Op¹irniji korisnièki priruènik

9356722 2. izdanje

IZJAVA O USKLAÐENOSTI Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo pod iskljuèivo vlastitom odgovorno¹æu da je proizvod RH-19 usklaðen s odredbama direktive Vijeæa:1999/5/EC. Izjavu o usklaðenosti mo¾ete naæi na Internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. Copyright © 2003-2004 Nokia. Sva prava pridr¾ana. Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadr¾aja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja dru¹tva Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on i Pop-Port su za¹titni znaci ili registrirani za¹titni znaci Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti za¹titni znaci ili trgovaèki nazivi njihovih vlasnika. Nokia tune je zvuèni znak Nokia Corporation. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadr¾ava pravo izmjene i pobolj¹anja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave. Nokia neæe, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakavu posebnu, sluèajnu, posljediènu ili neizravnu ¹tetu, bez obzira na to kako je prouzroèena.

Sadr¾aj ovog dokumenta daju se u stanju "kako jest". Osim u sluèajevima propisanim odgovarajuæim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izrièita ili podrazumjevana, ukljuèujuæi, ali ne ogranièavajuæi se na podrazumjevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za odreðenu namjenu, a koja bi se odnosila na toènost, pouzdanost ili sadr¾aj ovog dokumenta. Nokia pridr¾ava pravo izmjena ovog dokumenta ili na njegovo povlaèenje u bilo koje doba, bez prethodne najave. Dostupnost odreðenih proizvoda mo¾e se razlikovati od regije do regije. Molimo provjerite to kod Vama najbli¾eg prodavaèa Nokije. Baterije odla¾ite na za to predviðena mjesta.

...................... Nokijina OTA usluga za postavke.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 2................................................................. Prvi koraci ..................................................................................................................................... Opis telefona .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Kljuène oznake .................... General Packet Radio Service) ................................................................................................ 4 Sadr¾aj Sadr¾aj ...............................................................................................................................................................................................ZA VA©U SIGURNOST ........................................................................................................................................................... All rights reserved.................................................................................................................... 24 Copyright © 2004 Nokia........ Tipke i prikljuèci.................................... Stanje èekanja....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Umetanje SIM kartice i baterije.......... MIDP JavaTM aplikacije............................................................................................................................................................................................................................................................................ Èuvar zaslona...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ©tednja energije ................................................................. Polifonijski zvuk (MIDI)..................................................... 14 Pristupni kodovi........................................................................................................................................................................................................................................... GPRS (engl.............................................................................................................................. 11 Opæi podaci .............................................................................................................................................................................................. 14 Tipografija kori¹tena u ovom korisnièkom priruèniku .. Uobièajeni radni polo¾aj ..................................... Zajednièka memorija............................... 16 16 17 17 18 18 19 20 21 21 21 21 24 26 27 28 1................................................ Punjenje baterije ........................................................................... Ukljuèivanje i iskljuèivanje telefona ...................................................................... Pozadina.......................................................................................... 16 Usluga razmjene multimedijskih poruka (MMS) ........................................................... 14 Prikaz funkcija telefona .................

................................................................................................................................. 30 Punjenje fluorescentnog kuæi¹ta............................................................................................................................................................................................................................................................................. Pisanje i slanje poruka .............. Brzo biranje broja telefona .......................................................................................... Javljanje na poziv i odbijanje poziva ........... All rights reserved.......................................................... Pristup izbornièkim funkcijama............................ Unos teksta ................... 40 Copyright © 2004 Nokia....................................................................................................................................................................................................................................................................... Ulazne i izlazne mape ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Uporaba izbornika ........................................................... Opcije tijekom poziva.............................. Uporaba uobièajenog naèina unosa teksta..................................................................... 32 33 33 34 34 34 35 36 36 37 38 38 40 42 47 47 47 49 49 50 52 4......... Tekstualne poruke.................................................................................................................................................................................................................................................... Uspostavljanje konferencijske veze ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 36 5............................................... 31 ............ Popis izbornièkih funkcija..................................................................... Osnovne funkcije.............................................................................................................................................................................. 5 Sadr¾aj Zakljuèavanje tipkovnice... 32 Upuæivanje poziva............................................................................................................................................................................................. Unos slo¾enica........................................................................................................................................................................................ Opcije pri slanju poruka ..................................................................................................................................................................................... Zvuènik .............................. Èitanje i odgovaranje na poruku ili e-po¹tu poslanu preko SMS-a................................................................................................ Poziv na èekanju .......................................................................... Ukljuèivanje/iskljuèivanje prediktivnog naèina unosa teksta ......................... Pisanje i slanje e-po¹te preko SMS-a...............................................................................3........................................................................................................... Uporaba prediktivnog naèina unosa teksta .................................................................................................................................................... Savjeti za unos teksta............................................................................................................................... Poruke (izbornik 1)................... 28 Izmjena prednjeg i stra¾njeg kuæi¹ta....................................................................................................................................................................................................................

...................... Postavke za multimedijske poruke ......................... Popisi zadnjih poziva ...................................................................................... Brojilo poruka...................................................................................................................... spremljene i poslane poruke.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Naredbe za usluge........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Popis poziva (izbornik 2) ............................................................................................................... Odabir postavki za kontakte.............................................................. Spremanje imena i brojeva telefona (Dodaj kontakt) .......................................................................................................................................................................................................... Postavke tekstualnih poruka i e-po¹te............................................................................................................................................................................................................................................................................ All rights reserved................................... Mape za ulazne................................................................................................Predlo¹ci....................................... 6 Sadr¾aj ................................................................................................................................................................................................................................................... Brojaèi impulsa i mjeraèi trajanja poziva ...................................................................................................................................................................... Mapa Arhiv i moje mape........................................ tekstualne stavke ili slike ................................................................... Postavke prijepisa........................................................................................................................................ Postavke velièine slova . Multimedijske poruke........................................................................................... Izmjena osnovnog broja ...................................................................................................................................................... Kontakti (izbornik 3).................................................................................................. Tra¾enje kontakta ............................................................................................................................................................. Popisi primatelja.......................................................................................................................................................................................................... Memorija za multimedijske poruke je puna............................................................................. 52 52 52 54 54 55 56 57 57 58 58 59 59 59 60 61 61 62 62 62 63 64 65 65 65 66 66 67 67 Copyright © 2004 Nokia............................................... broja telefona.............................................................................. Glasovne poruke.................................................... Dodavanje slike imenu ili broju u Kontaktima............................................................................... Info poruke ..... Spremanje vi¹e brojeva i tekstualnih stavki uz jedan kontakt ........................................................................................ Izmjena imena.................................................. Èitanje i odgovaranje na multimedijske poruke............................................................................. Postavke poruka................................................................. izlazne................................................................................................................................................................................................... Brisanje poruka.................................................................................................................................................................... Pisanje i slanje multimedijskih poruka.................................................................

............................................................... 67 68 68 69 69 70 70 70 70 71 72 72 73 74 74 74 74 75 75 75 76 76 76 76 76 76 77 77 77 Copyright © 2004 Nokia................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Brzo biranje ............................................. Automatska za¹tita tipkovnice............................................................................................................................ Poziv na èekanju.................................................................................... Sa¾etak nakon poziva ........................................................................... Èuvar zaslona........................................................................................................................................................ 7 Sadr¾aj ............................................................................................. Slanje vlastitog broja telefona ............. Moji brojevi ............................................................................................... Osobni preèaci .......................................................................................................................................................................................................................................................................... Preusmjeravanje poziva.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Postavke telefona ......... Brisanje brojeva telefona...........Brisanje kontakata................................................................................................................................... Slanje i primanje posjetnice ................................................................................................................................................................................................................................. Linija za odlazne pozive ............. Automatsko ponovno biranje................................................................................................................................................................................................. Automatska obnova datuma i vremena.................................................................................. All rights reserved...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Kopiranje kontakata..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Brojevi informacija........................................................................................................................................................................................................ Jezik telefona ........................................................................................................................................... Profili (izbornik 4) ................................................................................... Postavke (izbornik 5)........................................................... Brzo biranje........................................................................................................................................................................................................................................................................ Javljanje svakom tipkom ......... tekstualnih stavki ili slika................................................................................................................................................................................................................................ Sat .............................................................................................................................. Grupe pozivatelja.......................... Datum........ Postavke vremena i datuma ...... Brojevi usluga .............................................................................................................................................. Postavke poziva...................................................................................................................................................

............................................................................ Ostale opcije dostupne za aplikacije ili skupine aplikacija ........................................................................................................................................................................................Prikaz informacija o æeliji ............................................................. Igre (izbornik 9) . Stanje memorije za igre........................................................................................... Sheme boja ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Logotip operatera.............................................................................. Kalendar (izbornik 8)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Pokretanje aplikacije....................................................................................................... Vraæanje tvornièkih postavki ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Postavke zaslona........... Izbor mre¾e ............................................................. Sigurnosne postavke.......................................................................... Potvrda akcija SIM usluga .......................................... Aplikacije (izbornik 10).............................................................................................................................................................................................. Kada vas telefon podsjeti na bilje¹ku .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. All rights reserved.................................................................................................................................................................. Postavke igara .............................................................................................................................................. Osvjetljenje zaslona.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Preuzimanje igara............................................................................................................................................................................................. Pozadina ..... Ukljuèivanje teksta pomoæi ................................................................... Sadr¾aj (izbornik 7)................................................................................................................................................................................... Postavke tona ................... Ostale opcije dostupne za igre ili skupine igara............. Pokretanje igre .......... Poèetna melodija......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 78 78 78 78 79 79 79 79 80 80 80 80 81 82 83 84 84 86 87 88 88 88 89 89 90 90 90 90 91 Copyright © 2004 Nokia............................................................................... Sat za alarm (izbornik 6)................................ Pozdravna poruka..................................................................................................................................................................................... Postavke dodatne opreme................................................................................................. Upis bilje¹ke u kalendar ........................................................ 8 Sadr¾aj ........................................

........... 105 Spremnik usluga............................................................................................................................................................................... 103 Odspajanje s usluge ...................................................................................................................................................................................................................... 97 Osnovni koraci za pristup i uporabu usluga..................................................... 95 Mjerenje vremena i apsolutnih meðuvremena ........................................... 94 Brojilo vremena ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 98 Ruèno utipkavanje postavki usluge ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 96 Relativna meðuvremena................................................ 97 Namje¹tanje telefona za kori¹tenje usluge ..................................................... 102 Uporaba tipki telefona tijekom pregledavanja ............................................................ 104 Biranje postavki cookieja.......................... 99 Spajanje na uslugu................................................................................................................................................................. 93 Dodaci (izbornik 11) ........................................ 9 Sadr¾aj ........................................................................................... 96 Usluge (izbornik 12) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 104 Postavke izgleda vi¹enaèinskog preglednika................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 107 Copyright © 2004 Nokia...................................................................................................... 92 Stanje memorije za aplikacije ................ 104 Oznake .......................................................................... 95 ©toperica ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 94 Kalkulator.................................................................................................................................................. 106 Brisanje priruène memorije..................................................................................................... All rights reserved... 94 Pretvorba valuta ............................... 96 Prikaz i brisanje vremena............................................................................................................................................................................................................ 105 Preuzimanje............................................................................................. 98 Spremanje postavki usluge dobivenih u obliku OTA poruke .. 105 Primanje oznake ................................................................................................................................................................................................................................................................. 102 Opcije tijekom pregledavanja ................................................................................................................................................................................... 102 Izravno pozivanje ........................................................................... 101 Pregledavanje stranica usluge ...................................................................... 106 Postavke spremnika usluga .Preuzimanje aplikacije .................................................................................

........................................................................ 107 Pregled popisa potvrda ovlasti ....................................................................................Potvrde ovlasti.............................................................................................................................. 112 VA®NA UPOZORENJA ............................. Povezivanje s osobnim raèunalom ................................................................................................. 107 Oznaka sigurnosti..................................................................... 108 SIM usluge (izbornik 14) ......................................................................................................................................................................................... 109 Programski paket PC Suite ................................... O baterijama.................................................... 10 Sadr¾aj ............................................................................... 111 Punjenje i pra¾njenje.................................................. 111 ÈUVANJE I ODR®AVANJE........................................................................................................................................... 107 Idi na (izbornik 13) .................................................................................................................................................................................................. 114 Copyright © 2004 Nokia................................................................................................................................................................................................................................ 108 6..... 109 7............................................................................ All rights reserved....................................................

ISKLJUÈITE TELEFON U BOLNICI Pridr¾avajte se svih propisa i uputa.Proèitajte ove kratke upute. ISKLJUÈITE TELEFON U ZRAKOPLOVU Be¾ièni telefoni mogu u zrakoplovu prouzroèiti radio smetnje. Vi¹e pojedinosti naæi æete u ovom priruèniku. 11 ZA VA©U SIGURNOST ZA VA©U SIGURNOST . SMETNJE Svi be¾ièni telefoni podlo¾ni su utjecaju smetnji koje mogu umanjiti njihove radne karakteristike. SKLJUÈITE TELEFON NA PODRUÈJU MINIRANJA Ne koristite telefon na podruèju gdje se provodi miniranje. ISKLJUÈITE TELEFON NA BENZINSKOJ CRPKI Ne koristite telefon na benzinskoj crpki. Iskljuèite telefon u blizini medicinskih ureðaja. Njihovo kr¹enje mo¾e biti opasno pa èak i protuzakonito. Ne ukljuèujte telefon tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ni onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. Copyright © 2004 Nokia. Ne koristite ga ni u blizini zapaljivih tvari i kemikalija. SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA Ne koristite ruèni telefon dok vozite. Pazite na ogranièenja i dr¾ite se svih danih uputa i va¾eæih propisa. All rights reserved.

Ne povezujte meðusobno neuskladive proizvode. pritisnite onoliko puta koliko je to potrebno (npr. DODATNA OPREMA I BATERIJE Koristite samo odobrenu dodatnu opremu i baterije.Koristite ga samo u uobièajenom polo¾aju. Za odgovaranje na poziv pritisnite . izlaz iz izbornika. Copyright © 2004 Nokia. a zatim pritisnite . All rights reserved. PRIÈUVNE KOPIJE Ne zaboravite napraviti prièuvne kopije svih va¾nih podataka. Ka¾ite gdje se nalazite. Pazite da ne doðu u doticaj s tekuæinom. Unesite broj telefona zajedno s pozivnim brojem. Za brisanje zaslona. itd.). za zavr¹etak poziva. Ne prekidajte vezu dok ne dobijete odgovarajuæe upute. Bez potrebe ne dirajte antenu. a zatim pritisnite . 12 ZA VA©U SIGURNOST KORISTITE PA®LJIVO . HITNI POZIVI Provjerite je li telefon ukljuèen i prikljuèen na mre¾u. Ne povezujte meðusobno neuskladive proizvode. VODOOTPORNOST Va¹ telefon nije vodootporan. Unesite broj hitne slu¾be. Za zavr¹etak poziva pritisnite . UPUÆIVANJE POZIVA Provjerite je li telefon ukljuèen i prikljuèen na mre¾u. POVEZIVANJE S DRUGIM UREÐAJIMA Pri povezivanju s bilo kojim drugim ureðajem. u priruèniku dotiènog ureðaja prouèite sve va¾ne upute. OVLA©TENI SERVIS Ugradnju i popravak telefonske opreme smije obaviti samo ovla¹tena osoba.

Upozorenje: Koristite samo one baterije. Moguænost rada na dvije/tri frekvencije ovisi o samoj mre¾i. Brojne pogodnosti opisane u priruèniku nazivaju se usluge mre¾e. 13 ZA VA©U SIGURNOST 3 Usluge mre¾e . Pri iskljuèivanju ureðaja iz izvora napajanja. 3 O dodatnoj opremi Uvijek provjerite broj modela punjaèa prije nego ga poènete koristiti s ovim ureðajem. GSM 1800 i GSM 1900. ACP-12 i LCH-12. Kori¹tenjem drugih modela mo¾ete izgubiti atest odnosno jamstvo za telefon. a ne kabel. Radi se o posebnim uslugama koje dogovarate s davateljima usluga be¾iène mre¾e. Za moguænost nabavke odobrene dodatne opreme. Prije poèetka kori¹tenja takvih usluga morate se na njih pretplatiti kod svog davatelja usluga i od njega zatra¾iti upute o njihovu kori¹tenju. punjaèe i dodatnu opremu koji su za ovaj model telefona odobreni od proizvoðaèa telefona. primite i povucite utikaè. a osim toga to mo¾e biti i opasno.Be¾ièni telefon opisan u ovom priruèniku odobren je za uporabu u mre¾i EGSM 900. Copyright © 2004 Nokia. obratite se ovla¹tenom prodavaèu. Kod svog davatelja usluga raspitajte se mo¾ete li se pretplatiti i koristiti takvu moguænost. Ovaj aparat kao izvor napajanja koristi punjaèe baterija ACP-7. Opaska: U nekim se mre¾ama mo¾e dogoditi da ne omoguæuju rad sa svim znakovima odnosno uslugama specifiènim za pojedini jezik. All rights reserved.

• PUK i PUK 2 kodovi (8 znamenki): PUK kod (engl. Personal Identification Number) ¹titi va¹u SIM karticu od neovla¹tene uporabe.3 Tipografija kori¹tena u ovom korisnièkom priruèniku Tekstovi koji se pojavljuju na zaslonu telefona prikazani su u plavoj boji. 14 Opæi podaci Opæi podaci . Vi¹e o mijenjanju koda i konfiguriranju telefona da zatra¾i kod naæi æete u odjeljku Sigurnosne postavke na stranici 82. PIN kod obièno dobivate sa SIM karticom. • PIN kod i PIN 2 kod (4 . Tekstovi na zaslonu vezani za vi¹enamjensku tipku primjerice Meni. 3 Pristupni kodovi • Sigurnosni kod (5-10 znamenaka): Sigurnosni kod ¹titi va¹ telefon od neovla¹tene uporabe i dobivate ga s telefonom. Konfigurirajte telefon da zatra¾i PIN kod svaki put kad ga ukljuèite (vidi Sigurnosne postavke na stranici 82). primjerice brojanju obraèunskih jedinica. PUK 2 kod potreban je za izmjenu blokiranog PIN 2 koda.8 znamenki): PIN kod (engl. PUK kod zatra¾ite od svog davatelja usluga. a novi kod èuvajte na tajnom i sigurnom mjestu. odvojeno od telefona. prikazani su podebljano i u plavoj boji. primjerice Ulo¾ite SIM karticu. Tvornièki upisan kod je 12345. Personal Unblocking Key) potreban je za izmjenu blokiranog PIN koda. All rights reserved. Izmijenite kod. na zaslonu se mo¾e pojaviti obavijest SIM blokirana te æe od vas biti zatra¾eno da utipkate PUK kod. PIN 2 kod mo¾da dobijete sa SIM karticom. Utipkate li nekoliko puta pogre¹an PIN kod. Copyright © 2004 Nokia. a potreban vam je za pristup pojedinim funkcijama.

. Copyright © 2004 Nokia. zatra¾ite ih od svojeg lokalnog davatelja usluga. 15 Opæi podaci Ako kodove ne dobijete sa SIM karticom. All rights reserved. Lozinku mo¾ete dobiti od svog davatelja usluga.• Lozinka zabrane poziva (4 znamenke): Lozinka zabrane poziva potrebna je za kori¹tenje funkcije Usluga zabrane poziva (vidi Sigurnosne postavke na stranici 82).

poput prave melodije. kao i primati poruke koje sadr¾e tekst. Za ovaj telefon dostupan je i niz Xpress-onTM kuæi¹ta. sat za alarm. Telefon podr¾ava skalabilni polifonijski MIDI (SP-MIDI) format. Slike i zvukove mo¾ete spremiti ako ¾elite prilagoditi va¹ telefon. ali telefon istovremeno mo¾e reproducirati zvuk samo èetiri instrumenta. 3 Usluga razmjene multimedijskih poruka (MMS) Telefon mo¾e slati multimedijske poruke sastavljene od teksta i slike. 3 Polifonijski zvuk (MIDI) Polifonijski zvuk sastoji se od nekoliko zvuènih komponenti koje su preko zvuènika istovremeno reproducirane. kao ¹to su kalendar. U va¹em su telefonu pohranjene zvuène komponente s vi¹e od 40 instrumenata koje mo¾ete koristiti kao polifonijski zvuk. Polifonijski zvuk koristi se u melodijama zvona i tonovima dojave poruke. Polifonijske melodije zvona mo¾ete primati putem multimedijskih poruka (vidi Èitanje i odgovaranje na multimedijske poruke na stranici 56) ili ih mo¾ete preuzimati putem izbornika sadr¾aja (vidi Sadr¾aj (izbornik 7) na stranici 84) ili programskog paketa PC suite (vidi Programski paket PC Suite na stranici 109). Za promjenu kuæi¹ta vidi odjeljak Izmjena prednjeg i stra¾njeg kuæi¹ta na stranici 30. profili i mnoge druge. slike i zvukove. All rights reserved. Copyright © 2004 Nokia. sat.Telefon Nokia 3100 nudi brojne funkcije koje se pokazuju praktiènima u svakodnevnoj uporabi. Vidi Multimedijske poruke na stranici 54. 16 Prikaz funkcija telefona Prikaz funkcija telefona .

3 MIDP JavaTM aplikacije Va¹ telefon podr¾ava Java tehnologiju te je opremljen nekim MIDP JavaTM igrama posebno prilagoðenima za mobilne telefone. Upamtite da va¹ telefon podr¾ava dvije istovremene GPRS veze. Vidi Namje¹tanje telefona za kori¹tenje usluge na stranici 98 i Postavke poruka na stranici 59. 17 Prikaz funkcija telefona 3 GPRS (engl. GPRS je nositelj podatka koji omoguæuje be¾ièni pristup podatkovnim mre¾ama poput Interneta. Primjerice. Kako preuzeti nove aplikacije i igre za va¹ telefon. u isto vrijeme mo¾ete primati multimedijsku poruku i pregledavati internetske stranice. Primjeri uporabe GPRS-a mogu biti MMS i SMS poruke (SMS.GPRS tehnologija je usluga mre¾e koja mobilnim telefonima omoguæuje slanje i primanje podataka putem mre¾e temeljene na internetskim protokolima (IP). Short Message Service). General Packet Radio Service) . pregledavanje Interneta i preuzimanje Java aplikacija. • Spremite GPRS postavke za svaku od aplikacija koje koriste GPRS. Za vi¹e pojedinosti o cijenama obratite se svojemu mre¾nom operateru ili davatelju usluga. naæi æete u odjeljku Aplikacije (izbornik 10) na stranici 90. Za kori¹tenje GPRS tehnologije • Za informacije o dostupnosti i pretplati na GPRS uslugu obratite se svojemu mre¾nom operateru. engl. Cijene GPRS-a i aplikacija Plaæate i aktivnu GPRS vezu i aplikacije koje je koriste. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

All rights reserved. 3 Zajednièka memorija Sljedeæe znaèajke u ovom telefonu koriste zajednièku memoriju: Kontakti u telefonu. Ovo posebno dolazi do izra¾aja pri intenzivnoj uporabi bilo kojeg od programa. spremanje veæeg broja slika. 18 Prikaz funkcija telefona 3 Nokijina OTA usluga za postavke . Over The Air) poruku te ih zatim samo spremiti u telefon. slike i melodije zvona u galeriji.Za neke je usluge potrebno definirati ispravne postavke u telefonu. Copyright © 2004 Nokia. mo¾e zauzeti svu zajednièku memoriju i va¹ telefon mo¾e pokazati poruku da je memorija puna. Za vi¹e pojedinosti. kalendar. Java programa. tekstualne i multimedijske poruke. itd. Ove postavke mo¾ete primiti izravno kao OTA (engl. Uporaba bilo koje od ovih znaèajki mo¾e smanjiti kolièinu memorije raspolo¾ive drugim znaèajkama koje koriste zajednièku memoriju. obratite se najbli¾em ovla¹tenom Nokia dobavljaèu. kao i za informacije o dostupnosti postavki. Na primjer. oznake te Java igre i programi. prije nastavka izbri¹ite dio programa ili zapisa koji su spremljeni u zajednièkoj memoriji. U tom sluèaju.

primjerice Meni i Kontakti. i Omoguæuje listanje kroz popis imena. U stanju èekanja se pritiskom na otvara izbornik Nova poruka. 3. se koristi za biranje telefonskog broja i odgovaranje na poziv. kao i kretanje po kalendaru. kad je tipkovnica zakljuèana. Opis telefona . koriste se za unos brojki i slova. . a pritiskom na izbornik Kalendar. 5. telefonskih brojeva. Primjerice. se koristi za okonèanje poziva u tijeku. Vi¹enamjenske tipke i Funkcija tipki ovisi o tekstu koji se u stanju èekanja pojavljuje na zaslonu iznad njih.3 Tipke i prikljuèci 1. U stanju èekanja pokazuje zadnji broj na koji je upuæen poziv. kratkim pritiskom na ovu tipku ukljuèuje se osvjetljenje zaslona na otprilike 15 sekundi. 19 Opis telefona 1. 4. Tijekom poziva pritisnite i da biste ugodili glasnoæu. All rights reserved. Copyright © 2004 Nokia. izbornika i postavki. U stanju èekanja i tijekom poziva pritiskom na ili otvarate popis kontakata. Tipka za ukljuèivanje Ukljuèuje i iskljuèuje telefon. 4-smjerna tipka za upravljanje . Koristi se i za izlaz iz bilo koje funkcije. 2. 6.

Lijeva vi¹enamjenska tipka u stanju èekanja ima funkciju Meni. 3. pristupate izborniku Kontakti. Vi¹e o postavljanju funkcija za osobne preèace naæi æete u odjeljku Osobni preèaci na stranici 72. Iste se funkcije aktiviraju i ako odaberete izbornik Idi na. Pop-PortTM prikljuèak za naglavnu slu¹alicu i. 4. mo¾ete listati do odreðene funkcije (osobni preèac) i potom je odabrati. ©to je ¹tapiæ dulji. to je signal bolji. u stanju èekanja upuæujete poziv na broj svojeg spremnika Pritiskom i dr¾anjem internetske tipke u stanju èekanja otvarate poèetnu stranicu aktivne usluge. • Idi na. All rights reserved. Oznaèava logotip operatera. Pogledajte takoðer Kljuène oznake na stranici 21. Pokazuje trenutnu snagu signala mre¾e na mjestu s kojeg razgovarate. . na primjer. baterija je punija. vidi Idi na (izbornik 13) na stranici 108. 2. Pritisnete li desnu vi¹enamjensku tipku kad ima funkciju • Kontakti. Copyright © 2004 Nokia. ©to je ¹tapiæ dulji. podatkovni kabel 3 Stanje èekanja Telefon je u stanju èekanja kad je spreman za uporabu. Pokazuje stanje napunjenosti baterije. 20 Opis telefona i imaju razlièite namjene u pojedinim funkcijama. vidi Spajanje na uslugu na stranici 101. Prikljuèak za punjaè 8.Pritiskom i dr¾anjem tipke glasovnih poruka. 7. 1. a niste utipkali nikakve znakove. 5. Desna vi¹enamjenska tipka u stanju èekanja ima funkciju Kontakti ili Idi na (osobni preèac).

Vidi Èuvar zaslona na stranici 73. Da biste deaktivirali èuvara zaslona. na njemu prikazuje èuvar zaslona. pritisnite bilo koju tipku. Pokazuje da ste primili jednu ili vi¹e multimedijskih poruka. dok je u stanju èekanja. All rights reserved. Copyright © 2004 Nokia. Pokazuje da ste primili jednu ili vi¹e glasovnih poruka. pogledajte odjeljak Sat na stranici 74. mo¾ete postaviti èuvara zaslona iz Sadr¾aj. Vidi Èitanje i odgovaranje na multimedijske poruke na stranici 56. Ako niste namjestili sat. odnosno slikovnih poruka. Osim toga. 21 Opis telefona Pozadina . Pogledajte takoðer Èuvar zaslona na stranici 73. Kljuène oznake Pokazuje da ste primili jednu ili vi¹e tekstualnih. Èuvar zaslona Telefon mo¾ete konfigurirati tako da se. Vidi Pozadina na stranici 79. na njemu prikazuje pozadinska slika. Da biste namjestili vrijeme. Vidi Glasovne poruke na stranici 58. na zaslonu je prikazano 00:00.Telefon mo¾ete konfigurirati tako da se. dok je u stanju èekanja. Vidi Èitanje i odgovaranje na poruku ili e-po¹tu poslanu preko SMS-a na stranici 50. ©tednja energije Telefon za ¹tednju energije koristi prikaz digitalnog sata koji se pojavljuje na zaslonu kada se niti jedna od funkcija telefona nije odreðeno vrijeme koristila.

All rights reserved. Odabran je vremenski ogranièen profil. 22 Opis telefona Tipkovnica telefona je zakljuèana. oznaka preusmjeravanja za prvu liniju bit æe . Vidi Zakljuèavanje tipkovnice na stranici 28. Pozivi su ogranièeni na zatvoreni skup korisnika. Ako imate dvije telefonske linije.Telefon neæe zvoniti kod dolaznih poziva i tekstualnih poruka kad je postavka Dojava dolaznog poziva postavljena na Iskljuèeno te kad je Ton dojave poruke postavljen na Iskljuèeno. Copyright © 2004 Nokia. Vidi Brojilo vremena na stranici 95. Vidi Popis poziva (izbornik 2) na stranici 62. Vidi ©toperica na stranici 95. Sat za alarm postavljen je na Ukljuèeno. Vidi Profili (izbornik 4) na stranici 71. Uspostavljena je pozivna GPRS veza. U pozadini se odvija mjerenje vremena ¹topericom. Vidi Linija za odlazne pozive na stranici 76. Tijekom pozivne GPRS veze odvija se dolazni ili odlazni poziv. Oznaèava odabranu telefonsku liniju ako imate dvije linije. vidi Zvuènik na stranici 35. . a za drugu Vidi Preusmjeravanje poziva na stranici 75. ili . Mjeraè vremena radi. GPRS veza æe biti privremeno iskljuèena. Vidi Sigurnosne postavke na stranici 82. Vidi Sat za alarm (izbornik 6) na stranici 84. Oznaka je prikazana u gornjem lijevom uglu zaslona. Telefon je zabilje¾io neodgovoreni poziv. odnosno primanje/slanje tekstualne poruke. Vidi Postavke tona na stranici 80. Zvuènik je aktiviran. Svi va¹i pozivi bit æe preusmjereni na neki drugi broj (Preusmjeri sve glasovne pozive).

ili . Za prikaz vremena i datuma na telefonu dok je u stanju èekanja vidi Sat na stranici 74 te Datum na stranici 74. All rights reserved.Na telefon su prikljuèene naglavne slu¹alice. Copyright © 2004 Nokia. sustav za rad bez uporabe ruku ili petlja. 23 Opis telefona .

umetanju i vaðenju kartice budite pa¾ljivi. 1. Izvadite bateriju podignuv¹i je iz le¾i¹ta (3). Da biste s telefona uklonili stra¾nje kuæi¹te: Okrenite telefon. Prvi koraci . Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. • Prije umetanja SIM kartice obavezno provjerite je li telefon iskljuèen i je li s njega odspojena dodatna oprema. • SIM kartica i njeni prikljuèci mogu se vrlo lako o¹tetiti struganjem ili savijanjem.3 Umetanje SIM kartice i baterije Sve minijaturne SIM kartice dr¾ite na mjestima nedostupnima maloj djeci. 24 Prvi koraci 2. pogurnite zatvaraè na stra¾njem kuæi¹tu (1). a zatim stra¾nje kuæi¹te pogurnite s telefona (2). Zato pri rukovanju.

nje¾no povucite zasun dr¾aèa (4) te ga otvorite (5). Da biste oslobodili dr¾aè SIM kartice. 4. Pazite da SIM kartica bude pravilno umetnuta te da pozlaæeni kontakti na kartici budu okrenuti kao ¹to je ovdje prikazano. 25 Prvi koraci 2. .3. SIM karticu umetnite u odgovarajuæi dr¾aè (6). Zatvorite dr¾aè SIM kartice (7) te ga pritisnite dok ne ¹kljocne. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Umetnite bateriju (8). Vrijeme punjenja ovisi o punjaèu i bateriji koja se puni. Ako je telefon ukljuèen. Telefon mo¾ete koristiti i dok je punjaè prikljuèen. . Ako je baterija potpuno ispra¾njena. punjenje BL-5C baterije ACP-7 punjaèem u stanju èekanja traje oko 3 sata. Copyright © 2004 Nokia. na zaslonu æe se nakratko pojaviti tekst Punjenje. All rights reserved.6. Izvod punjaèa spojite na utiènicu pri dnu telefona. 26 Prvi koraci 5. 3 Punjenje baterije 1. 2. Gurnite stra¾nje kuæi¹te tako da sjedne na mjesto (9). Primjerice. mo¾e proteæi i nekoliko minuta prije nego ¹to se oznaka punjenja pojavi na zaslonu odnosno prije nego ¹to æete biti u moguænosti upuæivati pozive. Punjaè prikljuèite na zidnu utiènicu.

Pritisnite i dr¾ite tipku za ukljuèivanje .Upozorenje: Ne ukljuèujte telefon tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. • Zatra¾i li telefon sigurnosni kod. All rights reserved. obratite se svojemu mre¾nom operateru ili davatelju usluga. premda je SIM kartica pravilno umetnuta. Vidi takoðer Zahtjev za PIN kodom u odjeljku Sigurnosne postavke na stranici 82 i Pristupni kodovi na stranici 14. Ako se na zaslonu pojavi poruka Ulo¾ite SIM karticu ili SIM kartica nije podr¾ana. Copyright © 2004 Nokia. 27 Prvi koraci 3 Ukljuèivanje i iskljuèivanje telefona . utipkajte ga (na zaslonu æe se pojaviti *****) i pritisnite U redu. Pogledajte takoðer Pristupni kodovi na stranici 14. pa æe mo¾da biti potrebno zamijeniti karticu. utipkajte ga (na zaslonu æe se pojaviti ****) i pritisnite U redu. • Zatra¾i li telefon PIN kod. Va¹ telefon ne radi s 5-voltnim SIM karticama.

dok telefon nosite u ruènoj torbici. Kao i kod drugih radio ureðaja. primjerice. Va¹ telefon ima ugraðenu antenu. Ne budete li tijekom telefonskog poziva dodirivali antenu. • Zakljuèavanje tipkovnice U stanju èekanja pritisnite Meni. a zatim. u roku od 1.5 sekunde. ostvarit æete bolji prijenos i dulje vrijeme razgovora. Da biste odgovorili na poziv dok je tipkovnica zakljuèana. i . All rights reserved. Za dodatne informacije o automatskom zakljuèavanju tipkovnice vidi Automatska za¹tita tipkovnice na stranici 77.5 sekundi. Vi¹e o zakljuèavanju tipkovnice tijekom poziva naæi æete u Opcije tijekom poziva na stranici 34. pritisnite . u roku od 1. Dodir s antenom mo¾e smanjiti kvalitetu prijenosa i uzrokovati veæu potro¹nju energije nego ¹to je uobièajeno.Telefon koristite samo u uobièajenom radnom polo¾aju. i • Otkljuèavanje tipkovnice Pritisnite Otkljuèaj. bez potrebe ne dirajte antenu. Kad okonèate ili odbijete poziv. dok je telefon ukljuèen. 3 Zakljuèavanje tipkovnice Tipkovnicu mo¾ete zakljuèati kako biste sprijeèili nehotièno pritiskanje tipki. . a zatim. tipkovnica æe biti automatski ponovo zakljuèana. 28 Prvi koraci 3 Uobièajeni radni polo¾aj . Tijekom poziva telefon mo¾ete koristiti na uobièajen naèin. Copyright © 2004 Nokia.

Copyright © 2004 Nokia. a zatim pritisnite . 112. . 911 ili neki drugi broj hitne slu¾be). 29 Prvi koraci Opaska: Dok je tipkovnica zakljuèana. All rights reserved. moæi æete eventualno birati samo broj hitne slu¾be prethodno uprogramiran u va¹ telefon (npr. Utipkajte broj hitne slu¾be. Broj æe biti prikazan na zaslonu tek nakon ¹to utipkate sve znamenke.

Okrenite telefon.Prije zamjene prednjeg kuæi¹ta uvijek iskljuèite izvor napajanja i odspojite telefon od punjaèa ili kojeg drugog ureðaja. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 2. Kod spremanja i kori¹tenja telefona na njemu uvijek treba biti kuæi¹te. 3. S telefona skinite stra¾nje kuæi¹te. Tijekom zamjene kuæi¹ta izbjegavajte kontakt s elektronièkim komponentama. Da biste uklonili prednje kuæi¹te. 1. nje¾no razdvojite stra¾nji kraj telefona i prednje kuæi¹te. 30 Prvi koraci 3 Izmjena prednjeg i stra¾njeg kuæi¹ta . Masku tipkovnice stavite na novo prednje kuæi¹te. poèev¹i od donjeg kraja telefona. pogurnite zatvaraè na stra¾njem kuæi¹tu (1). a zatim stra¾nje kuæi¹te pogurnite s telefona (2).

a zatim nje¾no pritisnite gornji kraj telefona tako da zapor sjedne na mjesto. . a zatim pogurnite stra¾nji pokrov (2) sve dok zatvaraè na stra¾njem pokrovu ne sjedne na svoje mjesto. morate ga izlo¾iti izvoru jakog svjetla najmanje 15 minuta. Pravilno prislonite stra¾nji pokrov i telefon jedan uz drugi (1). Da biste prièvrstili prednje kuæi¹te. All rights reserved. prislonite telefon i prednje kuæi¹te. 31 Prvi koraci 4. najprije pravilno. 3 Punjenje fluorescentnog kuæi¹ta Na prednjem kuæi¹tu telefona Nokia 3100 nalazi se fluorescentni element. Copyright © 2004 Nokia. Da bi kuæi¹te svijetlilo. jedno uz drugo.5.

Za pozivanje broja prikazanog na zaslonu pritisnite . Upuæivanje poziva putem imenika za kontakte • U stanju èekanja pritisnite ili da biste prona¹li ime ili utipkajte prvih nekoliko slova imena koje tra¾ite. 32 Copyright © 2004 Nokia.3 Upuæivanje poziva 1. a zatim za upuæivanje poziva pritisnite . Ako ste utipkali pogre¹an znak. Za pozivanje broja pritisnite . Za prekid veze (ili odustajanje od poku¹aja uspostave veze) pritisnite Pogledajte takoðer Opcije tijekom poziva na stranici 34. Vidi takoðer Tra¾enje kontakta na stranici 67 i Spremanje imena i brojeva telefona (Dodaj kontakt) na stranici 65. izbri¹ite ga pritiskom na Bri¹i. . a zatim unesite pozivni broj zemlje. po potrebi broj mre¾ne skupine bez vodeæe nule te broj telefona. Ponovno biranje zadnjeg biranog broja • U stanju èekanja jednom pritisnite da biste do¹li do popisa od najvi¹e 20 brojeva na koje ste nedavno uputili ili poku¹ali uputiti poziv. 3. Osnovne funkcije . 2. Meðunarodni pozivi: za meðunarodni predbroj dvaput pritisnite (znak + nadomje¹ta kôd za pristup meðunarodnim predbrojevima). Unesite broj telefona zajedno s brojem mre¾ne skupine. Pozivanje vlastitog spremnika glasovnih poruka • U stanju èekanja pritisnite i dr¾ite ili pritisnite i . Osnovne funkcije 3. Doðite do ¾eljenog broja ili imena. All rights reserved.

Pritisnite Opcije i odaberite Konferencija. All rights reserved. 4. 33 Osnovne funkcije Zatra¾i li telefon broj spremnika glasovnih poruka. Utipkajte ili s popisa kontakata preuzmite broj telefona novog sudionika i pritisnite Zovi. od stranici 69). tipku za brzo biranje pritisnite i dr¾ite sve dok poziv ne bude upuæen. 7. Copyright © 2004 Nokia. .Brzo biranje broja telefona Pridru¾ite broj telefona jednoj od tipki za brzo biranje. ®elite li voditi odvojen razgovor s jednim od sudionika: Pritisnite Opcije i odaberite Osobno. Za upuæivanje poziva drugom sudioniku pritisnite Opcije i odaberite Novi poziv. Pogledajte takoðer Glasovne poruke na stranici 58. u konferencijsku vezu ukljuèite prvog sudionika. Za ponovno ukljuèivanje u konferencijsku vezu ponovite korak 4. Za prekid konferencijske veze pritisnite . Uputite poziv na bilo koji od sljedeæih naèina: • Najprije pritisnite ¾eljenu tipku za brzo biranje. Prvi poziv je stavljen na èekanje. Uputite poziv prvom sudioniku. Za ukljuèivanje novog sudionika ponovite korake od 2 do 4. Vidi Brzo biranje na stranici 76. 5. 1. Nakon ¹to vam je na novi poziv odgovoreno. Uspostavljanje konferencijske veze Konferencijska veza je usluga mre¾a koja omoguæuje da u pozivu sudjeluje do ¹est osoba. 6. a zatim odaberite i ¾eljenog sudionika. 3. a zatim do . 2. (vidi Brzo biranje na • Ako je ukljuèena funkcija Brzo biranje. utipkajte taj broj i zatim pritisnite U redu.

Odgovori. Zavr¹i poziv. Osobno. primjerice.Za javljanje na poziv pritisnite . tipkovnicu ukljuèuje zakljuèavanje tipkovnice. dolazni pozivi su preusmjereni na. Zavr¹i sve pozive. Odbaci i Zvuènik ili Slu¹alica. ako je ta opcija dostupna. 3 Opcije tijekom poziva Mnoge opcije koje mo¾ete koristiti tijekom poziva predstavljaju usluge mre¾e. Kontakti. va¹ spremnik glasovnih poruka. Poziv na èekanju Za vrijeme poziva pritisnite kako biste odgovorili na novi poziv. 34 Osnovne funkcije 3 Javljanje na poziv i odbijanje poziva . . a za njegov zavr¹etak . Vidi Preusmjeravanje poziva na stranici 75. Prvi poziv je stavljen na èekanje. Da biste aktivirali funkciju Poziv na èekanju. ali preusmjereni su i odbijeni pozivi. Tijekom poziva pritisnite Opcije i bit æe vam ponuðene neke od sljedeæih opcija: Iskljuèi mikrofon ili Mikrofon ukljuèen. Za odbijanje dolaznog poziva pritisnite Za iskljuèivanje melodije zvona pritisnite Bez zvuk. Novi poziv. Meni i Ukljuèi èekanje ili Spoji. Savjet: Ako je ukljuèena funkcija Preusmjeri ako je zauzeto. Konferencija. Nakon toga se javite ili odbijte poziv. Za okonèanje aktivnog poziva pritisnite . pogledajte odjeljak Poziv na èekanju na stranici 76. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. Zakljuè.

npr. odnosno Naglavni. ako je ta opcija dostupna. tijekom poziva mo¾ete koristiti integrirani zvuènik. Upozorenje: Telefon ne dr¾ite uz uho kad koristite zvuènik jer zvuk mo¾e biti preglasan. pritisnite vi¹enamjensku tipku Zvuènik. . odnosno Naglavne slu¹alice. ako vam se nudi ta opcija. uz va¹e iskljuèenje iz poziva. a Prenesi spaja poziv na èekanju s aktivnim pozivom. kao ¹to su. All rights reserved. na popisu opcija æe Slu¹alica biti zamijenjena s Bez ruku.Zamijeni prelazi s aktivnog poziva na poziv na èekanju. Zvuènik Da biste koristili funkciju telefona za rad bez uporabe ruku. a zatim pritisnite U redu. lozinke ili brojevi bankovnih raèuna. Copyright © 2004 Nokia. Da biste aktivirali zvuènik. pritisnite vi¹enamjensku tipku Slu¹alica. Za deaktiviranje zvuènika tijekom poziva pritisnite Opcije. a vi¹enamjenska tipka Slu¹alica s Bez ruku. Utipkajte nizove DTMF tonova ili ih potra¾ite u Kontaktima. pritisnite Opcije i odaberite Zvuènik ili. Ako ste na telefon prikljuèili jedinicu za rad bez uporabe ruku CARK126 ili naglavnu slu¹alicu. 35 Osnovne funkcije ©alji DTMF ¹alje nizove DTMF tonova. a zatim odaberite Slu¹alica ili. Imajte na umu da uzastopnim pritiskanjem tipke mo¾ete utipkate znak èekanja ‘w’ i znak stanke ‘p’.

• Da biste ukljuèili prediktivni naèin unosa teksta. Prediktivni naèin unosa teksta temelji se na ugraðenom rjeèniku koji mo¾ete dopunjavati novim rijeèima. • Za povratak na uobièajeni naèin unosa teksta odaberite Rjeènik iskljuèen Savjet: Prediktivni naèin mo¾ete pri unosu teksta brzo ukljuèiti ili iskljuèiti tako da dvaput pritisnete . i obratno. pri pisanju poruka) mo¾ete unositi koristeæi uobièajeni ili prediktivni unos teksta. u gornjem lijevom uglu pojavit æe se oznaka za prediktivni unos teksta odnosno oznaka za uobièajeni naèin unos teksta. Za svako slovo pritisnite tipku samo jednom.Tekst (npr. ili pokraj oznake naèina unosa teksta. Unos rijeèi zapoènite tipkama od do Rijeè se mijenja nakon svakog pritiska. 36 Unos teksta 4. 1. . Velièina slova oznaèena je oznakama . Velièinu slova mo¾ete mijenjati pritiskom na . Unos teksta . Prediktivni unos teksta moguæ je samo za jezike s popisa. Sa slovnog na brojèani naèin. 3 Uporaba prediktivnog naèina unosa teksta Svako slovo mo¾ete upisati samo jednim pritiskom na tipku. mo¾ete prelaziti pritiskom i dr¾anjem tipke . ili da pritisnete i dr¾ite Opcije. All rights reserved. Na brojèani naèin upuæuje oznaka . 3 Ukljuèivanje/iskljuèivanje prediktivnog naèina unosa teksta Kad unosite tekst. s popisa opcija rjeènika odaberite neki od ponuðenih jezika. pritisnite Opcije i odaberite Rjeènik. Copyright © 2004 Nokia. Dok unosite tekst.

Kada se Ako se iza rijeèi pojavi znak?. 37 Unos teksta Primjer: Da biste upisali rijeè Nokia uz ukljuèen engleski rjeènik. All rights reserved. zatim utipkajte rijeè (pomoæu uobièajenog naèina unosa) i na kraju pritisnite Spremi. 3. Za dodavanje nove rijeèi u rjeènik pritisnite Izrièaj. ili pritisnite Opcije te odaberite Slaganja.Za unos broja u slovnom naèinu pritisnite i dr¾ite ¾eljenu brojèanu tipku. 2. to znaèi da rijeèi koju ste namjeravali upisati nema u rjeèniku. njenu ispravnost potvrdite umetanjem razmaka tipkom ili pritiskom na bilo koju tipku za upravljanje. za i te za a: za N. Zapoènite s unosom sljedeæe rijeèi. Unesite drugi dio rijeèi i potvrdite cijelu rijeè. Copyright © 2004 Nokia. za k. uzastopno priti¹æite pojavi ¾eljena rijeè. Kad napunite rjeènik. Ako rijeè nije ispravna. Unos slo¾enica Utipkajte prvi dio rijeèi i potvrdite ga pritiskom na tipku . . potvrdite je. pritisnite za o. svaka nova rijeè zamijenit æe najstariju rijeè u rjeèniku. Za dodatne pojedinosti o unosu teksta pogledajte Savjeti za unos teksta na stranici 38. Pokazivaè takoðer pomièete pritiskom na tipku za upravljanje. Po dovr¹etku unosa rijeèi.

Uzastopno priti¹æite brojèanu tipku, od do , sve dok se na zaslonu ne pojavi ¾eljeni znak. Na odreðenoj tipki nisu otisnuti svi znakovi koje njome mo¾ete unijeti. Dostupni znakovi ovise o jeziku koji ste odabrali u izborniku Jezik telefona (vidi Jezik telefona na stranici 77). Za unos broja u slovnom naèinu pritisnite i dr¾ite ¾eljenu brojèanu tipku. • Ako se sljedeæe slovo koje ¾elite utipkati nalazi na istoj tipku kao i prethodno, prièekajte da se pojavi pokazivaè ili pritisnite bilo koju od tipki za upravljanje, a zatim utipkajte ¾eljeno slovo. • Najèe¹æe kori¹teni znakovi interpunkcije i posebni znakovi dodijeljeni su brojèanoj tipki Za dodatne pojedinosti o unosu teksta pogledajte Savjeti za unos teksta na stranici 38. .

3 Savjeti za unos teksta
Prilikom unosa teksta mo¾ete se slu¾iti i sljedeæim funkcijama: • Za umetanje razmaka pritisnite . • Za pomicanje pokazivaèa nalijevo, nadesno, dolje ili gore pritisnite odgovarajuæu tipku za upravljanje , , ili . • Za brisanje znaka lijevo od pokazivaèa pritisnite Bri¹i. Za br¾e brisanje znakova pritisnite i dr¾ite tipku Bri¹i. Za istovremeno brisanje svih znakova u poruci pritisnite Opcije i odaberite Bri¹i tekst. • Za unos rijeèi u prediktivnom naèinu pritisnite Opcije i odaberite Unesi rijeè. Upi¹ite rijeè koristeæi uobièajeni naèin unosa, a zatim pritisnite Spremi. Rijeè æe biti dodana i u rjeènik.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

38

Unos teksta

3 Uporaba uobièajenog naèina unosa teksta

Pritiskom na tipke za upravljanje pomaknite se do odreðenog znaka i potom pritisnite Uzmi da biste ga odabrali. Do ¾eljenog se znaka mo¾ete pomaknuti i priti¹æuæi tipke pritiskom na . , , ili , a birate ga

• Za umetanje smje¹ka pritisnite Opcije i odaberite Unesi simbol te potom dvaput pritisnite ako koristite uobièajeni naèin unosa teksta, a u prediktivnom unosu teksta pritisnite i dr¾ite da bi se otvorila tablica s posebnim znakovima te zatim ponovo pritisnite . Pritiskom na tipke za upravljanje pomaknite se do smje¹ka i potom pritisnite Uzmi da biste ga odabrali. Do ¾eljenog se smje¹ka mo¾ete pomaknuti i priti¹æuæi tipke ga pritiskom na . , , ili , a birate

• Za unos broja u slovnom naèinu pritisnite Opcije i odaberite Ulo¾i broj. Utipkajte telefonski broj ili ga potra¾ite u Kontaktima, a zatim pritisnite U redu. • Za unos imena iz Kontakata pritisnite Opcije i odaberite Ulo¾i kontakt. Za unos broja telefona ili tekstualne stavke pridru¾ene tom imenu pritisnite Opcije i odaberite Vidi potankosti. Odaberite ¾eljene pojedinosti i pritisnite Odaberi.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

39

Unos teksta

• Za umetanje posebnog znaka pritisnite Opcije i odaberite Unesi simbol te potom pritisnite , ako koristite uobièajeni naèin unosa teksta, odnosno pritisnite i dr¾ite ako koristite prediktivni unos teksta.

Telefon vam nudi velik broj funkcija razvrstanih u sustav izbornika. Veæina izbornièkih funkcija sadr¾i kratke upute. Za prikaz teksta uputa doðite do ¾eljene izbornièke funkcije i prièekajte otprilike 15 sekundi. Za napu¹tanje teksta uputa pritisnite Natrag. Vidi Ukljuèivanje teksta pomoæi na stranici 79.

3 Pristup izbornièkim funkcijama
Prelistavanjem 1. Za pristup izborniku pritisnite Meni. 2. Tipkama Odaberi. ili listajte kroz izbornik i potom odaberite, primjerice Postavi pritiskom na

3. Sadr¾i li izbornik podizbornike, odaberite jednog od njih, primjerice Postavi poziva. 4. Sadr¾i li i odabrani podizbornik svoje podizbornike, ponovite korak 3. Odaberite sljedeæi podizbornik, primjerice Javljanje svakom tipkom. 5. Odaberite ¾eljenu postavku. 6. Za povratak na prethodnu razinu izbornika pritisnite Natrag, a za napu¹tanje izbornika Izlaz. Preèacem Izbornicima, podizbornicima i opcijama postavki pridru¾ene su brojèane oznake od kojih neke mo¾ete koristiti za brz pristup.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

40

Uporaba izbornika

5. Uporaba izbornika

U roku od dvije sekunde utipkajte brojèanu oznaku izbornièke funkcije kojoj ¾elite pristupiti.Za povratak na prethodnu razinu izbornika pritisnite Natrag. . All rights reserved. 41 Uporaba izbornika Za pristup izborniku pritisnite Meni. Upamtite da za pristup izbornièkim funkcijama u izborniku 1 morate pritisnuti Meni. a zatim unijeti i te ostatak ¾eljene brojèane oznake. a za napu¹tanje izbornika Izlaz. Copyright © 2004 Nokia.

Trajanje poziva 1. Multimed.1. Nova poruka 2. Èitaj1 5. Trajanje zadnjeg poziva 2. Poslane stavke 5. poruke 1. Popis poziva 1. Poslane stavke 5. Glasovne poruke 1. Sve 2. Izlazne 4. Brojilo poruka 2. Bri¹i popis posljednjih poziva 1. Jezik 4. poruke 3. Info teme spremljene na SIM kartici 5. stavke 6. Postavi poruka 1. Ovaj je izbornik prikazan samo ako primite info poruke. Spremljen. Broj glasovne po¹te 4. Primljeni 4. Tekst. Multimed. Arhiv 6. Moji folderi 8. Trajanje odlaznih poziva Copyright © 2004 Nokia. Ulazne 3. All rights reserved. Teme 3. Nova poruka 2. poruke 2. Nova SMS e-po¹ta 4. Slu¹ati glasovne poruke 2. Naredbe usluge 2. Bri¹i poruke 3. Info usluga mre¾e 1. Bri¹i poruke 10. Tekst. Neodgovoreni 3. 2. Popisi primatelja 9. Ostali postavi 6. Primljeni pozivi 3. 42 Uporaba izbornika 3 Popis izbornièkih funkcija . Poruke 1. Obrasci 7. Odlazni pozivi 4. Ulazne 3. Neodgovoreni pozivi 2. Odlazni 5. poruke 1. Trajanje dolaznih poziva 3. Info poruke 1.

informacija1 8. 43 Uporaba izbornika . Postavi tro¹ka poziva 7. Prigu¹eno (isti podizbornici kao za Opæenito) 4. 2. Brojevi usluga1 9. Memorija u uporabi 2. Glasno (isti podizbornici kao za Opæenito) 5. Trajanje svih sesija 3.4. GPRS brojilo veze 1. Postavi 1. Kontakti 1. Desna izborna tipka 1. Bri¹i brojila 8. Bri¹i 4. Tempiraj 2. Podaci poslani u zadnjoj sesiji 2. Svi primljeni podaci 5. Osobno 3. brojevi usluga ili obje usluge nisu podr¾ane. Bez zvuka (isti podizbornici kao za Opæenito) 3. Moji brojevi2 10. Osobne kratice 1. Brojila vremena na nulu 6. Postavi 1. Trajanje svih poziva 5. Tra¾i 2. Broje. Izgled Imenika 3. Grupe pozivatelja 2 4. Brza biranja 7. Tro¹kovi poziva 1. broj ovog izbornika mijenjat æe se u skladu s tim. Ukljuèi 2. Kopiraj 5. GPRS brojilo podataka 1. Jedinice svih poziva 3. Svi poslani podaci 4. Opæenito 1. Za informacije o dostupnosti obratite se svojemu mre¾nom operateru ili davatelju usluga. Bri¹i brojila 3. Jedinice zadnjeg poziva 2. Stanje memorije 6. Ako info brojevi. Dodaj kontakt 3. Trajanje zadnje sesije 2. All rights reserved. Moj stil 1 (isti podizbornici kao za Opæenito) 6. Copyright © 2004 Nokia. Podaci primljeni u zadnjoj sesiji 3. Profili 1. Moj stil 2 (isti podizbornici kao za Opæenito) 5. Prikazan samo ako ga podr¾ava va¹a SIM kartica.

Melodija zvona 3. Za informacije o dostupnosti obratite se svojemu mre¾nom operateru ili davatelju usluga. Tonovi tipkovnice 7. Sheme boja 3. All rights reserved. Dojava vibracijom 5. Poziv na èekanju 6. Postavi vremena i datuma 1. kuæi¹te za igre ili petlja. Izbor mre¾e 6. Linija za odlazne pozive1 5. Svjetlina zaslona 7. Jezik telefona 2. Izbor opcija u Idi na 3. Iskljuèeno 3. èuv. Datum 3. Dojava ritmiènim svjetlom 9. Naglavne slu¹alice 2. Ukljuèenje teksta pomoæi 8. Melodije upozorenja 8. Postavi poziva 1. Auto obnova datuma i vremena 4. Sa¾etak nakon poziva 7. 2. Preusmjeravanje poziva 2. Logo operatera 4.2. Dojava za 8. Copyright © 2004 Nokia. zaslona 4. Auto za¹tita tipkovnice 3. Glasnoæa zvona 4. Pozdravna poruka 5. Postavi dodatne opreme2 1. Sat 2. Ovaj je izbornik prikazan samo ako su na telefon bile ili jesu prikljuèene kompatibilne naglavne slu¹alice. Javljanje svakom tipkom 3. Pozadina 2. Poèetna melodija 6. 44 Uporaba izbornika . Ton dojave poruke 6. Postavi telefona 1. Èuvar zaslona 1. Slanje mog identiteta 8. jedinica za rad bez uporabe ruku. Automatski bira ponovo 4. Organiziranje opcija u Idi na 2. Prikaz info o æeliji 4. Odab. Bez ruku 1. Potvrda akcija SIM usluga 7. Dojava dolaznog poziva 2. Brzo biranje 5. Postavi tona 1. Ukljuèeno 2. Postavi zaslona 1. Èekanje 3.

Dodaci 1. Uèitav. Svjetla 3. Fiksno biranje 4. aplikacija 3. Dodaj folder 3. Kalendar 1. Brojilo vremena 3. Tonovi 2. 2. Vidi foldere 1. Sigurnosni postavi 1. Pristupni kodovi 10. Vrijeme alarma 2. Bri¹i folder 4. sadr¾aja 8. Uèitav. Sat za alarm 1. Vibracije 10. Postavi 9. Pokrov za igre 9. Zatvorena grupa korisnika 5. Memorija 11. Oznake Copyright © 2004 Nokia. Memorija 4. Uèitavanje igara 3. Upi¹i napomenu 3. Slike 2. Ton alarma 7. Izbor programa 2. Sadr¾aj 1. 45 Uporaba izbornika . Poèetna stranica 2. Igre 1. Zahtjev za PIN kodom 2. Preimenuj folder 5. All rights reserved. Usluga zabrane poziva 3. ©toperica 12. Postavi 1. Dnevne napomen. Izbor igre 2. Idi na datum 4. Usluge 1. Petlja 4. Vraæanje tvornièkih postava 6.3. Zvuci igre 2. Aplikacije 1. Kalkulator 2. Sigurnosna razina 6.

Link.3. Postavi 1. Idi na adresu 7. Uèitavanje slika 3. All rights reserved. Uèitav. Postavi ulaznog spremnika usluge 6. Postavi izgleda 14. Sigurnosni postavi 4. melodija 2. Postavi veze 2. Prazni spremnik 13. aplikacija 4. Idi na . Uèitavanje igara 4. Spremnik usluga 5. Bit æe prikazan samo ako to podr¾ava va¹a SIM kartica. 46 Uporaba izbornika 3. za uèitavanje 1. Uèitav. Naziv i sadr¾aj mogu varirati zavisno o kori¹tenoj SIM kartici. SIM usluge1 1. Copyright © 2004 Nokia.

Sve su poruke razvrstane u mape. Savjet: Da biste brzo otvorili izbornik Nova poruka. 47 Uporaba izbornika 3 Poruke (izbornik 1) . u stanju èekanja pritisnite . Da biste mogli slati tekstualne i slikovne poruke te e-po¹tu. Koristite li posebne (Unicode) znakove. Utipkajte tekst poruke. Pritisnite Meni. Broj preostalih znakova/broj dijela vi¹edijelne poruke prikazani su u gornjem desnom uglu zaslona. najprije trebate spremiti broj sredi¹ta za razmjenu poruka. Tekst.Mo¾ete èitati. poruke i Nova poruka. All rights reserved. Tekstualne poruke Va¹ telefon mo¾e putem SMS-a (engl. pisati. Imajte na umu da prediktivni unos teksta mo¾da koristi Unicode znakove. Obraèun za vi¹edijelne poruke mo¾e se temeljiti na broju dijelova koji èine va¹u poruku. Copyright © 2004 Nokia. vidi Postavke poruka na stranici 59. Short Message Service) slati i primati vi¹edijelne poruke sastavljene od nekoliko obiènih tekstualnih poruka (usluga mre¾e). 2. Va¹ vam telefon omoguæuje slanje i primanje tekstualnih poruka koje sadr¾e slike. Slikovne poruke moæi æe primati i prikazivati samo oni telefoni koji mogu raditi sa slikovnim porukama. Pisanje i slanje poruka 1. a zatim odaberite Poruke. slati ili spremati tekstualne i multimedijske poruke te e-po¹tu. primjerice 120/2. Vidi Unos teksta na stranici 36. mo¾da æe vam biti potrebno vi¹e dijelova poruke nego obièno. Opaska: Ovu æete funkciju moæi koristiti samo ako je podr¾ava va¹ mre¾ni operater odnosno davatelj usluga.

Copyright © 2004 Nokia. pritisnite Opcije. pritisnite Opcije i odaberite Pogledaj. 48 Uporaba izbornika • Za umetanje tekstualnih predlo¾aka u poruku pritisnite Opcije i odaberite Rabi obrazac. 3. melodije zvona i drugi sadr¾aj mo¾da neæe biti moguæe kopirati. a zatim odaberite i sliku koju ¾elite pregledati. All rights reserved. Da biste poslali poruku. pritisnite U redu. Unesite telefonski broj primatelja ili ga potra¾ite u izborniku Kontakti. Svaka se slikovna poruka sastoji od nekoliko tekstualnih poruka. ®elite li tekst i sliku pregledati prije slanja poruke. Broj znakova koje mo¾ete unijeti u poruku ovisi o velièini slike. Potra¾ite ime u izborniku Kontakti i odaberite ono koje ¾elite umetnuti. Odaberite smje¹ka koji ¾elite umetnuti. pritisnite Opcije i odaberite ©alji. Za vi¹e pojedinosti o SMS uslugama obratite se svom davatelju usluga. To je znak da je s va¹eg telefona poruka poslana sredi¹tu za poruke èiji je broj uprogramiran u va¹ telefon. na zaslonu va¹eg telefona mo¾e se pojaviti tekst Poruka poslana. Odaberite predlo¾ak koji ¾elite umetnuti. 4. Da biste poslali poruku. Neke slike. premje¹tati ili prosljeðivati jer su za¹tiæeni autorskim pravom. Pritisnite Ulo¾i da biste sliku umetnuli u poruku. Zato slanje jedne slikovne poruke mo¾e biti skuplje od slanja jedne tekstualne poruke. To ne znaèi da je poruka stigla na odredi¹te.• Da biste u poruku umetnuli sliku. • Za unos imena pritisnite Opcije i odaberite Ulo¾i kontakt. Unesite telefonski broj ili ga potra¾ite u izborniku Kontakti. . • Za unos broja telefona pritisnite Opcije i odaberite Ulo¾i broj. Opaska: Kad poruke ¹aljete kori¹tenjem mre¾ne usluge SMS. • Za unos smje¹ka pritisnite Opcije i odaberite Umetni smje¹ka. Oznaka u zaglavlju poruke oznaèava da je poruci prilo¾ena slika. Odaberite Ulo¾i sliku. mijenjati.

• Za slanje poruke prethodno definiranom popisu primatelja odaberite ©alji po popisu. 4. Za informacije o dostupnosti i pretplati na uslugu e-po¹te obratite se svom mre¾nom operateru. U gornjem desnom uglu zaslona prikazan je broj znakova koje mo¾ete utipkati. a zatim pritisnite U redu. 1. Kada ste poruku poslali svima kojima ste to namjeravali uèiniti. a zatim odaberite Poruke. Pritisnite Meni. Za odreðivanje profila za poruke pogledajte Postavke poruka na stranici 59. mo¾ete utipkati predmet poruke e-po¹te. a zatim ¾eljeni profil za poruke. a zatim pritisnite U redu.Nakon ¹to ste zavr¹ili s pisanjem poruke. Dok ¹alje poruku primateljima. pritisnite Izvr¹eno. U ukupan broj znakova ukljuèeni su adresa e-po¹te i predmet poruke. pritisnite tipku i odaberite taj znak s popisa. a zatim odaberite Opcije slanja. 2. 3. All rights reserved. Da biste utipkali znak @. Utipkajte primateljevu e-adresu ili je potra¾ite na popisu kontakata. Ako ¾elite. poruke i Nova SMS e-po¹ta. Za definiranje i ureðivanje popisa primatelja vidi Popisi primatelja na stranici 52. Tekst. 49 Uporaba izbornika Opcije pri slanju poruka . odnosno davatelju usluga. Za spremanje adrese e-po¹te na popis kontakata pogledajte Spremanje vi¹e brojeva i tekstualnih stavki uz jedan kontakt na stranici 65. Utipkajte poruku e-po¹te. • Za slanje poruke pomoæu profila za poruke najprije odaberite Profil slanja. Vidi Unos teksta na stranici 36. Copyright © 2004 Nokia. pritisnite Opcije. telefon prikazuje tijek slanja i broj poruka preostalih za slanje. Pisanje i slanje e-po¹te preko SMS-a Prije prvog slanja e-po¹te preko SMS-a trebate spremiti postavke za slanje e-po¹te (vidi Postavke poruka na stranici 59). • Za slanje poruke veæem broju primatelja odaberite Vi¹e primatelja.

. Ako niste spremili postavke za slanje e-po¹te. Da biste poslali e-po¹tu. To je znak da je s va¹eg telefona poruka poslana sredi¹tu za poruke èiji je broj uprogramiran u va¹ telefon. i broj novih poruka s tekstom Primljene poruke se automatski spremaju u zajednièku memoriju. izbri¹ite stare poruke. na zaslonu va¹eg telefona mo¾e se pojaviti tekst Poruka poslana.• Za unos smje¹ka pritisnite Opcije i odaberite Umetni smje¹ka. Potra¾ite ime u izborniku Kontakti i odaberite ono koje ¾elite umetnuti. Odaberite smje¹ka koji ¾elite umetnuti. Da biste poruke mogli i dalje primati. pritisnite Opcije. vidi Zajednièka memorija na stranici 18. Copyright © 2004 Nokia. Opaska: Kad poruke ¹aljete kori¹tenjem mre¾ne usluge SMS. All rights reserved. 5. a zatim odaberite ©alji e-po¹tu. • Za unos imena pritisnite Opcije i odaberite Ulo¾i kontakt. To ne znaèi da je poruka stigla na odredi¹te. Unesite telefonski broj ili ga potra¾ite u izborniku Kontakti. 50 Uporaba izbornika • Za umetanje tekstualnih predlo¾aka u poruku pritisnite Opcije i odaberite Rabi obrazac. Èitanje i odgovaranje na poruku ili e-po¹tu poslanu preko SMS-a Kad primite poruku ili e-po¹tu. na zaslonu æe se pojaviti oznaka poruke primljene. Odaberite predlo¾ak koji ¾elite umetnuti. Umetanje slike nije moguæe. Da biste poslali e-po¹tu. telefon æe od vas zatra¾iti broj poslu¾itelja za e-po¹tu. • Za unos broja telefona pritisnite Opcije i odaberite Ulo¾i broj. Za vi¹e pojedinosti o SMS uslugama obratite se svom davatelju usluga. Trepæuæa oznaka pokazuje da u memoriji za poruke vi¹e nema mjesta. pritisnite U redu.

Da biste poslali poruku na broj prikazan na zaslonu. na primjer. odaberite Spremi sliku da biste spremili sliku u mapu Obrasci. adrese e-po¹te i web-stranice iz tekuæe poruke. 3. odaberite onu koju ¾elite proèitati. kori¹teni broj sredi¹ta za razmjenu poruka te datum i vrijeme primitka. odaberite Detalji poruke. odaberite Odgovori. pritisnite Izlaz. pritisnite Prika¾i. All rights reserved. Mo¾ete. Kada odgovarate na e-po¹tu. Copyright © 2004 Nokia. odnosno za premje¹tanje i preimenovanje poruke koju èitate. Da biste odgovorili na poruku. 5. odabrati opciju za brisanje. 51 Uporaba izbornika 1. . 2. Odaberite opciju Kopiraj u kalendar da biste kopirali tekst s poèetka poruke u kalendar telefona gdje æe imati funkciju podsjetnika. Za vrijeme èitanja. a mo¾ete odabrati i uobièajeni odgovor ili Prazan zaslon. najprije pritisnite Opcije. Prilikom pregledavanja slikovne poruke. Da biste vidjeli ime i broj telefona po¹iljatelja. 4. zatim odaberite ©alji te na kraju pritisnite U redu. a zatim odaberite Poruke. Tekst. poruke i Ulazne.Naknadno èitanje poruka: Pritisnite Meni. odaberite Originalni tekst. odaberite Rabi detalj. Da biste izdvojili brojeve. prosljeðivanje ili izmjenu poruke kao tekstualne ili poruke e-po¹te. odnosno pregledavanja poruke pritisnite Opcije. Primite li vi¹e poruka. Da biste u odgovor ukljuèili izvornu poruku. Napi¹ite odgovor. ®elite li poruku odmah pregledati. najprije potvrdite ili izmijenite adresu e-po¹te i predmet poruke. a ¾elite li to uèiniti kasnije. Ispred neproèitane tekstualne poruke stoji oznaka .

Mo¾ete definirati do 7 popisa primatelja. poruke i Obrasci. a poslane poruke u mapu Poslane stavke koja se nalazi u podizborniku Tekst. All rights reserved. Tekst. najprije pritisnite Meni. • Da biste dodali mapu. Da biste pristupili popisu predlo¾aka. • Da biste izbrisali mapu. doðite do mape u koju ¾elite premjestiti poruku i pritisnite U redu. Moji folderi ili Obrasci. Popisi primatelja Ako èesto ¹aljete poruke odreðenoj skupini primatelja. Predlo¹ci Va¹ vam telefon nudi tekstualne predlo¹ke. Tekstualne poruke koje ¾elite naknadno poslati mo¾ete spremiti u mapu Arhiv. poruke. a zatim odaberite Poruke. a zatim odaberite Poruke. pritisnite Opcije i odaberite Dodaj folder. doðite do one mape koju ¾elite izbrisati i pritisnite Opcije. a zatim odaberite Bri¹i folder. Tekst. oznaèene s . a svaki od njih mo¾e sadr¾avati do 20 primatelja. Mapa Arhiv i moje mape Da biste razvrstali svoje poruke. Za vrijeme èitanja poruke pritisnite Opcije. mo¾ete definirati popis koji æe sadr¾avati sve te primatelje i koji æete koristiti pri slanju poruka. neke od njih mo¾ete premjestiti u mapu Arhiv. Odaberite Makni. a mo¾ete dodavati i nove mape za poruke.Telefon sprema dolazne tekstualne poruke u mapu Ulazne. oznaèene s . poruke i Moji folderi. Copyright © 2004 Nokia. Da biste dodali ili izbrisali mapu. pritisnite Meni. 52 Uporaba izbornika Ulazne i izlazne mape . te slikovne predlo¹ke.

Zapise o kontaktima na SIM kartici mo¾ete kopirati u memoriju telefona. Tekst. poruke i Popisi primatelja. Odaberite Neisporuèeno i pritisnite Opcije da bi se prikazale sljedeæe opcije rukovanja neisporuèenim porukama: • ©alji ponovo za ponovno slanje poruke primateljima kod kojih prethodno slanje nije uspjelo. Mapa Neisporuèeno bit æe prikazana samo ako postoje poruke koje nisu isporuèene. • Makni popis za brisanje odabranog popisa primatelja. poruka se sprema u mapu Neisporuèeno koju mo¾ete naæi pod Popisi primatelja. vidi Kopiranje kontakata na stranici 68. Pritisnite Opcije za izmjenu sadr¾aja popisa primatelja: • Dodaj kontakt za dodavanje imena na popis primatelja. pritisnite Meni. Pritisnite Opcije za sljedeæe opcije izmjene popisa primatelja: • Vidi popis za pregledavanje imena na odabranom popisu primatelja. • Dodaj popis za dodavanje novog popisa primatelja. Ako slanje poruke jednome ili nekolicini primatelja ne uspije. • Vidi popis za pregled popisa primatelja kod kojih prethodno slanje nije uspjelo. • Isprazni popis za brisanje svih imena na odabranom popisu primatelja. . All rights reserved. • Bri¹i kontakt za brisanje odabranog imena s popisa primatelja. Copyright © 2004 Nokia.Da biste pregledavali i mijenjali popise primatelja. 53 Uporaba izbornika Opaska: Pri stvaranju popisa primatelja koriste se zapisi iz imenika za kontakte u telefonu. • Preimenuj popis za preimenovanje odabranog popisa primatelja. • Vidi detalje za pregled pojedinosti vezanih za odabrano ime. a zatim odaberite Poruke.

Opaska: Ako je opcija Dopusti multimedijski prijem postavljena na Da ili U domaæoj mre¾i. i BMP. telefon æe je smanjiti tako da stane na povr¹inu zaslona. Telefon podr¾ava multimedijske poruke velièine do 45 kB. Ako poruka sadr¾i sliku. 54 Uporaba izbornika • Makni popis za brisanje popisa primatelja kod kojih prethodno slanje nije uspjelo. pritisnite Meni i odaberite Poruke. Poruku koja prema¹uje tu maksimalnu velièinu telefon mo¾da neæe moæi primiti ili poslati. Ovisno o mre¾i. Copyright © 2004 Nokia. Tekst. GIF.• Vidi poruku za pregledavanje neisporuèene poruke. va¹ operater ili davatelj usluga mo¾e vam naplaæivati svaku primljenu poruku. mo¾da æete primati tekstualne poruke koje ukljuèuju internetsku adresu na kojoj mo¾ete pogledati multimedijsku poruku. Multimedijske poruke Opaska: Ovu æete funkciju moæi koristiti samo ako je podr¾ava va¹ mre¾ni operater. Multimedijske poruke podr¾avaju sljedeæe formate: • Slika: JPEG. Za brisanje brojila odaberite Brisati brojila. poruke. Brojilo poruka i Poslane poruke ili Primljene poruke. sliku i zvuk. Da biste pregledali brojilo poruka. Multimedijske poruke moæi æe primati i prikazivati samo oni telefoni koji mogu raditi s multimedijskim porukama. Brojilo poruka Pomoæu brojila poruka mo¾ete dobiti prikaz poslanih i primljenih tekstualnih poruka. Multimedijska poruka mo¾e sadr¾avati tekst. • Zvuk: skalabilne polifonijske MIDI (SP-MIDI) i monofonijske melodije zvona. PNG. odnosno davatelj usluga. . All rights reserved.

a zatim odaberite Poruke. Da biste prije slanja pregledali cijelu poruku. Utipkajte telefonski broj ili ga potra¾ite u Kontaktima. Otvorite odreðenu mapu. poruke i Nova poruka. Prikazat æe se popis dostupnih mapa u izborniku Sadr¾aj. Doðite do ¾eljenog imena. pritisnite Opcije i odaberite Pogledaj. • Za umetanje slike ili zvuènog isjeèka pritisnite Opcije.Imajte na umu da multimedijske poruke ne mo¾ete primati dok imate poziv u tijeku. • Za unos telefonskog broja pritisnite Opcije i odaberite Vi¹e opcija. mijenjati. premje¹tati ili prosljeðivati jer su za¹tiæeni autorskim pravima. Utipkajte tekst poruke. ti elementi mogu biti zamijenjeni nazivom datoteke i tekstom Oblik predmeta nepodr¾an. 2. Pisanje i slanje multimedijskih poruka Vi¹e o definiranju postavki za multimedijske poruke naæi æete u odjeljku Postavke za multimedijske poruke na stranici 61. 3. • Za unos imena iz Kontakata pritisnite Opcije i odaberite Vi¹e opcija te Ulo¾i kontakt. Pritisnite Meni. Copyright © 2004 Nokia. a zatim pritisnite Opcije i odaberite Ulo¾iti. ili ako imate aktivnu WAP vezu posredstvom GSM podataka (vidi Ruèno utipkavanje postavki usluge na stranici 99). 55 Uporaba izbornika Ako primljena poruka sadr¾i nepodr¾ane elemente. 1. Oznaka ili u zaglavlju poruke oznaèava da je poruci prilo¾ena slika ili zvuk. Za informacije o dostupnosti i pretplati na uslugu multimedijskih poruka obratite se svom mre¾nom operateru odnosno davatelju usluga. Vidi Unos teksta na stranici 36. . a zatim pritisnite U redu. Neke slike. pritisnite Opcije i odaberite Ulo¾i kontakt. ako je pokrenuta neka igra ili Java aplikacija. doðite do ¾eljene slike ili zvuka. Buduæi da isporuka multimedijskih poruka mo¾e propasti zbog mnogo razloga. za va¾nu komunikaciju se nemojte oslanjati iskljuèivo na njih. a zatim odaberite Ulo¾i sliku ili Ulo¾i zvuèni broj. melodije zvona i drugi sadr¾aj mo¾da neæe biti moguæe kopirati. Multimed. All rights reserved. a zatim Ulo¾i broj.

ili te podatke potra¾ite u Kontaktima.5. pritisnite Opcije. Copyright © 2004 Nokia. Naknadno èitanje poruka: Pritisnite Meni. pritisnite Prika¾i. a zatim odaberite Slati na broj (odnosno Slati na e-po¹tu ili Vi¹e primatelja). Unesite telefonski broj (ili adresu e-po¹te) primatelja. Ako je postavka Spremi poslane poruke postavljena na Da. 1. Èitanje i odgovaranje na multimedijske poruke Dok va¹ telefon prima multimedijsku poruku. . poslane poruke se spremaju u mapu Poslane stavke. a za to vrijeme mo¾ete normalno koristiti ostale funkcije telefona. 2. Kad je Trepæuæa oznaka pokazuje da u memoriji za multimedijske poruke vi¹e nema mjesta. ®elite li poruku odmah pregledati. Listajte kako biste pregledali poruku. Pritisnite Opcije i bit æe vam dostupne neke od sljedeæih opcija. Slanje multimedijske poruke traje ne¹to dulje od slanja tekstualnih poruka. pritisnite Izlaz. Multimed. Tijekom slanja se prikazuje animirana oznaka . telefon æe poruku poku¹ati poslati jo¹ nekoliko puta. • Odgovori ili Odgovori svima da biste odgovorili na poruku. All rights reserved. Ako slanje bude prekinuto. Da biste poslali poruku. • Brisanje poruke da biste izbrisali spremljenu poruku. poruka æe ostati u mapi Izlazne te je mo¾ete ponovo poku¹ati poslati kasnije. Vidi Postavke za multimedijske poruke na stranici 61. poruke i Ulazne. na zaslonu je prikazana animirana oznaka poruka primljena. prikazat æe se oznaka i tekst Multimedijska poruka primljena. a ¾elite li to uèiniti kasnije. Ako slanje ne uspije. Pritisnite U redu i poruka æe biti premje¹tena u mapu za slanje Izlazne. . Vi¹e o slanju odgovora na poruku naæi æete u odjeljku Pisanje i slanje multimedijskih poruka na stranici 55. vidi Memorija za multimedijske poruke je puna na stranici 57. 56 Uporaba izbornika 4. a zatim odaberite Poruke.

poruke. velièine i vrste poruke. poruke. 57 Uporaba izbornika • ©alji na broj ili ©alji na e-po¹tu ili Vi¹e primatelja da biste proslijedili poruku. Mape za ulazne. poruke. • Detalji poruke za pregled predmeta. Za ostale opcije datoteka u izborniku Sadr¾aj pogledajte odjeljak Sadr¾aj (izbornik 7) na stranici 84. • Spremi ton. Multimedijske poruke koje æe tek biti poslane premje¹taju se u mapu Izlazne unutar podizbornika Multimed. izlazne. Multimedijske poruke koje ¾elite naknadno poslati mo¾ete spremiti u mapu Spremljen. . • Spremi sliku za spremanje slike u Sadr¾aj. • Detalji da biste pregledali podatke o prilo¾enoj slici ili zvuku.• Uredi da biste izmijenili poruku. isjeèak za spremanje melodije zvona u Sadr¾aj. Memorija za multimedijske poruke je puna Primljene poruke se automatski spremaju u zajednièku memoriju. stavke unutar podizbornika Multimed. Poslane multimedijske poruke spremaju se u mapu Poslane stavke unutar podizbornika Multimed. Copyright © 2004 Nokia. spremljene i poslane poruke Telefon sprema primljene multimedijske poruke u mapu Ulazne unutar podizbornika Multimed. Mijenjati mo¾ete samo poruke koje ste vi napisali. Vidi Pisanje i slanje multimedijskih poruka na stranici 55. All rights reserved. poruke. • Reproduciraj za preslu¹avanje zvuka sadr¾anog u poruci. vidi Zajednièka memorija na stranici 18.

telefon æe vas upitati ¾elite li i njih izbrisati. pritisnite Meni. a potom i stare poruke koje ¾elite izbrisati. pritisnite Meni. poruke i Bri¹i poruke. pritisnite Izlaz i Da. Za vi¹e pojedinosti. kao i za broj spremnika glasovnih poruka. 2. Da biste izbrisali multimedijske poruke. a zatim odaberite Poruke. Glasovne poruke Spremnik glasovnih poruka je usluga mre¾e na koju æete se mo¾da najprije trebati pretplatiti. a zatim izbri¹ite stare poruke tako ¹to æete najprije odabrati mapu. obratite se svom davatelju usluga. ®elite li spremiti poruku. . Kada se na zaslonu pojavi upit Brisati sve poruke iz svih foldera?. odaberite mapu iz koje ¾elite izbrisati poruke i pritisnite U redu. oznaka trepæe. Da biste izbrisali tekstualne poruke. vidi poruke na èek. Ako mape sadr¾e neproèitane poruke. Ako mapa sadr¾i neproèitane poruke. a zatim odaberite Poruke. pritisnite U redu. a na zaslonu je prikazan tekst Multimed. ®elite li izbrisati sve poruke u mapi. ®elite li pregledati poruku na èekanju. 58 Uporaba izbornika Kad imate dolaznu multimedijsku poruku. a memorija za poruke je puna. All rights reserved. Brisanje poruka 1. pritisnite Opcije i odaberite Spremi poruku. Tekst. Da biste izbrisali sve tekstualne poruke iz svih mapa. Najprije pritisnite Meni. Odaberite • Slu¹ati glasovne poruke za pozivanje svojeg spremnika glasovnih poruka na telefonski broj koji ste spremili u izborniku Broj glasovne po¹te. Pritiskom na Ne mo¾ete pregledati poruku.Da biste odbacili poruku na èekanju. a zatim odaberite Poruke i Glasovne poruke. pritisnite Prika¾i. odaberite Sve poruke. Multimed. telefon æe vas upitati ¾elite li i njih izbrisati. Copyright © 2004 Nokia. memo puna. poruke i Bri¹i poruke.

u stanju èekanja pozivate broj svojeg spremnika Info poruke Info poruke kao usluga mre¾e omoguæuju vam da od svog davatelja usluga primate poruke razlièitih sadr¾aja. prikaz i izmjenu broja va¹eg spremnika glasovnih poruka. Postavke poruka Postavkama poruka odreðujete naèin slanja. Ako va¹a SIM kartica omoguæuje vi¹e profila za poruke. vidi Linija za odlazne pozive na stranici 76. All rights reserved. Pritisnite Meni. Za spremanje broja pritisnite U redu. Copyright © 2004 Nokia. obratite se svom davatelju usluga. pod uvjetom da va¹a mre¾a to omoguæuje. primanja ili pregledavanja svojih poruka. Savjet: Pritiskom i dr¾anjem tipke glasovnih poruka. 2. odaberite onaj skup postavki koji ¾elite izmijeniti.• Broj glasovne po¹te za unos. 59 Uporaba izbornika Svaka telefonska linija mo¾e imati svoj broj spremnika glasovnih poruka. mo¾da neæete moæi primati info poruke. Za pozivanje broja svojeg spremnika glasovnih poruka pritisnite Slu¹aj. . poruke i Profil slanja. Postavke tekstualnih poruka i e-po¹te 1. Tekst. U tom sluèaju GPRS veza postavite na Po potrebi (vidi Postavke kad je odabrani nositelj podataka GPRS na stranici 100). kao ¹to su podaci o vremenskim prilikama ili stanju u prometu. Postavi poruka. Ako je postavka GPRS veza postavljena na Uvijek na vezi. Za popis tema. a zatim odaberite Poruke. odnosno njihovih brojèanih oznaka. Oznaka pokazivat æe da imate nove glasovne poruke.

E-po¹ta. Copyright © 2004 Nokia. Ovaj broj dobit æete od svog davatelja usluga. Postavke prijepisa Kad je memorija za tekstualne poruke puna. • Odaberite Odgovor Vama istim sredi¹tem da biste primatelju va¹e poruke omoguæili da vam odgovori preko va¹eg sredi¹ta za razmjenu poruka (usluga mre¾e). • Odaberite Ime profila slanja za izmjenu naziva odabranog profila za poruke. mo¾ete konfigurirati da stare tekstualne poruke u mapama Ulazne i Poslane stavke automatski zamjenjuje novima. Postavi poruka. • Za poruke vrste Tekst odaberite Broj prvog primatelja za spremanje osnovnog broja za slanje poruka unutar ovog profila za poruke. poruke i Prijepis u prijamu ili Prijepis u poslanim stavkama. Tekst. • Odaberite Izvje¹æa o isporuci da biste od mre¾e zatra¾iti da vam ¹alje izvje¹æa o isporuci va¹ih poruka (usluga mre¾e). Pager ili Faks. 60 Uporaba izbornika • Odaberite Broj sredi¹ta za poruke za spremanje broja telefona sredi¹ta za poruke. • Odaberite Rabi GPRS za postavljanje GPRS-a kao preferiranog SMS nositelja. odnosno Poslane stavke. All rights reserved. . Za poruke vrste E-po¹ta odaberite Server e-po¹te za spremanje broja poslu¾itelja za e-po¹tu. meðutim. Pritisnite Meni. • Odaberite Valjanost poruke za odreðivanje vremena tijekom kojega æe mre¾a poku¹avati poslati va¹e poruke. Telefon. Skupovi profila za poruke bit æe prikazani samo ako va¹a SIM kartica omoguæuje prikaz vi¹e skupova. a zatim odaberite Poruke. koji je potreban za slanje tekstualnih poruka.• Za odabir vrste poruke odaberite Poruke poslane kao Tekst. Odaberite Dopustiti da biste telefon konfigurirali da zamjenjuje stare tekstualne poruke novima u mapama Ulazne. telefon vi¹e ne mo¾e primati niti slati nove poruke.

poslane poruke neæe biti spremljene. Postavi poruka. Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga. Aktivirajte skup u koji ¾elite spremiti postavke veze. Odaberite • Spremi poslane poruke. a zatim odaberite Poruke. Ako pak ne ¾elite preuzeti multimedijske poruke. poruke. • Postavi veze. Da biste preuzimali multimedijske poruke definirajte postavke veze na uslugu. pritisnite Meni. odaberite Baciti. Odaberite Uzeti da biste konfigurirali telefon da automatski preuzima primljene multimedijske poruke. Za kori¹tenje multimedijskih poruka odaberite Ne. Ostali postavi te naposljetku Velièina slova. • Izvje¹æa o isporuci za zahtjev mre¾i da vam ¹alje izvje¹æa o isporuci va¹ih poruka (usluga mre¾e). • Dolazna multimedijska poruka. Da ili U domaæoj mre¾i. • Dopusti oglase. Postavi poruka i Multimed. Odaberite Da da biste telefon konfigurirali da sprema poslane multimedijske poruke u mapu Poslane stavke.Pritisnite Meni. neæete moæi primati multimedijske poruke kada se nalazite izvan te mre¾e. Odaberite ¾elite li dopustiti ili odbiti primanje oglasa. Copyright © 2004 Nokia. Postavke velièine slova Da biste odabrali velièinu slova za èitanje i pisanje poruka. a zatim odaberite Poruke. Odaberete li Ne. 61 Uporaba izbornika Postavke za multimedijske poruke . Vidi Namje¹tanje telefona za kori¹tenje usluge na stranici 98. • Dopusti multimedijski prijem. Odaberete li U domaæoj mre¾i. a zatim izmijenite postavke. Postavke usluge mo¾ete dobiti u obliku OTA poruke od davatelja one usluge koju namjeravate koristiti. All rights reserved.

Doðite do broja na koji biste ¾eljeli uputiti poziv i pritisnite . spremiti ga u Kontakte ili na taj broj poslati poruku. moæi æete. Savjet: Kada se na zaslonu pojavi obavijest o neodgovorenim pozivima. Popisi zadnjih poziva Pritisnite Meni i odaberite Popis poziva. 62 Uporaba izbornika Naredbe za usluge . Neodgovorene i primljene pozive telefon æe pamtiti samo ako mre¾a podr¾ava ove funkcije te ako je telefon ukljuèen i nalazi se u podruèju djelovanja mre¾e. za pristup popisu brojeva telefona pritisnite Nabroji. izmijeniti ili izbrisati broj s popisa. primjerice. All rights reserved. Kad u izborniku Neodgovoreni pozivi. Broj ispred (imena ili) telefonskog broja pokazuje koliko vas je puta ta osoba poku¹ala nazvati. na primjer. a potom odaberite • Neodgovoreni pozivi za prikaz popisa zadnjih deset brojeva telefona s kojih vas je netko poku¹ao nazvati (usluga mre¾e).Najprije pritisnite Meni. Copyright © 2004 Nokia. 3 Popis poziva (izbornik 2) Va¹ telefon pamti telefonske brojeve neodgovorenih. kao i njihova pribli¾na trajanja i tro¹kove. Utipkajte i svom davatelju usluga po¹aljite zahtjeve za uslugama (poznate kao USSD naredbe) kao ¹to su. a zatim odaberite Poruke i Naredbe usluge. vidjeti datum i vrijeme poziva. primljenih i upuæenih poziva. naredbe za ukljuèivanje usluga mre¾e. Primljeni pozivi i Odlazni pozivi pritisnete Opcije.

Za brisanje mjeraèa vremena potreban vam je sigurnosni kod. ovisno o karakteristikama mre¾e. . minutama i sekundama. a zatim Bri¹i brojila za brisanje brojila ili. porezima i slièno.• Odlazni pozivi za prikaz popisa zadnjih 20 brojeva telefona na koje ste uputili ili poku¹ali uputiti poziv. odnosno u novèanim jedinicama. • Tro¹kovi poziva (usluga mre¾e). Pogledajte takoðer Ponovno biranje zadnjeg biranog broja na stranici 32. za ¹to trebate odabrati Jedinice. 63 Uporaba izbornika • Primljeni pozivi za prikaz popisa zadnjih deset brojeva telefona s kojih su vam upuæeni pozivi na koje ste odgovorili (usluga mre¾e). za ¹to trebate odabrati Valuta. odaberite Prikaz tro¹kova u da biste telefon konfigurirali da preostalo vrijeme razgovora prikazuje u obraèunskim jedinicama. a potom odaberite • Trajanje poziva i listajte da biste pregledali trajanje dolaznih i odlaznih poziva izra¾eno u satima. Copyright © 2004 Nokia. Svaka telefonska linija ima svoj mjeraè trajanja poziva. Ovu radnju ne mo¾ete opozvati. a bit æe prikazani mjeraèi trenutaèno odabrane linije. Brojaèi impulsa i mjeraèi trajanja poziva Opaska: Stvarni iznos koji vam za pozive i usluge obraèuna davatelj usluga mo¾e odstupati. Vidi Linija za odlazne pozive na stranici 76. Odaberite Jedinice zadnjeg poziva ili Jedinice svih poziva da biste provjerili tro¹kove svojeg zadnjeg poziva ili svih poziva izra¾ene u jedinicama specificiranima u sklopu funkcije Prikaz tro¹kova u. Za cijene impulsa obratite se svom davatelju usluga. • Bri¹i popis posljednjih poziva za brisanje popisa zadnjih poziva. All rights reserved. pak. primljenih ili upuæenih poziva. naèinu zaokru¾ivanja. Pritisnite Meni i odaberite Popis poziva. Odaberite najprije Postavi tro¹ka poziva. Odaberite ¾elite li izbrisati sve brojeve telefona na svim popisima zadnjih poziva ili samo one na popisima neodgovorenih.

. Ukupan broj imena koje je moguæe pohraniti ovisi o duljini imena te broju i duljini brojeva telefona i tekstualnih bilje¹ki. 112. Copyright © 2004 Nokia. • GPRS brojilo podataka i listajte kako biste vidjeli kolièine podataka poslanih i primljenih u zadnjoj sesiji te kolièine ukupno poslanih i primljenih podataka. Za postavke tro¹kova poziva potreban vam je PIN 2 kod. 3 Kontakti (izbornik 3) Imena i telefonske brojeve mo¾ete spremiti u imenik za kontakte u telefonu ili u memoriju SIM kartice. 911 ili neki drugi broj hitne slu¾be). 64 Uporaba izbornika Za ogranièavanje tro¹kova poziva na odreðeni iznos obraèunskih impulsa ili novèanih jedinica odaberite Ogranièenje tro¹kova poziva. Za brisanje mjeraèa vremena potreban vam je sigurnosni kod. Uz to. vidi Zajednièka memorija na stranici 18. eventualno æete moæi upuæivati pozive hitnoj slu¾bi na broj uprogramiran u va¹ telefon (npr. Jedinica brojila je bajt.Opaska: Kad potro¹ite sve obraèunske odnosno novèane jedinice. • U imenik za kontakte u telefonu mo¾ete spremati imena i njima pridru¾ene brojeve telefona i tekstualne bilje¹ke. • Telefon podr¾ava one SIM kartice u koje stane do 250 imena i brojeva telefona. Imena i brojevi spremljeni u memoriji SIM kartice oznaèeni su simbolom . Za odreðeni broj imena mo¾ete spremiti i slike. ovdje mo¾ete i izbrisati mjeraèe vremena. • GPRS brojilo veze i listajte da biste provjerili trajanje zadnje ili svih GPRS veza. a moæi æete i obrisati brojila. Imenik za kontakte u telefonu koristi zajednièku memoriju. Za brisanje brojila potreban vam je sigurnosni kod. All rights reserved.

Vi¹e o unosu brojeva naæi æete u odjeljku Upuæivanje poziva na stranici 32. pritisnite Izvr¹eno. U tome æe sluèaju imena i brojevi biti spremljeni u imenik za kontakte u telefonu. brojeva. a zatim odaberite Kontakti i Dodaj kontakt. Pritisnite Opcije i odaberite Spremi. Vidi Uporaba uobièajenog naèina unosa teksta na stranici 38.Pritisnite Meni. Nakon spremanja imena i broja. 65 Uporaba izbornika Odabir postavki za kontakte . 3. Spremanje vi¹e brojeva i tekstualnih stavki uz jedan kontakt Uz svako ime u imeniku u telefonu mo¾ete spremati razlièite vrste brojeva telefona i kratkih tekstualnih stavki. Utipkajte ime te potom pritisnite U redu i Izvr¹eno. 2. All rights reserved. • Odaberite Stanje memorije da biste vidjeli kolièinu slobodnog i zauzetog prostora u memoriji za kontakte. Pritisnite Meni. odaberite Telefon i SIM. i slika iz Kontakata. Copyright © 2004 Nokia. • Izgled Imenika za biranje naèina prikaza imena. Odaberite • Memorija u uporabi za odabir popisa kontakata koji ¾elite koristiti. 1. Spremanje imena i brojeva telefona (Dodaj kontakt) Imena i brojevi telefona bit æe spremljeni u odabranu memoriju (vidi prethodni odjeljak Odabir postavki za kontakte). Da bi vam bila dostupna imena i brojevi telefona s oba popisa kontakata. Utipkajte broj telefona i pritisnite U redu. Utipkajte ime i pritisnite U redu. a zatim odaberite Kontakti i Postavi. 4. Savjet: Brzo spremanje U stanju èekanja utipkajte broj telefona.

7. Doma. Za povratak u stanje èekanja najprije pritisnite Natrag. Web adresa. Ako je ime spremljeno u memoriju SIM kartice. Odaberite jednu od sljedeæih vrsta brojeva: ili vrsta teksta E-po¹ta. Doðite do broja koji biste ¾eljeli postaviti za osnovni broj. Za izmjenu vrste broja ili teksta meðu ponuðenim opcijama odaberite Promijeni vrstu. uputili poziv. bit æe premje¹teno u imenik telefona. Mobitel. 2. Utipkajte broj ili tekst. na primjer. a zatim ga spremite pritiskom na U redu. a prepoznat æete ga po okviru oko oznake vrste broja. Copyright © 2004 Nokia. Opæenito. Pritisnite Opcije i odaberite Pretpostav. na primjer . Pazite da kori¹tena memorija bude Telefon ili Telefon i SIM. a zatim pritisnite Detalji. . Dodavanje slike imenu ili broju u Kontaktima Sliku u podr¾anom formatu mo¾ete dodati imenu ili broju telefona spremljenom u imenik za kontakte u telefonu. i Napomena. 3. Slika æe biti prikazana kad primite poziv s pridru¾enog broja telefona. All rights reserved. a zatim Izlaz. a pritom niste izabrali neki drugi broj. Kad iz Kontakata odaberete ime da biste. Ured i Faks. Vidi Odabir postavki za kontakte na stranici 65. Doðite do imena kojemu ¾elite pridru¾iti novi broj odnosno tekst. Po¹tanska adr. 5. 6. koristit æe se osnovni broj. zatim doðite do ¾eljenog imena i pritisnite Detalji. 4. u stanju èekanja pritisnite ili . 66 Uporaba izbornika Prvi spremljeni broj smatrat æe se osnovnim brojem. Da biste pristupili popisu imena i brojeva telefona. Izmjena osnovnog broja U stanju èekanja pritisnite ili .1. Pritisnite Opcije i odaberite Dodaj broj ili Dodaj detalj.

Copyright © 2004 Nokia. tekstualne stavke ili slike Potra¾ite ¾eljeno ime (i broj). Odaberite Uredi ime. Listanjem mo¾ete vidjeti sve pojedinosti vezane za odabrano ime. All rights reserved. 2. broj telefona. broja. Uredi detalj ili Mijenjaj sliku. a zatim odaberite Kontakti i Bri¹i. broja telefona. ili . . i da biste se kretali kroz imena s popisa. a zatim odaberite Kontakti i Tra¾i. Izmjena imena. u stanju èekanja pritisnite Utipkajte prvih nekoliko slova imena i/ili ¾eljeno ime potra¾ite listanjem. Doðite do imena. Pritisnite Meni. tekstualnu stavku ili sliku i pritisnite U redu. Pritisnite Opcije i odaberite Dodaj sliku. doðite do imena (i broja) kojemu ¾elite pridru¾iti sliku i pritisnite Detalji. Doðite do ¾eljene slike. Savjet: Da biste brzo prona¹li ime i broj telefona. Priti¹æite prozoru. a i da biste pomicali pokazivaè u 3. Uredi broj. a zatim pritisnite Detalji. Doðite do ¾eljenog imena i pritisnite Detalji. 67 Uporaba izbornika U stanju èekanja pritisnite . Brisanje kontakata Pritisnite Meni. Kontaktu je pridru¾ena kopija slike. pritisnite Opcije i odaberite Spremi u imenik.Tra¾enje kontakta 1. Telefon æe otvoriti popis mapa u izborniku Sadr¾aj. tekstualne stavke ili slike koju namjeravate izmijeniti i pritisnite Opcije. Prvih nekoliko slova imena koje tra¾ite mo¾ete utipkati u prozoru. a zatim izmijenite ime.

Pritisnite najprije Bri¹i. Telefon ili SIM kartica. 2. Pritisnite Meni. Odaberite smjer kopiranja. i pritisnite Bri¹i. zatim potra¾ite ¾eljeno ime (i broj) te pritisnite Detalji. 3. Copyright © 2004 Nokia. 68 Uporaba izbornika • Za pojedinaèno brisanje kontakata odaberite 1 po 1. U redu. odaberite Èuvaj original. tekstualnih stavki ili slika U stanju èekanja pritisnite . zatim doðite do jedne od memorija. Ako je imenu ili broju pridru¾ena slika koju takoðer ¾elite izbrisati. Doðite do broja telefona ili tekstualne bilje¹ke koju ¾elite izbrisati i pritisnite Opcije. Sve ili Osnovni brojevi. a zatim odaberite Bri¹i broj ili Bri¹i detalj. Osnovni brojevi æe biti prikazano ako s telefona kopirate na SIM karticu. Kopirani æe biti samo osnovni brojevi. a zatim potra¾ite kontakt koji ¾elite izbrisati. Brisanje brojeva telefona. a zatim odaberite Kontakti i Kopiraj. S telefona na SIM karticu ili Sa SIM kartice u telefon. 1. Pritisnite U redu i potvrdite to sigurnosnim kodom. Brisanjem slike iz Kontakata neæete je izbrisati i iz izbornika Sadr¾aj. pritisnite Opcije i odaberite Bri¹i sliku. Kopiranje kontakata Imena i brojeve telefona iz imenika za kontakte u telefonu mo¾ete kopirati u memoriju SIM kartice i obrnuto. Ovisno o tome ¾elite li zadr¾ati izvorni kontakt ili ga izbrisati. kao potvrdu. odnosno Bri¹i original. . a zatim.• Za istovremeno brisanje svih kontakata odaberite Bri¹i sve. • Odaberete li Sve ili Osnovni brojevi. pritisnite U redu kada se na zaslonu pojavi tekst Poèinjem kopirati? ili Poèinjem micati?. All rights reserved. doðite do imena koje ¾elite kopirati i pritisnite Kopiraj. • Odaberete li 1 po 1. 4. Odaberite 1 po 1.

Podatke o osobama mo¾ete slati i primati kao posjetnicu u obliku OTA poruke. pod uvjetom da mre¾a podr¾ava tu uslugu. Ako je tipki veæ pridru¾en neki broj. pritisnite Prika¾i. 69 Uporaba izbornika Slanje i primanje posjetnice . Pritisnite Dodijeli. Na popisu kontakata potra¾ite kontakt koji namjeravate poslati. pritisnite Opcije. nakon èega æete pridru¾eni broj moæi vidjeti. a zatim odaberite ©alji posjetnicu i SMS. a zatim U redu. izmijeniti ili izbrisati. Za spremanje posjetnice u imenik za kontakte u telefonu pritisnite Spremi. Slanje posjetnice Posjetnicu mo¾ete poslati odgovarajuæem telefonu ili drugom ruènom ureðaju koji podr¾ava vCard standard. Za odbacivanje posjetnice pritisnite Izlaz. a zatim doðite do ¾eljenog broja tipke za brzo biranje. Brzo biranje Vi¹e o upuæivanju poziva putem tipki za brzo biranje naæi æete u odjeljku Brzo biranje broja telefona na stranici 33. Primanje posjetnice Kad primite posjetnicu. pritisnite Detalji i Opcije. Pridru¾ivanje broja telefona tipki za brzo biranje Pritisnite Meni i odaberite Kontakti te Brza biranja. a zatim i broj koji ¾elite pridru¾iti toj tipki. Copyright © 2004 Nokia. a zatim Naði te odaberite najprije ime. All rights reserved.

Mo¾ete nazvati brojeve informacija va¹eg davatelja usluga ako su oni pohranjeni na SIM kartici. Pritisnite Meni, a zatim odaberite Kontakti i Broje. informacija. Unutar pojedine kategorije doðite do broja informacija i pritiskom na upuæujete poziv.

Brojevi usluga
Mo¾ete nazvati brojeve usluga va¹eg davatelja usluga ako su oni pohranjeni na SIM kartici. Pritisnite Meni, a zatim odaberite Kontakti i Brojevi usluga. Doðite do broja usluge i pritiskom na uputite poziv.

Moji brojevi
Brojevi telefona dodijeljeni va¹oj SIM kartici spremljeni su u izborniku Moji brojevi, ali samo ako kartica to dopu¹ta. Za prikaz brojeva pritisnite Meni i odaberite Kontakti i Moji brojevi. Doðite do ¾eljenog imena ili broja i pritisnite Vidi.

Grupe pozivatelja
Imena i brojeve telefona spremljene u izborniku Kontakti mo¾ete razvrstati u grupe pozivatelja. Za svaku grupu pozivatelja telefon mo¾ete konfigurirati tako da zvoni na odreðeni naèin i da se na zaslonu pojavi odabrani logotip svaki put kad poziv stigne s telefonskog broja koji pripada toj grupi (vidi dolje). Da biste telefon konfigurirali da zvoni samo kad poziv stigne s broja telefona koji pripada odabranoj grupi pozivatelja, pogledajte Dojava za u odjeljku Postavke tona na stranici 80.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

70

Uporaba izbornika

Brojevi informacija

• Ime grupe, utipkajte novi naziv grupe pozivatelja i pritisnite U redu. • Melodija zvona grupe i odaberite melodiju zvona za grupu. Predpostav je odabrana melodija zvona trenutaèno ukljuèenog profila. • Logo grupe, a zatim Da da bi telefon prikazivao logotip grupe, Ne da to ne bi èinio, odnosno Vidi da biste pogledali logotip. • Èlanovi grupe da biste dodali ime u grupu pozivatelja. Pritisnite Opcije, a zatim odaberite Dodaj kontakt. Doðite do imena koje ¾elite dodati u grupu i pritisnite Dodaj. Za uklanjanje imena iz grupe pozivatelja potra¾ite ime koje ¾elite ukloniti i pritisnite Opcije te odaberite Ukloni kontakt.

3 Profili (izbornik 4)
Va¹ telefon ima vi¹e skupnih postava – profila – u okviru kojih mo¾ete tonove telefona prilagoditi raznim dogaðajima i okolinama. Profile najprije prilagodite, a kad vam neki od njih zatreba, samo ga ukljuèite. Na raspolaganju su vam sljedeæi profili: Opæenito, Bez zvuka, Prigu¹eno, Glasno, Moj stil 1 i Moj stil 2. Pritisnite Meni i odaberite Profili. Doðite do profila i pritisnite Odaberi. • Za ukljuèivanje odabranog profila odaberite Ukljuèi. • Za ukljuèivanje profila na odreðeno vrijeme, ne dulje od 24 sata, odaberite Tempiraj i namjestite vrijeme kad æe profil prestati djelovati. Po isteku namje¹tenog vremena profila, ukljuèit æe se prethodni profil koji nije bio vremenski ogranièen. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 71

Uporaba izbornika

Pritisnite Meni te najprije odaberite Kontakti i Grupe pozivatelja, a potom ¾eljenu grupu pozivatelja. Odaberite

Postavke tona mo¾ete izmijeniti i u izborniku Postavi tona (vidi Postavke tona na stranici 80). Postavke kuæi¹ta za igre mo¾ete izmijeniti i u izborniku Postavi dodatne opreme (vidi Postavke dodatne opreme na stranici 81). Uz to, profil mo¾ete preimenovati (Ime profila). Profil Opæenito nije moguæe preimenovati. Savjet: Za brzu izmjenu profila u stanju èekanja pritisnite tipku za ukljuèivanje doðite do profila koji ¾elite ukljuèiti i pritisnite Odaberi. , zatim

3 Postavke (izbornik 5)
Osobni preèaci
Odreðene funkcije mo¾ete dodati na popis osobnih preèaca, a zatim ih aktivirati u stanju èekanja pritiskom na desnu vi¹enamjensku tipku (Idi na) ili pristupom izborniku Idi na. Vidi Stanje èekanja na stranici 20 i Idi na (izbornik 13) na stranici 108. Da biste odabrali naziv za desnu vi¹enamjensku tipku i funkcije za va¹ popis osobnih preèaca, pritisnite Meni i odaberite Postavi te Osobne kratice. • Da biste odabrali naziv za desnu vi¹enamjensku tipku koji æe biti prikazan u stanju èekanja, odaberite Desna izborna tipka. Odaberite Idi na ili Kontakti. • Da biste odabrali ¾eljene funkcije za popis osobnih preèaca, odaberite Izbor opcija u Idi na i prikazat æe se popis dostupnih funkcija. Doðite do ¾eljene funkcije i potom pritisnite Oznaèi da biste je dodali na popis preèaca. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 72

Uporaba izbornika

• Za prilagodbu profila odaberite Osobno. Odaberite postavku koju ¾elite izmijeniti i naèinite ¾eljene izmjene.

Pritisnite Meni. Digitalni sat æe se zbog ¹tednje energije. pritisnite bilo koju tipku. Vidi ©tednja energije na stranici 21. odaberite Organiziranje opcija u Idi na. • Opcijom Odab. All rights reserved. Imajte na umu da èuvar zaslona nadomje¹ta sve grafièke elemente i tekst koji se nalazi na zaslonu u stanju èekanja. aktivirati ako odreðeno vrijeme nije bila kori¹tena niti jedna od funkcija telefona. èuv. Pritisnite Mièi i odaberite mjesto na koje ¾elite premjestiti funkciju. neovisno o postavkama èuvara zaslona. Èuvar zaslona se deaktivira i kad je telefon izvan podruèja pokrivenosti mre¾om. Da biste deaktivirali èuvara zaslona. a zatim i ¾eljenu funkciju. • U Èekanje birate nakon kojeg vremenskog razdoblja æe se ukljuèivati èuvar zaslona. U Drugo mo¾ete odrediti vrijeme nakon kojega æe se èuvar zaslona ukljuèiti (od 5 sekundi do 10 minuta (minute:sekunde)). zaslona mo¾ete iz izbornika Sadr¾aj odabrati animaciju ili sliku koja æe slu¾iti kao èuvar zaslona. Copyright © 2004 Nokia. 73 Uporaba izbornika Za uklanjanje funkcije s popisa pritisnite Odznaèi. a zatim odaberite Postavi i Èuvar zaslona. Èuvar zaslona Èuvar zaslona ukljuèuje se kada se telefon nalazi u stanju èekanja i kad odreðeno vrijeme nije bila kori¹tena nijedna funkcija telefona. . • Odaberite Ukljuèeno za aktiviranje èuvara zaslona.• Da biste prerasporeðivali funkcije na popisu.

Copyright © 2004 Nokia. Postavi vremena i datuma i Auto obnova datuma i vremena (usluga mre¾e). vremenski ogranièeni Profili. Sat za alarm. All rights reserved. a zatim odaberite Postavi. Poruke. Postavi vremena i datuma i Datum. • Odvajaè datuma da biste odabrali djelitelj u odabranom formatu datuma.Sat Pritisnite Meni. • Postavi datum da biste namjestili datum. Ako je baterija dulje vrijeme bila izvaðena iz telefona. • Oblik datuma da biste odabrali format datuma. Odaberite Postavi vrijeme da biste namjestili sat na toèno vrijeme. odaberite Ukljuèeno. Automatska obnova datuma i vremena Pritisnite Meni. a zatim odaberite Postavi. 74 Uporaba izbornika Postavke vremena i datuma . Odaberite • Poka¾i datum i u stanju èekanja æe na zaslonu biti prikazan datum. Datum Pritisnite Meni. Odaberite Poka¾i sat za prikaz sata u gornjem desnom uglu zaslona dok je telefon u stanju èekanja. ®elite li telefon konfigurirati da prije izmjene od vas zatra¾i potvrdu. Da biste telefon konfigurirali da datum i vrijeme automatski prilagoðava va¾eæoj vremenskoj zoni. Sat koriste i funkcije kao ¹to su npr. Popis poziva. mo¾da æete ponovo morati namjestiti vrijeme. Postavi vremena i datuma i Sat. Kalendar i Èuvar zaslona. a zatim Oblik vremena da biste odabrali 12-satni ili 24-satni oblik prikazivanja vremena. odaberite Prvo potvrdi. a zatim odaberite Postavi.

. na broj va¹eg spremnika glasovnih poruka. ako je to za taj naèin preusmjeravanja moguæe. a zatim odaberite Postavi. Javljanje svakom tipkom Pritisnite Meni. Odaberite neki od naèina preusmjeravanja. 75 Uporaba izbornika Automatska obnova datuma i vremena ne mijenja vrijeme koje ste namjestili na satu za alarm. kalendaru ili alarmu za bilje¹ke. primjerice. Copyright © 2004 Nokia. nakon èega æe. a zatim odaberite Postavi. Postavi poziva i Javljanje svakom tipkom.Postavke poziva Preusmjeravanje poziva Pritisnite Meni. ako je va¹ broj zauzet ili ste odbili dolazni poziv. Preusmjeravanje poziva omoguæuje vam da dolazne pozive preusmjerite na neki drugi broj. Moguæe je da naèini preusmjeravanja koje ne podr¾ava va¹a SIM kartica ili mre¾ni operater ne budu prikazani. Postavi poziva i Preusmjeravanje poziva (usluga mre¾e). Izmjena mo¾e dovesti do isteka nekih namje¹tenih alarma. All rights reserved. Oni se uvijek izra¾avaju u lokalnom vremenu. Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga. glasovni pozivi biti preusmjereni. Za istovremeno iskljuèivanje svih aktivnih preusmjeravanja odaberite opciju Poni¹ti sva skretanja. Istovremeno mo¾e biti ukljuèeno vi¹e naèina preusmjeravanja. odaberite Poni¹ti ili Provjeri stanje. . Za ukljuèivanje preusmjeravanja odaberite Ukljuèi. Odaberite Ukljuèeno i na dolazni æete poziv moæi odgovoriti kratkim pritiskom na bilo koju tipku osim na vi¹enamjenske tipke i te tipku . na primjer Preusmjeri ako je zauzeto. odaberite razdoblje nakon kojega se preusmjeravanje ukljuèuje. a zatim. Da biste provjerili je li preusmjeravanje ukljuèeno. Za prikaz oznaka preusmjeravanja u stanju èekanja pogledajte Stanje èekanja na stranici 20.

nakon èega æete imena i brojeve telefona pridru¾ene tipkama za brzo biranje. Copyright © 2004 Nokia. Postavi poziva i Brzo biranje. odnosno pretplatnièki broj. 76 Uporaba izbornika Automatsko ponovno biranje . Brzo biranje Pritisnite Meni. Postavi poziva i Sa¾etak nakon poziva. Postavi poziva i Poziv na èekanju. od do . Postavi poziva i Automatski bira ponovo. a zatim odaberite Postavi. a zatim odaberite Postavi. Odaberite Ukljuèi i svaki put kad vam tijekom razgovora bude upuæen poziv. moæi birati pritiskom i dr¾anjem odgovarajuæe brojèane tipke. All rights reserved.Pritisnite Meni. Vidi Poziv na èekanju na stranici 34. 1 ili 2. a zatim odaberite Postavi. mre¾a æe vam to signalizirati (usluga mre¾e). Odaberite Ukljuèeno i na zaslonu æe nakratko biti prikazani trajanje i tro¹ak zadnjeg poziva (usluga mre¾e). a zatim odaberite Postavi. Odaberite Ukljuèeno i va¹ æe telefon nakon svakog neuspje¹nog poku¹aja ponoviti biranje. Slanje vlastitog broja telefona Pritisnite Meni. Poziv na èekanju Pritisnite Meni. Odaberite Da i va¹ æe broj telefona biti prikazan osobi koju zovete (usluga mre¾e). koristit æe se postavka dogovorena s va¹im davateljem usluga. Postavi poziva i Slanje mog identiteta. Sa¾etak nakon poziva Pritisnite Meni. a zatim odaberite Postavi. Odaberite Ukljuèeno. Odaberete li Postav mre¾e. ali ne vi¹e od deset puta. Linija za odlazne pozive Linija za odlazne pozive je usluga mre¾e kojom vam se omoguæuje da za upuæivanje poziva odaberete liniju.

telefon bira jezik prema podacima na SIM kartici. Odaberete li Automatski. Utipkajte vrijeme i pritisnite U redu. Copyright © 2004 Nokia. • Da biste aktivirali automatsku za¹titu tipkovnice.Ako va¹a SIM kartica to omoguæuje. Pritisnite Meni. Postavke telefona Jezik telefona Odaberite jezik na kojemu æe biti prikazan tekst na zaslonu. . Utipkajte broj hitne slu¾be. Telefon mo¾ete konfigurirati tako da mu se tipkovnica nakon odreðenog vremena automatski zakljuèa. Postavi telefona i Auto za¹tita tipkovnice. Odaberete li Linija 2. odgovarati neovisno o tome koju ste liniju odabrali. Broj æe biti prikazan na zaslonu tek nakon ¹to utipkate sve znamenke. Na dolazne pozive na obje linije moæi æete. a zatim odaberite Postavi. Mo¾ete odrediti vremensku odgodu (minute:sekunde) od 10 sekundi do 60 minuta i po isteku vremena æe se tipkovnica automatski zakljuèati kako bi se sprijeèilo nehotièno pritiskanje tipki. Postavi telefona i Jezik telefona. Pritisnite Meni i odaberite Postavi. neæete moæi upuæivati pozive. a niste se pretplatili na ovu uslugu mre¾e. odaberite Ukljuèeno i na zaslonu æe se prikazati poruka Postav ka¹njenja:. Za informacije o dostupnosti obratite se svojemu mre¾nom operateru ili davatelju usluga. a zatim pritisnite . 77 Uporaba izbornika Pritisnite Meni. All rights reserved. Savjet: U stanju èekanja mo¾ete prelaziti s jedne linije na drugu tako da pritisnete i dr¾ite . moæi æete eventualno birati samo broj hitne slu¾be prethodno uprogramiran u va¹ telefon (npr. 911 ili neki drugi broj hitne slu¾be). • Da biste deaktivirali automatsku za¹titu tipkovnice. izbor linije moæi æete sprijeèiti odabirom opcije Zakljuèaj. Automatska za¹tita tipkovnice Opaska: Dok je tipkovnica zakljuèana. 112. Postavi poziva i Linija za odlazne pozive. meðutim. odaberite Iskljuèeno. a zatim odaberite Postavi.

Za spremanje poruke najprije pritisnite Opcije. Odaberite Automatski i telefon æe sam odabrati jednu od pokretnih mre¾a dostupnih na va¹em podruèju. Izbor mre¾e Pritisnite Meni. moæi æete sami odabrati mre¾u koja ima sklopljen “roaming” ugovor s va¹im matiènim mre¾nim operaterom. mo¾da neæete moæi primati info poruke. Odaberite Ukljuèeno i telefon æe vam signalizirati kada ga koristite u mre¾i koja se temelji na mikroæelijskoj tehnologiji (MCN). a zatim odaberite Postavi. Utipkajte poruku za koju biste ¾eljeli da se pri ukljuèivanju telefona nakratko pojavi na zaslonu. . U tom sluèaju GPRS veza postavite na Po potrebi (vidi Postavke kad je odabrani nositelj podataka GPRS na stranici 100). Postavi telefona i Izbor mre¾e. a zatim odaberite Postavi. Postavi telefona i Pozdravna poruka. 78 Uporaba izbornika Pogledajte takoðer Zakljuèavanje tipkovnice na stranici 28. a zatim odaberite Spremi. Ako se na zaslonu prika¾e poruka Nema pristupa. Copyright © 2004 Nokia. Ako je postavka GPRS veza postavljena na Uvijek na vezi. Pozdravna poruka Pritisnite Meni. Postavi telefona i Prikaz info o æeliji (usluga mre¾e). morate odabrati drugu mre¾u. a zatim odaberite Postavi.Prikaz informacija o æeliji Pritisnite Meni. Potvrda akcija SIM usluga Vidi SIM usluge (izbornik 14) na stranici 108. All rights reserved. Telefon æe ostati u ruènom naèinu sve dok ne odaberete automatski naèin ili dok u telefon ne umetnete drugu SIM karticu. Odaberete li Ruèno.

Odaberite mapu i doðite do ¾eljene slike. Neke slike veæ postoje u izborniku Sadr¾aj. 2. a zatim odaberite Postavi. BMP i PNG formate. Pritisnite Meni. odaberite Ukljuèeno/Iskljuèeno. Pogledajte takoðer Uporaba izbornika na stranici 40. Da biste aktivirali/deaktivirali pozadinu. Va¹ telefon podr¾ava JPEG. Postavke zaslona Pozadina Telefon mo¾ete konfigurirati tako da se. odaberite Opcije. Slike mo¾ete takoðer primati putem multimedijskih poruka. preuzimati ih sa stranica usluga ili ih pomoæu programskog paketa PC Suite kopirati sa svojeg raèunala te ih spremati u izbornik Sadr¾aj. dok je u stanju èekanja. 3. 79 Uporaba izbornika Ukljuèivanje teksta pomoæi . Odaberite Odaberi sliku i na zaslonu æe se prikazati popis mapa u izborniku Sadr¾aj. GIF. Aktiviranje/deaktiviranje pozadine Pritisnite Meni. a zatim odaberite Postavi. Biranje pozadine 1. Poèetna melodija Da biste konfigurirali telefon da se pri ukljuèivanju oglasi/ne oglasi odgovarajuæom melodijom. Postavi telefona i Poèetna melodija. Copyright © 2004 Nokia. Postavi zaslona i Pozadina. pritisnite Meni. 4. na njemu prikazuje pozadinska slika. a zatim odaberite Postavi. a zatim odaberite Postav u pozadinu.Za konfiguriranje telefona da prikazuje/ne prikazuje tekst pomoæi najprije pritisnite Meni. Postavi telefona i Ukljuèenje teksta pomoæi. Da biste postavili sliku kao pozadinu. Postavi zaslona i Pozadina. All rights reserved. a zatim odaberite Postavi.

Postavi zaslona i Logo operatera. Iste postavke mo¾ete naæi u izborniku Profili (vidi Profili (izbornik 4) na stranici 71). Logotip operatera Da biste telefon konfigurirali da prikazuje ili skriva logotip operatera. Pomicanjem pomoæu tipki i smanjujete ili poveæavate osvjetljenje. Upamtite da ovdje odabrane postavke mijenjaju postavke u aktivnom profilu. Postavi zaslona i Sheme boja. obratite se svom mre¾nom operateru i/ili davatelju usluga te pogledajte Programski paket PC Suite na stranici 109. Upamtite da se logotip operatera ne prikazuje kad telefon aktivira èuvar zaslona. All rights reserved. a zatim odaberite Postavi. Jaèe. Copyright © 2004 Nokia. Pritisnite Meni. Odaberite • Dojava dolaznog poziva za odreðivanje naèina na koji vas telefon obavje¹æuje o dolaznom glasovnom pozivu. Jedno zvono. Postavi zaslona i Svjetlina zaslona. 80 Uporaba izbornika Sheme boja . Odaberite ¾eljenu shemu boja. a zatim odaberite Postavi i Postavi tona.Mo¾ete izmijeniti boje kojima se prikazuju pojedine komponente na zaslonu. Za vi¹e pojedinosti. a zatim odaberite Postavi. pritisnite Meni. Postavke tona Pritisnite Meni. Dostupne opcije su: Zvonjenje. Pritisnite Meni. Jedan bip i Iskljuèeno. Osvjetljenje zaslona Mo¾ete mijenjati osvjetljenje prikaza na zaslonu telefona. MMS-a ili Interneta. a zatim odaberite Postavi. kao i za informacije o dostupnosti logotipa operatera preko SMS-a. a pritiskom na U redu potvrðujete svoj odabir. kao na primjer oznake i ¹tapiæi o napunjenosti baterije.

Xpress-onTM kuæi¹te za igre ili mobilna induktivna petlja LPS-4. • Dojava ritmiènim svjetlom da biste postavili treperenje svjetla telefona za poruku ili dolazni poziv. Tonovi tipkovnice ili Melodije upozorenja za konfiguriranje telefona da se oglasi. jedinica za rad bez uporabe ruku CARK126. 81 Uporaba izbornika • Melodija zvona za dolazne glasovne pozive. • Melodije upozorenja za konfiguriranje telefona da se oglasi. Savjet: Ako melodiju zvona primite u obliku OTA poruke ili je preuzmete. • Tonovi tipkovnice za odreðivanje glasnoæe tona. ili komplet za automobil.• Glasnoæa zvona za dolazne glasovne pozive i poruke. u sluèaju ispra¾njenosti baterije. • Ton dojave poruke za postavljanje tona dojave poruke. Copyright © 2004 Nokia. koje je u skladu s ritmom trenutaènog tona dojave SMS poruke ili trenutaène melodije dojave poziva. a zatim pritisnite Oznaèi. Doðite do ¾eljene grupe pozivatelja ili Svi pozivi. u sluèaju ispra¾njenosti baterije. Dojava vibracijom neæe raditi ako je telefon prikljuèen na prijenosni ili stolni punjaè. primjerice. Za odabir melodija zvona spremljenih u izborniku Sadr¾aj s popisa melodija zvona odaberite Otvori Galeriju. All rights reserved. . Postavke dodatne opreme Ovaj izbornik je prikazan samo ako je na telefon bila ili jest prikljuèena neka dodatna oprema: naglavna slu¹alica HDB-4. primjerice. • Dojava za za konfiguriranje telefona da zvoni samo kad poziv stigne s nekog od telefonskih brojeva koji pripadaju odabranoj grupi pozivatelja. mo¾ete je spremiti u izbornik Sadr¾aj. • Dojava vibracijom za dolazne glasovne pozive i poruke.

automatski odgovor nije dostupan. Dok je oprema prikljuèena. Petlja ili Pokrov za igre. a zatim odaberite Postavi i Sigurnosni postavi. Opaska: Svjetla kuæi¹ta obavezno iskljuèite onda kad mogu izazivati smetnje. Ako je odgovarajuæa dodatna oprema bila ili jest prikljuèena na telefon. Neke SIM kartice ne omoguæuju iskljuèivanje zahtjeva za PIN kodom. Bez ruku. Opcija Svjetla dostupna je samo kad je odabrano Bez ruku. a zatim odaberite Postavi i Postavi dodatne opreme. Odaberite . Odaberite Automatski ¾elite li da se svjetla ukljuèe nakon pritiska tipke. 112. Imajte na umu da ukljuèivanje svjetla kuæi¹ta mo¾e br¾e isprazniti bateriju telefona. i to na 15 sekundi. • Usluga zabrane poziva (usluga mre¾e) za ogranièavanje dolaznih i odlaznih poziva s va¹eg telefona. Pritisnite Meni. 82 Uporaba izbornika Pritisnite Meni.• Poèetni profil za odabir profila za koji ¾elite da se automatski ukljuèi prilikom prikljuèivanja odabrane dodatne opreme. mo¾ete odabrati Naglavne slu¹alice. zatvoren skup korisnika i fiksno biranje). Copyright © 2004 Nokia. Ako je Dojava dolaznog poziva postavljena na Jedan bip ili Iskljuèeno. • Svjetla i Ukljuèeno za trajno ukljuèivanje svjetla. 911 ili neki drugi broj hitne slu¾be). Odaberite • Zahtjev za PIN kodom za konfiguriranje telefona da kod svakog ukljuèivanja zatra¾i PIN kod. moæi æete odabrati drugi profil. • Automatski odgovor za konfiguriranje telefona da na dolazni poziv automatski odgovori nakon pet sekundi. Potrebna vam je lozinka zabrane poziva. Sigurnosne postavke Opaska: Kada su ukljuèene sigurnosne funkcije za ogranièavanje poziva (zabrana poziva. • Svjetla pokrova za ukljuèivanje i iskljuèivanje svjetla kad koristite Xpress-onTM kuæi¹te za igre. u nekim mre¾ama moæi æete eventualno birati samo odreðene brojeve hitne slu¾be (npr. All rights reserved.

PIN koda. Za dodatne pojedinosti obratite se svojemu mre¾nom operateru ili davatelju usluga. npr. Upamtite da podaci koje ste utipkali ili preuzeli. Vraæanje tvornièkih postavki Za vraæanje postavki izbornika na njihove tvornièke vrijednosti pritisnite Meni. Kodovi smiju biti sastavljeni samo od znamenaka od 0 do 9. All rights reserved. neæe biti izbrisani. U tom æete sluèaju broj telefona primatelja i broj sredi¹ta za razmjenu podataka morati staviti na popis za fiksno biranje. a zatim odaberite Postavi i Vraæanje tvornièkih postava. Zatvorena grupa korisnika je usluga mre¾e koja vam omoguæuje odreðivanje skupine ljudi kojima æete moæi upuæivati i od njih primati pozive. . Copyright © 2004 Nokia. GPRS veze nije moguæe aktivirati kad je ukljuèeno fiksno biranje. Utipkajte sigurnosni kod i pritisnite U redu. a vi ¾elite promijeniti kori¹tenu memoriju (vidi Odabir postavki za kontakte na stranici 65) ili kopirati iz jedne memorije u drugu (Kopiranje kontakata na stranici 68). 83 Uporaba izbornika • Fiksno biranje za ogranièavanje odlaznih poziva samo na odabrane brojeve telefona. Potreban vam je PIN 2 kod. Odaberite Memorija i telefon æe od vas zatra¾iti sigurnosni kod kad je odabrana memorija SIM kartice. imena i brojevi telefona spremljeni na popis kontakata. Tvornièki upisan sigurnosni kod je 12345.• Zatvorena grupa korisnika. • Pristupni kodovi za izmjenu sigurnosnog koda. pod uvjetom da to omoguæuje va¹a SIM kartica. Odaberite Telefon i telefon æe od vas zatra¾iti sigurnosni kod svaki put kad u telefon umetnete novu SIM karticu. PIN 2 koda ili lozinke zabrane poziva. osim ako tekstualne poruke ne ¹aljete putem GPRS veze. • Sigurnosna razina.

vidi Zajednièka memorija na stranici 18. Ukljuèiti telefon?. s Sadr¾aj (izbornik 7) Slike i melodije zvona koje ste. vidi Èitanje i odgovaranje na multimedijske poruke na stranici 56.Sat za alarm koristi oblik prikaza vremena definiran za sat. Nastupi li vrijeme alarma onda kad je telefon iskljuèen. pak. Pustite li alarm telefona da se ogla¹ava dulje od minute ili. a zatim nastaviti. • Da biste namjestili ton za alarm. Pritisnete li Stani. Opaska: Nemojte pritisnuti Da tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. Sadr¾aj koristi zajednièku memoriju. Copyright © 2004 Nokia. a namjeravate li upuæivati odnosno primati pozive. primili u sklopu multimedijskih poruka. telefon æe vam postaviti upit ¾elite li ga aktivirati za pozive. Kada vrijeme za alarm istekne Telefon æe se oglasiti tonom upozorenja. Za izmjenu namje¹tenog vremena alarma odaberite Ukljuèeno. mo¾ete spremati u mape u sadr¾aju. ®elite li iskljuèiti telefon. telefon æe prestati s alarmom na deset minuta. a zatim odaberite Sat za alarm. Pritisnite Meni. All rights reserved. a na zaslonu æe treperiti poruka Alarm! i trenutaèno vrijeme. • Da biste namjestili alarm. Za zaustavljanje alarma pritisnite Stani. pritisnete Ponovi. 84 Uporaba izbornika s Sat za alarm (izbornik 6) . odaberite Vrijeme alarma i unesite vrijeme alarma. pritisnite Da. pritisnite Ne. odaberite Ton alarma i ¾eljeni ton. na primjer. telefon æe se sam ukljuèiti i zapoèeti s alarmom.

• Uèitav. Utipkajte naziv mape i pritisnite U redu. All rights reserved. Ako spajanje ne uspije. Ostale dostupne opcije su: • Dodaj folder za dodavanje nove mape. Odaberite ¾eljenu mapu. • Preimenuj folder za odabir mape kojoj ¾elite nadjenuti novi naziv. uðite u izbornik Usluge i ukljuèite drugi skup postavki usluge (vidi Spajanje na uslugu na stranici 101). naèinu plaæanja i cijenama raspitajte se kod svog mre¾nog operatera odnosno davatelja usluga. 3. 85 Uporaba izbornika Opaska: Za kori¹tenje ove funkcije telefon treba biti ukljuèen. O dostupnosti razlièitih usluga. a na zaslonu æe se prikazati popis datoteka u mapi. Odaberite Uèitavanje slika ili Uèitav. vidi Oznake na stranici 105. melodija. Za otvaranje popisa mapa odaberite Vidi foldere. Slike i Tonovi su mape koje su unaprijed definirane u telefonu. Ne mo¾ete izbrisati mape koje su unaprijed definirane u telefonu. Ne ukljuèujte telefon tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. Odaberite odgovarajuæu oznaku za spajanje na ¾eljenu stranicu. Copyright © 2004 Nokia. 2. Za pristup popisu oznaka u izborniku Usluge odaberite Jo¹ oznaka. Na zaslonu æe se prikazati popis dostupnih oznaka. Ponovo se poku¹ajte spojiti na stranicu. U tom sluèaju. Pritisnite Meni i odaberite Sadr¾aj. • Bri¹i folder za odabir mape koju ¾elite izbrisati. . mo¾da neæete moæi pristupiti stranici putem usluge èije su postavke spajanja trenutaèno aktivne.1. Na zaslonu æe se pojaviti popis opcija. sadr¾aja za preuzimanje dodatnih slika i melodija. Ne mo¾ete preimenovati mape koje su unaprijed definirane u telefonu.

zvona za postavljanje odabrane datoteke kao melodije zvona. npr. Opaska: Za kori¹tenje ove funkcije telefon treba biti ukljuèen. • Postav u pozadinu za postavljanje odabrane datoteke kao pozadine. Ne ukljuèujte telefon tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. • Slati za slanje datoteke putem multimedijske poruke. s Kalendar (izbornik 8) Kalendar vam poma¾e da vodite evidenciju o podsjetnicima. • Makni za premje¹tanje datoteke u drugu mapu. u stanju èekanja pritisnite . 86 Uporaba izbornika 4. nazivu ili velièini. • Preimenovati za davanje novog naziva datoteci. Pritisnite Opcije i bit æe vam dostupne neke od sljedeæih opcija: . velièini datoteke. Savjet: Da biste brzo otvorili izbornik Kalendar. • Postavi mel. vrsti. Copyright © 2004 Nokia. vidi Zajednièka memorija na stranici 18. Kalendar koristi zajednièku memoriju. • Detalji za pregled podataka o datoteci.• Otvaranje za otvaranje odabrane datoteke. All rights reserved. Doðite do ¾eljene datoteke. • Slo¾iti za redanje mapa i datoteka prema datumu. • Brisati za brisanje odabrane datoteke. Pritisnite Meni i odaberite Kalendar. pozivima koje morate uputiti i roðendanima.

Da biste ukljuèili alarm za bilje¹ku. neæe biti izbrisane. oblika datuma ili vremena. pritisnite Opcije i odaberite Upi¹i napomenu. a zatim odaberite Vidi. odaberite Alarm ukljuèen te namjestite vrijeme alarma. • Opcije za brisanje. Copyright © 2004 Nokia. • Postavi za namje¹tanje datuma. Ako su danu pridru¾ene neke bilje¹ke. All rights reserved. Meðu ostalim opcijama pregleda kalendara mogu se naæi: • Opcije za stvaranje bilje¹ke. ponavljajuæe bilje¹ke. Odaberite jednu od sljedeæih vrsta bilje¹ki: • Podsjetnik . Da biste pregledali odreðenu bilje¹ku. Savjet: Da biste listali kroz svaku pojedinaènu dnevnu bilje¹ku u prikazu bilje¹ki. Opcija Auto brisanje omoguæuje vam da telefon konfigurirate da nakon nekog vremena automatski bri¹e stare bilje¹ke. poput npr. doðite do ¾eljene bilje¹ke i pritisnite Opcije. Prikaz bilje¹ke omoguæuje vam pregled pojedinosti o odabranoj bilje¹ki. pritisnite ili . vremena. slanje bilje¹ke drugom telefonu ili njeno kopiranje u drugi dan. pritisnite ili . Unutar bilje¹ke se mo¾ete pomicati. Va¾eæi dan je uokviren. Da biste pregledali bilje¹ke vezane uz pojedini dan.Savjet: Da biste listali po popisu bilje¹ki za svaki pojedinaèni dan. Meðutim. bilje¹ki o roðendanima. pritisnite Opcije i odaberite Spremi. izmjenu. 87 Uporaba izbornika Doðite do ¾eljenog dana. premje¹tanje i ponavljanje bilje¹ke. pritisnite Opcije. . a zatim odaberite Dnevne napomen. bit æe podebljan. Doðite do ¾eljenog datuma.Utipkajte predmet podsjetnika. ili prvog dana u tjednu. Upis bilje¹ke u kalendar Vi¹e o unosu slova i brojki naæi æete u odjeljku Unos teksta na stranici 36. Pritisnite Meni i odaberite Kalendar.

na zaslonu æe pri pregledu bilje¹ki biti prikazana oznaka Kada vas telefon podsjeti na bilje¹ku Telefon æe se oglasiti zvuènim signalom i prikazati bilje¹ku. .Utipkajte ime osobe (ili pritisnite Opcije te ga potra¾ite u Kontaktima). mo¾ete pritisnuti Opcije i potra¾iti ime i broj telefona u Kontaktima. Doðite do igre ili skupine igara (naziv ovisi o igri). Ne ukljuèujte telefon tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. odaberite S melodijom ili Bez tona te namjestite vrijeme alarma. Opaska: Za kori¹tenje ove funkcije telefon treba biti ukljuèen. pritisnite Opcije. All rights reserved. odaberite S melodijom ili Bez tona te namjestite vrijeme alarma.Utipkajte broj telefona. a zatim odaberite Igre i Izbor igre. Za zaustavljanje alarma bez prikaza bilje¹ke pritisnite Izlaz. Da biste ukljuèili alarm za bilje¹ku. Pokretanje igre 1. pritisnite Opcije i odaberite Spremi. Da biste ukljuèili alarm za bilje¹ku. pritisnite Opcije i odaberite Spremi. . Pritisnite Meni.) Zatim utipkajte vrijeme poziva i pritisnite U redu. Nakon ¹to ste namjestili alarm. Utipkajte ime.• Roðendan . a zatim odaberite Spremi. (Umjesto utipkavanja broja telefona. Za zaustavljanje alarma i prikaz bilje¹ke pritisnite Vidi. prikazani broj moæi æete pozvati pritiskom na tipku . 88 Uporaba izbornika • Poziv . Kada se na zaslonu pojavi bilje¹ka s oznakom . 2. s Igre (izbornik 9) Programska podr¹ka za va¹ telefon ukljuèuje i neke igre posebno prilagoðene ovome Nokia telefonu. Nakon toga utipkajte godinu roðenja i pritisnite U redu. Copyright © 2004 Nokia.

a zatim odaberite Igre i Uèitavanje igara. Ostale opcije dostupne za igre ili skupine igara Opcije za igre. Preuzimanje igara Pritisnite Meni. Copyright © 2004 Nokia. Odluèite li preuzimati aplikacije s takvih lokacija. Upamtite da Nokia ne pru¾a nikakva jamstva za aplikacije preuzete s lokacija koje ne pripadaju Nokiji. Ako ste odabrali samo jednu igru. prikazat æe se popis igara iz odabrane skupine. doðite do ¾eljene igre i pritisnite Opcije. naèinu plaæanja i cijenama raspitajte se kod svog mre¾nog operatera odnosno davatelja usluga. . U tom sluèaju. Za pristup popisu oznaka u izborniku Usluge odaberite Jo¹ oznaka. Ponovo se poku¹ajte spojiti na uslugu. ta æe se igra . Na zaslonu æe se prikazati popis dostupnih oznaka. vidi Ostale opcije dostupne za aplikacije ili skupine aplikacija na stranici 91. mo¾da neæete moæi pristupiti usluzi èije su postavke spajanja trenutaèno aktivne. Upamtite da pokretanje nekih igara mo¾e br¾e isprazniti bateriju telefona (pa æete ga onda mo¾da trebati spojiti na punjaè). a zatim odaberite Otvori ili pritisnite . uðite u izbornik Usluge i ukljuèite drugi skup postavki usluge (vidi Spajanje na uslugu na stranici 101). Da biste pokrenuli pojedinu igru. Odaberite odgovarajuæu oznaku za spajanje na ¾eljenu uslugu. O dostupnosti razlièitih usluga. Upamtite da pri preuzimanju igre ili aplikacije ove mo¾ete spremiti u izbornik Aplikacije umjesto u izbornik Igre. Pritisnite Opcije i odaberite Otvori ili pritisnite i pokrenuti.U suprotnom. trebali biste poduzeti iste mjere opreza po pitanju sigurnosti i sadr¾aja kao ¹to biste to uèinili sa svakim drugim odredi¹tem. Ako spajanje ne uspije. 89 Uporaba izbornika 3. vidi Oznake na stranici 105. All rights reserved.

Programska podr¹ka za va¹ telefon ukljuèuje i neke Java aplikacije posebno prilagoðene ovome Nokia telefonu. Pritisnite Meni. a zatim odaberite Igre i Postavi za definiranje zvukova. a zatim odaberite Igre i Memorija. ta æe Copyright © 2004 Nokia. a zatim odaberite Aplikacije i Izbor programa. Opaska: Za kori¹tenje ove funkcije telefon treba biti ukljuèen. svjetla i vibracijskih funkcija za igru. Doðite do aplikacije ili skupine aplikacija (naziv ovisi o aplikaciji). Igre koriste zajednièku memoriju. Postavke igara Pritisnite Meni. vidi Zajednièka memorija na stranici 18. Ne ukljuèujte telefon tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. pritisnite Meni. Pokretanje aplikacije 1. morate je preuzeti u telefon. 3. Pritisnite Opcije i odaberite Otvori ili pritisnite se aplikacija i pokrenuti. 90 Uporaba izbornika Stanje memorije za igre . All rights reserved. Razni davatelji usluga nude druge aplikacije.Da biste vidjeli kolièinu raspolo¾ive memorije za instalaciju igara i aplikacija. s Aplikacije (izbornik 10) Ovaj vam izbornik omoguæuje upravljanje Java aplikacijama koje su instalirane u va¹em telefonu. 2. . Prije kori¹tenja neke od tih aplikacija. Ako ste odabrali samo jednu aplikaciju.

a zatim odaberite Otvori ili pritisnite . Upamtite da pokretanje nekih aplikacija mo¾e br¾e isprazniti bateriju telefona (pa æete ga onda mo¾da trebati spojiti na punjaè).nokia.softwaremarket. Ostale opcije dostupne za aplikacije ili skupine aplikacija • Brisanje za brisanje aplikacije ili skupine aplikacija iz telefona. • Detalji za dodatne podatke o aplikaciji. Ova znaèajka zahtijeva podr¹ku na razini mre¾e.com. All rights reserved. Prikazuje se samo ako je uz aplikaciju zadana i internetska adresa. 91 Uporaba izbornika U suprotnom. odnosno Nije dopu¹teno da biste svoje dopu¹tenje uskratili. iste mo¾ete ponovo preuzeti s lokacije Nokia Software Market. • Web stranica za prikupljanje dodatnih informacija ili podataka namijenjenih aplikaciji s internetske stranice. • Obnovi verziju za provjeru je li nova inaèica aplikacije spremna za preuzimanje putem usluga (ako to podr¾ava aplikacija). a zatim Dopu¹teno da biste taj pristup dopustili. odreðene pretpostavljene postavke koje su nekim aplikacijama potrebne za preglednik. Da biste pokrenuli pojedinu aplikaciju. www. • Postavi usluge. • Pristup Webu za ogranièenje ovlasti aplikacije za pristup mre¾i.. prikazat æe se popis aplikacija iz odabrane skupine. Ne zaboravite da ako iz telefona izbri¹ete tvornièki instaliranu aplikaciju ili skup aplikacija. doðite do ¾eljene aplikacije i pritisnite Opcije. Copyright © 2004 Nokia. Odaberite Prvo pitaj i telefon æe zatra¾iti dopu¹tenje za spajanje na mre¾u.

Odluèite li preuzimati Java programe s takvih lokacija. uðite u izbornik Usluge i ukljuèite drugi skup postavki usluge (vidi Spajanje na uslugu na stranici 101). U tom sluèaju. Copyright © 2004 Nokia. • Pritisnite Meni i odaberite Usluge da biste prona¹li stranicu s koje mo¾ete preuzeti odgovarajuæu Java aplikaciju. • Poslu¾ite se funkcijom za preuzimanje igara. Novu Java aplikaciju mo¾ete preuzeti na razlièite naèine: • Pritisnite Meni. a zatim odaberite Aplikacije i Uèitav. trebali biste poduzeti iste mjere opreza po pitanju sigurnosti i sadr¾aja kao ¹to biste to uèinili sa svakim drugim odredi¹tem. Upamtite da Nokia ne pru¾a nikakva jamstva za programe preuzete s lokacija koje ne pripadaju Nokiji. • Uporabite instalacijski program Nokia Application Installer iz paketa PC Suite da biste uèitali aplikacije iz kompatibilnog raèunala u svoj telefon. Upamtite da pri preuzimanju igre ili aplikacije istu mo¾ete spremiti u izbornik Igre umjesto u izbornik Aplikacije. aplikacija. All rights reserved. Odaberite odgovarajuæu oznaku za spajanje na ¾eljenu uslugu. Pogledajte Pregledavanje stranica usluge na stranici 102. Za pristup popisu oznaka u izborniku Usluge odaberite Jo¹ oznaka. vidi Preuzimanje igara na stranici 89. Ako spajanje ne uspije. 92 Uporaba izbornika Preuzimanje aplikacije . O dostupnosti razlièitih usluga. naèinu plaæanja i cijenama raspitajte se kod svog mre¾nog operatera odnosno davatelja usluga. vidi Oznake na stranici 105.Va¹ telefon podr¾ava J2METM Java aplikacije. nakon èega æe biti prikazan popis dostupnih oznaka. Ponovo se poku¹ajte spojiti na uslugu. Prije preuzimanja aplikacije uvjerite se da je kompatibilna s telefonom. mo¾da neæete moæi pristupiti usluzi èije su postavke spajanja trenutaèno aktivne.

• Program nije podr¾an. Aplikacije koriste zajednièku memoriju. telefon ne prepoznaje format datoteke. All rights reserved. aplikacija poku¹ava uspostaviti internetsku vezu tijekom aktivnog poziva. Copyright © 2004 Nokia. vidi Zajednièka memorija na stranici 18. • Gre¹ka programa. • Fajl prevelik. pritisnite Meni. do¹lo je do pogre¹ke tijekom operacije. datoteka je prevelika za pokretanje na telefonu ili pristupno raèunalo ne podr¾ava velike datoteke. aplikacije nije ispravna. nema dovoljno resursa za pokretanje aplikacije. • Fajl neispravan.• Akcija neuspjela. 93 Uporaba izbornika Tijekom preuzimanja ili rada Java aplikacije mogu se pojaviti sljedeæe obavijesti: . Poku¹ajte ponovo. aplikacija nije kompatibilna s telefonom. • Nemoguæe pokrenuti program. • Nepoznato (pojavljuje se na popisu aplikacija). • Pokretanje neuspjelo. a zatim odaberite Aplikacije i Memorija. • Poziv u tijeku. Prekinite sve aktivne pozive ili funkcije i ponovo poku¹ajte pokrenuti aplikaciju. telefon nije mogao pokrenuti aplikaciju. aplikacija nije valjana. do¹lo je do pogre¹ke u pokrenutoj aplikaciji. • Oblik fajla nepoznat. Stanje memorije za aplikacije Da biste vidjeli kolièinu raspolo¾ive memorije za instalaciju igara i aplikacija.

Ne ukljuèujte telefon tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. Za konaèan rezultat pritisnite Opcije. a zatim odaberite Dodaci i Kalkulator. Drugi korijen ili Promjena. dijeliti.Va¹ vam telefon u sklopu ovog izbornika nudi neke praktiène funkcije. Pritisnite Meni. Korake od 3 do 5 ponovite onoliko puta koliko je potrebno. tri puta za mno¾enje te èetiri puta za dijeljenje. Copyright © 2004 Nokia. Pretvorba valuta 1. Ovaj kalkulator ogranièene je toènosti pa se kao posljedica zaokru¾ivanja mogu pojaviti gre¹ke. oduzimati. 94 Uporaba izbornika s Dodaci (izbornik 11) . Na kvadrat. posebno kod vi¹estrukih dijeljenja. utipkajte prvi broj (za decimalni zarez pritisnite ). Opaska: Za uporabu funkcija u izborniku Dodaci telefon treba biti ukljuèen. Pritisnite Meni. Podijeljeno s. vaditi drugi korijen i pretvarati valute. mno¾iti. 4. Pritisnite Opcije i odaberite Plus. Savjet: Drugi naèin jest da tipku pritisnete jednom za zbrajanje. 2. 6. 5. kvadrirati. a zatim odaberite Jednako. Kada se na zaslonu pojavi ’0’. Minus. All rights reserved. Unesite drugi broj. 3. dva puta za oduzimanje. 1. Kalkulator Kalkulatorom ugraðenim u va¹ telefon mo¾ete zbrajati. a zatim odaberite Dodaci i Kalkulator. Za novi izraèun najprije pritisnite i dr¾ite Bri¹i. Puta.

Savjet: Pretvorbu valuta mo¾ete obaviti i u stanju èekanja. All rights reserved. alarm æe se automatski zaustaviti. odaberite Promjen. Ako ¾elite. Alarm mo¾ete prekinuti pritiskom na bilo koju tipku. Vrijednost teèaja ostaje u memoriji sve dok je ne zamijenite drugom vrijedno¹æu. a zatim odaberite Teèaj zamjene. . pritisnite Opcije i odaberite U domaæu ili U stranu. a na zaslonu æe bljeskati tekst bilje¹ke (ako ste ga napisali) ili poruka Vrijeme pro¹lo. a zatim pritisnite U redu. Utipkajte vrijeme alarma u satima i minutama. Utipkajte vrijednost teèaja (za decimalni zarez pritisnite ) i pritisnite U redu. Brojilo vremena Pritisnite Meni. Copyright © 2004 Nokia. a za zaustavljanje brojila odaberite Zaustavi brojilo. • Da biste izmijenili vrijeme. a zatim odaberite Dodaci i Brojilo vremena. vremena. telefon æe se oglasiti tonom. pritisnite Opcije i odaberite U domaæu ili U stranu. 95 Uporaba izbornika 2. Za spremanje vrijednosti teèaja najprije pritisnite Opcije. a zatim pritisnite U redu da biste pokrenuli brojilo vremena. Ako vrijeme alarma nastupi u stanju èekanja. Za zaustavljanje alarma i brisanje bilje¹ke pritisnite U redu. Za pretvorbu valute utipkajte iznos koji ¾elite pretvoriti.3. Tijekom mjerenja vremena mo¾ete koristiti i ostale funkcije telefona. Ne pritisnete li unutar 30 sekundi niti jednu tipku. pritisnite . ©toperica Pomoæu ¹toperice mo¾ete mjeriti vrijeme te apsolutna i relativna meðuvremena. Odaberite jednu od prikazanih opcija. mo¾ete sami napisati poruku koja æe biti prikazana po isteku vremena. ®elite li da se mjerenje vremena nastavi u pozadini. Utipkajte iznos koji ¾elite pretvoriti.

a zatim odaberite Dodaci. Spremiti za spremanje vremena. Za poèetak mjerenja vremena pritisnite Poèni. a za registriranje meðuvremena Meðuvrij. a zatim odaberite Dodaci. Pritisnite Meni. 96 Uporaba izbornika Kori¹tenje ¹toperice tro¹i bateriju tako da æe vrijeme rada telefona biti smanjeno. . 3. odaberite Nastaviti. 4. Relativna meðuvremena Pritisnite Meni. Pogledajte prethodni odjeljak. 2. Ne unesete li naziv. Pazite da ne dopustite rad u pozadini kada na telefonu obavljate neke druge operacije. kao naslov æe se koristiti ukupno vrijeme. Za poèetak mjerenja vremena pritisnite Poèni. Copyright © 2004 Nokia. Novo æe vrijeme biti pridodano prethodnom. Na nulu za vraæanje vremena na nulu bez spremanja. a zatim odaberite Dodaci i ©toperica. ©toperica i Podjela vremena. Prikaz i brisanje vremena Pritisnite Meni. Pritisnite Opcije i odaberite Poèni za poèetak novog mjerenja vremena. Ako ste mjerenje vremena prebacili u pozadinu. All rights reserved. Utipkajte naziv izmjerenog vremena i pritisnite U redu. ©toperica i Dio vremena. Pritisnite Opcije i meðuvremena æete moæi spremiti ili ih vratiti na nulu.Mjerenje vremena i apsolutnih meðuvremena 1. Apsolutna meðuvremena prikazana su na zaslonu ispod tekuæeg vremena. Svaki put kada ¾elite registrirati meðuvrijeme. Za zaustavljanje mjerenja relativnih meðuvremena pritisnite Stani. Za zaustavljanje mjerenja vremena pritisnite Stani. pritisnite Podjela. Mjerenje vremena i apsolutnih meðuvremena. Listajte kako biste ih sve mogli vidjeti.

O dostupnosti ovih usluga. naèinu plaæanja i cijenama raspitajte se kod svog mre¾nog operatera i/ili onog davatelja èije usluge namjeravate koristiti. Spojite se na dotiènu uslugu. nakon èega mo¾ete odabrati vremenski skup koji ¾elite pogledati. Opaska: Za kori¹tenje ove funkcije telefon treba biti ukljuèen. All rights reserved. Vidi stranicu 101. Vidi stranicu 98. Spremite postavke usluge potrebne za pristup usluzi koju namjeravate koristiti. vijesti. s Usluge (izbornik 12) Mo¾ete pristupiti raznim uslugama na Internetu. ukljuèivati vremensku prognozu. raspored letova ili informacije o stanju na burzi. Buduæi da su zaslon telefona i kapacitet memorije puno manji nego u raèunala. . odnosno zadnjih vremena iz vremenskih skupova. za prikaz zadnjeg izmjerenog vremena mo¾ete odabrati Poka¾i zadnje. internetski sadr¾aj je na zaslonu telefona prikazan drugaèije. doðite do vremena koja ¾elite izbrisati i pritisnite Bri¹i i U redu. Od davatelja usluga dobit æete i upute o naèinu njihova kori¹tenja. Ne ukljuèujte telefon tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. Odaberite Vidi vremena i bit æe prikazan popis naziva. Odaberite Brisanje svega i pritisnite U redu ili odaberite Jedno po jedno. Osnovni koraci za pristup i uporabu usluga 1. Imajte na umu da mo¾da neæete moæi vidjeti sve detalje s internetskih stranica. 97 Uporaba izbornika Ako ¹toperica nije vraæena na nulu. primjerice.Da biste izbrisali spremljena vremena. Ove usluge mogu. odaberite Brisati vremena. 2. Copyright © 2004 Nokia. Pomoæu vi¹enaèinskog preglednika telefona mo¾ete pregledavati usluge koje na svojim stranicama koriste jezik Wireless Mark-Up Language (WML) ili Extensible HyperText Markup Language (xHTML).

Copyright © 2004 Nokia. Kada zavr¹ite s pregledavanjem. . prekinite vezu s uslugom. Namje¹tanje telefona za kori¹tenje usluge Postavke usluge mo¾ete dobiti u obliku OTA poruke od mre¾nog operatera odnosno davatelja one usluge koju namjeravate koristiti. Vidi stranicu 102. tada su one spremljene unutar prvog slobodnog skupa postavki spajanja i ukljuèene. pritisnite Da ili. All rights reserved. Postavke mogu. • Za spremanje dobivenih postavki pritisnite Opcije i odaberite Spremi. pritisnite Ne. Za spremanje postavki pritisnite Spremi. Za dodatne informacije i odgovarajuæe postavke obratite se svojemu mre¾nom operateru ili davatelju one usluge koju namjeravate koristiti.4. Spremanje postavki usluge dobivenih u obliku OTA poruke Kad postavke usluge dobijete u obliku OTA poruke. na zaslonu æe biti prikazana obavijest Primljeni postavi usluge. Vidi stranicu 104. biti dostupne na njihovim stranicama. Ako unutar Aktivni postavi usluga nema postavki. Poènite pregledavati stranice usluge. prikazat æe se poruka Ukljuèiti spremljene postave usluge? Da biste ukljuèili spremljene postavke. Postavke mo¾ete utipkati i ruèno ili ih mo¾ete dodati i izmijeniti pomoæu programskog paketa PC Suite. da biste ih samo spremili. 98 Uporaba izbornika 3. • Za odbacivanje dobivenih postavki pritisnite Opcije i odaberite Odbaci. • Za prethodni pregled primljenih postavki pritisnite Opcije i odaberite Vidi. na primjer. Ako unutar odjeljka Aktivni postavi usluga ima spremljenih postavki.

Kad je sigurnost veze postavljena na Ukljuèeno. Postavi i Postavi veze.Utipkajte novi naziv skupa postavki veze. neæe biti uspostavljena veza. Trebate ukljuèiti onaj skup postavki veze u koji ¾elite spremiti postavke usluge. Pritisnite Meni. 99 Uporaba izbornika Ruèno utipkavanje postavki usluge . • Ime postava . brzini veze te ostalim pojedinostima obratite se svojemu mre¾nom operateru ili davatelju usluga. Ako se svejedno ¾elite spojiti preko veze koja nije sigurna. Copyright © 2004 Nokia.Odaberite Stalna ili Privremena. 2.Utipkajte adresu poèetne stranice usluge koju namjeravate koristiti (za toèku pritisnite ). sigurnost veze morat æete postaviti na Iskljuèeno. telefon poku¹ava uspostaviti sigurnu vezu s uslugom.Odaberite Ukljuèeno ili Iskljuèeno. 4. a zatim odaberite Usluge. 3. Skup postavki veze je zbirka vi¹e postavki potrebnih za spajanje na uslugu.1. Odaberite svaku od postavki zasebno i utipkajte potrebne postavke prema informacijama koje ste dobili od va¹eg mre¾nog operatera ili davatelja usluga. Ako sigurna veza nije dostupna. Odaberite Aktivni postavi usluga. Za informacije o cijenama. Odaberite Uredi aktivne postave usluga. Postavke za odabranog nositelja naæi æete u ni¾e navedenim odjeljcima Postavke kad je odabrani nositelj podataka GSM podaci i Postavke kad je odabrani nositelj podataka GPRS. • Vrsta sesije . All rights reserved. • Sigurnost veze . Doðite do skupa postavki veze koji biste ¾eljeli ukljuèiti i pritisnite Ukljuèi. • Poèetna stranica . • Nositelj podataka .Odaberite GSM podaci ili GPRS.

Postavke kad je odabrani nositelj podataka GPRS • GPRS veza . Stvarna brzina podatkovnog poziva ovisi o davatelju usluga.Odaberite Analogno ili ISDN. po uspostavi veze morat æete unijeti informacije o prijavi. Automatski je dostupna samo ako je Analogno trenutaèno odabrana vrsta podatkovnog poziva. ).Utipkajte lozinku.Odaberite Ruèno ili Automatski. Ako odaberete Ruèno. 100 ).Utipkajte korisnièko ime. Taj naziv æete dobiti od svojeg mre¾nog operatera odnosno davatelja usluga.Utipkajte broj telefona. • IP adresa .Utipkajte adresu (za toèku pritisnite • Vrsta provjere .Odaberite Ruèno ili Automatski. IP adresu dobivate od svojeg mre¾nog Uporaba izbornika Postavke kad je odabrani nositelj podataka GSM podaci • Broj za biranje . Copyright © 2004 Nokia. Naziv pristupne toèke potreban vam je za uspostavljanje veze s GPRS mre¾om. Ako odaberete Automatski.Odaberite Po potrebi ili Uvijek na vezi. • GPRS pristupna toèka .Odaberite Osigurano ili Normalno.Utipkajte naziv pristupne toèke. • Vrsta prijave . .• IP adresa .Utipkajte adresu (za toèku pritisnite operatera odnosno davatelja usluga. • Vrsta poziva s podacima . • Vrsta prijave . • Vrsta provjere . • Brzina poziva s podacima . vrsta prijave koristi korisnièko ime i lozinku koje se nalaze u sljedeæim postavkama. • Ime korisnika . • Lozinka . All rights reserved.Odaberite brzinu koju ¾elite koristiti ili odaberite Automatski.Odaberite Osigurano ili Normalno.

Najprije provjerite jesu li ukljuèene postavke usluge koju ¾elite koristiti. ukljuèite drugi skup postavki usluge i poku¹ajte ponovo. • Odaberite oznaku usluge: Pritisnite Meni. Imajte na umu da ispred adrese nije potrebno upisivati http:// jer æe to biti umetnuto automatski. npr. 2. Nakon toga se spojite na uslugu. • Utipkajte adresu usluge: Pritisnite Meni. Spajanje na uslugu 1.Utipkajte lozinku. a zatim odaberite Usluge i Oznake te na kraju odaberite oznaku. a zatim odaberite Usluge. Postavi i Postavi veze. poèetnu stranicu davatelja usluga: Pritisnite Meni. Copyright © 2004 Nokia. ili u stanju èekanja pritisnite i dr¾ite .• Lozinka .Utipkajte korisnièko ime. potra¾ite skup postavki spajanja koji ¾elite ukljuèiti. . a zatim odaberite Usluge i Idi na adresu. All rights reserved. 101 Uporaba izbornika • Ime korisnika . Ako oznaka ne radi s trenutaèno aktivnim postavkama usluge. a zatim pritisnite Ukljuèi. a zatim odaberite Usluge i Poèetna stranica. Za ukljuèivanje postavki: • Pritisnite Meni. Odaberite Aktivni postavi usluga. Spojiti se mo¾ete na tri naèina: • Otvorite poèetnu stranicu. Utipkajte adresu usluge i pritisnite U redu.

primjerice. Za vi¹e pojedinosti obratite se svom davatelju usluga. Davatelj usluga mo¾e pored navedenih nuditi i druge opcije. Odaberite • Poèetna stranica za povratak na poèetnu stranicu odabrane usluge. • Za odabir oznaèene stavke pritisnite • Za unos slova i brojki pritisnite tipke . Opcije tijekom pregledavanja Pritisnite Opcije i bit æe vam dostupne sljedeæe opcije. Copyright © 2004 Nokia. Ako tijekom GPRS veze primite ili uputite poziv ili primite tekstualnu poruku. Ako je kao nositelj podataka odabran GPRS.Nakon spajanja na uslugu. Funkcije tipki telefona mogu se razlikovati kod razlièitih usluga. 102 Uporaba izbornika Pregledavanje stranica usluge . tijekom pregledavanja æe u gornjem lijevom uglu zaslona biti prikazana oznaka . Slijedite tekst uputa na zaslonu. specifiène za tu stranicu. Uporaba tipki telefona tijekom pregledavanja • Za pregledavanje stranica koristite bilo koju od tipki za upravljanje. • Dodaj oznaku za spremanje stranice kao oznake. • Vidi sliku ili Vidi slike za prikaz slika i animacija sa stranice. a za unos posebnih znakova tipku . . nakon poziva ponovo poku¹ati spojiti na GPRS vezu. • Link. • Oznake. Pogledajte Oznake na stranici 105. za uèitavanje za prikaz popisa oznaka za preuzimanje • Preèice za otvaranje novog popisa opcija koje su. u gornjem desnom uglu zaslona bit æe prikazana oznaka koja oznaèava da je GPRS veza privremeno iskljuèena (na èekanju). mo¾ete zapoèeti s pregledavanjem stranica. All rights reserved. Telefon æe se. primjerice.

. Izravno pozivanje Vi¹enaèinski preglednik podr¾ava funkcije kojima mo¾ete pristupiti tijekom pregledavanja. svom bankovnom raèunu). All rights reserved. Kako isprazniti priruènu memoriju naæi æete u odjeljku Brisanje priruène memorije na stranici 107. Pogledajte Spremnik usluga na stranici 106. • Rabi detalj za izdvajanje brojeva. Pogledajte Biranje postavki cookieja na stranici 104. • Spremnik usluga. • Postavi cookieja. Copyright © 2004 Nokia. prije svake uporabe izbri¹ite meðumemoriju telefona. Pogledajte Brisanje priruène memorije na stranici 107. adresa e-po¹te i stranica s tekuæe stranice. Meðumemorija je memorija koja se koristi za privremeni smje¹taj podataka. • Ponovo uèitaj za ponovno uèitavanje i obnovu tekuæe stranice. • Postavi izgleda. • Prazni spremnik. 103 Uporaba izbornika • Zovi / Uredi / Otvoren redak / Otvoriti / Otvoren popis za upuæivanje poziva. slati DTMF tonove dok je glasovni poziv u tijeku. Pogledajte Postavke izgleda vi¹enaèinskog preglednika na stranici 104. kao i spremiti ime i broj telefona sa stranice u Kontakte. • Info o sigurnosti za pregled informacija o sigurnosti trenutaène veze i poslu¾itelja. unos teksta ili za biranje istaknute stavke na stranici. Mo¾ete uputiti glasovni poziv.• Idi na adresu za unos adrese usluge kojoj namjeravate pristupiti. • Prestani. Bilo da ste samo poku¹ali ili pak pristupali povjerljivim informacijama za ¹to vam je bila potrebna lozinka (primjerice. Pogledajte Odspajanje s usluge na stranici 104. Opaska: Podaci o kori¹tenim uslugama nalaze se u meðumemoriji va¹eg telefona.

Identifikacijski podaci bit æe spremljeni sve dok ne izbri¹ete sadr¾aj priruène memorije (vidi Brisanje priruène memorije na stranici 107). Tijekom pregledavanja pritisnite Opcije i odaberite Ostale opcije i Postavi izgleda. a zatim odaberite Usluge. biti skraæen. Sigurnost i Cookieji. Tijekom pregledavanja pritisnite Opcije i odaberite Ostale opcije. Odaberite Ukljuèeno i tekst æe. Odaberite Prikaz slika. Odaberite Dopustiti ili Odbaciti za omoguæavanje. biti va¹i osobni podaci ili va¹ izbor pri pregledavanju. u sluèaju da ne stane u jedan redak. 2. 2. Ako odaberete Iskljuèeno. a zatim odaberite Prestani. Postavke izgleda vi¹enaèinskog preglednika 1. Ako je odabrani nositelj podataka GSM podaci. tekst æe. ili u stanju èekanja pritisnite Meni. Postavi. Ti podaci mogu. 1. pritisnite Da. pritisnite Opcije. Copyright © 2004 Nokia. primjerice. 104 Uporaba izbornika Odspajanje s usluge . Postavi i Postavi izgleda. Odaberite Ne i slike sa stranice neæe biti prikazane. A mo¾ete i pritisnuti . u sluèaju da ne stane u jedan redak. dvaput pritisnite Telefon prekida vezu s uslugom. . prijeæi u novi redak. Biranje postavki cookieja Identifikacijski podaci su podaci koji se sa stranica spremaju u priruènu memoriju preglednika va¹eg telefona. ili u stanju èekanja pritisnite Meni. Sigurnosni postavi i Cookieji. Kada se na zaslonu pojavi upit Prekinuti tra¾enje?. Odaberite Prijelom teksta. Na taj naèin mo¾ete ubrzati pregledavanje stranica koje sadr¾e mnogo slika.Da biste okonèali pregledavanje i prekinuli vezu. odnosno onemoguæavanje primanja identifikacijskih podataka. a zatim odaberite Usluge. All rights reserved.

Copyright © 2004 Nokia. ili. Odaberite Idi na za uspostavljanje veze sa stranicom kojoj je pridru¾ena oznaka. izravno je poslati drugom telefonu kao oznaku ili OTA poruku. 105 Uporaba izbornika Oznake . 2. Uèitavanje slika. slike. mo¾ete stvoriti novu oznaku. pak. ili u stanju èekanja pritisnite Meni. a zatim odaberite Usluge i Oznake. Odaberite Uèitav. za uèitavanje. a zatim Opcije i odaberite Vidi da biste pregledali oznaku. Mo¾ete takoðer vidjeti naslov i adresu odabrane oznake. Da biste preuzeli dodatne melodije. Imajte na umu da se mo¾e dogoditi da u va¹em telefonu budu unaprijed instalirane oznake odredi¹ta koja nisu u poslovnoj vezi s tvrtkom Nokia. 2. 1. melodija. niti ih preporuèuje. a zatim odaberite Usluge i Link. Tijekom pregledavanja pritisnite Opcije. 3. trebali biste poduzeti iste mjere opreza po pitanju sigurnosti i sadr¾aja kao ¹to biste to uèinili sa svakim drugim odredi¹tem na Internetu. Preuzimanje 1. Primanje oznake Kad primite oznaku (poslanu kao oznaku). na zaslonu telefona æe se prikazati poruka 1 oznaka primljena. izmijeniti ili izbrisati tu oznaku. slike. igre ili aplikacije. pritisnite Meni. aplikacija da biste preuzeli melodije. All rights reserved. Pritisnite Vidi. Doðite do oznake koju ¾elite koristiti i pritisnite Opcije. Spremi da biste je spremili ili Odbaci da biste je odbacili. Za ta odredi¹ta Nokia ne daje nikakva jamstva.U memoriju telefona adrese stranica mo¾ete spremiti kao oznake. Odluèite li ih koristiti. Uèitavanje igara ili Uèitav. a zatim odaberite Oznake. igre ili aplikacije u telefon.

poruka æe biti premje¹tena u Spremnik usluga. nakon primitka poruke usluge. telefon æe po primitku poruke usluge automatski ukljuèiti preglednik. Poruke usluga su. Da biste u stanju èekanja pristupili opciji Spremnik usluga. Postavi i Spremnik usluga. po primitku poruke usluge pritisnite Prika¾i. Za prikaz detaljnih informacija o obavijesti o usluzi odaberite Detalji. • Da biste konfigurirali telefon na primanje (ili odbijanje) poruke usluge. odaberite Pronaði. Vidi takoðer Preuzimanje igara na stranici 89 i Preuzimanje aplikacije na stranici 92. Odaberete li Automatska veza iskljuèena. odabrali Pronaði. Da biste ukljuèili vi¹enaèinski preglednik i preuzeli oznaèeni sadr¾aj. Postavi i Postavi ulaznog spremnika usluge. a zatim odaberite Ostale opcije i Spremnik usluga. a mogu sadr¾avati tekstualnu poruku ili adresu usluge. 106 Uporaba izbornika Sadr¾aj preuzimajte iz sigurnih izvora. Copyright © 2004 Nokia.Spremnik usluga Telefon mo¾e primati poruke usluga koje vam ¹alje va¹ davatelj usluga. a zatim odaberite Usluge. odaberite Poruke usluge i Ukljuèeno (ili Iskljuèeno). . Postavke spremnika usluga Pritisnite Meni. a zatim odaberite Usluge. Ako ste konfigurirali telefon na primanje poruka usluga te ste odabrali Automatska veza ukljuèena. obavijesti o novostima. Za naknadni pristup opciji Spremnik usluga pritisnite Meni. a za njeno brisanje odaberite Brisati. • Pritisnete li Izlaz. Doðite do ¾eljene poruke i pritisnite Opcije. primjerice. All rights reserved. Za pristup opciji Spremnik usluga tijekom pregledavanja pritisnite Opcije. • Odaberite Automatska veza. telefon æe ukljuèiti preglednik samo ako ste.

kao ¹to su bankarske usluge. odnosno poslu¾itelja. u sluèaju da potvrda poslu¾itelja. Ako je opcija Sigurnost veze postavljena na Ukljuèeno.Informacije ili usluge kojima ste pristupili pohranjene su u priruènu memoriju telefona. Pregled popisa potvrda ovlasti Pritisnite Meni. Vidi takoðer Info o sigurnosti u odjeljku Uporaba tipki telefona tijekom pregledavanja na stranici 102. Telefon æe vas upozoriti u sluèaju da nije moguæe provjeriti identitet poslu¾itelja ili pristupnog raèunala. uporabom potvrda poveæat æete sigurnost veza izmeðu svog telefona i pristupnog raèunala. a zatim odaberite Usluge i Prazni spremnik. Potvrde ovlasti Za kori¹tenje nekih usluga. kao i u sluèaju da u svom telefonu ne posjedujete odgovarajuæu potvrdu ovlasti. Oznaka sigurnosti Ako je oznaka sigurnosti prikazana na zaslonu za vrijeme uspostavljene veze. Ako usluga omoguæuje uporabu potvrda ovlasti. odnosno pristupnog raèunala nije autentièna. Postavi. Spremljene potvrde dodane su na popis potvrda u telefonu. Priruèna memorija je meðumemorija koja se koristi za privremeni smje¹taj podataka. bit æe vam potrebna potvrda o sigurnosti. Nakon preuzimanja æete potvrdu moæi vidjeti. Za pra¾njenje priruène memorije: • tijekom pregledavanja pritisnite Opcije. a zatim odaberite Ostale opcije i Prazni spremnik ili • u stanju èekanja pritisnite Meni. takvu potvrdu mo¾ete preuzeti sa stranice. to znaèi da je prijenos podataka izmeðu telefona i pristupnog raèunala odnosno poslu¾itelja (koji mo¾ete identificirati preko Copyright © 2004 Nokia. 107 Uporaba izbornika Brisanje priruène memorije . a zatim odaberite Usluge. a potom je spremite ili izbri¹ite. Sigurnosni postavi i Potvrde ovlasti. All rights reserved.

davatelju usluga ili drugom dobavljaèu. Za pristup ovim uslugama mo¾da æe biti potrebno poslati SMS poruku ili uputiti poziv. Za uklanjanje ili dodavanje vi¹e funkcija na popis pogledajte odjeljak Osobni preèaci na stranici 72. Pomoæu opcije Da u sklopu izbornika Potvrda akcija SIM usluga (izbornik 4-3-6). ne znaèi da æe i prijenos podataka izmeðu pristupnog raèunala i podatkovnog poslu¾itelja (mjesta gdje su tra¾eni podaci smje¹teni) biti siguran. .mre¾nom operateru. All rights reserved.s Idi na (izbornik 13) Za brz pristup odreðenim funkcijama pritisnite Meni. meðutim. telefon mo¾ete konfigurirati da vam prilikom kori¹tenja SIM usluga prikazuje poruke potvrde koje se ¹alju izmeðu va¹eg telefona i mre¾e. pritisnite Dodaj. ¹to mo¾e znaèiti i odreðeni tro¹ak. Opaska: Za moguænost pretplate. Ovaj æe izbornik biti prikazan samo ako to omoguæuje va¹a SIM kartica. Oznaka sigurnosti. va¹a SIM kartica mo¾e sadr¾avati i dodatne usluge kojima mo¾ete pristupati putem ovog izbornika. a zatim odaberite Idi na i ¾eljenu funkciju s popisa. Copyright © 2004 Nokia. Naziv i sadr¾aj izbornika ovise o dostupnim uslugama. cijene i obavijesti o kori¹tenju SIM usluga. Ako na popis ¾elite dodati neke funkcije. 108 Uporaba izbornika postavke IP adresa u Uredi aktivne postave usluga) ¹ifriran. obratite se svom dobavljaèu SIM kartice . s SIM usluge (izbornik 14) Osim funkcija telefona. Na davatelju usluga je da ostvari siguran prijenos podataka izmeðu pristupnog raèunala i podatkovnog poslu¾itelja. doðite do funkcije koju ¾elite dodati i pritisnite Oznaèi.

com. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. primjerice. Dodatne informacije. 109 Povezivanje s osobnim raèunalom 6.Posredstvom programskog paketa PC suite mo¾ete. npr. www. kao i datoteke koje mo¾ete preuzeti. mo¾ete naæi u dijelu s podr¹kom na Nokijinim stranicama.nokia. • Nokia Content Copier za kopiranje podataka ili prièuvne kopije podataka s telefona na osobno raèunalo ili na drugi kompatibilan Nokia telefon. • Nokia Sound Converter za izmjenu polifonijskih melodija zvona tako da budu kompatibilne s va¹im telefonom te za njihovo kopiranje u telefon. slati tekstualne i slikovne poruke te sinkronizirati kontakte i kalendar izmeðu telefona i kompatibilnog raèunala. Povezivanje s osobnim raèunalom . • Nokia PC WAP Manager za izmjenu i slanje va¹ih oznaka ili obnavljanje skupa postavki veza u va¹em telefonu. PC suite. Stavite kabel za spajanje DKU-5 u USB prikljuènicu koja se nalazi na stra¾njoj strani raèunala i spojite ga s prikljuèkom na telefonu. s Programski paket PC Suite Programski paket PC Suite sadr¾i sljedeæe programe: • Nokia Application Installer za instalaciju Java aplikacija s osobnog raèunala na telefon. • Nokia Image Converter pomoæu kojega slike mo¾ete iskoristiti za multimedijske poruke ili pozadinu te ih kopirati u svoj telefon.

• Nokia Connection Manager za odabir vrste veze izmeðu osobnog raèunala i telefona. . All rights reserved. • Nokia Phone Browser za kopiranje slika i melodija zvona izmeðu telefona i osobnog raèunala i obrnuto. Opaska: Neke slike.• Nokia PC Sync za sinkronizaciju kontakata i kalendara izmeðu va¹eg telefona i kompatibilnog osobnog raèunala. mijenjati. melodije zvona i drugi sadr¾aj mo¾da neæe biti moguæe kopirati. Copyright © 2004 Nokia. premje¹tati ili prosljeðivati jer su za¹tiæeni autorskim pravom. 110 Povezivanje s osobnim raèunalom • Nokia Phone Editor za slanje tekstualnih poruka te izmjenu kontakata i postavki poruka u va¹em telefonu.

111 O baterijama 7. Kada primijetite da se kapacitet baterije (vrijeme razgovaranja i vrijeme èekanja) znaèajno smanjio.s Punjenje i pra¾njenje Va¹ se telefon napaja baterijom koja se mo¾e puniti. Ne bacajte ih u smeæe. Kratkim spojem mo¾e se o¹tetiti baterija ili predmet koji ga je prouzroèio. spojnica. iako mu je baterija puna. rezervnu bateriju nosite u d¾epu ili torbici. Pazite da na bateriji ne napravite kratki spoj. Ako je ne koristite. Na temperaturama ispod ni¹tice karakteristike baterije znatno æe se pogor¹ati. Ne bacajte baterije u vatru! Baterije odla¾ite u skladu s odgovarajuæim propisima (npr. ¹to se dogaða kada npr. Visoke i niske temperature mogu onemoguæiti punjenje. O baterijama . All rights reserved. kemijska olovka) doðe do izravne veze izmeðu + i . Ne ostavljajte bateriju prikljuèenu na punjaè dulje od jednog tjedna jer joj prekomjerno punjenje mo¾e skratiti vijek trajanja. Koristite baterije samo za ono za ¹to su namijenjene. Telefon s pretoplom ili prehladnom baterijom mo¾e privremeno otkazati. potpuno napunjena baterija s vremenom æe se isprazniti. Odspojite punjaè kada ga ne koristite. Nikad ne koristite o¹teæene punjaèe i baterije. vrijeme je za nabavku nove baterije. Koristite samo baterije odobrene od proizvoðaèa telefona i punite ih samo punjaèima odobrenim od proizvoðaèa. recikliranje). Nova baterija radit æe s punim uèinkom tek nakon dva do tri potpuna ciklusa punjenja i pra¾njenja! Bateriju mo¾ete puniti i prazniti i vi¹e stotina puta prije nego se istro¹i. kao ¹to je to sluèaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima. Copyright © 2004 Nokia.pola baterije (metalni izdanci na bateriji). Do kratkog spoja mo¾e doæi kada preko nekog metalnog predmeta (kovanica. Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi izmeðu 15°C i 25°C (59°F i 77°F). Izlaganje baterije visokim ili niskim temperaturama. prouzroèit æe smanjenje njezina kapaciteta i vijeka trajanja.

pa èak i taljenje odreðenih plastiènih dijelova. Poklonite mu stoga svu pa¾nju koju zaslu¾uje. • Za èi¹æenje telefona izbjegavajte jaka kemijska sredstva. Copyright © 2004 Nokia. • Ne izla¾ite telefon visokim temperaturama. • Pazite da vam telefon ne ispadne i èuvajte ga od udaraca i tre¹nje. prilikom zagrijavanja (na uobièajenu temperaturu) dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja mo¾e o¹tetiti elektronièke sklopove. • Ne poku¹avajte otvarati telefon. • Ne izla¾ite telefon niskim temperaturama. Upute koje slijede pomoæi æe vam da ispunite sve pretpostavke za dobivena jamstva i da s ovim proizvodom budete zadovoljni jo¹ mnogo godina.Va¹ je telefon proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. vlaga i tekuæine mogu sadr¾avati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem o¹teæuju elektronièke sklopove. o¹teæenje baterije te deformiranje. • Ne koristite i ne dr¾ite telefon na pra¹njavim i oneèi¹æenim mjestima. Nepa¾ljivim rukovanjem mo¾ete o¹tetiti elektronièke ploèice. • Ne bojite telefon. Va¹ je telefon proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. • Telefon sa svim njegovim dijelovima i dodatnom opremom dr¾ite na mjestima nedostupnima maloj djeci. Boja mo¾e zabrtviti pomiène dijelove i onemoguæiti ispravan rad. otapala i jake deterd¾ente. • Telefon treba uvijek biti suh. Nestruènim rukovanjem mogli biste ga o¹tetiti. Na taj naèin mogu se o¹tetiti njegovi pomièni dijelovi. One mogu prouzroèiti smanjenje vijeka trajanja elektronièkih komponenata. Naime. All rights reserved. Upute koje slijede pomoæi æe vam da ispunite sve pretpostavke za dobivena jamstva i da s ovim proizvodom budete zadovoljni jo¹ mnogo godina. 112 ÈUVANJE I ODR®AVANJE ÈUVANJE I ODR®AVANJE . Poklonite mu stoga svu pa¾nju koju zaslu¾uje. Ki¹a.

odnesite to u najbli¾i ovla¹teni servis.Sve gore navedene preporuke odnose se kako na telefon. punjaè i dodatnu opremu. kao i razne prepravke i dodaci mogu o¹tetiti telefon. tako i na bateriju. Serviser æe utvrditi uzrok neispravnosti i. bude li potrebno. preuzeti proizvod na popravak. bude li potrebno. te prouzroèiti kr¹enje propisa koji se odnose na radio ureðaje. Sve gore navedene preporuke odnose se kako na telefon. punjaè i dodatnu opremu. Ako ne¹to od navedenoga ne radi kako treba. tako i na bateriju. Serviser æe utvrditi uzrok neispravnosti i. Ostale antene. Copyright © 2004 Nokia. Ako ne¹to od navedenoga ne radi kako treba. All rights reserved. 113 ÈUVANJE I ODR®AVANJE • Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. preuzeti proizvod na popravak. . odnesite to u najbli¾i ovla¹teni servis.

ne ostavljajte ga na sjedalu ili drugdje jer bi se zbog sudara ili uslijed naglog zaustavljanja mogao o¹tetiti. 114 VA®NA UPOZORENJA VA®NA UPOZORENJA . jer se mo¾e dogoditi da podaci koji su na njima zapisani budu izbrisani. Uvijek imajte na umu da je sigurnost u prometu na prvome mjestu! s Radni uvjeti Po¹tujete propise koji vrijede na odreðenom podruèju i uvijek iskljuèite telefon tamo gdje je njegova uporaba zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. Meðutim. s Elektronièki ureðaji Suvremeni elektronièki ureðaji uglavnom su za¹tiæeni od radiofrekventnih (RF) signala. Telefon mora uvijek biti prièvr¹æen za dr¾aè. All rights reserved. Osobe s srèanim stimulatorima: Copyright © 2004 Nokia. Telefon uvijek prièvrstite za dr¾aè jer slu¹alica mo¾e privuæi metalne predmete. Srèani stimulatori (pacemakers) Proizvoðaèi srèanih stimulatora preporuèuju da ruèni be¾ièni telefon bude od srèanog stimulatora udaljen najmanje 20 cm (6 inèa) kako ne bi izazvao smetnje u radu srèanog stimulatora. Dijelovi telefona su magnetski. S obzirom da telefon mo¾e privlaèiti metalne predmete. osobe sa slu¹nim pomagalima ne bi smjele dr¾ati telefon uz uho na kojemu je slu¹no pomagalo. dogaða se da neki od njih nisu za¹tiæeni od RF signala va¹eg be¾iènog telefona.s Sigurnost u prometu Dok vozite. ne koristite ruèni telefon. Kreditne kartice i ostale magnetske materijale ne stavljajte blizu telefona. Telefon koristite samo u uobièajenim radnim polo¾ajima. Ove preporuke sukladne su s neovisnim istra¾ivanjima i preporukama institucije Wireless Technology Research.

sustavi zraènih jastuka). Mjesta zabrane Iskljuèite telefon na svakom mjestu na kojem postoji odgovarajuæa pisana zabrana. Posavjetujte se s lijeènikom ili proizvoðaèem medicinskih ureðaja kako biste utvrdili jesu li u dovoljnoj mjeri za¹tiæeni od vanjskog RF zraèenja ili u sluèaju bilo kakvih nedoumica.• Ne bi smjele nositi telefon u d¾epu na prsima. pa tako i prijenosnog telefona. • Posumnjate li iz bilo kojeg razloga da je do¹lo do smetnji. 115 VA®NA UPOZORENJA • Dok je telefon ukljuèen. elektronièki brzinomjeri. Vozila RF signali mogu prouzroèiti smetnje kod nepropisno ugraðenih ili u nedovoljnoj mjeri za¹tiæenih elektronièkih sustava u vozilima (npr. . Slu¹na pomagala Neki digitalni be¾ièni telefoni mogu prouzroèiti smetnje kod nekih slu¹nih pomagala. trebali biste se posavjetovati s proizvoðaèem dodatne opreme ugraðene u va¹e vozilo. elektronièki protuklizni sustavi koèenja. Provjerite to kod proizvoðaèa automobila odnosno njegova predstavnika. U tom sluèaju obratite se svom davatelju usluga. All rights reserved. trebale bi ga uvijek dr¾ati na udaljenosti od barem 20 cm (6 inèa) od svog srèanog stimulatora. odmah iskljuèite telefon. Iskljuèite telefon u medicinskim ustanovama gdje je to propisano odgovarajuæim pravilima. Ostali medicinski ureðaji Rad svakog radio ureðaja. • Trebale bi ga dr¾ati uz uho nasuprot srèanog stimulatora kako bi smanjili moguæe smetnje. Copyright © 2004 Nokia. sustavi s elektronièkim ubrizgavanjem goriva. mo¾e prouzroèiti smetnje u radu medicinskih ureðaja koji nisu u dovoljnoj mjeri za¹tiæeni. Isto tako. Bolnice i druge medicinske ustanove èesto koriste opremu koja je osjetljiva na vanjsko RF zraèenje.

Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najèe¹æe su oznaèena. plinove i eksplozivna sredstva dr¾ite podalje od telefona. vozila na tekuæi plin (kao ¹to su propan ili butan). Ako je ugradnja be¾iènih ureðaja u automobilu nepropisno izvedena. te svako drugo mjesto na kojem se preporuèa iskljuèivanje motora va¹eg vozila. All rights reserved. podruèja u kojima atmosfera sadr¾i kemikalije ili èestice boje. Kori¹tenje telefona u zrakoplovu zabranjeno je. Korisnicima se preporuèa da na benzinskim crpkama iskljuèe telefon.tjelesnim ozljedama pa èak i smrtnim stradavanjem. Tu spadaju potpalublja brodova. Podsjeæamo korisnike na nu¾nost po¹tivanja ogranièenja uporabe radio ureðaja u skladi¹tima goriva. 116 VA®NA UPOZORENJA s Potencijalno eksplozivne atmosfere . Ne stavljate nikakve predmete. pra¹ine ili metalnog praha. s Vozila Popravak i ugradnju i telefona u vozilu smije obaviti samo za to ovla¹tena osoba. Copyright © 2004 Nokia. Zapaljive tekuæine. prilikom napuhavanja zraènog jastuka mo¾e doæi do ozbiljnih ozljeda. ali ne uvijek dovoljno istaknuta. Iskljuèite telefon prije ulaska u zrakoplov. a mo¾e biti i protuzakonito. njegovih dijelova i dodatne opreme. uvijek imajte na umu da se pri napuhavanju zraènog jastuka razvija velika potisna sila. Na takvim mjestima iskra mo¾e prouzroèiti eksploziju ili po¾ar s te¹kim posljedicama . iznad zraènog jastuka ili u podruèje njegova djelovanja. kemijskim postrojenjima i unutar podruèja na kojem se provodi miniranje. mjesta pretovara i skladi¹ta kemijskih sredstava. a mo¾ete izgubiti i jamstvo na ureðaj. mo¾e izazvati probleme u radu mre¾e be¾iène telefonije. ukljuèujuæi ugraðene ili prijenosne be¾iène ureðaje.Iskljuèite telefon na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom i po¹tujte sve oznake i pravila. Kori¹tenje be¾iènih telefona u zrakoplovu mo¾e ugroziti njegovu sigurnost. Nestruèno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni. U svom vozilu redovito provjeravajte jesu li be¾ièni telefon i dodatna oprema pravilno postavljeni i da li dobro rade. Kod vozila opremljenih zraènim jastucima.

Zato prouèite ovaj priruènik i posavjetujte se s lokalnim davateljem usluga pokretne mre¾e. 4. Ako telefon nije ukljuèen. hitna medicinska slu¾ba). 112. ukljuèite ga. Copyright © 2004 Nokia. za 3. ne biste smjeli osloniti samo na be¾ièni telefon. itd. a mo¾e biti i protuzakonito. Pritisnite tipku . To neæe biti moguæe ni onda kada koristite odreðene usluge mre¾e ili neke funkcije va¹eg telefona. Brojevi hitne slu¾be nisu svugdje isti. 117 VA®NA UPOZORENJA FCC propisi zabranjuju kori¹tenje telefona u zrakoplovu. mo¾e izazvati probleme u radu mre¾e be¾iène telefonije. Kori¹tenje be¾iènih telefona u zrakoplovu mo¾e ugroziti njegovu sigurnost. onoliko puta koliko je to potrebno (npr. Iskljuèite telefon prije ulaska u zrakoplov. Utipkajte broj hitne slu¾be za podruèje na kojem se trenutno nalazite (npr. Provjerite imate li signal dovoljne jakosti. 911 ili neki drugi broj hitne slu¾be). kao i svaki drugi be¾ièni telefon. pritisnite zavr¹etak poziva. koristi radio signale be¾iène i stacionarne mre¾e kao i korisnièki programirane funkcije. All rights reserved. privremeno ili trajno. Hitne pozive neæete moæi upuæivati na svim mre¾ama be¾iène telefonije. Za brisanje zaslona i pripremanje telefona za pozive. a protiv njih se mogu poduzeti i odgovarajuæe zakonske mjere. Ako se koriste odreðene funkcije.).Prekr¹iteljima ovoga propisa mo¾e se oduzeti pravo na kori¹tenje telefonskih usluga. 2. Zbog toga ne mo¾e jamèiti uspostavu veze u svim uvjetima. izlaz iz izbornika. Posavjetujte se s lokalnim davateljima usluga. u sluèajevima kada je potrebna visoka pouzdanost (npr. . Za upuæivanje hitnog poziva: 1. s Hitni pozivi Va¾no: Ovaj telefon. Stoga se. U nekim æe mre¾ama mo¾da biti potrebno da u telefon bude umetnuta va¾eæa SIM kartica. mo¾da æete ih prije upuæivanja hitnog poziva trebati iskljuèiti.

Ogranièenje brzine apsorpcijske doze utvrðeno u meðunarodnim smjernicama iznosi 2. Ovaj proizvod udovoljava smjernicama o izlo¾enosti RF zraèenju kad se koristi u uobièajenom polo¾aju uz uho ili kad se nalazi minimalno 2. Zato ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopu¹tenje. .76 W/kg. 118 VA®NA UPOZORENJA Kada se radi o hitnom pozivu uvijek nastojite dati ¹to toènije podatke. To je stoga ¹to je telefon projektiran tako da radi s vi¹e razina snage i za pristup mre¾i koristi samo onu snagu koja mu je potrebna.2 cm od tijela. Najveæa brzina apsorpcijske doze za ovaj model telefona ispitanog u polo¾aju uz uho iznosi 0.2 cm od tijela. Ne zaboravite da u sluèaju prometne nezgode va¹ be¾ièni telefon mo¾e biti jedino sredstvo komunikacije. Ta su ogranièenja dio opse¾nih smjernica koje utvrðuju dopu¹tene razine energije RF zraèenja za ¹iru populaciju. neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju. sve te vrijednosti u skladu su s odgovarajuæim meðunarodnim smjernicama o izlo¾enosti RF zraèenju. Copyright © 2004 Nokia. telefonu æe biti potrebna manja izlazna snaga. Dodatna oprema koja se koristi za no¹enje ureðaja na tijelu . SAR). All rights reserved. Smjernice sadr¾e dovoljno veliku mjeru sigurnosti radi za¹tite svih ljudi. Iako je brzina apsorpcijske doze utvrðena uz najvi¹u razinu potvrðene snage. Projektiran je i izveden tako da ne prijeðe razinu emitirane energije radiofrekventnog (RF) zraèenja koja vrijedi kao meðunarodna preporuka (ICNIRP). kopèa za remen ili dr¾aè telefona . ¹to ste bli¾i baznoj stanici. Smjernice su sastavile neovisne znanstvene organizacije kroz vi¹estruke i iscrpne analize rezultata znanstvenih istra¾ivanja.0 W/kg*. Ispitivanja brzine apsorpcijske doze provedena su za uobièajene radne polo¾aje pri èemu telefon emitira s najveæom dopu¹tenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.torbica. stvarna brzina apsorpcijske doze pri kori¹tenju telefona mo¾e biti znatno ispod najveæe vrijednosti. Opæenito.s Certifikat o brzini apsorpcijske doze (SAR) OVAJ MODEL TELEFONA UDOVOLJAVA MEÐUNARODNIM SMJERNICAMA O IZLO®ENOSTI RADIO VALOVIMA Va¹ je prijenosni telefon radiopredajnik i radioprijemnik. Dok meðu raznim telefonima i u raznim polo¾ajima mo¾e postojati razlika u vrijednostima brzine apsorpcijske doze. Standard o izlo¾enosti zraèenju za prijenosne telefone koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom brzina apsorpcijske doze (engl.ne bi smjela sadr¾avati metalne dijelove i trebala bi dr¾ati ureðaj na minimalnoj udaljenosti od 2.

Pojedinosti o brzinama apsorpcijskih doza u ostalim regijama sastavni su dio informacija o proizvodu i mo¾ete ih naæi na adresi http:// www.com. a uzimaju u obzir i moguæe varijacije u mjerenjima.Copyright © 2004 Nokia. 119 VA®NA UPOZORENJA * Ogranièenje brzine apsorpcijske doze za prijenosne telefone u opæoj uporabi iznosi 2. .Brzine apsorcijskih doza mogu odstupati zbog razlièitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvje¹æa kao i zbog frekvencije mre¾e.0 vata po kilogramu (W/kg) usrednjeno na deset grama tjelesnog tkiva. Ove smjernice sadr¾e dovoljno veliku mjeru sigurnosti radi dodatne za¹tite ljudi. All rights reserved.nokia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful