6 PAGINI 1 LEI

Jol 16 'Inuarle 1942

Ziarul

o PILOA SI UN INUEMN, N ESTA,TO RN lelA VREMII
Ziartk publica J'ellUllatul colectej ordon .. til de Fuehrerul AIk-If Hitler pentru strAnger"" de b1iinuri, halne de Iiina ~ ttll fclul de 'ImbriicaminN: de laml pcntru soldalji de pe tr<int CoIeet •• fost deschisa numai 16 ille. Cu loate acest ... poporul german a diirult pen1m ~Ia.,.ili lui foa.rte mari can' titip de blinuri, OIl un avant ~.are'" ramAne ,,0 piJdil stralu'11 in istoria intregil omeniri". -Mai mult de 2.000.000 de soldati au putnt fi complet echi1"'-11. cu obiectele diiruite in ca'<iruI. aeestei coleete, care pen1I'!I poporul german constituie 0 'caCegoric8 dovadii eli frontul ~ lara sunt strilus unite prin legituri extrem de puternice, De a1tfel in aceasta stra' nsa
'W

barMlic, In prirnele luni ale riisboiului continua sn se jertfeasca dincolo de hotare, in lupte care vor holii.rl sonrta Europei viitoa, reo Tara din spatcle frontului a urmarit cu crescimdii simpatie ~i eu interes nedeemintit 0 clip. ma.rile eforluri rilzboimce ale soldatului intral in foe. D ar aceasta nu este de aj uns pentru a iluslra solldaritatea unu.i popor in faja problemelor de ciipelenle ale existenjei lui. Maresalul Antonescu a deschis la Inceputul iernii 0 mare campanie pentru colectarea obiecte, lor de lmbracaminte necesare echiparii ostasilor nostri, carl stau lntr'o continua veghe pe frontul bjitut de viscolele unei nelndurats ierni, laUi, aea dar, ce fericil prilej pentru poporul roman de a-si exprima sen ti, menlele de solidaritate cu solMlldal'itatc dintre luptiilori §i datal care reprezinta in aceste poporu1 din spatele campului de momente, parghia de capetenie bitaie constii marea Wnli a bi- a rezistentii noastra nationale. ririntelor recoltale pretutindeni Nu cunoa;tem rezullatul acestei til acest riLboiu de Germania. colecte. Suntem siguri msii ca da .. ~~~~~"u;sfttd: ~aD~~=fe~: ~~~~'r':l~ti~~~ nii in Criiciun 0 SUID. de ajuloare oare cinst~te jara, colecla pen.tru Dm;ul SoJdakllui nu pooIe sa aiba un re.zultal infer,'or acesleia. Tiil'3llul ~i ora~nul, bogatul ~i sara cui, fiecare dupa puterea lui, trebuie sa se cins,teasea pe sine, oferindu-~i nesi. lit obolul. Nu e greu lucru pen.

ISVO R DE STAT 0 RN IC IE
yremea e schlmbactoasa. Caud vrel sa vorbestj de caracterul unul om nestatorntc, spill d "e ,schimbator ca vremea. Ilita Insa, ca din schlmbarlle vremll urn. o.m a putut totusl sa extraza .~" prlnclplul lunc!lonarll neschhubate unul mecanism de ceasomlc. Preslunlle atmoslertce varlaza mereu, III dllerlte chlpurl, del. ceas la ceas, dela zi la zl.Ele exercita necontenlt puterea lor asupra ciudatulul mecanlsm, dar cu toate astea ceasornlcut de lan~li Oerebro nu-sl schimba mersul, nu 50 onreste sl arata lotdeauna mlnutele si orele cu cea mal mare oreclzte. Va Sa zica, dill firea schimbacloasa a vremil, omul, cu mln tea Sl intelegerea lui adalld. a seas firea sratomlca a unul ceasornlc. Aceasta ne dovedeste ca nil e nlmle cu neputinta pe pamant $1 ca mlntea omeneasca e dotata ell insusirea de a Dune buna ~:!~~1ali~ilu:~~. ci~et~~ ::.:~~ zem ca suntem supusl vremil Sl Iuturnr lluctuatiunllor din alara, E, de slgur, un adevar acesta, OuP. cum e un adevar, cli sl ceasornlcul mosierulul suedez Q SUPIIS acelulas lucru. EJ nu ScUM popas intr'o abate. Nol lie abatem, ~ EI lace statornlcla din nestatornlcla vremll. Nol ramanem nestatornlcl ca 51 vremea schlmbacloasa. Sl poate lnsusl inven. latorul lui nu a putut inca sa nascoceasca 0 Inina oentru Hrea lui schlrnbatoare dela 0 clipa 13 Rezultatut colectetor liicute penalta. Iru Alutoru; de lama, rezultate cari au fosl de curOnd dale publi51 acum, dupa conslderatllle cildlii. constituese dovezl netdga' ~liS'g~~:::II,I~:~u~~ ~~~ duite ale solidarild/ii romanesu $. rna: Ce blue ar II ca omenlrea in acelasi limp 0 mdrturisire a xx x nesdruncinatet noaslre hotar' 'rl de s. zaseasca in slar$it slstemul " dupa care mecanismul el sa tn- a duce pOnd la capal rupia peturu villga Iluctuatlile vremll Sl sii aslgurarea drepturilor $i plistrarea lunctloneze f3ra accidente .1 tilntt! acestui neam. fara abateri, mereu precis. m';' In decursul vremurilor, acl, .,Hr reu transformiind presiunea de· calea taturor rdutiitilor'l, neamului
.4

Acum douazecl $1 clncl de ani, un mosier dill Suedla a avut 0 idee uasrrusntca i sa construlasca un ceasornlc' care sa umble tara a mal fi intors dill cand in cand, Anume, el iSI baza Iunctlonarea . I' hi mecamsmu UI pe sc 111harea presiunli. at"!osierel. 51 lntr'adevar, a Isbutlt sa realll?Ze acest mecanlsm, Ceasernlcul merge de douazect sl cincl rI~ ~nl lar~ intrerupere 51 lara S& Ii lost Inters in!re tlmp. EI nu are nevoie decat de cateva plcatur! de ulei .pe an. ,Cecace este lnteresant de adau~at, este laptul cli acest ceasorn:c nil a lost .constr~lt de UD ures er ceasormcar, c . de un m~~neal1 oarecare., care sr-a PIIS mintea La osleneala in momentele llbere, c~ gandul de:a avea la. cona~ul lul u~ ornlc lacut de !'1an~ lui, care sa nu se asemurasca c~ altele s! sa fie in Ic~a.. tura nelntr!_ruPta eu vremca De ca~o~~:~~~i suedez a reu$lt

vale din Crimeea

PRIN SOLIDARITATE LA IZBANDA
ne care sa IUH poatd clinti nic; 0 vretTUJlre? Si cwn s'ar fl tatu: forma tu:csl bloc, rroca nu win solidarUale? Suniem lin tooor tdnitr, an oooor oe care .itregia vremurilor IUl I-a Idsal - poale - siJ a,'ang' la ma. sU/Ui. Dar

:~I1~~~

" turitatea poulicd a neamurilor atmaceste vremuri viirege ne·au inwi,fat in schimb altceva. Ne-au In. 1;dfat sii ne croim singuri tHirtil III·
ferWIi rajalor si

nlfia~

sa

~ti~IW.UI in statornlcle

po

calea

cu masele na\io' Jiale: ""pi cum riizboiul, 1a randul lui, • incetat de a mai fi 0 ."...cini ""elusiv. a soldalului. l _._.:. " to' .... ,,~ " u.. n.,.une ~l impart in mod egal grellitiitile de let. !d.ul ale d.zboiului, ca ~i ur!Dirile lui, bune sw rele. Este bnpOslliil;inii, ca' un popor p'ii-

Q!;ice legalura

am

ar.mon.'zez: mecanlsmul ~ea~or. ~!"ulul, sau, eu vremea . IIIsasl : IlInd masuratorul vrElmll. lune· fionarea lui .s§ lie produs~ cblar d I II I' II ~ or e e e,. ar IDdna omu u sa nu 50 amestece.

vine in legalura cu ea. Asa, ca ceasornicul de Iiinga Gil am $liut 10ldea<JJUIsa diim a. Dar daca stapaneste aceasta °deeCra~!brdoe' c.:atervea npulca'taurn~ dneevuolelei dovezl si cd am $Iiat 101. cesle putere, cum e lace ca Dumal in mecanis,"ul lui sllJJetesc nu Is. po an. Ciileva l'iciituri ale I(enlu- deauna sa JJl1,_batemoentru drepla· b IIlI ome rile sfinle ale ne-om-ului, nD-O dove· IIteste sa lac3 0 .semenea rAnoesc... ,duial' a st.aiornielel? Ne planGeorge A. Petre de$le faplal ca 111. am pulul Ii dis-

:::r~:;:

eerut multe dovezi de ~~::/S:i:="ari~~~~:e:

at

a durerii
blJCfJriei

Iialral incu>iitoare st

ne·~ inviUat - mal ales - s<l n" s(rOngem um4r lc umIIr, in .remJI
de "ijelie, pentra a patea strdbaIe cdrari Uwinge ale

!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!~~!!!!

:: ¢d~ ':1~~~"!,oa~i~~: ~ g~:~sg~~~I~~ :;s~upC;r~I~~ de-in condipunHe de "cum un ce are un obiecl, doua _ 0 flarizhoi impus de necestajlle im. ne"i de lana, 0 perecbc de cio~.·eaee:er~:~ei ~~enit ~hf!~~~~~edpe e:t~~ ~~rd~~~ll~~e-

A U REV ENIT S COL A R I I
REALITATI
.. Sarbatorile Craciullului au trecllt ~tup!~~utt~a~~n g~:u~::~:Ir;:s~~::; din cartierele incendiate a devenit rnai usaara. Bucurille din vacanlli Ie poves· tese intr'un chip nou ~i Cll 0 dublata caldur~. in comparatie cu cecacc au trebuit s~ suporte anul trecut. Au revenlt $colarlJ din vacanti! cu sullelul strillulgerat de maretele elipe ale Istorlel, pc care 0 traese eu toaf~ Intensltatea tineret~i lor, au revenlt lcolarit. Ca sii ulte tii· cerea .pasatoare a urmelor prlgonltoare il Sa inserl. prlmavara romane.sca peste nlsle strlizl, In oar. mal pluteste Inca grozavla descompunerll lntr'o zl la redactlc Ne-3 venit bollevlee.

BASARABENE
•••

IrU$i. cu bine inlortocheal'ele Fiecare popar a cunoscut perioa- soartei. de de sbucium, dar $i perioade de Numai aoa arn oulul lin~/~:'~":t:~~::;a DIll1J",zeul lIeamul' nostril care ald·

Si

a facill excep/ie.:

neamurilor,

nU~:er:'il~~md;~~"':er~in!e'SUfl"' tulu. romanesc, II1cercdrilor de dJl· p.flwrare a adevdralui, warn opas

Odatil eu revenirea ~Colarilor din pc care Ie-au provocat-o bolsevl- lcut .sa ne' ntl$tem 'fa acest hatar de ~i';:;i~ c~ imbarbatarll

~t~:P~~~re"?o~ ~e _ ca $i Germanja _ lupUi ~_lru 0 cauza dreapta, 0 leepe ck adevmtli ~ proflIDd grai' ~e solidaritate naponaJa. Rom~ia sangereaza de 0 l·U. mitste de an tnta-'un riir.b01· In

r~
~~

:le:~~~~~acardine '/

Punerdar0nlaVcOa!ruCO,llli~ptisla~j,._naru f Dp'umrov30' ~ ~~II~t~~~p!~d~n:;'~i~r~~;:~:S!~;i~~1 ~~~~::.'ii~:I~:~~:at"~~u:~:a:~as~;~~ ~~.;:c:!~o~al~i~i1:e tIcat au prllejult rodnicc tresaltari vului tineresc, ruinlle invoca din vantul aJinarll Sol a ~mon g::adr:~~r:Jf~ p~-:;~ ~~ }or de acasa. far pentru poporul intreg reu~ita unei asemene colecte constitue 0 posibilitatc unica de a--~i afirma ell hoLarire voinla lui n;clintita de a ohline victoria

::;'d:":u~,;",),,:;1
It 10 d

~;:=~ti
sd biruiascd.

strigatoare

a soH.darit4tU

'.

i/~ ::;.~

~~~a::;

LaPI; ;enlru crac .. ~ drep[ale, a gdsit aci~ un pooor unit sf hotdrat

~;III~~~inJno~::S~~a~~inI1~~~~bil:i aducand aroma pacil viitoarc. $colarii si-au petreeut vacanta in almoslera caldli a caminulul pa· riniesc. $i au simtit pe de-a'ntrc$tul satisfactia fierbinte a dra~ostcl parinte$ti, pe care anarhi$tIi rO$iI au strlvit-o in picioare. Unil insa dincare a pus nu numai nadejdiilc ell orlce pret. trc ei O'3U putut CUn03$te zambeel de viitor dar ~i ale lumii celei Poporul german a foh)sit aoesl tul lericlt al slirbalorllor. purland noui, ale ]urnii care a~t""'plii ca prilej in modul eel mad pildui- In chipurile indurerale leoana pa· paeea sa introncze 0 era noua tor eu putintii. rlHUlor dcportati prln tndepartatcle de. ?U'?cii ~l justijie, de mulluPoporuJ romi• nu poale II''''''' Sfepe iile Ruslel si nutrlnd eu 0 In· I11Jre ~, propasire ~eneralii. peste pilda ofedti de po'''''rul aereas~a nadejde elipa cand 1I vor Ann .d :ryeoeo reinlorsi din sbu.lumul ra· ala e1. upa biminlele reo german, mai lDIfD'" de a n Ira. 41111111 care Se afla. daca mai in ""itate, eu saerificri dar ~ cu toate Invi\ilkld1e en puIIn~ CriloSC Incil. "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I---~~_!I!!!!!!!!!!!!!I!!I!_!I!!!!!!!!I!I!!II!I!!IIJ!!!!!I!!!!I!!!!!!!!!i!."!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!! -

~I ~r~eamului intre~ pON~i :. :~U=~~ut decal foarle :rebutt U ad~cll l>aari:~i.ca~~bit~~Plltint} cli~ de rdgaz. Viall!- nea· sl dati-Ie sa cunoascii indeajuns, ~llllll romall.esc a lost un nerncetat ca suierlntele Basarablei au lost $" de /uple. 51 sunt suferlntele intregeJ tari. freGum am ft pulut diiinui nand ascuti'i prln clipe de ~rea ispita. tazi, dacd cei 20.000.000 de romam Sergiu Matei 'Mica IIU ar fi format lin bloc de granit,

~,Ii ~tarit ~

s'o

Si va. b~i! Pent~acd ~iciod~d nu au, plent ncanuznl~ can au $~ sii prindiJ outer! now d. lapld dm lnsw durerile caFi I-au lngenunchiat pe.ntro moment. No P. '

JAPONEZII AMENINJA
Baza navala nord-americana

Olongapo, cucerita de japonezi
formeU'/lDaintepulea .vtoaae1. d. loptl vor ~rio.D.el.
)apouu lDso~ de boab&rd.ameDl impotriTa Singapurulut. dati UiDd aproplena aemdromurilor d. pleean p cI • fOI' tliatl leglturl brttaDic.1Jo.r 1M cort.Stele d. .paa .. de rUArlt ala pea.laI5uJ.a1

SINGAPURUL

Doveru 'b om b ar d a t l'n&'-'n5 de artl'leria' grea germana" 10;:

ul~1elct.v._ caru\ p~ri~tI au biOS Din Tokio se aJU\ ell Japone:dl au cul OccIdental, IDsule earl ~l, II, r ca I Ifl roam aza c cer ar ocupal cO.Dlpiet 8xtrem de tlmpor.. un 'el de png de covltt1toan tm. reglmulul stalinist $( a tnccput sil ne tante bad DavillA 0100gapo de 'PI porttlDll strateglcl lD drumul .pre (l()vcsteascii, cu cea mal pura nal- consts rhArlte8nA 8 peninsulal Ba- OceBoul Indian. AslI,), d. cAt.... vItate in ochl $1 eu 0 superioara laan dln arhipetagul FUlplnelor. A- zile ,.ponlzit an debue_' prlJa sur. mclancolle in obrazuJ sdrclit de censtli bad nr,valit fUnd situatll ou· prindul ,I In Insula Celebes. Prt. suierln1:l: mal 18 vre-o 100 de mlle d8 MIlAiU,. tnterm,dlul agenlle! "Havas-OU" se
_ "Eu il'al11 3VUt Crae'un. In casa pusflc, in care astiizl loclicstc o mlUu$3, n'au Illtrat collnd3toril. ~tlu durerea ei "'au mal vrut s'o trczeasca. s'o rascolcasdi mal putern Ie. Singur 011 gilndurlle. aid tr1ift SNrblitorllc infr'o ncmargllllHi u$teplarc $1 ponte nlclodaHI nu nt'am rug-at lui Dumnezcu Olaf mult ea ill 'aecasti'i zl a Ns.:.tcrll DonlOu-

de CrRclullul In <are el·au relA'1t BlulnlotH, mullo DIrtier ...... IDeA ,I -'-fill caplliri. lumlnoa.a, lar alttl 000- ,.1 Impul.1 .. rmtlrotle II pallA _ 11",,111 , __ 1m d. Iriliele. delplr!lrll cruDte pAnlre p. 1•• 1<1 Walllo ilia PaoIfl- _ 4Ia ".".. __ ell

:\1~Oc1;t)Pft4::p!!t ~Udn;u;p:~::~': ~~~~ pentru submarinele nord-amerlcaInsulal, a eibut comp1at tD mAln.iJe 01 tereooJ 0IU'e UI'DlIUI .1 mM. tie De Aol, so glin,to ,I un doc pluU· faponezlJor ,I eli aottUa blalat,ad .Ulbllal de Japcmui D1I mat preto; po care pot lJ reparate vase de ve:r.HgJDo5 In Interior, I..D cale. lor dDtl obstacol. Datural. fi cl. III rbbolu cu 0 groutate de pe.te Inll'nind don slab. redltenle 10- Imp.reJudJ::lle .oestea. laponuii HI' 12.000 lone. cUgene ,I pgleae. sl ataee pozttlU• eaglue dee .. PlerdeTfJa de cAire StatIle Un.tl. a Cu d.ebareare. Japone.&llor In In.. UJIgul strAmtorU .~ aceslel bue naval., ooastllne peD- lulel. Celebes, lDdWe Oludue l.c PeDtru a preglti .,.. oa. tru acell .. 0 lovtturA dJ.Dtr. cele pregAtirt febrile d, apirare ,I .... ,DOCIS a portulul BlDg.par, Iapuci mal grole, deoal'Oe. ao.rd·amerlean.tl nUesUi n aHludJne d. nagraall du,. contlnui ri ,I nol0apte ',1 ,!-b~!~I· ~ r.etualmeal. nu mal _u Dlcl Wl .pd_ mln1e r.l. d. gU'f8raaJ. Ilia Tokio.. acest porl 0 vi anti up_ a..-_ , lu~l.Grell e sli trne~ti $1 s§ resplrl. liD naval pentru m.rlDa lor, da L", aceulit aHtudlll', Japonl. a fo.1 d. proportU anlol, I'a duJltural cand desprc eel mal dra~d al HU unde .1 atece In mod ellcace Ja. aIYoUI ,I rispundl lU'ompt, a,a cA ut deaaupra pCII'tuJui IiDgapar 111nu 5tH IIlei 0 vcstc Sl mal greu c poala, Razet. navale din arlrlpela- latre &C ... t. II lIldUie Ulande .. tre formathmUe I.poIl" " oelo clnd auzl din toatc piirtlle, el eel gul rUlplnelor _r,D cele ma! apro_ ut.tl d•• apl star. de d.bolo. Itdlanlee. C1I toatl """uua btlt .. dcport>aU de bolsevfcl mor pc dr~- pl.le de colllt.l. lapoaen ,I la ao.. Oper.IWe d1a ptaluwa •• lacea muri de foame. MI se pare, cil nola, limp ,I oel. mat puleraJc.. II d.....oItA perm ..... t 'avora'" mWtare p vuet, dt rlaltola " ... s~-I mal vJid nlclodatlt 51 totu$1 D••• am ...... dupa ,Ilrl prlmite dla peatru I_PODNI, IUGnl can apnplt comWJ pcorlle La tedi. eonstllnta nu rnA las1l si'i crcd a- W.lbiDgton, IIl1n1Ilarul marta ... aJar.ltu.l porhllul Ila,.pllr. 1'0811 UJtimul comumeal clal Lui 1& CClJsU fn~lsfen(!I·3(l()sfrofare a prc- ~lalelOT Uall •• anunlat cI ,i bNa ooml.larille ou prt.tn ill 1i11lall. 81D.apor, anll 01 ut... laJ1 slmUrllor mclc"! avail del. Tutulla, tuwl ce face diD )MIIluul •• "1001 ._tl d dupi olden. oratuhal Kula LaD.o Ce utl0r e sA crezl aeeastA Chl- arte diD l,hlp.l_gu! Samoa dia letlt alAqIt _t.. .al at ... pnot. p1l.l'- ,'.u retrn IBoi.• ka.. .... udul Pt.o1t1euluJ, • fOlt .lac.tI d. puat dl aldene ontalul Kula lnl la DGri.nl l....e' Su ...... flulfoarc stare de spirit, dupli cc 11 val lapon. oar. a .l1UIoat 01- LaD1pur, del. oan pora"t. OU lIlU !Ipontali aure.Ut' arua.ll Ia nl suferll drama cnl1lPlitulul reltl- 'Iva 10rpU. de mar. eaUbru provo- bUIll arttrl d. ooDumiNU. .pre SII Un. 'PI' DOl'- .. , 1bI u, ~IIJ r cand dlluugerl la amID_lamenle'e utnlll1ta' .. d. Iud a ptlm.ul ..... , lar I. ulu 101' ..... Ocacc4:a. tlstazl cRud au rev enII portuue .. omorAnd UD numAr tn- laDa. 10 ••• 11 arl • ., o",ana ora- mana. ticnlarll de prln !;otc, IInll Infloratl umna' d. marlDario ,111u.lKua1. Lalpar ... prutD.I •

el,:o:::i~~t:t~~'Q~o~~':~:i e~::a=Qg" "~~~o~;:~ln.:a
r.Qte~

:!:\.':~':J~1lD~kJ=~":a!~v~

I'

,.ira... .. '-~ ...'1IIri\
_.

(COMffM.....

....... ......

••

_t

~

RASBOIUL
MIIII1IUJIIIIUllllIIIIIIUPIllIUIlIU1llIIUUllllllllllllllllllllllllllnlllllll.llllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllili1II11111111IUOIUllUIIIIIIIIlIIIUnllllllllJIIUIIDIII

DIN DESER
FARA FRONTURI
~an au a.pa.mt unit 1~le .vo.Jl Qr observatte ale brUamrll . Uri
r'"'url~ ~

Llteratura basarabeana

de maine
".

RASBOIUL
Nu Iffm d~ $au In~r'adtu4r t

UN RAsBOIU
rn.r:r'de a.r
IOblmbll~
!lie

1ft LlTERATURA
«Uft(l

bero adftl"le. Dar tnt.ol:.d6aun. 1.11 utstat .. PUJlCte lMla.t.e de sptljin au foat ap&ra_ ee indltJlre: carl _ cu I)O~ 'au din eroare _ au dar care nu II cucerlte de IgnoraJ-o. In clipele de /0/" mal G_ armele ""Ul or , .. plde ,'eOJlIU~ tuJa.u apot PUJlcte de pornire pen~~.r~~ tru tOl\tll.tacurt. Un terttoriu cue peste cart n.u se poalt. e-eee. EO:: Oli[l 0101 J.Ul puncl. de ap3rare~! earle bund cartea d_lui rnak>r Coren!'! .. te. .pa~hdul lnchele ta.neuu Ptne~ou, rt e 0 carte lolos/· bJOOuJlronturUor tn Manna-rica. t04re, ondueere.1 (erma.na .. ea}Culat Cu (Utlti de cartl. se fact fdt.4la tDtotde&UDa. pO!'!lbUlta.tca. tnalntlrJ· et:/ucattt a seniimeniulut pairtotic lOy surprind.toare a brttanlcllor din , If 1 d 1 t b. I sud-est. Avta.~ta nOMtr3- de recunoa .. ,,1 e e vo ume re urese puse n eteee I altun1at coneentrirlle ma .. a:/&ra;I'~:nt~~~SP:e,:;'i sIva de trupe ,I mderlal in »u..n.c. d tl ft.i I I ttlt II r tete brttanlae ee . sprlJin de ta. fda· ~~~I1: re;:'fotd:a:na~P or 0 raJ)uk Oua. Sin., Ordinul era de Rcl:boluf are aspectel~ lul ort. q(;epta.. ObJat elnd Ul'Iltltl brlta .. bile, dar. In. aetent ml1surd, are It nice mal putemloe &U ina1ntat din .. spre sud, in enete de 1~19 Noem.. plfrJ I lndlltftoare, Ace.de aJpecte brie, spre trontul de ued..iere &1TobUma u. nlnt date totdeauna de tup- beuk-ulut ,I ~re Vi. Be)bla, in spa.,de eleme1tl.ul uman, de teie frontulut ec{ptun care cJuoe de Autorul "Otntruluf 8", fdc6.nd N_ 1& SOUlI.D1ulna. ta Sidl Om ..r, terttturtf. face Ii bun/1 pedagogle na· lioNll6, atune! ct!nd - In trxue nervoa.!t. dil1um{(,f. t:1l'7~tf;!1" - n8 tn ..

:r:;!f :L'1l1d:n'%t~~ C~~~~~~ ~de oa,i.Jertl, I:r:~ de Ton:~,~!m: el4t1gt. I bllnd/Lte Inte(lll.to .... n .. cu... .. mbete taOdoum,
d·J01 •• uaer~lUli

nl..au. aodpat nQw! alit. Tn. QU lost prea sw/tnc 4ca.una

Lupta pentru PUncte fixe.-Imagini rare de ri&bohl ~.!nt ~ .. rl.b01 ... lI din de- ., n'. ""t Incl momontul pent... mlnllm ei III ,p ...... c 1ft!.
Ie eiu de .at-June. cqUrurlle de teren nu ~ost tntot- JOa0'l nlol un rol in desert fJlndca

~~1'~ l'rO~~/c~o~~ei,td::md~rt~e:~; ".....

~t:. I~~~~~/#~'!:l

8;;~"U

It;

~a;a d:

li'~~~O~
,U-

f

1~~r~:

pare.

De abta la Zf\ Noembrle at:lc. Bs tertlle antl-a~rlp"" ~t antIawl 0 divide bllndat~ ,terma.ll.l In e U . l"Iivit i searn d,. 21 1(.. mod sublt "I rapHI () briradi brltft- e:b 1SP part!" di pre ple nld, eaee a inalnht ~ dosul JtnHp~ire nlt1m ~Uf '11 ..... e p nl t2. ~ lUVTille ptumburlu a1J ltd un eadru neobiltn a~ e, 8~UZ:r' tJ7'ttu b~~~' nult luptelor din Afrir~ In lupte &1 n~ liP e, " a... .r~ br 1t'"".9 ele ~t nlm1"it~ un 'O.um'r de "e :::!~a~~e~g::.:td mUIMH. f~urjl.rea neetul JOo ",ranl1t~ de Rlm~lteJe JOr Incendiate erau seror\.c "''' '~ caro.etf!rlstlr numal mll.n.ate ea niite U.rUI Jumlnoase unul ,bb~hl 48 d~ until rb. dtalur.gul orlzontului Noa.ptf"3 atrt. bntu flrl frtmtort canl. care ca.de repede, f"Tl .puler. 'ta.neurt I bundale brtto,l\Jee nk lumJna.tl in tn,te dtrectJile ~e re 1ncerc.a; ~ .. taee !n spate' tra. nbArHe care se rfdtd, 13 ONont, J.D 1)ele germlJ.n ... r 1taitene ce .. -"- timp ce oamenh ~i Mpa in so~UI toe.. " In tata. ,..,rb~K-UI111 -u ff)St~;. ,.ta1'\('()f; 3.dapo!turi eu !!lap" si harkCllte in 5pp.te a" dtre unltUue tete. bllTt49,U, (etmalJe, incQ.t ~'3. ~fI)I1U8 Marea. a-renturi eRe in ours. " t) ih1l>lrtl1'e i.t\ patru pint a. frontu· un r5.~bOiD neindurat, !J'tcllntare ~ tal AUt ,£rm.e.nll ~I Italienti, tat ,I hJ.t.ero.uire, tietea d.ilor de aprovi· brl~1eJl au trebult d lupt..., fron .. efenare. ,ormarea d(' f)d1i90!turt $1 tal $1 prin spate. ba in {nee((!-olre.a. surprtndertle, unt mltt a.N!1~ ce.1e u.rn:tl.toare brlu.ntcU a.u trebuit d mai proprll ~I munitfun!.le, Ilprm: tupte sf in flan(', Spre ~ ~ed.~l.t'$l sJ atenarea, CiHbunLntli I$i odata mal mutt Imagine .. 8 tat de ciudatll carburantll, eele mal ~tate eaa. unul front dric.n. trebne a .. presll. CESS)

pieI'd t~t ~a' u."reurn

~::;~:nJ~ u:1. :~.: u::~~~·
i cg~
~!ru;nriubrita~ ~

de tn...

r;rl.n

~~!r:e~li~~

s'aT~!

tor;

ca.-I

~a.

sa

Qf11

fl1/ileazl

lnlrumuselat petbe jeTl/iN

profUul

tpie al rd%b-owlul. tocmai de QCtJte 4Ude sine ale oda,ilor

E POStBI DEBARCAREA IN EUROPA
NORD-AMERICANE?
marelui amiral Raeder, comandantul al marinei de razboiu germane

A TRUPELOR

PORECLELE POPOARELO $1 ORIGINA LOR
specirice ale unOf popoare, alwnele SIlU riullcioase, puUni tns; eun~c adevllrala orisin' a aeestora. AsLIel ,j)Uc.hel gennanul". cari.CL tura gennlnulw sornnoros., eu bOo. DeLa 1n caP. provine dela eavaJerul germa.n Jan Michael '{"on Obentraul, unuJ dinlre cei rna! viteJ) general1 diD rillrbaoiul de t.rci.::ecl de ani. a. ~:iltTl~~e~:~r Lnl..;d ua cume de cinste care 51-a pierdut eu Umpul semnlUcali, el adt"lraU Poreda pe cart RU ds.t-o fr.:mc.edl . germanilor "bonehelJ. t$1 IlI"e O""isl(l~ din argot.ul "oaboehe", ceC:lce In'5:earnM ea.p pitre;t eum au tost numil! In 6ocohwl al Ul-lea numf"ro$li tJpograH nemU dela PAT'I. penlrucl pu-rtau piNl m:d -pu\in hrl) Qllt,tz.at {II maj soort t~iat dedi recleJe

FoaMe des s. lntrobu1DI~otJ

po.

I "Pratele Jonathan", origina:rl dels Jonathan Trimbull C4Te In timpul luptelor pentru libertate 8 Cost gu_ vernatorul 'Statutul Contleetl-eul ~i loarte apr~t de W uhin.aton; •. ceasta exclama odat5 tnlr'uR c:o.nsi. Jiu: "Sa cerem sfatu) fratelui Jon!_ Itban", Ameriea:nH de Nord sunt numit;i $i .. Uncbiul Sam", AeeastJ exprf',;ie s'a lnlrebuinlat pentru

A""ta .. te titlul unui original artica! datorit bine CUDO'. cutuhn scriitOT f.scist Aldo Capas· ::::AI~J~iO;!rs~~~t~n~e cR'e~a~:: rii it.,i .. e E,te ou .t~ mal inte. Nsant articolul lui Caprno tu elf el I>roecteazl 0 lumini noul asu·
pra personalititii
fnlTelu.i

· . IUl BOlafd 0 amplu Ii

poet

80.

~:~~~~«~ f~i'i:~Pnm.

\::;d~i.;a:~'eln Ifi~~~.;f;I!~"f' ~'n~~ derlin cunoseut. AutOnl! .ritcplu·

oor. tntr'o earle ,I ~"W Frost, apArutA In 1842. Aa P?vesle$1.t! cA, in 1812 I Ii umpul rubolulut 10 contra In Trox (~tal~1 ~ew \'or~) me ~anluel \.\ lls.on) un t1J) \lurnlzo,r de e~n5er"e de._ armA.tel. p~. h\ule eU , nate apro"1110naflll
I

~i~~~\y:i::£'i:7;f~~~~~~: aJ poeziei it.Uene ~i uni,'enalo, Fa.pt"! cl Aida C ... , .. o e,te " in. SUli poet, I·. In!.~ni( pllrunderi I, cluda oric,rei eTudllH.

~t

:m~

lansat~ de Roosevelt cl!.IIoUe importante! stfategi~e a tnt navigalie portllrile deschlse vor debarca coaste! Canalului sl a Atlanti- elin zona Canalului. de a crea In Germania cuiuL prin Iuc~ri de rortiftcatie mainterClS, cu c4t In aceast5 ordine de idei co- sive, protectia necesar~ balerli· $~ dintr'o inlor'lmaDdantui suprem al marim;1 de lor. de. artil~ri~. .a, materialului ,In "Exchange razbOi germane, marele amira] arttlenstlc St bme ,",eles. ~ pens au I~cut toate Raeder, publ!cl In ziarul lIus. tru lrupele alectat~. pentru Ca s~ pentro primirea a- trat "Der l'rontarbelter" un se evite in aces1 chip orice piertrope in Anglia. In Ger. scurt articol in care eI accen- dere de personal ~ material de mania se accentuiaza asupra tueaz~ asupra marel Insemdtlitl rlisbai, din cauza primejdiei ,ontlllutulul acestei sttri engleze, a lucrarilor si amenajamentelor atacurilor aeriene engleze. datocare telatea:zli d de Iuni intregi, de sigurant~ executate de or- rite prea micei departliri de ID· m~ineri si specialist! americani ganlzatla Tad!.' exprimand in nu. sula engJez~. se ?CUPa cu s~rgumta de CO~-I'mele marlnei de razboi multllmlLucr~rile de fortiflcatil au fast strulrea ~nor pun:te •de spnjtn rile sale tuturor acelora carl au constnute printr'o munc~ exde mare lmportanta '" Ulster. contribuit la aceastll opera. Din trem de obosiloare. dur~nd zl ${ f)u~~ alte st~n. Sl alte puncte de expoleul marelui amiral Raeder. noapte neintrereupt. necesitAnd SPTl!," ~meTlcane trebuese con- se reliefeaza faptul cli prima a51- in parte sli lie s~pate .diin.c in strulte III Scotia. Dupa vederile . stanci, ajung"nd sli fie astllz! gennane. aceste stiri demon- gurare a coastel a fost ?bltnUI~ masive pozitii beton.te. In plus, streaza limpede si lamurit pAna la sfars:tul toamnel 1940. dupa planurile marinel de Roosevelt s'a oreocupat ell multe PTln punerea In. star.e de func- boi, 'au fost create baze penlru luni inainte de isbucnirea ras· llUne a ,"slalalnlor Sl a me naja- submarme perfect asigurate imbOiului. de preparativele sale de m~nlelor de lupta cucerlte 51 potriva bo;"belor in numeroasele razboi. duland cu lumanarea PTln noua con<tructie de ampla: porturi de pe coasta AtlanncuapTlns •. declansarea acestei con· 8.amente a unOr putennce bateru lui. pentruca. duoa cum se stie flagr.ti!. Repetatele indicaliu.ni si De artilene. eu.o eXlraordtnar! submarinele !rerma.ne sunt in: orecizari germane referitoare la ~utere de ,foe. Dm ca~za propor· strumentele cele mai Si~l..lre ale aceast~ stare de lueruri isi g~. hilor m~rt ale lucr5nlnr .cest. luptei impotriva tonaiului brita~esc confirmarea si in sursel\! ame~ahmente au putut fi con- nie. Sirnultan a fost executat si engleze. care au dat tot felul de strutte de al3 nalur~ pentru a un mare program de construclii informatii din carl au putut Sa sa putea face iat~ celer mai pre- de drumuri si sosele Decesare

ca

ras-

~~::fCir:~e~~a.'I"fj~~t~:m;r~~t~S~O~~ f

~!!!''t/I~!!jI~!'l1IJ!~:;

I»"1,',nll.

I

~ioua cxpre.ie

Oi,n C.1boche a rimas 31)01 rlutl- I .,boehe". S1mbolull Franltl este ...La.ritnne"_, ' Unl1l lunl de -plrNe el aetaslJ poredfi. ee:vlne del, &1.lDbolul r ,'o1.u~ei fTln. 1 ~, zeil_ Int~epciun.ii, Mariann ... l AllJi ,pun e.I. no~unea )larirnne d. ; teui uua dil:l omp.ul celti de' a treia rrput'llid, In seeolul a.l t9Ju ,'u (i fond" in deplr1.a.Jne!lteJe de: '':!If''UI~~1 VeM ale fr.nt~1 0 ~etlltll republicaDi ~('rell. care "rim!:!a 1D.dru.. m~rj del. Comit6tul demoe.raf emi_ arlit la Londr:l. Aee-a.st" socieat. I .. ftl numeJe d. ,.:'IlariQone": 1n ISS"

,.n'_: ... "••

PEISAJ
Pa&lrea _

TRIST

b~~i ~:\:~:i~t1ar ~~l.,~:etr: ~~ ~

Y:::n'nID~~e'~~;d~~~t ~

nw. tn ,"", c:a dt-numlre fi republice!, devenind II)0i poreela Fr.nte1.

[)eaJt1I'U. urel In f,paU! poverl de p§!!qrl Drumu,lIe se ult~ 'napol, pe~U! Cl'C$U, Cerul 58 'nneaci In piela norllor surl, "pete !ptm In fOaj)le, ootlturllor, PO"C$" !llltlul cu mor mul, &bla se stTecou6 : L. un &CIIlt,.. blt~ clopole a I~ut, Pentru nrus tel de pe cruce, care nu poa1e ;.t moart·

~a~~ pul rltboluJul mondlill clod soll. 4atu Ulttau luni de zile Der.,i In trans.ee, £n,lezli ~i·au treiat !In.guri ..Iohn Bull. '. 1n 5teo. U ..lea uHel a foq

PrID UVGJI, "intul

In-

C._I 818 Intre tlealu rl r .. tum.' SI nIcluD zfIOmot nu·1 mal siribale, '1liliiii ville, din lundul vlli« Iu pl. Cu toatl lpe Izvoarel« 111spate.

MuuIII

o

~.rue._ .,.
'NI

t~ eu pa&f I ... ,Iero In fall fIcIan otteaza petale 1111 , ....

LhtI,.

de rellnA, clrirl; 10 Ifldlal, III I.,.url de mlrl,

CII d.f.llSlve,

vA"U

b~~~7::~Ch;:t~Ji:~~i~o~n1~t~.~~ifl~- , ~~~;~ d~f~nd~~~as~~~d :~~ ~~~c~~iC:~ie~Prij~~~ t~~tfe1i~~~~!~ aJun~erea I~. aceas~~ sttuatte prnQrn':1. de ,. I1na~! construct II sugarii si lucritorii germani fnprln preparatl; ele am~rlcane din de fortif,caill. pentru a a,l!!Ura tr'o conluerare annonlc~. nepreIrla~da ~Ordl"!. Sush~erea "Zl~· ·,mpolnva. atacunlor ef~tuatc cupetit~ 51 neobosit •. all creat ~ulul .. E\:chnn!).e. Tcle.:-raph 1:1; dm ~er de pe mue, personaintr'un interval scurf de un an Si lmedlat dUD~ SOStr~a 51 d.ebarcD', luI Sl ma'erialul acestor impor. jumlitate. a oper~ de slguran!i rc~ trupelor 3men~.me 10 An- tJnte <;el~toar~ ale ~oastei ~i~Qn- care reolize3.za pentru armlta ~ha. se va desllntul.o mare.okt,omltent p<nlru a utilill! in nice germanl nu nllmai conditnle ~lva Impolrtva conllne,tulut. e,te moment Si pentru opentiunile optime pentru lupta ofensiv1 ,niag"t~al~ I~ Germ. nla cu to· of n·lve. !,unc'tele de SPTljin.dls~ impotriva An~liei. dar >i .';S:UTii ta.~ meltferen; _ . puse. de,luni(ul Canalulul Sl coasta Canalului 'I a Atl.nneu. e .m'"te~.e eu a,eM pnlel ~tllnllculu]. lui Irnpolriva oric.rei Jm~ninfaptul_ cl lnl,el." c;a~!\. a In de~sebt s', _Iuns 13 situ.t!a I~ri de alac brit.nic in chipul AtI~~It_ulul e,te cu de.~\ .u>l~e de a lace din nou u"lIab,le pen· Icel mai eflclen!. Inrllllcal1 ~l trJt"form.).lh In r 0 ~!!..~!L~_!!.oi~_i-i!_"'~-"!i';;"~~~!!!!!!!!'i!!~~!!-'!"!'..."!'!"", imen<A redutl in bta cheia vor fi zidarnlcite tMI. rncerc~rtle de deh'Tcare Ie inamicului sl se atrage .tentl •• ,upra {aptului Cl loote lenl.tvele de p~n3 acum Ille An"liei de a pune iHlsi pictorul In orve~la. au 10<1 Illat. de ferm.1 aphare (erman •. (fSS). In UlID. unel ordon.aDle, ~tIlutuJ din frJnkfurt ~\aID Ex· 50 menttoneou cl dupa ncupa- m'DI,terlll. tool.l~urUe din Oer· cepjU deJa ace.sta I'elUfj D~ se a· rea CanllulU! r.Unecii si • coas- mlnla YOr "TVI 011 In<epenl delaj cordi, .. 111M valablll sl pen:", tei AUanticului. nrganizatiei Tad' U llaulrio de doul orl po oiptl-I cazul d. !olrb;ltor~ tIUIIIi. etc. i.a fast d.tl mi.iunea de a can· lD'nl, Lunl ,I Jol, mWlre de" ScopuI acetole! 0 doDlnt eote 511 <aUD peDt", toU <11• ,11. A<.. &tl l~ dea po5lbUlt.te POpullltiei • I <trui lmedial puncle de IllADcar. va II "I.. pOate de ""no .. "a l&lul de brad II 1tIIda11· putemice prin Inslalatil de PO bazo I lor UlQrtndu.se teloGat~ «rcbIa crAn de fo"iflcltii ,i amplasa . !loapII " 58 VI _,. I. 811180 'IL mente mocleme De toati Inllnde· re,etelor p_ II dllpO~U. de In· re5lauratorllor rea ,outei. Prln lucrirtle de 1I11111111fllllllllllllllllflllilllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllll'il' fortif!calil de mart proportli execu eel mal mare IntellSlrtCiune cle AtlantiCillul 8 fost ... _._ '.dlul 8 face fatl til. hind IlIZest~

~d:~~~~.

i

$1

Intregul pop or german mananea

dOlla. on pe sap tamana dela "cmn" l

I~

-re:::C~::~

Frunu verde. flori de Mal. Der din der •• fec. rai I Dec. d.1 I.

1" .,I,uri .....

1~.~_~~j.'it¥!l!!l!ItU!w.

,. rtr,.

It;

~ VIAT A BASARABIEI
General Averescu, judo Ismail
j
veche In Besarabla, de • deostbHIi 1t1l(p01'tnnti pentru desflunrca \'iclii sulletcstl 8 neamulul aGee. a sectanj.lcr, Incepe a-$i d1piIa adc".ratn e! deslegere DlIpl ee mol tcate guvernele de pAnl acum au privit cu indircren A ,ct.iunea de desbmare ,unete.sci pe

-;;;:;;:::-==='===================-

.A.A.A

.IA

1II01ll1111l111ll111lUlllllllllllllmllllllrnmllllllllllllllllnlllllllllllllilOmiIlImmllllll"lIJIIIIIIIIIIlllllllfilln""lmln"lllInlnnll~nlilJ~dIlIIInnmmIIlIlIUUlllnllnnm1lIlIlIIlIlIIlllIlllitlitllIllUUlIIIIUDlIIMm_anllmmllllllllliillllnml1llllill1llnllllillllDIIIIllIiIIIIIIIIII11"111111111.

Solemnitatea din comuna ORGAN,IZAREA ASISTENTEI MEDICALE ILicheururi
o prob.leru~
Ie. It. Vm1le Constantinov eon.We:referent, prt, 1. Belcdenu .et".J'Ctar £.. parblal protopop Vielor Bare., ... Sirnion " ugu! nilsicnnr Eparblal d. prefect allud.lUlul, colonel Atanolu Serg d. Temulocle Prale" subp ...... reeen udctulul tl d, rnelor Andone comandantul Legfunel de J.ndBmli.

!IiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,'

"III~

.inal i-au rnvorll.ot prin dlteritc nr;1. runnel ,'. mi.rlvlgerii seen.ri administrative tnlesn'nda-le ope lnnt:lor rcveniU I. ortodox'e. Apol n. care ducce In subeninarea a tnsliqi autorlHitile ~j ulstenJ,a au trecut 1n temf'JiUe pe cere sa rcozemli un slat. localu1 ~IU ,prknare unde I'. 51.. 11;&1 guvernul Mnre~lu!ul Anloncscu dnit laina sf, bote. pentru cet S3 pUlle capAt taturer ac..slo~ Prin copti de JtectanJl, Na,1 au fo6t d. TtIhCenlele dispoziUl guvemumentale mislocle Pralca subflretec.tul Judep.ltr1 teetaril au Cost pu~i In a<lcdJ"3ta lor ~I d. maior Androne, eomendantul 'anlJni .e

~jn~

~~~1~~e:~ ~~~o~f=; :.'iU8~lttU:«e~~ ~~tUI:·~~dl~l~ Ileut t.tna

(::

:Zite :'iti;: sJ~r~~o~~~or ~~~:~~ ti dee! Inarnjct .1 &latuJul

acel dunre

ageolil

de discnsl-

Legtunei

de Jondorml,

St~i~nt=~~:p~~~;e 8~~i~~ra~e~:

zOl'gonfzar a u1stentJl medicale tn :o~l~"u~t=bp~~e~P!a~mp::1 v pe cumlenie. Din aceastl C8U%1 I'a creat WI t ren favorabil rispftndiril diferUelor boii cootqiOHe.

Inzestrarea Infinneri lIor i '1 pO :chn:c! or ,colare,-Alte propunerl ale d-Iui dr, II, Simionescu, Inspector sanlar ,colar i§ treb'ae _"'Anul :ill oeupallc bol$evid • con-I d-4Q a propus ea dlreeflunile d, elproc. Pentru aceuta taU e•• UI JlpslU d. mill .... mate· i§ tribuh lnlr'o rue .... ml\$urA ,I la de .. ,coli .il /Vocure (IlItl'umente me
I.
dlcale" rmrJ#camenle .Irict ntee,a re Dd!e':,~::an1~. cr:::pt:!'lo'~' m/onuea tJ oerut ftoltlor ce pOledlt tn.stalatlt d£ blti ~iJ la.e "ber acetlar la bale If elemlor afernl Ut»Ul d, m'~~C:M'eJur 'n,pectUlor

IN $COLILE

DIN BASARABIA i rom uri, Iv e r m u t u r ,colar. cu medlcamente, -Infiin\area

superloare, con ia cur l. ~

I"DUCHESE"

de calitate exceptionalit

I il
~

!ti~lil,'

J~,oIS;' ~r~l:n:~:::a ma1 bune

J6f:ute.

I&n~ f~~~~n~io~~nS:v~~~~tJ~I~rD. In a~ ret, sciiJllt~\d de f,rimeJdlfli

tnJ scotlle din BMDrubia " comtatll eli orgn.nizatia ~(!11itarA In nll!i;arabia

De nltCel ~i POI)()ruJ, In special eer setarismulul. f'estnblim. un tn'rQ au diD 8858mb,. ~I chi. unii sectar! tleteac;c1 8 Rnsarablel 1$1 a 111."1, uni· ti-au dot seam a do aceasla 1u urme tate de are avcm at'to neeoe mel ltipAntrii nefo ..te a bolsevlcilor, cand ales in litele de asthl tml"tlinl 0 de ~Iigit $I to.1i de stetul roman Prln eceasre se exptcu ~IH'ta de retntcareere 10 adevlrata credln pIn r:i.ndul siHen'lor prtntre care se Ins'nuMerA mirtobll rnfidril. Zi1ni~ ~ Inregistreaz.i & ci de tI'e<:cri dels seclnrism 18 nrtodoxte. 0 pstrel d" tmprejurore • pril~jult :,i ('I deosebiHi

=~ :

ro;!~~~n ratA ~~~o;~~: atltudme du~noasli

di~e a~: nenoroclrel U s'a ebfilul Jl.supra ocazinnl. rid. d 'I Jl • ~~~ll. or e ae; n unna ocupa !I 1JC!:n:~::u:~r:I~~~a In uuele l""U, In ",eci~II. ecte de Iete, se ,!I1~te Ilpsa m~dlctlor. UI m.aJorltaten llceelor cabl1) tel .. medicale eu los~ dczo!',anl.zate pne t~l~~de:~ill:tb~lt~~~~~e'~eS!~~~~: limte la $ooIile de internal. precum ,I a loealurilor de bAI, infirmmi, etc,. care au rost distruse In tlmput r"irngerii bo~vice S2'U. In unna cu_ trernuruluJ din CoamDa anului 1940.

V~Ch~dJtn~Aa~Jd'~tl:rlillim:r

d·,a 0 daf dllPozt{1I deiaUcrle de mil· .urile tgtnice ,anitore ee urmecufl

~~~~:~'~:~::"t'~iU!~ ';l1~~,'cc'af,;'

~c:r:lI::u~JI;~~t ~i:,r;:o.l~::f":; lmde In zina (le ~ Ianuone s'a respectarea futuror obice/urtlor calieut repr'miren mnl multor ramllii venUt fi .'a aruncot eMlC"ttl fn aplf, cb rit4("ili Ii bote!1I':'ea a 33 copii II scoasd (lind de e,.e~l!'n'. A f10rbit p. IrCtanliJnr S. Episcon Pol/ran', "coltlnd fn eol. De IFmin(!:'ltA ou ,,1tenf din ts..'"'l1eU 'Ien'li fnl1i1!llturtle zlltl. e. sA a~s1e 18 ceremonie P. S. Epis· Solemnilalta a orelt l"C$edintl de ~udet. unde eIevli .1 mJ) Pohcarp InsoUt mnd de p. Co t p. m. p..,dndu •• e, In lelul acu1a, eonlrola poatii. ,I trabtl. !!Z... _ ~. _ _a activl:alea medicnld ~ .e desfdloa~ 0 deosebtta I\tan'le trcbue ~~e 'wi rtl pe Uirdm #Color. dea ,I ~menta.ttel cOpUu~u" aya,uPentru ca meG.eul ,eMar 66 poalii dl1-se In veder" 01. penoada de e/tclatl un tzamtn em mai rigu-.! el't'1terea eOlnelde en aeefa a ~13ro. If'n condt/iunJ chi mal bunt, fiat", tnfluen\-'indu-3e \n med ref'eSC.U.

==it!::,d~. :=:n 'C~~~~ C 1~

Sdrbiifortrea zilt.! Bot: ... ::tI : (4cui cu tradiiionala 30Iemf'·'1/e. D"mineala In Catedrala ora,urui ,'a of 1doL sero.ctul rellglo .• de cillre P. S. Episcopul Pol/carp Inconjllrat de un numeros cltr. Dupd terminan s·o aTcittuit 0 proc(·.iune In Irunte cu preotU 11 autorlld/ile, ur,mati de 0

BOBOTEAZA IN ORA$UL ISMAIL

"0.

e;;::

Inlenl,

D IN B A L TI ~f~nfi:ri~~::~ire:li:~1i~~~ :~~~::~:~I:.::: CALVARUL P OPULATIEI ROMANESTI ,
noastfi.

_

===

luats/dr,tlla

. Dupli cum am anunlat 18 limp, Primilria Municipiuiui noslru a dal publicilillii 0 ordonaDJA cu privire la obligativil8. lea locuilorilor Ch~inaului sa se (ala acestei .iIDa/U. d. In!tpec· ooplitOl'. a~un*lnd, 1& neyole, medJ· Inoerie la Biul'Oul Central .1 tor sanitor ICO.lo,. N Simione.scn. a cul I'e!pecbv, Populaliei. eenrt d,rtcllunrlor de ,coli prlmare Aslston\8 med1cali • eopUlor lnsl mer1. Zilcle aceslca, eliberarea bu·' Mhll'U. propas. de c1. dr, Simi .. II !tcundan ,it org,!nizt't.l ~u,. nu va. -putea "vea un rlsunet pe t1\neseu, Inspector s.a.nttar !;COlar. te Ictinelor respective a Inceput. gen./d cablnetul medIcal al lei. rlmut Of:tetlc daci. nu fie 1':Or infUn .. g1i8lm foarte nimerite ,I nu ne tn ... 'in{lintdnd 0 cancelarte. tn. 31rol4 til ooltel1t1tc) flco1a.re ill flecare orat---.!;.<£..

In

.. I.lenta mellleali II- etevnor d-sa n propus 0 (lAt mal "tn'i.nla eetabcrare lotte nledloiJ $eolilor ,I eel al ~Unls~rutul Sil.nl .. tlUll. )ledl041 'Scolarl VOl' n obUra,~1 sl fad, "l~ta mcdlcaUi de dOl! orl po luna tutur~r clevUor de1a $col11e "rimare. Inspeetand 151 tnpe ri~torl, ellft I. randul lor vor 51JllI'D.vcarhea zl1nlo iglena corporatl "

eelae. 1>"V~1e

.:::~l;~

c~ 'int:a!:er!ae~ p~~ condt~tun~ a c:a.ntbleior feolare. In afar:L de aeust.a. med1cU "' trebul &i. Instate ,1 uupra eredJIAIII copllulul, precum" asupra at!rtt s'}(l;ale ,I I,Jenlco--sa.n1tate a lamUiel. Urmat'!ndu~e IndeaproaPe .. in mOd eouttnua eoptlal dela etll'SUl priml\r prtn tntocmfrea de tlfe medieate, se va u1rura 0 bani des-'f'o1tal'e a eeptnee eare ya n da:sl t. bun sfil'!)1i in eursul secmtdar. PROCURAREA MlIDTCAlIlENTELOK NECESARII o alt5 problema (mportantl. mte aceta a. procudirH medlca.menltlw nl'cC5ar~ lnfirmerll10r (ntematelor dlferltelnr !!}Coli. Aeeste medlc&men" tc trebue tie procurate tle prln inflin(area unul dep<nit regional. fie prln Inte ..mcdlut MlnlsterutoJ Culturlt Nat:Jonale. spre .. nD expune f1(:oBla ,ta eaprielile liberulnJ r,o.

iCO RNELIU
=
~
Sfr. ~tefan

e ~.f.f' coma"da la .'urou' de Reprezenfanfe Gellera!e ~lla depozitu' permanent

BUCURESTI

i
§ S

'81 Mare 93. Tel.. 347

MIHAILESCU

CH'~INAIJ

I =
~

;;;l1l11l11ll1l1l11l11l11l1l1nllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~

Inceperea ellberarll buletinelor de populatie la Chi,ill3U
Dalodlil Iaplului eli operallu. nil. decurs pe 8lrilri ~i nu pe .ecloore ca Ina in Ie, publicul csle ""util de aglomcrilrl. La organlzarea lucrarilor a contribuit In larga mAsura grija tn~~eperea d·lui comisar 1)e., ~ful Biuroulul Central aJ Populnliei,

sa

~:In;,,~!'1/i:'?:~il:etl~~r,:t'i~ff.1

dolm ei aut.orita~lle in drept vor tine seamA de tIe. Intrucat DlI_mal in felut acesta se poate organlu 0 buna aslstcntA medicali a ~WOt prim:Lre $1 secnndare din proviDela

Sergiu C. ~ca

Federala nCodrul" apf{)v~ioneaza fabrica de uleiu din Ch'sinau cu floarea soarelui
In urma ~ei conwnliuni inter _I .vt!lite. ,tn~re ~rimaria Municipi~lUI Chi$'mau !}J, Fcderala Coperahvolor di.!>jud, UI!,u~"?o Dcea.lal d1n urma s'a angaJat sa fu,rnizezt:' ]lentru f~bric:a de ulei din Jocalieu stocurile necesare de aama.l1...

OOOPERATISTE

din

cAnd In cAnd penlru

a

pre.

aproviziondnd popu/a(ia ,;

privinfi

1:1~:ea:: de conditiunile necesare

::'~~~~~:ilO~~irilul

comorcia!

al unui teal~OMUlMrt.~

Pana ce ImpreJu,a,ite uor da po.ibililoleo duchlderel praudlii· lor independenle 10 sal. ,i comu_ n. d. clifre comerciantii rom ani :u:~i~~~;it~eac:::~ am $Capal, ,e simi. imperio. no. ""fa d. a •• marl In Jlldo, numa. ra! unll/Hitor coop.rali.le do un_ iI. ,alenii ,a.# poala cump,;ra 101 ce I. lip.. ~I., mal aIel tncalld· mini ... ,1 Imbracdmilliea de care • lap.Jroirea bol$cvica Ii fruslnserri. REOESCHIDEftEA CINE-

t~,~~~~~~0::I'i~1

MATOSRAFUUlI

populatl:! ora~wul nostrtl redo· VICHY • (R d) ••. ' ciindu.se la .proxlmallv ~unl!at. ,12, a or. - S ub'- oCuIe d e R U.I m IImpu I re tr a- bIIan tul succese Ior aVla t'" roI": din c_co a losl Inainl. ,I dec! IIllul: "Un coplesltor recblzltorllJ ~erU 10';' Vat. Ireculli. mane$1I po Irontul orIental, comerlal llind dcoc"mdal.il Ioarlel'mD<!trlva regimutul sovletk:. InZiarele Iranceze sublinlaza Ziarol "Union f'rancalse" a slab lac ca Iinontel. COI1IUIIale's:rnzlloroI calvar POt>IIlatlel laptul trtqtele romane au publlcat, sub lIt1ul: "Renasterea s~ Ii. nelndestol!lo"e ""otru s.r·lromanestl din Dasarabla $I Bu· reactlonal vk:torios ImPOtriva Romanlei". un nrtlcol subUollnd clnele comunale or".aI IvAnd covina", zlarul "I.e PetII parI-I Dnitlililor ro~1i lustalate Ia f'eo- cn cecace domln~ atlludlnea RoIIlI!llim. de .nov'ol, ' care apare la Paris, d. dosia, eli dlstrutrerea aces lot u· mAniel falil. de Idella Europel Tot.,I, actuala conducere I ample detalil asupn color Indu. I nll~t1 ca ~I D eclor debarcate 18 /nOUI, este Iupla inlre IteDeratla mAriel 0 reuslt ~nA .In prezent rate de POpttlat!a romAneasca Eupalorla, au ellberilt annalele nallooallslo, aceasla din und rel>lre sl sA pun~ In IuncHune u· g;ermano·romime din Crlme!a de bazandu-se pe splrItuI solulul, zlna el""trlcA a ora$ulul, ,A Insta· din cele dou~ provlncll roml- amenlntarea care putea plana a'loe necesltalea renasterli nallolere luminn. ~onducla de.pI tIln ~Il, In anul pclrecul sub )ugJrl supra lor. nale ,I DC nevola d. a se apro· ~:n!~ ~:::;:, ,I IabricUe sovlotk: ,I .supra dlslruprllor Z'arele publlcli, deasemenea. pia de tArile lllJlorItare.

DIN BASARABIA $1 IJUCOVINA, SUB RU$I
al eli

fa de floarea Soarclui. colectata prin cooper!ltiveie slllc,ti. In schimllul ac('stei oper::oUuni Fed .... l. Codrul" vn .ven 0 iu: "• malate, dm producUn n:spcclt,".J de uJei.

I

0 rganlzatla. 0f·· I . de aprOVIZIOnare . .· ICIU01
a functl'onarilor
"m•..

(I'scali

dw'

B'asarabl'a

I

r~fliTn~:~£~U:cT~~~:~~~~~ ~E~~~~~:~·£~r:: DE NISTRU, SUTE DE Mil DE ROMANI ~e:!i~ OINCOLO ~'!o~~~a~~~~~ :~.~':.~:~~Cit. 'av~inos~O~';~~';A~,;rut·' ASTEAPTA" UNIREA cu· PATRIA MAMA"
po~u~:iad~~:ul~i n~~lr~u~.~~~~ Pentru ~t1sfacerea ceSor1l1tc!~---fo.1

:;:u.

lnliiturnl

prin redeseWdcrea

dAldulm eli va

n

acoroot

orasulol

AvADdu-1I 111 ndere iAtuenJ 11- D. Fllip PUC'D, eoatrolor fftrt gl''' Dei. bUD. tuDclion6.ri • OfidoluJ T&- da110. In ealltDta d. admtnislrl'ltOl' .atonal de aprovlz!on&re Ch.1tl..nJu, ti ge,tioDu • d. Amede" 0, .... , dlnclorul Finu, D, Zamllr .. "" lIIarID, Impi.gal 1.10' cIln B_ta, • dOt 0 docWo 1M gzsdollo, III callt.tn dB ClWe.r pd.a. care II apra d..t..,3rlJ ,J al Me,let aJ.1meutaru. 10 OHtlu1 regional d. Aprovtzlonare D. Neega Gheorgbe, agent adm.f.,. Ch1Jlnlu. p. data de 6 Juuatte mtr.ti'f' clue m. 1D. ca.1J.tat. de INa. • d·lor GIllUtelllu ADtOll., con· CCllIl.b~ ubJ..ar ,I ngtstrotor, d .... trolo.r C1l 0 gNlda1ie, ,1 Popescu Po· tqbdu.... IJJ netst .coP po data Ire, ,01 " bIroll 1M grad 0110. .... dBetzfet. de1& AdmlDletroll' YOr fuDc110DB 11141depart. 11 .,.ehl- clad Liputua.. Ie lot ..,Ituzl., d.ela A.d.Jnhslltntta D. BuhDlea N1col... agellt .d~ Unanclarl LlpUfD.&. olJ-tratl. d. In, In oalltato d. coa-

,el

toe zilcle accBtea 1n rostul

p~e~~r~R;u~~e.Dep~: blleul blillenn va pule •• ,i.l. ,I 10 tate mare d. bAuturi .pirlo .... a ROMA, 12 (Radar), - La ponprezcnta\iile teatrnle ale trupe· 5ucomoot. lor dn Btlctlro~li, IQ~ ~I din aile Nefiind bAnueli, parchelul din .turile ilaliene de radio. In ClI· conferint·lor .lip/amdnale ora~e Iilrii carl vor pop •• i ael 1l;i.1~a outoriz4t Inmormlnlarea, Romdni.i, d·1 Gairio care a vorbil rdndallre·

~~n,~~rn~~ .1.

If'3tTU

!~c:rijudJ~l.S~~~5~!sAn'Je~n;rx~

T~ocuitorul Teodo~ic Sloro~,

de

.

o=~
Uu,

I

u....
to

moalll

.r::::D~~tad.e .... fi iAcad.rat 4upl

4eep~..:.~~:

4acilo.r

III caDllnel,

d01I1'ndu·sB

cia III !nchoie

artlel

con'erln'lde

mil de romdni.

cart In mo· -----

la sa: "Dar dreptatea tr,bala .If trio urnf' daroritll meritltlui condu'l clitorl/or Ji a forlel armar<lor Az.i, Dincolo de Nislru .unt .ul. ••

melliul d41imiliirii nouilor Iwla. re, delinlilare care va fi flcula pe baza principiilor _Inice, vor puleo Imfdrtl't .Ii •• unea.cd cu palria.~u~~'___

$TIRI DIN SOROCA
DOllrfULUl,

t~Ii&~:J:·ro~ketidc

~:::r::::~

BOT£ZU~Ul a (o~c Qr.. blitotit In IOC4/jtlt~ cu 0 sol~m!Ufatt 4,osel>irJ. Dupf o!ici~tel. servir';u1ui tI;vi. 10 CO!ft'dr"r. ora~uJui de dIre
lord.nul

SERBAREA

ZILEI

':in~::~o~r~~o:~~oti I:r::~:t~.
,.rd.

c~a~~ CioJaa. fori crcdincio~1i cu .mo."e'e bl.. riceJti; icollne. ptD.purt!, crud •• u

cII.r. jocetu, cpt. V. Clpreanu CD,""~;'.-;""i etc. etc. La 'lIcbeerea divln. coaform u.dlrl,;. COm"o1nia Ife glUnizo.n1 • tru 0 u.J~J de locuri.

.Ia a vorbil d. problemele roo mdne,tI, Reproducem mal io, cuvinlele d.lui Puccio:

::;: ~~ ~:~ac~::~:.~ol; dilJ .IMII Ni$trwul s'. slvarsit !~rll;. c/ul d, slh,fire •• ghe:me;. Au Inat parte I. serbare. lortan:Jlui un lJum'r impreslonlnt d~ elf(!comp.ni. de g,rnizoan' plu· IOlJ d. I.ndarmi. In Irunt~ cu tlfIle ci..i1e fi mititue care nr!lJut Pft d-a;;: co/oar] Loghill. co...... ~tul .armzoalJei, M. P"p<Jvici. ".,.,atele TribUlJe1u1uJ, flUior ltie ... .. comUld. Le.iWJft' de landarml. l .. or A., feluJ Polivei locale. Gil. B.,.. iUII. ,coru Reat' Unllt-

TransnlstrieJ. J-:~l:!(~n;~:;:

~~:r~~~1depart. pe ,,',,·utiJ. :;::::rted::Pd~J ho/fevlc~. phi

"Ca Inceput rxl volu 'pWle, ~~:r~8~~u!~m"::~x<l/I~r:UM~;~~ 10 d SIal a! P S b." en u .crc r e roo bo~~;~o~ ~~~n~n u:;i~ue~~~

~:g:;:;~tu.
P4

Pens,', vlagere pentru IPS.. M tropo I'it Gurl'e ,Il 'B sara b'" $1 pentr u P ..S [p'ISCOpU I a lei

pentru funcuonaril de Stat din 8asarabia

PIata · demnlzat·· de re~ed' nt" In . lei a '1
~.b~
......~

c:a.m 11"" &eHt sc.op, pe ~ta decU1el. dela AdmiJlJItrolla _<1 ..1 Up"' .....

.-~-===

ionisle at Ce t;n: Albe -Ismail a!,~ U

=~~
domnbalr~O'

bl cOIIf.nn1tate ra ordinal elreD" I.demnlzall. d..... dlnl,. so col· tar Plr. 151m/19ft a MJDbtmlJllI <1110'" I... ,I&rul bt11tlo pc urmi. d. IutJ~, in ftd.erM. aehUI.rIJ. In-I toauele ton,td~rente: pt'ntru s31arll

din .t,toti~ .m
U'. urn.

Pe-al nostru steag e scris unire Unite'n cug.,t $i'n simtiri $ubscrie tOtl la REINTEGJU Uniti In gind ,l~nf'ptuiri I

100000000o irtitiatltJe, prln care II Fial .iJ roo· In RomdnUr limba n.. te din eotlntla plriatilor oInI1or rthpdndeiuciJ Ii &if fQ&d CIplOllui Alighierl ,I mlca1 .Jator I.COI"dat 40 prfmIrie. cui. In Euro(J4 IIdndi,ea # In. fllptulriJe italien/ln, lui Jiw· rollm·'. In continua,.. d, Guido Puc. cio QJIIlntelie roanla IUCNJre II d.lui Giovanni Tt.'rllnoVII II fa~ N!cen;la u/lime,; rdrli a d.lui
pot

devit pleea~1 to vuanll ••..u PUt.t tnepohl. ,co1ile ucundare c.1t ,l C!de primarc. Inceplnd Ii fgnctionuf" Dot. mal. Odatl eu detcldderu c"lIurUor la ,colilC! prirDMC! au tnceput ... rune,ion~ze ,i tantinelc ,c.o'late pentta. mentinc.ru wora I.e cue d ae: a.eor-de a;utoare din timp, deoarece lUI. ..

cli~~~~~~1ef::orabli'~i:' t1itiu~ieto:A~~

m.roa.c prielenll In Unl/a, indl· cal .ei polanl .. e raporlurile cui· lurale fntre Roma ~{ B'lcurCIU. Ziare/e I·au preuntal publicu· lui Penituulei {'e traduclilorul Dlvlnei Com.di. po pro/undul cll1lOl<:litor aI Uleraturii noa,I,.. promovatoru/ atdlor ,i alm"r

I>omDUt Mor.,al loa AntoabCd, dinar bapt.r III ... l1li dt lei ConducAlorul St.!aluL 10 urml ra· iliZ,ooo. portului d ..lul Vf'(\f. Ion Petrovlcl. Acest credit w va aooDeri dID tnlnlltrul Culblril National. ,I II 10Ddai penlra descb1derl d. creCutteJor. I &Cmoat UJI Dec:ret·Lele elite aupUmeniare &1 extraordlnar. prln Col",.o 2con1J tDalt Pres prevlzut In bIIC.lul c.o.ral 81 Sta. SIIDII~ ... ~~"", IaIaJ pe cnrclllal 1941-19Q. DIo-

.de~::!" .~! ::.,-:~e~~td::;!e 30,O~O1ti ~ .. d ~I::"::i=-:~Iele d':,fa; • c.o:ru::'~ ~~ ... II~~;a~'~':~~J: . " :lre ~~.=:~t :r:k"~:I~~re .',ulul. ~: S:;;;:~laglklA~!~l'~1: 1&..... annA- ,1",,'110,
~;:;:
~Ilrllia _ .............. tI _AI1Ira do pdmIIe.
"" =~~r

In ill~': 18119U pereonalul blcaArat dellDI- 20"., pe1'\tra sall.rll inlrc to_l0,OOO u. I. institulllle _bla cIln ,I Ie' lunar cnt. est< dc lS"'. IAr ".n.

~'Or, :::

~

db-I rnal mlcl de 10.00II lei

;~g,Oa:I)o::i r:~'~ c.:IU~!1c

lu"

co,.

~Wi·Ii"P::

ar..:::~ep':i

1 1iue ......t ......

<II

alii. at Epu1d Cetlttea·Alba.!slUll, reate 'f1a& ..... prJarullll de 51.100Id _r, Jar ce. Ial do 01 dollea de Id lZ.9OII ..... u, .... ~ ca '-dela 1 Oct_mo INI. Sa ...... In PIlI" Ice· IIIIr nate ........ ¥Or hIscrIo !it: ,lie cd In pfOutncla nOGllrd, ea htcepore del. I AprllJe INZ I- ,unl cal'J>IJmdn"",rI d. male! CD baptal C,oei 0...•.do PerI- Dlalli d. ob". Ii all. mdna.llrl ""':.!..~p:~.ta'-_PIa~ -la- I~~', II go,podd,1I de .in. ,ldI6·

rr:": e",-

sibs_

~:ar::::~:;,.~a:~ t
lDOboll pIaIi

pturUe teo detf:luv ... _.. tarea

lntroducerea V."etll de 0b,te ""':,':~inlla _"'~ ,i.
in manas t""1 e d" Basara b" In In la
.a,'_' ".

i" "'.',,' <I' Din aceestl. IUdrm:l~l!.ie nu be "'It ..... pen,tu 'm ... lle lall C... Oonorot, de "'''' w:t tI 01<1 uu d •• OriI

race 01<1 0

"".':"11 POP""
d.

,It.

Franca Trandaf,~a; ,,&uarnb,Q. ,""hale Ia art. I de JUlIIII. l1li pdm4nlul durerri",. ru"IItUnd deJa I Octomm. 1~,31 fltuagiae cel. mill tntereJ4llt. Martll 1"L .. duchldo pe seam. penJm pollllCd dlUd de llaJi4 uwd· ItJId tie Rnmtfnio, r,,,;rl,, 1'",.. tftft credit a:frlor-

IIlIIerftIuI

n_M.

._._

•••-

n,

MIIIIIIenIIII,...., ... ''''-1'''2 ...

d::PI~~ i·~~1~ I dOJDJlI .. I" i..,.lA>&u odall m Bphcop Blum. locllllo, d, Arhi __ .. ,00._1111 .. do In... ",_ 110 'pUcop aI Chl,rndulul, a duplu sal_lui ,101. In. a .... co 10«1' maldl. ".a,orR, d.lll pectlft. mtlnd.llrll. CD uta/iJ d, .IM .M· sta_ .. vor iDtOCml n _. tdl_" Cndllll. la 11"0 ra In """" C<pUI.enl'lo, fdcul ",., •• 06"., ....... C1l_ e. ,'11 ctJnllalal cd miJIIIItbfle ca IID1i1i. Ii,wwflt _, lUI. ~ _tnI~ lDc.n.al fIOI(>odIJrtl ". ,t"tlit __ lI'ao "", 1:01>(1111110dIIlHIJlllllllllor .. ~ ~_ ocdDt raallDW. dtlrIf.. non"". DO' ,. iliA .Ia· ~ .... Pili" de «'(NUl "ihudic, p~.c. ,. m,Jrr/i.tlreut"ft.

=~D::...!.:'

resod'OIi no",.1 p<... natuIQI p...t'''.1 ., ... .m<lut h tIlIo din U'rI1ortI1fo d.b IIdlto

'0 " ~.

SPhN, ."'"!

pia".

,In.

"'.PI,"".

_a ..

crmJ:!tfto

.... 5.......

'.+.

::::::::::::::::::::::::::1 M I C A P UB LI C ITAT E
~~~:,~
Nct:.e;t,=

GU 1 gr&det.te, delOlat I. aul ... t11· Ilr .. eradalle, d4.l.gat I> aeeH41 j.... decAtorte. bunal. Ghtorghe SArbu. fost. t.r&nJl:&.o 3. loan Blcoi ajutor de IJl'fItier cu tor cl. In 1. ac~1 lud<cltoria, 1 ~ra.da~le, delegllt I. aecla.el trtbuSecft'tar de part:het Impl.,at cu 2 grada~t. 1. 'reodcr Oogi.lnk.eanu, aj'Jtor de nal. LA JUOZCATORlA RUaAJ,A OLO•. Au.rel Gh Olartu, .juter de rretier cu 0 guda.~te. do!lege.t la eDENT tier eu 1 rradat!e, delegt.t 1. aees14 el.o~e!~~e ~elmJ)lecat I. dela 8'Xretar d.e Jt8rehet Grelle" trIbunal. I. Alexei Tilmaclu, IOIrt p<tIIor S. GheOrghe V1ldescu Impl .... cl U dela TrlbunaluJ Orbei. Oheora:be Ribdlu. fOlf. acent d.I AIu'-t' cIe It<'nlar de parche.t mtxti. BAlli, ~ detept 1. ct. U la Ju~!.torl. Petre SCIMtUvAl, (o."It ImpleFt:at 01. portlrel elasa m·a, de1a Trtbunalni 1. ld1ha11 vesntu. Implegat eu tret de1inIU" tlTt. grad!' Ilooul: Itr. $tet.n eel Mare. 93 - Teleton: 347 U dela Trtbunalul omet. Tighina. ,uda\lI 18. trlbunrJU] BrAU .., ajutor ace1 .. " tribunal t,jU:OT de grefler tter tir! grada~e. 2. Avram Wan. loot grst'.er driri ~r..da~te. EfUm1e Ur"lJ. f03t Implegat eu Dumitru Bur •. fOlt ageDt. de per- de eecretar ""'"' p&lch t tI.ri Depozltul; str. $tet.n eel Mare, 60 - ChiJlniu Slngeref d.m jUd.. grad de ajutcr de grerter ct. m dela tlrei el. m. del. Trtbun.l'DJ n- da'-'l e graS. 1011 D. Pope!C-u, lmplegal en 2 D la Judecltoria gradnloll dolo trlbunalul Brill&, eju- Bil'l, grerl<... flr' grad.lIe. Trlbunolul Orhel. ,hlne. bnol_1I Jmple,.~1 Marla Ag.plev, lostl ImPI.,atl Borl. Nlllnevtcl, loot Impl.ret et, 1 A:Jj toU tor d. grerter flrl !!"'Ialole. t I. Rwe L Dogaru, Implegat stagtarl dela Trlbunalu1 Orhel. n. de1. J'udeeltori. Comrat dtn JQ-o • a • Leanel., tmprie«A def1Secret., de patdlet gtar liri grado,le, delego' I• ., Petre Bro;8.coYscht, fast &gent de detHI Tlgblna. r~:1'''t~~a1dat.U. delerat I. ee .. OOo:Jt.J.nlin role&, IeCret.ar de Cel mal magazin de geam .... i dina_abia portire! ei. m dela Tribunalul oe-: Onofrel Mun;ac. f~ gre1\er el ... pa.rohet. ou 1 qrada.~ delegat 1. a- cee.. 1 judecitorlo 2. Ion Ciooot.i. Irnple!lat eu S 10&bel. dela Judeellorle Oilnarl din 2. GIleorgho Nast., Iml?l<p.t Qo!I- ee-la,1 tribunal. dalll, d.I ... , 1. sc.. ",1 juddb> ArsenJe SOrnic. tost asent de por- [ud. T1ghlna. ~Vt~~af.ad.tH, delept la seeA,Jator de eee d.e parebet tlret cl. n dela Trfbunalul Orhel. StrgJu SArbu. folt gre1Ser el I. Qonstan'tn AllI!he~ tmfJlecat OU I. G. Due. 36 (fo5\" dr. T;g,hI_Il, S. Nlcolae Tl.blrnl. loot t.rallaIIINieolae Lupan to.~t agent de po,.. ~18. .Judecltorla CtmJf'l. cttn Jude. 1. TatiUl. Q::IcfJDk.ea.Du, impl~ 2 gradal:ll, del.,at 1. acel" ~rtbu;Teleton 78 stnteret tire! 01. m delo Trlbunalul orhel tUI Tlghlna. p~ donaltl., lirl IIT1'da~, del&- nat ajulor de aecretar de J)&l'C.het tor cI. nl I. Judecatort. VInde .. __ i cia diferile grosimh 2, 3, .t, I, din jud, BiI\I, ,mplept COl 2 10&Dumltru 81rbu. foA grefler cl. n Ion Ntmerenco. impierat Ita... galll. la acel"", tribunal. liri .... d.IoI•. da~l. dela JudeciUorla Bravicea din Judf'- liar. dela. Judteltorta OI.U4anJ 4ln •. loan T. ,~ lmpiept. 8 IIIIIL, ..-Joe ~I ,I C\I "Bgonul direct _. Impl_1I 1UDECATORIA RURALA &A$CAlII ~ orb.1. jud~ul Tlghlna. d_I\I. tlrf. ",adalle, Ie _,_"._ _. At a_abia ,I Tr............... I. lOll Ureehe. Im!>le«a' ~a.r Gtetlerf Va.sIlt Moeanu, lost srrener c1. m Die V. PlnpA.. tost gTef1tT d. In. &.oela.ti tribunal. De __ tIhf1i in permane",," In depozlt lUI gr.da'J', d.legat I. ace!IOfI tridela Judecatorla Chlpereenl din jud dela Judfocitorill mini. TJ,hJna. 5. Nina Lupu lllCOElna. Im,ptep.tl I, Oheorghe Stlncluleeou. ... ge h riglate, .armate, m31e ,i ornament. ou I grMalle, del.,.t a ae~ast J1l> orhel. Alanast. Baeallm, lost Impl..... cleflnltl., rm gradt.\Ie, re'j)V\l%&- bunal. 2 10&11 Tralan. Impl .. ot de.!tnill. F ..U "...., ....... ie, _ltorl •. Vulle M. Strt~d. fo.st Implelat. deftnJttv, dt'ta Judeeitor'l. RerhJn t.l Ia trtbunalw Roman.. IU' gradolle, delecot 10 a.. I... 1 tri2. IsnatJ. Rebaltovaehl, root _ stagiar dela Jll<IeeAtoria Chlpereenl din jude\ul MU"". s. Oleo Lemn" tmpI_ti C\I -. ... ~ pentru Basarabia,I Tr_m. rleT d. m 10 aoeea$ j_t.arte. din Judf'tul Orhel. Teodor M:lt.u. toet lmpifJ(tat den- ,,'-dA.~Tt.reparttzat& 'a jodec:Atoria bunal.H!cole. Jantovanu, tria • _Dlut deporit "IHG. POPESCU.D 0 L J S. Irnpl_t rreHer tiri grt.dI\~le. Proflrle Crolloru. to..t Implet;u.t niliv. df'la .Tudt'<:i.torta H.ue<Sln din T urb~nl PlDe<'Jtl. derlnlllv Il\rl ",ado\le, delerat la BucLr8$ti pen vopsale .... !Wovenien'" gerImpleral! ,taglnr del. Judedtorla Chlpercenl judt$J1 Cluj. . LA CO)!'PUl. PORTAltElLOR TRJacel~ tribunal, ..... n" de prf oalitata. 1. Vladimir NW, toot Implept din Judo Orhe!. Reprlmhlle <!<'mal ""." 10< DO BUNAI,ULUl ROTIN t. Olga Cazaeu Tea.cluc, bnpiqa .. d.llnltlv I. Judecitorla ~ \l deflntllvi Il\rl !!"'It.~e, delegati ~I:!'tell~ 1I~~~ aP'::II~~~~ltlDde't::~:~. ::::~ SeentAr de porUm din jud. Billl, Implecat d.nnltlv !iIII. arel.tt tribunal. judetut Orhet. eRN data tn~ a ouree drepturl~ J. 10&n Oh. Macri, lm:plep.t dtsf1rl grad.\I •. ~. Mlha.11 Maria, lmplecat dd1n1· ijteCan 1,opU$&nschl, fost Lmplellllt a~rentt runetlunJlor J"HPMttw. nlttv Ilri. JT&(Ia\ie, deleeat I.. a.c.e2. Gheorghe NeairU, lmpiegat &t,.a... th tArl gn.da.~le. dtleca\ Ie acela.o gter flrl ct. I dela JudoeAtori. CIne,.,,1I din • 1",1 1""",,01 _rotar de porUnl groda\.le, del.,a~ at-rlb1X1RI. jud. Orhd. S. Inead'· •• ,A In runetlunllo a- rlrl gnda\le. S Morle Pop,,...,hl, !'O<U Impl.,.- c......" judecitort •. a. Vladimir TOpelu, loot. Impl_' VIctor 'OO'11arnt~hl r(,,"lt I,mpl,.«ol r~lat(' In drept.ul tlecarul.. 1. Impiep:t li clua D la IlcelMI trtbunal, lm~ ct. II dela judE('at. Crlulml dlri Cnrtllc df' Apel. Trlbun.1rie, COT~ J.lOO Plop. ImpleJAt dettnJU, r.... rtactu la Judeeltorl. P'tIE$! dln p1ecatl eu 2 gndaW. Jud. Orhel. purl1l> d(' portA rei .,1 Ju~torille Ii «r"oalle. reparUu.t la tribulalul judOWl Bi.11I, Imp!_! !irl !!"'I" ? 1'eodOr rurtuna. root lmI>k1Io' Cn1.lmtr St:renneovsc.'hl. rost Imple- mal Jo.J men~lonatf". urmAtorH fUn- 1.,1. aUgiar la a.«La.tt tl'lbur'1al, tmptec.t lie, ,at ~alttar dela judeolt Criulenl cf-tonl\rl ludecltorestt: .. eat tk: perilN!. LA TRrBUNALUL CABUL din judo Orhtl. 1 Lu Cllrtea d~ Awl Chi,,"4l1 1. Teodol' Ul~u. agent de pMW..rel en 2 grado\ll. Grell ... a,p S. 1'eOd<lr Lefter, loot Implell1" ct. VllsUe Balaban. f061. ~ttpr rlMK.· Ort/ier cI. I, dele,e:at 1. a.cel&4i tr1bunM. 1. Nk.olJt n !a aoe-1W t.rlbunal, Implegat cu grad.IJ., d.la GrigurlU, atetter ou 1 U df':a JuoP('lt.ona miXt§. Orhel Constant.ln Vlf'r+acu. prim-Irener LA JUDECATORIILl DIN ClRTrtbunnlul COVUrlnL 2 gradalU. Miron Amarlll, tosl ir"-tl"r ('I. nt cu 1 gradttU, 1n rUDC\'I~ '- ] ()c:tom~ CtFMCIUP'flA TftI'BUNALULUI &jutor de cre1lef 8. Ion Baclnachl, toet Impt_' 01. , oJutor 'do d('ta Jlmec:ltorfR mtx~u Orh-l. nip 1ii-1 Ufo'ktflatII!. M:lNatl CUrt~ ROTIN lmple~at eu , M.rta S11iS1.rarlu. 1001 Implt1l.h'" d<" Apel. IA JUOICAT()ItlA MlXTA BOTIlf J 141 llC...l.ott tribunal d~ead.t 1a .... Indaf.'1. st:.g~ari df'l~ Judec:it. mJxtfl Orhei AiutMl d, gre/fer Gmln 10. Petre- BAlan. t08t implt'tlst el. r>tacbe Zgli.vu\l. toM: unplei"t Petre Adft..8cltlHel. kJuWr 4e rre1. TtoOor' I...tmnY. tta.n.aIator d. II. caramlUl, ..Jutor de da.sa 1 d.ell. j1ldeC&lurll. Pt!,~':l'U. ner eu t JTad1il~~. dettIMU 1•• ceea.. T~.,.rti_1. J. \-rlbunalul: lIDtin ...,-e- I la .Mt1l.f1 trfbtwlal. Jrnpfecot eu , grlldolll, del ... t Ia .. md.·tll tnhunal din jud Orh<l. CUrU' '" Apol. II...... 0 fN.4a\M'. DaC!tiiolfra.n Nlco1&e A. lon.ecu, gr_. do Petre I. Tootlel. ru.\ ilr<ner <I. U Ton!l DumU,._. .".to!' de ,,"!Ne.1 Mlnodora HlIuhanluc Vrublev8cht. deJ&. ju4t( •.A.~. R.d;julil-Tlre dln Jud. ".ri'fi,r ru 1 lru.dM.l,.1ed..~et 1a ..~ 1. Aot.on Cr~Ut.n, !mplecat deJudeeltor1e fl.rA. l1'ada~l'!, de1«at fO'Jtl Implet'ati M3r!a.:rl tlrt 10 Judecilorla T.,...,Uo din jUll. ~:>,"," •• "",,,,,,,", ..... Orhel. CH'fLfJiCur~ dt Ape) . nnll.ly ftrl gr.dat.le, d~lecat la a- dalll IT'" ~.. Berlbel Marginu. to!il. greUer elf r~ti~orthP '~~~~J~">~ ltt cett~x2~~~~\. tmptcatl deAndrei Morant rost Impte:gat atA- Ca.hul a.jutor' de greUer flri dall •. tribunal. trnp1erat In dt"1a. judtcitorla Rt"7Jna-'rnre ~t"f'~lr ~Urtr~ RA~. • .- ftn'LIl'l fArt vada\ie, detep.~i II. ,tar 1& a.etl~ 4 Pavel V1&11ie, toet oJu"'r de .-t&,tar tirt. «Tadattt'. A NUN cUn Jud. Ol·bel. ~:ln>1I V1"de<!cO.alotor cIr l>!'tner "'01"", judecltorl •. Ire:tler ct m de1a Tribunalul Bil1f, L4 CorJ}ul Porldreflor Tribun4lulflt Sa MIuce I. cu~ .. _'" s'a _._......... un Chlrll MlhaUovlcl, loat e;\i~1. e\1 1 grada1.I•.• .,.artleat Ia E)urtn a. Lidia CaldeN.nu, ImpleoJutor de gffileT ou I gradalle, B<!11i '" _._. II del0 judecAtorla Tel... '.,. APel o.l.~1. rolf. 01. I Ie trl""".ll1l ImSetl reta r de patchel Secretor tU partdrei atelier de ~ M ~INI DE CUSUT dl~~::! C:::l~ Mir$OOV, 1M Dumltro GIl. DIImltrt •.• Intor do ploptA en a greda+il. 1. Ech1mf Cl$mRr prim sec.retu Nfcolae D. CoMtAnt1neac.u. MereIn tunc. .,.adOIII. d~lt. de parch •• cu 1 grad'li<! .5e gisosc crrferite pies8 de schinlb pentru translator cla.sa III de1a jud&"atorla ::'d~: LA Jt1DECAroJtlA MlXTA SULITA taT de portl ... 1 liri lIun. 1. I Octombrle IMI, del.gat Trlbunahl! eoroea or_ S'ncia maJini de ousut,. ToI.nefll-1'lrg din jud. Orbe\. 1. Trlbun.lul PU'na. alutor de «r"Gren .. la IIC.I~ tribunal, l",pkgatl CumtpW ,i "And m~ini de ocarzie. Victor -.chocl11. loot ajulor de nPT de Cnrt", d< AI>tI .u 2 gradatll. I. ~ l'ohonw, ifdI.. OU 1 AjatOT de secretar de pare,het Con.It.anttn Ohm(\IJV8Ch1. t08't 1m. _ Chl$lnlDSlrada greller c1_ n d.l. trtbunalul 8<>Dmnltnt LeU<teOft. ojntOl' ~. lIT... ~~e, del.,at I. aeeeI.fI j~ 1 Teodor Hr1Jtach~. itnpl&g&t\ (SJ p!«!.t cl n 1• ..:cl .. trtbunal. Im2 grada'~1 del, Tribunalul Cbvuf,. pi..... co 2 ned.tIl. nlo ITtlmplera~ roea. Cir&u5D. tost ajutor de gre- Tr1buna.lul Putna C\1 ""uw dr rter d~ tribunal 3 mdaW c!ela S!mion MttN'&rlu. fo.~ imJ"l .... a.t ajulor de eecretar tizi ITa.fier. clasa m deJa trlb. 90T0Ca. rt~ d" curt,. d- Ane'I M1 1 gr&d"t1~ 1. 1I:ul. PohonlU. DnPi~at.i. ~ d. n la 1~f4L~ tribunal. ~ep.t eu n l~:;'a ~~~~"'.~~/,:.,:nalator 01. al=.. ";. !l~ deleptl I...... IOfI jucle- 2 """'atll Impler·tt A.a'.1i 6, pOrt4ref I. Borbo Anghel, Implept ~V1adJm1r Rotaru. j'(lI8t IfecntlU' de 'j)t"1. ,,]utor de I(rt'neT t"\1 1 I'T~~I" " Teod.or &lrbu.. ran6lator e\I 3 008n·. u'''n d* t)O~ ;~h:!'~. gr.dalle, doh'gal I. pertlTet clasa III del. trlb, Soroca. secretar dt "archt1 INldattJ. tmplepl cu 3 f&'TI.datu. decl tt. d~~Jlat la a.ce-1u trtbunaJ. Mthan Babrenco. fMt tmptCf{at e1. Gheorrhe MatA-(tiIcu. a)utoT d'P I.. t 1. 8eeeLf1 judedtorte Nleanor Capp. fost. a~nL d~ por· 2. Emil Popeocu, Impl.,.1 <Ietinl. tl",1 d. m la ace-Ia'" trtbtrnal. a,. tho tArl tTada~e. cl('lecat 1a aee~ S"!tJD&H'l' Clul tv PoU\.ohnIca Bu- .. ~ n ~~~; fOISt tmplept ~~~t~: ou~ Ide LA lUD~~~ RURALA lEent d- peoriA,..1 to\ m tribunal V ~t Cblrt.a.~ to--t .. pnt. dfI por· CUl(pA.R <ioul c&nl&r& auto· eu salar.u ~ bGzi 700 1~1. df'la trlb. ent.ar dr Parchet de curtt de AGrf'fiert 3 Durnltru P.lade, Inlplept eo , r1btlna1. a- ,TRd.a H. d~lerat I.. TrlbUl"laJut Chi· rloare $.I pontru baea1a~l. A" maUl d. 10 klJT. II. dOIJI Lf'r,.:zli Soroca pe1 flrA. gnd .. t~. 1 Co Istanttn DlnUt. rratter ri.rl tiN'i ~' m 1. acMa'l Ito. V. ClJeiac. OulrJl ~ir~ ..~ cuA~tr:.~n:uaJ~~:· 2 !~~~!te. delegat 1, JUd&- vt'nt de portirel el. m LA 1UDECATORIlLr. DN ... Marfa Cll~hllrato, toeti. \tlbal Vik&J.ul 50. TftL IS .~ 7 cIl'lR tMb. Sotoe&. jl'TftdaUl dfOl_t Ja ~ OUrtede 1. Vuile et.olc:a .. gretl61 t1ri cra- cmCO).ISCfllP'l'lA T!U1WlIALULVI pI.gati cl. m 10 TrlbunalUl C&huI. BAnJ Imploe.ll au 2 trrad.tIi b: ~ li~u'l!J.r~~~, I~! Chi~inlu ' d.~";;f~I": ~p~u, ~. ImpIep\ ~:::";Iede _ .. tar de perch., jud"".tnrl. Brle.n! dln Lc Jude~dtorlQ mlzed Bdtt' 5 Marln OJaru. Implept doflnICi't/t~rf blroul populollel I", fI oertHlutul EUCrer VTubl.. ""Itt, Ion Impl .... \ Im¢eoofl Impl ..... tlv firt ,ra.d.a~t dele'I" t I. Ju8de bunt\. purta~, toate n~l. pu:anUT a.ctul d. proprl~\&t.e pta. 01 n. dela Trtbuna.lul Soroca Joan VulUu lmpkcat M1 S va~ 1. Obeora:he Zamtir-=u. tmpIt: t V.. .q)f' 8u«anu. CTerter firl era· c4toria Dalnl't~h ,ud. C.hul clt.tj" p' t 1& Il<:f'fu,1 Judl"cit,o.. 1\1r<aft AlIt. din 1&41. dOlnlclllal1 tru una I.p' rolb, alb 10 troll.., VUllo Mltrtci rost Implee" de· d.llI. cIeI<c.t I. Ourto de eu' ,rad.llI. del"",! It. juddtnru nl~~ actualmm~ tn Chl~nl.u.rtr 105 NT. 60Idul d. *I ani. p. lIume1. nnn·i.,. d.-I_ T11bunaJul 8oroc:a "pel rurall. Chf'lmPnt. dtn Jud. Hottn. rle Ion CofrutA. P'f'fi"r tirl rradll. •• Melestlu. Lupu Tb~r dm Clu.ID~. lub. N~ld. ~~tanovtel Mftlnlcon. Aurd DorobenW. impJecat dtn· LA .. UDlte TORtA R UllALA ImpJ"'e-a" ~1J 2 Itldl\~'1 tt- dJ'"la Jut!#"t'.tl)r1 .. JU.!'Aclunl dtn ,_ AI~x~n4ra .8OrJov«&lL taItt ~ cl~l&r nule si tlrl nJove ~ 8ulcaSlI •• Lr_ 10 C .... No. 10. ~~n~:~:~ cI.... n~a. del. d~t'I'at 1. &CHltLMD'l Joo fIIa('in lmp1-aa.t, CU 1:ra4 de IoJUtor dI! ... ml.t%11l1" r1eu1 ,'ar ana. o m~1iIti:C~~~ll~U~~1 .• ulou. In Joan ~Inlc (Qlt-t bnplflat. CI~a Sblme.a. lmJJiel'at eo' Of1"fiH t'l'Ir ~ tr1~ln&l cl W II. Trt~ n. del. Trlbunalut 8oroca IJTadatU. ddf'(&t 1. ~ OO.rt.e 1 Al"~. Ormfi. (()jIIII 'It<< ck Tl'\ma TlJd~ tmpl"<! .. , t1f11f1nlth. luJ UJ)(lIIIn ... ImPt"'l::lt.l cu end dIt PlERDU,. ap.ntul p.. lr\I .... TAN'R a. Aul, .tudll eo.lfll'da... Andrtl LN6.J.. toc," Imp( a a. Ape( fNt'let cl m 1. rtbW1.tul 8l1~ tiri crada 1- df'~ .. t la .. In· aJutor dt crftftlr de tr1bun&1 eu t NI ' •• a1tJaii arterial. hap"a.' oa ,Q~rloa~, prac1lc trMI"""'-riaLl. 1. clt- .• TrtbunaluJ 8orOC'a A1exandru 00p..rU. ~a' r;1l 2 ..,tfler CU 0 lTade~ d_'tor\~ ~pot.et ... dl pl_ d. tonal e:iI.laldri. ~ntab.ll. C'Orwpond_t. hw:rlrl Ana fOlti Impl"'Catl..... .radI.tlt. dt'\~at .. aoenJIt C'Ur't.e doe , ....

OFERA VINURI NATURALE ~~CALITATE SUPERIOARA IN STICLE INFUNDATE
SI

FUNCTIONARI JUDECATORESTI REPRIMATI SI INCADRAT LA INSTANTELE JUDICiARE DIN BASARABIA a.-.. CORNELIU MIHAILESCU
IVMI'I'ELE
(Urmare)
n
and"f.C, nal. del ..... 1&

acel.

tribu·

LA TRIBUIiALUl.

Petro nutu. loot efutor de ereII.r cr. n dela Tttbunalul Orhel. vaeue Frun~A. fost aJutor de eref1!'r cIa·. deja Trlbunalul Orhe1.

Lecntd nczntcencc.

m

fo:!;t aecretar

dorehP.'I.rChet cla..'a 11 dela TrtbuntJul V..tJe Levttcht, 1081 secretar de portlrd cl. I dela Trlbunalul Orhel Emilia Leea SArbu. (GlftA Imptegat6. &tagiarl dela Tribuna.lul Orhel. Chlrtl Petracbe. fort lmplegat etaglar dele TrtbunaluJ Orhel. Olga veerovsebt, foati Impiegatl

VARSAT

trJ:~~:

Otlel dln j_\Ul 8OI'oca Damian &:oa1'\, loot . ojutor -. grefiet'. eu J,taduJ de rretler claM del, TtfbunaJul Tichlna.. ~e1an Strt.~u, fost secret.ar de e~hln.et. cla., a m·., dela Trtbun&.1Ul ..... 80fta N_al, loot' ~_~ <I I. dela Trlbuna}Ul 'I'1ghJna, . Orl!,ore Oeadclue, rO$ implel.t stapar. del. TrtbunalUj Tightna Ion HuraVlcbJ. 100 lm.pl~t·ct r, dela Trlbunalul nghlna. Nleolae Schnitzer, fo.!t • .at de

Ajatort •• r""ter I. Ion DI..."...,u, ejutor :... ~~~lalrr&cla\.1t. delqat. le~

Impi"IIofI Alatort de rreller lst.r.t.P Slnllon. lmpiecat I. AleXandru Orll"rlu. ojulor Ill! eu Ie > gre11er eu I grad!l~le. delcta.t. Ie a.. ttv lira gradatte, de~t dout. l,adRtJ,i. MIt, .." 1& seet ... t.rijudecitort~. ctl8.$ tribunal. bun.l. ojutor de grll1ler Ilri !!"'IoPRul Icnescu lmpiegat .taclI.r 2. Mate! Bk.anu, aJutor de grener 2. Oheorthe Y'1tto1u
IoJUIl

d. 1"'1. ~

I Ion Moli, loot grefleT cl, n II ac.t1a.t1 tribunal. !!Cretter cu 1 ,ra.da-

oren ••

IlALTI

Ifadalle,

~

..

Ion C Oh.et1~, 10..'" I, ,JudocUort. tnlxti !Al~ Ilri gradaue.

eltone

del.,at

crenor

.,..n.

tmpleg&t

=
cl,.

,._
.. 1:1

Ile. I. Ion SArboiu. aJutoT de ",et1er Chuanoel'. rad.~fe. de\ecat 1. a.cel~1 trt-

~~~I d.

TribonmtTl- ~:!.-:I ;~;~:1

rre--

'.1,..

ION CIt"",..., .....I.

m_

BUGULESCU

rrr.

m.

ret.,

too

cIeI_'

~=~o~:st ~~~~~~; ~I~t

,-----------I
In cmand
" P

a

f!.T.!

ALMANAHUL

ZIARELOR

BASARABIA'~ "1941 BUCOVINA" e anul
l'

r...:~,,,,,~o.et"'lOo<l"IMIi~IMIIMIINII";~;

,r&-

;r,.~~: ~b:l~:r~~' d~~:;
n.,;::rt~?~!lt:~ !~~a1
on;:

U_.,

tk.~~ :~~:

au,lnlu.

I

=~.

~~i.te

no~.

srr::.a~:

\lUI'"

J::!~ "g.or;=~l~:

::~~r.~:::~~itdtB=_=~J~~u
Zi

a~L~

~H!~:

~t,".

IilJ'..
l

!~~

:~:'t f~~::-~~
o~tan

&C.....

c1_°

g;';~~I~~r A:'

J=::

,.",,,.4'fln"

-.t.

eomt<-.

rou. "tatt:. C:~.t:r1., 4adn~fle. clari 1a Trtbnn.hi1 6Oroca foa~ i.ntreprtn_tor pirlt Inl$Aa· lo.n Mlrolut nu. ton tmplppt thi. dorq\e ".t l!iltriot. d~flnill. df'la. T11bun.tul SOrora Adl'f'Q.\l: ~oJ"II. If. Gheotlh. Nico1Le' Co't'l'\r~. (OIl tmptept MI,.&t.lr U-1I. C1t¥nill. ""(th' a Trlbunalu.l 8oroc.. "ERDtrr .. DaD dI It Dee...,,'''tHI" Rewncu. f()Mt U'fn c.tt par. 1 • Ofr'Ule.tal de a.U_.u,a', • PttRDOT &Chll dfo proprtt1..lf: tlrft d I ck'la Trlbuna.)ul 8oroeL ., rl' d. prlm&.rl. Mwotplulul ~t.ru un cal rolb. de ISan!. .tl't)e,.t Lf'onte Mo~t.nu. too a~nl. de I,tala " IIIDl,U1Ia) de paplll.th Chltlnt..u perlitd c1a..-:a 10 •• 611. TT1bHn.lll1 ""rat ... cbostun .,oUuet elll". cit- Prlmlrla MunklplntuJ U pIP Qum.la d·tal CUPCEA ~ num~lt Pant.fl~hnon Ennklot dln $I1fO('. st.r. 4. CfL.. Sr SI, ~.lIb ~ORr. r. dla Cb~l .. lu. lb. Ill,.. Chl.snliu. N.cbn. DNn&.fC&.1l roo ~N ct. BU{~AAt e,l Mar. HI. t r,bl'o.al). 01 m. cIalo Tribunakll 80$to d~lt.rl nul $\ fltl nkl 0 va· • '(lnl nlil" .. I, .daoa 1. ~r .. liaru1al coutu nco_"..&' IQUe in mlJnnt or1eut s'ar Ji.&1. x.c..b Dobro.olOdll. r".. Impl_' d n. dOle J_"orl. """,,,U-NoIl din )&detuJ _ . ~

A.d.eltONlal, la Ii

NCOI;I\JKIl&l 1......

u.

A'P"l 1 Alan •• " 8ac.tlm.. rv. tmp,I"!)nUla }ljh'I~, ell ..a' ..... If la jucwrit.nn. Iib'C'hLn ,"datil. elf" .~. 1. Kf'Ill"ut C'nr1. din ,tud. ).III"" !mpWrcat at.._t.t 6P Apri tlrA Ind .. ·.1" • I';\lI'f"'"1a O'hlrLachldt ~at.l 'CUI.m.lr 8I:f'f'mCD"'IC.h.i tmeu I (l'ad.O\. d4'tIII'at.l 1a ~ ..... pMJpt -"11.' ta JuOee.tor1. Cr1aJtt..nj CUr-w cW AP&l clift Orhn Im"' ... a.t atact., ta'MIhall Collmluc. .nc»"C.! ....... r 11 rn.cla~. tlri. (Tad.\I. tt-ltCat la Kf'H.Jl L4. nmarA.TOlltA IIUUlA

.p"

~t'"

tmpi.,..,.

J.

to"

"'I.

::,~el

EDACTIONALE

~~~~~A~' Nol dIn ,_.111 _ loan CboIam. 100II __ ,.tar, del. JtIIIed_o

~pI%':t~~:'='".ru_tartt. _ l1li_ pi_ii 5!qI", _
m!"" --. CoM\antln Q>..sA <I. I. del. Jodo"_.

CDt,_..u-

::\l5!~;';i~~:~.I"I-" ~
_Boroct..
Antomo ~~tortt. _

I.... SlUrt dlDJur.... Otact ~

== v:,: =.r~:-~ ::'!:.~-::-:..= _tA _a _ _
p ........ n I. -.I ~ p .... 2 .... 11t..
_

Onr11 QUWf"I ~~ • .,~":~;;-

('\lrt.e .... ~

toM do

u&J).IIIIa" cf
A.,oI

-

cIr A!IIL .......

...-v

""'*"
n

IIIIJICElrQ

aNIle,
Imptopt

~toJ:"~~ ..._. ~~~
--

I

Ban

CiriUJU. TIItaD

.....

__ m.... ..

,..._

_t __ _t
''''-

d pi_I

..... __
.-~

uccamn AI!o<t.ndnl P'nIDA decIeIOCt.tI. Ja.I. DomUtro IJDpIepl 1Inlt1. Ii" ~. 0.._ dill Iud. Bo\I11. T_ ~ J-. .C1IJ .... lII- doIept III __ )U- _ VUII. _lea root d. II III __ om. til dodIorIa rrwfIer Iiri ...... ... r III 'l'I1ba1WuI M1U. &pel __,. .. 1.,-uI ...... ~ 1. ~ _.' - ~Implopl do- .. I fN.4a1l1. III _ .. _111~ ...... ...... BUr&. ,.... eI n __ j_torto ~ ... , ... J
_tortu ,..,.._ _ .-

... 1 rndalO! 1)eCt-.rl

..., ...
1.,..TtI

1&1_ ~ ...

l'OItac

.w.nJ-

aradaIU.

LA J1IIIP.CATOIIU

Tc -Prumao

de

=-_

nputIo&t

III ju.din 11111IafI. aUUU

nltlyl tArA n.d1t~',. d~,....aU. I. &I'-a"l ·udHA.tnr11" 7,,"1'1\1 __ RQt~f'TJ !f'lII:f Impi"sra' e} n la a'--.-1 ud-1',()r~ lmpl"'l.t ell' ua..,.tU Oh#"'rvh~ Rn'rar rQl(f b'r'.l'if'lq:\t. et II 11. Judf.eito'rt::t. urhlnl ~t ttru:rif"t'at. ('11 2 JTadatU TaU_na OrkorfJI. rostA tran,; ..... 'oa"· ... n ta "Jd~'t()r1a , IlrbenA 81Jtl lm01,.. ..tl ru 2 lTadattl. L4 JutUr4tonG ra:,CJl4 CorMftf arelter DumJtrJ Oprolu ImPlecat I"U 3 cn.4a~d d~~t 1. &.cf'Io"'&tI ,OOee'" tGrW ,",""r eu 0 crada',Ie G"""Tfb< Dolna. 1"",1e.-' del1n!tty ftrt. n-adaU. ~t 1. 1f'..ee&II JackdtoTtt ITf'ftPr fiT' ,"daue.

Vjl"orh

Dtn~"

lm""4l1ft;t.t

d",n·

r",_1ItI

_I
",..

ella _

J.~"""""''''
......

etmmlli.

"'::::-wa _

.....

".'\~ti. ~ I1a__...~
ella!

.......

)IIIIIIop& tIofIDJIIy

_ ...

II- "-111, ". ",__.~ ...

~

..... ..-

1mPI_'

BASAIAIIA

suasc~
CAS!

Cum ,i clnepoate vtride marfuri cu ridicata sau cu arnarnrrrtirl
Nici
0

Reglementarea circulatiei produselor sl marfurilor
nf'C~SW (a 54 ee urm4rtfl3e4 er~m. plorltl'rlea prin r~pre.sfunerr lml'diotfi eu flnnl llnn_ren.
perlOnaJului

CALENDARULDESR
a trlmls, prln de Judet. din ........ 1. ,I 1Iluoft1. na, 100.000 •• -,,1-. din "cALaft)ARUt.. DESRo. BIRII foi de pare. ......... Ite. ,I ~e. in bune 00,"",11 cu desene de Dem., "CA'LIi:NDARUL
PNfeGturJIe

RO
111...... If
lecaI..tI

I
hilll •••• 1

National.

MI .............

P

vanzare cu. aminuntuj nu se va face fira prezentarea unul act de identitate
lnurlli. CDre lor.

oill. cIeII'oIIIl". Ca un _ al n de aIInd ,GA. t,.EMDAIWL D~~ lfal PE 1942" a fost IP'm" deaseme_ penlPu dI,.. ~ .. At In T_n ...... eM ,I in ........ tArH.

".Im"""

........

.........

.

nt'''''. Conduoo{Qrul Statului, se td tendinla guue.rnului de II U mart, condant. 0 poUticit dlt dl7bl1l:art Q l'r~(urUor Ii ptedicare a acapariililnr ftIcute pen' trou specula II prorltUtlor Sf mllr/uri. lor

latJ: !or:,~;;;,nd_'drrr;:r~~~~~r~l f!I7~~U~~Q~~;! ~~t~:ra~:c~~ :~~r ~rj'~~l!~ri~n~'gt~~'~. rI:;:;~:orOll
co 14 perptiut:e pro.ctic,.'t care QU pumltc pdnl1 In preunt tludart:arl di«"~:lttllt1t16r dl prim6 lmporlnnUl,
CII

...VonftClrllt 'Oficial" pubtiCd tul le.gt ptntru r;ptcnl!nfareQ

rae

aprovl.

t!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!a!!!!!!I!!!!!!!"!!!!"!!!!!!!!"!!!!"!!!!"!!!!!!'!!!!!!!"!!II!!!'!!!!!!!!!!!

~~l::r!~7:r:n~~fr;~U;~I:he~~ asinurarea S'o~ do~ (Joe,de ptd,tpst. coractu arimimslratill Ji 8'0 Hzat ex(>cuIQ. rto lor pe calt adminf!troHvc'f. :l~C~~u ~~!~~~~t;.t~ti ~~:,r~ic.~~
In VANZARILE en RJDiOATA e!en1i, .dtcrctul.legc PTcvede . fl<prleantU. ~ Industrla,1I II In~~t:~e~i~ztarjl:es:::0t:m~~r:!il~~.Due ACTF. DE IDENTITATE LA ORICE VANZARE Vandrlle in detaliu a orlobor

VANZARD..E OU AMANUNTUL AgrlcuUorU, crescUorU de TUe. preoum ,I culuvatortl gr3.dlnllor de CETATEA VATICANULUI. 12 (Bo.·1 ~arZllval. cnL ~i <:~1at IIvel.ilOr ~l Corerpcm4en!U1 agenftel grld\nllor de poml trututeri Hav(U onunt4: puten vlnde produule tor, - in lipDe dol 411.£ St lao lucra" in grota d. lie alte dlspozlUUhl lega.le in Vatfoanulu, I'PT8 0. 0 transtorma Intro 4devarat4 necropol4 a r4171&!1tetor papUor, ale cdror r4mdfl,el bliga.tl 155,Illbl maga~Lne de deafa· pdm4nt"fll ar odjhnl calle! In jurul cere pentru :tCf'sto uttfme vanzii.ri, Prhze#pelut APo!1.o1tlor. pnmul viCar

lucrari arheologice in grota VaUcanului
Qj

aon, -

urmltollrele: ~'t" " ~~
.~

~:.e:~~foli~1 ii:":::~~~IIn:~vif~:'~

Num.1

roW!

: "lil fiec-e blseriea O'estauratii prin d"la
basarabean

·PAGUllA LA LOC

tee ta $1

va iniilta rugiM:iunl penlru pacea lumii. . - Subscrle I. IMPRUMUTUL REINTREGIRII.

ta, no:.
linl,.

.

inSC:tl~,

presgm

vitillulti:frii,

,;

== 'lI----~!II----~-IIi!I----------1l.
5

lui rtluo p. ~ Au 1081 cIeJcopOrUe __ .arco/~e cUrt tleam&rt ... ere! orestme, precum " 0 l4rg4 "'remand fn f1#!rtectt! sttzre Tot matertallfl 4r_091o _ p<rlt ee 11 101ostl. C4" ............. descop_ or,_ zarea unul muuu ~ qrot4.

"Tlme"

I" I~I ,.17.'"'

!titutut N!lfi~nR.1 ~1 Coope.ra(iei. de mlrfuri e'eu prooU! nu ee Fcc'lera.~Ue d~ cOOpentive, Federa. pot deca.t la pI'&l.Cntarea. buleJete a~01;'1l il Coo~ra.tlvele rCg'iO- ttnulul de popula~le proprlu san a nale -au dreptul

!~;tlf'~·~::'::a.rl~ sa.u in .rlcJj~ata.
a

5i1

vindl mftrfurl:

;:::'~:i~;!: ~u:r~tt:~::at~~"c~
oblt, .. t ai-I ceari. tar eumpid.torul sA. te prezlntc I. crtee cumpinre. Popul.tla rurall va prezcnca un ad de Identitate sau orice legitim.. t1e, arit1tld ca.Utatea de: peeot, Inva~ltOt sau alt loeultor stabU rural. Fha prezntarea acee-tui buteUD pentru oti{.enl ,I a legitima~ei prevlzutJi pentru loouitotH rurall, rin.

feluri fa.ce

GHEORGHE
::E~e

Marea Colecturz, U

STANOIU

~~!~A~
ca

Orarile_ Armate l
. p~ntru d. Antonescu
C)1~~I a: Anulat Nou, Domnul RASPUNSUL' D-l.UI MA. aMeral Pantazl Subsocretar d~ R"''''AL ANTONESCU Stat .1 Apllnrii Nationale, a trimls..... ..' Domnului Mar~al Antonesou 10 . La aceastA, telegram. numele Armatel. urmatoarea ielt· MARESAL AATONfSCU • graml: .volt a rAspunde astiel: D011lll1Jle MARf$AL ANTONfSCU. Domnulul GENERAL C. PANTAll • QMII$li At.matel vt! raagt! sd mSubsecretar de Stat al Arm.le( de useal .... ,.uullumjlSC c!kIuros el fJOMNCfL'E 'MARE, 'Armal.1 eele mal bune urlrl lS.4L". . . _ ..... Iru IlOIII an. - . "Jl, /rf1nJ;stnI( 'AJj4rllrii Na#onaJe _General de Divizie C. PANT All MARESAL

. mae

intl'eprlnde.rlle, eomerc:la.n· ~ $t )~ men11oD~1 nu 'VOr putea 'produsele sau m3.rfurUe lor eu rldlca.ta sau in cantltltl mat marl, decAt la e&mercl&ntll anfl'Ost~ti sau detalll~tt. care au pd.vilU de ati,rb! sau detallu, eu' flrml c:'r.~ 8e. de:da.e .~enea

Toate

~~u:!i~ ~ de saree eu amanuntul nu este nermt- ... . 1f. ~ut~~~ed':~~~~el:anC::~ c:~eS~et:~u:~:at~.~~t~~190~~ .utarJ~ttlor fl
·si. sau intjoeprill~erl

Aduce 1& cun~tlnta Jue<\.tOrilol' pot cumpi.ra. 10Zlll'l pea .... ct. m~a, co tragerea 21-22 lanuatle 1942 fl la: 1 DEBITUL C. A 1't1 Sol Alexand eel B eol. .... • Carol L .... fg un C. 2. DEBJTUL O. A. 1\1., str. General B~tea.na 23. Librarla HCULTURA RQMANEASCA", su. OeD. Berthelot U1. 4. P. L POPOV, str, General Berthelot 19 (aci ee rind. " .. N parte).. roco~~I~~:r~afesele ~I ad resail-va en br.::redere l& eea mal ...

iliiiii_iiiilliii

_

,tablt., ~1 obffllulte· ~i normale.

la

eete

CeS!l.re

consumulut

aprovtzionA.rli

Inosll., ghloo!1.j os..~! ~le eare';11. rna' ~Uu ""um. daOll.tro f~st' 1~a.to!",e:·Dlsttnul bu •. ..a urI • .au sa. eA.:!lte.. . . bUU~ l!.·ltll"~ghelu~. Oardla.nulJDsl; till I~t.~ C~I,i.h SIr:.•$Ielan Cel Ma!e, 93, Tel. 347 ~ fJ')?~de~re lUI lugQ In vee. cl 1-& corulus pa,nA . gr Qe1& 'tntAii' acado In . mahalaua deplUtatA a.saslito.t.' - '.' •. ,'. . ,!.,.. pu r In,apilcaro. . dela ..grapl". - •. BMr4na Marf4 loncscu:!n' ~'t.<i<' .llentJ:ueA, Allghe1Uji'nu .. pos~" Molo, Ia gropl, s'a Inclnslupta te de 60 ali!; damtcil!ntl! In .1#. automoblle.~. cum. au coleg!! lui Allghel~, .elllll. ~I'a adus amlnto "'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vultllrlllu!. nT. 11 lost g~ttn am.Hea.n1 - .hllla. putut. sl·~ de IIgurllEf ero'ce oJe baIldllllor Cu. 9~a aDului nOll, d. geDE7 niei "·9Q8Ire,.lntruedt isbdnda moar~a, .~tr'un . ~b~OU .t~t~ tran.gpor~~, pra-dB;;~uatA din lClVL din f~mele amertcane, ~ a ordOo Tar Nicolae Stoenescu. ministrul esfe isbanda romanismului mdtlt4_tar:. cutc<;td pe pat. cu, P.. r·. 1- de ...· "debut . . .' • nat ceIor 12J:>and!~'10! - earl s!' Ministrui Fmll1lfelor. 'a trimi. d·lui Mar~a1 cloarele att1nndrtd In ios, pe.1!l>' el a chemat ,Igl!.nc!le dIn. rna tremUl'",u de groam. C'U dln,U N P 0 JOG A (ss) General d.en. $I. Cll trupu! ortbtl mu(tfdl. ha.la,.lI. Qate eu ... poa,!a (.!) m~r- cll!.n,ll.n1nd.• ~ desohlda. foc. • Ion Antonescu. Conducatorul ·Stll.. aprovi:zlonati.yt I. Din parte. d-lui r»',~ loviturl -brutq.le. . ., fut!l~Juratr diDIl1lI¥a.z!nU\ d·lul Ins!, ce!la.W membrt al bandel ~i.a reluat consult ... tuiui: 0 .~elegramli de leUcilar'; cu 4\nt()neSCll, Conducitorul Deasement au lost glt.!tte Tho ArJ.,\r Dum trescu d,e po ~aUB se veti., Oll.Inu prea. su!oreau M tille in boll nervoase IUII1storul contiriut: s'a primit. rlispunsul pe. care·l re.. oallt.toiItesertarele.# 4ula/iurl· eolcntlna .. n:r .. 36. .' _ manIa erolsmuJuI de gen amert· dela orele 9·11 a. m. ,In n.ume/~ meu p~r&ona1 ,i al producem mai JOB: le'rn sooJmz ev'ctte1lt iJ,e a g(l.lt TIgl!In~ll~. trezlte din somn Ia can. ~I ..u luat-o 1&sA.nltoasa. IA· ,14.6 p. m. pqmnca ......rulnl·:. au soolt la tao s!ndu-~I numa! ~ slI. se Iu;pte. Sir. I. C. Bratianu 7'1 tu~'cJlpnari1or . mini.ter.ului d. Pi, ..Muljumesc clilduros $1vI hi. b luterll It b<qnl' CbiflolD sir. Re,," Cart! I lnclLperea era'stropltl! C1l $1111' ta IGCulul. de unde a.u In~eput s! .,Lupta" a durat douA minute (colt C .... ntinle, . t-zprimam urar.lle noa· mit dvs. 51 funcllonarilor D~par. CUi poalA. %'Oat.de CR$' Aghelu$ a ,tre de 8anatate, penttn co sa i.s. tamentului cele mal bune urarl ge 51 avea un aspect ltigubTU., 1»- transport., Inde bardele, mezelun tor. s'a .perlat tn. un lac de pi.. ftoratar. . caval. C\,tII de sgomot. !;I... s'. . b~~:p/i.n toate. gandurile Dom. pentru noul antJ, t Papetliri. de tot D-nil comisart 8oslt( la tata 10' ~I B<lteLe. In valoare ·de aproal)(, pre~t. (ssl MARESAL ANTONESCU nul1L1 au stabUII. clL blata bIIt74- doul..ute de mil leI, CeIJall,! gangstert din belndl Bricege, Brice ....... ltd a lost ueisd pr! •. Bu/ocaTe (I InslI.. 0 comedle grozavl 8'a tn· au lost !dentlllca.\1 Imedlat. Im· M~ini de res, .._... "a bdgat In gurl! prr>pri!l!' situ cf)l'; t!glUlclle au tnc.put s! •• preunA ou ba.ba. BIn IrmaS8punuri.!_ Pleptanl, 1>4r) II prln .tranguUzre ell. mJI· certe.· ca g~te lnfuHate. gazds. care servea de .,sedIu" orVopsel. 6 ..... eta. "Ur. Mal ales cA bluserl $1 eAteva stJ· ganlzo.~lel lu' Anighel"", - 10\01 Consult.,iI p.ntru boli Ca<la>Jrul a fost d.us 10 moma cIe de rom ~I oonlae - din pm· I.U fost du~ 1& Parchel, pentru La pre"",, ee dftlld 8'PItalu.!ulloca!. f4r o.utorit~ttl. <HI.. - ele a.u Inceput E.lI. fl Instruo\le. odee eoaeureatl lac intense cere.tart pentru <I.es, Atunel Ie·" auzlt gardlanul Ma s'a ~rmlnat povestea am"r>perlrea crlmtn«l!1.lul Gheorghe i?<'l!lopu. care It somal bl~lO&'Ului nghel~. care n'a A Turburiri 41. glondelor In. co priv",te lurt!}) nu s. poa· !ntregul aJa! de \o1ganl. vut "bafta" E.lI. se tntoarcA 'D cu wet.ti. Tnt.rniJ DUPl de.t!nA. \lga.n11 o.u rupt.-o "otomobll". cu .,fete alba". ,,dela IC1:Iwil lm,aortante 4... ' recuD04Jt.,re. felN-ua C8H marge pe te Itt' ee velar! d.e bfjt.!terll 81 Str. la,lIor No. 12. d.eoarece nu .. la fUllil" .• lntreou~1 de ,tglnotl. oentru". teal .... fda! fI In IIOe'oruI de tanliJl coast. Cirenalcci a fost Intent bani, s'au furat. col, cu Str. R.nilor bambardat,A de aviatta genwm.A. qUe odte a avut Mtrt11ttL. eeDlre. . wltul COlD6D.damaut al Fueh.re .. Auodromurll. brl.tall1ce de )a W" 4-6 p. m. 1"IIl'G1 • mat tnulllDite cA 0 batetle 1. Italta. au JOlt atiuse to pll.n. PRlffDE'REA UMEI BAN. Del. 1 pbA la. 10 1~ll&rle, .via. tit 'mare c.l1bru a lIUlrlnel de d. .., DE DE TIGAHI, IN CA· a pierdut 4.2 AvloAD.o, '"" • bombudal Inten. porlul do- Ila brttaniel .... ~d iD.cendU eu1 Ie puP dintre carl 19 de.asupra Med1teranel PITA:LA ,1 In A.trlc. de Nord. Gardlan'Ul publIc i?<'l!lopll Gh. In Bibllolec.a poJluJar~ ..Senti· '0. 6. CRON1CARD: Miron Avooat Bo\f.vlcIl, In ""llunU.!or dolo !IleA Ctl1)oscut., nel." "" aplrut urm~lo.rele Costin ~i Ion Neeulce. &upe.to:ria, au Ibat pe c4.m:pul de a IZbutlt E.lI. se ~.:,~ Uti .No. i. SCURTA ISTORIE A S'A MUTAT ,'111'11 ruftll plltl II lu.ptl, mortl, IN) de 101dl1\1 f! 1300 pnn mpturarea une' bande <!~ cArtl:. _L p.rtlzonl. Pri%oDiorl au Ioat 1..... 11 ,Isanl orga.niM\1 In .tllUI gs.n~.. Nr. I. LOZl, CI de Mare$alul ROMANILOR de floris Ucsu Chifinaul strada M.CoIII .\frtce de' Nord, acttv1tate do 203. \trUor al)'lerlean!. Ion Anlonescu. Nr. . pOEzn POPULARE IIAlnlceanu 43 ee1ul a.ee!tel band. "" numefl. Nr. 2. CANT~CE DE LA (culellere). Consultatii orele 3-7 Plat. Vlnulul 11 A!nghel~ EI este acela. ear. 1-' OASTf (culegere) Nr.9 STAND PE LOC. pO"esdupa m.... In pi.,.
~t4scsle:

:~1af.'1 ~~l
•.sA" TlUIITI

~=,:ru~~1

TA..:A:'$I:: . APIT ALA
ASASJ~ATUL

In ar~uL Plo~t':·*, dosooper Itz! d.!mfneattl. 'd..'·oIir.'e It!1.tarlt~· tae "po!ltten~t! !beate. un tillras

~ i?L.O£.i'tl.·

DIN.

.'... benlu

ba-.

Creme de ghele, unsorl de plele, cearA' pentru parchet .. orodusele fabrl cel @ Ie obllneti la prelurl de lurid printr'. c•• aldl I. BIUROUL DE REPREZENTA·NTE GENERALI

~I]£DI

a

A:"'ffill.rel

CORNELIU MIHAILESCU

a\1.,s~..•

Uririle personalului ministerului de

a

0

I

U

Comercianti din provineie

va

i=;~iii~i;;;~
Dr. A. BUNDV
nervoase ,I endocrine

ASTRA

JAPONEZII AMENI NT A SINGAPURUl
_&la.. sa
" (Urmare v.. din pagina I-a)

n'~

oa.nt...

~~~epeQ=.~.~~~ ce.-::~p~~~t:rU;:1t~
',.

BIBLIOTECA "SENTINELA' ,

Ion Izvoranu

pentru .IDtom LAN A
lila .iehif.r

STOFE

;f ACULTATEA DE AGRONOM'E
DIN CHI$INAU
del.

Nr. de George Co~bue RAz80m a, POVESTiRJ 01 ~I MI. IIrl. de10, AMI II. TIRI DIN COPI. Nr. AI. Lascarov·'\\oldo,·anu. Illtreglla bandll. locula ~ gTO- !Jail. Sadoveaou. LARIE. do 100 Crcanlilt pile ..Gma_". delll ""'rgtnem NO.4 C4NTARtA ROMA· CAli011donI5C sille alblt. §e Capltaael. 'l'1g..n'!. cond",! de ~e' NIEI de Alecu Russo. .dres. I. OlrecUunea Prop'lIan· !'Ul lor. venee.u noaptea de 300'0, No. O. BAS,\fELE ROM' 1- del. III BuJevlrdul Lascar Calar. In CapltAll!!..undo Invadau map· LOR. povestl. de Petre l&pIresclL Nr. 31, BuclU'e$ti. 1IIu l Inlllo.t pe. caIJalti. lnarmAndu-1~~ ..In !<!IlI~ ~I orgo.nlz,\nd lov
ltIIIele. Anghel~.

~~iiiiiiiiiii~iiiiiii~ ~~~~~~~~~~~~ 0r. Pter I. F,'latov Doctor in Medlo.... e
B,.d.1!>'
Irf

des/ace

din pepinierele

sale

r:,~~~~
Inalnte
l)e

d~ "" ~ ... lD&r. ml.t oamenJl (Ill p'_e. cu\lt. IlIEA. <1e..

COVAT

$i CHI$INAU

pa.tn:inde In

=~~ VaDZare
~u!·

d

e ru

bl

e
~

In obi1">rP II 1>011 ~ heel Bill." IIUal ...... 1S (!D. 1IIJo0i Vllouai " .IL lIe .. m Brat'... ·)

A. BONCIU

.Ir.

-..... rialW ,.. "., .. ho<fI p ..." ....~-.."

.,....110111

-

-

HII-

....

_If" ". ••,.

rI~'

~~t'~'~~~:;':~~~ hal.. acolo "" tunt vIn.
et., salam

pentru evreii evacua+i
r.

_II' - Ch· ~.. ~ ...
",_,I,.

" 0CI'I1l1C1. Aeea.ot& prtml prada aU _. m.t-o Intr'O stngun .,.,..,.,.. rile I-&u ,lOIt bell. In r.ua ~. ell BIrI Irma.. p. car. • D &1_ ca "pzdA" a band.1 aa1e. Saba BIrl Irrm. eare .. bu."ra gTOII8.V de noua organJ!IIltlo & me.hal.rJe'. lI'dMuJ,o In ClrtJ ,1·1

zo...rul ..

vlrtafel doc:retulal·Jep 619 dhl 9 lillie 1941.del_ Welor pa lerllerl .. ~"Iel "!VII" ,I pedepolll cu u~ ...L Operl,l ..... d. eva",,'" Jor dill BuOO\'1n1 de NoM.

P1~ .. tUl.

In C1oc. .lui AIDII!.IQ" eL" 0 sI.'\f!lo ,., :::l:lo;':=i.\:::";:~.~"t:""].. JIbe" dIIIIa centru, (Ill •.otamob'iu" ... ~ 11 ~ de... bolul_

ea: ""-,,Me

~

Jl.i=-:;'··.:::;'::

ULTIMA
80 DE PERSOANE IM"PLICATE IN ATENTATELE DIN FMNTA
taltat.le Meatal lMtllfle .. VICHY, U (£I1l"O~ ..... ). In bloet ... delJPf'8 J"Me1l~e.rcurll. biD. lnlormate lfin Viob, n.. tt ,I 8mAIlant.1, teie • .rettll.rl. ',e aUt. c~ polllia .truant • ra.,U \1 Ut!steze til deaunul .ncbet.lor sal. 88 de per.oalla cad dupl cum reese dJ..n doyatle gAstt. .0 lu.t pMte 1_ .tent_tela lmpotriva I\T1UOlei germMa d. oaupalte. DopA eAle 'e pare ,'a rentlt to felal .Cit!t,. prillderu an..1 b.nde d, te.rc:llrl$U OIIJW l'roceda dupl un pie bin, ttSTOCKOLM1 13. (ESS). - AJen· tla sterant anunta: Bltout de cenolult. La peno.nete erest~t. ute in YOJ'tt.e de I.adivU:1 earl .... a leglta- ilUI'i dht Stockholm • eonfiseat eursuf dlel de ed' 12 ziaroe eomurI DII ctea.alUsmul, respeoti. ou 00nistt spre a pune cavi.t propRranaml1smuJ. La Vlch, •• conteull cu del tor intunecate. t. tel ;<11'11 aonfisfaptnl cI In ourAnd "or Jullea H po· cat un brttante de prop",anda.

IAIAI;':-IIA

ORA
POPORUL GERMAN
OMAGIAZA PE D. HERMANN GOERING,
MAIE$ALUL
BERLIN, 12 (Rador), - Zlarete din Berlin puhlic~, Lunl, oortrete ale maresafulul Relchulul, Hermann Goering. cu nrilelul a 49·a anlversarl a nasterll sale. Zlarele ,"bllnl"z~ actlvilatea Deincetala a soldatulul, care ocupa eel mal inalt rang In armata zermana 11-1fellcila In numele Inireglilul pOpOr german.

REICHULUI

ZIAR£ 'COMUNISTE ·CONFISCATE LA STOCKHOLM
'lIar

I

..VoelklS<:her Beobachter" scrle' Increderea deoseblt~ • lui Ailoif tllller a incredlntal morell .• Julu! Relchulul domenll de al:t!vlfAte care. In cursu I razholulul. SUftt'lII! 0 tnsemnatate vitalt pentru popor $1 pentru tarl. :. Ziarele caroclerlzead pe mlresalul Relchulul ca pe un .. ""I.· din" 01 fuehreculul. .

AVIATIA ITALO-G E RMANA
A BOMBARDAT

VIOLENT

Japonezii " In insula
....
1 nfantet' i~tii germani in"intand sp re' ;'aI1" TOKIO 12 (Rador). - Corespondentul Agcntiei D. N. B. transmite: Dupa stiri primite pana Luni la amiazji trupele [apoueze au debar-cat to partea de nord a insulci Celebes, In apropicre de Menado. In nord-estul insulei Borneo, trope japoneze au debarcat pe insula Tarakan, ce se giiselte in dreptul provinciei Tidoeng. Se anuntii deasemenea ca vase japoncze Ole Indreapta entre sud, in strarntoa rea Macassar. tntre Insulelc Celebes ~i Borneo.

debarc(( Celebes'"'"
Eete de prcsupus deci ca lei,!! japonezilor este Macassar, cap'" tala arhipciagOlui Celeb es , celie gase~te In sudul insulei cu .acelast uume ~ numara aproxuna .. tiv 90.000 de locuitori, dintre cari 4,000 europcni, Menado, la rei cu Maca ..... ;. sunt porturi importante penn exportul de cauciuc, copra ~i tutun, ArhipeJagul Celebes, ·pe .caE<! olandezf tl stapanesc din 18.19t nUmaTe. 4,·500·000 de roc~ihip; I dint re carl 8.000 europeni.

AERODROMURILE
ROMA, 12 (Radar). - Com,,_ nicatui cu No. 589 aJ marelui cartier general al [ortelor armate ilaliene are urmatorul cuprins; Pe [roniul Cirenaicii angajamente de pairule. "Avialia ilalo-germanii. a desla~ural 0 inlerud aciiuilate, ala. cdnd aerodromurile inamice Gambal fi Agedabia, unde au lost grau auariate nLlmeroa .. Q~e uioane aflale pe sol, mitraliind dela mica inallime trupe In Rtar$ sau in canlonament ~i
bombardtind

INAMICE

rizate, Trei aoioane Curtiss ;i un aoicn Hurricane au [osl dobort!e fie cdtre auioane de vdnaloare germane. Insula Malia a formal obiecti: vul a numeroa8t~ otacuri aeriene.
• SHANGHAI. Corespondenlul

IMPERIUL COLONIAL BRITANIC
INTR'O PRIMEJDI'E DE MOARTE
:rr
dl~l

tancuri

#

transmite: Se anunla din Rangoon ca ad. bombardameni [apone.te au aiaeo' Duminicii loealiliilile Moulmein fl TaVoY din [ormaiiuni rie exiremitaiea BERLIN. 13. - felurilele <VO- amenlntate, lar hoia' engle~~, cu aproplata conlerlnto dela Rio de miazii-zi a Birelro .• Deutsche Diplomatlscb do oehicule molo .. maniei. nurl ~I stlrl venind din stralna- pentru care orlce ceCatean brl- de
vioane

*12 (Rador).Agentiei

DNB

Cauzele care vor duce la prabu$irea gnvernului Churchill
nostru,' din Berlin -

-Prin telefon dela corespotulentul

20 DE NATIONALISTI ARABI' \MPU$CATI DE ENGLEZI
::~~~,al:ia:r;~!.a~~~P~~:!r'o Uri

UNDE SE AFLA D. CHURCHILL
LISABU:-'A,

La LiaaboD.& ducutA In ultimale U de ore din ee In ce ma.l mult problema. unde se ana ChurchIll tn pre.. zent De S!mbhUL nu .!I'a. mal aJI&t nimlc despre loou I uDds lie aIll Churchill acLua.lmente ~t .118 1« tot felul de combinatli. UIUmete ver· siunj su~~in ell Churchll penLru a demoDstra lumB sietemul englet de convoaJe .lie 8(111 In drum spre An·

13 Ie

:E.Ut'Opllp1'eM):·

-

glia-tnt?u'n ecnvcl putemle tnU.-r1t St.&tiunile engleze il americana de ,adl0~dituziune nu au m&i comun!· cat de 36 de 01'8 nlmlc despre locul trode .lie anI. CburcbiJ1 tn 'Pret.8nt AmbasadeJe dela Lisa.bona, ebi&T $i cele ale puterilor Axei .au IOllt uediate Luni cu telefoa.n. InLreb&1.e filild d&cl nu ,Uu uDde M p:be,le PrimulMiniBtru aJ Angliel, Winston Churchill'

UN MARE NUMAR DE FRANCEZI
PORNESC IN lUPTA CONTRA BOlSEVISMULUI
VICHY ., 13 (Rad)or . - Co res· pondentul Agentlel D.N.B .. !ran· smfte: Fata de marele Dumar de IDS· erlerl de voluntarl, to lupla 1m. potrlva bol$evismuluJ, In .llImul tlmp s'a constllull I. [yon $1 Marsilla, In zona Deooupala. un IKItJ COJItinPDt de voluntan. care Dumlnlca searl a plcca! spre Versailles, u!lde se centrall· zeaza vohmtarll cUn toatli Pr .. n· ta.

I!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~:!!!!,!!!!!~!,!!!~!,!!!!,,!,,!!!!!!!!!!!!!!! . •

FA T A 0 E C A UZ A E U R 0 P E A N A
B&RLlN, 13. (Rador). Men\.!o trideru brlt.anle6 I&~ de Clun curopea.n..'t, lridare (Ie ct..,Ul emcterul unul fapt impUnU. ca urmare a ',bilet Ile care s fi.cut-o I. )lo~ova d. Eden, m_tn\estrul de af3o:'eri slralrle.1 Alll"Utl. ltare.le _nnane ~ oeupa in "peel.) de unele Intca~H ale An,lIei eu prhire
JUDd

DAR T R A.... E A B R ITAN I C A'"

tate in legiltura c.u 0AaPllroPliat~ ~~~i~.~,~tr:: .!'o!'t:n:~ga~!,\~~~~: !~~~I~c~~ c~r~S:':fe:!;.:;g:_ ROMA. 13. (E. S. s.i, _ Ziarul mi. impotrlv. e<Jm.nd nlnltd ..... ~:s:::.a~~v~~~cu~~le ~er~~~ tel~ din Alsi; Rasarlteana. In ce int!~:s:~~:t~~~emca~' ISatal~lo.ncUfuznltl: ,.l\les5alfero'" anun\a ci au lost miUtar brltenle din .cest orq.. Zw.. EI socotesc totusl eli 0 asemenea prlveste armata de uscat en .. nutresc ganduri mult mal ascunse, impu...c;cati de eitre brltanlcl 20 de ru1 ,,!'t1essat;'ero" anuntA din lerasacrlza e poslblla, eu atat mal litlez~, care limp de 8 luni a lost atunel cAnd ~or sit lmpllce fn r~.. ne~: s:c~~Pri~ mult co cat retragerea 1ul Duff ccncentrata h1 Africa de Nor~,. 001·statele sud-amertcane, vlzand d.e eeaeeetrare din apropieR-a mau proela.ma.ur *draa.te ~ .. Cooper e dovada electulul pe cu I!~ndul tie a obtlne !lit m.e.. nrr~dtre"'lnll'uenfel polltlce a not- R.b ..... u1uJ, d.. a eeee nu ,' •• putul 1.1 Pal.. un. d.. doc e . I.pta care t-'1U avut criticile serloase ces hotaritor. ea este, in tlrm~ duJur 'asupra h1treKUtot continent d:'_i!!!!.",l"'~rI~'!!.",t.~rl!!I"" ..n!!u;.,I ' ...;.'.!!n!!'a ...",-,i..n,,,,po!!',,,n,,,'V,,,",,,A ..t!!!!!!c " .. n,,,',,,U,,,'I,,,' !!!!!!!!!!!!!!'JI!!I!!I •• aduse lui Churchill In le~atura lacticil foloslla de genetaful Rom- a",erIcan. Ofidosol ~erman e de '----. -cu felul cum conduce rasboiul. mel, deosebit d. uzat~ $1SC,.vede p~rere co SIalele Unlle vor 53 suAceste crilici. pe care Ie aduc relinuta in ,spatiu, Al!edabJeI. Ca prime IndoPe,ndenja stalefor ""dEnl!lezii ~uvernulul lui Churchill. alare se socoate la Bel;1\iI•. cli amerlcane, punandu-Ie sub prote<:apar in Germania Ca foarte In· poporul englez I-ar II !(Qnlt dela torat. Obllnerea unor baze milltare dreptlilile. date fiind .tirile ce putere de muita vrllme pc Cbur· ~lu1";,~":n d:c~~~e: :n~I~~~~~~; , ' sosesc din Extremul Orient. Este chill. dac. ar II avut In sltuatl. a rilsbolulul .suPra Amerk:11 de RIO DE JANEIRO. 13. (Ellropa- 0 comis;une spac/ald Va lixa Dr.. IncontestabH ca J!re~ita apreciere, aceasta atat de crUica, pe cineva Sud .. Acum un af dollea pas a lost press). - Un deeret-klc of Pn$(J- lurik pentru oblec/cla confiscat •• de ciitre Churchill. a pulerli Ja- care sa .., inloculasca. ticut poslbll. La Berlin nu se poa- dintelui Vargas Im{1uterni({'$l;' De In cereur; blne Ill/ormato sc sl1iJJt« poneze de lupta, precum sl ofeu- $1 TlJRCIA E DATA PE Ie inell 1>1'.. 17.3 In .. lei va de- Minislrul llerulul sd cOll/i,a .en- cd acesl deere I Va tiuc. la conll5. siva de presti~itl intreprinsa de MAMA .RUSI £;1 curge conlerinta dela Rio de Ja- Iru opdrarca na(inn.aJd (!late tlnel- caren bunuritor soc/Bid(it IrancfZ4 el in AfrIca de Nord, au dus 1a 0 Ambasadorul englez In Turcra a netro, cercurlle oflcla'Je abttnAn- tiele $; instafalillnile tl'rhniu ae- dr Qvia{ie Air France $1 a socltt&, sltuatle ce pune. pentru intaia informat guvermll din Ankara aSl1- du-M deJa orlc, Jntlclt)are. riene, Lllni searo s'a (OmrmiCfll etl til aeriene Lati. . ;. data 1n istorie. intregul Imperlu pra tratativelor f)e care le-a dus La COlonial brit.nlc intr'o prlmejdle Moscova Eden cu St.Un, Se $tl. cll aulende l)1oarte. In Gerntanla se precl· la Berlin existall infofmatii IIIcrrle la tice asllpra fn/elegerll' zeaza d Englezil au acceptat Moscova. Ac/iunea pc Car. 0 lntreisIlonlrea lor din Europa CIJ des- prillde aCllm ambasadoral engle: tula senloatate, deoarece tralau DC i8ngd guvernul tllrc nil e decdl In i1ulia falsa di posesiunlle lor a coff/lrmar. a efectllilri DC care de peste ocean Ie vor da un sta- I-au OVllt accle IlIfo,ma(ii. Du11t1 tornlc avantaj asupra Axei. Acum Cllm relese sl din actlllnile dlplomaIn~ toomai acele ~siunl sunt lilor ""gleri. lin Illcra rOmane. dll-

-aci

::~~!I~ ~:~~i~~:r~a.
d'"

CONFISCAREA INSTALATIILOR

51 APARATELOR AVIATICE DIN BRAZllIA

COMUNICATUL

GERMAN

oil Darerea Ber/lnuilli. blne hotd,dl. Anglia a dat sl 1"IIrcia Oc mbll"

lUPTE INVERSUNATE IN SECT ORUL CENTRAt, Al FRONTULUI RAsARITEAN S( IN REGIUNEA VALDAl
_0<:-1" I .Ia I~ ~Ilflu~.e
'Vlatla _

Ruslel, alia. Illcd In care se In sllua#a desnlJddJdul1d luI. del. vl:lI. Molnlov I. Beflln se cunO$teaJl aBERL'~. '1'2 (R......... ). celr pre/en/it soviet/ce, P6 carc gll- Dela marele cartier genev('mlll tllre IC-Q 'Imfut alia din cn- ral .1 Fu.ehreru'lui, inaftul mllnictlrilr t1tellfe de Germanta, comandatnent .1 fortelor orr(l'ntU cc priveall Dardonl'Ielr: •.. mate genft81'le tran.mj. "cchllll vIs al R1Jsilor d".lot.deouna. te Lunl unniiitorul com... Cercllrilc din Berlin ~unt de pd- ni ... t. 1~~~Vc~:er;;:I'

... "."",<lunt

I

lunun.lte rnendJolrt ou pl'l1·l~ la ttrjlnriul lure, ta O.. rdanele ,I mal ale.J 1. Boe:rnr. E!te dela sine Inteles. obMlrd. zluut ..U Car 81.lt", cl bo~cU AU sustt.nut "cdu~ In'eleJt\iI ,I fll\l de enl'led, cllte ou 'l:IJur.n\.A Ie-AU (Jridult sl Ie lase mini. 11· bed. in EUf'Opa. Att3t 'apt e1~ des1& TUld •• lui de penlro e"olu~i3. Ce ,... Detrcce in TUfcik. _ tala utterloLri. 'Sste dc' u.n 1f'1 de intrebAru pe care ~l-o pun da.rele, in~eleJ'fl1'e tntre un .rrur M ,... cU.nrc .mlnl,.",c d. l\1,.lot.n., in cursu! tori. CIe yar .tra.ri. 'I\1f'C1. In Ja· ~I~ I. Berlin. rormulase deja. (ttl lor p1l" de haur'"

":"'"t

CONFERINTA CU SECRETARII
Venetta a'4 continuat, :,,s;:celut raportUl ,eCret.JrUor IeDuP4 TaJ'O"tu~ Idcut de ucretarul dtn Stctlt4, &Lcde a lU4t cu.D 4 ",,,,f,,tat laptul e& 'n It-

RONA, lJ (Rader), -

l.a Palatul .tUb ",.~edi"'"

,.,al tJ4atul.,.

dBa~~~

1~

..RerllrH!r Lokalan7cl~er" amin- Edl''' rarc all trtVJtlit sa fir Qrerpteste dca~emenl v17lla la Berlin a fair ;Ir a(~'s/a. In urma ro"vorblrli hd Mo.Jolov. precum e:1\'echcR pre· ru SloH-n. I: lir{'sc (0 Londra .~ ;Sf! tenUe a bol$evlcllor de a rmnc ~fr6d"it,.~nl (It'llm prjn tnl (r/ul tU mA~~ r>lckIDa!dancBlc. hi" h I dl'.l;;ml"(iri, r'J ~tentlrlr_rtc~tul Qns ,. oc 5Cller eo Be cr scr e Inr infnrmatilllll. TrW/s, rXlsld wu~ mire Rltele: far>lul cA se urmArca Ir Intfiriflr (11m t'd talIn" slim ca Inlrc\'cdcrlle dlntrc Edcn $1Sto- "d.sl lact1 InftY ndl1ld ('('rerUe (ate, lin sa reu$casca dovcdcstc precis orlmlnd de asttIdottf. din portro u~ rclele lotcntll pc care en~fczl1 Ie nel Anl1l1iIn silrlO(ir trilird. rds· '.,orb.· 811lota de turel. Aruncind numal T1lt1lSlIlllnrU. n o 'In~urA ~rlvlre 1M' h.rU ,e ",,9- STATELE UNITE UfUttA. te vedea cat de I'rosolane ,I copl· RESC SUPRIMAREA I .... soufundat crtill('elle tlnlt" pp flflr"'~1 ,I larosli .unt desmlntlrlle englezllor. DEPENOENTEI STATE-, SuIHn __ ... • ",..1» caNe ~I /.100 dr dCS:::1n\lrltce 'd"-! ~C~ItC 13Ir~·~~ LOR SUD-AMERICANE u!' -, .... AtI toI"pt. 0,,,,,./ pP c6mp." ,Ie "oppe rC!5 crea ace nil n ntO n an ff (rt cnpfurnti 2f1.7 Europa po!!'3 de antdo·sa\onl fa In Jedlurjl cu conlerfnta pan- lat un altul In 1ft .... Me- (..,. ;p,.i fli~POzltla boh:evi ..n:IUJul americana cc \". I\'a Joe Ia I.:; ......... i pru()" , Deut~he AlIl'emelnc Zeitunlt' Jannane I. Rio de JaneIro preu I Afrk. de Word. vie .lcPJrf IJ"CCC8 Ifp ,1«II"r("dc'~ladt: Estc sill'lIr eli Moscovil ] ;erman3 oune pe primal p4a~ dies-. .'ent8ntelar "tr ill Ifppclnl ,.rl,.,,,il hoDretins mlnlstrnlul britanlc Eden tlunea atlludlnll De care 0 .or .- ",. reou ...... ere. 'fl,.ite II loc"tp"pnh,I,,, cocu"rin4 fJttrMgC1 pOJHllatfe. de a-I abandon:! Oardanelele ~I doPla statele sud-.meTlcaae. Dup.t A. i o. erenane de ItJHel "'OJ' Bot/,lIp". ent-e a Duce18 4 adre8at, cu aceaJt4 Lo..(1· Bosforul. Dad Sovietelc lin s.~ rIC- cum 5C stle, camp3aia de ml..:ianl tupt_ ~.......... soill nc-pnttf" Illpttl pe ~~..::. ~f,~ ~e accaslif ~t1rc de Jucr"rl. :ltunci iJltrePrln~ a\!um de .mdo-s.no.1 s • au uf co_lei ('ri"" CfJ",,.IItin "" tlrtnflnmult caral 4tccurilo, lnamlclIl.ti, act'astli afirm3tie nu poatc t1 con- noll Iintectc nUDlal d .scundi pro· C,:aua •de. II .... 'If,?." ,Ip ",.,·,,,,,,n,Ipt"f'!' al d4ftd It 1ft. t.mp de TUbal d""MIf fLo slderalil IIHel dedf _0 nOlln de- prillor lor pol)08re !01~lla crltlca ...::.::!C··_I~.!:'i ,. d. III.r; ,1I,·I.iI tiP Infn,,'er,e a.ceiaff ",'rtt J'4triDtfc ~ care I-(J cl",;llic cincera din l'l';'Irtea "O~ fn care lie ali.,. ci 51 u I"utllten Ul'1_:_.._ oe "'uehrer-ul .1 itHdtul eo~~~~~b~~~m~p~9~~~~,~ _:<O~'~'~I"~'~~~~~~~=-~~'~!'~!~'I~'~lm~.r~lc~n~~~II~~~I~.~~~.aw~~a~~~~'~~~.~"""~:-'~~:a~~~::~::~~~~~~=-~~-----INSTITInVL DE ARTE ~CiE& illiiii:il.· .................. ...,...-

1;c~:~1>fd?~e~~:~~i

important

t...........

42 de 19 deasupr. Mediteranei ,i in Africa de Nord. In acela,i interval de tin1p au fost pierdvte 9 L.. ptele din .ec~1 ~. ~v~oan" ?ermane _in I~p. 1r.1 a~ ..front~.UI riSlr': t ..... ""'otr1"8 Maret B,.ltatean ..,I In reg.une. V.ld." nil, continua. .. In ce'e ... t. sectollf'"4! ale ill c .xut nctiuuU Jlo"lefpontului, niei 0 aotlune licp (/~' rl,.bnrcrr,' __ In f;,,importanta de lupta. .. 0 b.t.... de acJiune i I. pntQrw. Cri",pe(l. tI• cI ~i m .. inel ",,"(((01 de c,n" ltlllcntul man ep - rnbJWdat forfclrn' ",.»tl,t" g(!rm""c de r~i - ~, putut Cit rlat" de ,. I(u",nrlc, I· port'" oW"'~':': lowi... ",,"/elll n l"Al,t 6Q11 ,Ie ob..... ""'ORC.t. 8"ltllttl ... "rt/ I.. lI.ptple

bJ~!tantCa ~ p'erdlu~ •.Vloarle, dlntre carl

a/ forte/o ... _. lltate uenllnne f'I ROOt-tid ncetfl,,1 uttea. oift"", IIfJ" 11l0rtem.. r""uw,. life;. .in,. In. ("'ltcr,,, de Fer , ..

de

IIr,..tl", de c",·alrr. •

tI'

BERLIN. 12 (RII",.., .. j _ i" ~ccforltl "n.-i div·UIi. yer""u,p ill regiuttctl. tie In rtll"lrlt de Orel. tt"upel. IfQv;rtice ((I, d,., i'f eter"" ~ilei de 10 '"""ult-Ir ~ffp'e aittcurl..

y.

7o"te ttecllte at.tctni "" nil rell~lt fI.,'alle a.p«h·drH lICr1l1l1ne. l" nur.rf! "unul,. de IItorti ,i bot,evicl ~e ,,,t,, ,er.
CPlle trcpte d ..

.

DUCELUI FEDERALI

tC'If._ ~ .. ~

,,,At

p_-

",,,nc. '" ,,","n
I" lJecto"lIt

,.,1..1_",

,.""it;

f,,",,'ve.
,!"

u"m" ..

uno,.. cr ••••

ateti"ibtte.

~eU~ft~1'~r~:;~:::i

n.

_'un

eil.,"

Soldatll c," 8tf dell cert;hUe

","lte

~i CIf UII a b t crf'e=-!~ • , fJ "10". e'Nrw afllCUt",. Bntnli.,IIul 6o"~. t.-le pt-a srrriJi,!'t tI.. Ma'

i"",,,icul

, "tohot,,".1t lint' l_"';

"'!,.~ bl,nda, ••
uer,na,d
".~,

Hille lIerrNa"e" "..,. oitlel care

obt'"p

-0

-tie .. ttl'''''''''''. ,.. fl. II.
... ......,.,..:

.Gt>ietlce

toet.

111&,.. IN-

__ ~~~~~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful