You are on page 1of 6

ТЕМАТСКО ПРОЦЕСНО ПЛАНИРАЊЕ III ОДД.

Време на реализација: јануари/февруари
Цели на наставна целина број: 5. Денови, месеци, годишни времиња.
1. У да се оспособи правилно да ги употребува термините за време,
2. да знае да праша и да даде одговор за време,
3. да препознае по слика/збор за кој лексички термин поврзан со време станува збор,
4. да се оспособи да пишува поими за време со репродуктивно пишување и по спелување.
Потребни наставни средства и помагала: Извадоци од учебникот Let’s Go 1, ЦД, флеш карти, тетратка,
наставни ливчиња, чек-листа.
Форми и методи на работа: фронтална, индивидуална, групна, во парови; комуникативна,
аудиолингвална, кооперативна: SW (silent way), TPR (total physical response), CLT (communicative language
teaching), NA (natural approach), ALM (audio-linguistic method).
Форми, методи, техники и инструменти на оценување:
Ги користам следните алатки за оценување:
-усни одговори на прашања од Н;
-усни одговори на прашања од У-У;
-кратки дијалози соодветни за оваа возраст;
-чек-листа (техника „семафор“).
Согледувања на наставникот од реализацијата на наставната целина:

Граматички
структури

Месец /
Седмица

Лексички
единици

Јан./Фев.
1.

Вокабулар:
Monday,
Tuesday,
Wednesday

2.

Увежбување WHна
questions &
вокабуларот одговори.
: денови од
неделата.

Јазични
структури

Слушање
со
разбирање
Прашања од Употреба
Да го
типот WH- на
разбере
questions & вокабуларо значењето
одговори. – т: денови
на
безлични
од
лексичките
прашања со неделата.;
единици и
употреба на прашања
да
л.заменка IT со одговор: разликува
за 3-то
Денес е.... . прашања од
л.едн. и
одговор.
соодветната
форма од
TO BE-IS.

Употреба
Слушање и
на
пеење
вокабуларо песничка.
т во песна
(Jazz chant)
и игра

Говорење

Читање

Да ги
репродуци
ра
лексичките
единици,
да
поставува
WHquestions за
време
(What day
is it today?)
и да дава
точни
одговори.
Употреба
на
научениот
вокабулар
во игра:
Memory

Да знае да
ги прочита
лексичките
единици и
прашањата
со
одговорите
.

Пишување

Да се
оспособи
да ги
пишува
деновите
од неделата

Memory
Game)

3.

Увежбување
на
вокабуларот
: денови од
неделата.

1.

Вокабуар:
месеци и
годишни
времиња

Game.

со
репродукти
вно
пишување.
Да се
оспособи
да ги
пишува
деновите
од неделата
по
спелување.

Употреба
на
вокабуларо
т преку
игра:
Spelling
Bee.
Прашања од
типот WHquestions &
одговори. –
безлични
прашања со
употреба на
л.заменка IT
за 3-то
л.едн. и
соодветната
форма од
TO BE-IS.

Употреба
на
вокабуларо
т: месеци и
годишни
времиња;
прашања
со одговор:
Сега е
јануари.
Зима е.

Да го
разбере
значењето
на
лексичките
единици и
да
разликува
прашања од
одговор.

Да ги
репродуци
ра
лексичките
единици,
да
поставува
WHquestions за
време
(What
month/seaso
n is it?) и да

Да знае да
ги прочита
лексичките
единици и
прашањата
со
одговорите
.

2.

Увежбување WHна
questions &
вокабуларот одговори.
: месеци и
годишни
времиња.

3.

Увежбување
на
вокабуларот
: месеци и
годишни
времиња.

1.

Увежбување
и
утврдување
на
усвоениот

дава точни
одговори.
Употреба
на
вокабуларо
т во игра
(Memory
Game)

Употреба
на
вокабуларо
т преку
игра:
Spelling
Bee.
Увежбувањ
еи
утврдување
на
усвоената

Рециклира
ње на
научениот
вокабулар
преку игри.

Рециклирањ
е на
научениот
вокабулар
преку игри.

Да се
оспособи
да ги
пишува
месеците и
годишните
времиња со
репродукти
вно
пишување.
Да се
оспособи
да ги
пишува
месеците и
годишните
времиња по
спелување.

2.

3.

Бр.на

вокабулар
Вокабулар:
реагирање
на команди:
stand up &
turn round &
say …..

граматика
Заповедни
реченици.

Употреба
на
изучениот
вокабулар.

Употреба на
изучениот
вокабулар
преку
реагирање
на команди.

Употреба
на
изучениот
вокабулар
преку
давање на
команди.

Самооценув
ање:
чеклиста
„семафор“.

Датум на

Наставна единица

Вк.

Забелешки

час
1
2
3
4

реализација

Час
48

Обработка на нови лексички единици: денови од
неделата.
Увежбување на деновите од неделата: Jazz chant,
49
Memory Game. Репродуктивно пишување.
Пишување на деновите од неделата по спелување:
50
Spelling Bee.
Обработка на комуникативен дијалог (прашање и 51
одговор: Кој месец/год.време е сега?)

5

Увежбување на усвоениот вокабулар: месеци и 52
год.вемиња:
Memory
Game.
Репродуктивно
пишување.

6

Пишување на утврдениот вокабулар по спелување: 53
Spelling Bee.

7

Увежбување и утврдување на усвоениот вокабулар:
54
игри (Hangman, Spelling Bee, Memory Game).
Увежбување на реагирање на команди: stand up & turn 55
round & say …..
Утврдување на изучениот вокабулар и
56
комуникативни вештини. Самооценување (чеклиста
„семафор“).

8
9