You are on page 1of 16

BEZPATNY

DWUTYGODNIK
26 stycznia 2012

issn: 2080-3664
naKaD: 10 000 EGz
rok Vii, nr 2 (106)
g
a
z
e
t
a
i
n
f
o
r
m
a
t
o
r
.
p
l
Punkty kolportau:
Racibrz: (Ocice, Brzezie, Studzienna
Sud, Ostrg, Obora, Markowice,
Miedonia, Nowe Zagrody), Rudnik
Pietrowice Wielkie,
Kunia Raciborska, Rudy, Ruda
Kozielska, Ndza, Babice, Szymocice,
Jankowice,
Wodzisaw, Pszw, Lubomia,
Syrynia, Kornowac, Pogrzebie
Krzyanowice, Tworkw,
Biekowice, Bolesaw, Bojanw
Krzanowice
wykaz punktw na:
gazetainforamtor.pl
rozrywka region
Aquapark wybuduje
frma z Raciborza
Zesp z Raciborza
wyda drug pyt
Lokalna frma wygraa przetarg na
budow aquaparku w Raciborzu. Bu-
dowa aquaparku bdzie kosztowaa
miasto prawie 30 mln zotych i potrwa
dwa lata. Obiekt ma stan na terenie
Orodka Sportu i Rekreacji przy ulicy
kowej w Raciborzu.
Raciborska Izba Gospodarcza prze-
kazaa pienidze zebrane podczas
koncertu Gwiazdka Serc Placw-
ce Opiekuczo - Wychowawczej.
Dziki funduszom mieszkanie pod-
opiecznych wyposaono w niezbd-
ny sprzt gospodarstwa domowego.
PUBLiCySTyka STr. 10
SyLweTki STr. 12 WIADOMOCI STr. 3
Standardy
odnieania
Kiedy drogi znw przykryje bia-
y puch, warto wiedzie, ile czasu
bdziemy czeka na odnieenie.
Kada ulica ma okrelony stan-
dard odnieania. Pierwszestwo
maj drogi dojazdowe do miasta
oraz ulice w centrum.
MoToryzaCJa STr.14
Pienidze
z Gwiazdki Serc
przekazane
The Band Of Endless Noise na po-
cztku stycznia wyda drug w swo-
jej karierze pyt. Od czasu wydania
ich debiutanckiego krka mino
7 lat. Zesp jest jednym z bardziej
znanych przedstawicieli alternatyw-
nego rocka w Polsce i za granic.
NA GORCO z nOWyM rOkIeM zWIkszAMy IlO punktW kOlpOrtAu
kunIA rACIBOrskA - SPorT
KuNIa RacIBORSKa BDZIE mIaa ORLIKa
Podczas styczniowej sesji
Sejmiku Wojewdztwa lskiego
radni zdecydowali, e przeznacz
ok. 5,7 mln z na budow siedem-
nastu kompleksw sportowych
w ramach programu moje Bo-
isko - Orlik. Kady z projektw
zostanie dofnansowany kwot
333 tys. z. Koszty budowy Or-
likw wahaj si od miliona do
nawet trzech milionw zotych.
Wikszo pienidzy pochodzi z
budetu gminy. Kwota dofnan-
sowania wynosi 666 tys. z. Poo-
w tej sumy przekazuje samorzd
Wojewdztwa, a drug pokrywa
ministerstwo Sportu i Turysty-
ki. Jeli chodzi o gminy powiatu
raciborskiego to dofnansowanie
otrzymaa tylko gmina Kunia
Raciborska. Pienidze na budow
Orlika otrzyma rwnie Pszw i
Radlin.
P
rACIBrz - inweSTyCJe
100 TyS EuRO Na REmONT SP 5
Sto tysicy euro ze rodkw Fun-
dacji uytecznoci Publicznej Herman-
na-Niermanna otrzymao miasto Raci-
brz na adaptacj i renowacj budynku
Dwujzycznej Szkoy Podstawowej im.
Jana Brzechwy Nr 5. Szkoa od czerw-
ca 2011 roku jest remontowana. Na
kompleksowy remont budynku mia-
sto wyda okoo 1 mln 500 tys. zotych.
Remont wykonuje Przedsibiorstwo
usugowe Borbud z Raciborza. Za-
kres inwestycji obejmuje m.in.: termo-
modernizacj budynku, nadbudow
poddasza, wymian instalacji, remon-
ty pomieszcze wewntrz budynku.
Po remoncie szkoa zostanie oddana
do uytu we wrzeniu 2012 roku.
P
alkohol i seks na studniwce? - Normalka
Ofcjalnie - kilka ykw szampana, tradycyjnie - butelki z mocnymi trunkami pod stoem.
To wasz wieczr, wasz bal.
Przetaczcie go w ten sposb, by
mie tylko dobre wspomnienia -
yczyli uczniom jeszcze przed roz-
poczciem studniwek dyrektorzy
szk. Studniwka to bal przed eg-
zaminem dojrzaoci. Pikne suk-
nie, eleganckie garnitury, zabawa
do biaego rana, wspomnienie
na cae ycie. coraz czciej jed-
nak na studniwkach nie brakuje
osb, ktre z wiadomych wzgl-
dw jej nie pamitaj. alkohol na
studniowkach? Ofcjalnie zakaza-
ny. Najwyej lampka szampana.
Jak jest naprawd? O to zapyta-
limy uczniw raciborskich szk.
- Kilka osb si upio. Wiadomo
byo kto to bdzie. Takie klasowe
cwaniaki, ale reszta zachowaa
umiar - mwi Kasia, uczennica
jednej z nich. - Ju na kilka dni
przed studniwk umwilimy
si kto i ile przyniesie wdki. Piwa
nie bralimy, bo za duo miejsca
zajmuje w torebce i wicej go trze-
ba wypi, eby co poczu - doda-
je inna. - Kada para miaa przy-
najmniej jedn butelk wdki.
Bynajmniej tak byo przy naszym
stoliku. Na pocztku, wiadomo
troch si balimy, ale zrobili-
my tak jak starsze roczniki. Nie
przejmowalimy si tym, nie bie-
galimy po azienkach czy po po-
dwrku. Pilimy po prostu przy
strony przyzwolenie na picie ze
strony nauczycieli byoby niewa-
ciwe. - Przed balem wychowawca
mwi nam, ebymy nie przesa-
dzali, ebymy pokazali, e jeste-
my ju doroli i mona nas trak-
towa powanie, ale podczas balu
sam widziaem jak nauczyciele z
tego swojego kcika wychodz na
parkiet coraz bardziej umiechnici
- mwi mateusz. czsto nauczycie-
le przymykaj oko, widzc uczniw
pijcych po ktach. Jeli nauczycie-
le kategorycznie zabraniaj picia na
balu maturalnym, modzi zawsze
znajd inne sposoby. - Kiedy kilka
dni temu studniwk miao jedno
z raciborskich licew by tutaj nie-
may tok. modzi kupowali po kilka
piw, wsiadali w samochd. chwa-
lili si, e wypij w samochodzie
przed sal studniwkow i wrc
na imprez - opowiada pracowni-
ca jednej z raciborskich stacji ben-
zynowych. - Nauczyciele doskona-
le wiedzieli, co robimy. Wiedzieli,
e wszyscy pij, ale nic nie mwi-
li - mwi ukasz, ktry w stud-
niwce uczestniczy jako osoba
towarzyszca. alkohol to jedno.
co z innymi uywkami? - Ja oso-
bicie nic innego oprcz alkoholu
nie zaywaem. Nie widziaem te,
eby kto pali chociaby trawk -
dodaje ukasz. - Znam takich ty-
pw ze szkoy, ktrzy pal traw-
k, ale na studniwce chyba tego
nie byo - mwi mateusz.
Ostatnio coraz czciej sy-
szy si take o utracie dziewictwa
na studniwce. moda na inicja-
cj seksualn po balu matural-
nym przybya do Polski z zacho-
du. Ogldamy to midzy innymi
w amerykaskich flmach. Bale
maturalne w Polsce bardzo cz-
sto maj swj dalszy cig w wy-
najtych pokojach hotelowych,
gdzie bawi si cae grupy, a coraz
czciej tylko pary. Na interneto-
wych forach a huczy od opowie-
ci o seksualnych podbojach na
lub zaraz po balu maturalnym. W
Raciborzu, jak wynika z rozmw
z licealistami studniwkowy seks
nie jest praktykowany. - Pewnie
zdarzaj si takie sytuacje, ale ja o
niczym nie syszaam - odpowia-
daj zapytane o ten aspekt tego-
roczne maturzystki. - W tym roku
nie syszaem o adnych incyden-
tach. ale podobno w zeszym roku
miaa miejsce sytuacja, po ktrej
nauczyciele czciej zagldali do
toalet - mwi jeden z licealistw.
Jak wida doroso nie zawsze
wie si z dojrzaoci, a stud-
niwka nie zawsze niesie ze sob
dobre wspomnienia. Na koniec
warto wic zada pytanie, gdzie
znajduje si granica swobody przy
organizacji uczniowskich zabaw?
czy ustala je sama modzie, czy
szkoa jako instytucja egzekwu-
jca standardy uczniowskich za-
chowa?
pAulInA krupIskA
stoliku. Pod koniec imprezy puste
butelki walay si pod nogami -
opowiada jeden z uczestnikw te-
gorocznej studniwki. Dla niekt-
rych osb kontakt z alkoholem na
studniwce jest pierwszym w yciu.
Przecie w balach udzia bior nie
tylko maturzyci. Zdarza si rw-
nie, e osobami towarzyszcymi
s modzi ludzie - poniej 18 roku
ycia. Kiedy przesadzi si z alkoho-
lem, konsekwencje bywaj rne.
- Teraz nie byo takich sytuacji, ale
syszaem, e dwa czy trzy lata te-
mu kto si upi i zwymiotowa na
buty nauczyciela, kiedy ten prbo-
wa go wyprowadzi na zewntrz
- opowiada mateusz, tegoroczny
maturzysta.
Studniwka to impreza szkol-
na. W wikszoci odbywa si jed-
nak poza szko. Nie mona wic
zabroni modym ludziom picia
na niej alkoholu. Z drugiej jednak
Oczywicie tradycj jest, aby te pozostae 100 dni do matury uczci stud-
niwk. Bal moe rozpocz si dopiero po odtaczeniu poloneza. Wicej
zdj ze studniwek raciborskich szk rednich ogldaj na stronach 6 i 7.
2
Gazeta Informator <<
26 stycznia 2012, nr 2 (106)
Wiadomoci
Redakcja
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny
Ireneusz Burek
Zesp redakcyjny
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Izabela Muda, Sonia Makowiecka
Staa wsppraca: Anna Burek
Adrian Behr, Bartosz Kozina, Krystian Niewrzo
Natalia Klimaszka, Patrycja Krupiska,
Skad: Marek Musio
Dzia marketingu
Barbara Frydryk
509 381 263, 32 414 90 30
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
Robert Student
533 362 362
biuro@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk: Presspublika Sp. z o.o.
Nakad: 10 000 egz.
Wydawca
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
sAMOrzD rACIBrz
Stra nie karze za psie kupy?
Radnego Gawliczka bulwersuje, e stra miejska wystawia mnstwo
mandatw za parkowanie, a prawie wcale za psie odchody
Gociem styczniowego posie-
dzenia komisji gospodarki miej-
skiej by Wiesaw Buczyski,
komendant raciborskiej stray
miejskiej. Odpowiada on na py-
tania radnych w zwizku z ra-
portem rocznym podsumowuj-
cym funkcjonowanie podlegej
mu jednostki. Radnego Gawlicz-
ka zaciekawia dysproporcja w
iloci poucze i wystawionych
przez stranikw mandatw za
nieprawidowe parkowanie oraz
niesprztanie psich odchodw.
W 2011 roku stranicy ukarali
kilkaset osb za ze parkowanie,
a zaledwie kilka za psie kupy.
- Skd ta dysproporcja? Za nie-
prawidowe parkowanie potraf-
cie kara, a za paskudzce psy ju
nie? - pyta.
Wedug komendanta Buczy-
skiego stranicy interweniuj
przewanie na zgoszenie miesz-
kacw, a wikszo z nich - ok.
70 % - dotyczy wanie zdarze
komunikacyjnych. - Samochd
stoi zaparkowany nawet kilka go-
dzin, a jak jest zgoszenie o nie-
PowiaT raCiBorSki - PoLiCJa
Wielkie owy raciborskiej policji
Osoby poszukiwane byy na
podstawie nakazw doprowa-
dzenia, listw goczych oraz
ustalenia miejsca pobytu. Stre
prawa w wyniku prowadzonych
dziaa Poszukiwany w grud-
niu zatrzymali 4 osoby poszu-
kiwane listem goczym oraz 6
osb poszukiwanych celem usta-
lenia ich miejsca pobytu.
Kolejne owocne poszukiwa-
nia funkcjonariuszy byy ju w
styczniu 2012 roku, gdzie zosta-
o zatrzymanych 6 osb poszuki-
wanych listem goczym i 5 osb
poszukiwanych w celu ustalenia
ich miejsca pobytu. - Policjanci
prowadzc dziaania sprawdzali
adresy zamieszkania lub miej-
sca pobytu osb, ktre zgodnie z
decyzjami organw cigania po-
winny odbywa kary wizienia
lub ktre po popenieniu prze-
stpstwa ukryway sie przed ni-
mi. Wrd poszukiwanych byli
niebezpieczni przestpcy, osoby
nie pacce grzywien, uchylajce
sie przed obowizkiem alimen-
tacyjnym - relacjonuje rzecznik
prasowy KPP Racibrz mirosaw
Szymaski.
PS
~wyborca
Wanie: dostaam mandat za dosow-
nie 1 minut...wiedziaam, e parkuj w
miejscu niedozwolonym, ale szukalam
prawie 10 minut wolnego parkingu, a
musiaam co zaatwi, wic zaparko-
waam... - wanie to jest problem: ka-
dy szuka pienidzy i nie czarujmy si,
Stra miejska szuka okazji by zarobi
lub si wykaza (tu mam na myli po-
jedynczego stanika porzdku). Zatem
najatwiej jest obserwowwac i czeka a
kto zatrzyma auto na niedozwolonym.
Dlaczego miasto zamiast rozwizywa
probem braku parkingw stawia kolej-
ne znaki zakazu aby da moliwosc za-
rabiania Strazy miejskiej? Kto rozliczy
prezia i prezydenta za takie interesowne
i krtkowzroczne rozwizywanie pro-
blemw tego miasta?

~wesoy_romek
Niech powoaj specjaln ekip anty-ku-
pow i cigaj. Obsrywajce kundle do
schroniska a paniusie na przymusowe
roboty publiczne, np/ sprztanie kup.
~Emeryt
Dawa mandaty Szczeglnie Na Osie-
dlach Sm nowoczesna cay czas Parku-
j Na Trawnikach. Stra miejska Stawia
mandaty Tylko Na Rynku. Wieczorem
Nie mona Przej chodnikiem. Tak
By Nie moe W Tym miecie.
~markus
@emaryt, a mylisz, e naszym stra-
nikom miejskim chce si biega gdzie
tam na osiedla? Ja w cigu caego ycia
widziaam raciborskich stranikw naj-
dalej od ich komendy to w parku im.
miasta Roth. Dalej si nie zapuszczaj.
W ogle to nie widziaem ich nigdzie
poza wspomnianym parkiem, ul. Sien-
kiewicza (przy krwiodawstwie), podczas
przebieki wok Kaufandu, poczty i
potem przez PKS na komend, niekie-
dy wida jak przysiadaj na papieroska
na dworcu PKP, bywaj te na rynku,
w okolicach ul. Rzeniczej i na placu
naprzeciwko wejcia do biblioteki przy
rynku no i jeszcze na Placu Dugosza. W
innych miejscach ich nigdy nie widzia-
em (no, moe jeszcze kiedy jaki szed
przez park zamkowy, ale nie widziaem z
bliska wic nie mog powiedzie czy by
to kto ze Sm czy gociu w czapce po-
dobnej do tej z wdzianka Sm).

Redakcja nie utosamia si z komenta-
rzami, ktre s zaczerpnite z dyskusji
czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
KomentaRze do aRtyKuu
sprztajcym wacicielu psa, to
nawet jak patrol pojedzie, zdy
si on ju oddali - wyjani.
Sposb na zwikszenie eg-
zekucji za zanieczyszczanie pod-
sun Henryk majnusz: - Ludzie
wyprowadzaj na og psa w to
samo miejsce i o staych porach,
najczciej wieczorem. Wystarczy
zaczai si par razy i zobaczy kto
sprzta, a kto nie - poradzi szef
komisji gospodarki miejskiej.
pAWe strzelCzyk
W grudniu i pierwszej poowie stycznia policjanci zatrzymali 21 osb poszukiwanych m.in.
przez jednostki policji, sdy, prokuratury.
rACIBrz - goSPoDarka
aquaPaRK Na BaNK Na OSTROGu
Radnemu Wacawczykowi
nie podoba si usytuowanie aqu-
aparku na terenie OSiR-u i chcia-
by zmiany lokalizacji inwestycji.
Wacawczyk po raz kolejny zwrci
uwag na niekorzystne jego zdaniem
umiejscowienie wartej ok. 30 mln z
inwestycji. Podczas posiedzenia komi-
sji budetu wyliczy powtarzajce si za
kadym razem argumenty przemawia-
jce za inn lokalizacj: zbyt mao miej-
sca, niekorzystny dojazd, podmakajcy
teren. Do tego dochodzi pozbawienie
trenujcych na OSiR-ze pikarzy i pi-
karek unii boiska treningowego oraz
wtpliwoci zgaszane nieofcjalnie
przez pracownikw samego OSiR-u.
Radny widziaby obiekt raczej w oko-
licach auchan i chcia dowiedzie si,
czy rozstrzygnity niedawno przetarg
cakowicie wyklucza moliwo zmia-
ny lokalizacji.
Prezydent Lenk i odpowiadaj-
cy za ca inwestycj wiceprezydent
Krzyek rozwiali nadzieje radnego.
czas na zgaszanie uwag do rozstrzy-
gnicia przetargu upyn w ubiegy
pitek, a do tego czasu aden formal-
ny protest - nie tylko co do lokalizacji
- nie wpyn. Nie protestoway rw-
nie rodowiska pikarskie, usatys-
fakcjonowane obietnic wybudowa-
nia boiska treningowego ze sztuczn
traw nieopodal. Prezydenci zwrcili
ponadto radnemu uwag, e dysku-
sja na ten temat miaa miejsce ju kil-
ka lat temu, a decyzja co do miejsca
gdzie ma by zbudowany aquapark
staa si ostateczna przynajmniej na
etapie dokumentacji.
Wyjanienia nie zadowoliy rad-
nego RSS Nam. argument o odcie-
niu cisego centrum miasta od spa-
lin pozostawianych przez samochody
zjedajcych do aquaparku goci z
ssiednich powiatw nie zrobi jed-
nak wikszego wraenia. - Decyzje
ju zapady - uci wiceprezydent
Krzyek. mimo to Wacawczyk za-
powiada na najbliszy czas interpela-
cj dotyczc zadania pn. Budowa
Wielofunkcyjnego Orodka Sporto-
wego przy ul. Zamkowej.
O aquaparku czytaj rw-
nie na stronie 12
PS
rACIBrz - sAMOrzD
POLa KIELIcHa
I PO PROBLEmIE
Stra miejska nie wie, co
robi zim z bezdomnymi,
ktrzy nie s dostatecznie
pijani.
Zima to okres, w ktrym co
roku wraca problem osb bez-
domnych. Stra miejska nader
czsto interweniuje w przypad-
kach, kiedy osoba bez staego
zameldowania naraona jest na
zamarznicie. Kopotu nie ma,
kiedy bezdomny jest trzewy -
wwczas zostaje przewieziony do
noclegowni. Jak jednak twierdzi
komendant stray Wiesaw Bu-
czyski, nie zdarzyo si jesz-
cze, by interweniowano w przy-
padku osb niespoywajcych
wczeniej alkoholu. I tu pojawia
si powany problem, na ktry
zwrci uwag radny Piotr Do-
miniak.
co robi z tymi ludmi? cho
regulamin noclegowni zabrania
przyjmowania nietrzewych, i
tak s oni tam dowoeni. I prze-
wanie przyjmowani na noc, po-
mimo i placwki tego typu nie
dysponuj odpowiednim perso-
nelem medycznym niezbdnym
do udzielenia ewentualnej po-
mocy.
W najbliszym czasie regu-
lamin noclegowni ma ulec zmia-
nie w ten sposb, by umoliwia
przyjmowanie ludzi, u ktrych
poziom alkoholu we krwi nie
przekracza 0,2 promila. Bar-
dziej pijani mog by odwoeni
bd to do izby wytrzewie w
Tychach, bd to na pogotowie.
Warunkiem przyjcia jest jednak
albo stenie alkoholu powyej
0,5 promila (izba), albo stwier-
dzone obraenia zewntrzne lub
wewntrzne (pogotowie).
Komendant Buczyski ma
wobec tego problem co robi z
bezdomnymi, u ktrych bada-
nie alkomatem wykazuje zawar-
to w przedziale 0,2 - 0,5 pro-
mila. auje, e przy noclegowni
nie funkcjonuje pomieszczenie
z przeznaczeniem dla tego ty-
pu pacjentw. - Nie moemy ich
zostawia na mrozie, ale gdzie
ich odwozi, skoro nikt nie chce
przyj? - zwrci si do prezy-
denta Lenka.
Wadze nie przewiduj jed-
nak utworzenia na terenie miasta
izby wytrzewie. Koszty zwi-
zane z zatrudnieniem koniecz-
nego personelu znacznie prze-
wysz te ponoszone dotychczas
na dowoenie nietrzewych do
Tychw. miasta zwyczajnie na
to nie sta. - Natomiast lokalizo-
wanie tego w domu dla bezdom-
nych bd noclegowni w ogle
nie wchodzi w gr, bo to zupe-
nie inne funkcje - stwierdzi wi-
ceprezydent Krzyek.
Jak zatem rozwiza pro-
blem? Najprociej byoby do-
prowadzi bezdomnego do
takiego woltau, aby kwalif-
kowa si do przyjcia na izb
wytrzewie. Rozwizanie takie
sugerowali radni myliwy i maj-
nusz, oczywicie artem. Sk w
tym, e lepszego - pki co - nie
zaproponowano, i wyglda na to,
e personel raciborskich plac-
wek pomagajcych bezdomnych
w dalszym cigu bdzie musia
pracowa ponad miar, by za-
pewni opiek pijanym pensjo-
nariuszom.
PS
904 mandaty na czn kwot 90 650 z wysta-
wili w 2011 r. raciborscy stranicy miejscy. 64 razy
ich interwencja skoczya si skierowaniem sprawy
do sdu. W 3241 przypadkach interwencja strani-
kw zakoczya si pouczeniem. 489 zdarze, m.in.
sprzeda narkotykw, picie alkoholu w miejscach pu-
blicznych czy dewastacje, ujawniono dziki monito-
ringowi miejskiemu.
STRa mIEJSKa WySTaWIa maNDaTW Za 90 TyS. Z
3 >> Gazeta Informator 26 stycznia 2012, nr 2 (106)
Wiadomoci
rACIBrz - sAMOrzD
PS
PoLiCJa rACIBrz
Policja ju w nowej siedzibie
Komenda Powiatowa Policji przeniosa si z Placu Wolnoci na Bosack
pAWe strzelCzyk
Dugo oczekiwana przepro-
wadzka do nowej siedziby sta-
a si faktem. Od poniedziaku
23 stycznia wszystkie wydziay
KPP Racibrz funkcjonuj ju w
nowoczesnej komendzie przy ul.
Bosackiej 42. Zmianie nie uleg
kontakt z raciborsk policj -
wszystkie numery telefonw i
adresy poczty elektronicznej
pozostay bez zmian.
- W styczniu realizujemy
czynnoci z przenosinami, aby
zacz pracowa w nowym miej-
scu. Jak ju si urzdzimy, b-
dziemy chcieli pokaza obiekt
przy Bosackiej raciborzanom,
dlatego w planach jest uroczy-
ste otwarcie z udziaem komen-
danta wojewdzkiego, na ktre
zostan zaproszeni mieszkacy
i media - tumaczy oficer pra-
sowy KPP Racibrz mirosaw
Szymaski. Wstpnie uroczy-
sto taka jest planowana na 17
lutego.
Na razie nie wiadmo co sta-
nie si ze star siedzib na Pla-
cu Wolnoci. Prezydent Lenk
wyklucza raczej jej remont i
adaptacj na cele mieszkalne.
Obiekt najprawdopodobniej zo-
stanie wystawiony na sprzeda.
rACIBrz - sAMOrzD
Obserwatorium dostanie 50 tysicy
Radni zgodzili si wesprze pienidzmi z miejskiej kasy remont
Obserwatorium Geofzycznego w Raciborzu.
W maju ubiegego roku posie-
dzenie miejskiej komisji owiaty
odbyo si w siedzibie lskiego
Obserwatorium Geofzycznego w
Raciborzu. Radni zapoznali si z
funkcjonowaniem instytutu, jak
rwnie z planami na przyszo
tego orodka naukowego. Dowie-
dzieli si m.in. o moliwoci utwo-
rzenia we wsppracy z PaN ogro-
du dowiadcze. Pady wwczas
deklaracje o pomocy fnansowej ze
strony miasta, gdy stan zabytko-
wego budynku daleki jest od ide-
alnego.
Podczas styczniowego posie-
dzenia komisji Krystyna Klima-
szewska przedstawia szczego-
we opracowanie odnonie potrzeb
orodka. Radnym zostanie ju
niedugo przedstawiony projekt
uchway o przekazaniu dotacji dla
obserwatorium w wysokoci 50
tys. z. - Nie jest to wygrowana
kwota, potrzeby s wiksze. ale t
dotacj dajemy sygna, e jestemy
zainteresowani dalsz wspprac
- argumentowaa Klimaszewska.
Wiceprezydent Nowacka poinfor-
mowaa ponadto, e jest szansa
na rodki od innych podmiotw,
m.in. wojewdzkiego konserwato-
ra zabytkw.
Po majowym zwiedzaniu radni
byli pod duym wraeniem obser-
watorium i do przekazania dotacji
nie trzeba byo nikogo dugo nama-
wia. Wniosek zosta przyjty jed-
nogonie. andrzej Lepczyski wy-
razi nadziej, e inwestowanie w
obiekt nie zakoczy si tylko na do-
ranych remontach, ale powstanie
tam ogrd nauki i techniki. micha
Fita zaproponowa, by w perspek-
tywie tej pomyle o stworzeniu
miejsca w ssiedztwie obserwato-
rium, gdzie mogyby parkowa au-
tokary wiozce do orodka szkolne
wycieczki. Pady take propozycje
poprawienia dojcia grk od stro-
ny ul. Jana Pawa.
Na przeszkodzie stoj jednak
miejskie plany sprzedania terenu
naprzeciw kocioa matki Boej.
Dlatego zanim zapadn decyzje
odnonie dalszej pomocy obser-
watorium, miejski wydzia urbani-
styki wypowie si o moliwociach
stworzenia optymalnych rozwi-
za komunikacyjnych w celu ua-
twienia parkowania wok stacji
oraz dojcia do niej.
PS
PowiaT raCiBorSki - zDrowie
O PROFILaKTycE mOESZ ZaPOmNIE!
W 2012 roku w budecie
powiatu raciborskiego nie
przewidziano rodkw na
bezpatne badania proflak-
tyczne.
Od lat powiat opaca takie ba-
dania jak m.in. GBS, PSa, HIV,
toksoplazmoza. W zeszym roku
przeznaczono na ten cel 150 tys.
zotych. Ilo pobieranych kupo-
nw wiadczya, e ciesz si one
wrd mieszkacw du popular-
noci, dlatego wycofanie si z f-
nansowania bada zmartwio rad-
nego Gumieniaka. - Bardzo dua
liczba mieszkacw bya nimi ob-
jta, w wielu przypadkach pomo-
gy one nawet uratowa czyje y-
cie. Szkoda by byo, gdyby zupenie
znikny - zwrci si Gumieniak
do starosty Hajduka podczas ko-
misji rozwoju gospodarczego. Rad-
ny ju wczeniej wypytywa zastp-
c starosty, czy istnieje moliwo
kontynuacji bezpatnych bada.
Jak si okazuje, powodem wy-
cofania si z pokrywania kosztw
bada byy nowe zadania naoone
przez rzd na powiaty, np. ustawa o
tzw. pieczy zastpczej czy koniecz-
no dalszych ubezpiecze szpitali.
Zmusza to samorzdy do szukania
oszczdnoci na innych polach. -
To nie bya nasza za wola, te wy-
datki id w miliony zotych. Skd
na to wszystko bra? - podkreli
starosta. Zauway przy tym, e to
radni sami zadecydowali o zaprze-
PS
maNDaTy Za maO
SymPaTycZNE?
Krystyna Klimaszew-
ska chce wiedzie, czy da-
ne o karach za wykroczenie
s przechowywane przez
stra miejsk, a jeli tak -
to przez jak dugi czas. Rad-
na prosi te stranikw, by
sympatyczniej wystawiali
mandaty.
O istnienie miejskiej bazy
danych nt. karanych mandata-
mi Klimaszewska wypytywaa
Wiesawa Buczyskiego, szefa
raciborskich stranikw pod-
czas obrad komisji gospodarki.
Ten potwierdzi istnienie reje-
stru, nie potrafi natomiast od-
powiedzie, jak dugi czas dane
s archiwizowane. Lista pozwala
stranikom w sytuacjach spor-
nych weryfikowa jaki rodzaj
sankcji zastosowa przy kon-
kretnym przewinieniu. - Posi-
kujemy si tym, jeli zapiemy
osob na wykroczeniu. Dyurny
sprawdza, czy osoba ta bya u
nas notowana i za jakie wykro-
czenie. ma to wpyw na decyzje
prowadzcego postpowanie.
Jeli uzna, e ma to by mandat,
to bdzie - tumaczy Buczyski.
Zapani na recydywie nie maj
co liczy, e zakoczy si na po-
uczeniu sownym.
- a czy mandatw nie mo-
ecie wystawia bardziej sym-
patycznie? - poprosia radna
na zakoczenie wystpienia, co
spotkao si ze spor wesooci
pozostaych radnych. - Ja bym
wola gronie, ale bez mandatu -
skwitowa marian Gawliczek.
PS
PS
rACIBrz - akCJe CHaryTaTywne
GWIaZDKa PRZEKaZaa
SPRZT POTRZEBuJcym
Dziki funduszom pozy-
skanych z koncertu Gwiazd-
ka Serc wyposaono miesz-
kanie dla podopiecznych
placwki z Pogrzebienia.
Kilka tygodni temu Wielofunk-
cyjna Placwka Opiekuczo-Wy-
chowawcza z Pogrzebienia uru-
chomia dla swoich podopiecznych
10-osobowe mieszkanie przy ulicy
Piotrkowskiej w Raciborzu, ktre
skada si z szeciu pokoi, kuchni,
trzech azienek, pralni i pomiesz-
czenia gospodarczego. mieszkanie
ma pomc podopiecznym wkro-
czy w samodzielne, dorose ycie.
Dopiero teraz mieszkanie zostao
cakowicie wyposaone w sprzt
gospodarstwa domowego, ktrego
zakup zosta w znacznej czci sf-
nansowany ze rodkw zebranych
podczas koncertu charytatywnego
Gwiazdka Serc organizowanego
przez Raciborsk Izb Gospodar-
cz. Zakupiono dwie pralki frmy
gorenje, odkurzacz, zmywark
bosch i lodwk polar.
Sprzt traf do mieszkania we
24 stycznia, za dwa dni pniej -
w czwartek 26 stycznia - zaplano-
wano uroczyste otwarcie i wprowa-
dzenie si modych podopiecznych.
Na pocztek pod staym nadzo-
rem opiekunw zamieszka w nim
pi dziewczyn w wieku 14 - 16 lat.
Wszystkie jeszcze si ucz w raci-
borskich szkoach.
P
rACIBrz - SPorT
PIERWSZy BIay ORLIK
W REGIONIE
Od 19 stycznia przy Szkole Pod-
stawowej nr 5 dziaa Biay Orlik.
Jest to lodowisko o tafi lodu gru-
boci 5 cm i powierzchni 17,5m x
30 m. Powierzchni lodowiska wy-
znaczaj bandy. Lodowisko czynne
jest codziennie do 28 lutego w go-
dzinach 8.00 do 20.00. Jedynie w
soboty, niedziele i wita Biay Or-
lik dostpny jest od 10.00 do 21.00.
Do dyspozycji uytkownikw przy-
gotowano rwnie toalety, szatnie
dla pa i panw, wypoyczalni
yew i miejsce, w ktrym w razie
potrzeby bdzie mona uzyska
pomoc medyczn. Korzystanie z
lodowiska dla wszystkich bdzie
bezpatne. Jedynie osoby chcce
wypoyczy ywy bd musiay li-
czy si z opat w wysokoci 3 zo-
tych za godzin jazdy.
P
staniu fnansowaniu bada przy
uchwalaniu budetu. - Faktycz-
nie to te nasza wina, tak bylimy
przyzwyczajeni do tych bada, e
nie przypuszczaem, i moe ich
zabrakn - przyzna Gumieniak.
Stanisaw Biel - prezes RIG i siostra Rozalia Krzyewska
4
Gazeta Informator <<
26 stycznia 2012, nr 2 (106)
Biznes
Wzorem lat ubiegych, w czasie trwania tegorocznej akcji roz-
liczeniowej, podatnicy bd mogli zadecydowa o przekazaniu 1%
podatku nalenego na rzecz wybranej organizacji poytku publicz-
nego (OPP). Wystarczy, e terminowo zo zeznanie podatkowe w
urzdzie skarbowym, wypeni stosowny wniosek oraz zgodnie z
obowizujcymi przepisami dokonaj zapaty podatku. W tym ro-
ku na 1% naszego podatku czeka ponad 7 tys. organizacji, spord
nich prawie 750 z terenu wojewdztwa lskiego.
PRZEKaZa 1% PODaTKu ORGaNIZacJI POyTKu PuBLIcZNEGO
R E K L A M A
sAMOrzD rACIBrz
a.Hajduk: Na co komu
rozmowy z biznesem?
Komisja rozwoju gospodar-
czego rady powiatu planowaa,
jakie tematy wemie pod lup
przez najblisze miesice. Rad-
ny Ryszard Winiarski postulo-
wa, by zorganizowa spotkanie
czonkw komisji z przedsi-
biorcami z terenu powiatu raci-
borskiego. Winiarski (w radzie
szefujcy komisji rolnictwa,
zawodowo sam prowadzcy
wasny biznes) uwaa, e spo-
tkanie takie, np. z poczstun-
kiem w lokalu gastronomicz-
nym pozwoli radnym wsucha
si w potrzeby wacicieli firm
i wyrobi sobie pogld o pro-
blemach, z jakimi na co dzie
musz si boryka. Kontakty
takie mog mie wpyw na roz-
wj gospodarczy regionu. Przy-
pomnia, e jeszcze w poprzed-
nich kadencjach organizowano
podobne inicjatywy i spotkania
byy nadzwyczaj owocne.
Koledzy z komisji podchwy-
cili pomys i byliby wpisali spo-
tkanie takie w swj grafik za-
j, gdyby nie postawa starosty,
ktry w midzyczasie pojawi
si na posiedzeniu. Szef powia-
tu, pomny zych dowiadcze z
przeszoci, nie rokuje przed-
siwziciu pomylnoci. - a kto
na to przyjdzie? Duy biznes
nie przyjdzie, moe troch za-
interesowania bdzie ze strony
mniejszych przedsibiorcw -
stwierdzi. aby jednak zaspoko-
i oczekiwania radnych zapro-
ponowa, by jedno z posiedze
komisji odbyo si przy udziale
przedstawicieli lokalnych orga-
nizacji gospodarczych.
PS
Nie znalaza uznania w oczach starosty propozycja radnego
Winiarskiego, by radni spotkali si z przedsibiorcami.
~zmiany potrzebne
Staroste i prezydenta potrzeba by zmie-
niac na kogos kto ma pojecie o prowa-
dzeniu frm a nie o najwyej pracy w
szkole. Nauczyciele to najgorsi samo-
rzadowacy. Id do wyborw dla kasy.
To wprawdzie odnosi sie do Lenka ale
Hajduk daleko od Niego nie stoi. Obaj
naradzaj si wspolnie zanim nawet
pier**n, a Tajemniczy Wojownik to juz
cakowicie biznessman innej plki - on
wie tyle o zarzadzaniu frm co dawni
komunici. Niestety tacy ludzie decyduj
o losach przedsiebiorstw w Raciborzu.
~te przedsibiorca
Podatki,ZuS, ktore trzeba opci bez
znieczulenia to jedna strona medalu, a
druga to taka,ze nawet mali przedsie-
biorcy nie s klientami PuP,ani opieki
spoecznej i to trzeba ceni. Wszystko
ma swj kres, jak jeszcze reszt, ktra
wie koniec z koncem,aby utrzyma
frm zarznie si zwiekszonymi obci-
eniami, to kraj ten , a raciborszczyzne
szczeglnie czeka los - nawet nie chce si
myle jaki,ale w naszym kraju tak to ju
jest, e prywata, prywata, a interes spo-
eczny to tylko przed wyborami. W no-
wym roku samozadowolenia naszej wla-
dzy nie brakuje.
~Do Winiarskiego
Skoro Pan zgosi tak inicjatyw to
niech pan rwnie ze swoich rodkw
sfnansuje poczstunek na bankiecie.
Przecie sta Pana na to.
W zadnym wypadku wyerka z naszych
podatkw!
~may przedsibiorca
No tak ci mali,ktorzy zatrudniaj dwie
trzy osoby si nie licz bo ich podatki
wpywaj.... na zachd? cholera- kady
grosz w dobie kryzysu sie liczy, czy nie.
Panie starosto nie przystoi!!! Kay na-
wet may przedsiebiorca oy na wasze
utrzymanie - no tak ale z nimi nie warto
rozmawia bo przecie na tak wysokie
pensje nie daj rady oy, to musi i z
podatnika wiekszego.
Redakcja nie utosamia si z komenta-
rzami, ktre s zaczerpnite z dyskusji
czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
KomentaRze do aRtyKuu
rACIBrz - goSPoDarka
Zwalczanie grzyba domowego - cz. 1
Inwazja grzybw domowych powoduje niszczenie budynkw
i jest niebezpieczna dla ludzkiego zdrowia
Jeeli na cianach w mieszkaniu
pojawiy si szarobrunatne plamy,
przypominajce pajczyn, to pew-
ne, e zaatakowa j grzyb. Niesie on
ze sob wiele zagroe: powoduje
rozkad i odpadanie tynkw, niszczy
mury, drewno, a co najwaniejsze
ma bardzo silne oddziaywanie aler-
genne. Dlatego walczy z nim trzeba
szybko i bezwzgldnie. Przy sabej
wentylacji, mieszkania s szczegl-
nie naraone na atak pleni i grzy-
bw, czyli na korozj biologiczn.
Przez korozj biologiczn budynkw
rozumie si rne formy niszczenia
elementw budowli, wywoane dzia-
aniem organizmw ywych, tzw.
szkodnikw biologicznych. Obok
grzybw domowych i pleniowych,
takimi szkodnikami s rwnie jed-
nokomrkowe drode, glony oraz
owady.
Zanim jednak zabierzemy si do
walki z grzybami, bezwzgldnie na-
ley usun przyczyny wystpowa-
nia warunkw rozwojowych dla mi-
kroorganizmw. Budynek powinien
zosta zabezpieczony przed przema-
rzaniem oraz napywem wody i wil-
goci. Inaczej wszystkie nasze wysiki
zmierzajce do pozbycia si glonw
i grzyba pjd na marne.
Grzyb w budownictwie to wrg
podstpny. Na cianach najpierw
pojawiaj si kolonie glonw w po-
staci silnych wykwitw, tzw. zazie-
lenie. Stanowi one podoe do
rozwoju pleni i zagrzybie. Ich usu-
wanie naley rozpocz od dokad-
nego oczyszczenia podoa. Brud,
py, odbarwienia naley usun
przez szorowanie. Jeeli grzyb zako-
rzeni si gbiej, naley sku tynk a
do cegie, okoo 1 m poza zaatakowa-
ne miejsce.
Zaczyna si od zapachu
ciany budynkw mieszkalnych
najczciej atakuj plenie oraz pod-
stawczaki. Zaczyna si zazwyczaj
niewinnie - charakterystycznym,
niezbyt przyjemnym zapachem. Na
cianach jeszcze niczego nie wida,
ale pojawienie si ziemistego zapa-
chu w domu powinno by sygnaem
alarmowym. Najczciej jednak nie
zwracamy na niego uwagi przekona-
ni, e to tymczasowe. Tak dzieje si
do czasu, a zauwaymy, e farba
odpada, a na cianach za meblami
wida szaro-zielone plamy i naro-
la. Najbardziej niebezpieczny i jed-
noczenie najczstszy jest atak ple-
niowcw. Zagrzybienie ma posta
czarnego nalotu. Z zagrzybieniem
tego typu trzeba walczy jak naj-
szybciej, gdy pleniowce s szko-
dliwe dla zdrowia - wywouj nud-
noci, ble i zawroty gowy, alergie,
zaburzenia ukadu pokarmowego. W
skrajnych przypadkach mog powo-
dowa astm i grzybic puc.
Grzyby rujnuj jednak nie tylko
zdrowie domownikw. W rwnym
stopniu s szkodliwe dla domu.
Niszcz spoiny midzy cegami, po-
woduj uszczenie farb i odpadanie
tynkw.
W nastpnym numerze
opisane bd metody zwalcza-
nia inwazji grzybw
Pytania, zamwienie pomiaru
wilgotnoci cian, osuszania czy
odgrzybiania prosimy kierowa
na adres: info@termofale.pl lub
dzwoni: nr telefonu
48 602 150 886.
Usugi wykonuje frma ROMAR.
Artyku spOnsOrOWAny
Pomiar wilgotnoci zawilgoconego muru - widoczne lady grzyba
S >> Gazeta Informator 26 stycznia 2012, nr 2 (106)
Biznes
BizneS rACIBrz
Kupujc wgiel w SaB International klienci nie musz paci akcyzy, gdy frma zarejestrowana jest jako podmiot
poredniczcy w sprzeday.
Firma SaB International po-
wstaa w ubiegym roku. W tak
krtkim czasie skad opau wyka-
za prne dziaania, wprowadza-
jc na rynku raciborskim zamt.
Wybicie si na rynku wglowym
jest zasug konkurencyjnych cen
opau, jakie proponuje Firma SaB
International. Znacznie nisza ce-
na wgla stanowi powane zagro-
enie dla innych skadw opao-
wych funkcjonujcych obecnie na
raciborszczynie. Fakt, i zima w
tym roku jest wyjtkowo agodna,
a ceny frm konkurencyjnych wy-
sokie, mg wpyn na rentow-
no innych skadw opaowych,
co z kolei moe doprowadzi na-
R E K L A M A
Artyku spOnsOrOWAny
SaB International podbija raciborski rynek wglowy
u w Raciborzu, zaburzya kondy-
cj innych frm na lokalnym rynku
wglowym. Liczba nowych klien-
tw wzrasta z dnia na dzie, a ci -
ktrzy zakupili wczeniej niewielk
ilo - wracaj. Wanym aspektem
w prosperowaniu nowego skadu
opaowego jest tania dostawa su-
rowca do domu klienta. Transport
na terenie Raciborza kosztuje 20
zotych, natomiast poza miastem
50 zotych. Prnie rozwijajce si
przedsibiorstwo rozwaa rwnie
zaoenie w przyszoci pogotowia
wglowego, ze wzgldu na ch za-
kupu opau nawet w pnych go-
dzinach wieczornych przez klien-
tw, ktrym wgla zabrako.
wet do ich zamknicia. Obawy
wydaj si by suszne, tym bar-
dziej, e Firma SaB proponuje
taszy wgiel rosyjski, ktry pod
wzgldem jakoci dorwnuje pol-
skiemu,
wydobywanemu w takich ko-
palniach, jak: Piast czy Ziemowit.
Firma SaB International jest zgo-
szona jako podmiot poredniczcy
w sprzeday wgla. Klienci deta-
liczni nie musz wic paci akcy-
zy, a przede wszystkim nie musz
obawia si o to, e zapac kar,
co niestety zdarza si w przypadku
zakupu wgla u porednikw nie-
zgoszonych jako podmiot pored-
niczcy. Produkt, ktry proponuje
klientowi nowa frma na racibor-
skim rynku wglowym sprowa-
dzany jest z Zagbia Kuzbas, czyli
z Kunieckiego Zagbia Wglowe-
go, pooonego w obwodzie keme-
rowskim i nowosybirskim, ktre
synie z wydobycia wgla bardzo
dobrego pod wzgldem jakocio-
wym. Badania skadu chemiczne-
go wykazuj, i spalanie tego su-
rowca ma mniej negatywny wpyw
na rodowisko. Produkt ten cechu-
je si nisz zawartoci siarki, co
jest kolejnym atutem, gdy wpywa
to na lepsze spalanie wgla.
Firma SaB International, kt-
ra otworzya niedawno skad opa-
Racibrz, ul. Bosacka 61
www.tani-opal.eu
tel. 32 410 20 54
6
Gazeta Informator <<
26 stycznia 2012, nr 2 (106)
Edukacja Studniwki 2012
Zesp Szk mechanicznych w Raciborzu - Bravo
Raciborska
II Liceum Oglnoksztacce w Raciborzu
na:
na:
F
O
T
.


P
a
T
R
y
c
J
a

K
R
u
P
I

S
K
a
,

N
a
T
a
L
I
a

K
L
I
m
a
S
Z
K
a
,

N
a
T
a
L
I
a

J
a
N
K
O
W
S
K
a
,

J
a
N
u
S
Z

N
O
W
a
K
? >> Gazeta Informator 26 stycznia 2012, nr 2 (106)
Edukacja
I Liceum Oglnoksztacce w Raciborzu
Szkoa mistrzostwa Sportowego w Raciborzu
Zesp Szk Zawodowych w Raciborzu
na:
na:
na:
S
Gazeta Informator <<
26 stycznia 2012, nr 2 (106)
rACIBrz
Kino
kInO BAtyk
ul. Londzina 13
www.kinobaltyk.pl
ALVIN I WIEWIRKI 3
27.01 - 2.02 / GODZ. 15.15, 16.45
SZTOS 2
27.01 - 2.02 / GODZ. 18.15, 20.00
CHOPIEC NA ROWERZE
31.01 / GODZ. 20.00
kino PrzeMko
ul.Londzina 38
www.rck.com.pl
CHICO I RICA
26.01 / GODZ. 18.00
DOM SNW
27-29.01 / GODZ. 19.00
GIGANCI ZE STALI
31.01 / GODZ. 11.00
MNIAM
1.02 / GODZ. 11.00
KRL LEW
3.02 / GODZ. 11.00
PAN POPPER I JEGO
PINGWINY
6.02 / GODZ. 11.00
nDzA - plAC przy urzDzIe GMIny - 29 styCznIA rACIBrz - arena rafako - 18 LUTego
Zapowiedzi
Zgoszenia kandydatw do nagrody Pantofelek 2011
mona nadsya do 6 lutego. Kandydatw mog zgasza
wycznie osoby penoletnie za pomoc formularza, kt-
ry mona pobra na stronie internetowej modzieowego
Domu Kultury lub na portalu raciborz.com.pl. Spord
zgoszonych kandydatw kapitua konkursu do koca lu-
tego wyoni piciu nominowanych. Ogoszenie nazwiska
laureata i wrczenie nagrody nastpi w marcu.
ZGOSZENIa DO PaNTOFELKa 2011 JESZcZE DO 6 LuTEGO
WODzIsAW lskI - wCk - 3 LUTego
kunIA rACIBOrskA - MokSir - 2 LUTego rACIBrz - rCk - 24 LUTego
Wojak Boxing Night w Raciborzu
18 lutego w arenie
Rafako odbdzie si Wo-
jak Boxing Night - gala
boksu zawodowego. Pod-
czas imprezy zobaczymy
znakomitych, utytuowa-
nych bokserw jak: an-
drzej Wawrzyk, Damian
Jonak, Rafa Jackiewicz,
Krzysztof Bienias, Pawe
Koodziej. Gomi spe-
cjalnymi Gali bd take
Krzysztof Diablo Wo-
darczyk oraz artur Szpil-
ka. Oprcz walk zawodo-
wych przewidziane s 3
walki boksu amatorskie-
go kobiet z Klubu uKS
carbo Gliwice. Na ringu
zobaczymy Lidi Fidu-
r, Sandr Brodack oraz
akcja Honorowego Oddawania Krwi
29 stycznia w godzi-
nach od 9.00 do 13.00 na
placu przy urzdzie Gminy
Ndza odbdzie si kolejna
akcja Honorowego Odda-
wania Krwi, organizowa-
na przez Klub HDK PcK
w Ndzy. Na uczestnikw
akcji czekaj niespodzian-
ki midzy innymi 3 nagro-
dy aGD ufundowane przez
lski Zakad Przewozw
Regionalnych w Katowi-
cach oraz kubki ufundo-
wane przez redakcj porta-
lu raciborz.com.pl. Wicej
informacji pod numerem
telefonu 695 314 839. Pa-
tronat medialny nad akcj
3 - 5 lutego w Wodzisaw-
skim centrum Kultury odb-
dzie si wystawa modelarska
prezentujca szeroki zakres
modeli redukcyjnych zarw-
no zdalnie sterowanych, jak
i modeli wystawowych. Or-
ganizatorem wystawy jest
Szkutnicza modelarnia dzia-
ajca przy WcK. Wystawa
modelarska bdzie czynna
tylko przez 3 dni. Planowane
godziny otwarcia od 8.00 do
19.00 (na yczenie zwiedza-
jcych mona godziny otwar-
cia wyduy). Wstp wolny.
Wystawa modelarska
Przy slajdach
i przy herbacie
Kolejne spotkanie po-
drnicze w miejskim
Orodku Kultury, Sportu
i rekreacji w Kuni Raci-
borskiej. Tym razem go-
Grupa mocarta
Dopiero co bawi nas
Kabaret moralnego Nie-
pokoju, a ju Raciborskie
centrum Kultury zapo-
wiada kolejne dawki hu-
moru i rozrywki. W lutym
na deskach RcK-u pojawi
si Grupa mocarta. Gru-
pa mocarta to kwartet
smyczkowy majcy cha-
rakter kabaretu, powsta-
y w 1995. W swoich wy-
stpach cz klasyk ze
standardami muzycznymi
i hitami. W Raciborzu wy-
stpi 24 lutego (pitek)
o godz. 19.00 z progra-
mem FraknRoll. Bilety w
cenie 40 z do nabycia w
ciem spotkania bdzie
Leszek Szczasny. Go
zawita do mOKSiR-u 3
lutego o godzinie 19.00.
Zaprezentuje slajdowi-
sko pt. mauretania, czy-
li muchy groniejsze od
al-Kaidy, opowie take
o swojej ksice wiat
na wycignicie rki.
mauretania, czyli mu-
chy groniejsze od al-Ka-
idy jest efektem trzyty-
godniowego (wrzesie
2010) oswajania si z ma-
o przyjaznym, pustyn-
nym, dusznym i zmilita-
ryzowanym charakterem
tego kraju. Na spotkanie
wstp 2 z, a z okazji ferii
zimowych dla modziey
uczcej si wstp wolny.
kULTUra rozrywka
Repertuar imprez
27 STyCznia - rCk - rACIBrz
27 stycznia o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Raciborskiego centrum Kultu-
ry przy ul. chopina 21 bdzie mona obejrze pokazy grup tanecznych RCK.
Wstp wolny.
3 LUTy - WCk - WODzIsAW lskI
3 - 5 lutego w Wodzisawskim centrum Kultury odbdzie si wystawa modelarska
prezentujca szeroki zakres modeli redukcyjnych zarwno zdalnie sterowanych, jak i
modeli wystawowych. Organizatorem wystawy jest Szkutnicza modelarnia dziaajca
przy WcK. Wystawa modelarska bdzie czynna tylko przez 3 dni. Planowane godziny
otwarcia od 8.00 do 19.00 (na yczenie zwiedzajcych
mona godziny otwarcia wyduy). Wstp wolny.
27 STyCznia - MOksIr - kunIA rACIBOrskA
W pitek, 27 stycznia o godzinie 19.00 w mOKSiR w Kuni Raciborskiej odbdzie
si recital Karoliny leziak i Przemysawa Strczka. Koncert poprzedzony
bdzie warsztatami gitarowymi i wokalnymi. Wstp 5 zotych.
28 STyCznia - WCk - WODzIsAW lskI
28 stycznia w Wodzisawskim centrum Kultury odbd si VI Mistrzostwa Polski
Poudniowej w siowaniu na rce. Pocztek zawodw o godzinie 11.00. Wpiso-
we na mistrzostwa: 35 z doroli, 25 z juniorzy.
28 STyCznia - rCk - rACIBrz
Gratka dla fanw jazzu w Raciborzu. 28 stycznia o godzinie 17.00 w Raciborskim
centrum Kultury odbdzie si koncert zespou Kreszendo. Historia tej grupy
siga 1993 roku, kiedy to cz jego czonkw tworzya Jazz Trio.
29 styCznIA - WCk - WODzIsAW lskI
29 stycznia o godzinie 16.00 w Wodzisawskim centrum Kultury odbdzie si ko-
lejne spotkanie z cyklu Rodzinne spotkania z teatrem. Tym razem przedstawiony
zostanie spektakl Kot w butach w wykonaniu aktorw Teatru Rozrywki
Trjkt z Zielonej Gry. Bilety w cenie 7/10 z.
29 styCznIA - plAC przy uG - nDzA
29 stycznia w godzinach od 9.00 do 13.00 na placu przy urzdzie Gminy Ndza od-
bdzie si kolejna akcja Honorowego Oddawania Krwi, organizowana przez
Klub HDK PcK w Ndzy. Wicej informacji pod numerem telefonu 695 314 839.
Patronat medialny nad akcj obj portal raciborz.com.pl i Gazeta Informator.
29 styCznIA - rCk - rACIBrz
29 stycznia o godzinie 16.00 w Raciborskim centrum Kultury przy ulicy chopina 21
odbdzie si wieczr kold. Organizatorem koncertu jest RcK oraz Polski Zwi-
zek chrw i Orkiestr.
29 styCznIA - zAMek pIAstOWskI - rACIBrz
29 stycznia o godzinie 17.15 w Zamku Piastowskim w Raciborzu odbdzie si
wrczenie nagrd starosty raciborskiego Mieszko AD 2011.
3 LUTego - MOksIr - kunIA rACIBOrskA
W pitek, 3 lutego o godzinie 19.00 w mOKSIR w Kuni Raciborskiej odbdzie si
spotkanie z Leszkiem Szczasnym i pokaz slajdw pt. Mauretania, czyli
muchy groniejsze od al-Kaidy. Wstp 2 z, a z okazji ferii zimowych dla modziey
uczcej si wstp wolny.
5 LUTego - DyBCWkA - rACIBrz
5 lutego o godzinie 20.00 w klubie Dybcwka w Raciborzu odbdzie si koncert
zespou Carrion. Grupa wystpi w Raciborzu w ramach trasy koncertowej pn.
Sarita Tour 2012. Bilety w cenie 10 i 15 zotych.
10 LUTego - BIBlIOtekA - rACIBrz
10 lutego o godzinie 16.00 w Bibliotece przy ulicy Kasprowicza w Raciborzu odbdzie
si bal przebieracw pn. Podwieczorek z dreszczykiem
18 LUTego - ArenA rAFAkO - rACIBrz
18 lutego w arenie Rafako odbdzie si Wojak Boxing Night - gala boksu
zawodowego. Gomi specjalnymi gali bd Krzysztof Diablo Wodarczyk oraz
artur Szpilka. Oprcz walk zawodowych przewidziane s 3 walki boksu amatorskiego
kobiet z Klubu uKS carbo Gliwice. Bilety do nabycia w arenie Rafako przy ul.
kowej 31 oraz przez stron www.eventim.pl.
18 LUTego - WCk - WODzIsAW lskI
18 lutego o godzinie 17.00 w Wodzisawskim centrum Kultury wystpi artyci
Opery lskiej z Bytomia. mionicy muzyki klasycznej usysz program pt.
wiatowe przeboje znane i lubiane od Johanna Straussa do adrew Lloyd Webera.
Bilety w cenie 60 z mona rezerwowa w sekretariacie WcK codziennie od godz.
8:00 do 16:00 oraz pod nr tel. (32) 455 48 55. W dniu imprezy bilety: 70 z.
24 LUTego - rCk - rACIBrz
24 lutego o godz. 19.00 z programem FraknRoll w Raciborskim centrum Kultury
wystpi Grupa MoCarta. Bilety w cenie 40 z do nabycia w Kasie Raciborskiego
centrum Kultury od wtorku 17 stycznia.
obj portal raciborz.com.
pl i Gazeta Informator.
magdalen Wichrowsk.
Bilety do nabycia w are-
nie Rafako przy ul. ko-
wej 31 oraz przez stron
www.eventim.pl.
kino Pegaz
ul. Bogumiska 4
www.wck.wodzislaw.pl
KAZNODZIEJA Z KARABINEM
3-5.02 / GODZ. 17.00
POKA KOTKU CO MASZ W
RODKU
3 - 5.02 / GODZ. 19.10
SIOSTRA MOZARTA
7.02 / GODZ. 20.15
80 mILIONW
10.02 / GODZ. 17.00, 19.00
WODzIsAW
kasie Raciborskiego cen-
trum Kultury od wtorku
17 stycznia.
9 >> Gazeta Informator 26 stycznia 2012, nr 2 (106)
Reklama
10
Gazeta Informator <<
26 stycznia 2012, nr 2 (106)
Sylwetki
Helena i Eugeniusz Michalczyk
Jerzy i Hildegarda Wydriscy Dorothea i Josef Przybilla
Gertruda i Franciszek Waach
rACIBrz SyLweTki
Rocznica mierci alfreda malcharczyka
Odsonicie tablicy upamitniajcej zasuonego raciborzanina.
msza w intencji mistrza cu-
kierniczego i znanego flantropa
odbya si w pitek 20 stycznia w
kociele w. mikoaja w Raciborzu.
Zjawi si na niej tum wiernych,
wrd ktrych midzy innymi by-
li bliscy znajomi zmarego oraz ro-
dzina. Po mszy wszyscy przeszli
pod dom Pastwa malcharczykw,
gdzie wspominano zmarego.
- Gbok wiar w Boga co-
dziennie potraf przeoy na
dziaalno charytatywn i do-
broczynn. Wchodzc do sklepu
nawizywa serdeczny kontakt z
klientami, biednych pociesza i ob-
darowywa wszystkich ciastkami.
W trudnych latach 90-tych tu pod
tym sklepem, cztery razy w tygo-
dniu wieczorem ustawiaa si du-
ga kolejka ludzi potrzebujcych. W
sklepie kady otrzyma jakie pie-
czywo, koacz czy ciastka. Dla wie-
lu lub dla ich dzieci by to wwczas
jedyny posiek w cigu dnia - w ten
sposb wspomina Zmarego jego
przyjaciel Krystian Niewrzo. - Dzi
wiadcz o tym dyplomy i podzi-
kowania, ktre nie pomieciy si
wszystkie na cianach sklepu i biu-
ra frmy. p. alfred malcharczyk
kocha rodzin, a zwaszcza swoje
wnuki, kocha ludzi bez wzgldu
na ich wiatopogld czy przekona-
nia polityczne, a szczeglnie tych
najbardziej potrzebujcych na-
szej pomocy. Skromny, pracowity
i dobry czowiek otwartego serca.
miao mona by rzec wielki raci-
borzanin. Takich wspaniaych lu-
dzi nam dzi potrzeba - doda.
alfred malcharczyk za cao-
ksztat swojej dziaalnoci zawo-
dowej i charytatywnej otrzyma
midzy innymi liczne odznaczenia
z Izby Rzemielniczej i cechu Rze-
mios Rnych w Raciborzu. Jest
laureatem medalu Ks. Pra. Stefana
Pieczki uNITaS IN VERITaTE,
plebiscytu 9 twarzy na IX wiekw
oraz Pantofelek 2006. Trzeba
doda, i od najmodszych lat by
zwizany z Kocioem katolickim,
a po zamieszkaniu w Raciborzu z
paraf w. mikoaja, gdzie przez
kilka kadencji peni obowizki
czonka rady parafalnej. Ostatnie
dwa lata pod troskliw opiek ony
Teresy zmaga si z cik chorob.
20 stycznia 2011 roku w godzinach
porannych w wieku lat 72 odszed
do wiecznoci.
Podczas uroczystoci w roczni-
c mierci przy domu p. alfreda
malcharczyka odsonito tablic
pamitkow upamitniajc tego
zasuonego raciborzanina. Tabli-
c ufundowali przyjaciele i koledzy
zmarego. - p. alfred malcharczyk
jest dla nas tego przykadem. Pa-
mitajmy o nim w naszej codzien-
nej modlitwie - mwili podczas
uroczystoci. Wykonawc tej ta-
blicy jest Przemysaw Szweda.
pAulInA krupIskA
PowiaT raCiBorSki - SyLweTki
10 par witowao
Zote Gody
W raciborskim Paacu
lubw odbya si uroczy-
sto wrczenia odznacze
za dugoletnie poycie ma-
eskie. Zote Gody obcho-
dzio tam 10 par. yczenia
witujcym tradycyjnie zoy-
li Katarzyna Kalus kierownik
uSc w Raciborzu oraz mirosaw
Lenk prezydent Raciborza, kt-
ry wrczy jubilatom odznacze-
nia przyznane im przez prezy-
denta RP. Jubilaci obdarowani
medalami za dugoletnie poy-
cie maeskie 18 stycznia 2012
roku:
F
O
T
.

F
O
T
O
-
F
L
E
S
Z

R
a
c
I
B

R
Z
;

W
y
K
.

L
E
S
Z
E
K

J
a
K
I
E

a
Gertruda i Werner Rczka
Weronika i Edward Grys Zbigniew mierzchalski
Zofa i Wilhelm Olbrich
Halina i Kazimierz Pawowicz Magorzata i Henryk Fica
29 stycznia poznamy laureatw nagrody starosty w dzie-
dzinie kultury mieszko aD 2010. uroczysto odbdzie si
na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Nagroda przyznawana
jest corocznie wyrniajcym si animatorom kultury w ka-
tegoriach - twrczo literacka, animator kultury, twr-
czo plastyczna, twrczo estradowa - taniec, twrczo
estradowa - muzyka, szczeglne osignicia w zakresie upo-
wszechniania kultury.
W NIEDZIEL POZNamy LauREaTW NaGRODy mIESZKO aD 2011
F
O
T
.

N
a
T
a
L
I
a

K
L
I
m
a
S
Z
K
a
11 >> Gazeta Informator 26 stycznia 2012, nr 2 (106)
Sylwetki
rozrywka rACIBrz
Sen o niebieskiej zakonnicy...
Raciborski The Band Of Endless Noise wyda trzeci pyt. - Lepiej rzadko, a dobrze! - mwi muzycy.
Raciborski The Band Of En-
dless Noise wyda trzeci pyt. -
Lepiej rzadziej, a dobrze! - mwi
muzycy.
Zesp z Raciborza jest jednym
z bardziej znanych przedstawicie-
li alternatywnego rocka w Polsce i
za granic. Pyty dystrybuowane s
m.in. w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach Europy Zachodniej,
emitowane byy rwnie w BBc
przez Johna Peela. Zesp na kon-
cie ma koncerty w Polsce i Europie,
w tym na wielu wanych festiwa-
lach. Koncertowa m.in. wsplnie z
zespoem magic carpathians.
Skad zespou tworz: adam
Busuleanu (klawisze),Tomasz Brzo-
zowski (gitara basowa), Tomasz
Gadomski (perkusja), Bartomiej
mielnik (bbny), adam Sanocki
(gitara elektryczna), andrzej Wi-
dota (wokal, efekty elektroniczne),
Katarzyna Gierszewska (wokal).
Gazeta-Informator: O co chodzi
z t zakonnic?
Andrzej Widota (gos i elektroni-
ka): The Blue Nun to tytu naszej
nowej pyty. miaem kiedy sen, e
w samochodzie naprzeciwko jecha-
a niebieska zakonnica i postano-
wilimy wykorzysta ten motyw na
naszej pycie.
G-I: Co macie do zaoferowania na
wieutkiej pycie?
A.W.: Proponujemy siedem dosy
R E K L A M A
R E K L A M A
dugich utworw, ktre powstaway
wedug wczeniej sprawdzonej re-
ceptury, troch elektroniki, troch
improwizacji i kompozycji.
Katarzyna Gierwszewska (gos
i haasiki): ale jest wicej melodii,
wicej refeksji.
G-I: Czy ktry z utworw jest
wam szczeglnie bliski? Czy jest
tak, e niektre utwory artycie s
blisze ni inne?
Tomasz Brzozowski (gitara ba-
sowa): Wszystkie utwory mi si po-
dobaj, bo kady z nich niesie ze
sob co wyjtkowego, ale rzeczy-
wicie Something wrong with the
rainbow jest mi szczeglnie bliski.
Nie chodzi o tczowe barwy, ale
strona muzyczna utworu jest wy-
jtkowa.
A.W.: To akurat najbardziej elek-
troniczny z utwrw na najnowszej
pycie. mnie akurat najbliszy jest
Sugar, w ktrym Kasia zapiewa-
a pikn parti, wykonaa do niego
te teledysk.
K.G.: Na licie utworw, ktre do-
staam do przesuchania we wstp-
nych wersjach, to wanie Sugar
by pierwszy, bardzo mnie poruszy
i od razu miaam wizj tego, jak
mgby wyglda teledysk, a potem
szczliwie wszystkie te wyobrae-
nia udao si zrealizowa.
G-I: Jak odbieracie opinie na te-
mat nowej pyty, s takie, z kt-
rymi si nie zgadzacie? Czy mo-
e macie czasem wraenie, e nie
jestecie odbierani tak jakbycie
chcieli?
T.B.: Ja akurat nie przepadam za
porwnywaniem nas do innych ze-
spow.
K.G.: Ja chciaabym powiedzie,
e jestemy bardzo zadowoleni ze
wszystkich opinii. Tak akurat si
zoyo, e wszystkie dotychczasowe
recenzje, ktre ukazay si w wielu
oglnopolskich wydawnictwach, s
bardzo pochlebne. a nawet, jeli
kto nas do kogo porwnuje, od
razu zaznacza, e nie jest to zarzut.
G-I: Jak i jak dugo powstawaa?
Czy irytuj was komentarze doty-
czce czstotliwoci wydawania
pyt?
A.W.: Nie irytuj, cho rzeczywi-
cie ostatnia pyta ukazaa si sie-
dem lat temu i wszyscy ju myle-
li, e nie yjemy. Tym bardziej nam
mio, e odbiorcy sobie o nas przy-
pomnieli. Powoli pracujemy i nic
nie jestemy w stanie z tym zrobi
(miech).
K.G.: Lepiej rzadziej, a dobrze.
T.B.: mieszkamy w rnych miej-
scach, poza Raciborzem, a nawet i
poza krajem, co sprawia, e tworze-
nie zwalnia tempo.
G-I: Kto nazwa was klasykami
polskiego offu - czujecie si staro?
A.W.: Poniewa w muzyce alter-
natywnej wszystko dzieje si bar-
dzo szybko, to biorc pod uwag
jak dugo ju ze sob gramy, moe
rzeczywicie jestemy klasykami
(miech).
T.B.: udao nam si wyznaczy pe-
wien trend, pewien styl, jestemy
rozpoznawalni, nasz styl kompo-
nowania jest do specyfczny, nie-
wiele jest takich zespow.
K.G.: Jako do niedawna troch
osoba z zewntrz, zawsze postrze-
gaam zesp jako twr, ktry ma
wasn wizj i nie zwraca uwagi na
panujce akurat w muzyce mody.
To zesp, ktry cigle co sobie
dubie, niby nic o nim nie sycha, a
cay czas dziaa i ma swoj ciek,
ktr na bieco wydeptuje, cigle
w tym samym kierunku.
G-I: Czy w takim gatunku muzycz-
nym, muzyce alternatywnej istnie-
je co takiego jak popularno?
K.G.: Jeli wyjdziesz na ulic i spy-
tasz kogo czy zna Dod, odpowie:
jasne! Jeli spytasz o The Band...
pewnie powie, e nie. ale jeli po-
jedziesz na festiwal muzyki alter-
natywnej i porozmawiasz z ludmi,
ktrzy suchaj takiego gatunku
muzycznego, to wikszo powie,
e go zna. Popularno jest, ale nie
na masow skal.
G-I: Czyli nie ma rzucania majtek
na scen?
T.B.: (miech) Wszystko przed na-
mi!
G-I: Opowiedzcie o tym tajem-
niczym miejscu, w ktrym na co
dzie gracie, odbywacie prby.
A.W.: To wspaniae miejsce, w kt-
rym powstaa caa nasza pyta, wy-
guszone pojemnikami po jajkach.
K.G.: Bez wtpienia miejsce ma-
giczne. To tutaj od podstaw po-
wstaj piosenki, to take tutaj s
rejestrowane, to takie miejsce na
mapie Raciborza, o ktrym prawie
nikt nie wie, ale dla nas jest bardzo
bliskie. Ilo dwikw, ktra wpa-
da pomidzy te wytoczki, jest nie-
wyobraalna!
SaM
Popularno? Tak, ale nie znaczy to, e znaj nas wszyscy... tak jak Dod - umiechaj si muzycy.
12
Gazeta Informator <<
26 stycznia 2012, nr 2 (106)
feLieTon rACIBrz
Publicystyka
Jak utopi 30 milionw?
W budow aquaparku na Ostrogu magistrat woy nie swoje, bo poyczone pienidze. czy nam raciborzanom
opaci si ten interes?
Zacznijmy od tego, e aqu-
apark to by dobry pomys na
biznes jakie 10 lat temu, kiedy
takie miejsce rozrywki stanowio
novum. Dzisiaj konkurencja jest
dua w promieniu kilkudzie-
siciu kilometrw od Raciborza
znajduje si par okazaych lo-
kalizacji tego typu. Nawet Kietrz
dorobi si przyzwoitego base-
nu. Stracilimy szans na przy-
cignicie osb z innych stron,
ktre chciayby u nas zostawi
swoje pienidze. Racibrz teraz
chce zabysn niewczesnym ba-
jerem, ktry nie robi ju na ni-
kim takiego wraenia, jak przed
dekad.
c zego w aquaparku? Nic,
to wspaniae miejsce rozrywki
dla kadego. ale inwestycja na-
szych wadz realizowana w spo-
rej czci na kredyt przypomina
masowe kupowanie zestaww do
kina domowego w czasach, kie-
dy banki pienidze daway na
dowd. Frajda mina, a kredyt
trzeba spaca.
ToMaSz SzoTa
R E K L A M A
Aquapark wybuduje
lokalna frma
Najkorzystniejsz ofert zoy BORBUD
- ta frma wybuduje obiekt.
Pocztkowo wykonawc
tego zadania mielimy pozna
we wrzeniu. Zainteresowanie
przetargiem byo jednak due,
wic wyduono czas na ska-
danie ofert przez frmy. Przez
ponad dwa miesice w racibor-
skim urzdzie miasta analizo-
wano oferty, tak by wybra naj-
korzystniejsz.
Do przetargu stano 9 frm
midzy innymi z Gliwic, Kra-
kowa, Krynicy Zdroju czy Tar-
nowa. W kocu zdecydowano
- aquapark wybuduje nam fr-
ma Borbud z Raciborza. Budo-
wa aquaparku bdzie koszto-
waa miasto 29 870 991, 78 z.
Jak wynika z przetargu frma
bdzie miaa 24 miesice na
wybudowanie obiektu od dnia
podpisania umowy.
Ju 1 lutego miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Raciborzu uruchamia opcj Ksi-
ki na telefon. Z usugi mog skorzysta miesz-
kacy Raciborza, ktrzy ze wzgldu na wiek,
przewlek chorob lub niepenosprawno nie
mog wypoycza ksiek w sposb tradycyjny.
Ksiki bd dostarczane do domw czytelni-
kw nieodpatnie przez pracownikw flii.
BIBLIOTEKa DOSTaRcZy KSIKI Na TELEFON
Podobnie moe by z aqu-
aparkiem. To jest ryzykowna
inwestycja i moe nie przynie
miastu adnych korzyci finan-
sowych. Dochd z biletw na po-
ziomie 3 mln z, a o takich pie-
nidzach si mwi, to bardzo
miaa wizja. Ile osb znajdzie
zatrudnienie? Relatywnie do
poniesionych nakadw - nie-
wiele. Stworzenie trzydziestu pa-
ru miejsc pracy kosztem ponad
30 mln to daje wynik miliona
zotych na osob. Podejrzewam,
e za te same pienidze mona
by stworzy miejsca pracy dla
znacznie wikszej liczby poszu-
kujcych zatrudnienia, a takich
nie brakuje. Ju zreszt pojawia
si swoista gieda pracy kto i
za ile bdzie peni obowizki w
naszym zakadzie kpielowym,
od dyrektora po sprztaczk.
czy inwestycja bdzie ren-
towna? Oby! Na pewno najwik-
szym beneficjentem urucho-
mienia orodka bdzie Zakad
Wodocigw i Kanalizacji, ktry
narzeka na spadek zuycia wody
przez klientw indywidualnych.
Przynajmniej przez kilka lat, a
do moliwego zamknicia aqu-
aparku, ZWiK bdzie w kocu
sprzedawa do wody, by wyj
na swoje. ale z ciebie czarno-
widz, powiecie bo te dlacze-
go mamy zamyka aquapark?
c, Grecy mwili, e nie mona
wej dwa razy do tej samej rze-
ki. moe to i prawda ale rzeka
moe dwa razy przyj do nas!
aquapark powstaje na Ostrogu,
ktry jest permanentnie zagro-
ony zalaniem przez wody Odry.
Kto da nam gwarancj, e aqu-
apark nie podzieli losu basenu
na Bema, ktry po powodzi z
1997 roku popad w kompletn
ruin. Inwestycje przeciwpowo-
dziowe w zasadzie le odogiem,
a my beztrosko postawimy sobie
zakad kpielowy za grube milio-
ny na terenie zalewowym.
W rozmowie z nami dyrektor
pywalni w Gorzycach arkadiusz
Poloczek przyznaje, e gmina
dotuje dziaalno tamtejszego
orodka na poziomie 12%. Polo-
czek dodaje, e znaczcy udzia
w kosztach maj media: prd,
gaz (cay kompleks oraz masy
wody musz by ogrzewane).
Trzeba rwnie paci pracowni-
kom, ponosi koszta utrzymania
czystoci, ubezpieczenia i amor-
tyzacji. Podobnie rzecz si ma
w Kietrzu gmina dotuje funk-
cjonowanie tamtejszej pywal-
ni na poziomie 10%. Kierownik
kietrzaskiego orodka, Leszek
Dudek podkrela, e pywalnia
jest oboona w 100% i nie mo-
na narzeka na brak zaintereso-
wania tak ze strony szk, jak i
klientw indywidualnych.
W Raciborzu do sumy sta-
ych wysokich kosztw trzeba
doda raty kredytu, ktry miasto
ma zacign, aby inwestycja zo-
staa zrealizowana. To uzmysa-
wia nam skal kosztw. Kietrz
na swj basen pozyska rodki
ze rde publicznych (uE da-
a prawie 4 miliony) my na-
wet tego nie potrafimy i poy-
czamy pienidze od bankw na
lichwiarskich warunkach. moe
si to skoczy tym, e nieren-
towny basen stanie si studni
bez dna, do ktrej miasto bdzie
musiao dokada.
czy nasz aquapark spotka si
z do duym zainteresowaniem
klientw? Jeli orodek ma osi-
gn dochd na poziomie 3 mln
rocznie, przy cenach 10 z za bi-
let, to trzeba tych biletw sprze-
da, jak atwo policzy, 300 000!
Policzylimy w najprostszy spo-
sb. aby osign zysk na czy-
sto, czyli po potrceniu wszyst-
kich staych kosztw, biletw
naleaoby sprzeda kilkakrot-
nie wicej. Ile? milion, ptora
miliona rocznie? Skd wezm
si chtni? Spoza Raciborza nie
przyjad, bo wszdzie wok py-
walnie ju istniej, a w samym
miecie s dwie konkurencyjne
pywalnie w PWSZ i SmS.
czy zatem aquapark to zby-
tek bez sensu ekonomicznego?
Wiele osb mwi, e tak. ma-
my w miecie dwa baseny na-
prawd jest gdzie pywa! Ju i
tak pewnie jestemy w czow-
ce wiatowej jeli chodzi o ilo
wody basenowej na gow miesz-
kaca... a przecie jest kryzys:
bogatsi od nas zaciskaj pasa, i
jeli inwestuj publiczne pieni-
dze (bo inwestorem jest miasto,
czyli my wszyscy) to w rzeczy,
ktre mog przynie jakie wy-
mierne korzyci. aquapark wy-
glda na zastaw si, a postaw
si. c, obecna ekipa koczy
swoj chwalebn posug ju za
kilka lat. Spacanie kredytu za
wczorajsze zbytki spadnie na na-
sze barki. Nie bdzie to ju zmar-
twieniem dla mirosawa Lenka,
ktry po dwukrotnej elekcji po-
zostawi po sobie pomnik na ma-
r swoich ambicji, nie ryzykujc
wzicia odpowiedzialnoci poli-
tycznej za ewentualn inwesty-
cyjn wtop.
Nie dabym si rwnie
zwie zapewnieniom, e bilet do
aquaparku bdzie kosztowa 10
z. Znajc polityk cenow ZWiK
- spki zalenej od magistratu -
pewnie za jaki czas usyszymy:
c, przykro nam, nie dosza-
cowalimy rosncych kosztw,
pojawiy si nowe problemy
zatem musimy podnie ceny.
Przepraszamy, ale to nie nasza
wina, gdzie indziej te jest drogo,
wic o co tyle haasu? Na osod
radni wprowadz zniki dla ro-
dzin z co najmniej omiorgiem
dzieci, pozujc w ten sposb na
troskliwych filantropw.
Inna kwestia - czy nie byoby
lepiej, eby tak rozrywkow in-
westycj zaj si prywatny inwe-
stor? Byby zbyt na horrendalnie
drog wod, miejsca pracy rw-
nie, frajda dla mieszkacw
te, ale nie byoby ryzyka, e po-
yczone miliony, nomen-omen,
utopimy. Jednak skoro prywatni
inwestorzy nie wzili si za ten
pomys, moe znaczy to po pro-
stu, e ten interes jest zy?
Prezydent Lenk argumentu-
je, e wadza musi dba o jako
ycia w miecie. czy jednak rze-
czywicie bdzie nam si w Raci-
borzu lepiej yo z aquaparkiem?
Jakie s potrzeby raciborzan i
czy wadza je zna? Problemw,
ktre nas w Raciborzu trapi
jest ich bez liku: przede wszyst-
kim daje si nam wszystkim we
znaki uwid gospodarczy mia-
sta. Nastroje s pesymistyczne
Racibrz upada, stajc si ze
swymi galeriami i tani pstroka-
cizn widoczn na ulicach - ka-
rykatur swej dawnej wietnoci.
Szmateks usytuowany w samym
centrum miasta (mowa o Rynku)
jest wymownym wiadectwem
zapaci Raciborza.
Wrd atrakcji strefy basenowej zaplanowano: omiotorowy basen
pywacki o gbokoci od 1,35 do 1,8 metra, basen do nauki py-
wania, basen rekreacyjny o nieregularnych ksztatach z leankami
podwodnymi z masaem, biczami wodnymi, parasolem wodnym i
owietleniem. Ponadto znajd si tam rwca rzeka, basen zjedal-
ni, 2 picioosobowe wanny z hydromasaem, brodzik dla dzieci i
dwie zjedalnie rurowe.
Bogate wyposaenie bdzie posiada zesp odnowy biologicznej:
tutaj w planach s 2 sauny fskie i jedna parowa, grota niena, so-
larium stojce, wanna hydromasaowa, natryski i wypoczywalnia z
podgrzewanymi leankami. Cz gastronomiczna ma by dostpna
zarwno od strony holu, jak i basenu. Na pitrze maj znale si
m.in. sala gimnastyczna z zapleczem i sala konferencyjna.
13
Gazeta Informator
< <
26 stycznia 2012, nr 2 (106)
Zdrowie
zDrowie region
Pozbd si blu raz na zawsze - akcja Na Zdrowie
Jak upora si z blem bez uycia rodkw farmakologicznych? Jest na to rada!
Kilka lat temu ruszy Ogl-
nopolski Program Bezpatnych
Zabiegw masau i Proflaktyki
Zdrowotnej akcja Na Zdrowie. -
Kiedy uwiadomilimy sobie, e
edukacja zdrowotna pozostawio-
na zostaa sama sobie, postanowi-
limy uruchomi program - m-
wi pomysodawcy akcji. Polega
ona gwnie na leczeniu za pomo-
c masau pulsacyjnego na ma-
teracu mm 239 Enabio. Zabiegi
pomagaj na rnego rodzaju b-
le midzy innymi krgosupa czy
ng. Pomagaj na ylaki, drtwie-
jce rce i wiele innych schorze.
Specjalici dobieraj program za-
biegw do rodzaju schodzenia.
masae odbywaj si w cyklach
6-dniowych. Zabiegi wykonywane
s codziennie od poniedziaku do
pitku. Z pacjentem korzystajcym
z zabiegw masau przeprowadza-
ny jest wywiad, na podstawie kt-
rego dobierany jest program. Dla
sprawdzenia efektywnoci tera-
pii, kademu pacjentowi zakada-
na jest karta zabiegowa, w ktrej
zapisywane s wszelkie pomiary
(w tym pomiary cinienia krwi
przed kadym zabiegiem) oraz je-
go wasne spostrzeenia. Zajcia
odbywaj si w grupach picio-
lub szecioosobowych. Nic wic
dziwnego, e popularne stay si
zabiegi rodzinne. Dla pomyso-
dawcw akcji Na Zdrowie wa-
na jest rwnie proflaktyka. - Na
wyjanienie jak dba o zdrowie,
jak przeciwdziaa blowi, a rw-
nie jak radzi sobie z nim, gdy
ju si pojawi, przeznaczamy po-
nad poow wsplnie spdzanego
czasu. Pogadanki, jakie przepro-
wadzamy wraz z pacjentami to
nasz wsplny wkad w edukacj
prozdrowotn oraz zrozumienie
pojcia proflaktyka - tumacz.
codziennie z zabiegw na ma-
teracach korzystaj tysice osb.
Od lipca 2011 roku z zabiegw
mona skorzysta take w Raci-
borzu. Gabinet akcji Na Zdrowie
znajduje si przy ulicy Ludwika 4,
w budynku KRuS. aby skorzysta
z zabiegu wystarczy przyj i si
zarejestrowa. - aparat, na kt-
rym wykonujemy zabiegi, prze-
znaczony jest do masau suchego,
w sposb mechaniczny, pulsacyj-
ny. Oddziauje na minie, tkanki
i narzdy - tumacz sposb dzia-
ania materaca mm 239 Enabio
w raciborskim gabinecie. - apa-
rat jest urzdzeniem medycznym,
nieinwazyjnym - uspokajaj. W
Raciborzu zainteresowanie zabie-
gami, podobnie jak w caej Polsce,
jest bardzo due. Gabinet cay czas
otwarty jest na nowych pacjentw.
Zarejestrowa mona si osobicie
w gabinecie lub telefonicznie pod
nr tel.: 668 955 950.
Szkoda tych aptekarzy!
PowiaT raCiBorSki - zDrowie
Protest farmaceutw trwa, rwnie w Raciborzu, cho ju w innej formie.
To, e apteki od 13.00 do 14.00
nie realizoway recept - byo szeroko
komentowane od pocztku protestu.
Jednak cz klientw i tak prbowaa
szczcia. - Byam pewna, e protesto-
wali tylko jeden dzie! Jak dugo jesz-
cze? W tak pogod nawet nie chc
wraca do domu i potem znw przy-
chodzi. chyba przeczekam t godzin
na miejscu, dobrze, e jest taka moli-
wo... - mwia w ubiegym tygodniu
pani Krystyna z Raciborza.
Klientw zaskoczonych przerw
w pracy aptek nie brakowao. ale pro-
testoway nie wszystkie apteki, otwar-
te byy m.in. te tzw. sieciwki. Z 1200
placwek podlegych Katowickiej Izbie
aptekarskiej do protestu przystpio
800. - Podczas godzinnej przerwy re-
alizowalimy recepty tylko w nagych
przypadkach. Oczywicie nie ma mo-
wy, bymy odmwili klientowi, ktry
przyszed po lek ratujcy ycie - tuma-
czy Piotr Klima z apteki w. mikoaja
w Raciborzu.
Na drzwiach aptek informacje o
protecie wisiay do niedzieli. Jedne
byy zamknite zupenie, w innych
mona byo godzin protestu prze-
czeka, w aptece w. mikoaja nawet
przy herbacie i ciastkach. - To bardzo
trudna sytuacja dla klientw - przy-
znaje pani Halina z Raciborza, ktra
na moliwo zrealizowania swojej
recepty zdecydowaa si poczeka w
aptece. - Z drugiej strony, jak ci ludzie
maj si broni? - denerwuje si raci-
borzanka.
Tymczasem w weekend podczas
VI Krajowego Zjazdu aptekarzy w
Szczyrku podjto decyzj o zawiesze-
niu protestu. W trosce o dobro pacjen-
ta farmaceuci nie bd ju zamykali
aptek. W dalszym cigu zamierzaj
jednak rygorystycznie sprawdza po-
prawno recept.
- Bo kady bd moe nas sono
kosztowa - tumaczy Klima. - Jeli re-
cepta na lek refundowany bdzie mia-
a braki formalne, np. brak nr NFZ,
czy odpatnoci za lek, pacjenci mog
mie problemy z jego wykupieniem z
przysugujc znik. Bdziemy reali-
zowa tylko nienagannie wypisane re-
cepty - dodaje Piotr Klima.
- musimy zdecydowanie osign
swj cel, nie moemy by karani - m-
wi podczas Zjazdu prezes Naczelnej
Rady aptekarskiej Grzegorz Kucha-
rzewski, ktry w sobot wieczorem
ponownie zosta wybrany na prezesa
Rady. - To optymalny wybr - uwaa
Klima.
Farmaceuci przekonuj chorych,
e walcz w susznej sprawie. - Nie
chcemy, by rodowiska aptekarskie i
lekarskie byy ze sob skonfiktowa-
ne. Boj si, e cae zamieszanie moe
spowodowa nawet, e pacjenci bd
rezygnowa z wykupu przepisanego
leku, a moe nawet i leczenia... - ko-
czy farmaceuta z Raciborza.
R E K L A M A
SaM
Artyku We WspprACy
z aptek w. mikoaja
ul. Londzina 34-36,
Racibrz
arT. SPonSorowany
Gabinet Akcji Na Zdrowie
ul. Ludwika 4, Racibrz
nr tel. 668 955 950
Od 6 do 8 lutego w godzinach od 9:00-17:00 w mam-
mobusie, ktry stanie na parkingu przy ul. armii Krajowej
mona bdzie wykona bezpatne badanie mammografcz-
ne. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do
69 roku ycia. Badania wykonuje frma FaDO centrum
usug medycznych z Gdyni.
BEZPaTNa mammOGRaFIa W RacIBORZu
BIBLIOTEKa DOSTaRcZy KSIKI Na TELEFON
14
Gazeta Informator <<
26 stycznia 2012, nr 2 (106)
rACIBrz MoToryzaCJa
motoryzacja
AUTOMENTEL CENTRUM Sp. z.o.o
44-300 Wodzisaw l., Witosa 8
www.automentel.com.pl
EKSPOZYCJA SAMOCHODW
UYWANYCH
RYBNIK, Ul. Zapolskiej 46
(przy DK 78)
tel. 32 42 26 021
Zapraszamy:
pn. - pt. 9:00 - 17:00,
sob. 9:00 - 13:00
niedz. 9:00-13:00
NISSANALMERA1.5
NISSANNOTE1.5
RENAULTCLIO1.5
RENAULTLAGUNA2.0
CITROENBERLINGO1.4
FORDFOCUS1.6
FORDFIESTA1.4
FORDFOCUS1.6
FIATPANDA1.3
SKODAFABIAII1.4
SKODAOCTAVIA1.9
OPELCORSA1.2
OPELCOMBO1.3
OPELASTRAIII1.7
PEUGEOT206
2005
2006
2006
2006
1999
2008
2008
2006
2008
2008
2006
2007
2008
2006
2005
20.900 z
25.900 z
13.900 z
24.900 z
8.500 z
27.500 z
19.900 z
23.500 z
16.900 z
25.900 z
34.900 z
20.900 z
23.900 z
24.900 z
10.900 z
FORDFIESTA1.4 2008 19.900 z
CITROENBERLINGO1.4 1999 8.500 z
NISSANALMERA1.5 2005 20.900 z
FIATPANDA1.3 2008 16.900 z
SKODAOCTAVIA1.9 2006 34.900 z
OPELCOMBO1.3 2008 23.900 z
PEUGEOT206 2005 10.900 z
RENAULTCLIO1.5 2006 13.900 z
R E K L A M A
5 lutego w godzinach od 9.00 do 15.00 na
parkingu byego WPK w Wodzisawiu l-
skim bdzie mona obejrze popisy okolicz-
nych dritferw. Oprcz tego bdzie mona
skorzysta z okazji i sprbowa jazdy bokiem
samochodem na siedzeniu pasaera. Bilety
na Drift Taxi do nabycia u DJa w czasie
imprezy.
ZOBacZ POPISy OKOLIcZNycH DRIFTERW
Nowa ustawa przewiduje,
e w niektrych sytuacjach kie-
rowca bdzie musia zapaci a
200 proc. rwnowartoci mi-
nimalnego wynagrodzenia za
prac. W lutym 2012 roku wej-
d w ycie nowe przepisy doty-
czce wypowiadania umw Oc.
Nowelizacja wprowadza szereg
zmian wanych dla kadego kie-
rowcy.
Zgodnie z nowymi przepisa-
mi: umow ubezpieczenia Oc,
ktra przeduya si automa-
tycznie, bdzie mona wypowie-
dzie w dowolnym momencie,
pod warunkiem zawarcia umo-
wy z innym ubezpieczycielem.
W przypadku sprzeday sa-
mochodu i nie wypowiedzenia
polisy ubezpieczeniowej przez
dotychczasowego lub nowego
waciciela bdzie ona wana
do koca okresu, na jaki zosta-
a zawarta, nie przeduy si na
kolejny rok.
W przypadku wysyania
wypowiedzenia umowy Oc do
ubezpieczyciela, o jego skutecz-
noci bdzie decydowaa data
stempla pocztowego, a nie jak
dotychczas data wpynicia do
ubezpieczyciela. Jeeli wypo-
wiedzenie zostanie wysane za
porednictwem operatora nie-
publicznego - w dalszym cigu
liczy si bdzie data wpynicia
do ubezpieczyciela.
Zgodnie z now ustaw kary
bd uzalenione od okresu, w
jakim posiadacz pojazdu bdzie
pozostawa bez ochrony ubez-
pieczeniowej w kadym roku
kalendarzowym i wynios:
40 proc. rwnowartoci mi-
nimalnego wynagrodzenia za
prac w przypadku, gdy okres
ten nie przekracza 3 dni,
100 proc. rwnowartoci mi-
nimalnego wynagrodzenia za
prac w przypadku, gdy okres
ten nie przekracza 14 dni,
200 proc. rwnowartoci mi-
nimalnego wynagrodzenia za
prac w przypadku, gdy okres
ten przekracza 14 dni.
Nowe obowizki maj rw-
nie sprzedajcy samochody -
osoby te musz teraz zgosi ten
fakt ubezpieczycielowi w cigu
14 dni. Sprzedajcy nadal b-
dzie musia pamita o tym, e
ma ustawowy obowizek prze-
kazania nowemu wacicielowi
potwierdzenia zawarcia umowy
ubezpieczenia Oc.

R E K L A M A
Nawet 200 proc. rwnowartoci pensji
Od 1 stycznia 2012 roku obowizuje zmieniona wysoko kar za
brak ubezpieczenia OC.
MoTo raDy
Standardy odnieania wedug
raciborskich drogowcw
Kiedy drogi znw przykryje biay puch warto wiedzie ile czasu
bdziemy czeka na odnieenie.
Okrelona jest nie tylko kolejno,
ale i standard odnieania. Standard
okrela po jakim czasie ulice maj by
przejezdne i jakie warunki powinny
tam panowa. Okrela take odstp-
stwa od standardu nawierzchni i czas
w jakim skutki opadw musz by
usunite. W Raciborzu w pierwszym
standardzie odnieania znajduj si
drogi wjazdowe do miasta oraz ulice
w cisym centrum ale nie tylko (mi-
dzy innymi ulica Drzymay, Gamow-
ska, Eichendorffa, Gdaska, Katoic-
ka, Kolonialna, Krlewska, Londzina,
matejki, michejdy, Siwonia, Szkolna,
myliwca, Ogrodowa, Opawska, Pod-
wale, Przejazdowa, Rudzka, Wojska
Polskiego, Sowackiego czy Sudec-
ka). Na tych ulicach nieg nie moe
zalega nawet na poboczu.
Na drogach zaliczanych do dru-
giego standardu utrzymania do-
puszcza si natomiast warstw roz-
jedonego niegu o gruboci nie
utrudniajcej ruchu. Do drugiego
standardu utrzymania drg w Raci-
borzu zalicza si midzy innymi uli-
c mickiewicza, Odrzask, Olim-
pijczyka, Plebiscytow, cygarow,
chopina, Warszawsk, Now, Wi-
lesk, arki Boka, Batorego, Bitwy
Olzaskiej, Gawliny czy Gimnazjaln.
Nastpne w kolejnoci, zaliczane do
trzeciego standardu s midzy inny-
mi ulice Duga, Kasprowicza, Klasz-
torna, Kowalska, Ludwika, kowa,
Pomnikowa, Ryckiego, Skodow-
ska, Soneczna, Waryskiego, Wcza-
sowa, Wyszyskiego oraz wirki i
Wigury. Dopiero, kiedy odnieone
bdzie centrum pugi mog wyjecha
na dzielnice miasta. Tutaj jednak - w
trzeciej i czwartej kategorii odniea-
nia dopuszcza si wystpowanie war-
stwy niegu o gruboci utrudniajcej
ruch samochodw osobowych. Do-
brze odnieone musz by jednak
przejazdy kolejowe, skrzyowania,
pochye odcinki drg oraz przystanki
autobusowe.
W wykazie drg istnieje rwnie
kategoria Wykaz drg odnieanych
wedug potrzeb. Nale do niej ulica
Dbrowskiego - cznik do maria-
skiej, ulica Lekarska, Piastowska,
Sudecka - boczne, Pogrzebieska -
boczna do Bitwy Olzaskiej, 1 maja -
boczna, mariaska - boczne, czniki
pomidzy Francusk i czesk. miesz-
kacy tych ulic nie maj co liczy na
szybk wizyt pugu.
pAulInA krupIskA
Gazeta Informator
< <
26 stycznia 2012, nr 2 (106)
1S
tel. 509 381 263,
32 414 90 30
biuro@raciborskiemedia.pl
drobne - 5z
drobne w ramce - 9 z
na tle kolorowym - 12z

cENNIK OGOSZE
ramka, ogoszenie tekstowe - 18z
ramka ogoszenie grafczne - 30z
(ceny netto)

Ogoszenia
nIeruCHOMOCI
Do wydzierawienia po-
mieszczenie na I pitrze ul.
Klasztorna 12 w Raciborzu,
o powierzchni 200m2, z
moliwoci podziau na 2
mniejsze pomieszczenia.
Kontakt: 32-415-25-62, 32-
415-39-70
LOKAL DO WYNAJCIA
60m2 na dziaalno
usugow lub handlow.
Pitro, lokalizacja w centrum
Raciborza w ssiedztwie lokali
handlowych. Dogodny dojazd,
wasny parking.
Kontakt: 502-21-31-22
email:
biuro@raciborskiemedia.pl
usuGI
pomoc
drogowa

Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel.kom. 0601 516 085;
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
Najwikszy
w Raciborzu wybr opon
nowych i uywanych
- opony nowe i uywane
- felgi stalowe i aluminiowe
- naprawa felg i opon
- mechanika samochodowa
- przechowywanie k/opon
- usugi transportowe (laweta)
Racibrz-Ostrg, ul. Huzarska
10 (obok automyjni)
tel. 32 415 39 77
src.serwis@op.pl
ZaPRaSZamy
od 8 do 18 (sob. 8 do 13)
WWW.SRc-SERWIS.PL
rne
Praca
Grafik Komputerowy
Obowizki:
- tworzenie projektw graficz-
nych na potrzeby reklamy praso-
wej i internetowej, DTP, WWW
- tworzenie identyfikacji wizual-
nych i kreacja wizerunku,
- opieka graficzna nad realizowa-
nymi projektami.
Kwalifikacje:
Znajomo prorgamw: adobe
Photoshop, Flash, Illustrator,
InDesign, corelDraw; dowiad-
czenia z kreacj na potrzeby:
grafiki reklamowe, DTP & Web;
dokadno, dbao o szczeg-
y, rzetelno; samodzielno
w dziaaniu, sumienno; kre-
atywno i poczucie estetyki;
umiejtno ledzenia najnow-
szych trendw; dowiadczenie-
minimum 1 rok.
Wyslij cV na:
biuro@raciborskiemedia.pl
www.tyija365.pl
biuro matrymonialne w
Raciborzu
By moe jedno klikni-
cie wystarczy, aby pozna
swojego partnera.
Sprbuj!
R E K L A M A
AUTO-GARA
mERcEDES-auDI-BmV-VOLVO
ul. Klasztorna 9
47-400 Racibrz
tel. 32 419 06 027
amortyzatory, oyska, ukady:
hamulcowe, kierownicze,
napdowe
mEcHaNIKa
poJaZdowa
szybko, tanio solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska 1
tel. 32 415 18 86
PraCa
mieszkanie do wynajcia w
centrum Raciborza (47m2) na
1 pitrze od 1 Kwietnia.
Kontakt 781-321-648
Sprzedam lub wynajm miesz-
kanie w Raciborzu na ul. my-
sowickiej o pow ok 60 mkw.
3 pokoje (4 ,duy pokj prze-
dzielony na 2) kafelki, pane-
le, kuchnia - meble na wy-
miar. cena do negocjacji. Tel.
724796165
Wynajm lub sprzedam lokal
uytkowy przy ul. Londzina w
Raciborzu. Obecnie znajduje
si tam sklep z odzie. Lo-
kal po remoncie, posiada wej-
cie bezporednio z chodnika.
Idealny w celach handlowych,
usugowych lub pod biuro.
Kontakt: 32 4149737
Nauczycielka jzyka polskie-
go z dowiadczeniem udzie-
li korepetycji na wszystkich
poziomach nauczania. Po-
mog w napisaniu wyjtko-
wej prezentacji maturalnej.
Tel.504-786-021
Remonty mieszka so-
lidnie, tanio. Tel. 697-687-
623
Sprzedam po okazyjnej ce-
nie zko pitrowe. Kon-
takt: 604414658
Gosposia - pomoc domowa.
Tel. 515-271-881
Pomoc
Drogowa
Holowanie samochodw w
kraju i z zagranicy
Wypoyczalnia
samochodw
Kontakt: 602-793-475
Poszukujemy opiekunek dla
osb starszych w Niemczech.
Wymagana dobra znajomo
j.niemieckiego i dowiadcze-
nie w opiece. Kontakt: www.
promedica24.pl tel.502-626-
445 adres: Gliwice ul. Boh.
Getta Warszawskiego 9
Zatrudni z zawodzie kucharz
- emerytowan kuchark lub
osob z dowiadczeniem.
W gastronomii w Raciborzu.
Tel. 888-363-365
Dyspozycyjna, odpowiedzial-
na, cierpliwa, nie palca z 20
letnim dowiadczeniem w
opiece nad seniorami. mog
dochodzi do osoby starszej
lub zamieszka. Opieka sprz-
tanie, pranie, gotowanie, spa-
cery, w razie potrzeby wizyta u
lekarza. mog opiekowa si w
weekendy. Tel. 782 322 174
Praca dla blacharza w Raci-
borzu, bardzo dobre zarobki,
umowa. Telefon: 784824806
Firma produkcyjna z Racibo-
rza zatrudni lusarza ze znajo-
moci budowy maszyntelefon:
32 415 21 61, mail: carbonbh@
carbon.arg.pl
Dynamicznie rozwijajca si
frma INTER caRS S.a. po-
szukuje pracownika na
stanowisko SPRZEDaWcy
cZcI DO SamOcHODW
OSOBOWycH. cV+list
motywacyjny prosz wysa na
maila: jaroslaw.wroblewski@
intercars.eu
Wynajm lub sprzedam lokal
uytkowy przy ul. Londzina w
Raciborzu. Obecnie znajduje si
tam sklep z odzie. Lokal po
remoncie, posiada wejcie bez-
porednio z chodnika. Idealny
w celach handlowych, usugo-
wych lub pod biuro. Kontakt: 32
4149737
chtnie wynajm nieduy do-
mek w Raciborzu w rozsdnej
cenie. Kontakt: 515-271-881
Wynajm 12m2 w Raciborzu.
Dobra lokalizacja , parter, bez-
porednie wejcie, dua witry-
na na reklam. Tel 507 797453,
531666066
Na sprzeda dom w Ndzy do
kapitalnego remontu, pooony
w lesie na dziace o pow: 3700
mkw. cena tylko 115.000z. Tel:
783340824
mieszkanie do wynajcia od za-
raz. mieszkanie o powierzch-
ni 44m kw, 2 pokoje, kuchnia z
oknem, azienka, na parterze ul.
Opawska w Raciborzu. Blisko
L`ecler, Biedronka, Tesco, apte-
ki, przystanek autobusowy. Kon-
takt: 693399665
Kupi dom w okolicy Raciborza ,
Rybnika , Ndzy do 200 tys. Tel.
504084904
Wynajm obiekt

pod dziaalno gosp. poo-
ony w Krzanowicach przy
ulicy Tylnej. Powierzch-
nia uytkowa ok. 1000m.
Dziaka 0,164ha. Funkcje:
Handel, produkcja, usugi,
magazyn.
Telefon: +48 666 326 111
Sprzedam Forda Focus 1,4 kra-
jowy, 2001 rok, 52-tys km, kli-
matyzacja, radio Ford, aBS,
elektryczne szyby, wiata prze-
ciwmgielne, 2 kpl opon z felga-
mi, kolor czerwony, garaowa-
ny. Pierwszy waciciel. cena:
16 tys. z. Tel. 609-586-534
Sprzedam kanap z zielonej
ekoskry z pufem. Posiada
funkcj spania. Pojemnik na
pociel. cena 250z. Tel.604-
791-942
Przyjm zlecenia roznoszenia
materiaw reklamowych na
terenie Raciborza.
Szybko, Tanio i Solidnie. Tel.
501-186-078
Kupi ceg z rozbirki. Tel.
667790702
Sprzedam sukni lubn Fir-
my classa rozmiar 36. Suk-
nia jest w delikatnym kolorze
ecru, bogato zdobiona. Suknia
jest w caoci. Pasuje na Pani
o wymiarach: Ja mam 1,63m +
7cm obcasy. moliwo przy-
miarki w Raciborzu. Dla za-
interesowanych mog wysa
zdjcie. Kontakt: 507-183-016
e-mail: basia85m@o2.pl cena:
600,00z.GRaTIS dodaj licz-
ny stroik lubny we wosy.
TowarzySkie
Judyta Racibrz 880 318 990
Jola Racibrz 511 045 639
Dorota Wodzisaw 532 773 826
Dwudziestolatka 886 234 711
Jeste atrakcyjn dziewczy-
n, kobiet. chcesz sprbo-
wa pracy w brany towa-
rzyskiej? Realne zarobki.
Zadzwo 880 181 445
Sumienna, spokojna i pogodna
kobieta zaopiekuje si osob
starsz. Kontakt:518683972
Sprzedam rcznie wykonywa-
ne obrazy (na ptnie), opra-
wione. Kontakt: 609-045-923
16
Gazeta Informator
26 stycznia 2012, nr 2 (106)
<<
Reklama

Related Interests