You are on page 1of 29

K N NG GIAO TI P

BI T P M

M i b n hy k v m t thnh cng ho c th t b i c a mnh trong vi c giao ti p v i ng i khc trong cng vi c.

M C TIU KHA H C

Khi quay l i lm vi c, h c vin c th : 1. Bi u hi n s bi t l ng nghe c a mnh 2. p d ng m hnh Nghe v Ni 3. Tm c gi i php t t nh t cho nhm. 4. p d ng m hnh Ni thuy t ph c. 5. t ra yu c u c th v c th ng gp ki n hi u qu

LISTEN & SPEAK RINGS


ACTION

LISTEN

SPEAK

CCH L NG NGHE (LISTEN)


T p trung (FOCUS) Yn l ng Duy tr thi l ng nghe T o nh ng i u b /m thanh khuy n khch ng i ni Ph n h i (REFLECT) H i nh ng cu h i m L p l i n i dung Th hi n c m xc trong l i ni v hnh ng T ng k t (SUMMARIZE) Kh ng nh l i thng tin nh n c v tnh hu ng.

CCH NI (SPEAK)
S p x p (ORGANIZE) Xc nh nhu c u c a ng i nghe Xc nh k t qu mong mu n S p x p nh ng chnh Th hi n (EXPRESS) Gi i thi u ti Kh ng nh v h tr t ng c a mnh Xc nh nh ng b n kho n c a ng i nghe Ki m tra (CHECK) Ki m tra ph n ng c a ng i nghe

NGUYN T C C A L NG NGHE

Seek First To Understand Tr c tin l hi u Then To Be Understood Sau l c hi u

L I CH C A VI C L NG NGHE

TM HI U
VS

CC HNH TH C GIAO TI P
70% TH I GIAN H NG NGY = GIAO TI P

9% 16% 30% 45%

Vi t c Ni Nghe

KHOA H C

NGHE  L NG NGHE SINH L TM L

5M C

L NG NGHE

KHNG /L I GI V NGHE NGHE CH N L C CH M CH TH U C M

TI NG HOA NGHE

tai

c ng m t m t tri tim

TI NG HOA NI

l a l a

NGUYN L T NG B NG K n ng

Thi

CCH L NG NGHE
T p trung (FOCUS) Yn l ng Duy tr thi l ng nghe T o nh ng i u b /m thanh khuy n khch ng i ni Ph n h i (REFLECT) H i nh ng cu h i m L p l i n i dung Th hi n c m xc trong l i ni v hnh ng T ng k t (SUMMARIZE) Kh ng nh l i thng tin nh n cv tnh hu ng.

LISTEN

Bi t p: T P TRUNG
Chia thnh c p, m i ng i l ng nghe v n c ng th ng c a ng i khc (2 pht) Ng i nghe s d ng m hnh T P TRUNG; kh kh n ch lm sao yn l ng v khng ni i u g Ng i ni ng gp ki n cho ng i nghe (2 pht) i v tr v th c hi n l i

T P TRUNG :

nh gi

Ng i nghe c im l ng l ng nghe b n ni khng? V m t c a ng i nghe c cho th y h ang quan tm c ng nh ch tm n nh ng g b n ang ni khng? M t ng i nghe c khi no khng t p trung khng? C lc no ng i y th hi n nghe m t cch my mc khng? Ng i nghe c bi u hi n m thanh hay hnh ng khuy n khch b n khng? Ng i nghe lm hay qu nhi u?

CU H I

NG / M

Ng

CU H I M i tr l i c th l a ch n cch tr l i cu h i m th l nh th no?, i u g?, v sao?.

ng

B p

CU H I NG t cu tr l i. Cu h i ng th ng l ai?, khi no?, u?, c bao nhiu?.

BI T P T NG K T
Bi t p

NH NG L I TH
XT ON
Ph bnh Dn nhn Ch n on

NG G P

A RA GI I PHP
Ra l nh/ e d a D y i H i qu m c Khuyn nh

N TRNH
Chuy n h ng Ph t l S d ng logic Cam oan Bi n h

CCH NI
S p x p (ORGANIZE) Xc nh nhu c u c a ng i nghe Xc nh k t qu mong mu n S p x p nh ng chnh Th hi n (EXPRESS) Gi i thi u ti Kh ng nh v h tr t ng c a mnh Xc nh nh ng b n kho n c a ng i nghe Ki m tra (CHECK) Ki m tra ph n ng c a ng i nghe

SPEAK

TH HI N
GI I THI U V CH
T ng h p tnh hu ng hi n t i

XU T V H

TR

CHO T

NG

ra t ng Gi i thch n ho t

ng nh th no

XC

Nh n m nh l i ch c a t ng Cc b c k ti p (d dng)

NH B N KHO N C A NG

I NGHE

CCH NI: Bi t p
Chia thnh c p, m i ng i hy ni v ng i s p t t nh t c a mnh trong th i gian 1 pht.

LISTEN & SPEAK RINGS


ACTION

LISTEN

SPEAK

CCH L NG NGHE (LISTEN)


T p trung (FOCUS) Yn l ng Duy tr thi l ng nghe T o nh ng i u b /m thanh khuy n khch ng i ni Ph n h i (REFLECT) H i nh ng cu h i m L p l i n i dung Th hi n c m xc trong l i ni v hnh ng T ng k t (SUMMARIZE) Kh ng nh l i thng tin nh n c v tnh hu ng.

CCH NI (SPEAK)
S p x p (ORGANIZE) Xc nh nhu c u c a ng i nghe Xc nh k t qu mong mu n S p x p nh ng chnh Th hi n (EXPRESS) Gi i thi u ti Kh ng nh v h tr t ng c a mnh Xc nh nh ng b n kho n c a ng i nghe Ki m tra (CHECK) Ki m tra ph n ng c a ng i nghe

BI T P T NG H P
Ba ng

i m t nhm .

Ng i nh gi ng vai tr h ng d n Ng i th c t p, c th ng t ngang ngh ph ng php hi u qu h n.

v n

c hi u v h ng l r t quan tr ng

n cng m t cch hi u v thnh cng

MU THU N
Mu thu n l g?
Mu thu n l tnh hu ng m tm tr ng, nhu c u ho c gi tr c a c nhn xung t v i ng i khc.

MU THU N
Mu thu n l khng th trnh kh i L i ch c a mu thu n
Khuy n khch s trao L c h i i m t cch xc th c

nu ln nh ng v n

Kch thch s sng t o T o nn s k t n i Gip cho s pht tri n b n thn

Gi i quy t mu thu n

Win-Lose

Win-Win

Lose-Lose

Lose-Win

Gi i quy t mu thu n
T ng b c: 1. Xc nh mu thu n d a trn nhu c u c a nhm
2. Ngh ra cng nhi u cch gi i quy t cng t t. 3. L a ch n gi i php t t nh t. 4. Ln k ho ch ( u, lm g, khi no, v i ai, b ng cch no).

5. Th c hi n k ho ch. 6. R sot k t qu .

Gi i quy t mu thu n
T ng b 1. 2. 3. c: i khc, v (ii) c a chnh b n. i khc.

Nh n m nh (i) nhu c u c a ng

Ph n nh s tn tr ng c a b n v ki n c a ng Nh n m nh (i) quy n

nh c a b n, v (ii) nguyn nhn.