You are on page 1of 3

GOETHE - PATNJE MLADOG WERTHERA 1. Patnje mladog Werthera je prozno djelo, to nije epistolarni ljubavni roman s autobiografskim elementima.

Nastao je u knji evnom razdoblju romantizma. 2. a) Tema djela je Wertherova nesretna zaljubljenost u Lottu te bol i patnja koja mu je prouzro ena neuzvra enom ljubavi. Zbog o aja to mu voljena ena ne mo e uzvratiti ljubav, Werther nazire rje enje svoje patnje jedino u smrti. b) Osnovni motiv koji pro ima djelo je neuzvra ena ljubav. Iz nje proizlazi velika koli ina Wertherovih negativnih emocionalnih stanja. Tu na vidjelo dolaze o aj, strah, sputanost i patnja. Tako er su bitni i motivi prijateljstva izme u Werthera, Lotte i Alberta, Wertherov odnos s majkom, kao i Wertherova prvotna o aranost seoskim ivotom u Wahlheimu. c) Roman ima razmjerno jednostavno izgra enu radnju ispripovijedanu isklju ivo iz perspektive samoga Werthera. Pripovijedanje doga aja mnogo puta je prekinuto sporednim epizodama kao to su dje ija idila u Wahlheimu, stabla oraha ispred upnog dvora i ispovijed seoskog momka koji je nesretno zaljubljen u svoju gospodaricu. Pisanje o Wertherovim osje ajima i dojmovima iz njegove vlastite perspektive stvaraju dojam vrsto e cjelokupne radnje. To omogu uje brojne promjene u radnji koje su paralelne s promjenama u Wertherovom emocionalnom ivotu. d) Mjesto radnje je izmi ljeno selo Wahlheim, a vrijeme o ituje prema pismima koja Werther alje svom prijatelju. Prvo pismo je poslano 4.5.1771., a posljednje 23.12.1772. e) Roman je komponiran kao niz pisama koje Werther pi e svojemu prijatelju Wilhelmu. U tim pismima Werther pripovijeda o doga ajima vezanim prvenstveno uz njegovu ljubav prema Lotti, ali ono to je jo bitnije, pri a vrlo senzibilno i detaljno o svojim emocionalnim stanjima i dojmovima. f) Werther je mladi gra anski diletant, umjetni ka du a, inteligentan ali pomalo arogantan, talentiran ali nedovoljno motiviran te nadasve senzibilan i temperamentan. Cijeli svijet mu se preokrene kad se zaljubi u Lottu, ali taj preokret ozna i po etak kraja Wertherova ivota. Neuzvra ena ljubav mu prouzro i toliko jada, boli i patnje da kao jedini izlaz na kraju vidi

vlastitu smrt. Werther esto razmi lja i razgovara o bitnim filozovskim i egzistencijalisti kim pitanjima, iako ponekad bez pozitivnog odjeka kod svojih sugovornika. Nalazi se u brojim konfliktnim ivotnim situacijama. Tako primjerice voli promatrati idili an obiteljski ivot, ali ima otu en odnos sa svojom majkom; eli Lottinu ljubav, koju i dobiva, ali samo u prijateljskom smislu, koji njemu o ito nije dovoljan. U svojim pismima Werther mnogo pi e o sebi, nastoje i probiti svoju osamljenost i uspostaviti kontakt s ljudima oko sebe. Neki ga cijene zbog njegova razuma i znanja, no on to odbija jer eli da ga vole zbog njegove jedinstvenosti i osje ajnosti. Werther postupno zapada u te ku du evnu depresiju koja ga odvodi u preranu smrt. Charlotte je lijepa seoska djevojka koju maj ina prerana smrt primora na brigu za svoje osmero bra e i sestara. Ve u tome se o ituju njezina bri nost, dobrota i nesebi nost. Lotta je zapravo jednostavna, iskrena, odlu na i nezahtjevna ena. Osje a ljubav prema Albertu, kojemu se zaklela na do ivotnu vjernost zakletva koju nikad nije prekr ila. No s druge strane osje a i ljubav prema Wertheru, ali na njegovu alost ta ljubav je vi e prijateljska, ako ne i sestrinska. Zanimiljivo je da Lotta nije prikazana kao tipi na fatalna ena zbog koje mu karci neizdr ljivo pate, ve je opsiana kroz wertherove senzibilne o i kao istinski lijepa i neiskvarena ena vrijedna po tovanja i ljubavi. Albert je trjezven, razuman i odgovoran ista suprotnost Wertheru. Njegovo se

samopouzdanje o ituje u tome to se ne osje a ugro eno zbog Wertherove prisutnosti i njegova odnosa s Lottom. Naprotiv, Albert i Werther postanu prijatelji, a njihovi su razgovori intrigantni i pokazuju kako oba lika imaju kompleksne karaktere. ini se kako bi njih dvojica dosegli pravo prijateljstvo da nije postojao taj ljubavni trokut koji je Werthera doveo do samoubojstva. Albert je prikazan kao tolerantan i stabilan mu karac, kao netko kome temperamentan i pretjerano osjetljiv Werther te ko mo e biti konkurencija. g) Fabula se svodi na Wertherovo upoznavanje Lotte, koja je zaru ena za Alberta. Kako bi se pribli io Lotti, Werhter sklapa prijateljstvo s njima dvoje i time ulazi u ljubavni trokut koji e mu prouzro iti vi e patnje nego to on mo e podnijeti. Kako bi si olak ao bol od neuzvra ne ljubavi, Werther odlazi od njih dvoje u Weimar. Nakon niza razo aranja i poni enja odlu i se vratiti u Wahlheim, gdje saznaje pora avaju u vijest Lotta i Albert su se vjen ali. Nakon toga mu je svaki dan bio podsjetnik na neizdr ivu patnju te je zaklju io kako taj ljubavni

trokut mora izgubiti jednog lana pod svaku cijenu. Kako nema snage oduzeti ivot ijednom od njih dvoje, odlu uje stati na kraj svjoj boli time to je po inio samoubojstvo. 3. Karakterizacija likova je ulavnom psiholo ka, i to isklju ivo iz Wertherove perspektive. Primaran fokus je na emocionalnim stanjima likova, manje na fizi kim opisima. Filozofske rasprave se o ituju u Wertherovim razmi ljanjima i razgovorima. Socijalna karakterizacija se nazire u Wertherovim razmi ljanjima o obiteljskom ivotu, problematici u dru tvu, a i u njegovu odnosu s majkom. Pripovjeda je subjektivan i prisutan u djelu, budu i da je roman koncipiran kao mno tvo pisama u kojima glavni lik opisuje svoja razmi ljanja i doga anja. Pripovijedanje i opsivanje nije predugo, uglavnom je fokusirano na psiholo ka stanja, a ne na opisivanje fizi kog prostora. Dijalozi nisu toliko kompleksni koliko Wertherovi monolozi. Njegovi unutarnji molozi su vrlo bitan dio djela i posve eno im je mnogo pozornosti. Cijelo djelo je pro eto retrospekcijom, budu i da se Werther u pismima prisje a i komentira doga aje koji su se netom prije dogodili.