You are on page 1of 2

6.

SATELITSKI PRISTUP INTERNETU


Satelitski se pristup Internetu najee koristi na lokacijama gdje ne postoji mogunost zemaljskog pristupa Internetu pomou, primjerice, ISDN- a ili ADSL- a. Dananja je pokrivenost satelitskim Internetom vrlo dobra te se na Internet moe spojiti iz bilo kojeg dijela svijeta. Postoje tri vrste satelitskog Interneta: Jednosmjerni pristup Internetu, tzv. Multicast Jednosmjerni pristup Internetu sa zemaljskim povratkom Dvosmjerni satelitski Internet

6.1. Jednosmjerni pristup


Ova se vrsta satelitskog pristupa koristi za pretraivanje Internet stranica te primanje audio i video sadraja te slika i ostalih podataka. Za ovakvu vezu dovoljan je jedan satelitski prijemnik, odnosno tanjur na koji se moe spojiti vie korisnika. Meutim, ovaj se tip satelitskog Interneta izbjegava i ne koristi esto, jer doputa prijenos podataka i multimedijalnih sadraja samo u jednom smjeru. Da bismo bolje predoili navedeno, dovoljno je ovu vezu usporediti s TV ili radio prijemnicima. Oni omoguuju primanje slike, odnosno zvuka, no samo u jednom smjeru. Dakle, nemogue je poslati zvuk natrag istim putem.

6.2. Jednosmjerni pristup sa zemaljskim povratkom


Jednosmjerni satelitski pristup Internetu sa zemaljskim povratkom se koristi u kombinaciji s tradicionalnom dial-up vezom, koja slui za slanje podataka, dok se download datoteka i primanje podataka obavlja preko satelita. To omoguava postizanje veih brzina prijenosa podataka. Osim dial- up veze, za povratni kanal se moe koristiti i GPRS1 ili EDGE2 veza. Koritenjem ovih dviju veza postie se znaajna uteda novca, jer je upload podataka vrlo mali. Promet se, naravno naplauje po koliini prenesenih podataka, a ne po vremenu koje je provedeno online. Za download se, u tom sluaju, jo uvijek koristi puno bri satelitski broadband.

6.3. Dvosmjerni pristup


Dvosmjerna satelitska veza alje podatke preko satelita, prvo na glavni server, a zatim na Internet. Satelitski tanjuri na svakoj lokaciji moraju biti precizno postavljeni i pozicionirani na nain da izbjegavaju interferenciju s drugim satelitima. Postoje dva tipa dvosmjernog satelitskog Interneta: TDMA3 SCPC4

1 2 3 4

General Packet Radio Service Enhanced Data Rates for GSM Evolution Time Division Multiple Access Single Channel Per Carrier

Dvosmjerni satelitski pristupi mogu biti jednostavni VSAT5 sa satelitskim tanjurima promjera 60 do 100 centimetara, koji su dostatni za male i srednje korisnike. Ipak, nedostatak je cijena, koja je dva do tri puta vea od obine mjesene pretplate za ADSL. Takoer, neki Internet provideri ne doputaju uporabu satelitskog Interneta u sluaju kada se prijee 500 MB iskoritenog prometa. Razlog je taj, to ima puno korisnika koji prenose velike koliine podataka te se mora paziti kako ne bi dolo da pada sustava.

Slika 9: Satelitski tanjur za pristup Internetu (http://en.wikipedia.org/wiki/Image:WildBlueDish.jpg)

Very Small Aperture Terminal