You are on page 1of 2

Ako elite da vidite maine nanotehnologije, pogledajte se u ogledalo.

Manipulacija materijom na atomskom nivou je neizbena posledica kontinualnog napretka u polju proizvodnje ipova, biologije i hemije. Svakih 18 meseci ili manje, veliina provodnika i tranzistora u mikroipovima se smanji za 50% dok se brzina ipova udvostrui. Provodnici su ve veliine delia mikrona. Koliko dugo moete smanjivati veliinu komponenata na polovinu i oekujui da funkcioniu? Uskoro e provodnici i izolatori u provodnicima postati toliko tanki da e efekti kvantne mehanike doi u igru. Ako gradimo ipove sa toliko malim provodnicima i izolatorima, elektroni poinju da prolaze kroz izolator pravei tunele, ili ukratko, bie nemogue praviti toliko male ureaje na klasian nain. Uskoro e dizajneri ipova biti primorani da prekinu staromodni koncept mehanikih kalkulatora, to za posledicu ima totalni zaokret u proizvodnji. Ako moete graditi ove mehanike delove atom po atom, oni mogu biti hiljadu puta manji i milion puta bri od postojeih tranzistora. Takmienje za brim ipovima je bespotedna borba, a profit na tritu je ogroman, ovo takmienje ima za rezultat nanotehnologiju. Biolozi su dobro upoznati sa slinim alatima koje opisuje molekularna nanotehnologija kao to su programibilne samo-replicirajue maine, koje omoguavaju konstrukciju sa atomskom preciznou. Biologija je posle svega nesumnjiv dokaz postojanja nanotehnologije. Biljno seme u DNA ima ugraene genetske instrukcije za manipulaciju atoma i molekula. Na osnovu podataka iz DNA ribozomi rade na proizvodnji proteina i prikupljanju energije, skupljajui atome iz lokalnog okruenja i eventualno pravei vie ribozoma. Ako ovladamo programiranjem DNA moemo ga iskoristiti za pravljenje i drugih potrebnih stvari. Biolozima je zastraujue da se suoe sa injenicom da e ubrzo biti mogue kreirati evolucioni niz, od prvih nano-maina", kojima je trebalo nekih 3.5 biliona godina prirodne selekcije da evoluiraju, do ivota na zemlji kakav danas poznajemo. Pokuaje da zamislite trodimenzionalnu slagalicu sa trilionima i trilionima povezanih delova. Genetski materijal, koji predstavlja samo-replicirajuu emu svog biolokog ivota na zemlji, bio je u centru panje istraivaa, to je rezultiralo mogunou da se manipulie ovim "nano mainama". Biolozi stalno otkrivaju i usavravaju naine da menjaju ove pra-molekularne maine i mnogo doprinose napretku razvoja nanotehnologije. Hemiari sa velikom tekoom, sintetiu sve vee i vee molekule i izvode sve komplikovanije zadatke. Mnogo investicija ulae se u "inteligentnu sintezu" koja bi im omoguila postavljanje atoma na pravo mesto, da bi mogli da sintetiu odgovarajue materijale. Nanotehnologija e hemiarima omoguiti da kontroliu materiju na nanometarskom nivou, ime e nastaviti da poveavaju prefinjenost. Pojava nanotehnologije e imati za posledicu:

samostalno sklapanje upotrebne robe, nano medicina ( kraj bolestima, starenju, smrti), prestanak zagaenja i automatsko ienje postojeeg zagaenja, molekularna sinteza hrane ( kraj oskudice i gladovanja), bilion puta bri raunari, ekstremno novi izumi (neizvodljivi danas), pristup superiornom obrazovanju za svaku osobu na zemlji, rekonstrukcija veine od izumrlih biljaka i ivotinja, sigurno i dostupno putovanje svemirom, naseljavanje sunevog sistema.