You are on page 1of 2

Međunarodno privatno pravo Ocenjivanje: Test sadrži deset pitanja. Svaki odgovor nosi 1 poen.

Boduju se samo potpuni odgovori (ako su kod pitanja navedeni elementi, nabrajanja, i sl., koji čine odgovor, poen se dodeljuje samo ako su svi elementi tačni). Od maksimalnih 10 poena, treba osvojiti najmanje 6 za prelaznu ocenu. Sledstveno, 7 poena – označava ocenu 7, 8 poena – ocenu 8, 9 poena – ocenu 9 i 10 poena – ocenu 10. 1. Domaći sud primenom kolizione norme utvrdi da je za određeni odnos sa stranim elementom merodavno strano pravo. Koje ustanove međunarodnog privatnog prava omogućuju sudu da ne primeni merodavno strano supstancijalno pravo: a) b) 2. Navedite 3 primera isključive međunarodne nadležnosti po ZRSZ (odredite vrstu spora i vezu koja mora da postoji sa Srbijom): a) b) c) 3. Koje je pravo merodavno: a) za ocenu da li je neko lice državljanin određene strane države: b) za ocenu da li neko lice ima prebivalište u određenoj stranoj državi: 4. Odredite sledeće pojmove međunarodnog naslednog prava: a) jedinstvena zaostavština: b) podeljena zaostavština: 5. a) Odredite pojam opšte međunarodne nadležnosti: b) Navedite činjenice koje služe kao osnov za opštu međunarodnu nadležnost po ZRSZ u parničnom postupku sa stranim elementom: 1) 2) 3)

Objasnite pojam izvedene autonomije volje kod određivanja merodavnog prava za imovinska dejstva braka: 7. a) Da li su ugovorne strane ovim izabrale merodavno pravo? Obrazložite svoj odgovor! b) Koje su tačke vezivanja za ovaj ugovor po ZRSZ. Zakon o arbitraži olakšava priznanje i izvršenje stranih arbitražnih odluka. za slučaj da ugovorne strane nisu izvršile izbor na gore naveden način? 8. Ugovor sadrži klauzulu da će u pogledu prava i obaveza iz ugovora biti merodavna Načela međunarodnih trgovinskih ugovora UNIDROIT. Od koga se može tražiti aktorska kaucija po ZRSZ: a) b) c) 9. Prodavac iz Srbije i kupac iz Velike Britanije zaključe ugovor o međunarodnoj prodaji robe.6. Objasnite ovu tvrdnju s obzirom na uslove koje zakon propisuje: . Koja tri uslova treba da budu ispunjena da bi sud doneo pozitivno rešenje? a) b) c) 10. Strani državljanin podnese sudu u Srbiji zahtev za priznanje odluke o razvodu braka koju je doneo sud države čije državljanstvo dotično lice ima.