You are on page 1of 3

HRVATSKO KATOLI KO SVEU ILI TE SVJETSKA POVIJEST (1914-1991) 12. Prosinca 2011.

IVICA MI KULIN

PISMA HRU

OV-KENNEDY

KONRAD BUKOV AK

Hladni rat bio je politi ki sukob izme u zapadnih sila predvo enih SAD-om i isto nih sila predvo enih SSSR-om koji se vodio od 1945. do 1991. Hladni je rat tada vo en svim mogu im sredstvima, no nikada nije prerastao u masivni oru ani sukob svjetskih razmjera. Hladni rat primarno je obilje en ekonomskim, politi kim i propagandnim sukobima izme u Zapada i Istoka radi suzbijanja utjecaja neprijateljskog bloka. Glavno obilje je rata je utrka u naoru avanju u kojem je najzna ajnija utrka odlazak ovjeka u svemir. Tema ovog seminarskog rada su pisma izme u Hru ova i Kennedyja. U pismima koja su poslana jednoj i drugoj strani pravdaju se postupci obojice predsjednika to se ti e Kube. SAD kao najja a dr ava nakon zavr etka Drugog svjetskog rata u svijetu je poznata kao dr ava koja iri mir i pravednost. SAD je mirotvorac u svijetu gdje vlada poslijeratna kriza, neima tina, glad... SAD u to vrijeme iri svoj utjecaj po cijelome svijetu, a uz to i protivnik je komunizmu koji vlada nekoliko kilometara od njegovih granica i predstavlja trn u oku. SSSR isto kao i SAD iz Drugog svjetskog iza ao je kao pobjednik, ali za razliku od SAD-a pretrpjeli su velike materijalne gubitke jer se rat vodio na njihovom teritoriju. SSSR je iz rata iza ao oslabljen i gotovo uni ten i sa takvom pobjedom je bio u zaostatku to se ti e financijskog, ekonomskog stanja, a pogotovo u zaostatku za naoru avanjem. SSSR je bio je vode a komunisti ka zemlja i ostale komunisti ke zemlje kao i Kuba su bile podre ene. Interes SSSR-a za kubu bio je velik jer je vidio da mo e biti koristan saveznik ako do rata sa SAD-om stvarno do e. Radi naoru avanja Kube dolazi do pismenog razgovora izme u Hru ova i Kennedyja. U pismima predsjednika Kennedyja mo emo vidjeti zabrinutost radi SSSR-ovog naoru avanja Kube, jer SAD se smatra ugro eno te tra i da se SSSR makne sa podru ja Kube i svoje interese makne od granica SAD-a. Dalje Kennedy navodi da se nada da se razumije njegova zabrinutost i zabrinutost cijele dr ave... Hru ov odgovara na taj na in da svoj interes ne mi e sa Kube nego se opravdava s time da je SSSR-ovska pomo je Kubi potrebna. Dalje navodi da Kuba eli osloboditi svoju zemlju od opasnosti isto kao i svaka druga zemlja na ovome svijetu jer u ovo

vrijeme svoj oslonac mora tra iti na vlastitom oru anju. Hru ov se opravdava s time to uzima u obzir i pomo SAD-a Turskoj i kako su tamo stacionirane rakete od SAD-a, a jo stoga i u Italiji i Velikoj britaniji. Ova pisma nam govore i pokazuju prepiranje dvaju razli itih svjetova u kojoj obje SAD i SSSR ele svjetski dominaciju. Da moram odlu iti tko je prvi po eo i tko je u pravu ne bih mogao odlu iti... SSSR jo dok se nije tako zvao je po eo sa irenjem komunizma i poku aja da jednom na svijetu on zavlada. S druge strane SAD je kao mirotvorac u svijetu je irio svoje interese, davao pomo i sa sigurno vrstu zahvale kao to mo emo vidjeti kod Turske. u dobio neku