AVTALE

mellom ____________________ og Høgskolen i Molde Denne avtale er inngått mellom Høgskolen i Molde, heretter kalt oppdragsutfører, og oppdragsgiver: ____________] heretter kalt oppdragsgiver, den dato ____for at Høgskolen i Molde etter bestilling fra oppdragsgiver skal utføre oppdrag slik det framgår av denne avtale. (1) BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

(2) OPPDRAGETS VARIGHET i. Oppdraget iverksettes fra dato:____________ ii. Oppdraget avsluttes dato:________________ (3) PRIS OG VILKÅR FOR BETALING i. Oppdragsgiver forplikter seg til å betale kroner [totalpris] til oppdragsutfører for oppdraget. ii. Det er avtalt følgende betalingsterminer:
Dato for første forfall: Dato for andre forfall: Dato for tredje forfall: Dato for fjerde forfall:

Kr.: Kr.: Kr.: Kr.:

iii. Dato for første forfall settes til fjorten - 14 - dager etter oppdragets startdato, jfr. dette pkt. ii. Har oppdraget en samlet pris inntil kroner 150 000,- og/eller med en varighet kortere enn 3 måneder skal hele beløpet være innbetalt ved første forfall. iv. Etter forfall under de avtalte tidspunkter i punkt ii. betales gjeldende morarente i henhold til ”Lov om renter ved forsinket betaling mm. av 17.12.1976 nr. 100”. v. Alle innbetalinger fra oppdragsgiver foretas til 7694.05.01136 og utføres i henhold til mottatt faktura. høyskolens kontonummer

(4) OPPSIGELSE OG REFORHANDLING i. iv. iii. kreve avtalen reforhandlet. er oppdragsgiver ikke ansvarlig for kostnader som påløper etter oppsigelsesfristens utløp. samt hva partene skal foreta seg i forbindelse med oppsigelsen hva gjelder særlig det økonomiske mellomværende. iii. ikke strider mot retningslinjene for oppdragsvirksomhet nevnt under pkt. Begge parter er forpliktet til å iverksette tiltak for å begrense kostnadene ved oppsigelse. vedlegg 1 til kontrakten). skal behandles konfidensielt inntil oppdragsgiver eventuelt gir melding om noe annet. Oppdragsutførers spesielle forpliktelser under pkt. ii. (2) ii. Informasjon om oppdragsgivers forretningsforhold og lignende som høyskolen i løpet av oppdragsperioden får kunnskap om og som ikke er offentlig kjent. Den del av leveransen som inngår i oppgjøret. v. ii. og det skal fastsettes endelig opphørsdato. Oppsigelse skal begrunnes. . Det gjelder en gjensidig skriftlig oppsigelsesfrist for begge parter med en – 1 – måneds varsel. Krav om reforhandling må begrunnes og fremmes skriftlig. Høgskolen i Molde er fullt ut ansvarlig for den administrative og faglige gjennomføringen av oppdraget. Dersom faglige eller økonomiske forutsetninger som lå til grunn på kontraktstidspunktet endres i kontraktsperioden slik at en eller begge parter lider overlast. (6) v. (6) v. (5) TAUSHETSPLIKT i. Grunnlaget for krav om reforhandling må dokumenteres. er begrenset til å gjelde så lenge ansvar nevnt under pkt. (6) iii. (4) i. Oppdragsgiver er kjent med og aksepterer at høgskolens oppdragsvirksomhet utføres innenfor de retningslinjer som gjelder for oppdragsvirksomhet ved statlige høyskoler generelt og lokale retningslinjer for oppdragsutfører spesielt (jfr. (6) LEVERING OG ANSVAR i. Oppdragsutfører er i tillegg spesielt forpliktet til å [tekst]. men som ikke er levert. Dersom høyskolen sier opp kontrakten. Levering anses å ha skjedd når oppdraget er utført til den dato som er angitt for oppdragets slutt under pkt. Oppdragsgiver er i tillegg spesielt forpliktet til å [tekst]. vi. Ved oppsigelse forplikter oppdragsgiver seg til å dekke påviselige kostnader og tap som oppdragsutfører er påført ved oppsigelse. skal overleveres oppdragsgiver etter kontraktens øvrige betingelser når endelig oppgjør er fastsatt. iv. kan partene med samme varslingsfrist som under pkt.

er ikke oppdragsgiver ansvarlig for kostnader som påløper etter oppsigelsesfristens utløp. Fører ikke forhandlinger frem skal saken avgjøres av ordinære domstoler. ii. kan den andre part kreve kontrakten hevet med fjorten – 14 . dato:_________________ Underskrift – Oppdragsgiver Tittel: _______________ Underskrift – Høgskolen i Molde Tittel:___________________ . Dersom kontraktsdokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre. (10) VEDLEGG TIL KONTRAKTEN Vedlegg 1: Generelle vilkår for oppdragsvirksomheten ved Høgskolen i Molde Vedlegg nr: ____ : Molde. Ved tvister i forbindelse med kontrakten skal saken søkes løst ved forhandlinger mellom partene. For voldgiften gjelder ellers bestemmelser i tvistemålslovens kap.dagers skriftlig varsel. iii. foretas oppnevnelsen av Romsdal tingrett. Voldgift må i tilfelle være begjært innen fjorten . Unnlater en av partene å oppnevne voldgiftsmann eller blir voldgiftsmennene ikke enige om oppmann.(7) MISLIGHOLD i. 32 om voldgift. Ved oppdragsgivers mislighold. Dersom høyskolen misligholder kontrakten.14 . Ved kontraktsmislighold fra den ene parts side.dager etter at partene er blitt enige om voldgiftsbehandling. med mindre partene blir enige om avgjørelse ved voldgift. I tilfelle søksmål er Romsdal tingrett verneting for partene. (8) DOKUMENTRANG i. ii. svarer oppdragsgiver for alle kostnader i forbindelse med en for høyskolen hensiktsmessig avvikling av arbeidet. iii. skal dokumentene gjelde i denne rekkefølge: − Kontrakt med vedlegg − Øvrige dokumenter (9) TVISTER i. Voldgiftsretten avgjør tvisten med endelig og bindende virkning for begge parter. Hver av partene skal oppnevne en voldgiftsmann og voldgiftsmennene i fellesskap en oppmann.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful