เนการาบรูไนดารุสซาลาม

1. ทีต
่ ัง
้ อาณาเขต

บรูไน (Brunei) หรือ รัฐบรูไนดารุสซาลาม (State of Brunei
Darussalam)ตั้งอยููทางตะวันตกเฉียงเหนื อของเกาะบอร์เนี ยว ทิศตะวัน
ออก ตะวันตกและทิศใต้ ติดเขตซาราวัก ประเทศมาเลเซีย โดยพื้นที่ร้อย
ละ 70 เป็ นปู าไม้
2. ขนาดพื้นที่

บรูไนมีขนาดพื้นที่ 5,765 ตารางกิโลเมตร แบูงเป็ น 4 เขต
คือ Brunei-Muara, Belait, Temburong และ Tutong
3. ลักษณะทางภูมิประเทศ

บรูไนอยููทางภาคตะวันออกเฉียงเหนื อของเกาะบอร์เนี ยว ดิน แดนของบรูไนถูกแบูง
เป็ น 2 สูวน โดยมีพ้ ืนที่ของรัฐซาราวักของมาเลเซียกั้นไว้เป็ นภาคตะวันออก และตะวัน
ตก แม้จะเป็ นดินแดนเล็กๆแตูก็ร่ ารวยที่สุดแหูงหนึ่ งในทวีปเอเชีย เนื่ องจากมีทรัพยากร
น่้ามันอยููมาก ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยที่ราบชายฝั่ งทะเลและที่ราบ หุบเขาซึ่ง
เป็ นดินตะกอนที่แมูน้ ่าพัดมาทับถม บริเวณที่อยููหูางจากชายฝั่ งเข้าไปภายในเกาะ สูวน
ใหญูเป็ นเนิ นเขา ดินแดนทางภาคตะวันออกมีลักษณะขรุขระและสูงกวูาตะวันตก

3 ชนเผูา ตูางๆร้อยละ 5.9 ผู้หญิงบรูไนจะแตูงกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสดใส โดยมากมักจะเป็ นเสื้อผ้าที่คลุม รูางกายตั้งแตูศีรษะจรดเท้า ผ้ห ู ญิงมุสลิมจะสวมผ้าคุมศีรษะในที่สาธารณะ และในสถาน . ภูมิอากาศ ในประเทศบรู ไ นเป็ นภู มิ อ ากาศเขตร้ อ น มี อุ ณ หภู มิ สู ง ความชื้ นสู ง และ ฝนตกเกื อบตลอดปี อุ ณ หภู มิ ป ระมาณ 24 -32 องศาเซลเซี ย ส พื้ นที่ สูวนใหญูเป็ นปู าไม้เขตร้อน อุดมด้วยน่้ามันและก๊าซธรรมชาติ 5.8 ชาวจีนร้อยละ 18.000 คน เดิมชื่อวูา เมืองบรูไน ภาย หลังเมื่อบรูไนพ้นจากการค้ม ุ ครองของอังกฤษแล้ว จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็ นบัน ดาร์เสรีเบกาวัน 6. เมืองหลวง บันดาร์เสรีเบกาวัน (ภาษาอังกฤษ : Bandar Seri Begawan) เป็ น เมืองหลวงและเมืองทูาที่ส่าคัญของประเทศบรูไนอยููในเขตการปกครอง บรูไน-เมารา มีประชากรประมาณ 60.4.000 คน ความหนาแนู นของประชากร 52 คนตูอตาราง กิโลเมตร ประชาชนสูวนใหญูเป็ นชาวมาเลย์คือร้อยละ 68.0 ชาวอินเดียและอื่นๆร้อยละ 7. ประชากร จ่านวนประชากร 300.

การเมืองการปกครอง สุลต่านแห่งบรูไน บรูไน ปกครองระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ก่าหนดให้สุลตูานทรงเป็ นอธิปั ตย์ คือเป็ นทั้งประมุข นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวูาการกระทรวงกลาโหม นายก รัฐมนตรีจะต้องเป็ นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยก่าเนิ ด และจะต้องเป็ นมุสลิมนิ กายสุหนี่ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัลโบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ (His Majesty Sultan HajiHassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah)ทรงเป็ นสมเด็จ พระราชาฯ องค์ท่ี 29 เป็ นองค์พระประมุขของประเทศตั้งแตูวน ั ที่ 5 ตุลาคม 2510 ซึ่งใน ปี นี้ (2551) เป็ นวาระเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 62 ปี ของสมเด็จพระราชาธิบดีแหูงบรู ไนฯ นโยบายหลักของบรูไน ได้แกูการสร้างความเป็ นปึ กแผูนภายในชาติ และด่ารง ความเป็ นอิสระของประเทศ กองทัพของบรูไน (Royal Brunei Armed Forces หรือ RBAF) มีก่าลังพลเพียง 7.ที่ราชการ ผู้ชายมุสลิม แตูงกายเป็ นทางการทั้งในสถานที่ราชการ และที่สาธารณะ คือจะ สวมเสื้อแขนยาว ตัวเสื้อยาวถึงเขูานู ุงกางเกงขายาวแล้วนูง ุ โสรูง 7.500 นาย และกองทหารกูรขูาของอังกฤษ .900 นาย กองทัพเรือ สุลตูานมีกองทหารกูรขูาของพระองค์เอง เรียก วูา Gurkha Reserve Unit (GRU) จ่านวน 2.000 นาย และก่าลังส่ารอง 700 นาย โดยแบูง เป็ นกองทัพบก 4.

000 คน ประจ่าอยููท่ี เมืองเซรีอาเพื่อดูแลรักษาความ ปลอดภัย ให้แกูบูอน่้ามัน และกิจการผลิตน่้ามันของ Brunei Shell Petroleum โดย รัฐบาลบรูไนเป็ นผู้ออกคูาใช้จูาย เขตการปกครอง แบูงเป็ น 4 เขต (districts .daerah) คือ 1. ตูตง 4.(British Gurkha) รวมก่าลังพล 1. ภาษา บรูไนใช้ภาษามาเลย์ (Bahasa Melayu) เป็ นภาษาราชการ ภาษาอังกฤษและ ภาษาจีนเป็ นภาษาที่ใช้ส่ ือสารแพรูหลาย 9. ศาสนา ชาวบรูไนนับศาสนาอิสลามนิ กายสุหนี่ 67% รองลงมาเป็ นศาสนาพุทธนิ กาย มหายาน 13% ศาสนาคริสต์ 10%ศาสนาฮินดู ความเชื่อพื้นเมืองและอื่นๆ มัสยิดโดมทองของบรูไน 10. บรูไนและมูอารา 2. เศรษฐกิจ บรูไน เป็ นผู้ผลิตน่้ามันรายใหญูอันดับสามในภูมิภาคอาเซียน รองจากอินโดนี เซีย และมาเลเซีย และเป็ นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติ LNG อันดับสี่ของโลก จึงมีรายได้หลักจาก การสูงออกน่้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ คิดเป็ นมูลคูากวูาร้อยละ 90 ของมูลคูาการสูง ออกทั้งหมดโดยสูงออกไปยังญี่ปูุน อออสเตรเลีย จีนอินเดีย สิงคโปร์ ไทย และเกาหลีใต้ ในขณะเดียวกัน บรูไนฯ น่าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร และเครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้ าจากสิงคโปร์ อังกฤษ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา นอกเหนื อจากอุตสาหกรรมน่้ามัน บรูไนฯ ยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆ อีก เชูน อุตสาหกรรมฮาลาล โดยรัฐบาลได้เปิ ดตัวโครงการ Brunei Premium Halal Brand ขึน ้ ภายใต้ความรูวมมือกับภาคเอกชนออสเตรเลีย เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า และอาหารฮาลาลบรูไนฯ สูต ู ลาดสากล นอกจากนี้ ยังสูงเสริมอุตสาหกรรมการทูองเที่ยว เชิงนิ เวศน์ โดยมีจุดขายอยููท่ีการเป็ นประเทศที่มีความสงบและปลอดภัย และมีนโยบาย จะพัฒนาประเทศให้เป็ นศูนย์กลางทางการค้าและทูองเที่ยว (Service Hub for Trade . เบเลต 3. 8. เตมบูรง 3.

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย ไทยและบรูไนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหวูางกัน เมื่อ 1 มกราคม 2526 ทั้งสองฝู าย มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และด่าเนิ นด้วยดีมาโดยตลอด มีการแลกเปลี่ยนการเยือน ระดับราชวงศ์และผู้น่าระดับสูงอยููเสมอ ทั้งสองฝู ายมีทัศนคติ ที่ดีตูอกัน ไมูเคยมีความบาดหมางทางประวัติศาสตร์ และมักเป็ นพันธมิตรในเรื่องตูาง ๆ ทั้งในกรอบอาเซียน และกรอบสหประชาชาติ ข้อมูลประเทศบรูไนดารุสซาลาม + การศึกษาของบรูไนดารุสซาลาม .and Tourism – SHuTT 2003 Vision) และการรักษาพยาบาล ปั จจุบันบรูไน สามารถสร้างโรงงานผลิตเมทานอล ขึ้นที่เขตอุตสาหกรรม Sungai Liang นอกจากนี้ รัฐบาล พยายามสูงเสริมการลงทุนจากตูางชาติและการลงทุนภายใน ประเทศ ในโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน บรูไนก่าลังพยายามเปลีย ่ นแปลงจาก เศรษฐกิจทีพ ่ งึ่ พาน่้ามันเป็ นหลักไปสูโู ครงสร้างเศรษฐกิจทีม ่ ค ี วามหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดย รัฐบาลได้สง ู เสริมให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมีบทบาทมากขึ้น มีมาตรการเปิ ดเสรีดา ้ น การค้าและสร้างบรรยากาศทีเ่ อื้ออ่านวยตูอการลงทุนจากตูางประเทศ อยูางไรก็ดี การ พัฒนายังเป็ นไปยูางลูาช้า เนื่ องจากอุปสรรคหลายประการ อาทิ กฎระเบียบที่เครูงครัด ตูาง ๆการห้ามชาวตูางชาติเป็ นเจ้าของกิจการ การขาดชูางฝี มือ ประกอบกับคนบรูไน ไมู ค้น ุ เคยกับวิถช ี ว ี ต ิ แบบใหมูและระบบเศรษฐกิจการค้าเสรี ซึง่ เป็ นปั จจัยทีไ่ มูเอื้ออ่านวยตูอ การลงทุนจากตูางชาติ 11.84 ดอลลาร์บรูไน/ 1 ดอลลาร์ สิงคโปร์ หรือประมาณ 24.8 บาท/1 ดอลลาร์บรูไน (เงินดอลลาร์บรูไนมีมูลคูาเทูากับเงิน ดอลลาร์สิงคโปร์และสามารถใช้แทนกันได้) 12. สกุลเงิน เงินตรา ดอลลาร์บรูไน (Brunei Dollar) ประมาณ 1.

ระบบการศึกษา ประเทศบรูไนดารุสซาลามไม่มีการศึกษาภาคบังคับ แต่การศึกษาเป็ นสากล และจัดให้ฟรีสำาหรับประชาชนทัว่ ไป การศึกษา แบ่งออกเป็ นระดับก่อนประถมศึกษา 1 ปี ระดับประถมศึกษา 6 ปี ระดับมัธยมศึกษา 7-8 ปี ซึ่งแบ่งเป็ นระดับมัธยมศึกษาตอน ต้น 3 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2-3 ปี และระดับเตรียมอุดมศึกษา 2 ปี และระดับมหาวิทยาลัย 3-4 ปี • ระดับก่อนประถมศึกษา เด็กทุกคนต้องเข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา 1 ปี เมื่ออายุ 5 ปี หลังจากนั้ นจึงเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา • ระดับประถมศึกษา การศึกษาระดับประถมศึกษาแบ่งออกเป็ นสองระดับคือ ระดับประถมต้น 3 ปี และประถมปลาย 2-3 ปี หลังจากจบการ ศึกษาระดับประถมศึกษา 6 ปี นั กเรียนจะต้องเข้ารับการทดสอบข้อสอบกลาง (PCE : Primary Certificate of Examination) ซึ่งการศึกษาในระดับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อปูพื้นฐานด้านการเขียน การอ่าน และการคำานวณให้แก่นักเรียน เพื่อจะได้นำาความรู้เหล่า นี้ ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง • ระดับมัธยมศึกษา การศึกษาระดับมัธยมศึกษารวมใช้เวลา 7-8 ปี (มัธยมศึกษา 1-5 และ เตรียมอุดมศึกษา 2 ปี ) .ระดับเตรียมอุดมศึกษา มีระยะเวลา 2 ปี • ระดับปริญญาตรี การศึกษาระดับปริญญาตรีจะจัดให้กับเด็กที่มีผลการศึกษาดี มีศั กยภาพในการศึก ษาต่อ ได้ หรือศึ กษาในสาขาที่ เป็ น ความต้องการของประเทศ ซึ่งมีท้ ังมหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวะ และเทคนิ คต่าง ๆ วิทยาลัยต่าง ๆ โรงเรียนเอกชน (Non-Government Schools) โรงเรีย นเอกชนมี บ ทบาทในการช่ ว ยแบ่ ง เบาภาระการจั ด การศึ ก ษาของรัฐ บาล โดยโรงเรีย นเอกชนที่ ข้ ึ นทะเบี ย นกั บ กระทรวงศึกษาธิการมี 5 ประเภท ได้แก่ โรงเรียนภาคบังคับตามปกติ (ตั้งแต่ระดับอนุ บาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียนกวด วิชา โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสอนดนตรี โรงเรียนสอนตัดเสื้ อ การศึกษา และการฝึ กหัดด้านอาชีวะและเทคนิ ค กรมการศึกษาด้านเทคนิ ค (Department of Technical Education – DTE) เป็ นผู้รบ ั ผิดชอบดูแลการจัดการศึกษา และ การฝึ กหัดด้านอาชีวะและเทคนิ ค (Technical and Vocational Education and Training) และโปรแกรมเกี่ยวกับการศึกษาต่อ (Continuing Education-CE) ระบบการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีระยะเวลา 2-3 ปี นั กเรียนจะเลือ กเรีย นสายศิล ป์ สายวิท ย์ หรือสายอาชีพ ตามแต่ ผลการสอบ BJCE หลักจาก เรีย นจบระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายแล้ ว (ระดั บ 5) เด็ ก ต้ อ งสอบข้ อ สอบ Brunei-Cambridge General Certificate of Education : BCGCE “O” level หรือสำาเร็จการศึกษาระดับ 6 เด็กต้องสอบข้อสอบ Brunei-Cambridge General Certificate of Education : BCGCE “A” level แล้วจึงจะมีสิทธิเ์ รียนต่อระดับเตรียมอุดมศึกษา .ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธ ยมศึก ษาตอนต้ นมี ระยะเวลา 3 ปี หลั งมั ธยมศึ กษาตอนต้นแล้ว นั กเรีย นจะต้อ งทดสอบ BJCE (Brunei Junior Certificate of Education) จึงสามารถเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเลือกเรียนวิชาด้านช่าง และเทคนิ คพื้ น ฐานที่สถาบันการศึกษาทางเทคนิ คและอาชีวศึกษา . 2528 กำา หนดให้ ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษ และภาษามาเลย์ ใ นการสอนตั้ ง แต่ ร ะดั บอนุ บาลจนถึ ง ประถมศึกษาปี ที่ 3 ครูจะสอนทุกวิชาด้วยภาษามาเลย์ ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในการสอน สำาหรับระดับประถม ศึกษาปี ที่ 4 ขึ้นไป โรงเรียนจะใช้ท้ ังภาษามาเลย์ และภาษาอังกฤษในการสอน โดยภาษามาเลย์ใช้สำาหรับสอนวิชาเกี่ยวกับมาเลย์ .

ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ศาสนาอิ ส ลาม พลศึ ก ษา ศิ ล ปะและการช่ า ง และวิ ช าหน้ า ที่ พ ลเมื อ ง ส่ ว นภาษาอั ง กฤษใช้ ใ นการสอนวิ ช า วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็ นต้น + นโยบาย/จุดเน้นด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการบรูไนดารุสซาลาม ได้จัดทำาแผนยุทธศาสตร์ 2007 – 2012 และการจัดทำาวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา ของบรูไนดารุสซาลาม 2035 โดยได้ให้ความสำาคัญต่อการสร้างสังคมบนพื้ นฐานแห่งทักษะ และความรอบรู้ภายใต้ระบบการศึกษา “world class education system” ที่ ส่ ง เสริม การเรีย นรู้ ต ลอดชี วิ ต โดยให้ ก ารศึ ก ษาเป็ นหนึ่ ง ใน 8 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ สำา คั ญ ของ ประเทศ พร้อมทั้งได้ใช้เงินกองทุนพัฒนาใน การลงทุนการศึกษาในอัตราร้อยละ 8.การพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดธุรกิจและอุตสาหกรรม .การพัฒนาผู้นำานั กเรียน การพัฒนาหุ้นส่วนความร่วมมือในชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนาองค์กรวิชาชีพที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียน การสอน + ความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาค บรูไน ดารุสซาลาม ให้ความสนใจในการพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาระดับต่างๆ ดังนี้ ระดับการอุดมศึกษา .การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ .การพัฒนาหลักสูตร การศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคมในปั จจุบัน และอนาคต .7 รวมทั้งการพัฒนาด้านโครงสร้าง ICT ระบบการศึกษาของบรูไนดารุสซาลามมุ่งตอบสนองความต้องการของศตวรรษที่ 21 โดยเปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนได้ มีโอกาส เลือกเรียนสาขาวิชาการต่างๆในระดับอุดมศึกษา ที่มีเป้ าหมายในการสร้างสรรค์สันติภาพและความรุ่งเรืองของชาติ ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาแห่งชาติของบรูไนดารุสซาลามเน้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้ .การส่งเสริมโครงการ Twining Schools .การลงทุนทางการศึกษาสำาหรับเด็กปฐมวัย .การนำาแนวปฏิบัติที่ดีจากนานาชาติมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของประเทศ .การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการศึกษาในโรงเรียน วิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา .การพัฒนาโรงเรียน เช่น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียน การสอน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี สมัยใหม่ในชั้นเรียน .การแลกเปลี่ยนนั กเรียนและบุคลากร .การพัฒนาสถาบันนานาชาติ .การส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาและนวัตกรรม ทั้งจากงบประมาณภาครัฐ เอกชน และความร่วมมือกับต่างประเทศ .การดำาเนิ นโครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเปิ ดโอกาสให้สามารถศึกษาต่อได้ในระดับอุดมศึกษา .ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา .การพัฒนาการจัดการของสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ บรูไน ดารุสซาลาม ยังให้ความสำาคัญต่อการดำาเนิ นงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้ .การส่งเสริมสมรรถนะในการใช้ ICT สำาหรับผู้เรียน ครู บุคลากรการศึกษา รวมทั้งการ การบูร ณาการ เรื่อง ICT ในหลักสูตร ของโรงเรียน .

การฝึ กปฏิบัติงานของนั กเรียนและ บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม .ระดับการอาชีวศึกษา .นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึก พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ๕ องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไป ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยมีภารกิจใ เยีย ่ มชมสถาบันเทคโนโลยีแห่งบรูไน ตรวจเยี่ยมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเทคน อาชีวศึกษาของซีมีโอ ลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาระหว่างประเท และเยีย ่ มชมโรงเรียนเมอรากัง สรุปภารกิจวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ ในชูวงค่่า รมว..ศธ.การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา . นายชินภัทร ภูมิรต ั น ปลัด ศธ.พร้อมด้วยนายสุนิติ ์ ทีวะเวช ที่ปรึกษา รมว... รวมทั้งสื่อมวลชน ได้ออกเดินทางโดยสายการบิน Royal Brunei เพื่อเดินทางไปยังกรุงบันดาร์ เสรีเบกาวัน เมืองหลวงของบรูไน โดยมีนายพิทักษ์ พรหมบุปผา เอกอัคร ราชทูตไทยฯ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (อุดมศึกษา) ของบรูไนให้การต้อนรับ และน่าเข้าที่พักโรงแรม The Empire Hotel & Country Club สรุปภารกิจวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ .การศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาต่อเนื่ อง เยือนประเทศบรูไน ดารุสซาลาม กรุงบันดาร์ เสรีเบกาวัน .การพัฒนาเยาวชนให้มีพื้นความรู้ที่แข็งแกร่งในด้านภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดคำานวณ การรังสรรค์ นวัตกรรม และการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ . และนายไพศาล วิ ศาลาภรณ์ ผู้อ่านวยการส่านักความสัมพันธ์ตูางประเทศ สป..ศธ. นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการ กพฐ. นาย ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ รองเลขาธิการ สกศ.การศึกษาสำาหรับเด็กปฐมวัย .การบูรณาการการสอนด้าน IT ในหลักสูตรต่างๆ .การสร้างนวัตกรรม ระดับการศึกษาพื้ นฐาน . นายสรรค์ วรอินทร์ รองเลขา กกอ.การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ .. นางศิริพร กิจเกื้อกูล รองเลขาธิการ กอศ.

ศธ.ในชูวงเช้า .ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแหูงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือประธานสภาซีเมค พร้อมคณะได้เดินทางเพื่อตรวจเยี่ยม ศูนย์ระดับภูมิภาควูาด้วย เทคนิ คและอาชีวศึกษาของซีมีโอ (VOCTECH) ซึง ่ กูอตั้งเมื่อปี ๒๕๓๓ มีภารกิจหลักใน การจัดฝึ กอบรม การท่าวิจัย การจัดหลักสูตรฝึ กอบรมพัฒนาครูและบุคลากรของ ประเทศสมาชิกด้านเทคนิ คและอาชีวศึกษา ในชูวงบูาย .แถลงขูาวตูอสื่อมวลชนภายหลังการหารือวูา ประเทศไทยและบรูไนมีความ สัมพันธ์ทางการทูตมาตั้งแตูปี ๒๕๒๖ แตูในด้านการศึกษาถือเป็ นเป็ นการเปิ ด ประวัติศาสตร์ ซึ่งได้มก ี ารลงนามความรูวมมือด้านการศึกษารูวมกันเป็ นครั้งแรก ภาย ใต้กรอบความรูวมมือในประเด็นตูางๆ คือ ๑) งานทางด้านสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การฝึ กอบรม การวิจัยพัฒนา ๒) การแลกเปลี่ยน ที่เน้นการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนนักศึกษา โดยบรูไนสนใจจะสูง นักเรียนนักศึกษามาเข้าคูายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในโรงเรียนของไทยชูวงระยะ เวลาสั้นๆ ประมาณ ๒-๔ สัปดาห์ ซึ่งไทยได้รับหลักการนี้ ไปวูา ในภาพรวมจะมีการตั้ง คณะท่างานรูวมกันระหวูางประเทศทั้งสอง ครั้งแรกไทยจะเป็ นเจ้าภาพหารือคณะ ท่างานรูวม ตั้งเป้ าวูาภายใน ๓ เดือนจะได้ประชุมถกรายละเอียดการท่างานให้เกิดผล เป็ นรูปธรรมตูอไป นอกจากนี้ ใน MOU ยังได้ลงนามเพื่อที่จะรูวมมือกันใน ๑๐ ประเด็น คือ -รูวมกันเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา -การศึกษาเทคนิ คและอาชีวศึกษา -พลศึกษา และกีฬา -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -การโอนหนู วยกิตและนักเรียน -การ รับรองคุณวุฒิ -การศึกษาสองภาษา -การศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ -การ ศึกษาวิชาครูและพัฒนาวิชาชีพ -จริยศึกษา ๓) การหารือการรับรองคุณวุฒิการศึกษาและผลการเรียนรูวมกัน ประเด็นที่นูาสนใจคือ บรูไนซึ่งไมูมีการศึกษาภาคบังคับ แตูจัดการศึกษาให้ฟรีแกูทก ุ คน มีความพยายามที่จะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงการศึกษา เชูนเดียวกับไทยที่ก่าลังปฏิรป ู การศึกษารอบสองในเวลานี้ โดยบรูไนพยายามสูงเสริมให้เด็กเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย มากขึ้น จากปั จจุบันมีผู้จบการศึกษาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในสัดสูวนร้อยละ ๑๓ แตูจะ เพิม ่ เป็ นร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธก ี ารตูางๆ ที่จะเพิ่มชูองทางให้เรียนมหาวิทยาลัยมากขึ้น เชูน การขยายการเปิ ดสอนระดับอาชีวศึกษาจนถึงปริญญาตรี หรือยกระดับวิทยาลัย อาชีวศึกษา/วิทยาลัยเทคนิ คให้เปิ ดสอนจนถึงปริญญาตรี เชูนที่ ITB .รมว.พร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีแหูงบรูไน (Institut Teknologi Brunei : ITB) โดยมีนายฮาจิ โอมาร์ บิน ฮาจิ คาลิด รองอธิกา รบดีฯ ให้การต้อนรับและน่าเยี่ยมชมการจัดการศึกษา สถาบันแหูงนี้ เปิ ดสอนสาย อาชีวศึกษาตั้งแตูระดับประกาศนี ยบัตรชั้นสูงจนถึงระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจ หลังจากนั้น รมว.ศธ.ของบรูไน เพื่อหารือ ความรูวมมือทางการศึกษาและการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการศึกษา รูวมกัน รมว.ศธ.ศธ.และคณะได้เดินทางไปกระทรวงศึกษาธิการของบรูไน โดยเข้า เยี่ยมคารวะนายเพฮิน ดาโต๊ะ ฮาจิ อับดุล ราห์มาน ทาอิบ รมว.ศธ.รมว.

ศธ.พร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนเมอรากัง (Meragang Sixth Form Centre) โดยกลูาวภายหลังการเยี่ยมชมวูา โรงเรียนนี้ เป็ นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา แหูงใหมูของบรูไน ที่มีการลงทุนการกูอสร้างในระดับสูงมากพอสมควร เมื่อเปรียบ เทียบในเรื่องสวัสดิการการศึกษาของประชาชนในประเทศแล้ว ตูางให้ความส่าคัญคูอน ข้างมาก บรูไนให้เรียนโดยไมูเสียคูาใช้จูายเชูนเดียวกับไทยที่มีโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อยูางมีคุณภาพ ทั้งเรื่องต่าราเรียนที่ให้เด็กยืมเรียนเชูนเดียวกัน แตูบรูไนยังห้าม นักเรียนบางระดับขีดเขียนบันทึกตูางๆ ลงในหนังสือยืมเรียน ในขณะที่ไทยสามารถ บันทึกตูางๆ ลงได้ สูวนอุปกรณ์การเรียนให้ฟรีเชูนเดียวกัน ส่าหรับกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนใกล้เคียงกันมาก แตูแตกตูางในรายละเอียดเทูานั้น ที่ตูางกันคือชุดนักเรียน เรา จัดให้ฟรีคนละ ๒ ชุดตูอคนตูอปี ในขณะที่บรูไนต้องเสียคูาใช้จูายในสูวนนี้ เอง .ศธ.ส่าหรับเป้ าหมายการศึกษาของบรูไน มองไปที่การขยายโอกาส คุณภาพ และการมีสูวน รูวมทางการศึกษาเชูนเดียวกับไทย ในขณะที่เรามีนักเรียนมากกวูา ๑๐ ล้านคน สถาน ศึกษา ๕ แสนแหูง แตูประชาชนบรูไนมี ๔ แสนคน มหาวิทยาลัย ๓ แหูง สูวนปั ญหา ทางการศึกษา บรูไนยังพบปั ญหาในการพัฒนาครู เชูนเดียวกับไทย และถือปั ญหานี้ เป็ น ปั ญหารูวมของโลก ชูวงค่่า .ของไทยและ คณะ ณ โรงแรม The Empire Hotel & Country Club สรุปภารกิจวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ รมว.รมว.ของบรูไนยังได้เป็ นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่่าแกู รมว.ศธ.