You are on page 1of 4

Arbeidsrecht Blok 1 STAR = stichting arbeid Nationaal niveau: over tussen werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en overhead Sectoraal niveau: vakbonden

Volksverzekering: geldt voor iedereen die in Nederland woont Werknemersverzekering: alle werknemers hebben hier recht op. In de wet opzoeken of je een werknemer bent. Als je een werknemer bent, kom je hiervoor in aanmerking, je hoeft geen premie te betalen. Zwartwerkers hebben ook recht op een WIA en WW, maar dan ontvang je wel een valsschrift. Direct binden: werkgevers en werknemers zijn hier altijd aan gebonden Indirect binden: geldend als werkgever en werknemer niets hebben afgesproken. Hier mogen werkgevers en werknemers van afwijken. CAO: kan afgesloten worden door één of meer vakbonden met een werkgever of een vereniging van werkgevers. Nergens staat dat de vakbond leden moet hebben in het bedrijf. Dit gebeurt nogal wel eens omdat werkgevers dan af zijn van ¾ dwingend recht. Alleen per CAO afwijken ¾ dwingend recht CAO maken: op papier zetten, zeggen dat dit een CAO is. Om een CAO in werking te laten treden moet deze naar de minister worden opgestuurd en ontvang je een bevestiging. Het is niet verplicht om een CAO af te sluiten. Als de werkgever dit niet wilt, vakbonden wel, dan heeft de vakbond hier middelen voor. Voorbeeld: stiptheidsacties, stakingen. Als je je handtekening ergens onder hebt gezet als werkgever en je bent lid van de werkgeversvereniging dan ben je verbonden aan de CAO. Als je lid bent van een vakbond ben je automatisch gebonden aan de CAO. Als je niet lid bent kan je geen rechten ontlenen aan de CAO, maar de werkgever is wel verplicht de CAO op jou toe te passen. Voorbeeld: CAO: salaris van 15 EURO, contract salaris van 10 EURO. Als je lid bent van de vakbond kan je naar de rechter gaan en ontvang je 15 EURO. Als je geen lid bent , kan je het niet vorderen bij de rechter, maar is de werkgever wel verplicht je 15 EURO te betalen. Een beetje ingewikkeld, maar anders is het voor werknemers erg aantrekkelijk om vakbondvrij personeel aan te nemen. CAO wordt afgesloten voor een bepaalde tijd van maximaal 5 jaar (meestal 2 jaar). Na afloop van de CAO mogen werkgevers afwijken van de CAO. Wel bestaat er nawerking; als de CAO afloopt blijven werkgevers verplicht het huidige salaris te betalen. Nieuwe werknemers kan je als werkgever wil minder betalen.

Onderscheid bepaalde onbepaalde tijd duur project .Afwijking van nadele (langer) bij CAO . Je mag bezwaar aantekenen na het algemeen bindend verklaren. Dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst. Een CAO wordt algemeen binden verklaart als de meerderheid van de werknemers lid is van een vakbond. Hiermee voorkom je concurrentie op arbeidsvoorwaarden. ook al staat dit niet op papier.Reintegratieplicht wkg . Het geldt dan voor iedereen in de branche.Let op: CAO afwijking mogelijk Contracten keten (ART 7:668a): .Opvolgende werkgevers Intermezzo bepaalde tijd . Omvang is het gemiddelde van de afgelopen 3 maanden.Loopt van rechtswege af .Geen arbeid.Opvolgende arbeidsovereenkomsten met tussenpozen kleiner dan 3 maanden die de duur van 36 maanden overschrijden .Meer dan 3 opvolgende contracten voor bepaalde tijd met tussenpozen kleiner dan 3 maanden .Moeten worden opgezegd! Ziekte = functie niet meer kunnen vervullen .Schriftelijk . die verklaart de CAO dan als statuswet.Einde van rechtswege .Onbepaalde tijd gevolgd door bepaalde tijd .Zekere tijd Proeftijd (ART 7:652): . gedurende 3 maanden.CAO algemeen bindend verklaren: door de minister.Beide partijen gelijk . geen loon .Tussentijdse opzegging indien schriftelijk overeengekomen .Arbeid .3 ketens binnen 36 maanden toegestaan .Ijzeren proeftijd Contracten voor bepaalde tijd (ART 7:667 BW): . Arbeidsovereenkomst (ART 7:610 BW) .Werkgever betaalt 2 jaar 70% van het loon tot maximum premieloon (ART 7:629 BW) .Gezag .Eventueel afspreken twee wachtdagen/vakantiedagen . Rechtsvermoeden: wekelijks 20 uur per maand.Loon .Na afloop 3e keten of > 36 maanden maximaal 3 maanden verlenging .Tussenpoos van niet langer dan 3 maanden .

Kan alleen als werkgever kan aantonen dat werknemer bepaalde kennis.Gebruikmaking van ontslagvergunning binnen 2 maanden na afgifte .Moet opnieuw worden afgesloten als concurrentiebeding verzwaarderd. Eind van rechtswege .Dood werknemer (ART 7:674) . tijd.UWV toetst of ontslag redelijk is afweging belangen werkgever en werknemer (voorbeeld: leeftijdsverdeling moet hetzelfde blijven na de reorganisatie). Blok 2 Gesloten stelsel ontslagrecht: alleen via onderstaande redenen kan ontslag plaatsvinden. Je kan altijd naar de rechter om te vragen of deze het concurrentiebeding kan matigen. vervalt dan automatisch.Geografisch gebied (heel Nederland of alleen Tilburg).Belangrijkste reden = bedrijfseconomische omstandigheden .Moet altijd schriftelijk . plaats) en geografisch gebied van beperking ‡ Duur van de beperking (gebruikelijk één jaar) ‡ Hoogte van de vergoeding (billijkheid niet indien wn schadeplichtig) ‡ Gevaar: (gedeeltelijk) vernietigen beding ‡ Belangenafweging ‡ Verval concurrentiebeding ‡ Ontbreken beding: onrechtmatige concurrentie indien stelselmatig klanten worden benaderd die duurzaam met voormalig wg zijn verbonden en daarbij gebruik van kennis en gegevens die wn heeft verkregen bij voormalig wg.Inachtneming geldende opzegtermijn (na toestemming UWV 1 maand eraf) Opzegtermijn: Werknemer: 1 maandag Werkgever: dienstverband wet Na korting < 5 jaar 1 maand 1 maand 5 10 jaar 2 maanden 1 maand 10 15 jaar 3 maanden 2 maanden > 15 jaar 4 maanden 3 maanden Mogelijke afwijking in CAO of arbeidsovereenkomst .Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd 2. of iets dergelijke heeft .In vervulling gaan ontvindende voorwaarden . .Concurrentiebeding: ‡ Werkzaamheden (aard. Opzegging (eenzijdige beëindiging) Aanvraag ontslagvergunning door werkgever bij UWV werkbedrijf . Eventueel vergoeding wegens onredelijk ontslag Na toestemming UWV bedrijf . . bepaalde klanten. andere redenen zijn nietig 1. Concurrentiebeding: je mag voor een bepaalde tijd geen arbeidsovereenkomst aangaan met een concurrent.

Dringende reden 2. Ontbinding door de rechter Zowel werknemers als werkgevers kunnen te allen tijden naar de rechter om te ontbinden. 3. Schadevergoeding op basis van kantonsformule.Beschikbaar voor werk .Referte-eis: 26 uit de laatste 36 weken gewerkt . moet werknemer procedure voor aanspannen. Wordt hier niet aan voldaan dan is de opzeg nietig.Niet verwijtbaar werkloos . geen verwijtbaarheid beide partijen >1 = verwijtbaarheid werkgever < 1 = verwijtbaarheid werknemer 4.Tenminste 5 of tenminste de helft van de arbeidsuren verlies per week .Geen recht op loondoorbetaling over de verloren uren . Veranderingen in de omstandigheden van dien aard dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve op de korte termijn dient te eindigen o Geen opzegtermijn o Refelxwerking opzegverboden o Kantonrechter kan billikheidsvergoeding toekennen. niet verplicht.Er mag niet worden opgezegd zonder toestemming van de UWV of als het in strijd is met het opzegverbod (ART 7:670 BW). Kantonsformule = A x B x C A = aantal gewogen dienstjaren (hangt af van leeftijd in dienstjaar) B = bruto maandsalaris C = correctiefactor 1 = neutrale ontbinding.Verzekerde in de zin van de WW . Twee belangrijke redenen 1. Wederzijds goedvinden Uitkering WW .