You are on page 1of 2

1. Šta je carina?

Carine su vrste državnog poreza koji se plaća na određenu robu kad prelazi državnu ili carinsku granicu. Prema smeru kretanja robe carine se dele na: uvozne, izvozne i provozne. Prema svrsi zbog koje su uvedene dele se na: fiskalne (cilj im je povećanje državnih prihoda) i na zaštitne (treba da zaštite robu domaće proizvodnje od strane konkurencije povišenjem cena strane robe). 2. Carinske isprave? To su dokumenti na osnovu kojih se obavlja carinjenje (carinska deklaracija, prevozne isprave, računi...). Carinska deklaracija je dokument pismene prijave robe za carinjenje koju podnosi njen vlasnik prilikom uvoza robe u carinsko područje, provoza kroz njega ili izvoza iz carinskog područja. Carinska deklaracija se podnosi na propisanom obrascu koja sadrži naziv robe, količinu robe, prevozno sredstvo, poreklo i namenu robe kao i potpis podnosioca. Uz carinsku deklaraciju moraju se podneti i druge propisima određene isprave (račun, prevozna isprava...). Carinska deklaracija služi kao osnova za pregled robe. 3. Carinski organi su organi državne uprave koji kontrolišu promet robe prilikom uvoza na carinsko područje, provoza kroz njega ili izvoza iz carinskog područja, koji robu carine i vrše deviznu kontrolu na granici carinskog područja. 4. Slobodna carinska zona obuhvata područje koje se nalazi u okviru područja granica neke zemlje, ali ne spada u njeno carinsko područje. Slobodna carinska zona najčešće obuhvata deo neke luke, pa brodovi koji sa robom pristaju ne podležu nikakvom carinskom postupku. 5. Carinska unija predstavlja savez na osnovu međunarodnog ugovora između dve ili više država čiji je opšti cilj ukidanje carinskih barijera i uspostavljanje jedinstvenog carinskog područja. Što znači da se između država koje su sklopile sporazum o carinskoj uniji uspostavlja indentičnost carinskog zakona i carinske tarife. 6. Carinska roba obuhvata sve stvari koje se u carinsko područje uvoze, izvoze ili provoze. Carinskom robom ne smatraju se javne isprave, čekovi, menice, obaveznice, efektivni novac... 7. Carinski prelaz – sav uvoz i izvoz, kao i prelaz lica preko carinske linije vrši se preko graničnih prelaza za međunarodni saobraćaj. 8. Carinska tarifa propisuje se posebnim zakonom. Na robu koja se uvozi plaća se carina po stopama utvrđenim Carinskom tarifom.

vazduhoplovnom i rečnom pristaništu otvorenom za međunarodni saobraćaj. - - . Pregled robe i svrstavanje robe po Carinskoj tarifi i drugim tarifama – na osnovu primljene deklaracije carinarnica vrši pregled robe u celini ili delimično i utvrđuje: da li podaci navedeni u deklaraciji ili priloženim ispravama odgovaraju stvarnom stanju u pogledu količine. Carinska zona se može otvoriti u pomorskoj luci. kakvoće. vrste. Carinska zona je deo carinskog područja na kojem se primenjuju posebne mere carinskog nadzora i posebne olakšice u pogledu carinskog postupka. da li se podaci u ispravama slažu sa podacima iz deklaracije. carinarnica obračunava i naplaćuje carinu i druge uvozne dažbine. da li je uvoz/izvoz zabranjen. da li su te israve izdali nadležni organi i da li sadrže sve neophodne podatke. da li su i uz deklaraciju priložene sve potrebne potrebe.Carinjenje robe je zakonom propisan postupak koji se sastoji od: Prijema carinske deklaracije – pri prijemu deklaracije carinarnica utvrđuje: da li je deklaracija pravilno ili uredno popunjena.9. 10. Naplaćivanje utvrđenih iznosa carine i drugih uvoznih dažbina – posle pregleda robe. vrednosti i porekla robe. Područje carinske zone mora biti ograđeno i označeno kao carinska zona.