocOTa 7421 AIO c. orat. dir. 429A7 toOto 449A7 a. c. i. syn elTTov CIO P t6 yeypd^Oai Ik Tfis ouaias 12 P a. c. i. 452A15 ToiccOTa B7 + eiTTov a. c. i. CIO syn Nic. 453A5 outcos 456A1 dpoouCTiov — 13 toOto a. c. i. B8 t6 Ik toO OeoO 457B3 KaAcos syn voto 465B6d 468A1 TocOTa 5 outcos 8484B14 scil 488A10 et ClO iOutcos d 485B4 TOiocOTa 493B9 TocOTa 5i5dCTKCov Cl TocOTa ev eTriCTToAais 497A6 outcos ev eTTiCTToAais C9 outco 2 tocOtc + voeco 500C10 et D2 scil d 501 A11 outcos
(Z)ton^/)505B5 dTTep 61' TocOTa Kal Td TOiccOTa 513A15 et 517A7 outcos ev pipA(cp 516A15 TocOTa + 6|jLoAoyeco 517C2 6A(ya 6 scil d 520C6 TccOTa 521A4 scil d 9524A1 t( 10545A6 6v eypa^fe McouCTfis = quem scribendo designavit Jol,45 548B3 TToAAd 549A1 outco 12 TocOTa C1 d 2 scil tocOto 552 A2 scil d 4 TocOTa 560B14 Td dvT' eKeivcov 577C2 TocOTa 584A12 scil tccOtct B5 TccOTa C>k{bis) TouTa dpecbs 585A9 Td 'Aps(ou B10 TaOTCT 11597A10 ToOTO+epuAlco 609D8 + PouAeuouat TotaOTa 612A14 TocuTas i. e. litteras

iTTiSiBcom

P

(Z)wncH396Al et4P 397B4 409C3 7421A4 Ae^eCTiv 437B6 448C5 P +6p(3co

B11 ouTcos

Ae^eCTiv Iv

.

.

.

eTTiCTToAfis

— 508A2 P

460B15 in libro 461A2 7 {DionAl)\^ 461C10 11 468C9 +eKT(ee(Jiat 476A9 P Td TTapd Tfjs 8480A3 485A8 497A13 CTUv65ou ypa^evTa 500A7 10 B6 D3 501A11 504A15 509A6 5tdvoia ToO ypd^ovTOS 9533D4 10548B11 C4 10 549B6P 7P C13 552A9 B4 C3 556B1 C3 3 15 P 557A12 et Bl P 560A15 B5 11 561A13 565C10 581A12 P 584B8 585A5 C3 11596A8 P 13 Cll 600C11 601D4 604B9 10 605C4 6 608B4 C3 op 5exoMai 620B11 14 C5 6 621B11 15 C2 13685A3 10 13 P 14692A8 12 et 689B10 et Cl P 4 Bl 693A1 12 696A6 704C8 9 12 P 705B15 DIO 708D2 syn drTOCTTlAAco 709A4 17 P 720A7P 724A2 op 5exonai ypdnncrTa C5 13 725C10 14 728A2 733C4 736A11 P 744A6 753A10 769C10 15I20B9 29A12 15II185B15 15III325 A7 385B3 16I529A12 565C10 568C8 P 605B4 C7 5t' 6A(ycov 16II608C8 16III625A2 13 P+elpTiTai 16IV637C3 648B15 C8 649

12645A6 TToAAd B3 6\(ya 13685A10 drrep 14692B6(it,y)ToOToet6 693A4 6A(ya BIO outco
Xpfivat

696B2 TaOTa 701A3 712C1 c.
.
.

scil

d

704C13

et

748D3 c.
i.

.

orat. dir.

D5(/>w) a.

12+dTToAoyeotJiat, 6ti 13 d 724A15 tocOto 'PconaioTi C2 TocOTa 744C10 TotocOTa (//05)748A3 et B14 TaOTa 748C2 TccOTa 765B11 5ti 15I25A7 tocOtct 33C1 OTrep 77A11 scil d 88C14 TaOTa+elTTOV 15ni85C10 outco 189A4 — (scil f ilium) yevvrie^vTa f^ TToirjeevTa 200A1

731B8SC&

261
+6TpriKa TotuTa

YP^^qx^

262

205G14 TouTa 232A13 oOtcos 341A11 TouTa +el7rov 15III324G12 TouTa 449B10 oOtcos c. orat. dir. 16II608G4 dXiya 6 ToaouTov 16III625C10 TOUTO 16IV676B8 TauTa 17685A8 -TrdvTa C6 c. orat. dir. C13 c. orat. D3 outco 688A6 c. orat. dir. B7 & dir. et oti Dl c. orat. dir. 5 a 689B9 KaAws G7 ctTrep Dl -n-oAAd +eTpTiKa 693C12 et 696A1 TauTa 705C12 TToAAA 708G9 & 5i' S-maToAfis - 712A13 13 c. orat. dir. 713A9 et G7 oTi c. orat. dir. TOiocuTa 716B10 c. orat. dir. G4 TauTa op 9povlco 717B8 TcxuTa 720B12 5elv ^exOfivat G9 toc 736A9 TocuTa 740G14 TauTO M^v ., Toc 56 + 'PcoiiaicTTt 744A12 et B4 et 745G3 TocuTa 748G9 6noiov t6v uIov 749B14 -rroAAd 752A12 TocuTa 753A10 ^k tou T7 yeyevvfjaOai tov ulov Bl ^K toO n t6v u16v 756G7 ^k Tfis oua{as t6v
. .
.

auvTocytia 15I20A10 +6uiA(as auvToyMdTiov 17713C3 P - TeKnt^pia %{DionAl) 505B5 5i' dAAris iTTiaToAfis — tuttov elpriviKdv

6(J«/)305B4 dyoAoyeco

10580B5

-

-

ao^^av 15II232A4

P+

.

.

5237B13 -UTrouvi^MaTa6397B6aOTd 251052G5 P -TduTroTrT6u96vTa8488B13 14 P+Td yivoueva - xocpav ^{synAl)1^\m^ - xpovov (-ous) 17685 GIO syn ari|ia{vco 20932B7 -yeuSes Q{synAl)2&Q A2 6. = subscribo nomen ^{epSardS^^mAZ 6v Ti|i auv65cp 14728G15 736D6 744B4 G7 8 (//oj)745G4+748A6 syn OTToypd^co 760A10 13 17(jj;«^r)701A12 Td ^o^avTa II. vox soUemnior = scribo recurrendo ad
auctoritatem sacrae scripturae 1. certus locus sacer verbis solum alluditur formulis variis 5td vel KocTd t6 yeypauM^vov 7416B8 Ps2,l 452 A2 Provl2 20

ul6v

15

761C13 6ti or. dir. 764A9 KaAcos B5 ocuTd 769B3 TocuTa 772A15 6p9cos, kocAcos 773A15 oOtcos B7 AirAouaTepov D2 AeuKOTepov 776G10 c. or. dir. 777A7 et B9 oOtco B2 c. or. dir. 789A11 t6v ul6v 6noouatov l4TauTa BIO TocuTa 5r 6A(ycov TauTo 800G10 P iiri5^v 18796B5 diTep 7 19816G4 P a 820A1 ,6|ioouaios' ?ypayav 20840A9 scil TocuTa 21980A14 et 231028A5 TouTa 241033C3 dpK6Ta0ai Dl direp 1036A12 ufi B14 touto D3 P 1037C3 syn Xpfivai Aeyetv 9 t6 y6ypd<p9at ,iK Tr\s ouafas' eTpriKa 1040B1 11 oOtcos 1044C8 a. c. i. 1045B13 c. dpl. acc. Td TOiccuTa 5td uAetcivcov 251052A12 a. c. i. G3 TauTa 1056A11 iJiri5^v jrAelov G6 drrep 1069B1 Td 6A{ya 261073A12 oTa 28I1132A1
c. orat. dir.

P

12 ^K Tou n t6v ulov elKcbv 6 ul6s G2 et 5

760B1

nb^m\4Regl7,9 11605C8Pj6,7 641A11/j26 20

c. orat. dir.

12660G7 Is9,5 661B4 Eccl3,2 14729A1 MtlO 18 765B1 Provl2,10 15I124A4 oti Bar5,5S 129A4 Hbrl,4 144A15 +A6y6M6vov Ps30,3 et 910 15II237A12 Mt28,19 241A11 Prov8,22 15111353

A9

Jol,l

mm25Ai\

7oel2,28

&UD3

Prov9,18

16IV665A5 Deut32,17 17757D1 PrQv7,22 761B2 Ezl6,2r5 20841A7 rrepl tou laKcoB Gen25.27 849A11 M9,i<5 9\1A\2 Eph6,12 B\0 Psl24 1 936C4 Jo6,45 251052B13 Hab2,15 321180A18
yeyparrTat, saepe cos vel A5aii Gen5,3 8496B9 Trepi Tfis d^TreAou Jol5,1.5 10561 Gl cbs kv t^ 'iriaou - Jo7,18sqq 12653B10 t6 ^euyetv Mtl0,23et24,16 656B12 cbs - Ps68,27 14761G6 cbs - KocTd *iou5av Actl,18 788A3 Ka9cbs - ^v Tals TTapoiniais Prov23,32 15I96A9 TocuTa - Jol2,32.34

2C3,2

3740,15 Danl.
coarrep

sim 7452G1

-

Trepl

TocuTa

2 ou5^v •rrA^ov 28II1144C9 ^^uxqv — aapKiKT^v 1153B12 5ti 30ll68B14+yvcop{3co, -rrcos b) spec 36(/?/>59.)1440A3 aOTd 3759,25 TauTa c. acc. sbst dypa^a 17760A1 - &KKa 10549B13 552A13 241033A9 - dnrreAov et al 8516A15 — dvd^ta 17757A1 - Td dv9pcbTrtva 8493A8 497A2 syn Aeyco - yvcb^riv 17769B1 - ypd^ixarra 6{synAl)253A2 14713A11 P iv T^Aet - 56u-

G9 t6 ,lTaTr6(vcoae' - Phil2,8 108A8 touto 2C4,4etColl,15 124A14 eTreiSfi - Jo/,/^ 140G13 yevopievos Kpe^TTcov Hbrl,4 144A7 t6 yevou koI t6 hyive.-:o~Ps30,3 et9,10 15II157A6 - 6Tro(Tiao, kTTiad^riv, eyeveTO Gen4,l et al G13 - TTtaT6v

Tepa 10552A3

-

5tauapTup(as 14752C9

P

-

5tdvotav 16IV648G10 - Td 56^avTa 321180B8 — l9os 6(J^u/)284D7 P+nvTiiioveuco — Td evavT^a

8488B8 17760B5 - ^TrtaToAriv (-ds) 6(7w/)293D4 365G12 {Pinnes)369A& {eppAeg)389AlS 397G4 7425A1 P 8485A9 10 Bl 2 5 13 488B6 492B8 497B7 9 GlO 500A3 Bll G14 hXiyiypa^ye Xou 508C8 517G11 P ttiv I. 13689G3 14724A7 op Aanpdvco ypdnuaTa 744C12 P (//oj)745G4 16I532B4 5i' 6A{ycov 16III624C10 P 16IV637A9 P 649B9 17777B7 suppl. 18808B1 P 20964A11 +dTroaTeAAco [21977B5 5t' ocuTou] 301168B9 P 36(s/>59.)1437B6 P - fTepa l7{synAr)&97Cl 24.033B13 - GaAe^av (- (as) 8488B3 10584G3 15I16A10
.
.
. .

.

.

ovTa Hbr3,2 IQOBZ - Hbr3,2 173B12 - eTro^nas Act2,36 181G3 cbs iv toIs Hpd^eat - Act2,37 224G13 cbs - Psll8,89 248B5 cbs - Hbrl0,5 280G12 Trdaris Tfis KT{aecos —Coll,15 syn eTpiiKev 320G9 cbs ^v Tols riapotii^ais - Prov8,31 151II349 G8 cbs - Hbrl,14 425B4 ev toIs TTpd^ea^v ^aTt yeypautJieva^di,^ 436B11 — oti eKAocuaev Lucl9,41 Cl - TccuTa Mt26,42 437B9 t6 dv9pcoTr(vcos etpfia9at — TocuTa Jol,14 444G14 iTopdx^Ti, eKAocuaev - Jol3,21 et Lucl9,41 15IV497G6 6 K6a. 9 t6 6pav t6v TT —Jo6,46 uos y6/6vfia9at —Jol,10 + AeyeTot 14 oOx 6 A yivcbaKeiv ,(3cAA' 6 ulos — 16I553B7 5id t6 yeypd^^at dTrAcoj Trveuiio KT^^ea9at Psl03,30 589A4 t6 Uv elvai Hv ao^Tas Isll,2 16II624A4 cbs Jol,14 etJol5,26 16ni629B9 6 A ul6s - Jol,14.18 +eTpTiTat 632C10 oOtcos iv Tols npd^eat Actl,16 1 6IV637C4 oOtco -Jol6,14
,

KaTr|yop(as

6(Jm/)304B10

K(vrina

20924B9 +Trpd^ets add. armeidoMat — Kp{atv - A^^tv (-eis) 7416A12 460B8 17704A9 15I25G5 8509A1 10556B3 584B1 17776A6 241037B3 AoytajjioOs 20924B15 C4 - Aoyous 10561A3 — vecbT6p6v Tt 17769A5 9povr|aavT6s — v6mov in monte Sinai 20956B8 fypayav — 6iitA(as 15I20A10 +auvTdy|iocTa — Td oiaota 17716G10 - 6noAoy(av 241041A2 P -T6 6iioo0atov 8508C3 - Svopa Q{synHier)353Al 17760B3 P -Tr(aTtv 10552B9 580B11 P +OTromuvT^aKco 581A4 suppl 588A2 et G6 P 17728A10 P 18800 G14 P - Trpd^ets 20924B9 +K{vriiia add. anMetoonoi — TdTrpeTTOVTa321180A12 — Td Trpoetprm^va
'

n{jfAr.lO)l^SAl et 10 cbs - +B9 KaOdrrep Jol6,13 781A4 oOtcos iv tco eOayyeA{co Jo5,21 lS{Paulin)S09B\ Ka9cbs - Jo 1,14 20869B13 cbs ev Tcb eOocyyeA^co — Lucl2,45 900 All Ka9cbs — 917B13 6s - Job5,23 921B10 cbs ^v toIs lJo4',l
TTapoi|i(ats

— Prov24,15 957A11

cbs iv tco

Dan4,16 969A11 cbs - Jos23,14 241033A15 TouTO ev 'i£peui(a Jer2,13 28I1097B1 cbs - e. g. Rom8,29 C\\ KaQo^s Gen2,24 11 1 6A2 cbs -/?omi, et 2Tim2,8 B4 cbs - Eph5,30 et Gen2,23 1124D1 1128C2 Ka9cbs - Jol et al cbs - 1C15, 53-54 28II1140A14 et 1145B9 cbs - Luc3,23sqq 1164B9 ws — ev ToTs ypo^als SO^f/^^J.^l^^lGll cbs — 2. locus Hbr4,3 scripturae verbotenus allatus formulis quibusdam inducitur KocTd to yeypapii^vov, Td — 2144B11 to Kord tivos 1C15,55
17*

AaviriA

263
421 6D4 Jo5,26

yfykffxa

264

6{synAl)252D2Provl9,5 et Sai)l,n

ypa^ev 351284A2
3.

yeypaTTTai 2140A5 Gal3,13 = cbaTTEp, lTT£i(5fi) Deut21,23 &{synAl)253C& Jer22,10+2(^SA^ Tobl2,7 7452A3 2C4,11 5 Rom8,35 9 TTepf tivos £^^72,42 10545C1 TTepl Tivos ev rTapoi^lats Provl4,15 576C5 Prov8,22 585A14 iTwi^i et 2Tim3,12sq 11597C9 iv laToplais lRegl2,5 609C1 Provl5,13 612A9 7oe/i,7 616B12 - Trepl iKelvcov et toutcov 641 Cl 2 Provl5,l et OTi Is32,6 et Tob4,18 12668A6 Provl3,3 14692B9 Iv Eccl7,25sq iif,55 {Hos)1^5D\QMt22,21 1 5miO Prov24,23 15I49C13 iv Tco Bar3,12 88C3 TTapd tco drToaToAcp Phil2,9 96B4 TTepl dyyeAcov - Hbrl,6 104B7 Trapd tco nauAcp P/!t72,% syn AeyeTai 112B9 M<?,5 121B9 iv TTaponjiiais, ^v Trj eTnaToAfi ad Hbr, iv Tals Hbr. 1,14 et 3,1.2 npdfeai yeypdmeai 'Prov8,22 124B7 Hbrl,4 141C8 Ps30,9 et Act4,10 et 2,36 9,10 15II156A8 iv tco Is38,19sq 157A15 Psl03,24 160C7 Hbr3,lsq 196C1 ///.ri.e 229A8 et Joi,3 232A8 Psl03,24 240C11 J«-23,29 et Proi;i,23 Prov8,22 244A10-5a/)9,2synAeyco, 9TiMt 252C8 260C7 Joi,i 273C4 Gmi,26 284B8 Proy<§,22 297C1 - oti Jo1,3 301A12 Prov8,23 //*ri,6 B2 Prov3,19 15111324^1 Trepl f)Mcov Actl7,28 357B3 Iv Tco euoyyeAfco Joi7,i9 377C7 Z,uc2,52 384B10 ev yaApco Pj25,7 388A4 Mfi,25 448A5 15IV5dlD2 Mtll,27 16I540A4 iv tt\ Provl2,5 549 Al 2 iv reveaei Genl,2 et 6,3 B8 ev tco /f6i,i 552 A6 Trepf tivos §v 'Haala vf/aXMco Psl06,25 /f7,2 "13 3Regl8,45 557B10 ev Zcr)(ap{a Zach4,5
. .

(clerMarmiBi oti Prov25,7 et 19,5 10552B10 KOTa t6 -Jerl4,10 584A8 Isl4,27 592A13 kqt^ t6 -Provl0,20 11609B9 Kcrrot t6 - Provl6,13 629A5 KCTTot t6 - iv Tai? TTapoi^^ais Provl6,13 632B3 Rom2,24 12664D6 6ti Ps30,16 13688C11 752D4 14696A12 Is5,20 Kara t6 - Actl,18 Is26 20 1 511 05B1 5 Trapd tco dTtoCTToAcp Phil2,6sqq 136C14 Jo6,45 15II148A8 et 16II620A2 t6 iv Tais irapoiMlais - Prov8,22 syn t6 Elprm^vov 15III321B3 Provl8,Z et 15IV492A13 Jol0,34 t6 n(synSirm)e9ZB7 KOTd t6 - Jol4,28al 705A12 t6 6V Tri TTapoipifa - Prov30,ll 20940A15 KaTO t6 -Provl'5,13 2Z992B5Korra -rb-Eph^^^sq 261073 B4 KaTd t6 - Ps81,5 351 281C12 Ps24,19 et Jol5,25 Td ypa^ivTa 36(e/)45.)1441A15 1289D3A/<i5,i4 oxnco, cbs, KaGcbs, TTp65 'E[3pa(ou5 Hbrl2 ,18 .22-23
.

eis ti 5id tou Aaui5 Psl09,l auctor sacer ipse loquens inducitur ypd^ei, eypan^ev al. Baruch proph. 15I36C14 Bar4,20.22 -Joannes ev. 10568B2 ljo5,20 12661A7 Jo7,30 15I13A3 lJo2,19 101A4 lJo3,24 syn <f^\xi 1511 261C10 iJo5,S syn Aeyco 293C1 lJo3,8 317A1 15III340A7 iv Trj ^TriaToXri ljo5,20 lJo2,23 373A13 lJo4,13 376A10 'jol4,15 '15IV508B15 ljo5,20 syn A^co 16I576B7 lJo4,12sq 584C7 16II612A2 ljo5,20 585C7 lJo4,13 lJo2,27 616A1 Jol0,38 syn H^dXAco, podco 16III628B14 lJo2,27 23989A12 lJol,l syn (fr\\xi, dvapodaD

Lucas 10537A2 Judas ap. 351276D4 Jud3 Actl,l 2510&1B9 Luc24,39sq Matth. ev. 2811109 Cl0M/i,i Mosesl5II244BlevTf^ (Jp5r\Deut4,32 28II1153C5 Trepl eeou 6ti Deut4,24' Paulus ap. 169C6 Roml,20 8481 Al 4 1C8,6 syn euayyeXf^onai 496C4 irpds '\ov5a<ov<;Hbrl,4 9528B14 1C9,16 10568C3 Hbrl,3 12669C13 2C1,10 14756C15 Phil4,22 15I33C15 Rom9,5 36B2 Roml,20 37A3 61C4 Hbrl,3 et Rom9,5 Trp6s 'Eppalous Hbrl,3 syn A^yco 93B13 toIs OiAiTTTrriaiois Phil2,5-ll 109C14 Phil2,6sq syn unvlco 124B12 ahs Hbrl,4 128A9 +X^co Hbrl,4 133B1 iv Tf) iTrioToAri Hbrl,4 5abs 1 5II1 60A3 iCi<?,i3 lUB5Hbr3,2' 8 iv Tfi ETTiaToAfi -xaxrxaHbr^, 14-18 et 3,lsq 165A7 TTEpl Tfis olKovouias Hbr3,2 1 68A5 toIs GeaaaAoviKeuai lThess5,24 9 2Tim2J3 [falso 'EPpaiois dicitur in textu] B2 abs 216A6 Hbrl,3 et 1C1,24 syn 4/dAAco, Aeyco 236B5 et 15ni345A2 5id Trdaris
'

iTTiaToAfis

Roml,7

et

al.

15II300B8

'EPpaiois

'

Hbr4,12sq

304A13 1C3,11.10 305C12 abs 15III 349B4 Kopivetois 1C1,4 385B12 Phil2,6-8 syn 432B3 Alyco 421C1 iv Tfi dTriaToAfi 2Ci2,2 1C1,24 syn elTTOv 448B15 //M',3 et al. 452B10
els

GEaaaAoviKr|v lThess5,18

461 Al GeaaaAoviKeu-

16I537B1 lThess5,18 6 GEaaaAoviKEuai Gal3,2
ai

&

-

toIs

TaAdTais

-

lThess5,19

544C8

'Pcopaiois Rom8,9—ll syn ^TTiaTeAAco 545C3 Trpds OiAiTrrrriaious Phill,18-20 et 3,3 548C7 RomS,16sq

556C1 Tinoeecp lTim5,21 561C10 584A1 Trp6s Roml,4 syn Vrini TiTOv Tit3,4sqq 588A9 TiTco Tit3,5-6 Cll iC2,i2 589A9 Kopiveiois 1C2,8 592B1 iC6,<3 syn ^riui,
549B8 2C3,6
ouTcos

581 C5

560C12

4v

"Haata Is63,llsq
Is43',6 et

561C12

et

564A5

TTapd 'Haaia

Trapd 'Ayyafcp Agg2,4sq

576B1 Iv yaAncp Psl45,7-8 592C2 ev tti ao^fa 'Haata /^6i,i Sapl2,l Siv\w^Jobl,6 60101 iv Zax^pia Zachl ,6 16II620B3 Ps81,5 16III628C3 iv 'Haata Is61,l B7 632 A6 5a/>i,7 629C11 oTi Coll.17.16

573D5

oTi i'Ci2,i5
Iv

584C11

eIttov 600 A1 5 Kopiveiois Trepl tcov TTveuiiorriKcov lC12,4sqq C2 KopivOiois 2C13,13 601B5 'E^eaiois Eph3,16-17 604A5 TmoOlcp lTim4,l syn Trappriaidjo^Jiai 14TTp6s Kopiveious 2C13,3 syn A^co 16III625C1 1C2,11 628C5 Ephl,13 et 4,3<? 629A11 1C3,16 633A8 Phill,19 Bl KopivOiois iCi2,4 16IV656A7 *Eppaiois///'r5,4-6 Cl Phil2, 6-8 syn Alyco l7{GeorgLaod)112Dl 1C11,12 772B5 'EPpaiois ///'r7,i9 9 evavTia Kal ^axoneva

TTEpf

Tivos iv

u;cxA(jico

Psl03,29sq

C3

iv

vfiaApicp

syn eTTiaTeAAco
KopivOious

773A11

TTcpl

tou vdiiou

'Pcoiaaiois

14 iv Zoxapla ^ac/zi,6 1 61 V640B6 iC2,i2 C12 Psl03,30 641A1 Rom8,29 C2 Pj52,6 + 17(/Mr7.)741Bll 5I5E1KTOI 645B14 ^"«^25,^9 Is53,8 781A5 Trepl ncrrpos Deut6,4 et a/ 20868B3 PA59,iO 872A3 /?om5,2S 873B14 6t\ Jacl,20.15 C3 Prov4,23 888B12 ev tco EuayyeAicp M<5,3i 23985B14 Jo5,26 1009B9 ev euayyeXtcp M'i3,43 251064A1 Trapd tco HauXco Gal3,13 261080D8 1121B2 Levl7,9 sec sensum' 2811101613 lJol,l Jol3,21 1125h.^ Rom5, 12.21. 15 1128C6 Mii,25 1157C8 et 28II1132B2 ev euayyeAlcp Liic3,38 1160B13 ev ToTs euctyyeXiois Mtl,25, ot\ Mcl5,37 351273A4 et 1284B5 ev Aaui5 Trept et Jol9,30 1281 D2 eis Tiva Zachl2,10 et Jo Tivos Ps88,23 5id t6 yeypdtpeai 19,37 et Ps88,23 et 90,10 351265C5 15II149A13 Hbr3,2 7449A1 1C8,6 ib iyp6i<fT[ 7452A2 Trepl f\\xcov 1C11,7 Jo 1,1
Pj32,6

pev ouTcos, 'EPpafois 51 outcos

— 23985A5

Trp6s

992B15 ToAdTais Gal3,28 2C8,9 1008C2 TTpds Kopiveious 2C3,6 syn Aeyco, ^rmi 1013A4 Trp6s Kopiveious, oti 1C10,4 12 Trp6s 'Pco^aious Roml,6 B4 TaAdTais Gall,l 1016A4 11 tw Aacp Eph4,30 TTp6s Tnideeov lTim4,l C4 Trepl Tou utoO Eph4,10 241036B10 'Eppatots Hbrl,3 1037B6///>ri,3 251060A6///)ri3,S 1065C7 'Pcouaiois /?ow9,5 261 8 0B9 riY2,i3j^ 28I1112A12 281111 33B9 Act26,23 syn Tmoeeco 2Tim2,8 Aeyco, ^rint 1140B7 Eph3,6 351272A3 = 1280A2 Trep oO irtm2,5-6 1273B4 = 1289C11 Trepi 'liiaoO Tmoeeco 2Tim2.8 1280A9 ev ^Tepco Torrcp 1C15,47 Petrus ap. 36(f/;39'.)1436B5 Koptveiois 2C11,3 15III396A14 ev Tfi eTTiaTo15II248A14 iPfr2,24 Afi lPtr4,l 16I544B14 lPtrl,9-ll syn iTTtaT^Aoo 351281A5 261077B1 2Ptrl,4 589B1 lPtr4,U
i

265

Ypatpu)
ot ctOv

Y«vi^

266

lPtr3,18 incerti auctores 10569B3 tcov irepl Aoyou Aylcov ypavfctvTcov 161541 B9 & eypau/av o\ dcTToCTToAoi 20948B15 ol toOto eiirovTes de resurrectione Chr.i KdcKelvoi de cruce eypayav 4. subobscure indicatur locus sacrae scripturae; formulae sunt a) yeypaiTTai vel sim = scriptum invenitur, legitur ypa^fi, — a( 2196A9 5ia 96oX6ycov dvSpwv — Trapa GeoO — epya Kai Xe^eis 351277A4
eIs

auTcp 'Apeiavot (e^6Wi.)316C2 = {ep2) 321 D8 6 Trapav6Mcos Aey6|jevos KaTaCTTa0fi vai + 316C11 = 324A6 («/)5ar^5.)336A3 6 kv 'KKz^av5p6{(y

14705A7 sec Ar^Tr{CTKOTros A13

BlO

708A1
els

14 B2 6 d0Aios 713A3 6 drrd paaiAecos 'AAe^dvSpeiav drroCTTaAe^s 717B15 753C15

784B6
656vTa

241045D1

t6 CTcoiaa yeypauiieva napTuptov 15II229B13 — ^fjiia P+5efKvua0ai — Trpoppriaeis 10585A13 10581A7 15I120G11 P Trepl Tfis eiKovos tou 0eoO 124A14 Ta p. TTepl toutou - \xiva 28I1108B1 P —^r[T6v, — d 3205B15 P els 'ItictoOv op yevopeva 7440A9 scil Prov8,22 11 15II148B7 KaAws - Tmcop{a 311173B15 P trapd tco 351276C14 dTTOCTToAcp 1C6,9 — 9Coval 7448D3 al tcov ypa— vfaAjJids 10580A7 P KocTd tivos Ps13,1 9C0V 9. b) toOto, TocOTa, d yeypaTTTai et sim vel 52,2 vel gen. abs. toutou yeypaii^^vou vel plur 741 7 D3 8492C9 TaOTa Kal ouoia 496B15 et C14 Trepf Tivos 12661A4dTrep{Tivos BIO D3 15I97A13 t6 OycoOfivai Phil2,9 Bll toOto Ps23,7 Cll t6 15 toOto rrepf tivos exocp^CTccTO Phil2,8 112A15
uirep Tivos +y{vo|Jiai 124A13 innuitur Jol,14: 129A1 15II169B6 et 9 et 11 et 15 c. or. directa 172A4 192A9 245B3 a. c. i. 289C8 oti 15III 336B15 437B10 et 440B10 irepi tivos 457C3

YP^?<*>

=

grundio, mussito 11(C««^)633B1

uti-6

YV)(Avdt^a) = exerceo 1. = tento, periculum facio alcs 20861A8 2. met = mentem acuo exercitatione, disceptationem instituo 7465B6 abs

+ 3riT6co
abs

Trepiepydjo^ai

251056A12 Td 1061C12

rrep^

5eiKvuiieva tivos

^auAa + 1068A15

YUfAvaata f) = exercitatio 1. ascetica 311169 AIO 2. scientifica inquisitio 7460C13 ^v i^eTdjco

465B10 Td

^v

Aey^^eva

YXifAvi^ 3 = nudus 1. s. pr. a) homo vestimentis exutus 19A1 et 2 Gen3.2 — drrd 6v5u|idTcov

[immediate seq. met — Tfis 06cop{as] 14721D1 orphani 760B14 dyopaToi — irruerunt lieTd A(0cov Kal ^uAcov {cont2.) 793C13 velamine 20929B9 11 3745,9 ouK eK5uCTri yu|jvfi b) corpus vel pars corporis aperta — TrpdacoTrov 421 7 Dl op
KeKaAuiip^vos
c)

16I552C8 Saa
Trepl

Trepl Tfjs eTri5r||i{as

auToO —

592B7

ex

dyylAcov TOiocOTa 16II612C9 +5e56iKTai 616A13 TOUTCov — +6vTcov 620A12(^w) +eTpr|Tai 621B9 Trep{ Tivos 16III632B10 toutou - 16IV 640B5 641B1 rrep^ tivos D3 t6 TTv iv elvai 644B5 6 MiffArr.^lkl^&^ ev ypa^ais 757A2 241041A7 28I1101C1 28II1136B7 + 1132A9 5e5i^XcoTai 35127 3 A3 = 1284B4 e!s Tiva Psl09,l 1277 Al ^v ypa^fi rrepl Tfjs ^eoTrjTOs — ^ypd^r) c) t6 yeypaiitJievov, Td 3752,9 ^KeTva Mt26,75 yeypanu^va, ypa^evTa 2164B1 C5 7433B12

res

ocona 20912C4 involucro educta

3745,11
^{905

11629C4 12652B7 673D4 14(con^2.)793C2 2. met a) = auxilio vel virtute orbatus 14729C13 KaTd t6v -nii^bxKcx Jerl7 ,11 20905B12 — dTr6 AoyiCTncov bonis caelestibus destitutus 19A3 Tfis tcov 0e{cov 0ecop{as op nuditas
corporis
ipTiuos

^{synAl^llZM -^m

15II240B10 dTTOii^vco — 066TriTOS syn 15III408A1 IJ6VC0 - Ap3,17 +56iAatos,
b)

veKp6s

=

apertus, manifestus aipeais

8481A1

10580B6
YV)(JLv6tO = nudo 1. s. pr. = vestimentis privo 5229A15 lauT6v Anton. mon. 20912C2 P 'lAdpiov diac. 14741A11 - iJovdjovTas 20964A10 + |iaCTTisco - TTap0evous 5228D1 ^{synAr)21ZA\^ +TUTTTCO, daeAyaivco (7m/)300B3 P 11629C11 P 632B15 P 640B12 12652B15 - Ke^aAds virgin. 14760C3 764D1 P - lieAri virgin. 11640C7 + — Trdpvriv 14717A4 ^^co 2. = destringo 6 P 3. met a) c. ^{(.-^os 14733A2 KaTd tivos acc.= denudo manifestando M^synAr^Q^il^Qlb dTrdTTis CTKevffiv

440B2 441B5 437A13 12657A6 bf. tcov ypa^cov
Tivos

476A1
Trepl

Trep{ tivos tcov toioutcov

15I124B4 Trepi tivos 15II160B15 177C10 Trepi 180B13 Td - els toOtov ^Odvei 224B4 12 237C4 15III373A5 16I540A4 eup{CTKco yeypa^pievov 552B13 572B9 16II620B2 syn eipii\xhov 16IV640A11 648A12 et 17757A9 Td ufi yeypauM^va 756Cl4eCTTi — Itt^tivos 20845A4 28I1101C6 1108A8 +Td yevopieva 9 11 B14 et 28II1165A14 Td nfi — 15 +Td yevoiaeva syn dvapodco, drroAoyeouai, dTroCTTeAAco, yvcopijco, 56{kvu|ji, 5riA6co, 5ia|iapTupopiai, eTriCTTeAAco,

^CTT^as

syn

euocyyeA^joiiai, 0puA^co, A^yco (elrrov, eipriKa), lavrjpoveuco, oiioAoyeco, TrapprjCTid^oiJai, oriiiaivco,
CTTiweidoiiai, uiiv^co,
\i.[,

^;uxfis cb0riCTav

= privo 6(0'«^)341A13 35(/r5m2.)1292D13 CTdpKa c) abs 2180C11 P dii ethnici a Chr. 20904B7 6 Xp 6vTes dv0pcoTroi 0vriTo{
b)
c.

gen.

CTTepeco

urroypd^co,

vf dAAco

op dTrocyyeAAco,

uTroui|iv(|CTKCO, 9^1^^x^l-"^' vel Aaijpdvco

diabolum

^yuiivooCTev Lucll,22

ypd|i|iaTa, voeco, ^poveco

YUfAVti)? met = aperte 17712B5 et 713A12 dTTOKaAuTrrco 749A1 Aeyco 251056A6 ^yypd^co
Y>J(AVC0Ol<;
f]

FpriYOpa^ diaconus Mareot.
sbscr

6(c/eriV/ar)384D14

=

denudatio Trap0evcov 6{epSard3.)
pl

328C8 +333C4 +aiK{ai

YPTnyop^OJ = vigilo 1. s. pr. = vigilias ago s. lat. = animo vigili sum 165D1 vfuxri 20856B4 op Koi|ido|iai corpore 10557B4 +vfi9C0, 5eT — cos
,

YuvaiKapiov t6 = muliercula
60A9 65B3 YUvaixeTo^

15I57G10

elrrev

6 Kupios Mt24,42al
Tfj
vj;uxfi

20857B3 10585A6

15III420A4 Mt24,42 2. met = caveo (ne)

,

lirjTroTe

yevrjTai

FpiQYopiO^ eK KaTrrraSoKias episc. Ar., per vim Arianorum ecclesiae Alexandrinae impositus 5225B12 228B2 14 229B6 6 'Apeiavds 232A6 6 ©ctU|iaCTT6s C12 + ol ctuv auTcp 233A2 6 +

3 = muliebris 136A1 rrpd^eis 3744,5 9p6vriiia op dv5pe{a YV)VT^, — aiK6s f] = mulier 1. gener., op vir 121 C6 mulieres mortales ab ethnicis dearum loco habitae 25B1 GeTis - 3 28Cll+dvfip 40A2 + 52A1 sacerdotes Phoenissae 52A7 op dppriv

dppriv

85B11 +TraTs, yepcov,

veos

2144A13

et

C5 6 0au|iaCTT6s Dl 'ApeiC9 6 daepfis Kal lieiirivcbs 60/)288B15+297C4 +300A14 +B9 +304B3 add.
ol 'ApeioiiovTTai

14

av6s

236A8

237B8

14 op dvfip 9529CS =EvaGen3,12sq 11613A4 epith vecoT^pa +TTai5{ov, ypats, veav^aKos 629C7 12677B5 epith +TraT5es, ut pars coetus liturgici vecoT^pa scil E0ctt6Aiov 14701A5 spec m. aulicae

267

yxivfi

ytovla

268

705B6 725A4 E0<tt6Xi6v tis - op TrapQ^vo? 760B11 15I24C6 et 9 Eva Gen3,lsqq 15II161B4 293C11 - TTaponrefeouaa 15III409A1 Ex35.26 20848B11 872B3 iTtieupfa scil peccatrix Luc7,48 yuvaiKos 877A13 896B2 et 897A12 Mt28,5 969A5 261076B5 n alnoppooOaa - Mt9,20 281 351277A8 +TTai5{a Mtl4,21 1101 Dl Jo20,17

Jacob
Pilati

patriarchae Gen31,4.7 271085A15 uxor 3736,21 1C6,16 3. - mater 2156D2 et 251068B3 +dvrip, ambo ut principium generationis completum 15I68B8 69C1 op ul6s

Mt27,19

3736,22 +dtvT^p spec = virgo ascesi dedita 3744,7 op divf\p 45,10 48,2 epith dtJieXT)S, yeAoiaaTpia 11 epith 8 epith dXajcbv 7 epith OTrept^^avos 2. = uxor 54,25 cpith aloxpd Trevixpd 25C3 + 121C15 +<5t5eA(p6s, ouyyevris op dvrip 5224A1 et 2 28B5 A5eX<i)i^ Jovis scil 'Hpa %{synAl)2%QC% 8 C4 ct 5 Judicl9,l$qq 10541 A3 - ToO Icop Job2,9sq 14721C13 op dvrjp 764D2 4 760C13 epith aeuivi^ +TTapeevos

15III465A9-T(KTouaaiopTTaTi^p B7 20944A8 op OuydTTip 13 op f\ TTais 231024C8 et 261077 locutiones y^vvrjais AIO i. e. Maria, mater Jesu 28I1101A12 1124B15 fl 4k yuvaiK6s 2120D2 yevvdonai ^k yuvaiKds 28II1145B2 1164C1 261077A13 ^K TTapeevou i. e. exMaria 28II1148C4
Gal4,4 op d5eA96s, —1^, dvi^p, dppr|v, ypats, euydrrip, veaTTai5iov, Trals, TTapOevos, TTcrrrip vlcTKOS, epith alpoppooOaa, aloxpd, dXajcbv, d|ieAi^s, yeXoia^yevvi^eri

*

kK

yuvaiKos

15III389A1

.

crrpia, I5la, Trevixpd, TTtcrri^, aepvT^, uTrepi^cpavos

YU)vla,
loco,

= angulus

^v

ycovia, -ais

=

abdito

792B10 et 20872B13 - toO Acot Genl9,26 15II209A11 op 15III348B7 et 20940B4 uxores Avi^p 1C11,7.9
cpith aeuvi^, TTiaTi^

776B11 epith

I5la

clam 2136C2 +epriyos Td)TT0s 6249C13 Koe' JauTOUs 400B9 10552C7 cxuyKpoTi^paTa
ycovlois yivdneva

+
iv

AaPl5[fonna

Actui5 in ISIIcoliimna

212-268 et

1. in 35 unice usurpatur] = DaTid rex Israelit. ipse vel eius facta et fata memorantur 2157A3 toO leaaai scil yeyove 4 Salom. toO — scil yeyove 13 — o\j5k Tois b(. yeiTovcov fiKouadri lRegl6,lsqq B3 — TpioKovTaeTris ^paalAeuae 2Reg5,4 G5 vincit Moa160A10 ^v oTkco T6Tebitas et Syros 2Reg8,2sqq C8 toO — tous TTorrepas yeXeuTTiKev 3Reg2,1.10

I5I37A5 Iv Tcp H/aAuco Ps89,17 40A9 Ps89,lsq 52B8 cbs y. Psl03,24 96B6 cbs y. - iv tco ^iakv.C^ Ps71,17.5 128B1 Ps83,ll 15II160A12 Ka9cbs y. Psl44,14 ilSAii Psl09,l ill AiQ oiTip y\>. Psl09,l 189A15 <bs y. Psl8,2 212C6 epith dyios, cbs ^>. Ps32,9 244C3 Psl01,19 et 50,12 268B9 Psll8,73 297B10 Psl01,26 15III444C3 Trepl tivos Ps15,10 449A12 kv Tcb v^^oAucb Psll3,ll 15IV508D1 t6v
utov - xelpa H^dAAei Ps73,ll 16I540B3 Ps50,13 et 112,10 548C1 cbs yy. Ps76,7 553B11 Ps50,12 556 B4 paaiAelav OTepecoOelaav «+>. Ps92,l 592B15 Ps 16II616A2 Ps44,7 16III632A7 Psl38,7 138,7 17781B3 TT6p( Tivos Ps23,7 b) tecte significantur 15I112A2/5 toOto rrap* auroO ariualveTai iv tco ydAAeiv Ps44,9 117A12 5e(Kvuaiv Ps44,8 15II197 A7 Ps47,9 et 2(?,iO+TTpo9fiTai (^j/er)228A4 = 17 716A14 epith pcxKdpios — TTapaxeAeueTai iv TrAe^oai Tcov 4/aAncbv alvelv 9e6v Psl02 et 148 et 150 244 C12 Psl01,19 et 50,12 253B7 Iv Tfi Trpoaeuxfi toO - Ps85,16 15III465C12 cbs f) alveais A^yei toO Psl45,8 20917B15 cbs vj^dAAei - Ps36,12 231009 A8 6 — Aeyei t6v Kupiov elvai Tfiv KAripovoiilav Psl5,5 28II1145A15 t6 6n6aai tco - t6v Kupiov Psl31,ll 351273B10 Trapd toO - oKou^Tcoaav Ps 101,26sq = Hbrl,10sq 1284A5 r\ 5id - Trpo^TiTela Psl09,l 3. est proavus Chri. a) Roml,3 et 2Tim 2,8 tK OTT^ptiaTos — 8489 C9 Judaei censent Christum vfiAdv dv9p. epx6a9ai kK ott. - 492A11 Paul. 12669 apost. A^ycov dv5pa kK cjit. — elvai Chr. DIO t6 kK arr. — dvoTelAai t6v Kupiov 231021 A5 - 6 KOTd adpKo TraTfip Chri. 251053B10 t6 1068D1 Kard adpKa ott. laTi Korrd adpKa bi cttt. — yevopevos dv9p. +b< Tfis aapK6s Maplas 28I1113B6 et 28II1140A13 et 1145B8 caro Chri.

164C11 IxP'^^ veaAoyelv +Mos., patriarchae lRegl6,13 +Salom., Ezechias 6249D7 epith tiOKdpios, M<ftTriv SicoKoiJievos lReg26.,21 8489C10 to eK - yev6tJi6va Tkva 10588B4//irJi,52 praeter alios viros sanctos VT" 12645B15 tos tou — Trpd^eis 653C7 excipit miseros lReg22,2 657A15 et 668B4 ^eCr/cov Tov ZaouX lRegl9,lsqq 665A9 otto toO — paGelv lReg26,10sq 672C1 6 -TraTrio Ecclesiastae 676D3 Iv a-iTTiAalco lReg22,l 14732A13 paaiAeus C2 Saul <ov et '&UReg26,8sq llZEblReg22,llsqq t6v - JSfcoKe lReg23,19sqq 15I108A11 rex unctus 109A4 oleo unctus lRegl6,13 +'E$6xlas aliique +Aaron aliique 15II153A9 3Regl,24sqq 15 Salom. fjv ul6s 9uaet toO — 12 + Salom. 177C9 ol 4k toO — 180A7 ouK els t6v — ^Odvei Td prjTd B10+ -Trpo^fiTai 245B10+ Paulus ap. 15III336 A4 3Regl,18sq et 15,13sqq 15IV512B13 t6 yevos - Jesus Ap22,16 20892A10 6 aKoir^s toO - 2Reg 940B6 Samuel iTteyvco t6v - lRegl6,12 18,24
28I1108C13

A y^ove Kotrd adpKa ul6s
separant Aoyov Kal 9 a

Al ApoUin. G9 TTp^ 14

filio

toO - 1112 — 351289

psahnorum,

yevecov f)V-Koipiri9e{s 2. est auctor loci ex eis a) verbo ex verbo afferuntur adhibitis formulis — q561 16II621Allform. y^interponitur verbis e Ps44,7sqq depromptis - 351273A3 = 1284B5 Trepl toO kuypaTTTai pioKoO dv9p. Ps88,23 et 90,10 Trapd Tqi - 15188C8 t6 ypa^^v 5id toO - 3512S iA3Psl09,l Ps44,8 - 5i5daKei 12669B4Pj44,2 et 49,3 - euxeTai 151

k

h

- A^yei, eliTe, eipriKe 7453B13 toO ii2CiPs50,13 5id ToO - A^ovTos Ps44,2 et 109,3 11601C6 et \2&6iClPsl01,25 621 All epith dyios Psl00,5 (,eiA3Psl01,24 15I21C3 sec Ar. Ps23,10 15II180 Al eipTiKev iv ^/aK\icb Psl09,l et 15,10 216B1 cbs

- +Appaaui, A5an 1116A2 1156A8 b) script. sacra yeveotAoyel Ghri351289C10 prophetae et stum Ik o-rr. — 281il08C'4 D3 P adpKa Tfiv kK apostoli et evangelistae
Ik ott.
aTT.

n

yeveaAoyoupevTiv

c) script.

s.

vocat Chri-

stumuI6v-28I1108A5Mfi,i+ APpaan 28II1153

- A^ei Psl06,20 252B4 Ps85,8 et 88,7 288A8 Psl09,19 et 21,31sq 15III325B10 Ps84,9 448B11 5id ToO - lAeyev scil 6 FI. Ps44,2 457B8 epith ayios, Iv Tco yaApco Ps72,23/24 16I608A8 6 Trpo^riTTis 1001B5 cbs elTre Ps42',3 23l600All Ps35,10 praemisso loco ipso 7 Ka9cbs eiTre — Ps22,l et 79,2 1012A3 Ps4,7 B5 Psl42,10 1016A14 TTepI Tivos Ps77,40 1017A9 Ps23,10 1024A4 cbs - elTrev Ps67,2 et 7,7-9 1028A1 Ps86,5 311176A1 scil A^yei Ps50,14 351273B10 Trapd toO - dKoueTco— TrapcxKaAel aav, cbs Alyei Psl01,26sq '°Hbrl,10 - ^rialv 15185 15III348B10 t6v 966 v Psll9,lsq B7 Psl01,26-28 15III448B13 oti Ps35,10 231016 C8 Td auTd TTepl tivos Ps138,7 1020B8 351272 Dl et 1281C3 TTepl acbnccros Psl09,l - s^dAAei 7432A8 Pjii5,73 i^k^Al Psl03,24 8481A8 Pj44.2

A9 a! ypa^ai kK Mapias ul6v - yeveotAoyoOcji t6v 4. est proavus Mariae et Xp t6 Kccrd adpKa Joseph 28I1097G9 M. eK toO - yeveoAoyouiJi^vTi auv Tcp IcoaTi9 + kK toO APpaan Dl Jos. TauT6v — Tfi Maplcx TuyxdvovTa toO

AaOav

3738,6 ol

Trepl

-+

Apeipcov ;V«mi6,i2
obsideor 351281
5aitJiovi^6n6VOv

Sai{Jt,ov(^b>

P = a daemone

G15 Judaei Christum A^yovTes

+ 2a|jape(TTis

Jo8,48

SaifJioviKo^ 3 «= a daemone ortus vel daemoni subiectus - <3cTTdTTi 2121A8 ap. ethnicos - 5uvams 2184A9 ethnici loco Chn. 5. - ponunt - ^TTipt>uAfi 20908A12 - TTAdvTi 2117C8 ap. ethnic. - OTpa-

Tid 2189C1 8aiu.6viov t6 - daemon, spiritus malus, syn 5a(tJicov, variae elocut. dpxcov tcov — Mt9,34 20877 G6 ^KpdAAco Td - 15I116A10 Mtl2,24 15 et C6

271

8oi[x6viov
i

Sa((io>v

272
et

20897C1 231017C13(Aw) Ix" - 161V 665A7 Jo7,20 et al eOco Saiiiovfco 16IV665A6 Deut32,17 op eeos 5ai(Jt,ovia)SY]^ 2 = a daemone profectus vel daemoni similis aipeaig 7425A5 op uyiris - o\Jv(\eeta ethnicorum 9532B5 Sai(XCi>V 6 = daemoii, spiritus malus, plerumque pl. Safnoves; syn 5idpoAos 1. per se non sunt natura daemones 20876A12 {bis) ou KaO' 6 SaliJioves vires eorum 2152B6 KaAoOvxai, outco yeyovaai
Mtl2,28
pAeTTOneva toTs dv0p. 6pcovTes 15111425 C13 cbs dyyeAoi peTaaxrmocTi^ovTai 2C11,13 infirmitas eorum 2149C3 et 7 eiScoXa epith vedae^veiav 20888 Kp6s 189A14 el56Tes JocuTcov
Kai Tct
Mi^

piov TplMOUCTi
\xo\J

- 20881B14

884A9

obs 0e6s i<fl-

1

6 Kupios tous — Kcrrapyf|aas b) eiusdem nomine vel cruce 15A7 Ttaaa 5aiM6vcov ^avTaala Tcp ariMeicp crucis drTeAauveTai 2140G7 uycoeels in cruce Chr. t6v depa iKoedpi^ev cTTTo TTdaris tcov — iTTipouAfjs H9Al(bis) nomine Chri. TTaaa — drTcrrri eAeyxETai TTaS 51 — ovbk

Tous

— 892B9

t6 ovoMa UTTO^epei

181B9

eTrl Tfis

^avraalas tcov

xpticrdaeco

5id

homo tco CTriMelco toO CTTOcupoO 13 ToO aToupoO — ^euyouat 184A7 TTaaa tcov —

Mav(a l^^aTCCTat Tfj Chri. dvOMaalqc 185C1 IvQa ^voMd^eTai t6 ovoMa toO acoTfipos, iKeiOev TTfiS —
TcoCTi

tV

Al

et 9

•TTVoias jrpoAeyeiv

Mri5^v 5uvd|jievoi vilia

C5 ouk 4k eeias emeorum 10540B9 KocKiaS

eupeTris epith M^yas
licov
.

20852B6 epith ^iAanapTri892B2 evfeuaavTO 3741,16 T^pTiovTai Kpaidaem. subsunt principi diabolo 2140 TTdAri B5 6 5idp. Tcov auv auTW — f^ouaid^cov 184A5 6 2. ab ethnicis et timenapxcov Tcov - Mt9,34 tur et coluntur ut dei 149B15 hominum sacrificia Tcov — KaKfas Spaua +eT5coAa Cll opcovTes gen2116C3 tiles Tous TTap' auToTs — vitiis obnoxios
.

193A11 exadventuChr' — ouK6Ti<5rTra20901A13 daemon immanis crOv TraCTi toTs — fi9av(CTer| Iv tco 6v6MaTt toO Xp 933A9 iTrtTtMriOeis 6 — Iv T<S 6v6Mcm toO Kupiou l^fjAee 944A15 nomine Chri invocato l^eAe6vT0S toO — epith cScKdOapTOS 952C4 dvoMdjovTes t6v loTccupcoMlvov Xp
<5cTreAauveTat

TTcivras 5icbK0M€v — 6. virtute Christi roborati fideles daemonibus superiores sunt 2189A7 barbari modo conversi Kcrrd 5atM6vcov ^TrAijovTat

5a(MOvas ^OpriaKeuov Kal 0eous dvriydpeuov C19 5a(|JOvas iaUToTs Oeous dvoTUTTouMevo»

121
-f-dv-

epcoTTOus evrjTOus 124A11 els - fiaav rrpoXri^e^vTes 148D10 Tous UTTO Tcov drriaTcov 0pr|CTKeu6M6Vot — 172C7 TTiv els Ti|iT)v 5a(|ioatv ^v Xieois dvoTeeeiKaaiv 177A7 homo fv - drreaTpd^ri Kal tTepl TouTous feTTTdriTat 188B13 5a(Moaiv ?aTTev5ov eu-

mutatio Tfis 5atM6vcov daOeveias SAeyxds +6i5o3Aa Bl christiani els Tf)v Korrd 5aiM6vcov Mdxr|v iTTtCTTpl^ouCTtv 3 oi Xpcp M«0r|Teu6MEvot KaTd 5atM6vcov dvTiTTapaTdao-ovTat 10540A7 inter xotpiCTMOTa Christianorum est 5uvaMiS KOTd 15I116B2 est supra naturam huma5aiM6vcov nam lK(3dAAetv tous - 117A4 nos Mf) 5uvdM6vot — EKpdAAeiv dveu Tfis toO TTv 5uvdMecos 15III 409A10 homines naturae divinae participes l^ou12
Icttiv

morum

CT(av ?xot/CTi

subegerunt 2108A13 Tfiv tou OeoOT^x^^v tv toTs dv^p. 117C2 ol d9av(^eaeai 5id tt)v tcov — dTrcrrriv dvep. viKCOMevoi TaTs rrapd 5aiM6vcov 9avTaa(ais Kal dTTdTais 11 tous dvOp. utt6 — TTXavaa0ai 121A6 dvOpcbTTCov ou irpos ttjv tcov — drTdTriv Kol 9avTaa(av iKavcov dvTiaTfivat 180C1 — e^avTaaicCTKdTTouv Tous dv0p. 193C10 nTrdTcov ol — tous dv0p. 0eoO TiMTiv lauToTs TTepixiOevTes 20892B6 ol 913A1 et 'EA?irives eTTAavfi0r)CTav rrapd tcov — 944A10 et 953B14 utt6 - ^voxAeTaOai 932C1 et 953B13TrdaxovTesuTT6— 933A7excov5a(MOva 13 14 epith 5eiv6s B9 6 ^v tco veaviaKco — 965B2 uTr6 — TTeipa^6Mevos 4. per Christum plane et refelluntur et devincuntur a) a Chr. ipso 2124A14 e miraculis Chri. homines ^yivcooKOv ouk elvat 0eous Tous — 128B10 t6 eTTiTdCTCTeiv toTs — eeTdv Ictti t6 gpyov 129B1 t\ KOTd 5aiM6vcov i^ouCT(a 2 6MoAoyoOvTes elvai Christtxm toutcov Kupiov 136D1 Tous — drrfiAcxuve 149A5 tous StcoKOMevous utt6 Xp — 12 t6v Xp — ou 5icbKouCTiv+eeo( gentil. B7 Tri tou Xp Trapouaia veKpoi yivovTat + oi Oeoi ethnic. 152B2 tous -'e5icoK6 4 veKpcp sc. XpiaTcp uTTriKOUCTav ol — 9 opcoCTiv oi — , oTt ee6s Ictti Chr. 14 5aiM6vcov 6MoAoyouvTcov Christtun deum 160D6 6 A AaPcov ttiv KOCTd tcov — v(Kr|v epith dvTiKE(Mevos 177C14 t\ — ctttcSctti Kcrre^povr|eq, OTe 6 A IttI yfjs l^dvri 181D3 t6v CTCOTf)pa oi — cbs 5eCTTT6Tr|v ^euyouCTi 6 ethnici dv ^fiaaiev 5a(M0va Chr. yeyevfjaeai 184A2 et 3 ttcos oi6v Te Ictti 5a(M0va elvat t6v tous — drreAauvovTa 4 Chr. non dTrAcos SaiMovas r|Aauve 12 el mti — t(s eCTTiv 6 CTCOTTip, apparet eum esse dei filium 13 6 CTcoTTip Tf)v — 9avTaa{av KaTripyriae C6 5a(Movas drri^Acxuve+vdCTOs, edvaTos 185B14(Z>tj-) Christi edvaTOS dTTf|AaCT6 — et Chr. edvaTov e^opfieriaav — 193C13 oTe e^dvri 6 A, TdTe 5fi f] tcov — dTrcrrri d^av^jeTai 10544A14 e^^Mcoae tous —
a(as
3.

fraude et vi gentis

humanum

sibi

KaTaTTocTeTCTOai

KCTd - 20880B6 TlOeivTot oi — els t6 rrap' f|Mcbv +5idpoAos 897B10 — dvaTpeTTOVTat 5id t6v Kupiov 900A2 t6 lK(3dAAetv — ToO acoTfipos X^^P'? eCTTiv 905B7 ou5ev ioxuet — KOCTd XpiCTTiavoO 976A12 tous — oi XpiaTiavol
ascetae lAeyxouai Kal TrcrroOat Kal 5tcbKOUCTi praesertim daemonibus cladem infligunt. Antoniusmon. 20852A12 856A5 diab. METd TrAfiOous 5atM6vcov 857A4 860A5 — e^al^vris d^avTot yey6vaCTiv 864A1 865A1 CTCoMa Antonii Mf) Ictxvco10 dAAous cSnTO — eKa0lv dTT6 Mdxris 5aiM6vcov
0dpiCT6 900B5 Tcbv - eTTiTTi5euMaTa 901A7 e^dvT) Antonio — MeT.d ^avTaaias epith uyriAds 913A10 917A14 ab Antonio Ka0aptCT0eTCTa dTT6 toO — urreMEive TTciAas TTposTous— B7 ou5aiM6vcov l^iCTTa920 12 Sai^ovas ^euyeiv Cll Mevcov eiTToeTTO

A13

0r|piov immane ctuv toTs - e^uyev 15 TTTcoMa 941 C3 ttoAAous 5i' 'AvTcoviou Tcbv - 933A11 lKa0dpiCT6v 6 Kupios dTT6 — 944A6 C4 — 90alii monachi 20864A6 tous PouMevot 'AvTcbviov — ^avTaaias TroieTv Kcrrd tcov 5eiAtcbvTC0V 873C5 885A2 exOpous exoMev tous — epith TTovripds 893B4 f| ^jvyj] KoOapeuouaa MccKp6T6pa pAerret Tcbv — 897A10 ouK d^aipoOvTai ttjv SetAiavoi — B126TTiTcp iKpdAAeiv- 901C2 ufi ^opeTaeai tcov


M6

Tds ^avTaaias +5idpoAos

veTv Tcbv

h5id(3oAos

905B15

cbs KorrTv6v

904B12 KaTa^pcdpa - dvccTpevvr» Td tcov — Traiyvta 965C1

C13

mti

KOTaeappcov tcov vor|MdTcov tcov

h5td|3oAos Mev eiaiv, dCTOeveTs 51 Tfi 5uvdMet 6. Judaeis et hae3741,7 f| vrioTeia — iKpdAAei reticis daemones opitulantur 10549A4 Ar. tcov — 9iAot +5idpoAos 569B6 OMOiot toTs 'ApetavoTs 16IV660A6 pharis. to Tfis eeoTriTOS epya toTs 9 t6v ovTa ovtcos ee6v dva^epouCTi +5idpoAos ou5lv TrAeov exeiv tcov — fiyf|CTavTO pharis. 665

969C1 - dypioi

Mt8,29 151100C7 15III408C10 Tous

f)

tcov

- ^avTaaia KaTfipyr|Tai
441A11 tov
ku-

sec pharis. 5aiM6vcov elvai to toO eeoO Spya 20960B7 haer. Ariana est 5t5aCTK0cAia tcov - +5id7. meton Magnentius imper. comparatur PoAos cum daemone 11604D12 epith dAdaTcop, 5iapo-

A7

-

criTfiAcxuve

Aik6s

273

Sa((xu>v

Si

274

(ethn.)

avdpcoTTot OvriToi, SiccpoAos, eiScoAa, esoi epith dypios, dKa9apTos, dAdoToop, dvSiapoAiKos, 5eiv6s, iJieyas, TiKeiiaevos, dadeviiSj elocut. veKp6s, Trovr|p6s, uvfriA6s, ^iAauapTrmcov Sai^Jiovcov dTTdTTi, daGeusia, 5i5aaKaXia, eTrtpouAri, £TTtTri5euna, KaKia, piauia, v6riiia, Traiyvta, TrAfj-

syn

685B6 +Ezechiel l%im Dan3, 33 ct 6,26 20908A7 Danl0,11.18sq 957A11 cbs ^v tco - yeypaTTTai Dan4,16 231020A16 Dan3,33 et Lucl,33 36{ep.39) 1437A12 = liber Dan. ultimus in canone VTi 3740,15 et 48,18 +oi rpels TraiSes -Dani,<5.S

6os,

^avTaaia
fi

eparchia eccles. bipartita 6249A6 {epSardl.)3l2Al et 8 aXKr^ inscr = {ep.SardS.^^^ks.nk^i

Aaxitt

AaVlO^ Eusebianus 6(Jm/)281A13 inscr AapSavia eparcliia eccles. 6249A7 epppraeter alias multas eparchias
(f/>.3.)324s.n.49.1in5.
inscr

eK

=

{ep.Sardl. )312A8

aXKr] - inscr 10556C8 14725B2 ol drTO — epp. + Muaia 19816G12 eKKAriaiat AaKias + Muaia Sdixvco = mordeo 1. s. strict. bestia 14709A9 2. met equus eis tov nrip6v 20917C8 hyaena 6(0««^)361B11 P Tds vfux<^S Ariani - conscientia
linS. et lin4.

241 029 Al 5 +AaAnaTia,

14725B1 +AaAtiaTia MaK65ovia

6,14

Pers. 14748C13 Dan 6,6 14 Dan 16IV672C4 Dan.Bel et Draco 5 17685B7 aequalis Ezechielis et Dan. AaTiavo^ comes Constantii 14717C15 praeter

AapeiO? rex

15I77C1 dAAriAous Ga/5,i5 Saxpuov t6 [dat. pl. SoKpuat] «= lacrima 5228 C8 X"P^S SocKpucov+epfivos 6{ep.Sardl. )31SC5 =
{ep {ep.2.)321A2 epith TreTrAaaiieva +aTevoty|i6s Sard2.)321Cl 8 {synHier)Sb2B8 +65vp\i6<i 11604 AIO oTevd^cov \i£ra SocKpucov 605C9 ev SdKpuai 5ieppexov Ps6,7 629C10 - Ktvriar) 20925C2 +nu^ai, Td 6K Tcov coTcov uypd 21977D3 et 3746,13 et 55,22 peTd 5cxKpucov 23992A7 t6 Chri _ xapd

5 alios comites

AdlTuXXo^

ep. Aegypt. ^{epSard3.)2,kOAl sbscr

AauiS

u.

s.

Aapt5

3751,12 eKxeetv 5dKpuov 23 ev 5dKpuai TTapoKaAeiv 25 et 52,8 5td 5aKpucov criTi^Aet^^ev 52,5 ^dpiJiaKov toov — 9 12 xapiaiia tcov — 15 spec to — = fletus ut signum Trdveos 5otKpucov animi contriti 3751,24 iJieydAq dpeTi^ eaTi t6 —

fmeT^pa

SaxpUTixo^
6papia

3

=

lacrimabilis

11(C'«^)624B11

Saxpxjw = lacrimor abs 14760D10 15IV476B7
+TT6tvdco, KOTTidco et 16II621B6 et 351277A15Jo 11,35 20957B12 et 21980A11 syn KAaico eTrl touTots 15II240A5

S^ particula postpos. medium locum obtinet inter particulas adversativas et copulativas, similiter ac vox latina autem. Usus vocis ap. Athan. idem fere est, qui ap. classicos, quare ad singula capita pauca exempla affemntur I. partic. 5e per se sola 1. retinet aperte sensum adversat., si post sententiam eiusve partem negativam sequitur altera positiva, qua illa prior tollatur, 56 = dAAd = sed, 132D3 5iriyouvTat ouSe TTepi dvepcoTrcov 57D4 piueoAoyouai aeiivcbv, Trepl - alaxpcov piri5ev6Trl pAdpTi,eTT' cb^eAeics- iJaAAovTTdvTa facere 2112B13 =351268B2 ouk6ti eyepos ttiv tt6Aiv KaTaaTpe^et, Trdaris — iJiaAAov eTn^eAeias d^touTat 1 56B3 o05eTOUTO aeatcbTrriTat, 5e5fiAcoTat - Kai Aiav TriAauyoos [contra 153C2 ou aeatdbTrriTai, dAAd Kal Aiav ariuiaiveTat] 6(J«/)296A14 ^iapepatouuie. .

2169B3 tou tto56s 35 SaKTuAou Christum 37 45,1 xeip"v met eeou 16IV673A13 Ex8,19 231020
dis^itus

SaxTuAo^ 6 =
Lucll,20

vot tJiTi^ev dAriees elvat, cnjoKeufiv — auTOV TreTTOVeevat 14765BlAr. ou5e outcos fiaxuvovTO, KctTd

1273D10

56tKvuvTeS 5td

D5

Al nv

t6 yeypaMnevov aaTaviK6v Tt TreTTOtfiKaatv 15189 ouK eaTi touto Tfis IkkA., tou — laiioaotTecos 15II232A4 ufiTe in script. s. euecrrl to 9p6vTiiJia
piaK6Tai |JifiT6 TTapd tcov rraTepcov fiKouaanev TOtOUTOV, cbiJioA6yriTai — Kai yeypoTTTat Trapd Trdv151II348A12 TotuTa ouk eoTtv otuTOu, tou Tcov .. 5^ TTpoaTd^avTOS e 361 C3 eAeye touto ouy iva 16IV657A7 ., dAA' iva] [C5 oux iva iva eyiveTO ou 5tTiprinevcos, auvrmiievcos - TrdvTa eyiveTO 20873A1 ou iJictKpdv d^' fmcov ou5' e^coeev
.

AaX(i.aTia fj eparchia eccles 6249A8 14725 hAapSavia 19816C12 eKKAriaiat Bl oi dTTo AaAuotTias 241029A15 +Aap5avia, MocKeSovia AaXfxaTlO^ 6 Kfivacop Constantii 6365A15 Aapt.aax6c urbs Syriae 12657B14 Act9,25 et

.

,

.

.

.

.

.

.

.

2C11,32
Aa(Jt.aao^ 6 eTricn<OTros Tfis peycSt/vris Tcoiaris 24 1029A2 epith dyaTrriTos, auAAetTOupy6s +ol auv auTcp auveAe6vT6S Romam eTriaKOTTOt 1045C11 epith ciyaTrriT^s

fllicov,

ueea 3746,6
.

.

laTi virtus 905A2 |iTi5' eveu|icbev fmlv naAAov ., eappcoiiev iiTi5^ AuTTcbiieea
. .

-

-

Aav

regio tribui

Dan

assignata, locut. drro

(Kal) iJiexpi Be(Ti)paap6e

8496C10
alias a

15I136C8

A6yos tou e trrro toO 2. frequencjT6piaT6s aou, fjTco — epyov aou ... tissime solum distinguit vel opponit res eiusdem generis, e. g. novam partem divisionis, narrationis, argumentationis inducit, 5e fere = autem, et,
|ifi

-

cxTToaTfiTco 6

Jove 125B15 Savei^CJ l.act. =mutuam pecimiam do fenore 2. med. = mutuam pecuniam accipio 3738,27 fenore 14764C3 ^ripias rrapd tivos met 15III468

AavaY) amata praeter

porro, praeterea;

spec
.

novum momentum
.
.

argu-

A6 —
B7

5ua9ripiias rrapd tivos

5e Koi vel ttc56 vel menti indicatur per Kal Aiv 56 = insuper; ex innumeris exemplis pauca seligantur 153B6 TriaTis - toutcov ouk d^avfis 56A3 Kai auTol - dvenot 57A1 touto 5' dv tis Kai
. . .

Ik acbiiaTOS

hum.

i5cbv KaTocyvoiri aurcbv
f]
.

76C7

Aaviy]X propheta, meton =
epith
exilii +Jer., Ez.,

liber Danielis

2164

ao^coTaTOS Dan9,24sql&5A3 tempore Agg., Zach. 5233C4 Dan3,lsqq 11617A14 To Tou — Dan6,lsqq Bl epith naKdptos 14748C8Z)an(5,% li Dan6,14 781D4 opaais tou — Dan7,20sqq 785C13 to 5id tou — elprmevov 15I40A13 ev tco Dan9,27 789D3 epith peyas -Sus42 92A12 cbseI56 -£)fl«7,iO 15II180B5 Dan 10,24sqq 15III388C5 et 16IV672C3 DanBel et Draco5 15IV504C7 ev tco - Dan3,25 1 61541 A6 ev Tcp - Sus46 16II617B14 Dan3,25sq et 34 17
AthaaasiuB

88A1 dp^ovia SeiKvuat TTdvTa - TauTa Tfi Trapouaic? regis yiyvovTai KripuTTet 2116 89B3 TauTa - Kal -rraaa ypa^fi A12 Ti - Kal 6 e eTroiei toutous 5229A5 et 12 daejieia yeyouev et eis - t6 l-n-i _ TTis Tpccrre^ris
Kal
fi

Td^ts

-

Kai

.

.

.

.

BccTTTtaTfiptov
.

infideles eiaepxo^euoi

.

utrumque

auget vim argumenti

6(jv«^/)260A3 et 15 oTt 5e dv6(36cov ., Kai fineis ndpTupes toutou et oTt^ 5e ttcsAiv fmels ot TTAeioves exetpoT6vriaav, pdpTUpes - u|icbv r| {epSardl. )312l^^ = {ep2.)32QB5 KciKeivo 3. oblitterato sensu adversat (iydTrri cruvopdTCO

275

8^
aOrfi
.

Scl

276

5^ inducit sententias vel elocutiones, quae explicationis gratia argumento aut inseruntur aut subiunguntur; ita quae prius dicta sunt, declarantur vel supplentur, non raro eorum vis confirmatur vel emendatur; verti potest = autem, atque, potius, non raro fere = enim, igitur 3201A1 Tnoreuoli£v ets Iva A ., A — oO TTpocpopiKov ., dAA'
. . . . .

. . OKc&iiiicrra . . ToictUTd iariv 101C2 4 et 15II200.\6 et 16III628A15. pb oOv ., 6mcos15II320A14 B2 TrpdTepov m uoTepov - 15IV , 521B8 5ia96pcos dvoiid^ouat ttotI p. xpiCTtv, ttotI - dTToaToAf|v, dAAoTe — dvd^ei^iv 17765A15B7
.
. .

.

t6

li.

ydp
. .

oiiotov pdvov Alyetv
lTTet5fi
.

.

.

.

ou TrdvTCOs
.

ar|-

.

.

lia(vet

.,


.
.

koI

bf.

Tfjs

oua(as auT6v
lAurrfiOriiiev p.
el m.

elpf).

ulov ctvTOTeXfj 5228A12 toOto — = enim tous GisynAl^^S^CQ/JD^ tneibi) — KQVovas TTapoAuei ouK epudpicoatv ., 5\6l toi touto ouketi 5uvd|i£9a ajyav 7(£)jorzi?om)464C14 ouxl 5e ye t6 6kTiae vuv = hoc loco XeyoiT* av IttI tou iiTolriae = minime vero 13688B4 adppOTOv — f\v, OTe TouTa lAeyov 15I145A4 XeyovTes — TOUTa ariiiaivouaiv 15II309B8 dyaObs 6 6, dyaeos - cbv de( 15IV516B3 ad Actl0,36 adiung. Kupios TTdvTCov 6 A IotI 16IV640G12 interponitur sententiae ylyparrTai -, cbs 5l5eiKTai Psl03,30 n{synAr}&97 Aii. interseritur CTUHTrapovTcov — Kai Tcov -rrpeapuTlpcov eccles. Rom 20860B4 f\v — TOTe lyyus 35 Itcov saepissime corrigendi causa prioribus adnectitur iJaXAov 51 = potius vero vel — lAouvopotius 112C9 v|;uxn IXotuvouaa ., p. liivT\ 2101A15 6 6 dya96s Ioti, \i. - TTr\yi\ t^s dya96TT|Tos ujrdpxei 6(i_>7i.^/)264A3 ol rrapdvTes
.

Koai, ar|iia(veTai
oiicos

fi^icbaaiiev
.

18797B5 20885A2 7
.

.,

oOv acbiiaaiv
. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

laiCOTTCOV,

[X.


p.

KaTTi^Acov

UTTf|KOUOV TCp K6|iTlTl 7421G7 Kal Kal ou 5i5ac7KdAcov ioTl yvcbpiaiaa

461B10
^T^IiOTa,

= 8505G3 =
\i.

17769C3 ouTd Td TdTe

Kol TTdarjs (epist.) dv eTTepvfa t6 dvT(ypa^ov 8521A14 auT6s diab. Icrrlv Arianis oun9COVOS, n. — aurds laTiv outoTs 6 Kal Tf)v alpeaiv UTTopctAAcov 10545B13 ttoAu, |i. — t6 oAov elalv IvavTlai 14788B6 ol TTAeloToi, \x. — ol TrdvTes 15I48A10 AeyeTcoaav fmlv, |i. — Kdv Iktoutou pAetTeTcoaav Ivvoicov, \x. — TTopa121A13 tcov voicov 15II305B9 TTporiTo(|iaaTO Kal rrplv yevla9ai finas, M. — TTp6 KcrrapoAfis tou Koaiiou 20972A2 liTjSeiila eoTco u|ilv Kotvcov(a aTTOu5daaTe — ., tco Kup(cp 28II1160G13 M. cruvdTTTeiv eauTOus dKoAou9cos louToIs 99eyy6ti6voi, u. — auii^covcos Tols 'Ap. n. partic. 56 creberrime ut correlativum usurpatur sensu vel adversat. vel copulat. = sed, au. .
.

fiaav lv5e96vT£s ., 5uvcrT6v f^v ctuToIs Alyeiv ., el - ouK e!aiv oOtcos 3754,17 23 6 p. ydp 61Katos KOTT19: 2. oc., 6 — d|iapTcoA6s KOTTia ... currunt plurimi loci, in quibus partic. jilv prioris partis deest 165B8 el dAAriv Tf^v vfuxfiv 6 A6yos dTTe5et^6 Trapd t6 acopa, eort — t6 acb|ia ^uaet 9vtit6v, dvdyKTi Tfjv vf. d^dvorrov elvat 2144A5 7 TTplv TTiOTeuaouaiv hom. t6v ^dvorrov SeiAtcoat, eTTei5dv — peTeA9coai, Korra^povouai 164G3 5 !acos IttI toIs dAAots Kdv Trpo^daeis eup(cTK6iv SuvavToi, t( — TTp6s TotuTa Alyetv 5uvavTai 169A3 6 el ydp dTOTTOv iv acbiiom otUT6v y6vla9ai, otottov el — toutov lTTtpa(v6tv TrplTTet, dv eiTi Kal ., TTplTTOt dv Kal 6(5)1«^/) 268C 13 14 udvcov uucov loTi TTpoTrtvetv ., Tcov — dAAcov ou5ev6s {epSardS.) ttotI yev6p6vot, Ocrre332A15 Bl TTpeapuTepot pov-. 5ex9lvTes 7421G14 D2 'EAAnves youv. ., o! - dyiot 9533G3 4 el ydp ^otuAos Tuyxdv6ts, lifi ovvlaTcoadv aot, el — lTTtTfi56i6v ae elvai iTTiyivcbaKouat 11620B7 [membrum prius suppl.] CTuyxcbpriaov — opcos 5triyfiaaa9at 15II304B11 12 auT6s diiTreAds Iotiv, fmels — cbs 15III356B2 3 6 ydp ab Ar. Aeydpevos KAfiiiaTa yevriT^s els bc ttoAAcov Ioti, koI ol ttoAAoI — dei
. . .
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

gentil. Tf^v

otuTfiv tov/tco

^uatv exouai

161585
.

.

.

.

.

.

.

.

plerumque correspondent inter se piev — 51 adversat. = quidem — sed; concess. = quamquam — tamen [non raro add. ad 5e partic. omcos]; copulat. = et — et, non solum — sed etiam. Ita
1.

tem, et

KT(auaf)V, ouK dv Tisii6Toua(a yevoiTO, ., vuv — 5e{KvuTat 17753B4 ^euyovTes Alyeiv HaTepa t6v 9, (Tuv9eTOv — t6v dTrAouv 20969A7 9 Kai ydp Td acbiicrra prophetarum .. U^XP' ^^^ ^eTai, Kal oturd — Christi acb|ia els livriiielov eTl6r| 251064B12 14 6|ioouatov Idv eiTTcopev ., pevei f\ 36 Tp(as, edv — dv9pcbTTtvov eiTrooiiev ....... ((f/>i3.)1440D2'1441A5 KeKAeiaiievriv ttotI t^v ttuvuv — iKTeTaiievriv Ariv fjvoi^e ., 86r]Ol^ f] = precatio 1. s. pr. ad deum S{syn Hier)3o2B9 syn TTpoaeuxa( 3746,11 pars ttis Trpo2. meton =libclaeuxfis +^a'K\i6s, KAotuOuds
el
. .

B12 Cl

.

.

^^

.

.

.

.

lus

earumque membra vel partes inter se opponuntur. Exempla passim redundant. Argumentationes, quae plures periodes complecintegrae sententiae
tuntur, hac maxime forma inducuntur; el pev oC/v vel el |ilv ydp . (cum sua apodosi), opponitur el 5e (cum sua apodosi). Membra opposita saepe
. . . . .

Scl
5.

imperatori tradendus \4{cont2.) 796B11 dva^epco intrs. = oportet, decet 1. abs 7476A2 val iSei
sbst. partic.

sc inf.

to 5iov 20840A1 1 iAtrrrova tou

longe inter se clistant 14A15/B1 eiaeTat |i. xf\v lpnr)ve(av scripturae, fjs — dplyeTOt yvcoaccos tuXeiv 5uvriaeTai 5C3/5 e^ apx^5 "^- °^^ i^^ KocK(a, fiv9pcoTToi — TctuTTiv uoTepov eTTtvoelv fip^avTO
sat

= minus aequo Td 5eovTa 15II224B8 Td \if\ — syn Td \if\ d^ta 2. [a. c.] i. 112A7 els d - Ktvela9at 16D1 21A6 8 13 28A15 D4 33B6 d 9eous TTpdTTetv D4 36A3 37B1 41B2 12 44A11 Gl 8 57C4 7 10 12 14 15 61G13(6ij) 68C1
69B11 - voelv 77B4 ou56- vou(£;eiv 10 80A11 \ 93A4 297D6 lOOAl 2 15 108A15 B3 12 iSei \if\ d^ievat B15 C5 D6 t( dAAo - yeveaOat 113 Bl 117G10 14 Dl 120A15 'Q2{bis) 129D9 132B10 syn xpeia iaT( Ttvos 133B11 Gl 2 15 136G9 TTporiyelaOai - Odvorrov 137A14 15 140 B15 D3 148B9 149C14 15 = 351269C15 157 C13 160G13 Dl t6v paatAea mundi - ip^avcos yivcboKeaOai 168A14 173B5 C3 4 5 176A4 4209B11 213A12 216A5 217A7 - TrepieAelv 5228 Al 236B15 6(^n^/)256D7+ 268A1+ 4 partic. abs KpuTTTetv (Jt//)281B9+ 284A9 + 560V scil eoTl C2 + 8 + 289B4 syn xpil + 5+ G5 + 10 +292A3 + 6 + B7 + 11 + 293B14 + C3 + 297A2 + B12 + 14 300A2 + 7 + D6 + 301B10 + 304B15 +305
.
.

44B5 7 9 et n. ., TToAAdKis -. 5e...; €i5e... 84C9 IOtco Ato m. eTri yfjs ^cooyovelTat, to — ev oupavols cruviaTorrat 93A6 7 TOUTo |i. ouK eTroiriae, TrpoaTcxTTet — Ae. . .

12B15 Gl TToAAoKts
el

p.ydp...,

297D1 100A3 oi liev ydp (gentiles) auTopdTd TrdvTa yeyevfiaOat Aeyouaiv vuv — ., ouK eoTiv ouTcos 141D3 6 TrdAai |i. ., dpTt 149D2 4 = 351268D1 4 |ifi drro^avelv n. ydp ouk
ycov
Tcos
. . . .

— veKp6v oux oI6v Te fiv exovTos yvcoiiriv, dAAoTe — d?^cos lieTa|3aAAo|ievous 7436D8 titKp6v |i. ecm, ^uvorrov 6|icos 11620A13 14 eKe(vous p. ccutous 9auMd^co ., lycb - 6|icos ou5e outcos dTTOKd|ivco 15I20C10 21 A.3 f) p. 00 V dpxTi Tfjs 0aA6(as auTTi, tc - ev
f)5uvaTO
.
.

.,

lielvai
|i.

.

7421C2

uf) |i(av

.

.

G12+ 14+ 308A1+2+
348B6 357A3 560V
scil

.

.

.

11 (e/)5ar^5.)333Cl (C'W) ioTiv fjpeuelv (O^-^^S^SB^

2T,

8ei
{Al Thess)^93Cit -rivas B£t\.

Selxvu^ii

•278

377D3 (epp.Aeg.)3S9A8
aei dTTocTTaXfjvai

741 7B2 5^ov aOroi/s A^ygiv 424

C4 D2 429A15 432B9

444C2

449C12

{Dion

i?om)464A7 468B9 469C1 472D8 +peXTi6v ecTt 473D10 8481C10 485A10 B6 488B14 ou -TauTa KaKOTpoTTcos SexeaOa» 497C11 (Dton^/)501C12

520C2 9525A14 B12 C7 528B3 - finfis ttoAmueaeai 10557B4 560B11 Gll 561C8 572 Bll - elTTelv aOTOv 577A8 581B1 588B9 11601 C2 613C12 620C6 628A4 (0«^)633A8 t{ - TTapapAAAeo0ai+636B8 12661A2 673B6 8 677C10 13688A13 14712B6 713A14 Seov fipeueiv 728B7 760A2 biov scil f\v epuOptav 785B9 15I33B7 41 49A13 15 Bl 52B7 53 C4 t( - A^yetv f) OTt C4 14 56A5 C4 60A4 9 13 B6 65A16 B6 oTt nfi 5eov sc. ia-T\ oumjieTpeTv C6 69A5 72C14 76A6 80A3 C6 — Aeyetv auTou? +peATtov Kai Mel^ov fjv 96A4 i^ dvdyKTis — 105D1 tI - voelv f| OTt 117A6 121A10 124B9+dvayKal6veaTt 15II164A9 t( - Aeyetv f\ 172A3 177B13 Luc 24,26 180A11 193C7 196A1 3 scil AeyeaOat 13 201A13 56ovy(v6a0ai 204C2 212A6 13 224 A3 236B6 240C14 241A15 t( - voelvfi oTt 248B2 252A1 265C7 285B2 292A14 301B5 13 304A4 Cl 316B5 ou-^evi^ea0at 15III321B14 328A5 360B13 365C6 368B2 376C12 380B15 385A7 400A4 420A3 440B5 444D3 eSet 0auud^etv, 6ti 445C11 453C1 9 460B1 461B6 15IV477A4 480B2 485A8 oO TTAaTuvea0at scil TTjV povdSa - Aiyeiv + or. dir. 488A2 dvdyKri — 489B10 492A6 12 509C1 16I568A12 C4 572 B6 13 580A4 597A14 16II620C14 16III629 C7 16IV673A1 — tous Trovripous f| e^ou^evelv iyoAoyelv 17684C1 720B13 (//^ri.)721B2 f| dAAd Kal 752A8 — nf) Tivas aKav5aA(^ea0at ., flMasTauTovTTdaxeiv 753B1 756D1 757C1 764B1 765C14 777B9 +Trp6TTei D6 785B1 18800 C13 805C7 20845A2 Lucl8,l 853B14 877A4 15 884B7 888C1 889B4 893A9 ou - Trepl ttoAAoO TauTa TToieIa0at 897B12 900A9 944B15 949B4 960B10 961C5 21977D6 980A12 251056 A8 syn KaA6v sclaTt 13 261076C4 28I1116A13 1132A2 311172A10 1173A8 3739,10 54,6
. .

.

.

.

Tov 172A4 dopcrrcos et 176C14 iaxiTOv syn yvcop{^co 4216D7 t6v n 217C1 t6v n iv auTco (A) 6(Jk/)300B10 tous TrapaAOovTas 7432B10'5Tepov A 465D2 TTOTepas 10588A8 MdpTupas 12673C13 aTpOTicbTais riaas 676D3 eauTov tco laouA 14 737C4 et 16III625B5 et 2510G9A2 t6v ul6v Mt3, 17 et 17,5 15II164A14 P 0e6s eK tcov epycov 15III332C11 t6v FTevaOTCo = fil. 14 t6v u!6v ev Tcp n 20915A3 Antonio' 251057B15 propheta Mariam- 28II1160C3 t6v dv0p. 351276B3 IXpov ^K Tcov ypa^cov spec 7453C1 Trepl eauToO 5eiKvOvTos TOls 'Iou5a{ois b) alqd dydTTrjv 3756,18 - dyidTTiTa 20896C6 - d5iK{as Adycp, epyco 6401 Cl paaiAel - (t6) di5tov 15I133A11 P - alaxOvTiv 14753A9 - dKoau{av 173C6 - dKpiPeiav 241037A12 P Ik toOtoov - dAa^oveiav 6(Ju/)

281B7 P 5id

eTTiaToAfis

+

OTrepovj^ia

-

dAf|0eiav

.

.

.

.

.

.

.

&{epSardl.)WiB^ = (e/)2.)320Cl4 syn SieAeyxco - dAoy(av 15ni60C3 Ik Ae^ecos - dvciyKriv 6409 Cll - dvdoTaatv 2113C15 - dv5p6{av 12665D2 - t6 dvOpcoTTivov, Td d. 8497A15 15III417C6 351265C7 syn 5r|A6co - ctvoiav 251060A15 - dTTaOyaajia 7457C12 P iv 9cot{ — dpxfjv 10 576B9 - dae^eiav 17713A11 yujjivdTepov da0ev6iav 2136A3 syn yvcop{^co 15I65A12 - dTOTT{av 15II152B8 - (t6) dTOTTov 177B14 P Td eK toOtcov 5eiKvO|Ji6va d. 15IV469B13 P — t6 oTpeTTTOv 15I88B8 - d^eatv 17781A1 epycp Mc2,10

- d90apa{av 28II1157A2 P vTiv 241044B2 Ik toOtou
14704B9 syn eAeyyco

Ik

to^ou

— d^poaO— ypdn15172

"

p{av 6(w^/)273C5 741B13 +Mlaos, vj^fi^ov

-

poOAriaiv 15III464B10 syn yvcop(^co

.

.

.

MaTall608Cll 625B3 - ypa^fjv 20932B7 -5idvoiav 15III324B3 syn 5ieAeyxco 429A15 P - 5idaTaaiv 15III365C9 +5ia9opdv 11616C3

.

.

.

.

.

59,3

formulae instar

el

285B2+ 297B11 + 305C13
{ep2.)321B2
alci

5el TdArjOes elTrelv 6{Jul) (^/>5flr(/i.)313D12 =

3. c. gen. a) tiv( tivos = opus est alqd 145C6 t{ not - ttoAAcov 10564A3 t( Adycov MotKpcov b) inf. abs. 56lv cum litKpoO vel 6A(you = paene 6{synAl)252ClO (C">«^)404A15

A14 P 136A8 - 5ia9opdv 15III365C9 161552 A3 P TT6p(Tivos 553A7 V iv ^riTcp — 5icoyiJi6v 14 789D9 - 50vaMiv 7444A14 +T6A6i6TrjTa 15II {Aster)22^C^ = 17716A1 P 5id XpiaToO +ao9iav - 5uaco5{av 1511 3B1 - elKdva 15III368C1 +Tau— lAeyxov 16III628A15 P T^TTiTa, TTapd5eiyMa Ik TrAeiovcov - IvcSttito 15III328C1 +TauT6TriTa 345B7 15IV517B10 - epyov 10572C2 573A10 P B2 15II229C2 P 16IV660B1 - t6 eprinov 14776 C13 - eOaepetav 15II1321B11 - 0diaTov 2141 B2 P Iv acbpiaTi - 0eATiMa 231021C1 50o 0. - 0e6Tr|Ta 7417C3 15I116B14 15II149A6 15III 409B8 16IV665C2 351288A14+acbMa - Td t5ia
l5i6TriTa 15I133C2 Iv tco elTrelv Tcp Aeyeiv +6|aoi6TriTa syn ariHa{vco — la^TTiTa 15III369B10+TauT6TriTa, Trapd56typia — Ka0a{p6aiv 241033C13 — KcxKOTpoTT^av 6(f/S'arrf<?.)329B9 Ik tcov TrpoTepcov +auK09avT{av

271089A12

-

7444A5

8485C7

15III401A13

Iv

SeiyfJia, laaTosTo «= argumentum 6{synAl)2T7Ci 5tapoAfis epith Ivapyfis
SciYfjiaTll^to = exempli instar propono ad deterrendum 10564A11 alpeatv SeiSco [pf. 5^5ia, 565icbs, 545oiKa] = vereor, ti-

mco
vous

1. c.

acc a) pers. 11608A5 ^povoOvTOS exe^17701C6 KaTTiyopous 20888C2 scil daemo-

nem

b) rei 15II240A12 TrpoaTaaiav +|3AeTTco 11637B15 Tf)vafiveuaepeiav 17776A5Ae^tv 28II 1137A4 5ia{peatv 2. c. inf. 11637C14 drro0av6lv 15II148B5 drroaTfivat 15III384A2 lou5at^eiv 3. c. partic. 281 16IV648C2 TrpoaeAOelv 4. c. \it\ et coniunc1093A12 oO — 90eyy6|i6vot tivo 125A9 28I1120A14 ufi neToxos yevrjTat SeiXVUfXl vel Scixvuco [formae ab utroque typo derivatae adhibentur promiscue vel in eodem li. .
.

- KaTdKptaiv 28II1161C5 - t6 KpelTTov 161C9 Tals ala0fiaeaiv -KT{aiv 15IV481B11 - Kupi6TTiTa 15II173A2 181B4 Iv dv0p. - Ae^iv 15II160C1 +Tr6T6 Kai Trp6s t{ ar)|ia{veTai — Td liOKpdv 20 929A5 Antonio - paviav 8520A1 1 euKoAcoTepov - |iapTup{av 15II229C16 dTr6 tcov Aoyicov — Td papTOpia 15II229B13 Trep( tivos - liaTaioAoyiav
- Mia06v 15I109B12 P ek 8484C9 P Ik toOtcov toOtou +TTpoKOTTfiv — filaos 14741B13 +p{av, i|ifJ90v - vlKpooaiv 28II1157A9 P syn lTTi5e{KVU(iai
vouv 8 (Dfo«^/)513C6 15III375A5 syn ^ieAeyxco, 5i5daKCO 28I1121C2 Tfiv ^ripdv 15II188B4 Gen - olKovoMiav 28II1156 1,9 - 656v 20916A2 \xo\ B14 Paa^cbs syn p6|3ai6co — ^noi^TrjTa 15III372 Al syn ariua{vco 401 Al 3 Iv tco Aeyeiv +l5i6TriTa syn ariMa(vco — ^movia/x*"^ 11616A6 — oOa{av

-

bro] = ostendo 1. = monstro, indico, exprimo, ut oculus animusque attendat, c. acc, additur saepe Tiv(, Trep( c. gen., ^k, drrd, 5id c. gen., ev a) alqm 176B13 Tov fiyenoveuovTa 2149B5 iKdaTcp icxxj-

15II260A3 -TTd0osl5III412A3PlvA -Travoupy{av 15III453A12 P - Trapd5eiyMa 15III368C1

279

5e(xvu(Jii

280

+ TotUT6TTiTa,
TrjTa Ma(vco
epist.

elKova

369B10 +TauT6TTiTa,

la6j

ecoAos dTr6 Ttvos

- ex re 64A7 P fi dpMov{a
^cbv,

6p9i^

— TTapoualav 10545B5 P ek script. +a-r\- -TTiaTiv 192B4 8485A12 P £K Tiaacov i. e. - rrAAvriv 15II301B1 - t6 rrveuiiaTiK^v

76G9

et

D6

Iva t6v dpxovTa

KpeiTTova 136D4 to Ovtitov 8 et 14 et Bl et Gl to acoiia veKp6v,

2132A6 lauT6v d^eapTOv 141A3 ct
d^Oap-

28I1105B12 +yuxiK6v

- toXemov

l4{cont2.)793

Ik toutcov - Trovripiav 637 2B1 P syn IXeyxco 396C10 P 400B12 405B2 8485G3 P +auK09avT(a 11609C5 P Ik TrpoacoTrou 64ID3 P 12649 — Ttpo677A15+cbu6TriTa ClO P EK TOUTCOV - TrpoKOTrriv 0un(av 20869B13 Ii«;i2,47 912A11

A9

Tov, dedvaTov 144C13 daOevls scil t6 Trup 4220 A8 Tds uTTooTdaeis TeAeias syn 5riA6co 5236B8 lauTOUs 9o(36pous ^{synAl^^blti^ lotUTOus lx6pous

15I109B12 P £K TouTCOv + iiia66v — TTp6aTcxyMa 11624C10 -adpKa 28II1140A3 cbs ev 5oKriaei - ar)naa(av 28I1116B13 P ev 6v6iiaTi — ao^lav 15II(/1j/^)225C5= 17716A1 P 5id XpiaTou +5uvams -auK09avT(av ei^j^ri^/^^^^Bie (Ju/)293C6 (epSard3.)32SA2 ek toutcov + 329B9 P Ik tcov TTpoTEDCov +KaKOTpoTT(av 377B6 {eppAe^)388Bi = 389C16 8485C3 P +TTovrip{av 11609^15 xpcouaTi vultus - acoMo 28I1105B14 351288A12 + — To acopiaTiK6v 16IV665B10 syn 5riOe^TTiTa
A6co

(J«/)285G1 P dyavdKTTiais dTTpeTTi^s - 741 6A8 P — Aoyiapcbv aaepcbv 420B4 t6 9p6vTiiia euaepis 424C12 daepfj ttjv atpeaiv 425A4 P oux uy>A5 ^ aipeais 432D6 Tfjv ^uaiv dAAriv 468A13 P tcov
Ae^ei^ioov ^ciuAoov

-

Td^iv 6(J«/)300A14

-

TocuTdTTiTa 15185

15III328G1 +lv6TiiTa 368C1 369B10 +la6TriTa, Trapd+£iK6va, TTapdSeiyMa Seiyua — TeAeidTriTa 7444A14 +5uvapiiv 16IV653 Dl - tIXos 2137A6 231020B12 syn aTiiJa(voo

C4

Tols von^jouai

8501A15 ttiv TT^crriv 6A6KAri516G6 ^lvov t6 u5oop 517B1 Tds alpeaeis Taas 521A4 P 10560C1 P Ar. xP>c^ou<iXoi M^l KeKpupiievoos, ciAAd ^avepcos — 572B13 toutous alpeTiKous 580B6 TTaai yupvfiv Tfiv alpeaiv 11597 AIO TauTa ufi dAri6fi 629A10 P cStKofi dAri6fis syn 5oKeco 12645B3 P TTOVTipo{ Ik toutoov + partic. 656D2 TOiouTOUs ocurous 672C12 P cb^lAiiios 13689A7 P ou eeo^iAls t6 IpyaaTfipiov fi 9uyfi 14697B6 P Td KaTO 'Aeavdaiov yeuSfj 709C3 et 713B2 Ik 716.\14 et 764C5 ^opepous lauTOUs TOUTOOv - MiKpds Tds TTpd^eis 729C9 P fi dAfiOeia AaiiTTpd (//oj)745A12 P Ath. UTTeu6uvos - + B8
pov
Ath. TTapovTa
{bis)

— toioutov 753B3

C'<"«

dyvcouova

- t6 6 -

ToX^r|p6v 15I84A13 - t6ttov 28I1120A2 tuttov 36(e//45.)1441D2 P KOTd tov 5eix9lvTa T. Ex25,40 - UTTepovj;{av 6(Ju/)281B7 P 5id ImaTO— 9avTaa(av 20901 B6 — ^iAavXfis +dXa^ove{a epcoTr{av 11641A8 14 - ^pdvTipa 17684B2 P syn IXIyXco — 9uaiv 15I133A6 c3rTT6 tou tIXous — 9C0S 3201B12 fiuiv 15III337B6lvdTTC3ar/daMaTi - xpv^a6v 20861A7 Antonio - \\jf\(fov 14741B13 +p(av, liTaos — To i4;uxik6v 28I1105B12 +TrveutiomK6v - cbji^TriTa 12677A15 +TTOVTip(av indeterm. d 351288B2 +lpyd^ouai - ola 14(con/2.)793D5 - ou56v 6(Jm/)393C3 P 8501 AIO ou5ev eTepov fi
OTi — Td rrdvTcov 20845B9 Iv Icjutco — Td TTEpl Tou TT 2121B9 5id tcov Ipycov — Td tou acbiiorros, Td Tfis 6e6Tr|TOS 16IV657A6 P — t6, Td Kcrrd adpKa 161V669A7 28II1156A13 - t6 cum loco s. script. 15II180B14£)«//25,66 syn ttXtip6co 15IV 496B5 P Jol0,30 tou ulou l^eixOTi - ToiauTa 2189 D7 syn TTeiOco — toOto 161A12 oti exei, — 51* 6X{ycov 77B8 eii^avcbs 6(Jm/)293D3 Ik X6yoov
. .

+ 4/euad|ievov 15I25A2
P dAAdTpia

aai 52D1 t6v W eivTa 73A13 ^pefjv Tf^v 5idvoiav
fl

Tfiv fiiilpav dvfjAiov 33A4 TauTa 37G2 P al ypa^al Alyou!5iov 56B9 6|ioiov t6v yevvri-

84A8 P pdTaios

iTTixEipTiais

89B8 P

lifjTe

dArieivds

h partic

5idvoiav eua6(3fi 117B8 TpeTTTfiv Tf^v 9uaiv syn armaivoo 15II153C11 P o\!;toi p5eAuKTo{ 176A1 yevriT6v tov ee6v 185A6 P toOto aaep6v B3 Tfiv lTT{voiav |jiaTa(av 188A10 dv6r|TOv t6 a69ia|ia 209A1 P t6 TTapd^eiytia aa6p6v 312 B14 P ao^d Td yevdueva 321A2 P k6v6v t6 kocuXriMa 15III325A9 dAAdTpiov lauTdv 360C7 P Ar. dae^eTs - IvTeuOev 361A5 P fi ^auAos fi 5{Kaios 6 Tpdrros 421B14 P Ar. lx6po(, xpio^Toiidxoi 437 C6 t6 aobiia TraeriT^v — Iv Tcb d^ilvai KAa^eiv aut6v 445B7 P Ar. epTiiioi + lAlyxoo 15IV472A13 P OTT6p dTOTTOv IttI ZapeAA{ou 5e56iKTai 509D2 16I588G6 et 7 P 51eouuaoTfiv Tfiv ylvvriaiv

105C3

Tfiv

.

+ 300C12 P
7428D3

Ik tcov urroiivriiidTcov 405A15 scil t. 8517C12 10544A5 11605A14 scil t. 15I112A7 P syn ariiia(vco 15III376A8 Ik Trapa5e{yMaT0S 393.\10P 405B7 P IttI tou A5au 16II 612C9 P +ypd9co 613B2 P 16IV645A8 251057 C13 2811 11 7 A9 syn 5tiX6co 12 P scil t. Iv OavdTco — TauTa 6(Jm/)296C7 iKTcovuTropvriiicrTcov 11632C11 P Epyois syn A6yco epuXeco 14704C12
. . .

56iKTai t6 IpcbTTiiia TTpoTT6T6S Iv ToTs e|iTrpoa6ev, Se^KvuTai 51 Kal vuv 600G15 P |i(a fi Ivepyeia Ik TOUTOov - 16II617C12 P Ik toutoov dae^fis 6 Ae17704A8 Iocutous yoov 620B5 P d^poves oijTOi 716D5 ttiv aipeaiv xpio^Toiidxov 753 Koteapous

A7 P
Tfis

spec TTepi tou uTro5e5exeai 5id PpaeuAoyov u|iTv — 6(Ju/)292D6 2. = demonstro vel doceo argumentis alqd esse vel fieri, sequitur a) acc. nominis vel pronominis a. c. praedic. sbst 153A7 tov ttoitittiv 6 2148B10 P to acbIJa TpdTTaiov 170B6 P 6 Kupios ^oori 6(5>'«yl/)269 C3 P 'laxupas auKo^dvTris 397A13 P eauTOus auKO^dvTas B2 auKO^dvTos outous 401A6 P Isch. auKo^dvTTis 7417B4 Oeov auTdv 441C2 Trriyfiv
scil T.

Xlcov

TTpd^aais <XTT(6avos 784B13 Ik TOtuTris scil P ^uoouaios 6 ul6s 18800B3 P fi TT{aTts KaOapd 2087 7B6 lauTOus u<4>tiAous 251056A12 P Td ^avepcbs 5eiKvu|i6va ^otuAa Bll(/»w) P touTou 56ivKU|ievou aot6po0 Kal Td dAAa TOiotOTa Seixefj 2811097G3 P fi TrAdvTi otuTlAeyKTOS 1104 G9 dveTT(5eKTOv ttiv adpKa 14 tov Sripioupyov dva(Tiov 1105B11 TrpoyeveaTepov tov ttpcot6fi

aiTias

TrAacTTOv

G9 tov

l\x\xz\.vavTa. \\i\i)iyf.6v

1108G7 P

f|

eu9riii{a TTep(epyos

1129C12

XcbpTiTov

28II1157B13

ttiv TrAdvT^v euTrpo^(av Tf)v 56^av 351268

CIO t6 aobua d6dvotTOv {irg2.) 1292D8 TraeriTdv Tov A b) a. c. i., P nom. c. i., negatio apud inf.

457B3 P cbs opyavov 12660B8 Oeov eaut6v 15II196A6 uiov auT6v 269B14 to yevvrma ui6v syn ariiiaivco 321.A.8 P to 9p6vriua — ^avTaa{a 15III400C8 auTov ulov 151V497A1 uiov eaut6v 520C4 Tiiv elK6va - dAfieeiav 16IV657A11 lauTov 066v 665A11 auT6v dvepcoTTov 20949A3 Oeov tov Xp 973G6 ascetas cos Auxvous Traaiv 351273D10 Tov aTccupcoeivTa — dvepcoTTOv p. c. praedicat. adiect. 133A4 P fi Trp^^aais aCrroTs
TauTTjv

A8 syn

180B13 syn lAlyxco, dTToSeiKvum 2100 129B13 + acc. c. partic. 4216 BIO 6(Jm/)292A9 - \ir\ {epSardl. )S13Cll = {ep2.) 321A8 - \iT\ {epSardS. )332CS Ik toov dTTO^daeoov louTov dOooov elvai 376A1 7452G1 8509A12 10588A5 11640A1 12 512A5 - lifi elvai 649Gll-|ifi 661B5 D3 664C5-TTaai 668C7 syn papTuploo, dvotKTipuTTCO 14776G4 Ik tivos 151 32A9 65B1 76B14 85C13 - iiTi56Aoos yevTiTov auTOV elvai 88B2 132B10 12 133G10 - oOx
oO vel
lifi

yvoopi^oo

.

.

.

281

Sebcvuixi
elvai

SeiXtet
elKcbv ^CTTi Kal 6Tt

282

15II148B10 toOtous Sef169A2 - uri 180B1 d-rro Ttvos i. e. ex re 13 C8 245G12 276B5 280 C12P — 6AAos Tfis KTfaecos elvai syn voni^co [contra 281A10 P - aAXoscov] 285Alet296A8 et 300C10 P et 320B12 et 321A9 et 15III345C9 - nA 372B12 412C1 449B8 15IV493A8 P - aXAos
onoiov

toOtov

^cowv

|jiTi56Acos ElSevai

.

.

.

508C14 520A4 16I533A13 ouk^ti Iv slvai Tfjv Tpi(ft5a 588C3 P - oO 593C5 16IV656 \iA... 16III628B2 Ik TouTcov - uri A5 - MT^ 665B7 17692A5 - elvai TauTa dAri773B11 - elvat tov ulov +oti 20953B6 969 efi All 231016C11 28I1105C8 spec infinitivo praeponitur t6 192A3 t6 \xr\ elvai 15II189 B14 t6 di5(cos auT6v uirapxsiv 15III400B1 401 A7 B14 — ou To HT) exeiv eocuT6, dAA' 6ti ... 36
elvat
f^
.
.

.

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(«?/>22.)1433A3
JSelxOti,

impers. P 5e(KvuTat, 5£5etKTat, !va 5etx6tj 165B1 elvat vfiuxriv eK t65v

Trpoeipriii^vcov

gpnrpoaeev

voiai^co 5etx9fivai 7453B7 iv toIs 15II273B10 et 297A15 et 460A11 15IV496B10IKTOUTOU 16I589B5 e^ oO 605A7
.
.
.

dTr6 tcov ypa^cov — p,i] elvat KTiCTpia t6 nv suppl. inf. 8493A14 et 13688D9 scil elvat c) acc. c. particip. praeciicat., negatio ap. partic. ou vel tii^, add. interdum ad partic. cbs 160B4 P 92A3 P ot 5etxeevTes ouk ovt6s Oeol 93A8 P d^' clbv cbs 5tcxAey6nevos 2129B13 + dupl. acc. et
CTUiJ^cbvcos

Judaei ouk l5^5avTO 400C2 6ti 405A2 B12 412A10 k Tiaecbv 416A4 13 420A7 C4 oTi ou 421B7 433C8 441A14 cbs dei fiv C5 448B9 6ti M(3,17 461B9 - Ik toutcov c. or. directa 15IV520C9 cbs ix^i 16II624A8 16III636A60T10U 637B8 16IV669C6 6Tt pfi.. 685A5 Tois 9pov(pots, 6ti ^fi 688A7 oti ou 17D4 6Ttufi... 720B13 752C2cbsoO... 764C13 773B11 + a. c. i. 20861A8 - 5ta|36Aoo, 6Tt nfj 23993B13 5td toutcov 251057C13 - toOto, explic. cbs d5uvcrrov scil eCTT( P impers. 5£(KvuTat, 5e5eiKTai, ^5e(xeTi, iva Setxefi 4217A15 aa^cbs 8520B7 Setxefi, oti ouk dAAou fiv iStov t6 acbpa 10560A4 581C6 589B13 toTs SokoOctiv, cbs ou 11641B14 TTaCTtv, oti ^fi syn TT^^Tive 14696A15 6k toutou TraCTtv, cbs TreTTovea^ev 732B5 Sti ou 740B3 9avepcbs 15I28A6 et 117A2 TraCTtv, oti nfj 140B10 Iv TOUToo, cbs 6 ulos iv U (eoTt) 15II156 G15 168G13 184G10 6ti lifi 253B5 Ik toutou AeuKcbs 15III389A5 B14 433C3 Trapd TraCTiv 444A11 Ik Tfis TTpoeeCTecos, cbs ouk v\v r\ eeoTTis 5eiAtwCTa 15IV476D2 et 16I561A9 oti ou 608A6 IvTeOeev, cbs 251060B6 TraCTtv, oti lifi 1068G11 k^ 6v 271089B12 et 351268C11 Traatv, oti ou ou
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

e)

Bl —

sententia relativa vel interrog. 6{epSard3.)329 oCTCT 6TTArmM6AriCT6v syn eAeyxco , 7420A6 5t' 6A(ycov, oCTov eCTTepriTat 10544A8 — , octtis
. . .

6252A1 P (Jul) 296B7 + D3 §k tcov uiroiJivTiMdTcov 7432C4 P cbs KevoAoyouvTes 452B12 457C4 476A9 P syn 9aIvco 8500B8 P 517C9 dTr6 toutcov 520A6 P 11597B1 P k^ ^Kelvcov MTi 6 n yev^^evos dvep. 617A1 12645A13 4k toutcov B3 P - §k toutcov TTovripol Kal ui*i ivTeTUXTiK^Tes 657A7 P 660A14 673C6 - HT^ 13689A3 syn 9avep6co 14753B3 TouTO yeuCTd|ji6vov Kal dyvcbiiova auT6v — 15157 A13PgvTOUTco 69C11 P 85A8 88C1 89B8 P piri 133B5 15II157C11 P +dATietv6s, 'n et al.
a. c.
i.

4213B15 P

cbs nfi

?X"v

14692A11
TTcos
.

OCTOv IcttIv

dAAoTpia

732G1 praeced.

.

.

15II160C1 prolept.
.

Tf^v Ae^iv, TTOTe koI

irpos t{

196A1 prolept. auT6v, olov e5et Aeyeaeai 317B2 praeced. t(, ttcos 15III861A13 prolept. "Hpcb5riv, 6ttoT6s Icttiv 420B12 ^avepcb.
. .
.

.

.

.

Tepov, t(v6S elCT(v 16II620A5 Ik toutou, octov TTAavoovTat 8 ev toIs eiiTTpoaeev, 6CTri 17685 D3 tt6t6 3741,10 fiiilv, Tro(cp TpoTTco f) formulae quaedam toutou SetKvunevou vel 5etxeevTos 15I45B11 + TTe^aCTiilvou 15IV493D1 toutoov 5eiKvu|ievoov 15I40C10 15II269G5 outco 15IV492
. .

.

.

AaiJiTrp6T6pov rjAlou

lii^

Tro{riiJia

obv

6 ul6s

168

180B3 cbs eAe6vTa toioOtov 184B14 185B10 P in locis sacris - tiri5^v ttA^ov 208B6 P ^etxeeloris Tfis ^uoecos 5uva§XovTes fi 15III408C9 P 416B4 440A2 ^k tcov epTfis ycov 452C3 P i^ pouAriats ouk oC/oa 465B14 P Td •rrpopAi^iJiaTa ^avTaofa 6vTa 16I585C2 P UA 597B13P 601B15 P --rrpo^riTeucov 16II624
. . .

C9 - ou P
IJirj
. .

B15 16II612A14 et 161V644B3 et 241033A1 et 1044G13 ouToo 28I1117A11 I9' f^Tv Kaedirep
5e5eiKTai 15I113B6
cbs

.

Kaecbs 5e5eiKTai 15II293B9

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bl

P

\xf\

ul6s

-

pfi 00 V KTlCTtia
uii^

syn KaTayivcoCTKco 16III628 P d^ cbv 6 16IV660B5 G69B3 17749

2148B6 149C14 7437G4 iv ToTs e^TTpoCTeev cbs to Aoyiov 5eiKVUCTt 151108 A8 cbs e^ei^av al ypa^ai 15III465A6 cbs la yevoiieva Kai to TTpoo(iiia Se(KvuCTt 14753A7 coctTrep t6 TTapd5ety|ia Se^Kvuat 15III352G8 impers. P cbs 5e{KvuTai, 5l5etKTat, eSeixeri 165B11 14753
6 A6yos
eSet^e

Dl

768C8 -

777C3 P

TCf>

ovti koAcos 9povi^-

CTavTes

toO iJvr|CTTfipos 1064C9 P 28I1117A3et5fmiv...ni^ 28II1157B9-ouxcopt.
251 05 7 C3

k

16II617B10 Ik ttoAAcov 6K Tcbv ypaiiiidToov yeet C5 iv toTs eiiTTpoaeev 641 G2 ypaTTTai coCTTrep 565eiKTat, eSeixeri 157A13 151

C9

16IV640A2

+

76B4

15III452A2 ev toTs TTp6 toOtoov
adv.
dopdToos,
yuuvcbSj

16III632
Ivap-

|opi^vTiv Tfiv liop^riv

351289A7P

suppl. partic.

All
add.
eii^avoos,

I5II193C3 (res aspectabiles) scil TTp6s koxiTO. 5ta9^povTa SefKvuTai d) sententia enunt. c. OTt vel obs, negatio ou vel 112A4 61A12 praeced. 6Tt, seq. Kal toOto — 5t' 6A(ycov 64A15 6396C11 +UTroiitnvriCTKCO 409B4 OTt nr| 7421A2 ^avepoos 449B12 ttSctiv 8488A4 et 492A3 oti ou 500D3
jjiri

yobs, euKdAoos, AauTrpobs, AeuKobs, CTa^cbs, crun9cbvoos, ^avepcbs Syn dvaKripuTTco, dTroSeiKvuiit, Pepatdoo, podoo, yvoopi^oo, ypd^oo, 5riA6oo, 5t5dCTK00, SteAeyxco, 5ok600 = P, eAeyxco, eTn5e(Kvunat,
CTriiia(va3,

508C14 et 10561C10 OTt UT^ 584B14 11596A11 TTaCTiv, OTt uA I3689A12 14761A15 5id toutou TTaCTi 90vepcbs, 6ti ou 776A8 TraCTt AeuKcos §k
6Tt
ix{\

501 AIO

-

ou5^v eTepov

oti TTaCTiv, 6ti
fi

KaTCjyivooCTKOO, napTupeco, 9a{voo, ^avepdoo

Tre^eoo,

TTArip5co,

.

.

.

toOtou

777C6 105A9 117A10 - oTi ou 12 6Tt ou 128A4 15II168A13 173C12 6Ttpif|.. 184C9oTtiifi.. 273B4 276A1 in script., praeced. oti ou... 14B8 iv toTs Trp6 TOUTCOv, oTi oO 289C15 cbs ouk Ictti 300A4 et B5 et 304A10 6ti ou 317A11 iv tc^j A^eiv 6ti nf| 15I1I340A4 345A14 356C5 6ti 6 A
.
.

I56(kvu6v, 6ti Judaei . . . toioOtoi fiCTav oTi ou . . 15I68C11 praeced. oti lOlCll — Ik TotjTOU, oTi lifi . . 108B8 6ti ufi .
.
.

SeiXaiOC 3 = timidus = metimprobus: sbst ol gener. Ar. 7469B10 14760G4 15II1380B5 de homine peccatis subdito 15III408A1 + yuiivos SciXia fi = timiditas ex animo ignavo exorta, timor 1. sgl 2137B12 fi Trpos Ttvas - 9525D4 fj Tobv d5eA9obv - TTctUCTeTai 15III441C12 et 44^A15 20896B10 et 351277D2 inter alias f] votii^o^evTi -

- =

animi perturbationes
(gen. obi.)


15

Trpo^aCTi^oiievot

28II1157A10 5iatp6CTeoos 351277C15 timerc
elocut. 5eiA{av au^dvco — d^aipeoiiai I5III

.

.

.

mortem
20905B1 444A12

est CTcbiiocTOS

.

.

.

ev

^avTaoiais ...

.

.

.

20897A9

-

iyKocAeoo tivi

12645

283

SeiXta

8€^i6^
acoTfipi

284
illud,

A3 B2
3758,19

657A4
^T^

660D3 tw

- AapBdvco
6vei5(^co 12

SciKVOV t6 = convlTlum, spec

ad quod

Adpri 6 Aoyiauos ctou

-

SeiXfas gen. 653B5 656G14 '657G4 kot' auTcov 22981B1 - \io\i KOTayivcbaKCO 11637G14 SetXlot KaTriyopeco 12668G13 P - KaTriyopoOvTO iv SeiXicr -TTpoKaTa-rrlTrTco •TrpoKaT^X°^^°" 2185G4 adv bidc SeiAlav 12665B11 e^euyov 20905G6 15III Kcrrd SeiAiav 12668G7 (puynv yeyevfiaQai ou KaTd 441G11 AaXeiv 20896B4 eaTi 96|3o5 - vfuxns 2. pl = signa vel facta ignaviae 19 All et 32D1 +96poi 20904G2 \xi\ Aoyi^cbue9a iv
. .
.

in regno dei pauperes vocantur Lucl4,16 Z6(ep28.) 1433C4 Ipxou^vots iiT\ t6 - (e/>4(?)1440All kAt]9evT6S errl t6 — epith Meyocs, oupdvtos (ep42.)lkk0 B7 K6KAfme9a auyKaAou(Jievoi eTrl t6 — epith u^yas, uTTepKdatitos

ScioiSai(Xov^co

=

superstitioso

deorum metu

teneor 137A2 iv 96ois

vfUXti SeiAfa?

SsiXisiu) = timlditate deprlmor, timeo 1. abs 12665D1 668B3 SeiAtdaas op dapevos 15III377 C5 437A10 440C6 441A5 10 G3 6 444A9 12 20864A6 893G4 +TTTiiaaco 897A8 13 905 All +TapdTTouat 905A15+ ^opbuat 231021

SciaiSai(iov[a f] = superstitlosus idolorum meatque cultus, sgl et pl sp>ec f) Tcbv 6l5cbAcov vel sim - 144G11 hermaphroditorum 45B9 296D3 + f) Trepl Td eT5coAa TrAdvri 180A5 185A14 188 B14 15I17G3 d9i6VT6s Tfiv - abs 117C1 l^eupioxovepithKaivds 68B10 ixovTes — ^v dvpuxois 20 952B15 yiAouiaev Tf^v — SeioiSa([j.a>v, ovos 2 - superstltiosus 2188A10
tus

C5

2.Ttvdl51II437A2'Hpco5Tiv

3.Ti-dAa-

UTT^p Tfiv 9uaiv

- gentes ethnicae

^ovelav

2157G7 -

A6 subaud C6 10 ou - syn Kcaa^pov^co 151II437A7 9 +a5Tiv - Tds iv a5ou Ka965ous 2145C12 - KocuaivTTup^s 2144C12 - 9avTaalas daemonum 20877A15 4. ou - c. inf. 12668B9 ou - drravTfi880B13
aai
5.

edvccTov 2137^3 ?Tepov 9. 144 +Tfiv tou acbnaTOS 5tdAuatv

ni^ c.

coniunct. 125A9

\xi\

dTrdAriTai

+ 5^5io
6ciX6^ 3 - ignavus 12657A5 SeiAdTepoi Actycocov 6vTes haeret. 20893B15 et 905G2 daemones Alav Selva adv. 6 - = quidam, hic vel ille 15I145A2 351265A2 6 - yiyove 6 - uoi y^yove poTi96s y^pcov
8£iv6^ 3 - aptus ad iniciendum timorem,
bllls 1. res

Sdxa = decem dTT6aToAoi 15II204B10 - Kal 5uo - ^TTlaKOTTOt 11629B13 - Kal e^ 241032B1 TptocK^aiot — Kal 6KTcb patres Nicaeni - Itti 12 661G4 - Kal TT^vTe 19(/>«Mr2.)820C5 TTp6 - Kal k' ^Tcbv 2084 1B5 Itcov fyyus - Kal 6KTcb 969 B9 — Kal TT^vTe — KcoMat 6400C3 — ttou TrAloves - AaiKoi 14713B6 - jifives 14717B15 ttou - TT6A61S 7432D7 Lucl9,17 - auvo5ot 241032B10 ct 1033A8 - TTOU Kal TrAeov
f\
\i.

ScKaTT^VTe - qulndeclra, spec more Latino
assignando die, quo data Aav5cbv ^(^•'"'s^MSAb
est epistola TTp6

in

-

Ka-

terrl-

-

atrox, gravis a) epith drTeiAfi 14753

ScxaT^ooape^, -dpcov = quattuordeclm 351289 C8 yeveal 36(^/)39.)1437B6 ^TrtaToAal Pauli apost. S^xaro^ 3 = declraus 6 (c/erMar) 38 5C1 2 scil
f\\iipa 15III449A13 fKcrroaT^s — TplTOS ^zaAp^s Bl fKorroaT^s — yaAp^s adv 5lKaTov - decima vice = decies 11(C'«j)636A6 - toO ^fjv Trpoaa^^

C12 -5uaco5ia20933A3+TTiKp6s -9dvaTos2137 C5 +&Ttnos, 9euKT6s - KcrrTiyopla 6{Jul) 304B8 -KdAaats 3752,28 - Trdeos 20925B3 Cl +alaxp6s

— tt6vos 12665C5 +\ii20857B2 - aup^opd 14781B11 - TdAiiriua 12652A15 - Oppis 11629B6 - urrepTi^avla 6(ep Sarii.)313D6 = (ep2.)i2\B2 - 4^6905 20857A14 indeterm. Td 5euTepa 14769A5 56tsyn xaAeTT6s vdTcpa — Td liETd TctuTa 14760G5 syn d^dprjTos TouTa vel suppl 5221A6 + d^dprjTOS 6(synAl)2S0 B2 12652A14 14760G4 5 Alav - 15I65.M5 5taTpipetv iv TOUTOts cbs — Td TOtauTa 14785G8 b) n sbst To 5221A8 t6 - tcov auM|3epTiK6TCOv atrocitas rerum gestarimi 6(C'""!)3()0CS t6 — Tfis formulae instar Kal t6 KOKias 742 1A8 rrdaxco

TTavoupyla 10548B5

AriTat

yas

SexaTpct^ AIO fiplpai
Eual(3tos 6

tcbv

= tredeclm 20929A15
(magistratus)

et

932

Sexoup((OV 6 = decurlo

6349C3


3

SeXTlx6^
gen.
1.

= capax,

pers a) homines

particeps, obnoxius, add. — ^TTiOTropas i. e. peccati

= et quod gravius est 6{synAl)212 Td - 5232C8 236A1 KccTepyd14781A2 6(jf>i«^/)265B4 Td ^etvoTorra ^oiJial Ttvt +TnKp6s (XUTOus elTTcbv (e/>Wi.)312Bl = (ep2.)31"C6 iv.T\XavcbvTo + 316A5 = 321B7 TTeTr6v9aT6 + xaAeTrd syn Oppts, d5tKla (f/«Fa/)353B4 = 14724B8 uttopepArjK^vat 14696C14 +5rmeuats, Oppts 752C6 2. pers. a) = ve+ cbtJi6s 785C8 TTepa 5etvcbv hemens, violentus 7424D3 Trpos dvaiaxuvTiav 20873C4 ix^POS = daemon+ Travoupyos 933A15 CIO scil daemonima larvae +TTtKp6s Saiiicov
(ye)

56tv6Tepov

- eTrtaTfiMTis 137B10 15II192B7 - 9e6TriTos 15II273A14 -TTa9cbv 15111393^3 - Trapa56a6cov 28I1093B1 - rTveuMaros 151109 A3 15IV513A5 - ao^las 15I69D1 syn \iiTixo3v 15II312G3 b) 966s 151 121A3 - tou IvavTiou sec. haer. c) A 28I11136A2 - TTd9ous Kal 9avdTou
28I1120C2
sec.

B12

haer. 2. res t6 dvu^ptaTov 28I1104C1 Oppecos 966Tris 28I1112B9 - 9avdTOU sec. haer. liop^f) yuxfjs Chri 28I1117B8 — 5ea|icbv op dveoua(al6II616G3-Tcbvt5(cov 17781C2 tt(56ktos - Tcbv TOtouTCOv 8 — l5tco|idTCOv adp^ 151137

-

b) s. irdvu
scil

= gravis, peritus ll(C'''^)66&A2 o\ lat. - 15IV513C2 'EAATives ol - Trepl Tds A^^ets

grammatici

Cll -Tou A 15III389A15 scilinfirmitatumhum. 251064B4 - 9avciTou 28I1104C11 - d|iapT(as op 28II dv6TT(5eKTOS acbjia 15I104A15 — 9avcxTou 1136A15 - xpi«7e"S ScXcdc^co = esca alliclo, met = dolo seduco 10 560B2 abs ev A^^eatv 2Ptr2,18 AcX<po( oraculum Graectim 2180B10 +Aco.
5cbvTj

Seivco^ = vehementer, graviter 10541B13 5etv6Tepov drroaTpe^eTai 11609G14 56tv6Tepov au^dvei Tpocuua = ingravescit 14748G4 drretAto 20932 A15 Trdaxco 944A9 evoxAeco

S^vSpov t6 = arbor pl 8485B10 met = Chr. Mtl3,32 351280A14 +al. comparationes
situs

Sci|l?

fl

= demonstratio, indicium 28I1097B10

+ dvoxii Tou
aKi^Sqs

1105B2 iTroietTo — epith Trd9ous 28II1133A2 - pop^fis epith ^avTaaTiKii

dexter, in dextera parte stans vel OTrep eaTl - ev Tcb 17 +t(mios 11 - i(jT\v 6 n 12 ev T^ - iaTtv 6 ul6s 15IV517C11 6 A xpilWorr(^ei Se^id scil manus +Ppocx(cov, 50-

Sc^l6^

3

=

15I140B3

285
vaiiis
.
.

b€%i6<;

Ae\>Tepov6(iiov

286

.

3760,2

nri eKKA(vris

op dptaTepA Prov4,27

5e^id = ad dextram elocut. Ik Se^ioov 15II252

ScpfxaTivo^ op Tpfxivos
ncrra

3

=

coriaceus 20912B14 ev5uiia

A6 ouK eaxi TrpcoTos fi — add. eaTrjKa 261077D7 Stephanus vidit tov Kupiov 6K — JaTcoTa Act7,56 Kaee^opai 15I141A10 17(//.Sfrwi)693B2 et {ffAr3.) 724D2 et (//^r5.)728Bll Chr. Ka0e^6^6vov, Kaeeae^vTa 6K - ToO TT KdeTmai 15I140B2 6 13 17 (ffAr5.anl8.)7MAi oO KderiTai eK — 09' JauToO Koei^co intrs 351272D1 6pdco 15I140B7 ev 5e^ia ToO n Col3,l Kaee^otiai 7436B5 \7{ffArl. + 2. + 4. + 6. + 9. + 10)721A\3 + 724A3 + 725C7 + 12 + 728C1 + 736B9 + 14 + 745B4 + 748B3 Kdermai 15I128C10 16II620C8 KaOi^co trs. 140A10 15IV476B2 Ephl,20 intrs. 341232B2 KaOiaavTa = dexteram porrigo, dexteras 5e^i6o[JLai iungo 10589A8 dAAi^Aous+ ^iAos yivonai

8eo(XCU(t) = ligo vinculo 16IV676B12 5pdspec = vincio catena 125B6 P 5233B1 14

716C1

P+

liaaTi^co, e^opi^co
et

v.

s.

5eaii6co

= vinctus 604D14 14777A9 syn
hia\i.voq

captivus 6373C10

11

aeai5T)pco|i6vos

ScojJLO^ 6 [pl 5eaiiof 6256B15, alias ^eaiidl = vinculum, catena 1. s. pr. 5233A4 KdKcoais tcov ^{synAl)2^^^\^ +a9ayri {epSard3.)i2iA\Z add. ai5ripa + 333C2 +96vot, TrAriyai 14728D2 +0^TrAriyai 733A9 ev - oTs ovTes 2. peias 14733B12 15II221A3 - diaboli
pets,

M

Xcov

- OavdTOu 5232C12 28I1117B8 3751,19 - ^uapud inferos degentium 28I1117B7 10 C2
1120A5
14708A3 P +iiaaTf5co
8eo(x6(0 =
ligo catena

met - dae10540C1

56a|icov KaToxTi

8^OU,aiDP[56ea0ail5III38OB13 5^eTat28II114 15III380B3 12 20860A9] B5 l5eeTo 7429B1 15III 1. = egeo a) abs 12649C1 f|Triae 5e6Mevos 409B11 n cbs 566pievos +dyvoeco sbst 6 5e6iJi6vos = egenus, pauper 2172B12 15 12672C15 14768A5 15I89A5 144A18 yevo|ievriv poi^eetav +Xfipat Tols - C8 15II177A2 20845A1 961B14 syn ol
gen. a. pers paatAecos ^{syn — toO lAeueepoOvTos .(4/)265C8 syn XP^^ct eaTi 15II300C11 +uIoTrotoOvTos - iieaiTOU 7429B1

V.

s.

56a|i6uco

8eo(l(i)TTQpiov t6 = carcer 5232A15 233B1 6(jj«^/)256Cl 12652A9 14705B5 765B8 C5 769B11 773A7 +pia, TrAriyaf 781B14 locut.
(6ii)pdAAco
els

-, cAkco, ^voxAeco,

KcrrcxKAeico

eis,

Xpeiav exovTes

b)

c.

Kiv5uveuco

ev, Treipdoiiat

8eou.(bTY]C> ou 6

=

captiTUS in vinculis 351288

C14
h£aii6ls>> = dominatum everceo, c. gen. 157B9 Tcov TrdvTcov +KpaTeco 28II1137B14 dyy^Acov

15II201C7 - M^aou ml5II201C2 -ToOauyxcopoOvTos 15II293A2 — toO uio-rrotoOvTos 15II300 Cll +4Xeue6poOvTos - uiroupyoO 17788A7 (5. rei - dvaaTdaecos 28II1144B5 - drroSei^ecos 188C11 - peATtcbaecos 15I92B8 - poriOeias 15I144B5 15II289C5 - 5t5aaKaXias 14A3 - 5topecbaecos 15II257C12 - elKdvos 15III372B3 +-rrapa5eiytiaTos - feAeueepias 151I300C15 - 6iTt5riiiias 151136

8eo7COTeia fi = dominatio, summa rerum, spec. divina maiestas 2129A1 f] ^ttI TtdvTa - 4213D2

216B10
8e07t6Tr)5, ou 6 = dominus op servus, maxime 15II257A14 spec honoris 1. hominesgener vocab. epistul.: Athan. episc. ^AlThess)3&^A\\ + 15 syn Kuptos imperatores Constans 6(C'«^)341 B13 +d56A96s 11604C10 Constantinus Magn. Constantius 17685A9 6(C'"«^)405C9 688A15 {ffSirm)%^2m inscr plures simul 6385C3 C'««^ M. et Kaiaapes TraT5es auToO {FlavHemer)kO\B5 comes quidam imperatorius 6{AlThess)Z93B\0 Ato2. deus a) gener = creator 117B8 — ee6s vuatos 69 A7 KTiaecos - + TrotriTTis 73A11 op 5ouAos 76 A12 6{AlThess)3e,SB8 6 tcov oAcov - {Arsen)312 D5 6 - Tcov dTrdvTcov 6 15II196B1 +ee6s op 5oOAos 12 op dyyeAot 249B6 +A6yos = causa 15111 349C13 opGabr. archang. 456A12 20869B9 op
titul.

C2 - ^rriKoupias 156B1 - J-rrmeAeias 145A8 - Koeapaiou 15II165B6 - Kauaecov 11(C'«^)633

D4 +TOMCOV - Kpiaecos 6248A14 - A6you 2181 A3 — liaeriiadTcov 15II208A4 — TrapaSeiypiaTOS 15in372B3 +61k6vos - TriaTecos M^synSirm)^'^'^ D2 — Trpoaaycoyfjs 8(£)ion.<4/)508A6 els iTriyvco- acoTTipias 15II253B15 293A11 261081 aiv C9 — TOjjLcov ll^O^-f^^S^D^ +Kauaecov — yjxpxTos 15I117A3 15II233B13 241041B14 - xpeiccs 153C1 op iKavoOnai eiJiauTco — xpio^Ecos 28II1136 A13 indefin. uti56v6s n 15III432C11 - ou56v6s n 144D8 els 6tio0v 15III380B3 - Ttv6s n 15II 192B9 - TOUTcov 15IV476C5 - cbv ouk elx6 151II
2. = rogo a) abs 15II 3749,12 5e6iieea ., \va 5copi^ari +TrapcxKaAoOti^v ae 53,1 d^io! 5e6ii6vos, OTTCOS d^tcoefi b) Ti toOto 17(jy«^r)700Bl t. — !va|iT)5^v ^AAeiTTri c)Ttv6spers. aoOi.e.imperatoris

380B12 13 +Xpr|^co 288B6 ^SeovTo ol 'dytoi

.

.

19(/?<fMr3.)821A2 + 6 + loco personae dignitas

B4

+

7

eius

substituitur

{petLucn)^2\m — toO

PaaiAeiou 19(/)«Mri.)820A16 add. KpdTous, euaePeias B6 add. Kpdrous + 12 821C2 11 add. KpdTous — Tfjs euaepeias 6(F/ai;//fm«r)401B4seqa. c. i.
\9{petArl.) 820A16add. ^aatAeiou, KpdTous — toO KpdTOUs 19(/>«<^ri.)820A16 add. ^aatAeiou, euaeP6ias+ B6 add. paatAeiou + 10 821C11 +paaiAeiou {petLucii)C\^ — oTTTaaias scil divinae 20 d) Trepl Ttvos = alcs gratia 14765B4 860A9

et 1097A2 o! toO - ^covai 1108 B7 op Trpo^fJTai 1117C10 iudex peccati 28II b) spec = n 11609 1148B5 311173A6 3750,15 15II233A3 — KTiaecos Bl epith auTOKpdTCop = A-ul6s, Chr. 11616C10 +paai+TTotriTiis Aeus 15I24C14 6 Koivos TrdvTCov fiiicov — 136A5 + 15II181B3 6 ^uaet - 216C7 ul6s op 5oOAos 15III424C9 441B1 op yfj 17 +TrotTiTr|S, ee6s {synAr)&97B7 + 793A1 + acoTtip 23996B3 - Tcbv 5ouAcov C4 +e66s 1021A4 - tcov oup. 261084 A14 op 5oOAos syn 5riiiioupy6s, KTiaTTis 271088 28I1109C6 +KptA14 — Tfis KTiaecos cru^^ifixus

5oOAos 28I1093B7

TTis, (3aatAeus,

eeos

3738,11

52,7

3. idola

gen-

tiUum 129A15
yfi,

45A12 oupavoO Kal yns
op dyyeAos,

syn 5qiiioupy6s, KTiaTrjs, Kuptos
5oOAos, Trpo^fiTris

+ d5ico 5id TJva
ScivTW^ =
oO
lopTd^etv
Kaicos

decenter, ut fas est 6(C»««^)361A12

8eOpo adv = huc

KocTccAaiipdvet

9533B13 contra fas iusque 11(C»"^)633A6 Trpoaeiiievoi syn 5i-

-=

1. temp. = hactenus eco? toO 2. locut. brachyl. usque adhuc 351285A10

= veni huc 9529D4 — Trpds fiiias AeUTepov6(Xlov t6 liber script. VT', unde

loci

6^0^, ous t6 = metus 12648A5 - Tfjs Aoi5opias enunt. — (laTi) \yi\ c. coniimct. = timendum est, ne ll(C»w)637A3

afferuntur 7{DionRom)i&^D2Deut32,6 15I37C11 Deut32,8 15II269C7 Td Iv tco -pr\-xaDeut32,6 et 18 15IV473C7 Deut4,4 476A9 Deutl3,4 361436B26

287
•="

Sei^Tcpo^
. . .

8^X°t*>°'>'

288

seciindus sive ordine sive temSe\STCp0C 3 pore 1. epith a) pers. - 6 231017A13 sec 1C15,45 et 4:7 - ASaiJi 15I117C7 op 6 TrpcoTo? avOp. A. 2811105B11 op ETepos tis 28II1148G11 1149A8

avep. 15I104A9 op A5ay 4217D10 +TTpcoTos, TplTOS - dvaKafviais 16IV656A6 op ufa - dnroXoyla 141 Gl - BdTTTiCTua 161V656A6 op iv - ptpXfov 7460 Cl 8504G5 509B10 517A7 36(^/>39.)1437A3

351280A12
b)
res

Bl

-

-

<iyiaa|Ji6s

716A5 op t6 rrpcoTov 756 2811105G1 t6 h^v TrpcoTov ,, t6 5^ c) Ik tou SeuT^pou = secundo 8504A9 Ik to\5 23996A11 op TTp6T6pov syn vecbTepos, TrdAtv op eIs \xla ev, TrpdTepos, TTpCOTOS, TTpOOT^TOKOS, TpiTOS, TO \XSt6: TaUTa,

Kal t6 TeTapTov

A9

.

.

TTporiyouiJi^vcos

scil

2Reg +TrpcoTOV
i.

- ypdpipaTa

6(ju/)293A4 et
SidAuais naTiAdais - iK- iTTiTTpcoTos

5ev)Tep6(i) = duplico, itero verbum 421 7D8 kv Tcp 5euTepco