Op¹irniji korisnièki priruènik

9356722 2. izdanje

IZJAVA O USKLAÐENOSTI Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo pod iskljuèivo vlastitom odgovorno¹æu da je proizvod RH-19 usklaðen s odredbama direktive Vijeæa:1999/5/EC. Izjavu o usklaðenosti mo¾ete naæi na Internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. Copyright © 2003-2004 Nokia. Sva prava pridr¾ana. Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadr¾aja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja dru¹tva Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on i Pop-Port su za¹titni znaci ili registrirani za¹titni znaci Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti za¹titni znaci ili trgovaèki nazivi njihovih vlasnika. Nokia tune je zvuèni znak Nokia Corporation. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadr¾ava pravo izmjene i pobolj¹anja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave. Nokia neæe, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakavu posebnu, sluèajnu, posljediènu ili neizravnu ¹tetu, bez obzira na to kako je prouzroèena.

Sadr¾aj ovog dokumenta daju se u stanju "kako jest". Osim u sluèajevima propisanim odgovarajuæim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izrièita ili podrazumjevana, ukljuèujuæi, ali ne ogranièavajuæi se na podrazumjevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za odreðenu namjenu, a koja bi se odnosila na toènost, pouzdanost ili sadr¾aj ovog dokumenta. Nokia pridr¾ava pravo izmjena ovog dokumenta ili na njegovo povlaèenje u bilo koje doba, bez prethodne najave. Dostupnost odreðenih proizvoda mo¾e se razlikovati od regije do regije. Molimo provjerite to kod Vama najbli¾eg prodavaèa Nokije. Baterije odla¾ite na za to predviðena mjesta.

.............................................................................................................................................................................. 19 2.................................................................................................... GPRS (engl......................................... All rights reserved.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 Tipografija kori¹tena u ovom korisnièkom priruèniku ........................................................................................................................................................................................................................... Stanje èekanja............ 16 Usluga razmjene multimedijskih poruka (MMS) ...................................................................................................................... MIDP JavaTM aplikacije.................................. ©tednja energije ........................ 24 Copyright © 2004 Nokia..................................................................................................... Èuvar zaslona................................................................................. Tipke i prikljuèci....................................................................................................................................... Umetanje SIM kartice i baterije..................................... 11 Opæi podaci .... Pozadina........................... Prvi koraci .......................................... Ukljuèivanje i iskljuèivanje telefona .................................................................................. Uobièajeni radni polo¾aj ................ General Packet Radio Service) ................................................................................... Zajednièka memorija....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Polifonijski zvuk (MIDI)........................................................................................................................................................... Punjenje baterije ............................................................................................................ Kljuène oznake ...................................................... 16 16 17 17 18 18 19 20 21 21 21 21 24 26 27 28 1.............................................................................................. 14 Pristupni kodovi......................... 14 Prikaz funkcija telefona ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Opis telefona ................................... 4 Sadr¾aj Sadr¾aj ...................... Nokijina OTA usluga za postavke...................ZA VA©U SIGURNOST ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................... Poruke (izbornik 1)............................................ Javljanje na poziv i odbijanje poziva .......................................................................................................................................................................................................... Pristup izbornièkim funkcijama................................................................................................................................................................................................................ 30 Punjenje fluorescentnog kuæi¹ta.........................3............ 5 Sadr¾aj Zakljuèavanje tipkovnice.......................... Ulazne i izlazne mape .................................................... Brzo biranje broja telefona ................................................................................................................................................................................................................................................................................... Osnovne funkcije................... Uspostavljanje konferencijske veze ......................................... Opcije tijekom poziva............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 28 Izmjena prednjeg i stra¾njeg kuæi¹ta............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Uporaba prediktivnog naèina unosa teksta .................................................................................................................................................. 31 .................................................................................................................................................................................................................. Opcije pri slanju poruka .......................... Poziv na èekanju ....................................... Uporaba izbornika ............................................................................................................................................................................................ Popis izbornièkih funkcija...................................................................... Èitanje i odgovaranje na poruku ili e-po¹tu poslanu preko SMS-a.......................................... 32 Upuæivanje poziva................................... Unos slo¾enica............................................................................................................................. Zvuènik ........................................................................................................................................................................................................................................ Pisanje i slanje poruka ................................................................. Pisanje i slanje e-po¹te preko SMS-a.......................................................................................................................................... All rights reserved.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 32 33 33 34 34 34 35 36 36 37 38 38 40 42 47 47 47 49 49 50 52 4............................................................... 36 5.................................................................................................. Savjeti za unos teksta...................................................................... Unos teksta ................. 40 Copyright © 2004 Nokia....................... Tekstualne poruke.............................. Ukljuèivanje/iskljuèivanje prediktivnog naèina unosa teksta ........................................................................................................................................................ Uporaba uobièajenog naèina unosa teksta................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................. Brojilo poruka.................................................................................................................................................................................................................... 6 Sadr¾aj ................................................................. Naredbe za usluge..................................................... Tra¾enje kontakta .................................. Popisi zadnjih poziva ....................................................................................................... Popisi primatelja.....................................................................................................................................................................................................................................................Predlo¹ci............................................................................................... Postavke tekstualnih poruka i e-po¹te.................................................... Dodavanje slike imenu ili broju u Kontaktima.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Postavke poruka..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Kontakti (izbornik 3).................................................................................................................................................................................................................. Multimedijske poruke.......... broja telefona............................................................................................... Popis poziva (izbornik 2) ......................................................................................................................................................................................................................... Mape za ulazne....... Memorija za multimedijske poruke je puna.................................................... Info poruke ....................................................................................................... Èitanje i odgovaranje na multimedijske poruke................................................................................................................................. Izmjena imena.................................... Spremanje imena i brojeva telefona (Dodaj kontakt) .................................................................................................................... 52 52 52 54 54 55 56 57 57 58 58 59 59 59 60 61 61 62 62 62 63 64 65 65 65 66 66 67 67 Copyright © 2004 Nokia.. Izmjena osnovnog broja .................................... tekstualne stavke ili slike ................................................................... Brojaèi impulsa i mjeraèi trajanja poziva ................................................................................................................................................. Postavke prijepisa..... Mapa Arhiv i moje mape..................................................................................................................................................................................................... izlazne...................................................................................................................................................................... Postavke za multimedijske poruke ............................. Spremanje vi¹e brojeva i tekstualnih stavki uz jedan kontakt ........................................................................................................................................ All rights reserved................................................................................................................... Pisanje i slanje multimedijskih poruka................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Odabir postavki za kontakte............................................ Brisanje poruka........................ Postavke velièine slova ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... spremljene i poslane poruke.............. Glasovne poruke...........................................................

...................................................... Sa¾etak nakon poziva .......................................................................................................................................... 7 Sadr¾aj ........................................ Preusmjeravanje poziva........ Brojevi informacija............................... Brisanje brojeva telefona.......... Automatska za¹tita tipkovnice............................................................................................................................................................................................................................................... Jezik telefona .......................................................... 67 68 68 69 69 70 70 70 70 71 72 72 73 74 74 74 74 75 75 75 76 76 76 76 76 76 77 77 77 Copyright © 2004 Nokia........................... Slanje i primanje posjetnice .................................................................................................................................................................................... Javljanje svakom tipkom ............................................................................ Moji brojevi ....................................................................................................................................................................................... Sat ............................ Postavke vremena i datuma .................................................................................................................................................................................. Slanje vlastitog broja telefona ................................................................................. Poziv na èekanju............................................................................................................................................................................................................... Postavke telefona ............. Èuvar zaslona................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Profili (izbornik 4) ............................................................................................................................................................................................................................ All rights reserved................................................................................................................ Osobni preèaci ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... tekstualnih stavki ili slika.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Grupe pozivatelja............................................................................................... Linija za odlazne pozive ........................... Kopiranje kontakata.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Postavke (izbornik 5)... Brojevi usluga .................. Brzo biranje............................................................................................................................................................................................................................................................................ Automatska obnova datuma i vremena........................................................................................................................................................ Brzo biranje .............................................................................. Datum.........................................................................................................................................Brisanje kontakata................................................................................................................................................ Postavke poziva........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Automatsko ponovno biranje.............................................................

....... Kada vas telefon podsjeti na bilje¹ku ................................................................................................................................. Ostale opcije dostupne za igre ili skupine igara..................................................................................................................................... All rights reserved........................................................... Aplikacije (izbornik 10)............................................................................................................................................................................ 78 78 78 78 79 79 79 79 80 80 80 80 81 82 83 84 84 86 87 88 88 88 89 89 90 90 90 90 91 Copyright © 2004 Nokia........................................................................................................................................... Ukljuèivanje teksta pomoæi .............................................................................................................................................. Ostale opcije dostupne za aplikacije ili skupine aplikacija .............................. Potvrda akcija SIM usluga ...........................Prikaz informacija o æeliji ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Sheme boja .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Postavke zaslona.................................. Postavke tona ..................................................................................................................................... Preuzimanje igara...................................................................................................................................................................................... Pozadina .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Igre (izbornik 9) ..................................................... Pokretanje igre ................................................ 8 Sadr¾aj .... Stanje memorije za igre..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Izbor mre¾e .......................... Logotip operatera............................................. Sigurnosne postavke................................................................................................................................................................................................ Poèetna melodija........................................................................................................................................................................................................................................................ Kalendar (izbornik 8)............................................................................................................................................. Vraæanje tvornièkih postavki ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Pozdravna poruka........................................................................................................................... Sat za alarm (izbornik 6)................................................................ Pokretanje aplikacije.................................................... Upis bilje¹ke u kalendar ........................ Osvjetljenje zaslona......... Postavke dodatne opreme................................................ Postavke igara ................................................. Sadr¾aj (izbornik 7)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 96 Prikaz i brisanje vremena................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 95 Mjerenje vremena i apsolutnih meðuvremena .................................................................................................................................................................................................................................................... 93 Dodaci (izbornik 11) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 105 Preuzimanje.......................................................................... 95 ©toperica .................................................................................................................................................................................................... 105 Primanje oznake ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 97 Namje¹tanje telefona za kori¹tenje usluge ............................ All rights reserved................................................................................................................................................................................... 99 Spajanje na uslugu...................................................................................... 106 Postavke spremnika usluga .................... 104 Oznake ...................................................................... 101 Pregledavanje stranica usluge ........ 104 Biranje postavki cookieja................ 94 Kalkulator....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 94 Brojilo vremena ........................................................................................................ 104 Postavke izgleda vi¹enaèinskog preglednika............................ 94 Pretvorba valuta ....................................................................................................................................................................................................... 98 Spremanje postavki usluge dobivenih u obliku OTA poruke ................. 103 Odspajanje s usluge ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 105 Spremnik usluga...................... 102 Uporaba tipki telefona tijekom pregledavanja ............................................................................................................................... 96 Relativna meðuvremena............... 97 Osnovni koraci za pristup i uporabu usluga.............................................................................................................. 107 Copyright © 2004 Nokia................... 102 Opcije tijekom pregledavanja .............. 9 Sadr¾aj ........................................................................................ 98 Ruèno utipkavanje postavki usluge ................................................................................................................................................................................................................................. 102 Izravno pozivanje ................................................ 106 Brisanje priruène memorije............................................................Preuzimanje aplikacije ................. 92 Stanje memorije za aplikacije .......................................................... 96 Usluge (izbornik 12) ..............................................................

............................ 107 Pregled popisa potvrda ovlasti ............................................ 111 ÈUVANJE I ODR®AVANJE............................................................................................................................................... 111 Punjenje i pra¾njenje.......................................................................................................................................... All rights reserved........................................................................... 109 7.................... 109 Programski paket PC Suite .................................................................................................................................................................. O baterijama...................................................................................................................................................................................... 108 6..................................................................................................................................................................................Potvrde ovlasti............................................................. 114 Copyright © 2004 Nokia................ 107 Oznaka sigurnosti............................................................................................................ 10 Sadr¾aj ..................................................................................................... 112 VA®NA UPOZORENJA ........................................................................................................................................................................................................... 107 Idi na (izbornik 13) ................................................ Povezivanje s osobnim raèunalom .............. 108 SIM usluge (izbornik 14) ...............................................

SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA Ne koristite ruèni telefon dok vozite. ISKLJUÈITE TELEFON U ZRAKOPLOVU Be¾ièni telefoni mogu u zrakoplovu prouzroèiti radio smetnje. SMETNJE Svi be¾ièni telefoni podlo¾ni su utjecaju smetnji koje mogu umanjiti njihove radne karakteristike. 11 ZA VA©U SIGURNOST ZA VA©U SIGURNOST . Pazite na ogranièenja i dr¾ite se svih danih uputa i va¾eæih propisa.Proèitajte ove kratke upute. Iskljuèite telefon u blizini medicinskih ureðaja. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. SKLJUÈITE TELEFON NA PODRUÈJU MINIRANJA Ne koristite telefon na podruèju gdje se provodi miniranje. Ne koristite ga ni u blizini zapaljivih tvari i kemikalija. ISKLJUÈITE TELEFON U BOLNICI Pridr¾avajte se svih propisa i uputa. Vi¹e pojedinosti naæi æete u ovom priruèniku. ISKLJUÈITE TELEFON NA BENZINSKOJ CRPKI Ne koristite telefon na benzinskoj crpki. Ne ukljuèujte telefon tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ni onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. Njihovo kr¹enje mo¾e biti opasno pa èak i protuzakonito.

Copyright © 2004 Nokia. itd. izlaz iz izbornika. Ne povezujte meðusobno neuskladive proizvode. POVEZIVANJE S DRUGIM UREÐAJIMA Pri povezivanju s bilo kojim drugim ureðajem. PRIÈUVNE KOPIJE Ne zaboravite napraviti prièuvne kopije svih va¾nih podataka. Ne prekidajte vezu dok ne dobijete odgovarajuæe upute.Koristite ga samo u uobièajenom polo¾aju. HITNI POZIVI Provjerite je li telefon ukljuèen i prikljuèen na mre¾u. Bez potrebe ne dirajte antenu. All rights reserved. a zatim pritisnite . Unesite broj hitne slu¾be. Ne povezujte meðusobno neuskladive proizvode. 12 ZA VA©U SIGURNOST KORISTITE PA®LJIVO . a zatim pritisnite . Ka¾ite gdje se nalazite. Za odgovaranje na poziv pritisnite . DODATNA OPREMA I BATERIJE Koristite samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. u priruèniku dotiènog ureðaja prouèite sve va¾ne upute. pritisnite onoliko puta koliko je to potrebno (npr. za zavr¹etak poziva. OVLA©TENI SERVIS Ugradnju i popravak telefonske opreme smije obaviti samo ovla¹tena osoba. Za zavr¹etak poziva pritisnite . Pazite da ne doðu u doticaj s tekuæinom. Za brisanje zaslona. VODOOTPORNOST Va¹ telefon nije vodootporan.). UPUÆIVANJE POZIVA Provjerite je li telefon ukljuèen i prikljuèen na mre¾u. Unesite broj telefona zajedno s pozivnim brojem.

a ne kabel. Brojne pogodnosti opisane u priruèniku nazivaju se usluge mre¾e. GSM 1800 i GSM 1900. a osim toga to mo¾e biti i opasno. primite i povucite utikaè. Prije poèetka kori¹tenja takvih usluga morate se na njih pretplatiti kod svog davatelja usluga i od njega zatra¾iti upute o njihovu kori¹tenju. Kori¹tenjem drugih modela mo¾ete izgubiti atest odnosno jamstvo za telefon. Kod svog davatelja usluga raspitajte se mo¾ete li se pretplatiti i koristiti takvu moguænost. obratite se ovla¹tenom prodavaèu.Be¾ièni telefon opisan u ovom priruèniku odobren je za uporabu u mre¾i EGSM 900. Za moguænost nabavke odobrene dodatne opreme. Upozorenje: Koristite samo one baterije. Ovaj aparat kao izvor napajanja koristi punjaèe baterija ACP-7. 13 ZA VA©U SIGURNOST 3 Usluge mre¾e . All rights reserved. Pri iskljuèivanju ureðaja iz izvora napajanja. Copyright © 2004 Nokia. Moguænost rada na dvije/tri frekvencije ovisi o samoj mre¾i. Radi se o posebnim uslugama koje dogovarate s davateljima usluga be¾iène mre¾e. ACP-12 i LCH-12. 3 O dodatnoj opremi Uvijek provjerite broj modela punjaèa prije nego ga poènete koristiti s ovim ureðajem. Opaska: U nekim se mre¾ama mo¾e dogoditi da ne omoguæuju rad sa svim znakovima odnosno uslugama specifiènim za pojedini jezik. punjaèe i dodatnu opremu koji su za ovaj model telefona odobreni od proizvoðaèa telefona.

odvojeno od telefona. PUK 2 kod potreban je za izmjenu blokiranog PIN 2 koda. Personal Identification Number) ¹titi va¹u SIM karticu od neovla¹tene uporabe. • PUK i PUK 2 kodovi (8 znamenki): PUK kod (engl. PUK kod zatra¾ite od svog davatelja usluga.3 Tipografija kori¹tena u ovom korisnièkom priruèniku Tekstovi koji se pojavljuju na zaslonu telefona prikazani su u plavoj boji. primjerice Ulo¾ite SIM karticu. primjerice brojanju obraèunskih jedinica. All rights reserved. Konfigurirajte telefon da zatra¾i PIN kod svaki put kad ga ukljuèite (vidi Sigurnosne postavke na stranici 82). PIN 2 kod mo¾da dobijete sa SIM karticom. Utipkate li nekoliko puta pogre¹an PIN kod. Copyright © 2004 Nokia. PIN kod obièno dobivate sa SIM karticom. Tekstovi na zaslonu vezani za vi¹enamjensku tipku primjerice Meni. 3 Pristupni kodovi • Sigurnosni kod (5-10 znamenaka): Sigurnosni kod ¹titi va¹ telefon od neovla¹tene uporabe i dobivate ga s telefonom.8 znamenki): PIN kod (engl. Personal Unblocking Key) potreban je za izmjenu blokiranog PIN koda. prikazani su podebljano i u plavoj boji. na zaslonu se mo¾e pojaviti obavijest SIM blokirana te æe od vas biti zatra¾eno da utipkate PUK kod. Vi¹e o mijenjanju koda i konfiguriranju telefona da zatra¾i kod naæi æete u odjeljku Sigurnosne postavke na stranici 82. a novi kod èuvajte na tajnom i sigurnom mjestu. Tvornièki upisan kod je 12345. Izmijenite kod. a potreban vam je za pristup pojedinim funkcijama. 14 Opæi podaci Opæi podaci . • PIN kod i PIN 2 kod (4 .

All rights reserved. . Copyright © 2004 Nokia. 15 Opæi podaci Ako kodove ne dobijete sa SIM karticom. zatra¾ite ih od svojeg lokalnog davatelja usluga.• Lozinka zabrane poziva (4 znamenke): Lozinka zabrane poziva potrebna je za kori¹tenje funkcije Usluga zabrane poziva (vidi Sigurnosne postavke na stranici 82). Lozinku mo¾ete dobiti od svog davatelja usluga.

Vidi Multimedijske poruke na stranici 54. sat za alarm. poput prave melodije. profili i mnoge druge. Za ovaj telefon dostupan je i niz Xpress-onTM kuæi¹ta. ali telefon istovremeno mo¾e reproducirati zvuk samo èetiri instrumenta. sat. Polifonijski zvuk koristi se u melodijama zvona i tonovima dojave poruke. kao i primati poruke koje sadr¾e tekst. U va¹em su telefonu pohranjene zvuène komponente s vi¹e od 40 instrumenata koje mo¾ete koristiti kao polifonijski zvuk. 16 Prikaz funkcija telefona Prikaz funkcija telefona . kao ¹to su kalendar. Telefon podr¾ava skalabilni polifonijski MIDI (SP-MIDI) format. slike i zvukove. Polifonijske melodije zvona mo¾ete primati putem multimedijskih poruka (vidi Èitanje i odgovaranje na multimedijske poruke na stranici 56) ili ih mo¾ete preuzimati putem izbornika sadr¾aja (vidi Sadr¾aj (izbornik 7) na stranici 84) ili programskog paketa PC suite (vidi Programski paket PC Suite na stranici 109). Slike i zvukove mo¾ete spremiti ako ¾elite prilagoditi va¹ telefon. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 3 Usluga razmjene multimedijskih poruka (MMS) Telefon mo¾e slati multimedijske poruke sastavljene od teksta i slike. Za promjenu kuæi¹ta vidi odjeljak Izmjena prednjeg i stra¾njeg kuæi¹ta na stranici 30. 3 Polifonijski zvuk (MIDI) Polifonijski zvuk sastoji se od nekoliko zvuènih komponenti koje su preko zvuènika istovremeno reproducirane.Telefon Nokia 3100 nudi brojne funkcije koje se pokazuju praktiènima u svakodnevnoj uporabi.

u isto vrijeme mo¾ete primati multimedijsku poruku i pregledavati internetske stranice. Upamtite da va¹ telefon podr¾ava dvije istovremene GPRS veze. • Spremite GPRS postavke za svaku od aplikacija koje koriste GPRS. Primjeri uporabe GPRS-a mogu biti MMS i SMS poruke (SMS. All rights reserved. Primjerice. 3 MIDP JavaTM aplikacije Va¹ telefon podr¾ava Java tehnologiju te je opremljen nekim MIDP JavaTM igrama posebno prilagoðenima za mobilne telefone. General Packet Radio Service) . Za kori¹tenje GPRS tehnologije • Za informacije o dostupnosti i pretplati na GPRS uslugu obratite se svojemu mre¾nom operateru. Za vi¹e pojedinosti o cijenama obratite se svojemu mre¾nom operateru ili davatelju usluga. GPRS je nositelj podatka koji omoguæuje be¾ièni pristup podatkovnim mre¾ama poput Interneta. Copyright © 2004 Nokia. Cijene GPRS-a i aplikacija Plaæate i aktivnu GPRS vezu i aplikacije koje je koriste. engl.GPRS tehnologija je usluga mre¾e koja mobilnim telefonima omoguæuje slanje i primanje podataka putem mre¾e temeljene na internetskim protokolima (IP). Kako preuzeti nove aplikacije i igre za va¹ telefon. Vidi Namje¹tanje telefona za kori¹tenje usluge na stranici 98 i Postavke poruka na stranici 59. Short Message Service). 17 Prikaz funkcija telefona 3 GPRS (engl. naæi æete u odjeljku Aplikacije (izbornik 10) na stranici 90. pregledavanje Interneta i preuzimanje Java aplikacija.

Java programa. kao i za informacije o dostupnosti postavki. Ovo posebno dolazi do izra¾aja pri intenzivnoj uporabi bilo kojeg od programa. 3 Zajednièka memorija Sljedeæe znaèajke u ovom telefonu koriste zajednièku memoriju: Kontakti u telefonu. 18 Prikaz funkcija telefona 3 Nokijina OTA usluga za postavke . Ove postavke mo¾ete primiti izravno kao OTA (engl. mo¾e zauzeti svu zajednièku memoriju i va¹ telefon mo¾e pokazati poruku da je memorija puna. Uporaba bilo koje od ovih znaèajki mo¾e smanjiti kolièinu memorije raspolo¾ive drugim znaèajkama koje koriste zajednièku memoriju. kalendar. spremanje veæeg broja slika.Za neke je usluge potrebno definirati ispravne postavke u telefonu. slike i melodije zvona u galeriji. U tom sluèaju. Over The Air) poruku te ih zatim samo spremiti u telefon. itd. All rights reserved. Copyright © 2004 Nokia. tekstualne i multimedijske poruke. Na primjer. oznake te Java igre i programi. prije nastavka izbri¹ite dio programa ili zapisa koji su spremljeni u zajednièkoj memoriji. obratite se najbli¾em ovla¹tenom Nokia dobavljaèu. Za vi¹e pojedinosti.

All rights reserved.3 Tipke i prikljuèci 1. Tijekom poziva pritisnite i da biste ugodili glasnoæu. primjerice Meni i Kontakti. 2. 4-smjerna tipka za upravljanje . Copyright © 2004 Nokia. i Omoguæuje listanje kroz popis imena. U stanju èekanja pokazuje zadnji broj na koji je upuæen poziv. se koristi za biranje telefonskog broja i odgovaranje na poziv. 5. U stanju èekanja i tijekom poziva pritiskom na ili otvarate popis kontakata. kratkim pritiskom na ovu tipku ukljuèuje se osvjetljenje zaslona na otprilike 15 sekundi. a pritiskom na izbornik Kalendar. Primjerice. 19 Opis telefona 1. kao i kretanje po kalendaru. U stanju èekanja se pritiskom na otvara izbornik Nova poruka. se koristi za okonèanje poziva u tijeku. Opis telefona . Tipka za ukljuèivanje Ukljuèuje i iskljuèuje telefon. koriste se za unos brojki i slova. 6. 3. Vi¹enamjenske tipke i Funkcija tipki ovisi o tekstu koji se u stanju èekanja pojavljuje na zaslonu iznad njih. 4. Koristi se i za izlaz iz bilo koje funkcije. telefonskih brojeva. izbornika i postavki. . kad je tipkovnica zakljuèana.

Lijeva vi¹enamjenska tipka u stanju èekanja ima funkciju Meni. Prikljuèak za punjaè 8. u stanju èekanja upuæujete poziv na broj svojeg spremnika Pritiskom i dr¾anjem internetske tipke u stanju èekanja otvarate poèetnu stranicu aktivne usluge. Oznaèava logotip operatera. Copyright © 2004 Nokia. baterija je punija. Pogledajte takoðer Kljuène oznake na stranici 21.Pritiskom i dr¾anjem tipke glasovnih poruka. Pop-PortTM prikljuèak za naglavnu slu¹alicu i. 3. 20 Opis telefona i imaju razlièite namjene u pojedinim funkcijama. ©to je ¹tapiæ dulji. Iste se funkcije aktiviraju i ako odaberete izbornik Idi na. Vi¹e o postavljanju funkcija za osobne preèace naæi æete u odjeljku Osobni preèaci na stranici 72. vidi Idi na (izbornik 13) na stranici 108. 4. . • Idi na. to je signal bolji. a niste utipkali nikakve znakove. Pokazuje stanje napunjenosti baterije. ©to je ¹tapiæ dulji. na primjer. Desna vi¹enamjenska tipka u stanju èekanja ima funkciju Kontakti ili Idi na (osobni preèac). All rights reserved. podatkovni kabel 3 Stanje èekanja Telefon je u stanju èekanja kad je spreman za uporabu. 1. vidi Spajanje na uslugu na stranici 101. 5. mo¾ete listati do odreðene funkcije (osobni preèac) i potom je odabrati. pristupate izborniku Kontakti. Pritisnete li desnu vi¹enamjensku tipku kad ima funkciju • Kontakti. Pokazuje trenutnu snagu signala mre¾e na mjestu s kojeg razgovarate. 7. 2.

Pogledajte takoðer Èuvar zaslona na stranici 73. Ako niste namjestili sat. Osim toga. na njemu prikazuje èuvar zaslona. Èuvar zaslona Telefon mo¾ete konfigurirati tako da se. Vidi Èitanje i odgovaranje na poruku ili e-po¹tu poslanu preko SMS-a na stranici 50. 21 Opis telefona Pozadina . pogledajte odjeljak Sat na stranici 74. odnosno slikovnih poruka. All rights reserved. ©tednja energije Telefon za ¹tednju energije koristi prikaz digitalnog sata koji se pojavljuje na zaslonu kada se niti jedna od funkcija telefona nije odreðeno vrijeme koristila. Vidi Pozadina na stranici 79. Vidi Glasovne poruke na stranici 58.Telefon mo¾ete konfigurirati tako da se. Vidi Èuvar zaslona na stranici 73. Vidi Èitanje i odgovaranje na multimedijske poruke na stranici 56. Kljuène oznake Pokazuje da ste primili jednu ili vi¹e tekstualnih. mo¾ete postaviti èuvara zaslona iz Sadr¾aj. Pokazuje da ste primili jednu ili vi¹e multimedijskih poruka. dok je u stanju èekanja. dok je u stanju èekanja. Pokazuje da ste primili jednu ili vi¹e glasovnih poruka. na njemu prikazuje pozadinska slika. Da biste namjestili vrijeme. Da biste deaktivirali èuvara zaslona. Copyright © 2004 Nokia. na zaslonu je prikazano 00:00. pritisnite bilo koju tipku.

U pozadini se odvija mjerenje vremena ¹topericom.Telefon neæe zvoniti kod dolaznih poziva i tekstualnih poruka kad je postavka Dojava dolaznog poziva postavljena na Iskljuèeno te kad je Ton dojave poruke postavljen na Iskljuèeno. odnosno primanje/slanje tekstualne poruke. Uspostavljena je pozivna GPRS veza. . Sat za alarm postavljen je na Ukljuèeno. Vidi Postavke tona na stranici 80. 22 Opis telefona Tipkovnica telefona je zakljuèana. Vidi Linija za odlazne pozive na stranici 76. ili . Tijekom pozivne GPRS veze odvija se dolazni ili odlazni poziv. Odabran je vremenski ogranièen profil. a za drugu Vidi Preusmjeravanje poziva na stranici 75. Oznaèava odabranu telefonsku liniju ako imate dvije linije. Vidi Profili (izbornik 4) na stranici 71. Oznaka je prikazana u gornjem lijevom uglu zaslona. Svi va¹i pozivi bit æe preusmjereni na neki drugi broj (Preusmjeri sve glasovne pozive). Mjeraè vremena radi. Ako imate dvije telefonske linije. Vidi Zakljuèavanje tipkovnice na stranici 28. Telefon je zabilje¾io neodgovoreni poziv. vidi Zvuènik na stranici 35. Vidi ©toperica na stranici 95. All rights reserved. Vidi Brojilo vremena na stranici 95. oznaka preusmjeravanja za prvu liniju bit æe . GPRS veza æe biti privremeno iskljuèena. Copyright © 2004 Nokia. Pozivi su ogranièeni na zatvoreni skup korisnika. Vidi Sigurnosne postavke na stranici 82. Zvuènik je aktiviran. Vidi Sat za alarm (izbornik 6) na stranici 84. Vidi Popis poziva (izbornik 2) na stranici 62.

23 Opis telefona . Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. Za prikaz vremena i datuma na telefonu dok je u stanju èekanja vidi Sat na stranici 74 te Datum na stranici 74.Na telefon su prikljuèene naglavne slu¹alice. ili . sustav za rad bez uporabe ruku ili petlja.

Da biste s telefona uklonili stra¾nje kuæi¹te: Okrenite telefon. Copyright © 2004 Nokia. • Prije umetanja SIM kartice obavezno provjerite je li telefon iskljuèen i je li s njega odspojena dodatna oprema. pogurnite zatvaraè na stra¾njem kuæi¹tu (1). Prvi koraci . a zatim stra¾nje kuæi¹te pogurnite s telefona (2). Zato pri rukovanju. • SIM kartica i njeni prikljuèci mogu se vrlo lako o¹tetiti struganjem ili savijanjem. All rights reserved. 24 Prvi koraci 2. 1. umetanju i vaðenju kartice budite pa¾ljivi.3 Umetanje SIM kartice i baterije Sve minijaturne SIM kartice dr¾ite na mjestima nedostupnima maloj djeci. Izvadite bateriju podignuv¹i je iz le¾i¹ta (3).

Da biste oslobodili dr¾aè SIM kartice. 25 Prvi koraci 2. Copyright © 2004 Nokia. SIM karticu umetnite u odgovarajuæi dr¾aè (6). Pazite da SIM kartica bude pravilno umetnuta te da pozlaæeni kontakti na kartici budu okrenuti kao ¹to je ovdje prikazano. 4. . All rights reserved.3. nje¾no povucite zasun dr¾aèa (4) te ga otvorite (5). Zatvorite dr¾aè SIM kartice (7) te ga pritisnite dok ne ¹kljocne.

Izvod punjaèa spojite na utiènicu pri dnu telefona.6. 2. Telefon mo¾ete koristiti i dok je punjaè prikljuèen. 3 Punjenje baterije 1. Ako je baterija potpuno ispra¾njena. Gurnite stra¾nje kuæi¹te tako da sjedne na mjesto (9). Primjerice. mo¾e proteæi i nekoliko minuta prije nego ¹to se oznaka punjenja pojavi na zaslonu odnosno prije nego ¹to æete biti u moguænosti upuæivati pozive. . All rights reserved. Copyright © 2004 Nokia. Umetnite bateriju (8). Ako je telefon ukljuèen. na zaslonu æe se nakratko pojaviti tekst Punjenje. Punjaè prikljuèite na zidnu utiènicu. 26 Prvi koraci 5. Vrijeme punjenja ovisi o punjaèu i bateriji koja se puni. punjenje BL-5C baterije ACP-7 punjaèem u stanju èekanja traje oko 3 sata.

Copyright © 2004 Nokia. obratite se svojemu mre¾nom operateru ili davatelju usluga. Pritisnite i dr¾ite tipku za ukljuèivanje . utipkajte ga (na zaslonu æe se pojaviti ****) i pritisnite U redu.Upozorenje: Ne ukljuèujte telefon tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. • Zatra¾i li telefon PIN kod. Va¹ telefon ne radi s 5-voltnim SIM karticama. All rights reserved. Vidi takoðer Zahtjev za PIN kodom u odjeljku Sigurnosne postavke na stranici 82 i Pristupni kodovi na stranici 14. utipkajte ga (na zaslonu æe se pojaviti *****) i pritisnite U redu. • Zatra¾i li telefon sigurnosni kod. Pogledajte takoðer Pristupni kodovi na stranici 14. 27 Prvi koraci 3 Ukljuèivanje i iskljuèivanje telefona . Ako se na zaslonu pojavi poruka Ulo¾ite SIM karticu ili SIM kartica nije podr¾ana. pa æe mo¾da biti potrebno zamijeniti karticu. premda je SIM kartica pravilno umetnuta.

Tijekom poziva telefon mo¾ete koristiti na uobièajen naèin. dok je telefon ukljuèen. • Zakljuèavanje tipkovnice U stanju èekanja pritisnite Meni. Za dodatne informacije o automatskom zakljuèavanju tipkovnice vidi Automatska za¹tita tipkovnice na stranici 77. Ne budete li tijekom telefonskog poziva dodirivali antenu. primjerice. . pritisnite . Vi¹e o zakljuèavanju tipkovnice tijekom poziva naæi æete u Opcije tijekom poziva na stranici 34. ostvarit æete bolji prijenos i dulje vrijeme razgovora. dok telefon nosite u ruènoj torbici. u roku od 1. Kao i kod drugih radio ureðaja. u roku od 1. Da biste odgovorili na poziv dok je tipkovnica zakljuèana. All rights reserved. Kad okonèate ili odbijete poziv.Telefon koristite samo u uobièajenom radnom polo¾aju. 3 Zakljuèavanje tipkovnice Tipkovnicu mo¾ete zakljuèati kako biste sprijeèili nehotièno pritiskanje tipki. 28 Prvi koraci 3 Uobièajeni radni polo¾aj . bez potrebe ne dirajte antenu. a zatim. a zatim. Va¹ telefon ima ugraðenu antenu. i • Otkljuèavanje tipkovnice Pritisnite Otkljuèaj. i . Dodir s antenom mo¾e smanjiti kvalitetu prijenosa i uzrokovati veæu potro¹nju energije nego ¹to je uobièajeno.5 sekundi. tipkovnica æe biti automatski ponovo zakljuèana. Copyright © 2004 Nokia.5 sekunde.

112. Utipkajte broj hitne slu¾be. Broj æe biti prikazan na zaslonu tek nakon ¹to utipkate sve znamenke. moæi æete eventualno birati samo broj hitne slu¾be prethodno uprogramiran u va¹ telefon (npr. a zatim pritisnite . All rights reserved. 911 ili neki drugi broj hitne slu¾be). . 29 Prvi koraci Opaska: Dok je tipkovnica zakljuèana.Copyright © 2004 Nokia.

poèev¹i od donjeg kraja telefona. a zatim stra¾nje kuæi¹te pogurnite s telefona (2). 1. Masku tipkovnice stavite na novo prednje kuæi¹te. nje¾no razdvojite stra¾nji kraj telefona i prednje kuæi¹te. Okrenite telefon.Prije zamjene prednjeg kuæi¹ta uvijek iskljuèite izvor napajanja i odspojite telefon od punjaèa ili kojeg drugog ureðaja. Copyright © 2004 Nokia. S telefona skinite stra¾nje kuæi¹te. 30 Prvi koraci 3 Izmjena prednjeg i stra¾njeg kuæi¹ta . 3. pogurnite zatvaraè na stra¾njem kuæi¹tu (1). 2. Tijekom zamjene kuæi¹ta izbjegavajte kontakt s elektronièkim komponentama. Da biste uklonili prednje kuæi¹te. All rights reserved. Kod spremanja i kori¹tenja telefona na njemu uvijek treba biti kuæi¹te.

3 Punjenje fluorescentnog kuæi¹ta Na prednjem kuæi¹tu telefona Nokia 3100 nalazi se fluorescentni element. Da bi kuæi¹te svijetlilo. Copyright © 2004 Nokia. jedno uz drugo. morate ga izlo¾iti izvoru jakog svjetla najmanje 15 minuta.5. . a zatim pogurnite stra¾nji pokrov (2) sve dok zatvaraè na stra¾njem pokrovu ne sjedne na svoje mjesto. 31 Prvi koraci 4. najprije pravilno. All rights reserved. a zatim nje¾no pritisnite gornji kraj telefona tako da zapor sjedne na mjesto. Pravilno prislonite stra¾nji pokrov i telefon jedan uz drugi (1). Da biste prièvrstili prednje kuæi¹te. prislonite telefon i prednje kuæi¹te.

Za pozivanje broja prikazanog na zaslonu pritisnite . Za prekid veze (ili odustajanje od poku¹aja uspostave veze) pritisnite Pogledajte takoðer Opcije tijekom poziva na stranici 34. 2. Doðite do ¾eljenog broja ili imena. Ponovno biranje zadnjeg biranog broja • U stanju èekanja jednom pritisnite da biste do¹li do popisa od najvi¹e 20 brojeva na koje ste nedavno uputili ili poku¹ali uputiti poziv. Za pozivanje broja pritisnite . . Osnovne funkcije 3.3 Upuæivanje poziva 1. izbri¹ite ga pritiskom na Bri¹i. Ako ste utipkali pogre¹an znak. a zatim unesite pozivni broj zemlje. po potrebi broj mre¾ne skupine bez vodeæe nule te broj telefona. All rights reserved. Vidi takoðer Tra¾enje kontakta na stranici 67 i Spremanje imena i brojeva telefona (Dodaj kontakt) na stranici 65. Upuæivanje poziva putem imenika za kontakte • U stanju èekanja pritisnite ili da biste prona¹li ime ili utipkajte prvih nekoliko slova imena koje tra¾ite. 3. Meðunarodni pozivi: za meðunarodni predbroj dvaput pritisnite (znak + nadomje¹ta kôd za pristup meðunarodnim predbrojevima). Pozivanje vlastitog spremnika glasovnih poruka • U stanju èekanja pritisnite i dr¾ite ili pritisnite i . 32 Copyright © 2004 Nokia. Osnovne funkcije . a zatim za upuæivanje poziva pritisnite . Unesite broj telefona zajedno s brojem mre¾ne skupine.

Copyright © 2004 Nokia. Utipkajte ili s popisa kontakata preuzmite broj telefona novog sudionika i pritisnite Zovi. od stranici 69). Uspostavljanje konferencijske veze Konferencijska veza je usluga mre¾a koja omoguæuje da u pozivu sudjeluje do ¹est osoba. (vidi Brzo biranje na • Ako je ukljuèena funkcija Brzo biranje. a zatim odaberite i ¾eljenog sudionika. Uputite poziv na bilo koji od sljedeæih naèina: • Najprije pritisnite ¾eljenu tipku za brzo biranje. Za prekid konferencijske veze pritisnite . Vidi Brzo biranje na stranici 76. 1. All rights reserved. . Prvi poziv je stavljen na èekanje. Pogledajte takoðer Glasovne poruke na stranici 58. Pritisnite Opcije i odaberite Konferencija. 33 Osnovne funkcije Zatra¾i li telefon broj spremnika glasovnih poruka. 3. tipku za brzo biranje pritisnite i dr¾ite sve dok poziv ne bude upuæen. 7. 5. 4.Brzo biranje broja telefona Pridru¾ite broj telefona jednoj od tipki za brzo biranje. Za upuæivanje poziva drugom sudioniku pritisnite Opcije i odaberite Novi poziv. Za ponovno ukljuèivanje u konferencijsku vezu ponovite korak 4. ®elite li voditi odvojen razgovor s jednim od sudionika: Pritisnite Opcije i odaberite Osobno. a zatim do . utipkajte taj broj i zatim pritisnite U redu. Za ukljuèivanje novog sudionika ponovite korake od 2 do 4. 6. u konferencijsku vezu ukljuèite prvog sudionika. Nakon ¹to vam je na novi poziv odgovoreno. 2. Uputite poziv prvom sudioniku.

34 Osnovne funkcije 3 Javljanje na poziv i odbijanje poziva . Zakljuè. dolazni pozivi su preusmjereni na. Savjet: Ako je ukljuèena funkcija Preusmjeri ako je zauzeto. Poziv na èekanju Za vrijeme poziva pritisnite kako biste odgovorili na novi poziv. tipkovnicu ukljuèuje zakljuèavanje tipkovnice. All rights reserved. Copyright © 2004 Nokia. a za njegov zavr¹etak . Zavr¹i poziv. Za odbijanje dolaznog poziva pritisnite Za iskljuèivanje melodije zvona pritisnite Bez zvuk. Odbaci i Zvuènik ili Slu¹alica. Osobno. va¹ spremnik glasovnih poruka. primjerice. Kontakti. Tijekom poziva pritisnite Opcije i bit æe vam ponuðene neke od sljedeæih opcija: Iskljuèi mikrofon ili Mikrofon ukljuèen. Vidi Preusmjeravanje poziva na stranici 75. Nakon toga se javite ili odbijte poziv. Da biste aktivirali funkciju Poziv na èekanju. ako je ta opcija dostupna. Odgovori. Novi poziv. . Za okonèanje aktivnog poziva pritisnite . Prvi poziv je stavljen na èekanje. Zavr¹i sve pozive. ali preusmjereni su i odbijeni pozivi. pogledajte odjeljak Poziv na èekanju na stranici 76. Konferencija. Meni i Ukljuèi èekanje ili Spoji.Za javljanje na poziv pritisnite . 3 Opcije tijekom poziva Mnoge opcije koje mo¾ete koristiti tijekom poziva predstavljaju usluge mre¾e.

. Utipkajte nizove DTMF tonova ili ih potra¾ite u Kontaktima. Upozorenje: Telefon ne dr¾ite uz uho kad koristite zvuènik jer zvuk mo¾e biti preglasan. ako je ta opcija dostupna. Imajte na umu da uzastopnim pritiskanjem tipke mo¾ete utipkate znak èekanja ‘w’ i znak stanke ‘p’. kao ¹to su. pritisnite Opcije i odaberite Zvuènik ili. a vi¹enamjenska tipka Slu¹alica s Bez ruku. pritisnite vi¹enamjensku tipku Zvuènik. Copyright © 2004 Nokia. odnosno Naglavne slu¹alice. ako vam se nudi ta opcija. All rights reserved. npr. Zvuènik Da biste koristili funkciju telefona za rad bez uporabe ruku. Da biste aktivirali zvuènik. Za deaktiviranje zvuènika tijekom poziva pritisnite Opcije. pritisnite vi¹enamjensku tipku Slu¹alica. a zatim pritisnite U redu. a zatim odaberite Slu¹alica ili. na popisu opcija æe Slu¹alica biti zamijenjena s Bez ruku. odnosno Naglavni. lozinke ili brojevi bankovnih raèuna. 35 Osnovne funkcije ©alji DTMF ¹alje nizove DTMF tonova. uz va¹e iskljuèenje iz poziva. Ako ste na telefon prikljuèili jedinicu za rad bez uporabe ruku CARK126 ili naglavnu slu¹alicu.Zamijeni prelazi s aktivnog poziva na poziv na èekanju. a Prenesi spaja poziv na èekanju s aktivnim pozivom. tijekom poziva mo¾ete koristiti integrirani zvuènik.

s popisa opcija rjeènika odaberite neki od ponuðenih jezika. Sa slovnog na brojèani naèin. Copyright © 2004 Nokia. ili da pritisnete i dr¾ite Opcije. 36 Unos teksta 4. Prediktivni unos teksta moguæ je samo za jezike s popisa. pri pisanju poruka) mo¾ete unositi koristeæi uobièajeni ili prediktivni unos teksta.Tekst (npr. pritisnite Opcije i odaberite Rjeènik. Na brojèani naèin upuæuje oznaka . All rights reserved. Prediktivni naèin unosa teksta temelji se na ugraðenom rjeèniku koji mo¾ete dopunjavati novim rijeèima. 3 Ukljuèivanje/iskljuèivanje prediktivnog naèina unosa teksta Kad unosite tekst. . • Za povratak na uobièajeni naèin unosa teksta odaberite Rjeènik iskljuèen Savjet: Prediktivni naèin mo¾ete pri unosu teksta brzo ukljuèiti ili iskljuèiti tako da dvaput pritisnete . Za svako slovo pritisnite tipku samo jednom. 3 Uporaba prediktivnog naèina unosa teksta Svako slovo mo¾ete upisati samo jednim pritiskom na tipku. 1. i obratno. u gornjem lijevom uglu pojavit æe se oznaka za prediktivni unos teksta odnosno oznaka za uobièajeni naèin unos teksta. Dok unosite tekst. ili pokraj oznake naèina unosa teksta. Unos rijeèi zapoènite tipkama od do Rijeè se mijenja nakon svakog pritiska. Velièina slova oznaèena je oznakama . • Da biste ukljuèili prediktivni naèin unosa teksta. mo¾ete prelaziti pritiskom i dr¾anjem tipke . Unos teksta . Velièinu slova mo¾ete mijenjati pritiskom na .

Ako rijeè nije ispravna. 37 Unos teksta Primjer: Da biste upisali rijeè Nokia uz ukljuèen engleski rjeènik.Za unos broja u slovnom naèinu pritisnite i dr¾ite ¾eljenu brojèanu tipku. uzastopno priti¹æite pojavi ¾eljena rijeè. Pokazivaè takoðer pomièete pritiskom na tipku za upravljanje. Kad napunite rjeènik. All rights reserved. Zapoènite s unosom sljedeæe rijeèi. svaka nova rijeè zamijenit æe najstariju rijeè u rjeèniku. ili pritisnite Opcije te odaberite Slaganja. pritisnite za o. za i te za a: za N. Po dovr¹etku unosa rijeèi. 3. to znaèi da rijeèi koju ste namjeravali upisati nema u rjeèniku. njenu ispravnost potvrdite umetanjem razmaka tipkom ili pritiskom na bilo koju tipku za upravljanje. 2. potvrdite je. Za dodavanje nove rijeèi u rjeènik pritisnite Izrièaj. zatim utipkajte rijeè (pomoæu uobièajenog naèina unosa) i na kraju pritisnite Spremi. Copyright © 2004 Nokia. Kada se Ako se iza rijeèi pojavi znak?. Za dodatne pojedinosti o unosu teksta pogledajte Savjeti za unos teksta na stranici 38. za k. Unesite drugi dio rijeèi i potvrdite cijelu rijeè. . Unos slo¾enica Utipkajte prvi dio rijeèi i potvrdite ga pritiskom na tipku .

Uzastopno priti¹æite brojèanu tipku, od do , sve dok se na zaslonu ne pojavi ¾eljeni znak. Na odreðenoj tipki nisu otisnuti svi znakovi koje njome mo¾ete unijeti. Dostupni znakovi ovise o jeziku koji ste odabrali u izborniku Jezik telefona (vidi Jezik telefona na stranici 77). Za unos broja u slovnom naèinu pritisnite i dr¾ite ¾eljenu brojèanu tipku. • Ako se sljedeæe slovo koje ¾elite utipkati nalazi na istoj tipku kao i prethodno, prièekajte da se pojavi pokazivaè ili pritisnite bilo koju od tipki za upravljanje, a zatim utipkajte ¾eljeno slovo. • Najèe¹æe kori¹teni znakovi interpunkcije i posebni znakovi dodijeljeni su brojèanoj tipki Za dodatne pojedinosti o unosu teksta pogledajte Savjeti za unos teksta na stranici 38. .

3 Savjeti za unos teksta
Prilikom unosa teksta mo¾ete se slu¾iti i sljedeæim funkcijama: • Za umetanje razmaka pritisnite . • Za pomicanje pokazivaèa nalijevo, nadesno, dolje ili gore pritisnite odgovarajuæu tipku za upravljanje , , ili . • Za brisanje znaka lijevo od pokazivaèa pritisnite Bri¹i. Za br¾e brisanje znakova pritisnite i dr¾ite tipku Bri¹i. Za istovremeno brisanje svih znakova u poruci pritisnite Opcije i odaberite Bri¹i tekst. • Za unos rijeèi u prediktivnom naèinu pritisnite Opcije i odaberite Unesi rijeè. Upi¹ite rijeè koristeæi uobièajeni naèin unosa, a zatim pritisnite Spremi. Rijeè æe biti dodana i u rjeènik.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

38

Unos teksta

3 Uporaba uobièajenog naèina unosa teksta

Pritiskom na tipke za upravljanje pomaknite se do odreðenog znaka i potom pritisnite Uzmi da biste ga odabrali. Do ¾eljenog se znaka mo¾ete pomaknuti i priti¹æuæi tipke pritiskom na . , , ili , a birate ga

• Za umetanje smje¹ka pritisnite Opcije i odaberite Unesi simbol te potom dvaput pritisnite ako koristite uobièajeni naèin unosa teksta, a u prediktivnom unosu teksta pritisnite i dr¾ite da bi se otvorila tablica s posebnim znakovima te zatim ponovo pritisnite . Pritiskom na tipke za upravljanje pomaknite se do smje¹ka i potom pritisnite Uzmi da biste ga odabrali. Do ¾eljenog se smje¹ka mo¾ete pomaknuti i priti¹æuæi tipke ga pritiskom na . , , ili , a birate

• Za unos broja u slovnom naèinu pritisnite Opcije i odaberite Ulo¾i broj. Utipkajte telefonski broj ili ga potra¾ite u Kontaktima, a zatim pritisnite U redu. • Za unos imena iz Kontakata pritisnite Opcije i odaberite Ulo¾i kontakt. Za unos broja telefona ili tekstualne stavke pridru¾ene tom imenu pritisnite Opcije i odaberite Vidi potankosti. Odaberite ¾eljene pojedinosti i pritisnite Odaberi.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

39

Unos teksta

• Za umetanje posebnog znaka pritisnite Opcije i odaberite Unesi simbol te potom pritisnite , ako koristite uobièajeni naèin unosa teksta, odnosno pritisnite i dr¾ite ako koristite prediktivni unos teksta.

Telefon vam nudi velik broj funkcija razvrstanih u sustav izbornika. Veæina izbornièkih funkcija sadr¾i kratke upute. Za prikaz teksta uputa doðite do ¾eljene izbornièke funkcije i prièekajte otprilike 15 sekundi. Za napu¹tanje teksta uputa pritisnite Natrag. Vidi Ukljuèivanje teksta pomoæi na stranici 79.

3 Pristup izbornièkim funkcijama
Prelistavanjem 1. Za pristup izborniku pritisnite Meni. 2. Tipkama Odaberi. ili listajte kroz izbornik i potom odaberite, primjerice Postavi pritiskom na

3. Sadr¾i li izbornik podizbornike, odaberite jednog od njih, primjerice Postavi poziva. 4. Sadr¾i li i odabrani podizbornik svoje podizbornike, ponovite korak 3. Odaberite sljedeæi podizbornik, primjerice Javljanje svakom tipkom. 5. Odaberite ¾eljenu postavku. 6. Za povratak na prethodnu razinu izbornika pritisnite Natrag, a za napu¹tanje izbornika Izlaz. Preèacem Izbornicima, podizbornicima i opcijama postavki pridru¾ene su brojèane oznake od kojih neke mo¾ete koristiti za brz pristup.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

40

Uporaba izbornika

5. Uporaba izbornika

Za povratak na prethodnu razinu izbornika pritisnite Natrag. a zatim unijeti i te ostatak ¾eljene brojèane oznake. 41 Uporaba izbornika Za pristup izborniku pritisnite Meni. U roku od dvije sekunde utipkajte brojèanu oznaku izbornièke funkcije kojoj ¾elite pristupiti. Upamtite da za pristup izbornièkim funkcijama u izborniku 1 morate pritisnuti Meni. . All rights reserved. Copyright © 2004 Nokia. a za napu¹tanje izbornika Izlaz.

Bri¹i poruke 3. All rights reserved. Popisi primatelja 9. Ulazne 3. Nova poruka 2. Poruke 1. Trajanje zadnjeg poziva 2. Trajanje poziva 1. stavke 6. poruke 1. Poslane stavke 5. poruke 1.1. Naredbe usluge 2. Arhiv 6. Trajanje odlaznih poziva Copyright © 2004 Nokia. Primljeni 4. Tekst. Trajanje dolaznih poziva 3. Ostali postavi 6. Bri¹i poruke 10. Ulazne 3. Ovaj je izbornik prikazan samo ako primite info poruke. Glasovne poruke 1. Primljeni pozivi 3. Izlazne 4. 42 Uporaba izbornika 3 Popis izbornièkih funkcija . Info teme spremljene na SIM kartici 5. 2. Nova poruka 2. Odlazni pozivi 4. Obrasci 7. Jezik 4. Info poruke 1. Slu¹ati glasovne poruke 2. poruke 2. Bri¹i popis posljednjih poziva 1. Odlazni 5. Moji folderi 8. Postavi poruka 1. poruke 3. Neodgovoreni 3. Info usluga mre¾e 1. Poslane stavke 5. Sve 2. Multimed. Multimed. Neodgovoreni pozivi 2. Teme 3. Broj glasovne po¹te 4. Nova SMS e-po¹ta 4. Tekst. Èitaj1 5. Popis poziva 1. Spremljen. Brojilo poruka 2.

Stanje memorije 6. Osobno 3. Moj stil 2 (isti podizbornici kao za Opæenito) 5. Postavi 1. brojevi usluga ili obje usluge nisu podr¾ane. Bri¹i 4. Dodaj kontakt 3. Tempiraj 2. Jedinice svih poziva 3. Glasno (isti podizbornici kao za Opæenito) 5. Podaci poslani u zadnjoj sesiji 2. Kopiraj 5. Memorija u uporabi 2. Desna izborna tipka 1. Izgled Imenika 3. 43 Uporaba izbornika . Trajanje svih sesija 3. Broje. Brza biranja 7. Bri¹i brojila 8. Bez zvuka (isti podizbornici kao za Opæenito) 3. Bri¹i brojila 3. Tra¾i 2.4. All rights reserved. Opæenito 1. Copyright © 2004 Nokia. broj ovog izbornika mijenjat æe se u skladu s tim. Brojila vremena na nulu 6. Profili 1. 2. Moji brojevi2 10. GPRS brojilo podataka 1. informacija1 8. Moj stil 1 (isti podizbornici kao za Opæenito) 6. Grupe pozivatelja 2 4. Ukljuèi 2. Prikazan samo ako ga podr¾ava va¹a SIM kartica. Osobne kratice 1. Za informacije o dostupnosti obratite se svojemu mre¾nom operateru ili davatelju usluga. Svi primljeni podaci 5. Postavi tro¹ka poziva 7. Prigu¹eno (isti podizbornici kao za Opæenito) 4. Trajanje zadnje sesije 2. Trajanje svih poziva 5. GPRS brojilo veze 1. Postavi 1. Svi poslani podaci 4. Jedinice zadnjeg poziva 2. Brojevi usluga1 9. Tro¹kovi poziva 1. Ako info brojevi. Podaci primljeni u zadnjoj sesiji 3. Kontakti 1.

zaslona 4. Postavi dodatne opreme2 1. Brzo biranje 5. Pozdravna poruka 5. Iskljuèeno 3. Poèetna melodija 6. Bez ruku 1. 44 Uporaba izbornika . Datum 3. Logo operatera 4. Postavi tona 1. èuv. Prikaz info o æeliji 4. Sat 2. Èekanje 3. Organiziranje opcija u Idi na 2. Dojava dolaznog poziva 2. Postavi poziva 1. Izbor opcija u Idi na 3. Melodija zvona 3. Pozadina 2. Dojava za 8. jedinica za rad bez uporabe ruku. Copyright © 2004 Nokia. Dojava ritmiènim svjetlom 9. Slanje mog identiteta 8. Sa¾etak nakon poziva 7. Auto za¹tita tipkovnice 3. kuæi¹te za igre ili petlja. Postavi telefona 1. Tonovi tipkovnice 7. Poziv na èekanju 6. Auto obnova datuma i vremena 4. Automatski bira ponovo 4. Linija za odlazne pozive1 5. Svjetlina zaslona 7. Odab. Naglavne slu¹alice 2. Preusmjeravanje poziva 2. Glasnoæa zvona 4. Ovaj je izbornik prikazan samo ako su na telefon bile ili jesu prikljuèene kompatibilne naglavne slu¹alice. Postavi vremena i datuma 1. Javljanje svakom tipkom 3. Ukljuèeno 2. Ukljuèenje teksta pomoæi 8. All rights reserved. Za informacije o dostupnosti obratite se svojemu mre¾nom operateru ili davatelju usluga. Èuvar zaslona 1.2. Izbor mre¾e 6. Sheme boja 3. Postavi zaslona 1. Potvrda akcija SIM usluga 7. Jezik telefona 2. 2. Dojava vibracijom 5. Ton dojave poruke 6. Melodije upozorenja 8.

Zatvorena grupa korisnika 5. Ton alarma 7. Idi na datum 4. Bri¹i folder 4. Kalendar 1. Upi¹i napomenu 3. Dnevne napomen. Dodaci 1. Sigurnosni postavi 1. Tonovi 2. ©toperica 12. Sat za alarm 1. Igre 1. Memorija 4. Sigurnosna razina 6. Vraæanje tvornièkih postava 6. 45 Uporaba izbornika . Poèetna stranica 2. Pristupni kodovi 10. Svjetla 3. Izbor igre 2. Vibracije 10. 2. Dodaj folder 3. Zahtjev za PIN kodom 2. Oznake Copyright © 2004 Nokia. Pokrov za igre 9. aplikacija 3.3. Uèitav. Postavi 1. Vrijeme alarma 2. sadr¾aja 8. Uèitavanje igara 3. Uèitav. All rights reserved. Sadr¾aj 1. Izbor programa 2. Preimenuj folder 5. Usluga zabrane poziva 3. Slike 2. Petlja 4. Fiksno biranje 4. Postavi 9. Zvuci igre 2. Kalkulator 2. Brojilo vremena 3. Aplikacije 1. Vidi foldere 1. Usluge 1. Memorija 11.

Spremnik usluga 5. melodija 2.3. Idi na . Link. aplikacija 4. Postavi ulaznog spremnika usluge 6. Uèitavanje slika 3. Postavi 1. Uèitav. Copyright © 2004 Nokia. Idi na adresu 7. za uèitavanje 1. SIM usluge1 1. Naziv i sadr¾aj mogu varirati zavisno o kori¹tenoj SIM kartici. Postavi izgleda 14. Prazni spremnik 13. Uèitav. Uèitavanje igara 4. Sigurnosni postavi 4. 46 Uporaba izbornika 3. Postavi veze 2. Bit æe prikazan samo ako to podr¾ava va¹a SIM kartica. All rights reserved.

Tekst. Obraèun za vi¹edijelne poruke mo¾e se temeljiti na broju dijelova koji èine va¹u poruku. pisati.Mo¾ete èitati. Koristite li posebne (Unicode) znakove. Pritisnite Meni. Pisanje i slanje poruka 1. slati ili spremati tekstualne i multimedijske poruke te e-po¹tu. Da biste mogli slati tekstualne i slikovne poruke te e-po¹tu. mo¾da æe vam biti potrebno vi¹e dijelova poruke nego obièno. Short Message Service) slati i primati vi¹edijelne poruke sastavljene od nekoliko obiènih tekstualnih poruka (usluga mre¾e). Sve su poruke razvrstane u mape. Utipkajte tekst poruke. Va¹ vam telefon omoguæuje slanje i primanje tekstualnih poruka koje sadr¾e slike. Slikovne poruke moæi æe primati i prikazivati samo oni telefoni koji mogu raditi sa slikovnim porukama. najprije trebate spremiti broj sredi¹ta za razmjenu poruka. Opaska: Ovu æete funkciju moæi koristiti samo ako je podr¾ava va¹ mre¾ni operater odnosno davatelj usluga. All rights reserved. 47 Uporaba izbornika 3 Poruke (izbornik 1) . primjerice 120/2. u stanju èekanja pritisnite . Imajte na umu da prediktivni unos teksta mo¾da koristi Unicode znakove. 2. Copyright © 2004 Nokia. Savjet: Da biste brzo otvorili izbornik Nova poruka. a zatim odaberite Poruke. Vidi Unos teksta na stranici 36. vidi Postavke poruka na stranici 59. Tekstualne poruke Va¹ telefon mo¾e putem SMS-a (engl. poruke i Nova poruka. Broj preostalih znakova/broj dijela vi¹edijelne poruke prikazani su u gornjem desnom uglu zaslona.

To je znak da je s va¹eg telefona poruka poslana sredi¹tu za poruke èiji je broj uprogramiran u va¹ telefon. mijenjati. premje¹tati ili prosljeðivati jer su za¹tiæeni autorskim pravom. To ne znaèi da je poruka stigla na odredi¹te. Da biste poslali poruku. pritisnite Opcije i odaberite Pogledaj. melodije zvona i drugi sadr¾aj mo¾da neæe biti moguæe kopirati. 48 Uporaba izbornika • Za umetanje tekstualnih predlo¾aka u poruku pritisnite Opcije i odaberite Rabi obrazac. Copyright © 2004 Nokia. . Opaska: Kad poruke ¹aljete kori¹tenjem mre¾ne usluge SMS. All rights reserved. Odaberite Ulo¾i sliku. Odaberite predlo¾ak koji ¾elite umetnuti. Oznaka u zaglavlju poruke oznaèava da je poruci prilo¾ena slika. Neke slike. • Za unos smje¹ka pritisnite Opcije i odaberite Umetni smje¹ka. Potra¾ite ime u izborniku Kontakti i odaberite ono koje ¾elite umetnuti. Svaka se slikovna poruka sastoji od nekoliko tekstualnih poruka. pritisnite Opcije i odaberite ©alji. Da biste poslali poruku. ®elite li tekst i sliku pregledati prije slanja poruke. • Za unos imena pritisnite Opcije i odaberite Ulo¾i kontakt.• Da biste u poruku umetnuli sliku. pritisnite U redu. a zatim odaberite i sliku koju ¾elite pregledati. na zaslonu va¹eg telefona mo¾e se pojaviti tekst Poruka poslana. Unesite telefonski broj primatelja ili ga potra¾ite u izborniku Kontakti. Odaberite smje¹ka koji ¾elite umetnuti. 3. pritisnite Opcije. Zato slanje jedne slikovne poruke mo¾e biti skuplje od slanja jedne tekstualne poruke. Unesite telefonski broj ili ga potra¾ite u izborniku Kontakti. Pritisnite Ulo¾i da biste sliku umetnuli u poruku. Za vi¹e pojedinosti o SMS uslugama obratite se svom davatelju usluga. Broj znakova koje mo¾ete unijeti u poruku ovisi o velièini slike. • Za unos broja telefona pritisnite Opcije i odaberite Ulo¾i broj. 4.

Pritisnite Meni. 1. U gornjem desnom uglu zaslona prikazan je broj znakova koje mo¾ete utipkati. pritisnite tipku i odaberite taj znak s popisa.Nakon ¹to ste zavr¹ili s pisanjem poruke. Utipkajte primateljevu e-adresu ili je potra¾ite na popisu kontakata. Za definiranje i ureðivanje popisa primatelja vidi Popisi primatelja na stranici 52. a zatim odaberite Poruke. Za informacije o dostupnosti i pretplati na uslugu e-po¹te obratite se svom mre¾nom operateru. Tekst. 49 Uporaba izbornika Opcije pri slanju poruka . Pisanje i slanje e-po¹te preko SMS-a Prije prvog slanja e-po¹te preko SMS-a trebate spremiti postavke za slanje e-po¹te (vidi Postavke poruka na stranici 59). • Za slanje poruke veæem broju primatelja odaberite Vi¹e primatelja. 4. pritisnite Izvr¹eno. All rights reserved. Da biste utipkali znak @. Copyright © 2004 Nokia. a zatim pritisnite U redu. • Za slanje poruke prethodno definiranom popisu primatelja odaberite ©alji po popisu. poruke i Nova SMS e-po¹ta. a zatim odaberite Opcije slanja. telefon prikazuje tijek slanja i broj poruka preostalih za slanje. Vidi Unos teksta na stranici 36. mo¾ete utipkati predmet poruke e-po¹te. • Za slanje poruke pomoæu profila za poruke najprije odaberite Profil slanja. 3. Za odreðivanje profila za poruke pogledajte Postavke poruka na stranici 59. a zatim pritisnite U redu. U ukupan broj znakova ukljuèeni su adresa e-po¹te i predmet poruke. Ako ¾elite. pritisnite Opcije. 2. Utipkajte poruku e-po¹te. Dok ¹alje poruku primateljima. Za spremanje adrese e-po¹te na popis kontakata pogledajte Spremanje vi¹e brojeva i tekstualnih stavki uz jedan kontakt na stranici 65. odnosno davatelju usluga. a zatim ¾eljeni profil za poruke. Kada ste poruku poslali svima kojima ste to namjeravali uèiniti.

na zaslonu æe se pojaviti oznaka poruke primljene. Opaska: Kad poruke ¹aljete kori¹tenjem mre¾ne usluge SMS. Unesite telefonski broj ili ga potra¾ite u izborniku Kontakti. To je znak da je s va¹eg telefona poruka poslana sredi¹tu za poruke èiji je broj uprogramiran u va¹ telefon. pritisnite U redu.• Za unos smje¹ka pritisnite Opcije i odaberite Umetni smje¹ka. To ne znaèi da je poruka stigla na odredi¹te. Umetanje slike nije moguæe. Èitanje i odgovaranje na poruku ili e-po¹tu poslanu preko SMS-a Kad primite poruku ili e-po¹tu. Odaberite smje¹ka koji ¾elite umetnuti. Za vi¹e pojedinosti o SMS uslugama obratite se svom davatelju usluga. Potra¾ite ime u izborniku Kontakti i odaberite ono koje ¾elite umetnuti. 5. All rights reserved. Da biste poslali e-po¹tu. . a zatim odaberite ©alji e-po¹tu. Trepæuæa oznaka pokazuje da u memoriji za poruke vi¹e nema mjesta. pritisnite Opcije. Ako niste spremili postavke za slanje e-po¹te. • Za unos broja telefona pritisnite Opcije i odaberite Ulo¾i broj. Copyright © 2004 Nokia. Odaberite predlo¾ak koji ¾elite umetnuti. Da biste poruke mogli i dalje primati. • Za unos imena pritisnite Opcije i odaberite Ulo¾i kontakt. 50 Uporaba izbornika • Za umetanje tekstualnih predlo¾aka u poruku pritisnite Opcije i odaberite Rabi obrazac. na zaslonu va¹eg telefona mo¾e se pojaviti tekst Poruka poslana. i broj novih poruka s tekstom Primljene poruke se automatski spremaju u zajednièku memoriju. Da biste poslali e-po¹tu. izbri¹ite stare poruke. telefon æe od vas zatra¾iti broj poslu¾itelja za e-po¹tu. vidi Zajednièka memorija na stranici 18.

Da biste u odgovor ukljuèili izvornu poruku. Copyright © 2004 Nokia. odaberite Detalji poruke. odaberite Originalni tekst. adrese e-po¹te i web-stranice iz tekuæe poruke. pritisnite Prika¾i. a ¾elite li to uèiniti kasnije. odaberite Spremi sliku da biste spremili sliku u mapu Obrasci. 5. Za vrijeme èitanja. odnosno za premje¹tanje i preimenovanje poruke koju èitate. najprije potvrdite ili izmijenite adresu e-po¹te i predmet poruke. 2. Da biste vidjeli ime i broj telefona po¹iljatelja. Odaberite opciju Kopiraj u kalendar da biste kopirali tekst s poèetka poruke u kalendar telefona gdje æe imati funkciju podsjetnika.Naknadno èitanje poruka: Pritisnite Meni. Tekst. . odabrati opciju za brisanje. Da biste poslali poruku na broj prikazan na zaslonu. a zatim odaberite Poruke. All rights reserved. ®elite li poruku odmah pregledati. na primjer. 4. 51 Uporaba izbornika 1. odaberite Odgovori. Prilikom pregledavanja slikovne poruke. kori¹teni broj sredi¹ta za razmjenu poruka te datum i vrijeme primitka. odaberite onu koju ¾elite proèitati. pritisnite Izlaz. najprije pritisnite Opcije. Da biste izdvojili brojeve. odnosno pregledavanja poruke pritisnite Opcije. prosljeðivanje ili izmjenu poruke kao tekstualne ili poruke e-po¹te. Kada odgovarate na e-po¹tu. Mo¾ete. 3. poruke i Ulazne. Ispred neproèitane tekstualne poruke stoji oznaka . zatim odaberite ©alji te na kraju pritisnite U redu. odaberite Rabi detalj. Napi¹ite odgovor. a mo¾ete odabrati i uobièajeni odgovor ili Prazan zaslon. Da biste odgovorili na poruku. Primite li vi¹e poruka.

najprije pritisnite Meni. neke od njih mo¾ete premjestiti u mapu Arhiv. a mo¾ete dodavati i nove mape za poruke. Mo¾ete definirati do 7 popisa primatelja. oznaèene s . doðite do one mape koju ¾elite izbrisati i pritisnite Opcije. 52 Uporaba izbornika Ulazne i izlazne mape . a zatim odaberite Bri¹i folder. mo¾ete definirati popis koji æe sadr¾avati sve te primatelje i koji æete koristiti pri slanju poruka. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. Tekstualne poruke koje ¾elite naknadno poslati mo¾ete spremiti u mapu Arhiv. Da biste pristupili popisu predlo¾aka. pritisnite Meni. Da biste dodali ili izbrisali mapu. Popisi primatelja Ako èesto ¹aljete poruke odreðenoj skupini primatelja. poruke i Moji folderi. a zatim odaberite Poruke. doðite do mape u koju ¾elite premjestiti poruku i pritisnite U redu. Moji folderi ili Obrasci. Odaberite Makni.Telefon sprema dolazne tekstualne poruke u mapu Ulazne. poruke i Obrasci. a poslane poruke u mapu Poslane stavke koja se nalazi u podizborniku Tekst. a zatim odaberite Poruke. Za vrijeme èitanja poruke pritisnite Opcije. Predlo¹ci Va¹ vam telefon nudi tekstualne predlo¹ke. Tekst. Tekst. • Da biste dodali mapu. Mapa Arhiv i moje mape Da biste razvrstali svoje poruke. poruke. pritisnite Opcije i odaberite Dodaj folder. a svaki od njih mo¾e sadr¾avati do 20 primatelja. • Da biste izbrisali mapu. oznaèene s . te slikovne predlo¹ke.

vidi Kopiranje kontakata na stranici 68.Da biste pregledavali i mijenjali popise primatelja. • Vidi popis za pregled popisa primatelja kod kojih prethodno slanje nije uspjelo. poruka se sprema u mapu Neisporuèeno koju mo¾ete naæi pod Popisi primatelja. Pritisnite Opcije za sljedeæe opcije izmjene popisa primatelja: • Vidi popis za pregledavanje imena na odabranom popisu primatelja. • Preimenuj popis za preimenovanje odabranog popisa primatelja. poruke i Popisi primatelja. 53 Uporaba izbornika Opaska: Pri stvaranju popisa primatelja koriste se zapisi iz imenika za kontakte u telefonu. • Bri¹i kontakt za brisanje odabranog imena s popisa primatelja. Copyright © 2004 Nokia. Mapa Neisporuèeno bit æe prikazana samo ako postoje poruke koje nisu isporuèene. Zapise o kontaktima na SIM kartici mo¾ete kopirati u memoriju telefona. pritisnite Meni. Ako slanje poruke jednome ili nekolicini primatelja ne uspije. Tekst. . a zatim odaberite Poruke. • Vidi detalje za pregled pojedinosti vezanih za odabrano ime. All rights reserved. • Makni popis za brisanje odabranog popisa primatelja. • Isprazni popis za brisanje svih imena na odabranom popisu primatelja. • Dodaj popis za dodavanje novog popisa primatelja. Odaberite Neisporuèeno i pritisnite Opcije da bi se prikazale sljedeæe opcije rukovanja neisporuèenim porukama: • ©alji ponovo za ponovno slanje poruke primateljima kod kojih prethodno slanje nije uspjelo. Pritisnite Opcije za izmjenu sadr¾aja popisa primatelja: • Dodaj kontakt za dodavanje imena na popis primatelja.

mo¾da æete primati tekstualne poruke koje ukljuèuju internetsku adresu na kojoj mo¾ete pogledati multimedijsku poruku. va¹ operater ili davatelj usluga mo¾e vam naplaæivati svaku primljenu poruku. Poruku koja prema¹uje tu maksimalnu velièinu telefon mo¾da neæe moæi primiti ili poslati. Multimedijska poruka mo¾e sadr¾avati tekst. 54 Uporaba izbornika • Makni popis za brisanje popisa primatelja kod kojih prethodno slanje nije uspjelo. Opaska: Ako je opcija Dopusti multimedijski prijem postavljena na Da ili U domaæoj mre¾i. .• Vidi poruku za pregledavanje neisporuèene poruke. telefon æe je smanjiti tako da stane na povr¹inu zaslona. Multimedijske poruke moæi æe primati i prikazivati samo oni telefoni koji mogu raditi s multimedijskim porukama. Ako poruka sadr¾i sliku. All rights reserved. Telefon podr¾ava multimedijske poruke velièine do 45 kB. Brojilo poruka i Poslane poruke ili Primljene poruke. pritisnite Meni i odaberite Poruke. poruke. Za brisanje brojila odaberite Brisati brojila. Da biste pregledali brojilo poruka. sliku i zvuk. Brojilo poruka Pomoæu brojila poruka mo¾ete dobiti prikaz poslanih i primljenih tekstualnih poruka. GIF. odnosno davatelj usluga. i BMP. Copyright © 2004 Nokia. Multimedijske poruke podr¾avaju sljedeæe formate: • Slika: JPEG. Tekst. PNG. Multimedijske poruke Opaska: Ovu æete funkciju moæi koristiti samo ako je podr¾ava va¹ mre¾ni operater. • Zvuk: skalabilne polifonijske MIDI (SP-MIDI) i monofonijske melodije zvona. Ovisno o mre¾i.

Multimed. poruke i Nova poruka. a zatim odaberite Ulo¾i sliku ili Ulo¾i zvuèni broj. 3. za va¾nu komunikaciju se nemojte oslanjati iskljuèivo na njih. 55 Uporaba izbornika Ako primljena poruka sadr¾i nepodr¾ane elemente. Za informacije o dostupnosti i pretplati na uslugu multimedijskih poruka obratite se svom mre¾nom operateru odnosno davatelju usluga. • Za unos imena iz Kontakata pritisnite Opcije i odaberite Vi¹e opcija te Ulo¾i kontakt. Vidi Unos teksta na stranici 36. Pisanje i slanje multimedijskih poruka Vi¹e o definiranju postavki za multimedijske poruke naæi æete u odjeljku Postavke za multimedijske poruke na stranici 61. All rights reserved. • Za umetanje slike ili zvuènog isjeèka pritisnite Opcije. pritisnite Opcije i odaberite Ulo¾i kontakt. Oznaka ili u zaglavlju poruke oznaèava da je poruci prilo¾ena slika ili zvuk. Neke slike. a zatim odaberite Poruke. Utipkajte tekst poruke.Imajte na umu da multimedijske poruke ne mo¾ete primati dok imate poziv u tijeku. a zatim pritisnite U redu. . ti elementi mogu biti zamijenjeni nazivom datoteke i tekstom Oblik predmeta nepodr¾an. a zatim pritisnite Opcije i odaberite Ulo¾iti. Doðite do ¾eljenog imena. mijenjati. a zatim Ulo¾i broj. Buduæi da isporuka multimedijskih poruka mo¾e propasti zbog mnogo razloga. ili ako imate aktivnu WAP vezu posredstvom GSM podataka (vidi Ruèno utipkavanje postavki usluge na stranici 99). 1. Pritisnite Meni. ako je pokrenuta neka igra ili Java aplikacija. Prikazat æe se popis dostupnih mapa u izborniku Sadr¾aj. premje¹tati ili prosljeðivati jer su za¹tiæeni autorskim pravima. melodije zvona i drugi sadr¾aj mo¾da neæe biti moguæe kopirati. Otvorite odreðenu mapu. 2. • Za unos telefonskog broja pritisnite Opcije i odaberite Vi¹e opcija. pritisnite Opcije i odaberite Pogledaj. doðite do ¾eljene slike ili zvuka. Copyright © 2004 Nokia. Utipkajte telefonski broj ili ga potra¾ite u Kontaktima. Da biste prije slanja pregledali cijelu poruku.

2. • Brisanje poruke da biste izbrisali spremljenu poruku. Naknadno èitanje poruka: Pritisnite Meni. a ¾elite li to uèiniti kasnije. Vidi Postavke za multimedijske poruke na stranici 61. Slanje multimedijske poruke traje ne¹to dulje od slanja tekstualnih poruka. a zatim odaberite Poruke. All rights reserved. Listajte kako biste pregledali poruku. 56 Uporaba izbornika 4. Tijekom slanja se prikazuje animirana oznaka . Èitanje i odgovaranje na multimedijske poruke Dok va¹ telefon prima multimedijsku poruku. Vi¹e o slanju odgovora na poruku naæi æete u odjeljku Pisanje i slanje multimedijskih poruka na stranici 55. na zaslonu je prikazana animirana oznaka poruka primljena. Pritisnite U redu i poruka æe biti premje¹tena u mapu za slanje Izlazne. Ako je postavka Spremi poslane poruke postavljena na Da. Unesite telefonski broj (ili adresu e-po¹te) primatelja. . Ako slanje bude prekinuto. Kad je Trepæuæa oznaka pokazuje da u memoriji za multimedijske poruke vi¹e nema mjesta. pritisnite Prika¾i. Pritisnite Opcije i bit æe vam dostupne neke od sljedeæih opcija. Copyright © 2004 Nokia. prikazat æe se oznaka i tekst Multimedijska poruka primljena. poruke i Ulazne. 1.5. Multimed. telefon æe poruku poku¹ati poslati jo¹ nekoliko puta. poruka æe ostati u mapi Izlazne te je mo¾ete ponovo poku¹ati poslati kasnije. a zatim odaberite Slati na broj (odnosno Slati na e-po¹tu ili Vi¹e primatelja). poslane poruke se spremaju u mapu Poslane stavke. Da biste poslali poruku. pritisnite Izlaz. Ako slanje ne uspije. • Odgovori ili Odgovori svima da biste odgovorili na poruku. . vidi Memorija za multimedijske poruke je puna na stranici 57. a za to vrijeme mo¾ete normalno koristiti ostale funkcije telefona. pritisnite Opcije. ili te podatke potra¾ite u Kontaktima. ®elite li poruku odmah pregledati.

Multimedijske poruke koje æe tek biti poslane premje¹taju se u mapu Izlazne unutar podizbornika Multimed. stavke unutar podizbornika Multimed. spremljene i poslane poruke Telefon sprema primljene multimedijske poruke u mapu Ulazne unutar podizbornika Multimed. poruke. • Detalji poruke za pregled predmeta. Vidi Pisanje i slanje multimedijskih poruka na stranici 55. Mape za ulazne. Poslane multimedijske poruke spremaju se u mapu Poslane stavke unutar podizbornika Multimed. • Spremi sliku za spremanje slike u Sadr¾aj. • Spremi ton. Za ostale opcije datoteka u izborniku Sadr¾aj pogledajte odjeljak Sadr¾aj (izbornik 7) na stranici 84. All rights reserved. poruke. poruke. velièine i vrste poruke. poruke. isjeèak za spremanje melodije zvona u Sadr¾aj. Multimedijske poruke koje ¾elite naknadno poslati mo¾ete spremiti u mapu Spremljen. vidi Zajednièka memorija na stranici 18. Memorija za multimedijske poruke je puna Primljene poruke se automatski spremaju u zajednièku memoriju. • Reproduciraj za preslu¹avanje zvuka sadr¾anog u poruci. . izlazne. Mijenjati mo¾ete samo poruke koje ste vi napisali. Copyright © 2004 Nokia. • Detalji da biste pregledali podatke o prilo¾enoj slici ili zvuku.• Uredi da biste izmijenili poruku. 57 Uporaba izbornika • ©alji na broj ili ©alji na e-po¹tu ili Vi¹e primatelja da biste proslijedili poruku.

. memo puna. poruke i Bri¹i poruke. pritisnite Meni. Najprije pritisnite Meni. a potom i stare poruke koje ¾elite izbrisati. ®elite li pregledati poruku na èekanju. a zatim odaberite Poruke. Kada se na zaslonu pojavi upit Brisati sve poruke iz svih foldera?. 58 Uporaba izbornika Kad imate dolaznu multimedijsku poruku. a zatim odaberite Poruke. kao i za broj spremnika glasovnih poruka. pritisnite Izlaz i Da. odaberite Sve poruke. Copyright © 2004 Nokia. a zatim odaberite Poruke i Glasovne poruke. Brisanje poruka 1. pritisnite U redu. Ako mape sadr¾e neproèitane poruke. Odaberite • Slu¹ati glasovne poruke za pozivanje svojeg spremnika glasovnih poruka na telefonski broj koji ste spremili u izborniku Broj glasovne po¹te. Da biste izbrisali multimedijske poruke. Glasovne poruke Spremnik glasovnih poruka je usluga mre¾e na koju æete se mo¾da najprije trebati pretplatiti. Za vi¹e pojedinosti. Multimed. poruke i Bri¹i poruke. pritisnite Prika¾i. telefon æe vas upitati ¾elite li i njih izbrisati. Da biste izbrisali tekstualne poruke. a na zaslonu je prikazan tekst Multimed. ®elite li spremiti poruku. Pritiskom na Ne mo¾ete pregledati poruku. a memorija za poruke je puna. 2. oznaka trepæe. obratite se svom davatelju usluga. pritisnite Opcije i odaberite Spremi poruku. All rights reserved. Da biste izbrisali sve tekstualne poruke iz svih mapa. odaberite mapu iz koje ¾elite izbrisati poruke i pritisnite U redu. Tekst. vidi poruke na èek.Da biste odbacili poruku na èekanju. pritisnite Meni. Ako mapa sadr¾i neproèitane poruke. a zatim izbri¹ite stare poruke tako ¹to æete najprije odabrati mapu. ®elite li izbrisati sve poruke u mapi. telefon æe vas upitati ¾elite li i njih izbrisati.

Savjet: Pritiskom i dr¾anjem tipke glasovnih poruka. Postavke poruka Postavkama poruka odreðujete naèin slanja. Ako va¹a SIM kartica omoguæuje vi¹e profila za poruke. pod uvjetom da va¹a mre¾a to omoguæuje. u stanju èekanja pozivate broj svojeg spremnika Info poruke Info poruke kao usluga mre¾e omoguæuju vam da od svog davatelja usluga primate poruke razlièitih sadr¾aja. poruke i Profil slanja. U tom sluèaju GPRS veza postavite na Po potrebi (vidi Postavke kad je odabrani nositelj podataka GPRS na stranici 100). kao ¹to su podaci o vremenskim prilikama ili stanju u prometu. Postavi poruka. Postavke tekstualnih poruka i e-po¹te 1. Za spremanje broja pritisnite U redu. Oznaka pokazivat æe da imate nove glasovne poruke. . Za popis tema. obratite se svom davatelju usluga. Za pozivanje broja svojeg spremnika glasovnih poruka pritisnite Slu¹aj. prikaz i izmjenu broja va¹eg spremnika glasovnih poruka. vidi Linija za odlazne pozive na stranici 76. odaberite onaj skup postavki koji ¾elite izmijeniti. a zatim odaberite Poruke.• Broj glasovne po¹te za unos. Tekst. All rights reserved. Pritisnite Meni. Copyright © 2004 Nokia. mo¾da neæete moæi primati info poruke. primanja ili pregledavanja svojih poruka. Ako je postavka GPRS veza postavljena na Uvijek na vezi. odnosno njihovih brojèanih oznaka. 2. 59 Uporaba izbornika Svaka telefonska linija mo¾e imati svoj broj spremnika glasovnih poruka.

Za poruke vrste E-po¹ta odaberite Server e-po¹te za spremanje broja poslu¾itelja za e-po¹tu. • Odaberite Izvje¹æa o isporuci da biste od mre¾e zatra¾iti da vam ¹alje izvje¹æa o isporuci va¹ih poruka (usluga mre¾e). Skupovi profila za poruke bit æe prikazani samo ako va¹a SIM kartica omoguæuje prikaz vi¹e skupova. telefon vi¹e ne mo¾e primati niti slati nove poruke. Postavi poruka. All rights reserved.• Za odabir vrste poruke odaberite Poruke poslane kao Tekst. E-po¹ta. • Za poruke vrste Tekst odaberite Broj prvog primatelja za spremanje osnovnog broja za slanje poruka unutar ovog profila za poruke. • Odaberite Rabi GPRS za postavljanje GPRS-a kao preferiranog SMS nositelja. Tekst. Pritisnite Meni. Pager ili Faks. • Odaberite Ime profila slanja za izmjenu naziva odabranog profila za poruke. Odaberite Dopustiti da biste telefon konfigurirali da zamjenjuje stare tekstualne poruke novima u mapama Ulazne. koji je potreban za slanje tekstualnih poruka. Copyright © 2004 Nokia. poruke i Prijepis u prijamu ili Prijepis u poslanim stavkama. mo¾ete konfigurirati da stare tekstualne poruke u mapama Ulazne i Poslane stavke automatski zamjenjuje novima. . a zatim odaberite Poruke. 60 Uporaba izbornika • Odaberite Broj sredi¹ta za poruke za spremanje broja telefona sredi¹ta za poruke. meðutim. Ovaj broj dobit æete od svog davatelja usluga. Postavke prijepisa Kad je memorija za tekstualne poruke puna. • Odaberite Valjanost poruke za odreðivanje vremena tijekom kojega æe mre¾a poku¹avati poslati va¹e poruke. Telefon. odnosno Poslane stavke. • Odaberite Odgovor Vama istim sredi¹tem da biste primatelju va¹e poruke omoguæili da vam odgovori preko va¹eg sredi¹ta za razmjenu poruka (usluga mre¾e).

Odaberite Uzeti da biste konfigurirali telefon da automatski preuzima primljene multimedijske poruke. Ostali postavi te naposljetku Velièina slova. Odaberete li U domaæoj mre¾i. Odaberite • Spremi poslane poruke. All rights reserved. Da ili U domaæoj mre¾i.Pritisnite Meni. pritisnite Meni. • Postavi veze. Postavke usluge mo¾ete dobiti u obliku OTA poruke od davatelja one usluge koju namjeravate koristiti. Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga. Za kori¹tenje multimedijskih poruka odaberite Ne. odaberite Baciti. • Dopusti multimedijski prijem. • Dolazna multimedijska poruka. neæete moæi primati multimedijske poruke kada se nalazite izvan te mre¾e. Odaberete li Ne. a zatim odaberite Poruke. a zatim odaberite Poruke. poslane poruke neæe biti spremljene. Vidi Namje¹tanje telefona za kori¹tenje usluge na stranici 98. Odaberite ¾elite li dopustiti ili odbiti primanje oglasa. Copyright © 2004 Nokia. • Izvje¹æa o isporuci za zahtjev mre¾i da vam ¹alje izvje¹æa o isporuci va¹ih poruka (usluga mre¾e). Odaberite Da da biste telefon konfigurirali da sprema poslane multimedijske poruke u mapu Poslane stavke. Postavi poruka i Multimed. Postavi poruka. • Dopusti oglase. Ako pak ne ¾elite preuzeti multimedijske poruke. Da biste preuzimali multimedijske poruke definirajte postavke veze na uslugu. 61 Uporaba izbornika Postavke za multimedijske poruke . a zatim izmijenite postavke. poruke. Aktivirajte skup u koji ¾elite spremiti postavke veze. Postavke velièine slova Da biste odabrali velièinu slova za èitanje i pisanje poruka.

za pristup popisu brojeva telefona pritisnite Nabroji. Kad u izborniku Neodgovoreni pozivi. moæi æete. spremiti ga u Kontakte ili na taj broj poslati poruku. Utipkajte i svom davatelju usluga po¹aljite zahtjeve za uslugama (poznate kao USSD naredbe) kao ¹to su. primjerice. Doðite do broja na koji biste ¾eljeli uputiti poziv i pritisnite . Popisi zadnjih poziva Pritisnite Meni i odaberite Popis poziva. Savjet: Kada se na zaslonu pojavi obavijest o neodgovorenim pozivima. 3 Popis poziva (izbornik 2) Va¹ telefon pamti telefonske brojeve neodgovorenih. kao i njihova pribli¾na trajanja i tro¹kove. Primljeni pozivi i Odlazni pozivi pritisnete Opcije. Neodgovorene i primljene pozive telefon æe pamtiti samo ako mre¾a podr¾ava ove funkcije te ako je telefon ukljuèen i nalazi se u podruèju djelovanja mre¾e. na primjer. primljenih i upuæenih poziva. Broj ispred (imena ili) telefonskog broja pokazuje koliko vas je puta ta osoba poku¹ala nazvati. naredbe za ukljuèivanje usluga mre¾e. a zatim odaberite Poruke i Naredbe usluge.Najprije pritisnite Meni. izmijeniti ili izbrisati broj s popisa. 62 Uporaba izbornika Naredbe za usluge . All rights reserved. Copyright © 2004 Nokia. a potom odaberite • Neodgovoreni pozivi za prikaz popisa zadnjih deset brojeva telefona s kojih vas je netko poku¹ao nazvati (usluga mre¾e). vidjeti datum i vrijeme poziva.

Odaberite Jedinice zadnjeg poziva ili Jedinice svih poziva da biste provjerili tro¹kove svojeg zadnjeg poziva ili svih poziva izra¾ene u jedinicama specificiranima u sklopu funkcije Prikaz tro¹kova u.• Odlazni pozivi za prikaz popisa zadnjih 20 brojeva telefona na koje ste uputili ili poku¹ali uputiti poziv. primljenih ili upuæenih poziva. Ovu radnju ne mo¾ete opozvati. a zatim Bri¹i brojila za brisanje brojila ili. Vidi Linija za odlazne pozive na stranici 76. pak. Copyright © 2004 Nokia. Svaka telefonska linija ima svoj mjeraè trajanja poziva. naèinu zaokru¾ivanja. Za cijene impulsa obratite se svom davatelju usluga. odaberite Prikaz tro¹kova u da biste telefon konfigurirali da preostalo vrijeme razgovora prikazuje u obraèunskim jedinicama. za ¹to trebate odabrati Jedinice. Odaberite najprije Postavi tro¹ka poziva. • Bri¹i popis posljednjih poziva za brisanje popisa zadnjih poziva. Brojaèi impulsa i mjeraèi trajanja poziva Opaska: Stvarni iznos koji vam za pozive i usluge obraèuna davatelj usluga mo¾e odstupati. porezima i slièno. Odaberite ¾elite li izbrisati sve brojeve telefona na svim popisima zadnjih poziva ili samo one na popisima neodgovorenih. ovisno o karakteristikama mre¾e. Za brisanje mjeraèa vremena potreban vam je sigurnosni kod. za ¹to trebate odabrati Valuta. All rights reserved. a potom odaberite • Trajanje poziva i listajte da biste pregledali trajanje dolaznih i odlaznih poziva izra¾eno u satima. 63 Uporaba izbornika • Primljeni pozivi za prikaz popisa zadnjih deset brojeva telefona s kojih su vam upuæeni pozivi na koje ste odgovorili (usluga mre¾e). odnosno u novèanim jedinicama. Pritisnite Meni i odaberite Popis poziva. . a bit æe prikazani mjeraèi trenutaèno odabrane linije. • Tro¹kovi poziva (usluga mre¾e). minutama i sekundama. Pogledajte takoðer Ponovno biranje zadnjeg biranog broja na stranici 32.

• Telefon podr¾ava one SIM kartice u koje stane do 250 imena i brojeva telefona. 3 Kontakti (izbornik 3) Imena i telefonske brojeve mo¾ete spremiti u imenik za kontakte u telefonu ili u memoriju SIM kartice. 112. • GPRS brojilo veze i listajte da biste provjerili trajanje zadnje ili svih GPRS veza.Opaska: Kad potro¹ite sve obraèunske odnosno novèane jedinice. eventualno æete moæi upuæivati pozive hitnoj slu¾bi na broj uprogramiran u va¹ telefon (npr. a moæi æete i obrisati brojila. Copyright © 2004 Nokia. Za odreðeni broj imena mo¾ete spremiti i slike. • GPRS brojilo podataka i listajte kako biste vidjeli kolièine podataka poslanih i primljenih u zadnjoj sesiji te kolièine ukupno poslanih i primljenih podataka. Uz to. Jedinica brojila je bajt. Imenik za kontakte u telefonu koristi zajednièku memoriju. Za postavke tro¹kova poziva potreban vam je PIN 2 kod. Ukupan broj imena koje je moguæe pohraniti ovisi o duljini imena te broju i duljini brojeva telefona i tekstualnih bilje¹ki. vidi Zajednièka memorija na stranici 18. . Za brisanje brojila potreban vam je sigurnosni kod. Imena i brojevi spremljeni u memoriji SIM kartice oznaèeni su simbolom . 911 ili neki drugi broj hitne slu¾be). ovdje mo¾ete i izbrisati mjeraèe vremena. Za brisanje mjeraèa vremena potreban vam je sigurnosni kod. • U imenik za kontakte u telefonu mo¾ete spremati imena i njima pridru¾ene brojeve telefona i tekstualne bilje¹ke. 64 Uporaba izbornika Za ogranièavanje tro¹kova poziva na odreðeni iznos obraèunskih impulsa ili novèanih jedinica odaberite Ogranièenje tro¹kova poziva. All rights reserved.

Vidi Uporaba uobièajenog naèina unosa teksta na stranici 38. 65 Uporaba izbornika Odabir postavki za kontakte . odaberite Telefon i SIM. Utipkajte ime i pritisnite U redu. • Odaberite Stanje memorije da biste vidjeli kolièinu slobodnog i zauzetog prostora u memoriji za kontakte. • Izgled Imenika za biranje naèina prikaza imena. Pritisnite Meni. 1. a zatim odaberite Kontakti i Postavi. Nakon spremanja imena i broja. i slika iz Kontakata. 4. 3. Vi¹e o unosu brojeva naæi æete u odjeljku Upuæivanje poziva na stranici 32. Da bi vam bila dostupna imena i brojevi telefona s oba popisa kontakata. Odaberite • Memorija u uporabi za odabir popisa kontakata koji ¾elite koristiti. Spremanje vi¹e brojeva i tekstualnih stavki uz jedan kontakt Uz svako ime u imeniku u telefonu mo¾ete spremati razlièite vrste brojeva telefona i kratkih tekstualnih stavki. Savjet: Brzo spremanje U stanju èekanja utipkajte broj telefona. a zatim odaberite Kontakti i Dodaj kontakt.Pritisnite Meni. Utipkajte broj telefona i pritisnite U redu. 2. Copyright © 2004 Nokia. U tome æe sluèaju imena i brojevi biti spremljeni u imenik za kontakte u telefonu. Spremanje imena i brojeva telefona (Dodaj kontakt) Imena i brojevi telefona bit æe spremljeni u odabranu memoriju (vidi prethodni odjeljak Odabir postavki za kontakte). brojeva. Pritisnite Opcije i odaberite Spremi. All rights reserved. pritisnite Izvr¹eno. Utipkajte ime te potom pritisnite U redu i Izvr¹eno.

Mobitel. Izmjena osnovnog broja U stanju èekanja pritisnite ili . Doma. Doðite do broja koji biste ¾eljeli postaviti za osnovni broj. Pazite da kori¹tena memorija bude Telefon ili Telefon i SIM. na primjer . bit æe premje¹teno u imenik telefona. 2. 66 Uporaba izbornika Prvi spremljeni broj smatrat æe se osnovnim brojem. Da biste pristupili popisu imena i brojeva telefona. i Napomena. Odaberite jednu od sljedeæih vrsta brojeva: ili vrsta teksta E-po¹ta. a zatim pritisnite Detalji. u stanju èekanja pritisnite ili . zatim doðite do ¾eljenog imena i pritisnite Detalji. All rights reserved. Slika æe biti prikazana kad primite poziv s pridru¾enog broja telefona. 5. Ured i Faks. Za povratak u stanje èekanja najprije pritisnite Natrag. na primjer. Opæenito. Dodavanje slike imenu ili broju u Kontaktima Sliku u podr¾anom formatu mo¾ete dodati imenu ili broju telefona spremljenom u imenik za kontakte u telefonu. a zatim Izlaz. Kad iz Kontakata odaberete ime da biste. Web adresa. a prepoznat æete ga po okviru oko oznake vrste broja. 6. Za izmjenu vrste broja ili teksta meðu ponuðenim opcijama odaberite Promijeni vrstu. uputili poziv. Po¹tanska adr. Ako je ime spremljeno u memoriju SIM kartice. 7. a zatim ga spremite pritiskom na U redu. 4. Pritisnite Opcije i odaberite Dodaj broj ili Dodaj detalj. Vidi Odabir postavki za kontakte na stranici 65.1. Copyright © 2004 Nokia. a pritom niste izabrali neki drugi broj. Utipkajte broj ili tekst. . 3. Pritisnite Opcije i odaberite Pretpostav. koristit æe se osnovni broj. Doðite do imena kojemu ¾elite pridru¾iti novi broj odnosno tekst.

Prvih nekoliko slova imena koje tra¾ite mo¾ete utipkati u prozoru. Doðite do ¾eljenog imena i pritisnite Detalji. Kontaktu je pridru¾ena kopija slike. 2. u stanju èekanja pritisnite Utipkajte prvih nekoliko slova imena i/ili ¾eljeno ime potra¾ite listanjem. Odaberite Uredi ime. Doðite do ¾eljene slike. broja telefona. Listanjem mo¾ete vidjeti sve pojedinosti vezane za odabrano ime. Doðite do imena. tekstualne stavke ili slike koju namjeravate izmijeniti i pritisnite Opcije. Copyright © 2004 Nokia. Pritisnite Opcije i odaberite Dodaj sliku. broja. tekstualnu stavku ili sliku i pritisnite U redu. 67 Uporaba izbornika U stanju èekanja pritisnite . Pritisnite Meni. a zatim pritisnite Detalji. Savjet: Da biste brzo prona¹li ime i broj telefona. broj telefona. Izmjena imena. a zatim izmijenite ime. doðite do imena (i broja) kojemu ¾elite pridru¾iti sliku i pritisnite Detalji. Priti¹æite prozoru. Telefon æe otvoriti popis mapa u izborniku Sadr¾aj. a zatim odaberite Kontakti i Bri¹i. tekstualne stavke ili slike Potra¾ite ¾eljeno ime (i broj). Brisanje kontakata Pritisnite Meni. Uredi broj. ili . a i da biste pomicali pokazivaè u 3. All rights reserved. i da biste se kretali kroz imena s popisa. a zatim odaberite Kontakti i Tra¾i. Uredi detalj ili Mijenjaj sliku. pritisnite Opcije i odaberite Spremi u imenik.Tra¾enje kontakta 1. .

kao potvrdu. 4. pritisnite U redu kada se na zaslonu pojavi tekst Poèinjem kopirati? ili Poèinjem micati?. S telefona na SIM karticu ili Sa SIM kartice u telefon. zatim potra¾ite ¾eljeno ime (i broj) te pritisnite Detalji. odnosno Bri¹i original. All rights reserved. U redu. Kopirani æe biti samo osnovni brojevi. tekstualnih stavki ili slika U stanju èekanja pritisnite . Ako je imenu ili broju pridru¾ena slika koju takoðer ¾elite izbrisati. a zatim odaberite Bri¹i broj ili Bri¹i detalj. 3. Telefon ili SIM kartica. Pritisnite najprije Bri¹i. Osnovni brojevi æe biti prikazano ako s telefona kopirate na SIM karticu. Brisanjem slike iz Kontakata neæete je izbrisati i iz izbornika Sadr¾aj. • Odaberete li 1 po 1. zatim doðite do jedne od memorija. Pritisnite Meni. Brisanje brojeva telefona. 1. doðite do imena koje ¾elite kopirati i pritisnite Kopiraj. Doðite do broja telefona ili tekstualne bilje¹ke koju ¾elite izbrisati i pritisnite Opcije. Pritisnite U redu i potvrdite to sigurnosnim kodom. Copyright © 2004 Nokia. • Odaberete li Sve ili Osnovni brojevi. Odaberite 1 po 1. . a zatim. odaberite Èuvaj original. 68 Uporaba izbornika • Za pojedinaèno brisanje kontakata odaberite 1 po 1. a zatim potra¾ite kontakt koji ¾elite izbrisati. i pritisnite Bri¹i.• Za istovremeno brisanje svih kontakata odaberite Bri¹i sve. pritisnite Opcije i odaberite Bri¹i sliku. 2. Kopiranje kontakata Imena i brojeve telefona iz imenika za kontakte u telefonu mo¾ete kopirati u memoriju SIM kartice i obrnuto. a zatim odaberite Kontakti i Kopiraj. Odaberite smjer kopiranja. Ovisno o tome ¾elite li zadr¾ati izvorni kontakt ili ga izbrisati. Sve ili Osnovni brojevi.

nakon èega æete pridru¾eni broj moæi vidjeti. a zatim i broj koji ¾elite pridru¾iti toj tipki. izmijeniti ili izbrisati. pritisnite Detalji i Opcije. a zatim odaberite ©alji posjetnicu i SMS. Za spremanje posjetnice u imenik za kontakte u telefonu pritisnite Spremi. pritisnite Opcije. Pritisnite Dodijeli. All rights reserved. Pridru¾ivanje broja telefona tipki za brzo biranje Pritisnite Meni i odaberite Kontakti te Brza biranja.Podatke o osobama mo¾ete slati i primati kao posjetnicu u obliku OTA poruke. Copyright © 2004 Nokia. 69 Uporaba izbornika Slanje i primanje posjetnice . Za odbacivanje posjetnice pritisnite Izlaz. Primanje posjetnice Kad primite posjetnicu. pod uvjetom da mre¾a podr¾ava tu uslugu. Slanje posjetnice Posjetnicu mo¾ete poslati odgovarajuæem telefonu ili drugom ruènom ureðaju koji podr¾ava vCard standard. a zatim doðite do ¾eljenog broja tipke za brzo biranje. Ako je tipki veæ pridru¾en neki broj. Brzo biranje Vi¹e o upuæivanju poziva putem tipki za brzo biranje naæi æete u odjeljku Brzo biranje broja telefona na stranici 33. a zatim Naði te odaberite najprije ime. pritisnite Prika¾i. Na popisu kontakata potra¾ite kontakt koji namjeravate poslati. a zatim U redu.

Mo¾ete nazvati brojeve informacija va¹eg davatelja usluga ako su oni pohranjeni na SIM kartici. Pritisnite Meni, a zatim odaberite Kontakti i Broje. informacija. Unutar pojedine kategorije doðite do broja informacija i pritiskom na upuæujete poziv.

Brojevi usluga
Mo¾ete nazvati brojeve usluga va¹eg davatelja usluga ako su oni pohranjeni na SIM kartici. Pritisnite Meni, a zatim odaberite Kontakti i Brojevi usluga. Doðite do broja usluge i pritiskom na uputite poziv.

Moji brojevi
Brojevi telefona dodijeljeni va¹oj SIM kartici spremljeni su u izborniku Moji brojevi, ali samo ako kartica to dopu¹ta. Za prikaz brojeva pritisnite Meni i odaberite Kontakti i Moji brojevi. Doðite do ¾eljenog imena ili broja i pritisnite Vidi.

Grupe pozivatelja
Imena i brojeve telefona spremljene u izborniku Kontakti mo¾ete razvrstati u grupe pozivatelja. Za svaku grupu pozivatelja telefon mo¾ete konfigurirati tako da zvoni na odreðeni naèin i da se na zaslonu pojavi odabrani logotip svaki put kad poziv stigne s telefonskog broja koji pripada toj grupi (vidi dolje). Da biste telefon konfigurirali da zvoni samo kad poziv stigne s broja telefona koji pripada odabranoj grupi pozivatelja, pogledajte Dojava za u odjeljku Postavke tona na stranici 80.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

70

Uporaba izbornika

Brojevi informacija

• Ime grupe, utipkajte novi naziv grupe pozivatelja i pritisnite U redu. • Melodija zvona grupe i odaberite melodiju zvona za grupu. Predpostav je odabrana melodija zvona trenutaèno ukljuèenog profila. • Logo grupe, a zatim Da da bi telefon prikazivao logotip grupe, Ne da to ne bi èinio, odnosno Vidi da biste pogledali logotip. • Èlanovi grupe da biste dodali ime u grupu pozivatelja. Pritisnite Opcije, a zatim odaberite Dodaj kontakt. Doðite do imena koje ¾elite dodati u grupu i pritisnite Dodaj. Za uklanjanje imena iz grupe pozivatelja potra¾ite ime koje ¾elite ukloniti i pritisnite Opcije te odaberite Ukloni kontakt.

3 Profili (izbornik 4)
Va¹ telefon ima vi¹e skupnih postava – profila – u okviru kojih mo¾ete tonove telefona prilagoditi raznim dogaðajima i okolinama. Profile najprije prilagodite, a kad vam neki od njih zatreba, samo ga ukljuèite. Na raspolaganju su vam sljedeæi profili: Opæenito, Bez zvuka, Prigu¹eno, Glasno, Moj stil 1 i Moj stil 2. Pritisnite Meni i odaberite Profili. Doðite do profila i pritisnite Odaberi. • Za ukljuèivanje odabranog profila odaberite Ukljuèi. • Za ukljuèivanje profila na odreðeno vrijeme, ne dulje od 24 sata, odaberite Tempiraj i namjestite vrijeme kad æe profil prestati djelovati. Po isteku namje¹tenog vremena profila, ukljuèit æe se prethodni profil koji nije bio vremenski ogranièen. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 71

Uporaba izbornika

Pritisnite Meni te najprije odaberite Kontakti i Grupe pozivatelja, a potom ¾eljenu grupu pozivatelja. Odaberite

Postavke tona mo¾ete izmijeniti i u izborniku Postavi tona (vidi Postavke tona na stranici 80). Postavke kuæi¹ta za igre mo¾ete izmijeniti i u izborniku Postavi dodatne opreme (vidi Postavke dodatne opreme na stranici 81). Uz to, profil mo¾ete preimenovati (Ime profila). Profil Opæenito nije moguæe preimenovati. Savjet: Za brzu izmjenu profila u stanju èekanja pritisnite tipku za ukljuèivanje doðite do profila koji ¾elite ukljuèiti i pritisnite Odaberi. , zatim

3 Postavke (izbornik 5)
Osobni preèaci
Odreðene funkcije mo¾ete dodati na popis osobnih preèaca, a zatim ih aktivirati u stanju èekanja pritiskom na desnu vi¹enamjensku tipku (Idi na) ili pristupom izborniku Idi na. Vidi Stanje èekanja na stranici 20 i Idi na (izbornik 13) na stranici 108. Da biste odabrali naziv za desnu vi¹enamjensku tipku i funkcije za va¹ popis osobnih preèaca, pritisnite Meni i odaberite Postavi te Osobne kratice. • Da biste odabrali naziv za desnu vi¹enamjensku tipku koji æe biti prikazan u stanju èekanja, odaberite Desna izborna tipka. Odaberite Idi na ili Kontakti. • Da biste odabrali ¾eljene funkcije za popis osobnih preèaca, odaberite Izbor opcija u Idi na i prikazat æe se popis dostupnih funkcija. Doðite do ¾eljene funkcije i potom pritisnite Oznaèi da biste je dodali na popis preèaca. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 72

Uporaba izbornika

• Za prilagodbu profila odaberite Osobno. Odaberite postavku koju ¾elite izmijeniti i naèinite ¾eljene izmjene.

Vidi ©tednja energije na stranici 21. Pritisnite Mièi i odaberite mjesto na koje ¾elite premjestiti funkciju. Da biste deaktivirali èuvara zaslona. . Imajte na umu da èuvar zaslona nadomje¹ta sve grafièke elemente i tekst koji se nalazi na zaslonu u stanju èekanja.• Da biste prerasporeðivali funkcije na popisu. 73 Uporaba izbornika Za uklanjanje funkcije s popisa pritisnite Odznaèi. All rights reserved. neovisno o postavkama èuvara zaslona. • U Èekanje birate nakon kojeg vremenskog razdoblja æe se ukljuèivati èuvar zaslona. zaslona mo¾ete iz izbornika Sadr¾aj odabrati animaciju ili sliku koja æe slu¾iti kao èuvar zaslona. aktivirati ako odreðeno vrijeme nije bila kori¹tena niti jedna od funkcija telefona. Èuvar zaslona se deaktivira i kad je telefon izvan podruèja pokrivenosti mre¾om. Copyright © 2004 Nokia. pritisnite bilo koju tipku. a zatim i ¾eljenu funkciju. odaberite Organiziranje opcija u Idi na. U Drugo mo¾ete odrediti vrijeme nakon kojega æe se èuvar zaslona ukljuèiti (od 5 sekundi do 10 minuta (minute:sekunde)). Èuvar zaslona Èuvar zaslona ukljuèuje se kada se telefon nalazi u stanju èekanja i kad odreðeno vrijeme nije bila kori¹tena nijedna funkcija telefona. Digitalni sat æe se zbog ¹tednje energije. Pritisnite Meni. • Opcijom Odab. • Odaberite Ukljuèeno za aktiviranje èuvara zaslona. èuv. a zatim odaberite Postavi i Èuvar zaslona.

a zatim odaberite Postavi. Da biste telefon konfigurirali da datum i vrijeme automatski prilagoðava va¾eæoj vremenskoj zoni. a zatim odaberite Postavi. Postavi vremena i datuma i Datum. Automatska obnova datuma i vremena Pritisnite Meni. Postavi vremena i datuma i Sat. odaberite Prvo potvrdi.Sat Pritisnite Meni. • Postavi datum da biste namjestili datum. Poruke. Ako je baterija dulje vrijeme bila izvaðena iz telefona. a zatim odaberite Postavi. vremenski ogranièeni Profili. Popis poziva. 74 Uporaba izbornika Postavke vremena i datuma . odaberite Ukljuèeno. mo¾da æete ponovo morati namjestiti vrijeme. Copyright © 2004 Nokia. Odaberite Poka¾i sat za prikaz sata u gornjem desnom uglu zaslona dok je telefon u stanju èekanja. Sat koriste i funkcije kao ¹to su npr. Datum Pritisnite Meni. Odaberite Postavi vrijeme da biste namjestili sat na toèno vrijeme. Odaberite • Poka¾i datum i u stanju èekanja æe na zaslonu biti prikazan datum. Sat za alarm. • Odvajaè datuma da biste odabrali djelitelj u odabranom formatu datuma. • Oblik datuma da biste odabrali format datuma. ®elite li telefon konfigurirati da prije izmjene od vas zatra¾i potvrdu. Kalendar i Èuvar zaslona. All rights reserved. a zatim Oblik vremena da biste odabrali 12-satni ili 24-satni oblik prikazivanja vremena. Postavi vremena i datuma i Auto obnova datuma i vremena (usluga mre¾e).

Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga. na broj va¹eg spremnika glasovnih poruka. Za ukljuèivanje preusmjeravanja odaberite Ukljuèi. . . nakon èega æe. ako je to za taj naèin preusmjeravanja moguæe. a zatim odaberite Postavi. a zatim. Postavi poziva i Preusmjeravanje poziva (usluga mre¾e). primjerice. Odaberite Ukljuèeno i na dolazni æete poziv moæi odgovoriti kratkim pritiskom na bilo koju tipku osim na vi¹enamjenske tipke i te tipku . Za istovremeno iskljuèivanje svih aktivnih preusmjeravanja odaberite opciju Poni¹ti sva skretanja. odaberite Poni¹ti ili Provjeri stanje. Za prikaz oznaka preusmjeravanja u stanju èekanja pogledajte Stanje èekanja na stranici 20. Oni se uvijek izra¾avaju u lokalnom vremenu. ako je va¹ broj zauzet ili ste odbili dolazni poziv. odaberite razdoblje nakon kojega se preusmjeravanje ukljuèuje. Postavi poziva i Javljanje svakom tipkom. Odaberite neki od naèina preusmjeravanja. Javljanje svakom tipkom Pritisnite Meni. na primjer Preusmjeri ako je zauzeto. Izmjena mo¾e dovesti do isteka nekih namje¹tenih alarma.Postavke poziva Preusmjeravanje poziva Pritisnite Meni. Moguæe je da naèini preusmjeravanja koje ne podr¾ava va¹a SIM kartica ili mre¾ni operater ne budu prikazani. a zatim odaberite Postavi. glasovni pozivi biti preusmjereni. Da biste provjerili je li preusmjeravanje ukljuèeno. Copyright © 2004 Nokia. Preusmjeravanje poziva omoguæuje vam da dolazne pozive preusmjerite na neki drugi broj. kalendaru ili alarmu za bilje¹ke. Istovremeno mo¾e biti ukljuèeno vi¹e naèina preusmjeravanja. 75 Uporaba izbornika Automatska obnova datuma i vremena ne mijenja vrijeme koje ste namjestili na satu za alarm. All rights reserved.

Pritisnite Meni. Postavi poziva i Poziv na èekanju. Brzo biranje Pritisnite Meni. koristit æe se postavka dogovorena s va¹im davateljem usluga. Odaberite Ukljuèeno. Odaberite Ukljuèeno i va¹ æe telefon nakon svakog neuspje¹nog poku¹aja ponoviti biranje. Odaberite Da i va¹ æe broj telefona biti prikazan osobi koju zovete (usluga mre¾e). a zatim odaberite Postavi. Odaberite Ukljuèeno i na zaslonu æe nakratko biti prikazani trajanje i tro¹ak zadnjeg poziva (usluga mre¾e). ali ne vi¹e od deset puta. Slanje vlastitog broja telefona Pritisnite Meni. Postavi poziva i Sa¾etak nakon poziva. Odaberete li Postav mre¾e. Copyright © 2004 Nokia. Postavi poziva i Brzo biranje. a zatim odaberite Postavi. a zatim odaberite Postavi. 1 ili 2. a zatim odaberite Postavi. All rights reserved. Linija za odlazne pozive Linija za odlazne pozive je usluga mre¾e kojom vam se omoguæuje da za upuæivanje poziva odaberete liniju. odnosno pretplatnièki broj. 76 Uporaba izbornika Automatsko ponovno biranje . mre¾a æe vam to signalizirati (usluga mre¾e). Odaberite Ukljuèi i svaki put kad vam tijekom razgovora bude upuæen poziv. a zatim odaberite Postavi. Postavi poziva i Automatski bira ponovo. Poziv na èekanju Pritisnite Meni. Postavi poziva i Slanje mog identiteta. moæi birati pritiskom i dr¾anjem odgovarajuæe brojèane tipke. Vidi Poziv na èekanju na stranici 34. Sa¾etak nakon poziva Pritisnite Meni. nakon èega æete imena i brojeve telefona pridru¾ene tipkama za brzo biranje. od do .

Ako va¹a SIM kartica to omoguæuje. odgovarati neovisno o tome koju ste liniju odabrali. Copyright © 2004 Nokia. Broj æe biti prikazan na zaslonu tek nakon ¹to utipkate sve znamenke. Mo¾ete odrediti vremensku odgodu (minute:sekunde) od 10 sekundi do 60 minuta i po isteku vremena æe se tipkovnica automatski zakljuèati kako bi se sprijeèilo nehotièno pritiskanje tipki. 911 ili neki drugi broj hitne slu¾be). Utipkajte broj hitne slu¾be. Postavi poziva i Linija za odlazne pozive. neæete moæi upuæivati pozive. a niste se pretplatili na ovu uslugu mre¾e. All rights reserved. meðutim. • Da biste aktivirali automatsku za¹titu tipkovnice. Postavi telefona i Auto za¹tita tipkovnice. a zatim odaberite Postavi. 112. a zatim odaberite Postavi. • Da biste deaktivirali automatsku za¹titu tipkovnice. Pritisnite Meni. Utipkajte vrijeme i pritisnite U redu. Pritisnite Meni i odaberite Postavi. a zatim pritisnite . Za informacije o dostupnosti obratite se svojemu mre¾nom operateru ili davatelju usluga. Odaberete li Linija 2. Postavi telefona i Jezik telefona. telefon bira jezik prema podacima na SIM kartici. Postavke telefona Jezik telefona Odaberite jezik na kojemu æe biti prikazan tekst na zaslonu. Telefon mo¾ete konfigurirati tako da mu se tipkovnica nakon odreðenog vremena automatski zakljuèa. odaberite Ukljuèeno i na zaslonu æe se prikazati poruka Postav ka¹njenja:. 77 Uporaba izbornika Pritisnite Meni. odaberite Iskljuèeno. Odaberete li Automatski. Savjet: U stanju èekanja mo¾ete prelaziti s jedne linije na drugu tako da pritisnete i dr¾ite . Automatska za¹tita tipkovnice Opaska: Dok je tipkovnica zakljuèana. moæi æete eventualno birati samo broj hitne slu¾be prethodno uprogramiran u va¹ telefon (npr. izbor linije moæi æete sprijeèiti odabirom opcije Zakljuèaj. Na dolazne pozive na obje linije moæi æete. .

Postavi telefona i Izbor mre¾e. Postavi telefona i Prikaz info o æeliji (usluga mre¾e). a zatim odaberite Postavi. moæi æete sami odabrati mre¾u koja ima sklopljen “roaming” ugovor s va¹im matiènim mre¾nim operaterom. Copyright © 2004 Nokia. morate odabrati drugu mre¾u. Telefon æe ostati u ruènom naèinu sve dok ne odaberete automatski naèin ili dok u telefon ne umetnete drugu SIM karticu. Za spremanje poruke najprije pritisnite Opcije. a zatim odaberite Postavi. mo¾da neæete moæi primati info poruke. . Ako je postavka GPRS veza postavljena na Uvijek na vezi. a zatim odaberite Postavi. Izbor mre¾e Pritisnite Meni. Ako se na zaslonu prika¾e poruka Nema pristupa. Odaberete li Ruèno. U tom sluèaju GPRS veza postavite na Po potrebi (vidi Postavke kad je odabrani nositelj podataka GPRS na stranici 100). All rights reserved. Utipkajte poruku za koju biste ¾eljeli da se pri ukljuèivanju telefona nakratko pojavi na zaslonu. Postavi telefona i Pozdravna poruka. a zatim odaberite Spremi. 78 Uporaba izbornika Pogledajte takoðer Zakljuèavanje tipkovnice na stranici 28. Pozdravna poruka Pritisnite Meni. Odaberite Ukljuèeno i telefon æe vam signalizirati kada ga koristite u mre¾i koja se temelji na mikroæelijskoj tehnologiji (MCN). Potvrda akcija SIM usluga Vidi SIM usluge (izbornik 14) na stranici 108. Odaberite Automatski i telefon æe sam odabrati jednu od pokretnih mre¾a dostupnih na va¹em podruèju.Prikaz informacija o æeliji Pritisnite Meni.

pritisnite Meni. Postavi zaslona i Pozadina. a zatim odaberite Postavi. 2. Pritisnite Meni. a zatim odaberite Postavi. preuzimati ih sa stranica usluga ili ih pomoæu programskog paketa PC Suite kopirati sa svojeg raèunala te ih spremati u izbornik Sadr¾aj. Slike mo¾ete takoðer primati putem multimedijskih poruka. Da biste postavili sliku kao pozadinu. odaberite Opcije. Postavke zaslona Pozadina Telefon mo¾ete konfigurirati tako da se. Postavi telefona i Ukljuèenje teksta pomoæi. Odaberite Odaberi sliku i na zaslonu æe se prikazati popis mapa u izborniku Sadr¾aj. Postavi telefona i Poèetna melodija. All rights reserved. 3. Postavi zaslona i Pozadina. Da biste aktivirali/deaktivirali pozadinu.Za konfiguriranje telefona da prikazuje/ne prikazuje tekst pomoæi najprije pritisnite Meni. a zatim odaberite Postavi. Copyright © 2004 Nokia. Aktiviranje/deaktiviranje pozadine Pritisnite Meni. 79 Uporaba izbornika Ukljuèivanje teksta pomoæi . GIF. odaberite Ukljuèeno/Iskljuèeno. Odaberite mapu i doðite do ¾eljene slike. a zatim odaberite Postavi. a zatim odaberite Postav u pozadinu. Poèetna melodija Da biste konfigurirali telefon da se pri ukljuèivanju oglasi/ne oglasi odgovarajuæom melodijom. Va¹ telefon podr¾ava JPEG. Pogledajte takoðer Uporaba izbornika na stranici 40. Biranje pozadine 1. dok je u stanju èekanja. 4. na njemu prikazuje pozadinska slika. Neke slike veæ postoje u izborniku Sadr¾aj. BMP i PNG formate.

a pritiskom na U redu potvrðujete svoj odabir. All rights reserved. Upamtite da se logotip operatera ne prikazuje kad telefon aktivira èuvar zaslona. Postavi zaslona i Logo operatera. MMS-a ili Interneta. Postavi zaslona i Svjetlina zaslona. a zatim odaberite Postavi. Jedan bip i Iskljuèeno. a zatim odaberite Postavi. Pritisnite Meni. Iste postavke mo¾ete naæi u izborniku Profili (vidi Profili (izbornik 4) na stranici 71). Postavke tona Pritisnite Meni. a zatim odaberite Postavi i Postavi tona. Jaèe. Copyright © 2004 Nokia. pritisnite Meni. kao na primjer oznake i ¹tapiæi o napunjenosti baterije. Osvjetljenje zaslona Mo¾ete mijenjati osvjetljenje prikaza na zaslonu telefona. Upamtite da ovdje odabrane postavke mijenjaju postavke u aktivnom profilu. Odaberite ¾eljenu shemu boja. a zatim odaberite Postavi. Logotip operatera Da biste telefon konfigurirali da prikazuje ili skriva logotip operatera. 80 Uporaba izbornika Sheme boja .Mo¾ete izmijeniti boje kojima se prikazuju pojedine komponente na zaslonu. Za vi¹e pojedinosti. kao i za informacije o dostupnosti logotipa operatera preko SMS-a. Jedno zvono. Postavi zaslona i Sheme boja. Pritisnite Meni. Dostupne opcije su: Zvonjenje. obratite se svom mre¾nom operateru i/ili davatelju usluga te pogledajte Programski paket PC Suite na stranici 109. Pomicanjem pomoæu tipki i smanjujete ili poveæavate osvjetljenje. Odaberite • Dojava dolaznog poziva za odreðivanje naèina na koji vas telefon obavje¹æuje o dolaznom glasovnom pozivu.

Postavke dodatne opreme Ovaj izbornik je prikazan samo ako je na telefon bila ili jest prikljuèena neka dodatna oprema: naglavna slu¹alica HDB-4. • Tonovi tipkovnice za odreðivanje glasnoæe tona. Savjet: Ako melodiju zvona primite u obliku OTA poruke ili je preuzmete. jedinica za rad bez uporabe ruku CARK126. mo¾ete je spremiti u izbornik Sadr¾aj. • Dojava za za konfiguriranje telefona da zvoni samo kad poziv stigne s nekog od telefonskih brojeva koji pripadaju odabranoj grupi pozivatelja. All rights reserved. Dojava vibracijom neæe raditi ako je telefon prikljuèen na prijenosni ili stolni punjaè. a zatim pritisnite Oznaèi. • Melodije upozorenja za konfiguriranje telefona da se oglasi. Copyright © 2004 Nokia. Tonovi tipkovnice ili Melodije upozorenja za konfiguriranje telefona da se oglasi. u sluèaju ispra¾njenosti baterije. Doðite do ¾eljene grupe pozivatelja ili Svi pozivi. • Dojava vibracijom za dolazne glasovne pozive i poruke.• Glasnoæa zvona za dolazne glasovne pozive i poruke. • Ton dojave poruke za postavljanje tona dojave poruke. . 81 Uporaba izbornika • Melodija zvona za dolazne glasovne pozive. primjerice. Za odabir melodija zvona spremljenih u izborniku Sadr¾aj s popisa melodija zvona odaberite Otvori Galeriju. • Dojava ritmiènim svjetlom da biste postavili treperenje svjetla telefona za poruku ili dolazni poziv. Xpress-onTM kuæi¹te za igre ili mobilna induktivna petlja LPS-4. ili komplet za automobil. koje je u skladu s ritmom trenutaènog tona dojave SMS poruke ili trenutaène melodije dojave poziva. u sluèaju ispra¾njenosti baterije. primjerice.

Potrebna vam je lozinka zabrane poziva. Imajte na umu da ukljuèivanje svjetla kuæi¹ta mo¾e br¾e isprazniti bateriju telefona. Petlja ili Pokrov za igre. Odaberite . Opaska: Svjetla kuæi¹ta obavezno iskljuèite onda kad mogu izazivati smetnje. Pritisnite Meni. Sigurnosne postavke Opaska: Kada su ukljuèene sigurnosne funkcije za ogranièavanje poziva (zabrana poziva. u nekim mre¾ama moæi æete eventualno birati samo odreðene brojeve hitne slu¾be (npr. • Usluga zabrane poziva (usluga mre¾e) za ogranièavanje dolaznih i odlaznih poziva s va¹eg telefona. Odaberite • Zahtjev za PIN kodom za konfiguriranje telefona da kod svakog ukljuèivanja zatra¾i PIN kod. i to na 15 sekundi. Odaberite Automatski ¾elite li da se svjetla ukljuèe nakon pritiska tipke. Dok je oprema prikljuèena. Ako je Dojava dolaznog poziva postavljena na Jedan bip ili Iskljuèeno. Bez ruku. • Svjetla pokrova za ukljuèivanje i iskljuèivanje svjetla kad koristite Xpress-onTM kuæi¹te za igre. a zatim odaberite Postavi i Sigurnosni postavi. All rights reserved. a zatim odaberite Postavi i Postavi dodatne opreme. Ako je odgovarajuæa dodatna oprema bila ili jest prikljuèena na telefon. zatvoren skup korisnika i fiksno biranje). automatski odgovor nije dostupan. Opcija Svjetla dostupna je samo kad je odabrano Bez ruku. mo¾ete odabrati Naglavne slu¹alice. Neke SIM kartice ne omoguæuju iskljuèivanje zahtjeva za PIN kodom. • Svjetla i Ukljuèeno za trajno ukljuèivanje svjetla. Copyright © 2004 Nokia. • Automatski odgovor za konfiguriranje telefona da na dolazni poziv automatski odgovori nakon pet sekundi. 911 ili neki drugi broj hitne slu¾be). 82 Uporaba izbornika Pritisnite Meni. moæi æete odabrati drugi profil. 112.• Poèetni profil za odabir profila za koji ¾elite da se automatski ukljuèi prilikom prikljuèivanja odabrane dodatne opreme.

Potreban vam je PIN 2 kod. . pod uvjetom da to omoguæuje va¹a SIM kartica. Tvornièki upisan sigurnosni kod je 12345. PIN 2 koda ili lozinke zabrane poziva. npr.• Zatvorena grupa korisnika. PIN koda. Za dodatne pojedinosti obratite se svojemu mre¾nom operateru ili davatelju usluga. osim ako tekstualne poruke ne ¹aljete putem GPRS veze. a zatim odaberite Postavi i Vraæanje tvornièkih postava. Odaberite Telefon i telefon æe od vas zatra¾iti sigurnosni kod svaki put kad u telefon umetnete novu SIM karticu. a vi ¾elite promijeniti kori¹tenu memoriju (vidi Odabir postavki za kontakte na stranici 65) ili kopirati iz jedne memorije u drugu (Kopiranje kontakata na stranici 68). Odaberite Memorija i telefon æe od vas zatra¾iti sigurnosni kod kad je odabrana memorija SIM kartice. Copyright © 2004 Nokia. Utipkajte sigurnosni kod i pritisnite U redu. • Sigurnosna razina. Zatvorena grupa korisnika je usluga mre¾e koja vam omoguæuje odreðivanje skupine ljudi kojima æete moæi upuæivati i od njih primati pozive. imena i brojevi telefona spremljeni na popis kontakata. • Pristupni kodovi za izmjenu sigurnosnog koda. 83 Uporaba izbornika • Fiksno biranje za ogranièavanje odlaznih poziva samo na odabrane brojeve telefona. Kodovi smiju biti sastavljeni samo od znamenaka od 0 do 9. Upamtite da podaci koje ste utipkali ili preuzeli. U tom æete sluèaju broj telefona primatelja i broj sredi¹ta za razmjenu podataka morati staviti na popis za fiksno biranje. All rights reserved. neæe biti izbrisani. GPRS veze nije moguæe aktivirati kad je ukljuèeno fiksno biranje. Vraæanje tvornièkih postavki Za vraæanje postavki izbornika na njihove tvornièke vrijednosti pritisnite Meni.

Opaska: Nemojte pritisnuti Da tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. primili u sklopu multimedijskih poruka. Pustite li alarm telefona da se ogla¹ava dulje od minute ili. All rights reserved. Copyright © 2004 Nokia. ®elite li iskljuèiti telefon. a zatim nastaviti. 84 Uporaba izbornika s Sat za alarm (izbornik 6) . mo¾ete spremati u mape u sadr¾aju. telefon æe prestati s alarmom na deset minuta. pak. odaberite Ton alarma i ¾eljeni ton. a namjeravate li upuæivati odnosno primati pozive. Za zaustavljanje alarma pritisnite Stani. Ukljuèiti telefon?. • Da biste namjestili alarm. Za izmjenu namje¹tenog vremena alarma odaberite Ukljuèeno. vidi Èitanje i odgovaranje na multimedijske poruke na stranici 56. s Sadr¾aj (izbornik 7) Slike i melodije zvona koje ste. telefon æe vam postaviti upit ¾elite li ga aktivirati za pozive. Pritisnite Meni. odaberite Vrijeme alarma i unesite vrijeme alarma. • Da biste namjestili ton za alarm.Sat za alarm koristi oblik prikaza vremena definiran za sat. Nastupi li vrijeme alarma onda kad je telefon iskljuèen. telefon æe se sam ukljuèiti i zapoèeti s alarmom. a zatim odaberite Sat za alarm. a na zaslonu æe treperiti poruka Alarm! i trenutaèno vrijeme. pritisnete Ponovi. Pritisnete li Stani. na primjer. vidi Zajednièka memorija na stranici 18. Sadr¾aj koristi zajednièku memoriju. pritisnite Da. Kada vrijeme za alarm istekne Telefon æe se oglasiti tonom upozorenja. pritisnite Ne.

Ponovo se poku¹ajte spojiti na stranicu. Copyright © 2004 Nokia. Odaberite ¾eljenu mapu. a na zaslonu æe se prikazati popis datoteka u mapi. sadr¾aja za preuzimanje dodatnih slika i melodija. Slike i Tonovi su mape koje su unaprijed definirane u telefonu. mo¾da neæete moæi pristupiti stranici putem usluge èije su postavke spajanja trenutaèno aktivne. vidi Oznake na stranici 105. All rights reserved. Ne mo¾ete izbrisati mape koje su unaprijed definirane u telefonu. • Bri¹i folder za odabir mape koju ¾elite izbrisati. Pritisnite Meni i odaberite Sadr¾aj.1. Ako spajanje ne uspije. 2. O dostupnosti razlièitih usluga. Ostale dostupne opcije su: • Dodaj folder za dodavanje nove mape. Na zaslonu æe se pojaviti popis opcija. Odaberite odgovarajuæu oznaku za spajanje na ¾eljenu stranicu. Za otvaranje popisa mapa odaberite Vidi foldere. Za pristup popisu oznaka u izborniku Usluge odaberite Jo¹ oznaka. Ne mo¾ete preimenovati mape koje su unaprijed definirane u telefonu. naèinu plaæanja i cijenama raspitajte se kod svog mre¾nog operatera odnosno davatelja usluga. Na zaslonu æe se prikazati popis dostupnih oznaka. 3. • Uèitav. • Preimenuj folder za odabir mape kojoj ¾elite nadjenuti novi naziv. uðite u izbornik Usluge i ukljuèite drugi skup postavki usluge (vidi Spajanje na uslugu na stranici 101). Utipkajte naziv mape i pritisnite U redu. Odaberite Uèitavanje slika ili Uèitav. . 85 Uporaba izbornika Opaska: Za kori¹tenje ove funkcije telefon treba biti ukljuèen. Ne ukljuèujte telefon tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. U tom sluèaju. melodija.

• Makni za premje¹tanje datoteke u drugu mapu. • Slati za slanje datoteke putem multimedijske poruke. Kalendar koristi zajednièku memoriju. npr. All rights reserved. Pritisnite Opcije i bit æe vam dostupne neke od sljedeæih opcija: . Ne ukljuèujte telefon tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. • Slo¾iti za redanje mapa i datoteka prema datumu. Opaska: Za kori¹tenje ove funkcije telefon treba biti ukljuèen. s Kalendar (izbornik 8) Kalendar vam poma¾e da vodite evidenciju o podsjetnicima. • Detalji za pregled podataka o datoteci. vrsti. velièini datoteke.• Otvaranje za otvaranje odabrane datoteke. • Preimenovati za davanje novog naziva datoteci. • Brisati za brisanje odabrane datoteke. Pritisnite Meni i odaberite Kalendar. 86 Uporaba izbornika 4. Savjet: Da biste brzo otvorili izbornik Kalendar. vidi Zajednièka memorija na stranici 18. u stanju èekanja pritisnite . nazivu ili velièini. Doðite do ¾eljene datoteke. • Postavi mel. pozivima koje morate uputiti i roðendanima. • Postav u pozadinu za postavljanje odabrane datoteke kao pozadine. Copyright © 2004 Nokia. zvona za postavljanje odabrane datoteke kao melodije zvona.

Meðu ostalim opcijama pregleda kalendara mogu se naæi: • Opcije za stvaranje bilje¹ke. premje¹tanje i ponavljanje bilje¹ke. Ako su danu pridru¾ene neke bilje¹ke. Va¾eæi dan je uokviren. doðite do ¾eljene bilje¹ke i pritisnite Opcije. Unutar bilje¹ke se mo¾ete pomicati. . ili prvog dana u tjednu.Savjet: Da biste listali po popisu bilje¹ki za svaki pojedinaèni dan. Odaberite jednu od sljedeæih vrsta bilje¹ki: • Podsjetnik . Opcija Auto brisanje omoguæuje vam da telefon konfigurirate da nakon nekog vremena automatski bri¹e stare bilje¹ke. Savjet: Da biste listali kroz svaku pojedinaènu dnevnu bilje¹ku u prikazu bilje¹ki. izmjenu. Upis bilje¹ke u kalendar Vi¹e o unosu slova i brojki naæi æete u odjeljku Unos teksta na stranici 36. poput npr. 87 Uporaba izbornika Doðite do ¾eljenog dana. Da biste ukljuèili alarm za bilje¹ku. Doðite do ¾eljenog datuma. Pritisnite Meni i odaberite Kalendar. • Postavi za namje¹tanje datuma. vremena. pritisnite ili . pritisnite Opcije i odaberite Spremi. a zatim odaberite Dnevne napomen. bit æe podebljan. pritisnite ili . oblika datuma ili vremena. Meðutim. Prikaz bilje¹ke omoguæuje vam pregled pojedinosti o odabranoj bilje¹ki. Copyright © 2004 Nokia. pritisnite Opcije. slanje bilje¹ke drugom telefonu ili njeno kopiranje u drugi dan. Da biste pregledali odreðenu bilje¹ku. ponavljajuæe bilje¹ke. All rights reserved.Utipkajte predmet podsjetnika. odaberite Alarm ukljuèen te namjestite vrijeme alarma. • Opcije za brisanje. a zatim odaberite Vidi. pritisnite Opcije i odaberite Upi¹i napomenu. bilje¹ki o roðendanima. Da biste pregledali bilje¹ke vezane uz pojedini dan. neæe biti izbrisane.

. a zatim odaberite Spremi. Da biste ukljuèili alarm za bilje¹ku. Utipkajte ime. 2. odaberite S melodijom ili Bez tona te namjestite vrijeme alarma. Doðite do igre ili skupine igara (naziv ovisi o igri). Pokretanje igre 1. Opaska: Za kori¹tenje ove funkcije telefon treba biti ukljuèen.) Zatim utipkajte vrijeme poziva i pritisnite U redu. Copyright © 2004 Nokia. pritisnite Opcije. na zaslonu æe pri pregledu bilje¹ki biti prikazana oznaka Kada vas telefon podsjeti na bilje¹ku Telefon æe se oglasiti zvuènim signalom i prikazati bilje¹ku. 88 Uporaba izbornika • Poziv . prikazani broj moæi æete pozvati pritiskom na tipku .Utipkajte ime osobe (ili pritisnite Opcije te ga potra¾ite u Kontaktima). All rights reserved. (Umjesto utipkavanja broja telefona. Za zaustavljanje alarma i prikaz bilje¹ke pritisnite Vidi. Za zaustavljanje alarma bez prikaza bilje¹ke pritisnite Izlaz. Da biste ukljuèili alarm za bilje¹ku. Nakon ¹to ste namjestili alarm. odaberite S melodijom ili Bez tona te namjestite vrijeme alarma. . s Igre (izbornik 9) Programska podr¹ka za va¹ telefon ukljuèuje i neke igre posebno prilagoðene ovome Nokia telefonu.Utipkajte broj telefona. Nakon toga utipkajte godinu roðenja i pritisnite U redu. Ne ukljuèujte telefon tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. mo¾ete pritisnuti Opcije i potra¾iti ime i broj telefona u Kontaktima. a zatim odaberite Igre i Izbor igre. Pritisnite Meni. Kada se na zaslonu pojavi bilje¹ka s oznakom . pritisnite Opcije i odaberite Spremi. pritisnite Opcije i odaberite Spremi.• Roðendan .

Da biste pokrenuli pojedinu igru. vidi Oznake na stranici 105. Upamtite da pokretanje nekih igara mo¾e br¾e isprazniti bateriju telefona (pa æete ga onda mo¾da trebati spojiti na punjaè). U tom sluèaju. Preuzimanje igara Pritisnite Meni. O dostupnosti razlièitih usluga. Za pristup popisu oznaka u izborniku Usluge odaberite Jo¹ oznaka.U suprotnom. Odaberite odgovarajuæu oznaku za spajanje na ¾eljenu uslugu. ta æe se igra . Ostale opcije dostupne za igre ili skupine igara Opcije za igre. Upamtite da Nokia ne pru¾a nikakva jamstva za aplikacije preuzete s lokacija koje ne pripadaju Nokiji. uðite u izbornik Usluge i ukljuèite drugi skup postavki usluge (vidi Spajanje na uslugu na stranici 101). Ako ste odabrali samo jednu igru. vidi Ostale opcije dostupne za aplikacije ili skupine aplikacija na stranici 91. Na zaslonu æe se prikazati popis dostupnih oznaka. Pritisnite Opcije i odaberite Otvori ili pritisnite i pokrenuti. 89 Uporaba izbornika 3. Odluèite li preuzimati aplikacije s takvih lokacija. trebali biste poduzeti iste mjere opreza po pitanju sigurnosti i sadr¾aja kao ¹to biste to uèinili sa svakim drugim odredi¹tem. doðite do ¾eljene igre i pritisnite Opcije. a zatim odaberite Otvori ili pritisnite . Ponovo se poku¹ajte spojiti na uslugu. naèinu plaæanja i cijenama raspitajte se kod svog mre¾nog operatera odnosno davatelja usluga. All rights reserved. Upamtite da pri preuzimanju igre ili aplikacije ove mo¾ete spremiti u izbornik Aplikacije umjesto u izbornik Igre. mo¾da neæete moæi pristupiti usluzi èije su postavke spajanja trenutaèno aktivne. a zatim odaberite Igre i Uèitavanje igara. . prikazat æe se popis igara iz odabrane skupine. Copyright © 2004 Nokia. Ako spajanje ne uspije.

Postavke igara Pritisnite Meni. svjetla i vibracijskih funkcija za igru. 90 Uporaba izbornika Stanje memorije za igre . a zatim odaberite Igre i Memorija. pritisnite Meni. Ako ste odabrali samo jednu aplikaciju.Da biste vidjeli kolièinu raspolo¾ive memorije za instalaciju igara i aplikacija. Pritisnite Meni. a zatim odaberite Aplikacije i Izbor programa. a zatim odaberite Igre i Postavi za definiranje zvukova. Pritisnite Opcije i odaberite Otvori ili pritisnite se aplikacija i pokrenuti. ta æe Copyright © 2004 Nokia. Opaska: Za kori¹tenje ove funkcije telefon treba biti ukljuèen. Pokretanje aplikacije 1. 3. vidi Zajednièka memorija na stranici 18. Igre koriste zajednièku memoriju. 2. Prije kori¹tenja neke od tih aplikacija. . Razni davatelji usluga nude druge aplikacije. s Aplikacije (izbornik 10) Ovaj vam izbornik omoguæuje upravljanje Java aplikacijama koje su instalirane u va¹em telefonu. Ne ukljuèujte telefon tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. Doðite do aplikacije ili skupine aplikacija (naziv ovisi o aplikaciji). Programska podr¹ka za va¹ telefon ukljuèuje i neke Java aplikacije posebno prilagoðene ovome Nokia telefonu. All rights reserved. morate je preuzeti u telefon.

Ne zaboravite da ako iz telefona izbri¹ete tvornièki instaliranu aplikaciju ili skup aplikacija. Da biste pokrenuli pojedinu aplikaciju.. 91 Uporaba izbornika U suprotnom. odnosno Nije dopu¹teno da biste svoje dopu¹tenje uskratili.nokia. prikazat æe se popis aplikacija iz odabrane skupine. Copyright © 2004 Nokia. Ova znaèajka zahtijeva podr¹ku na razini mre¾e. a zatim Dopu¹teno da biste taj pristup dopustili. Odaberite Prvo pitaj i telefon æe zatra¾iti dopu¹tenje za spajanje na mre¾u. • Obnovi verziju za provjeru je li nova inaèica aplikacije spremna za preuzimanje putem usluga (ako to podr¾ava aplikacija). odreðene pretpostavljene postavke koje su nekim aplikacijama potrebne za preglednik. Upamtite da pokretanje nekih aplikacija mo¾e br¾e isprazniti bateriju telefona (pa æete ga onda mo¾da trebati spojiti na punjaè). Prikazuje se samo ako je uz aplikaciju zadana i internetska adresa. doðite do ¾eljene aplikacije i pritisnite Opcije. • Pristup Webu za ogranièenje ovlasti aplikacije za pristup mre¾i. • Postavi usluge.com. a zatim odaberite Otvori ili pritisnite . • Detalji za dodatne podatke o aplikaciji.softwaremarket. All rights reserved. www. Ostale opcije dostupne za aplikacije ili skupine aplikacija • Brisanje za brisanje aplikacije ili skupine aplikacija iz telefona. • Web stranica za prikupljanje dodatnih informacija ili podataka namijenjenih aplikaciji s internetske stranice. iste mo¾ete ponovo preuzeti s lokacije Nokia Software Market.

Novu Java aplikaciju mo¾ete preuzeti na razlièite naèine: • Pritisnite Meni. Za pristup popisu oznaka u izborniku Usluge odaberite Jo¹ oznaka. Odaberite odgovarajuæu oznaku za spajanje na ¾eljenu uslugu. All rights reserved. vidi Oznake na stranici 105. Copyright © 2004 Nokia. uðite u izbornik Usluge i ukljuèite drugi skup postavki usluge (vidi Spajanje na uslugu na stranici 101). nakon èega æe biti prikazan popis dostupnih oznaka. Upamtite da Nokia ne pru¾a nikakva jamstva za programe preuzete s lokacija koje ne pripadaju Nokiji. • Uporabite instalacijski program Nokia Application Installer iz paketa PC Suite da biste uèitali aplikacije iz kompatibilnog raèunala u svoj telefon. Upamtite da pri preuzimanju igre ili aplikacije istu mo¾ete spremiti u izbornik Igre umjesto u izbornik Aplikacije. a zatim odaberite Aplikacije i Uèitav. vidi Preuzimanje igara na stranici 89. Ako spajanje ne uspije. • Poslu¾ite se funkcijom za preuzimanje igara. U tom sluèaju. naèinu plaæanja i cijenama raspitajte se kod svog mre¾nog operatera odnosno davatelja usluga. mo¾da neæete moæi pristupiti usluzi èije su postavke spajanja trenutaèno aktivne. Pogledajte Pregledavanje stranica usluge na stranici 102. Odluèite li preuzimati Java programe s takvih lokacija.Va¹ telefon podr¾ava J2METM Java aplikacije. • Pritisnite Meni i odaberite Usluge da biste prona¹li stranicu s koje mo¾ete preuzeti odgovarajuæu Java aplikaciju. aplikacija. 92 Uporaba izbornika Preuzimanje aplikacije . O dostupnosti razlièitih usluga. Ponovo se poku¹ajte spojiti na uslugu. Prije preuzimanja aplikacije uvjerite se da je kompatibilna s telefonom. trebali biste poduzeti iste mjere opreza po pitanju sigurnosti i sadr¾aja kao ¹to biste to uèinili sa svakim drugim odredi¹tem.

vidi Zajednièka memorija na stranici 18. telefon ne prepoznaje format datoteke. 93 Uporaba izbornika Tijekom preuzimanja ili rada Java aplikacije mogu se pojaviti sljedeæe obavijesti: . • Gre¹ka programa. Poku¹ajte ponovo. pritisnite Meni. nema dovoljno resursa za pokretanje aplikacije.• Akcija neuspjela. • Nepoznato (pojavljuje se na popisu aplikacija). datoteka je prevelika za pokretanje na telefonu ili pristupno raèunalo ne podr¾ava velike datoteke. All rights reserved. aplikacija nije valjana. do¹lo je do pogre¹ke u pokrenutoj aplikaciji. telefon nije mogao pokrenuti aplikaciju. • Pokretanje neuspjelo. • Nemoguæe pokrenuti program. do¹lo je do pogre¹ke tijekom operacije. • Oblik fajla nepoznat. Stanje memorije za aplikacije Da biste vidjeli kolièinu raspolo¾ive memorije za instalaciju igara i aplikacija. • Fajl prevelik. aplikacija nije kompatibilna s telefonom. • Poziv u tijeku. aplikacije nije ispravna. Copyright © 2004 Nokia. Prekinite sve aktivne pozive ili funkcije i ponovo poku¹ajte pokrenuti aplikaciju. • Fajl neispravan. aplikacija poku¹ava uspostaviti internetsku vezu tijekom aktivnog poziva. • Program nije podr¾an. Aplikacije koriste zajednièku memoriju. a zatim odaberite Aplikacije i Memorija.

Copyright © 2004 Nokia. Opaska: Za uporabu funkcija u izborniku Dodaci telefon treba biti ukljuèen. Unesite drugi broj. 2. dva puta za oduzimanje. a zatim odaberite Dodaci i Kalkulator. Za konaèan rezultat pritisnite Opcije. Ovaj kalkulator ogranièene je toènosti pa se kao posljedica zaokru¾ivanja mogu pojaviti gre¹ke. Pritisnite Meni. vaditi drugi korijen i pretvarati valute. Kalkulator Kalkulatorom ugraðenim u va¹ telefon mo¾ete zbrajati. Za novi izraèun najprije pritisnite i dr¾ite Bri¹i. 94 Uporaba izbornika s Dodaci (izbornik 11) . All rights reserved. tri puta za mno¾enje te èetiri puta za dijeljenje.Va¹ vam telefon u sklopu ovog izbornika nudi neke praktiène funkcije. 6. Korake od 3 do 5 ponovite onoliko puta koliko je potrebno. dijeliti. Ne ukljuèujte telefon tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. Drugi korijen ili Promjena. Pritisnite Meni. Savjet: Drugi naèin jest da tipku pritisnete jednom za zbrajanje. a zatim odaberite Jednako. Podijeljeno s. 5. utipkajte prvi broj (za decimalni zarez pritisnite ). mno¾iti. a zatim odaberite Dodaci i Kalkulator. 3. kvadrirati. Minus. Pretvorba valuta 1. oduzimati. 4. Na kvadrat. Puta. 1. Pritisnite Opcije i odaberite Plus. posebno kod vi¹estrukih dijeljenja. Kada se na zaslonu pojavi ’0’.

Savjet: Pretvorbu valuta mo¾ete obaviti i u stanju èekanja. Utipkajte vrijednost teèaja (za decimalni zarez pritisnite ) i pritisnite U redu. vremena. Ako ¾elite. Ne pritisnete li unutar 30 sekundi niti jednu tipku. All rights reserved. alarm æe se automatski zaustaviti. Utipkajte vrijeme alarma u satima i minutama. Odaberite jednu od prikazanih opcija. . Za pretvorbu valute utipkajte iznos koji ¾elite pretvoriti. 95 Uporaba izbornika 2. pritisnite . a zatim odaberite Teèaj zamjene. Alarm mo¾ete prekinuti pritiskom na bilo koju tipku. a zatim odaberite Dodaci i Brojilo vremena. pritisnite Opcije i odaberite U domaæu ili U stranu. Brojilo vremena Pritisnite Meni. Tijekom mjerenja vremena mo¾ete koristiti i ostale funkcije telefona. Ako vrijeme alarma nastupi u stanju èekanja. • Da biste izmijenili vrijeme. Za spremanje vrijednosti teèaja najprije pritisnite Opcije. a zatim pritisnite U redu. odaberite Promjen. Copyright © 2004 Nokia. ©toperica Pomoæu ¹toperice mo¾ete mjeriti vrijeme te apsolutna i relativna meðuvremena. telefon æe se oglasiti tonom. Vrijednost teèaja ostaje u memoriji sve dok je ne zamijenite drugom vrijedno¹æu. pritisnite Opcije i odaberite U domaæu ili U stranu. Za zaustavljanje alarma i brisanje bilje¹ke pritisnite U redu. mo¾ete sami napisati poruku koja æe biti prikazana po isteku vremena.3. a na zaslonu æe bljeskati tekst bilje¹ke (ako ste ga napisali) ili poruka Vrijeme pro¹lo. ®elite li da se mjerenje vremena nastavi u pozadini. a zatim pritisnite U redu da biste pokrenuli brojilo vremena. a za zaustavljanje brojila odaberite Zaustavi brojilo. Utipkajte iznos koji ¾elite pretvoriti.

4. pritisnite Podjela. odaberite Nastaviti. Prikaz i brisanje vremena Pritisnite Meni. 3. Za poèetak mjerenja vremena pritisnite Poèni. ©toperica i Podjela vremena. Pritisnite Opcije i meðuvremena æete moæi spremiti ili ih vratiti na nulu. . a zatim odaberite Dodaci. Mjerenje vremena i apsolutnih meðuvremena. Utipkajte naziv izmjerenog vremena i pritisnite U redu. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. Listajte kako biste ih sve mogli vidjeti. Za zaustavljanje mjerenja relativnih meðuvremena pritisnite Stani. Svaki put kada ¾elite registrirati meðuvrijeme. Na nulu za vraæanje vremena na nulu bez spremanja. 2.Mjerenje vremena i apsolutnih meðuvremena 1. a zatim odaberite Dodaci i ©toperica. 96 Uporaba izbornika Kori¹tenje ¹toperice tro¹i bateriju tako da æe vrijeme rada telefona biti smanjeno. ©toperica i Dio vremena. Za poèetak mjerenja vremena pritisnite Poèni. Za zaustavljanje mjerenja vremena pritisnite Stani. Ne unesete li naziv. a zatim odaberite Dodaci. Pogledajte prethodni odjeljak. Spremiti za spremanje vremena. Apsolutna meðuvremena prikazana su na zaslonu ispod tekuæeg vremena. a za registriranje meðuvremena Meðuvrij. Novo æe vrijeme biti pridodano prethodnom. Pritisnite Meni. Relativna meðuvremena Pritisnite Meni. Pazite da ne dopustite rad u pozadini kada na telefonu obavljate neke druge operacije. Ako ste mjerenje vremena prebacili u pozadinu. Pritisnite Opcije i odaberite Poèni za poèetak novog mjerenja vremena. kao naslov æe se koristiti ukupno vrijeme.

O dostupnosti ovih usluga. doðite do vremena koja ¾elite izbrisati i pritisnite Bri¹i i U redu.Da biste izbrisali spremljena vremena. Vidi stranicu 101. 2. odnosno zadnjih vremena iz vremenskih skupova. odaberite Brisati vremena. All rights reserved. Osnovni koraci za pristup i uporabu usluga 1. Copyright © 2004 Nokia. ukljuèivati vremensku prognozu. Opaska: Za kori¹tenje ove funkcije telefon treba biti ukljuèen. Spojite se na dotiènu uslugu. za prikaz zadnjeg izmjerenog vremena mo¾ete odabrati Poka¾i zadnje. 97 Uporaba izbornika Ako ¹toperica nije vraæena na nulu. Od davatelja usluga dobit æete i upute o naèinu njihova kori¹tenja. Odaberite Brisanje svega i pritisnite U redu ili odaberite Jedno po jedno. Buduæi da su zaslon telefona i kapacitet memorije puno manji nego u raèunala. nakon èega mo¾ete odabrati vremenski skup koji ¾elite pogledati. Imajte na umu da mo¾da neæete moæi vidjeti sve detalje s internetskih stranica. internetski sadr¾aj je na zaslonu telefona prikazan drugaèije. Vidi stranicu 98. Ove usluge mogu. . raspored letova ili informacije o stanju na burzi. Ne ukljuèujte telefon tamo gdje je uporaba be¾iènih telefona zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. naèinu plaæanja i cijenama raspitajte se kod svog mre¾nog operatera i/ili onog davatelja èije usluge namjeravate koristiti. vijesti. primjerice. Odaberite Vidi vremena i bit æe prikazan popis naziva. s Usluge (izbornik 12) Mo¾ete pristupiti raznim uslugama na Internetu. Pomoæu vi¹enaèinskog preglednika telefona mo¾ete pregledavati usluge koje na svojim stranicama koriste jezik Wireless Mark-Up Language (WML) ili Extensible HyperText Markup Language (xHTML). Spremite postavke usluge potrebne za pristup usluzi koju namjeravate koristiti.

• Za prethodni pregled primljenih postavki pritisnite Opcije i odaberite Vidi. biti dostupne na njihovim stranicama. Ako unutar odjeljka Aktivni postavi usluga ima spremljenih postavki. na primjer. Vidi stranicu 102. Namje¹tanje telefona za kori¹tenje usluge Postavke usluge mo¾ete dobiti u obliku OTA poruke od mre¾nog operatera odnosno davatelja one usluge koju namjeravate koristiti. Vidi stranicu 104. • Za odbacivanje dobivenih postavki pritisnite Opcije i odaberite Odbaci. Za spremanje postavki pritisnite Spremi. Ako unutar Aktivni postavi usluga nema postavki.4. pritisnite Ne. pritisnite Da ili. prekinite vezu s uslugom. Spremanje postavki usluge dobivenih u obliku OTA poruke Kad postavke usluge dobijete u obliku OTA poruke. Za dodatne informacije i odgovarajuæe postavke obratite se svojemu mre¾nom operateru ili davatelju one usluge koju namjeravate koristiti. • Za spremanje dobivenih postavki pritisnite Opcije i odaberite Spremi. All rights reserved. Postavke mogu. da biste ih samo spremili. Postavke mo¾ete utipkati i ruèno ili ih mo¾ete dodati i izmijeniti pomoæu programskog paketa PC Suite. Poènite pregledavati stranice usluge. Copyright © 2004 Nokia. na zaslonu æe biti prikazana obavijest Primljeni postavi usluge. 98 Uporaba izbornika 3. prikazat æe se poruka Ukljuèiti spremljene postave usluge? Da biste ukljuèili spremljene postavke. tada su one spremljene unutar prvog slobodnog skupa postavki spajanja i ukljuèene. . Kada zavr¹ite s pregledavanjem.

telefon poku¹ava uspostaviti sigurnu vezu s uslugom. neæe biti uspostavljena veza.Odaberite Ukljuèeno ili Iskljuèeno. • Ime postava .Utipkajte novi naziv skupa postavki veze. Pritisnite Meni. • Nositelj podataka . brzini veze te ostalim pojedinostima obratite se svojemu mre¾nom operateru ili davatelju usluga. 4. • Vrsta sesije . sigurnost veze morat æete postaviti na Iskljuèeno.Odaberite Stalna ili Privremena.1. Skup postavki veze je zbirka vi¹e postavki potrebnih za spajanje na uslugu. Ako se svejedno ¾elite spojiti preko veze koja nije sigurna. Trebate ukljuèiti onaj skup postavki veze u koji ¾elite spremiti postavke usluge. a zatim odaberite Usluge.Utipkajte adresu poèetne stranice usluge koju namjeravate koristiti (za toèku pritisnite ). Kad je sigurnost veze postavljena na Ukljuèeno. Copyright © 2004 Nokia. Ako sigurna veza nije dostupna.Odaberite GSM podaci ili GPRS. Doðite do skupa postavki veze koji biste ¾eljeli ukljuèiti i pritisnite Ukljuèi. All rights reserved. 3. 99 Uporaba izbornika Ruèno utipkavanje postavki usluge . • Poèetna stranica . Za informacije o cijenama. Odaberite Aktivni postavi usluga. • Sigurnost veze . Odaberite svaku od postavki zasebno i utipkajte potrebne postavke prema informacijama koje ste dobili od va¹eg mre¾nog operatera ili davatelja usluga. 2. Postavi i Postavi veze. Postavke za odabranog nositelja naæi æete u ni¾e navedenim odjeljcima Postavke kad je odabrani nositelj podataka GSM podaci i Postavke kad je odabrani nositelj podataka GPRS. Odaberite Uredi aktivne postave usluga.

• GPRS pristupna toèka .Utipkajte adresu (za toèku pritisnite • Vrsta provjere .Odaberite Ruèno ili Automatski. • Vrsta prijave . • Vrsta prijave . • Vrsta provjere . Ako odaberete Automatski.• IP adresa . Ako odaberete Ruèno. Naziv pristupne toèke potreban vam je za uspostavljanje veze s GPRS mre¾om.Utipkajte adresu (za toèku pritisnite operatera odnosno davatelja usluga.Utipkajte korisnièko ime. ).Utipkajte lozinku.Odaberite Osigurano ili Normalno.Odaberite brzinu koju ¾elite koristiti ili odaberite Automatski.Odaberite Po potrebi ili Uvijek na vezi. • IP adresa .Utipkajte naziv pristupne toèke.Odaberite Ruèno ili Automatski. Stvarna brzina podatkovnog poziva ovisi o davatelju usluga.Utipkajte broj telefona. .Odaberite Osigurano ili Normalno. Taj naziv æete dobiti od svojeg mre¾nog operatera odnosno davatelja usluga.Odaberite Analogno ili ISDN. • Ime korisnika . • Lozinka . • Brzina poziva s podacima . All rights reserved. Postavke kad je odabrani nositelj podataka GPRS • GPRS veza . 100 ). Automatski je dostupna samo ako je Analogno trenutaèno odabrana vrsta podatkovnog poziva. vrsta prijave koristi korisnièko ime i lozinku koje se nalaze u sljedeæim postavkama. • Vrsta poziva s podacima . IP adresu dobivate od svojeg mre¾nog Uporaba izbornika Postavke kad je odabrani nositelj podataka GSM podaci • Broj za biranje . po uspostavi veze morat æete unijeti informacije o prijavi. Copyright © 2004 Nokia.

a zatim odaberite Usluge. a zatim pritisnite Ukljuèi. a zatim odaberite Usluge i Poèetna stranica. poèetnu stranicu davatelja usluga: Pritisnite Meni. 101 Uporaba izbornika • Ime korisnika . 2. • Odaberite oznaku usluge: Pritisnite Meni. All rights reserved. Spajanje na uslugu 1. Nakon toga se spojite na uslugu. ukljuèite drugi skup postavki usluge i poku¹ajte ponovo. Ako oznaka ne radi s trenutaèno aktivnim postavkama usluge.Utipkajte lozinku. a zatim odaberite Usluge i Oznake te na kraju odaberite oznaku. Odaberite Aktivni postavi usluga. Za ukljuèivanje postavki: • Pritisnite Meni. . Imajte na umu da ispred adrese nije potrebno upisivati http:// jer æe to biti umetnuto automatski. Najprije provjerite jesu li ukljuèene postavke usluge koju ¾elite koristiti. npr. • Utipkajte adresu usluge: Pritisnite Meni.Utipkajte korisnièko ime. Spojiti se mo¾ete na tri naèina: • Otvorite poèetnu stranicu. potra¾ite skup postavki spajanja koji ¾elite ukljuèiti. ili u stanju èekanja pritisnite i dr¾ite . Copyright © 2004 Nokia. Utipkajte adresu usluge i pritisnite U redu. a zatim odaberite Usluge i Idi na adresu.• Lozinka . Postavi i Postavi veze.

Ako tijekom GPRS veze primite ili uputite poziv ili primite tekstualnu poruku. tijekom pregledavanja æe u gornjem lijevom uglu zaslona biti prikazana oznaka . . • Dodaj oznaku za spremanje stranice kao oznake. • Link. Slijedite tekst uputa na zaslonu. Funkcije tipki telefona mogu se razlikovati kod razlièitih usluga. mo¾ete zapoèeti s pregledavanjem stranica. Za vi¹e pojedinosti obratite se svom davatelju usluga. a za unos posebnih znakova tipku . primjerice. Pogledajte Oznake na stranici 105. Odaberite • Poèetna stranica za povratak na poèetnu stranicu odabrane usluge. Copyright © 2004 Nokia. primjerice. nakon poziva ponovo poku¹ati spojiti na GPRS vezu. u gornjem desnom uglu zaslona bit æe prikazana oznaka koja oznaèava da je GPRS veza privremeno iskljuèena (na èekanju). Uporaba tipki telefona tijekom pregledavanja • Za pregledavanje stranica koristite bilo koju od tipki za upravljanje. za uèitavanje za prikaz popisa oznaka za preuzimanje • Preèice za otvaranje novog popisa opcija koje su. Opcije tijekom pregledavanja Pritisnite Opcije i bit æe vam dostupne sljedeæe opcije. • Oznake. • Vidi sliku ili Vidi slike za prikaz slika i animacija sa stranice. Ako je kao nositelj podataka odabran GPRS. Telefon æe se. specifiène za tu stranicu. • Za odabir oznaèene stavke pritisnite • Za unos slova i brojki pritisnite tipke .Nakon spajanja na uslugu. All rights reserved. Davatelj usluga mo¾e pored navedenih nuditi i druge opcije. 102 Uporaba izbornika Pregledavanje stranica usluge .

• Idi na adresu za unos adrese usluge kojoj namjeravate pristupiti. All rights reserved. Mo¾ete uputiti glasovni poziv. . Pogledajte Spremnik usluga na stranici 106. Meðumemorija je memorija koja se koristi za privremeni smje¹taj podataka. 103 Uporaba izbornika • Zovi / Uredi / Otvoren redak / Otvoriti / Otvoren popis za upuæivanje poziva. svom bankovnom raèunu). • Rabi detalj za izdvajanje brojeva. Copyright © 2004 Nokia. Bilo da ste samo poku¹ali ili pak pristupali povjerljivim informacijama za ¹to vam je bila potrebna lozinka (primjerice. prije svake uporabe izbri¹ite meðumemoriju telefona. • Postavi cookieja. • Info o sigurnosti za pregled informacija o sigurnosti trenutaène veze i poslu¾itelja. Kako isprazniti priruènu memoriju naæi æete u odjeljku Brisanje priruène memorije na stranici 107. • Spremnik usluga. kao i spremiti ime i broj telefona sa stranice u Kontakte. unos teksta ili za biranje istaknute stavke na stranici. • Prestani. Pogledajte Postavke izgleda vi¹enaèinskog preglednika na stranici 104. Pogledajte Brisanje priruène memorije na stranici 107. Izravno pozivanje Vi¹enaèinski preglednik podr¾ava funkcije kojima mo¾ete pristupiti tijekom pregledavanja. slati DTMF tonove dok je glasovni poziv u tijeku. adresa e-po¹te i stranica s tekuæe stranice. • Prazni spremnik. • Ponovo uèitaj za ponovno uèitavanje i obnovu tekuæe stranice. Pogledajte Biranje postavki cookieja na stranici 104. • Postavi izgleda. Pogledajte Odspajanje s usluge na stranici 104. Opaska: Podaci o kori¹tenim uslugama nalaze se u meðumemoriji va¹eg telefona.

Na taj naèin mo¾ete ubrzati pregledavanje stranica koje sadr¾e mnogo slika. Odaberite Dopustiti ili Odbaciti za omoguæavanje. Odaberite Prikaz slika. Ako odaberete Iskljuèeno. Odaberite Prijelom teksta. Kada se na zaslonu pojavi upit Prekinuti tra¾enje?. Biranje postavki cookieja Identifikacijski podaci su podaci koji se sa stranica spremaju u priruènu memoriju preglednika va¹eg telefona. primjerice. 104 Uporaba izbornika Odspajanje s usluge . dvaput pritisnite Telefon prekida vezu s uslugom. 1. 2. Sigurnosni postavi i Cookieji. Tijekom pregledavanja pritisnite Opcije i odaberite Ostale opcije. biti skraæen. ili u stanju èekanja pritisnite Meni. odnosno onemoguæavanje primanja identifikacijskih podataka. A mo¾ete i pritisnuti . All rights reserved. Sigurnost i Cookieji. pritisnite Opcije. pritisnite Da. u sluèaju da ne stane u jedan redak. 2. Tijekom pregledavanja pritisnite Opcije i odaberite Ostale opcije i Postavi izgleda. Odaberite Ukljuèeno i tekst æe. Postavi. prijeæi u novi redak. a zatim odaberite Usluge. Odaberite Ne i slike sa stranice neæe biti prikazane. Postavke izgleda vi¹enaèinskog preglednika 1. a zatim odaberite Usluge. a zatim odaberite Prestani. Ti podaci mogu. tekst æe. Identifikacijski podaci bit æe spremljeni sve dok ne izbri¹ete sadr¾aj priruène memorije (vidi Brisanje priruène memorije na stranici 107). biti va¹i osobni podaci ili va¹ izbor pri pregledavanju.Da biste okonèali pregledavanje i prekinuli vezu. Postavi i Postavi izgleda. Ako je odabrani nositelj podataka GSM podaci. Copyright © 2004 Nokia. u sluèaju da ne stane u jedan redak. . ili u stanju èekanja pritisnite Meni.

Copyright © 2004 Nokia. pritisnite Meni. Primanje oznake Kad primite oznaku (poslanu kao oznaku). Odaberite Idi na za uspostavljanje veze sa stranicom kojoj je pridru¾ena oznaka. 2. Imajte na umu da se mo¾e dogoditi da u va¹em telefonu budu unaprijed instalirane oznake odredi¹ta koja nisu u poslovnoj vezi s tvrtkom Nokia. a zatim odaberite Usluge i Link. Spremi da biste je spremili ili Odbaci da biste je odbacili. za uèitavanje. mo¾ete stvoriti novu oznaku. Pritisnite Vidi. na zaslonu telefona æe se prikazati poruka 1 oznaka primljena. Uèitavanje slika. Mo¾ete takoðer vidjeti naslov i adresu odabrane oznake. Za ta odredi¹ta Nokia ne daje nikakva jamstva. 105 Uporaba izbornika Oznake . trebali biste poduzeti iste mjere opreza po pitanju sigurnosti i sadr¾aja kao ¹to biste to uèinili sa svakim drugim odredi¹tem na Internetu. All rights reserved. a zatim odaberite Oznake. Odaberite Uèitav. melodija. igre ili aplikacije u telefon. Doðite do oznake koju ¾elite koristiti i pritisnite Opcije. ili u stanju èekanja pritisnite Meni. Preuzimanje 1. izravno je poslati drugom telefonu kao oznaku ili OTA poruku. a zatim Opcije i odaberite Vidi da biste pregledali oznaku. izmijeniti ili izbrisati tu oznaku. niti ih preporuèuje. slike. igre ili aplikacije. 1. aplikacija da biste preuzeli melodije. pak. 3. slike.U memoriju telefona adrese stranica mo¾ete spremiti kao oznake. Da biste preuzeli dodatne melodije. Tijekom pregledavanja pritisnite Opcije. 2. ili. Odluèite li ih koristiti. Uèitavanje igara ili Uèitav. a zatim odaberite Usluge i Oznake.

Ako ste konfigurirali telefon na primanje poruka usluga te ste odabrali Automatska veza ukljuèena. Postavi i Postavi ulaznog spremnika usluge. obavijesti o novostima. odabrali Pronaði. a mogu sadr¾avati tekstualnu poruku ili adresu usluge. • Da biste konfigurirali telefon na primanje (ili odbijanje) poruke usluge. Poruke usluga su. telefon æe po primitku poruke usluge automatski ukljuèiti preglednik. Odaberete li Automatska veza iskljuèena. odaberite Pronaði. Copyright © 2004 Nokia.Spremnik usluga Telefon mo¾e primati poruke usluga koje vam ¹alje va¹ davatelj usluga. • Odaberite Automatska veza. Za prikaz detaljnih informacija o obavijesti o usluzi odaberite Detalji. Postavke spremnika usluga Pritisnite Meni. a zatim odaberite Usluge. . Vidi takoðer Preuzimanje igara na stranici 89 i Preuzimanje aplikacije na stranici 92. Da biste u stanju èekanja pristupili opciji Spremnik usluga. a zatim odaberite Usluge. telefon æe ukljuèiti preglednik samo ako ste. a zatim odaberite Ostale opcije i Spremnik usluga. Za naknadni pristup opciji Spremnik usluga pritisnite Meni. Postavi i Spremnik usluga. primjerice. poruka æe biti premje¹tena u Spremnik usluga. nakon primitka poruke usluge. odaberite Poruke usluge i Ukljuèeno (ili Iskljuèeno). 106 Uporaba izbornika Sadr¾aj preuzimajte iz sigurnih izvora. All rights reserved. Doðite do ¾eljene poruke i pritisnite Opcije. Za pristup opciji Spremnik usluga tijekom pregledavanja pritisnite Opcije. Da biste ukljuèili vi¹enaèinski preglednik i preuzeli oznaèeni sadr¾aj. a za njeno brisanje odaberite Brisati. • Pritisnete li Izlaz. po primitku poruke usluge pritisnite Prika¾i.

Za pra¾njenje priruène memorije: • tijekom pregledavanja pritisnite Opcije. bit æe vam potrebna potvrda o sigurnosti. Pregled popisa potvrda ovlasti Pritisnite Meni. 107 Uporaba izbornika Brisanje priruène memorije . Spremljene potvrde dodane su na popis potvrda u telefonu. odnosno pristupnog raèunala nije autentièna. a zatim odaberite Usluge. All rights reserved. Ako usluga omoguæuje uporabu potvrda ovlasti. to znaèi da je prijenos podataka izmeðu telefona i pristupnog raèunala odnosno poslu¾itelja (koji mo¾ete identificirati preko Copyright © 2004 Nokia. Vidi takoðer Info o sigurnosti u odjeljku Uporaba tipki telefona tijekom pregledavanja na stranici 102. Sigurnosni postavi i Potvrde ovlasti. a zatim odaberite Usluge i Prazni spremnik. Postavi. Telefon æe vas upozoriti u sluèaju da nije moguæe provjeriti identitet poslu¾itelja ili pristupnog raèunala. kao i u sluèaju da u svom telefonu ne posjedujete odgovarajuæu potvrdu ovlasti. Potvrde ovlasti Za kori¹tenje nekih usluga. odnosno poslu¾itelja. uporabom potvrda poveæat æete sigurnost veza izmeðu svog telefona i pristupnog raèunala. Priruèna memorija je meðumemorija koja se koristi za privremeni smje¹taj podataka.Informacije ili usluge kojima ste pristupili pohranjene su u priruènu memoriju telefona. Nakon preuzimanja æete potvrdu moæi vidjeti. a potom je spremite ili izbri¹ite. Ako je opcija Sigurnost veze postavljena na Ukljuèeno. takvu potvrdu mo¾ete preuzeti sa stranice. kao ¹to su bankarske usluge. u sluèaju da potvrda poslu¾itelja. Oznaka sigurnosti Ako je oznaka sigurnosti prikazana na zaslonu za vrijeme uspostavljene veze. a zatim odaberite Ostale opcije i Prazni spremnik ili • u stanju èekanja pritisnite Meni.

Naziv i sadr¾aj izbornika ovise o dostupnim uslugama. obratite se svom dobavljaèu SIM kartice . Za uklanjanje ili dodavanje vi¹e funkcija na popis pogledajte odjeljak Osobni preèaci na stranici 72. Copyright © 2004 Nokia. cijene i obavijesti o kori¹tenju SIM usluga. Oznaka sigurnosti. doðite do funkcije koju ¾elite dodati i pritisnite Oznaèi. Na davatelju usluga je da ostvari siguran prijenos podataka izmeðu pristupnog raèunala i podatkovnog poslu¾itelja.mre¾nom operateru. Opaska: Za moguænost pretplate. pritisnite Dodaj. Pomoæu opcije Da u sklopu izbornika Potvrda akcija SIM usluga (izbornik 4-3-6). ne znaèi da æe i prijenos podataka izmeðu pristupnog raèunala i podatkovnog poslu¾itelja (mjesta gdje su tra¾eni podaci smje¹teni) biti siguran. Za pristup ovim uslugama mo¾da æe biti potrebno poslati SMS poruku ili uputiti poziv.s Idi na (izbornik 13) Za brz pristup odreðenim funkcijama pritisnite Meni. telefon mo¾ete konfigurirati da vam prilikom kori¹tenja SIM usluga prikazuje poruke potvrde koje se ¹alju izmeðu va¹eg telefona i mre¾e. Ako na popis ¾elite dodati neke funkcije. ¹to mo¾e znaèiti i odreðeni tro¹ak. All rights reserved. davatelju usluga ili drugom dobavljaèu. a zatim odaberite Idi na i ¾eljenu funkciju s popisa. meðutim. va¹a SIM kartica mo¾e sadr¾avati i dodatne usluge kojima mo¾ete pristupati putem ovog izbornika. Ovaj æe izbornik biti prikazan samo ako to omoguæuje va¹a SIM kartica. s SIM usluge (izbornik 14) Osim funkcija telefona. 108 Uporaba izbornika postavke IP adresa u Uredi aktivne postave usluga) ¹ifriran. .

• Nokia Content Copier za kopiranje podataka ili prièuvne kopije podataka s telefona na osobno raèunalo ili na drugi kompatibilan Nokia telefon. Povezivanje s osobnim raèunalom . kao i datoteke koje mo¾ete preuzeti. • Nokia Image Converter pomoæu kojega slike mo¾ete iskoristiti za multimedijske poruke ili pozadinu te ih kopirati u svoj telefon. Copyright © 2004 Nokia. www. npr. slati tekstualne i slikovne poruke te sinkronizirati kontakte i kalendar izmeðu telefona i kompatibilnog raèunala. 109 Povezivanje s osobnim raèunalom 6. primjerice. mo¾ete naæi u dijelu s podr¹kom na Nokijinim stranicama. Stavite kabel za spajanje DKU-5 u USB prikljuènicu koja se nalazi na stra¾njoj strani raèunala i spojite ga s prikljuèkom na telefonu. Dodatne informacije. • Nokia PC WAP Manager za izmjenu i slanje va¹ih oznaka ili obnavljanje skupa postavki veza u va¹em telefonu. PC suite.com.Posredstvom programskog paketa PC suite mo¾ete. All rights reserved. s Programski paket PC Suite Programski paket PC Suite sadr¾i sljedeæe programe: • Nokia Application Installer za instalaciju Java aplikacija s osobnog raèunala na telefon. • Nokia Sound Converter za izmjenu polifonijskih melodija zvona tako da budu kompatibilne s va¹im telefonom te za njihovo kopiranje u telefon.nokia.

• Nokia Connection Manager za odabir vrste veze izmeðu osobnog raèunala i telefona. All rights reserved.• Nokia PC Sync za sinkronizaciju kontakata i kalendara izmeðu va¹eg telefona i kompatibilnog osobnog raèunala. Copyright © 2004 Nokia. • Nokia Phone Browser za kopiranje slika i melodija zvona izmeðu telefona i osobnog raèunala i obrnuto. . mijenjati. melodije zvona i drugi sadr¾aj mo¾da neæe biti moguæe kopirati. premje¹tati ili prosljeðivati jer su za¹tiæeni autorskim pravom. Opaska: Neke slike. 110 Povezivanje s osobnim raèunalom • Nokia Phone Editor za slanje tekstualnih poruka te izmjenu kontakata i postavki poruka u va¹em telefonu.

Izlaganje baterije visokim ili niskim temperaturama. Copyright © 2004 Nokia. Ne ostavljajte bateriju prikljuèenu na punjaè dulje od jednog tjedna jer joj prekomjerno punjenje mo¾e skratiti vijek trajanja. Koristite baterije samo za ono za ¹to su namijenjene. Pazite da na bateriji ne napravite kratki spoj. Kada primijetite da se kapacitet baterije (vrijeme razgovaranja i vrijeme èekanja) znaèajno smanjio. Ne bacajte baterije u vatru! Baterije odla¾ite u skladu s odgovarajuæim propisima (npr. 111 O baterijama 7. Telefon s pretoplom ili prehladnom baterijom mo¾e privremeno otkazati. Nova baterija radit æe s punim uèinkom tek nakon dva do tri potpuna ciklusa punjenja i pra¾njenja! Bateriju mo¾ete puniti i prazniti i vi¹e stotina puta prije nego se istro¹i. Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi izmeðu 15°C i 25°C (59°F i 77°F). recikliranje). vrijeme je za nabavku nove baterije. potpuno napunjena baterija s vremenom æe se isprazniti. ¹to se dogaða kada npr. rezervnu bateriju nosite u d¾epu ili torbici. Kratkim spojem mo¾e se o¹tetiti baterija ili predmet koji ga je prouzroèio. All rights reserved. prouzroèit æe smanjenje njezina kapaciteta i vijeka trajanja.s Punjenje i pra¾njenje Va¹ se telefon napaja baterijom koja se mo¾e puniti. Do kratkog spoja mo¾e doæi kada preko nekog metalnog predmeta (kovanica. Visoke i niske temperature mogu onemoguæiti punjenje. kemijska olovka) doðe do izravne veze izmeðu + i . O baterijama . kao ¹to je to sluèaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima. Ne bacajte ih u smeæe. Koristite samo baterije odobrene od proizvoðaèa telefona i punite ih samo punjaèima odobrenim od proizvoðaèa. iako mu je baterija puna.pola baterije (metalni izdanci na bateriji). Odspojite punjaè kada ga ne koristite. Ako je ne koristite. Na temperaturama ispod ni¹tice karakteristike baterije znatno æe se pogor¹ati. spojnica. Nikad ne koristite o¹teæene punjaèe i baterije.

• Pazite da vam telefon ne ispadne i èuvajte ga od udaraca i tre¹nje. • Ne bojite telefon. 112 ÈUVANJE I ODR®AVANJE ÈUVANJE I ODR®AVANJE . Poklonite mu stoga svu pa¾nju koju zaslu¾uje. • Ne koristite i ne dr¾ite telefon na pra¹njavim i oneèi¹æenim mjestima. Nestruènim rukovanjem mogli biste ga o¹tetiti. Upute koje slijede pomoæi æe vam da ispunite sve pretpostavke za dobivena jamstva i da s ovim proizvodom budete zadovoljni jo¹ mnogo godina. o¹teæenje baterije te deformiranje. pa èak i taljenje odreðenih plastiènih dijelova. • Za èi¹æenje telefona izbjegavajte jaka kemijska sredstva. Va¹ je telefon proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pa¾nju koju zaslu¾uje. • Ne poku¹avajte otvarati telefon. otapala i jake deterd¾ente. • Telefon sa svim njegovim dijelovima i dodatnom opremom dr¾ite na mjestima nedostupnima maloj djeci. • Ne izla¾ite telefon visokim temperaturama. Nepa¾ljivim rukovanjem mo¾ete o¹tetiti elektronièke ploèice. Copyright © 2004 Nokia. Boja mo¾e zabrtviti pomiène dijelove i onemoguæiti ispravan rad. • Ne izla¾ite telefon niskim temperaturama. Na taj naèin mogu se o¹tetiti njegovi pomièni dijelovi. One mogu prouzroèiti smanjenje vijeka trajanja elektronièkih komponenata. vlaga i tekuæine mogu sadr¾avati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem o¹teæuju elektronièke sklopove. • Telefon treba uvijek biti suh. Ki¹a. Upute koje slijede pomoæi æe vam da ispunite sve pretpostavke za dobivena jamstva i da s ovim proizvodom budete zadovoljni jo¹ mnogo godina. All rights reserved. Naime.Va¹ je telefon proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. prilikom zagrijavanja (na uobièajenu temperaturu) dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja mo¾e o¹tetiti elektronièke sklopove.

Serviser æe utvrditi uzrok neispravnosti i.Sve gore navedene preporuke odnose se kako na telefon. kao i razne prepravke i dodaci mogu o¹tetiti telefon. tako i na bateriju. tako i na bateriju. preuzeti proizvod na popravak. 113 ÈUVANJE I ODR®AVANJE • Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. Ako ne¹to od navedenoga ne radi kako treba. preuzeti proizvod na popravak. Ostale antene. Copyright © 2004 Nokia. odnesite to u najbli¾i ovla¹teni servis. Sve gore navedene preporuke odnose se kako na telefon. bude li potrebno. punjaè i dodatnu opremu. bude li potrebno. punjaè i dodatnu opremu. Serviser æe utvrditi uzrok neispravnosti i. Ako ne¹to od navedenoga ne radi kako treba. odnesite to u najbli¾i ovla¹teni servis. . te prouzroèiti kr¹enje propisa koji se odnose na radio ureðaje. All rights reserved.

Uvijek imajte na umu da je sigurnost u prometu na prvome mjestu! s Radni uvjeti Po¹tujete propise koji vrijede na odreðenom podruèju i uvijek iskljuèite telefon tamo gdje je njegova uporaba zabranjena ili onda kada mo¾e prouzroèiti smetnje ili opasnost. S obzirom da telefon mo¾e privlaèiti metalne predmete. Meðutim. s Elektronièki ureðaji Suvremeni elektronièki ureðaji uglavnom su za¹tiæeni od radiofrekventnih (RF) signala. Srèani stimulatori (pacemakers) Proizvoðaèi srèanih stimulatora preporuèuju da ruèni be¾ièni telefon bude od srèanog stimulatora udaljen najmanje 20 cm (6 inèa) kako ne bi izazvao smetnje u radu srèanog stimulatora. dogaða se da neki od njih nisu za¹tiæeni od RF signala va¹eg be¾iènog telefona. jer se mo¾e dogoditi da podaci koji su na njima zapisani budu izbrisani. ne koristite ruèni telefon. All rights reserved. Telefon mora uvijek biti prièvr¹æen za dr¾aè.s Sigurnost u prometu Dok vozite. Kreditne kartice i ostale magnetske materijale ne stavljajte blizu telefona. 114 VA®NA UPOZORENJA VA®NA UPOZORENJA . osobe sa slu¹nim pomagalima ne bi smjele dr¾ati telefon uz uho na kojemu je slu¹no pomagalo. Dijelovi telefona su magnetski. Telefon koristite samo u uobièajenim radnim polo¾ajima. Telefon uvijek prièvrstite za dr¾aè jer slu¹alica mo¾e privuæi metalne predmete. ne ostavljajte ga na sjedalu ili drugdje jer bi se zbog sudara ili uslijed naglog zaustavljanja mogao o¹tetiti. Osobe s srèanim stimulatorima: Copyright © 2004 Nokia. Ove preporuke sukladne su s neovisnim istra¾ivanjima i preporukama institucije Wireless Technology Research.

Provjerite to kod proizvoðaèa automobila odnosno njegova predstavnika. Mjesta zabrane Iskljuèite telefon na svakom mjestu na kojem postoji odgovarajuæa pisana zabrana. • Posumnjate li iz bilo kojeg razloga da je do¹lo do smetnji. Isto tako. Slu¹na pomagala Neki digitalni be¾ièni telefoni mogu prouzroèiti smetnje kod nekih slu¹nih pomagala. Copyright © 2004 Nokia. U tom sluèaju obratite se svom davatelju usluga. sustavi zraènih jastuka). All rights reserved. pa tako i prijenosnog telefona. elektronièki protuklizni sustavi koèenja. 115 VA®NA UPOZORENJA • Dok je telefon ukljuèen. Iskljuèite telefon u medicinskim ustanovama gdje je to propisano odgovarajuæim pravilima. • Trebale bi ga dr¾ati uz uho nasuprot srèanog stimulatora kako bi smanjili moguæe smetnje. . elektronièki brzinomjeri. Vozila RF signali mogu prouzroèiti smetnje kod nepropisno ugraðenih ili u nedovoljnoj mjeri za¹tiæenih elektronièkih sustava u vozilima (npr. odmah iskljuèite telefon.• Ne bi smjele nositi telefon u d¾epu na prsima. trebale bi ga uvijek dr¾ati na udaljenosti od barem 20 cm (6 inèa) od svog srèanog stimulatora. sustavi s elektronièkim ubrizgavanjem goriva. Ostali medicinski ureðaji Rad svakog radio ureðaja. Posavjetujte se s lijeènikom ili proizvoðaèem medicinskih ureðaja kako biste utvrdili jesu li u dovoljnoj mjeri za¹tiæeni od vanjskog RF zraèenja ili u sluèaju bilo kakvih nedoumica. Bolnice i druge medicinske ustanove èesto koriste opremu koja je osjetljiva na vanjsko RF zraèenje. mo¾e prouzroèiti smetnje u radu medicinskih ureðaja koji nisu u dovoljnoj mjeri za¹tiæeni. trebali biste se posavjetovati s proizvoðaèem dodatne opreme ugraðene u va¹e vozilo.

Kod vozila opremljenih zraènim jastucima. All rights reserved. Ne stavljate nikakve predmete. s Vozila Popravak i ugradnju i telefona u vozilu smije obaviti samo za to ovla¹tena osoba. kemijskim postrojenjima i unutar podruèja na kojem se provodi miniranje. Copyright © 2004 Nokia. plinove i eksplozivna sredstva dr¾ite podalje od telefona. ali ne uvijek dovoljno istaknuta. ukljuèujuæi ugraðene ili prijenosne be¾iène ureðaje. Kori¹tenje be¾iènih telefona u zrakoplovu mo¾e ugroziti njegovu sigurnost. Nestruèno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni. uvijek imajte na umu da se pri napuhavanju zraènog jastuka razvija velika potisna sila. iznad zraènog jastuka ili u podruèje njegova djelovanja. Kori¹tenje telefona u zrakoplovu zabranjeno je. a mo¾ete izgubiti i jamstvo na ureðaj.tjelesnim ozljedama pa èak i smrtnim stradavanjem. prilikom napuhavanja zraènog jastuka mo¾e doæi do ozbiljnih ozljeda. Zapaljive tekuæine. pra¹ine ili metalnog praha.Iskljuèite telefon na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom i po¹tujte sve oznake i pravila. Korisnicima se preporuèa da na benzinskim crpkama iskljuèe telefon. podruèja u kojima atmosfera sadr¾i kemikalije ili èestice boje. njegovih dijelova i dodatne opreme. 116 VA®NA UPOZORENJA s Potencijalno eksplozivne atmosfere . Ako je ugradnja be¾iènih ureðaja u automobilu nepropisno izvedena. Iskljuèite telefon prije ulaska u zrakoplov. mjesta pretovara i skladi¹ta kemijskih sredstava. Tu spadaju potpalublja brodova. Na takvim mjestima iskra mo¾e prouzroèiti eksploziju ili po¾ar s te¹kim posljedicama . te svako drugo mjesto na kojem se preporuèa iskljuèivanje motora va¹eg vozila. a mo¾e biti i protuzakonito. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najèe¹æe su oznaèena. mo¾e izazvati probleme u radu mre¾e be¾iène telefonije. U svom vozilu redovito provjeravajte jesu li be¾ièni telefon i dodatna oprema pravilno postavljeni i da li dobro rade. vozila na tekuæi plin (kao ¹to su propan ili butan). Podsjeæamo korisnike na nu¾nost po¹tivanja ogranièenja uporabe radio ureðaja u skladi¹tima goriva.

Brojevi hitne slu¾be nisu svugdje isti. a mo¾e biti i protuzakonito. pritisnite zavr¹etak poziva. privremeno ili trajno. Ako se koriste odreðene funkcije. To neæe biti moguæe ni onda kada koristite odreðene usluge mre¾e ili neke funkcije va¹eg telefona. All rights reserved. 2. Zato prouèite ovaj priruènik i posavjetujte se s lokalnim davateljem usluga pokretne mre¾e. mo¾e izazvati probleme u radu mre¾e be¾iène telefonije. 911 ili neki drugi broj hitne slu¾be). kao i svaki drugi be¾ièni telefon. Copyright © 2004 Nokia. Zbog toga ne mo¾e jamèiti uspostavu veze u svim uvjetima. koristi radio signale be¾iène i stacionarne mre¾e kao i korisnièki programirane funkcije. Provjerite imate li signal dovoljne jakosti. Utipkajte broj hitne slu¾be za podruèje na kojem se trenutno nalazite (npr. . U nekim æe mre¾ama mo¾da biti potrebno da u telefon bude umetnuta va¾eæa SIM kartica. Iskljuèite telefon prije ulaska u zrakoplov. Posavjetujte se s lokalnim davateljima usluga. s Hitni pozivi Va¾no: Ovaj telefon. Za upuæivanje hitnog poziva: 1. ukljuèite ga. mo¾da æete ih prije upuæivanja hitnog poziva trebati iskljuèiti. za 3.). 112. Kori¹tenje be¾iènih telefona u zrakoplovu mo¾e ugroziti njegovu sigurnost. u sluèajevima kada je potrebna visoka pouzdanost (npr. Stoga se. hitna medicinska slu¾ba). a protiv njih se mogu poduzeti i odgovarajuæe zakonske mjere. itd. Hitne pozive neæete moæi upuæivati na svim mre¾ama be¾iène telefonije. 117 VA®NA UPOZORENJA FCC propisi zabranjuju kori¹tenje telefona u zrakoplovu. Pritisnite tipku . ne biste smjeli osloniti samo na be¾ièni telefon. Ako telefon nije ukljuèen. Za brisanje zaslona i pripremanje telefona za pozive. 4. izlaz iz izbornika. onoliko puta koliko je to potrebno (npr.Prekr¹iteljima ovoga propisa mo¾e se oduzeti pravo na kori¹tenje telefonskih usluga.

Iako je brzina apsorpcijske doze utvrðena uz najvi¹u razinu potvrðene snage. Ne zaboravite da u sluèaju prometne nezgode va¹ be¾ièni telefon mo¾e biti jedino sredstvo komunikacije. Projektiran je i izveden tako da ne prijeðe razinu emitirane energije radiofrekventnog (RF) zraèenja koja vrijedi kao meðunarodna preporuka (ICNIRP). Zato ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopu¹tenje. kopèa za remen ili dr¾aè telefona . ¹to ste bli¾i baznoj stanici. telefonu æe biti potrebna manja izlazna snaga.s Certifikat o brzini apsorpcijske doze (SAR) OVAJ MODEL TELEFONA UDOVOLJAVA MEÐUNARODNIM SMJERNICAMA O IZLO®ENOSTI RADIO VALOVIMA Va¹ je prijenosni telefon radiopredajnik i radioprijemnik. neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju. 118 VA®NA UPOZORENJA Kada se radi o hitnom pozivu uvijek nastojite dati ¹to toènije podatke. Ispitivanja brzine apsorpcijske doze provedena su za uobièajene radne polo¾aje pri èemu telefon emitira s najveæom dopu¹tenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. . All rights reserved. Standard o izlo¾enosti zraèenju za prijenosne telefone koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom brzina apsorpcijske doze (engl. Ta su ogranièenja dio opse¾nih smjernica koje utvrðuju dopu¹tene razine energije RF zraèenja za ¹iru populaciju. Dodatna oprema koja se koristi za no¹enje ureðaja na tijelu . Dok meðu raznim telefonima i u raznim polo¾ajima mo¾e postojati razlika u vrijednostima brzine apsorpcijske doze.ne bi smjela sadr¾avati metalne dijelove i trebala bi dr¾ati ureðaj na minimalnoj udaljenosti od 2. Opæenito. Ovaj proizvod udovoljava smjernicama o izlo¾enosti RF zraèenju kad se koristi u uobièajenom polo¾aju uz uho ili kad se nalazi minimalno 2. Najveæa brzina apsorpcijske doze za ovaj model telefona ispitanog u polo¾aju uz uho iznosi 0.0 W/kg*. sve te vrijednosti u skladu su s odgovarajuæim meðunarodnim smjernicama o izlo¾enosti RF zraèenju. Ogranièenje brzine apsorpcijske doze utvrðeno u meðunarodnim smjernicama iznosi 2. Smjernice sadr¾e dovoljno veliku mjeru sigurnosti radi za¹tite svih ljudi. To je stoga ¹to je telefon projektiran tako da radi s vi¹e razina snage i za pristup mre¾i koristi samo onu snagu koja mu je potrebna.2 cm od tijela.2 cm od tijela. Copyright © 2004 Nokia.torbica. SAR). Smjernice su sastavile neovisne znanstvene organizacije kroz vi¹estruke i iscrpne analize rezultata znanstvenih istra¾ivanja.76 W/kg. stvarna brzina apsorpcijske doze pri kori¹tenju telefona mo¾e biti znatno ispod najveæe vrijednosti.

119 VA®NA UPOZORENJA * Ogranièenje brzine apsorpcijske doze za prijenosne telefone u opæoj uporabi iznosi 2. All rights reserved. Ove smjernice sadr¾e dovoljno veliku mjeru sigurnosti radi dodatne za¹tite ljudi.Brzine apsorcijskih doza mogu odstupati zbog razlièitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvje¹æa kao i zbog frekvencije mre¾e.0 vata po kilogramu (W/kg) usrednjeno na deset grama tjelesnog tkiva. .com. a uzimaju u obzir i moguæe varijacije u mjerenjima.nokia.Copyright © 2004 Nokia. Pojedinosti o brzinama apsorpcijskih doza u ostalim regijama sastavni su dio informacija o proizvodu i mo¾ete ih naæi na adresi http:// www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful