1

ประกาศโรงพยาบาลวาริ นชาราบ
เรื่ อง รั บสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ างเป็ นลูกจ้ างชั่วคราวเงินบารุ ง
ด้วย โรงพยาบาลวาริ นชาราบ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ด้วย
เงินบารุ งโรงพยาบาลวาริ นชาราบ ประจาปี งบประมาณ 2555 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ตามเกณฑ์และเงื่ อ นไขใน
การสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้.ตาแหน่ง เภสั ชกร
จานวน 2 อัตรา ซึ่ งมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้
- สาเร็ จการศึกษาเภสัชศาสตร์ หลักสู ตร 5 ปี อัตราค่าจ้าง 12,650 บาท/เดือน ( ยังไม่รวมค่าตอบแทน
อื่นที่จะได้รับ )
- สาเร็ จการศึกษาเภสัชศาสตร์ หลักสู ตร 6 ปี อัตราค่าจ้าง 13,120 บาท/เดือน ( ยังไม่รวมค่าตอบแทน
อื่นที่จะได้รับ )
1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
1. สัญชาติไทย
2. เป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยตามรัฐธรรมนูญ
3. ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ ไร้ ความสามารถ หรื อจิตฟั่ นเฟื อน ไม่สมประกอบหรื อเป็ น
โรคเรื้ อน โรคเท้าช้าง วัณโรค ระยะติดต่ออันตราย โรคติดยาเสพติด โรคพิษสุ ราเรื้ อรัง และโรคเอดส์
4. ไม่เป็ นผูอ้ ยู่ระหว่างถูกพักราชการหรื อสั่งให้ออกจากราชการ
5. ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี
6. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
7. ไม่เคยเป็ นผูต้ อ้ งโทษ จาคุก โดยคาพิพากษาให้จาคุก
8. ไม่เป็ นผูเ้ คยกระทาการทุจริ ตในการสอบคัดเลือก
9. เป็ นผูม้ ีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการทางานเป็ นทีม
10. มีความสามารถในการเป็ นนักบริ การ มีกิริยาวาจาสุ ภาพถ่อมตน และมีความตั้งใจในการปฏิบตั ิงาน
11. เป็ นแบบอย่างที่ดีในการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุ รา และไม่เสพสิ่ งเสพติด
12. เป็ นผูม้ ีสุขภาพร่ างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีค่าดัชนีมวลกาย ( ค่า BMI ) อยู่ในเกณฑ์ปกติ ( ระหว่าง 18.5 – 22.9 )
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
2.1 คุณสมบัติทั่วไปตาแหน่ ง เภสั ชกร
1. เป็ น ชาย หรื อ หญิง มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี ( นับถึงวันปิ ดรับสมัคร )
2. สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เภสัชศาสตร์ หลักสู ตร 5 ปี , 6 ปี
3. มีสุขภาพกาย สุ ขภาพจิตสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็ นโรคที่สังคมรังเกียจ
4. มีความรู ้ ความกระตือรื อร้ น และความอดทน
5. มีความสามารถในการทางานเป็ นทีม
6. มีทกั ษะในการให้คาปรึ กษาเพือ่ สร้ างเสริ มสุ ขภาพแก่ผมู ้ ารับบริ การ
7. มีความรู ้ ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพประชาชนทุกกลุ่มอายุ
8. มีความสามารถปฏิบตั ิงานในชุมชน / เยี่ยมบ้าน ( Home Health Care )

2

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง เภสั ชกร
1. สาเร็ จการศึกษาเภสัชศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี และได้รับใบประกอบโรคศิลป์
2. สามารถปฏิ บตั ิงานหน้า ที่หลัก ในตาแหน่ ง เภสัช กร ดูแลผู ้ป่วยที่ ส่งต่อ จากโรงพยาบาลไปรั ก ษาต่อ เนื่ องที่ศูน ย์
สุ ขภาพชุมชน
3. ปฏิบตั ิงานให้บริ การเภสัชกรรมด้านยาแก่ผปู ้ ่ วย วิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหาทางเภสัชกรรมในโรคที่ ซับซ้อนได้
4. ปฏิบตั ิงานให้บริ การเภสัชสนเทศด้านยาแก่ผรู ้ ับบริ การและบุคลากรทางการแพทย์ดา้ นข้อมูลของยา การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล การประเมินประสิ ทธิ ภาพการใช้ยาสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ เพื่อช่วยวิเคราะห์วจิ ยั และพัฒนาใน
ด้านการใช้ยาของทีมสหวิชาชี พ เป็ นผูม้ ีความกระตือรื อ ร้ นต่อการคิดค้นพัฒนานวัตกรรม แนวใหม่เพื่อการ
บริ บาลผูป้ ่ วย
3. เอกสารและหลักฐานประกอบการรั บสมัครสอบคัดเลือกฯ
1. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาใบปริ ญญาบัตร / ประกาศนียบัตร
จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาใบแสดงผลการเรี ยน ( Transcript )
จานวน 1 ฉบับ
5. รู ปถ่าย 1 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาดา,ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
จานวน 2 รู ป
6. ใบรับรองแพทย์ ( ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน )
จานวน 1 ฉบับ
7. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
8. สาเนาหนังสื อรับรองประสบการณ์ดา้ นการทางาน ( ถ้ามี )
จานวน 1 ฉบับ
9. หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลีย่ นชื่อ – นามสกุล , ทะเบียนสมรส
จานวน 1 ฉบับ
4. ระยะ เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุ รการ กลุ่มงานการจัดการ ชั้น 4 อาคาร
ผูป้ ่ วยนอกและอุบตั ิเหตุ โรงพยาบาลวาริ นชาราบ ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2555 ( ในวันและเวลาราชการ )
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
โรงพยาบาลวาริ นชาราบ จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ สอบคัดเลือกในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 น. ณ
บอร์ ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องกลุ่มงานการจัดการ ชั้น 4 อาคารผูป้ ่ วยนอกและอุบตั ิเหตุ โรงพยาบาลวาริ นชาราบ
สาหรับผูท้ ี่สมัครไว้แล้ว แต่ไม่มีรายชื่อผูม้ ีสิทธิ สอบคัดเลือกตามประกาศนั้น หากผูส้ มัครท่านใดยื นยัน ได้ว่า
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามที่ประกาศรับสมัครสอบโปรดนาหลักฐานแสดงคุณสมบัติไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลวาริ นชาราบ ภายในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ก่ อนเวลา 12.00 น. เพื่อ
จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง หากปรากฏว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ได้ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือก จะได้รับการพิจารณาไห้มีสิทธิ สอบคัดเลือกต่อไป
6. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงพยาบาลวาริ นชาราบจะดาเนินการสอบคัดเลือกใน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ตามวิธีการสอบคัดเลือกดังนี้
6.1 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 4 อาคารผูป้ ่ วยนอกและอุบตั ิเหตุ
โรงพยาบาลวา
ริ นชาราบ
6.1 สอบสั ม ภาษณ์ เวลา 13.00 น. ณ ห้อ งประชุ ม น้ า หนึ่ ง กลุ่ มงานเภสั ช กรรมและคุ้ม ครองผู ้บ ริ โภค
โรงพยาบาลวาริ นชาราบ

3

7. เกณฑ์ การคัดเลือก
ผูท้ ี่ถือว่าเป็ นผูส้ อบแข่งขันได้ตอ้ งเป็ นผูส้ อบได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 60 โดยเรี ยงลาดับที่จากผูส้ อบได้คะแนน
สู งสุ ดลงมาตามลาดับ หากผูส้ อบได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผทู ้ ี่ได้รับเลขประจาตัว สอบก่อนเป็ นผูอ้ ยู่ในลาดับที่สูงกว่า
8. กาหนดประกาศผลสอบคัดเลือก
โรงพยาบาลวาริ นชาราบ จะปิ ดประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 โดยติดประกาศ ณ.
บอร์ ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานการจัดการ ชั้น 4 อาคารผูป้ ่ วยนอกและอุบตั ิเหตุ โรงพยาบาลวาริ นชาราบ
9. ค่ าธรรมเนียม
ผูส้ มัครสอบคัดเลือกจะต้องชาระค่าสมัครสอบคนละ 50 บาท เงินค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

( นายเจริ ญ เสรี รัตนาคร )
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลวาริ นชาราบ

4

คาสั่ งโรงพยาบาลวาริ นชาราบ
ที่
/ 2555
เรื่ อง แต่ งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้ างชั่วคราว
ด้วย โรงพยาบาลวาริ น ชาราบจะทาการสอบคัดเลื อ กบุ คคลเข้า ทางานในตาแหน่ ง ลู กจ้า งชั่วคราวเงิ น บารุ ง
โรงพยาบาลวาริ นชาราบ ประจาปี งบประมาณ 2555 ตาแหน่ง เภสัชกร จานวน 2 อัตรา ตามประกาศโรงพยาบาลวาริ น
ชาราบ ลงวันที่ 25 มกราคม 2555 และได้กาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
1.การรับสมัคร - รับสมัครระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2555 – 9 กุมภาพันธ์ 2555
2. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิสอบคัดเลือก ฯ - ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ สอบ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
3 ) วิธีการสอบคัดเลือก ฯ
โรงพยาบาลวาริ นชาราบจะดาเนินการสอบคัดเลือกใน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ตามวิธีการสอบคัดเลือกดังนี้
3.1 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 4 อาคารผูป้ ่ วยนอกและอุบตั ิเหตุโรงพยาบาลวาริ นชาราบ
3.2 สอบสั ม ภาษณ์ เวลา13.00 น. ณห้ อ งประชุ ม น้ าหนึ่ งกลุ่ ม งานเภสั ช กรรมและคุ้ ม ครองผู ้ บ ริ โภค
โรงพยาบาลวาริ นชาราบ
เพื่อให้การสอบคัดเลือก ฯ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และยุติธรรมแ ก่
ผูส้ มัครสอบคัดเลือก ฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมดาเนินการสอบคัดเลือก ฯ ดังต่อไปนี้.คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือก ฯ
1) นางรติมา จาปาสด
ตาแหน่ง
2) นางอาไพ เสาหิน
ตาแหน่ง
3) นางปทิตตา สื บสิ งห์
ตาแหน่ง
4) นายปิ ยะ ผ้าลายทอง
ตาแหน่ง
มีหน้ าที่ จัดเตรี ยมห้องสอบ

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผูช้ ่วยเหลือคนไข้
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล

1. ตาแหน่ ง เภสั ชกร
1.1 คณะกรรมการสอบข้ อเขียน
1) ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์
ตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการพิเศษ
2) ภญ.จารี ลิ้มพันธ์
ตาแหน่ง เภสัชกรปฏิบตั ิการ
3) ภญ.อนัญญา โฉมเฉลา
ตาแหน่ง เภสัชกร
4) ภก.ธนัฏชา สองเมือง
ตาแหน่ง เภสัชกร
มีหน้าที่ ออกข้อสอบข้อเขียนและตรวจข้อสอบ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาฯ

5

1.2 คณะกรรมการสอบสั มภาษณ์
1) นายเจริ ญ เสรี รัตนาคร
2) นายปรี ดา สื บสิ งห์
3) นส.พยุง ศรี ลว้ น
4) ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์
5) ภญ.มนชยา อุดมกิตติ
6) ภญ.บุษกร หาญวงค์

ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลวาริ นชาราบ
ตาแหน่ง นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการ
ตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาฯ

อนึ่ง หากภายหลังปรากฏว่าผูท้ ี่สอบคัดเลือกได้ เป็ นญาติหรื อเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการท่านใด
โรงพยาบาลวา
ริ นชาราบ จะยกเลิกการจ้าง และจะเรี ยกตัวผูส้ อบคัดเลือกได้ลาดับสารองต่อไป
ขอให้ผทู ้ ี่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ให้ถูกต้อง บริ สุทธิ์ และยุติธรรม ตามระเบียบของทางราชการ หากมีปัญหา
อุปสรรคใด ให้รายงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลวาริ นชาราบทราบ โดยด่วน
สั่ง ณ วันที่

มกราคม พ.ศ.2555

( นายเจริ ญ เสรี รัตนาคร )
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลวาริ นชาราบ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful