P. 1
Nokia_3100_UG_hr

Nokia_3100_UG_hr

|Views: 170|Likes:
Published by Ingvar

More info:

Published by: Ingvar on Jan 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2012

pdf

text

original

Sections

 • ZA VA©U SIGURNOST
 • Opæi podaci
 • 3Tipografija kori¹tena u ovom korisnièkom priruèniku
 • 3Pristupni kodovi
 • Prikaz funkcija telefona
 • 3Usluga razmjene multimedijskih poruka (MMS)
 • 3Polifonijski zvuk (MIDI)
 • 3GPRS (engl. General Packet Radio Service)
 • 3MIDP JavaTM
 • 3Nokijina OTA usluga za postavke
 • 3Zajednièka memorija
 • 1.Opis telefona
 • 3Tipke i prikljuèci
 • 3Stanje èekanja
 • Pozadina
 • Èuvar zaslona
 • ©tednja energije
 • Kljuène oznake
 • 2.Prvi koraci
 • 3Umetanje SIM kartice i baterije
 • 3Punjenje baterije
 • 3Ukljuèivanje i iskljuèivanje telefona
 • 3Uobièajeni radni polo¾aj
 • 3Zakljuèavanje tipkovnice
 • •Zakljuèavanje tipkovnice
 • •Otkljuèavanje tipkovnice
 • 3Izmjena prednjeg i stra¾njeg kuæi¹ta
 • 3Punjenje fluorescentnog kuæi¹ta
 • 3.Osnovne funkcije
 • 3Upuæivanje poziva
 • Ponovno biranje zadnjeg biranog broja
 • Brzo biranje broja telefona
 • Uspostavljanje konferencijske veze
 • 3Javljanje na poziv i odbijanje poziva
 • Poziv na èekanju
 • 3Opcije tijekom poziva
 • Zvuènik
 • 4.Unos teksta
 • 3Ukljuèivanje/iskljuèivanje prediktivnog naèina unosa teksta
 • 3Uporaba prediktivnog naèina unosa teksta
 • Unos slo¾enica
 • 3Uporaba uobièajenog naèina unosa teksta
 • 3Savjeti za unos teksta
 • 5.Uporaba izbornika
 • 3Pristup izbornièkim funkcijama
 • 3Popis izbornièkih funkcija
 • 3Poruke (izbornik 1)
 • Tekstualne poruke
 • Pisanje i slanje poruka
 • Opcije pri slanju poruka
 • Pisanje i slanje e-po¹te preko SMS-a
 • Èitanje i odgovaranje na poruku ili e-po¹tu poslanu preko SMS-a
 • Ulazne i izlazne mape
 • Predlo¹ci
 • Mapa Arhiv i moje mape
 • Popisi primatelja
 • Brojilo poruka
 • Multimedijske poruke
 • Pisanje i slanje multimedijskih poruka
 • Èitanje i odgovaranje na multimedijske poruke
 • Mape za ulazne, izlazne, spremljene i poslane poruke
 • Memorija za multimedijske poruke je puna
 • Brisanje poruka
 • Glasovne poruke
 • Info poruke
 • Postavke poruka
 • Postavke tekstualnih poruka i e-po¹te
 • Postavke prijepisa
 • Postavke za multimedijske poruke
 • Postavke velièine slova
 • Naredbe za usluge
 • 3Popis poziva (izbornik 2)
 • Popisi zadnjih poziva
 • Brojaèi impulsa i mjeraèi trajanja poziva
 • 3Kontakti (izbornik 3)
 • Odabir postavki za kontakte
 • Spremanje imena i brojeva telefona (Dodaj kontakt)
 • Spremanje vi¹e brojeva i tekstualnih stavki uz jedan kontakt
 • Izmjena osnovnog broja
 • Dodavanje slike imenu ili broju u Kontaktima
 • Tra¾enje kontakta
 • Izmjena imena, broja telefona, tekstualne stavke ili slike
 • Brisanje kontakata
 • Brisanje brojeva telefona, tekstualnih stavki ili slika
 • Kopiranje kontakata
 • Slanje i primanje posjetnice
 • Brzo biranje
 • Brojevi informacija
 • Brojevi usluga
 • Moji brojevi
 • Grupe pozivatelja
 • 3Profili (izbornik 4)
 • 3 Postavke (izbornik 5)
 • Osobni preèaci
 • Postavke vremena i datuma
 • Datum
 • Automatska obnova datuma i vremena
 • Postavke poziva
 • Preusmjeravanje poziva
 • Javljanje svakom tipkom
 • Automatsko ponovno biranje
 • Sa¾etak nakon poziva
 • Slanje vlastitog broja telefona
 • Linija za odlazne pozive
 • Postavke telefona
 • Jezik telefona
 • Automatska za¹tita tipkovnice
 • Prikaz informacija o æeliji
 • Pozdravna poruka
 • Izbor mre¾e
 • Potvrda akcija SIM usluga
 • Ukljuèivanje teksta pomoæi
 • Poèetna melodija
 • Postavke zaslona
 • Sheme boja
 • Logotip operatera
 • Osvjetljenje zaslona
 • Postavke tona
 • Postavke dodatne opreme
 • Sigurnosne postavke
 • Vraæanje tvornièkih postavki
 • sSat za alarm (izbornik 6)
 • sSadr¾aj (izbornik 7)
 • sKalendar (izbornik 8)
 • Upis bilje¹ke u kalendar
 • Kada vas telefon podsjeti na bilje¹ku
 • sIgre (izbornik 9)
 • Pokretanje igre
 • Ostale opcije dostupne za igre ili skupine igara
 • Preuzimanje igara
 • Stanje memorije za igre
 • Postavke igara
 • sAplikacije (izbornik 10)
 • Pokretanje aplikacije
 • Ostale opcije dostupne za aplikacije ili skupine aplikacija
 • Preuzimanje aplikacije
 • Stanje memorije za aplikacije
 • sDodaci (izbornik 11)
 • Kalkulator
 • Pretvorba valuta
 • Brojilo vremena
 • ©toperica
 • Mjerenje vremena i apsolutnih meðuvremena
 • Relativna meðuvremena
 • Prikaz i brisanje vremena
 • sUsluge (izbornik 12)
 • Osnovni koraci za pristup i uporabu usluga
 • Namje¹tanje telefona za kori¹tenje usluge
 • Spremanje postavki usluge dobivenih u obliku OTA poruke
 • Ruèno utipkavanje postavki usluge
 • Postavke kad je odabrani nositelj podataka GSM podaci
 • Postavke kad je odabrani nositelj podataka GPRS
 • Spajanje na uslugu
 • Pregledavanje stranica usluge
 • Uporaba tipki telefona tijekom pregledavanja
 • Opcije tijekom pregledavanja
 • Izravno pozivanje
 • Odspajanje s usluge
 • Postavke izgleda vi¹enaèinskog preglednika
 • Biranje postavki cookieja
 • Oznake
 • Primanje oznake
 • Preuzimanje
 • Spremnik usluga
 • Postavke spremnika usluga
 • Brisanje priruène memorije
 • Potvrde ovlasti
 • Pregled popisa potvrda ovlasti
 • Oznaka sigurnosti
 • sIdi na (izbornik 13)
 • sSIM usluge (izbornik 14)
 • 6.Povezivanje s osobnim raèunalom
 • sProgramski paket PC Suite
 • O baterijama
 • 7.O baterijama
 • sPunjenje i pra¾njenje
 • ÈUVANJE I ODR®AVANJE
 • VA®NA UPOZORENJA

Op¹irniji korisnièki priruènik

9356722 2. izdanje

IZJAVA O USKLAÐENOSTI Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo pod iskljuèivo vlastitom odgovorno¹æu da je proizvod RH-19 usklaðen s odredbama direktive Vijeæa:1999/5/EC. Izjavu o usklaðenosti mo¾ete naæi na Internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. Copyright © 2003-2004 Nokia. Sva prava pridr¾ana. Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadr¾aja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja dru¹tva Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on i Pop-Port su za¹titni znaci ili registrirani za¹titni znaci Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti za¹titni znaci ili trgovaèki nazivi njihovih vlasnika. Nokia tune je zvuèni znak Nokia Corporation. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadr¾ava pravo izmjene i pobolj¹anja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave. Nokia neæe, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakavu posebnu, sluèajnu, posljediènu ili neizravnu ¹tetu, bez obzira na to kako je prouzroèena.

Sadr¾aj ovog dokumenta daju se u stanju "kako jest". Osim u sluèajevima propisanim odgovarajuæim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izrièita ili podrazumjevana, ukljuèujuæi, ali ne ogranièavajuæi se na podrazumjevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za odreðenu namjenu, a koja bi se odnosila na toènost, pouzdanost ili sadr¾aj ovog dokumenta. Nokia pridr¾ava pravo izmjena ovog dokumenta ili na njegovo povlaèenje u bilo koje doba, bez prethodne najave. Dostupnost odreðenih proizvoda mo¾e se razlikovati od regije do regije. Molimo provjerite to kod Vama najbli¾eg prodavaèa Nokije. Baterije odla¾ite na za to predviðena mjesta.

............................................. 14 Pristupni kodovi........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ©tednja energije ...... GPRS (engl........................................... Ukljuèivanje i iskljuèivanje telefona ....................................................... 11 Opæi podaci .... Polifonijski zvuk (MIDI).............................. Umetanje SIM kartice i baterije..................................................................... Nokijina OTA usluga za postavke............................................................ 16 Usluga razmjene multimedijskih poruka (MMS) .................................. Zajednièka memorija.............................................................................................. Èuvar zaslona................................................................................. MIDP JavaTM aplikacije................................................................................................................. 16 16 17 17 18 18 19 20 21 21 21 21 24 26 27 28 1..................................................................................................................................................................................... Tipke i prikljuèci................................................................................................................................ Opis telefona ............................................................................................................................ 19 2..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Pozadina.................................................................ZA VA©U SIGURNOST ......................................... Kljuène oznake ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ Uobièajeni radni polo¾aj ....................................................................................................................................... Stanje èekanja............................................................................................................................................................................... 14 Prikaz funkcija telefona ....................................................................... All rights reserved..................... 4 Sadr¾aj Sadr¾aj .............. Punjenje baterije .................................................................................................................................... 14 Tipografija kori¹tena u ovom korisnièkom priruèniku ........................................................................................................................................................................................................................................... 24 Copyright © 2004 Nokia................................................................................ General Packet Radio Service) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ Prvi koraci .............................................................................................

.................................................... Poruke (izbornik 1).......................... 5 Sadr¾aj Zakljuèavanje tipkovnice............... All rights reserved............... Pisanje i slanje poruka ....................... Tekstualne poruke.................................................................................................................................................. Popis izbornièkih funkcija...................... Èitanje i odgovaranje na poruku ili e-po¹tu poslanu preko SMS-a............................................................................................................................................................................................................................................................... 40 Copyright © 2004 Nokia........................................................................................................................... Savjeti za unos teksta......................................................................................... 28 Izmjena prednjeg i stra¾njeg kuæi¹ta................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 30 Punjenje fluorescentnog kuæi¹ta.......................................................................................................................................................................................................................................................................... Brzo biranje broja telefona ........................................... Opcije tijekom poziva....................3........................................ Unos teksta ........................................................................................................................... Zvuènik ..................................................................................................................................... Poziv na èekanju .................. 32 Upuæivanje poziva............. Uporaba izbornika ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 32 33 33 34 34 34 35 36 36 37 38 38 40 42 47 47 47 49 49 50 52 4......................................................................................................................................................................................................... Pisanje i slanje e-po¹te preko SMS-a..................... Ukljuèivanje/iskljuèivanje prediktivnog naèina unosa teksta ............................................................................................................................................................................. 36 5................................................................. Opcije pri slanju poruka ..................................................................................................... Pristup izbornièkim funkcijama................................... 31 ................. Ulazne i izlazne mape ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Osnovne funkcije.................................................................. Unos slo¾enica.................................................................................................................................................................................................................................... Uporaba uobièajenog naèina unosa teksta............................................................................................................................................... Uporaba prediktivnog naèina unosa teksta ........ Javljanje na poziv i odbijanje poziva ............................... Uspostavljanje konferencijske veze ...............................................................................................................................................................................................................................................

. izlazne................................................................................................................................................. tekstualne stavke ili slike .................................................................... Brojaèi impulsa i mjeraèi trajanja poziva ....................................................................................................................................................................................................................................... Brojilo poruka.................................................................................................................................... Tra¾enje kontakta ....................................................................................................................................... Brisanje poruka................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Postavke poruka........................................................................................................................................................................................................................................................... Postavke za multimedijske poruke .............................................................................................................. Postavke velièine slova ................... Odabir postavki za kontakte................................................................................................................................... Popisi primatelja...................................................................................................................................... Izmjena imena.......................... 52 52 52 54 54 55 56 57 57 58 58 59 59 59 60 61 61 62 62 62 63 64 65 65 65 66 66 67 67 Copyright © 2004 Nokia........................................................................................................................................................................................................................... Postavke tekstualnih poruka i e-po¹te................................................... Pisanje i slanje multimedijskih poruka........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Dodavanje slike imenu ili broju u Kontaktima................................ Popis poziva (izbornik 2) .................................................. Popisi zadnjih poziva ................................................ Info poruke ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Memorija za multimedijske poruke je puna.................................... Naredbe za usluge..................... Mapa Arhiv i moje mape...................................... Postavke prijepisa...................................................................................................................................................................................................................... spremljene i poslane poruke........................................ Kontakti (izbornik 3)................................................................................................................................................ Multimedijske poruke....................................... broja telefona.................................................................................................................................................................. 6 Sadr¾aj ................. Spremanje vi¹e brojeva i tekstualnih stavki uz jedan kontakt .... Èitanje i odgovaranje na multimedijske poruke.......................... Glasovne poruke......................................................Predlo¹ci......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... All rights reserved...................................................................................................................................... Izmjena osnovnog broja ......................................................................................... Mape za ulazne........................................................ Spremanje imena i brojeva telefona (Dodaj kontakt) .............

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Automatska obnova datuma i vremena.... Preusmjeravanje poziva................................................................................................................................................................................................... Automatska za¹tita tipkovnice............................................................................................................. Kopiranje kontakata............................................................................................................................................................................................ Grupe pozivatelja.................................................................................................................................................................................................... Brojevi informacija........................................................................................................................ Postavke (izbornik 5).................................................................... Moji brojevi .................................................................................................................................. Èuvar zaslona......................................................................................................................................... Brzo biranje ......................................................................................................................................................................................................................... 7 Sadr¾aj ......................................................................................................................................................... Datum...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Slanje i primanje posjetnice ...............................................................Brisanje kontakata................................. Poziv na èekanju........................................ Jezik telefona .................................................................................................................................................................... Sat .................................................................................................................................................................................................................. Postavke vremena i datuma .................................................................................................................................................................................................................................................................. Linija za odlazne pozive ............................................................ All rights reserved................... 67 68 68 69 69 70 70 70 70 71 72 72 73 74 74 74 74 75 75 75 76 76 76 76 76 76 77 77 77 Copyright © 2004 Nokia............................................... Brojevi usluga ....... Sa¾etak nakon poziva ....................................................................................................................................................... Javljanje svakom tipkom ................................................................................................................................................................ Slanje vlastitog broja telefona ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Brzo biranje....... tekstualnih stavki ili slika.................................................. Profili (izbornik 4) ........................................................................................ Postavke telefona ......................................................... Postavke poziva......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Osobni preèaci ........................................................................................................ Automatsko ponovno biranje................................................................................................................... Brisanje brojeva telefona.........

.... Upis bilje¹ke u kalendar .................................................................................. Sat za alarm (izbornik 6). Igre (izbornik 9) ................................................................................................... Ostale opcije dostupne za igre ili skupine igara.................................................................................................................................................................................................. Aplikacije (izbornik 10)...................................................................................................................... Sheme boja ............................................................................. Kada vas telefon podsjeti na bilje¹ku ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................Prikaz informacija o æeliji ........................................................................................................ Kalendar (izbornik 8)................................................................................................................... Preuzimanje igara.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Pokretanje aplikacije....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Poèetna melodija........................................................ Ukljuèivanje teksta pomoæi ...................................................................................................................................... 8 Sadr¾aj ...................................................................... Pokretanje igre ................................................... Stanje memorije za igre........................................................................................................................................................................................................ Postavke zaslona......................................................................................................................................................................................................................................... Postavke igara ................................................................................... Osvjetljenje zaslona................................................................ All rights reserved...................................................................................................................................................................................... Vraæanje tvornièkih postavki ..................................................................................................................................................................................................................................... Sadr¾aj (izbornik 7)....................................................................................................................................................................................................... Pozdravna poruka............................................................................................................... Pozadina ........ Logotip operatera.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Potvrda akcija SIM usluga ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ostale opcije dostupne za aplikacije ili skupine aplikacija ...... Sigurnosne postavke............................................. 78 78 78 78 79 79 79 79 80 80 80 80 81 82 83 84 84 86 87 88 88 88 89 89 90 90 90 90 91 Copyright © 2004 Nokia................................................... Postavke dodatne opreme............................................................................................................................................................................................................................................... Postavke tona ........................................................................................................................................ Izbor mre¾e ................................................

....................................................... 97 Osnovni koraci za pristup i uporabu usluga............................................................................................................ 93 Dodaci (izbornik 11) .......................................................................................................................................................................................... 96 Prikaz i brisanje vremena...................................................................................................................................................................................................................................... 105 Spremnik usluga........................................................................................................ 102 Izravno pozivanje ............................................................................................................................. 103 Odspajanje s usluge ....................................... 99 Spajanje na uslugu.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 98 Spremanje postavki usluge dobivenih u obliku OTA poruke ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 102 Uporaba tipki telefona tijekom pregledavanja ................................................................................................................................................ 96 Usluge (izbornik 12) ................................................................................ 9 Sadr¾aj ...................................................................................................................................................................................................................................................... 96 Relativna meðuvremena......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 106 Postavke spremnika usluga ................................................................................................................................................................................................................... 95 ©toperica ............................ 94 Brojilo vremena ............................................................ 101 Pregledavanje stranica usluge ........ 104 Postavke izgleda vi¹enaèinskog preglednika.................................. 98 Ruèno utipkavanje postavki usluge ......................................................Preuzimanje aplikacije ................................................................................................................................................................................. 106 Brisanje priruène memorije...................................................................... 105 Preuzimanje............ 102 Opcije tijekom pregledavanja .................... 104 Biranje postavki cookieja................................................................................................................................................................................................................................................................... All rights reserved.................................................................................................................................................................. 94 Pretvorba valuta ..................................................... 97 Namje¹tanje telefona za kori¹tenje usluge ........................................................................................... 95 Mjerenje vremena i apsolutnih meðuvremena ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 92 Stanje memorije za aplikacije .............................................................................................................. 105 Primanje oznake .................................................................................................................................................................................... 94 Kalkulator.................................................................................................................... 107 Copyright © 2004 Nokia....... 104 Oznake ..........

......................................................................................................... 109 Programski paket PC Suite ................ 108 SIM usluge (izbornik 14) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 108 6............................................................................................................................................................. 107 Idi na (izbornik 13) ...................Potvrde ovlasti...................................................................................................................................................................................................................................................................... Povezivanje s osobnim raèunalom ................................................................ 109 7................ 112 VA®NA UPOZORENJA ............................. 114 Copyright © 2004 Nokia....................... 111 ÈUVANJE I ODR®AVANJE............................................ 107 Pregled popisa potvrda ovlasti ........................................................................................................... All rights reserved........................................................................................................................................... 107 Oznaka sigurnosti.................................... O baterijama............................................................................................................... 111 Punjenje i pra¾njenje........... 10 Sadr¾aj ..............

Vi¹e pojedinosti naæi æete u ovom priruèniku. 11 ZA VA©U SIGURNOST ZA VA©U SIGURNOST . ISKLJUÈITE TELEFON U BOLNICI Pridr¾avajte se svih propisa i uputa. Pazite na ogranièenja i dr¾ite se svih danih uputa i va¾eæih propisa. SMETNJE Svi be¾ièni telefoni podlo¾ni su utjecaju smetnji koje mogu umanjiti njihove radne karakteristike. ISKLJUÈITE TELEFON U ZRAKOPLOVU Be¾ièni telefoni mogu u zrakoplovu prouzroèiti radio smetnje. ISKLJUÈITE TELEFON NA BENZINSKOJ CRPKI Ne koristite telefon na benzinskoj crpki. SKLJUÈITE TELEFON NA PODRUÈJU MINIRANJA Ne koristite telefon na podruèju gdje se provodi miniranje. Ne koristite ga ni u blizini zapaljivih tvari i kemikalija.Proèitajte ove kratke upute. All rights reserved. Copyright © 2004 Nokia. SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA Ne koristite ruèni telefon dok vozite. Njihovo kr¹enje mo¾e biti opasno pa èak i protuzakonito. Iskljuèite telefon u blizini medicinskih ureðaja. Ne ukljuèujte telefon tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ni onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost.

Za odgovaranje na poziv pritisnite . izlaz iz izbornika. Bez potrebe ne dirajte antenu. Ne prekidajte vezu dok ne dobijete odgovarajuæe upute. Unesite broj hitne slu¾be. 12 ZA VA©U SIGURNOST KORISTITE PA®LJIVO . Unesite broj telefona zajedno s pozivnim brojem. DODATNA OPREMA I BATERIJE Koristite samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. HITNI POZIVI Provjerite je li telefon ukljuèen i prikljuèen na mre¾u. OVLA©TENI SERVIS Ugradnju i popravak telefonske opreme smije obaviti samo ovla¹tena osoba. PRIÈUVNE KOPIJE Ne zaboravite napraviti prièuvne kopije svih va¾nih podataka. u priruèniku dotiènog ureðaja prouèite sve va¾ne upute. a zatim pritisnite . Copyright © 2004 Nokia. VODOOTPORNOST Va¹ telefon nije vodootporan. Ne povezujte meðusobno neuskladive proizvode. All rights reserved. Za brisanje zaslona.Koristite ga samo u uobièajenom polo¾aju. Za zavr¹etak poziva pritisnite . pritisnite onoliko puta koliko je to potrebno (npr. a zatim pritisnite . Ne povezujte meðusobno neuskladive proizvode. POVEZIVANJE S DRUGIM UREÐAJIMA Pri povezivanju s bilo kojim drugim ureðajem.). UPUÆIVANJE POZIVA Provjerite je li telefon ukljuèen i prikljuèen na mre¾u. itd. Ka¾ite gdje se nalazite. Pazite da ne doðu u doticaj s tekuæinom. za zavr¹etak poziva.

primite i povucite utikaè. 3 O dodatnoj opremi Uvijek provjerite broj modela punjaèa prije nego ga poènete koristiti s ovim ureðajem. Za moguænost nabavke odobrene dodatne opreme. Pri iskljuèivanju ureðaja iz izvora napajanja. Opaska: U nekim se mre¾ama mo¾e dogoditi da ne omoguæuju rad sa svim znakovima odnosno uslugama specifiènim za pojedini jezik. Upozorenje: Koristite samo one baterije. Prije poèetka kori¹tenja takvih usluga morate se na njih pretplatiti kod svog davatelja usluga i od njega zatra¾iti upute o njihovu kori¹tenju. Ovaj aparat kao izvor napajanja koristi punjaèe baterija ACP-7. GSM 1800 i GSM 1900. Kod svog davatelja usluga raspitajte se mo¾ete li se pretplatiti i koristiti takvu moguænost. obratite se ovla¹tenom prodavaèu. a osim toga to mo¾e biti i opasno. All rights reserved. a ne kabel.Be¾ièni telefon opisan u ovom priruèniku odobren je za uporabu u mre¾i EGSM 900. Radi se o posebnim uslugama koje dogovarate s davateljima usluga be¾iène mre¾e. punjaèe i dodatnu opremu koji su za ovaj model telefona odobreni od proizvoðaèa telefona. ACP-12 i LCH-12. 13 ZA VA©U SIGURNOST 3 Usluge mre¾e . Brojne pogodnosti opisane u priruèniku nazivaju se usluge mre¾e. Moguænost rada na dvije/tri frekvencije ovisi o samoj mre¾i. Copyright © 2004 Nokia. Kori¹tenjem drugih modela mo¾ete izgubiti atest odnosno jamstvo za telefon.

primjerice brojanju obraèunskih jedinica. PUK kod zatra¾ite od svog davatelja usluga. • PIN kod i PIN 2 kod (4 . na zaslonu se mo¾e pojaviti obavijest SIM blokirana te æe od vas biti zatra¾eno da utipkate PUK kod. 3 Pristupni kodovi • Sigurnosni kod (5-10 znamenaka): Sigurnosni kod ¹titi va¹ telefon od neovla¹tene uporabe i dobivate ga s telefonom. Vi¹e o mijenjanju koda i konfiguriranju telefona da zatra¾i kod naæi æete u odjeljku Sigurnosne postavke na stranici 82.3 Tipografija kori¹tena u ovom korisnièkom priruèniku Tekstovi koji se pojavljuju na zaslonu telefona prikazani su u plavoj boji. Tvornièki upisan kod je 12345. All rights reserved.8 znamenki): PIN kod (engl. Personal Identification Number) ¹titi va¹u SIM karticu od neovla¹tene uporabe. a novi kod èuvajte na tajnom i sigurnom mjestu. Personal Unblocking Key) potreban je za izmjenu blokiranog PIN koda. Copyright © 2004 Nokia. Utipkate li nekoliko puta pogre¹an PIN kod. odvojeno od telefona. PIN kod obièno dobivate sa SIM karticom. primjerice Ulo¾ite SIM karticu. prikazani su podebljano i u plavoj boji. 14 Opæi podaci Opæi podaci . a potreban vam je za pristup pojedinim funkcijama. • PUK i PUK 2 kodovi (8 znamenki): PUK kod (engl. Izmijenite kod. Konfigurirajte telefon da zatra¾i PIN kod svaki put kad ga ukljuèite (vidi Sigurnosne postavke na stranici 82). PIN 2 kod mo¾da dobijete sa SIM karticom. Tekstovi na zaslonu vezani za vi¹enamjensku tipku primjerice Meni. PUK 2 kod potreban je za izmjenu blokiranog PIN 2 koda.

All rights reserved. Lozinku mo¾ete dobiti od svog davatelja usluga. Copyright © 2004 Nokia. 15 Opæi podaci Ako kodove ne dobijete sa SIM karticom. zatra¾ite ih od svojeg lokalnog davatelja usluga.• Lozinka zabrane poziva (4 znamenke): Lozinka zabrane poziva potrebna je za kori¹tenje funkcije Usluga zabrane poziva (vidi Sigurnosne postavke na stranici 82). .

Slike i zvukove mo¾ete spremiti ako ¾elite prilagoditi va¹ telefon. Za promjenu kuæi¹ta vidi odjeljak Izmjena prednjeg i stra¾njeg kuæi¹ta na stranici 30. 16 Prikaz funkcija telefona Prikaz funkcija telefona . Za ovaj telefon dostupan je i niz Xpress-onTM kuæi¹ta. All rights reserved. Polifonijske melodije zvona mo¾ete primati putem multimedijskih poruka (vidi Èitanje i odgovaranje na multimedijske poruke na stranici 56) ili ih mo¾ete preuzimati putem izbornika sadr¾aja (vidi Sadr¾aj (izbornik 7) na stranici 84) ili programskog paketa PC suite (vidi Programski paket PC Suite na stranici 109). ali telefon istovremeno mo¾e reproducirati zvuk samo èetiri instrumenta. kao i primati poruke koje sadr¾e tekst. Telefon podr¾ava skalabilni polifonijski MIDI (SP-MIDI) format. 3 Usluga razmjene multimedijskih poruka (MMS) Telefon mo¾e slati multimedijske poruke sastavljene od teksta i slike. poput prave melodije. sat. slike i zvukove. sat za alarm. U va¹em su telefonu pohranjene zvuène komponente s vi¹e od 40 instrumenata koje mo¾ete koristiti kao polifonijski zvuk.Telefon Nokia 3100 nudi brojne funkcije koje se pokazuju praktiènima u svakodnevnoj uporabi. kao ¹to su kalendar. Polifonijski zvuk koristi se u melodijama zvona i tonovima dojave poruke. 3 Polifonijski zvuk (MIDI) Polifonijski zvuk sastoji se od nekoliko zvuènih komponenti koje su preko zvuènika istovremeno reproducirane. profili i mnoge druge. Copyright © 2004 Nokia. Vidi Multimedijske poruke na stranici 54.

naæi æete u odjeljku Aplikacije (izbornik 10) na stranici 90. Kako preuzeti nove aplikacije i igre za va¹ telefon. engl. Copyright © 2004 Nokia. Za kori¹tenje GPRS tehnologije • Za informacije o dostupnosti i pretplati na GPRS uslugu obratite se svojemu mre¾nom operateru. All rights reserved. 17 Prikaz funkcija telefona 3 GPRS (engl. Primjerice. 3 MIDP JavaTM aplikacije Va¹ telefon podr¾ava Java tehnologiju te je opremljen nekim MIDP JavaTM igrama posebno prilagoðenima za mobilne telefone. Vidi Namje¹tanje telefona za kori¹tenje usluge na stranici 98 i Postavke poruka na stranici 59. Za vi¹e pojedinosti o cijenama obratite se svojemu mre¾nom operateru ili davatelju usluga. • Spremite GPRS postavke za svaku od aplikacija koje koriste GPRS. Cijene GPRS-a i aplikacija Plaæate i aktivnu GPRS vezu i aplikacije koje je koriste.GPRS tehnologija je usluga mre¾e koja mobilnim telefonima omoguæuje slanje i primanje podataka putem mre¾e temeljene na internetskim protokolima (IP). GPRS je nositelj podatka koji omoguæuje be¾ièni pristup podatkovnim mre¾ama poput Interneta. Primjeri uporabe GPRS-a mogu biti MMS i SMS poruke (SMS. General Packet Radio Service) . u isto vrijeme mo¾ete primati multimedijsku poruku i pregledavati internetske stranice. Short Message Service). pregledavanje Interneta i preuzimanje Java aplikacija. Upamtite da va¹ telefon podr¾ava dvije istovremene GPRS veze.

Za neke je usluge potrebno definirati ispravne postavke u telefonu. itd. tekstualne i multimedijske poruke. spremanje veæeg broja slika. Za vi¹e pojedinosti. oznake te Java igre i programi. Java programa. Ovo posebno dolazi do izra¾aja pri intenzivnoj uporabi bilo kojeg od programa. prije nastavka izbri¹ite dio programa ili zapisa koji su spremljeni u zajednièkoj memoriji. mo¾e zauzeti svu zajednièku memoriju i va¹ telefon mo¾e pokazati poruku da je memorija puna. Copyright © 2004 Nokia. Over The Air) poruku te ih zatim samo spremiti u telefon. slike i melodije zvona u galeriji. kalendar. All rights reserved. obratite se najbli¾em ovla¹tenom Nokia dobavljaèu. Ove postavke mo¾ete primiti izravno kao OTA (engl. U tom sluèaju. Uporaba bilo koje od ovih znaèajki mo¾e smanjiti kolièinu memorije raspolo¾ive drugim znaèajkama koje koriste zajednièku memoriju. kao i za informacije o dostupnosti postavki. 18 Prikaz funkcija telefona 3 Nokijina OTA usluga za postavke . 3 Zajednièka memorija Sljedeæe znaèajke u ovom telefonu koriste zajednièku memoriju: Kontakti u telefonu. Na primjer.

koriste se za unos brojki i slova. kao i kretanje po kalendaru. se koristi za biranje telefonskog broja i odgovaranje na poziv. i Omoguæuje listanje kroz popis imena. U stanju èekanja i tijekom poziva pritiskom na ili otvarate popis kontakata. 4-smjerna tipka za upravljanje . . U stanju èekanja se pritiskom na otvara izbornik Nova poruka. All rights reserved. Koristi se i za izlaz iz bilo koje funkcije. 2. Primjerice. Vi¹enamjenske tipke i Funkcija tipki ovisi o tekstu koji se u stanju èekanja pojavljuje na zaslonu iznad njih. 6. izbornika i postavki. primjerice Meni i Kontakti. telefonskih brojeva.3 Tipke i prikljuèci 1. se koristi za okonèanje poziva u tijeku. 4. 19 Opis telefona 1. 5. 3. a pritiskom na izbornik Kalendar. Opis telefona . kratkim pritiskom na ovu tipku ukljuèuje se osvjetljenje zaslona na otprilike 15 sekundi. Tijekom poziva pritisnite i da biste ugodili glasnoæu. Tipka za ukljuèivanje Ukljuèuje i iskljuèuje telefon. Copyright © 2004 Nokia. kad je tipkovnica zakljuèana. U stanju èekanja pokazuje zadnji broj na koji je upuæen poziv.

5. baterija je punija. 3. Pogledajte takoðer Kljuène oznake na stranici 21. Desna vi¹enamjenska tipka u stanju èekanja ima funkciju Kontakti ili Idi na (osobni preèac). 1. 7. Pop-PortTM prikljuèak za naglavnu slu¹alicu i. 20 Opis telefona i imaju razlièite namjene u pojedinim funkcijama. podatkovni kabel 3 Stanje èekanja Telefon je u stanju èekanja kad je spreman za uporabu. 4. Pokazuje stanje napunjenosti baterije. vidi Spajanje na uslugu na stranici 101. a niste utipkali nikakve znakove. Pritisnete li desnu vi¹enamjensku tipku kad ima funkciju • Kontakti. mo¾ete listati do odreðene funkcije (osobni preèac) i potom je odabrati. to je signal bolji. Copyright © 2004 Nokia. ©to je ¹tapiæ dulji. pristupate izborniku Kontakti.Pritiskom i dr¾anjem tipke glasovnih poruka. Iste se funkcije aktiviraju i ako odaberete izbornik Idi na. 2. Prikljuèak za punjaè 8. Lijeva vi¹enamjenska tipka u stanju èekanja ima funkciju Meni. Pokazuje trenutnu snagu signala mre¾e na mjestu s kojeg razgovarate. Vi¹e o postavljanju funkcija za osobne preèace naæi æete u odjeljku Osobni preèaci na stranici 72. . • Idi na. ©to je ¹tapiæ dulji. All rights reserved. vidi Idi na (izbornik 13) na stranici 108. Oznaèava logotip operatera. u stanju èekanja upuæujete poziv na broj svojeg spremnika Pritiskom i dr¾anjem internetske tipke u stanju èekanja otvarate poèetnu stranicu aktivne usluge. na primjer.

na zaslonu je prikazano 00:00. All rights reserved. ©tednja energije Telefon za ¹tednju energije koristi prikaz digitalnog sata koji se pojavljuje na zaslonu kada se niti jedna od funkcija telefona nije odreðeno vrijeme koristila.Telefon mo¾ete konfigurirati tako da se. mo¾ete postaviti èuvara zaslona iz Sadr¾aj. pogledajte odjeljak Sat na stranici 74. Da biste deaktivirali èuvara zaslona. Vidi Èitanje i odgovaranje na multimedijske poruke na stranici 56. Vidi Glasovne poruke na stranici 58. dok je u stanju èekanja. Ako niste namjestili sat. dok je u stanju èekanja. odnosno slikovnih poruka. Vidi Èitanje i odgovaranje na poruku ili e-po¹tu poslanu preko SMS-a na stranici 50. Pokazuje da ste primili jednu ili vi¹e multimedijskih poruka. 21 Opis telefona Pozadina . na njemu prikazuje èuvar zaslona. Èuvar zaslona Telefon mo¾ete konfigurirati tako da se. Osim toga. Vidi Pozadina na stranici 79. Kljuène oznake Pokazuje da ste primili jednu ili vi¹e tekstualnih. pritisnite bilo koju tipku. Pogledajte takoðer Èuvar zaslona na stranici 73. na njemu prikazuje pozadinska slika. Da biste namjestili vrijeme. Copyright © 2004 Nokia. Vidi Èuvar zaslona na stranici 73. Pokazuje da ste primili jednu ili vi¹e glasovnih poruka.

oznaka preusmjeravanja za prvu liniju bit æe . Tijekom pozivne GPRS veze odvija se dolazni ili odlazni poziv. Pozivi su ogranièeni na zatvoreni skup korisnika. vidi Zvuènik na stranici 35. 22 Opis telefona Tipkovnica telefona je zakljuèana. Vidi Profili (izbornik 4) na stranici 71. Vidi Linija za odlazne pozive na stranici 76. Vidi Brojilo vremena na stranici 95. ili . Zvuènik je aktiviran. Sat za alarm postavljen je na Ukljuèeno. Vidi Sat za alarm (izbornik 6) na stranici 84. a za drugu Vidi Preusmjeravanje poziva na stranici 75. Svi va¹i pozivi bit æe preusmjereni na neki drugi broj (Preusmjeri sve glasovne pozive). Oznaèava odabranu telefonsku liniju ako imate dvije linije. Ako imate dvije telefonske linije. odnosno primanje/slanje tekstualne poruke. Mjeraè vremena radi. All rights reserved. Copyright © 2004 Nokia. Vidi Postavke tona na stranici 80. Vidi Zakljuèavanje tipkovnice na stranici 28. .Telefon neæe zvoniti kod dolaznih poziva i tekstualnih poruka kad je postavka Dojava dolaznog poziva postavljena na Iskljuèeno te kad je Ton dojave poruke postavljen na Iskljuèeno. U pozadini se odvija mjerenje vremena ¹topericom. Uspostavljena je pozivna GPRS veza. Telefon je zabilje¾io neodgovoreni poziv. Odabran je vremenski ogranièen profil. GPRS veza æe biti privremeno iskljuèena. Vidi Sigurnosne postavke na stranici 82. Oznaka je prikazana u gornjem lijevom uglu zaslona. Vidi Popis poziva (izbornik 2) na stranici 62. Vidi ©toperica na stranici 95.

Na telefon su prikljuèene naglavne slu¹alice. Za prikaz vremena i datuma na telefonu dok je u stanju èekanja vidi Sat na stranici 74 te Datum na stranici 74. ili . Copyright © 2004 Nokia. 23 Opis telefona . sustav za rad bez uporabe ruku ili petlja. All rights reserved.

3 Umetanje SIM kartice i baterije Sve minijaturne SIM kartice dr¾ite na mjestima nedostupnima maloj djeci. umetanju i vaðenju kartice budite pa¾ljivi. Prvi koraci . Copyright © 2004 Nokia. pogurnite zatvaraè na stra¾njem kuæi¹tu (1). 24 Prvi koraci 2. All rights reserved. 1. a zatim stra¾nje kuæi¹te pogurnite s telefona (2). • Prije umetanja SIM kartice obavezno provjerite je li telefon iskljuèen i je li s njega odspojena dodatna oprema. • SIM kartica i njeni prikljuèci mogu se vrlo lako o¹tetiti struganjem ili savijanjem. Zato pri rukovanju. Izvadite bateriju podignuv¹i je iz le¾i¹ta (3). Da biste s telefona uklonili stra¾nje kuæi¹te: Okrenite telefon.

Copyright © 2004 Nokia. 4. All rights reserved. Zatvorite dr¾aè SIM kartice (7) te ga pritisnite dok ne ¹kljocne. 25 Prvi koraci 2. SIM karticu umetnite u odgovarajuæi dr¾aè (6). Da biste oslobodili dr¾aè SIM kartice. .3. Pazite da SIM kartica bude pravilno umetnuta te da pozlaæeni kontakti na kartici budu okrenuti kao ¹to je ovdje prikazano. nje¾no povucite zasun dr¾aèa (4) te ga otvorite (5).

Ako je telefon ukljuèen. Primjerice. Ako je baterija potpuno ispra¾njena. . All rights reserved. 2. 26 Prvi koraci 5. Umetnite bateriju (8). Copyright © 2004 Nokia. Gurnite stra¾nje kuæi¹te tako da sjedne na mjesto (9). Punjaè prikljuèite na zidnu utiènicu. Telefon mo¾ete koristiti i dok je punjaè prikljuèen.6. na zaslonu æe se nakratko pojaviti tekst Punjenje. 3 Punjenje baterije 1. mo¾e proteæi i nekoliko minuta prije nego ¹to se oznaka punjenja pojavi na zaslonu odnosno prije nego ¹to æete biti u moguænosti upuæivati pozive. Izvod punjaèa spojite na utiènicu pri dnu telefona. punjenje BL-5C baterije ACP-7 punjaèem u stanju èekanja traje oko 3 sata. Vrijeme punjenja ovisi o punjaèu i bateriji koja se puni.

Vidi takoðer Zahtjev za PIN kodom u odjeljku Sigurnosne postavke na stranici 82 i Pristupni kodovi na stranici 14. utipkajte ga (na zaslonu æe se pojaviti *****) i pritisnite U redu. 27 Prvi koraci 3 Ukljuèivanje i iskljuèivanje telefona . All rights reserved. pa æe mo¾da biti potrebno zamijeniti karticu. Pritisnite i dr¾ite tipku za ukljuèivanje .Upozorenje: Ne ukljuèujte telefon tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. Pogledajte takoðer Pristupni kodovi na stranici 14. premda je SIM kartica pravilno umetnuta. • Zatra¾i li telefon PIN kod. Va¹ telefon ne radi s 5-voltnim SIM karticama. obratite se svojemu mre¾nom operateru ili davatelju usluga. utipkajte ga (na zaslonu æe se pojaviti ****) i pritisnite U redu. Copyright © 2004 Nokia. • Zatra¾i li telefon sigurnosni kod. Ako se na zaslonu pojavi poruka Ulo¾ite SIM karticu ili SIM kartica nije podr¾ana.

pritisnite . ostvarit æete bolji prijenos i dulje vrijeme razgovora. dok telefon nosite u ruènoj torbici. Za dodatne informacije o automatskom zakljuèavanju tipkovnice vidi Automatska za¹tita tipkovnice na stranici 77. Copyright © 2004 Nokia.5 sekundi. Ne budete li tijekom telefonskog poziva dodirivali antenu. a zatim. 28 Prvi koraci 3 Uobièajeni radni polo¾aj . u roku od 1. i • Otkljuèavanje tipkovnice Pritisnite Otkljuèaj. Da biste odgovorili na poziv dok je tipkovnica zakljuèana. Dodir s antenom mo¾e smanjiti kvalitetu prijenosa i uzrokovati veæu potro¹nju energije nego ¹to je uobièajeno. dok je telefon ukljuèen. Vi¹e o zakljuèavanju tipkovnice tijekom poziva naæi æete u Opcije tijekom poziva na stranici 34.Telefon koristite samo u uobièajenom radnom polo¾aju. All rights reserved. 3 Zakljuèavanje tipkovnice Tipkovnicu mo¾ete zakljuèati kako biste sprijeèili nehotièno pritiskanje tipki.5 sekunde. . a zatim. i . Va¹ telefon ima ugraðenu antenu. tipkovnica æe biti automatski ponovo zakljuèana. • Zakljuèavanje tipkovnice U stanju èekanja pritisnite Meni. u roku od 1. Tijekom poziva telefon mo¾ete koristiti na uobièajen naèin. primjerice. Kao i kod drugih radio ureðaja. Kad okonèate ili odbijete poziv. bez potrebe ne dirajte antenu.

29 Prvi koraci Opaska: Dok je tipkovnica zakljuèana. moæi æete eventualno birati samo broj hitne slu¾be prethodno uprogramiran u va¹ telefon (npr. All rights reserved. a zatim pritisnite . 112. Utipkajte broj hitne slu¾be. . 911 ili neki drugi broj hitne slu¾be). Broj æe biti prikazan na zaslonu tek nakon ¹to utipkate sve znamenke.Copyright © 2004 Nokia.

3. Copyright © 2004 Nokia. Okrenite telefon. 1. All rights reserved.Prije zamjene prednjeg kuæi¹ta uvijek iskljuèite izvor napajanja i odspojite telefon od punjaèa ili kojeg drugog ureðaja. poèev¹i od donjeg kraja telefona. S telefona skinite stra¾nje kuæi¹te. Da biste uklonili prednje kuæi¹te. Masku tipkovnice stavite na novo prednje kuæi¹te. nje¾no razdvojite stra¾nji kraj telefona i prednje kuæi¹te. Tijekom zamjene kuæi¹ta izbjegavajte kontakt s elektronièkim komponentama. Kod spremanja i kori¹tenja telefona na njemu uvijek treba biti kuæi¹te. 30 Prvi koraci 3 Izmjena prednjeg i stra¾njeg kuæi¹ta . 2. pogurnite zatvaraè na stra¾njem kuæi¹tu (1). a zatim stra¾nje kuæi¹te pogurnite s telefona (2).

5. najprije pravilno. Copyright © 2004 Nokia. Da bi kuæi¹te svijetlilo. Da biste prièvrstili prednje kuæi¹te. . jedno uz drugo. 31 Prvi koraci 4. a zatim pogurnite stra¾nji pokrov (2) sve dok zatvaraè na stra¾njem pokrovu ne sjedne na svoje mjesto. morate ga izlo¾iti izvoru jakog svjetla najmanje 15 minuta. a zatim nje¾no pritisnite gornji kraj telefona tako da zapor sjedne na mjesto. Pravilno prislonite stra¾nji pokrov i telefon jedan uz drugi (1). 3 Punjenje fluorescentnog kuæi¹ta Na prednjem kuæi¹tu telefona Nokia 3100 nalazi se fluorescentni element. All rights reserved. prislonite telefon i prednje kuæi¹te.

Upuæivanje poziva putem imenika za kontakte • U stanju èekanja pritisnite ili da biste prona¹li ime ili utipkajte prvih nekoliko slova imena koje tra¾ite. All rights reserved. Doðite do ¾eljenog broja ili imena. Vidi takoðer Tra¾enje kontakta na stranici 67 i Spremanje imena i brojeva telefona (Dodaj kontakt) na stranici 65. Za pozivanje broja prikazanog na zaslonu pritisnite . 2. Meðunarodni pozivi: za meðunarodni predbroj dvaput pritisnite (znak + nadomje¹ta kôd za pristup meðunarodnim predbrojevima). Za prekid veze (ili odustajanje od poku¹aja uspostave veze) pritisnite Pogledajte takoðer Opcije tijekom poziva na stranici 34. Za pozivanje broja pritisnite . a zatim unesite pozivni broj zemlje. 32 Copyright © 2004 Nokia. Unesite broj telefona zajedno s brojem mre¾ne skupine. 3. Osnovne funkcije . po potrebi broj mre¾ne skupine bez vodeæe nule te broj telefona. . Ako ste utipkali pogre¹an znak. izbri¹ite ga pritiskom na Bri¹i. Osnovne funkcije 3. Pozivanje vlastitog spremnika glasovnih poruka • U stanju èekanja pritisnite i dr¾ite ili pritisnite i .3 Upuæivanje poziva 1. a zatim za upuæivanje poziva pritisnite . Ponovno biranje zadnjeg biranog broja • U stanju èekanja jednom pritisnite da biste do¹li do popisa od najvi¹e 20 brojeva na koje ste nedavno uputili ili poku¹ali uputiti poziv.

Pritisnite Opcije i odaberite Konferencija. 1. Uputite poziv na bilo koji od sljedeæih naèina: • Najprije pritisnite ¾eljenu tipku za brzo biranje. 5. Vidi Brzo biranje na stranici 76. Uspostavljanje konferencijske veze Konferencijska veza je usluga mre¾a koja omoguæuje da u pozivu sudjeluje do ¹est osoba. Pogledajte takoðer Glasovne poruke na stranici 58. tipku za brzo biranje pritisnite i dr¾ite sve dok poziv ne bude upuæen. ®elite li voditi odvojen razgovor s jednim od sudionika: Pritisnite Opcije i odaberite Osobno. Za prekid konferencijske veze pritisnite . (vidi Brzo biranje na • Ako je ukljuèena funkcija Brzo biranje. 3. All rights reserved. Copyright © 2004 Nokia. 7. . u konferencijsku vezu ukljuèite prvog sudionika. Nakon ¹to vam je na novi poziv odgovoreno. 6. a zatim do . od stranici 69). Utipkajte ili s popisa kontakata preuzmite broj telefona novog sudionika i pritisnite Zovi. 33 Osnovne funkcije Zatra¾i li telefon broj spremnika glasovnih poruka. a zatim odaberite i ¾eljenog sudionika. Za ukljuèivanje novog sudionika ponovite korake od 2 do 4. 4. utipkajte taj broj i zatim pritisnite U redu. Za ponovno ukljuèivanje u konferencijsku vezu ponovite korak 4. Uputite poziv prvom sudioniku. Prvi poziv je stavljen na èekanje. 2.Brzo biranje broja telefona Pridru¾ite broj telefona jednoj od tipki za brzo biranje. Za upuæivanje poziva drugom sudioniku pritisnite Opcije i odaberite Novi poziv.

Odbaci i Zvuènik ili Slu¹alica. Poziv na èekanju Za vrijeme poziva pritisnite kako biste odgovorili na novi poziv. Kontakti. Zavr¹i sve pozive. Za odbijanje dolaznog poziva pritisnite Za iskljuèivanje melodije zvona pritisnite Bez zvuk. a za njegov zavr¹etak . dolazni pozivi su preusmjereni na. Za okonèanje aktivnog poziva pritisnite . Nakon toga se javite ili odbijte poziv. pogledajte odjeljak Poziv na èekanju na stranici 76. va¹ spremnik glasovnih poruka. 3 Opcije tijekom poziva Mnoge opcije koje mo¾ete koristiti tijekom poziva predstavljaju usluge mre¾e. primjerice.Za javljanje na poziv pritisnite . Konferencija. Vidi Preusmjeravanje poziva na stranici 75. All rights reserved. Zakljuè. Tijekom poziva pritisnite Opcije i bit æe vam ponuðene neke od sljedeæih opcija: Iskljuèi mikrofon ili Mikrofon ukljuèen. ako je ta opcija dostupna. Meni i Ukljuèi èekanje ili Spoji. ali preusmjereni su i odbijeni pozivi. Osobno. tipkovnicu ukljuèuje zakljuèavanje tipkovnice. Odgovori. Zavr¹i poziv. 34 Osnovne funkcije 3 Javljanje na poziv i odbijanje poziva . Prvi poziv je stavljen na èekanje. Novi poziv. Savjet: Ako je ukljuèena funkcija Preusmjeri ako je zauzeto. Copyright © 2004 Nokia. . Da biste aktivirali funkciju Poziv na èekanju.

odnosno Naglavni. Upozorenje: Telefon ne dr¾ite uz uho kad koristite zvuènik jer zvuk mo¾e biti preglasan. 35 Osnovne funkcije ©alji DTMF ¹alje nizove DTMF tonova. pritisnite vi¹enamjensku tipku Slu¹alica. All rights reserved. Ako ste na telefon prikljuèili jedinicu za rad bez uporabe ruku CARK126 ili naglavnu slu¹alicu. a Prenesi spaja poziv na èekanju s aktivnim pozivom. ako je ta opcija dostupna. ako vam se nudi ta opcija. npr. tijekom poziva mo¾ete koristiti integrirani zvuènik. Copyright © 2004 Nokia. a vi¹enamjenska tipka Slu¹alica s Bez ruku. Da biste aktivirali zvuènik.Zamijeni prelazi s aktivnog poziva na poziv na èekanju. kao ¹to su. . uz va¹e iskljuèenje iz poziva. na popisu opcija æe Slu¹alica biti zamijenjena s Bez ruku. Zvuènik Da biste koristili funkciju telefona za rad bez uporabe ruku. odnosno Naglavne slu¹alice. a zatim odaberite Slu¹alica ili. lozinke ili brojevi bankovnih raèuna. pritisnite vi¹enamjensku tipku Zvuènik. Imajte na umu da uzastopnim pritiskanjem tipke mo¾ete utipkate znak èekanja ‘w’ i znak stanke ‘p’. Za deaktiviranje zvuènika tijekom poziva pritisnite Opcije. Utipkajte nizove DTMF tonova ili ih potra¾ite u Kontaktima. pritisnite Opcije i odaberite Zvuènik ili. a zatim pritisnite U redu.

mo¾ete prelaziti pritiskom i dr¾anjem tipke . Copyright © 2004 Nokia. Dok unosite tekst. Prediktivni naèin unosa teksta temelji se na ugraðenom rjeèniku koji mo¾ete dopunjavati novim rijeèima. Unos teksta . i obratno. Za svako slovo pritisnite tipku samo jednom. s popisa opcija rjeènika odaberite neki od ponuðenih jezika. 3 Uporaba prediktivnog naèina unosa teksta Svako slovo mo¾ete upisati samo jednim pritiskom na tipku. 1. pri pisanju poruka) mo¾ete unositi koristeæi uobièajeni ili prediktivni unos teksta. Velièina slova oznaèena je oznakama . u gornjem lijevom uglu pojavit æe se oznaka za prediktivni unos teksta odnosno oznaka za uobièajeni naèin unos teksta. Na brojèani naèin upuæuje oznaka . • Da biste ukljuèili prediktivni naèin unosa teksta. Prediktivni unos teksta moguæ je samo za jezike s popisa. Sa slovnog na brojèani naèin.Tekst (npr. All rights reserved. 36 Unos teksta 4. pritisnite Opcije i odaberite Rjeènik. Unos rijeèi zapoènite tipkama od do Rijeè se mijenja nakon svakog pritiska. 3 Ukljuèivanje/iskljuèivanje prediktivnog naèina unosa teksta Kad unosite tekst. Velièinu slova mo¾ete mijenjati pritiskom na . ili pokraj oznake naèina unosa teksta. • Za povratak na uobièajeni naèin unosa teksta odaberite Rjeènik iskljuèen Savjet: Prediktivni naèin mo¾ete pri unosu teksta brzo ukljuèiti ili iskljuèiti tako da dvaput pritisnete . ili da pritisnete i dr¾ite Opcije. .

2. . Zapoènite s unosom sljedeæe rijeèi. njenu ispravnost potvrdite umetanjem razmaka tipkom ili pritiskom na bilo koju tipku za upravljanje. All rights reserved. 3. zatim utipkajte rijeè (pomoæu uobièajenog naèina unosa) i na kraju pritisnite Spremi. svaka nova rijeè zamijenit æe najstariju rijeè u rjeèniku. za k. pritisnite za o. ili pritisnite Opcije te odaberite Slaganja.Za unos broja u slovnom naèinu pritisnite i dr¾ite ¾eljenu brojèanu tipku. Za dodavanje nove rijeèi u rjeènik pritisnite Izrièaj. 37 Unos teksta Primjer: Da biste upisali rijeè Nokia uz ukljuèen engleski rjeènik. Za dodatne pojedinosti o unosu teksta pogledajte Savjeti za unos teksta na stranici 38. Unesite drugi dio rijeèi i potvrdite cijelu rijeè. potvrdite je. to znaèi da rijeèi koju ste namjeravali upisati nema u rjeèniku. Unos slo¾enica Utipkajte prvi dio rijeèi i potvrdite ga pritiskom na tipku . uzastopno priti¹æite pojavi ¾eljena rijeè. Kada se Ako se iza rijeèi pojavi znak?. Kad napunite rjeènik. za i te za a: za N. Copyright © 2004 Nokia. Pokazivaè takoðer pomièete pritiskom na tipku za upravljanje. Po dovr¹etku unosa rijeèi. Ako rijeè nije ispravna.

Uzastopno priti¹æite brojèanu tipku, od do , sve dok se na zaslonu ne pojavi ¾eljeni znak. Na odreðenoj tipki nisu otisnuti svi znakovi koje njome mo¾ete unijeti. Dostupni znakovi ovise o jeziku koji ste odabrali u izborniku Jezik telefona (vidi Jezik telefona na stranici 77). Za unos broja u slovnom naèinu pritisnite i dr¾ite ¾eljenu brojèanu tipku. • Ako se sljedeæe slovo koje ¾elite utipkati nalazi na istoj tipku kao i prethodno, prièekajte da se pojavi pokazivaè ili pritisnite bilo koju od tipki za upravljanje, a zatim utipkajte ¾eljeno slovo. • Najèe¹æe kori¹teni znakovi interpunkcije i posebni znakovi dodijeljeni su brojèanoj tipki Za dodatne pojedinosti o unosu teksta pogledajte Savjeti za unos teksta na stranici 38. .

3 Savjeti za unos teksta
Prilikom unosa teksta mo¾ete se slu¾iti i sljedeæim funkcijama: • Za umetanje razmaka pritisnite . • Za pomicanje pokazivaèa nalijevo, nadesno, dolje ili gore pritisnite odgovarajuæu tipku za upravljanje , , ili . • Za brisanje znaka lijevo od pokazivaèa pritisnite Bri¹i. Za br¾e brisanje znakova pritisnite i dr¾ite tipku Bri¹i. Za istovremeno brisanje svih znakova u poruci pritisnite Opcije i odaberite Bri¹i tekst. • Za unos rijeèi u prediktivnom naèinu pritisnite Opcije i odaberite Unesi rijeè. Upi¹ite rijeè koristeæi uobièajeni naèin unosa, a zatim pritisnite Spremi. Rijeè æe biti dodana i u rjeènik.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

38

Unos teksta

3 Uporaba uobièajenog naèina unosa teksta

Pritiskom na tipke za upravljanje pomaknite se do odreðenog znaka i potom pritisnite Uzmi da biste ga odabrali. Do ¾eljenog se znaka mo¾ete pomaknuti i priti¹æuæi tipke pritiskom na . , , ili , a birate ga

• Za umetanje smje¹ka pritisnite Opcije i odaberite Unesi simbol te potom dvaput pritisnite ako koristite uobièajeni naèin unosa teksta, a u prediktivnom unosu teksta pritisnite i dr¾ite da bi se otvorila tablica s posebnim znakovima te zatim ponovo pritisnite . Pritiskom na tipke za upravljanje pomaknite se do smje¹ka i potom pritisnite Uzmi da biste ga odabrali. Do ¾eljenog se smje¹ka mo¾ete pomaknuti i priti¹æuæi tipke ga pritiskom na . , , ili , a birate

• Za unos broja u slovnom naèinu pritisnite Opcije i odaberite Ulo¾i broj. Utipkajte telefonski broj ili ga potra¾ite u Kontaktima, a zatim pritisnite U redu. • Za unos imena iz Kontakata pritisnite Opcije i odaberite Ulo¾i kontakt. Za unos broja telefona ili tekstualne stavke pridru¾ene tom imenu pritisnite Opcije i odaberite Vidi potankosti. Odaberite ¾eljene pojedinosti i pritisnite Odaberi.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

39

Unos teksta

• Za umetanje posebnog znaka pritisnite Opcije i odaberite Unesi simbol te potom pritisnite , ako koristite uobièajeni naèin unosa teksta, odnosno pritisnite i dr¾ite ako koristite prediktivni unos teksta.

Telefon vam nudi velik broj funkcija razvrstanih u sustav izbornika. Veæina izbornièkih funkcija sadr¾i kratke upute. Za prikaz teksta uputa doðite do ¾eljene izbornièke funkcije i prièekajte otprilike 15 sekundi. Za napu¹tanje teksta uputa pritisnite Natrag. Vidi Ukljuèivanje teksta pomoæi na stranici 79.

3 Pristup izbornièkim funkcijama
Prelistavanjem 1. Za pristup izborniku pritisnite Meni. 2. Tipkama Odaberi. ili listajte kroz izbornik i potom odaberite, primjerice Postavi pritiskom na

3. Sadr¾i li izbornik podizbornike, odaberite jednog od njih, primjerice Postavi poziva. 4. Sadr¾i li i odabrani podizbornik svoje podizbornike, ponovite korak 3. Odaberite sljedeæi podizbornik, primjerice Javljanje svakom tipkom. 5. Odaberite ¾eljenu postavku. 6. Za povratak na prethodnu razinu izbornika pritisnite Natrag, a za napu¹tanje izbornika Izlaz. Preèacem Izbornicima, podizbornicima i opcijama postavki pridru¾ene su brojèane oznake od kojih neke mo¾ete koristiti za brz pristup.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

40

Uporaba izbornika

5. Uporaba izbornika

41 Uporaba izbornika Za pristup izborniku pritisnite Meni. a za napu¹tanje izbornika Izlaz. U roku od dvije sekunde utipkajte brojèanu oznaku izbornièke funkcije kojoj ¾elite pristupiti.Za povratak na prethodnu razinu izbornika pritisnite Natrag. a zatim unijeti i te ostatak ¾eljene brojèane oznake. Copyright © 2004 Nokia. Upamtite da za pristup izbornièkim funkcijama u izborniku 1 morate pritisnuti Meni. . All rights reserved.

Broj glasovne po¹te 4. Tekst. 42 Uporaba izbornika 3 Popis izbornièkih funkcija . Trajanje zadnjeg poziva 2. Popis poziva 1. Arhiv 6. Odlazni pozivi 4. Popisi primatelja 9. Neodgovoreni 3. Bri¹i poruke 3. Naredbe usluge 2.1. Spremljen. Teme 3. Info teme spremljene na SIM kartici 5. Slu¹ati glasovne poruke 2. stavke 6. poruke 3. Moji folderi 8. Primljeni 4. Glasovne poruke 1. Ostali postavi 6. Odlazni 5. Trajanje poziva 1. Poslane stavke 5. Jezik 4. Nova poruka 2. Ulazne 3. Info poruke 1. poruke 2. Postavi poruka 1. Bri¹i poruke 10. Tekst. Ovaj je izbornik prikazan samo ako primite info poruke. Obrasci 7. Neodgovoreni pozivi 2. Izlazne 4. poruke 1. Ulazne 3. Trajanje odlaznih poziva Copyright © 2004 Nokia. Bri¹i popis posljednjih poziva 1. Nova SMS e-po¹ta 4. Èitaj1 5. Brojilo poruka 2. Poslane stavke 5. 2. Multimed. poruke 1. Trajanje dolaznih poziva 3. Poruke 1. Info usluga mre¾e 1. All rights reserved. Sve 2. Primljeni pozivi 3. Multimed. Nova poruka 2.

Tra¾i 2. Trajanje svih poziva 5. brojevi usluga ili obje usluge nisu podr¾ane. Kopiraj 5. Kontakti 1. Glasno (isti podizbornici kao za Opæenito) 5. informacija1 8. Dodaj kontakt 3.4. Tro¹kovi poziva 1. Tempiraj 2. Prigu¹eno (isti podizbornici kao za Opæenito) 4. 2. Profili 1. Trajanje svih sesija 3. Bri¹i brojila 8. Brojila vremena na nulu 6. Moj stil 1 (isti podizbornici kao za Opæenito) 6. Bri¹i brojila 3. Moj stil 2 (isti podizbornici kao za Opæenito) 5. Svi poslani podaci 4. Osobne kratice 1. Jedinice zadnjeg poziva 2. Osobno 3. Ukljuèi 2. Broje. Postavi 1. Za informacije o dostupnosti obratite se svojemu mre¾nom operateru ili davatelju usluga. Trajanje zadnje sesije 2. Jedinice svih poziva 3. Postavi tro¹ka poziva 7. Grupe pozivatelja 2 4. Podaci primljeni u zadnjoj sesiji 3. Moji brojevi2 10. Prikazan samo ako ga podr¾ava va¹a SIM kartica. Podaci poslani u zadnjoj sesiji 2. GPRS brojilo podataka 1. Brojevi usluga1 9. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. Memorija u uporabi 2. Stanje memorije 6. GPRS brojilo veze 1. broj ovog izbornika mijenjat æe se u skladu s tim. Bri¹i 4. 43 Uporaba izbornika . Bez zvuka (isti podizbornici kao za Opæenito) 3. Postavi 1. Brza biranja 7. Opæenito 1. Ako info brojevi. Izgled Imenika 3. Svi primljeni podaci 5. Desna izborna tipka 1.

Dojava ritmiènim svjetlom 9. Postavi telefona 1. Automatski bira ponovo 4. Auto obnova datuma i vremena 4. Melodije upozorenja 8. Slanje mog identiteta 8. Postavi tona 1. kuæi¹te za igre ili petlja. Postavi dodatne opreme2 1. Postavi vremena i datuma 1. Dojava vibracijom 5. Ton dojave poruke 6. Javljanje svakom tipkom 3. Iskljuèeno 3. Poziv na èekanju 6. Potvrda akcija SIM usluga 7. Poèetna melodija 6. Svjetlina zaslona 7. Dojava za 8. Datum 3. Preusmjeravanje poziva 2. Jezik telefona 2. Organiziranje opcija u Idi na 2. Naglavne slu¹alice 2. zaslona 4. Auto za¹tita tipkovnice 3. Tonovi tipkovnice 7. Pozadina 2. Odab. Pozdravna poruka 5. Izbor opcija u Idi na 3. Dojava dolaznog poziva 2. èuv. Postavi zaslona 1. Sheme boja 3. Ukljuèenje teksta pomoæi 8. Èekanje 3. Brzo biranje 5. Izbor mre¾e 6. Logo operatera 4. Linija za odlazne pozive1 5. Prikaz info o æeliji 4. Sa¾etak nakon poziva 7. Bez ruku 1. jedinica za rad bez uporabe ruku. 2. Za informacije o dostupnosti obratite se svojemu mre¾nom operateru ili davatelju usluga. Sat 2. Melodija zvona 3. Copyright © 2004 Nokia. Ukljuèeno 2. Èuvar zaslona 1. Glasnoæa zvona 4. All rights reserved. 44 Uporaba izbornika . Ovaj je izbornik prikazan samo ako su na telefon bile ili jesu prikljuèene kompatibilne naglavne slu¹alice. Postavi poziva 1.2.

Pokrov za igre 9. Vidi foldere 1. Sat za alarm 1. Zvuci igre 2. Idi na datum 4. Dodaci 1. Aplikacije 1. Sadr¾aj 1. Igre 1. Poèetna stranica 2. Kalkulator 2. Vrijeme alarma 2. Bri¹i folder 4. ©toperica 12. Zatvorena grupa korisnika 5. Svjetla 3. Sigurnosna razina 6. Oznake Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 45 Uporaba izbornika .3. Izbor programa 2. Izbor igre 2. sadr¾aja 8. Fiksno biranje 4. Postavi 1. Dnevne napomen. Zahtjev za PIN kodom 2. Upi¹i napomenu 3. Uèitav. Usluge 1. Dodaj folder 3. Vibracije 10. Vraæanje tvornièkih postava 6. Uèitav. Memorija 11. Kalendar 1. Tonovi 2. Brojilo vremena 3. Memorija 4. Ton alarma 7. Petlja 4. Slike 2. Pristupni kodovi 10. Preimenuj folder 5. Uèitavanje igara 3. aplikacija 3. Postavi 9. Sigurnosni postavi 1. Usluga zabrane poziva 3. 2.

melodija 2.3. Postavi veze 2. Postavi 1. Sigurnosni postavi 4. aplikacija 4. SIM usluge1 1. Idi na . Spremnik usluga 5. Naziv i sadr¾aj mogu varirati zavisno o kori¹tenoj SIM kartici. Prazni spremnik 13. Bit æe prikazan samo ako to podr¾ava va¹a SIM kartica. All rights reserved. 46 Uporaba izbornika 3. Uèitav. Idi na adresu 7. Postavi izgleda 14. Link. Uèitavanje slika 3. Copyright © 2004 Nokia. za uèitavanje 1. Uèitavanje igara 4. Uèitav. Postavi ulaznog spremnika usluge 6.

vidi Postavke poruka na stranici 59. Opaska: Ovu æete funkciju moæi koristiti samo ako je podr¾ava va¹ mre¾ni operater odnosno davatelj usluga.Mo¾ete èitati. Short Message Service) slati i primati vi¹edijelne poruke sastavljene od nekoliko obiènih tekstualnih poruka (usluga mre¾e). 2. slati ili spremati tekstualne i multimedijske poruke te e-po¹tu. Koristite li posebne (Unicode) znakove. Savjet: Da biste brzo otvorili izbornik Nova poruka. Pritisnite Meni. 47 Uporaba izbornika 3 Poruke (izbornik 1) . Copyright © 2004 Nokia. Pisanje i slanje poruka 1. poruke i Nova poruka. Broj preostalih znakova/broj dijela vi¹edijelne poruke prikazani su u gornjem desnom uglu zaslona. u stanju èekanja pritisnite . Slikovne poruke moæi æe primati i prikazivati samo oni telefoni koji mogu raditi sa slikovnim porukama. Da biste mogli slati tekstualne i slikovne poruke te e-po¹tu. najprije trebate spremiti broj sredi¹ta za razmjenu poruka. All rights reserved. Sve su poruke razvrstane u mape. Tekst. primjerice 120/2. a zatim odaberite Poruke. Utipkajte tekst poruke. mo¾da æe vam biti potrebno vi¹e dijelova poruke nego obièno. Va¹ vam telefon omoguæuje slanje i primanje tekstualnih poruka koje sadr¾e slike. Tekstualne poruke Va¹ telefon mo¾e putem SMS-a (engl. Imajte na umu da prediktivni unos teksta mo¾da koristi Unicode znakove. pisati. Vidi Unos teksta na stranici 36. Obraèun za vi¹edijelne poruke mo¾e se temeljiti na broju dijelova koji èine va¹u poruku.

3. Da biste poslali poruku. • Za unos smje¹ka pritisnite Opcije i odaberite Umetni smje¹ka. All rights reserved. 48 Uporaba izbornika • Za umetanje tekstualnih predlo¾aka u poruku pritisnite Opcije i odaberite Rabi obrazac. Za vi¹e pojedinosti o SMS uslugama obratite se svom davatelju usluga. Odaberite smje¹ka koji ¾elite umetnuti. pritisnite Opcije. Potra¾ite ime u izborniku Kontakti i odaberite ono koje ¾elite umetnuti. premje¹tati ili prosljeðivati jer su za¹tiæeni autorskim pravom. . pritisnite Opcije i odaberite Pogledaj. Odaberite predlo¾ak koji ¾elite umetnuti. Neke slike. Oznaka u zaglavlju poruke oznaèava da je poruci prilo¾ena slika. Pritisnite Ulo¾i da biste sliku umetnuli u poruku. Broj znakova koje mo¾ete unijeti u poruku ovisi o velièini slike. 4. Unesite telefonski broj ili ga potra¾ite u izborniku Kontakti. melodije zvona i drugi sadr¾aj mo¾da neæe biti moguæe kopirati. Opaska: Kad poruke ¹aljete kori¹tenjem mre¾ne usluge SMS. Zato slanje jedne slikovne poruke mo¾e biti skuplje od slanja jedne tekstualne poruke. na zaslonu va¹eg telefona mo¾e se pojaviti tekst Poruka poslana. a zatim odaberite i sliku koju ¾elite pregledati. To je znak da je s va¹eg telefona poruka poslana sredi¹tu za poruke èiji je broj uprogramiran u va¹ telefon. pritisnite U redu. • Za unos imena pritisnite Opcije i odaberite Ulo¾i kontakt. ®elite li tekst i sliku pregledati prije slanja poruke. Copyright © 2004 Nokia. Svaka se slikovna poruka sastoji od nekoliko tekstualnih poruka. • Za unos broja telefona pritisnite Opcije i odaberite Ulo¾i broj. To ne znaèi da je poruka stigla na odredi¹te. Unesite telefonski broj primatelja ili ga potra¾ite u izborniku Kontakti.• Da biste u poruku umetnuli sliku. Odaberite Ulo¾i sliku. mijenjati. pritisnite Opcije i odaberite ©alji. Da biste poslali poruku.

poruke i Nova SMS e-po¹ta. Pritisnite Meni. a zatim pritisnite U redu. 3. pritisnite Opcije. Copyright © 2004 Nokia. pritisnite Izvr¹eno. Vidi Unos teksta na stranici 36. • Za slanje poruke pomoæu profila za poruke najprije odaberite Profil slanja. Za informacije o dostupnosti i pretplati na uslugu e-po¹te obratite se svom mre¾nom operateru. a zatim pritisnite U redu. U gornjem desnom uglu zaslona prikazan je broj znakova koje mo¾ete utipkati. Tekst.Nakon ¹to ste zavr¹ili s pisanjem poruke. Za spremanje adrese e-po¹te na popis kontakata pogledajte Spremanje vi¹e brojeva i tekstualnih stavki uz jedan kontakt na stranici 65. Pisanje i slanje e-po¹te preko SMS-a Prije prvog slanja e-po¹te preko SMS-a trebate spremiti postavke za slanje e-po¹te (vidi Postavke poruka na stranici 59). • Za slanje poruke prethodno definiranom popisu primatelja odaberite ©alji po popisu. Da biste utipkali znak @. a zatim odaberite Poruke. 2. a zatim ¾eljeni profil za poruke. 4. Ako ¾elite. pritisnite tipku i odaberite taj znak s popisa. 1. Kada ste poruku poslali svima kojima ste to namjeravali uèiniti. Za definiranje i ureðivanje popisa primatelja vidi Popisi primatelja na stranici 52. All rights reserved. mo¾ete utipkati predmet poruke e-po¹te. U ukupan broj znakova ukljuèeni su adresa e-po¹te i predmet poruke. Dok ¹alje poruku primateljima. a zatim odaberite Opcije slanja. Utipkajte poruku e-po¹te. • Za slanje poruke veæem broju primatelja odaberite Vi¹e primatelja. odnosno davatelju usluga. telefon prikazuje tijek slanja i broj poruka preostalih za slanje. Za odreðivanje profila za poruke pogledajte Postavke poruka na stranici 59. Utipkajte primateljevu e-adresu ili je potra¾ite na popisu kontakata. 49 Uporaba izbornika Opcije pri slanju poruka .

i broj novih poruka s tekstom Primljene poruke se automatski spremaju u zajednièku memoriju. Da biste poruke mogli i dalje primati. na zaslonu æe se pojaviti oznaka poruke primljene. pritisnite Opcije. Ako niste spremili postavke za slanje e-po¹te. . • Za unos broja telefona pritisnite Opcije i odaberite Ulo¾i broj. na zaslonu va¹eg telefona mo¾e se pojaviti tekst Poruka poslana. Odaberite smje¹ka koji ¾elite umetnuti.• Za unos smje¹ka pritisnite Opcije i odaberite Umetni smje¹ka. Èitanje i odgovaranje na poruku ili e-po¹tu poslanu preko SMS-a Kad primite poruku ili e-po¹tu. Za vi¹e pojedinosti o SMS uslugama obratite se svom davatelju usluga. All rights reserved. 5. izbri¹ite stare poruke. pritisnite U redu. Umetanje slike nije moguæe. To je znak da je s va¹eg telefona poruka poslana sredi¹tu za poruke èiji je broj uprogramiran u va¹ telefon. Odaberite predlo¾ak koji ¾elite umetnuti. Potra¾ite ime u izborniku Kontakti i odaberite ono koje ¾elite umetnuti. • Za unos imena pritisnite Opcije i odaberite Ulo¾i kontakt. telefon æe od vas zatra¾iti broj poslu¾itelja za e-po¹tu. vidi Zajednièka memorija na stranici 18. 50 Uporaba izbornika • Za umetanje tekstualnih predlo¾aka u poruku pritisnite Opcije i odaberite Rabi obrazac. Da biste poslali e-po¹tu. Opaska: Kad poruke ¹aljete kori¹tenjem mre¾ne usluge SMS. Unesite telefonski broj ili ga potra¾ite u izborniku Kontakti. To ne znaèi da je poruka stigla na odredi¹te. Da biste poslali e-po¹tu. Trepæuæa oznaka pokazuje da u memoriji za poruke vi¹e nema mjesta. a zatim odaberite ©alji e-po¹tu. Copyright © 2004 Nokia.

Da biste izdvojili brojeve. odnosno pregledavanja poruke pritisnite Opcije. a mo¾ete odabrati i uobièajeni odgovor ili Prazan zaslon. najprije pritisnite Opcije. pritisnite Izlaz. najprije potvrdite ili izmijenite adresu e-po¹te i predmet poruke. 5. pritisnite Prika¾i. odaberite Spremi sliku da biste spremili sliku u mapu Obrasci. Napi¹ite odgovor. 51 Uporaba izbornika 1. 2. odabrati opciju za brisanje. Da biste odgovorili na poruku. Ispred neproèitane tekstualne poruke stoji oznaka . zatim odaberite ©alji te na kraju pritisnite U redu. Copyright © 2004 Nokia. Za vrijeme èitanja. 3. Odaberite opciju Kopiraj u kalendar da biste kopirali tekst s poèetka poruke u kalendar telefona gdje æe imati funkciju podsjetnika. na primjer. a zatim odaberite Poruke. Da biste poslali poruku na broj prikazan na zaslonu. Kada odgovarate na e-po¹tu. Da biste u odgovor ukljuèili izvornu poruku. Mo¾ete. odaberite Detalji poruke. odaberite Rabi detalj. 4.Naknadno èitanje poruka: Pritisnite Meni. Prilikom pregledavanja slikovne poruke. kori¹teni broj sredi¹ta za razmjenu poruka te datum i vrijeme primitka. odaberite onu koju ¾elite proèitati. Da biste vidjeli ime i broj telefona po¹iljatelja. . odnosno za premje¹tanje i preimenovanje poruke koju èitate. odaberite Odgovori. ®elite li poruku odmah pregledati. poruke i Ulazne. prosljeðivanje ili izmjenu poruke kao tekstualne ili poruke e-po¹te. odaberite Originalni tekst. All rights reserved. Tekst. adrese e-po¹te i web-stranice iz tekuæe poruke. Primite li vi¹e poruka. a ¾elite li to uèiniti kasnije.

Predlo¹ci Va¹ vam telefon nudi tekstualne predlo¹ke.Telefon sprema dolazne tekstualne poruke u mapu Ulazne. a svaki od njih mo¾e sadr¾avati do 20 primatelja. Moji folderi ili Obrasci. oznaèene s . a zatim odaberite Poruke. najprije pritisnite Meni. Za vrijeme èitanja poruke pritisnite Opcije. doðite do one mape koju ¾elite izbrisati i pritisnite Opcije. a zatim odaberite Poruke. Copyright © 2004 Nokia. • Da biste izbrisali mapu. doðite do mape u koju ¾elite premjestiti poruku i pritisnite U redu. All rights reserved. pritisnite Meni. poruke i Obrasci. a zatim odaberite Bri¹i folder. neke od njih mo¾ete premjestiti u mapu Arhiv. Mapa Arhiv i moje mape Da biste razvrstali svoje poruke. a poslane poruke u mapu Poslane stavke koja se nalazi u podizborniku Tekst. Tekstualne poruke koje ¾elite naknadno poslati mo¾ete spremiti u mapu Arhiv. Da biste dodali ili izbrisali mapu. pritisnite Opcije i odaberite Dodaj folder. mo¾ete definirati popis koji æe sadr¾avati sve te primatelje i koji æete koristiti pri slanju poruka. 52 Uporaba izbornika Ulazne i izlazne mape . oznaèene s . Mo¾ete definirati do 7 popisa primatelja. • Da biste dodali mapu. Popisi primatelja Ako èesto ¹aljete poruke odreðenoj skupini primatelja. poruke i Moji folderi. te slikovne predlo¹ke. a mo¾ete dodavati i nove mape za poruke. Tekst. poruke. Da biste pristupili popisu predlo¾aka. Tekst. Odaberite Makni.

53 Uporaba izbornika Opaska: Pri stvaranju popisa primatelja koriste se zapisi iz imenika za kontakte u telefonu. Pritisnite Opcije za izmjenu sadr¾aja popisa primatelja: • Dodaj kontakt za dodavanje imena na popis primatelja. poruke i Popisi primatelja. • Dodaj popis za dodavanje novog popisa primatelja. All rights reserved. • Vidi detalje za pregled pojedinosti vezanih za odabrano ime. Pritisnite Opcije za sljedeæe opcije izmjene popisa primatelja: • Vidi popis za pregledavanje imena na odabranom popisu primatelja. vidi Kopiranje kontakata na stranici 68. • Bri¹i kontakt za brisanje odabranog imena s popisa primatelja. . • Makni popis za brisanje odabranog popisa primatelja. • Vidi popis za pregled popisa primatelja kod kojih prethodno slanje nije uspjelo. • Preimenuj popis za preimenovanje odabranog popisa primatelja. Odaberite Neisporuèeno i pritisnite Opcije da bi se prikazale sljedeæe opcije rukovanja neisporuèenim porukama: • ©alji ponovo za ponovno slanje poruke primateljima kod kojih prethodno slanje nije uspjelo. Ako slanje poruke jednome ili nekolicini primatelja ne uspije.Da biste pregledavali i mijenjali popise primatelja. Tekst. Copyright © 2004 Nokia. Zapise o kontaktima na SIM kartici mo¾ete kopirati u memoriju telefona. pritisnite Meni. Mapa Neisporuèeno bit æe prikazana samo ako postoje poruke koje nisu isporuèene. a zatim odaberite Poruke. • Isprazni popis za brisanje svih imena na odabranom popisu primatelja. poruka se sprema u mapu Neisporuèeno koju mo¾ete naæi pod Popisi primatelja.

pritisnite Meni i odaberite Poruke. Da biste pregledali brojilo poruka. Ovisno o mre¾i. Multimedijske poruke podr¾avaju sljedeæe formate: • Slika: JPEG. Multimedijske poruke moæi æe primati i prikazivati samo oni telefoni koji mogu raditi s multimedijskim porukama. 54 Uporaba izbornika • Makni popis za brisanje popisa primatelja kod kojih prethodno slanje nije uspjelo. Multimedijska poruka mo¾e sadr¾avati tekst. telefon æe je smanjiti tako da stane na povr¹inu zaslona. sliku i zvuk. va¹ operater ili davatelj usluga mo¾e vam naplaæivati svaku primljenu poruku. Multimedijske poruke Opaska: Ovu æete funkciju moæi koristiti samo ako je podr¾ava va¹ mre¾ni operater. All rights reserved. Za brisanje brojila odaberite Brisati brojila. i BMP.• Vidi poruku za pregledavanje neisporuèene poruke. Copyright © 2004 Nokia. mo¾da æete primati tekstualne poruke koje ukljuèuju internetsku adresu na kojoj mo¾ete pogledati multimedijsku poruku. GIF. Brojilo poruka Pomoæu brojila poruka mo¾ete dobiti prikaz poslanih i primljenih tekstualnih poruka. Ako poruka sadr¾i sliku. . Poruku koja prema¹uje tu maksimalnu velièinu telefon mo¾da neæe moæi primiti ili poslati. Opaska: Ako je opcija Dopusti multimedijski prijem postavljena na Da ili U domaæoj mre¾i. Brojilo poruka i Poslane poruke ili Primljene poruke. poruke. odnosno davatelj usluga. Telefon podr¾ava multimedijske poruke velièine do 45 kB. Tekst. • Zvuk: skalabilne polifonijske MIDI (SP-MIDI) i monofonijske melodije zvona. PNG.

ili ako imate aktivnu WAP vezu posredstvom GSM podataka (vidi Ruèno utipkavanje postavki usluge na stranici 99). 2. Utipkajte tekst poruke. Pritisnite Meni. Multimed. All rights reserved. ti elementi mogu biti zamijenjeni nazivom datoteke i tekstom Oblik predmeta nepodr¾an. a zatim odaberite Poruke. a zatim pritisnite U redu. mijenjati. ako je pokrenuta neka igra ili Java aplikacija. doðite do ¾eljene slike ili zvuka. melodije zvona i drugi sadr¾aj mo¾da neæe biti moguæe kopirati. Buduæi da isporuka multimedijskih poruka mo¾e propasti zbog mnogo razloga. Copyright © 2004 Nokia. pritisnite Opcije i odaberite Ulo¾i kontakt. poruke i Nova poruka. Za informacije o dostupnosti i pretplati na uslugu multimedijskih poruka obratite se svom mre¾nom operateru odnosno davatelju usluga. • Za umetanje slike ili zvuènog isjeèka pritisnite Opcije. • Za unos imena iz Kontakata pritisnite Opcije i odaberite Vi¹e opcija te Ulo¾i kontakt. Neke slike. a zatim Ulo¾i broj. premje¹tati ili prosljeðivati jer su za¹tiæeni autorskim pravima. Doðite do ¾eljenog imena. Oznaka ili u zaglavlju poruke oznaèava da je poruci prilo¾ena slika ili zvuk. Otvorite odreðenu mapu. pritisnite Opcije i odaberite Pogledaj. Pisanje i slanje multimedijskih poruka Vi¹e o definiranju postavki za multimedijske poruke naæi æete u odjeljku Postavke za multimedijske poruke na stranici 61. 55 Uporaba izbornika Ako primljena poruka sadr¾i nepodr¾ane elemente. Utipkajte telefonski broj ili ga potra¾ite u Kontaktima. 1. a zatim pritisnite Opcije i odaberite Ulo¾iti. Vidi Unos teksta na stranici 36. Da biste prije slanja pregledali cijelu poruku. za va¾nu komunikaciju se nemojte oslanjati iskljuèivo na njih.Imajte na umu da multimedijske poruke ne mo¾ete primati dok imate poziv u tijeku. • Za unos telefonskog broja pritisnite Opcije i odaberite Vi¹e opcija. Prikazat æe se popis dostupnih mapa u izborniku Sadr¾aj. a zatim odaberite Ulo¾i sliku ili Ulo¾i zvuèni broj. 3. .

All rights reserved. pritisnite Opcije. poruka æe ostati u mapi Izlazne te je mo¾ete ponovo poku¹ati poslati kasnije. 2. poruke i Ulazne. Ako je postavka Spremi poslane poruke postavljena na Da. Pritisnite Opcije i bit æe vam dostupne neke od sljedeæih opcija. a zatim odaberite Poruke. ®elite li poruku odmah pregledati. . . Ako slanje ne uspije. poslane poruke se spremaju u mapu Poslane stavke. telefon æe poruku poku¹ati poslati jo¹ nekoliko puta. 56 Uporaba izbornika 4. vidi Memorija za multimedijske poruke je puna na stranici 57. Vidi Postavke za multimedijske poruke na stranici 61. Copyright © 2004 Nokia.5. 1. Vi¹e o slanju odgovora na poruku naæi æete u odjeljku Pisanje i slanje multimedijskih poruka na stranici 55. ili te podatke potra¾ite u Kontaktima. a za to vrijeme mo¾ete normalno koristiti ostale funkcije telefona. Slanje multimedijske poruke traje ne¹to dulje od slanja tekstualnih poruka. Multimed. Da biste poslali poruku. • Odgovori ili Odgovori svima da biste odgovorili na poruku. prikazat æe se oznaka i tekst Multimedijska poruka primljena. Unesite telefonski broj (ili adresu e-po¹te) primatelja. pritisnite Izlaz. Naknadno èitanje poruka: Pritisnite Meni. Èitanje i odgovaranje na multimedijske poruke Dok va¹ telefon prima multimedijsku poruku. Ako slanje bude prekinuto. a ¾elite li to uèiniti kasnije. Pritisnite U redu i poruka æe biti premje¹tena u mapu za slanje Izlazne. a zatim odaberite Slati na broj (odnosno Slati na e-po¹tu ili Vi¹e primatelja). • Brisanje poruke da biste izbrisali spremljenu poruku. Tijekom slanja se prikazuje animirana oznaka . na zaslonu je prikazana animirana oznaka poruka primljena. Kad je Trepæuæa oznaka pokazuje da u memoriji za multimedijske poruke vi¹e nema mjesta. pritisnite Prika¾i. Listajte kako biste pregledali poruku.

Multimedijske poruke koje ¾elite naknadno poslati mo¾ete spremiti u mapu Spremljen. isjeèak za spremanje melodije zvona u Sadr¾aj. • Spremi ton.• Uredi da biste izmijenili poruku. • Detalji poruke za pregled predmeta. spremljene i poslane poruke Telefon sprema primljene multimedijske poruke u mapu Ulazne unutar podizbornika Multimed. Memorija za multimedijske poruke je puna Primljene poruke se automatski spremaju u zajednièku memoriju. • Reproduciraj za preslu¹avanje zvuka sadr¾anog u poruci. Vidi Pisanje i slanje multimedijskih poruka na stranici 55. All rights reserved. poruke. velièine i vrste poruke. poruke. vidi Zajednièka memorija na stranici 18. izlazne. poruke. Multimedijske poruke koje æe tek biti poslane premje¹taju se u mapu Izlazne unutar podizbornika Multimed. Za ostale opcije datoteka u izborniku Sadr¾aj pogledajte odjeljak Sadr¾aj (izbornik 7) na stranici 84. poruke. Mijenjati mo¾ete samo poruke koje ste vi napisali. • Spremi sliku za spremanje slike u Sadr¾aj. Mape za ulazne. • Detalji da biste pregledali podatke o prilo¾enoj slici ili zvuku. Poslane multimedijske poruke spremaju se u mapu Poslane stavke unutar podizbornika Multimed. stavke unutar podizbornika Multimed. 57 Uporaba izbornika • ©alji na broj ili ©alji na e-po¹tu ili Vi¹e primatelja da biste proslijedili poruku. Copyright © 2004 Nokia. .

Da biste izbrisali multimedijske poruke. poruke i Bri¹i poruke. pritisnite Meni. ®elite li izbrisati sve poruke u mapi. pritisnite Izlaz i Da. oznaka trepæe. Za vi¹e pojedinosti. obratite se svom davatelju usluga. memo puna. telefon æe vas upitati ¾elite li i njih izbrisati. pritisnite Opcije i odaberite Spremi poruku. a na zaslonu je prikazan tekst Multimed. vidi poruke na èek. ®elite li pregledati poruku na èekanju. a zatim odaberite Poruke. Multimed. Copyright © 2004 Nokia. Ako mape sadr¾e neproèitane poruke. pritisnite U redu. . a memorija za poruke je puna. Kada se na zaslonu pojavi upit Brisati sve poruke iz svih foldera?. a zatim odaberite Poruke i Glasovne poruke. Odaberite • Slu¹ati glasovne poruke za pozivanje svojeg spremnika glasovnih poruka na telefonski broj koji ste spremili u izborniku Broj glasovne po¹te. Ako mapa sadr¾i neproèitane poruke. poruke i Bri¹i poruke. 58 Uporaba izbornika Kad imate dolaznu multimedijsku poruku. a potom i stare poruke koje ¾elite izbrisati.Da biste odbacili poruku na èekanju. ®elite li spremiti poruku. Glasovne poruke Spremnik glasovnih poruka je usluga mre¾e na koju æete se mo¾da najprije trebati pretplatiti. odaberite Sve poruke. Brisanje poruka 1. Tekst. Da biste izbrisali tekstualne poruke. pritisnite Meni. 2. All rights reserved. pritisnite Prika¾i. kao i za broj spremnika glasovnih poruka. Najprije pritisnite Meni. a zatim izbri¹ite stare poruke tako ¹to æete najprije odabrati mapu. odaberite mapu iz koje ¾elite izbrisati poruke i pritisnite U redu. Pritiskom na Ne mo¾ete pregledati poruku. telefon æe vas upitati ¾elite li i njih izbrisati. Da biste izbrisali sve tekstualne poruke iz svih mapa. a zatim odaberite Poruke.

U tom sluèaju GPRS veza postavite na Po potrebi (vidi Postavke kad je odabrani nositelj podataka GPRS na stranici 100). Postavke poruka Postavkama poruka odreðujete naèin slanja. 59 Uporaba izbornika Svaka telefonska linija mo¾e imati svoj broj spremnika glasovnih poruka. obratite se svom davatelju usluga. kao ¹to su podaci o vremenskim prilikama ili stanju u prometu.• Broj glasovne po¹te za unos. 2. mo¾da neæete moæi primati info poruke. Za popis tema. u stanju èekanja pozivate broj svojeg spremnika Info poruke Info poruke kao usluga mre¾e omoguæuju vam da od svog davatelja usluga primate poruke razlièitih sadr¾aja. Ako je postavka GPRS veza postavljena na Uvijek na vezi. Oznaka pokazivat æe da imate nove glasovne poruke. prikaz i izmjenu broja va¹eg spremnika glasovnih poruka. odaberite onaj skup postavki koji ¾elite izmijeniti. vidi Linija za odlazne pozive na stranici 76. Pritisnite Meni. All rights reserved. pod uvjetom da va¹a mre¾a to omoguæuje. Savjet: Pritiskom i dr¾anjem tipke glasovnih poruka. Copyright © 2004 Nokia. Postavke tekstualnih poruka i e-po¹te 1. a zatim odaberite Poruke. . primanja ili pregledavanja svojih poruka. Za pozivanje broja svojeg spremnika glasovnih poruka pritisnite Slu¹aj. Tekst. poruke i Profil slanja. Za spremanje broja pritisnite U redu. Postavi poruka. odnosno njihovih brojèanih oznaka. Ako va¹a SIM kartica omoguæuje vi¹e profila za poruke.

odnosno Poslane stavke. meðutim. poruke i Prijepis u prijamu ili Prijepis u poslanim stavkama. All rights reserved. Tekst. • Odaberite Odgovor Vama istim sredi¹tem da biste primatelju va¹e poruke omoguæili da vam odgovori preko va¹eg sredi¹ta za razmjenu poruka (usluga mre¾e). a zatim odaberite Poruke. E-po¹ta. Skupovi profila za poruke bit æe prikazani samo ako va¹a SIM kartica omoguæuje prikaz vi¹e skupova. Ovaj broj dobit æete od svog davatelja usluga. Za poruke vrste E-po¹ta odaberite Server e-po¹te za spremanje broja poslu¾itelja za e-po¹tu. • Odaberite Ime profila slanja za izmjenu naziva odabranog profila za poruke. • Odaberite Valjanost poruke za odreðivanje vremena tijekom kojega æe mre¾a poku¹avati poslati va¹e poruke. • Odaberite Rabi GPRS za postavljanje GPRS-a kao preferiranog SMS nositelja. • Za poruke vrste Tekst odaberite Broj prvog primatelja za spremanje osnovnog broja za slanje poruka unutar ovog profila za poruke. Postavke prijepisa Kad je memorija za tekstualne poruke puna. Postavi poruka. Telefon. Pager ili Faks. Pritisnite Meni. 60 Uporaba izbornika • Odaberite Broj sredi¹ta za poruke za spremanje broja telefona sredi¹ta za poruke. • Odaberite Izvje¹æa o isporuci da biste od mre¾e zatra¾iti da vam ¹alje izvje¹æa o isporuci va¹ih poruka (usluga mre¾e). Copyright © 2004 Nokia. koji je potreban za slanje tekstualnih poruka. mo¾ete konfigurirati da stare tekstualne poruke u mapama Ulazne i Poslane stavke automatski zamjenjuje novima.• Za odabir vrste poruke odaberite Poruke poslane kao Tekst. telefon vi¹e ne mo¾e primati niti slati nove poruke. Odaberite Dopustiti da biste telefon konfigurirali da zamjenjuje stare tekstualne poruke novima u mapama Ulazne. .

poslane poruke neæe biti spremljene. • Dolazna multimedijska poruka. Ostali postavi te naposljetku Velièina slova. Odaberete li U domaæoj mre¾i. • Postavi veze.Pritisnite Meni. Odaberite Da da biste telefon konfigurirali da sprema poslane multimedijske poruke u mapu Poslane stavke. 61 Uporaba izbornika Postavke za multimedijske poruke . pritisnite Meni. Postavke usluge mo¾ete dobiti u obliku OTA poruke od davatelja one usluge koju namjeravate koristiti. All rights reserved. Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga. poruke. neæete moæi primati multimedijske poruke kada se nalazite izvan te mre¾e. a zatim odaberite Poruke. Ako pak ne ¾elite preuzeti multimedijske poruke. • Dopusti oglase. Aktivirajte skup u koji ¾elite spremiti postavke veze. Vidi Namje¹tanje telefona za kori¹tenje usluge na stranici 98. Odaberete li Ne. a zatim izmijenite postavke. Postavi poruka. Odaberite • Spremi poslane poruke. Da biste preuzimali multimedijske poruke definirajte postavke veze na uslugu. • Dopusti multimedijski prijem. Odaberite Uzeti da biste konfigurirali telefon da automatski preuzima primljene multimedijske poruke. Da ili U domaæoj mre¾i. odaberite Baciti. Odaberite ¾elite li dopustiti ili odbiti primanje oglasa. a zatim odaberite Poruke. Postavke velièine slova Da biste odabrali velièinu slova za èitanje i pisanje poruka. Za kori¹tenje multimedijskih poruka odaberite Ne. Copyright © 2004 Nokia. Postavi poruka i Multimed. • Izvje¹æa o isporuci za zahtjev mre¾i da vam ¹alje izvje¹æa o isporuci va¹ih poruka (usluga mre¾e).

Utipkajte i svom davatelju usluga po¹aljite zahtjeve za uslugama (poznate kao USSD naredbe) kao ¹to su. spremiti ga u Kontakte ili na taj broj poslati poruku. Primljeni pozivi i Odlazni pozivi pritisnete Opcije. Broj ispred (imena ili) telefonskog broja pokazuje koliko vas je puta ta osoba poku¹ala nazvati. 62 Uporaba izbornika Naredbe za usluge . Neodgovorene i primljene pozive telefon æe pamtiti samo ako mre¾a podr¾ava ove funkcije te ako je telefon ukljuèen i nalazi se u podruèju djelovanja mre¾e. vidjeti datum i vrijeme poziva. Kad u izborniku Neodgovoreni pozivi. Popisi zadnjih poziva Pritisnite Meni i odaberite Popis poziva. a potom odaberite • Neodgovoreni pozivi za prikaz popisa zadnjih deset brojeva telefona s kojih vas je netko poku¹ao nazvati (usluga mre¾e). Copyright © 2004 Nokia.Najprije pritisnite Meni. All rights reserved. moæi æete. Savjet: Kada se na zaslonu pojavi obavijest o neodgovorenim pozivima. primjerice. kao i njihova pribli¾na trajanja i tro¹kove. na primjer. izmijeniti ili izbrisati broj s popisa. naredbe za ukljuèivanje usluga mre¾e. a zatim odaberite Poruke i Naredbe usluge. 3 Popis poziva (izbornik 2) Va¹ telefon pamti telefonske brojeve neodgovorenih. Doðite do broja na koji biste ¾eljeli uputiti poziv i pritisnite . za pristup popisu brojeva telefona pritisnite Nabroji. primljenih i upuæenih poziva.

Za cijene impulsa obratite se svom davatelju usluga. Pritisnite Meni i odaberite Popis poziva. Brojaèi impulsa i mjeraèi trajanja poziva Opaska: Stvarni iznos koji vam za pozive i usluge obraèuna davatelj usluga mo¾e odstupati. Ovu radnju ne mo¾ete opozvati. odaberite Prikaz tro¹kova u da biste telefon konfigurirali da preostalo vrijeme razgovora prikazuje u obraèunskim jedinicama. Odaberite ¾elite li izbrisati sve brojeve telefona na svim popisima zadnjih poziva ili samo one na popisima neodgovorenih. Odaberite najprije Postavi tro¹ka poziva. a zatim Bri¹i brojila za brisanje brojila ili. a potom odaberite • Trajanje poziva i listajte da biste pregledali trajanje dolaznih i odlaznih poziva izra¾eno u satima. Vidi Linija za odlazne pozive na stranici 76. za ¹to trebate odabrati Valuta. • Tro¹kovi poziva (usluga mre¾e). Odaberite Jedinice zadnjeg poziva ili Jedinice svih poziva da biste provjerili tro¹kove svojeg zadnjeg poziva ili svih poziva izra¾ene u jedinicama specificiranima u sklopu funkcije Prikaz tro¹kova u. za ¹to trebate odabrati Jedinice. Copyright © 2004 Nokia. • Bri¹i popis posljednjih poziva za brisanje popisa zadnjih poziva. naèinu zaokru¾ivanja. ovisno o karakteristikama mre¾e. 63 Uporaba izbornika • Primljeni pozivi za prikaz popisa zadnjih deset brojeva telefona s kojih su vam upuæeni pozivi na koje ste odgovorili (usluga mre¾e). minutama i sekundama. Za brisanje mjeraèa vremena potreban vam je sigurnosni kod.• Odlazni pozivi za prikaz popisa zadnjih 20 brojeva telefona na koje ste uputili ili poku¹ali uputiti poziv. Svaka telefonska linija ima svoj mjeraè trajanja poziva. All rights reserved. a bit æe prikazani mjeraèi trenutaèno odabrane linije. pak. odnosno u novèanim jedinicama. primljenih ili upuæenih poziva. . Pogledajte takoðer Ponovno biranje zadnjeg biranog broja na stranici 32. porezima i slièno.

3 Kontakti (izbornik 3) Imena i telefonske brojeve mo¾ete spremiti u imenik za kontakte u telefonu ili u memoriju SIM kartice. Za brisanje mjeraèa vremena potreban vam je sigurnosni kod. • U imenik za kontakte u telefonu mo¾ete spremati imena i njima pridru¾ene brojeve telefona i tekstualne bilje¹ke. Uz to. Jedinica brojila je bajt. vidi Zajednièka memorija na stranici 18. • Telefon podr¾ava one SIM kartice u koje stane do 250 imena i brojeva telefona. Imena i brojevi spremljeni u memoriji SIM kartice oznaèeni su simbolom . Copyright © 2004 Nokia. eventualno æete moæi upuæivati pozive hitnoj slu¾bi na broj uprogramiran u va¹ telefon (npr. Ukupan broj imena koje je moguæe pohraniti ovisi o duljini imena te broju i duljini brojeva telefona i tekstualnih bilje¹ki. Za postavke tro¹kova poziva potreban vam je PIN 2 kod. Za odreðeni broj imena mo¾ete spremiti i slike.Opaska: Kad potro¹ite sve obraèunske odnosno novèane jedinice. Imenik za kontakte u telefonu koristi zajednièku memoriju. Za brisanje brojila potreban vam je sigurnosni kod. a moæi æete i obrisati brojila. 112. ovdje mo¾ete i izbrisati mjeraèe vremena. . All rights reserved. • GPRS brojilo veze i listajte da biste provjerili trajanje zadnje ili svih GPRS veza. 911 ili neki drugi broj hitne slu¾be). 64 Uporaba izbornika Za ogranièavanje tro¹kova poziva na odreðeni iznos obraèunskih impulsa ili novèanih jedinica odaberite Ogranièenje tro¹kova poziva. • GPRS brojilo podataka i listajte kako biste vidjeli kolièine podataka poslanih i primljenih u zadnjoj sesiji te kolièine ukupno poslanih i primljenih podataka.

65 Uporaba izbornika Odabir postavki za kontakte . All rights reserved. Utipkajte ime i pritisnite U redu. Utipkajte ime te potom pritisnite U redu i Izvr¹eno. 2. i slika iz Kontakata. odaberite Telefon i SIM. • Izgled Imenika za biranje naèina prikaza imena. U tome æe sluèaju imena i brojevi biti spremljeni u imenik za kontakte u telefonu. brojeva. Da bi vam bila dostupna imena i brojevi telefona s oba popisa kontakata. pritisnite Izvr¹eno. a zatim odaberite Kontakti i Postavi. 4. Vi¹e o unosu brojeva naæi æete u odjeljku Upuæivanje poziva na stranici 32. Savjet: Brzo spremanje U stanju èekanja utipkajte broj telefona. Utipkajte broj telefona i pritisnite U redu. Pritisnite Opcije i odaberite Spremi. a zatim odaberite Kontakti i Dodaj kontakt. • Odaberite Stanje memorije da biste vidjeli kolièinu slobodnog i zauzetog prostora u memoriji za kontakte.Pritisnite Meni. Nakon spremanja imena i broja. Spremanje vi¹e brojeva i tekstualnih stavki uz jedan kontakt Uz svako ime u imeniku u telefonu mo¾ete spremati razlièite vrste brojeva telefona i kratkih tekstualnih stavki. Spremanje imena i brojeva telefona (Dodaj kontakt) Imena i brojevi telefona bit æe spremljeni u odabranu memoriju (vidi prethodni odjeljak Odabir postavki za kontakte). Copyright © 2004 Nokia. 1. 3. Pritisnite Meni. Odaberite • Memorija u uporabi za odabir popisa kontakata koji ¾elite koristiti. Vidi Uporaba uobièajenog naèina unosa teksta na stranici 38.

3. bit æe premje¹teno u imenik telefona.1. 4. . 7. koristit æe se osnovni broj. Web adresa. a prepoznat æete ga po okviru oko oznake vrste broja. 5. Dodavanje slike imenu ili broju u Kontaktima Sliku u podr¾anom formatu mo¾ete dodati imenu ili broju telefona spremljenom u imenik za kontakte u telefonu. Za izmjenu vrste broja ili teksta meðu ponuðenim opcijama odaberite Promijeni vrstu. Doðite do imena kojemu ¾elite pridru¾iti novi broj odnosno tekst. Da biste pristupili popisu imena i brojeva telefona. Copyright © 2004 Nokia. Mobitel. Pazite da kori¹tena memorija bude Telefon ili Telefon i SIM. Ako je ime spremljeno u memoriju SIM kartice. All rights reserved. na primjer. 66 Uporaba izbornika Prvi spremljeni broj smatrat æe se osnovnim brojem. Doðite do broja koji biste ¾eljeli postaviti za osnovni broj. i Napomena. Utipkajte broj ili tekst. Pritisnite Opcije i odaberite Dodaj broj ili Dodaj detalj. uputili poziv. a zatim ga spremite pritiskom na U redu. 6. na primjer . Kad iz Kontakata odaberete ime da biste. Vidi Odabir postavki za kontakte na stranici 65. Doma. Ured i Faks. Slika æe biti prikazana kad primite poziv s pridru¾enog broja telefona. zatim doðite do ¾eljenog imena i pritisnite Detalji. a zatim pritisnite Detalji. Za povratak u stanje èekanja najprije pritisnite Natrag. Pritisnite Opcije i odaberite Pretpostav. Po¹tanska adr. Opæenito. 2. a pritom niste izabrali neki drugi broj. Izmjena osnovnog broja U stanju èekanja pritisnite ili . a zatim Izlaz. Odaberite jednu od sljedeæih vrsta brojeva: ili vrsta teksta E-po¹ta. u stanju èekanja pritisnite ili .

Odaberite Uredi ime. broja. Pritisnite Opcije i odaberite Dodaj sliku. broja telefona. tekstualne stavke ili slike koju namjeravate izmijeniti i pritisnite Opcije. 2. Uredi broj. a zatim odaberite Kontakti i Tra¾i. u stanju èekanja pritisnite Utipkajte prvih nekoliko slova imena i/ili ¾eljeno ime potra¾ite listanjem. Prvih nekoliko slova imena koje tra¾ite mo¾ete utipkati u prozoru. Priti¹æite prozoru. a zatim odaberite Kontakti i Bri¹i. Kontaktu je pridru¾ena kopija slike. Pritisnite Meni. Brisanje kontakata Pritisnite Meni. doðite do imena (i broja) kojemu ¾elite pridru¾iti sliku i pritisnite Detalji. 67 Uporaba izbornika U stanju èekanja pritisnite . broj telefona. pritisnite Opcije i odaberite Spremi u imenik. tekstualnu stavku ili sliku i pritisnite U redu. a i da biste pomicali pokazivaè u 3. Listanjem mo¾ete vidjeti sve pojedinosti vezane za odabrano ime. Telefon æe otvoriti popis mapa u izborniku Sadr¾aj. Doðite do ¾eljene slike. Doðite do imena. .Tra¾enje kontakta 1. i da biste se kretali kroz imena s popisa. Uredi detalj ili Mijenjaj sliku. a zatim izmijenite ime. a zatim pritisnite Detalji. Izmjena imena. tekstualne stavke ili slike Potra¾ite ¾eljeno ime (i broj). Savjet: Da biste brzo prona¹li ime i broj telefona. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. ili . Doðite do ¾eljenog imena i pritisnite Detalji.

Odaberite 1 po 1. zatim potra¾ite ¾eljeno ime (i broj) te pritisnite Detalji. Ako je imenu ili broju pridru¾ena slika koju takoðer ¾elite izbrisati. 4. Copyright © 2004 Nokia. a zatim odaberite Kontakti i Kopiraj. Pritisnite Meni. kao potvrdu. zatim doðite do jedne od memorija. S telefona na SIM karticu ili Sa SIM kartice u telefon. a zatim odaberite Bri¹i broj ili Bri¹i detalj. Doðite do broja telefona ili tekstualne bilje¹ke koju ¾elite izbrisati i pritisnite Opcije. Brisanje brojeva telefona. odnosno Bri¹i original. a zatim potra¾ite kontakt koji ¾elite izbrisati. a zatim. 2. 1. Kopiranje kontakata Imena i brojeve telefona iz imenika za kontakte u telefonu mo¾ete kopirati u memoriju SIM kartice i obrnuto. 68 Uporaba izbornika • Za pojedinaèno brisanje kontakata odaberite 1 po 1. U redu. pritisnite Opcije i odaberite Bri¹i sliku. • Odaberete li Sve ili Osnovni brojevi. Telefon ili SIM kartica.• Za istovremeno brisanje svih kontakata odaberite Bri¹i sve. Ovisno o tome ¾elite li zadr¾ati izvorni kontakt ili ga izbrisati. Brisanjem slike iz Kontakata neæete je izbrisati i iz izbornika Sadr¾aj. Osnovni brojevi æe biti prikazano ako s telefona kopirate na SIM karticu. doðite do imena koje ¾elite kopirati i pritisnite Kopiraj. Pritisnite najprije Bri¹i. Sve ili Osnovni brojevi. • Odaberete li 1 po 1. pritisnite U redu kada se na zaslonu pojavi tekst Poèinjem kopirati? ili Poèinjem micati?. i pritisnite Bri¹i. tekstualnih stavki ili slika U stanju èekanja pritisnite . odaberite Èuvaj original. . Kopirani æe biti samo osnovni brojevi. All rights reserved. 3. Odaberite smjer kopiranja. Pritisnite U redu i potvrdite to sigurnosnim kodom.

izmijeniti ili izbrisati. pritisnite Prika¾i. pritisnite Opcije. Slanje posjetnice Posjetnicu mo¾ete poslati odgovarajuæem telefonu ili drugom ruènom ureðaju koji podr¾ava vCard standard. a zatim odaberite ©alji posjetnicu i SMS. Primanje posjetnice Kad primite posjetnicu. a zatim Naði te odaberite najprije ime. Brzo biranje Vi¹e o upuæivanju poziva putem tipki za brzo biranje naæi æete u odjeljku Brzo biranje broja telefona na stranici 33. pod uvjetom da mre¾a podr¾ava tu uslugu. pritisnite Detalji i Opcije. a zatim doðite do ¾eljenog broja tipke za brzo biranje. Za spremanje posjetnice u imenik za kontakte u telefonu pritisnite Spremi. Copyright © 2004 Nokia. 69 Uporaba izbornika Slanje i primanje posjetnice . Za odbacivanje posjetnice pritisnite Izlaz. Ako je tipki veæ pridru¾en neki broj. All rights reserved.Podatke o osobama mo¾ete slati i primati kao posjetnicu u obliku OTA poruke. a zatim i broj koji ¾elite pridru¾iti toj tipki. a zatim U redu. Na popisu kontakata potra¾ite kontakt koji namjeravate poslati. Pridru¾ivanje broja telefona tipki za brzo biranje Pritisnite Meni i odaberite Kontakti te Brza biranja. nakon èega æete pridru¾eni broj moæi vidjeti. Pritisnite Dodijeli.

Mo¾ete nazvati brojeve informacija va¹eg davatelja usluga ako su oni pohranjeni na SIM kartici. Pritisnite Meni, a zatim odaberite Kontakti i Broje. informacija. Unutar pojedine kategorije doðite do broja informacija i pritiskom na upuæujete poziv.

Brojevi usluga
Mo¾ete nazvati brojeve usluga va¹eg davatelja usluga ako su oni pohranjeni na SIM kartici. Pritisnite Meni, a zatim odaberite Kontakti i Brojevi usluga. Doðite do broja usluge i pritiskom na uputite poziv.

Moji brojevi
Brojevi telefona dodijeljeni va¹oj SIM kartici spremljeni su u izborniku Moji brojevi, ali samo ako kartica to dopu¹ta. Za prikaz brojeva pritisnite Meni i odaberite Kontakti i Moji brojevi. Doðite do ¾eljenog imena ili broja i pritisnite Vidi.

Grupe pozivatelja
Imena i brojeve telefona spremljene u izborniku Kontakti mo¾ete razvrstati u grupe pozivatelja. Za svaku grupu pozivatelja telefon mo¾ete konfigurirati tako da zvoni na odreðeni naèin i da se na zaslonu pojavi odabrani logotip svaki put kad poziv stigne s telefonskog broja koji pripada toj grupi (vidi dolje). Da biste telefon konfigurirali da zvoni samo kad poziv stigne s broja telefona koji pripada odabranoj grupi pozivatelja, pogledajte Dojava za u odjeljku Postavke tona na stranici 80.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

70

Uporaba izbornika

Brojevi informacija

• Ime grupe, utipkajte novi naziv grupe pozivatelja i pritisnite U redu. • Melodija zvona grupe i odaberite melodiju zvona za grupu. Predpostav je odabrana melodija zvona trenutaèno ukljuèenog profila. • Logo grupe, a zatim Da da bi telefon prikazivao logotip grupe, Ne da to ne bi èinio, odnosno Vidi da biste pogledali logotip. • Èlanovi grupe da biste dodali ime u grupu pozivatelja. Pritisnite Opcije, a zatim odaberite Dodaj kontakt. Doðite do imena koje ¾elite dodati u grupu i pritisnite Dodaj. Za uklanjanje imena iz grupe pozivatelja potra¾ite ime koje ¾elite ukloniti i pritisnite Opcije te odaberite Ukloni kontakt.

3 Profili (izbornik 4)
Va¹ telefon ima vi¹e skupnih postava – profila – u okviru kojih mo¾ete tonove telefona prilagoditi raznim dogaðajima i okolinama. Profile najprije prilagodite, a kad vam neki od njih zatreba, samo ga ukljuèite. Na raspolaganju su vam sljedeæi profili: Opæenito, Bez zvuka, Prigu¹eno, Glasno, Moj stil 1 i Moj stil 2. Pritisnite Meni i odaberite Profili. Doðite do profila i pritisnite Odaberi. • Za ukljuèivanje odabranog profila odaberite Ukljuèi. • Za ukljuèivanje profila na odreðeno vrijeme, ne dulje od 24 sata, odaberite Tempiraj i namjestite vrijeme kad æe profil prestati djelovati. Po isteku namje¹tenog vremena profila, ukljuèit æe se prethodni profil koji nije bio vremenski ogranièen. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 71

Uporaba izbornika

Pritisnite Meni te najprije odaberite Kontakti i Grupe pozivatelja, a potom ¾eljenu grupu pozivatelja. Odaberite

Postavke tona mo¾ete izmijeniti i u izborniku Postavi tona (vidi Postavke tona na stranici 80). Postavke kuæi¹ta za igre mo¾ete izmijeniti i u izborniku Postavi dodatne opreme (vidi Postavke dodatne opreme na stranici 81). Uz to, profil mo¾ete preimenovati (Ime profila). Profil Opæenito nije moguæe preimenovati. Savjet: Za brzu izmjenu profila u stanju èekanja pritisnite tipku za ukljuèivanje doðite do profila koji ¾elite ukljuèiti i pritisnite Odaberi. , zatim

3 Postavke (izbornik 5)
Osobni preèaci
Odreðene funkcije mo¾ete dodati na popis osobnih preèaca, a zatim ih aktivirati u stanju èekanja pritiskom na desnu vi¹enamjensku tipku (Idi na) ili pristupom izborniku Idi na. Vidi Stanje èekanja na stranici 20 i Idi na (izbornik 13) na stranici 108. Da biste odabrali naziv za desnu vi¹enamjensku tipku i funkcije za va¹ popis osobnih preèaca, pritisnite Meni i odaberite Postavi te Osobne kratice. • Da biste odabrali naziv za desnu vi¹enamjensku tipku koji æe biti prikazan u stanju èekanja, odaberite Desna izborna tipka. Odaberite Idi na ili Kontakti. • Da biste odabrali ¾eljene funkcije za popis osobnih preèaca, odaberite Izbor opcija u Idi na i prikazat æe se popis dostupnih funkcija. Doðite do ¾eljene funkcije i potom pritisnite Oznaèi da biste je dodali na popis preèaca. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 72

Uporaba izbornika

• Za prilagodbu profila odaberite Osobno. Odaberite postavku koju ¾elite izmijeniti i naèinite ¾eljene izmjene.

Èuvar zaslona se deaktivira i kad je telefon izvan podruèja pokrivenosti mre¾om. • Odaberite Ukljuèeno za aktiviranje èuvara zaslona. • U Èekanje birate nakon kojeg vremenskog razdoblja æe se ukljuèivati èuvar zaslona. Digitalni sat æe se zbog ¹tednje energije. Pritisnite Meni. Da biste deaktivirali èuvara zaslona. Èuvar zaslona Èuvar zaslona ukljuèuje se kada se telefon nalazi u stanju èekanja i kad odreðeno vrijeme nije bila kori¹tena nijedna funkcija telefona. aktivirati ako odreðeno vrijeme nije bila kori¹tena niti jedna od funkcija telefona. Imajte na umu da èuvar zaslona nadomje¹ta sve grafièke elemente i tekst koji se nalazi na zaslonu u stanju èekanja. Copyright © 2004 Nokia. U Drugo mo¾ete odrediti vrijeme nakon kojega æe se èuvar zaslona ukljuèiti (od 5 sekundi do 10 minuta (minute:sekunde)). a zatim i ¾eljenu funkciju. All rights reserved. Vidi ©tednja energije na stranici 21. èuv. odaberite Organiziranje opcija u Idi na. 73 Uporaba izbornika Za uklanjanje funkcije s popisa pritisnite Odznaèi. neovisno o postavkama èuvara zaslona. pritisnite bilo koju tipku. Pritisnite Mièi i odaberite mjesto na koje ¾elite premjestiti funkciju. . • Opcijom Odab. zaslona mo¾ete iz izbornika Sadr¾aj odabrati animaciju ili sliku koja æe slu¾iti kao èuvar zaslona.• Da biste prerasporeðivali funkcije na popisu. a zatim odaberite Postavi i Èuvar zaslona.

Postavi vremena i datuma i Datum. Sat za alarm. a zatim odaberite Postavi. Postavi vremena i datuma i Auto obnova datuma i vremena (usluga mre¾e). odaberite Prvo potvrdi. a zatim odaberite Postavi. Kalendar i Èuvar zaslona. Postavi vremena i datuma i Sat. mo¾da æete ponovo morati namjestiti vrijeme. a zatim Oblik vremena da biste odabrali 12-satni ili 24-satni oblik prikazivanja vremena. ®elite li telefon konfigurirati da prije izmjene od vas zatra¾i potvrdu.Sat Pritisnite Meni. All rights reserved. Popis poziva. Datum Pritisnite Meni. • Postavi datum da biste namjestili datum. Da biste telefon konfigurirali da datum i vrijeme automatski prilagoðava va¾eæoj vremenskoj zoni. Automatska obnova datuma i vremena Pritisnite Meni. a zatim odaberite Postavi. Sat koriste i funkcije kao ¹to su npr. • Odvajaè datuma da biste odabrali djelitelj u odabranom formatu datuma. Odaberite Postavi vrijeme da biste namjestili sat na toèno vrijeme. 74 Uporaba izbornika Postavke vremena i datuma . Poruke. Odaberite • Poka¾i datum i u stanju èekanja æe na zaslonu biti prikazan datum. odaberite Ukljuèeno. Ako je baterija dulje vrijeme bila izvaðena iz telefona. Copyright © 2004 Nokia. • Oblik datuma da biste odabrali format datuma. vremenski ogranièeni Profili. Odaberite Poka¾i sat za prikaz sata u gornjem desnom uglu zaslona dok je telefon u stanju èekanja.

Za istovremeno iskljuèivanje svih aktivnih preusmjeravanja odaberite opciju Poni¹ti sva skretanja. Preusmjeravanje poziva omoguæuje vam da dolazne pozive preusmjerite na neki drugi broj. a zatim odaberite Postavi. Za prikaz oznaka preusmjeravanja u stanju èekanja pogledajte Stanje èekanja na stranici 20.Postavke poziva Preusmjeravanje poziva Pritisnite Meni. All rights reserved. Odaberite neki od naèina preusmjeravanja. Oni se uvijek izra¾avaju u lokalnom vremenu. Istovremeno mo¾e biti ukljuèeno vi¹e naèina preusmjeravanja. Copyright © 2004 Nokia. a zatim. Moguæe je da naèini preusmjeravanja koje ne podr¾ava va¹a SIM kartica ili mre¾ni operater ne budu prikazani. . primjerice. . odaberite razdoblje nakon kojega se preusmjeravanje ukljuèuje. Izmjena mo¾e dovesti do isteka nekih namje¹tenih alarma. Da biste provjerili je li preusmjeravanje ukljuèeno. glasovni pozivi biti preusmjereni. Javljanje svakom tipkom Pritisnite Meni. Za ukljuèivanje preusmjeravanja odaberite Ukljuèi. Odaberite Ukljuèeno i na dolazni æete poziv moæi odgovoriti kratkim pritiskom na bilo koju tipku osim na vi¹enamjenske tipke i te tipku . 75 Uporaba izbornika Automatska obnova datuma i vremena ne mijenja vrijeme koje ste namjestili na satu za alarm. a zatim odaberite Postavi. nakon èega æe. Postavi poziva i Preusmjeravanje poziva (usluga mre¾e). Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga. na broj va¹eg spremnika glasovnih poruka. Postavi poziva i Javljanje svakom tipkom. ako je va¹ broj zauzet ili ste odbili dolazni poziv. ako je to za taj naèin preusmjeravanja moguæe. na primjer Preusmjeri ako je zauzeto. kalendaru ili alarmu za bilje¹ke. odaberite Poni¹ti ili Provjeri stanje.

Odaberite Ukljuèeno. 1 ili 2. Postavi poziva i Poziv na èekanju. Odaberite Ukljuèeno i va¹ æe telefon nakon svakog neuspje¹nog poku¹aja ponoviti biranje. Odaberite Ukljuèi i svaki put kad vam tijekom razgovora bude upuæen poziv. Odaberite Ukljuèeno i na zaslonu æe nakratko biti prikazani trajanje i tro¹ak zadnjeg poziva (usluga mre¾e).Pritisnite Meni. Postavi poziva i Slanje mog identiteta. Linija za odlazne pozive Linija za odlazne pozive je usluga mre¾e kojom vam se omoguæuje da za upuæivanje poziva odaberete liniju. Odaberite Da i va¹ æe broj telefona biti prikazan osobi koju zovete (usluga mre¾e). Postavi poziva i Automatski bira ponovo. Postavi poziva i Sa¾etak nakon poziva. Copyright © 2004 Nokia. moæi birati pritiskom i dr¾anjem odgovarajuæe brojèane tipke. Odaberete li Postav mre¾e. Slanje vlastitog broja telefona Pritisnite Meni. a zatim odaberite Postavi. 76 Uporaba izbornika Automatsko ponovno biranje . a zatim odaberite Postavi. Poziv na èekanju Pritisnite Meni. a zatim odaberite Postavi. ali ne vi¹e od deset puta. Postavi poziva i Brzo biranje. od do . Brzo biranje Pritisnite Meni. mre¾a æe vam to signalizirati (usluga mre¾e). All rights reserved. nakon èega æete imena i brojeve telefona pridru¾ene tipkama za brzo biranje. Vidi Poziv na èekanju na stranici 34. a zatim odaberite Postavi. koristit æe se postavka dogovorena s va¹im davateljem usluga. Sa¾etak nakon poziva Pritisnite Meni. a zatim odaberite Postavi. odnosno pretplatnièki broj.

a zatim odaberite Postavi. Telefon mo¾ete konfigurirati tako da mu se tipkovnica nakon odreðenog vremena automatski zakljuèa. Savjet: U stanju èekanja mo¾ete prelaziti s jedne linije na drugu tako da pritisnete i dr¾ite . Postavi telefona i Auto za¹tita tipkovnice. 911 ili neki drugi broj hitne slu¾be). • Da biste aktivirali automatsku za¹titu tipkovnice. neæete moæi upuæivati pozive. odaberite Iskljuèeno. Odaberete li Linija 2. Utipkajte vrijeme i pritisnite U redu. • Da biste deaktivirali automatsku za¹titu tipkovnice. moæi æete eventualno birati samo broj hitne slu¾be prethodno uprogramiran u va¹ telefon (npr. Automatska za¹tita tipkovnice Opaska: Dok je tipkovnica zakljuèana. meðutim. odaberite Ukljuèeno i na zaslonu æe se prikazati poruka Postav ka¹njenja:. Utipkajte broj hitne slu¾be. 77 Uporaba izbornika Pritisnite Meni. 112. Postavi telefona i Jezik telefona. Mo¾ete odrediti vremensku odgodu (minute:sekunde) od 10 sekundi do 60 minuta i po isteku vremena æe se tipkovnica automatski zakljuèati kako bi se sprijeèilo nehotièno pritiskanje tipki. Postavke telefona Jezik telefona Odaberite jezik na kojemu æe biti prikazan tekst na zaslonu. a zatim pritisnite . Pritisnite Meni. izbor linije moæi æete sprijeèiti odabirom opcije Zakljuèaj. Broj æe biti prikazan na zaslonu tek nakon ¹to utipkate sve znamenke. a zatim odaberite Postavi. Pritisnite Meni i odaberite Postavi. Za informacije o dostupnosti obratite se svojemu mre¾nom operateru ili davatelju usluga. Postavi poziva i Linija za odlazne pozive. Copyright © 2004 Nokia. odgovarati neovisno o tome koju ste liniju odabrali. Na dolazne pozive na obje linije moæi æete. Odaberete li Automatski.Ako va¹a SIM kartica to omoguæuje. . All rights reserved. telefon bira jezik prema podacima na SIM kartici. a niste se pretplatili na ovu uslugu mre¾e.

moæi æete sami odabrati mre¾u koja ima sklopljen “roaming” ugovor s va¹im matiènim mre¾nim operaterom. U tom sluèaju GPRS veza postavite na Po potrebi (vidi Postavke kad je odabrani nositelj podataka GPRS na stranici 100). Postavi telefona i Izbor mre¾e. Odaberite Ukljuèeno i telefon æe vam signalizirati kada ga koristite u mre¾i koja se temelji na mikroæelijskoj tehnologiji (MCN). Postavi telefona i Pozdravna poruka. morate odabrati drugu mre¾u. Odaberite Automatski i telefon æe sam odabrati jednu od pokretnih mre¾a dostupnih na va¹em podruèju. 78 Uporaba izbornika Pogledajte takoðer Zakljuèavanje tipkovnice na stranici 28. Copyright © 2004 Nokia. Postavi telefona i Prikaz info o æeliji (usluga mre¾e). a zatim odaberite Spremi. Potvrda akcija SIM usluga Vidi SIM usluge (izbornik 14) na stranici 108. Izbor mre¾e Pritisnite Meni. Ako je postavka GPRS veza postavljena na Uvijek na vezi. Telefon æe ostati u ruènom naèinu sve dok ne odaberete automatski naèin ili dok u telefon ne umetnete drugu SIM karticu. All rights reserved. . Pozdravna poruka Pritisnite Meni. Za spremanje poruke najprije pritisnite Opcije. a zatim odaberite Postavi.Prikaz informacija o æeliji Pritisnite Meni. a zatim odaberite Postavi. mo¾da neæete moæi primati info poruke. Odaberete li Ruèno. Utipkajte poruku za koju biste ¾eljeli da se pri ukljuèivanju telefona nakratko pojavi na zaslonu. a zatim odaberite Postavi. Ako se na zaslonu prika¾e poruka Nema pristupa.

Slike mo¾ete takoðer primati putem multimedijskih poruka. Aktiviranje/deaktiviranje pozadine Pritisnite Meni. Neke slike veæ postoje u izborniku Sadr¾aj. a zatim odaberite Postavi. Postavi zaslona i Pozadina. Postavi telefona i Poèetna melodija.Za konfiguriranje telefona da prikazuje/ne prikazuje tekst pomoæi najprije pritisnite Meni. 4. 79 Uporaba izbornika Ukljuèivanje teksta pomoæi . Poèetna melodija Da biste konfigurirali telefon da se pri ukljuèivanju oglasi/ne oglasi odgovarajuæom melodijom. na njemu prikazuje pozadinska slika. Da biste postavili sliku kao pozadinu. a zatim odaberite Postavi. a zatim odaberite Postav u pozadinu. Pritisnite Meni. dok je u stanju èekanja. Pogledajte takoðer Uporaba izbornika na stranici 40. preuzimati ih sa stranica usluga ili ih pomoæu programskog paketa PC Suite kopirati sa svojeg raèunala te ih spremati u izbornik Sadr¾aj. 3. GIF. Da biste aktivirali/deaktivirali pozadinu. Postavi zaslona i Pozadina. odaberite Opcije. BMP i PNG formate. Postavke zaslona Pozadina Telefon mo¾ete konfigurirati tako da se. Odaberite Odaberi sliku i na zaslonu æe se prikazati popis mapa u izborniku Sadr¾aj. 2. Copyright © 2004 Nokia. pritisnite Meni. Postavi telefona i Ukljuèenje teksta pomoæi. Va¹ telefon podr¾ava JPEG. a zatim odaberite Postavi. All rights reserved. Odaberite mapu i doðite do ¾eljene slike. Biranje pozadine 1. odaberite Ukljuèeno/Iskljuèeno. a zatim odaberite Postavi.

kao i za informacije o dostupnosti logotipa operatera preko SMS-a. Jaèe. All rights reserved. Postavi zaslona i Logo operatera. a zatim odaberite Postavi. Upamtite da se logotip operatera ne prikazuje kad telefon aktivira èuvar zaslona. a zatim odaberite Postavi. 80 Uporaba izbornika Sheme boja . Iste postavke mo¾ete naæi u izborniku Profili (vidi Profili (izbornik 4) na stranici 71). pritisnite Meni. a pritiskom na U redu potvrðujete svoj odabir. Jedan bip i Iskljuèeno. Za vi¹e pojedinosti. obratite se svom mre¾nom operateru i/ili davatelju usluga te pogledajte Programski paket PC Suite na stranici 109. Postavke tona Pritisnite Meni. Pomicanjem pomoæu tipki i smanjujete ili poveæavate osvjetljenje. Pritisnite Meni. Odaberite ¾eljenu shemu boja. Postavi zaslona i Sheme boja. a zatim odaberite Postavi. MMS-a ili Interneta. Logotip operatera Da biste telefon konfigurirali da prikazuje ili skriva logotip operatera. Pritisnite Meni. Jedno zvono. Postavi zaslona i Svjetlina zaslona. Upamtite da ovdje odabrane postavke mijenjaju postavke u aktivnom profilu. Dostupne opcije su: Zvonjenje. a zatim odaberite Postavi i Postavi tona. Osvjetljenje zaslona Mo¾ete mijenjati osvjetljenje prikaza na zaslonu telefona.Mo¾ete izmijeniti boje kojima se prikazuju pojedine komponente na zaslonu. Copyright © 2004 Nokia. Odaberite • Dojava dolaznog poziva za odreðivanje naèina na koji vas telefon obavje¹æuje o dolaznom glasovnom pozivu. kao na primjer oznake i ¹tapiæi o napunjenosti baterije.

a zatim pritisnite Oznaèi. • Ton dojave poruke za postavljanje tona dojave poruke. Dojava vibracijom neæe raditi ako je telefon prikljuèen na prijenosni ili stolni punjaè. primjerice. • Tonovi tipkovnice za odreðivanje glasnoæe tona.• Glasnoæa zvona za dolazne glasovne pozive i poruke. Copyright © 2004 Nokia. u sluèaju ispra¾njenosti baterije. u sluèaju ispra¾njenosti baterije. jedinica za rad bez uporabe ruku CARK126. All rights reserved. primjerice. • Melodije upozorenja za konfiguriranje telefona da se oglasi. mo¾ete je spremiti u izbornik Sadr¾aj. Tonovi tipkovnice ili Melodije upozorenja za konfiguriranje telefona da se oglasi. Postavke dodatne opreme Ovaj izbornik je prikazan samo ako je na telefon bila ili jest prikljuèena neka dodatna oprema: naglavna slu¹alica HDB-4. • Dojava vibracijom za dolazne glasovne pozive i poruke. ili komplet za automobil. 81 Uporaba izbornika • Melodija zvona za dolazne glasovne pozive. koje je u skladu s ritmom trenutaènog tona dojave SMS poruke ili trenutaène melodije dojave poziva. Xpress-onTM kuæi¹te za igre ili mobilna induktivna petlja LPS-4. Savjet: Ako melodiju zvona primite u obliku OTA poruke ili je preuzmete. • Dojava ritmiènim svjetlom da biste postavili treperenje svjetla telefona za poruku ili dolazni poziv. Za odabir melodija zvona spremljenih u izborniku Sadr¾aj s popisa melodija zvona odaberite Otvori Galeriju. • Dojava za za konfiguriranje telefona da zvoni samo kad poziv stigne s nekog od telefonskih brojeva koji pripadaju odabranoj grupi pozivatelja. . Doðite do ¾eljene grupe pozivatelja ili Svi pozivi.

Imajte na umu da ukljuèivanje svjetla kuæi¹ta mo¾e br¾e isprazniti bateriju telefona. • Automatski odgovor za konfiguriranje telefona da na dolazni poziv automatski odgovori nakon pet sekundi. 82 Uporaba izbornika Pritisnite Meni. moæi æete odabrati drugi profil. Odaberite . All rights reserved. Neke SIM kartice ne omoguæuju iskljuèivanje zahtjeva za PIN kodom.• Poèetni profil za odabir profila za koji ¾elite da se automatski ukljuèi prilikom prikljuèivanja odabrane dodatne opreme. Ako je Dojava dolaznog poziva postavljena na Jedan bip ili Iskljuèeno. u nekim mre¾ama moæi æete eventualno birati samo odreðene brojeve hitne slu¾be (npr. a zatim odaberite Postavi i Sigurnosni postavi. Ako je odgovarajuæa dodatna oprema bila ili jest prikljuèena na telefon. Sigurnosne postavke Opaska: Kada su ukljuèene sigurnosne funkcije za ogranièavanje poziva (zabrana poziva. • Svjetla i Ukljuèeno za trajno ukljuèivanje svjetla. Odaberite • Zahtjev za PIN kodom za konfiguriranje telefona da kod svakog ukljuèivanja zatra¾i PIN kod. Opaska: Svjetla kuæi¹ta obavezno iskljuèite onda kad mogu izazivati smetnje. zatvoren skup korisnika i fiksno biranje). 112. a zatim odaberite Postavi i Postavi dodatne opreme. Opcija Svjetla dostupna je samo kad je odabrano Bez ruku. • Usluga zabrane poziva (usluga mre¾e) za ogranièavanje dolaznih i odlaznih poziva s va¹eg telefona. i to na 15 sekundi. Dok je oprema prikljuèena. Potrebna vam je lozinka zabrane poziva. automatski odgovor nije dostupan. Pritisnite Meni. Odaberite Automatski ¾elite li da se svjetla ukljuèe nakon pritiska tipke. • Svjetla pokrova za ukljuèivanje i iskljuèivanje svjetla kad koristite Xpress-onTM kuæi¹te za igre. Copyright © 2004 Nokia. mo¾ete odabrati Naglavne slu¹alice. Petlja ili Pokrov za igre. Bez ruku. 911 ili neki drugi broj hitne slu¾be).

Za dodatne pojedinosti obratite se svojemu mre¾nom operateru ili davatelju usluga. . PIN koda. a vi ¾elite promijeniti kori¹tenu memoriju (vidi Odabir postavki za kontakte na stranici 65) ili kopirati iz jedne memorije u drugu (Kopiranje kontakata na stranici 68). Zatvorena grupa korisnika je usluga mre¾e koja vam omoguæuje odreðivanje skupine ljudi kojima æete moæi upuæivati i od njih primati pozive. neæe biti izbrisani. U tom æete sluèaju broj telefona primatelja i broj sredi¹ta za razmjenu podataka morati staviti na popis za fiksno biranje. Odaberite Memorija i telefon æe od vas zatra¾iti sigurnosni kod kad je odabrana memorija SIM kartice. Tvornièki upisan sigurnosni kod je 12345. Kodovi smiju biti sastavljeni samo od znamenaka od 0 do 9. Utipkajte sigurnosni kod i pritisnite U redu. 83 Uporaba izbornika • Fiksno biranje za ogranièavanje odlaznih poziva samo na odabrane brojeve telefona. Copyright © 2004 Nokia. pod uvjetom da to omoguæuje va¹a SIM kartica. npr. PIN 2 koda ili lozinke zabrane poziva. All rights reserved. Vraæanje tvornièkih postavki Za vraæanje postavki izbornika na njihove tvornièke vrijednosti pritisnite Meni. Potreban vam je PIN 2 kod. Upamtite da podaci koje ste utipkali ili preuzeli.• Zatvorena grupa korisnika. osim ako tekstualne poruke ne ¹aljete putem GPRS veze. • Sigurnosna razina. • Pristupni kodovi za izmjenu sigurnosnog koda. Odaberite Telefon i telefon æe od vas zatra¾iti sigurnosni kod svaki put kad u telefon umetnete novu SIM karticu. a zatim odaberite Postavi i Vraæanje tvornièkih postava. GPRS veze nije moguæe aktivirati kad je ukljuèeno fiksno biranje. imena i brojevi telefona spremljeni na popis kontakata.

84 Uporaba izbornika s Sat za alarm (izbornik 6) . telefon æe vam postaviti upit ¾elite li ga aktivirati za pozive. primili u sklopu multimedijskih poruka. Pritisnete li Stani.Sat za alarm koristi oblik prikaza vremena definiran za sat. Kada vrijeme za alarm istekne Telefon æe se oglasiti tonom upozorenja. odaberite Vrijeme alarma i unesite vrijeme alarma. All rights reserved. Za zaustavljanje alarma pritisnite Stani. vidi Èitanje i odgovaranje na multimedijske poruke na stranici 56. ®elite li iskljuèiti telefon. a namjeravate li upuæivati odnosno primati pozive. odaberite Ton alarma i ¾eljeni ton. Copyright © 2004 Nokia. Za izmjenu namje¹tenog vremena alarma odaberite Ukljuèeno. • Da biste namjestili ton za alarm. Nastupi li vrijeme alarma onda kad je telefon iskljuèen. pritisnite Da. telefon æe se sam ukljuèiti i zapoèeti s alarmom. na primjer. pak. Pustite li alarm telefona da se ogla¹ava dulje od minute ili. pritisnite Ne. vidi Zajednièka memorija na stranici 18. mo¾ete spremati u mape u sadr¾aju. a na zaslonu æe treperiti poruka Alarm! i trenutaèno vrijeme. telefon æe prestati s alarmom na deset minuta. • Da biste namjestili alarm. s Sadr¾aj (izbornik 7) Slike i melodije zvona koje ste. a zatim nastaviti. Pritisnite Meni. a zatim odaberite Sat za alarm. pritisnete Ponovi. Opaska: Nemojte pritisnuti Da tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. Sadr¾aj koristi zajednièku memoriju. Ukljuèiti telefon?.

Za pristup popisu oznaka u izborniku Usluge odaberite Jo¹ oznaka. . • Preimenuj folder za odabir mape kojoj ¾elite nadjenuti novi naziv. Slike i Tonovi su mape koje su unaprijed definirane u telefonu. O dostupnosti razlièitih usluga. 2. Odaberite Uèitavanje slika ili Uèitav. mo¾da neæete moæi pristupiti stranici putem usluge èije su postavke spajanja trenutaèno aktivne. melodija. 85 Uporaba izbornika Opaska: Za kori¹tenje ove funkcije telefon treba biti ukljuèen. uðite u izbornik Usluge i ukljuèite drugi skup postavki usluge (vidi Spajanje na uslugu na stranici 101).1. U tom sluèaju. • Bri¹i folder za odabir mape koju ¾elite izbrisati. Odaberite odgovarajuæu oznaku za spajanje na ¾eljenu stranicu. Ne mo¾ete izbrisati mape koje su unaprijed definirane u telefonu. Na zaslonu æe se prikazati popis dostupnih oznaka. Ne mo¾ete preimenovati mape koje su unaprijed definirane u telefonu. Na zaslonu æe se pojaviti popis opcija. naèinu plaæanja i cijenama raspitajte se kod svog mre¾nog operatera odnosno davatelja usluga. a na zaslonu æe se prikazati popis datoteka u mapi. All rights reserved. Ostale dostupne opcije su: • Dodaj folder za dodavanje nove mape. Copyright © 2004 Nokia. Pritisnite Meni i odaberite Sadr¾aj. Odaberite ¾eljenu mapu. Ako spajanje ne uspije. Ponovo se poku¹ajte spojiti na stranicu. 3. Utipkajte naziv mape i pritisnite U redu. sadr¾aja za preuzimanje dodatnih slika i melodija. Za otvaranje popisa mapa odaberite Vidi foldere. Ne ukljuèujte telefon tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. • Uèitav. vidi Oznake na stranici 105.

Doðite do ¾eljene datoteke. Ne ukljuèujte telefon tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. • Preimenovati za davanje novog naziva datoteci. • Makni za premje¹tanje datoteke u drugu mapu. • Slati za slanje datoteke putem multimedijske poruke. • Slo¾iti za redanje mapa i datoteka prema datumu. • Postav u pozadinu za postavljanje odabrane datoteke kao pozadine. • Brisati za brisanje odabrane datoteke. Opaska: Za kori¹tenje ove funkcije telefon treba biti ukljuèen. nazivu ili velièini. npr. Pritisnite Opcije i bit æe vam dostupne neke od sljedeæih opcija: . All rights reserved. 86 Uporaba izbornika 4. velièini datoteke. Copyright © 2004 Nokia. vrsti. • Postavi mel. pozivima koje morate uputiti i roðendanima. • Detalji za pregled podataka o datoteci. s Kalendar (izbornik 8) Kalendar vam poma¾e da vodite evidenciju o podsjetnicima. u stanju èekanja pritisnite . Savjet: Da biste brzo otvorili izbornik Kalendar. vidi Zajednièka memorija na stranici 18. Pritisnite Meni i odaberite Kalendar.• Otvaranje za otvaranje odabrane datoteke. Kalendar koristi zajednièku memoriju. zvona za postavljanje odabrane datoteke kao melodije zvona.

izmjenu. . odaberite Alarm ukljuèen te namjestite vrijeme alarma. Upis bilje¹ke u kalendar Vi¹e o unosu slova i brojki naæi æete u odjeljku Unos teksta na stranici 36. Va¾eæi dan je uokviren. 87 Uporaba izbornika Doðite do ¾eljenog dana. a zatim odaberite Dnevne napomen. Da biste ukljuèili alarm za bilje¹ku. ili prvog dana u tjednu. Da biste pregledali bilje¹ke vezane uz pojedini dan. Unutar bilje¹ke se mo¾ete pomicati. bit æe podebljan. Meðutim. pritisnite Opcije.Utipkajte predmet podsjetnika. Doðite do ¾eljenog datuma. Da biste pregledali odreðenu bilje¹ku. Ako su danu pridru¾ene neke bilje¹ke. Meðu ostalim opcijama pregleda kalendara mogu se naæi: • Opcije za stvaranje bilje¹ke. • Opcije za brisanje. doðite do ¾eljene bilje¹ke i pritisnite Opcije. pritisnite Opcije i odaberite Upi¹i napomenu. Odaberite jednu od sljedeæih vrsta bilje¹ki: • Podsjetnik . All rights reserved. slanje bilje¹ke drugom telefonu ili njeno kopiranje u drugi dan. Savjet: Da biste listali kroz svaku pojedinaènu dnevnu bilje¹ku u prikazu bilje¹ki. Copyright © 2004 Nokia. poput npr. pritisnite ili . neæe biti izbrisane. Opcija Auto brisanje omoguæuje vam da telefon konfigurirate da nakon nekog vremena automatski bri¹e stare bilje¹ke. • Postavi za namje¹tanje datuma. ponavljajuæe bilje¹ke. vremena. pritisnite ili . a zatim odaberite Vidi. Pritisnite Meni i odaberite Kalendar. Prikaz bilje¹ke omoguæuje vam pregled pojedinosti o odabranoj bilje¹ki.Savjet: Da biste listali po popisu bilje¹ki za svaki pojedinaèni dan. premje¹tanje i ponavljanje bilje¹ke. bilje¹ki o roðendanima. oblika datuma ili vremena. pritisnite Opcije i odaberite Spremi.

. 88 Uporaba izbornika • Poziv . Pokretanje igre 1. Nakon ¹to ste namjestili alarm. Nakon toga utipkajte godinu roðenja i pritisnite U redu. All rights reserved. pritisnite Opcije i odaberite Spremi. Pritisnite Meni. Kada se na zaslonu pojavi bilje¹ka s oznakom . a zatim odaberite Spremi.Utipkajte broj telefona. pritisnite Opcije i odaberite Spremi. (Umjesto utipkavanja broja telefona. Doðite do igre ili skupine igara (naziv ovisi o igri). 2. a zatim odaberite Igre i Izbor igre.• Roðendan . Ne ukljuèujte telefon tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. s Igre (izbornik 9) Programska podr¹ka za va¹ telefon ukljuèuje i neke igre posebno prilagoðene ovome Nokia telefonu. Opaska: Za kori¹tenje ove funkcije telefon treba biti ukljuèen.) Zatim utipkajte vrijeme poziva i pritisnite U redu. Za zaustavljanje alarma bez prikaza bilje¹ke pritisnite Izlaz. Copyright © 2004 Nokia. Za zaustavljanje alarma i prikaz bilje¹ke pritisnite Vidi. mo¾ete pritisnuti Opcije i potra¾iti ime i broj telefona u Kontaktima. Da biste ukljuèili alarm za bilje¹ku. odaberite S melodijom ili Bez tona te namjestite vrijeme alarma.Utipkajte ime osobe (ili pritisnite Opcije te ga potra¾ite u Kontaktima). Utipkajte ime. na zaslonu æe pri pregledu bilje¹ki biti prikazana oznaka Kada vas telefon podsjeti na bilje¹ku Telefon æe se oglasiti zvuènim signalom i prikazati bilje¹ku. prikazani broj moæi æete pozvati pritiskom na tipku . pritisnite Opcije. . Da biste ukljuèili alarm za bilje¹ku. odaberite S melodijom ili Bez tona te namjestite vrijeme alarma.

. mo¾da neæete moæi pristupiti usluzi èije su postavke spajanja trenutaèno aktivne. O dostupnosti razlièitih usluga. trebali biste poduzeti iste mjere opreza po pitanju sigurnosti i sadr¾aja kao ¹to biste to uèinili sa svakim drugim odredi¹tem. Da biste pokrenuli pojedinu igru. Preuzimanje igara Pritisnite Meni. Ponovo se poku¹ajte spojiti na uslugu. naèinu plaæanja i cijenama raspitajte se kod svog mre¾nog operatera odnosno davatelja usluga. Upamtite da pri preuzimanju igre ili aplikacije ove mo¾ete spremiti u izbornik Aplikacije umjesto u izbornik Igre. 89 Uporaba izbornika 3. a zatim odaberite Igre i Uèitavanje igara. U tom sluèaju. vidi Oznake na stranici 105. ta æe se igra . vidi Ostale opcije dostupne za aplikacije ili skupine aplikacija na stranici 91. Copyright © 2004 Nokia. Pritisnite Opcije i odaberite Otvori ili pritisnite i pokrenuti. Upamtite da pokretanje nekih igara mo¾e br¾e isprazniti bateriju telefona (pa æete ga onda mo¾da trebati spojiti na punjaè). uðite u izbornik Usluge i ukljuèite drugi skup postavki usluge (vidi Spajanje na uslugu na stranici 101). prikazat æe se popis igara iz odabrane skupine. doðite do ¾eljene igre i pritisnite Opcije. Ako spajanje ne uspije. Ako ste odabrali samo jednu igru. a zatim odaberite Otvori ili pritisnite . Za pristup popisu oznaka u izborniku Usluge odaberite Jo¹ oznaka. Na zaslonu æe se prikazati popis dostupnih oznaka. Odaberite odgovarajuæu oznaku za spajanje na ¾eljenu uslugu. Odluèite li preuzimati aplikacije s takvih lokacija.U suprotnom. Ostale opcije dostupne za igre ili skupine igara Opcije za igre. All rights reserved. Upamtite da Nokia ne pru¾a nikakva jamstva za aplikacije preuzete s lokacija koje ne pripadaju Nokiji.

Ne ukljuèujte telefon tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. Igre koriste zajednièku memoriju. Pokretanje aplikacije 1. Ako ste odabrali samo jednu aplikaciju. pritisnite Meni. svjetla i vibracijskih funkcija za igru. a zatim odaberite Igre i Memorija. Postavke igara Pritisnite Meni. 90 Uporaba izbornika Stanje memorije za igre . Doðite do aplikacije ili skupine aplikacija (naziv ovisi o aplikaciji). vidi Zajednièka memorija na stranici 18. a zatim odaberite Aplikacije i Izbor programa. Prije kori¹tenja neke od tih aplikacija. Pritisnite Meni. morate je preuzeti u telefon. . 3. s Aplikacije (izbornik 10) Ovaj vam izbornik omoguæuje upravljanje Java aplikacijama koje su instalirane u va¹em telefonu. Razni davatelji usluga nude druge aplikacije. 2. ta æe Copyright © 2004 Nokia. Opaska: Za kori¹tenje ove funkcije telefon treba biti ukljuèen.Da biste vidjeli kolièinu raspolo¾ive memorije za instalaciju igara i aplikacija. All rights reserved. Programska podr¹ka za va¹ telefon ukljuèuje i neke Java aplikacije posebno prilagoðene ovome Nokia telefonu. a zatim odaberite Igre i Postavi za definiranje zvukova. Pritisnite Opcije i odaberite Otvori ili pritisnite se aplikacija i pokrenuti.

• Pristup Webu za ogranièenje ovlasti aplikacije za pristup mre¾i. All rights reserved. iste mo¾ete ponovo preuzeti s lokacije Nokia Software Market. Prikazuje se samo ako je uz aplikaciju zadana i internetska adresa. Upamtite da pokretanje nekih aplikacija mo¾e br¾e isprazniti bateriju telefona (pa æete ga onda mo¾da trebati spojiti na punjaè). • Postavi usluge. Odaberite Prvo pitaj i telefon æe zatra¾iti dopu¹tenje za spajanje na mre¾u. odreðene pretpostavljene postavke koje su nekim aplikacijama potrebne za preglednik. 91 Uporaba izbornika U suprotnom.softwaremarket. Copyright © 2004 Nokia. Ostale opcije dostupne za aplikacije ili skupine aplikacija • Brisanje za brisanje aplikacije ili skupine aplikacija iz telefona. Ne zaboravite da ako iz telefona izbri¹ete tvornièki instaliranu aplikaciju ili skup aplikacija. www. prikazat æe se popis aplikacija iz odabrane skupine. • Obnovi verziju za provjeru je li nova inaèica aplikacije spremna za preuzimanje putem usluga (ako to podr¾ava aplikacija). doðite do ¾eljene aplikacije i pritisnite Opcije. Da biste pokrenuli pojedinu aplikaciju. a zatim odaberite Otvori ili pritisnite . Ova znaèajka zahtijeva podr¹ku na razini mre¾e.com. • Detalji za dodatne podatke o aplikaciji.nokia. odnosno Nije dopu¹teno da biste svoje dopu¹tenje uskratili.. a zatim Dopu¹teno da biste taj pristup dopustili. • Web stranica za prikupljanje dodatnih informacija ili podataka namijenjenih aplikaciji s internetske stranice.

Odluèite li preuzimati Java programe s takvih lokacija. nakon èega æe biti prikazan popis dostupnih oznaka.Va¹ telefon podr¾ava J2METM Java aplikacije. aplikacija. uðite u izbornik Usluge i ukljuèite drugi skup postavki usluge (vidi Spajanje na uslugu na stranici 101). vidi Preuzimanje igara na stranici 89. vidi Oznake na stranici 105. a zatim odaberite Aplikacije i Uèitav. • Pritisnite Meni i odaberite Usluge da biste prona¹li stranicu s koje mo¾ete preuzeti odgovarajuæu Java aplikaciju. Novu Java aplikaciju mo¾ete preuzeti na razlièite naèine: • Pritisnite Meni. O dostupnosti razlièitih usluga. All rights reserved. Odaberite odgovarajuæu oznaku za spajanje na ¾eljenu uslugu. Za pristup popisu oznaka u izborniku Usluge odaberite Jo¹ oznaka. Ako spajanje ne uspije. U tom sluèaju. Pogledajte Pregledavanje stranica usluge na stranici 102. trebali biste poduzeti iste mjere opreza po pitanju sigurnosti i sadr¾aja kao ¹to biste to uèinili sa svakim drugim odredi¹tem. mo¾da neæete moæi pristupiti usluzi èije su postavke spajanja trenutaèno aktivne. Upamtite da pri preuzimanju igre ili aplikacije istu mo¾ete spremiti u izbornik Igre umjesto u izbornik Aplikacije. Prije preuzimanja aplikacije uvjerite se da je kompatibilna s telefonom. Ponovo se poku¹ajte spojiti na uslugu. • Poslu¾ite se funkcijom za preuzimanje igara. • Uporabite instalacijski program Nokia Application Installer iz paketa PC Suite da biste uèitali aplikacije iz kompatibilnog raèunala u svoj telefon. naèinu plaæanja i cijenama raspitajte se kod svog mre¾nog operatera odnosno davatelja usluga. 92 Uporaba izbornika Preuzimanje aplikacije . Copyright © 2004 Nokia. Upamtite da Nokia ne pru¾a nikakva jamstva za programe preuzete s lokacija koje ne pripadaju Nokiji.

Aplikacije koriste zajednièku memoriju. • Program nije podr¾an. do¹lo je do pogre¹ke tijekom operacije. • Fajl prevelik. a zatim odaberite Aplikacije i Memorija. telefon ne prepoznaje format datoteke. All rights reserved. 93 Uporaba izbornika Tijekom preuzimanja ili rada Java aplikacije mogu se pojaviti sljedeæe obavijesti: . do¹lo je do pogre¹ke u pokrenutoj aplikaciji. • Nemoguæe pokrenuti program. • Pokretanje neuspjelo. Prekinite sve aktivne pozive ili funkcije i ponovo poku¹ajte pokrenuti aplikaciju. Stanje memorije za aplikacije Da biste vidjeli kolièinu raspolo¾ive memorije za instalaciju igara i aplikacija. aplikacija poku¹ava uspostaviti internetsku vezu tijekom aktivnog poziva.• Akcija neuspjela. datoteka je prevelika za pokretanje na telefonu ili pristupno raèunalo ne podr¾ava velike datoteke. telefon nije mogao pokrenuti aplikaciju. • Fajl neispravan. • Nepoznato (pojavljuje se na popisu aplikacija). aplikacije nije ispravna. vidi Zajednièka memorija na stranici 18. • Oblik fajla nepoznat. Copyright © 2004 Nokia. • Gre¹ka programa. aplikacija nije kompatibilna s telefonom. pritisnite Meni. nema dovoljno resursa za pokretanje aplikacije. Poku¹ajte ponovo. • Poziv u tijeku. aplikacija nije valjana.

Korake od 3 do 5 ponovite onoliko puta koliko je potrebno. Unesite drugi broj. dijeliti. kvadrirati. Za konaèan rezultat pritisnite Opcije. Ne ukljuèujte telefon tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. Podijeljeno s. All rights reserved. mno¾iti. 2. Kalkulator Kalkulatorom ugraðenim u va¹ telefon mo¾ete zbrajati. a zatim odaberite Dodaci i Kalkulator. Drugi korijen ili Promjena. Puta. Pritisnite Meni. a zatim odaberite Jednako. Pritisnite Opcije i odaberite Plus. Opaska: Za uporabu funkcija u izborniku Dodaci telefon treba biti ukljuèen. tri puta za mno¾enje te èetiri puta za dijeljenje. Copyright © 2004 Nokia. oduzimati. 5. Kada se na zaslonu pojavi ’0’. utipkajte prvi broj (za decimalni zarez pritisnite ). Za novi izraèun najprije pritisnite i dr¾ite Bri¹i. 3.Va¹ vam telefon u sklopu ovog izbornika nudi neke praktiène funkcije. 6. Ovaj kalkulator ogranièene je toènosti pa se kao posljedica zaokru¾ivanja mogu pojaviti gre¹ke. Minus. 94 Uporaba izbornika s Dodaci (izbornik 11) . 4. 1. Pritisnite Meni. dva puta za oduzimanje. vaditi drugi korijen i pretvarati valute. Na kvadrat. a zatim odaberite Dodaci i Kalkulator. Savjet: Drugi naèin jest da tipku pritisnete jednom za zbrajanje. posebno kod vi¹estrukih dijeljenja. Pretvorba valuta 1.

pritisnite . Ne pritisnete li unutar 30 sekundi niti jednu tipku. Vrijednost teèaja ostaje u memoriji sve dok je ne zamijenite drugom vrijedno¹æu. Za pretvorbu valute utipkajte iznos koji ¾elite pretvoriti. Brojilo vremena Pritisnite Meni. Alarm mo¾ete prekinuti pritiskom na bilo koju tipku. . Za spremanje vrijednosti teèaja najprije pritisnite Opcije.3. a zatim pritisnite U redu da biste pokrenuli brojilo vremena. a zatim odaberite Teèaj zamjene. Utipkajte vrijednost teèaja (za decimalni zarez pritisnite ) i pritisnite U redu. ©toperica Pomoæu ¹toperice mo¾ete mjeriti vrijeme te apsolutna i relativna meðuvremena. a za zaustavljanje brojila odaberite Zaustavi brojilo. ®elite li da se mjerenje vremena nastavi u pozadini. telefon æe se oglasiti tonom. Copyright © 2004 Nokia. pritisnite Opcije i odaberite U domaæu ili U stranu. Tijekom mjerenja vremena mo¾ete koristiti i ostale funkcije telefona. vremena. odaberite Promjen. a zatim pritisnite U redu. Savjet: Pretvorbu valuta mo¾ete obaviti i u stanju èekanja. 95 Uporaba izbornika 2. Utipkajte vrijeme alarma u satima i minutama. • Da biste izmijenili vrijeme. Ako vrijeme alarma nastupi u stanju èekanja. Odaberite jednu od prikazanih opcija. mo¾ete sami napisati poruku koja æe biti prikazana po isteku vremena. Utipkajte iznos koji ¾elite pretvoriti. a na zaslonu æe bljeskati tekst bilje¹ke (ako ste ga napisali) ili poruka Vrijeme pro¹lo. alarm æe se automatski zaustaviti. pritisnite Opcije i odaberite U domaæu ili U stranu. a zatim odaberite Dodaci i Brojilo vremena. All rights reserved. Ako ¾elite. Za zaustavljanje alarma i brisanje bilje¹ke pritisnite U redu.

©toperica i Podjela vremena. Listajte kako biste ih sve mogli vidjeti. Mjerenje vremena i apsolutnih meðuvremena. Utipkajte naziv izmjerenog vremena i pritisnite U redu. Pritisnite Meni. Za zaustavljanje mjerenja vremena pritisnite Stani. pritisnite Podjela. Spremiti za spremanje vremena. Pritisnite Opcije i meðuvremena æete moæi spremiti ili ih vratiti na nulu. 2. a zatim odaberite Dodaci i ©toperica. Za poèetak mjerenja vremena pritisnite Poèni. Za poèetak mjerenja vremena pritisnite Poèni. 4. Na nulu za vraæanje vremena na nulu bez spremanja. . Copyright © 2004 Nokia. a za registriranje meðuvremena Meðuvrij. a zatim odaberite Dodaci. 3. a zatim odaberite Dodaci. All rights reserved. Pritisnite Opcije i odaberite Poèni za poèetak novog mjerenja vremena. Ne unesete li naziv. ©toperica i Dio vremena. kao naslov æe se koristiti ukupno vrijeme. Svaki put kada ¾elite registrirati meðuvrijeme. Novo æe vrijeme biti pridodano prethodnom. Relativna meðuvremena Pritisnite Meni.Mjerenje vremena i apsolutnih meðuvremena 1. Pazite da ne dopustite rad u pozadini kada na telefonu obavljate neke druge operacije. Za zaustavljanje mjerenja relativnih meðuvremena pritisnite Stani. 96 Uporaba izbornika Kori¹tenje ¹toperice tro¹i bateriju tako da æe vrijeme rada telefona biti smanjeno. Prikaz i brisanje vremena Pritisnite Meni. Pogledajte prethodni odjeljak. odaberite Nastaviti. Apsolutna meðuvremena prikazana su na zaslonu ispod tekuæeg vremena. Ako ste mjerenje vremena prebacili u pozadinu.

odaberite Brisati vremena. doðite do vremena koja ¾elite izbrisati i pritisnite Bri¹i i U redu. za prikaz zadnjeg izmjerenog vremena mo¾ete odabrati Poka¾i zadnje. raspored letova ili informacije o stanju na burzi. primjerice. odnosno zadnjih vremena iz vremenskih skupova. ukljuèivati vremensku prognozu. Ove usluge mogu. 2. Osnovni koraci za pristup i uporabu usluga 1. Odaberite Vidi vremena i bit æe prikazan popis naziva. naèinu plaæanja i cijenama raspitajte se kod svog mre¾nog operatera i/ili onog davatelja èije usluge namjeravate koristiti.Da biste izbrisali spremljena vremena. s Usluge (izbornik 12) Mo¾ete pristupiti raznim uslugama na Internetu. Buduæi da su zaslon telefona i kapacitet memorije puno manji nego u raèunala. Vidi stranicu 101. . Odaberite Brisanje svega i pritisnite U redu ili odaberite Jedno po jedno. Spremite postavke usluge potrebne za pristup usluzi koju namjeravate koristiti. internetski sadr¾aj je na zaslonu telefona prikazan drugaèije. Copyright © 2004 Nokia. Imajte na umu da mo¾da neæete moæi vidjeti sve detalje s internetskih stranica. Vidi stranicu 98. nakon èega mo¾ete odabrati vremenski skup koji ¾elite pogledati. O dostupnosti ovih usluga. Pomoæu vi¹enaèinskog preglednika telefona mo¾ete pregledavati usluge koje na svojim stranicama koriste jezik Wireless Mark-Up Language (WML) ili Extensible HyperText Markup Language (xHTML). vijesti. Ne ukljuèujte telefon tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. Spojite se na dotiènu uslugu. Od davatelja usluga dobit æete i upute o naèinu njihova kori¹tenja. All rights reserved. Opaska: Za kori¹tenje ove funkcije telefon treba biti ukljuèen. 97 Uporaba izbornika Ako ¹toperica nije vraæena na nulu.

Poènite pregledavati stranice usluge. Ako unutar odjeljka Aktivni postavi usluga ima spremljenih postavki. Copyright © 2004 Nokia. pritisnite Da ili. Postavke mo¾ete utipkati i ruèno ili ih mo¾ete dodati i izmijeniti pomoæu programskog paketa PC Suite.4. na primjer. pritisnite Ne. na zaslonu æe biti prikazana obavijest Primljeni postavi usluge. 98 Uporaba izbornika 3. prikazat æe se poruka Ukljuèiti spremljene postave usluge? Da biste ukljuèili spremljene postavke. Za spremanje postavki pritisnite Spremi. • Za prethodni pregled primljenih postavki pritisnite Opcije i odaberite Vidi. prekinite vezu s uslugom. Vidi stranicu 104. Postavke mogu. Spremanje postavki usluge dobivenih u obliku OTA poruke Kad postavke usluge dobijete u obliku OTA poruke. • Za odbacivanje dobivenih postavki pritisnite Opcije i odaberite Odbaci. da biste ih samo spremili. Za dodatne informacije i odgovarajuæe postavke obratite se svojemu mre¾nom operateru ili davatelju one usluge koju namjeravate koristiti. Vidi stranicu 102. • Za spremanje dobivenih postavki pritisnite Opcije i odaberite Spremi. Ako unutar Aktivni postavi usluga nema postavki. Kada zavr¹ite s pregledavanjem. tada su one spremljene unutar prvog slobodnog skupa postavki spajanja i ukljuèene. All rights reserved. Namje¹tanje telefona za kori¹tenje usluge Postavke usluge mo¾ete dobiti u obliku OTA poruke od mre¾nog operatera odnosno davatelja one usluge koju namjeravate koristiti. . biti dostupne na njihovim stranicama.

brzini veze te ostalim pojedinostima obratite se svojemu mre¾nom operateru ili davatelju usluga. • Poèetna stranica . neæe biti uspostavljena veza. • Sigurnost veze . Doðite do skupa postavki veze koji biste ¾eljeli ukljuèiti i pritisnite Ukljuèi.Utipkajte adresu poèetne stranice usluge koju namjeravate koristiti (za toèku pritisnite ). Skup postavki veze je zbirka vi¹e postavki potrebnih za spajanje na uslugu.Odaberite GSM podaci ili GPRS.Odaberite Ukljuèeno ili Iskljuèeno. Ako se svejedno ¾elite spojiti preko veze koja nije sigurna.1. • Vrsta sesije . All rights reserved. • Nositelj podataka . 3. Copyright © 2004 Nokia. sigurnost veze morat æete postaviti na Iskljuèeno. Za informacije o cijenama. Trebate ukljuèiti onaj skup postavki veze u koji ¾elite spremiti postavke usluge. Postavke za odabranog nositelja naæi æete u ni¾e navedenim odjeljcima Postavke kad je odabrani nositelj podataka GSM podaci i Postavke kad je odabrani nositelj podataka GPRS. a zatim odaberite Usluge. telefon poku¹ava uspostaviti sigurnu vezu s uslugom. Kad je sigurnost veze postavljena na Ukljuèeno. Ako sigurna veza nije dostupna. Odaberite svaku od postavki zasebno i utipkajte potrebne postavke prema informacijama koje ste dobili od va¹eg mre¾nog operatera ili davatelja usluga. Odaberite Aktivni postavi usluga. Odaberite Uredi aktivne postave usluga.Odaberite Stalna ili Privremena. 2. 99 Uporaba izbornika Ruèno utipkavanje postavki usluge . 4. Postavi i Postavi veze.Utipkajte novi naziv skupa postavki veze. • Ime postava . Pritisnite Meni.

• GPRS pristupna toèka .Utipkajte naziv pristupne toèke. IP adresu dobivate od svojeg mre¾nog Uporaba izbornika Postavke kad je odabrani nositelj podataka GSM podaci • Broj za biranje .Odaberite Osigurano ili Normalno. Ako odaberete Automatski.Odaberite Po potrebi ili Uvijek na vezi. Copyright © 2004 Nokia.Utipkajte korisnièko ime. • Vrsta prijave . po uspostavi veze morat æete unijeti informacije o prijavi. 100 ). Automatski je dostupna samo ako je Analogno trenutaèno odabrana vrsta podatkovnog poziva.• IP adresa . Ako odaberete Ruèno. • Vrsta poziva s podacima .Utipkajte lozinku. Postavke kad je odabrani nositelj podataka GPRS • GPRS veza . • IP adresa . • Vrsta prijave .Odaberite brzinu koju ¾elite koristiti ili odaberite Automatski. ). Taj naziv æete dobiti od svojeg mre¾nog operatera odnosno davatelja usluga.Odaberite Osigurano ili Normalno. • Ime korisnika . . All rights reserved. Naziv pristupne toèke potreban vam je za uspostavljanje veze s GPRS mre¾om. • Brzina poziva s podacima .Utipkajte adresu (za toèku pritisnite • Vrsta provjere .Odaberite Ruèno ili Automatski. • Lozinka .Utipkajte adresu (za toèku pritisnite operatera odnosno davatelja usluga. vrsta prijave koristi korisnièko ime i lozinku koje se nalaze u sljedeæim postavkama.Odaberite Analogno ili ISDN. Stvarna brzina podatkovnog poziva ovisi o davatelju usluga. • Vrsta provjere .Odaberite Ruèno ili Automatski.Utipkajte broj telefona.

Spajanje na uslugu 1. . Ako oznaka ne radi s trenutaèno aktivnim postavkama usluge. potra¾ite skup postavki spajanja koji ¾elite ukljuèiti. a zatim pritisnite Ukljuèi.Utipkajte lozinku. Za ukljuèivanje postavki: • Pritisnite Meni. Postavi i Postavi veze. Copyright © 2004 Nokia.Utipkajte korisnièko ime. Utipkajte adresu usluge i pritisnite U redu. ukljuèite drugi skup postavki usluge i poku¹ajte ponovo. All rights reserved. ili u stanju èekanja pritisnite i dr¾ite . a zatim odaberite Usluge i Oznake te na kraju odaberite oznaku. a zatim odaberite Usluge. Odaberite Aktivni postavi usluga. • Odaberite oznaku usluge: Pritisnite Meni. Nakon toga se spojite na uslugu.• Lozinka . 101 Uporaba izbornika • Ime korisnika . a zatim odaberite Usluge i Poèetna stranica. a zatim odaberite Usluge i Idi na adresu. Najprije provjerite jesu li ukljuèene postavke usluge koju ¾elite koristiti. • Utipkajte adresu usluge: Pritisnite Meni. npr. Spojiti se mo¾ete na tri naèina: • Otvorite poèetnu stranicu. Imajte na umu da ispred adrese nije potrebno upisivati http:// jer æe to biti umetnuto automatski. poèetnu stranicu davatelja usluga: Pritisnite Meni. 2.

mo¾ete zapoèeti s pregledavanjem stranica. • Oznake. All rights reserved. Odaberite • Poèetna stranica za povratak na poèetnu stranicu odabrane usluge. Copyright © 2004 Nokia. Slijedite tekst uputa na zaslonu. Ako je kao nositelj podataka odabran GPRS. nakon poziva ponovo poku¹ati spojiti na GPRS vezu. • Dodaj oznaku za spremanje stranice kao oznake. 102 Uporaba izbornika Pregledavanje stranica usluge . Opcije tijekom pregledavanja Pritisnite Opcije i bit æe vam dostupne sljedeæe opcije. specifiène za tu stranicu. Pogledajte Oznake na stranici 105. a za unos posebnih znakova tipku . Ako tijekom GPRS veze primite ili uputite poziv ili primite tekstualnu poruku. • Vidi sliku ili Vidi slike za prikaz slika i animacija sa stranice. za uèitavanje za prikaz popisa oznaka za preuzimanje • Preèice za otvaranje novog popisa opcija koje su. primjerice.Nakon spajanja na uslugu. Davatelj usluga mo¾e pored navedenih nuditi i druge opcije. u gornjem desnom uglu zaslona bit æe prikazana oznaka koja oznaèava da je GPRS veza privremeno iskljuèena (na èekanju). Za vi¹e pojedinosti obratite se svom davatelju usluga. tijekom pregledavanja æe u gornjem lijevom uglu zaslona biti prikazana oznaka . • Za odabir oznaèene stavke pritisnite • Za unos slova i brojki pritisnite tipke . • Link. Telefon æe se. Uporaba tipki telefona tijekom pregledavanja • Za pregledavanje stranica koristite bilo koju od tipki za upravljanje. primjerice. . Funkcije tipki telefona mogu se razlikovati kod razlièitih usluga.

• Prazni spremnik. Kako isprazniti priruènu memoriju naæi æete u odjeljku Brisanje priruène memorije na stranici 107. svom bankovnom raèunu). • Postavi izgleda. Pogledajte Biranje postavki cookieja na stranici 104. • Info o sigurnosti za pregled informacija o sigurnosti trenutaène veze i poslu¾itelja. Izravno pozivanje Vi¹enaèinski preglednik podr¾ava funkcije kojima mo¾ete pristupiti tijekom pregledavanja. kao i spremiti ime i broj telefona sa stranice u Kontakte. Pogledajte Spremnik usluga na stranici 106. • Rabi detalj za izdvajanje brojeva. Pogledajte Postavke izgleda vi¹enaèinskog preglednika na stranici 104. Pogledajte Brisanje priruène memorije na stranici 107. prije svake uporabe izbri¹ite meðumemoriju telefona. 103 Uporaba izbornika • Zovi / Uredi / Otvoren redak / Otvoriti / Otvoren popis za upuæivanje poziva. Opaska: Podaci o kori¹tenim uslugama nalaze se u meðumemoriji va¹eg telefona. • Prestani. unos teksta ili za biranje istaknute stavke na stranici.• Idi na adresu za unos adrese usluge kojoj namjeravate pristupiti. • Spremnik usluga. • Ponovo uèitaj za ponovno uèitavanje i obnovu tekuæe stranice. • Postavi cookieja. . Meðumemorija je memorija koja se koristi za privremeni smje¹taj podataka. Mo¾ete uputiti glasovni poziv. adresa e-po¹te i stranica s tekuæe stranice. All rights reserved. Pogledajte Odspajanje s usluge na stranici 104. Bilo da ste samo poku¹ali ili pak pristupali povjerljivim informacijama za ¹to vam je bila potrebna lozinka (primjerice. Copyright © 2004 Nokia. slati DTMF tonove dok je glasovni poziv u tijeku.

Sigurnost i Cookieji. Postavi. Kada se na zaslonu pojavi upit Prekinuti tra¾enje?. 2. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. a zatim odaberite Usluge. u sluèaju da ne stane u jedan redak. Odaberite Prijelom teksta. biti skraæen. Na taj naèin mo¾ete ubrzati pregledavanje stranica koje sadr¾e mnogo slika. tekst æe. ili u stanju èekanja pritisnite Meni. A mo¾ete i pritisnuti . a zatim odaberite Usluge. Odaberite Dopustiti ili Odbaciti za omoguæavanje. pritisnite Opcije. Postavi i Postavi izgleda. Tijekom pregledavanja pritisnite Opcije i odaberite Ostale opcije. u sluèaju da ne stane u jedan redak. Sigurnosni postavi i Cookieji. Odaberite Ne i slike sa stranice neæe biti prikazane. Odaberite Ukljuèeno i tekst æe. pritisnite Da. Tijekom pregledavanja pritisnite Opcije i odaberite Ostale opcije i Postavi izgleda. Identifikacijski podaci bit æe spremljeni sve dok ne izbri¹ete sadr¾aj priruène memorije (vidi Brisanje priruène memorije na stranici 107). 1. primjerice. . odnosno onemoguæavanje primanja identifikacijskih podataka. Postavke izgleda vi¹enaèinskog preglednika 1. ili u stanju èekanja pritisnite Meni. Ako odaberete Iskljuèeno. biti va¹i osobni podaci ili va¹ izbor pri pregledavanju. Ako je odabrani nositelj podataka GSM podaci. Odaberite Prikaz slika.Da biste okonèali pregledavanje i prekinuli vezu. dvaput pritisnite Telefon prekida vezu s uslugom. a zatim odaberite Prestani. Biranje postavki cookieja Identifikacijski podaci su podaci koji se sa stranica spremaju u priruènu memoriju preglednika va¹eg telefona. 104 Uporaba izbornika Odspajanje s usluge . 2. prijeæi u novi redak. Ti podaci mogu.

Mo¾ete takoðer vidjeti naslov i adresu odabrane oznake. mo¾ete stvoriti novu oznaku. 105 Uporaba izbornika Oznake . slike. Za ta odredi¹ta Nokia ne daje nikakva jamstva. na zaslonu telefona æe se prikazati poruka 1 oznaka primljena. niti ih preporuèuje. Preuzimanje 1. za uèitavanje. 3. Da biste preuzeli dodatne melodije. izravno je poslati drugom telefonu kao oznaku ili OTA poruku. Tijekom pregledavanja pritisnite Opcije. pritisnite Meni. 1. 2. pak. Primanje oznake Kad primite oznaku (poslanu kao oznaku). Odaberite Idi na za uspostavljanje veze sa stranicom kojoj je pridru¾ena oznaka. All rights reserved. Copyright © 2004 Nokia. a zatim odaberite Oznake. slike. ili. Odaberite Uèitav. Spremi da biste je spremili ili Odbaci da biste je odbacili. Uèitavanje slika. Imajte na umu da se mo¾e dogoditi da u va¹em telefonu budu unaprijed instalirane oznake odredi¹ta koja nisu u poslovnoj vezi s tvrtkom Nokia. trebali biste poduzeti iste mjere opreza po pitanju sigurnosti i sadr¾aja kao ¹to biste to uèinili sa svakim drugim odredi¹tem na Internetu. Pritisnite Vidi.U memoriju telefona adrese stranica mo¾ete spremiti kao oznake. 2. Doðite do oznake koju ¾elite koristiti i pritisnite Opcije. aplikacija da biste preuzeli melodije. igre ili aplikacije. izmijeniti ili izbrisati tu oznaku. ili u stanju èekanja pritisnite Meni. a zatim odaberite Usluge i Oznake. Odluèite li ih koristiti. Uèitavanje igara ili Uèitav. igre ili aplikacije u telefon. a zatim Opcije i odaberite Vidi da biste pregledali oznaku. a zatim odaberite Usluge i Link. melodija.

odaberite Pronaði. a zatim odaberite Usluge. All rights reserved. poruka æe biti premje¹tena u Spremnik usluga. 106 Uporaba izbornika Sadr¾aj preuzimajte iz sigurnih izvora. a mogu sadr¾avati tekstualnu poruku ili adresu usluge. Odaberete li Automatska veza iskljuèena. Za prikaz detaljnih informacija o obavijesti o usluzi odaberite Detalji.Spremnik usluga Telefon mo¾e primati poruke usluga koje vam ¹alje va¹ davatelj usluga. nakon primitka poruke usluge. odabrali Pronaði. Postavi i Postavi ulaznog spremnika usluge. Copyright © 2004 Nokia. Da biste ukljuèili vi¹enaèinski preglednik i preuzeli oznaèeni sadr¾aj. a zatim odaberite Usluge. Postavi i Spremnik usluga. Za pristup opciji Spremnik usluga tijekom pregledavanja pritisnite Opcije. • Da biste konfigurirali telefon na primanje (ili odbijanje) poruke usluge. obavijesti o novostima. a za njeno brisanje odaberite Brisati. odaberite Poruke usluge i Ukljuèeno (ili Iskljuèeno). • Pritisnete li Izlaz. a zatim odaberite Ostale opcije i Spremnik usluga. telefon æe po primitku poruke usluge automatski ukljuèiti preglednik. • Odaberite Automatska veza. Postavke spremnika usluga Pritisnite Meni. Poruke usluga su. Ako ste konfigurirali telefon na primanje poruka usluga te ste odabrali Automatska veza ukljuèena. . telefon æe ukljuèiti preglednik samo ako ste. Doðite do ¾eljene poruke i pritisnite Opcije. Za naknadni pristup opciji Spremnik usluga pritisnite Meni. Vidi takoðer Preuzimanje igara na stranici 89 i Preuzimanje aplikacije na stranici 92. po primitku poruke usluge pritisnite Prika¾i. primjerice. Da biste u stanju èekanja pristupili opciji Spremnik usluga.

Oznaka sigurnosti Ako je oznaka sigurnosti prikazana na zaslonu za vrijeme uspostavljene veze. Telefon æe vas upozoriti u sluèaju da nije moguæe provjeriti identitet poslu¾itelja ili pristupnog raèunala. a zatim odaberite Usluge. a zatim odaberite Ostale opcije i Prazni spremnik ili • u stanju èekanja pritisnite Meni. kao i u sluèaju da u svom telefonu ne posjedujete odgovarajuæu potvrdu ovlasti. Nakon preuzimanja æete potvrdu moæi vidjeti. Spremljene potvrde dodane su na popis potvrda u telefonu. Sigurnosni postavi i Potvrde ovlasti. Potvrde ovlasti Za kori¹tenje nekih usluga. uporabom potvrda poveæat æete sigurnost veza izmeðu svog telefona i pristupnog raèunala. Ako usluga omoguæuje uporabu potvrda ovlasti. Vidi takoðer Info o sigurnosti u odjeljku Uporaba tipki telefona tijekom pregledavanja na stranici 102. to znaèi da je prijenos podataka izmeðu telefona i pristupnog raèunala odnosno poslu¾itelja (koji mo¾ete identificirati preko Copyright © 2004 Nokia. kao ¹to su bankarske usluge. All rights reserved. bit æe vam potrebna potvrda o sigurnosti. Ako je opcija Sigurnost veze postavljena na Ukljuèeno. Pregled popisa potvrda ovlasti Pritisnite Meni. odnosno poslu¾itelja. odnosno pristupnog raèunala nije autentièna. u sluèaju da potvrda poslu¾itelja.Informacije ili usluge kojima ste pristupili pohranjene su u priruènu memoriju telefona. Priruèna memorija je meðumemorija koja se koristi za privremeni smje¹taj podataka. Za pra¾njenje priruène memorije: • tijekom pregledavanja pritisnite Opcije. a zatim odaberite Usluge i Prazni spremnik. Postavi. 107 Uporaba izbornika Brisanje priruène memorije . a potom je spremite ili izbri¹ite. takvu potvrdu mo¾ete preuzeti sa stranice.

s Idi na (izbornik 13) Za brz pristup odreðenim funkcijama pritisnite Meni. Na davatelju usluga je da ostvari siguran prijenos podataka izmeðu pristupnog raèunala i podatkovnog poslu¾itelja. Za pristup ovim uslugama mo¾da æe biti potrebno poslati SMS poruku ili uputiti poziv. s SIM usluge (izbornik 14) Osim funkcija telefona. va¹a SIM kartica mo¾e sadr¾avati i dodatne usluge kojima mo¾ete pristupati putem ovog izbornika. Naziv i sadr¾aj izbornika ovise o dostupnim uslugama. 108 Uporaba izbornika postavke IP adresa u Uredi aktivne postave usluga) ¹ifriran. Opaska: Za moguænost pretplate. obratite se svom dobavljaèu SIM kartice . ¹to mo¾e znaèiti i odreðeni tro¹ak. Ako na popis ¾elite dodati neke funkcije. telefon mo¾ete konfigurirati da vam prilikom kori¹tenja SIM usluga prikazuje poruke potvrde koje se ¹alju izmeðu va¹eg telefona i mre¾e. pritisnite Dodaj. . davatelju usluga ili drugom dobavljaèu. Copyright © 2004 Nokia. Za uklanjanje ili dodavanje vi¹e funkcija na popis pogledajte odjeljak Osobni preèaci na stranici 72. cijene i obavijesti o kori¹tenju SIM usluga. Ovaj æe izbornik biti prikazan samo ako to omoguæuje va¹a SIM kartica. doðite do funkcije koju ¾elite dodati i pritisnite Oznaèi. ne znaèi da æe i prijenos podataka izmeðu pristupnog raèunala i podatkovnog poslu¾itelja (mjesta gdje su tra¾eni podaci smje¹teni) biti siguran. All rights reserved.mre¾nom operateru. Oznaka sigurnosti. Pomoæu opcije Da u sklopu izbornika Potvrda akcija SIM usluga (izbornik 4-3-6). meðutim. a zatim odaberite Idi na i ¾eljenu funkciju s popisa.

Dodatne informacije. npr. Copyright © 2004 Nokia.nokia. kao i datoteke koje mo¾ete preuzeti. slati tekstualne i slikovne poruke te sinkronizirati kontakte i kalendar izmeðu telefona i kompatibilnog raèunala. s Programski paket PC Suite Programski paket PC Suite sadr¾i sljedeæe programe: • Nokia Application Installer za instalaciju Java aplikacija s osobnog raèunala na telefon. • Nokia Image Converter pomoæu kojega slike mo¾ete iskoristiti za multimedijske poruke ili pozadinu te ih kopirati u svoj telefon. • Nokia PC WAP Manager za izmjenu i slanje va¹ih oznaka ili obnavljanje skupa postavki veza u va¹em telefonu. All rights reserved. • Nokia Content Copier za kopiranje podataka ili prièuvne kopije podataka s telefona na osobno raèunalo ili na drugi kompatibilan Nokia telefon. mo¾ete naæi u dijelu s podr¹kom na Nokijinim stranicama.com. 109 Povezivanje s osobnim raèunalom 6. • Nokia Sound Converter za izmjenu polifonijskih melodija zvona tako da budu kompatibilne s va¹im telefonom te za njihovo kopiranje u telefon. Stavite kabel za spajanje DKU-5 u USB prikljuènicu koja se nalazi na stra¾njoj strani raèunala i spojite ga s prikljuèkom na telefonu.Posredstvom programskog paketa PC suite mo¾ete. PC suite. primjerice. Povezivanje s osobnim raèunalom . www.

Copyright © 2004 Nokia. mijenjati. 110 Povezivanje s osobnim raèunalom • Nokia Phone Editor za slanje tekstualnih poruka te izmjenu kontakata i postavki poruka u va¹em telefonu. • Nokia Connection Manager za odabir vrste veze izmeðu osobnog raèunala i telefona. melodije zvona i drugi sadr¾aj mo¾da neæe biti moguæe kopirati. .• Nokia PC Sync za sinkronizaciju kontakata i kalendara izmeðu va¹eg telefona i kompatibilnog osobnog raèunala. premje¹tati ili prosljeðivati jer su za¹tiæeni autorskim pravom. Opaska: Neke slike. • Nokia Phone Browser za kopiranje slika i melodija zvona izmeðu telefona i osobnog raèunala i obrnuto. All rights reserved.

Ne bacajte ih u smeæe. O baterijama . Pazite da na bateriji ne napravite kratki spoj. Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi izmeðu 15°C i 25°C (59°F i 77°F). 111 O baterijama 7. spojnica. Na temperaturama ispod ni¹tice karakteristike baterije znatno æe se pogor¹ati. iako mu je baterija puna. Kratkim spojem mo¾e se o¹tetiti baterija ili predmet koji ga je prouzroèio. Ako je ne koristite.pola baterije (metalni izdanci na bateriji). Ne ostavljajte bateriju prikljuèenu na punjaè dulje od jednog tjedna jer joj prekomjerno punjenje mo¾e skratiti vijek trajanja.s Punjenje i pra¾njenje Va¹ se telefon napaja baterijom koja se mo¾e puniti. potpuno napunjena baterija s vremenom æe se isprazniti. recikliranje). Telefon s pretoplom ili prehladnom baterijom mo¾e privremeno otkazati. Izlaganje baterije visokim ili niskim temperaturama. Do kratkog spoja mo¾e doæi kada preko nekog metalnog predmeta (kovanica. kao ¹to je to sluèaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima. Copyright © 2004 Nokia. Visoke i niske temperature mogu onemoguæiti punjenje. prouzroèit æe smanjenje njezina kapaciteta i vijeka trajanja. All rights reserved. kemijska olovka) doðe do izravne veze izmeðu + i . Ne bacajte baterije u vatru! Baterije odla¾ite u skladu s odgovarajuæim propisima (npr. vrijeme je za nabavku nove baterije. Koristite baterije samo za ono za ¹to su namijenjene. rezervnu bateriju nosite u d¾epu ili torbici. ¹to se dogaða kada npr. Koristite samo baterije odobrene od proizvoðaèa telefona i punite ih samo punjaèima odobrenim od proizvoðaèa. Odspojite punjaè kada ga ne koristite. Kada primijetite da se kapacitet baterije (vrijeme razgovaranja i vrijeme èekanja) znaèajno smanjio. Nikad ne koristite o¹teæene punjaèe i baterije. Nova baterija radit æe s punim uèinkom tek nakon dva do tri potpuna ciklusa punjenja i pra¾njenja! Bateriju mo¾ete puniti i prazniti i vi¹e stotina puta prije nego se istro¹i.

pa èak i taljenje odreðenih plastiènih dijelova. Nestruènim rukovanjem mogli biste ga o¹tetiti.Va¹ je telefon proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. One mogu prouzroèiti smanjenje vijeka trajanja elektronièkih komponenata. • Telefon sa svim njegovim dijelovima i dodatnom opremom dr¾ite na mjestima nedostupnima maloj djeci. 112 ÈUVANJE I ODR®AVANJE ÈUVANJE I ODR®AVANJE . Upute koje slijede pomoæi æe vam da ispunite sve pretpostavke za dobivena jamstva i da s ovim proizvodom budete zadovoljni jo¹ mnogo godina. otapala i jake deterd¾ente. Upute koje slijede pomoæi æe vam da ispunite sve pretpostavke za dobivena jamstva i da s ovim proizvodom budete zadovoljni jo¹ mnogo godina. Boja mo¾e zabrtviti pomiène dijelove i onemoguæiti ispravan rad. • Ne poku¹avajte otvarati telefon. Naime. • Telefon treba uvijek biti suh. All rights reserved. vlaga i tekuæine mogu sadr¾avati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem o¹teæuju elektronièke sklopove. o¹teæenje baterije te deformiranje. prilikom zagrijavanja (na uobièajenu temperaturu) dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja mo¾e o¹tetiti elektronièke sklopove. Na taj naèin mogu se o¹tetiti njegovi pomièni dijelovi. Nepa¾ljivim rukovanjem mo¾ete o¹tetiti elektronièke ploèice. Copyright © 2004 Nokia. • Ne izla¾ite telefon visokim temperaturama. • Ne koristite i ne dr¾ite telefon na pra¹njavim i oneèi¹æenim mjestima. Va¹ je telefon proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. • Za èi¹æenje telefona izbjegavajte jaka kemijska sredstva. • Ne izla¾ite telefon niskim temperaturama. Ki¹a. Poklonite mu stoga svu pa¾nju koju zaslu¾uje. • Ne bojite telefon. Poklonite mu stoga svu pa¾nju koju zaslu¾uje. • Pazite da vam telefon ne ispadne i èuvajte ga od udaraca i tre¹nje.

Ako ne¹to od navedenoga ne radi kako treba. odnesite to u najbli¾i ovla¹teni servis. . kao i razne prepravke i dodaci mogu o¹tetiti telefon. Ostale antene. punjaè i dodatnu opremu. Serviser æe utvrditi uzrok neispravnosti i. preuzeti proizvod na popravak. All rights reserved. Serviser æe utvrditi uzrok neispravnosti i. bude li potrebno. 113 ÈUVANJE I ODR®AVANJE • Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. Copyright © 2004 Nokia. te prouzroèiti kr¹enje propisa koji se odnose na radio ureðaje. bude li potrebno. Sve gore navedene preporuke odnose se kako na telefon. Ako ne¹to od navedenoga ne radi kako treba.Sve gore navedene preporuke odnose se kako na telefon. tako i na bateriju. preuzeti proizvod na popravak. punjaè i dodatnu opremu. odnesite to u najbli¾i ovla¹teni servis. tako i na bateriju.

S obzirom da telefon mo¾e privlaèiti metalne predmete. Meðutim. Osobe s srèanim stimulatorima: Copyright © 2004 Nokia. dogaða se da neki od njih nisu za¹tiæeni od RF signala va¹eg be¾iènog telefona.s Sigurnost u prometu Dok vozite. Kreditne kartice i ostale magnetske materijale ne stavljajte blizu telefona. Telefon mora uvijek biti prièvr¹æen za dr¾aè. Telefon uvijek prièvrstite za dr¾aè jer slu¹alica mo¾e privuæi metalne predmete. jer se mo¾e dogoditi da podaci koji su na njima zapisani budu izbrisani. osobe sa slu¹nim pomagalima ne bi smjele dr¾ati telefon uz uho na kojemu je slu¹no pomagalo. s Elektronièki ureðaji Suvremeni elektronièki ureðaji uglavnom su za¹tiæeni od radiofrekventnih (RF) signala. 114 VA®NA UPOZORENJA VA®NA UPOZORENJA . All rights reserved. Dijelovi telefona su magnetski. ne koristite ruèni telefon. Uvijek imajte na umu da je sigurnost u prometu na prvome mjestu! s Radni uvjeti Po¹tujete propise koji vrijede na odreðenom podruèju i uvijek iskljuèite telefon tamo gdje je njegova uporaba zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. Telefon koristite samo u uobièajenim radnim polo¾ajima. Ove preporuke sukladne su s neovisnim istra¾ivanjima i preporukama institucije Wireless Technology Research. ne ostavljajte ga na sjedalu ili drugdje jer bi se zbog sudara ili uslijed naglog zaustavljanja mogao o¹tetiti. Srèani stimulatori (pacemakers) Proizvoðaèi srèanih stimulatora preporuèuju da ruèni be¾ièni telefon bude od srèanog stimulatora udaljen najmanje 20 cm (6 inèa) kako ne bi izazvao smetnje u radu srèanog stimulatora.

115 VA®NA UPOZORENJA • Dok je telefon ukljuèen. Bolnice i druge medicinske ustanove èesto koriste opremu koja je osjetljiva na vanjsko RF zraèenje. odmah iskljuèite telefon. Vozila RF signali mogu prouzroèiti smetnje kod nepropisno ugraðenih ili u nedovoljnoj mjeri za¹tiæenih elektronièkih sustava u vozilima (npr. Ostali medicinski ureðaji Rad svakog radio ureðaja. trebali biste se posavjetovati s proizvoðaèem dodatne opreme ugraðene u va¹e vozilo. Posavjetujte se s lijeènikom ili proizvoðaèem medicinskih ureðaja kako biste utvrdili jesu li u dovoljnoj mjeri za¹tiæeni od vanjskog RF zraèenja ili u sluèaju bilo kakvih nedoumica. • Trebale bi ga dr¾ati uz uho nasuprot srèanog stimulatora kako bi smanjili moguæe smetnje. Iskljuèite telefon u medicinskim ustanovama gdje je to propisano odgovarajuæim pravilima. elektronièki protuklizni sustavi koèenja. pa tako i prijenosnog telefona. U tom sluèaju obratite se svom davatelju usluga. All rights reserved. . Provjerite to kod proizvoðaèa automobila odnosno njegova predstavnika. mo¾e prouzroèiti smetnje u radu medicinskih ureðaja koji nisu u dovoljnoj mjeri za¹tiæeni. Isto tako. sustavi zraènih jastuka). Mjesta zabrane Iskljuèite telefon na svakom mjestu na kojem postoji odgovarajuæa pisana zabrana. elektronièki brzinomjeri. • Posumnjate li iz bilo kojeg razloga da je do¹lo do smetnji. sustavi s elektronièkim ubrizgavanjem goriva. Slu¹na pomagala Neki digitalni be¾ièni telefoni mogu prouzroèiti smetnje kod nekih slu¹nih pomagala. trebale bi ga uvijek dr¾ati na udaljenosti od barem 20 cm (6 inèa) od svog srèanog stimulatora. Copyright © 2004 Nokia.• Ne bi smjele nositi telefon u d¾epu na prsima.

Kori¹tenje be¾iènih telefona u zrakoplovu mo¾e ugroziti njegovu sigurnost. pra¹ine ili metalnog praha. vozila na tekuæi plin (kao ¹to su propan ili butan). kemijskim postrojenjima i unutar podruèja na kojem se provodi miniranje. mjesta pretovara i skladi¹ta kemijskih sredstava. uvijek imajte na umu da se pri napuhavanju zraènog jastuka razvija velika potisna sila. Kod vozila opremljenih zraènim jastucima. All rights reserved. Na takvim mjestima iskra mo¾e prouzroèiti eksploziju ili po¾ar s te¹kim posljedicama . U svom vozilu redovito provjeravajte jesu li be¾ièni telefon i dodatna oprema pravilno postavljeni i da li dobro rade. a mo¾e biti i protuzakonito.Iskljuèite telefon na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom i po¹tujte sve oznake i pravila. mo¾e izazvati probleme u radu mre¾e be¾iène telefonije. 116 VA®NA UPOZORENJA s Potencijalno eksplozivne atmosfere . Iskljuèite telefon prije ulaska u zrakoplov. Ne stavljate nikakve predmete. Copyright © 2004 Nokia. Podsjeæamo korisnike na nu¾nost po¹tivanja ogranièenja uporabe radio ureðaja u skladi¹tima goriva. iznad zraènog jastuka ili u podruèje njegova djelovanja. njegovih dijelova i dodatne opreme. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najèe¹æe su oznaèena. Nestruèno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni. Kori¹tenje telefona u zrakoplovu zabranjeno je. te svako drugo mjesto na kojem se preporuèa iskljuèivanje motora va¹eg vozila. prilikom napuhavanja zraènog jastuka mo¾e doæi do ozbiljnih ozljeda. ali ne uvijek dovoljno istaknuta. s Vozila Popravak i ugradnju i telefona u vozilu smije obaviti samo za to ovla¹tena osoba. ukljuèujuæi ugraðene ili prijenosne be¾iène ureðaje. Tu spadaju potpalublja brodova. Ako je ugradnja be¾iènih ureðaja u automobilu nepropisno izvedena. a mo¾ete izgubiti i jamstvo na ureðaj.tjelesnim ozljedama pa èak i smrtnim stradavanjem. plinove i eksplozivna sredstva dr¾ite podalje od telefona. podruèja u kojima atmosfera sadr¾i kemikalije ili èestice boje. Zapaljive tekuæine. Korisnicima se preporuèa da na benzinskim crpkama iskljuèe telefon.

s Hitni pozivi Va¾no: Ovaj telefon. Zbog toga ne mo¾e jamèiti uspostavu veze u svim uvjetima. u sluèajevima kada je potrebna visoka pouzdanost (npr. koristi radio signale be¾iène i stacionarne mre¾e kao i korisnièki programirane funkcije. mo¾da æete ih prije upuæivanja hitnog poziva trebati iskljuèiti. 112.Prekr¹iteljima ovoga propisa mo¾e se oduzeti pravo na kori¹tenje telefonskih usluga. izlaz iz izbornika. 117 VA®NA UPOZORENJA FCC propisi zabranjuju kori¹tenje telefona u zrakoplovu. 2. Zato prouèite ovaj priruènik i posavjetujte se s lokalnim davateljem usluga pokretne mre¾e. mo¾e izazvati probleme u radu mre¾e be¾iène telefonije. Za brisanje zaslona i pripremanje telefona za pozive. Provjerite imate li signal dovoljne jakosti. ne biste smjeli osloniti samo na be¾ièni telefon.). Stoga se. Posavjetujte se s lokalnim davateljima usluga. pritisnite zavr¹etak poziva. Utipkajte broj hitne slu¾be za podruèje na kojem se trenutno nalazite (npr. privremeno ili trajno. 4. ukljuèite ga. Hitne pozive neæete moæi upuæivati na svim mre¾ama be¾iène telefonije. Copyright © 2004 Nokia. itd. To neæe biti moguæe ni onda kada koristite odreðene usluge mre¾e ili neke funkcije va¹eg telefona. 911 ili neki drugi broj hitne slu¾be). Brojevi hitne slu¾be nisu svugdje isti. Kori¹tenje be¾iènih telefona u zrakoplovu mo¾e ugroziti njegovu sigurnost. Za upuæivanje hitnog poziva: 1. kao i svaki drugi be¾ièni telefon. hitna medicinska slu¾ba). . Iskljuèite telefon prije ulaska u zrakoplov. Ako telefon nije ukljuèen. za 3. All rights reserved. U nekim æe mre¾ama mo¾da biti potrebno da u telefon bude umetnuta va¾eæa SIM kartica. a protiv njih se mogu poduzeti i odgovarajuæe zakonske mjere. onoliko puta koliko je to potrebno (npr. Pritisnite tipku . a mo¾e biti i protuzakonito. Ako se koriste odreðene funkcije.

. Najveæa brzina apsorpcijske doze za ovaj model telefona ispitanog u polo¾aju uz uho iznosi 0. Dok meðu raznim telefonima i u raznim polo¾ajima mo¾e postojati razlika u vrijednostima brzine apsorpcijske doze. Ta su ogranièenja dio opse¾nih smjernica koje utvrðuju dopu¹tene razine energije RF zraèenja za ¹iru populaciju. neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.2 cm od tijela. SAR). ¹to ste bli¾i baznoj stanici. Ovaj proizvod udovoljava smjernicama o izlo¾enosti RF zraèenju kad se koristi u uobièajenom polo¾aju uz uho ili kad se nalazi minimalno 2.torbica. Dodatna oprema koja se koristi za no¹enje ureðaja na tijelu . telefonu æe biti potrebna manja izlazna snaga. Ogranièenje brzine apsorpcijske doze utvrðeno u meðunarodnim smjernicama iznosi 2. Ispitivanja brzine apsorpcijske doze provedena su za uobièajene radne polo¾aje pri èemu telefon emitira s najveæom dopu¹tenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.0 W/kg*.2 cm od tijela. sve te vrijednosti u skladu su s odgovarajuæim meðunarodnim smjernicama o izlo¾enosti RF zraèenju.76 W/kg.s Certifikat o brzini apsorpcijske doze (SAR) OVAJ MODEL TELEFONA UDOVOLJAVA MEÐUNARODNIM SMJERNICAMA O IZLO®ENOSTI RADIO VALOVIMA Va¹ je prijenosni telefon radiopredajnik i radioprijemnik. Copyright © 2004 Nokia. 118 VA®NA UPOZORENJA Kada se radi o hitnom pozivu uvijek nastojite dati ¹to toènije podatke. Ne zaboravite da u sluèaju prometne nezgode va¹ be¾ièni telefon mo¾e biti jedino sredstvo komunikacije. All rights reserved. kopèa za remen ili dr¾aè telefona . Iako je brzina apsorpcijske doze utvrðena uz najvi¹u razinu potvrðene snage. Smjernice su sastavile neovisne znanstvene organizacije kroz vi¹estruke i iscrpne analize rezultata znanstvenih istra¾ivanja. Standard o izlo¾enosti zraèenju za prijenosne telefone koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom brzina apsorpcijske doze (engl.ne bi smjela sadr¾avati metalne dijelove i trebala bi dr¾ati ureðaj na minimalnoj udaljenosti od 2. Opæenito. Smjernice sadr¾e dovoljno veliku mjeru sigurnosti radi za¹tite svih ljudi. Zato ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopu¹tenje. Projektiran je i izveden tako da ne prijeðe razinu emitirane energije radiofrekventnog (RF) zraèenja koja vrijedi kao meðunarodna preporuka (ICNIRP). To je stoga ¹to je telefon projektiran tako da radi s vi¹e razina snage i za pristup mre¾i koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. stvarna brzina apsorpcijske doze pri kori¹tenju telefona mo¾e biti znatno ispod najveæe vrijednosti.

nokia. Pojedinosti o brzinama apsorpcijskih doza u ostalim regijama sastavni su dio informacija o proizvodu i mo¾ete ih naæi na adresi http:// www. .Copyright © 2004 Nokia.Brzine apsorcijskih doza mogu odstupati zbog razlièitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvje¹æa kao i zbog frekvencije mre¾e.0 vata po kilogramu (W/kg) usrednjeno na deset grama tjelesnog tkiva. Ove smjernice sadr¾e dovoljno veliku mjeru sigurnosti radi dodatne za¹tite ljudi. 119 VA®NA UPOZORENJA * Ogranièenje brzine apsorpcijske doze za prijenosne telefone u opæoj uporabi iznosi 2. a uzimaju u obzir i moguæe varijacije u mjerenjima.com. All rights reserved.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->