You are on page 1of 9

Seminarski rad

Transformacija tabela I snimanje u datoteku

Kitanovi Katarina II8 Ugostiteljsko-turisti ka kola, Ni

Transformacija tabela I snimanje u datoteku:

1. Majkrosoft Eksel 1.1 Korisni ki interfejs 2. Transformacija tabela 2.1 Uklju ivanje reda ili kolone radnog lista u tabelu 2.2 Promena veli ine tabele 2.3 Umetanje reda ili kolone 2.4 Brisanje redova ili kolona iz tabele 2.5 Uklanjanje dupliranih redova iz kolone 2.6 Uklanjanje praznih redova iz tabele 3. Snimanje datoteka 3.1. uvanje Excel 2007 radne sveske u drugom formatu datoteke 3.2. Promena podrazumevanog formata datoteke za uvanje 3.3 Dodavanje komande Sa uvaj kao na traku sa alatkama za brzi pristup 4. Dodatak 1: Neki od Excel formata 5. Dodatak 2: Literatura

2 |T r a n s f o r m a c i j a t a b e l a I s n i m a n j e u d a t o t e k u

Majkrosoft Eksel
Majkrosoft Eksel (Microsoft Excel, eng.) je jedan od trenutno najzastupljenijih programa za tabelarnu kalkulaciju kako u preduze ima, tako i u privatnom sektoru. Microsoft Excel je deo Majkrosoftovog paketa Microsoft Office , koji je vremenom evoluirao iz prvobitnog Multiplan paketa. Aktuelna verzija ovog paketa nosi naziv Microsoft Office 2010 za ra unare koje pokre e Microsoft Windows operativni sistem, i Microsoft Office 2011 za ra unare sa Mekinto (Macintoch, eng.) platformom. Lako a upotrebe, velika sloboda tokom iste kao i stroga struktura dovele su Majkrosoft Eksel na prvo mesto najzastupljenijih programa ove vrste, uprkos brojnim drugim, pa ak i besplatnim solucijama za obradu tabela.

Korisni ki Interfejs
Za unos i predstavljanje podataka u tabelama, Majkrosoft Eksel koristi GUI- grafi ki korisni ki interfejs (GUI- Graphical User Interface, eng.). Ovaj vid interakcije korisnika sa programom zna ajno pojednostavljuje proces unosa i pregleda podataka, pove avaju i produktivnost korisnika.

Transformacija Tabela

Uklju ivanje reda ili kolone radnog lista u tabelu


y

Postupite na neki od slede ih na ina: y Da biste u tabelu uklju ili red radnog lista, upi ite neku vrednost ili tekst u eliju koja se nalazi odmah ispod tabele. y Da biste u tabelu uklju ili kolonu radnog lista, upi ite neku vrednost ili tekst u eliju koja se direktno grani i sa tabelom sa desne strane. y Da biste pomo u mi a u tabelu uklju ili redove ili kolone radnog lista, prevucite regulator za promenu veli ine u donjem desnom uglu tabele nadole da biste izabrali redove ili ga prevucite nadesno da biste izabrali kolone.

3 |T r a n s f o r m a c i j a t a b e l a I s n i m a n j e u d a t o t e k u

Promena veli ine tabele


Kliknite bilo gde u tabeli. Prikaza e se kontekstualna kartica Alatke za tabele na kojoj e se pojaviti kartica Dizajn. 2. Na kartici Dizajn, u grupi Svojstva izaberite stavku Promena veli ine tabele. U polje Izaberite novi opseg podataka za tabelu upi ite opseg tabele koji elite da koristite.

Umetanje reda ili kolone tabele


Postupite na neki od slede ih na ina: Da biste umetnuli redove tabele, izaberite neki od redova tabele iznad kojih elite da umetnete prazne redove tabele. Ako izaberete eliju ili opseg u poslednjem redu, mo i ete tako e umetnuti red iznad ili ispod tog reda. Da biste umetnuli kolone tabele, izaberite neku od kolona tabele sa ije leve strane elite da umetnete prazne kolone tabele. Ukoliko izaberete eliju ili opseg u poslednjoj koloni, mo i ete tako e umetnuti kolonu sa leve ili desne strane te kolone. Na kartici Po etak, u grupi elije kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni. Postupite na neki od slede ih na ina: Da biste umetnuli redove tabele, izaberite stavku Umetni redove tabele iznad. Da biste ispod poslednjeg reda umetnuli red tabele, izaberite stavku Umetni red tabele ispod. Da biste umetnuli kolonu tabele, izaberite stavku Umetni kolone tabele sa leve strane. Da biste umetnuli kolonu tabele desno od poslednje kolone, izaberite stavku Umetni kolonu tabele sa desne strane.

Brisanje redova ili kolona iz tabele


Izaberite redove ili kolone tabele koje elite da izbri ete. Tako e mo ete izabrati samo neku od elija iz redova ili kolona tabele koje elite da izbri ete. Na kartici Po etak, u grupi elije kliknite
4 |T r a n s f o r m a c i j a t a b e l a I s n i m a n j e u d a t o t e k u

na strelicu na dugmetu Izbri i, a zatim izaberite stavku Izbri i redove tabele ili Izbri i kolone tabele.

Uklanjanje dupliranih redova iz tabele


Excel vam omogu ava da iz tabele lako uklonite duplirane vrednosti ba kao to to mo ete uraditi sa bilo kojim izabranim Excel podacima. Kliknite bilo gde u tabeli. Prikaza e se kontekstualna kartica Alatke za tabele na kojoj e se pojaviti kartica Dizajn. Na kartici Dizajn, u grupi Alatke izaberite stavku Ukloni duplikate. U dijalogu Uklanjanje duplikata, u oknu Kolone izaberite kolone sa duplikatima koje elite da uklonite.

Uklanjanje praznih redova iz tabele


Uverite se da se aktivna elija nalazi u koloni tabele. Kliknite na strelicu u zaglavlju kolone. Da biste filtrirali prazne elije, u meniju Automatsko filtriranje na vrhu liste vrednosti opozovite izbor u polju za potvrdu (Izaberi sve), a zatim u dnu liste vrednosti potvrdite izbor u polju za potvrdu (Prazne). NAPOMENA Polje za potvrdu (Prazne) dostupno je samo ako opseg elija sadr i najmanje jednu praznu eliju. Izaberite prazne elije u tabeli, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+- (crtica).

Snimanje datoteka
Microsoft Office Excel 2007 datoteku mo ete sa uvati u drugom formatu datoteke tako to ete kliknuti na dugme Microsoft Office , a zatim izabrati stavku Sa uvaj kao. Formati datoteke koji su dostupni u dijalogu Sa uvaj kao razlikuju se zavisno od tipa aktivnog lista (radni list, list sa grafikonom ili drugi tip lista). Datoteku koja je kreirana u drugom formatu datoteke (u starijoj verziji programa Microsoft Office Excel ili u drugom programu) mo ete otvoriti tako to ete kliknuti na dugme Microsoft Office , a zatim izabrati stavku Otvori. Bi ete upitani da li elite da je sa uvate u Office Excel 2007 formatu, osim ako ne otvorite radnu svesku koja se deli. Za datoteke koje su kreirane u starijoj verziji programa Excel postoji opcija zadr avanja originalnog formata. NAPOMENA Svaki put kada datoteku sa uvate u drugom formatu, neka oblikovanja, podaci i funkcije mogu da se izgube.

5 |T r a n s f o r m a c i j a t a b e l a I s n i m a n j e u d a t o t e k u

uvanje Excel 2007 radne sveske u drugom formatu datoteke


VA NO Ako radnu svesku ne sa uvate u Excel 2007 formatu datoteke, ve u nekom drugom formatu datoteke, oblikovanja i funkcije jedinstveni za Excel 2007 ne e biti zadr ani. Vi e informacija potra ite u lanku Oblikovanja i funkcije koje se ne prenose pri konvertovanju Excel formata datoteka. Otvorite radnu svesku koju elite da sa uvate za kori enje u drugom programu. Kliknite na dugme Microsoft Office i izaberite stavku Sa uvaj kao. U polju Ime datoteke prihvatite predlo eno ime ili otkucajte novo ime za radnu svesku. Sa liste Sa uvaj kao tip izaberite format datoteke za koji znate da se mo e otvoriti u drugom programu. Dostupni formati datoteke razlikuju se zavisno od tipa aktivnog lista (radni list, list sa grafikonom ili drugi tip lista). Informacije o formatima datoteka koji su podr ani potra ite u lanku Formati datoteka koji su podr ani u programu Excel. Po potrebi kliknite na strelice da biste se pomerili na formate datoteka koji nisu vidljivi na listi. Kliknite na dugme Sa uvaj.

uvanje datoteke u Excel 2007 formatu datoteke


Bilo koji format datoteke koji je mogu e otvoriti u programu Excel 2007 mo ete sa uvati u aktuelnom formatu datoteke Excel radne sveske (.xlsx). Na taj na in ete mo i da koristite nove funkcije programa Excel 2007, kao to je ve a koordinatna mre a, koje ne podr avaju drugi formati datoteka. NAPOMENA Kada radnu svesku koja je kreirana u starijoj verziji programa Excel sa uvate kao Excel 2007 radnu svesku, neka oblikovanja i funkcije mo da ne e biti zadr ani. Informacije o funkcijama programa Excel 97-2003 koje nisu podr ane potra ite u lanku Funkcije programa Excel 97-2003 koje nisu podr ane u programu Office Excel 2007. Otvorite radnu svesku koju elite da sa uvate kao Excel 2007 radnu svesku. Kliknite na dugme Microsoft Office i izaberite stavku Sa uvaj kao.

6 |T r a n s f o r m a c i j a t a b e l a I s n i m a n j e u d a t o t e k u

U polju Ime datoteke prihvatite predlo eno ime ili otkucajte ime radne sveske. Na listi Sa uvaj kao tip izvr ite jednu od slede ih radnji: Ako treba da sa uvate radnu svesku koja je kreirana u starijoj verziji programa Excel, a ona sadr i makroe koje elite da zadr ite, izaberite format .xlsm. Ukoliko radnu svesku elite da sa uvate kao predlo ak, izaberite format .xltx. Ako treba da sa uvate radnu svesku koja je kreirana u starijoj verziji programa Excel, a ona sadr i makroe koje elite da zadr ite i elite da je sa uvate kao predlo ak, izaberite format .xltm. Ako radnu svesku elite da sa uvate u aktuelnom formatu datoteke Excel radne sveske, izaberite format .xlsx. Ukoliko datoteku elite da sa uvate u novom binarnom formatu datoteke, izaberite format xslb.

Promena podrazumevanog formata datoteke za uvanje


Tip datoteke koji se koristi po podrazumevanoj vrednosti mo ete promeniti prilikom uvanja radne sveske. Kliknite na dugme Microsoft Office i zatim izaberite stavku Opcije programa Excel. U okviru kategorije uvanje, u odeljku uvanje radnih svezaka, sa liste uvaj datoteke u slede em formatu izaberite format datoteke koji elite da koristite kao podrazumevani.

Dodavanje komande Sa uvaj kao na traku sa alatkama za brzi pristup


Komanda Sa uvaj kao nije dostupna u vidu dugmeta na Korisni ki interfejs Microsoft Office Fluent traci. Me utim, tu komandu mo ete dodati na traku sa alatkama za brzi pristup. Kliknite na dugme Microsoft Office . Desnim tasterom mi a kliknite na stavku Sa uvaj kao, a zatim izaberite stavku Dodaj na traku sa alatkama za brzi pristup.

7 |T r a n s f o r m a c i j a t a b e l a I s n i m a n j e u d a t o t e k u

Dodatak 1: Neki od Excel formata


FORMAT Excel radna sveska OZNAKA TIPA OPIS DATOTEKE .xlsx Podrazumevani Office Excel 2007 format datoteke zasnovan na XML-u. Ne mo e uskladi titi VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) kd makroa niti Microsoft Office Excel 4.0 listove sa makroima (.xlm). .xlsm Office Excel 2007 format datoteke zasnovan na XML-u i sa omogu enim makroima. Skladi ti VBA kd makroa ili Excel 4.0 listove sa makroima (.xlm). .xlsb Office Excel 2007 binarni format datoteke (BIFF12). .xltx Podrazumevani Office Excel 2007 format datoteke za Excel predlo ak. Ne mo e da skladi ti kd VBA makroa kao ni Microsoft Office Excel 4.0 listove za makroe (.xlm). Office Excel 2007 format datoteke sa omogu enim makroima za Excel predlo ak. Skladi ti VBA kd makroa ili Excel 4.0 listove sa makroima (.xlm). Excel 97 Excel 2003 binarni format datoteke (BIFF8).

Excel radna sveska (kd) Excel binarna radna sveska Predlo ak

Predlo ak (kd)

.xltm

Excel 97 Excel 2003 radna sveska Excel 97- Excel 2003 predlo ak Microsoft Excel 5.0/95 radna sveska XML 2003 unakrsna tabela XML podaci Excel programski dodatak

.xls

.xlt .xls

Excel 97 Excel 2003 binarni format datoteke (BIFF8) za Excel predlo ak. Excel 5.0/95 binarni format datoteke (BIFF5).

.xml .xml .xlam

Format datoteke unakrsne tabele XML 2003 (XMLSS). XML format podataka Office Excel 2007 programski dodatak koji je zasnovan na XML-u i kod koga su omogu eni makroi. To je dopunski program koji je dizajniran da pokre e dodatni kd. Podr ava upotrebu VBA projekata i Excel 4.0 listova za makroe (.xlm).

8 |T r a n s f o r m a c i j a t a b e l a I s n i m a n j e u d a t o t e k u

Dodatak 2: Literatura

1. http://sr.wikipedia.org/wiki/Majkrosoft_eksel 2. http://www.ef.uns.ac.rs/Download/sistemi_poslovne _inteligencije/2010-0531_podsetnik_transformacije.pdf 3. http://office.microsoft.com/sr-latn-cs/excel-help

9 |T r a n s f o r m a c i j a t a b e l a I s n i m a n j e u d a t o t e k u