You are on page 1of 21

Tden modliteb za mlde

25. 3. 1. 4. 2012

vod
esk Budjovice, 5. ledna 2012 Pt postn tden tden ped Kvtnou nedl se chceme intenzivn modlit za nai mlde. Vytvome spoleenstv modlitby v duchu Svtovho dne mldee v Madridu, kter mme zejm vichni v pamti. Nai mlad ns skvle reprezentovali. Bylo jich 3250. Nyn se chystaj na setkn se svmi biskupy a knmi v dieczch ped Kvtnou nedl. 14. 19. srpna se pipravuje Celosttn setkn mldee ve ru nad Szavou. Zle ovem na kadodennm nsledovn Krista. Mlad lovk potebuje vyrstat ve svobod a ke svobod v silovm poli autority. Zcela pirozen zle na rodin, spoleenstv ptel, na duchovnm pasti i farnosti. Vechny tyto aspekty je teba vyvaovat a tak umonit harmonick rozvoj mladho lovka. Mme jedinenou zkuenost, jak ti, kdo v mld objev iv vztah k Pnu Jei, provaj radost a jsou oprvnnou nadj rodi i Crkve. Modlitba je projev dvry k naemu nebeskmu Otci a znmka na iv a inn starosti a pe o mlad. Myslete na sv! A skrze n a s nimi rozite prosbu o poehnn na ty ostatn! To je katolick, veobjmajc rozmr modlitby. A to je vdy nov zkuenost vry. Brati a sestry, milujte mlde! Myslete na ni! Svme j Kristu, dobrmu Pasti. Pn nm vem hojn poehn.

Mons. Ji Paour OFMCap. biskup eskobudjovick biskup delegt BK pro mlde

vodn poznmky Leton Tden modliteb za mldee provme ve znamen oslavy XXVII. svtovho dne mldee (SDM), kter se slav v jednotlivch dieczch a v rmci R tak bhem 5. celosttnho setkn mldee (CSM) ve ru nad Szavou (14. 19. srpna 2012). Motto XXVII. SDM dan papeem Benediktem XVI. zn: Radujte se stle v Pnu, opakuji: Radujte se! (Flp 4,4). 5. CSM ve ru nad Szavou toto tma roz a jeho mottem bude: Ovocem Ducha je lska, radost a pokoj..." (Gal 5, 22). Tak bude spojeno motto SDM a tma roku crkve v R, kterm je svtost bimovn. Navren modlitby jsou sestaveny pro pouit v Tdnu modliteb za mlde. Je mon je vak vyut i v jinch dnech bhem bohoslueb, bhem osobn modlitby i modlitby v mench skupinch. Modleme se spolen za mlad lidi. Mlad, modlete se spolen za sebe navzjem.

Modlitba za Celosttn setkn mldee Pane Jei Kriste, prosme T za mlad lidi celho svta: chra je ped hchem a daruj jim vytrvalost ve zkoukch. K poznaj sv ivotn povoln a maj odvahu se pro n velkoryse rozhodnout. Zvlt t prosme, poehnej vem, kte se sejdou ve ru nad Szavou, aby pijali dary Ducha Svatho: lsku, radost a pokoj, a aby se tak stali vrohodnmi svdky tv lsky vude, kam je posl. Prosme o to na pmluvu Tv i na maminky Marie: Zdrvas, Maria

Nedle 25. bezna 2012 Biblick text: Jan 12, 23 - 24 Je jim odpovdl: Pila hodina, aby byl oslaven Syn lovka. Amen, amen, pravm vm, jestlie penin zrno nepadne do zem a nezeme, zstane samo. Zeme-li vak, vyd mnoh uitek. Text z promluv papee almista k, e lovk vry ek na Pna vce ne stre na svtn (v. 6). Oekv ho s pevnou nadj, protoe v, e on pinese svtlo, milosrdenstv a spsu. Takov oekvn se rod ze zkuenosti vyvolenho nroda, kter poznv, e Bh ho vychovv, aby se dval na takov svt, jak opravdu je, a nenechval se poret utrpenm. Vyzvm vs, abyste na rok 2012 hledli s postojem takovto dvry. Je pravda, e v koncm roce vzrostl pocit frustrace kvli krizi, kter trzn spolenost, svt prce a ekonomiku; krizi, jej koeny jsou pedevm kulturn a antropologick. Zd se, jakoby na nai dobu sestoupil pkrov temnoty, kter nedovoluje jasn vidt denn svtlo. (Benedikt XVI., poselstv k 42. svtovmu dni mru, 1. 1. 2012) Zamylen: Jak smlm o dnenm svt a crkvi? Vyuvm svch dar a schopnost pro dobro spolenosti a crkve? kol: Udlej si chvilku a zamysli se nad tm, jakmi dary T Pn obdail a jak bys jej mohl/a vyut pro dobro spolenosti a crkve.

Pmluvy Je zn kehkost ivota, lidskou zkost a strach; jeho smrt otevela spsu vem. Modleme se proto za cel svt a s nadj volejme: Pane, smiluj se. Prosme za ty, kdo maj zjem o vci duchovn a zanaj tuit, e v Kristu je oteven pstup k Otci. Prosme za vechny, kdo usiluj o zlepen stavu svta, vzdln lidstva, o poctivost pi sprv vc veejnch a spravedlnost justice. Prosme za ty, kdo jsou ve svch starostech, nemocech a utrpen osamoceni. Dnenm dnem zanme tden modliteb za mlde, prosme za mlad lidi, aby mli odvahu a slu vydvat svdectv o sv ve. Prosme za poehnn letonho srpnovho Celosttnho setkn mldee. Prosme za vechny, kdo se pipravuj na kest, slaven eucharistie a pijet bimovn, a za ty, kdo je na jejich cest doprovzej a pipravuj. Prosme o mnohost plod cesty Svatho otce Benedikta XVI. do Mexika a na Kubu. Prosme za nae blzk, kter jsi povolal k sob, pijmi je do sv nebesk slvy. Pane, ty jsi n Bh a my jsme tvj lid, spolhajc na tvou vrnost. Tob bu slva na vky vk. Amen.

Pondl 26. bezna 2012 Biblick text: Lk 1, 28 Andl k n veel a ekl: Bu zdrva, milostipln! Pn s tebou! Text papee: dejte Boha, aby vm pomohl znovu objevit vae povoln ve spolenosti a v crkvi a zstvat v nm s radost a s veselou mysl. Stoj za to pijmout do svho nitra Kristovo povoln a vydat se odvn a velkodun po cest, kterou nm nabz! (Benedikt XVI., vigilie s mladmi, Madrid 20. 8. 2011) Zamylen: Bhem andlova zvstovn pijala Maria povoln od Pna pro svj ivot. Maria ekla andlovi: Jsem sluebnice Pn: a se mi stane podle tvho slova. Pedstav si, e by se zjevil andl Tob. Byl bych schopen odpovdt stejn jako Maria a pijmout bezvhradn povoln pro svj ivot? kol: Vyhra si as a rozjmej modlitbu Zdrvas Maria a nebo Magnificat.

Pmluvy Ochotn souhlas Jee Krista ns vybz k tomu, abychom i my ekli Bohu: Tady jsem, abych plnil tvou vli. Abychom byli jako Panna Maria vnmav k tvmu hlasu a ochotni pijmout tvou vli, prosme: Bo Synu, kter jsi pijal lidsk tlo k na spse! Ve svm svatm Duchem crkev, aby slouila lidsk ve, nadji a lsce. ehnej vem, kdo usiluj o spravedlnost a mr mezi nrody. Za vldy nrod, aby mly ctu k ivotu poatmu v mateskm ln. Ochrauj eny v poehnanm stavu a jejich nenarozen dti a pamatuj na eny, kter ekaj narozen dtte v tkch podmnkch. Ve ns svm Duchem, abychom plnili tvou vli. V tomto tdnu se modlme za mlde a proto t, Pane, prosme, posiluj mlad lidi, kte pebraj odpovdnost za svj ivot. Za zemel, aby se na nich projevilo tv milosrdenstv a vidli tvou slvu. Boe, vtlenm tvho Syna byl dn zklad novho ivota. Vysly nae prosby, abychom plnnm tv vle tak sami v sob tento ivot pivedli k plnosti. Nebo ty ije a vldne na vky. Amen.

ter 27. bezna 2012 Biblick text: Nu 21, 7 (liturgick peklad) Lid piel k Mojovi a ekli: Heili jsme, kdy jsme mluvili proti Hospodinu a proti tob, modli se k Hospodinu, aby od ns odstranil hady. Text z promluv papee Vem a zvlt mladm chci drazn ci: Svt nezachrn ideologie, ale jen obrat k ivmu Bohu, kter je nam Stvoitelem, zrukou na svobody, zrukou veho skuten dobrho a pravho bezvhradn obrat k Bohu, kter je mtkem toho, co je sprvn, a zrove je vnou lskou. A co jinho ne lska ns me zachrnit? Lska m zalben v pravd a je silou, kter ns uschopuje nasazovat se pro pravdu, pro spravedlnost a pro mr, protoe ona vechno omlouv, vemu v, ve vechno douf, vechno vydr (srov. 1 Kor 13, 1-13). (Benedikt XVI., poselstv k 45. svtovmu dni mru, 1. 1. 2012) Zamylen: lovk je hn, jedin Bh je zachrnce. Uvdomuji si svou hnost a snam se zlepit? Jak asto pistupuji ke svtosti smen? Pipravuji se poctiv nebo to beru jako rutinu? kol: Najdi si dobr zpovdn zrcadlo, zpytuj sv svdom a pistup ped Velikonocemi ke svtosti smen.

Pmluvy Bh nechce smrt hnka, ale aby se obrtil a il. Modleme se proto za spsu celho svta a spolen volejme: Pane, smiluj se. Obnov, Pane, svou crkev a piprav ns na slaven Velikonoc. Pive katechumeny ke kestnmu prameni a k eucharistickmu stolu a dvej jim dary svatho Ducha. V tomto tdnu, kdy se modlme za mlde, dej Pane odvahu mladm lidem, aby pedevm oni sami ili to, co vyaduj od ostatnch kolem sebe. Pomhej nm, abychom rozvazovali nespravedliv pouta, dlili se s chudmi a hladovmi a nikdy nebyli neten k potebm blinch. Ve ns k pravmu obrcen a zbav ns neupmnosti a petvky. ehnej Svatmu otci Benediktu XVI., kter je v tchto dnech na apotolsk cest v Mexiku a na Kub, aby svdectv jeho ivota a slova inspirovan Duchem svatm padla na rodnou pdu a pinesla mnohonsobn uitek. Pamatuj na vechny, kdo ns pedeli ve smrti. Pane, obnov a chra cel lidstvo, nebo ve tvch rukou je vechna moc nyn i vdycky a na vky vk. Amen.

Steda 28. bezna 2012 Biblick text: Jan 8, 31-32 (liturgick peklad) Je ekl idm, kte mu uvili: Kdy vytrvte v mm slovu, jste opravdu mmi uednky. Poznte pravdu a pravda vs osvobod. Text z promluv papee Draz mlad, nepizpsobujte se nemu menmu ne Pravd a Lsce, nepizpsobujte se nkomu, kdo je mn ne Kristus. Zvlt dnes, kdy pevldajc relativistick kultura odmt hledat pravdu, pohrd hlednm pravdy, co je nejvzneenj touha lidskho ducha, musme odvn a pokorn nabzet univerzln hodnotu Krista jako spasitele vech lid a zdroje nadje pro n ivot. (Benedikt XVI., vigilie s mladmi, Madrid 20. 8. 2011) Zamylen: Co je to pravda? Snam se hledat v ivot pravdu? Mluvm pravdiv? kol: Vyber si situaci, kdy jsi vdom lhal a sna se ji napravit.

Pmluvy Brati a sestry! N Pn je milosrdn a pln slitovn, je shovvav i bohat lskou. Vyprosme si od nho, co potebuje crkev a svt. Vn Boe, prosme T: Aby byl v crkvi dostatek rozdavatel tvch svtost. Aby moudrost a rozvaha pedstavitel stt pinely vem lidem pokoj a rozvoj. Upevni u vech nemocnch dvru v Tvoji prozetelnost. Aby se v naich rodinch rozvjela ist, upmn a obtav lska. V tomto tdnu modliteb za mlde T, Pane prosme, aby mlad lid mli slu dobe a odpovdn pouvat svoji svobodu. Aby apotolsk cesta Benedikta XVI. v Mexiku a na Kub byla poslenm vry mstnch obyvatel a pinesla hojn plody. Uve do svho pokoje due zemelch po skonen jejich pozemsk pouti.

Vemohouc Boe! Vysly nae voln a dopej nm dojt k svtlu Tv slvy. Skrze Krista, naeho Pna. Amen.

tvrtek 29. bezna 2012 Biblick text: Jan 8, 51 (ekumenick peklad) Amen, amen, pravm vm, kdo zachovv m slovo, nezeme navky. Text z promluv papee Bh ns miluje. To je velk pravda naeho ivota, kter dv smysl vemu ostatnmu. Nejsme plodem nhody nebo iracionality. Na potku na existence je pln Bo lsky. Zstvat v jeho lsce tud znamen t zakoenni ve ve, protoe vra nen pouh pijet abstraktnch pravd, nbr dvrn vztah s Kristem, kter nae srdce otevr tomuto tajemstv lsky; t jako osoby, kter rozpoznvaj, e jsou milovny Bohem. Pokud zstanete v Kristov lsce, zakoenni ve ve, naleznete i uprosted protivenstv a utrpen zdroj radosti a vesel. Vra neodporuje vaim nejvzneenjm idelm. Naopak, pozved je a zdokonaluje. (Benedikt XVI., vigilie s mladmi, Madrid 20. 8. 2011) Zamylen: Sestav si svj ebek hodnot. Jak msto zaujm v tomto ebku vra? kol: Popros o dar vry pro konkrtnho lovka.

Pmluvy Brati a sestry! Vzvejme Pna, svho Boha, aby nehledl na nae viny, ale vyslyel ns pro svou nesmrnou slitovnost. Jei, Synu Boha ivho! Dej, aby se vichni kesan poslili a obnovili v tomto ase milosti, kterm je postn doba. A se dovedeme dotkat k svch blinch a me ducha tv lsky a pomoci. Ve ns, a nepatme mezi ty, kte se vychloubaj tm, za co by se mli stydt. A nm sla postu pome poslit vldu ducha nad tlem a osvobod ns od veho, co ns poutv. Dej, aby nai farnost spojovala upmn lska. V tomto tdnu modliteb za mlde, T Pane, prosme, nedopus, aby se mlad lid stali otroky svho tla. Odpus zemelm jejich viny pro sv nezmrn milosrdenstv. Boe siln! Tvou svatou vl je uvst ns vechny do nebesk vlasti. O to T prosme. Skrze Krista, naeho Pna. Amen.

Ptek 30. bezna 2012 Biblick text: Jan 10, 37-38 (ekumenick peklad) Neinm-li skutky svho Otce, nevte mi! Jestlie je vak inm a nevte mn, vte tm skutkm, abyste jednou provdy pochopili, e Otec je ve mn a j v Otci. Text z promluv papee Vra pesahuje pouh empirick i historick data a je schopna chpat do hloubky tajemstv Kristovy osoby. Vra vak nen plodem sil a rozumu lovka, nbr darem Boha. Pochz z iniciativy Boha, kter nm zjevuje sv nitro a vybz ns k asti na svm vlastnm boskm ivot. Vra nepodv jen njak informace o Kristov totonosti, nbr umouje osobn vztah s Nm, pilnut celou osobou - inteligenc, vl a city - k obsahu toho, co Bh zjevuje o sob samm. Otzka A za koho m pokldte vy? tak vlastn vyprovokovala uednky, aby ve vztahu k Nmu pijali osobn rozhodnut. Vra a nsledovn Krista spolu zce souvisej. A vzhledem k tomu, e vra umouje nsledovat Mistra, mus se upevovat a rst, prohlubovat a zrt v me, v jak se tento vztah s Jeem, dvrnost s Nm, zintenzivuje a umocuje. Tak Petr a ostatn apotolov museli jt touto cestou. Teprve setkn se zmrtvchvstalm Pnem jim otevelo oi k pln ve. (Benedikt XVI., homilie, Madrid, 21. 8. 2012) Zamylen: Co dl pro svou vru? Sna se aktivn rozvjet vru modlitbou, studiem a sdlenm vry s ostatnmi vcmi ve spoleenstv? kol: Udlej dnes vdom alespo jeden skutek lsky.

Pmluvy Brati a sestry! Bh nm dal svho Syna, kter se za ns neustle pimlouv. Volejme tedy o pomoc ke Kristu. Milosrdn Ote! Napl crkev silou, aby bez bzn zvstovala svtu Tvoje poselstv. Udl mr mezi stty a bratrskou lsku v kadm nrod. V tomto tdnu modliteb za mlde T Pane, prosme, probouzej v mladch lidech touhu po duchovnch hodnotch a hlad po pravm ivot. Vzbu novou nadji ve vech, kdo ztratili dvru v Boha nebo v lidi. Prosme za vechno, co je v tomto svt zasaeno zlem a sobectvm. Spas ty, kter jsi povolal z naeho stedu na vnost.

Pane, n Boe! Dej, a T ochotn poslouchme a neust1e zakoume Tvou pomoc. Skrze Krista, naeho Pna. Amen.

Sobota 31. bezna 2012 Biblick text: Jan 11, 49-50 (ekumenick peklad) Jeden z nich, Kaif, veleknz toho roku, jim ekl: Vy niemu nerozumte; nechpete, e je pro vs lpe, aby jeden lovk zemel za lid, ne aby zahynul cel nrod. Text z promluv papee Ten, kter na sebe vzal nae souen, dobe zn tajemstv lidsk bolesti a projevuje svou lskyplnou ptomnost ve vech, kte trp a kte se ve spojen s Kristovm utrpenm velmi zce podlej na Jeho dle vykoupen. Nae nezitn vnmavost vi nemocnm a potebnm bude vdy pokornm a tichm svdectvm soucitn tve Boha. (Benedikt XVI., vigilie s mladmi, Madrid 20. 8. 2011) Zamylen: Jsem si vdom, e Je trpl a zemel i za mne? Pijmm Kristv k ochotn a bez reptn? Snam se pomhat nst ke i druhm lidem? kol: Zkus navtvit nkoho nemocnho ve svm okol. Pokud to nen mon, pomodli se za nemocn a trpc.

Pmluvy Sestry a brati, v dve, e Panna Maria, Matka milosti a Pomocnice kesan, se za ns pimlouv, obrame se k jejmu Synu a pednesme mu sv prosby. Jei, slo vcch! Prosme T, aby crkev byly matkou, domovem a otevenou nru vem lidem, kte tou nalzt prav smysl ivota. Upevuj dobrou vli nrod t ve vzjemn lsce a rst v jednot. Osv vechny, kte hledaj svtlo Kristovo. V tomto tdnu modliteb za mlde, T Pane, prosme, za mlad lidi, aby trpliv a vytrvale hledali spravedlnost a mr a rozvjeli smysl pro ve spravedliv a prav. Ui, a Tvou pravdu nejen vyznvme, ale tak uskuteujeme. Pomoz chudobnm, nemocnm a oputnm a nm dej slu jim pomoci. Bu milosrdn k naim zemelm a dej, a se vichni setkme ve vnm domov u tebe v nebi. Vemohouc Boe! U svou crkev, aby vichni plnili Tv pikzn v lsce k Tob i k blinmu. Uchovej v ns dar pokoje. Skrze Krista, naeho Pna. Amen.

Nedle 1. dubna 2012 Biblick text: Mk 11, 9-10 (liturgick peklad) Ti, kdo li ped nm i za nm, volali: Hosana! Poehnan, kter pichz ve jmnu Pn! Poehnan krlovstv naeho otce Davida, kter pichz! Hosana na vsostech! Text z promluv papee Draz mlad, vy jste pro spolenost cennm darem. Nenechte se ped tkostmi ovldnout malomyslnost a neuchylujte se k falenm eenm, kter se asto nabzej jako ta nejsnadnj cesta pro pekonn problm. Nemjte strach se nasazovat, elit nmahm a obtem a volit si cesty, kter vyaduj vrnost a vytrvalost, pokoru a oddanost. Provejte s dvrou sv mld a hlubok tuby po tst, pravd, krse a prav lsce, kter zakoute! Provejte intenzivn toto obdob ivota, kter je tak bohat a pln naden. (Benedikt XVI., poselstv k 45. svtovmu dni mru, 1. 1. 2012) Zamylen: Dnes je Svtov den mldee. Vm si daru mld. Umm jej sprvn vyuvat? kol: Dnes mysli pi svch modlitbch na mlde celho svta. Do svch modliteb zahr i modlitbu dk za dar mld.

Pmluvy Zstupy vtaly Jee Krista jako Krle a Mesie, kdy slavn vjdl do Jeruzalma. Pojme mu i my vstc se svmi prosbami. Pane Jei Kriste, Krli naich srdc: Prosme t za vechen lid, a nepromarn dnou milost, kterou mu nabdne v tomto tdnu. Osvcuj ty, kte spravuj veejn vci, aby sprvn rozliovali dobro a zlo a jejich rozhodnut neovlivoval dn osobn prospch. Prosme t za trpc lidi, aby jejich ke byly nadleheny vrou a odevzdanost do vle Bo. Ve ns, abychom dovedli sprvn volit mezi dobrem a zlem a nepodlhali jsme nesprvnmu smlen vtiny. Prosme t za kesansk rodiny, aby ili ve svornosti a lsce. Prosme t, aby oslava dnenho svtovho dne mldee byla pleitost k uznn dleitosti, jakou maj mlad lid v naich spoleenstvch. Prosme za poehnn letonho srpnovho Celosttnho setkn mldee. Daruj vn ivot vem zemelm. Pane Jei, n Krli, posiluj ns svm utrpenm, abychom ti vzdvali chvlu celm svm ivotem a jednou t mohli oslavovat ve tvm vnm krlovstv, kde ije a vldne na vky vk. Amen.

Metodika Ve mi svat je mono vyut pipravench pmluv. Vechny texty jsou ureny i k osobnmu pouit. Prosme, dejte je vcm k dispozici. Ve farnm spoleenstv je doporueno zaadit modlitbu za Celosttn setkn mldee pede m svatou (ppadn po mi svat) do obvyklch modliteb. Dkujeme vem, kte mlad lidi podporuj modlitbou i vemi jinmi zpsoby.

Imprimatur: Mons. Ji Paour, OFMCap., .j. 95/2012 Vydala Sekce pro mlde esk biskupsk konference Redakce: sekretarit Sekce pro mlde esk biskupsk konference
Pmluvy jsou pipraveny dle www.brevnov.cz, www.poutnik-jan.cz .